فهرست مطالب

فصلنامه اخلاق زیستی
پیاپی 32 (تابستان 1398)

 • تاریخ انتشار: 1398/06/12
 • تعداد عناوین: 9
|
 • محمود عباسی*، فروزان اکرمی صفحات 5-6
 • هادی رحمدل، مصیب سامانیان، آذر کفاش پور* صفحات 7-18
  زمینه و هدف

  در عصر حاضر، رعایت اخلاق حرفه ای توسط مدیران به عنوان یکی از مهم ترین متغیرها در موفقیت سازمان ها به شمار می آید. پژوهش حاضر با هدف تبیین و ارائه مدل بومی اخلاق حرفه ای مدیران بانک و شناسایی ابعاد و مولفه های آن انجام شده است.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه کیفی از رویکرد نظریه داده بنیاد، مبتنی بر رهیافت ظاهرشونده گلیزر در سال 1397 استفاده شد. برای جمع آوری داده ها از مصاحبه های عمیق و نیمه ساختارمند استفاده شد. پس از مصاحبه با 15 نفر از مدیران ستادی و روسای شعب بانک کشاورزی خراسان رضوی که به صورت هدفمند انتخاب شدند، اشباع نظری داده ها حاصل شد. تحلیل محتوی داده ها به روش استقرایی و مقایسه مستمر در فرآیند کدگذاری باز، محوری و انتخابی با استفاده از نرم افزار Maxqad 10، انجام و پس از سازماندهی به صورت مدل ارائه گردید.

  یافته ها

  403 مفهوم اولیه و 23 مقوله اخلاق حرفه ای برای مدیران بانک پدیدار شد که در سه بعد فردی، سازمانی و فراسازمانی طبقه بندی و به صورت مدل ارائه شدند. در سطح فردی مولفه های اخلاق حرفه ای پدیدارشده عبارت از: جوانمردی، خطرپذیری، خودارتقایی، امانت داری، آداب اجتماعی، سعه صدر، قاطعیت و وجدان کاری؛ در سطح سازمانی عبارت از: شایسته سالاری، مشارکت طلبی، پاک دستی، تکریم کارکنان، انگیزه خدمت، پایبندی به ارزش ها، قانون مداری، عدالت و انصاف، آینده نگری و رقابت طلبی؛ در سطح فراسازمانی عبارت از: مشتری مداری، مسوولیت اجتماعی، پاسخگویی، خیرخواهی عمومی و اعتمادآفرینی بودند.

  نتیجه گیری

  این پژوهش یک مدل جامع اخلاق حرفه ای برای مدیران بانک ها ارائه نمود. استفاده از این مدل به عنوان راهنمای اخلاق سازمانی و حرفه ای برای مدیران بانک ها توصیه می گردد.

  کلیدواژگان: اخلاق حرفه ای، مدیران بانک، داده بنیاد، فردی، سازمانی، فراسازمانی
 • کامیار عظیمی، منیجه شهنی ییلاق*، مرتضی امیدیان صفحات 19-32
  زمینه و هدف

  بی صداقتی تحصیلی به عنوان تلاش عمدی دانش آموزان برای تحریف، جعل یا ساختن تکالیف تحصیلی به یک مشکل نگران کننده تبدیل شده است. پژوهش حاضر با هدف روان سنجی مقیاس بی صداقتی تحصیلی، دانش آموزان دبیرستانی انجام شد.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه توصیفی همبستگی، 606 دانش آموز پسر و دختر مقطع متوسطه، مدارس دولتی شهر اهواز در سال تحصیلی 98-1397 به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از مقیاس بی صداقتی تحصیلی Witherspoon و همکاران (2010 م.) و مقیاس چشم انداز زمان Zimbardo و Boyd (1999 م.) استفاده شد. برای سنجش روایی مقیاس از تحلیل عامل تاییدی، همبستگی مولفه ها با نمره کل و روایی همگرا و برای سنجش پایایی آن از ضریب آلفای کرونباخ و روش تنصیف با استفاده از نرم افزارهای AMOS 21 و SPSS 22 بهره گرفته شد.

