فهرست مطالب

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد - سال شصت و دوم شماره 6 (پیاپی 166، آذر و دی 1398)
 • سال شصت و دوم شماره 6 (پیاپی 166، آذر و دی 1398)
 • ویژه نامه 1
 • تاریخ انتشار: 1398/09/10
 • تعداد عناوین: 66
|
 • زهرا بندار کاخکی، علی مشهدی*، سید امیر امین یزدی صفحات 1-14
  مقدمه
  مطالعه حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش فرزندپروری ذهن آگاهانه بر بهبود اجتناب تجربه‎ای، خود-شفقتی و ذهن آگاهی مادران تنیده دارای کودک پیش دبستانی انجام گرفت.
  روش کار
  پژوهش کاربردی با طرح آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون و پیگیری با گروه مداخله نما (شبیه کنترل) بود. شرکت کنندگان 40 مادر دارای کودک پیش دبستانی که در دو گروه آزمایش و مداخله نما به صورت تصادفی جایگزینی شدند. گروه آزمایش 8 جلسه 2ساعته مداخله آموزشی فرزندپروری ذهن آگاهانه، دریافت کردند و گروه مداخله نما 8 جلسه 2ساعته آموزش زبان انگلیسی دریافت کردند. همه آزمودنی ها قبل از آغاز آموزش و پس از اتمام و در دوره دوماه پیگیری، پرسشنامه پذیرش و عمل- نسخه دوم (AAQ-II) برای سنجش اجتناب تجربه ای؛ مقیاس خودشقفتی- فرم کوتاه (SCS-SF) برای سنجش خود- شفقتی، مقیاس ذهن آگاهی، توجه و هشیاری(MAAS) را تکمیل کردند. داده ها با استفاده از تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر و تحلیل کوواریانس تک متغیره تجزیه و تحلیل شد.
  نتایج
  نتایج مطالعه حاضر افزایش میانگین نمرات در متغیرهای اجتناب تجربه‎ای، خود-شفقتی و ذهن آگاهی را در گروه آزمایش در مرحله پس آزمون و پیگیری نسبت به گروه مداخله نما نشان داد(01/0< p).
  نتیجه گیری
  نتایج پژوهش بیانگر است که آموزش فرزندپروری ذهن آگاهانه بر بهبود اجتناب تجربه‎ای و ارتقای خود-شفقتی و ذهن آگاهی مادران تنیده دارای کودک پیش دبستانی موثر است.
  کلیدواژگان: فرزندپروری ذهن آگاهانه، اجتناب تجربه ای، خود-شفقتی، مادران تنیده
 • زهرا احمدی اردکانی*، نسرین فاطمی عقدا صفحات 15-25
  مقدمه
  هدف اصلی مطالعه  آزمایش برازندگی مدل سبک های دلبستگی با رضایت زناشویی و با میانجی گری های همدلی و بخشش بود.
  روش کار
  جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان متاهل دانشگاه یزد بودند که حداقل دو سال از زندگی مشترکشان گذشته باشد و در دامنه سنی بین 45-20 سال قرار داشته باشند. از بین این افراد 200 نفر (101 مرد و 99 زن) که در ترم بهمن 1396-1397 مشغول به تحصیل بودند به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و پرسشنامه های مقیاس دلبستگی بزرگسالان کولینز و رید (RAAS)، مقیاس رضایت زناشویی، مقیاس گذشت خانواده (FFS) و مقیاس صفات همدلی باتسون (BEA) را تکمیل کردند. داده ها از طریق روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر (آزمون بوت استرپ) با استفاده از برنامه های 21-SPSS و AMOS تحلیل شدند.
  نتایج
  نتایج پژوهش نشان داد که سبک های دلبستگی علاوه بر اثر مستقیم بر رضایت زناشویی به طور غیرمستقیم و از طریق نقش میانجیگری عامل بخشش و همدلی بر رضایت زناشویی اثر دارند.
  نتیجه گیری
  بر اساس یافته های پژوهش می توان گفت بخشش و همدلی از جمله فرآیندهای مهمی هستند که چه به طور مستقیم و چه غیرمستقیم از راه کاهش تاثیر منفی عواملی مانند سبک های دلبستگی ناایمن، سبب افزایش رضایت زناشویی می شوند. در نتیجه، لازم است تا جهت افزایش کیفیت روابط بین همسران، ضمن توجه به نوع سبک دلبستگی آن ها، به تقویت بخشایندگی و همدلی بین آن ها پرداخت.
  کلیدواژگان: سبک دلبستگی، رضایت زناشویی، بخشش، همدلی
 • ریحانه مهرابی*، فاطمه اسلامی، ساراخاتون تیمورزاده، افسانه گلزاری صفحات 26-34
  مقدمه

  مطالعه حاضر با هدف تعیین اثربخشی بازی درمانی بر اختلالات نوشتاری کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی انجام شد.

  روش کار

  روش پژوهش حاضر آزمایشی با استفاده از طرح پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانش آموزان پسر مقطع ابتدائی ناحیه 2 مشهد در سال تحصیلی(1394-95) بودند.  نمونه ای شامل 30 نفر از دانش آموزان پسر پایه سوم ابتدایی مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی از مدارس ابتدائی مشهد  انتخاب و به صورت تصادفی در دوگروه (15 نفر گروه آزمایش و 15نفر گروه کنترل) جایگزین شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل فرم ویژه والدین پرسشنامه علائم مرضی کودکان (CSI-4) ، و آزمون اختلال نوشتن فلاح چای بود. گروه آزمایش به مدت 10 جلسه (40 دقیقه ،2بار در هفته و به مدت 2 ماه) تحت مداخله قرار گرفت و گروه کنترل هیچ مداخله‎ای را دریافت نکرد. سپس مجددا از هر دو گروه آزمون اختلال نوشتاری به عمل آمد.

  یافته ها

  نتایج حاصل از روش تحلیل کوواریانس نشان داد که بازی درمانی بر بهبود املاء نویسی،  بهبود دستخط و بهبود ترکیب نوشتار کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی موثر است.

  نتیجه گیری

  با توجه به یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت  بازی درمانی از طریق بهبود توجه و کارکرد های شناختی دیگر موجب اصلاح خطای املاء می شود. همچنین تببین دیگر یافته بدست آمده این است که بازی درمانی از طریق کاهش علایم بیش فعالی/ نقص توجه باعث بهبود خطای املا نویسی شده است

  کلیدواژگان: بازی درمانی، اختلالات نوشتاری، نقص توجه، بیش فعالی
 • مجتبی آروین*، هادی رسولی، روح الله عاشوری، زیبا صفرزاده صفحات 34-42
  مقدمه 

   اختلال خواب یک مشکل شایع در کیفیت زندگی بزرگسالان، علی الخصوص بیماران مبتلا به فشارخون است که بر سلامت جسمی و روانی تاثیر آن ها می گذارد. لذا در این پژوهش بر آنیم که عوامل مرتبط با اختلالات خواب را در کیفیت زندگی نمونه مورد مطالعه، بررسی گردد.

  روش کار

  روش پژوهش حاضر توصیفی - تحلیلی بررسب کیفیت زندگی بیماران مبتلا به فشار خون اساسی  است. جامعه آماری این پژوهش، شامل تمامی بیماران مبتلا به فشار خون ساکن شهر مشهد  بوده به منظور انجام پژوهش تعداد 125نفر  بیمار مبتلا به فشارخون اساسی، مراجعه کننده به کلینیک‎های تخصصی و مطب‎های پزشکان متخصص در این زمینه با روش نمونه گیری غیر تصادفی و در دسترس  انتخاب شدند. شرکت کنندگان  از طریق ابزار سنجش تحقیق شامل پرسشنامه کیفیت خواب پترزبورگ(PSQI) و پرسشنامه کیفیت زندگی 36 سوالی (36-SF) ارزیابی شدند. سپس داده‎ها  با استفاده از همبستگی پیرسون ارتباط آن ها مورد آزمون قرار گرفت. سایر یافته های حاصل از نزم افزار SPSS در ادامه ذکر شده است.

  نتایج

   با توجه به یافته های تحقیق مشخص شد که فشارخون بالا در افراد مبتلا در این افراد در حیطه‎های جسمانی، روانی محیطی و اجتماعی  به طور کلی باعث کاهش و نزول کیفیت زندگی می‎شود. مردان کیفیت خوب پایین تری نسبت به زنان داشتند. همچنین افراد متاهل به دلیل داشتن مسئولیت بیشتر در زندگی، بیشتر از سایرین به اختلالات خواب مبتلا هستند. که با توجه به نتایج بدست آمده می توان نتیجه گرفت که وضعیت اقتصادی تاثیر بسزایی در سطح کیفیت خواب افراد مبتلا به فشار خون دارد، به طوری که هرچه شاخص رفاه در زندگی آن ها بیشتر باشد، کیفیت خواب بالاتری دارند. باتوجه به یافته‎های پژوهش وضعیت اقتصادی و اجتماعی تاثیر بیشتری بر میزان کیفیت خواب افراد مبتلا به فشارخون داشتند.

  نتیجه گیری

   در مجموع کیفیت خواب و فشار خون بالا به شدت تحت تاثیر سبک زندگی است و افراد مبتلا به فشار خون بالا احتمالا اختلالات خواب دارند.

  کلیدواژگان: اختلالات خواب، کیفیت زندگی، فشارخون
 • سیدمحمدرضا هاشم زاده*، حسین خدابخش زاده صفحات 43-52
  مقدمه 

   مطالعه حاضر به بررسی رابطه بین مهارت‎های زندگی و رفتار شهروندی سازمانی با فرسودگی شغلی معلمان زبان انگلیسی شهرستان تربت حیدریه رضوی بررسی شود.

  روش کار

   مطالعه حاضر از نوع همبستگی می‎باشد. جامعه آماری کلیه معلمان زبان انگلیسی متوسطه اول و دوم آموزش و پرورش شهرستان تربت حیدریه و مناطق  اطراف آن به تعداد  400 نفر می‎باشند. نمونه گیری به روش تصادفی ساده انجام شد و شامل 196 نفر از معلمان  زبان انگلیسی متوسطه اول و دوم آموزش و پرورش بود. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه مهارت‎های زندگی معلمان زبان ساعت چی و همکاران (1389)، پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی پادساکف و همکاران (1990) و پرسشنامه فرسودگی شغلی مزلاک (1981) می‎باشد. در نهایت  داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون و تحلیل واریانس یک راهه به کمک  نسخه 18 نرم افزار آماری SPSS   بررسی شدند.

  نتایج 

  یافته های مطالعه حاضر در مورد رابطه بین مهارت‎های زندگی با فرسودگی شغلی معلمان زبان انگلیسی و همچنین رفتار شهروندی سازمانی با فرسودگی شغلی معلمان زبان انگلیسی با تحقیقات قبلی در بعضی از مولفه ها همخوانی ندارد. اما در مورد ارتباط بین رفتار شهروندی سازمانی و مهارت های زندگی با بیشتر تحقیقات قبلی همخوانی وجود دارد.

   نتیجه گیری:

    نتایج به طور کلی نشان میدهد که بین مهارت های زندگی با رفتار شهروندی (01/0p< و 91/0r=)  رابطه معناداری وجود دارد و همچنین بین خرده مولفه ها رابطه معنی داری وجود دارد. ولی در برخی خرده مولفه ها مثل   جوانمردی با تفکر خلاق (05/0p> و 26/0r=) رابطه معناداری وجود ندارد.

  کلیدواژگان: فرسودگی شغلی، مهارت‎های زندگی، رفتار شهروندی سازمانی، معلمان زبان انگلیسی
 • سحر تمدنی آصف آباد، شاهد مسعودی*، لاله کوهستانی صفحات 53-60
  مقدمه
  همسر آزاری به عنوان روندی از بدکارکردی خانواده، یک آسیب پنهانی و تهدید جدی علیه سلامت روانی زنان مطرح می‏باشد. از این رو، هدف پژوهش حاضر، پیش بینی پذیرش همسر آزاری در زنان بر اساس دو متغیر تصویر تن و درماندگی آموخته شده می‏باشد.
  روش کار
  طرح مورد استفاده در این پژوهش توصیفی از نوع پس رویدادی و همبستگی می‏باشد. جامعه آماری این پژوهش زنان مراجعه کننده به پزشکی قانونی در فاصله زمانی 6 ماه از اسفند 96 تا  شهریور 97  تشکیل دادند که از این بین به شیوه نمونه گیری در دسترس 400 زن برای شرکت در پژوهش انتخاب شدند گرفتند که با استفاده از پرسشنامه همسرآزاری قهاری و همکاران (2006)، پرسشنامه  تصویر تن فیشر (1970)، و پرسشنامه درماندگی آموخته شده سلیگمن (1971) با استفاده از رگرسیون همزمان مورد ارزیابی قرار گرفتند.
  نتایج
  نتایج آزمون نشان داد که درماندگی آموخته شده، 23% از واریانس همسر آزاری و متغیر تصویر تن، 3/1 % از واریانس همسر آزاری را پیش بینی می‏کند. به عبارت دیگر می‏توان گفت، هر چقدر درماندگی آموخته شده در فرد بیشتر باشد، پذیرش همسر آزاری در فرد بالا می‏رود.
  نتیجه گیری
  هر یک از این متغیر‏ها می‏تواند نقش بزرگی در پذیرش همسر آزاری در زنان داشته باشد و زنان با داشتن هر یک از این مقیاس‏ها ممکن است بیشتر در معرض آسیب قرار داشته باشند. لذا، با توجه به نقش هر یک از متغیر‏ها در همسر آزاری می‏توان در جهت پیشگیری از این معضل در مداخله و درمان و حتی مشاوره های پیش از ازدواج از آن بهره برد.
  کلیدواژگان: همسر آزاری، درماندگی آموخته شده، تصویر تن انگاره
 • پرستو صالحپور، قدسی احقر*، شکوه نوابی نژاد صفحات 57-70
  مقدمه

  با توجه به سیر صعودی آمار طلاق در کشور خصوصا در زوج های جوان و افزایش روزافزون کشمکش ها و تعارضات خانواده‎ها، درمان و مشاوره تخصصی زوجین، از ضروریات و اولویت خاصی برخوردار است. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار بر کاهش باورهای غیرمنطقی و طلاق عاطفی زنان متاهل می‎باشد.

  روش کار

  جامعه آماری شامل کلیه زنان متاهل منطقه 4 تهران در سال 1396 که به مراکز مشاوره مراجعه نمودند. شیوه نمونه گیری به روش در دسترس بود. ابتدا بر روی 200نفر زنان متاهل بین25تا40 سال که به دلیل عدم رضایت زناشویی به مراکز مشاوره منطقه 4 تهران مراجعه کرده بودند، پرسشنامه باورهای غیر منطقی جونز(1968) و طلاق عاطفی محمدی و همکاران (1394) اجرا گردید و از میان افرادی که در آزمون باورهای غیرمنطقی و طلاق عاطفی نمره بالا داشتند،40 نفر انتخاب و به روش تصادفی، به دو گروه مساوی آزمایش و کنترل تقسیم شدند. سپس10 جلسه متغیر مستقل زوج درمانی هیجان مدار بر روی گروه آزمایش اجرا شد و گروه کنترل هیچگونه درمانی دریافت نکردند. با اتمام جلسات، پرسشنامه باورهای غیر منطقی و طلاق عاطفی توسط افراد هر گروه تکمیل گردید.

  نتایج

  نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‎ها از طریق آزمون کواریانس نشان داد زوج درمانی هیجان مدار، باورهای غیرمنطقی و طلاق عاطفی زنان متاهل را کاهش داده است.

  نتیجه گیری

  به نظرمی‎رسد که انجام مشاوره های قبل از ازدواج و استمرار آن در بعد از ازدواج می‎تواند در زمینه کاهش طلاق عاطفی موثر و مفید باشد.

  کلیدواژگان: زوج درمانی هیجان مدار، باورهای غیرمنطقی، طلاق عاطفی، زنان متاهل
 • حمید شفیعی، جواد حاتمی*، عذرا جهانی تابش صفحات 61-73
  مقدمه

   توجه به سوگیری‎های شناختی در پزشکی حائز اهمیت می‎باشد به طوری که می‎تواند تاثیرات معناداری بر تصمیم گیری پزشکی به جای گذارد که سرنوشت زندگی یک انسان را تعیین می‎کند. پژوهش حاضر با هدف بررسی سوگیری‎های شناختی در تخصص‎های مختلف پزشکی در پزشکان بیمارستان‎های استان مازندران انجام شد.

  روش کار

  جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه پزشکان استان مازندران بود و حجم نمونه شامل 179 پزشک متخصص در 9 گروه پزشکی مختلف  بود که به صورت نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه محقق ساخته (دموگرافیک) و آزمون سوءگیری‎های شناختی در پزشکی هرشبرگر و همکاران (1994) بود. به منظور تحلیل داد‎ها از آزمون میانگین رتبه‎ای استفاده شد.

  نتایج

  نتایج نشان داد پزشکان اطفال کمترین سوگیری‎های پزشکی و متخصصین بیهوشی بیشترین خطای شناختی را دارند که شامل خطاهای عدم حساسیت به اندازه نمونه، خطای به گزینی معرف، غفلت نرخ پایه، سوگیری تایید می‎باشد. همچنین مشخص شد در برخی بروز سوگیری‎های شناختی تفاوت‎های جنسیتی وجود دارد.

  نتیجه گیری

  هر خطای شناختی می تواند یک تصمیم گیری اشتباه جبران ناپذیر در پزشکی را شامل شود. لذا افزایش درک و آگاهی از سوگیری‎های شناختی یک گام موثر در تصمیم گیری بالین درست، بهبود مراقبت از بیمار، ارایه پیشنهادات به تحقیقات آینده و تجهیز پزشکان برای تشخیص خطاهای شناختی در طب بالینی می‎باشد.

  کلیدواژگان: سوگیری شناختی، پزشک، بیمارستان
 • نسیم سعید* صفحات 74-83
  مقدمه 

   هدف از پژوهش حاضر، تعیین نقش تنظیم هیجانی در پیش بینی اضطراب امتحان و توانایی حل مساله دانشجویان بوده است.

  روش کار 

   جامعه آماری این تحقیق دانشجویان دانشگاه پیام مرکز رفسنجان به تعداد1500 نفر که از طریق جدول مورگان306 نفر از طریق نمونه گیری تصادفی ساده مورد بررسی قرار گرفتند و به پرسشنامه های تنظیم هیجانی گراتز و روئمر (2004)، پرسشنامه اضطراب امتحانی ساراسون(1960) و پرسشنامه توانایی حل مساله اجتماعی دروزیلا (2002) پاسخ دادند و نهایتا 215 پرسشنامه کامل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  نتایج 

  نتایج پژوهش نشان داد که تنظیم هیجانی، اضطراب امتحان دانشجویان را پیش بینی می کند و مقدار تاثیر آنها مثبت می باشد؛ به عبارت دیگر هر چه عدم پذیرش پاسخ های هیجانی، دشواری در کنترل، فقدان آگاهی، دشواری در انجام رفتار، دسترس محدود به راهبردهای تنظیم هیجانی و عدم وضوح هیجانی بیشتر باشند، اضطراب امتحان دانشجویان نیز بیشتر می شود. همچنین تنظیم هیجانی، توانایی حل مساله اجتماعی (حل مساله سازنده و حل مساله ناکارامد) دانشجویان را نیز پیش بینی می کند و مقدار تاثیر آنها برای حل مساله سازنده منفی و حل مساله ناکارامد مثبت می باشد.

  نتیجه گیری  

  به عبارت دیگر هر چه عدم پذیرش پاسخ های هیجانی، دشواری در کنترل، فقدان آگاهی، دسترس محدود به راهبردهای تنظیم هیجانی و عدم وضوح هیجانی بیشتر باشند، توانایی حل مساله سازنده دانشجویان کاهش  و حل مساله ناکارامد آنها افزایش می‎یابد.

  کلیدواژگان: تنظیم هیجانی، اضطراب امتحان، توانایی حل مساله اجتماعی
 • غلامرضا ثناگوی محرر، حمیدرضا میر شکاری* صفحات 84-93
  مقدمه

   با توجه به این مساله که امروزه افراد مبتلا به سوء مصرف مواد مخدر به یکی از مهم‎ترین و گسترده‎ترین دل نگرانی‎های جوامع بشری تبدیل شده است، لذا شناخت هرچه بیشتر افراد مبتلا به سوء مصرف مواد مخدر و آشناشدن با ویژگی‎های شخصیتی آنان می‎تواند زمینه پیشگیری و درمان این افراد در جامعه را فراهم نماید، لذا این  پژوهش با هدف بررسی مقایسه ویژگی‎های شخصیتی، سبک‎های دلبستگی و باورهای فراشناختی در افراد مبتلا به سوء مصرف مواد و افراد عادی انجام گرفت.

