فهرست مطالب

مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی - پیاپی 31 (تابستان 1398)
 • پیاپی 31 (تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/06/01
 • تعداد عناوین: 12
|
 • ابراهیم حاجیانی* صفحات 15-18

  در میدان سیاست گذاری عمومی 2 دغدغه مستمر و دائمی مشاهده می شود. از یک سو انتظار آن است که تصمیم سازان و تصمیم گیرندگان، اهداف، چشم انداز، آرمان ها و راهبردهای ثابت و مشخصی را در طول زمان معین و همیشه همان ها را پیگیری و بر اجراء و پیاده سازی آنها اصرار و اهتمام داشته باشند. مبنای نظری این گزاره نیز بسیار مقبول و پذیرفتنی بنظر می رسد. چرا که مشخص بودن اهداف و سیاست ها در بازه های زمانی طولانی مدت و پیروی از یک مجموعه اصول و سیاست های مشخص (به تعبیر دیپلمات ها «مواضع اصولی») نشان دهنده ثبات، یکپارچگی، وزانت و اقتدار نظام سیاست گذاری است. ثبات سیاست ها مبین تعیین تکلیف سیستم و جهت گیری های پایدار آن خواهد بود و در این صورت هم رقبا، حریفان و دشمنان و هم شهروندان و بخصوص ذینفعان و گروداران می دانند که با چه ساختار و با چه فرایندهائی مواجه اند، برنامه ها و تدابیر سیاست گذار چیست و وی قصد دارد کشور یا بنگاه یا مسئله (موضوع سیاست گذاری) را به کدام سمت و سوی سوق داده و رهنمون سازد. ثبات در سیاست گذاری حاکی از توانائی به اجماع رسیدن مجموعه نیروها و جریانات موثر بر سیاست گذاری توسط مدیریت سیستم و نظام تقنینی یا نظام تصمیم گیری هم است که خود نکته بسیار مهمی در برآورد قدرت و بخصوص قدرت نرم سیستم تصمیم گیری است. این رویه باعث می شود دوست و دشمن بتوانند بر سیاست های این نظام تکیه کنند (به اصطلاح حساب کنند) چرا که عدم توافق بازیگران کلیدی باعث تغییر مستمر نظام تدابیر و یا تداوم فضای ابهام و یا سکوت خواهد شد...

  کلیدواژگان: سیاستگذاری عمومی، حکمرانی، سیاست گذاری ها
 • هادی ثنایی پور* صفحات 21-38
  نتایج چشمگیر کارآفرینان به عنوان یکی از مهمترین بازیگران توسعه اقتصادی و اجتماعی، توجه سیاست گذاران را به خود جلب کرده است. بخش قابل توجهی از سیاست ها به تسهیل شرایط برای انجام فعالیت های کارآفرینی اختصاص دارد. سیاست گذاری کارآفرینی به منزله حوزه ای نوظهور، به خوبی توسعه نیافته و اغلب سیاست هایی که با هدف توسعه کارآفرینی تنظیم شده، به کسب وکارهای کوچک ومتوسط توجه داشته و سیاست گذاری برای توسعه کارآفرینی مغفول مانده است. از این رو ایجاد درک مشترک و بینش صحیح از سیاست کارآفرینی ضروری است. هدف این پژوهش، تبیین مبانی فکری سیاست گذاری کارآفرینی است که با بهره مندی از روش پژوهش کیفی انجام شده و برای گردآوری و تحلیل داده ها نیز از روش کتابخانه ای و تحلیل اسناد استفاده شده است. بدین منظور ابتدا منابع نوشتاری و منتشرشده در خصوص سیاست گذاری کارآفرینی گردآوری و بنیان های نظری موضوع تبیین شدند. سپس با معرفی اهمیت، اهداف و ماهیت سیاست کارآفرینی، قلمرو نظری سیاست گذاری کارآفرینی نسبت به سایر حوزه های مشابه تحلیل و بررسی شدند.  نتایج حاکی از آن است که سیاست های کارآفرینی از نظر اهداف، ابزار، تمرکز، دوره زمانی، اولویت بندی، نحوه ارزیابی و نتایج، منحصربه فرد بوده و نسبت به سایر مفاهیم مشابه از جمله سیاست های توسعه کسب وکار، متفاوت است. در انتهای مقاله توصیه های سیاستی برای سیاست گذاری توسعه کارآفرینی عرضه شده است.
