فهرست مطالب

 • سال سیزدهم شماره 10 (پیاپی 93، دی 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/09/10
 • تعداد عناوین: 8
|
 • محمدحسین فراهانی*، ابولفضل فراهانی، حسنعلی شفیعی، حمید فراهانی صفحات 1-9
  زمینه و هدف

  افزایش تجمع بیوفیلم باکتریایی (استرپتوکوکی) بر سطح ترمیم های کامپوزیتی در مقایسه با ترمیم های آمالگام و گلوس آینومر سبب مستعد شدن ترمیم های کامپوزیتی به پوسیدگی های ثانویه مجاور ترمیم می گردد. در این مطالعه، خواص ضد استرپتوکوک موتانس رزین کامپوزیت های حاوی نانوذرات نقره بررسی شد.

  روش بررسی

  در این مطالعه تجربی - آزمایشگاهی، خواص ضد موتانس کامپوزیت ها پس از افزودن نانوذرات نقره به آن ها در درصدهای وزنی 0، 02/0، 03/0، 04/0 و 05/0 با تست اسپکتروفتومتر بررسی گردید. کامپوزیت ها بر روی دیواره های میکروپلیت های 400 میکرولیتری تطابق یافته و پس از کیور یا سفت شدن (با دستگاه لایت کیور)، در مجاورت باکتری های غوطه ور در محیط کشت مایع قرار گرفتند، سپس در زمان های 3، 24 و 48 ساعت بعد، طیف جذبی محیط کشت به وسیله دستگاه اسپکتروفتومتر ثبت گردید.

  یافته ها

  براساس نتایج آزمون آنالیز واریانس یک طرفه، میزان تراکم نوری (شاخص تکثیر باکتری) در کامپوزیت های حاوی نانوذرات نقره با غلظت های 03/0% وزن جرمی در زمان های 3 (0009/0±080/0)، 24 (0013/0±079/0) و 48 (0008/0±079/0) ساعت در مقایسه با کامپوزیت های بدون نانوذرات نقره (به ترتیب 0005/0±089/0، 0005/0±094/0 و 0009/0±101/0)، به طور معنی داری کاهش یافت که نشان دهنده کاهش چشمگیر تکثیر باکتری ها بود. در کامپوزیت های دارای غلظت های 04/0% و 05/0% نانوذرات نقره، این اثرات ضد باکتریایی افزایش نیافت.

  نتیجه گیری

   نتایج مطالعه حاضر نشان داد تمامی گروه های کامپوزیتی حاوی نانوذرات نقره دارای اثر ضد باکتریایی هستند. به علاوه، بهینه اثر ضد باکتریایی در گروه حاوی غلظت 03/0 وزنی نانوذرات نقره قرار دارد.

  کلیدواژگان: نانوذرات، نقره، استرپتوکوک موتانس، رزین کامپوزیت سینرژی
 • فاطمه سادات موسوی*، فریده خاوری، ناهید گلمکانی، زهرا باقری صفحات 10-18
  زمینه و هدف

  درد و اضطراب پس از سزارین با عوارض متعددی همراه بوده و برای مراقبت های بهداشتی مادر و نوزاد، همچنین شیردهی بسیار مهم است. برخی مطالعات حاکی از آن است که بین فاکتورهای روان شناختی و درد ارتباط وجود دارد. پژوهش حاضر با هدف تعیین همبستگی کمال گرایی با درد و اضطراب بعد از سزارین صورت گرفت.

  روش بررسی

  این مطالعه به روش توصیفی - تحلیلی از نوع همبستگی بر روی 70 زن باردار واجد شرایط مطالعه که جهت انجام سزارین انتخابی به بیمارستان ام البنین (س) مشهد مراجعه کرده بودند، انجام شد. نمونه گیری به صورت متوالی بود. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه کمال گرایی اهواز، پرسشنامه اضطراب پنهان و آشکار اشپیل برگر (3-2 ساعت قبل از سزارین)، گردآوری شد. 2 ساعت بعد از سزارین، مجددا از پرسشنامه اضطراب آشکار اشپیل برگر و جهت سنجش درد بیماران نیز از پرسشنامه درد مک گیل استفاده گردید. داده ها به کمک آزمون های آماری کای اسکوئر، همبستگی اسپیرمن و پیرسون در سطح معنی داری، 05/0>p تجزیه وتحلیل شدند.