  یافته ها

  در نمونه دانش آموزان ایرانی ساختار دوبعدی مقیاس بی صداقتی تحصیلی شامل رفتارهای تقلب سنتی و پیشرفته با داده ها برازش مطلوبی داشت. روایی و پایایی مقیاس بی صداقتی تحصیلی تایید شد. بین رفتار تقلب سنتی با گذشته منفی، گذشته مثبت، حال لذت گرا و حال مقدر (p<0/05) و همچنین، رفتار تقلب پیشرفته با گذشته منفی، حال لذت گرا و حال مقدر همبستگی مثبت و معنی داری وجود داشت(p<0/01). افزون بر این، بین نمرات مقیاس بی صداقتی تحصیلی در دختران و پسران تفاوت معنی داری مشاهده شد (0/001=p).

  نتیجه گیری

  یافته ها مبین آن است که مقیاس بی صداقتی تحصیلی برای سنجش رفتارهای بی صداقتی تحصیلی در دانش آموزان دبیرستانی ابزاری روا و پایا است. استفاده از این مقیاس در مطالعات روان شناختی، تربیتی و مشاوره ای دانش آموزان دبیرستانی توصیه می گردد.

  کلیدواژگان: بی صداقتی تحصیلی، چشم انداز زمان، روان سنجی، دبیرستان
 • باقر علیزاده، ناصر ناستی زایی* صفحات 33-45
  زمینه و هدف

  نظر به اهمیت اخلاق سازمانی و نگرش های جدیدی که در زمینه روان شناسی مثبت گرا به وجود آمده است و نیز نقشی که فضیلت سازمانی در پرورش تعاملات مثبت در سازمان ها و سلامت سازمانی دارد، پژوهش حاضر، با هدف ارتباط سلامت سازمانی و فضیلت سازمانی با میانجی گری عدالت سازمانی انجام گرفته است.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه توصیفی همبستگی مبتنی بر مدل معادلات ساختاری، 218 نفر از دبیران مدارس دوم متوسطه، ناحیه یک شهرستان زاهدان در سال تحصیلی 98-1397 به شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های سلامت سازمانی Hoy و همکاران (1996 م.)، فضیلت سازمانی Cameron و همکاران (2004 م.) و عدالت سازمانی Niehoff و Moorman (1993 م.) استفاده شد. برای تحلیل داده ها از ضریب همبستگی و مدل معادلات ساختاری با کمک نرم افزارهای SPSS و لیزرل استفاده شد.

  یافته ها

  میانگین و انحراف معیار سلامت سازمانی 171/32±24/51، عدالت سازمانی 77/4±10/91 و فضیلت سازمانی 62/12±9/13 بود. بین سلامت سازمانی با عدالت سازمانی (r=0/776، p<0/001) و فضیلت سازمانی (r=0/838، p<0/001) و عدالت سازمانی با فضیلت سازمانی (r=0/779، p<0/001) همبستگی مثبت و معنی داری وجود داشت. اثر مستقیم سلامت سازمانی بر فضیلت سازمانی (β=0/33، t=2/89) و عدالت سازمانی (β=0/9، t=9/78) و اثر مستقیم عدالت سازمانی بر فضیلت سازمانی (β=0/25، t=2/18) معنی دار بود. اثر غیر مستقیم سلامت سازمانی بر فضیلت سازمانی با نقش میانجی عدالت سازمانی نیز معنا دار بود (β=0/225).

  نتیجه گیری

  بنا بر یافته ها مدیران سازمان ها می توانند با ارتقای سلامت سازمانی و گسترش عدالت سازمانی زمینه پرورش فضیلت های سازمانی را فراهم کنند.

  کلیدواژگان: اخلاق سازمانی، سلامت سازمانی، فضیلت سازمانی، عدالت سازمانی
 • سید رضااحسان پور*، جواد حبیبی صفحات 47-60
  زمینه و هدف

  انسان به دلیل رغبت ذاتی به حیات جاودانه، تمام تلاش خود را در جهت استمرار حیات به کار می گیرد. در روش کرایونیک، دانشمندان با انجماد بدن بیمار، وی را به خوابی عمیق فرو می برند، به این امید که پس از کشف طرق درمان قطعی وی در آینده، او را دوباره به زندگی بازگردانند. هدف این مطالعه بررسی چالش های اخلاقی در انجماد بیماران صعب العلاج می باشد.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه تحلیلی، منابع و مقالات منتشرشده مرتبط به صورت هدفمند جستجو و بازیابی شده و سپس ادله اخلاقی موافق و مخالف با انجماد بیماران صعب العلاج از منظر اصول گرایی مورد بحث و نقد قرار گرفت.