  کلیدواژگان: مبانی فکری، سیاست گذاری، کارآفرینی، کسب وکارهای کوچک و متوسط، توسعه
 • سید علیرضا کازرونی، حسین اصغرپور، مریم نفیسی مقدم* صفحات 39-58
  شرایط سیاسی به عنوان یکی از مهم ترین عوامل اثرگذار بر رشد اقتصادی سال هاست که مورد توجه پژوهشگران حوزه اقتصاد سیاسی رشد قرار گرفته است. هدف از این مطالعه بررسی اثرگذاری شاخص ثبات سیاسی بر رشد اقتصادی  ایران در بازه زمانی 1984 2014 م است. برای این منظور، از روش رگرسیون کوانتایل استفاده شده است. برای محاسبه شاخص ثبات سیاسی از پنج مولفه درگیری داخلی، درگیری خارجی، دخالت نظامیان در سیاست، تنش های مذهبی و تنش های نژادی که از پایگاه داده ای ریسک بین المللی کشورها (ICRG) استخراج شده، استفاده خواهد شد. با توجه به وجود همبستگی بین پنج مولفه فوق از روش تحلیل مولفه های اساسی برای کاهش همبستگی و ساخت شاخص ترکیبی ثبات سیاسی استفاده خواهد شد.  نتایج تحقیق نشان می دهد که شاخص ترکیبی ثبات سیاسی و افزایش دموکراسی در کلیه چندک ها اثر مثبتی بر رشد اقتصادی دارد. بنابراین برقراری ثبات سیاسی و بهبود سطح دموکراسی عامل مهمی در رسیدن به رشد اقتصادی پایدار در ایران است.
  کلیدواژگان: ثبات سیاسی، رشد اقتصادی، رگرسیون کوانتایل، بوت استرپ
 • مصطفی صفدری رنجبر*، حسین رحمان سرشت، سید سروش قاضی نوری، منوچهر منطقی صفحات 59-75
  بسیاری از صاحب نظران بر نقش دولت و سیاست های آن در شکل گیری و تکامل صنایع تولیدکننده محصولات و سامانه های پیچیده تاکید کرده اند. از طرفی، ایران در سال های گذشته برای دستیابی به دانش و فناوری های ساخت توربین های گازی، به عنوان یک محصول و سامانه پیچیده، تلاش زیادی کرده است و به نتایج قابل ملاحظه ای نیز دست یافته است. صنعت توربین های گازی یکی از صنایع راهبردی و دربرگیرنده فناوری ها و محصولاتی است که در دامنه وسیعی از صنایع نظیر انرژی، نفت و گاز و دفاعی کاربرد دارند. این مقاله، با استفاده از رویکرد کیفی و استراتژی پژوهش مطالعه موردی، به مطالعه تنوع و پویایی های سیاست های دولت در راستای شکل گیری و تکامل این صنعت پرداخته است. داده های این پژوهش از طریق مصاحبه با خبرگان صنعت و سیاست گذاری، مطالعه اسناد و مدارک و مشاهدات گردآوری شده است. یافته های پژوهش گویا است که دولت با ایفای نقش هایی چون راهبر و هماهنگ کننده، سرمایه گذار و تامین کننده مالی، مشتری و بهره بردار و توانمندساز و تسهیل گر و اعمال سیاست هایی متناسب با هر نقش، بستر لازم برای شکل گیری و تکامل این صنعت را فراهم آورده است. نوآوری این پژوهش آن است که به واکاوی تنوع و پویایی سیاست های تاثیرگذار دولت بر شکل گیری و تکامل یک صنعت راهبردی با محصولات و سامانه های پیچیده در کشور ایران پرداخته که تحت شرایط خاصی از جمله تحریم های بین المللی بوده است.