  روش کار 

  روش پژوهش حاضر توصیفی - تحلیلی از نوع علی - مقایسه ای است. نمونه مورد نظر شامل 150 نفر که 75 نفر عادی و 75 نفر فرد معتاد که با مراجعه به کلینیک‎های ترک اعتیاد  به صورت نمونه گیری در دسترس و غیر تصادفی انتخاب  شدند ابزارهای اندازه گیری شامل پرسشنامه شخصیتی پنج عاملی(NEOPI-FF) ، پرسشنامه دلبستگی کولینز و رید(1990) و پرسشنامه فراشناخت کارت رایت-هاتون و ولز(1997) بود. برای تجزیه و تحلیل داده‎های گردآوری شده، از T مستقل و همبستگی پیرسون استفاده شد.

  نتایج 

  یافته ‎های پژوهش  نشان داد که دو بعد اعتمادشناختی وکنترل ناپذیر ی افکار از پنج  بعدفرا شناخت  در دو گروه تفاوت معنادار دارد و نیز نتایج تحقیق حاضر نشان می‎دهد که میانگین نمرات افراد معتاد نسبت به افراد عادی در ویژگی شخصیتی روان رنجوری بیشتر از افراد عادی است. همچنین بین سبک دلبستگی نا ایمن دوسوگرا با صفات شخصیتی روان نژندی و توافقی بودن ارتباط معنادار مشاهده گردید.

  نتیجه گیری

  به طور کلی نتایج  نشان داد که بین ویژگی‎های شخصیتی، سبک‎های دلبستگی و باورهای فراشناختی  در افراد مبتلا به سوء مصرف مواد و افراد عادی تفاوت معناداری وجود دارد.

  کلیدواژگان: ویژگی‎های شخصیتی، افراد مبتلا به سوء مصرف مواد، سبک‎های دلبستگی، باورهای فراشناختی
 • محمد حسن غنی فر*، خدابخش خارایی صفحات 94-101
  مقدمه 

  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر بخشی آموزش مهارت‎های زندگی (خودآگاهی و برقراری ارتباط موثر) بر ابراز وجود و کم رویی دانش آموزان دوره دوم ابتدایی صورت گرفته است.

  روش کار

   روش پژوهش آزمایشی و با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری این پژوهش شامل دانش آموزان دوره دوم در حال تحصیل مدارس ابتدایی شهرستان بشاگرد در سال تحصیلی 1398-1397 بوده است. ابزارهای مورد استفاده پرسشنامه ابراز وجود گمبریل و ریچی و پرسشنامه کمرویی چیک - بریگز بود. نمونه پژوهشی به صورت روش نمونه گیری تصادفی خوشه‎ای مرحله ای انتخاب شدند و سپس 40 نفر از آزمودنی‎ها از بین 3مدرسه و در هر مدرسه دو کلاس و در مجموع از بین 6 کلاس به طور تصادفی  انتخاب شده در دو گروه آزمایش 20دانش آموز و کنترل 20 دانش آموز جایگزین شدند داده‎ها با استفاده از تحلیل کوواریانس مود تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  نتایج

  یافته‎ها نشان داد که آموزش مهارت‎های زندگی (خودآگاهی و برقراری ارتباط موثر) با توجه به میانگین متغیر ابرازوجود گروه آزمایشدر پسآزمون نسبت به میانگین گروه کنترل، موجب افزایش ابرازوجود گروه آزمایششده است. همچنین میانگین متغیر کم رویی گروه آزمایش در پسآزمون نسبت به میانگین گروه کنترل کاهش پیدا کرده است.

  نتیجه گیری

  بنابراین آموزش مهارت‎های زندگی (خودآگاهی و برقراری ارتباط موثر) بر افزایش ابراز وجود و کاهش کم رویی سازی تاثیر دارد.

  کلیدواژگان: خودآگاهی، برقراری ارتباط موثر، ابراز وجود، کم رویی، دانش آموزان
 • فاطمه حسن زاده*، علی اصغر اصغر نژاد فرید صفحات 102-112
  مقدمه

  هدف پژوهش حاضر بررسی نقش میانجی کمال گرایی در رابطه میان خودشیفتگی و اجتناب اجتماعی می باشد.

  روش کار 

  این پژوهش از نوع مقطعی و همبستگی بود. نمونه شامل 400 دانشجو بود که به روش در دسترس وغیر تصادفی انتخاب شدند. شرکت کنندگان پرسشنامه هراس اجتماعی (کانور و همکاران، 2000)، پرسشنامه کوتاه خودشیفتگی بیمارگون (شوئن لبر و همکاران، 2015) و پرسشنامه چندبعدی کمال گرایی (هویت و فلت، 1991) را تکمیل کردند. برای تحلیل داده ها از روش مدل یابی معادلات ساختاری استفاده و اطلاعات با استفاده از نرم افزار SMARTPLS نسخه 2 تحلیل شد.

  نتایج

  نشان دهنده نقش میانجی کمال گرایی در رابطه خودشیفتگی آسیب پذیر و اجتناب اجتماعی می باشد. به گونه ای که افراد با خودشیفتگی آسیب پذیر با ویژگی های کمال گرایی، اجتناب اجتماعی بیشتری را نیز نشان می دهند.

  نتیجه گیری 

    اجتناب اجتماعی در مواردی ممکن است همراه با ویژگی های خودشیفتگی آسیب پذیر باشد و آگاهی از این ویژگی شخصیتی خودشیفته کمک بسیاری به درمان بهتر علایم پایدار اختلال اجتناب اجتماعی می کند.

  کلیدواژگان: اجتناب اجتماعی، خودشیفتگی آسیب پذیر، کمال گرایی
 • مرجان رضایی مقدم، علی بابایی*، ژینب رجب زاده صفحات 113-119
  مقدمه  

  تکنیک‎های بازی درمانی گروهی در کنار تکنیک‎های فردی جایگاه ویژه‎ای را در درمان اختلال ریاضی دارد. پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی تکنیک‎های بازی درمانی گروهی بر درمان اختلالات ریاضی و دانش آموزان پایه‎های دوم و سوم دبستان در سال تحصیلی 98-97 انجام شد.

  روش کار

  این پژوهش در چهارچوب یک پژوهش کاربردی و از نوع آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه آزمایش و گروه گواه انجام شد. از بین دانش آموزان دارای اختلال یادگیری ریاضی (معرفی شده از سوی مدارس) 30 نفر به روش تصادفی ساده انتخاب و به دو گروه آزمایشی و گواه تقسیم شدند. هر دو گروه 15 جلسه مداخله بازی درمانی را دریافت نمودند؛ با این تفاوت که اجرای مداخله برای گروه آزمایشی به روش گروهی و برای گروه گواه به روش انفرادی انجام شد. داده‎ها قبل و بعد از مداخله درمانی با استفاده از آزمون عملکرد تحصیلی ریاضی محقق ساخته جمع آوری شدند. جهت تجزیه و تحلیل داده‎ها از تحلیل کوواریانس چند متغیری استفاده شد.

  نتایج

  نتایج پژوهش نشان داد روش بازی درمانی گروهی بر درمان اختلال یادگیری ریاضی تاثیر مثبتی دارد (001/0 >p). همچنین روش بازی درمانی گروهی در مقایسه با بازی درمانی فردی تاثیر بیشتری بر روند بهبود اختلال ریاضی ندارد(419/0 > p).

  نتیجه گیری

    راین نتایج تلویحات مهمی را برای سازمان آموزش و پرورش کشور و کارشناسان برنامه ریز مراکز اختلالات یادگیری در جهت درمان و سلامت روانی دانش آموزان در بر دارد تا جهت کم کردن هزینه‎های مربوطه در کنار درمان‎های فردی به درمان‎های گروهی نیز جامه عمل بپوشانند.

  کلیدواژگان: بازی درمانی گروهی، اختلالات یادگیری، اختلال ریاضی
 • محمدتقی زمانی، علی زارعی*، حمید سجادی هزاوه، زهرا حاجی انزهایی صفحات 120-127
  مقدمه

   هدف از این پژوهش تبیین سلامت عمومی ورزشکاران جانباز براساس مولفه‎های کیفیت زندگی بود.

  روش کار 

  روش تحقیق از نوع توصیفی و همبستگی می باشد. جامعه آماری این تحقیق کلیه ورزشکاران جانباز ایران در سال 1396 تشکیل داده است. روش نمونه گیری به صورت تصادفی خوشه‎ای چند مرحله‎ای بود. حجم نمونه با توجه به جدول مورگان 384 نفر و در مجموع 390 پرسشنامه جمع آوری گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون هایt  تک نمونه ای، فریدمن، ضریب همبستگی پیرسون و ضریب رگرسیون خطی و نرم افزار آماری نرم افزار SPSS نسخه 22 در سطح معنی داری 05/0 استفاده شد.

  نتایج

  نتایج نشان داد  که وضعیت سلامت عمومی ورزشکاران جانباز بالاتر از وضعیت متوسط ولی وضعیت کیفیت زندگی ورزشکاران جانباز پایین تراز وضعیت متوسط می باشد.همچنین کیفیت زندگی تبیین کننده و پیش بین قوی سلامت عمومی ورزشکاران جانباز می باشد.از بین خرده مقیاس‎های ‎مولفه‎های ‎کیفیت زندگی، خرده مقیاس‎های ‎جسمانی، روانی و اجتماعی به عنوان تبیین کننده و پیش بین  قوی برای متغیر سلامت عمومی می باشد و خرده مقیاس محیطی پیش بین ضعیفی برای سلامت عمومی ورزشکاران جانباز می باشد. (001/0≥ P).

  نتیجه گیری 

    به نظر می رسد که کیفیت زندگی و تمامی مولفه های آن می تواند ارتباط مستقیمی با سلامت عمومی و تمامی مولفه های آن باشد.

  کلیدواژگان: سلامت عمومی، کیفیت زندگی، ورزشکاران جانباز
 • زهرا مهرپور*، علیرضا مرادی، حسین دباغ، مریم مقدسین، مهدی پورمحمد صفحات 128-137
  مقدمه 

   هدف این مطالعه بررسی اثربخشی مداخلات کلامی با استفاده از داستان‎های استعاره‎ای با و بدون پس زمینه موسیقی و دستوالعمل‎های ساده تحت اللفظی بر توجه و کنترل پاسخ برای کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه /بیش فعالی است.

  روش کار 

  روش پژوهش حاضر، آزمایشی و از نوع طرح‎های شبه آزمایشی [1]با  طرح پیش آزمون- پس آزمون - پیگیری با گروه کنترل می‎باشد. شرکت کنندگان از بین مراجعین 10 تا 12 ساله مراکز مشاوره آموزش و پرورش  شهر شیراز  که توسط یک روانپزشک، دارای اختلال نقص توجه/ بیش فعالی تشخیص داده شده بودند، انتخاب شدند. نمونه گیری اولیه بر اساس روش نمونه گیری در دسترس (به تشخیص روانپزشک و روانشناس)  صورت گرفت شده و به صورت تصادفی در 4 گروه 8 نفری آزمایش و کنترل جایگزین گردید.

  نتایج

  این پژوهش نشان داد که نمرات توجه و کنترل پاسخ این کودکان بعد از مداخلات کلامی با استفاده از داستان‎های استعاره‎ای و دستورالعمل‎های ساده تحت الفظی و گروه کنترل بطور معناداری افزایش داشت. اما تفاوت  افزایش نمرات بین چهار گروه با روش‎های مداخله مختلف معنا دار نبود.

  نتیجه گیری 

    این مطالعه نشان داد که مداخلات گروهی کلامی و غیر کلامی در بهبود توجه و کنترل پاسخ کودکان مبتلابه اختلال نقص توجه/ بیش فعالی موثر است. اما تفاوت تاثیر گروه‎های مختلف مداخله  قابل ملاحظه نیست. با توجه به افزایش نمرات توجه و کنترل پاسخ  کودکان در گروه کنترل، می‎توان عضو گروه بودن را در افزایش نمرات موثر دانست. 

  کلیدواژگان: اختلال نقص توجه، بیش فعالی، استعاره، توجه، کنترل پاسخ، کودک، مداخله کلامی
 • امیر باوفا، علی اکبر فروغی*، نسرین جابرقادری، حبیب الله خزایی، هیوا محمدی، بهنام خالدی پاوه، پارسا بازدار صفحات 138-146
  مقدمه

  بی خوابی اولیه ، شکایتی از خواب ناکافی یا غیرتجدید کننده با دشواری هایی در شروع و حفظ خواب و بیداری زودهنگام صبحگاهی، بدون وجود اختلال همبود معنادار روان پزشکی و بیماری جسمی است. تاکنون روش های درمانی مختلفی برای این اختلال به کار گرفته شده است و با نتایج مختلفی نیز همراه بوده است. هدف این مطالعه، بررسی کارایی باینورال بیت تتا بر تغییر فعالیت امواج مغزی افراد مبتلا به بی خوابی اولیه است.

  روش کار

  این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی با گروه آزمایش، دریافت کننده باینورال بیت تتا و کنترل، دریافت کننده وایت نویز بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه افراد مبتلا به بی خوابی اولیه در سطح شهر کرمانشاه تشکیل می دادند. در این پژوهش از الکتروانسفالوگرافی برای ثبت امواج مغزی و پرسشنامه شاخص شدت بی خوابی جهت غربال افراد مبتلا به بی خوابی استفاده شد.

  نتایج 

  باینورال بیت تتا (در گروه آزمایش) بر همه لوب های مغزی نسبت به پیش آزمون (بلوک اول) در تغییر فعالیت قدرت مطلق تتا اثرگذار است (05/0 p<). این در حالی است که وایت نویزها در هیچ کدام از لوب های مغزی این اثرگذاری را نداشتند (05/0p>). باینورال بیت تتا بر نواحی گیجگاهی و آهیانه ای از سایر نواحی مغزی بالاتر بود و این در حالی است که نواحی پیش پیشانی و پس سری در قدرت مطلق فعالیت تتا، کمترین تغییر معنادار این فعالیت را داشته اند.

  نتیجه گیری

  باینورال بیت تتا از طریق همسانی، می تواند الگوی امواج مغزی افراد مبتلا به بی خوابی را تغییر دهد و احتمالا می تواند بر پردازش اطلاعات و آرام سازی، هنگامی که افراد تلاش می کنند تا به خواب روند، موثر باشد.

  کلیدواژگان: امواج مغزی، باینورال بیت، بی خوابی
 • علیرضا مرادی*، جعفر حسنی، محمود برجعلی، بیانه عبدالله زاده صفحات 147-159
  مقدمه

  هدف پژوهش حاضر مدل یابی روابط ساختاری کارکردهای اجرایی و انعطاف پذیری روانشناختی و باورهای بیماری در سازگاری با بیماری و سلامت روانشناختی در بیماران قلبی عروقی بود.

  روش کار

  طرح پژوهش حاضر همبستگی با استفاده از مدل معادلات ساختاری بود. جامعه آماری را افراد مبتلا به بیماری های قلبی-عروقی (دارای گرفتگی عروق کرونری) مراجعه کننده به مرکز درمانی شهید دکتر قلی پور شهر بوکان تشکیل داده اند. حجم نمونه 300 نفر بود که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. برای جمع آوری داده‎ها از پرسشنامه نقص در کارکردهای اجرایی بارکلی، پرسشنامه باورهای سلامتی، پرسش نامه پذیرش و عمل، پرسشنامه آمیختگی شناختی، مقیاس سازگاری روانی با بیماری و مقیاس سلامت روانشناختی ریف استفاد شد. برای تحلیل داده‎ها از روش مدل یابی معادلات ساختاری به شیوه کم ترین مجذورات و جزئی استفاده شد.

  نتایج

  نتایج مربوط به مدل اندازه گیری هر یک ازمتغیرها نشان داد که برخی نشانگرها، بار عاملی ضعیفی بر متغیر مکنون خود داشتند و بنابراین ، از مدل حذف شدند و مدل مجددا مورد آزمون قرار گرفت در بخش مدل ساختاری نیز نتایج نشان داد که متغیرهای نهفته پیش بین (کارکردهای اجرایی، انعطاف پذیری روانشناختی و باورهای بیماری) توانایی تبیین 51% واریانس سازگاری با بیماری و 33% سلامت روانی را دارند؛ متغیرهای پیش بین کارکردهای اجرایی و انعطاف پذیری روانشناختی توانایی پیش بینی 60% باورهای بیماری را در بین بیماران قلبی عروقی دارند.

  نتیجه گیری

    این یافته‎ها  نشانگر این است که مدل توانایی تبیین درصد نسبتا بالایی از واریانس متغیرهای نهفته درونزاد را دارد.

  کلیدواژگان: کارکردهای اجرایی، انعطاف پذیری روانشناختی، باورهای بیماری، سازگاری با بیماری، سلامت روانشناختی، بیماران قلبی عروقی
 • حمیده صمدی*، عفت شیرازی، نگار اصفهانی صفحات 160-168
  مقدمه

  ناباروری با طیف گسترده آسیب‎های روان شناختی شامل کاهش کیفیت زندگی، عزت نفس، رضایت جنسی، عاطفی و اجتماعی، افزایش سطح تنیدگی، اضطراب، افسردگی، مشکلات زناشویی و... همراه است از جمله روش‎هایی که می‎توان در زمینه درمان معضلات و مشکلات روحی و روانی به کار گرفت" هنر درمانی" است. هدف پژوهش حاضر، تعیین اثر بخشی تئاتر درمانی بر سلامت عمومی زنان نا بارور می‎باشد.

  روش کار 

  پژوهش اضر از نوع کارآزمایی بالینی تصادفی شده با گروه کنترل می‎باشد. جهت انتخاب حجم نمونه از بین مراکز بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مرکز ثامن انتخاب و به صورت در دسترس 30 نفر از زنان نابارور اولیه در فاصله سنی 49-18 سال در محدوده زمانی مهر تا آذر سال 1395 انتخاب و به صورت گمارش تصادفی در دو گروه آزمایش (15) و کنترل (15)انتساب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ و هیلر بوده که توسط دو گروه تکمیل گردید. جهت گروه آزمایش 8 جلسه تئاتر درمانی اجرا شده و پس از پایان جلسات مجددا پرسشنامه جهت دو گروه اجرا گردید، جهت تجزیه و تحلیل داده‎ها از روش آماری تحلیل کوواریانس چند متغیره استفاده شد و توسط نرم افزار آماری spss نسخه 21 مورد محاسبه قرار گرفت.

  نتایج 

  با توجه به اینکه در پرسشنامه سلامت عمومی بالا بودن نمرات سه خرده آزمون علائم جسمانی، اضطراب و اختلال خواب و افسردگی شدید و پائین بودن نمره خرده آزمون اختلال در کارکرد اجتماعی دال بر بیماری است، داده‎های گروه آزمایش میانگین در برخی خرده مقیاس‎های اول، کاهش یافته (53/11،3/10، 7/14) و در خرده مقیاس اختلال در کارکرد اجتماعی (13) افزایش یافته است که می‎تواند نشان دهنده اثر بخشی احتمالی متغیر مستقل (تئاتر درمانی) بر سلامت عمومی افراد گروه آزمایش (زنان نابارور) باشد. در حالی که در گروه کنترل میانگین‎ها در سه خرده مقیاس اول (4/14، 14، 5/13)افزایش داشته و در خرده مقیاس اختلال در کارکرد اجتماعی (12) کاهش داشته است. نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیره (05/0< p)نشان داد که فرضیه اصلی پژوهش ما مبنی بر اثر بخشی تئاتر درمانی بودو  سلامت عمومی زنان نابارور معنادار بوده است.

  نتیجه گیری

    تئاتر درمانی روش مناسبی جهت افزایش سلامت عمومی زنان نابارور بودهو باعث کاهش  علائم جسمانی، اضطراب و اختلال خواب و اختلال در کارکرد اجتماعی و افسردگی شدید آن‏ها شده است.

  کلیدواژگان: تئاتر درمانی، سلامت عمومی، زنان نابارور
 • پرستو صالحپور، قدسی احقر*، شکوه نوابی نژاد صفحات 169-178
  هدف

  این پژوهش بررسی تعیین اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر باورهای غیرمنطقی و طلاق عاطفی زنان می‎باشد.

  روش کار 

  جامعه شامل کلیه زنان منطقه 4 تهران می‎باشد که در سال 1396 به مراکز مشاوره مراجعه نمودند. شیوه نمونه گیری به روش نمونه گیری مبتنی بر هدف بود. ابتدا بر روی 200 نفر از زنان بین 25تا40 سال که به دلیل عدم رضایت زناشویی به مراکز مشاوره منطقه 4 تهران مراجعه کرده بودند پرسشنامه باورهای غیر منطقی جونز(1968) و طلاق عاطفی محمدی و همکاران (1394) اجرا گردید و از میان افرادی که درآزمون باورهای غیر منطقی و طلاق عاطفی نمره بالا داشتند، 40 نفر انتخاب و به روش تصادفی، به دو گروه آزمایش(20 نفر) و کنترل(20 نفر)  تقسیم شدند. سپس مداخله درمانی بر روی گروه آزمایش اجرا شد و گروه کنترل هیچگونه درمانی دریافت نکردند. با اتمام جلسات، پرسشنامه باورهای غیر منطقی و طلاق عاطفی توسط افراد هر گروه تکمیل گردید.

  نتایج

  نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‎ها از طریق آزمون کواریانس نشان داد شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی، باورهای غیرمنطقی و طلاق عاطفی زنان متاهل را کاهش داده است.

