فهرست مطالب

مدیریت زنجیره تامین - پیاپی 62 (بهار 1398)
 • پیاپی 62 (بهار 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/03/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • افسانه امیر طاهری*، علی ملاحسینی، محمد علی فرقانی صفحات 4-17

  این مقاله با هدف ایجاد یک مدل جامع که درک روابط راهبردهای زنجیره تامین، یکپارچگی زنجیره تامین و عملکرد رقابتی شرکت را تسهیل می کند، انجام شده است. داده های این تحقیق با استفاده از پرسشنامه به منظور سنجش مولفه های راهبردهای زنجیره تامین، یکپارچگی زنجیره تامین و عملکرد رقابتی جمع آوری شده اند. کلیه مدیران و کارکنانی که در فرآیند زنجیره تامین صنعت لاستیک بارز کرمان مشارکت دارند، جامعه آماری این پژوهش را تشکیل داده اند. پایایی تک تک متغیرهای تحقیق با استفاده از آلفای کرونباخ سنجیده شده است. مدل پیشنهادی با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری آزمایش شده و برای بررسی رابطه بین متغیرها و آزمون فرضیه ها از نرم افزار PLS استفاده گردیده است. با بررسی رابطه راهبردهای زنجیره تامین، یکپارچگی زنجیره تامین و عملکرد رقابتی، نتایج نشان می دهد که راهبرد زنجیره تامین ناب با سه بعد یکپارچگی زنجیره تامین رابطه مثبت دارد؛ و یک زنجیره تامین ناب برای شرکت هایی که در اولویت های بالاتری برای هزینه، کیفیت و راهبردهای تحویل قرار دارند، مناسب است. در حالی که یک زنجیره تامین چابک برای شرکت هایی که در راهبرد انعطاف پذیری رقابت می کنند مناسب است و در این جامعه آماری راهبردی زنجیره تامین چابک فقط با بعد یکپارچگی داخلی رابطه مثبت داشته است. علاوه بر این، هر دو راهبرد ناب و چابک از لحاظ یکپارچگی داخلی و خارجی به سطوح بالاتری از یکپارچگی زنجیره تامین نیاز دارند، اما راهبردهای ناب تاثیر قابل توجهی بر یکپارچگی خارجی نسبت به راهبردهای چابک دارند. همچنین یکپارچگی داخلی و یکپارچگی با مشتری با عملکرد رقابتی سازمان رابطه مثبت داشته اند.

  کلیدواژگان: راهبردهای زنجیره تامین، یکپارچگی زنجیره تامین، عملکرد رقابتی
 • علی سلطانی، میثم بابایی فارسانی، صادق حسنی مقدم* صفحات 18-31

  هدف اصلی در این مطالعه بررسی و تحلیل تاثیر نوآوری سازمانی بر تاب آوری زنجیره تامین در شرکت های تولیدی در زمینه صنایع فلزی مستقر در شهرک های صنعتی شهرکرد است. روش پژوهش این تحقیق توصیفی- همبستگی و جامعه آماری آن، مدیران و کارکنان زنجیره تامین تدارکات، تولید، عملیات و بازرگانی شرکت های تولیدی در زمینه صنایع فلزی مستقر در شرکت های مذکور بودند که تعداد آنها 600 نفر بوده و با استفاده از فرمول حجم نمونه کوکران تعداد 235 نفر به شیوه طبق ه ای انتخاب گردید. ابزار مورد استفاده در این مطالعه پرسشنامه نوآوری سازمانی کارابولوت (شامل ابعاد نوآوری تولیدی، نوآوری فرآیندی، نوآوری بازاریابی و نوآوری سازمانی) و پرسشنامه تاب آوری زنجیره تامین است. روایی آن از طریق روش وابسته به محتوا تایید شده و ضریب پایایی پرسشنامه با استفاده از فرمول آلفای کرونباخ برای پرسشنامه نوآوری سازمانی 0.85 و برای پرسشنامه تاب آوری 0.88 برآورد شد. همچنین به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی و استنباطی (آزمون رگرسیون) استفاده گردید. یافته های پژوهش نشان داد که نوآوری تولیدی، نوآوری بازاریابی و نوآوری سازمانی تاثیر مستقیمی بر تاب آوری زنجیره تامین داشته اند و بیشترین تاثیر یعنی 0.94 مربوط به بعد نوآوری سازمانی و کمترین تاثیر(0.26) مربوط به بعد نوآوری تولیدی بوده است.

