فهرست مطالب

مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی - پیاپی 48 (پاییز 1398)
 • پیاپی 48 (پاییز 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/09/01
 • تعداد عناوین: 15
|
 • سیدعسگر میرفتح الهی، lمنصور بدری فر*، حسین شکویی، سیدرحیم مشیری صفحات 531-548
  استقرار سکونتگاه های انسانی و چگونگی پراکنش آن در سطح سرزمین گویای توان ترکیبی منطقه خواهد بود. از سوی دیگر الگوی قرارگیری سکونتگاه های شهری و روستایی در بستر مناطق نسبت به یکدیگر می تواند بیانگر مفاهیم همگرایی و واگرایی سرزمینی باشد. این مفاهیم در کنار یکدیگر سازمان فضایی شهر ها را شکل داده و از سویی یاری دهنده درک الگوی سلسله مراتب این نقاط سکونتگاهی نیز خواهد بود. پژوهش حاضر با هدف تحلیل فضایی و بررسی نظام سلسله مراتبی شهرهای استان مازندران  صورت پذیرفته است  . این پژوهش از نوع تحقیقات توسعه ای کاربردی می باشد. چرا که ضمن تدوین چارچوب هایی مطالعاتی، زمینه های لازم برای تحلیل های آتی را فراهم می سازد و روش تحقیق پژوهش  نیز توصیفی- تحلیلی است. در مقاله حاضر سعی شده است روند توزیع جمعیت شهری استان در سرشماری 95-1365 با بکارگیری مدل هایی چون مرتبه -اندازه، منحنی لورنز، ضریب تراکمی، ضریب آنتروپی و شاخص نخست شهری و نیمرخ سلسله مراتبی مورد بررسی قرار گیرد. با توجه به یافته های تحقیق، توزیع جمعیت شهری استان در طبقات مختلف نسبتا متعادل بوده، گرچه سهم ساری، بابل، آمل و قائم شهر نسبت به سایر شهرها بیشتر می باشد لیکن شهرهای با جمعیت کمتر از تعدد بیشتری برخوردار می باشند و میزان برتری شهر ساری در نظام سلسله مراتب شبکه شهری استان ناچیز می باشد.
  کلیدواژگان: توزیع جمعیتی، ضریب تراکمی، نیمرخ سلسله مراتبی، الگوی نخست شهری
 • نصرالله مولائی هشجین*، سهیلا رضایی صفحات 549-565

  برنامه ریزی شهری با هدف توسعه و کاهش نابرابری از موضوع های مهم در کشورهای در حال توسعه محسوب می شود. لازمه برنامه ریزی شهری، شناسایی جایگاه مناطق و نواحی نسبت به یکدیگر از لحاظ توسعه است .کاهش نابرابری در بهره مندی از منابع، دست آوردها و امکانات جامعه یکی از مهمترین معیارهای توسعه به شمار می آید. مفهوم توسعه علاوه بر رشد در همه جهات، توزیع متعادل را نیز در بر می گیرد، توزیع متعادل امکانات و خدمات، گامی در جهت از بین بردن تفاوت های ناحیه ای و پراکندگی متناسب جمعیت در سطح شهر است .توسعه متوازن فضاهای جغرافیایی، نیازمند بررسی دقیق و همه جانبه مسایل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و شناخت نیازهای جامعه و بهبود آن هاست. به همین جهت از جمله معیارهای معمول در برنامه ریزی شهری، سطح بندی مناطق و نواحی بر اساس برخورداری از شاخص های مختلف توسعه است. در پژوهش حاضر سعی شده با بهره گیری از سه تکنیک تاکسونومی عددی ، موریس و تاپسیس و استفاده از 63 شاخص توسعه در زمینه های محیطی- اکولوژیک، اجتماعی- فرهنگی ،اقتصادی و کالبدی- فضایی به تعیین و تحلیل سطوح توسعه مناطق شهری اصفهان پرداخته شود. رویکرد حاکم بر این پژوهش توصیفی، تحلیلی و از نوع کاربردی- توسعه ای است. یافته های پژوهش نشان می دهد که منطقه ی سه براساس دو مدل تاپسیس و تاکسونومی در رتبه ی نخست و طبق مدل موریس در رتبه ی دوم توسعه یافتگی قرار می گیرد و منطقه ی یازده براساس نتایج هر سه مدل به عنوان محروم ترین منطقه محسوب می گردد.

  کلیدواژگان: مناطق شهری، توسعه یافتگی، مدل، شهر اصفهان
 • مجید یاسوری*، سیده فاطمه امامی صفحات 567-583

  هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین مشارکت روستایی و وضعیت فقر سیاسی در سطح دهستان سراوان واقع در شهرستان رشت در استان گیلان می باشد. متغیرهای پیش بین تحقیق را مشارکت(در ابعاد متفاوت اجتماعی، سیاسی و خدماتی کالبدی)، شیوه نگرش به مشارکت و شیوه عمل به مشارکت و متغیر ملاک را فقر سیاسی تشکیل می دهد. نوع تحقیق به صورت کاربردی- توسعه ای است و روش مطالعه اسنادی، تحلیلی و پیمایشی است. جهت تکمیل اطلاعات موجود از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. در روش تحلیلی با توجه به فرضیه ارائه شده به معرفی هر یک از مولفه های مورد نظر اقدام شده است. بر این اساس هر مولفه با چند معرف به شناسایی میزان مشارکت افراد و نقش آن در توسعه روستایی می پردازد سپس به بررسی مولفه ی فقر در ابعاد سیاسی با استفاده از مدل رگرسیون چند گانه در نرم افزار spssصورت گرفته است. جامعه آماری تحقیق کل خانوار روستایی دهستان سراوان است، با استفاده از جدول مورگان تعداد370 نمونه انتخاب گردید. نتایج تحقیق حاکی از این موضوع است که بین فقر سیاسی و میزان مشارکت رابطه وجود دارد. بدین معنی که به ازای افزایش هر واحد در مشارکت به میزان  728/0 واحد نیز در ابعاد سیاسی فقر کاهش پیدا می کند. به عبارتی با افزایش هر یک از شاخص های مشارکت، شیوه عمل به مشارکت و نحوه نگرش نسبت به مشارکت در بعد سیاسی فقر کاهش پیدا می کند.