  نتیجه گیری 

  شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی، باورهای غیرمنطقی و طلاق عاطفی زنان متاهل را کاهش می دهد.

  کلیدواژگان: شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی، باورهای غیرمنطقی، طلاق عاطفی، زنان متاهل
 • علیرضا حیدری، پرویز عسگری*، سعید بختیارپور، علیرضا حیدرئی، فریبا حافظی صفحات 179-188
  مقدمه 

   رضایت از زندگی زناشویی می‎تواند بر ابعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی، از جمله بر سلامت جسمی‎و روانی زوج ها تاثیر بگذارد لذا این پژوهش با هدف بررسی نقش واسطه گری ناگویی خلقی در ارتباط بین افسردگی و رضایت زناشویی با تعدیل گری جنسیت انجام شد.

  روش کار 

  جامعه آماری شامل کلیه معلمان متاهل مقطع ابتدایی آموزش و پرورش منطقه آزاد اروند بود که در سال تحصیلی 97-1396 مشغول به خدمت بودند، 300 آزمودنی به عنوان نمونه پژوهش از طریق روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش جهت اندازه گیری متغییرها عبارت بودند از: مقیاس ناگویی خلقی بگبی، پارکر و تیلور، پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ و پرسشنامه افسردگی بک پاسخ دادند. داده‎ها با استفاده از روش مدل یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار Amos تحلیل شدند.

  نتایج 

  نتایج نشان داد که  افسردگی با رضایت زناشویی رابطه مستقیم منفی و معنی دار دارد(28/0-=β و 01/0 ≤p)، رابطه مستقیم بین ناگویی خلقی و رضایت زناشویی نیز منفی و معنی دار است(10/0-= β و 05/0≤p)، بین افسردگی و ناگویی خلقی رابطه مستقیم، مثبت و معنی دار وجود دارد(21/0= β و01 /0 ≤p)، همچنین بین افسردگی با رضایت زناشویی از طریق ناگویی خلقی رابطه غیر مستقیم وجود دارد. (02/0-= β و01/0≤p). و نهایتا نتایج نشان داد جنسیت رابطه افسردگی و رضایت زناشویی را تعدیل نمی‎کند.

  نتیجه گیری

    می‎توان چنین استنباط کرد که هرچه علایم افسردگی در زوجین کاهش یابد رضایت زناشویی آنها هم به صورت مستقیم و هم از طریق کاهش ناگویی هیجانی بیشتر می‎شود.

  کلیدواژگان: رضایت زناشویی، ناگویی خلقی، افسردگی
 • نجف طهماسبی پور*، مریم زارع صفحات 188-198
  مقدمه
  اسکیزوفرنیا یک آسیب شدید روانی توام با اختلال در کارکردهای شناختی است. لذا هدف از این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش شناختی جبرانی بر کارکردهای شناختی بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی مزمن بوده است.
  روش کار
  این پژوهش از نوع شبه آزمایشی، با بهره گیری از طرح پیش آزمون - پس آزمون با گروه گواه انجام شده است. جامعه پژوهش حاضر تمامی بیماران اسکیزوفرن مزمن بستری در بیمارستان روانپزشکی رضاعی و نمونه‎ی پژوهشی را تمامی زنان و مردان بستری در این بیمارستان که قادر به همکاری بودند، تشکیل داده اند. نمونه گیری به صورت در دسترس و تعداد نمونه 20 نفر بود که به تصادف در دو گروه 10نفره آزمایش و گواه قرار گرفتند. به دلیل افت آزمودنی ها تعداد هرگروه به 7 نفر کاهش یافت. برای معاینه‎ی شناختی بیماران از ابزار معاینه شناختی ادن بروک(2008) استفاده شده است، گروه آزمایش به مدت 8 جلسه تحت آموزش شناختی جبرانی قرار گرفت و فرضیه پژوهش نیز از طریق آزمون تحلیل کواریانس چندمتغیری و تک متغیری محاسبه شد.
  نتایج
  نشان دادکه آموزش شناختی جبرانی منجر به بهبود کارکردهای شناختی(به جز حافظه) در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی مزمن شده است(05/0>P).
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج به دست آمده، به کارگیری روش های غیردارویی مانند آموزش شناختی جبرانی در بهبود عملکردهای شناختی بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی مزمن توصیه می شود.
  کلیدواژگان: اسکیزوفرنی مزمن، آموزش شناختی - جبرانی، کارکردهای شناختی
 • صدیقه رضایی، زهرا افتخاری صعادی*، فریبا حافظی، علیرضا حیدرئی صفحات 199-212
  مقدمه

   با توجه به نقش کلیدی کارکردهای اجرایی در موفقیت تحصیلی و اجتماعی کودکان از سویی و آسیب ها و نقایص شناختی کودکان با کم توان ذهنی از سوی دیگر و همچنین با تکیه بر کارآمدی مداخلات بهنگام به عنوان یکی از اصول پذیرفته شده در فرایند آموزش و درمان کودکان با نیازهای ویژه، هدف این پژوهش تدوین برنامه مداخله بهنگام مبتنی بر کارکردهای اجرایی و بررسی اثربخشی آن بر عملکرد عصب شناختی کودکان با کم توانی ذهنی آموزش پذیر است.

  روش کار 

  روش این پژوهش آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس‏آزمون و پیگیری با گروه کنترل است. جامعه آماری این پژوهش عبارتند از تمامی کودکان با کم توان ذهنی آموزش پذیر باهوشبهر 50 تا 70 که در دوره پیش دبستانی مدارس استثنایی شهر تهران مشغول به تحصیل هستند. از این میان تعداد 20 نفر با روش نمونه گیری غیرتصادفی هدفمند انتخاب و در دوگروه آزمایش(12نفر) و گروه کنترل (8 نفر)تقسیم شدند. داده های این پژوهش که با استفاده از نسخه نوین هوش آزمای تهران- استنفورد- بینه و آزمون عصب روانشناختی کانرز گردآوری شده اند با استفاده از آزمون اندازه گیری مکرر چند متغیری توسط نرم افزار SPSS تحلیل شدند.

  نتایج

  یافته های پژوهش حاکی از آن است برنامه مداخله بهنگام مبتنی بر کارکردهای اجرایی منجر به افزایش معنی دار توانایی های عصب شناختی توجه، عملکرد حسی حرکتی، حافظه و یادگیری و کارکردهای اجرایی در میان کودکان کم توان ذهنی گروه آزمایش شده است. با این حال برنامه مذکور منجر به افزایش معنی دار عملکرد زبانی در میان این کودکان نشده است. 

  نتیجه گیری

  با توجه به یافته های این پژوهش، پیشنهاد می شود، کارکردهای اجرایی با توجه به اهمیت بسیار زیادی که در عملکرد شناختی و اجتماعی کودکان کم توان ذهنی ایفا می کنند، به عنوان ستون و محور مداخلات بهنگام در نظر گرفته شوند.

  کلیدواژگان: مداخله به هنگام، کارکردهای اجرایی، عملکرد عصب شناختی، کم توان ذهنی
 • خلیل رنجبر، علی اصغر کاکوجویباری*، نصرالله عرفانی صفحات 213-221
  مقدمه
  کودکان و نوجوانان در فرآیند رشد و بالندگی خود، مهارت های ارتباطی و نحوه ی مقابله با چالش های زندگی را یاد می گیرند که پایه‎ریزی شخصیت افراد در بزرگسالی می‎باشد. لذا پژوهش حاضر به ت‍اثیرآموزش مهارت‎های زندگی بر سلامت روانی و ارتباط بین فردی دانش آموزان دوره دوم متوسطه در استان کردستان پرداخته است.
  روش کار
  پژوهش حاضر از نوع کاربردی بوده ونمونه آماری در این پژوهش معادل 86  نفربه حجم نمونه برآورد شده، روش نمونه گیری در این پژوهش طبقه ای نسبی بود است، و نمونه ی تحقیق شامل 240 نفر (120 نفر دختر و 120 نفر پسر) که به صورت تصادفی انتخاب شده‎اند. ابزار مورد استفاده ازآزمون GHQ و پرسشنامه محقق ساخته 25 سوالی(با تایید اعتبار و روایی آلفای کرانباخ و سطح 80٪)استفاده شد.وجهت بررسی فضیه ها از تحلیل کواریانس چند متغیری همراه با تحلیل کواریانس ساده استفاده شد و سپس تحلیل داده ها با نرم افزار spss صورت گرفت.
  نتایج
  نتایج نشان می‎دهد که خرده مقیاس اضطراب و افسردگی به طور قابل توجهی متفاوت است و میزان اقسردگی افرادی که آموزش دیده‎اند کمتر از افراد آموزش ندیده هستند. اما اختلاف در دو خرده مقیاس اختلالات جسمی ‎و عملکرد اجتماعی معنی دار نیست.
  نتیجه گیری
  به طور کلی آموزش مهارت‎های زندگی در دانش آموزان متوسطه دوم (دختر و پسر) در کردستان موثر بود. میزان مهارت‎های زندگی دانش آموزان آموزش دیده بیشتر از میزان مورد انتظار بود و تفاوت معنی دار بود. در این پژوهش همچنین تاثیر آموزش در ارتباط بین فردی تایید شده است.
  کلیدواژگان: آموزش مهارت‎های زندگی، روابط بین فردی، بهداشت روانی
 • شهریار خرازیان، فریده اشرف گنجویی*، علی زارعی صفحات 222-232
  مقدمه

  هدف از تحقیق حاضر، شناسایی مولفه های فرهنگ سازمانی موثر بر بعد شناختی سرمایه اجتماعی در وزارت ورزش و جوانان بود.

  روش کار

  روش تحقیق مورد استفاده، روش کیفی بود و اطلاعات مورد نیاز تحقیق با استفاده از مطالعات اسنادی و مصاحبه با خبرگان به دست آمد. جامعه آماری تحقیق شامل مدیران وزارت ورزش و جوانان و اساتید دانشگاهی بود. روش نمونه گیری به صورت نظری بود و مصاحبه با خبرگان تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت (16مصاحبه.)

  نتایج

  در مجموع، تعداد 5 عامل مولفه تاثیرگذار در بعد شناختی سرمایه اجتماعی شناسایی شد، که این عوامل در قالب 2 عامل کلی؛ تقویت هم افزایی، خود شکوفایی کارکنان دسته بندی شدند.

  نتیجه گیری

  با توجه به یافته های پژوهش، عوامل شناسایی گردید. در نهایت با توجه به نتایج به مدیران وزارت ورزش و جوانان پیشنهاد می گردد با برگزاری کلاس های آموزشی، توجه بیشتر به کار گروهی و حفظ ارزش های بنیادی سارمان به عنوان یکی دیگر از راهکارهای تغییر در فرهنگ سازمانی مورد توجه قرار گیرد.

  کلیدواژگان: فرهنگ، سرمایه اجتماعی، کار تیمی، ارزشهای سازمان
 • مرضیه رونقی، سیدعلی هاشمیان*، منصوره حقیقتیان صفحات 233-241
  مقدمه

  هدف از پژوهش حاضر تبیین روانشناختی و جامعه شناختی عوامل موثر بربی‎تفاوتی دانشجو- معلمان دانشگاه فرهنگیان اصفهان در فرآیند آموزش بوده استکه به منظور پی بردن به عوامل و رفع موانع مشارکت اجتماعی دانشجویان صورت گرفته است.

  روش کار

  جامعه آماری دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان اصفهان (مراکز خواهران و برادران مجموعا 1902 نفر) می باشند که از بین آنها نمونه 331 نفر که حداقل یک ترم را گذرانده باشند از بین رشته های مختلف برحسب جنس به روش نمونه گیری تصافی طبقه ای انتخاب شده و با استفاده از ابزار پرسشنامه محقق ساخته احساس اثربخشی (و متغیرهای دیگری از جمله جنسیت، رشته تحصیلی و پایگاه اجتماعی-اقتصادی) بر بی تفاوتی در بین این قشر روشنفکر اجتماعی بررسی گردید. تحلیل اطلاعات با نرم افزار spss و Amos انجام شد.

  نتایج

  نتایج این مطالعه نشان داد که در تحلیل جداول و الگوی معادلات ساختاری برای رابطه بین احساس اثربخشی و بی‎تفاوتی اجتماعی دانشجویان ضریب تاثیر استاندارد شده    738/0- می‎باشد و مقدار 003/0 برای P نشان از تایید این فرضیه با اطمینان 95% دارد، شدت هم بستگی بین بین جنسیت با میزان مشارکت اجتماعی و کنش ارتباطی در سطح متوسط می‎باشد، و با رشته تحصیلی رابطه معنی دار مستقیم و مثبت وجود دارد.

  نتیجه گیری

  نتایج نشان داد که به طور کلی پایگاه اجتماعی- اقتصادی دانشجویان(از بعد ذهنی بر بی‎تفاوتی اجتماعی دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان اصفهان تاثیر داشته است ولی از بعد عینی و مادی تاثیری ندارد) با بی‎تفاوتی آنها رابطه معناداری وجود دارد.

  کلیدواژگان: احساس اثر بخشی، بی ‎تفاوتی اجتماعی، مشارکت اجتماعی، پایگاه اجتماعی - اقتصادی
 • پریناز بنیسی* صفحات 242-251
  مقدمه

  هدف پژوهش حاضر با هدف پیش بینی سلامت معنوی بر اساس شادکامی، باورهای فراشناختی و بهزیستی ذهنی در دانشجویان پزشکی انجام شد.

  روش کار

  این مطالعه مقطعی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش دانشجویان پزشکی دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران در سال تحصیلپی 98-1397 بودند. نمونه پژوهش 400 دانشجو (200 مرد و 200 زن) بودند که با روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. ابزارهای جمع آوری داده ها شامل پرسشنامه های سلامت معنوی (پالوتزین و الیسون، 1982)، شادکامی آکسفورد (آرگایل و لو، 1990)، باورهای فراشناختی (ولز و کارترایت- هاتون، 1997) و بهزیستی ذهنی (کییز و ماگیار-مو، 2003) بود. داده ها با روش های ضرایب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه با مدل همزمان در نرم افزار SPSS نسخه 21تحلیل شدند.

  نتایج

  یافته ها نشان داد که شادکامی و بهزیستی ذهنی با سلامت معنوی در دانشجویان پزشکی رابطه مثبت و معنی دار و باورهای فراشناختی با سلامت معنوی آنان رابطه منفی و معنی دار داشتند. همچنین، متغیرهای شادکامی، باورهای فراشناختی و بهزیستی ذهنی توانستند 33 درصد از تغییرات سلامت معنوی دانشجویان پزشکی را تبیین نمایند که نقش باورهای فراشناختی بیشتر از شادکامی و بهزیستی ذهنی بود (01/0 <p).

  نتیجه گیری

  نتایج حاکی از نقش شادکامی، باورهای فراشناختی و بهزیستی ذهنی در پیش بینی سلامت معنوی دانشجویان پزشکی بود. بنابراین، برای ارتقای سلامت معنوی آنان می توان از طریق کارگاه های آموزشی میزان شادکامی و بهزیستی ذهنی دانشجویان پزشکی را افزایش و میزان باورهای فراشناختی آنها را کاهش داد.

  کلیدواژگان: سلامت معنوی، شادکامی، باورهای فراشناختی، بهزیستی ذهنی، دانشجویان پزشکی
 • معصومه حسنی، عذرا غفاری*، عباس ابوالقاسمی، سمیه تکلوی صفحات 252-263
  مقدمه
  طلاق پدیده ای است که می تواند آسیب های شناختی، هیجانی و روان شناختی مختلفی برای زوجین در پی داشته باشد که ضروری است با بکارگیری روش های درمانی مناسب از بروز آن جلوگیری شود. بر همین اساس پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی بازسازی شناختی بر حس پیوستگی و تعاملات زناشویی در زوجین متقاضی طلاق انجام گرفت.
  روش کار
  پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه زوجین متقاضی طلاق بودند که در سال 1396 الی 1397 جهت بررسی مشکلات و تعارضات زناشویی به واحد مشاوره دادگاه های خانواده واقع در شهرستان تنکابن ارجاع داده شده بودند. در این پژوهش تعداد 20 زوج متقاضی طلاق با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و با گمارش تصادفی در گروه های آزمایش و گواه گمارده شدند (10 زوج در گروه آزمایش و 10 زوج در گروه گواه). گروه آزمایش مداخله بازسازی شناختی (ساسان پور، عزیزی و دهقان منشادی، 1395) را طی دو و نیم ماه در 10 جلسه 90 دقیقه ای دریافت نمودند. پرسشنامه های مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه نظام کدگذاری تعامل زوجین ایرانی (صادقی، 1389) و مقیاس حس پیوستگی (آنتونوسکی، 1993) بود. داده های حاصل از پژوهش به شیوه تحلیل کوواریانس با چندمتغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  نتایج
  نتایج نشان داد که بازسازی شناختی بر حس پیوستگی و تعاملات زناشویی در زوجین متقاضی طلاق تاثیر معنادار دارد (001/0>p). بدین صورت که این روش توانسته منجر به بهبود حس پیوستگی و تعاملات زناشویی در زوجین متقاضی طلاق شود.
  نتیجه گیری
  یافته های پژوهش حاضر بیانگر آن بودند که بازسازی شناختی با بهره گیری از فنونی همانند شناسایی باورهای غیرواقع بینانه زوجین، آشنایی با انتظارات متقابل و توجه به ویژگی های مثبت، ایجاد مهارت های درک همدلانه و گوش دادن و آموزش مهارت های افزایش صمیمیت می تواند به عنوان یک درمان کارآمد جهت بهبود حس پیوستگی و تعاملات زناشویی در زوجین متقاضی طلاق مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: بازسازی شناختی، حس پیوستگی، تعاملات زناشویی، طلاق
 • علی طاهری داغیان، مهدی قاسمی مطلق*، حسین مهدیان صفحات 264-274
  مقدمه

   رفتار درمانی دیالکتیک از درمان های موج سومی می باشد که اثربخشی آنها در دامنه ای از اختلالات روانی مورد آزمون قرار گرفته است. هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی رفتار درمانی دیالکتیک بر اضطراب و نشخوار فکری بیماران افسرده است.

  روش کار

  روش پژوهش شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با دوگروه (آزمون و گواه) بود. جامعه آماری شامل کارکنان ناجا مراجعه کننده به واحد مشاوره بیمارستان ثامن الائمه مشهد در سال 1397 بود که به روش نمونه گیری در دسترس 27 نفر از افراد افسرده طبق نمره برش14 در پرسشنامه افسردگی بک (BDI-II) و نمره مساوی یا بالاتر از 16 در پرسشنامه اضطراب بک (BAI)انتخاب و به صورت  تصادفی در دو گروه، رفتار درمانی دیالکتیک 13 نفر و گواه 15 نفر قرار گرفتند. پرسشنامه اضطراب بک (1993) و مقیاس پاسخ نشخوار فکری (1991) قبل از درمان روی هر دوگروه اجرا گردید. سپس رفتار درمانی دیالکتیک به شیوه گروهی در هشت جلسه و طی چهار هفته بر روی گروه آزمایش بر اساس راهنمای درمانی اجرا شد و گروه گواه هیچ درمانی دریافت نکردند. در خاتمه،دو گروه، مقیاس های پژوهش را تکمیل نمودند. ارزیابی پیگیری نیز سه ماه پس از اتمام درمان صورت گرفت.

  نتایج

  برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر استفاده شد. یافته ها نشان می دهد که رفتاردرمانی دیالکتیک در کاهش میزان اضطراب و نشخوار فکری تاکید داشته اند و بهبودی مشاهده شده در گروه آزمایش در پیگیری سه ماهه نیز حفظ شده بود.

  نتیجه گیری

    به این ترتیب یافته های پژوهش حاضر نشان دهنده اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیک در بهبودی نشخوار فکری آسیب شناسانه و کاهش میزان اضطراب بیماران افسرده هستند.