  کلیدواژگان: نوآوری سازمانی، زنجیره تامین، تاب آوری زنجیره تامین
 • سجاد احمدی* صفحات 32-40

  به منظور ارائه مدل مفهومی برای بهینه سازی مدیریت زنجیره ارزش تاب آور تولیدات داخلی و دانش بنیان در شرایط اقتصاد مقاومتی مطالعه ای موردی بر شرکت داروسازی خرمان، برای دستیابی به راهکاری برای توسعه و رشد شرکت های داروسازی با شاخص های زنجیره ارزش، تاب آوری، تولید دانش بنیان، اقتصاد مقاومتی و شاخص های داروسازی ضروری انجام شده است. این تحقیق از نوع کاربردی و طبقه بندی تحقیق کمی توصیفی و از نوع مطالعه موردی است که با استفاده از روش های کتابخانه ای انجام شده است. همچنین شاخص هایی از تحقیقات انجام گرفته شامل: شاخص های زنجیره ارزش، شاخص های تاب آوری، شاخص های تولیدات دانش بنیان، شاخص ه ای اقتصاد مقاومتی، شاخص های داروسازی، استخراج شده است. در مدل ساخته شده این مولفه ها شاخص ها بر حلقه خود و حلقه های دیگر شاخص ها اثرگذارند

