فهرست مطالب

دانشکده دندانپزشکی مشهد - سال چهل و سوم شماره 4 (پیاپی 111، زمستان 1398)
 • سال چهل و سوم شماره 4 (پیاپی 111، زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/10/01
 • تعداد عناوین: 10
|
 • ندا امید پناه*، جواد اکبری صفحات 312-322
  مقدمه

  نارسایی مزمن کلیه بر اثر تخریب برگشت ناپذیر نفرون ها به وجود می آید، که در آن توانایی بدن در حفظ تعادل آب و الکترولیت ها از بین رفته و در نتیجه اورمی ایجاد می شود. تظاهرات دهانی مختلفی مرتبط با نارسایی کلیوی می باشند و می توانند اثرات قابل ملاحظه ای بر کیفیت زندگی این افراد داشته باشند. با تشخیص و بررسی شیوع این ضایعات دهانی در بیماران کلیوی می توان برنامه ها و مداخلات مناسب به منظور رفع علائم دهانی ضایعات طراحی نمود. لذا در این مطالعه به بررسی شیوع علائم دهانی در بیماران کلیوی مراحل آخر و تحت همودیالیز (ESRD) پرداختیم .

  مواد و روش ها

  این مطالعه از نوع مقطعی بود. جامعه مورد مطالعه بیماران ESRD تحت همودیالیز مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا) ع (کرمانشاه بود. قبل از ورود بیماران به مطالعه و معاینه حفره دهان، از بیماران رضایت نامه اخذ گردید. برای این منظور پرسشنامه ای تهیه شد که شامل علائم و نشانه های دهانی بود. علائم و نشانه های پس ازمعاینه کامل حفره دهان نیز توسط محقق ثبت گردید. داده ها با استفاده از آزمون آماری Chi-Square بررسی شد.) 05 / 0α=)

  یافته ها

  در مطالعه حاضر، 120 نفر حضور داشتند که 74 نفر) 7 / 61)% مرد و 46 نفر) 3 / 38 % (زن بودند. شایع ترین علتهای زمینه ای ابتلا به نارسایی کلیوی، فشار خون) 8 / 35 %(و دیابت) 2 / 24 %(بودند. شایع ترین تظاهرات دهانی شامل خشکی دهان) 7 / 66 %(بوی اورمیک) 8 / 45) زبان باردار) 5 / 37 %(و پتی شی، پورپورا و اکیموز) 35)% بودند . افزایش سن با افزایش خشکی دهان در ارتباط بود. همچنین بین دیابت و خشکی دهان) 04 / 0 = P (، پتی شی، پورپورا و اکیموز) 022 / 0 = P (و تغییر مزه) 007 / 0P=) از لحاظ آماری ارتباط معنی داری وجود داشت .

  نتیجه گیری

  نارسایی مزمن کلیه باعث تغییراتی در حفره دهان از جمله خشکی دهان، زبان باردار، بوی اورمیک، پتی شی، پورپورا، اکیموز و تغییر مزه می شود. بنابراین می بایست بیماران مبتلا به ESRD از لحاظ تظاهرات دهانی عنوان شده مورد معاینه دوره ای قرار بگیرند.

  کلیدواژگان: تظاهرات دهانی، همودیالیز، مراحل آخر بیماری کلیوی
 • سمیه انصاری مقدم، علیرضا رئیسی*، میترا مهربانی، علیرضا انصاری مقدم صفحات 323-330
  مقدمه

  کنترل پلاک همیشه از مسائل مهم دندانپزشکی بوده و روش ها و مواد گوناگونی به این منظور ارائه شده است. یکی از این مواد پروپولیس است که خاصیت آنتی باکتریال و ضدالتهاب دارد . هدف از این مطالعه تعیین اثر خمیردندان حاوی پروپولیس بر پلاک دندانی در دانشجویان دانشکده دندانپزشکی زاهدان بود

  مواد و روش ها

  این کارآزمایی بالینی دوسو کور با الگوی متقاطع بر روی 30 نفر از دانشجویان دندانپزشکی صورت گرفت .در ابتدا تمامی دانشجویان مورد معاینه لثه قرار گرفتند و برای هرکدام در حالت Base line شاخصهای لثهای و پلاک تهیه شد و جرم دندانها برداشته شد. دانشجویان به دو گروه تقسیم شدند. به گروه اول خمیردندان حاوی پروپولیس و به گروه دوم خمیردندان بدون پروپولیس داده شد. بعد از مدت 2 هفته استفاده از خمیردندانها شاخصهای لثه و پلاک برای تمامی افراد مورد مطالعه تهیه شد. پس از یک هفته outWash شاخص های لثه و پلاک مجدد اندازه گیری شد. این بار به گروه اول خمیردندان بدون پروپولیس و به گروه دوم خمیردندان حاوی پروپولیس داده شد و بعد از دو هفته استفاده شاخص های لثه و پلاک اندازه گیری شد. تحلیل داده ها با استفاده از نرمافزار SPSS 22 و آزمون t مستقل و زوجی انجام شد.

  یافته ها

  میزان شاخص پلاک در هر دو نوع خمیردندان کاهش داشت اما در خمیردندان حاوی پروپولیس کاهش بیشتری مشاهده شد) 002 / P=0) و میزان شاخص لثهای در هر دو گروه کاهش پیدا کرد اما این کاهش میزان شاخص لثهای در گروهی که خمیردندان حاوی پروپولیس استفاده کرده بودند معنی دار بود) 001 / P<0 .)