  یافته ها

   در این مطالعه، بین میزان کمال گرایی افراد با اضطراب پنهان (51/0r= ،001/0p=) و اضطراب آشکار قبل (41/0r= ،001/0p=) و بعد از سزارین (43/0r= ،001/0p=)، همبستگی معنی داری وجود داشت. اگرچه بین میزان کمال گرایی افراد با بعد حسی درد بعد از سزارین، همبستگی معنی داری وجود داشت (31/0r= ،017/0p=)، اما با بعد عاطفی درد، همبستگی معنی داری مشاهده نشد (14/0r= ،319/0p=).

  نتیجه گیری

   نتایج این مطالعه نشان داد کمال گرایی با اضطراب و درد پس از سزارین، ارتباط دارد؛ بنابراین مشاوره شناختی رفتاری در افراد کمال گرا در دوران بارداری پیشنهاد می گردد.

  کلیدواژگان: کمالگرایی، درد، اضطراب، سزارین
 • محمد مهدی ظاهری، محمدرضا زارعی*، فائزه سادات ساطع، شیما سادات هاشمی صفحات 19-25
  زمینه و هدف

  با توجه به شروع طرح تحول سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال 1393، ارزیابی این طرح از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این مطالعه با هدف بررسی شاخص های عملکردی اورژانس بیمارستان شهید بهشتی قم (قبل و بعد از طرح تحول) انجام شد.

  روش بررسی

  این مطالعه به روش توصیفی - مقطعی در بیمارستان شهید بهشتی قم (سال 1393) صورت گرفت. جامعه آماری شامل اطلاعات بیماران مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان بود که از پرونده های اورژانس و بایگانی، جمع آوری و در بانک اطلاعاتی وارد گردید. چهار مورد از شاخص های عملکردی بخش اورژانس، انتخاب و قبل و بعد از طرح تحول سلامت مورد ارزیابی قرار گرفت. این شاخص ها شامل: درصد بیماران تعیین تکلیف زیر 6 ساعت، درصد میزان بستری بیماران زیر 12 ساعت، میزان احیای ناموفق و ترک با رضایت شخصی بود. داده ها با استفاده از آزمون کای اسکوئر تحلیل شدند.

  یافته ها

   در قبل و بعد از طرح تحول سلامت، شاخص درصد تعیین تکلیف بیماران زیر 6 ساعت از 86% به 5/78%، درصد میزان بستری بیماران زیر 12 ساعت از 96% به 83%، ترک با رضایت شخصی بیماران از 19% به 14% و شاخص درصد احیای ناموفق نیز از 83% به 3/55% رسید. میانگین این چهار شاخص در 4 سال بعد از اجرای طرح تحول نسبت به قبل از آن، ازنظر آماری تفاوت معنی داری داشت 0001/0>p.

  نتیجه گیری

   نتایج این مطالعه نشان داد شاخص های عملکردی اورژانس با اجرای طرح تحول بخش سلامت بهبود یافته است؛ بنابراین لازم است این مطالعه در سطح وسیع تری برای کل شاخص های بیمارستانی انجام گیرد.

  کلیدواژگان: خدمات اورژانس بیمارستان، سیستم خدمات سلامت، بخش سلامت، طرح تحول سلامت، قم، ایران
 • محسن پاکدامن، روح الله عسکری، سارا جام برسنگ، محمد رنجبر، الهام عاملی* صفحات 26-33
  زمینه و هدف

  مقوله سلامت، ارتباط تنگاتنگی با پیشرفت و توسعه همه جانبه؛ من جمله توسعه اقتصادی و انسانی دارد. هزینه های بهداشتی، عوامل مهمی هستند که بر رشد اقتصادی تاثیرگذارند. این مخارج می تواند در کنار نیروی انسانی و سرمایه فیزیکی موجب افزایش توسعه انسانی گردد. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر مخارج سلامت (دولتی و خصوصی) بر شاخص توسعه انسانی (HDI) انجام شد.

  روش بررسی

  مطالعه حاضر، یک مطالعه سری زمانی است که در آن داده های مرتبط با مخارج سلامت و شاخص توسعه انسانی در سری زمانی سال های 1393-1380 جمع آوری شد. سپس با استفاده از مدل های سری زمانی در اقتصادسنجی و روش اقتصادسنجی خودرگرسیونی (VAR)، با تکنیک های علیت گرنجر به تحلیل آن ها پرداخته شد.