  یافته ها

  از منظر اصل احترام به خودمختاری فردی، اجرای کرایونیک بنا بر میل و خواسته بیمار مشرف به مرگ، یک گزینش اخلاقی است. از سوی دیگر کرانیک باعث سودمندی اجتماعی از طریق حفظ عمر دانشمندان و سرمایه های اجتماعی می گردد. دسترسی همگانی به این روش درمانی به معنای تحقق عدالت خواهد بود. با این حال، وجود چالش های اخلاقی در سه حوزه فردی (عدم قطعیت بازگشت پذیری بیمار، ایجاد افتراق روانی برای وی در بازگشت احتمالی)؛ حوزه روابط خانوادگی (تحمیل هزینه های مالی به خانواده و ایجاد آشفتگی های حقوقی در روابط خانوادگی)؛ حوزه اجتماعی (از جمله از بین رفتن کارکرد مرگ و نیز افزایش خودکشی) باعث می گردد که اجرای کرایونیک از قوت و منطق لازم برخوردار نباشد.

  نتیجه گیری

  اگرچه می توان انجماد بیماران صعب العلاج مشرف به مرگ، از منظر اصول گرایی امری اخلاقی دانست، ولی همچنان با چالش هایی مواجه است.

  کلیدواژگان: اخلاق زیستی، کرایونیک، خودمختاری، سودمندی، ضرر
 • حجت شفیعی، مجید وزیری* صفحات 61-72
  زمینه و هدف

  انتقال فناوری فرایندی است که جهت بهره گیری از تجارب علمی کشورها در امر توسعه به کار گرفته می شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی ادله مشروعیت قرارداد اجاره اشخاص در فرایند انتقال فناوری از منظر اخلاق اسلامی انجام شده است.

  مواد و روش ها

  این مطالعه کیفی با رویکرد تحلیلی و با استفاد از متون، کتب و مقالات منتشرشده انجام شده است. پس از بررسی مشروعیت قرارداد اجاره اشخاص در فرایند انتقال فناوری، همسویی آن با اصول اخلاق اسلامی بررسی و تحلیل شد.

  یافته ها

  قرارداد اجاره اشخاص از اعتبار و مشروعیت فقهی و تقنینی در حقوق ایران و اسلام برخوردار است. از نظر حقوقی، در فرایند انتقال فناوری، شرکت ها و کشورهای خارجی مالک فناوری و انتقال دهنده آن به عنوان پیمانکار شناخته می شوند که در فرایند انتقال، مالک هیچ کدام از بخش های تولیدی نمی شوند و صرفا اجرت فعالیت ها، خدمات و مشاوره های خود را دریافت می کنند؛ این امر به لحظ اقتصادی هم باعث بهره مندی از منافع فناوری و هم حفظ مالکیت آن می گردد.

  نتیجه گیری

  از منظر اخلاق اسلامی، قرارداد اجاره اشخاص مشروعیت قابل توجهی برای فرایند انتقال فناوری دارد و این مساله نشان دهنده جامعیت و قابلیت حقوق با سازگاری فقه و اخلاق اسلامی است که می تواند ضامنی برای توسعه همه جانبه کشور در سایه انتقال فناوری محسوب شود.

  کلیدواژگان: اخلاق اسلامی، قرارداد، اجاره اشخاص، انتقال فناوری، مالکیت
 • کامران طاهرپور، حسین مهدی زاده، زهره معتمدی نیا* صفحات 73-85
  زمینه و هدف

  در دهه های اخیر بحران های زیست محیطی به فهرست بحران های جهانی افزوده شده اند و پیامد عملکرد غیر اخلاقی انسان ها بر محیط زیست به سرعت در حال آشکارشدن است. از این رو پژوهش حاضر با هدف واکاوی عوامل موثر بر رفتار اخلاقی در قبال محیط زیست صورت گرفته است.

  مواد و روش ها

  در این پژوهش توصیفی تحلیلی، جامعه مورد مطالعه را 70 نفر از مدیران شرکت های تعاونی تولید کشاورزی استان ایلام در سال 1395 تشکیل می دادند که به روش تمام شماری مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار جمع‎آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته، بسته پاسخ بود که روایی محتوا و پایایی آن مورد تایید قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها از میانگین و آزمون های دوجمله ای و همبستگی پیرسون و نرم افزار SPSS 19 استفاده شد.