  نتیجه گیری

  پروپولیس در خمیردندان می تواند در کاهش میزان شاخص های لثه و پلاک، نقش موثری داشته باشد.

  کلیدواژگان: پروپولیس، شاخص لثه، شاخص پلاک، خمیردندان
 • مریم جاویدی، مینا زارعی، لاله آخوندزاده، حسین باقری، مریم قره چاهی* صفحات 331-343
  مقدمه
  در درمان ریشه، سیل کردن سیستم کانال ریشه پس از مرحله پاکسازی و شکل دهی، ضروری و واجب است. با توجه به معیارهای Grossman ثبات ابعادی از جمله ملزومات یک سیلر است. هدف این مطالعه، مقایسه سیلر نانو زینک اکساید اوژنول با پالپ دنت و AH26 از نظر ثبات ابعادی بود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه برای بررسی تغییرات حجم سیلر ضمن ستینگ، سه گروه ده تایی از سیلر های AH26، پالپ دنت،NanoZOE درون پیپت مدرج با دقت 001/0 که به شکلU خم شده بود، قرار گرفت. حجم معینی از سیلر درون مجموعه حاوی آب و متیلن بلو، درون انکوباتور با دمای 37 درجه قرار گرفت و سپس نمونه ها در ساعت اول و دوم پس از اختلاط، هر 15 دقیقه و در ساعت سوم هر 20 دقیقه و پس از 24 ساعت، یک هفته و 30روز خوانده شد.
  یافته ها
  به طور کلی سیلر AH26 دارای کمترین تغییرات در طول زمان بوده است. سیلر پالپ دنت، تا زمان 90 دقیقه تغییرات ابعادی کمی داشته، اما از زمان 90 دقیقه تا یک هفته بیشترین تغییرات ابعادی را داشته است. سیلر نانو تا زمان 90 دقیقه بیشترین تغییرات را داشت و سپس تا زمان یک هفته، دارای تغییرات ابعادی بیشتر از سیلر AH26 و کمتر از سیلر پالپ دنت بوده است. پس از زمان یک ماه، تغییرات ابعادی بین سه سیلر معنی دار نبوده است.
  نتیجه گیری
  درپایان زمان یک ماه، تغییرات ابعادی نمونه ها در گروه AH26 کمترین و در گروه پالپ دنت بیشترین مقدار را داشت، اما در کل بین سه سیلر تفاوت معنی داری وجود نداشت.
  کلیدواژگان: نانوتکنولوژی، تغییرات ابعادی، سیلر
 • عبدالرحیم داوری، احمد مصدق، علیرضا دانش کاظمی، سید مهدی مرتضوی سانیجی* صفحات 344-351
  مقدمه

  انقباض حین پلیمریزاسیون باعث ایجاد شکاف بین کامپوزیت و لبه دندان می شود، که در طول زمان باعث ورود باکتری ها، پوسیدگی ثانویه و در نهایت شکست درمان می شود.بنظر می رسد اضافه کردننانوذرات به کامپوزیت می تواند در کاهش تعداد و عملکرد میکروارگانیسم ها موثر باشد. هدفاین مطالعه، مقایسه اثر ضد میکروبی کامپوزیتهای حاوی نانوذرات اکسید روی و مس بر روی گونه میکروبی استرپتوکوکوس موتانس بود. 

  مواد و روش ها

  نانوذرات اکسید مس و روی در غلظت های 05/0، 1/0 و 5/0 درصد با کامپوزیت GCمخلوط و 490 دیسک کامپوزیتی در هفت گروه شامل 70 نمونه تهیه شد. محلول های رقیق شده ازاسترپتوکوک موتانس (ATCC 35668) تهیهو 1میلی لیتر از آن روی دیسک ها قرار گرفت. دیسک ها با محیط کشت مایع در دمای 37 درجه به مدت 8 ساعت انکوبه شدند. سپس 1 میلیمتر سرم شستشوی حاصله از دیسک ها در دمای 37 درجه به مدت 24 ساعت بر روی محیط بلادآگار حاوی خون گوسفند کشت داده شد و با شمارش (Colony count) باکتری های مستقر شده روی هر دیسک، شمارش باکتری ها به دست آمد. داده ها پس از جمع آوری وارد SPSSبا ویرایش 17 شد و با استفاده از آزمون کروسکال- والیس و آزمون دان، مورد مقایسه آماری قرار گرفت. سطح معنی داری 05/0=α در نظر گرفته شد.

  یافته ها

  این تحقیق نشان داد که نانوذرات اکسید مس و روی در غلظت های 1/0و 5/0 درصد در زمان های 15 و 30 روز در مقایسه با گروه کنترل باعث کاهش معنی دار تعداد باکتری ها شد (001/0P=) و سایر گروه های مورد بررسی، تفاوت آماری معنی داری با گروه کنترل نداشتند (1P=).

  نتیجه گیری

  نانوذرات اکسید روی 5/0 درصد در ترکیب کامپوزیت، بیشترین و هر دو نانوذرات اکسیدمس و روی در غلظت 05/0 درصد کمترین میزان خاصیت ضدمیکروبی را از خود نشان دادند.