  کلیدواژگان: زنجیره ارزش، تاب آوری، تولیدات داخلی دانش بنیان، اقتصاد مقاومتی، مدل داروسازی
 • مهدیه رحمان زاده، محمد حسین آرمان*، علی جنترانی صفحات 41-56
  رویکرد پایداری بر طراحی و عملیات انسان و سیستم‏ها در راستای استفاده انسان از منابع و چرخه های طبیعی منجر به از دست رفتن فرصت های اقتصادی یا اثرات مضر بر شرایط اجتماعی، سلامت انسان و محیط زیست یا به‏ عبارت کلی کاهش کیفیت زندگی نشود، تمرکز دارد. برای بقای پایداری زنجیره تامین، همه اعضای زنجیره تامین شامل تامین‏ کنندگان، تولیدکنندگان، توزیع‏ کنندگان و مدیران باید پایداری را حفظ کنند. در این راستا، ارزیابی عملکرد و انتخاب تامین کنندگان به عنوان یکی از اجزاء اصلی زنجیره تامین نقش مهمی در پایداری سیستم ایفا می کند. در این پژوهش از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) در محیط خاکستری برای رتبه بندی و انتخاب تامین کنندگان استفاده شده است. این پژوهش شامل دو جامعه آماری بوده که جامعه اول شامل اعضای 8 نفره کمیته فنی و تخصصی انجمن تولیدکنندگان پی وی سی ایران است که در استخراج شاخص ها از نظر آنها بهره برده شده است. جامعه دوم شامل افرادی است که در پروژه انتخاب تامین کنندگان شرکت پی‏وی‏سی صبا درگیر هستند و تعداد آنها 15 نفر4 می باشد. انتخاب این خبرگان از طریق بررسی های لازم از لحاظ تجربه کاری آنها در این صنعت و آشنایی با قلمرو موضوعی این پژوهش صورت گرفته است. با توجه به حجم کم جامعه آماری، نمونه گیری انجام نشده است. در این پژوهش شاخص‏ های موثر بر انتخاب تامین کنندگان در شرکت پی‏وی‏سی صبا در قالب سه بعد پایداری (اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی) و 15 شاخص فرعی شناسایی و بعد از انجام مقایسات، بعد اقتصادی به عنوان مهم‏ترین بعد پایداری موثر بر انتخاب تامین کنندگان و عوامل قیمت پیشنهادی، میزان بازیافت و میزان کارکنان آموزش دیده نیز به عنوان مهم ترین عوامل فرعی شناخته شده اند. سپس به مقایسه و اولویت بندی شش تامین‏ کننده سازمان پرداخته شد که شرکت همپار بالاترین اولویت را در میان تامین کنندگان کسب کرد.
  کلیدواژگان: زنجیره تامین، توسعه پایدار، انتخاب تامین کنندگان، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، تئوری خاکستری
 • محمد حسین کریمی گوارشکی*، علی نظری رستمی، سید جواد حسینی صفحات 57-72
  در دهه گذشته یکی از راهبردهای اصلی در صنایع دفاعی، استفاده از ظرفیت موجود در شبکه همکاران داخلی و بیرونی بوده است تا با واگذاری فعالیت های غیرحساس خود به سایرین بتوانند تمرکز خود را بر فرآیندهای کلیدی خود قرار دهند. اما از طرفی عمده محصولات دفاعی ماهیتی پیچیده داشته و از تیراژ کم برخوردارند. این مسئله شبکه را با چالش مواجه می سازد، زیرا از یک طرف تنوع محصولات و قطعات و از طرف دیگر تیراژ کم آنها جذابیت همکارای را از طرف تامین کننده کاسته و این چالش می تواند در کنار کمبود های نقدینگی حال حاضر هزینه های زمانی و مالی بیشتری را بر تامین کنندگان و صنایع دفاعی تحمیل کند. یکی از راهکار هایی که می توان برای رفع این مشکل استفاده کرد، استفاده از بهترین تجربیات صنایع پیچیده در جهان در این زمینه است. شرکت هایی که توانسته اند به خوبی بر این چالش ها فائق آیند و در بحث راهبرد زنجیره تامین و مدیریت شبکه همکاران رویکردهای نوینی را در پیش بگیرند و علاوه بر کاهش هزینه های مالی، زمان و هزینه توسعه را نیز کاهش داده و از شبکه همکاران قوی و وفادار بهترین بهره را ببرند. در این راستا با استفاده از روش اکتشافی به بررسی رویکرد های شرکت های بزرگ در این زمینه مانند تویوتا، بوئینگ، ایرباس، امبرائر پرداخته شد. نتیجه بررسی ها نشان داد که شرکت ها برای غلبه بر این چالش ها به دنبال محصولات ماژولار، عمودی سازی ساختار زنجیره تامین و ماژولار کردن آن، زنجیره تامین چند حلقه ای و...  هستند
  کلیدواژگان: زنجیره تامین، همکاری، صنایع پیچیده، تامین کننده
 • امیرحسین اخروی*، سید جواد موسی کاطمی صفحات 73-85

  در پروژه ها، توجه به مدیریت زنجیره تامین از مواردی است که موفقیت پروژه را تحت تاثیر قرار می دهد؛ و عدم توجه ممکن است باعث افزایش هزینه و تاخیر در پروژه شود. کاهش تاثیرات منفی (هزینه و تاخیر پروژه) از طریق مدیریت زنجیره تامین به خصوص در پروژه های پتروشیمی، با توجه به بزرگی طرح ها و هزینه های بالای آنها می تواند قدم موثری در جلوگیری از هدر رفتن منابع مالی، نیروی انسانی و زمان باشد. برای مدیریت زنجیره تامین، ابتدا باید عملکرد زنجیره مورد ارزیابی قرار گیرد، تا با شناخت عملکرد فعلی و هدف گذاری برای عملکرد آتی، مسیر مناسب شناسایی و به تبع آن مدیریت زنجیره تامین معنا بیابد. برای هر ارزیابی، معیارهای جامع و کاملی نیاز است، تا علاوه بر پرداختن به جنبه های مختلف زنجیره تامین، ارزیابی به روش سیستماتیک انجام شود. در این تحقیق، ابتدا برمبنای الگوی تصمیم گیری، به شناسایی زنجیره تامین پروژه های پتروشیمی پرداخته شده و در ادامه از بین مدل های موجود، مدلی مبتنی بر کارت امتیازی متوازن انتخاب شده است. سپس معیارهای عملکرد زنجیره تامین پروژه های صنعتی براساس تفکر ناب شناسایی شده و در انتها با استفاده از AHP، این معیارها اولویت بندی شده است؛ تا بدین طریق معیارهای مناسب صنعت برمبنای مدل BSC و تفکر ناب شناسایی شود.