  یافته ها

  جهت گیری ارزشی نوع دوستی با میانگین76/0±32/3، آگاهی از پیامدها برای دیگران با میانگین 84/0±31/3 و دغدغه زیست محیطی برای خود با میانگین 48/0±7/3 بالاترین میزان ها را داشتند. جهت گیری ارزشی موفقیت دارای ارتباط مثبت و معنی دار با رفتار اخلاقی در قبال محیط زیست بود (01/0=p).

  نتیجه گیری

  مطابق نتایج مطالعه، بین جهت گیری ارزشی موفقیت با رفتار اخلاقی در قبال محیط زیست، ارتباط مثبت و معنی دار وجود داشت. از آنجایی که ارزش ها غالبا برخاسته از ارتباط بین محیط و متن فرهنگی جامعه هستند، فرهنگ‎سازی و آموزش رفتار اخلاقی در زمینه حفاظت از محیط زیست به مدیران توصیه می گردد.

  کلیدواژگان: رفتار اخلاقی، محیط زیست، جهت گیری ارزشی، آگاهی
 • ژانت الیزابت بلیک، کمیل صادقی* صفحات 87-100
  زمینه و هدف

  پروتکل کارتاهنا درباره ایمنی زیستی، براساس اصل احتیاط زیست محیطی تنظیم گردیده است. پیرو الحاق ایران به این پروتکل، قانون ایمنی زیستی در راستای تعیین مقرراتی در این حوزه تصویب گردید. علی رغم ضرورت التزام قانون مذکور به اصل احتیاط، پایبندی آن به این اصل محل تردید قرار گرفته است. از این رو پژوهش حاضر بر آن است که با تحلیل این سند قانونی، حدود التزام و پایبندی آن به اصل احتیاط را بررسی نماید.

  مواد و روش ها

  در این پژوهش تحلیلی ضمن مطالعه تحقیقات پیشین و مقالات منتشره، سند قانون ایمنی زیستی در ابعاد مختلف مورد تحلیل و نقد قرار گرفت.

  یافته ها

  در این قانون، اصل اخلاقی احتیاط و حدود و نحوه اجرای آن مورد اشاره قرار نگرفته و تنها در باب ارزیابی و مدیریت خطر با ارجاع به پروتکل کارتاهنا به طور ضمنی به این اصل اشاره گردیده است. در حوزه مشارکت عمومی نیز فاقد هرگونه الزاماتی بوده و در خصوص مسوولیت مدنی و کیفری نیز ابهامات بسیاری از حیث انطباق با اصل احتیاط به چشم می خورد

  نتیجه گیری

  قانون ایمنی زیستی در اجرای اصل احتیاط ناموفق بوده و رویکرد حاکم بر این قانون با اصل مذکور مغایرت دارد. علت اصلی این امر را می توان عدم ارائه تعریف و حدود اجرای این اصل با عنایت به شرایط اجتماعی اقتصادی کشور دانست. اصلاح این قانون مطابق با اصل احتیاط توصیه می گردد.

  کلیدواژگان: ایمنی زیستی، اصل احتیاط، پروتکل کارتاهنا، ارزیابی خطر
 • اسماعیل کشکولیان، عباس شیخ الاسلامی*، مهدی نقوی صفحات 101-110
  زمینه و هدف

  امروزه محیط زیست و حفاظت از آن به یکی از مهم ترین ارزش های اجتماعی و اخلاق زیستی در جهان تبدیل شده است. این مطالعه با هدف بررسی جرائم زیست محیطی و راه کارهای پیشگیری از آن انجام شده است.

  مواد و روش ها

  در این تحقیق تحلیلی با استفاده از روش کتابخانه ای مطالب مرتبط با موضوع گردآوری و تحلیل شد. سپس توصیه ها بر اساس یک رویکرد پیشگیری کننده و اخلاقی ارائه گردید.