  کلیدواژگان: مواد ضدمیکروبی، کامپوزیت رزین، نانو، اکسید مس، اکسید روی، استرپتوکوک موتانس
 • سعید رحیمی، شهریار شاهی، سعید نظافتی، نگین قاسمی*، فرشته همتی، حمید یاوری، امین سالم میلانی صفحات 352-359
  مقدمه
  استحکام باند به عاج موادی که برای ترمیم پرفوراسیونها استفاده می شوند از فاکتورهای تاثیرگذار روی توانایی سیل این مواد و موفقیت ترمیم پرفوراسیونها می باشد. هدف این مطالعه بررسی تاثیر Phosphate Buffered Saline (PBS) بر استحکام باند پوش اوت(WMTA) White Mineral Trioxide Aggregate  در حضور آلودگی خون در پرفوراسیونهای شبیه سازی شده ناحیه فورکا بود.  
  مواد و روش ها
  این مطالعه در مرکز تحقیقات بیماری های لثه و دندان دانشکده دندانپزشکی تبریز با کد اخلاقی به شمارهIR.TBZMED.REC.B1396.819در سال 1396 انجام گرفت. در60 مولر اول مندیبل انسان، پرفوراسیون ناحیه فورکا به قطر 3/1 و ارتفاع 2 میلیمتر ایجاد و سپس نمونه ها به صورت تصادفی به چهار گروه 15 تایی تقسیم شدند. در گروه های 3 و 1 مداخله دیگری بعد از ایجاد پرفوراسیون و شستشو با نرمال سالین انجام نشد. در گروه های 4 و 2، آلودگی با خون در پرفوراسیون ناحیه فورکا ایجاد شد. سپس در تمام نمونه ها یک عدد Gel tamp در زیر ناحیه پرفوره قرار گرفت.در تمام دندانها WMTA در ناحیه پرفوره قرار گرفت. یک تکه پنبه مرطوب، آغشته به نرمال سالین در گروه های 4 و 1 به رویMTA  گذاشته شد. در گروه های 3 و 2 یک تکه پنبه مرطوب، آغشته به PBS به رویMTA قرار داده شد. بعد از یک هفته، تست اینسترون توسط دستگاه یونیورسال انجام شد. با توجه به نرمال بودن توزیع داده ها از تست Two way ANOVA جهت آنالیز آماری استفاده گردید و 05/0P< به عنوان معنی دار تلقی گردید.
  یافته ها
  در حضور و عدم حضور آلودگی خونی میانگین استحکام باند پوش اوت WMTA در مجاورت نرمال سالین به صورت معنی دار بیشتر ازPBS  بود (03/0P=). آلودگی خون به صورت معنی داری باعث کاهش استحکام باند گردید. (04/0P=)
  نتیجه گیری
  حضور فسفات بافر سالین در پرفوراسیون فورکا، تاثیر مثبتی روی افزایش استحکام باند WMTA ندارد.
  کلیدواژگان: استحکام باند، پرفوراسیون، فورکا، فسفات بافر سالین
 • مریم زارع جهرمی، مهرداد برکتین، نغمه گلریز*، نادیا خاکی صفحات 360-368
  مقدمه
  MTA می تواند سبب تغییر رنگ تاجی بعد از درمان های رژنراتیو اندودانتیک شود. جلوگیری از تغییر رنگ ناشی از MTA در ناحیه زیبایی اهمیت بسزایی برای بیماران و کلینیسین ها دارد. هدف از این مطالعه، ارزیابی تاثیر انواع مختلف باندینگ های عاجی در پیشگیری از تغییر رنگ بوجود آمده در اثر MTA سفید بود.
  مواد و روش ها
  از 36 دندان سنترال اینسایزور ماگزیلا استفاده شد. بعد از انجام پروسه اندودانتیک، دندانها به سه گروه تقسیم شدند. در گروه اول و دوم قبل از کاربرد MTA سفید در حفره دسترسی به ترتیب Adper Single Bond(SB) (نسل 5) و Clearfil SE Bond(CSE)(نسل 6) استفاده شد. در گروه سوم، حفره دسترسی به MTA سفید آغشته شد. حفره دسترسی در این سه گروه سیل شد. رنگ نمونه ها توسط اسپکتروفتومتر ارزیابی شد.  ∆Eبعد از دو ماه نگهداری در انکوباتور و سرم فیزیولوژی اندازه گیری شد. داده ها توسط تست آماری کلموگراف-اسمیرنوف، آنالیز واریانس یک طرفه و توکی، آنالیز شدند. سطح معناداری 05/0 درنظر گرفته شد.
  یافته ها
  تفاوت بین گروه های اول و دوم معنادار نبود (546/0P=) در صورتی که ∆E بین گروه های اول و سوم و همچنین دوم و سوم معنادار بود (001/0P<).
  نتیجه گیری
  باندینگهای عاجی می توانند از تغییر رنگ ناشی از MTA جلوگیری کنند. اگرچه تفاوت بین نسلهای 5 و 6 باندینگها از لحاظ آماری معنادار نبود، نمونه های آماده شده با ادهزیو نسل 6 تغییر رنگ تاجی کمتری نشان دادند.
  کلیدواژگان: MTA سفید، باندینگ عاجی، تغییر رنگ، اسپکتروفتومتر
 • مریم شکورشهابی، عاطفه یوسفی جوردهی*، بهزاد حمزه ای صفحات 369-377
  مقدمه
