فهرست مطالب

طب انتظامی - سال نهم شماره 1 (زمستان 1398)
 • سال نهم شماره 1 (زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/09/10
 • تعداد عناوین: 7
|
 • محمدرضا طرخورانی*، محمد فرقانی صفحات 1-8
  اهداف

  هدف از این مطالعه، بررسی فراوانی و نحوه توزیع جنسی و سنی عوامل خطر قابل اصلاح مرتبط با سندرم حاد کرونری در بیماران بستری در یکی از بیمارستان های منتخب نیروی انتظامی بود.

  مواد و روش ها

  این مطالعه توصیفی- مقطعی در کلیه بیماران بستری شده در بخش سی سی یو یکی از بیمارستان های منتخب نیروی انتظامی با تشخیص سندرم حاد کرونری بین سال های 1397-1396 انجام شد. داده های اولیه و زمینه ای بیماران شامل جنس، سن و عوامل خطر مرتبط با سندرم حاد کرونری (شامل فشار خون بالا، غلظت چربی بالا، دیابت، مصرف سیگار، مصرف اپیوم و چاقی) گردآوری شدند. مقایسه متغیرهای کمی با استفاده از t-test و مقایسه متغیرهای کیفی با استفاده از chi-square test در قالب نرم افزار SPSS 23 انجام شد. در پایان، مقایسه فراوانی فاکتورهای خطر قابل اصلاح با جامعه آماری مشابه در ایران، ترکیه و همچنین با جامعه فاقد بیماری قلبی ایرانی با استفاده از آزمون مقایسه نسبت ها بررسی شد.

  یافته ها

  در مجموع 612 بیمار مبتلا به سندرم حاد کرونری با میانگین سنی 88/11±60/62 سال (در محدوده 27 تا 93 سال) وارد مطالعه شدند که 349 مورد (0/57%) مرد بودند. فشار خون بالا (2/66%)، چربی خون بالا (1/43%) و دیابت ملیتوس (0/42%) به ترتیب شایع ترین ریسک فاکتورها در مطالعه حاضر بودند. همبستگی معنادار اما معکوسی بین سن بیماران و شاخص توده بدنی آنان برقرار بود (179/0-=r؛ 001/0>p).شیوع فشارخون بالا، چربی خون بالا، دیابت ملیتوس و چاقی نسبت به جمعیت مشابه در ترکیه و جمعیت فاقد سندرم حاد کرونری در ایران تفاوت معنادار داشت. همچنین شیوع فشار خون بالا و چاقی نسبت به جامعه دارای سندرم حاد کرونری در ایران افزایش معنادار داشت ولی چربی خون بالا و دیابت تفاوت معنادار نداشت.

  نتیجه گیری

  شایع ترین فاکتورهای قلبی و عروقی اصلاح پذیر در بین جامعه منتخب مطالعه حاضر شامل فشار خون بالا، چربی خون بالا، دیابت ملیتوس و چاقی است. فراوانی هر چهار ریسک فاکتور شایع در زنان بیشتر از مردان است. مصرف سیگار و چاقی در بیماران جوان تر و عامل فشار خون بالا در بیماران مسن تر شایع تر است.

  کلیدواژگان: بیماری قلبی، فاکتور خطر، فشار خون بالا، سندرم حاد کرونری
 • مونا سیم خواه*، محمدجواد دهقان عصمت آبادی، مهدی زین الدینی، نفیسه پورمهدی صفحات 9-16
  اهداف