  کلیدواژگان: سیاست های دولت، محصولات و سامانه های پیچیده، صنعت توربین های گازی، ایران
 • مسلم شیروانی ناغانی*، صفر فضلی، زهرا امین افشار صفحات 77-95
  صنعت خودرو به واسطه ارتباط گسترده با دیگر صنایع و میزان تولید و اشتغال بالا در آن، نقشی پررنگ در اقتصاد ایران دارد. از این رو بهبود سیاستگذاری و راهبردپردازی در این صنعت از اهمیت زیادی برخوردار است. این تحقیق با رویکرد آینده نگاری راهبردی در پی ارایه گزینه هایی راهبردی برای سیاستگذاری در صنعت خودرو ایران می باشد. ابتدا داده های مربوط به مبانی نظری پژوهش به روش کتابخانه ای گرداوری و پنج نوع گزینه راهبردی یکپارچه مبتنی بر ادبیات تحقیق معرفی شدند. روش کلی تحقیق از نوع کیفی می باشد و به منظور شناسایی تصاویر پیش روی صنعت در افق 1410 از تکنیک دلفی و برای شاخص اجماع خبرگان از "دامنه بین چارکی" استفاده شده است. سپس با ترسیم "نمودار پراکنش" بر پایه دو محور میزان تاثیر و احتمال وقوع، 9 تصویر به عنوان تصاویر اولویت دار گزینش شدند. در انتها، بر مبنای گونه های پنج گانه گزینه راهبردی و تصاویر مستخرج از فرایند آینده نگاری، توصیه هایی برای بهبود سیاست گذاری در صنعت خودرو ایران ارایه شدند. نواوری این تحقیق، در شیوه ارایه گزینه های راهبردی، مبتنی بر رویکرد آینده نگاری راهبردی است.
  کلیدواژگان: آینده نگاری راهبردی، راهبرد، دلفی، گزینه راهبردی، صنعت خودرو
 • احمد امین فرد*، هادی خانیکی صفحات 97-114
  روی کار آمدن دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور امریکا، خروج امریکا از توافق برجام با دستور ترامپ، حضور اکثریت جمهوری خواهان در مجلس سنای امریکا، لفاظی های تند نومحافظه کاران در قبال ایران؛ تحولات منطقه آسیای غربی و افول گروه تروریستی داعش بسترهای تبلیغی بسیار عمیقی را برای دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایجاد کرده است. هدف این تحقیق، راهبرد مطلوب ارتقای دیپلماسی رسانه ای ج.ا.ا در راستای توسعه پایدار اقتصادی ایران در دوران پسابرجام است. این تحقیق با استفاده از روش دلفی، طی سه مرحله، با بهره گیری از الگوی برنامه ریزی استراتژیک انجام شد. برای دستیابی به اهداف تحقیق از دیدگاه خبرگان این حوزه استفاده شد. نتیجه این تحقیق بیانگر آن است که رویکردهای رقابتی مناسب ترین راهبرد ارتقای دیپلماسی رسانه ای ج.ا.ا در راستای توسعه پایدار اقتصادی ایران در دوران پسابرجام اند. در پایان رویکردهای رقابتی تدوین شده اولویت بندی شده اند. مهمترین راهبرد این تحقیق «یکپارچگی معنایی در بسته بندی پیام رسانه های ایران برای مدیریت تصویر ایران به عنوان کشوری صلح طلب و باثبات در فضای بیناذهنیتی جهانی در راستای توسعه پایدار اقتصادی» است، که با نظریه موازنه نرم مطابقت دارد.
  کلیدواژگان: راهبرد، دیپلماسی رسانه ای، توسعه پایدار اقتصادی، جمهوری اسلامی ایران، پسابرجام
 • مجتبی قیاسی، احمد سرلک*، هادی غفاری صفحات 115-130
  هدف این مطالعه، شناسایی تاثیر متقابل سرمایه اجتماعی و سلامت در استان های کشور است. برای بررسی موضوع حاضر از الگوی خودرگرسیون برداری داده های ترکیبی برای دوره سال های 1384-1394 و به منظور محاسبه شاخص سرمایه اجتماعی از 11 متغیر و برای محاسبه سرمایه سلامت از 5 متغیر استفاده شده است. بین سرمایه اجتماعی و سلامت در استان های مورد بررسی  کشور ارتباط مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین تاثیر مثبت و معنادار رشد اقتصادی استان ها در تشکیل سرمایه اجتماعی و سلامت، از دیگر نتایج تخمین مدل است. نتایج تجربی به دست آمده از برآورد مدل و بررسی تاثیر متقابل متغیرهای تحقیق در چارچوب تجزیه واریانس، موید آن است که در دوره مذکور، سطوح بالاتر سرمایه اجتماعی سبب بهبود و افزایش سرمایه سلامت و افزایش سرمایه سلامت، خود سبب بهبود و شکل گیری سرمایه اجتماعی می شود. بنابراین سرمایه اجتماعی به عنوان یکی از راه های اصلی ارتقای سلامت انسانی باید مورد توجه سیاست گزاران سلامت جامعه و استان های کشور قرار گیرد.