  امروزه جهت کاهش مراحل و حساسیت ترمیم های کامپوزیتی، کامپوزیت های بالک فیل و ادهزیوهای یونیورسال عرضه شده اند.این پژوهش با هدف تعیین انحراف کاسپی در ترمیم های مزیواکلوزودیستالی (MOD) با کاربرد کامپوزیت بالک فیل و ادهزیو یونیورسال انجام شد.
  مواد و روش ها
  58 دندان پرمولر کشیده شده در 4 گروه تقسیم بندی و بصورت بالکی و لایه ای با استفاده از کامپوزیت Filtek Bulkfill و ادهزیوهای G-Premio و Adper Single Bond ترمیم شدند. ابتدا در هر دندان یک حفره استاندارد مزیواکلوزودیستالی تهیه شد به گونه ای که عرض باکس پروگزیمالی دو سوم عرض باکولینگوالی، عرض ایسموس اکلوزالی نصف عرض باکولینگوالی، فاصله کف ایسموس اکلوزالی از نوک کاسپ پالاتال 5/3 میلی متر و کف باکس پروگزیمالی 1 میلی متر بالای CEJ بود. قبل و بعد از ترمیم، فاصله اینترکاسپال هر دندان به ترتیب در فواصل زمانی 0،30 ،60 و180 ثانیه بعد از لایت کیور، توسط میکرومتر دیجیتال اندازه گیری شد و میانگین مقادیر حاصل محاسبه گردید. سپس مقدار انحراف کاسپی با کسر نمودن عدد بعد از ترمیم از عدد قبل از ترمیم به دست آمد. پس از انتقال مقادیر حاصله به نرم افزار SPSS با توجه به نرمال بودن نتایج، آنالیز واریانس یکطرفه انجام و سطح معنی داری 05/0 در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  نتایج پژوهش نشان داد بین مقادیر انحراف کاسپی گروه های مطالعه، اختلاف معنا داری وجود داشت. در مقایسه ی دو به دوی گروه ها با استفاده از آزمون Tukey تنها بین گروه ترمیم شده به روش لایه ای و کاربرد ادهزیو  G-Premioبا گروه ترمیم شده به روش بالکی و کاربرد ادهزیو G-Premio تفاوت معنی داری مشاهده شد.   
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج مطالعه حاضر بنظر میرسدمی توان با کاربرد بالکی کامپوزیتهای بالک فیل و استفاده از ادهزیوهای توتال اچ و یونیورسال، زمان کارکرد کلینیکی را کاهش داد.
  کلیدواژگان: انحراف کاسپی، کامپوزیت بالک فیل، ادهزیو یونیورسال
 • مهدی تقیان، لیلی صدری*، حاله حالی، محمود موسی زاده، آیدا زارعیان جهرمی صفحات 378-386
  مقدمه
  حس انسجام (SOC) عاملی تاثیر گذار بر رفتارهای مرتبط با سلامت می باشد. SOC مادر می تواند سلامتی و به دنبال آن کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان و دندان (OHRQoL)Oral Health Related Quality of Life  را در فرزند وی تحت تاثیر قرار دهد. هدف از مطالعه ی حاضر، بررسی ارتباط بین SOC مادران و کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان و دندان در کودکان 5-3 ساله در شهر ساری بوده است.
  مواد و روش ها
  تعداد 190 کودک به همراه مادرانشان از میان افراد مراجعه کننده به کلینیک طوبی در شهر ساری انتخاب شدند. SOC مادران بوسیله ی پرسشنامه ی SOC-13 آنتونوفسکی و کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان و دندان نیز با استفاده از پرسشنامه ی (ECOHIS) Early Childhood Oral Health Impact Scale ارزیابی شد. از شاخص dmft نیز جهت بررسی وضعیت پوسیدگی دندان کودکان استفاده شد. مقدار P-value کمتر از 05/0، معنی دار در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  در این مطالعه میانگین نمرات شاخص های  SOC برابر 9/4±13/57 ،  ECOHIS برابر 4/0±8/13 و dmft برابر 3/1±4/7  تعیین شده است. شاخص dmft با SOC همبستگی منفی (001/0>P-value، 453/0-=r) و با ECOHIS همبستگی مثبت (001/0>P-value،535/0=r) داشته است، به صورتی که با افزایش میزان dmft در کودکان، نمرات ECOHIS نیز افزایش، اما نمرات SOC در مادران کودکان کاهش پیدا کرده است. همچنین ECOHIS با SOC همبستگی منفی داشته است (001/0>P-value،347/0-=r)، به تعبیر دیگر، با افزایش نمرات SOC در مادران، از نمرات کیفیت زندگی نیز کاسته شده است. نتیجه گیری:SOC مادران، وقوع پوسیدگی دندانی و کیفیت زندگی را در کودکان آن ها به طور چشمگیری تحت تاثیر قرار می دهد. به گونه ای که با افزایش SOC در مادران، می توان شاهد بهبود کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان و دندان نیز بود.