  امروزه یکی از مهم ترین مشکلات در تشخیص پاتوژن های انسانی، کمبود کنترل مثبت است. ایده استفاده از حامل های هیبریدی شامل ژن های پاتوژن های مختلف، می تواند به این محدودیت ها غلبه کند. ما می توانیم برای هر ناحیه پرایمرهای اختصاصی طراحی و از حامل های هیبریدی به عنوان نمونه کنترل مثبت در واکنش زنجیره ای پلیمراز استفاده کنیم. در این پروژه، ما یک حامل هیبرید و پرایمرهای مربوطه را برای تشخیص فرانسیسلا، واریولا، بورخولدریا و یرسینیا به صورت انفورماتیکی طراحی کردیم.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه ژن های fopA، caf1، 16srRNA و HA به ترتیب به نمایندگی از فرانسیسلا، یرسینیا، بورخولدریا و واریولا برای قرار دادن روی حامل انتخاب شدند. توالی این ژن ها از پایگاه داده NCBI به فرمت FASTA استخراج شد و برای یافتن ناحیه حفاظت شده هر ژن، در نرم افزار BioEdit 7.0.5.3 هم ردیف سازی شد. سپس تغییرات خاصی در هر منطقه ژنی اعمال گردید و توالی ها در کنار یکدیگر قرار گرفتند و سازه مدنظر طراحی شد. پرایمرهای اختصاصی برای هر ناحیه ی ژنی با استفاده از نرم افزارهای Oligo 7، BioEdit و همچنین ابزار OligoAnalyzer و پایگاه داده NCBI طراحی شد. در پایان در نرم افزار SnapGene 3.2.0.1، سازه در حامل PUC57 همسانه سازی شد و واکنش زنجیره ای پلیمراز روی حامل هیبریدی با استفاده از پرایمرهای طراحی شده، شبیه سازی گردید.

  یافته ها

  آنالیزها تایید کردند که نواحی حفاظت شده برای هر ژن روی حامل هیبریدی قرار گرفتند و شبیه سازی واکنش زنجیره ای پلیمراز، صحت پرایمرهای طراحی شده را تایید کرد.

  نتیجه گیری

  یک سازه هیبریدی شبیه ساز ژنتیکی به همراه انواع پرایمرهای مورد نیاز برای شناسایی چهار عامل فرانسیسلا، واریولا، بورخولدریا و یرسینیا به صورت بیوانفورماتیکی طراحی شده است تا بتوان با استفاده از آن به عنوان کنترل مثبت، در شرایط اضطراری بتوانیم این گونه عوامل را شناسایی کنیم.

  کلیدواژگان: سازه ی هیبریدی، فرانسیسلا، واریولا، بورخولدریا، یرسینیا
 • زینب اشراقی، هومن نامور* صفحات 17-26
  اهداف

  سلامت روان افراد نظامی و متغیرهای زمینه ساز آن اهمیت زیادی برای نیروهای مسلح و جامعه دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه شفقت خود و عزت نفس با میانجی گری تاب آوری بر بهزیستی روان شناختی افراد نظامی، در قالب یک مدل علی انجام گرفت.

  مواد و روش ها

  این پژوهش توصیفی- همبستگی در دی ماه سال 1397 بر روی کلیه افراد ساکن در یک شهرک نظامی در تهران با حجم نمونه 200 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده انجام شد. ابزار گردآوریی داده ها، پرسش نامه های بهزیستی روانشناختی، شفقت به خود، عزت نفس روزنبرگ و تاب آوری بود. مدل فرضی پژوهش از طریق روش تحلیل مسیر و با استفاده از نرم افزار Lisrel 8.54 مورد تحلیل قرار گرفت. در این پژوهش، بهزیستی روان شناختی به عنوان متغیر وابسته، تاب آوری متغیر میانجی و متغیرهای شفقت به خود و عزت نفس به عنوان متغیرهای مستقل بودند.

  یافته ها

  نتایج نهایی بیانگر معناداربودن تاثیر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته در هر مسیر و با اطمینان 95% بود. همچنین شاخص های نیکویی برازش RMSEA، GFI، AGFI، IFI، RFI حاکی از برازندگی مطلوب مدل پیشنهادی و تطابق آن با داده های تجربی بود.

  نتیجه گیری

  متغیرهای شفقت خود و عزت نفس، هم به صورت مستقیم و هم از طریق تقویت تاب آوری می توانند نقش به سزایی در سطح بهزیستی روانی افراد نظامی داشته باشند. نقش شفقت خود در افزایش تاب آوری و بهزیستی روان شناختی، بیشتر از عزت نفس است.