  کلیدواژگان: سرمایه اجتماعی، سرمایه سلامت، داده های ترکیبی
 • مهدی علیان*، صابر محمدپور، محمدتقی رضویان صفحات 131-152

  امروزه مناطق کلان شهری به مثابه گرانیگاه های قدرتمند اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در سطح جهان مطرح اند که واجد ویژگی تعدد و تکثر کنشگران بوده و همین امر به وقوع تفرق هایی منجر شده که مدیریت این مناطق را با مسائل و مشکلات بسیاری روبه روکرده است. منطقه کلان شهری تهران نیز به عنوان مهمترین و بزرگترین منطقه کلان شهری کشور، از این مسائل و مشکلات در حوزه مدیریتی رنج می برد. بنابراین پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی_تحلیلی به دنبال مدل سازی و تحلیل رابطه میان کنشگران منطقه کلان شهری تهران در سطحی کلان و راهبردی با استفاده از نظریه بازی هاست.  نتایج حاصله بیانگر آن است که مطلوبیت، پایداری و تعادلی که در عرصه مدیریت منطقه کلان شهری تهران مطرح است، مستلزم دخالت و بسترسازی نهادها و تصمیم گیرندگان ارشد حکومتی و حاکمیتی در قالب اصلاحات ساختاری و بازنگری در قوانین و مقررات تقسیمات کشوری به منزله نخستین گام در به رسمیت شناختن مفهوم منطقه کلان شهری است.

  کلیدواژگان: مدیریت مناطق کلان شهری، منطقه کلان شهری تهران، نظریه بازی ها، تئوری گراف
 • یونس نادمی*، داریوش حسنوند صفحات 153-171
  اقتصاد ایران در سه دهه گذشته تحریم های اقتصادی مختلفی را تجربه کرده است که ازجمله آنها می توان به تحریم های بین المللی همچون تحریم نفتی، مالی، تجاری و بانکی اشاره کرد. این تحریم ها تاثیرات زیادی بر شاخص های مختلف اقتصاد ایران داشته اند. هدف این مقاله بررسی تاثیر شدت تحریم ها بر فقر در اقتصاد ایران در بازه زمانی 1364-1392 است. همچنین هدف دیگر پژوهش نشان دادن این واقعیت است که علیرغم ادعاهای تحریم کنندگان مبنی بر عدم تاثیرگذاری بر معیشت مردم (به دلیل مستثنا کردن تحریم غذا و دارو)، این تحریم ها موجب افزایش فقر مطلق شده و بنابراین بر مردم و به خصوص اقشار ضعیف تاثیرات زیادی داشته اند. بدین منظور با تصریح مدل مارکوف سوئیچینگ، شدت تحریم ها به همراه سایر عوامل کلان موثر بر فقر مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج برآورد مدل نشان داده است که با افزایش درجه تشدید تحریم های اقتصادی، فقر مطلق در کشور افزایش یافته است. با توجه به نتایج پژوهش، ادعای تحریم کنندگان مبنی بر عدم تاثیرگذاری تحریم ها بر مردم را نمی توان پذیرفت. پس لازم است به دلایل حقوق بشری، تحریم های اقتصادی لغو شوند.