  کلیدواژگان: مشارکت روستایی، فقرسیاسی، دهستان سراوان، استان گیلان، رگرسیون چندگانه
 • علی میرزایی*، هادی حکیمی، محمدرضا پورمحمدی صفحات 585-603

  در دنیای امروز، مدیریت شهری به یکی از سازمان های موثر در زندگی شهروندان تبدیل شده است که همیشه به نحوی با خدمات آن در ارتباط هستند. سنجش رضایت مردم از خدمات شهری یکی از مهم ترین عوامل تعیین کننده کیفیت و چگونگی عملکرد ارائه کنندگان خدمات شهری است؛ برهمین اساس هدف پژوهش حاضر آن است که کیفیت عملکرد مدیریت شهری را در محله موردمطالعه ؛ مبتنی بر نگرش شهروندان موردسنجش قراردهد. بنابرین روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و برای دستیابی به نظریات شهروندان از ابزار پرسشنامه(طیف لیکرت) استفاده گردیده است. حجم جامعه آماری کلیه ساکنان محله پاسداران و حجم نمونه نیز400 نفرکه با استفاده از فرمول کوکران محاسبه گردید؛ همچنین برای آزمون شاخص های موجود، باتوجه به حجم زیاد نمونه ها و طبق قضیه حد مرکزی از آزمون پارامتری میانگین یک جامعه(t-Test) استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن بوده که میزان رضایت ساکنان از مدیریت شهری وخدمات ارائه شده آن درسطح متوسط به پایین قرار دارد؛ همچنین براساس آزمون فریدمن مشخص گردید که در بین همه شاخص های تحقیق، بالاترین میزان رضایت شهروندان، مربوط به شاخص کنترل پاکیزگی و بهداشت محیط با امتیاز 70/3 دررتبه اول قرار داشته و پایین ترین میزان رضایت مندی نیز در شاخص مشارکت دادن مردم در تصمیم گیری های مربوط به شهر با امتیاز15/2است؛ درنهایت با استفاده از آزمون های کای اسکوئر و اسپیرمن مشخص گردید که بین سطح تحصیلات و سن با میزان رضایت مندی از عملکرد مدیریت شهری تفاوت های معناداری وجود دارد و همچنین عدم وجود روابط معنادار بین متغیرهای جنس و وضعیت تاهل و درآمد را با میزان رضایت مندی در محدوده موردمطالعه نشان می دهد

  کلیدواژگان: رضایت مندی، خدمات مدیریت شهری، سکونتگاه غیررسمی، پاسداران، تبریز
 • محمود شارع پور، نوین تولایی، اصلی اسلامی* صفحات 605-621

  نخستین معیاری که شهرها از روی آن مورد قضاوت قرار می گیرند، چگونگی فضای عمومی آن ها است؛ بنابراین ادراک و تصور استفاده کنندگان از فضا موردتوجه است. فضاهای عمومی مهم ترین بخش شهرها هستند چراکه بیشترین برخوردها و کنش های متقابل میان افراد در آن ها به وقوع می پیوندد و شامل تمامی بخش هایی هستند که مردم به آن ها دسترسی فیزیکی و بصری دارند. شاخص های زیادی در سنجش کیفیت فضاهای عمومی شهری وجود دارد. پروژه فضاهای عمومی (PPS) سازمانی غیرانتفاعی است که هدفش طراحی و برنامه ریزی برای ایجاد و حفظ فضاهای عمومی و ساخت شهرهایی با ساختار مناسب است. بر این اساس می توان مکانی را برحسب چهار معیار: اجتماع پذیری، دسترسی و به هم پیوستگی، کاربری و فعالیت ها و درنهایت آسایش و منظر ارزیابی نمود. پژوهش حاضر درصدد سنجش مطلوبیت فضاهای عمومی شهری از دیدگاه جوانان نسبت به فضاهای عمومی شهری است. روش تحقیق از نوع پیمایشی است. اطلاعات موردنظر با تکنیک پرسشنامه گردآوری شد. روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای است و حجم نمونه تعداد 376 نفر از جوانان در سنین بین 29- 15 سال تعیین شد. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شد. نتایج تحقیق نشان داد جوانان؛ اجتماع پذیری، دسترسی و به هم پیوستگی، کاربری و فعالیت ها و آسایش و منظر فضاهای عمومی در شهر قائم شهر را در حد متوسط ارزیابی کردند. بین دختران و پسران در ارزیابی مطلوبیت فضاهای عمومی شهری تفاوت معناداری وجود داشت و درواقع دختران دید منفی تری به لحاظ مطلوبیت فضاهای عمومی شهری داشتند.

  کلیدواژگان: فضای عمومی شهری، دسترسی و به هم پیوستگی، آسایش و منظر، کاربری و فعالیت ها، اجتماع پذیری
 • اصغر پاشازاده*، محمدحسن یزدانی، فاطمه زادولی صفحات 623-639
  امروزه برنامه ریزی و طراحی مسیرهای پیاده، از جمله اقدامات ضروری و با اهمیتی است که می تواند در احیای مراکز شهری در راستای توسعه پایدار موثر واقع شود. از همین رو، برای ایجاد پیاده راه در سطح شهر سرعین که یکی از اهداف اصلی در راستای نزدیک شدن به زندگی انسان مداری و کاهش مشکلات شهری است، لازم است تا ابتدا قابلیت ها و تنگناهای ایجاد پیاده راه در سرعین شناسایی شده و استراتژی هایی در این رابطه ارائه گردد. در همین خصوص، تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و روش بررسی آن (ماهیت) توصیفی - تحلیلی است. برای جمع آوری داده ها از دو روش اسنادی و میدانی بهره گرفته شده است. جامعه آماری این تحقیق کارشناسان شهر سرعین و مغازه داران می باشند، که به شیوه تمام شماری و بصورت هدفمند در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفتند. در این راستا، ابتدا در بازدیدهای میدانی، تعداد 8 نقطه قوت، 8 نقطه ضعف، 14 فرصت و 5 تهدید شناسایی شد و تعداد 4 راهبرد تهاجمی، 4 راهبرد محافظه کارانه، 2 راهبرد رقابتی و 2 راهبرد تدافعی با توجه به عوامل داخلی (نقاط قوت و ضعف) و عوامل خارجی (فرصتها و تهدیدها) در قالب مدل SWOT تدوین گردید. سپس با توجه به نظرات کسبه و کارشناسان و امتیاز عوامل داخلی و بیرونی، راهبردهای محافظه کارانه انتخاب شد و در نهایت با استفاده از مدل QSPM راهبرد "سامان دادن به وضعیت خیابان ها و پارکینگ های مسیر" با نمره جذابیت 11/5 از دل راهبرد اولیه انتخاب گشت.
  کلیدواژگان: استراتژی ، ایجاد پیاده راه، شهر سرعین، مدل SWOT، مدل .QSPM
 • اسماعیل نصیری هنده خاله* صفحات 641-660