  کلیدواژگان: افراد نظامی، تاب آوری، عزت نفس، بهزیستی روان شناختی
 • اصغر آقایی*، حسین طاهری، قدرت اله کریمی صفحات 27-34
  اهداف

  تغذیه سالم و مناسب ضامن سلامتی و بهبودی روند بیماری فرد بیمار است و هرگونه کوتاهی در زمینه تهیه و توزیع آن ممکن است عواقب جبران ناپذیری را به همراه داشته باشد. از آنجایی که بیمار، مشتری اصلی خدمات در بیمارستان است، یکی از مهم ترین شاخص های کیفیت ارائه خدمات در بیمارستان ها، رضایت بیماران است. هدف از مطالعه حاضر بررسی میزان رضایتمندی بیماران از وضعیت تغذیه در بیمارستان های ناجا بود.

  مواد و روش ها

  این مطالعه توصیفی- تحلیلی در کلیه بیماران بستری شده در بیمارستان های نیروی انتظامی در نیمه اول بهمن ماه 1397 که حداقل به مدت یک هفته در این بیمارستان ها بستری بودند، انجام شد. بر اساس جدول مورگان 136 نفر از آنها به روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه جمعیت شناختی و همچنین پرسش نامه محقق ساخته ای با مقیاس طیف لیکرت شامل 20 گویه در چهار مولفه کمیت و کیفیت طبخ و همچنین کمیت و کیفیت توزیع استفاده شد.تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های آماری کلموگروف- اسمیرنوف، t تک نمونه ای، فریدمن و همچنین آزمون تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی شفه برای مقایسه رضایتمدی بیماران در قالب نرم افزار SPSS 22 انجام شد.

  یافته ها

  نتایج آزمون t تک نمونه ای نشان داد که فرضیه رضایتمندی بیماران از وضعیت تغذیه در بیمارستان های ناجا با میانگین 90/3 و سطح معناداری 00/0 تایید شد. رضایتمندی بیماران از وضعیت تغذیه برای همه بیمارستان ها نیز به طور جداگانه بررسی شد و نتیجه نهایی در سطح مطلوب گزارش شد اما بین میانگین رضایت مندی بیماران از وضعیت تغذیه بیمارستان ها تفاوت معناداری وجود داشت (042/0=p). نتایج نشان داد که رضایتمندی بیماران از وضعیت تغذیه در بیمارستان فاطمه الزهرا (س) با میانگین 2/4 به طور معناداری از سایر بیمارستان ها به استثنای بیمارستان های امام سجاد (ع) (با میانگین 8/4) و حضرت سیدالشهدا (ع) (با میانگین 9/3) مطلوب تر بود (05/0>p). همچنین رضایتمندی بیماران از وضعیت تغذیه در بیمارستان امام سجاد (ع) نیز به طور معناداری از بیمارستان های ایران (با میانگین 71/3) و الغدیر (با میانگین 75/3) بهتر بود (05/0>p) و وضعیت تغذیه سایر بیمارستان ها تفاوت معناداری نداشتند (05/0<p). نتایج آزمون فریدمن نشان داد که به ترتیب کمیت طبخ، کمیت توزیع، کیفیت توزیع و کیفیت طبخ دارای بیشترین سطح رضایتمندی از منظر بیماران بودند.

  نتیجه گیری

  میزان رضایتمندی بیماران از کمیت و کیفیت طبخ و توزیع غذا در بیمارستان های ناجا در سطح مطلوب است اما میزان رضایت از کیفیت طبخ و توزیع نسبت به کمیت آنها در سطح پایین تری قرار دارد.

  کلیدواژگان: بیماران، وضعیت تغذیه، طبخ، سیستم های توزیع بیمارستان، رضایت بیمار
 • حسین رستمی*، آیت اله فتحی، معصومه آزموده، رسول رضایی ملاجق، الناز ابراهیم زاده اصل صفحات 35-42
  اهداف

  روانشناسی مثبت نگر، در کنارترمیم آسیب ها، به سمت بهینه ساختن کیفیت زندگی گام بر می دارد. کیفیت زندگی کادر درمانی بسیار مهم است. سطح بالایی از فرسودگی کاری کادر درمانی می تواند بر کیفیت زندگی آنها و در نتیجه کیفیت و کمیت مراقبت از بیمار تاثیر بگذارد. هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط فرسودگی شغلی، انگیزش شغلی و تاب آوری با کیفیت زندگی کادر درمان در یکی از بیمارستان های نیروهای مسلح بود.