  کلیدواژگان: شدت تحریم ها، فقر، روش مارکوف سوئیچینگ، اقتصاد ایران
 • محمد داوند*، سید مسعود موسوی شفایی صفحات 173-193
  دغدغه اساسی پژوهش حاضر ریشه در این پرسش دارد که چرا اقتصاد عربستان سعودی (به رغم توان استفاده از فرایندهای جهانی شدن، نیروی کار جوان، درک ناکارآمدی اقتصاد تک محصولی و برنامه ریزی های اقتصادی) ، نمی تواند از شیوه انباشت نفت محور گذار و در فرماسیون انباشت سرمایه داری جهانی (پسافوردیستی یا پساصنعتی) ادغام شود؟ در پاسخ به این سوال، نویسنده معتقد است که دگرگونی در فرایند انباشت سرمایه در پادشاهی سعودی به تغییر در رویکرد حکومت در ارتباط با جامعه، بخش خصوصی و سیاست خارجی پرهزینه آن وابسته است. از این رو، مادامی که بسترها و شرایط فوق به همراه کاهش وابستگی به نفت مهیا نشود، صورت بندی انباشت سرمایه عربستان سعودی وابسته به نفت و دولت، مستقل از دانش و فناوری، متکی به تخصص نیروهای خارجی، یکنواخت و بی بهره از عواید بخش خدمات خواهد بود.
  کلیدواژگان: اقتصاد عربستان سعودی، نظام انباشت نفت محور ، راهبردهای سیاسی، نظام انباشت سرمایه داری
 • رویا فرزین راد، یونس فروزان، عبدالرضا عالیشاهی*، سید علی مجیدی نژاد صفحات 195-210
  از سال 1991 میلادی تا کنون بحث استقلال خواهی اقلیم کردستان عراق از  بحران های اساسی این کشور بوده است. مسعود بارزانی، رئیس اقلیم کردستان عراق برای رسیدن به این هدف در 25 سپتامبر 2017 همه پرسی تعیین استقلال از حکومت مرکزی را  برگزار کرد و عراق را تا آستانه خطر تجزیه طلبی و جنگ  داخلی پیش برد. هدف نویسندگان این مقاله، رسیدن به پاسخی متقن و علمی به این پرسش است که مسئله همه پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق چه تاثیراتی بر امنیت جمهوری اسلامی ایران خواهد گذاشت؟ و در ادامه چه سناریوهای محتملی را برای آینده اقلیم کردستان عراق می توان متصور بود؟ یافته های این مطالعه که مبتنی بر تئوری مدل سیکلی بحران مایلس هاگ است، بر این موضوع دلالت دارد که عقبه تاریخی این بحران، عملا مربوط به دوران حکومت بعث صدام و در سال 1991و شکست دولت عراق از نیروهای ائتلاف به رهبری امریکاست. مرحله تکوین این بحران، به سبب حمله امریکا به عراق، قدرتمند نبودن دولت این کشور، تعارضات میان گروه های عرب عراقی، ظهور داعش  و فرصت طلبی اکراد در تحولات پس از سقوط صدام بوده است. در مرحله سرکوب و جنگ های داخلی، می توان به چالش های نظامی اکراد و دولت مرکزی در قبال مسئله کرکوک و مسائل ژئوپلیتیکی و اقتصادی اقلیم کردستان و درنهایت به مرحله وساطت و میانجی گری به تاثیر تحریم های سیاسی و اقتصادی کشورهای منطقه نظیر ایران، ترکیه و عراق و مخالفت های بین المللی، مرگ جلال طالبانی، چالش های درونی اکراد در درون اقلیم کردستان اشاره کرد. روش پژوهش این مطالعه مبتنی بر روش آینده پژوهی  و استفاده از منابع مکتوب و مجازی است.
  کلیدواژگان: اقلیم کردستان، همه پرسی، بحران های امنیتی، جمهوری اسلامی ایران
 • سیده سمانه راعی*، جواد شهرکی صفحات 213-221

  هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رضایت مندی بیماران از اجرای طرح تحول سلامت در بیمارستان خاتم الا نبیا و علی ابن ابیطالب شهر زاهدان است. جامعه آماری این حوزه 7000 خانوار بهره بردار در روستای گلستان است که تعداد  313خانوار به روش نمونه گیری طبقه ای در سال 96 انتخاب شدند. در این مطالعه با استفاده از روش رضایت مشتری (CSM) و با استفاده از نرم افزار  تحلیل آماری داده ها (spss) رضایت بیماران از ابعاد مختلف تاثیرگذاری  طرح تحول سلامت تحلیل و بررسی شد. نتایج موید آن است که میزان رضایت مندی افراد از طرح تحول نظام سلامت، از نظر افزایش زایمان طبیعی بیشتر از سایر اهداف بوده است. این در حالی است که عدم ماندگاری پزشکان در مناطق محروم کمترین میزان رضایت مندی  بیماران را به خود اختصاص داده است. همچنین بررسی عملکرد کلی طرح تحول نظام سلامت رضایت مندی بالاتر از 50 درصد را برای تمامی ابعاد آن نشان می دهد؛ این امر گویای آن است که این طرح به میزان قابل توجهی به اهداف خود نایل شده است.