  یافته ها

   در این مطالعه مخارج عمومی سلامت با نرخ باسوادی بزرگسالان، رابطه ای یک طرفه داشت و جهت آن از مخارج عمومی سلامت به نرخ با سوادی بزرگسالان می باشد. مخارج خصوصی سلامت با نرخ باسوادی بزرگسالان، رابطه ای یک طرفه داشت و جهت آن از مخارج خصوصی سلامت به نرخ با سوادی بزرگسالان می باشد. همچنین بین مخارج عمومی سلامت و GDP سرانه، رابطه ای دو طرفه وجود داشت.

  نتیجه گیری

   نتایج مطالعه حاضر نشان داد مخارج بهداشتی بر روی شاخص توسعه انسانی، تاثیر معنی داری دارد. با توجه به نقش مهم بخش خصوصی در تامین و ارتقای سلامت جامعه، پیشنهاد می گردد توجه ویژه ای از سوی دولت بر این امر صورت گیرد و با تلاش بیشتر در جهت تامین اعتبارات هر دو بخش دولتی و خصوصی، موجبات بهبود و ارتقای شاخص توسعه انسانی فراهم شود.

  کلیدواژگان: مخارج سلامت، شاخص توسعه انسانی، سلامت
 • شهلا نجفی دولت آباد، مژگان امیریان زاده*، رضا زارعی، عبادالله احمدی صفحات 34-45
  زمینه و هدف

  کیفیت عملکرد آموزشی اعضای هیئت علمی، مفهومی چندبعدی است که متاثر از عوامل گوناگون می باشد. مطالعه حاضر با هدف تعیین عوامل موثر بر کیفیت عملکرد آموزشی اعضای هیئت علمی انجام شد.

  روش بررسی

  این مطالعه کیفی از نوع توصیفی - اکتشافی است که در آن داده ها طی سال های 1398-1397 به صورت مصاحبه نیمه ساختارمند جمع آوری شد و تجزیه وتحلیل آن ها براساس تحلیل مضمون صورت گرفت .جامعه آماری را اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تشکیل می دادند که از بین آن ها 18 نفر به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. ابتدا 2 سوال کلی درخصوص عملکرد آموزشی برای شروع مصاحبه مطرح گردید، سپس براساس پاسخ مشارکت کنندگان، روند مصاحبه هدایت شد. مصاحبه ها در اتاق کار مشارکت کنندگان انجام گرفت و هر مصاحبه به طور متوسط بین 5/1 تا 2 ساعت طول کشید. مصاحبه ها تا دستیابی به اشباع نظری ادامه داشت.

  یافته ها

   در این مطالعه، ابتدا تعداد 34 مورد از مضامین پایه استخراج گردید، سپس طبق شباهت محتوایی ترکیبی و تلخیصی، به تعداد 10 مضمون سازمان دهنده تقلیل یافت. مضامین سازمان دهنده در پنج حیطه شامل: (مضامین فراگیر) عوامل انسانی، عوامل حرفه ای، عوامل ساختاری، فناوری، تکنولوژی، فرهنگی و اجتماعی قرار داده شدند و مدل کیفی این عوامل طراحی گردید.

  نتیجه گیری

   نتایج این مطالعه نشان داد عوامل متعددی بر کیفیت عملکرد آموزشی اعضای هیئت علمی تاثیرگذارند که به منظور بهبود کیفیت آموزشی، لازم است موردتوجه سیاست گذاران حوزه آموزش قرار گیرد.

  کلیدواژگان: کیفیت، آموزش، عوامل موثر، آموزش عالی، عملکرد کار
 • یاسمن صباغ زادگان، فاطمه اولیا*، احسان بابایی زارچ صفحات 46-52
  زمینه و هدف

  بیماری التهابی روده، اصطلاحی است که شامل بیماری کرون و کولیت اولسراتیو می شود. درگیری دهانی در بیماری های التهابی روده، معمولا مقدم بر شروع علائم گوارشی است. در بسیاری از بیماران، علائم روده ای ممکن است حداقل باشد یا بدون تشخیص باقی بماند. در این مقاله به بررسی دو مورد از پیواستوماتیت وجتانت پرداخته شده است.