  ابزار و روش ها

  این پژوهش توصیفی- همبستگی در کلیه کارکنان کادر درمانی یکی از بیمارستان های نیروهای مسلح در سال 1397 انجام شد. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی، 300 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده ها از پرسش نامه های کیفیت زندگی، فرسودگی شغلی، انگیزش شغلی وتاب آوری استفاده شد. برای بررسی پایایی این مقیاس ها از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که نتایج بیانگر مطلوبیت این مقیاس ها بود. داده ها با استفاده از روش همبستگی و رگرسیون چندگانه در نرم افزار SPSS 20 تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

  بین مولفه های خستگی عاطفی و شخصیت زدایی با کیفیت زندگی کاری رابطه منفی (05/0>p) و بین مولفه موقعیت فردی با کیفیت زندگی کاری رابطه مثبت وجود داشت (05/0>p). علاوه بر این، بین مولفه های تنوع مهارت، هویت وظیفه و بازخورد با کیفیت زندگی کاری رابطه مثبت (05/0>p) و بین تاب آوری و کیفیت زندگی کاری نیز رابطه مثبت وجود داشت (05/0>p).

  نتیجه گیری

  فرسودگی شغلی، انگیزش شغلی و تاب آوری کارکنان در میزان کیفیت زندگی کاری ایشان موثر است.

  کلیدواژگان: کیفیت زندگی، فرسودگی، انگیزش، تاب آوری
 • ساره صمدی، امیر اشکان نصیری پور*، انوشیروان کاظم نژاد، پوران رئیسی دهکردی صفحات 43-52
  اهداف

  بیمارستان های نظامی با توجه به این که از شرایط ویژه ای برخوردار بوده و دارای ساختار و اهداف خاصی هستند، بایستی بر اساس معیارها و ویژگی های خاص خود مورد ارزیابی و اعتباربخشی قرار گیرند. مطالعه پیش رو با هدف بررسی شاخص ها و استانداردهای برنامه های اعتباربخشی مراکز مراقبت بهداشتی و درمانی نظامی انجام گردید.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه مروری روایتی، کلیه مطالعات فارسی و انگلیسی انجام شده از سال 2000 تا 2019 میلادی که در پایگاه های PubMed، Scopus و Google Scholar، با استفاده از ترکیب مختلفی از کلیدواژه های اعتباربخشی، ارزیابی کیفیت، بیمارستان، مرکز مراقبت های بهداشتی، پزشکی نظامی، ارتش و نیروهای مسلح، قابل دسترس بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. علاوه بر جستجوی دستی، به وبسایت برخی بیمارستان ها و مراکز نظامی نیز مراجعه شد. پس از بازیابی اولیه 354 مقاله و مستند، سه محقق به طور مستقل به بررسی کیفی آنها مطابق با اهداف مطالعه پرداختند و مطالعات نامرتبط از بررسی نهایی حذف و اطلاعات لازم از 16 منبع باقی مانده استخراج یافت. گردآوری داده ها با استفاده از یک فرم استخراج داده که بر اساس اهداف مطالعه طراحی شده بود، انجام شد.

  یافته ها

  مهم ترین سازمان اعتباربخشی که مراکز مراقبت نظامی جهان را مورد اعتباربخشی قرار داده است، کمیسیون مشترک بین المللی اعتباربخشی موسسات مراقبت بهداشتی و درمانی (JCAHO) بود. معیارهای اصلی مورد توجه در اعتباربخشی بیمارستان ها و مراکز مراقبتی نظامی در دو دسته اصلی معیارهای اختصاصی و عمومی شامل 20 ردیف قرار گرفتند، که از جمله می توان به استانداردهای ساختاری، فرآیندی و پیامدی متناسب با ماموریت، درمان، خدمات، مدیریت و رهبری و بهبود کیفیت و ایمنی بیمار اشاره نمود.