  .یکی از ارکان مهم تاب آوری در سیستم های شهری مفهوم ابعاد کالبدی تاب آوری است که به طور سیستماتیک عناصر و ساختار کالبدی را مورد تحلیل قرار می دهد.هدف از این تحقیق رتبه بندی تاب آوری کالبدی مناطق شهری کلان شهر کرج بر پایه مدل الکتر است. روش تحقیق توصیفی - تحلیلی بوده است قسمتی از داده های پژوهش از طرح جامع و تفصیلی در قالب، سیزده گویه از مولفه های کالبدی-فضایی برحسب نظرات کارشناسی و تکنیک سلسله مراتبی انتخاب شدند. و مابقی اطلاعات از طریق مطالعه کتابخانه ای، اسنادی و پیمایشی به وسیله ابزار پرسشنامه و مصاحبه حضوری جمع آوری،سنجش و ارزیابی شده است.اطلاعات مورد نیاز پژوهش بعد از استخراج با استفاده از نرم افزار آماری SPSS از طریق روش های آماری ناپارامتری و روش الکتر از نظر تاب آوری کالبدی رتبه بندی و تجزیه و تحلیل شده است نتایج نشان می دهد که در مجموع مناطق یک،هشت، هفت و نه به دلیل نظام قطعه بندی نسبتا" منظم و عرض استاندارد معبرو کیفیت عمومی بناهای موجود دارای بیشترین تاب آوری کالبدی هستند و مناطق 11 و 12 و قسمت هایی از محلات اسلام آباد و میدان کرج به دلیل پخشایش ناموزون فضای باز و محصوریت معابر عمومی دارای نزولی ترین رتبه در تاب آوری کالبدی می باشند

  کلیدواژگان: مدل الکتر، مخاطرات محیطی، تاب آوری کالبدی، کلان شهر، کرج
 • محمدرضا علیزاده*، حیدر لطفی صفحات 661-675
  شهرها همیشه مراکز ابداع، نوآوری و خلاقیت هستند. ریچارد فلوراید معتقد است شهرها ظرف بروز خلاقیت هستند که همیشه چرخ های حرکت، تمرکز و هدایت انرژی خلاق بشر بوده اند. کیفیت زندگی در شهر، به طور مستقیم متاثر از نوع نگاه به مسائل شهری است. خلاقیت شهری به عنوان یک رویکرد راهبردی می تواند کیفیات زیستن در شهر را تحت تاثیر فراوان قرار دهد. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر عضویت در شبکه شهرهای خلاق یونسکو و تاثیر آن بر توسعه شهری پایدار با مطالعه موردی شهر رشت صورت گرفته است. تحقیق حاضر به صورت پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته با حجم نمونه 384 نفر در بین شهروندان شهر رشت در سال 1397 به صورت نمونه گیری تصادفی ساده انجام شده است. در این پژوهش ابزار به کار رفته شامل پرسشنامه محقق ساخته شهر خلاق با سه مولفه (اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی) و توسعه شهری پایدار با سه مولفه (اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی و زیست محیطی) می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد که عضویت در شبکه شهرهای خلاق یونسکو بر توسعه شهری پایدار رشت موثر بوده است. به میزانی که مولفه های اجتماعی و اقتصادی شهر خلاق تغییر یابند، توسعه شهری پایدار رشت نیز به همان میزان تغییر می کند. هم چنین یافته ها نشان داد که مولفه اقتصادی شهر خلاق اهمیت بیشتری در بین مولفه های شهر خلاق در خصوص اثرگذاری بر توسعه شهری پایدار شهر رشت دارد.
  کلیدواژگان: شهر خلاق، توسعه پایدار، شهر رشت
 • محمد میره ای*، مهران حاجیلو، مهدی پیله ور صفحات 677-695

  فقدان نگرش جامع به منابع درآمدی شهرداری ها در قالب نظام کلان اقتصادی کشور، تغییرات و مداخلات موردی، اجرا سیاست خوداتکایی و خودکفائی شهرداری ها، بخش درآمدی شهرداری ها را در وضعیت ناپایداری قرار داده است، به نحوی که ادامه این وضعیت تبعات نامطلوب و هزینه های اجتماعی، فرهنگی و زیرساختی را برای شهر و مدیریت شهری به دنبال خواهد داشت. بررسی و تحلیل درآمدهای کلان شهرها می تواند الگوی مناسبی برای اصلاح و تدوین ساختار درآمدی شهرداری ها مورد استفاده قرار گیرد. در همین رابطه این پژوهش با هدف مطالعه و شناخت منابع مالی و درآمدی شهرداری قم طی سال های 1386 تا 1392 انجام شده است. نوع تحقیق در این پژوهش کاربردی و روش بررسی آن توصیفی-تحلیلی است. گردآوری اطلاعات هم به صورت کتابخانه ای و هم میدانی و مصاحبه با رئیس گروه مطالعات درآمد شهرداری قم صورت گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که درآمدهای شهرداری قم در طی سالیان اخیر به شدت ناپایدار بوده و بیشتر وابسته به درآمدهای حاصل از فروش اموال بوده است. این منابع درآمدی که درواقع جزو منابع ملی و ثروت شهروندان محسوب می شود می تواند با اجاره داری یا اجرای طرح های سرمایه گذاری به درآمدهای پایدار برای شهرداری بدل شوند. با توجه به نقش گردشگری مذهبی شهر قم پیشنهاد می شود که شهرداری قم با مشارکت بخش خصوصی بر اجرای طرح های درآمدزای تجاری و تفریحی در شهر قم مبادرت کند. از طرفی توریسم درمانی باوجود ارزانی خدمات ارائه شده به بیماران، اسکان طولانی مدت توریست ها در استان به منظور تکمیل دوره درمان خود، می تواند درآمد قابل توجهی عاید اقتصاد شهری و شهرداری کند.