  معرفی مورد

   مورد اول، آقای 29 ساله ای است که با شکایت از زخم و ضایعات منتشر دهانی ارجاع شده بود و با توجه به تشخیص بالینی و ضایعات دهانی بیمار، با تشخیص احتمالی کولیت اولسراتیو به متخصص گوارش ارجاع شد.  مورد دوم، خانم 28 ساله ای است با داشتن سابقه یک ماهه از ضایعات دردناک منتشر روی لثه ها که طبق اظهار وی از سه سال قبل برای وی تشخیص کولیت اولسراتیو داده شد، ولی درمان مناسب دریافت نکرده بود.

  کلیدواژگان: تظاهرات دهانی، بیماری التهابی روده، کولیت اولسراتیو
 • پرویز ملک زاده، امیر زارعی، مهدی صادقی* صفحات 53-71
  زمینه و هدف

  سرطان دهانه رحم، ازجمله شایع ترین بیماری ها در زنان است. تشخیص دقیق و درمان بیماری های پیچیده نیازمند شناسایی دقیق ویژگی های مولکولی بیماری می باشد. پروفایل های ترنسکریپتومی حاوی اطلاعات با ارزشی در زمینه بیان ژن سلول های موردبررسی می باشد. به کارگیری رویکرد تحلیلی متاآنالیز در کنار روش های مبتنی بر شبکه، اطلاعات دقیق و با ارزشی از داده های موردمطالعه در اختیار قرار می دهد که می تواند در توسعه روش های تشخیصی و درمانی جدید مورداستفاده قرار گیرد. این مطالعه با هدف بررسی متاآنالیز ترنسکریپتومی سرطان دهانه رحم با رویکرد شبکه، به منظور شناسایی ژن های کلیدی در بیماری انجام شد.

  روش بررسی

  در مطالعه حاضر، سه مجموعه داده با 189 نمونه برای سرطان دهانه رحم انتخاب شد. مجموعه داده ها به طور جداگانه بررسی و نتایج حاصل در جهت به دست آوردن ژن ها با الگوی بیان یکسان تلفیق گردید. از این ژن ها در مرحله بعد، به منظور ساخت شبکه تنظیمی بیان ژنی به کمک پایگاه داده STRING استفاده شد. جهت شناسایی عناصر کلیدی در شبکه که قابل تعمیم به سرطان دهانه رحم می باشند نیز پارامترهای شبکه (شامل درجه و مرکزیت بینابینی) به کار برده شد.

  یافته ها

  در این مطالعه، 194 ژن با الگوی بیانی دقیقا یکسان، بین سه مجموعه شناسایی گردید. همچنین با آنالیز شبکه به دست آمده، 12 ژن کلیدی در شبکه تنظیم بیان ژن سرطان دهانه رحم شناسایی شد. (برخی از این ژن ها قبلا به عنوان انکوژن گزارش شده و در مسیر تنظیم چرخه سلولی و مسیرهای ترمیم DNA نقش دارند.)

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج این مطالعه، این ژن ها می توانند به عنوان مارکرهای بالقوه تشخیصی و درمانی برای درمان سرطان دهانه رحم موردتوجه قرار گیرند.

  کلیدواژگان: سرطان دهانه رحم، پروفایل بیان ژن، آنالیز ترنسکریپتومی، شبکه تنظیم بیان ژن
 • سیدرضا سیدطبایی، پروین رحمتی نژاد*، کوثر فریدونی صفحات 72-80
  زمینه و هدف

  سندرم پیش از قاعدگی (PMS)، به صورت مجموعه ای از علائم جسمی و روان شناختی ایجادشده در طول فاز لوتئال سیکل قاعدگی تعریف می شود. تحقیقات نشان می دهند سندرم پیش از قاعدگی تاثیرات قابل توجهی در سلامت روان و بهزیستی روان شناختی زنان دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی شیوع و شدت سندرم پیش از قاعدگی و ارتباط آن با بهزیستی روان شناختی دانشجویان در دانشگاه علوم پزشکی قم انجام شد.

  روش بررسی

  در این پژوهش به روش توصیفی - همبستگی، تعداد 226 نفر از دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی قم در سال 1398-1397به صورت در دسترس انتخاب شدند. از شرکت کنندگان خواسته شد تا به سوالات مقیاس های «سندرم پیش از قاعدگی»، «بهزیستی روان شناختی ریف (Ryff)» و چک لیست دموگرافیک پاسخ دهند. داده ها با استفاده از روش های آماری توصیفی، همبستگی و رگرسیون چند متغیره تجزیه وتحلیل شدند.