  کلیدواژگان: پوسیدگی دندانی، کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان و دندان، حس انسجام، کودک
 • فاطمه موسوی، کلثوم شیرزادی کرم الله، حسن محمودی* صفحات 387-400
  مقدمه
  حفره دهانی محیط مطلوبی برای رشد و کلونیزاسیون طیف گسترده ای از باکتری ها می باشد. پلاک یا بیوفیلم دندانی به مجموعه ای متنوع از باکتری ها اطلاق می شود که بر روی سطح دندان یافت می شوند. هدف از این مطالعه، بررسی اثر ضدمیکروبی گیاه توربید Daphne Oleoidesروی باکتری های جدا شده از پلاک دندانی بود.
  مواد و روش ها
  این مطالعه مقطعی، پس از جمع آوری پلاک های دندانی، جداسازی باکتری های موجود در نمونه ها، شناسایی باکتری ها توسط تست های بیوشیمیایی و واکنش زنجیره پلیمراز (Polymerase Chain Reaction) صورت گرفت. برگ و ساقه گیاه D.Oleoidesدر فصل های رویش جمع آوری و در سایه خشک شد. عصاره آبی، الکلی و هیدروالکلی این گیاه با روش عصاره گیری کلاسیک استخراج شد. سپس اثرات ضد میکروبی آن با روش انتشار دیسک و حداقل غلظت مهار کنندگی مورد بررسی قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده ازآزمون کروسکال-والیس و Dunn انجام شد (05/0a=).
  یافته ها
  در پلاک های دندانی جمع آوری شده، حضور باکتری های استافیلوکوکوس اورئوس، استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس، سودوموناس آئروجینوزا و استرپتوکوکوس موتانس به اثبات رسید. عصاره الکلی بیشترین فعالیت ضدمیکروبی خود را علیه باکتری استرپتوکوکوس موتانس با قطر هاله عدم رشد 05/1±55/20 میلی متر و کمترین غلظت کشندگی 19/0 میلی گرم بر میلی لیتر نشان داد. از سویی کمترین توان ضدمیکروبی عصاره الکلی علیه باکتری استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس با قطر هاله عدم رشد 5/0±4/7 میلی متر و غلظت 5/12 میلی گرم بر میلی لیتر نشان داده شد(05/0P<).
  نتیجه گیری
  نتایجتحقیقحاضرنشاندادکهعصاره الکلیگیاه D.Oleoides تواناییاستخراجترکیباتآنتیباکتریاییبر ضد باکتری های ایجاد کننده عفونت های دهانی را دارد.
  کلیدواژگان: پلاک های دندانی، حداقل غلظت مهار کنندگی، گیاه توربید
 • مجید صنعت خانی، زهرا دلاوریان، آتس سا پاک فطرت، نگین سمیعی* صفحات 401-405
  مقدمه
  ترومبوسیتوپنی ایمونولوژیک (Immune thrombocytopenia) به واسطه واکنش خودایمنی بر علیه پلاکت و تخریب آن  شناخته می شود. تظاهرات در بیماران علامت دار شامل کبودی و خونریزی های متعدد ناشی از کاهش پلاکت می باشد. گزارشمورد: بیمارمردی 75سالهباشکایتعدم امکان استفاده از دست دندان قدیمی خود  از ده روز قبل، به بخش بیماری های دهان، فکوصورتدانشکده دندانپزشکیمشهدمراجعهنمود. درمعاینه دهانی، پورپورا و اکیموز در کل کام بیمار و دو بول هموراژیک بر روی ریج مندیبل رویت شد. همچنین در معاینه بالینی روی ساق پاهای بیمار، کبودی و ماکولهای قرمز رنگ متعدد مشاهده شد. برای بیمار درخواست آزمایش کامل خون اورژانسی داده شد. باتوجه به نتیجه آزمایش بیمار مبنی بر ترومبوسیتوپنی بسیار شدید، با تشخیص احتمالی ITPیا لوسمی به بیمارستان ارجاع شد. در نهایت، تحت کورتون تراپی با دوز بالا و شیمی درمانی با ریتوکسیماب وریدی قرار گرفت و تشخیص ITPبرای بیمار مسجل شد. بیمار در طی دو  فالوآپ بعدی، در طی یک  سال گذشته، سلامتی خود را بازیافت.
  نتیجهگیری
   معاینه دهانی دقیق در بیماران دارای دنچر قدیمی با مشکلات حاد عدم تطابق حائز اهمیت ویژه است. چرا که این بیماران معمولا سالمند بوده و مستعد انواع دیسکرازی های خونی هستند. در بسیاری از موارد تغییرات دهانی جزو اولین علایم بیماری های سیستمیک هستند و تشخیص صحیح می تواند جان این بیماران را به واسطه ی ارجاع به موقع جهت درمان، نجات دهد.
  کلیدواژگان: پتی شی، ترومبوسیتوپنی ایمونولوژیک، بیماریهای خونی، پروتز دندانی، معاینه دهان
|
 • Neda Omidpanah *, Javad Akbari Pages 312-322
  Introduction