  کلیدواژگان: منابع مالی شهرداری ها، مالیات و عوارض شهری، درآمدهای پایدار، شهرداری قم
 • همایون نورائی* صفحات 697-715

  هدف این تحقیق بررسی و تحلیل محله همت آباد از منظر اصول رهیافت "جلوگیری از جرائم شهری با استفاده از طراحی محیطی" جهت شناسایی نقاط بالقوه برای وقوع جرم، و ارائه پیشنهادهایی در جهت ارتقای امنیت این محله به صورت خاص (پیلوت عملی رهیافت) بر اساس جنبه مکانی بخشیدن به اصول رهیافت "جلوگیری از جرائم شهری با استفاده از طراحی محیطی" می باشد. برای دستیابی به این هدف از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی از نوع موردکاوانه (محله همت آباد) استفاده گردید و برای جمع آوری داده ها از مطالعه کتابخانه ای و میدانی (مشاهده ای و پرسشنامه ای) و برای تحلیل داده های جمع آوری شده، از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و نرم افزارهای SPSS و Expert Choice کمک گرفته شد. نتایج حاکی از آن است که اولا از منظر رهیافت "جلوگیری از جرائم شهری با استفاده از طراحی محیطی" (شامل اصل "تقویت نظارت طبیعی" با 4 سنجه، اصل "قابلیت کنترل دسترسی ها" با 3 سنجه، اصل "تقویت قلمروهای طبیعی" با 5 سنجه، اصل "حفظ و نگهداری از محیط" با یک سنجه و اصل "حمایت از فعالیت-های اجتماعی سالم" با 2 سنجه)، محله همت آباد دارای نقاط بالقوه بسیاری برای وقوع جرم است و ثانیا در مجموع بر اساس سنجه های رهیافت "جلوگیری از جرائم شهری با استفاده از طراحی محیطی" بیشترین این نقاط بالقوه برای وقوع جرم، ، در بدنه و حاشیه محله همت آباد اصفهان، و نه در مرکز این محله، قرار دارند و این موضوع به ویژه به دلیل کمبود قابلیت نظارت طبیعی، فعالیت های اجتماعی به هنجار و حفاظت و نگهداری از محیط در این محدوده ها است.

  کلیدواژگان: امنیت، پیشگیری از جرم، رهیافت جلوگیری از جرایم شهری با استفاده از طراحی محیطی، اسکان غیررسمی، محله همت آباد اصفهان
 • الیاس چهرازی*، علی منظم اسماعیل پور، مهدی قانعی زارع صفحات 717-733

  مفهوم توسعه پایدار را می توان حالتی از تعادل و توازن میان ابعاد مختلف توسعه دانست که هدف آن برآورده کردن احتیاجات و بهبود بخشیدن به شرایط کیفی زندگی انسان است. از این روی دستیابی به توسعه پایدار، به منظور بهره برداری مناسب از منابع و ایجاد رابطه متعادل و متوازن میان انسان، اجتماع و طبیعت، هدف آرمانی برنامه ریزان و مدیران توسعه و به ویژه توسعه روستایی تلقی می شود. جامعه روستایی ما تحت تاثیر روندها و سیاست های دهه های اخیر دچار تحولات گسترده ای شده است، اما شواهد به گونه ای است که نشان از حرکت روستاها به سمت ناپایداری و به ویژه ناپایداری اجتماعی دارد. بر این اساس با بررسی نظری نوشتارهای توسعه پایدار و پایداری اجتماعی، اقدام به طراحی پرسشنامه ای جهت سنجش شاخص های ذهنی پایداری اجتماعی نواحی روستایی گردید که شاخص های آن با استفاده از روش دلفی فازی ارزش گذاری شده که با بکارگیری تکنیک تاپسیس فازی در سطح روستاهای بالای 1000 نفر ساکن و 384 نفر نمونه در دهستان پایین ولایت شهرستان کاشمر تحلیل شد، لذا روش شناسی تحقیق توصیفی و تحلیلی می باشد. در واقع در این مطالعه به دنبال یافتن بهترین روش برای تحلیل داده های ذهنی می باشد که یکی از سوالات اساسی پژوهش نیز می باشد. نتایج نشان می دهد که وضعیت مجموع شاخص های ذهنی پایداری اجتماعی روستاهای کسرینه و زنده جان در خوشه پایدار واقع شده اند و روستای عشرت آباد، خوشه مربوط به پایین ترین سطح پایداری اجتماعی را شکل می دهند.

  کلیدواژگان: شاخص ذهنی، پایداری اجتماعی، روش دلفی فازی، تکنیک تاپسیس فازی، نقاط روستایی بالای 1000 نفر
 • ایوب بدراق نژاد*، رضا سارلی، محبوب بابایی، مرتضی بصیری صفحات 735-756

  واکاوی سکونتگاه های روستایی در بخش های اقتصادی، اجتماعی و محیطی بدون در نظر گرفتن رویکردهای زیستی ،فضایی وخطر پذیری ممکن نبوده چرا که سکونتگاه های روستایی با شدت و ضعف متفاوت با چالش هایی نظیر غفلت از مدیریت کالبدی و فضایی رو به رو هستند عواملی همچون ارتفاع از سطح دریا، شیب،گسل، منابع آب، خاک، پوشش گیاهی و کاربری اراضی، هر کدام بسترهای طبیعی هستند، که تاثیر گذاری آنها در بررسی و شناسایی نواحی مستعد و غیر مستعد در ارزیابی خطر سکونتگاه های روستایی نقش موثر دارند پژوهش حاضراز نوع تحقیق کاربردی- توسعه ای و روش بررسی آن کتابخانه ای و پیمایشی می باشد هدف از این پژوهش ارزیابی توان محیطی،اکولوژیکی منطقه ی آق سو شهر ستان کلاله جهت ارزیابی خطر می باشد جهت سنجش تاثیرگذاری عوامل خطر پذیری بر روی پراکنش فضایی سکونتگاه های روستایی از آزمون رگرسیون چند متغیره استفاده گردید در ادامه پس از شناسایی معیارها اقدام به تهیه پایگاه داده های مکانی در سامانه اطلاعات جغرافیایی(Arc GIS) شد. در ادامه پس از استاندارد سازی این معیارها به روش(منطق فازی و ahp) در محیط نرم افزار با استفاده از ابزار های شناسایی به هر یک از معیارها وزن خاصی اختصاص داده شد. سپس با تلفیق و رویهم گذاری این معیارها، بر اساس (مدل ahpو منطق فازی)، نقشه نهایی که بیانگر مناطق مناسب و غیر مناسب است، حاصل شد منطقه مورد مطالعه در نقشه تولید شده به طبقه بسیار مناسب، مناسب و نامناسب به منظور برنامه ریزی جهت انواع فعالیت های سکونتگاهی تقسیم شد