  کلیدواژگان: رضایتمندی، طرح تحول نظام سلامت، بیمارستان خاتم الا نبیاء و علی ابن ابیطالب زاهدان
|
 • Ebrahim Hajiani * Pages 15-18
 • Hadi Sanaeepour * Pages 21-38
  The impressive results of entrepreneurship as one of the most important actors in social and economic development have attracted a lot of attention from policymakers. However, entrepreneurship policy as an emerging area is not well-developed and there is significant ambiguity about entrepreneurial policies against other economic policies. Moreover, in most entrepreneurship policies, the main focus is on small and medium enterprises, and the development of entrepreneurship has been neglected. Therefore, it is necessary to create a common conception and a correct insight of entrepreneurship policy for policy makers and researchers. The purpose of this research is to explain the intellectual foundations and the theoretical domain of entrepreneurship policy using qualitative research method and documentary analysis method. As a means to this goal, the written and published literature on entrepreneurship policy has been collected and the theoretical foundations of entrepreneurial policy are explained. Then, after providing an introduction to the importance, goals and nature of entrepreneurship policy, the theoretical sphere of entrepreneurship policy is identified in other similar areas. The results show that entrepreneurial policies are unique in terms of goals, outcomes, focus, priorities, tools, assessment methods and time frame and has a significant difference in comparison to other similar concepts of business policy entrepreneurial policies. Finally, some policy recommendations are presented.
  Keywords: Intellectual Foundations, Policy Making, Entrepreneurship, Small, Medium-Sized Enterprises (SME's), development
 • Ali Reza Kazerroni, Hosein Asgharpour, Maryam Nafisi * Pages 39-58
  Political situation is fundamentally about social change in values, behaviors, patterns of economic activity and, crucially, in political institutions.  The purpose of this study is to investigate how political stability affect economic growth in Iran over the period of 1984-2014 using Quantile Regression. In order to determine political instability indicator, we employ the principle component analysis (PCA) on a set of 5 political instability indicators, referred to as: Internal Conflict (IC), External Conflict (EC), Military in Politics (MP), Ethnic Tensions (ET) and Religion in Politics (RP). These data are extracted in ICRG database. The results of our analysis indicate a positive relationship between economic growth and political stability.
  Keywords: economic growth, Political Stability, Quantile Regression, Bootstrap approach
 • Mostafa Safdari Ranjbar *, Hossein Rahmanseresht, Seyed Soroush Ghazinoori, Manochehr Manteghi Pages 59-75
  Many scholars have highlighted the role of government policies in the formation and evolution of complex product systems (CoPS) industries. On the other hand, Iran has made plenty of effort to acquire knowledge, skills, and technologies of manufacturing gas turbines as a CoPS industry and consequently it has achieved favorable and remarkable outcomes. Gas turbine industry is one of the strategic industries that incorporate technologies and products used in a wide range of industries such as energy, oil and gas, and defense. This paper aims at investigating the effects of variety and dynamism of government policies on the formation and evolution of this industry in Iran, through employing a qualitative approach and case study strategy. The data were collected through interviews with industry and policy experts, documents and observation. Research findings indicate that government have created a proper condition for the formation and evolution of this industry in Iran via acting as leader and coordinator, investor and financer, client and operator and enabler and facilitator and adopting appropriate policies for each role. The innovation of this research is to examine the diversity and dynamism of government policies affecting the formation and development of a strategic industry with complex products and systems in Iran, under certain conditions, including international sanctions.