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج مطالعه حاضر پیشنهاد می شود، در اعتباربخشی بیمارستان ها و مراکز مراقبتی نظامی به استانداردهای ساختاری، فرآیندی و پیامدی متناسب با ماموریت و ساختار آنها توجه ویژه شود. همچنین مراکز مربوطه بایستی بر اساس یک استاندارد تغییر یافته و اصلاح شده واحد، مورد اعتباربخشی قرار گیرند، هرچند که این ویژگی ها دلیل بر این نیست که اعتباربخشی توسط سایر سازمان های اعتباربخشی در بیمارستان های نظامی انجام نشود.

  کلیدواژگان: اعتباربخشی، بیمارستان ها، بیمارستان های نظامی
 • سمانه نبوی فرد*، هادی شیرزاد، شیرین جلیلی صفحات 53-60
  اهداف

  پژوهش ها در زمینه جرم شناسی عصبی، در سال های اخیر رشد چشمگیری یافته است. با توجه به اهمیت موضوع، هدف از نگارش مقاله حاضر، بررسی مطالعات در حیطه روش های مبتنی بر علوم اعصاب و مطالعات مغزی در حوزه جرم شناسی و پیش بینی جرم بود.

  اطلاعات و روش ها

  این مقاله مروری نظامند حاصل مطالعه و بررسی پژوهش های منتشر شده در پایگاه های ISI، Wiley، Sciencedirect، PubMed، Scopus و غیره بین سال های 2000 تا 2018 در زمینه جرم شناسی عصبی با رویکرد استفاده از نقشه مغز و اختلالات عصب زیست شناسی و همچنین نقش آن روش ها در پیش بینی رفتارهای خشونت آمیز، ضداجتماعی و مجرمانه بود.

  یافته ها

  برخی نشانگرهای عصب زیست شناسی با استعداد و تمایل فرد برای بروز رفتارهای خشن و مجرمانه مرتبط هستند. همچنین برخی مشخصه های خاص ساختاری و عملکردی مغز با صفات ضداجتماعی گروه های خاصی از مجرمان مانند قاتلان و سوءاستفاده کنندگان از کودکان، رابطه دارند. از سوی دیگر، تشخیص صفات عصب زیست شناسی مرتبط با گرایش های ضداجتماعی خاص می تواند برای افزایش صحت محاسبه احتمال ارتکاب جرم توسط یک فرد و نیز تکرار جرم و در نتیجه پیش بینی و جلوگیری از رفتار جنایت کارانه مورد استفاده قرار بگیرد.

  نتیجه گیری

  اگرچه براساس نتایج تحقیقات مورد بررسی در این مقاله و نیز به دلیل ماهیت بسیار پیچیده مغز، نتیجه گیری دقیق نیازمند پژوهش های تکمیلی بسیاری است، اما به نظر می رسد پیش بینی عصبی رفتارهای ضداجتماعی و مجرمانه با استفاده از نقشه برداری مغز و یافته های عصب زیست شناسی می تواند ابزاری برای کمک به دستگاه های انتظامی و نهادهای قضایی باشد، تا با ادغام سیاست ها و اقدامات فعلی که برای مجازات مجرمان به کار گرفته می شوند با استراتژی های اجتماعی- توان بخشی، درمان مجرمان در معرض خطر را بدون تهدید حقوق فردی آنها بهبود بخشد. چنین رویکردی می تواند اثرات مهمی در کاهش جرائم و ارتقای امنیت اجتماعی داشته باشد.

  کلیدواژگان: نقشه برداری مغز، رفتار مجرمانه، امنیت اجتماعی
|
 • Mohamad Reza Tarkhorani*, Mohamad Forghani Pages 1-8
  Aims

  The aim of this study was to evaluate the frequency and the sexual and age distribution of modifiable risk factors associated with acute coronary syndrome in patients admitted to one of the selected hospitals of police force.