  یافته ها

  به طور کلی از مهم ترین معضلات زیست محیطی می توان به آلودگی هوا ناشی از فعالیت های صنعتی، آلودگی منابع آب از طریق ورود فاضلاب های شهری و صنعتی به آب رودخانه ها، عدم استانداردسازی در مدیریت پسماند شهری، آلودگی های خاک ناشی از ورود مواد سمی و نخاله های ساختمانی اشاره نمود. برخی از جرائم زیست محیطی عبارت از تهدید علیه سلامت عمومی، تخریب عمدی درختان، چرای بی رویه دام، ساخت و ساز غیر مجاز می باشند. از جمله طرق پیشگیری از جرائم زیست محیطی می توان به تحولات تقنینی، برگزاری دوره های آموزشی برای حقوقدانان و قضات، استفاده از مجازات های جایگزین حبس، مشارکت مردم و سازمان های غیر دولتی و مردم نهاد اشاره نمود. همچنین ارتکاب بیشتر جرائم توسط اشخاص حقوقی و اهمیت آن، طرح مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی را می طلبد.

  نتیجه گیری

  جرائم زیست محیطی از مهم ترین معضلات جوامع بشری بوده که با تاثیرگذاری بر تمامی ابعاد زندگی افراد جامعه، توانایی تخریب آن را دارد. از این رو مشارکت عموم در امر حفاظت از محیط زیست در قالب سازمان های غیر دولتی، ارتقای سطح فرهنگ جامعه از طریق رسانه های جمعی و فضای مجازی و به روزرسانی قوانین در این حوزه توصیه می گردد.

  کلیدواژگان: اخلاق زیستی، جرائم زیست محیطی، مسوولیت کیفری، پیشگیری، مشارکت
|
 • Mahmoud Abbasi*, Forouzan Akrami Pages 5-6
 • Hadi Rahmdel, Mosayeb Samanian, Azar Kaffashpoor* Pages 7-18
  Background and Aim

  Observance of professional ethics by managers is considered as one of the most important variables in the success of organizations. The purpose of this study was to explain and present a model of professional ethics for banks managers and identify its determinants.

  Materials and Methods

  The data based theory with a Glaseririan approach was used in this qualitative study, in 2018. Indept semi-structured interviews were used to collect data. After interviewing with 15 managers of the banks of Khorasan Razavi provience, theoretical saturation was accoured. They selected through porposful sampleing. Data analysis was doen using deductive content analysis and the continuous process of data comparison and open, pivotal and selective codifying through Maxqad 10 Software and then, the model was presented.

  Findings

  403 basic concepts and 23 professional ethics themes emerged for bank managers, which were categorized into three individual, organizational and extera-organizational dimensions and presented as the model. The determinants of professional ethics included: At the individual level, charm, risk taking, selfpromotion, trustworthiness, social habits, top-notch, decisiveness and work conscience; At the organizational level, meritocracy, participatory, honesty, respectfulness, service motivation, values and law adherence, justice and fairness, foresight and competitiveness and at the organizational level, customer-orientation, social responsibility, accountability, public benevolence and trust building.

  Conclusion

  This study presented a comprehensive model of professional ethics for bank managers. It is recommended to use this model as a guide of organizational and professional ethics for bank managers.

  Keywords: Professional Ethics, Bank Managers, Individual, Organizational, Extra-Organizational
 • Kamyar Azemi, Manijeh Shehni Yailagh*, Morteza Omidian Pages 19-32
  Background and Aim

  Academic dishonesty has become a worrying problem as students' deliberate attempts to distort, falsify or fabricate their academic assignments. This study aimed to evaluate the Psychometric of academic dishonesty scales for high school students.

  Materials and Methods

  In this descriptive-correlational study, 606 boy and girl students of high schools of Ahvaz city were selected using multistage cluster sampling in 2018-19 academic year. Witherspoon et al. (2010) and Zimbardo and Boyd Time Perspective Scale (1999) were used to collect data. Confirmatory factor analysis, correlation coefficient and convergent validity were used to assess the validity of the scale and internal consistency using Cronbach's alpha coefficient and split method used to assess the reliability of the scale. Data analysis was performed using AMOS 21 and SPSS 22 software.

  Findings

  Two-dimensional structure of the academic dishonesty scale, including traditional and advanced cheating behaviors fitted well with the data. The validity and reliability of the scale were confirmed. There was a significant positive correlation between traditional cheating behavior with past negative, past positive, present hedonistic and present fatalistic (p<0.05) and also, contemporary cheating behavior with past negative, present hedonistic and present fatalistic (p<0.01). Moreover, there was a significant difference between mean scores of the girls and boys (p=0.001).