  کلیدواژگان: سکونتگاه روستایی، عوامل محیطی، زیست پذیری، خطرپذیری، spss GIS
 • علیرضا دربان آستانه، سیروس حجت شمامی*، بهمن طهماسی صفحات 757-771

  پایداری اقتصادی بدنبال ایجاد رشد عادلانه و متوازن جوامع انسانی، تضمین بهره مندی تک تک انسان ها در طول زمان بدون وارد آوردن خدشه به منابع زیستی، طبیعی و فرهنگی است. پژوهش حاضر با هدف سنجش پایداری شاخص های اقتصادی نواحی روستایی شهرستان رودبار انجام شده است. این تحقیق از نوع کاربردی و به لحاظ روش تحقیق توصیفی- تحلیلی است، جامعه آماری را کلیه خانوارهای ساکن در نواحی روستایی شهرستان رودبار تشکیل می دهند که طبق سرشماری سال 1390دارای 37910 نفر جمعیت و 11929خانوار روستایی است. از آنجایی که تعداد خانوارها در روستاهای شهرستان رودبار از تجانس و همگونی لازم برخوردار نبودند از روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده استفاده شد، که در 4 دسته طبقه بندی شدند و در نهایت حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 327سرپرست خانوار تعیین شدند. جهت تجزیه و تحلیل شاخص های مورد استفاده از مدل موریس و جهت سنجش پایداری اقتصادی روستاهای نمونه از مدل ویکور و همچنین از نرم افزار های SPSS و Excelاستفاده شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که در بین 30 شاخص مورد استفاده هیچ کدام در وضعیت پایدار نبوده، 6 شاخص دارای وضعیت نسبتا پایدار و 24 شاخص دیگر در وضعیت ناپایدار قرار داشته اند. همچنین نتایج حاصل از سنجش پایداری اقتصادی در میان 20 روستای نمونه نشان می دهد روستای چیچال با ضریب 0/18در بالاترین سطح پایداری و روستای جوبن با ضریب 0/88 ناپایدارترین روستا با توجه به شاخص های اقتصادی مورد استفاده بوده است.

  کلیدواژگان: واژه گان کلیدی: پایداری اقتصادی، نواحی روستایی، شهرستان رودبار، مدل ویکور، مدل موریس
 • سعید نجفی* صفحات 773-789

  موقعیت جغرافیایی و ارتباطی شهر زابل در استان مرزی کشور موجب شده توسعه این شهر،به توسعه منطقه ای در استان منجر شود وارتباط کشور را با کشورهای منطقه تقویت کند.آنچه نیاز است تجدیدنظر در رویکردها و بکارگیری ابزارهای جدید دربرنامه ریزی است.آینده نگاری به عنوان یک رویکرد نوین، فرآیندی است که منجربه نتیجه پایدار عمل برنامه ریزی می شود. دراین راستا این پژوهش،با رویکرد آینده نگاری به تحلیل عوامل موثر برتوسعه شهرهای مرزی و چگونگی تاثیر گذاری این عوامل بر یکدیگر و بر وضعیت آینده شهر زابل مورد مطالعه می پردازد.روش تحقیق براساس روش های جدید آینده پژوهی،تبیینی و برای جمع آوری اطلاعات از روش اسنادی و پیمایشی استفاده شده است.برای تحلیل داده ها از روش تحلیل اثرات متقابل/ساختاری به وسیله نرم افزار MICMAC استفاده شده است.نتایج تحقیق نشان دادکه درمرحله نخست، با روش دلفی، 25 عامل شناسایی شد. آنچه از وضعیت پراکندگی متغیرهای موثر بروضعیت آینده توسعه شهر مرزی زابل می توان فهمید، وضعیت ناپایدار سیستم می باشدکه بیشتر متغیرها در اطراف محور قطری صفحه پراکنده هستند.بنابراین پنج دسته(عوامل تاثیرگذار،عوامل دو وجهی،عوامل تنظیمی،عوامل تاثیرپذیر و عوامل مستقل) قابل شناسایی هستند.درنهایت بیشترین میزان تاثیرگذاری را متغیرهای ظرفیت های گردشگری، مهاجرت، ظرفیت بالای زیست محیطی و طبیعی و کشاورزی، نقش مرکزی شهر در ناحیه سیستان، مزایای راه ترانزیتی شرق کشور، برخورد ناکارآمد مدیران اجرایی و سیاسی، ضعف ارتباط ریلی با کانون های جمعیتی مجاور، پتانسیل بروز و تشدید ناهنجاری های اجتماعی، قرار داشتن در حوزه تجارت بین المللی مواد مخدر و... در وضعیت توسعه آینده شهر خواهند داشت.

  کلیدواژگان: توسعه، شهرهای مرزی، رویکرد آینده پژوهی
 • احمد رومیانی*، رضا خدادادی، نفیسه مرصوصی صفحات 791-815

  بررسی دقیق و همه جانبه مسائل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و شناخت نیازهای بهتر جامعه و بهبود آنها، به توسعه متعادل و متوازن فضاهای جغرافیایی نیازمند می باشد، بنابراین خدمات بهداشت و درمان، یکی از مولفه های اصلی توسعه و در راستای نیارهای جامعه و بهبود آنها به وجود آمده است. هدف از این پژوهش بررسی آسیب شناسی نظام فضایی و الگوی مکان یابی کاربریهای بهداشت و درمان در سطح منطقه 22 شهر تهران می باشد. نوع تحقیق کاربردی، روش مورد استفاده توصیفی- تحلیلی و برای گردآوری داده ها از مطالعات کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است، و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار ArcGIS بهره گرفته شده است تا بتواند بهتر مکان یابی را با توجه به جمعیت در محدوده مورد مطالعه ، و نحوه دسترسی به خدمات درمانی - بهداشتی فراهم کند. بنابراین یافته های تحقیق، از یک سو، حاکی از اختلافات زیادی بین محلات شهری از نظر میزان برخورداری از شاخصهای بهداشتی و درمانی است، و از سوی دیگر، عدم برنامه ریزی مناسب و سنجیده شده کاربری بهداشتی در منطقه 22 شهر تهران و عدم تعادل پراکندگی فضایی و شاخص دسترسی برای تمام نواحی به طور یکسان به وجود نیامده است. که توجه به کاهش اختلافات و تفاوت های خدمات بهداشتی و درمانی محلات شهری لازم و ضروری می باشد. بنابراین در جهت بهبود وضعیت توزیع و پراکنش درمانگاه و سرانه محلات مختلف شهری، راهکارهای کاربردی در جهت برون رفت از این مشکلات برای این منطقه ارائه شده است.