  کلیدواژگان: رفتار درمانی دیالکتیک، نشخوار فکری، اضطراب، افسردگی
 • صدیقه رضایی، زهرا افتخار صعادی*، فریبا حافظی، علیرضا حیدرئی صفحات 275-287
  مقدمه
  کارکردهای اجرایی را می‎توان چتر توانمندی های شناختی و اجتماعی دانست. بر این اساس کارکردهای اجرایی از جمله بازداری رفتاری، انعطاف پذیری، سازماندهی اطلاعات، هدف گذاری و خودنظارتی مسیر موفقیت تحصیلی و اجتماعی کودکان را فراهم می کند، با این حال یافته های پژوهشی حکایت از آن دارد که کارکردهای اجرایی در کودکان کم توان ذهنی محدودیت‎ها و مشکلات اساسی دارد. بر این اساس هدف این پژوهش تدوین برنامه مداخله بهنگام مبتنی بر کارکردهای اجرایی و بررسی اثربخشی آن بر رشد اجتماعی کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر است.
  روش کار
  روش این پژوهش آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس‏آزمون و پیگیری با گروه کنترل است. جامعه آماری این پژوهش عبارتند از تمامی کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر باهوشبهر 50 تا 70 که در دوره پیش دبستانی مدارس استثنایی شهر تهران مشغول به تحصیل هستند. از این میان تعداد 20 نفر با روش نمونه گیری غیرتصادفی هدفمند انتخاب و در دوگروه آزمایش(12 نفر) و گروه کنترل (8 نفر) تقسیم شدند. داده های این پژوهش که با استفاده از نسخه نوین هوش آزمای تهران- استنفورد- بینه و مقیاس درجه بندی مهارت‎های اجتماعی رشد اجتماعی(گرشام و الیوت) گردآوری شده اند با استفاده از آزمون اندازه گیری مکرر چندمتغیری توسط نرم افزار SPSS تحلیل شدند.
  نتایج
  یافته های پژوهش حاکی از آن است برنامه مداخله بهنگام مبتنی بر کارکردهای اجرایی منجر به بهبود  معنی دار (P=0.001) مهارت های اجتماعی در میان کودکان کم توان ذهنی گروه آزمایش شده است.
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته های این پژوهش، پیشنهاد می شود، کارکردهای اجرایی با توجه به اهمیت بسیار زیادی که در عملکرد شناختی و اجتماعی کودکان کم توان ذهنی ایفا می کنند، به عنوان ستون و محور مداخلات بهنگام در نظر گرفته شوند.
  کلیدواژگان: مداخله به هنگام، کارکردهای اجرایی، رشد اجتماعی، کم توان ذهنی
 • نیلوفر نقاشیان، اکبر آفرینش*، محمدرضا اسماعیلی صفحات 288-295
  مقدمه
  هدف از این تحقیق بررسی نقش متغیر تعدیل کننده هوش هیجانی بر فرسودگی و استرس شغلی در معلمان مدارس کودکان دارای نیازهای خاص بود.
  روش کار
  جامعه آماری مورد مطالعه تمامی‎معلمان مدارس دارای کودکان نیازهای خاص شهر کرج می‎‎باشد. روش نمونه گیری به صورت خوشه ای-طبقه‎ای و تصادفی ساده بود. که براساس فرمول کوکران حجم نمونه آماری 206 نفر تعیین گردید. ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه جمعیت شناختی، پرسشنامه هوش هیجانی بار ان (1997)، پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش و جکسون (1981)، پرسشنامه استرس شغلی HSE بود. کلیه کارهای آماری با استفاده از نرم افزار spss نسخه 24  انجام گرفت. در تحقیق حاضر به دلیل حجم کم نمونه و همچنین وجود متغیر تعدیلگر، از  نرم افزار اسمارت پی ال اس ورژن 2 استفاده شده است.
  نتایج
  نتایج تحقیق نشان داد که فرسودگی شغلی بر استرس شغلی با نقش متغیر تعدیل کننده هوش هیجانی در معلمان مدارس کودکان دارای نیازهای خاص تاثیر دارد.
  نتیجه گیری
  بنابراین به نظر می‎رسد با توجه به مقدار ضریب مسیر تعدیل گر هوش هیجانی (92/0) و مقدار t-value  (37/14)، هوش هیجانی معلمان مدارس کودکان دارای نیازهای خاص، باعث تضعیف اثر فرسودگی شغلی بر استرس شغلی می‎گردد و اثرش را کاهش می‎دهد.
  کلیدواژگان: هوش هیجانی، فرسودگی شغلی، استرس شغلی، معلمان
 • زهرا صابری، نورعلی فرخی*، هومن نامور صفحات 296-305
  مقدمه
  پ‍ژوهش حاضر با هدف پیش بینی آمادگی به اعتیاد بر اساس متغیرهای جنسیت، سن، سخت رویی تحصیلی و باورهای فراشناختی در بین گروهی از دانشجویان دانشگاه های آزاد شهر تهران انجام شد.
  روش کار
  روش تحقیق توصیفی- همبستگی بود. جامعه این پژوهش عبارت بودند از تمامی دانشجویان مشغول به تحصیلی در دانشگاه های آزاد اسلامی شهر تهران در سال تحصیلی 97-96 که با روش نمونه گیری خوشه ای، 361 نفر از این دانشجویان به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. در این مطالعه از پرسشنامه های آمادگی به اعتیاد زرگر، پرسشنامه باورهای فراشناخت ولز و هاتون، و پرسشنامه سخت رویی تحصیلی بنشیک و لوپز استفاده شد. با استفاده از رگرسیون چندمتغیری سلسه مراتبی، توان پیش بینی آمادگی به اعتیاد بر اساس متغیرهای جنسیت، سن، سخت رویی تحصیلی و باورهای فراشناختی مورد تحلیل قرار گرفت.
  نتایج
  نتایج نشان داد که در دانشجویان، ارتباط مثبت و معناداری بین سن و سخت رویی تحصیلی وجود داشت. بعلاوه، متغیر سن با باورهای فراشناختی و آمادگی به اعتیاد دارای رابطه منفی و معناداری بود،به طوری که هرچه میزان سن بالاتر می رفت، باورهای فراشناختی و احتمال آمادگی به اعتیاد در دانشجویان کمتر می شد. نتایج رگرسیون سلسله مراتبی نشان داد که دو متغیر سخت رویی تحصیلی و باورهای فراشناختی قادر بودند تا به طور معناداری 6 درصد احتمال ابتلا به اعتیاد را پیش بینی کنند، در صورتی که متغیرهای جنسیت و سن از توان پیش بینی کنندگی لازم برخوردار نبودند.
  نتیجه گیری
  در مقایسه با جنسیت و سن، عوامل شخصیتی و سازه های شناختی دانشجویان می تواند از اهمیت بیشتری در احتمال ابتلای افراد به اعتیاد برخوردار باشد و لازم است که مفهوم پردازی مداخلات درمانی و پیشگیرانه روانی- اجتماعی با تاکید بیشتری بر این دسته از عوامل شکل بگیرند.
  کلیدواژگان: آمادگی به اعتیاد، باورهای فراشناختی، سخت رویی تحصیلی، جنسیت، سن
 • هاجر هاجر برمکی، کوروش پارسا معین*، مهدی مهدی کلانتری صفحات 306-313
  مقدمه

  هدف از این پژوهش تبیین مدل علی ارتقاء دلبستگی شغلی مشاوران براساس توانایی انطباق پذیری شغلی با میانجیگری حمایت های سازمانی در مدارس شهر تهران می باشد.

  روش کار

  روش این پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است و ازسویی دیگر به دلیل تحلیل روابط درونی بین مولفه‎ها به روش تحلیل عاملی از نوع همبستگی می باشد.  جامعه آماری شامل تمام مشاوران مدارس شهر تهران در سال تحصیلی 97-96   به تعداد 851 نفرمی باشد که بنابر مفرضه های معادلات ساختاری و با احتساب ضریب افت450 نفر مشاور بنابر به صورت تصادفی ساده و تصادفی طبقه‎ای انتخاب شدند. ابزار به کار رفته شامل: پرسشنامه 20 سوالی توانایی انطباق پذیری شغلی ساویکاس(2005)،پرسشنامه 20 سوالی دلبستگی شغلی ادواردز و کیل پاتریک(1987) و پرسشنامه حمایت سازمانی سای و همکاران(2015) بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش‎های آمار توصیفی مرسوم و آمار استنباطی از جمله آزمون کولموگروف - اسمیرنوف، ماتریس همبستگی متغیرها، آزمون تحلیل عاملی تاییدی، مدلسازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم‎افزارSPSS24,LISRELL استفاده شد.

  نتایج

  نتایج به دست آمده نشان دادند که توانایی انطباقپذیری شغلی با 23/0و حمایت های سازمانی با51/0دلبستگی شغلی مشاوران را تبیین می کند هم چنین انطباق پذیری شغلی با 32/0 حمایت های سازمانی را تبیین می کند.

  نتیجه گیری

  همچنین نتایج مبین تاثیر مستقیم توانایی انطباق پذیری شغلی و تاثیر غیرمستقیم آن با میانجیگری حمایت های سازمانی بر دلبستگی شغلی است.

  کلیدواژگان: حمایت سازمانی، توانایی انطباق پذیری شغلی، دلبستگی شغلی، مشاوران مدارس
 • مجتبی مجتبی دیناروند* صفحات 314-324
  مقدمه

  هدف از این پژوهش مقایسه رفتار کلیشه ای، خود پنداره و جامعه پذیری دانش آموزان مدارس مختلط و غیرمختلط مقطع ابتدایی در منطقه ی شاوور بود.  

  روش کار

  روش پژوهش علی مقایسه ای بود. جامعه آماری این پژوهش را دانش آموزان مدارس مختلط و غیرمختلط مقطع ابتدایی در منطقه ی شاوور و نمونه آن را 370 نفر دانش آموز (166 نفر از مدارس مختلط و 204  نفر از مدارس غیرمختلط) که به روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب شدند، تشکیل می داد. برای جمع آوری داده ها از مقیاس های پرسشنامه سازگاری اجتماعی بل، پرسشنامه نقش جنسیتی بم و پرسشنامه خودپنداره تحصیلی یی یسن چن استفاده شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل واریانس دوطرفه استفاده شد.

  نتایج

  نتایج نشان داد بین کلیشه های جنسیتی، خودپنداره و جامعه پذیری دانش آموزان دختر و پسر تفاوت معنا داری وجود دارد.

  نتیجه گیری

  علاوه بر این، نتایج جدول نشان می دهد بین کلیشه های جنسیتی، خودپنداره و جامعه پذیری دانش آموزان مدارس مختلط و غیرمختلط تفاوت معنا داری وجود دارد (p<0/001).

  کلیدواژگان: رفتار کلیشه‎ای، خود پنداره، جامعه پذیری، دانش آموز، مدارس مختلط، غیرمختلط
 • الهام دهپاسی، میترا صدوقی* صفحات 325-333
  مقدمه

  هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر الگوی یادگیری انفرادی بر خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان کلاس دوم ابتدیی شهر سنگر می‎باشد.

  روش کار

  نوع تحقیق تجربی است. جامعه‎ی آماری پژوهش شامل کلیه‎ی دانش آموزان پسر و دختر کلاس دوم دبستان شهر سنگر می‎باشدکه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده 60 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند،30 نفر در گروه آزمایش و30 نفر در گروه کنترل جای گرفتند. پس از اجرای پیش تست به گروه‎های آزمایش، آموزشهای لازم ارایه شد و سپس از همه‎ی گروه ها پس تست به عمل آمد. ابزار اندازه گیری اطلاعات شامل پرسشنامه‎ی خودکارآمدی تحصیلی مورگان و جینکز (1999) با پایایی 77% و نمرات پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بود.داده‎های به دست آمده با تحلیل کوواریانس چند متغیره تجزیه و تحلیل شدند.

  نتایج

  یافته ها نشان داد که پس از تعدیل نمرات ، گروه‎های آزمایش و گروه کنترل در پس آزمون پیشرفت تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی با هم اختلاف دارند، ونیز اثر الگوی آموزش انفرادی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان گروه دارای پیش آزمون موثر بوده است.

  نتیجه گیری

  نتایج تحقیق نشان داد که  آموزش الگوی یادگیری انفرادی بر خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان موثر است.

  کلیدواژگان: الگوی یادگیری انفرادی، پیشرفت تحصیلی، خودکارآمدی تحصیلی
 • اکرم محمودی مهنه، حسن توزنده جانی*، علیرضا باغستانی صفحات 334-343
  مقدمه

  مطالعه حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر نشانگان بالینی و تکانشگری مادران دارای کودکان مبتلا به اختلال نافرمانی مقابله ای انجام شد.

  روش کار

  این پژوهش از نوع پژوهش های نیمه آزمایشی (طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل نابرابر) بود. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی مادران دارای کودکان 6 تا 12 ساله مبتلا به اختلال نافرمانی مقابله ای در شهر مشهد در سال 1395 بود که تعداد 24 نفر از این مادران به روش نمونه گیری دردسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. در این پژوهش جهت اندازه گیری میزان نشانگان بالینی از پرسشنامه DASS-21 و برای اندازه گیری میزان تکانشگری از پرسشنامه تکانشگری وایت ساید و لینام استفاده گردید. مداخله درمانی طی 8 جلسه 90 دقیقه ای بر روی گروه آزمایش اجرا گردید. پس از پایان دوره گروه درمانی، از هر دو گروه پس آزمون گرفته شد و برای تحلیل داده ها از روش تحلیل کواریانس تک متغیره استفاده شد.

  نتایج

  نتایج نشان داد که درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد به طور معناداری باعث کاهش نشانگان بالینی (افسردگی، اضطراب و استرس) و تکانشگری کودکان مبتلا به اختلال نافرمانی مقابله ای شده است (0.05 > P).

  نتیجه گیری

  نتایج پژوهش بیانگر است که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر نشانگان بالینی و تکانشگری مادران دارای کودکان مبتلا به اختلال نافرمانی مقابله ای موثر است.

  کلیدواژگان: درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، افسردگی، اضطراب، استرس، تکانشگری، اختلال نافرمانی مقابله ای
 • مهسا دارا، بهرام قدیمی*، سیدسعید آقایی صفحات 344-352
  مقدمه

  امروزه اعتماد یک عامل حیاتی و ضروری برای موفقیت های فردی، سازمانی و اجتماعی است و به مثابه منبع اصلی تولید قدرت نرم و موثر در ضریب نفوذ قدرت سخت ارزیابی می شود؛ بنابراین هدف از این تحقیق بررسی رفتار مبتنی براعتماد با توجه به افزایش اعتماد عمومی نخبگان ورزشی بود.

  روش کار

  در پژوهش حاضر روش تحقیق آمیخته نوع اول (کیفی-کمی) می باشد. از مصاحبه های غیرسازمان یافته، نیمه سازمان یافته و همچنین از مصاحبه های ساختاریافته استفاده شد. جامعه آماری در بخش کیفی 15 نفر از نخبگان ورزش کشور و در بخش کمی نیز 242 نفر از مربیان، کارشناسان، نخبگان و متخصصین وزرات ورزش کشور بودند. ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته بود که بر اساس متن مصاحبه با کلیه مربیان، کارشناسان، ارشد و متخصصین وزرات ورزش، کمیته المپیک و نخبگان ورزش کشور تنظیم شد. روایی آن به تایید چند تن از اساتید و خبرگان رسید. پایایی ابزار تحقیق  با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 832/0 به دست آمد. از آزمون کوموگروف - اسمیرنوف جهت بررسی توزیع طبیعی داده ها، از تحلیل عاملی اکتشافی با استفاده از نرم افزار spss نسخه 24، تحلیل عاملی تاییدی با استفاده از نرم افزار لیزرل انجام گرفت.

  نتایج

  نتایج تحقیق نشان داد که میزان کلیه بارهای عاملی بالاتر از 05/ می باشد که بیانگر روایی همگرا بود. همچنین مقادیر شاخص ها بالا تر از 9/0 بود، درنتیجه نشانگر برازش خوب مدل بودند.

  نتیجه گیری

  یافته های پژوهشی حاکی از آن است که اعتماد عمومی بیش از آنکه با عوامل سطح خرد در ارتباط باشد، با عوامل سطح کلان در ارتباط است.

  کلیدواژگان: رفتار مبتنی براعتماد، اعتماد عمومی، نخبگان ورزشی
 • پرویز بابادی، محمدرضا اسماعیلی*، اکبر آفرینش صفحات 355-363
  مقدمه

  ورزش اغلب به عنوان حیطه بازی جوانمردانه شناخته می‎شود که در آن فرصت‎ها برای همه برابر است. کارشناسان تربیت بدنی یادآور شده اند علت رفتار بزهکارانه و انحراف اجتماعی برخی افراد در حقیقت در اختیار نداشتن فرصت های مناسب برای آموزش ورزش به آنان و اجرای بازی ها به شیوه ای پذیرفته شده است هدف این تحقیق بررسی تاثیر ورزش گروهی در تغییر سبک زندانیان بوده است.

  روش کار

  در پژوهش حاضر به مرور مبانی مرتبط پرداخته شده است. نتایج بررسی ادبیات تحقیق نشان داده است که ورزش می‎تواند بر کاهش جرم و بزهکاری تاثیر گذار باشد. در این تحقیق به بررسی تاثیر سلامت جسمانی، سلامت روانی، عدم بازگشت مجدد به زندان، کاهش خشونت، مشارکت گروهی، بر تغییر سبک زندانیان پرداخته شده است. با استفاده از نظر 372 زندانی و نرم افزار smart.pls روابط بین متغیرها، مورد آزمون قرار گرفت.

  نتایج

  نتایج نشان داد که ورزش‎های گروهی بر سلامت جسمانی تاثیر معناداری دارد. همچنین  ورزش‎های گروهی بر عدم بازگشت مجدد به زندان تاثیر معناداری دارد. ونیز  بر کاهش خشونت زندانیان تاثیر دارد.

  نتیجه گیری

  ورزش‎های گروهی بر سلامت روانی تاثیر معناداری دارد. ودر مجموع می‎توان گفت که  متغیر‎های مورد بررسی بر تغییر سبک  زندگی زندانیان تاثیر دارد.

  کلیدواژگان: سبک زندگی، زندانیان، ورزش گروهی
 • ابوالقاسم حیدر آبادی*، سیف الله فرزانه، مصطفی خسروی صفحات 364-373
  مقدمه

  نگاهی به روند تحولات جهان نشان می‎دهد که در سه دهه اخیر، باروری زنان تغییرچشم گیری نشان داده است به طوری که به زعم گیدنز«در میان تغییراتی که این روزها در جریان است، اهمیت هیچ کدام به‎اندازه اتفاقی نیست که در زندگی شخصی افراد شامل روابط جنسی، حیات عاطفی، ازدواج و خانواده در حال وقوع است».

  روش کار

  پ‍ژوهش حاضر پیمایشی و از نوع همبستگی است که 135 نفر از دانشجویان زن متاهل50-20سال به صورت تصادفی و به روش نمونه گیری طبقه بندی به نسبت حجم معین انجام شد. ابزار جمع آوری داده‎ها شامل دو پرسشنامه نوسازی و توسعه اجتماعی(MSDQ) و پرسشنامه میزان تغییرات باروری و ناباروری بود.

  نتایج

  نشان داد که بین تمامی‎خرده مقیاس‎های متغیر پیش بین با متغیر ملاک رابطه معنادار وجود دارد که مقدار آن متوسط رو به بالا می‎باشد. جهت آن بصورت منفی و غیر مستقیم بود. خرده مقیاس بی‎طرفی عاطفی بیش‎ترین مقدار ضریب همبستگی را در بین تمامی‎خرده مقیاس‎ها دارابود(61/0-). در تحلیل رگرسیون دو متغیره خرده مقیاس فرد گرایی(با مقدار53/0-) بیش‎ترین میزان تغییرات متغیر ملاک را تبیین کرد.

  نتیجه گیری

  رابطه بین نوسازی اجتماعی و میزان باروری، ناباروری همان گونه که در این تحقیق نشان داده شده است یک رابطه معکوس می‎باشد؛ یعنی در مناطق محروم استان گلستان و در سطح روستاهای به دور از امکانات این رابطه به خوبی نمایان است. مناطق برخوردار از رفاه و توسعه، نزدیک به مرکزاستان و شهرهای بزرگ‎تر شاهد میزان رشد جمعیت کمتری هستند. بنابراین جهت رسیدن به یک سطح باروری مطلوب در جامعه، باید تدابیری جهت اثرگذاری مناسب برنگرش زنان نسبت به باروری، به ویژه در افراد تحصیل کرده  با توجه به فاکتور‎های نوسازی اجتماعی اتخاذ گردد.

  کلیدواژگان: باروری، نا باروری، نوسازی، نوسازی اجتماعی
 • محمدرضا تمنایی فر*، حسین رضایی، ستاره حدادی صفحات 374-387
  مقدمه

  عملکرد تحصیلی شاخصی مهم به منظور ارزیابی میزان موفقیت نظام آموزشی است که ارتقاء آن از اولویت نظام آموزشی بشمار می‎رود. لذا شناسایی عوامل موثر بر عملکرد تحصیلی حایز اهمیت است. بدین منظور پژوهش حاضر با هدف پیش بینی عملکرد تحصیلی دانشجویان بر اساس سازگاری(آموزشی، عاطفی و آموزشی) و صفات شخصیت اجرا گردید.

  روش کار

   طرح این پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی بود. با روش نمونه گیری خوشه ای، 360 نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه کاشان(5204 نفر) در سال تحصیلی 96-97 انتخاب شدند. به منظور جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه سازگاری سینا و سینگ ، پرسشنامه شخصیت هگزاکو و از میانگین نمرات درسی(معدل) به عنوان شاخص عملکرد تحصیلی استفاده شد.

  نتایج

   نتایج نشان داد که بین عملکرد تحصیلی و سازگاری (05/0p<  ، 16/0-r=)، سازگاری آموزشی (01/0p<  ، 28/0-r=) و سازگاری اجتماعی(05/0p<  ، 10/0-r=) ، توافق پذیری (05/0p<  ،  11/0-   r=) و هیجان پذیری (05/0p< ، 10/0r=) همبستگی معنادار وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که از بین مولفه‎های سازگاری، سازگاری آموزشی قویترین پیش بینی کننده عملکرد تحصیلی است. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد صفت شخصیت توافق و هیجان پذیری نقش بیشتری در پیش بینی عملکرد تحصیلی دانشجویان دارند.