  Conclusion

  The findings indicate that the academic dishonesty scale is a valid and reliable tool for measuring academic dishonesty behaviors in high school students. Use of this scale in psychological, educational and counseling study on high school students is recommended.

  Keywords: Academic Dishonesty, Time Perspective, Psychometry, High School
 • Bagher Alizadeh, Naser Nastiezaie* Pages 33-45
  Background and Aim

  Given the importance of organizational ethics and the role of organizational virtuousness in fostering positive interactions, present study aimed to investigate the relationship between organizational health and virtuousness with mediating role of organizational justice.

  Materials and Methods

  In this descriptive-correlational study based on Structural Equation Modeling, 218 high school teachers in district 1 of Zahedan city were selected by proportional-stratified random sampling method in 2018-19 academic years. Hoy et al’s Organizational Health (1996), Cameron et al’s Organizational Virtuousness (2004) and Niehoff & Moorman’s Organizational Justice (1993) questionnaires were used for data collection. Correlation coefficient and structural equation modeling were used for data analysis by Lisrel and SPSS software.

  Findings

  The means and standard deviations of organizational health, organizational justice and organizational virtuousness were 171.32±24.5, 77.4±10.91 and 62.12±9.1 respectively. There was a significant positive correlation between organizational health with organizational justice (r=0.776, p<0.001) and virtuesness (r=0.838, p<0.001) and also, between organizational justice and virtuesness (r=0.779, p<0.001). The direct effect of organizational health on organizational virtuesness (t=2.89, β=0.33) and justice (t=9.78, β=0.9) and the direct effect of organizational justice on organizational virtuesness (t=2.18, β=0.25) was significant. The indirect effect of organizational health on organizational virtuesness with the mediating role of organizational justice was also significant (β=0.225).

  Conclusion

  According to the findings, managers of organizations can promote organizational virtuesness by promoting organizational health and organizational justice.

  Keywords: Organizational Ethics, Organizational Health, Organizational Virtuousness, Organizational Justice
 • Seyed Reza Ehsanpour*, Javad Habibi Pages 47-60
  Background and Aim

  Because of the innate desire of human to eternal life, he tries to use every effort to continue life. In the cryonics method, scientists trough freezing the patient take him into a deep sleep, hoping to bring him back to life after discovering his cure in the future. The purpose of this study was to investigate the ethical challenges in freezing of the patients with incurable disease.

  Materials and Methods

  In this analytical study, relevant and published articles were purposely searched and retrieved, and then ethical arguments for and against freezing of patients with incurable disease were discussed and criticized from a principlist approach.

  Findings

  From the perspective of respect for individual autonomy, the implementation of cryonics according to the wishes and interests of the patient with incurable disease is an ethical choice and also has no harm to the patient as it prevents death. On the other hand, it resulted in social utility through preserving scientists and social capitals life. Public access to this procedure can mean that justice is done. However, ethical challenges in the three domains include: individual (uncertainty of the patient's returnability to life and psychological differentiation in the eventual return); family relations (imposing financial costs on the family and causing legal turmoil in the family relationships) and social (the loss of the function of death as well as the increased willingness to suicide) causes a lack of strength and logic of the implementation of cryonics.

  Conclusion

  Although it may be ethical to freeze patients with incurable disease, it still faces challenges.

  Keywords: Bioethics, Cryonics, Autonomy, Utility, Harm
 • Hojat Shafee, Majid Vaziri* Pages 61-72
  Background and Aim

  Technology transfer is a process used to benefit from the scientific experiences of countries in development. The purpose of this study was to investigate the legitimacy of the lease contract in the process of technology transfer from the perspective of Islamic ethics.

  Materials and Methods

  This qualitative study was conducted using an analytical approach and using published texts, books and articles. After examining the legitimacy of the lease contract in the technology transfer process, its alignment with Islamic ethics was examined and analyzed.

  Findings

  The contract of hiring of individuals enjoys legal and Jurisprudence validity and legitimacy in Iranian and Islamic law. Legally, in the process of technology transfer, companies and foreign countries are recognized by the technology owner and its transferee as contractors who in the process of transfer do not own any of the manufacturing sectors and receive only wages for their activities, services and consultants. Economically, these causes benefit from both the benefits of technology and the protection of its ownership.