  Chronic renal failure is caused by irreversible damage to the nephrons, in which the body fails to maintain water balance and electrolytes, thereby resulting in the incidence of uremia. Various oral manifestations are associated with renal failure and can have a significant effect on the quality of life in these people. Identification and evaluation of the prevalence of these oral manifestations in patients with renal insufficiency can facilitate the implementation of appropriate interventions targeted toward the elimination of such manifestations in this group of patients. Therefore, the present study aimed to evaluate the prevalence of oral manifestations in end stage renal disease (ESRD) patients. Materials &

  Methods

  In this cross-sectional study, 120 ESRD patients that were under hemodialysis in Imam Reza Hospital in Kermanshah, Iran, were evaluated. Oral manifestations were recorded after the examination of the oral cavity.

  Results

  In this study, out of 120 patients, 74 (61.7%) cases were male, and 46 (38.3%) cases were female. The most common underlying causes of renal failure were hypertension (35.8%) and diabetes (24.2%). The most common oral manifestations were dry mouth (66.7%), uremic odor (45.8%), white tongue (37.5%), and petechial/purpura/ecchymosis (35%). Aging was associated with dry mouth. Furthermore, diabetes showed a statistically significant relationship with dry mouth (P=0.04), taste changes (P=0.007), and petechia, purpura and ecchymosis (P=0.022).

  Conclusion

  Renal failure leads to a variety of manifestations in oral cavity. With regard to the various oral manifestations, conditions inherent to the disease, as well as the side effects of their medications and treatments, these patients need careful evaluation, oral care, and special considerations during dental treatment.

  Keywords: End Stage Renal Disease, oral manifestation, hemodialysis
 • Somaye Ansari Moghaddam, Alireza Raeisi *, Mitra Mehrabani, Alireza Ansarimoghaddam Pages 323-330
  Introduction

  Dental plaque control has always been an important issue and a variety of methods and materials are provided for this purpose. One of these materials is propolis which has anti-bacterial and anti-inflammatory properties. The present study aimed to evaluate the effect of propolis-containing toothpaste on dental plaques of dentistry students of Dental School of Zahedan University of Medical Sciences, Zahedan, Iran.

  Materials and Methods

  This cross-sectional double-blind clinical trial was conducted on 30 dentistry students. First, the gums of all students were examined. Then, dental plaque and gingival indices for each participant were prepared at baseline, followed by removing dental calculus and plaque. Students were divided into two groups, the first group was given a propolis-containing toothpaste and the second group was given a non-propolis toothpaste. After two weeks of using these toothpaste types, dental plaque and gingival indices of all subjects were measured. After one week of washout, dental plaque and gingival indices were measured once again. This time, the first group was given a non-propolis toothpaste and the second group was given a propolis-containing toothpaste. After two weeks of usage, dental plaque and gingival indices were measured. Data were analyzed using SPSS software (version 22) and independent and paired t-test.

  Results

  Although the plaque index decreased in both toothpaste types, a higher decrease was observed in propolis-containing toothpaste (P=0.002). In addition, the gingival index decreased in both groups; however, this decrease in gingival index in the group using propolis-containing toothpaste was significant (P<0.001).

  Conclusion

  Results of the present study indicated thatpropolis was effective in reducing dental plaque and gingival indices.

  Keywords: Propolis, Dental Plaque Index, gingival index, toothpaste
 • Maryam Javidi, Mina Zarei, Laleh Akhoundzade, Hosein Bagheri, Maryam Gharechahi * Pages 331-343
  Introduction
  In root canal treatment, the sealing of the root canal system after cleaning and shaping is absolutely necessary. According to the Grossman criteria, dimensional stability is among the requirements for a sealer. The aim of this study was to compare Nano-zinc oxide eugenol sealer with AH26 and Pulp Dent in terms of dimensional stability.
  Materials and Methods
  In this research, for investigating the volume changes in sealers while setting, the three groups of ten sealers, including AH26 (DENTSPLY company made in Switzerland), Pulp Dent (PULP DENT company), and NanoZOE, were placed in a calibrated pipette with the accuracy of 0.001 bent at U-shaped. There was a certain volume of sealer within the set containing water and methylene blue in the incubator at 37°C, and then, the samples were read every 15 min at the first and second hours after mixing, every 20 min during the third hour, as well as after 24 h, a week, and 30 days.
  Results
  In general, AH26 had a minimal level of changes over time. Pulp Dent had little dimensional changes until 90 min, but from 90 min up to a week, Pulp Dent had the highest level of dimensional changes. NanoZOE had the highest level of changes up to 90 min, and then, it had dimensional changes more than AH26 and less than Pulp Dent up to a week. At the end of one month, there was no significant difference between the experimental groups regarding dimensional changes.
  Conclusion
  After one month, the least and highest levels of dimensional changes were reported for AH26 and Pulp Dent. However, generally, the differences between the experimental sealers were not significant.
  Keywords: Nanotechnology, Dimensional changes, sealer
 • Abdolrahim Davari, Ahmad Mosaddegh, Alireza Daneshkazemi, Seyed Mehdi Mortazavi Sanigei * Pages 344-351
  Introduction

  Polymerization shrinkage causes a gap between the composite resin and the tooth edge which leads to bacterial invasion, secondary caries, recurrent caries, and the final failure of restoration. It seems that the addition of nanoparticles to composites can be effective in the reduction of the number and function of microorganisms. The aim of the present study was to compare the antibacterial properties of composite resins containing zinc-oxide with copper-oxide nanoparticles against Streptococcus mutans.

  Materials and Methods

  A number of 490 discoid tablets containing 0.05%,0.5%, 0.1% nano-copper and nano zinc-oxide particles were prepared from composite resin GC (n=70). Diluted solutions of Streptococcus mutans (ATCC 35668) were prepared and 1 mL of bacterial species was placed on the discs. The discs were transferred to liquid culture media and were incubated at 37℃ for 8 hr. Thereafter, 1 mm of serum was cultured at 37° C for 24 hours on a blood agar containing sheep blood and the total number of bacteria was obtained by colony counting of all bacteria detected on each disk. The data were analyzed in SPSS software (version 17) using Kolmogorov-Smirnov test (k-s), Kruskal-Wallis, and Dunn's test. The significance level was considered as α = 0.5.

  Results

  Based on the obtained results, the composites containing 0.1% and 0.5% Nano zinc oxide particles and copper oxide nanoparticles significantly decreased the number of bacteria in 15 and 30 days, as compared to the control group (P-value=0.001). Nonetheless, other groups did not demonstrate any significant difference with the control group (P-value=1).