  یافته ها

  در این پژوهش، میزان شدت ابتلا به PMS در دانشجویان، 37% با علائم خفیف، 8/49% با علائم متوسط و 2/13% با علائم شدید سندرم پیش از قاعدگی گزارش شد. همچنین براساس ضریب همبستگی پیرسون، بین شدت علائم با بهزیستی روان شناختی ارتباط معنی داری وجود داشت (01/0>p)، که 11% از واریانس بهزیستی روان شناختی را پیش بینی می کرد.

  نتیجه گیری

  نتایج مطالعه حاضر نشان داد سندرم پیش از قاعدگی، شیوع بالایی در دختران دانشجو دارد. همچنین سندرم پیش از قاعدگی، یک عامل پیش بین مناسب برای بهزیستی روان شناختی در دختران دانشجو است.

  کلیدواژگان: سندرم پیش از قاعدگی، سلامت روانی، شیوع، دانشجویان، قم، ایران
|
 • Mohammad Hossein Farahani*, Abolfazl Farahani, Hasan Ali Shafiee, Hamid Farahani Pages 1-9
  Background and Objectives

  Increased bacterial (streptococcal) biofilm aggregation on the surface of resin composite restorations in comparison with amalgam and glass ionomer restorations makes the composite restorations susceptible to secondary caries next to the restorations.  In this study, the anti-Streptococcus mutans properties of resin composites containing silver nanoparticles were investigated.

  Methods

  In this experimental - laboratory study, using turbidity (spectrophotometry) test, the anti-streptococcus mutans properties of resin composites containing 0, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05% w/w of nanosilver particles, were investigated. the composites were adapted on the wall surfaces of 400µl microplates, and after curing or stiffening (by light curing apparatus), they were exposed to the bacterial suspension in broth medium. After 3, 24, and 48 hours, the optical density of the broth was read by spectrophotometer.

  Results

  The results of the one-way analysis of variance showed that optical density (index of bacterial proliferation) in the composites containing silver nanoparticles with concentration of 0.03% w/w significantly decreased at times of 3 h (0.080±0.0009), 24h (0.079±0.0013), and 48 h (0.079±0.008) in comparison with composites without silver nanoparticles (0.089±0.005, 0.094±0.005, and 0.101±0.009, respectively), which is indicative of significant decrease in bacterial proliferation. This antibacterial effects did not increase in composites containing 0.04 and 0.05 % w/w concentrations of silver nanoparticles.

  Conclusion

  The results of this study revealed that all groups of the composite containing silver nanoparticles have antibacterial effect. Furthermore, optimal antibacterial effect exists in groups containing silver nanoparticles with concentration of 0.03% w/w.

  Keywords: Nanoparticles, Silver, Streptococcus mutans, Synergy composite resin
 • Fatemeh Sadat Mousavi*, Farideh Khavari, Nahid Golmakani, Zahra Bagheri Pages 10-18
  Background and Objectives

  Post-cesarean pain and anxiety is associated with several complications and it is very important for maternal and neonatal health care and breastfeeding. Some Studies are indicative of a relationship between psychological factors and pain. The aim of this research was to investigate the relationship between perfectionism and post-cesarean pain and anxiety.

  Methods

  This correlational descriptive analytical study was carried out on 70 eligible pregnant women who referred to Omolbanin hospital of Mashhad city for elective cesarean section. Sampling was performed using consecutive method. Data were collected using Ahvaz Perfectionism Questionnaire (APS) and the Spielberger State-Trait Anxiety Inventory (2-3 hours before cesarean section). Two hours after cesarean section, Spielberger questionnaire was used and to assess the patients’ pain, short-form McGill Pain Questionnaire (SF-MPQ), was used. Data were analyzed by Chi-square, Spearman, and Pearson correlation tests at the significance level of p<0.05.

  Results

  In this study, there was a significant correlations between perfectionism score and trait anxiety (r=0.51, p<0.001) and state anxiety before (r=0.41, p=0.001) and after (r=0.43, p=0.001) the cesarean section. Although there was significant correlation between perfectionism score and sensory dimension of SF-MPQ (r=0.31, p=0.017), no significant correlation was observed with emotional dimension of SF-MPQ (r=0.14, p=0.319(.