  نتیجه گیری

   با توجه به یافته‎های این پژوهش مبنی بر ارتباط بین سازگاری و صفات شخصیت  با عملکرد تحصیلی، ضروری است در مداخله‎های آموزشی و مشاوره ای، سطح سازگاری و صفات شخصیت مورد توجه روانشناسان و مشاوران تحصیلی قرار گیرد.

  کلیدواژگان: عملکرد تحصیلی، سازگاری، صفات شخصیت، هگزاکو
 • لیلا علاقبند، حسن پاشا شریفی*، ولی الله فرزاد، علیرضا آقایوسفی صفحات 388-402
  مقدمه

  هدف پژوهش حاضر ارایه مدلی برای پیش بینی طلاق عاطفی بر مبنای سواد عاطفی، سبک های مقابله ای، کیفیت زندگی و هیجان خواهی با میانجی گری تنظیم هیجان بود.

  روش کار

  روش این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نوع توصیفی- همبستگی با رویکرد مدل ساختاری بود. از جامعه زنان متاهل شاغل در مدارس ابتدایی دولتی شهر تهران با روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله‎ای 350 نفر انتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده ها پرسشنامه طلاق عاطفی گاتمن، کیفیت زندگی واروشریون، سبک های مقابله ای لازاروس - فولکمن، هیجان خواهی زاکرمن، کارکردهای روانشناختی خانواده ایرانی کیمیایی و پرسشنامه دشواری تنظیم هیجان گراتز مورد استفاده قرار گرفت.

  نتایج

  آزمون رگرسیون نشان داد که سواد عاطفی و کیفیت زندگی تاثیر منفی بر طلاق عاطفی دارند. هیجان خواهی، تنظیم هیجان و سبک گریز اجتناب تاثیر مثبت بر طلاق عاطفی دارند. سواد عاطفی با 37/0- بیشترین تاثیر را بر طلاق عاطفی دارد. ضرایب تاثیر غیر مستقیم با واسطه گری تنظیم هیجان نشان می دهد دوری گزینی و گریز-اجتناب تاثیر مثبتی بر طلاق عاطفی دارد. رویارویی، حمایت اجتماعی، کیفیت زندگی و مسیولیت پذیری دارای ضرایب تاثیر غیرمستقیم منفی هستند که به معنای تاثیر منفی آن‎ها بر طلاق عاطفی با میانجیگری تنظیم هیجان است. دو متغیر گریز-اجتناب و کیفیت زندگی به هر دو شکل مستقیم وغیر مستقیم بر طلاق عاطفی اثر دارند.

  نتیجه گیری

  بین سواد عاطفی، سبک های مقابله ای، کیفیت زندگی و هیجان خواهی با طلاق عاطفی ارتباط وجود دارد که تنظیم هیجان می تواند این ارتباط را میانجی گری بکند.

  کلیدواژگان: طلاق عاطفی، سواد عاطفی، سبک های مقابله ای، کیفیت زندگی، هیجان خواهی، تنظیم هیجان
 • محمد تقی زمانی، علی علی زارعی*، حمید سجادی هزاوه، زهرا حاجی انزهایی صفحات 403-410
  مقدمه

  هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیرمیزان استفاده از شبکه‎های اجتماعی مجازی با نقش میانجی گری کیفیت زندگی بر سلامت عمومی‎ورزشکاران جانباز و معلول ایران بود.

  روش کار

  روش تحقیق از نوع توصیفی و همبستگی می باشد. جامعه آماری این تحقیق کلیه ورزشکاران جانباز و معلول ایران در سال 1397 تشکیل داده است. روش نمونه گیری به صورت تصادفی خوشه‎ای چند مرحله‎ای بود. حجم نمونه با توجه به جدول مورگان 384 نفر و در مجموع 390 پرسشنامه جمع آوری گردید. به منظور جمع آوری داده‎ها از پرسشنامه محقق ساخته میزان استفاده ازشبکه‎های اجتماعی مجازی، کیفیت زندگی رولند و همکاران (2006) و پرسشنامه سلامت عمومی‎(GHQ) گلدبرگ استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون هایt  تک نمونه ای، ضریب همبستگی پیرسون و ضریب رگرسیون خطی و نرم افزار آماری نرم افزار SPSS نسخه 22 در سطح معنی داری 05/0 استفاده شد.

  نتایج

  نتایج نشان داد که بین شبکه‎های اجتماعی مجازی با سلامت عمومی‎رابطه معنی داری وجود ندارد ولی تاثیر متغیر میانجی کیفیت زندگی در رابطه علی شبکه‎های مجازی اجتماعی با سلامت عمومی‎معنادار است (001/0≥ P).

  نتیجه گیری

  به نظر می‎رسد که شبکه اجتماعی زمانی که به عنوان حامی‎و تقویت کننده باشد، می‎تواند کیفیت زندگی را بالا برده و به تبع آن سلامت عمومی ‎را ارتقا دهد.

  کلیدواژگان: شبکه‎های اجتماعی مجازی، کیفیت زندگی، سلامت عمومی، فعالیت بدنی، جانبازان، معلولین
 • آزاده سیف حسینی، جوانشیر اسدی*، اکرم ثناگو، افسانه خواجوندخوشلی صفحات 411-420
  مقدمه

  پژوهش ها در ایران نشان داده اند که 2/0% از کودکان و نوجوانان زیر 15 سال از سرطان رنج می برند.ابتلای کودک به سرطان، خانواده و خصوصا مادر را با چالش‎های زیادی روبرو می‎کند و سبب می‎شود که والدین، انرژی و هزینه زیادی صرف نگهداری از کودک نمایند. پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی طرحواره درمانی مبتنی بر درمان گروهی و برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر تاب آوری مادران کودکان مبتلا به سرطان انجام شد.

  روش کار

  اینپژوهش از نوع شبه آزمایشی و در قالب طرح پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل بود، جامعه آماری پژوهش حاضر را تمامی‎مادران کودکان مبتلا به سرطان مرکز آموزشی درمانی کودکان طالقانی شهرستان گرگان در نیمه اول سال 1397 تشکیل می‎دادند، که 30 مادر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل گمارده شدند. گروه‎های آزمایش در جلسات طرحواره درمانی(12 جلسه) و برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی (8 جلسه)، بر اساس پروتکل تدوین شده شرکت نمودند.آزمودنیهای گروه کنترل درمان یا مداخله‎ای دریافت نکردند. ابزار پژوهش پرسشنامه 25 سوالی کانر و دیویدسون (2003) بود. داده‎های پژوهش با استفاده از نرم افزارSPSS  شاخص‎های توصیفی و تحلیل کوواریانس تک متغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.  

  نتایج

  یافته‎های به دست آمده در این پژوهش نشان داد که میزان F  بدست آمده برای متغیر تاب آوری در مرحله پس آزمون در سطح معناداری 05/0  P< معنی دار بود، به عبارتی اثر آموزش تکنیک طرحواره درمانی بر تاب آوری (001/0,  P

  کلیدواژگان: طرحواره درمانی مبتنی بر درمان گروهی، برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی، تاب آوری، سرطان
 • حمیده صمدی*، مینا قنبریان، سحر حسینی، کبری ریوفی، سیمین پناباد صفحات 421-426
  مقدمه

  آسم به عنوان یک بیماری جسمانی تحت تاثیر مسایل روانشناختی قرار دارد. هدف پژوهش حاضر بررسی فعالیت سیستم مغزی رفتاری و مکانیسم‎های دفاعی در افراد مبتلا به آسم و افراد عادی می باشد.

  روش کار

  به منظور انجام پژوهش تعداد 50 نفر بیمار مبتلا به آسم، مراجعه کننده به کلینیک‎های تخصصی و مطب‎های پزشکان متخصص در این زمینه و با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس و غیر تصادفی و با 50نفر از افراد عادی و غیر مبتلا مقایسه شدند. شرکت کنندگان از طریق ابزار سنجش تحقیق شامل مقیاس مکانیسم دفاعی (DSQ) (1993) اندروز و همکارانش و پرسشنامه ی شخصیتی گری-ویلسون جهت بررسی فعالیت سیستم مغزی رفتاری بودند. داده ها با آزمون تی مستقل تجزیه و تحلیل شد. تحلیل داده ها به کمک نرم افزارهای SPSS16و LISREL8/54و به روش آزمون تحلیل واریانس چند راهه و تحلیل مسیر  انجام شد.

  نتایج

  بیماران در بعد دلیل تراشی نسبت به افراد سالم در سطح بالاتری قرار دارند، نتایج جدول همچنین نشان می‎دهد در سایر ابعاد واکنش وارونه، بازگشت با جا به جایی با، انکار با،خیالبافی با والایش با، تبدیل با و توجیه عقلی با در سطح (p<0/001)  معنی داری است و بیماران در ابعاد فوق نسبت به افراد سالم در سطح بالایی قرار دارند،بین دو گروه در هر دو متغیر تفاوت معناداری داشتند(P< 0/05).

  نتیجه گیری

  نتایج بدست آمده نشان داد که در تمام ابعاد مکانیسم دفاعی و فعالیت سیستم مغزی رفتاری کلی افراد مبتلا آسم با افراد سالم تفاوت معناداری دارند.

  کلیدواژگان: سیستم رفتاری مغزی، مکانیسم دفاعی، آسم
 • برات فراقی دستجرد، پرویز شریفی درآمدی*، نورعلی فرخی صفحات 427-436
  مقدمه

  تعامل مادر-کودک به عنوان یکی از مهمترین ارتباط های کودکان در زندگی، اهمیت زیادی دارد. هدف این پژوهش تعیین اثربخشی برنامه آموزشی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تعامل مادر-کودک مادران دارای کودک مبتلا به اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی بود.

  روش کار

  در این پژوهش از روش نیمه آزمایشی و طرح پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل و پیگیری سه ماهه بود. جامعه آماری این پژوهش را تمامی مادران دارای فرزند مبتلا به اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی شهرستان مرند تشکیل دادند. از این جامعه، 40  نفر بصورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و بصورت تصادفی در دوگروه (20 تایی) آزمایشی و کنترل جایگزین شدند. پرسشنامه تعامل مادر-کودک رابرت (1961) در سه مرحله پژوهش اجرا گردید، برای گروه آزمایش هشت جلسه آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد اجرا شد. یافته های پژوهش در نهایت با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 23 و آزمون اندازه گیری مکرر تحلیل شدند.

  نتایج

  نتایج حاصل از اندازه گیری  مکرر و آزمون های  تعقیبی نشان داد آموزش مبتنی  بر پذیرش  و تعهد  بر  بهبود سبک تعامل پذیرش، تعدیل سبک تعامل بیش حمایت گری، سبک تعامل سهل گیری و سبک تعامل طرد مادران دارای کودک مبتلا به اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی اثر بخش بوده و اثر برنامه آموزشی در طول زمان پایدار  بوده است (001/0p ≤).

  نتیجه گیری

  آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تعامل مادر-کودک مادران دارای فرزند مبتلا به اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی تاثیر دارد؛ لذا مشاوران و روانشناسان می توانند از این رویکرد برای بهبود تعامل مادر-کودک، بهره ببرند.

  کلیدواژگان: آموزش پذیرش و تعهد، تعامل مادر-کودک، نارسایی توجه، بیش فعالی
 • بهزاد عبدالله پور* صفحات 437-445
  مقدمه

  در این پژوهش به بررسی نگرش دانشجویان پرستاری نسبت به ازدواج و طلاق و رابطه آن با مولفه های جو اجتماعی خانواده پرداخته شده است. هدف این تحقیق بررسی نگرش دانشجویان پرستاری نسبت به ازدواج وطلاق و ارتباط آن  با مولفه های جو اجتماعی خانواده است تا از این طریق بتوانیم تبین مناسبی برای نگرش این دانشجویان نسبت به ازدواج وطلاق ارایه دهیم.

  روش کار

  جامعه این تحقیق تمام دانشجویان دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه شیراز- که تعداد آنها 166 نفر بود- می باشد. به علت حجم کم نمونه مورد نظر از تمام آفراد جامعه به شکل نمونه گیری سرشماری انتخاب به عمل آمد. و ابزار این پژوهش عبارتنداز: پرسشنامه سنجش جو اجتماعی خانواده، پرسشنامه سنجش نگرش نسبت به ازدواج وطلاق. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش همبستگی استفاده شد.

  نتایج

  نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان داد که همبستگی معناداری بین نگرش دانشجویان نسبت به ازدواج و طلاق و ارتباط آن با مولفه های جو اجتماعی خانواده وجود دارد.

  نتیجه گیری

  با توجه به نقش مهم ازدواج و تاثیر بد طلاق در زندگی انسان بررسی نگرش نسبت به ازدواج و طلاق و ارتباط آن با مولفه های جو اجتماعی خانواده نقش مهمی در شناسایی عوامل شکست و موفقیت در زندگی زناشویی دارد.

  کلیدواژگان: ازدواج، طلاق، جو اجتماعی خانواده
 • آزاده مرادزاده فهرجی*، احمد برجعلی، فریبرز درتاج، کاظم نعمت الله زاده ماهانی صفحات 446-455
  مقدمه

  ولع خوردن، یک تمایل قوی و اغلب غیر قابل کنترل برای خوردن است. شواهد علمی‎جدید نشان می‎دهد که تغییرات در تحریک پذیری قشر مغز توسط تحریک کاتدی و آندی می‎تواند در کاهش میزان ولع خوردن موثر باشد. هدف این پژوهش بررسی اثر بخشی هر یک از روش‎های رژیم درمانی و تحریک مستقیم مغز بر کاهش ولع خوردن در زنان با چاقی سطح یک و  دو  بوده است.

  روش کار

  46 نفر از زنان مراجعه کننده به کلینیک درمان چاقی رسول اکرم، به سه گروه آزمایش(گروه تحت درمان با تحریک مستقیم مغز، گروه تحت درمان با روش رژیم درمانی، گروهی که از ترکیب این دو روش استفاده کردند) و یک گروه کنترل تحریک مستقیم مغزی(شم) تقسیم شدند. ابتدا از نظر متغییرهای دموگرافیک(سن، قد، وزن، و سایر اختلالات جسمی‎و روانشناختی) مورد بررسی قرار گرفتند و سپس پرسشنامه ولع خوردن(FCQ) را پرکردند و به مدت 10 جلسه طی دو هفته در معرض روش‎های آزمایشی قرار گرفتند و در پایان دوره درمانی گروه‎ها مجدد پرسشنامه ولع خوردن را پر کردند.

  نتایج

  نتایج پژوهش نشان داد که روش تحریک مستقیم مغز به تنهایی و ترکیب آن با روش رژیم غذایی، به شکل معنا داری نمرات پرسشنامه ولع خوردن را کاهش دادند اما روش رژیم درمانی تنها نتوانست تغییر معناداری در کاهش نمرات پس آزمون پرسشنامه ولع خوردن در گروه رژیم درمانی ایجاد نماید.

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج پژوهش، به نظر می‎رسد می‎توان از روش تحریک مستقیم مغز  و روش  ترکیب تحریک مستقیم مغز  با رژیم درمانی می‎تواند در کاهش ولع خوردن زنان چاق استفاده نمود.

  کلیدواژگان: چاقی، ولع غذایی، روش تحریک مغز، رژیم غذایی
 • فرشته تقوی، پروین میرزایی*، مهری ازندریانی، سولماز رضایی شجاعی صفحات 456-466
  مقدمه

  حاضر با هدف تعیین اثربخشی روان درمانی پویشی کوتاه مدت بر اضطراب، افسردگی و شادکامی زنان دارای اختلال اضطراب فراگیر انجام شده است.

  روش کار

  در پژوهش حاضر از روش نیمه آزمایشی و طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد. از جامعه زنان دارای اضطراب فراگیر منطقه 1 شهرستان تهران با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس، 40 نفر از زنان دارای اضطراب فراگیر انتخاب و با استفاده از روش تصادفی به دو گروه کنترل و آزمایش تقسیم شدند. ابتدا برای هر دو گروه پیش آزمون اضطراب، افسردگی و شادکامی اجرا شد، سپس طرح مداخله 8 جلسه ای روان درمانی پویشی کوتاه مدت، برای گروه آزمایش اجرا شد و پس آزمون اضطراب، افسردگی و شادکامی برای هر دو گروه اجرا شده و در نهایت با استفاده از آزمون کورایانس به تحلیل یافته ها پرداخته شد.

  نتایج

  نتایج نشان داد که روان درمانی پویشی کوتاه مدت بر کاهش اضطراب(001/0≤ p) و افسردگی (001/0≤ p) و افزایش شادکامی(001/0≤ p) زنان دارای اضطراب فراگیر تاثیر مثبت و معنی داری دارد.

  نتیجه گیری

  از روان درمانی پویشی کوتاه مدت می توان جهت کاهش اضطراب و افسردگی و افزایش شادکامی در نتیجه بهبود سلامت روان زنان دارای اضطراب فراگیر بهره برد.

  کلیدواژگان: روان درمانی پویشی کوتاه مدت، اضطراب فراگیر، افسردگی، شادکامی
 • الهام نقاش زاده، جواد خلعتبری*، سیدعلی حسینی المدنی، حسن اسدزاده دهرایی، علیرضا محمدی آریا صفحات 457-464
  مقدمه

  مرور پژوهش های انجام شده نشان از اثربخش بودن رویکردهای مختلف آموزش مهارت های زندگی بر ابراز وجود و تنظیم هیجانی دارد؛ اما آیا مهارت های زندگی بر اساس رویکرد جی مک گرا هم می تواند بر ابراز وجود و تنظیم هیجان نوجوانان موثر باشد؟این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی آموزش مهارت های زندگی براساس رویکرد جی مک گرا بر ابراز وجود و تنظیم هیجان نوجوانان انجام شد.

  روش کار

  روش پژوهش از نوع کمی و نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه گواه بود. از بین جامعه آماری نوجوانان بعد از غربالگری، 30 نفر نوجوان به صورت هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه گواه و آزمایش جایگزین شدند. پرسشنامه های ابراز وجود (گمبریل و ریچی، 1975) و تنظیم شناختی هیجان (گرانفسکی و همکاران، 2001) بین هر دو گروه به عنوان پیش آزمون توزیع شد، سپس گروه آزمایش تحت آموزش مهارت های زندگی (جی مک گرا، 2000) قرار گرفتند و در نهایت از هر دو گروه پس آزمون گرفته شد و داده های جمع آوری شده با استفاده از تحلیل کوواریانس چند متغیره و تک متغیره تحلیل شد.

  نتایج

  نتایج نشان داد که آموزش مهارت های زندگی براساس رویکرد جی مک گرا باعث افزایش ابراز وجود و تنظیم هیجان نوجوانان گروه آزمایش در پس آزمون بود (001/0≥P).

  نتیجه گیری

  به منظور افزایش قدر ابراز وجود و تنظیم هیجان نوجوانان می توان از رویکرد نوین آموزش مهارت های زندگی براساس جی مک گرا بهره گرفت.

  کلیدواژگان: مهارت های زندگی، رویکرد جی مک گرا، ابراز وجود، تنظیم هیجان
 • بهزاد دیوکان*، شهرام نظری صفحات 464-475
  مقدمه

  هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی تاثیر هوش سازمانی بر اثربخشی و تعالی سازمانی فدراسیون‎های مدال آور و غیر مدال آور (بر اساس مدلEFQM) بود.

  روش کار

  به صورت هدفمند تعداد 106 نفر از کارکنان 10 فدراسیون (کشتی، وزنه برداری، کاراته، تکواندو، والیبال، شنا، تنیس روی میز، بدمینتون، جودو، دو و میدانی) به صورت داوطلبانه در تحقیق شرکت نمودند و از پرسشنامه‎های هوش سازمانی کارل آلبرشت(2003)  دارای 35 سوال و 7 مولفه، پرسشنامه اثربخشی سازمانی حمیدی(1393) شامل 20 سوال و نیز پرسشنامه استاندارد تعالی سازمانی  شامل 50 سوال استفاده شد. روایی پرسشنامه‎ها با استفاده ازروایی صوری و نظرات 10 تن از متخصصان و ضریب پایایی با استفاده از روش آلفای کرونباخ مطلوب و بیش از 70/0 گزارش شد. در بخش تجزیه و تحلیل یافته از روش آماری رگرسیون و مدل معادلات ساختاری استفاده شد.

  نتایج

  نتایج نشان داد که ارتباط مثبت و معنی داری بین هوش سازمانی با تعالی سازمانی (43/0=r و 28/3=t)و اثربخشی سازمانی (28/0=r   04/2=t) وجود دارد. مدل علی روابط بین متغیرها از برازش کافی برخوردار بود (08/0=RMSEA ، 19/156 =X2 ،  89/0= IFI، 87/0= NFI، 89/0= CFI).