  Materials & Methods

  This descriptive cross-sectional study was performed on all patients admitted to CCU of one of the selected hospitals of police force with the diagnosis of acute coronary syndrome during 2017-18. Baseline data on patients including sex, age, risk factors for acute coronary syndrome (including hypertension, hyperlipidemia, diabetes, smoking, opium use, and obesity) were collected. T-test and chi-squared test were respectively used for quantitative and qualitative variables comparison using SPSS 23. Finally, comparing the frequency of modifiable risk factors among the similar population in Iran and Turkey as well as population without acute coronary syndrome was done.

  Findings

  A total of 612 patients with acute coronary syndrome with mean age of 62.60±11.88 years (range 27 to 93 years) were enrolled that 349 persons(57.0%) were male. Hypertension (66.2%), hyperlipidemia (43.1%) and diabetes mellitus (42.0%) were the most common risk factors in the present study, respectively. There was a significant but inverse correlation between age and BMI (r=-0.179; p<0.001). The frequency of hypertension, hyperlipidemia, diabetes mellitus, obesity was significantly different from similar populations in Turkey and those without acute coronary syndrome in Iran. The frequency of hypertension and obesity was also significantly increased in the population with acute coronary syndrome in Iran, but hyperlipidemia and diabetes were not significantly different.

  Conclusion

  The most common modifiable cardiovascular factors among the selected population were hypertension, hyperlipidemia, diabetes mellitus and obesity. All four risk factors are more common in women than in men. Cigarette smoking and obesity are more common in younger patients and hypertensive in older patients.

  Keywords: Cardiovascular Diseases [https:, www.ncbi.nlm.nih.gov, mesh, 68002318], Risk Factors [https:, 68012307], Hypertension [https:, 68006973], Acute Coronary Syndrome [https:, 6805
 • M Simkhah*, M.J. Dehghan Esmatabadi, M Zeinoddini, N Pourmahdi Pages 9-16
  Aims

  Today, one of the most important problems in detection of human pathogens, is lack of positive control. The idea of using hybrid vectors, containing genes of different pathogens, can overcome this limitation. We can design specific primers for each region and use the hybrid vector as positive control sample in PCR. In this research we designed an in silico hybrid vector and relevant primers for detection of Francisella, Variola, Burkholderia and Yersinia.

  Materials & Methods

  In this study, fopA, caf1, 16srRNA and HA genes were chosen to be located on the vector, to respectively represent Francisella, Yersinia, Burkholderia and Variolla,. The sequence of these genes were obtained from NCBI in FASTA format and were aligned in BioEdit 7.0.5.3 software for finding conserve region of each gene, then some purposeful changes were applied in the sequence of each gene and the sequences were placed next to each other and the construct was designed. Specific primers were designed for each region using Oligo7, BioEdit, OligoAnalyzer tool as well as NCBI database. Finally, the construct was cloned in PUC57 in SnapGene 3.2.0.1 and PCR was simulated on hybrid vector using designed primers.

  Findings

  Analysis confirmed that conserved regions for each gene were located on hybrid vector, and simulation of PCR proved the accuracy of designed primers.

  Conclusion

  A genetic simulator hybrid construct with the types of primers required to identify the four factors Francisla, Varivola, Borghuleria and Yersinia has been designed in silico so that such factors could be identified under positive control in emergencies.

  Keywords: Cloning Vector [https:, www.ncbi.nlm.nih.gov, mesh, 68005822], Francisella [https:, 68005603], Variola [https:, 68012901], Burkholderia [https:, 68019117], Yersinia [https:, w
 • Z Eshraghi, H Namvar* Pages 17-26
  Aims

  Today, one of the most important problems in detection of human pathogens, is lack of positive control. The idea of using hybrid vectors, containing genes of different pathogens, can overcome this limitation. We can design specific primers for each region and use the hybrid vector as positive control sample in PCR. In this research we designed an in silico hybrid vector and relevant primers for detection of Francisella, Variola, Burkholderia and Yersinia.