  کلیدواژگان: آسیب شناسی، نظام فضایی، مکان یابی، کاربری ها، منطقه 22 تهران
|
 • Seyed Asgar Mirfatollahi, Mansour Badrifar *, Hossein Shakohi, Seyyed Rahim Moshiri Pages 531-548
  Abstract Establishment of human settlements and modality it is distributed at the surface of the land will be the combined power of the region. On the other hand, the pattern of urban and rural settlements in the context of areas with each other can express the concepts of territorial convergence and divergence. These concepts together form the spatial organization of cities, and on the other hand, they will also help to understand the hierarchy of these settlements. The present study was conducted with the aim of spatial analysis and studying the hierarchical system of cities in Mazandaran province. This research is an applied extension research. Because, while developing the study frameworks, it provides the necessary background for future analysis and the research methodology is descriptive-analytic. In this paper, the trend of distribution of urban population of the province in the 1987-2017 census was investigated by applying models such as rank-size, Lorenz curve, condensation coefficient, entropy coefficient, primacy city index and hierarchical profile. According to the findings of the research, the distribution of urban population of the province in the different classes is relatively balanced, although the share of Sari, Babol, Amol and Qaemshahr is higher than other cities, but cities with a population of less than a number are more numerous and the dominance of Sari city in the hierarchy system The provincial city network is negligible
  Keywords: population distribution, compression ratio, profile of the hierarchy, Primacy city
 • Nasrollah Molaei Hashjin *, Sohila Rezaiee Pages 549-565

  Urban planning for the purpose of development and alleviating injustice is of prime importance in developing countries. Urban planning requires recognition of areas and regions in terms of development. Alleviating injustice in attaining resources and facilities is one of the criteria of development. The concept of development involves balanced distribution in addition to comprehensive growth. The balanced distribution of facilities is a step toward removing regional differences and appropriate dispersion at city level. The Balanced development of places necessitates a precise and comprehensive investigation of economic, social, and cultural issues, and the recognition of the needs of the society and their development. For this reason, one of the common criteria of urban planning is leveling regions based on the enjoyment of different indexes of development. In the current study, using three techniques of Taxonomy Technic, Morris Technic, and Topsis Technic and 63 criteria of development in environmental-ecological, socio-cultural, economic, physical fields and the development level of urban areas in Esfahan has been analyzed. The method is descriptive-analytic and is developmental and applied. The findings reveal that district 3 ranked the first based on two models of Taxonomy Technic and Topsis Technic and ranked the second based on Morris Technic. The district 11 was recognized as the most deprived one based on the three models.

  Keywords: Urban regions, level of development, Technique, Esfahan city
 • Majid Yasouri *, Seyedeh Fatemeh Emami Pages 567-583

  The aim of this study is to investigate the relationship between rural partnership and poverty situation (in different social, economic and political aspects) in the rural district of Saravan, located in city of Rasht in Gilan province. Predictor variables in this sturdy include partnership (in different social, political and physical service aspects), attitude towards partnership, the approach to partnership and criterion variable includes poverty in political aspects. The type of research is applied-developmental and the study method is documentary, analytical and survey.In order to complete the information, a questionnaire is used. In analytical method, each desired component is introduced according to the proposed theory. Accordingly, each component with multi-reagents identify the degree of partnership and its role in rural development; then, components of poverty in political, economic and social aspects and the relationship between these two variables of partnership and poverty is investigated using multiple regression model in SPSS software. The statistical population of the study is all rural households in Saravan. 370 samples were chosen using Morgan table. The results indicate that the issue of poverty in different dimensions and levels of partnership are related.It means that each unit increase in partnership, 0/728 units reduce in political dimensions of poverty, respectively. In other words, by increasing each of the partnership indexes, the partnership approach and attitude towards partnership in social, political and economic dimensions of poverty reduce too.

  Keywords: Rural Partnership, Political poverty, rural district of Saravan, Gilan province, multiple regression
 • Ali Mirzaie *, Hadi Hakimi, Mohammad Reza Pour Mohammadi Pages 585-603

  Today urban management has changed into one of the influential factors on the citizens' life and they are always in touch with it. Measuring people's satisfaction of the urban services is of paramount importance for determining their quality. This study aims to evaluate the performance of the city management from the view point of the citizens. The method used is descriptive and researchers have used questionnaires in order to obtain the citizens' ideas.All the citizens of Pasdaran neighborhood in the city of Tabriz forms the statistical population who were selected using chi - square method.For testing indexes, regarding the multitude of the samples, T-test was used.The results showed that the satisfaction of the residents is medium to low. The results using Friedman test showed that the greatest amount of satisfaction goes to higienics and environmental cleaning using trash coellecting and street cleansing with 3.70 points and the least amount goes to letting the reside take part in city affairs with 2.15 points.The final results based on the Chi-square and Spearman tests showed that there is a significant difference between level of education and age as the independent variable with satisfaction of the city management as the dependent one. The results also showed lack of any significant correspondence between the variables of gender, income and marital status with level of satisfaction in the studied area.

  Keywords: satisfaction, urban management services, Informal accommodations, Pasdaran, Tabriz
 • Mahmoud Shaerepour, Novin Tavallaei, Asli Eslami * Pages 605-621

  The first criterion of judgment about city is quality of their public spaces. Therefore, understanding and conception of their users is important. The public spaces are important part of cities because of more interactions between people occurs in there and it consistent of parts that people have physical and visual access to them. There are great indices to measure the quality of urban public spaces. Project of public spaces (PPS) is a non-profit organization that its purpose is planning and programming to create and maintain the public spaces and to construct cities with appropriate structure. According to this, it can evaluate a place to four criteria: sociability, availability and integration, use and activities and finally, comfort and perspective. The present paper seeks to measure the desirability of the urban public spaces from perspective of young people toward it. In this research, the methodology was survey and questionnaire as instrument for data collection was used. Multistage cluster sampling was sampling method. A sample of 376 young people between the ages of 29- 15 years was determined according to the last census in Ghaemshahr. The analysis of information did by SPSS. The results showed that sociability, the availability and integration, user, activities and finally perspective evaluated in moderate level by young people. There were significant differences between respondents to assessment of desirability of space by gender. In fact, female have more negative perspective toward desirability of urban public space.