  Conclusion

  The results of this study showed that perfectionism is associated with anxiety and pain after cesarean section; therefore, cognitive behavioral counseling is recommended for perfectionists during pregnancy.

  Keywords: Perfectionism, Pain, Anxiety, Cesarean section
 • Mohammad Mahdy Zaheri, Mohammad Reza Zarei*, Faeze Sadat Sate, Shima Sadat Hashemi Pages 19-25
  Background and Objectives

  Considering the initiation of the Health Transformation Plan in the Ministry of Health and Medical Education in 2014, evaluation of this plan is of particular importance. The aim of this study was to investigate the performance indicators of the Emergency Department of Shahid Beheshti Hospital in Qom city (before and after the transformation plan).

  Methods

  The study was carried out as a descriptive cross-sectional study in Shahid Beheshti Hospital of Qom city (year 2014). The statistical population consisted of the patients referring to the Emergency Department of the hospital, which was selected from the emergency and archived records and entered into the database. Four emergency department performance indicators, were selected and evaluated before and after the Health Development Plan. These indicators included the percentages of patients who were disposed under 6 hours, percentage of hospitalization of patients under 12 hours, unsuccessful cardiopulmonary resuscitation (CPR), and discharge with personal satisfaction. Data analysis was performed using the Chi square test.

  Results

  Before and after the Health Transformation Plan, the percentage of patients who were disposed under 6 hours, reached from 86% to 78.5%, hospitalization rate of patients under 12 hours reached from 96% to 83%, discharge with personal satisfaction from 19% to 14%, and the percentage of unsuccessful cardiopulmonary resuscitation from 83% to 55.3%. The mean of these four indicators, was statistically significant 4 years after the implementation of the transformation plan (p<0.0001).

  Conclusion

  According to the results of this study, emergency performance indicators improved with the implementation of the Health Transformation Plan. Therefore, this study should be carried out at a broader level for all hospital indicators.

  Keywords: Hospital emergency service, Health information systems, Health sector, Health Sector Evolution Plan, Qom, Iran
 • Mohsen Pakdaman, Ruhullah Askari, Sara Jam Barsang, Mohammad Ranjbar, Elham Ameli* Pages 26-33
  Background and Objectives

  The category of health is closely related to growth, comprehensive development, including economic development and human development. Health expenditure are important factors affecting economic growth. These expenditures can increase human development along with human resource and physical capital. The purpose of the present study was to determine the effect of health expenditures (public and private) on the Human Development Index (HDI).

  Methods

  The present study is a time series study, in which data related to health expenditures and human development index were collected in 2001 to 2014 time series. Then, using time series models in econometric and VAR self-regression econometrics, Granger causality techniques were analyzed.

  Results

  In this study, public health expenditure expenditures had a one-way relationship with adult literacy rate and its direction is from public health expenditures to adult literacy rate. Private health expenditures had a one-way relationship with adult literacy rates and its direction is from private health expenditures to adult literacy rate. There is also a bilateral relationship between public health expenditures and GDP per capita.

  Conclusion

  The results of the present study indicated that health expenditures have a significant effect on human development index. Given the important role of the private sector in providing and promoting community health, it is suggested that the government should pay special attention to this issue and through further efforts to provide credits, for both public and private sectors, improvent and promotion of the human development index, are provided.

  Keywords: Health Expenditure, Human Development Index, Health
 • Shahla Najafi Doulatabad, Mojgan Amireyanzadeh*, Reza Zarei, Ebadollah Ahmadi Pages 34-45
  Background and Objectives

  Quality of educational performance of faculty members is a multidimensional concept, which is affected by various factors. The purpose of the present study was to determine the factors influencing the quality of educational performance of the faculty members.

  Methods

  This research qualitative is a descriptive exploratory study, which its data were collected through in-depth semi-structured interviews and analyzed based on thematic analysis. The statistical population of the study consisted of faculty members of Yasuj University of Medical Sciences, among whom, 18 were selected using purposive sampling. Initially, two general questions were asked about the educational performance for beginning the interview and then, the interview process was guided based on the participants' responses. The Interviews were performed in the participants' workplaces and each interview lasted between 1.5 and 2 hours on average. Interviews continued until achieving theoretical saturation.