  Materials & Methods

  In this study, fopA, caf1, 16srRNA and HA genes were chosen to be located on the vector, to respectively represent Francisella, Yersinia, Burkholderia and Variolla,. The sequence of these genes were obtained from NCBI in FASTA format and were aligned in BioEdit 7.0.5.3 software for finding conserve region of each gene, then some purposeful changes were applied in the sequence of each gene and the sequences were placed next to each other and the construct was designed. Specific primers were designed for each region using Oligo7, BioEdit, OligoAnalyzer tool as well as NCBI database. Finally, the construct was cloned in PUC57 in SnapGene 3.2.0.1 and PCR was simulated on hybrid vector using designed primers.

  Findings

  Analysis confirmed that conserved regions for each gene were located on hybrid vector, and simulation of PCR proved the accuracy of designed primers.

  Conclusion

  A genetic simulator hybrid construct with the types of primers required to identify the four factors Francisla, Varivola, Borghuleria and Yersinia has been designed in silico so that such factors could be identified under positive control in emergencies.

  Keywords: Military Personnel [https:, www.ncbi.nlm.nih.gov, mesh, 68008889], Resilience [https:, 68055500], Self Esteem [https:, 68012649], Psychological Well-Being [https:, 68008603]
 • Asghar Aghaee*, H Taheri, Gh. A. Karimi Pages 27-34
  Aims

  Healthy and proper nutrition guarantees the health and improvement of the patient's disease process, and any shortage in its preparation and distribution may lead to irreparable consequences. Since the patient is a major customer of hospital services, patient satisfaction is one of the most important indicators of hospital service quality. The aim of this study was to evaluate the patients' satisfaction with nutritional status in NAJA hospitals.

  Materials & Methods

  This descriptive-analytical study was performed on all patients admitted to law enforcement hospitals in the first half of January2018 who were hospitalized for at least one week. According to Morgan table, 136 of them were selected by stratified random sampling method. Demographic questionnaire and a researcher-made questionnaire with Likert scale consisting of 20 items in four components of quantity and quality of cook and distribution were used for data collection. The ANOVA and Scheffe's post hoc tests were used to compare patients' satisfaction in SPSS 22 software.

  Findings

  The results of one-sample t-test showed that the hypothesis of patients' satisfaction with nutrition status in NAJA hospitals was confirmed with mean of 3.90 and significance level of 0.000. Patients' satisfaction with nutrition status was also evaluated separately for all hospitals and the final result was reported at optimum level but there was a significant difference between patients' mean satisfaction with hospital nutrition status (p=0.042). The results showed that patients' satisfaction with nutrition status in Fatemeh Zahra Hospital (mean 4.2) was significantly higher than other hospitals except Imam Sajjad (AS 4.8) and Seyed al-Shohada (AS 3.9) was more desirable (p<0.05). Also, patients' satisfaction with nutrition status in Imam Sajjad hospital was significantly better than Iran hospital (mean 3.71) and Al-Ghadir hospital (mean 3.75) (p <0.05). Nutrition status of other hospitals was not significantly different (p>0.05). The results of Friedman test showed that cook quantity, distribution quantity, distribution quality and cook quality had the highest level of satisfaction from patients' perspective, respectively.

  Conclusion

  Patients' satisfaction with the quantity and quality of cooks and food distribution in the NAJA hospitals is at a satisfactory level, but the satisfaction with the quality of cooks and distribution is lower than their quantities.

  Keywords: Patients [https:, www.ncbi.nlm.nih.gov, mesh, 68010361], Nutritional Status [https:, 68009752], Cooking [https:, 68003296], Hospital Distribution Systems [https:, 68006750]
 • H Rostami*, A Fathi, M Azmodeh, R Rezaye Malajeg, E Ebrahimzadeh Asl Pages 35-42
  Aims

  Positive psychology, along with the repair of injuries, aims to improve the quality of life. The treatment staff's quality of life is very important. A high level of treatment staff's burnout can affect their quality of life and, consequently, the quality and quantity of care for the patients. The purpose of this study was to evaluation the relationship of job burnout, job motivation and resilience with the treatment staff's quality of life in one of the armed forces hospitals.

  Materials & Methods

  This descriptive-correlation study was carried out on all hospital treatment staff in one of the armed forces hospitals in 2018. Using a random sampling method, 300 persons were selected as samples. Questionnaires for quality of life, burnout, job motivation and resilience were used for data collection. Cronbach's alpha was used to measure scales' reliability. Data were analyzed using correlation and multiple regression tests in SPSS 20 software.