  نتیجه گیری

  نتایجنشان دادهوش سازمانی می‎تواند با افزایش دانش در فدراسیون‎های ورزشی سبب ایجاد مزیت رقابت نوینی در آنها شود، و با توجه به نقش ارزیابی مدیریت کیفیت (تعالی سازمانی) در بهبود کیفیت خدمات این امر می‎تواند گامی ‎مهم در جهت بهبود اثربخشی سازمان‎ها باشد.

  کلیدواژگان: هوش سازمانی، اثربخشی، تعالی سازمانی، فدراسیون‎های ورزشی
 • مجید کاظمی نژاد، ابوالفضل کرمی*، آمنه معاضدیان، مستوره صداقت صفحات 468-475
  مقدمه

  پژوهش حاضر با هدف تدوین مدل ساختاری بهزیستی روان شناختی بر اساس خوش بینی و تاب آوری انجام شد.

  روش کار

  روش پژوهش همبستگی با رویکرد مدل معادلات ساختاری بود. جامعه مورد مطالعه پژوهش حاضر دانشجویان تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری) دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی‎واحد علوم و تحقیقات تهران بودند که 358 نفر از آنان در پژوهش شرکت کردند روش نمونه گیری در پژوهش حاضر طبقه ای تصادفی متناسب با تعداد دانشجویان در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری بود.  آنان به پرسشنامه های خوش بینی، تاب آوری و بهزیستی روان شناختی پاسخ دادند. پایایی و روایی ابزارها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ و تحلیل عاملی تاییدی مورد تایید قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و مدل معادلات ساختاری با نرم افزار ایموس استفاده گردید.

  نتایج

  نتایج نشان داد که مدل ساختاری ارایه شده از برازش مطلوبی برخوردار است؛ تاثیر خوش بینی (54/2=t) و تاب آوری (54/2=t) بر بهزیستی روانشناختی مثبت و معنادار است. همچنین یافته ها نشان می دهد  که ضریب همبستگی خوش بینی با تاب آوری (50/0r=) و بهزیستی روانشناختی (48/0r=) در سطح 01/0 مثبت و معنادار است.

  نتیجه گیری

  بهزیستی روانشناختی دانشجویان بر مبنای خوش بینی و تاب آوری قابل پیش بینی است.

  کلیدواژگان: خوش بینی، تاب آوری، بهزیستی روان شناختی، مدل ساختاری
 • ملیحه پورعلی*، حسن یعقوبی، رحیم یوسفی صفحات 476-484
  مقدمه

  اعتیاد مشکلی چند وجهی بوده و از عوامل فردی و بین فردی متعددی تاثیر می پذیرد. این مطالعه با هدف پیش بینی آمادگی به اعتیاد براساس صفات بنیادی شخصیت و تنظیم شناختی هیجان انجام گرفت.

  روش کار

  طرح پژوهش حاضر از نوع همبستگی بود که در آن 340 دانشجو (122 دانشجوی پسر و 218 دانشجوی دختر) به صورت تصادفی خوشه ای انتخاب شده و به تکمیل پرسشنامه های شناسایی افراد در معرض اعتیاد، پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان، پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصیت فرم کوتاه پرداختند. داده های بدست آمده از طریق روش های آمار توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و استنباطی (رگرسیون گام به گام) و به کمک نرم افزا تحلیل آماری SPSS v.22 تجزیه و تحلیل شدند.

  نتایج

  نتایج بدست آمده نشان دهنده آن بود که بین صفات بنیادی شخصیت و تنظیم شناختی هیجان با گرایش به اعتیاد همبستگی معنی داری وجود داشته و متغیرهای تنظیم شناختی هیجان 35/4 درصد و ابعاد شخصیت 44/6 درصد از واریانس اعتیاد پذیری را تبیین می کند.

  نتیجه گیری

  با توجه به یافته های پژوهش که نشان دهنده نقش پیش بینی کنندگی صفات شخصیت و تنظیم هیجان شناختی در پیش بینی گرایش به اعتیاد بود، لازم است که در حوزه پیشگیری از وابستگی به مواد، آموزش دانشجویان در صفات بنیادی شخصیت و تنظیم هیجان بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

  کلیدواژگان: پنج عامل شخصیت، تنظیم شناختی هیجان، آمادگی به اعتیاد
 • فریماه عنبری، نیلوفر میکاییلی*، نادر حاجلو صفحات 485-494
  مقدمه

  اختلال پرخوری یکی از اختلالات مربوط به خورد و خوراک است. پرخوری روشی برای تسکین یا فرار از هیجانات منفی و ناخواسته است. هدف از مطالعه حاضر بررسی نقش عوامل درون فردی و بین فردی در پیش بینی بروز اختلال پرخوری در زنان است.

  روش کار

  مطالعه حاضر در زمره طرح های توصیفی- همبستگی گذشته نگر است. جامعه ی مورد مطالعه تمامی دانشجویان مونثی بود که در سال تحصیلی 97-96 در دانشگاه محقق اردبیلی مشغول به تحصیل می باشندشرکت کنندگان از طریق ابزر سنجش شامل مقیاس فشار فرهنگی- اجتماعی ادراک شده[1]: مقیاس درونی سازی لاغری ایده آل. پرسشنامه شکل بدنی[2]- مقیاس عزت نفس مقیاس ترس از ارزیابی منفی[3] (فرم کوتاه): مقیاس پرخوری[4]:ارزیابی شدند. جهت تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS-19 و از روش های آماری همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام استفاده شد.

  نتایج

  نتایج تحلیل حاکی از آن بود که از میان متغیرهای مورد مطالعه، نارضایتی از تصویر بدنی، فشار از سوی جامعه برای لاغری و عزت نفس پایین بیش از سایر متغیرها در اختلال پرخوری زنان نقش داشتند.

  نتیجه گیری

  فشارها و انتقادها برای لاغری چه از درون و چه از بیرون، فرد را همواره برای داشتن اندامی ایده آل تحت فشار قرار می دهد. فرد ناراضی که استاندارهایی خاص از ظاهر مطلوب دارد در نتیجه این فشارها، عزت نفسی خدشه دار و احساساتی منفی را تجربه کرده و پیوسته از تصویر بدنی خود ناراضی خواهد بود. در نتیجه برای مدیریت این هیجانات منفی ممکن است به پرخوری بعنوان روشی برای کنترل هیجانات روی آورد. 

  کلیدواژگان: اختلال پرخوری، عزت نفس، نارضایتی از تصویر بدن، ترس از ارزیابی منفی
 • غزاله ترناس، فرحناز مسچی، مهدی شاه نظری*، شیدا سوداگر، مانیا اصغرپور صفحات 490-497
  مقدمه

  پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش میانجی گری نمایه توده بدنی در پیش بینی عملکرد جنسی بر اساس هویت جنسیتیزنان انجام شد.

  روش کار

  روش تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی (غیرآزمایشی) و طرح پژوهش، همبستگی از نوع معادلات ساختاری بود. جامعه آماری مورد مطالعه این پژوهش زنان (24- 40 ساله) مراجعه کننده به مراکز سلامت، کرج در سال 1397 بودند. که از بین آنها 500 نفر که ملاک های ورود به پژوهش را داشتند با روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند. داده های پژوهش از طریق شاخص عملکرد جنسی زنان- روزن و همکاران (2000) و پرسشنامه هویت نقش جنسیتی در فرهنگ های مختلف- شرتزر و همکاران (2008) جمع آوری شد. در نهایت، داده ها در نرم افزارهای  SPSSو  AMOS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  نتایج

  نتایج نشان داد عملکرد جنسی ارتباط مثبت و مستقیمی با هر یک از متغیرهای هویت جنسیتی زنانه و مردانه وجود دارد نتایج حاصل از مدل نشان داد که ضریب رگرسیون تاثیر پذیری هویت جنسیتی از خصوصیات مردانه و خصوصیات زنانه به ترتیب برابر با 56/0 و 68/0 است (05/0>P). نمایه توده بدنی بر عملکرد جنسی در زنان نقش مستقیم دارد و ضریب رگرسیون تاثیر پذیری نمایه توده بدنی از قد و وزن به ترتیب برابر با 56/0 و 48/0 است (05/0>P). در نهایت، نتایج تحقیق نشان داد که نمایه توده بدنی نقش میانجیگری در پیش بینی عملکرد جنسی بر اساس خودپنداره جنسی در زنان دارد.

  نتیجه گیری

  شناخت ذهنی فرد از خود به عنوان هویت جنسیتی زنانه یا مردانه یعنی تصویری که فرد از هویت خودش در ذهن دارد، نقش پیش بینی کننده ای در عملکرد جنسی در زنان دارد. لازم است تا در مشاوره و روان درمان با در نظر گرفتن نمایه توده بدنی زنان، هویت جنسیتی به عنوان عامل مهم برای افزایش عملکرد جنسی زنان مورد توجه قرار گیرد.

  کلیدواژگان: نمایه توده بدنی، عملکرد جنسی، هویت جنسیتی زنان
 • آرنوش درستکار، هایده صابری*، نسرین باقری صفحات 495-502
  مقدمه

  پژوهش حاضر با هدف ارایه مدل ساختاری پیش بینی مشارکت اجتماعی بر اساس میزان خودکارآمدی، هویت اجتماعی، تاب آوری با نقش میانجی امید انجام شد.

  روش کار

  پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، همبستگی با رویکرد مدل ساختاری بود. از جامعه کارکنان یک شرکت دولتی، با استفاده از روش تصادفی ساده 303 نفر انتخاب شد و پرسشنامه های پژوهش شامل هویت اجتماعی (جنکینز، 2008)، امیدواری (اشنایدر و همکاران، 1991)، مقیاس تاب آوری (کانر و دیویدسون، 2003)، خودکارآمدی (شرر و همکاران،1982) و  مشارکت اجتماعی (درستکار، 1397) بود. برای تحلیل داده های پژوهش از آزمون همبستگی پیرسون، آزمون رگرسیون چندمتغیری و جهت برازش مدل اندازه گیری پژوهش از تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد.

  نتایج

  نتایج نشان داد که امید، هویت اجتماعی، تاب آوری و خودکارآمدی بر مشارکت اجتماعی تاثیر مستقیم دارند (005/0≥p). همچنین هویت اجتماعی، تاب آوری و خودکارآمدی با نقش میانجی گری امید بر مشارکت اجتماعی تاثیر دارد (005/0≥p).

  نتیجه گیری

  با توجه به اهمیت مشارکت اجتماعی در سازمان ها، می توان از نتایج این پژوهش به منظور پیش بینی و تقویت مشارکت اجتماعی استفاده کرد.

  کلیدواژگان: مشارکت اجتماعی، خودکارآمدی، تاب آوری، هویت اجتماعی، امید
 • بهاره سالاریان، آرزو شمالی اسکویی*، مسعود عارف نظری صفحات 497-506
  مقدمه

  بیماری درد مزمن علاوه بر مسایل جسمانی بر جنبه های روانی نیز تاثیر منفی دارد. اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر حیطه های مختلف نشان داده شده است؛ اما بر کیفیت زندگی و مدیریت درد مزمن مغفول واقع شده است. این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی ذهن آگاهی بر کیفیت زندگی و مدیریت درد مزمن انجام شد.

  روش کار

  در پژوهش حاضر بر حسب نوع گردآوری داده ها از نوع طرح های نیمه آزمایشی استفاده شد، طرح این پژوهش از نوع طرح های پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل بود. از جامعه آماری بیماران مراجعه کننده به کلینیک تخصصی درد پردیس در فصل بهار سال 1398 به روش در دسترس، 26 نفر انتخاب شد که به صورت تصادفی به دو گروه 13 تایی با عنوان گروه آزمایش و گروه گواه را تقسیم شدند. پرسشنامه های پژوهش پرسشنامه کیفیت زندگی (سازمان جهانی بهداشت، 1989) و خودمدیریتی درد (نیکولاس و همکاران، 2000) بود و از بسته آموزشی ذهن آگاهی کابات زین (2003) استفاده شد. داده ها با آزمون کواریانس مورد تحلیل قرار گرفت.

  نتایج

  نتایج کواریانس نشان داد که ذهن آگاهی بر افزایش کیفیت زندگی و مدیریت درد بیماران مبتلا به درد مزمن تاثیر مثبت و معنی داری دارد (001/≥p).

  نتیجه گیری

  آموزش ذهن آگاهی بر کیفیت زندگی و مدیریت درد مزمن موثر است؛ از این رو پیشنهاد می شود از تکنیک های ذهن آگاهی بر بیماران مبتلا به درد مزمن استفاده شود.

  کلیدواژگان: ذهن آگاهی، کیفیت زندگی، مدیریت درد، درد مزمن
 • مهشید عزیزی بروجن*، ایران داوودی، یدالله زرگر صفحات 503-513
  مقدمه

  هدف از پژوهش حاضر تعیین اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کیفیت زندگی و ساعات استفاده از اینترنت در دانش آموزان مقطع دبیرستان دارای وابستگی به اینترنت شهر اهواز بود.

  روش کار

  روش پژوهش از نوع آزمایشی پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. نمونه پژوهش شامل 30 نفر(15 نفر گروه آزمایش، 15 نفر گروه کنترل) از دانش آموزان دبیرستانی دارای وابستگی به اینترنت بود که به صورت نمونه گیری خوشه‎ای ‎چندمرحله‎ای ‎انتخاب شدند و به ابزارهای پژوهش که عبارت بودند از پرسشنامه کیفیت زندگی (کید اسکرین-27)و پرسشنامه ساعات استفاده از اینترنت پاسخ دادند. برای تحلیل داده‎ها از روش تحلیل کوواریانس (مانکوا) استفاده شد.

  نتایج

  نتایج حاصل از تحلیل داده‎ها نشان داد، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد باعث افزایش کیفیت زندگی (p

  کلیدواژگان: درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، کیفیت زندگی، ساعات استفاده از اینترنت، وابستگی به اینترنت
 • فاطمه ملاحی، میمنت تعبدی* صفحات 507-517
  مقدمه

  هدف اصلی در این پژوهش بررسی خود پنداره تحصیلی در رابطه با امید به تحصیل دانش آموزان دختر مقطع متوسطه اول ناحیه یک شیراز بود. این پژوهش از لحاظ هدف جزء تحقیقات کاربردی و از لحاظ اجرا جزء تحقیقات همبستگی بود.

  روش کار

  این پژوهش از لحاظ هدف جزء تحقیقات کاربردی و از لحاظ اجرا جزء تحقیقات همبستگی بود. در این پژوهش جامعه آماری کلیه دانش آموزان دختر مقطع متوسطه اول ناحیه یک شهر شیراز به تعداد حدودا 9000 نفر بود که با استفاده از معیار ابعاد، 200 نفرکه در سال 98-97  به تحصیل مشغول بودند به شیوه خوشه ای چند مرحله ای انتخاب گردید. ابزارگردآوری اطلاعات در پژوهش حاضر پرسشنامه بود. در این راستا از پرسشنامه های مقیاس امید به تحصیل(خرمایی و کمری،1396)، و پرسشنامه خود پنداره تحصیلی (چن یی سین، 2004) استفاده شد. سپس داده ها جمع آوری شد و به وسیله نرم افزار لیزرل مورد تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

   با توجه به ضرایب برآورد مسیر ، مشخص شد مسیرهای «خودتنظیمی تحصیلی به امید به تحصیلی » ضریب برآورد نسبتا مناسب (بیشتر از 3/0) را دارند. یعنی خودپنداره تحصیلی در رابطه بین خودتنظیمی تحصیلی و امید به تحصیل نقش واسطه ای دارد.

  نتیجه گیری

    نتایج پژوهش نشان داد که خود پنداره تحصیلی و ابعاد آن به طور مثبت امید به تحصیل دانش آموزان را پیش بینی می کند و خود پنداره تحصیلی نقش واسطه ای در رابطه بین امید به تحصیل و خود تنظیمی تحصیلی دارد.

  کلیدواژگان: خود پنداره تحصیلی، خود تنظیمی تحصیلی، امید به تحصیل
 • مهدی مرادجو نمین، علی بدیع زاده*، کامبیز حیدرزاده، سیدحسام سیدین صفحات 514-526
  مقدمه

  پژوهش حاضر با هدف ارایه الگوی توسعه کارآفرینی گردشگری مبتنی بر زنجیره‎های ارزشی در ایران انجام شده که مطالعه موردی این پژوهش استان اردبیل بود.

  روش کار

  پژوهش حاضر جزو تحقیقات کیفی محسوب می‎شود که از روش داده بنیاد برای انجام تحقیق استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه پژوهشگران و اساتید حوزه گردشگری و کارآفرینی و همچنین مدیران و کارشناسان بخش گردشگری سازمان گردشگری و میراث فرهنگی استان اردبیل بود. در این پژوهش حجم نمونه 50 نفر از پژوهشگران و اساتید حوزه گردشگری و کارآفرینی و همچنین مدیران و کارشناسان بخش گردشگری سازمان گردشگری و میراث فرهنگی استان اردبیل بودند که به صورت روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده بودند. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل تجزیه و تحلیل و اسناد و مدراک، مصاحبه عمقیق و مشاهده بود. تجزیه و تحلیل داده‎ها از طریق کدگذاری کیفی انجام شد.

  نتایج

  نتایج تجزیه و تحلیل داده‎ها نشان داد که الگوی توسعه کارآفرینی گردشگری مبتنی بر زنجیره‎های ارزشی شهرستان اردبیل از هشت حلقه تشکیل شده است که عبارتند از: مراکز اقامتی، رستوران، زیرساخت، تسهیلات گردشگری، امکانات و خدمات، حمل و نقل، فناوری و توسعه سیستم آموزش و توسعه مهارت ها.

  نتیجه گیری

  به منظور توسعه کارآفرینی گردشگری مبتنی بر زنجیره های ارزشی شهرستان اردبیل می توان از الگوی هشت حلقه ای بهره برد.

  کلیدواژگان: کارآفرینی، توسعه، گردشگری، زنجیره های ارزشی
 • هوشنگ کنارکوهی*، عباس صادقی، خاطره باوادی صفحات 518-528
  مقدمه

  هدف از پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش زوج درمانی هیجان مدار برافزایش شادکامی‎و بهبود الگوهای ارتباطی زوجین بود.

  روش کار

  این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی و با روش پیش آزمون و پس آزمون با گروه گواه و آزمایش می‎باشد. حجم نمونه شامل60 نفر (30زوج) بودکه به شیوه نمونه گیری دردسترس از مراکز مشاوره شهر ایذه درسال 1397 انتخاب گردیدند و به شیوه تصادفی ساده به دوگروه آزمایش وگواه گمارده شدند. سپس افراد گروه آزمایش به مدت 8 جلسه تحت آموزش راهبردهای مدیریت هیجان مبتنی بررویکرد (EFT) قرار گرفتند.

  نتایج

  براساس مقایسه پیش آزمون و پس آزمون دوگروه یافته‎ها نشان داد که شادکامی‎و بهبود الگوهای ارتباطی زوجین در پس آزمون نسبت به پیش آزمون افزایش پیدا کرده است.

  نتیجه گیری

  بنابراین آموزش راهبردهای مدیریت هیجان مبتنی بررویکرد (EFT) تاثیر معناداری بر افزایش شادکامی‎وبهبود الگوهای ارتباطی زوجین دارد.

  کلیدواژگان: زوج درمانی هیجان مدار، شادکامی، الگوهای ارتباطی زوجین
 • علی فرنام*، حمیدرضا میرشکاری، لطف الله صابریان بروجنی، زهرا کرمی مهاجری صفحات 527-538
  مقدمه

  شواهد جمع آوری شده نشان می دهد که تشخیص و درمان افسردگی در بیماران مبتلا به دیابت ممکن است تاثیر مطلوبی در کنترل قند خون داشته و شاید حتی از بروز عوارض ناشی از دیابت نیز جلوگیری کند یا آنرا به تاخیر بیفتد. هدف از این مطالعه بررسی اثربخشی درمان ذهن آگاهی مبتنی بر خوردن (MB-EAT) بر مراقبت از خود، افسردگی در زنان مبتلا به دیابت نوع 2 بود.

  روش کار

  طرح پژوهش از نوع کارآزمایی بالینی تصادفی آینده نگر بود که پیش آزمون، پس آزمون، پیگیری و کنترل استفاده شد. جامعه آماری شامل کلیه زنان مبتلا به دیابت نوع 2 در شهر زاهدان بود که به مرکز بهداشت پزشکی مراجعه کردند. نمونه گیری به روش نمونه گیری دردسترس در مراکز بهداشتی و درمانی انجام شد و 30 بیمار براساس معیارهای ورود و خروج انتخاب شدند. شرکت کنندگان به طور تصادفی در گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند (15 نفر). پس از تصادفی سازی در گروه کنترل و گروه آزمایش، شرکت کنندگان در مداخله 5/1 ماهه شرکت کردند و سپس به دور دوم جمع آوری داده‎ها پرداخته شد.. برای جمع آوری داده‎ها از پرسشنامه افسردگی بک - نسخه دوم و پرسشنامه فعالیتهای خودمراقبتی استفاده شد. داده ها با استفاده از میانگین و انحراف معیار، آزمون لامبدا ویلکس، آزمون لون، آزمون کولموگروف-اسمیرنوف، MANCOVA و آزمون بنفرونی بااستفاده از  نرم افزار آماری SPSS-20 استفاده شد.