  Results

  In this study, firstly, 34 basic themes were extracted and then reduced to 10 organizer themes based on the similarity of the composite and summary content. Organizing themes were divided into five domains, including (inclusive themes) of human factors, professional factors, structural factors, technology, cultural, and social factors, and the qualitative model of these factors was designed.

  Conclusion

  The results of this study revealed that several factors affect the quality of educational performance of the faculty members, which needs to be taken into consideration by policy makers in order to improve the educational quality.

  Keywords: Quality, Education, Effective Factors, Higher Education, Work Performance
 • Yasaman Sabaghzadegan, Fatemeh Owlia*, Ehsan Babaie Zarch Pages 46-52
  Background and Objectives

  Inflammatory bowel disease (IBD) is a term that refers to crohn's disease (CD) and ulcerative colitis (UC). Oral manifestations in this disease category precedes the onset of gastrointestinal symptoms. In many patients, intestinal symptoms may be minimal or remain undiagnosed. In this paper, two cases of Pyostomatitis vegetans have been investigated.

  Case Report

   The first case was a 29 year old man who was referred with complaints of diffuse oral lesions. According to the clinical diagnosis and oral lesions of the patient, he was referred to a gastroenterologist with possible diagnosis of ulcerative colitis. The second case was a 28 year old woman with painful gingival lesions who stated that she has been diagnosed with ulcerative colitis since three years ago and has not received appropriate treatment.

  Keywords: oral manifestations, inflammatory bowel disease, Colitis ulcerative
 • Parviz Sadeghi, Amir Zarei, Mehdi Sadeghi* Pages 53-71
  Background and Objectives

  Cervical cancer is one of the most prevalent cancers among women. Accurate diagnosis and treatment of complex diseases require precise identification of molecular characteristics of the disease. Transcriptome profiles provide valuable information on gene expression of the studied cells. Applying meta-analysis approache along with network-based approaches provides precise and valuable information about studied data, which can be used in developing new diagnostic and therapeutic methods. The aim of this study was meta-analysis investigation of cervical cancer transcriptome using a network approach in order to identify key genes in the disease.
   

  Methods

  In the current study, three data-sets including 189 cervical cancer samples, were selected for cervical cancer. The data sets were analyzed separately and the results were integrated to obtain genes with the same expression pattern. These genes were used to construct gene regulatory network by STRING database. Network parameters (including degree and betweenness centrality), were used to explore key elements in the network, which are generalizable to cervical cancer.
   

  Results

  In this study, 194 genes with same expression pattern, were identified in the three data-sets. Moreover, the obtained network analysis led to identification of 12 key genes in the gene expression regulatory network. Some of these genes have been previously reported as oncogenes and are involved in cell cycle regulation and DNA repair pathways.
   

  Conclusion

  According to the results of this study, these genes can be considered as the potential diagnostic and therapeutic markers for the treatment of cervical cancer.

  Keywords: Uterine cervical neoplasms, Gene expression profiling, Gene regulatory network, Transcriptome analysis
 • Seyed Reza Seyedtabaee, Parvin Rahmatinejad*, Kosar Feridooni Pages 72-80
  Background and Objectives

  Premenstrual syndrome is defined as a group of physical and psychological symptom, which happens during luteal phase of the menstrual cycle. Researches have indicated that premenstrual syndrome has significant effects on mental health and well-being of women. The purpose of the present study was to investigate the prevalence and severity of premenstrual syndrome and its relationship with psychological well-being in the students of Qom University of Medical Sciences.
   

  Methods

   In this descriptive–correlational study, a total number of 226 female students of Qom University of Medical Sciences, were selected using convenience sampling method during 2017-2018. The participants were asked to respond to the Premenstrual Syndrome Scale, Ryff Psychological Well-Being Scale, and demographic checklist. Data were analyzed using descriptive, correlation, and multivariate regression statistical techniques.
   

  Results

  In this research, 37% of the students reported mild symptoms, 49.8% moderate symptoms, and 13.2% severe symptoms of premenstrual syndrome. Pearson correlation coefficient test also showed that symptom severity had a significant correlation with psychological well-being (p<0.01), which could predict 11% of psychological well-being variance.
   

  Conclusion

  The results of the current study revealed that premenstrual syndrome has a high prevalence in female students. Moreover, premenstrual syndrome is an appropriate predictor of psychological well-being in female students.

  Keywords: Premenstrual syndrome, Mental Health, Prevalence, Students, Qom, Iran