  Findings

  There was a negative correlation between the components of emotional exhaustion and de-personalization with quality of work life (p<0.05) and There was a positive relationship between personal status and quality of work life (p <0.05). There was a positive relationship between components of skill diversity, task identity and feedback with quality of work life (p<0.05). There was a positive relationship between resilience and quality of work life (p<0.05).

  Conclusion

  Job burnout, job motivation and resilience of employees are effective in their quality of work life.

  Keywords: Quality of Life [https:, www.ncbi.nlm.nih.gov, mesh, 68011788], Burnout [https:, 2027894], Motivation [https:, 68009042], Resilience [https:, 68055500]
 • S Samadi, A.A Nasiripour*, A Kazemnejad, P Raeissi Dehkordy Pages 43-52
  Aims

  Military hospitals should be evaluated and accredited based on their specific criteria and characteristics, as they are specific and have specific objectives and structures. The present study was conducted to identify the indicators and standards of accreditation programs of military health care centers.

  Materials & Methods

  In this narrative review study, all Persian and English studies conducted from 2000 to 2019 in PubMed, Scopus, and Google Scholar databases using a variety of keywords accreditation, quality assessment, hospital, health care center, military medicine, military and the armed forces were available, examined. In addition to manual search, websites of some hospitals and military centerswere also searched. After initial retrieval of 354 papers and documents, the three researchers independently evaluated their quality according to the study objectives, and unrelated studies were excluded from the final review and the necessary information was extracted from the remaining 16 sources.Data collection was done using a data extraction form designed based on the study purposes.

  Findings

  JCAHO was the most important organization that accredited the military health care services in the world. The main criteria, which are considered by hospital and other military health care centers, were in two categories of specific criteria and general criteria in 20 rows including structural, processes, outcomes standards, and treatment, services, management and leadership and quality improvement and security indicators.

  Conclusion

  With regard to the results of this study, paying more attention to structural, processes and outcome standards related to mission and structure of military health care providing centers and hospitals is suggested. Also these centers should be accredited based on modified standards as well as by other common accreditation organization.

  Keywords: Accreditation [https:, www.ncbi.nlm.nih.gov, mesh, 68000068], Hospitals [https:, 68006761], Military Hospitals [https:, 68006772]
 • S Nabavifard*, H Shirzad, Sh Jalili Pages 53-60
  Aims

  Research in neurocriminology has grown dramatically in recent years. Given the importance of the subject, the purpose of this paper was to investigate studies in neuroscience and brain studies about criminology and crime prediction.

  Materials & Methods

  This review article is the result of a review of research published in ISI, Wiley, Sciencedirect, PubMed, Scopus, etc between 2000 and 2018 about neurocriminology using brain mapping and neuropsychological disorders, as well as their role in predicting violent, antisocial, and criminal behaviors.

  Findings

  Some neurobiological markers are associated with the individual's aptitude and tendency to violent and criminal behaviors. Also, certain structural and functional characteristics of the brain are associated with antisocial traits of specific groups of criminals, such as murderers and child abusers. On the other hand, the recognition of neurobiological markers associated with specific antisocial behaviors can be used to increase the accuracy of a person's likelihood of committing a crime as well as to repeat a crime, thereby predicting and preventing criminal behavior.

  Conclusion

  Although, based on the results of the research reviewed in this article and also because of the very complex nature of the brain, accurate conclusions require a lot of additional researches, but it seems that neuroprediction of antisocial and criminal behaviors using brain mapping and neurobiological findings can be a tool for assisting law enforcement agencies such as C.I.D Police and the judicial systems so that the treatment of high-risk offenders, via integrating current punishing policies and measures with social-rehabilitation strategies, could be improved without threatening their individual rights. Such an approach can have significant effects on reducing crime and promoting social security.

  Keywords: Brain Mapping [https:, www.ncbi.nlm.nih.gov, mesh, 68001931], Criminal Behavior [https:, 2009643], Social security [https:, 68012943]