  نتایج

  تجزیه و تحلیل چند متغیره کوواریانس (MANCOVA) نشان داد که تاثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته معنی دار است (001 / 0>P) و آموزش درمان ذهن آگاهی مبتنی بر خوردن  (MB-EAT) بر خودمراقبتی و همچنین افسردگی افراد دیابتی تاثیر داشت و همچنین اثرات آن پس از یک ماه پایدار مانده است.

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج، می‎توان نتیجه گرفت که آموزش درمان ذهن آگاهی مبتنی بر خوردن (MB-EAT) الگوی موثر است. در همین راستا توصیه می‎شود روانشناسان و مشاورانی که در بهداشت روان کار می‎کنند می‎توانند از MB-EAT برای بهبود مراقبت از خود و افسردگی بیماران بخصوص زنان مبتلا به دیابت نوع 2 استفاده کنند.

  کلیدواژگان: آموزش درمان ذهن آگاهی مبتنی بر خوردن (MB-EAT)، مراقبت از خود، افسردگی، زنان، دیابت نوع 2
 • بهزاد عبدالله پور* صفحات 529-535
  مقدمه

  هدف این مطالعه بررسی اثربخشی آموزش درمان شناختی رفتاری تصویر بدن بر کاهش میزان اضطراب اجتماعی دانش آموزان دبیرستان شهرستان لار می‎باشد.

  روش کار

  این تحقیق یک روش تجربی است .ابتدا به روش تصادفی از نمونه‎های دردسترس دو گروه آزمایش و گواه مشخص شد و با استفاده از مقیاس تشخیص اضطراب اجتماعی      SPIکه به صورت پرسشنامه 45 سوالی می‎باشد میزان اضطراب هر دو گروه اندازه گیری شد.سپس روش درمان شناختی رفتاری بروی گروه آزمایش اجرا شد.و نتایج به با نرم افزار spss مورد تجذیه و تحلیل قرار گرفت.

  نتایج

  روش درمان شناختی -رفتاری بر کاهش میزان اضطراب اجتماعی و هراس اجتماعی به صورت معناداری موثر است.روش درمان شناختی- رفتاری بر روی گذرهراسی اجتماعی تاثیر معناداری ندارد.

  نتیجه گیری

  روش درمان شناختی-رفتاری یک روش مفید و اثر بخش در کاهش استرس دانش آموزان می‎باشد . این روش در درمان اضطراب  سایر افراد جامعه می‎تواند مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: درمان شناختی-رفتاری تصویر ذهنی بدن، اضطراب، گذر هراسی اجتماعی
 • شهره مرتضایی شمیرانی، بیوک تاجری، باقر ثنایی ذاکر*، شیدا سوداگر، فرحناز مسچی صفحات 536-547
  مقدمه

  پژوهش مذکور با هدف تعیین اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر عادات زندگی، رفتار خوردن آشفته و سبک زندگی ارتقا دهنده سلامت در زنان مبتلا به چاقی بود.

  روش کار

  طرح پژوهش به لحاظ هدف کاربردی از نظر ماهیت یک پژوهش نیمه آزمایشی، از نوع پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل و با گمارش تصادفی بود. جامعه آماری شامل کلیه زنان مراجعه کننده به کلینیک های تغذیه و رژیم درمانی منطقه 2 شهر تهران در سال 1397 بود. از میان مراجعه کنندگان به این مراکز ، به روش در دسترس تعداد 30 نفر انتخاب شده و در 2 گروه 15 نفره جایگزین شدند. شرکت کنندگان با پرسشنامه ارزیابی عادات زندگی (2005)، بازخورد خوردن (1979) و سبک زندگی ارتقا دهنده سلامت والکر (1977) مورد ارزیابی قرار گرفتند. سپس شرکت کنندگان گروه درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد 8 جلسه 5/1 ساعته مورد آموزش قرار گرفتند و گروه کنترل هیچ آموزشی را دریافت نکردند. داده ها در نرم افزار SPSS نسخه 23 مورد تجزیه تحلیل قرار گرفتند. به منظور بررسی فرضیه های تحقیق از روش تحلیل واریانس چند متغیره (MANCOVA) با یک عامل اندازهگیری مکرر برای تحلیل داده ها استفاده شد.

  نتایج

  آزمون تحلیل کواریانس (ANCOVA) نشان داد که گروه درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر عادات زندگی، رفتار خوردن آشفته و سبک زندگی ارتقا دهنده سلامت تاثیر معنی داری داشته است (05/0>P). نتایج حاصل از مقایسه زوجی دو گروه از طریق آزمون تعقیبی توکی نشان دهنده اختلاف میانگین عادات زندگی، رفتار خوردن آشفته و سبک زندگی بین گروه کنترل و گروه درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش بود. همچنین نتایج در آزمون پیگیری دوماهه نشان داد که اثر بخشی گروه درمانی مبتنی بر تعهد و پذیرش بر عادات زندگی، رفتار خوردن آشفته و سبک زندگی ارتقا دهنده سلامت در زنان مبتلا به چاقی ماندگار است.

  نتیجه گیری

  درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر عادات زندگی، رفتار خوردن آشفته و سبک زندگی ارتقا دهنده سلامت در زنان مبتلا به چاقی اثربخش بوده است و از این روش درمانی برای بهبود شرایط زنان مبتلا به چاقی می توان سود جست.

  کلیدواژگان: گروه درمانی مبتنی بر تعهد و پذیرش، عادات زندگی، رفتار خوردن آشفته، سبک زندگی ارتقا دهنده سلامت، زنان چاق
 • لیدا اسعدی طهرانی، مهدیه صالحی*، مجتبی امیری مجد، آنیتا باغداساریانس، نورعلی فرخی صفحات 539-550
  مقدمه

  پژوهش حاضر با هدف، تدوین مدل ساختاری رفتارهای خوردن بر اساس سازگاری هیجانی و سبک‎های دلبستگی با میانجیگری احساس تنهایی در دانشجویان انجام گرفت.

  روش کار

  روش پژوهش همبستگی با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان شهرتهران در سال تحصیلی 98- 97 تشکیل دادند، که از میان آن ها، تعداد 481 نفر با روش نمونه گیری خوشه ای مرحله ای انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش عبارت بودند از: رفتارهای خوردن ون اشتراین و همکاران (1986)، سبک‎های دلبستگی سیمپسون (1990)، سازگاری هیجانی رابیو و همکاران (2004) و احساس تنهایی دی توماسو و همکاران (2004) که همگی از اعتبار و پایایی قابل قبولی برخوردار بودند. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار SPSS-V23 و Amos-22 استفاده گردید.

  نتایج

  نتایج نشان داد سازگاری هیجانی قدرت تبیین رفتارهای خوردن در دانشجویان را دارا می‎باشد. همچنین احساس تنهایی در رابطه بین متغیر سازگاری هیجانی و رفتارهای خوردن نقش میانجی را دارا می‎باشد. متغیر سبک های دلبستگی دو سوگرا و اجتنابی قدرت تبیین رفتارهای خوردن در دانشجویان را دارا می باشند. اما سبک دلبستگی ایمن قدرت تبین رفتارهای خوردن را ندارد.

  نتیجه گیری

  همچنین نتایج نشان می دهد، اثر غیر مستقیم سبک دلبستگی ایمن و سبک دلبستگی اجتنابی معنادار می باشد اما اثر غیر مستقیم سبک دلبستگی دو سو گرا معنادار نمی باشد این بدان معناست که احساس تنهایی در رابطه بین متغیر سبک دلبستگی دو سو گرا و رفتارهای خوردن نقش میانجی را دارا نمی باشد. و بنابراین به نظر می رسد رفتارهای خوردن تحت تاثیر عوامل مختلفی چون سازگاری هیجانی و سبک‎های دلبستگی است و نیاز به بررسی همه جانبه اختلال خوردن ازجنبه‎های مختلف می باشد.

  کلیدواژگان: رفتارهای خوردن، سازگاری هیجانی، سبک‎های دلبستگی، احساس تنهایی
 • فخرالسادات کاظمی، بیوک تاجری*، نظام هاشمی صفحات 548-556
  مقدمه

   پژوهش حاضر با هدف پیش بینی کیفیت خواب بر اساس شاخص توده بدنی با نقش میانجی گری افسردگی در دانشجویان انجام شد.

  روش کار

  روش تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی (غیر آزمایشی) و طرح پژوهش، همبستگی بود. جامعه آماری مورد مطالعه این پژوهش دانشجویان خانم دانشگاه آزاد اسلامی کرج که در ترم دوم سال تحصیلی 1398-1397 بودند. که از بین آنها 304 نفر که ملاک‌‌های ورود به پژوهش را داشتند با روش نمونه‌گیری غیرتصادفی هدفمند انتخاب شدند. داده‌های پژوهش از طریق مقیاس کیفیت خواب پیتزبورگ (1989) و پرسشنامه افسردگی بک (1996) جمع‌آوری شد و به منظور بررسی فرضیه‌ها و تحلیل داده‌ها از روش رگرسیون چندگانه استفاده شد.

  نتایج

  بررسی نتایج پژوهش نشان داد کیفیت خواب بر اساس شاخص توده بدنی با نقش میانجیگری افسردگی در دانشجویان اثر غیرمستقیم دارد. شاخص توده بدنی بر کیفیت خواب اثر مستقیم دارد د و افسردگی بر کیفیت خواب اثر ‌مستقیم دارد.

  نتیجه گیری

  بنابراین می‌توان بیان کرد که شاخص توده بدنی با نقش میانجیگری افسردگی توان پیش‌بینی کیفیت خواب را در دانشجویان دارند.

  کلیدواژگان: کیفیت خواب، سردردهای میگرنی، افسردگی، دانشجویان خانم
 • هاجر حاجی حیدری، سیداسماعیل موسوی* صفحات 557-567
  مقدمه

  هدف از پژوهش حاضر بررسی کیفی سناریوهای زندگی مبتنی بر تحلیل رفتار متقابل زنان دارای همسر با الگوی شخصیت پارانویید  بود. روش پژوهش حاضر کیفی از نوع موردی بود.

  روش کار

   جامعه  آماری این پژوهش کلیه زنان دارای همسر با الگوی شخصیتی پارانویید در شهر اصفهان بود. شرکت کنندگان این تحقیق به طریق تعیین حجم نمونه با روش اشباع به 7 نفر رسید. روش جمع آوری اطلاعات مصاحبه ی نیمه سازختار یافته بود که از قسمت‎های اطلاعات جمعیت شناختی، کشف سناریوهای زندگی تشکیل شده و برای تعیین میزان استاندارد آن از روش پژوهش به صورت بررسی محتوای آشکار و پنهان داده‎های بدست آمده از مصاحبه‎ها به شیوه کدگذاری دستی انجام شد.

  نتایج

   یافته‎های پژوهش حاکی از این بود که سناریوهای مختلف دارای سطوح تاثیرگذاری متفاوتی هستند که می‎توان در سه گروه پر کاربرد، با کاربرد متوسط، بدون کاربرد جایگزین کرد.

  نتیجه گیری

   یافته‎ها نشان داد که پیش نویس‎های زندگی  راضی کن، مهم نباش، بچه باش  بر دلایل ادامه‎ی زندگی زنان  با همسرانی با الگوی شخصیتی پارانوییدی  بیشترین تاثیر را دارند.
  واین سناریوها از جمله سناریوهایی می‎باشند که بیشترین میزان تکرار را در مصاحبه‎های انجام شده از آن خود کردند.

  کلیدواژگان: الگوی شخصیتی پارانویید، پیش نویس‎های زندگی، تحلیل رفتار متقابل
 • مرجان محمدیان، علیرضا ماردپور*، خسرو رمضانی، مهدی فتحی صفحات 569-578
  مقدمه

  پژوهش حاضر با هدف تعیین تفاوتاثربخشی هیبنوتراپی شناختی -رفتاری و دارو درمانی بر استرس ادراک شده و مهارت‌های بین‌فردی بیماران مبتلا به اختلال وحشتزدگیبود.

  روش کار

  روش پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش‌آزمون- پس آزمون با گروه گواه بود. بدین منظور، به صورت نمونه‌گیری در دسترس از بین مراجعه‌کنندگان به بیمارستان تخصصی ابن‌سینا، بود در بازده زمانی بهمن 1397 الی اردیبهشت 1398، 45 نفر انتخاب شده و در 3 گروه 15 نفره (دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل) جایگزین شدند.شرکت‌کنندگان با پرسشنامه‌های استرس ادراک شده کوهن (1983) و پرسشنامه مهارت‌های ارتباطی بین‌فردی ماتسون (1983) مورد ارزیابی قرار گرفتند. سپس شرکت‌کنندگان هیبنوتراپی شناختی -رفتاری 5 جلسه مورد آموزش قرار گرفتند، گروه دارو درمانی زیر نظر متخصص دارو مصرف کردند و گروه کنترل هیچ آموزشی را دریافت نکردند. داده‌ها با استفاده از تحلیل کوواریاس چندمتغیری مورد تجزیه‌ و تحلیل قرار گرفت.

  نتایج

  یافته‌ها نشان داد که در متغیر مهارت‌های بین‌فردی، پس‌آزمون هیبنوتراپی، تفاوت معنی‌داری با پس‌آزمون گروه کنترل و دارو درمانی داشت. در متغیر استرس ادراک شده، گروه دارو درمانی تفاوت معنی‌داری با گروه کنترل و هیبنوتراپی داشتند (001/0P<). نتایج آزمون تعقیبی نشان داد که میزان مهارت‌های بین‌فردی روان‌شناختی در گروه هیبنوتراپی به طور معنی‌داری بیشتر از گروه کنترل و دارو درمانی بود (01/0P<). 

  نتیجه گیری

  با توجه به تاثیر معنادار  هیبنوتراپی شناختی-رفتاری بر استرس ادراک شده و مهارت‌های بین‌فردی بیماران مبتلا به اختلال وحشتزدگی، پیشنهاد می‌شود از این روش در جهت افزایش سلامت روان این بیماران بهره برده شود.

  کلیدواژگان: اختلال وحشتزدگی، استرس ادراک شده، دارو درمانی، مهارت های بین فردی، هیبنوتراپی شناختی -رفتاری
|
 • Zahra Bondar Kakhki, Ali Mashhadi *, Seyed Amir Amin Yazdi Pages 1-14
  Introduction
  The purpose of this study was investigating the effectiveness of mindful parenting training on improvement of experiential avoidance, self-compassion and mindfulness in stressed mothers with preschooler child.
  Methods
  The design of the present study is experimental with pre-test, post-test and follow-up with sham group. Participants of 40 mothers with preschool children who were randomly divided into experimental and sham groups. The experimental group received 8 sessions of 2-hour mindful parenting educational intervention and the sham group received 8 sessions of 2-hour English language training. For measuring experiential avoidance, self-compassion, mindfulness, in order Acceptance, Action Questionnaire-II (AAQ-II), Self-Compassion Scale- short form (SCS-SF), and Mindful Attention Awareness Scale (MAAS) were used. Questionnaires were used in 3 phases including pre-test, post-test and two month-follow-up. Statistical analysis of data based on repeated measures analysis of variance and covariance
  Results
  The findings showed that the mean scores on the experimental avoidance, self-compassion and mindfulness variables in the experimental group at the post-test and follow-up phase were significantlyhigher than the intervention group(p <0.01).
  Conclusion
  The results of this study indicate that mindful parenting training is effective on improving the experience avoidance and promoting self-compassion and mindfulness of mothers with preschool children.
  Keywords: Mindful Parenting, Experiential avoidance, self-compassion, stressed mothers
 • Zahra Ahmadi Ardakani *, Nasrin Fatemi Oghada Pages 15-25
  Introduction
  This study aimed at examining the model of relationship between attachment styles and marital satisfaction with the mediating roles of forgiveness and empathy.
  Methods
  The participants include all married students of Yazd University who have got married at least for 2 years aged between 20-45 years old. Among them 200 students (101 men and 99 women) studying in the second semester of 1396-1397 were chosen randomly. The materials used in this study were the questionnaires of the Revised Adult Attachment scale (RAAS) by Collins and Read, Marital Satisfaction Scale, The Family Forgiveness Scale (FFS), and Batson Empathy Altruism (BEA). The collected data were analyzed through Pearson correlation coefficient and path analysis (bootstrapping) through SPSS software package 21 and AMOS.
  Results
  The findings of this study indicated that attachment styles have a direct effect on marital satisfaction as well as an findings indirect effect on it through mediation of forgiveness and empathy
  Conclusion
  Moreover, based on the findings, it can be claimed that forgiveness and empathy are such important factors which cause an increase in marital satisfaction directly or indirectly by decreasing the negative effect of some factors such as insecure attachment styles. In conclusion, in order to improve the quality of relationship between couples, according to their attachment style, it is needed to improve forgiveness and empathy between them.
  Keywords: Attachment Styles, Marital satisfaction, Forgiveness, Empathy
 • Reyhaneh Mehrabi *, Fateme Eslami, Sarakhaton Teymorzadeh, Afsane Golzari Pages 26-34
  Introduction

  In this study, the effectiveness of play therapy in children with attention deficit / hyperactivity disorder was studied.

  Metod

  In this experimental method, a sample of 30 male3 grader students with attention deficit / hyperactivity disorder were selected from Mashhad primary schools and then randomly assigned to two groups (15 experimental groups and 15 control group). The data gathering instruments included Child Symptom Inventories (CSI-4) teacher‘s form and Fallahchay writing disorder test. The play therapy was administered for experimental group in 10 sessions (40 minutes twise a week for 2months) and control group received no intervention and then again the writing disorder test was performed from both groups.

  Results

  The results of ANCOVA analysis showed that play therapy is effective on improving spelling, handwriting and writing combination in children with attention deficit / hyperactivity.

  Conclusion

  According to the research findings or findings, it can be concluded that play therapy can improve spelling error by improving attention and other cognitive functions. Also found is that play therapy has improved spelling error by reducing the symptoms of attention deficit / hyperactivity disorder.

  Keywords: Play therapy, writing disorders, children with Attention Deficit, Hyperactivity
 • Mojtaba Arvin *, Hadi Rasouli, Rouhollah Ashouri, Ziba Safarzade Pages 34-42
  Introduction

  Sleep disorder is a common problem in adult quality of life, especially in patients with hypertension, which affects their physical and mental health. Therefore, this study aims to investigate the factors related to sleep disorders in the quality of life of the sample.

  Methods

  The present study is a descriptive-analytical study on the quality of life of people with essential hypertension. The statistical population of this study included all patients with hypertension residing in Mashhad in order to conduct a study on 125 patients with major hypertension referred to specialized clinics and physicians' offices specialized in this field by non-random sampling method. were chosen. Participants were assessed through a research instrument including the Petersburg Sleep Quality Questionnaire (PSQI) and the 36-item Quality of Life Questionnaire (SF-36), and then the data were analyzed using Pearson correlation. The following is SPSS software.

  Results

  According to the findings of the study, it was found that high blood pressure in those affected in these physical, psychological and environmental domains generally decreases and decreases the quality of life. To women. Married people are also more likely to have sleep disorders due to their greater responsibility in life. Based on the results, it can be concluded that the economic status has a significant effect on the quality of sleep in people with hypertension, so that the higher the welfare index in their lives, the higher the quality of sleep. According to the findings of the study, socioeconomic status had a greater impact on sleep quality in hypertensive individuals.

  Conclusion

  Overall, the quality of sleep and hypertension are severely affected by lifestyle, and people with hypertension may have sleep disorders.

  Keywords: W Sleep Disorders, Quality of life, Blood Pressure ife abuse
 • Seyed Mohammad Reza Hashemzadeh*, Hossein Khoda Bakhshzadeh Pages 43-52
  Introduction

  The present study investigates the relationship between life skills and organizational citizenship behavior with burnout in English teachers of Torbat Heydariyeh

  Methods

  This study was a correlational study. The population of the study is 400 English teachers of first and second grade secondary education in Torbat Heydariyeh city and its surrounding areas. Sampling was done by simple random sampling and included 196 first and second grade English language teachers. Data gathering tools are the Life Skills Questionnaire of Chi Chi et al. Teachers (2010), the Podsakov et al. (1990) Organizational Citizenship Behavior Questionnaire, and the Maslach Burnout Inventory (1981). Data were analyzed using Pearson correlation coefficient, regression and one way ANOVA using SPSS 18 software.

  Results

   The findings of the present study regarding the relationship between life skills with burnout of English teachers as well as organizational citizenship behavior with burnout of English language teachers are inconsistent with previous research in some components.

  Conclusion

  The results showed that there is a significant relationship between life skills and citizenship behavior (r = 0.91, p <0.01) and also between sub-components. But in some subscales such as fairness with creative thinking (p> 0.05 and r = 0.26) there is no significant relationship.