  Keywords: urban public spaces, Access, continuity, Comfort, Image, use, activities, sociability
 • Asghar Pashazadeh *, Mohamadhasan Yazdani, Fatemeh Zadvali Pages 623-639
  Today planning and designing pedestrians could increase sustainable development and social interactions. So to do this, it is required to recognize challenges and potentials of making pedestrians and to recommend some solutions to deal with them. What is needed is to recognize strengths, weakness, opportunities and threats of making pedestrian in this city. The research is applied in terms object and in terms of nature is descriptive- analytical. In order to collect data, documentary and field studies were utilized. Statistic population of the research is involved the down town’ experts and guilds which were chosen intentional. So, in the field studies strengths, weakness, opportunities and threats of Sareyn were recognized in terms of indicators. Given to the factors, some strategies were proposed by SWOT. Then by experts and guilds remarks one of the primary strategies were chosen and by QPSM, final strategy were chosen through the primary one. By the field studies, as internal factors, 8 weaknesses, 8 strengths, and as external factors 14 opportunities and 5 threats were recognized. Given to them, 4 offensive strategies, 4 conservative strategies, 2 competitive and 2 defensive strategies were proposed by SWOT. Finally conservative strategies were chosen and the results of QPSM showed that strategy of “organizing streets and parkings” with 5.11 and strategy of “organizing green space and open space of the passage” with 2.5 are highest and lowest strategies.
  Keywords: strategy, making pedestrians, Sareyn, SWOT model, QPSM model
 • Esmael Nasiri Hendkhaleh * Pages 641-660

  .Abstract An important part of resilience in urban systems is the concept of residual physical dimensions that systematically analyzes elements and physical structure. The purpose of this research is to evaluate the physical resilience of metropolitan areas of Karaj based on the electric model. The research method was descriptive-analytical. A part of the research data from the comprehensive and detailed design in the form of thirteen terms of the physical-spatial components were selected based on expert opinions and hierarchical techniques. The rest of the information was collected, evaluated and evaluated through library study, documentary and survey using questionnaire and interviewing tool. Data needed for research after extraction using SPSS software were ranked and analyzed by non-parametric statistical methods and electron microscopy. The results show that the total area of one, eight, seven and nine due to the relatively regular segmentation system and the standard width of the standard, the general quality of the existing structures is the most resilient to the physical and 11 and 12 regions and parts of the neighborhoods of Islamabad and Karaj Square due to the uneven distribution of open space and enclosure of public passages are the most desirable places in physical resonance. Keywords: Electric model, Environmental hazards, Resilience, Physical, Karaj metropolis

  Keywords: electric models, environmental risks, physical resilience, metropolis, Karaj
 • Mohammadreza Alizadeh *, Hidar Lotfi Pages 661-675
  Introduction Cities are always the centers of innovation, innovation and creativity. Richard Flouride believes that cities are in the midst of creativity, which have always been the wheels of movement, focus, and guidance of human creative energy. The quality of life in the city is directly affected by the kind of look at urban issues. Urban creativity as a strategic approach can affect the quality of living in the city Methodology The purpose of this study was to investigate the effect of membership on the network of UNESCO cities and its impact on sustainable urban development in Iran. Case study was carried out in Rasht. The present study was carried out using a researcher-made questionnaire with a sample size of 384 people in the city of Udan, Rasht, in 1397. A simple random sampling was done. In this research, the instrument used includes a researcher-made creative city questionnaire with three components (economic, social, cultural) and sustainable urban development with three components (economic, social, cultural, and environmental). SPSS is used to analyze the data. Results and discussion The research findings showed that the creative city has been effective in sustainable development of Rasht. As the social and economic components of the creative city change, the sustainable development of Rasht's urban development varies as much. Also, the findings showed that the economic component of the creative city is more important among the components of the creative city regarding the impact on sustainable urban development in Rasht city.
  Keywords: Creative City, Sustainable Development, Rasht City
 • Mohammad Mirehei *, Mehran Hajilou, Mehdi Pilevar Pages 677-695

  Lack of a comprehensive approach to municipalities’ revenue sources in the form of macro-economic system, changes and interventions, self-reliance and self-sufficiency policy enforcements for municipalities have put financial sector of municipalities in unsustainable situation. Continuation of this situation will have undesirable consequences and social costs for cities and urban management. Review of metropolitan revenues can be used as a pattern for reform and of municipalities’ financial structure. This applied study has a descriptive- analytical method. Data collection was carried out by documentary and field survey and the data was collected by studying written sources, statistic and incomes and costs of Qom municipality during 2007-2013 as well as interview with Head of Income Studies of Qom municipality. The results show that revenues of Qom municipality during last years have been highly unsustainable and dependent on revenues from sale of properties. These revenue sources that is considered as a part of national sources and citizens’ wealth can be turn sustainable sources for the municipality by tenure or implementation of investment plans. Given the role of religious tourism in Qom, it is recommended that Qom municipality implements commercial and recreational projects in partnership with private sector it is recommended that Qom municipality in partnership with the private sector implement income-generating projects such as commercial and recreational projects. On the other hand, medical tourism despite low cost services delivered to patients, long-term accommodation in city in order to completion their course of treatment can be have significant income for urban economy and the municipality.

  Keywords: Municipal Finance, Urban Taxes, Charges, Sustainable Revenues, Qom Municipality
 • Homayoon Nooraie * Pages 697-715

  The aim of this research is to apply Crime Prevention through Environmental Design (CPTED) approach for security improvement of Hematabad district in Isfahan as the case study. To achieve this goal, we used documentary and surveying methods for data gathering and geographic information system (GIS), SPSS and expert choice software for data analysis and overlaying. Results indicate that Hematabad district have a lot of potential point for crime in term of CPTED approach and in terms of the principles of CPTED approach (Consists of "enhancing natural surveillance", "enhancing natural access control", "Territorial reinforcement", "Protection and maintenance of environment" and "community-based activity support"). Also, the results show overall, according to the measures of the CPTED, most of these potential points for the occurrence of crime are located in the piriphery the Hemmat Abad district in Isfahan, not in the center of the district. This is especially due to the lack of "natural surveillance capabilities", "community-based activities" and the "protection and maintenance of the environment" in these areas.