  Conclusion

  Composite resins containing 0.5% zinc oxide nanoparticles demonstrated the highest antibacterial activity against Streptococcus mutans. On the other hand, both nano-copper and zinc-oxide particles revealed the least antimicrobial activity in the concentration of 0.05%.

  Keywords: Anti-bacterial agents, Composite resin, Nanoparticles, copper oxide, Zinc oxide, Streptococcus mutans
 • Saeed Rahimi, Shahriar Shahi, Saeed Nezafati, Negin Ghasemi *, Fereshte Hemmati, Hamid Reza Yavari, Amin Shalemmilani Pages 352-359
  Introduction
  Dentin bond strength of the perforation repair materials is one of the effective factors on the materials sealing ability and success of the treatment. The aim of this study was to evaluate the effect of phosphate-buffered saline (PBS) on the push-out bond strength of White Mineral Trioxide Aggregate (WMTA) in the presence of blood contamination in simulated furcation perforations.
  Materials and Methods
  This study was performed in Dental and Periodontal Disease Research Center in Tabriz Dental Faculty with the ethics code of IR.TBZMED.REC.B1396.819 in 2017. The furcation perforation measured with 1.3 mm diameter and 2 mm height was created in the 60 mandibular molars, and then the specimens were divided into four groups of 15 samples. In groups 1 and 3, only irrigation with normal saline after perforation establishment was done. In groups 2 and 4, blood contamination was created in the walls of perforation. Afterward, one Gel tamp was placed under the perforations in all the teeth, and WMTA was placed in the perforations. The moistened cotton with normal saline was placed on the MTA in groups 1 and 4, and moistened cotton with PBS was placed on the MTA in groups 2 and 3. Instron test was done after 1 week using universal testing machine. Due to the normal distribution of the samples, the two-way analysis of variance was used for statistical analysis. P-value less than 0.05 was considered statistically significant.
  Results
  In the presence and absence of blood contamination, the mean bond strength of WMTA in saline proximity was significantly higher than PBS (P<0.05). The blood contamination caused to significantly decrease the bond strength (P<0.05).
  Conclusion
  The presence of PBS does not have any positive effect on the increase of the bond strength of WMTA.
  Keywords: Bond Strength, perforation, Phosphate-Buffered saline, White Mineral Trioxide Aggregate
 • Maryam Zare Jahromi, Mehrdad Barekatein, Naghmeh Golriz *, Nadia Khaki Pages 360-368
  Introduction
  Mineral trioxide aggregate (MTA) can cause coronal discoloration after the regenerative endodontic therapies. Prevention of the MTA-induced discoloration in the esthetic zone is of great importance for patients and clinicians. The present study aimed to evaluate the effectiveness of different types of dentin bonding agents (DBA) in preventing crown discoloration caused by white MTA (WMTA).
  Materials and Methods
  A total of 36 extracted maxillary incisors were selected. After performing the endodontic procedures, the teeth were divided into 3 groups. In groups 1 and 2, before applying the WMTA in access cavity, Adper Single Bond (SB) and Clearfil SE Bond (CSE) were used for 5th and 6th, respectively. While the access cavity was impregnated with WMTA in group 3. In these three groups access cavities were sealed. The color of the samples was examined by a spectrophotometer. The ∆E was calculated after 2 months storage in incubator and physiologic serum. The collected data were analyzed with the help of the Kolmogorov-Smirnov, independent t-test, and Tukey's range test. A p-value less than 0.05 was considered statistically significant.
  Results
  There was no significant difference between WMTA+SB and WMTA+CSE (P=0.546). However, the ∆E of the WMTA group between WMTA+SB and WMTA+CSE was significant (P<0.001).
  Conclusion
  The DBAs can prevent MTA-induces discoloration. Although differences between 5th and 6th generations of DBAs were not statistically significant, the samples prepared with 6th generation of adhesives showed lower crown discoloration.
  Keywords: White MTA, Dentin bonding, discoloration, Spectrophotometery
 • Maryam Shakur Shahabi, Atefeh Yousefi Jordehi *, Behzad Hamzehei Pages 369-377
  Introduction
  Bulkfill composites and universal adhesives were introduced to reduce the stages and sensitivity of composite restorations. The current study aimed to identify cuspal deflection in mesioocclosodistal (MOD) restorations using universal adhesives and bulk-fill composite.
  Materials and Methods
  A number of 58 newly extracted upper premolars were assigned to four groups and then restored using bulky and incremental techniques with Filtek Bulkfill composite and G-Premio and Adper Single Bond adhesives. Firstly, each tooth was prepared for a standardized MOD cavity where the width of the proximal box was two-thirds the bucolingual width, the occlusal isthmus half the bucolingual width with the cavity depth at the occlusal isthmus standardized to 3.5 mm – from the tip of the palatal cusp and 1 mm above the CEJ at the cervical aspect of the proximal boxes.  Before and after restoring, the intercuspal distance of each tooth was measured by digital micrometer at 0, 30, 60 and 180 seconds after light curing.  The average values were calculated and the amount of cuspal deflection obtained by subtracting the number acquired after the restoration from the number prior to restoration. The obtained data were analyzed in the related software using one-way ANOVA due to the normality of results. A P-value less than 0.05 was considered statistically significant.
  Results