  Keywords: Government Policies, Complex Products, Systems, Gas Turbine Industry, Iran
 • Moslem Shirvani Naghani *, Safar Fazli, Zahra Amin Afshar Pages 77-95
  The automotive industry has a strong role in the Iranian economy due to its extensive communication with other industries and its high production and employment levels. Therefore, it is important to improve policy-making and strategy in this industry. This research tries to provide strategic options for policy making in the Iranian automotive industry based on a strategic foresight approach. First, data on the theoretical foundations of the research were collected through library research method and five types of integrated strategy options were introduced based on the literature review of the research. The overall research methodology is qualitative. Delphi technique was used to identify future industry perspective in 2021. The Inter-Quartile Range was used as an indicator for the consensus of experts. Then, plotting the "distribution chart" based on the two-axis effect rate and probability of occurrence, nine images were selected as priority images. In the end, the research presents some recommendations for improving policy in the automotive industry of Iran, based on the five kinds of strategic options and images extracted in the foresight process. The method of presenting strategic options based on the strategic foresight approach is the innovation of this research.
  Keywords: Strategic Foresight, Strategy, Delphi, Strategic Option, Automotive industry
 • Ahmad Aminfard *, Hadi Khaniki Pages 97-114
  Donald Trump's election as the president of the United States, US withdrawal from JCPOA, majority of Republicans in US Senate, rigorous rhetoric of neoconservatives towards Iran, the developments of the West Asian region and the decline of the ISIS terrorist group have created a very deep advertising platform for the economic diplomacy of the Islamic Republic of Iran. The purpose of this research is to provide a proper strategy for promoting media diplomacy in the context of sustainable economic development of Iran during Post-JCPOA era. This research was conducted using Delphi method in three stages using a strategic planning pattern. Experts from this field were interviewed to achieve the research objectives. The results of this study showed that competitive approaches are the most appropriate strategies for promoting media diplomacy in the context of sustainable economic development of Iran during Post-JCPOA era. Finally, the developed competitive approaches were prioritized. The most important strategy of this study is "the semantic integration in the packaging of the message of the Iranian media to manage the image of Iran as a peaceful and stable nation in the global context of sustainable economic development," which is consistent with the soft balance theory
  Keywords: Strategy, Media Diplomacy, Islamic Republic of Iran, Post- JCPOA
 • Mojtaba Ghiasi, Ahmad Sarlak *, Hadi Ghafari Pages 115-130
  The purpose of this study is to identify the mutual impacts of social capital and health in Iranian provinces. In order to study the present subject, the panel data vector autoregression for the period of 1394-1384 has been used. To calculate the social capital index of 11 variables, 5 variables have been used to calculate health capital. There is a positive and significant effect between the social capital and health in Iranian provinces during the studied period. Also, the positive and significant impact of economic growth of the provinces on the formation of social capital and health is one of the other results of model estimation. The experimental results obtained from the estimation of the model and the study of the interaction effects of research variables in the framework of analysis of variance show that in the study period, higher levels of social capital resulted in the health capital improvement in provinces and This improvement has improved the formation of social capital in turn. Therefore, social capital, as one of the main ways of promoting health, should be taken into consideration by health policymakers and other policy-makers in Iranian provinces.
  Keywords: Social Capital, Human capital health, Panel Data
 • Mehdi Alian *, Saber Mohammadpoor, Mohammad Taghi Razavian Pages 131-152

  Metropolitan areas are considered as powerful economic, political, and social centers around the globe that have a plurality of actors, and this has led to disparities which result in many problems in management of these regions. Tehran metropolitan area as the largest metropolitan area of Iran suffers from the same problems. Therefore, the present study uses a descriptive-analytical method for modelling and analyzing the relationship between actors in Tehran metropolitan area at a strategic level using game theory. The results show that the desirability, sustainability and balance that is being discussed in ​​Tehran metropolitan area requires involvement and establishment of senior government institutions and decision makers in the form of structural reforms and revising the laws and regulations of the divisions as the first step in recognizing the concept of metropolitan area.