  Conclusion

  From the point of view of Islamic ethics, the lease agreement has considerable legitimacy for the technology transfer process, which demonstrates the compatibility of the law with Islamic jurisprudence and ethics; it can be a guarantee for the development of the country in the light of technology transfer. Keywords

  Keywords: Islamic Ethics, Contract, Hiring of Individuals, Technology Transfer, Ownership
 • Kamran Taherpour, Hossein Mahdizadeh, Zohreh Motamedinia * Pages 73-85
  Background and Aim

  In recent decades, environmental crises have been added to the list of global crises and the consequences of unethical human behavior toward the environment is rapidly emerging. Therefore, the present study aimed to analyze the factors affecting ethical behaviors towards the environment.

  Materials and Methods

  In this descriptive-analytical research, the study population consisted of 70 managers of agricultural production cooperatives of Ilam province in 2016 that were studied through census. Data were collected using a researcher-made questionnaire with closed ended questions, which its validity and reliability was confirmed. The data were analyzed by binomial and Pearson correlation tests using SPSS 19.

  Findings

  The value orientation of altruism with mean of 3.32±0.76, awareness of consequences for others with mean of 3.31±0.84 and environmental concern for oneself with mean of 3.7±0.48 had the highest scores. Value orientation of success had a positive and significant relationship with environmental behavior (p=0.01).

  Conclusion

  According to the findings, the value orientation of success was positively and significantly correlated with ethical behavior towards the environment. There was a positive and significant relationship between the value orientation of success and ethical behavior towards the environment. As values are often derived from the environment and the cultural context of community, culture building and training of ethical behavior to the managers about environmental protection are recommended.

  Keywords: Ethical Behavior, Environment, Value Orientation, Awareness
 • anet Elizabeth Blake, Komail Sadeghi* Pages 87-100
  Background and Aim

  The Cartagena Protocol on biosafety has been formulated based on the precautionary principle. Following Iran's accession to the Protocol, the Iran Biosafety Act was adopted to establish regulations in this field. In spite of the necessity of complying of this law with the precautionary principle, its adherence to this principle is in doubt. Therefore, the present study seeks to investigate the extent of its compliance with the precautionary principle by analyzing this legal document.

  Materials and Methods

  In this analytical study, while studying the literature and published articles, the document of biosafety law was analyzed and criticized from different aspects.

  Findings

  In this law, the ethical principle of precaution and its scope and how it is enforced has not been mentioned and only implicitly it has been mentioned for risk assessment and management by referring to the Cartagena Protocol. In the area of public participation, there are also no requirements and there are many ambiguities regarding compliance with the precautionary principle regarding civil and criminal liability.

  Conclusion

  The biosafety law has failed to enforce the precautionary principle and is in contradiction with the aforementioned approach. The main reason for this matter may be the lack of definition and scope of this principle in view of the socio-economic conditions of the country. Amendments of the law are recommended in accordance with the precautionary principle.

  Keywords: Biosafety, Principle of Precaution, Cartagena Protocol, Risk Assessment, Iran
 • Esmaeil Kashkoulian, Abbas Sheikholeslami*, Mahdi Naghavi Pages 101-110
  Background and Aim

  Nowadays, the environment and its protection have become one of the most important social and bioethics issues in the world of humanity. This study was conducted to investigate environmental crimes and provide prevention strategies.

  Materials and methods

  In this analytical study, published materials related to the topic were collected and analyzed using library method. Then, recommendations have provided based on a preventive and ethical approach.

  Findings

  In general, the most important environmental problems are air pollution caused by industrial activities, pollution of water resources through the entry of urban and industrial wastewater into rivers, the lack of standardization in urban waste management, soil pollution due to the input of toxic substances and construction waste. Some environmental offenses include threats to public health, deliberate destruction of trees, excessive livestock grazing, unauthorized construction. Among the ways to prevent such crimes include legislative changes, conduct training courses for lawyers, the use of alternative prison sentences and the participation of people and NGOs in preventing environmental crimes. Also, criminal offenses enacted by legal entities and their importance require a criminal liability plan.

  Conclusion

  Environmental crimes are one of the most important problems of human communities that have the ability to destroy it by affecting all aspects of community's life. Therefore, public participation in environmental protection in the form of NGOs, promoting community culture through mass media and cyberspace and updating the rules and regulations in this area are recommended.

  Keywords: Bioethics, Environmental Crimes, Criminal Liability, Prevention, Participation