  کلیدواژگان: عملکرد زنجیره تامین، مدل BSC، مدیریت پروژه، تفکر ناب، AHP
|
 • Pages 4-17

  This study aims to create a comprehensive model that facilitates understanding the relationship between supply chain strategies, supply chain integration and competitive performance. Data were collected using a questionnaire to assess the components of supply chain strategies, supply chain integration and competitive performance. All the managers and staff involved in the supply chain of the Kerman Barez tire Factory are the statistical community of the study. The reliability of each of the variables was measured using Cronbach's alpha. We tested the proposed model using structural equations modeling and PLS software was used to examine the relationship between variables and test hypotheses. By examining the relationship between supply chain strategies, supply chain integration and competitive performance, the results show that Lean supply chain strategy has a positive relationship with three dimensions of supply chain integration; and a Lean supply chain is appropriate for firms placing higher priorities on cost, quality, and delivery strategies. While an agile supply chain is appropriate for firms competing on the flexibility strategy. In this statistical society, agile supply chain strategy has been positively correlated with the dimension of internal integrity. In addition, both lean and agile supply chain strategies require higher levels of supply chain integration in terms of internal and external integration, but lean supply chain strategies have a significantly higher impact on external integration than agile strategies. Also, internal integration and customer integration have been positively correlated with the competitive performance of the organization.

  Keywords: Supply Chain Strategies, Supply Chain Integration, Competitive Performance
 • Ali Soltani, Meysam Babaee Farsani, Sadegh Hassani Moghadam * Pages 18-31

  The study and analysis of the impact of organizational innovation on supply chain resilience in manufacturing companies in the field of metal industries based in Shahrekord industrial towns are the main objective of this study. The research method was descriptive - correlation and its statistical society, managers and employees of the supply chain of procurement, production, operations and commerce of manufacturing companies in the field of metal industries based on these companies, numbering 600 people, using the Cochran sample size formula 235 people were selected in a class The tool used in this study is Caraboolot Enterprise Innovation Questionnaire (including dimensions of manufacturing innovation, process innovation, marketing innovation and organizational innovation) and supply chain resilience inventory. Its validity was confirmed by content-based method and the reliability coefficient of the questionnaire was calculated using the Cronbach's alpha formula for organizational innovation questionnaire 0.85 and for the resiliency questionnaire 0.88. Descriptive and inferential statistics (regression test) were used to analyze the data. The findings showed that manufacturing innovation, marketing innovation, and organizational innovation had a direct impact on supply chain resilience, with the highest impact of 0.94 on organizational innovation and the lowest impact (0.26) on the dimension of manufacturing innovation

  Keywords: Organizational Innovation, Supply Chain, Supply Chain Resilience
 • Sajad Ahmadi * Pages 32-40

  To provide a conceptual model for optimizing the management of the resilient value chain of domestic products and knowledge base in resilient economy conditions, a case study on Khorraman Pharmaceuticals Company to achieve a strategy for the development and growth of pharmaceutical companies with value chain indicators, resilience, the production of basic knowledge, resistance, and pharmacological indicators are essential. This research is an applied and descriptive research categorization of the case study type, which is done using library methods. Indicators of research were extracted including: Value chain indicators, Resilience Indices, Knowledge Based Productivity Indicators, Resistance Economics Indicators, and Pharmacological Indicators. In the model made by these components, the indicators affect their rings and other rings of the indices.