  Keywords: Metropolitan region management, Tehran metropolitan region, Game Theory, Graph Model
 • Younes Nademi *, Darioush Hassanvand Pages 153-171
  Iran's economy in the past three decades has experienced different economic sanctions including oil embargos and other financial, banking and commercial sanctions. The sanctions have had a high impact on various economic indicators in Iran. The aim of this paper is to evaluate the effect of sanctions intensity on poverty in Iranian economy during the period 1985-2013. Another goal of the study is to show that, despite the claims of the sanctions against livelihoods (due to the exclusion of food and medicine sanctions), these sanctions have led to an increase in absolute poverty, and so on the people, and especially the poorer have been affected. For this purpose, by specifying a Markov-switching model, sanctions intensity, along with other macro factors affecting poverty have been investigated. The estimation results of the model have indicated that by increasing economic sanctions intensity, poverty in Iran has been increased. According to the results of the study, the claim that sanctions cannot be imposed on the people cannot be accepted, therefore economic sanctions need to be abolished for human rights reasons.
  Keywords: Sanctions Intensity, Poverty, Markov Switching Method, Iran’s Economy
 • Mohammad Davand * Pages 173-193
  The primary concern of the article lies in this question: Why cannot the capital accumulation in Saudi Arabia (despite the advantages of globalization, young workforce, understanding about inefficiency of oil-based economy and planning to economic reform) transfer from an oil-dependent accumulation formation to a post-industrial accumulation? In order to answer this question, the author suggests that changes in the process of capital accumulation in Saudi Arabia depend on changes the government's approach to society, the private sector (restrictions on civil society) and its costly foreign policy. As long as the government's approach will continue, accumulation in Saudi Arabia will depend on oil and will not have the elements of global capital accumulation such as: science and technology, specialty of internal experts, and benefits of service sector.
  Keywords: Saudi Arabia Economy, Oil-dependent Accumulation, Political strategies, Global Capital Accumulation
 • Roya Farzinrad, Younes Forouzan, Abdolreza Alishahi *, Seyyed Ali Majidinejad Pages 195-210
  Since 1991, the debate on the independence of the Kurdistan region of Iraq has been one of the main crises in this country. In order to achieve this goal, Massoud Barzani, the head of Iraqi Kurdistan Region, held a referendum On 25 September 2017 to determine the independence of the central government in Iraq and pushed this country to the brink of danger of separatism and civil war. In this paper, the authors' efforts are about providing a scientific answer to these questions: What are the impacts of the referendum on the security of the Islamic Republic of Iran? and what are the possible scenarios for the future of Iraqi Kurdistan? The findings of the paper, which are based on the theory of the cyclic version of the Mial Haug crisis, implies that the historical background of this crisis are related to the era of Saddam's Ba'ath and defeat of the Iraqi government by the US-led coalition in 1991. The development of the crisis is the result of many factors including the US invasion of Iraq, the lack of a powerful government in this country, conflicts between Iraqi Arab groups, the emergence of ISIL and the opportunism of the Kurds in post-Saddam developments. In the phase of repression and civil war, one can consider the military challenges and the problems of central government in Kirkuk and economic and geopolitical issues. In the phase of mediation and intermediacy, One can consider the impact of the political and economic sanctions of countries in the region such as Iran, Turkey and Iraq, international oppositions, death of Jalal Talabani and the internal challenges among the Kurds in the Kurdistan region. The methodology of this paper is based on futures studies and the use the written/virtual sources.
  Keywords: Kurdistan region, Referendum, Security crises, Islamic Republic of Iran
 • Seyedeh Samaneh Raei *, Javad Shahraki Pages 213-221

  The main purpose of the research is a survey of patients' satisfaction of health system development plan. The statistical population of this area is 7000 patients in Khatam al-Anbia and Ali ibn Abi Talib Hospitals. 313 patients were selected through stratified sampling in 2017. In this study, satisfaction of patients from different dimensions of the effects of Health System Development Plan was investigated using customer satisfaction method (CSM) and the SPSS software. The results show that the level of satisfaction of individuals from Health System Development Plan has been higher for increasing natural delivery than other goals. However, the component “increase in the duration of doctors’ service in deprived areas” has the lowest satisfaction rate among patients. A review of the overall performance of the Health System Development shows satisfaction above 50% for all aspects, which suggests that the plan has succeeded in achieving its goals.

  Keywords: Satisfaction, Health System Development Plan, Khatam Al Anbia Hospital, Ali ibn Abitalib Zahedan