  As evidenced by the obtained results, significant difference existed in cuspal deflection values among studied groups. Using pairwise Tukey's test, a significant difference was observed between the restored group using bulky technique with the application of G-Premio adhesive and the group that applied G-Premio adhesive using the incremental technique.
  Conclusion
  Based on the results of the current study, clinical chair time can be reduced by the bulky application of bulkfill composite along with total etch and universal adhesives.
  Keywords: Cuspal deflection, bulkfill composites, universal adhesives
 • Mehdi Taghian, Leyli Sadri *, Haleh Hali, Mahmoud Moosazadeh, Aida Zareyan Jahromi Pages 378-386
  Introduction
  Sense of coherence (SOC) is an effective factor in health-related behaviors. Mothers' SOC can influence health and consequently the orodental health-related quality of life (OHRQoL) in their children. The purpose of this study was to investigate the relationship between mother's SOC and OHRQoL in 3 to 5-year-old children in Sari, Iran.
  Materials and methods
  A total of 190 children, along with their mothers, were selected out of those referring to the Touba Clinic in Sari. The SOC of mothers was assessed by Antonovsky's SOC-13 questionnaire, and the OHRQoL was evaluated using the Early Childhood Oral Health Impact Scale (ECOHIS). The dmft index was also used to determine the status of dental caries in children. A p-value of
  Results
  In this study, the mean scores of SOC, ECOHIS, and dmft index were 57.13±4.9, 13.8±0.4, and 7.4±1.33, respectively. The dmft index correlated negatively with SOC (r=-0.453, P≤0.001) and positively with ECOHIS (r=0.535, P≤0.001). In this regard, with increasing the mean dmft in children, ECOHIS scores also increased, but SOC scores in mothers decreased. The ECOHIS also had a negative correlation with SOC (r=-0.347, P≤0.001); in other words, with increasing mothers' SOC scores, the scores of quality of life also decreased.
  Conclusion
  Mothers' SOC significantly affected dental caries and quality of life in their children. Therefore, with the increase in maternal SOC, OHRQoL can be improved.
  Keywords: dmft, OHRQoL, SOC, Child
 • Fatemeh Mousavi, Kolsoom Shirzadi Karamolah, Hassan Mahmoudi * Pages 387-400
  Introduction
  Oral cavity a favorable environment for the growth and colonization of a wide range of bacteria. Plaques or dental biofilms are a wide variety of bacteria found on a tooth surface. The aim of the present study is to investigate the antibacterial effect of Daphne Oleoides on bacteria isolated from dental plaque.
  Materials and Methods
  In this cross-sectional study, after the collection of dental plaques and isolation of bacteria, bacteria were identified using biochemical tests and Polymerase chain reaction (PCR).  Leaves and stems of D. oleoides were collected in the growing season and dried in shadows. The aqueous, alcoholic and hydroalcoholic extracts of D. oleoides were withdrawn using the classical extraction method. Thereafter, its antimicrobial effects on bacteria isolated from dental plaque were examined using the disk diffusion method and minimum inhibitory concentration (MIC). Data were analyzed using Turkey’s and Anova test (P<0.05).
  Results
  The obtained results of the present study confirmed the presence of Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Pseudomonas aeruginosa, Streptococcus mutans in the collected dental plaques. The alcoholic extract demonstrated its highest antimicrobial activity against S. mutans with 20.55±1.05 mm inhibition zone and a Minimum lethal concentration (MLC) of 0.19 mg/ml. On the other hand, the lowest antimicrobial activity of the alcoholic extract was reported to be against S. epidermidis with 7.4±0.5 mm inhibition zone and MLC 12.5 mg/ml.
  Conclusion
  The results of the current study indicated that the alcoholic extract of D. oleoides is able to withdraw antibacterial compounds on the bacteria which are responsible for oral infections.
  Keywords: Dental plaque, Minimum inhibitory concentration (MIC), Daphne Oleoides
 • Majid Sanatkhani, Zahra Delavarian, Atessa Pakfetrat, Negin Samiee * Pages 401-405
  Introduction
  Immune Thrombocytopenia (ITP)is characterized by its autoimmune response to platelet degradation. The manifestations in symptomatic patients include bruising and multiple bleeding caused by a decrease in the number of platelets.  Case report: This case report presented a 75-year-old male patient referred to the Department of Oral and Maxillofacial Diseases affiliated to the School of Dentistry, Mashhad University of Medical Science, Mashhad, Iran, with a chief complaint of ill-fitting dentures in the last 10 days. The oral examination confirmed the presence of purpura and ecchymosis on the palate and two hemorrhagic bullae on the right mandibular ridge. Moreover, bruisesand red macules were observed on his legs during the clinical examination. The patient was prescribed to receive an emergency blood test. He was referred to the hospital after the diagnosis of severe thrombocytopenia and the possible diagnosis of ITP or leukemia. Eventually, the diagnosis of ITP was confirmed, and he was subjected to a high dose corticosteroid therapy and chemotherapy with intravenous rituximab. The patient recovered fully after two follow-ups within one year. 
  Conclusion
  It is of utmost importance to do oral examinations in patients who have ill-fitting and old dentures since theseelderly patients can be more prone to different blood dyscrasias. In some cases, oral changes are among the first manifestations of systemic diseases.  Early diagnosis has a dramatic effect on the survival rate of the patients along with early referral for the treatment.
  Keywords: Petechiae, Immune thrombocytopenia, Blood diseases, Denture, Oral examination