  Keywords: Security, Crime Prevention, Crime Prevention through Environmental Design (CPTED), Informal Areas, Hematabad District
 • Elyas Chehrazi *, Ali Monazzam Esmailpour, Mehdi Ghanei Zare Pages 717-733

  The concept of sustainable development can be mode of balance between the different dimensions of development considered, which aims to satisfy the needs and improve the quality conditions human life. Therefore, in order to achive sustainable development, appropriate utilization of resources and the creation relationship balance and equitable between human, society and nature, the ideal aim development planners and managers, particularly rural development is to be considered. Rural population our, affect under trends and policy of recent decades transformations has been widely, but evidences show that rural areas tend to move toward instability – particulary social instability. Accordingly with reviewing theories of sustainable development and social sustainability, we designed a questionnaire in order to measure subjective social sustainability criteria of rural areas which its criteria has been valued using Fuzzy Delphi method and subsequently Fuzzy TOPSIS technique was used in order to analyze the villages over 1000 residents of PaeenVelayat rural district and in order to achieve this goal we distributed 384 samples among mentioned villagers of rural district. The methodology of research is Descriptive-Analytical. Results show that all social sustainability subjective criteria of Kasrineh and ZendehJan are placed in sustainable cluster, but the village AshratAbad zard are placed at least sustainable cluster.

  Keywords: Subjective Criteria, Social sustainability, Fuzzy Delphi technique, Fuzzy TOPSIS technique, Rural areas over 1000 residents
 • Ayub Badraq Nejad *, Reza Sarli, Mahbub Babaii, Morteza Basiri Pages 735-756

  Factors such as altitude from the sea level, gradient, geological structure, fault, water resources, soil, vegetation and land usage, each are the natural bed that their effectiveness has an effective role in evaluation and identification of suspectible and unsuspectible areas in evaluation of the dangers of rural areas. The present study in the manner of type is an applicaple-developmental research and its methodology is of library and field study type. The purpose of this study is to evaluate the environmental, ecological capability of the Aq su area of Kalale township in order to evaluate the danger and therefore, after identification of indicators, the effort was done to conduct a local data base in the Arc GIS . Next, after standardizing these indicators with the method of phase logic and AHP in the software atmosphere utilizing the identification tools, each of the indicators were given a certain weight. Afterwards with combining and overlaying these indicators, based on AHP model and phase logic, the final map indicating appropriate and inappropriate areas was collected. The area under study in the collected map was divided into three layers of very appropriate, appropriate and inappropriate in order to program for any type of inhabiting activities.

  Keywords: rural inhabitants, Environmental factors, livability, risk taking, spss GIS
 • Alireza Darban Astane, Sirous Hojjat *, Bahman Tahmasi Pages 757-771

  economic sustainability aims to create a fair and balanced growth of human societies, Guaranteeing the enjoyment of individual human beings over time without compromising on biological, natural and cultural resources. The purpose of this study was to measure the sustainability of rural economic indicators in Rudbar county. This research is an applied and descriptive-analytic research method, the statistical society is comprised of all households living in rural areas of Rudbar county, which according to the census of 2011 has 37,910 populations and 11929 rural households. Since the number of households in the villages of Rudbar did not have the necessary coherence and consistency, the stratified random sampling method was used, which was classified into 4 categories and Finally, the sample size was determined using the Cochran formula of 327 household heads. To analyze the indicators used by the MORRIS model to evaluate the economic sustainability of sample villages, we use the VIKOR model as well as SPSS and Excel software. The results of the research show that none of the 30 indicators used was stable, 6 indicators have a relatively stable status and 24 other indicators are in an unstable state. It also shows the results of economic sustainability measures among 20 sample villages Chichal village with coefficient of 0.18 at the highest level of sustainability and Joben village with coefficient of 0.88 was the most unsustainable village according to economic indicators.

  Keywords: Economic Sustainability, Rural Areas, Rudbar county, Vikor Model, Morris Model
 • Saeed Najafi * Pages 773-789

  Geographical location and communication Zabol border provinces has led to the development of the city,the regional development in the province and the country's relations with the countries of the region.What is required revision in approach and application of new tools in planning.Foresight as a new approach, a process that will lead to sustainable results is planned.In this regard, this research, foresight approach to the analysis of the factors influencing the development of border cities and the influence of these factors on each other and on the future status of the city of Zabol about the study.New research method based on futures, explain and to collect information from documents and survey methods were used.For data analysis,interaction/structure is used by software MICMAC. The results showed that in the first stage, Delphi method, 25 factors were identified. What is the distribution of the variables affecting the future development of the situation in the border town of Zabol you can see,the situation is more unstable system variables are scattered around the shaft diagonal screen.So five categories(factors influencing, planar factors, regulatory factors, impressionable factors and independent factors) are identifiable.The highest amount of influence variables tourism potentials, immigration, environmental and natural and agricultural capacity, The central role of the city in Sistan area, transit benefits the East, inefficient executives and political conflict, poor of rail connections with neighboring population centers, The potential occurrence and intensity of social abnormalities,being in the international narcotics trade and the situation will be the future development of the city.

  Keywords: development, border cities, futures studies Approach
 • Ahmad Roumiani *, Reza Khodadadi, Nafaise Marsousin Pages 791-815

  Exact and multi- directional investigation of economical, social and cultural problems and better recognition of society needs and their improvement, are essential to balances and equilibrium development of geographical spaces. Hence Health and cure services as one of main components of development has been created in line with society needs and their improvement. Purposes of this study is to investigate spatial system damages and locating pattern of cure and health land uses across 22- region on Tehran city. The present research is implicational and analytic- descriptive method has been used. Library and field studies have been used to collect data. ArcGIS program has been used to analyze data so that it can provide better locating based on the population of under investigation region and the way of accessing to clinical – health services. Therefore, the findings of the research show there are much differences among urban regions regarding accessibilities to health and clininical indices from one hand, lach of good planning for health land use in 22- region in Tehran and lack of spatial equibilium and accessibilities for regions which are uneven from the other hand. So, it is necessary to pay much attention to decrease of differences in clinical and health services of urban regions. Therefore, applied strategies are presented to get out of these problem in order to improve the condition and distribution of clinics in the different regions.

  Keywords: damage exploration, Spatial system, locating, 22- region of Teh