  Keywords: Value Chain, resilience, Internal Production of Knowledge Bases, Resistance Economics, Pharmacy Model
 • Mahdiye Rahmanzade, Mohammadhosein Arman *, Ali Jantarani Pages 41-56
  Sustainability approach to ensure that human use of natural cycles and resources does not lead to a decrease in quality of life due to the loss of future economic opportunities or harmful effects on social conditions, human health and the environment, emphasizing the design and operation of humans and systems. In order to maintain the sustainability of the supply chain, all supply chain members, including suppliers, manufacturers, distributors, retailers and managers, should take the sustainability principles into account. In this regard, performance appraisal and supplier selection, as one of the main components of the supply chain, plays an important role in system Sustainability. The determination of performance indicators that lead to the sustainability of suppliers are categorized into economic, social and environmental indicators. These indices have a special interest in the relationship of humans to each other and the relationship between human and the environment. The purpose of this research is to provide a gray decision making method for choosing suppliers based on the sustainability approach at SABA PVC Company. In this study, Multi-Criteria Decision Making method in gray environment has been used to select suppliers and GAHP has been used to calculate the weight and ranking of suppliers. The statistical population of this study includes 15 persons those who are involved in the selection of SABA PVC’s suppliers. In this research, the effective indicators of the selection of suppliers in SABA PVC Company are identified in the form of 3 dimensions of sustainability and 15 sub-indicators, and finally the economic dimension is known as the most important dimension of sustainability effects on the choice of suppliers. Then, the comparison and prioritization of the 6 suppliers is done and Hampar Company gets the highest priority among the six suppliers.
  Keywords: Supply Chain, sustainable development, Supplier Selection, Analytical Hierarchy Process, Gray Theory
 • Mohammad Hosein Karimi Gavareshki *, Ali Nazari Rostami, Seyed Javad Hosseini Pages 57-72
  In the past decade, one of the main strategies in the defense industries of Iran has been the use of capacity available on the network of both domestic and foreign partners to be able to focus on key processes by submission of non-essential activities. But on the other hand, most defense products have complex nature and low circulation. This challenges the network, because of the variety of products and components and their low circulation reduces the charm of cooperation from the supplier. This challenge due to lack of liquidity, can impose more financial and time costs on the supplier and defense industries. One of the solutions that can be used to solve this problem is the use of best practices of the world’s complex industries in this field. Companies, by utilizing a strong and loyal collaboration network were able to overcome well with these challenges and in the subject of the supply chain strategy and collaboration network management adopt new approaches and in addition to reducing financial costs, reduce the time and cost of development.  In this regard, the approach of large companies such as Toyota, Boing, Airbus and Embraer was studied using exploratory method. The results of studies showed that companies follow modular products, vertical supply chain structure, modular supply chain, multi-tier supply chain and … to overcome these challenges
  Keywords: Supply Chain, Collaboration, Complex Industries, Supplier
 • Amirhosein Okhravi *, Seyed Javad Musa Kazami Pages 73-85

  Paying attention to the management of the supply chain in the projects is one of the things that affect the success of the project; and lack of attention may increase the cost and delay in the project. Reducing negative impacts (cost and project delays) through the management of supply chains, especially in petrochemical projects, can be an effective step in preventing the loss of financial resources, manpower, and time, due to their high cost and design costs. To manage the supply chain, the performance of the chain must first be evaluated, so as to identify the current path and target for future performance, identify the appropriate route and, consequently, manage the chain of meaning. For each evaluation, comprehensive and complete criteria are needed to evaluate systematically in addition to addressing different aspects of the supply chain. In this research, based on the decision-making model, the petrochemical project supply chain has been identified, and a model based on a balanced scorecard has been selected among existing models. Then, the performance criteria of the supply chain of industrial projects are identified on the basis of lean thinking, and finally, using AHP, these criteria have been prioritized, so that industry benchmarks based on the BSC model and lean thinking are identified

  Keywords: Supply Chain Performance, BSC Model, Project Management, Lean Thinking, AHP