  Keywords: Job burnout, Life Skills, Organizational citizenship behavior, English language teachers
 • Sahar Tamadoni Asef Abad, Shahed Masoudi *, Laleh Kohestani Pages 53-60
  Introduction
  wife abuse as a dysfunctional procedures, it is the matter of concern as hidden damage and serious fulmination against women. Therefore the aim of this study is prediction of acceptance wife abuse based on helplessness, and body image on women.
  Methods
  The design used in this study is a descriptive post-event and correlation study. The statistical population of this study consisted of women referring to forensic medicine within 6 months from Esfand 96 to Shahrivar 97, among which 400 women were selected by convenience sampling method. Data were analyzed using concurrent regression.
  Results
  The result showed that helplessness %23 and body image %1/3 can predict the variance of wife abuse. In the other words the more helplessness adoption of spouse abuse in person rises.
  Conclusion
  Therefore each of these variables can play a main role in accepting wife abuse in women and the women with these personality may be more vulnerable to damage, so considering the role of each variable in wife abuse it can be used to prevent this problem in intervention and treatment even premarital counseling.
  Keywords: Wife abuse, Helplessness, Body image
 • Parastoo Salehpour, Ghodsi Ahghar*, Shokouh Navabi Nejad Pages 57-70
  Introduction

  The purpose of this study was to investigate the effectiveness of emotion-focused couple therapy on reducing irrational beliefs and emotional divorce of married women.

  Methods

  The statistical population consisted of all married women in district 4 of Tehran in 1396 who referred to counseling centers. The sampling method was available. Initially, 200 married women between 25 and 40 years of age who referred to counseling centers in Tehran District 4 due to marital dissatisfaction were administered the Jones Unreasonable Beliefs Questionnaire (1968) and the Affective Divorce of Mohammadi et al. (2015) and among those who tested Irrational beliefs and emotional divorce had a high score, 40 people were selected and randomly divided into two equal experimental and control groups. Then the experimental group received 10 sessions of independent variable emotional therapy and the control group received no treatment. At the end of the sessions, questionnaires of irrational beliefs and emotional divorce were completed by individuals in each group.
  Results The results of data analysis through covariance test showed that emotion-focused couple therapy reduced marital beliefs and emotional divorce of married women.

  Conclusion

  It seems that counseling before marriage and its continuation after marriage can be effective in reducing emotional divorce.

  Keywords: Emotional Couple Therapy, Irrational beliefs, Emotional divorce, married women
 • Hamid Shafiee, Javad Hatami *, Azra Jahanitabesh Pages 61-73
  Introduction

  Sleep disorder is a common problem in adult quality of life, especially in patients with hypertension, which affects their physical and mental health. Therefore, this study aims to investigate the factors related to sleep disorders in the quality of life of the sample.

  Methods

  The present study is a descriptive-analytical study on the quality of life of people with essential hypertension. The statistical population of this study included all patients with hypertension residing in Mashhad in order to conduct a study on 125 patients with major hypertension referred to specialized clinics and physicians' offices specialized in this field by non-random sampling method. were chosen. Participants were assessed through a research instrument including the Petersburg Sleep Quality Questionnaire (PSQI) and the 36-item Quality of Life Questionnaire (SF-36), and then the data were analyzed using Pearson correlation. The following is SPSS software.

  Results

  According to the findings of the study, it was found that high blood pressure in those affected in these physical, psychological and environmental domains generally decreases and decreases the quality of life. To women. Married people are also more likely to have sleep disorders due to their greater responsibility in life. Based on the results, it can be concluded that the economic status has a significant effect on the quality of sleep in people with hypertension, so that the higher the welfare index in their lives, the higher the quality of sleep. According to the findings of the study, socioeconomic status had a greater impact on sleep quality in hypertensive individuals.

  Conclusion

  Overall, the quality of sleep and hypertension are severely affected by lifestyle, and people with hypertension may have sleep disorders.

  Keywords: W Sleep Disorders, Quality of life, Blood Pressure ife abuse
 • Nasim Saeid * Pages 74-83
  Introduction

  purpose of this study was to investigate the role of emotional regulation in exam anxiety and social problem solving abilities  in students.

  Methods

  For this purpose, 306 students from payam noor university of Rafsanjan were selected by simple random sampling and included Graz's emotional regulation questionnaires And Roemer (2004), Sarasons's exam anxiety Inventory (1960), Drozila social problem solving abilities Questionnaire (2002) Finally, 215 complete questionnaires were analyzed.

  Results

  the results of the research showed that emotional regulation predicts students' exam anxiety and their impact is positive; in other words, the lack of acceptance of emotional responses, the difficulty in controlling, Lack of awareness, difficulty in doing behavior, limited access to emotional adjustment strategies and lack of emotional excitement, student outsourcing. Also, emotional regulation predicts students' social problem solving abilities  and their negative impact

  Conclusion

  in other words, the lack of acceptance of emotional responses, difficulty in controlling, lack of awareness, limited access to emotional adjustment strategies and increased emotional non-exertion, decreases students social problem solving abilities.

  Keywords: Emotional regulation, exam anxiety, social problem solving abilities, Students
 • Gholamreza Sanagoye Moharar, Hamid Reza Mir Shekari * Pages 84-93
  Introduction

  Given that people with drug abuse have become one of the most important and widespread concerns of human societies today, it is becoming increasingly common for people with drug abuse to become familiar with personality traits. They can provide prevention and treatment for these people in the community, so this study aimed to compare personality traits, attachment styles, and metacognitive beliefs in substance abusers and normal people.

  Methods

  The method of this study is descriptive-analytic-causal-comparative. The sample consisted of 150 individuals, 75 normal people and 75 addicts who were selected by convenience and non-random sampling by referring to addiction treatment clinics. Measurement tools included the Five-Factor Personality Inventory (NEOPI-FF), the Collins and Reed Attachment Questionnaire (1990), and the Wright-Hutton & Wells Card Metacognition Questionnaire (1997). Independent T-test and Pearson correlation were used for data analysis.

  Results

  Findings of the study showed that the two dimensions of cognitive and uncontrollable thoughts were significantly different from the five dimensions of cognition in the two groups. . There was also a significant relationship between ambivalent insecure attachment style and neurotic personality traits and agreeableness.

  Conclusion

  Overall, the results showed a significant difference between personality traits, attachment styles and metacognitive beliefs in substance abusers and normal people.

  Keywords: Personality traits, Substance abusers, Attachment Styles, Metacognitive beliefs
 • Mohammad Hasan Ghani Far *, Khodabakhsh Kharaei Pages 94-101
  Introduction

  The purpose of this study was to investigate the effectiveness of life skills training (self-awareness and effective communication) on the self-efficacy and low self-esteem of primary school students.

  Methods

  The research method is experimental with pre-test and post-test with control group. The statistical population of this study consisted of the second year students of elementary schools in Bashahrad city in the academic year 1398-1989. The instruments used were Gambryl and Ritchie Expression Questionnaire and Chick-Briggs Shyness Questionnaire. The research sample was selected by stage cluster random sampling method and then 40 subjects were randomly selected from 3 schools and two classes in each school and from 6 randomly selected classes in two groups of 20 students and control. 20 students were replaced. Data were analyzed using analysis of covariance.

  Results

  The results showed that training life skills (self-awareness and effective communication) with regard to variable mean of Existence of the experimental group and also of the control group mean increase the Existence of the Expermental group. Also, the mean of the experimental group decreased the likelihood of the test group to the mean of the control group.

  Conclusion

  Therefore, life skills training (self-awareness and effective communication) has an impact on increasing self-esteem and decreasing self-esteem.

  Keywords: Self-Awareness, Effective communication, Expression, deficiency, Students
 • Fatemeh Hasanzadeh *, Alia Asghar Asghar Nejad Farid Pages 102-112
  Introduction

  The aim of this study is to investigate the mediating role of Perfectionism between two types of Narcissism (Grandiose and Vulnerable) and Social Avoidance.

  Materials & Methods

  The study was cross-sectional and correlational. The sample consisted of 400 students who were selected by available and non-random method. Participants completed the Social Phobia Scale (Connor et al, 2000), the Brief version of Pathological Narcissism (Schoenleber et al, 2015) and the Multidimensional Perfectionism Scale (Hewitt and Flett, 1991). Data were analyzed through Structural Equation Models (SEM) method and by SMARTPLS software version 2.

  Results

  Results showed that perfectionism has the mediating role between vulnerable narcissism and social avoidance. So that people with vulnerable narcissism with perfectionism characteristics also show more social avoidance.

  Conclusion

  In some cases, social avoidance may come with vulnerable narcissistic traits and understanding the narcissistic personality traits helps with treatment of the chronic symptoms of social avoidance.

  Keywords: Social Avoidance, Vulnerable Narcissism, Perfectionism
 • Marjan Rezai Moghaddam, Ali Babaei *, Zeinab Rajabzadeh Pages 113-119
  Introduction

  Group game therapy techniques along with individual techniques has a special place in the mathematical disorder treatment. The purpose of this study is to determining effectiveness group game therapy techniques on the mathematical disorder treatment on second and third grade elementary students in the 97-98 academic year.

  Materials & Methods

  this research has been done as an applied research context and it was an experimental kind with pre-test and post-test design that has experimental and control groups. Among students with mathematical learning disorder (introduced by schools), thirty people were selected by simple random sampling and they were divided into experimental and control groups. Both groups received 15 intervention sessions game therapy; with this difference that implementation of the intervention for the experimental group was performed in a group way and for the control group was performed individually.  Data before and after the intervention were collected using the mathematical academic performance test researcher-made. For data analysis multivariate covariance analysis was used.

  Results

  the research results showed that group game therapy techniques on mathematical learning disorder treatment has a positive effect (001/0> p).  Also group game therapy techniques compared with individual game therapy techniques does not have more impact on the process mathematical disorder treatment (419/0> p).

  Conclusion

  These results contains important implications for ministry of education and expert planners in learning disorders centers to treatment and mental health of students these results also can used to reduce costs in individual treatments and pay attention to group therapy.

  Keywords: group game therapy, Learning disorders, math disorder
 • Mohammad Taghi Zamani, Ali Zareai *, Hamid Sajjadi Hazaveh, Zahra Haji Anzhai Pages 120-127
  Introduction

  The purpose of this study was to determine the general health of veteran athletes based on quality of life components.

  Materials & Methods

  The research method is descriptive and correlational. The statistical population of this study consisted of all Iranian veteran athletes in 1396. The sampling method was multistage cluster random sampling. According to Morgan table, the sample size was 384 and a total of 390 questionnaires were collected. For data analysis, one-sample t-test, Friedman, Pearson correlation coefficient and linear regression coefficient and SPSS software version 22 were used at the significant level of 0.05.

  Results

  The results showed that the general health status of veteran athletes is above average but the quality of life of veteran athletes is lower than average. The components of quality of life, physical, mental, and social subscales are strong predictors and predictors for public health variables, and environmental subscales are poor predictors for general health of veteran athletes (P≥0.001).

  Conclusion

  It seems that quality of life and all its components can be directly related to public health and all its components.

  Keywords: General Health, Quality of life, Veteran Athletes
 • Zahra Mehrpur *, Alireza Moradi, Hossein Dabbagh, Maryam Moghaddasin, Mehdi Pour Mohammad Pages 128-137
  Introduction

  The objective of this study was  assess the efficiency of metaphorical stories and literal instructions on attention and response control in 10-12 years old children with Attention Deficit/ Hyperactivity Disorder.

  Materials & Methods

  This research is a quasi-experimental design with pre-test, post-test - follow-up with control group. Participants were selected from 10 to 12 year-old clients of Shiraz education counseling centers who had been diagnosed by a psychiatrist with attention deficit / hyperactivity disorder. Initial sampling was done according to the available sampling method (diagnosed by a psychiatrist and a psychologist) and was randomly divided into 4 groups of 8 subjects. Three groups of children received verbal intervention in three different ways, including metaphorical stories with musical backgrounds, metaphorical stories without musical backgrounds and simple verbal instructions during 6 sessions for a month and a half. After performing the interventions, data were analyzed by SPSS 23 software using one way ANOVA and two-way repeated measures analysis of variance.

  Results

  Attention and response control scores significantly increased in all experimental and control groups; however there were no significant differences among 4 groups with various intervention methods.

  Conclusion

  This study shows that all verbal and nonverbal interventions in groups help children to increase their attention and response control, although there is no significant differences between experimental and control groups. According to increase attention and response control scores in all groups, it seems that being a member of a small group can help ADHD children to improve their attention and response control.

  Keywords: Attention Deficit, Hyperactivity Disorder, Metaphor, Attention, Response Control, Child, Verbal Intervention
 • Amir Bavafa, Aliakbar Foroughi *, Nasrin Jaberghaderi, Habibolah Khazaie, Hiwa Mohammadi, Behnam Khaledi Paveh, Parsa Bazdar Pages 138-146
  Introduction

  Primary insomnia is a complaint of inadequate or non restorative sleep with difficulties in initiating and maintaining early morning sleep and wakefulness, without significant comorbid psychiatric disorder and physical illness. Until now, different treatments have been used for this disorder and with different results. The purpose of this study was to evaluate the efficacy of theta binaural beat to alter brain wave activity in primary insomniacs.

  Materials & Methods

  This study was a clinical trial with experimental group receiving theta binaural beat, and control, receiving white noise. The population community consisted of all people with primary insomnia in Kermanshah. In this study, electroencephalography was used to record brain waves and insomnia severity index questionnaire to screen people with insomnia.

  Results

  Theta binaural beat (in the experimental group) affected all brain lobes compared to pre-test (first block) in changing theta absolute power activity (P< 0.05). However, white noise was not affected in any of the brain lobes (P> 0.05). The theta binaural beat was higher in the temporal and parietal regions than in the other brain areas, whereas the prefrontal and posterior regions had the least significant change in the absolute power of the theta activity.

  Conclusion

  Theta binaural beat through entrainment can alter the pattern of brain waves in primary insomniacs and may possibly influence information processing and relaxation when trying to fall asleep.

  Keywords: Brain Waves, binaural beat, insomnia
 • Alireza Moradi *, Jafar Hassani, Mahmoud Barajali, Bayne Abdollah Zadeh Pages 147-159
  Introduction

  The purpose of this study was to model the structural relationships between executive functions and psychological flexibility and beliefs of disease in adaptation to disease and psychological health in cardiovascular patients.

  Materials & Methods

  The design of this study was correlation using structural equation model. The statistical population of the present study was people with cardiovascular disease (coronary artery disease) referred to Shahid Gholipour Hospital in Bukan. The sample size was 300 people selected by purposeful sampling. To collect the data, a defect questionnaire was used in Barclay executive functions, health beliefs questionnaire, acceptance and practice questionnaire, cognitive blend questionnaire, psychological adjustment with sickness scale, and Psychophysical Health Scale. Structural equation modeling was used to analyze the data using the least squares and minor components. The data were analyzed using the second version of SmartPLS software.

  Results

  The results of the measurement model of each of the variables showed that some of the markers had a weak factor load on their current variables and, therefore, they were discarded from the model and the model was re-tested. In the structural model section, the results also showed that the predicted variables (Executive functions, psychological flexibility, and beliefs of the disease) are able to explain 51% of variance of disease-compatible and 33% mental health; variables that predict functional functions and psychological flexibility can predict 60% of disease beliefs among cardiovascular patients.

  Conclusion

  Finally, the analysis of structural equations showed that latent variables of prediction (executive functions, psychological flexibility and disease beliefs) are capable of explaining 51% of variance of disease compatibility; in addition, predictive variables (executive functions, psychological flexibility and beliefs of disease ) Has the ability to predict 33% mental health, and the variables predicting functional functions and psychological flexibility can predict 60% of the beliefs of the disease among cardiovascular patients. These findings indicate that the model is capable of explaining a relatively high percentage of variance of intrinsic latent variables.

  Keywords: Executive functions, psychological flexibility, beliefs of disease, adaptation to disease, psychological health, cardiovascular patients
 • Hamideh Samadi *, Effat Shirazi, Negar Esfehani Pages 160-168
  Introduction

  Infertility with a wide range of psychological disorders including decreased quality of life, self-esteem, sexual, emotional and social satisfaction, increased levels of stress, anxiety, depression, anger, low self-esteem, inadequacy, sexual dysfunction, and associated marital problems. Art therapy is one of the methods that can be used to treat mental health problems. The purpose of this study was to determine the effect of theater therapy on general health of infertile women.

  Materials & Methods

  This study is a randomized clinical trial with control group. To select the sample size from health centers of Mashhad University of Medical Sciences, Samen center was selected and available among 30 primary infertile women aged 18-49 years from October to December 2016 and randomly assigned in two Experimental group (15) and control (15) were assigned. The research tool was Goldberg and Hiller General Health Questionnaire which was completed by two groups. The experimental group performed 8 sessions of theatrical therapy and then after the sessions the questionnaire was again administered to the two groups. Multivariate analysis of covariance was used to analyze the data and was calculated by SPSS software.

  Results

  Considering that in the General Health Questionnaire the high scores of the three subscales of physical symptoms, anxiety and sleep disorder and severe depression and the low score of social dysfunction subscale indicate disease, the data of the experimental group mean in some subscales. The first scales decreased (11.3 / 10.3, 14.7) and increased in the social dysfunction subscale which may indicate the potential impact of an independent variable (theater therapy) on public health. Persons in the experimental group (infertile women). Whereas in the control group the averages increased in the first three subscales (14.4, 14, 13.5) and decreased in the social dysfunction subscale . The results of multivariate analysis of covariance (p <0.05) showed that the main hypothesis of our research was that the effect of theater therapy on general health of infertile women was significant.

  Conclusion

  Theater therapy is an appropriate way to increase the general health of infertile women and reduce physical symptoms, anxiety and sleep disorders and social dysfunction and severe depression.

  Keywords: Theater Therapy, General Health, Infertile Women
 • Parastoo Salehpour, Ghodsi Ahghar *, Shokouh Navabi Nejad Pages 169-178
  Introduction

  The aim of this study was to evaluate the effectiveness of Emotionally Focused mindfulness-based cognitive Therapy in reducing irrational beliefs and emotional divorce of women.

  Materials and Methods

  The community consisted is all women in Zone 4 of Tehran in 1396, which came to the consulting centers. The sampling method was purpose-based sampling. At first on 200 women who were 25 to 40 years old, due to the lack of marital satisfaction, they visited district counseling centers in tehran, the questionnaire for the non - rational beliefs of Jones (1968) and emotional divorce of Mohammadi(1394) was implemented. And among those who scored high marks on the test of irrational beliefs and emotional divorce, 40 were selected and divided into two equal groups of experiment (20 person) and control (20 person).  Then , independent variables of the circuit were carried out on the test group and the control group did not receive any therapy. By completing the sessions, the questionnaire was supplemented with non - rational beliefs and emotional divorce by the individuals of each group.

  Results

  The results of data analysis from the covariance test showed that the emotionally focused mindfulness-based cognitive Therapy decreased the irrational beliefs and emotional divorce of married women.

  Conclusion

  The emotionally focused mindfulness-based cognitive Therapy decreased the irrational beliefs and emotional divorce of married women.

  Keywords: Awareness - Based Therapy of Awareness, Irrational beliefs, Emotional divorce, married women
 • Alireza Heidari, Parviz Asgari *, Saeed Bakhtiarpour, Fariba Hafezi Pages 179-188
  Introduction

  The aim of this study was to investigate the role of mediating of alexithymia in the relationship between depression and marital satisfaction with gender moderation done.

  Materials & Methods

  The statistical society included all married teachers in the elementary school of Arvand Free Zone who were engaged in the academic year of 2017, 300 subjects were selected as sample groups through available sampling method. The tools used to measure variables in this research were: Toronto Alexithymia scale, Enrich marital satisfaction questionnaire and Beck Depression Inventory. Data were analyzed using structural equation modeling method using Amos software.

  Results

  The results showed that Depression has a negative and significant relationship with marital satisfaction (β = -0.28, p≤ 0.01), The direct relation between alexithymia and marital satisfaction is also negative and significant (p = -0.10, β and p0.05), There is a direct, positive and significant relationship between depression and alexithymia (β = 0.21 and p≤0.01). There is also an indirect relationship between depression and marital satisfaction through alexithymia(β = -0.02 and p≤0.01). Finally, the results showed that gender does not modify the relationship between depression and marital satisfaction.

  Conclusion

  It can be inferred that decreasing depressive symptoms in couples increases their marital satisfaction both directly and through reduced alexithymia.

  Keywords: Marital satisfaction, Alexithymia, Depression
 • Najaf Tahmasbipour *, Maryam Zare Pages 188-198
  Introduction
  Schizophrenia is a severe psychiatric disorder with impaired cognitive functions. The purpose of this study was to evaluate the effectiveness of cognitive-compensatory training on cognitive functions of patients with chronic schizophrenia.
  Methods
  This quasi-experimental design was carried out using a pre-test-post-test design with a control group. The population of this study was all chronic schizophrenia patients admitted to Rezaei psychiatric hospital and a sample of all women and men who were able to cooperate in Rezaei psychiatric hospital in Tehran. Samples were available and a sample size of 20 people were randomly assigned into two groups of 10 Intervention and control groups. Lastly, due to the drop in the number of subjects, the number of each group fell to seven. Then the Intervention group received Compensatory Cognitive Training (CCT) for 8 sessions. The cognitive examination of the Aden Brook Cognitive Instrument (ACE-R)) 2008) was used and the hypothesis of the research was calculated by multivariate and univariate analysis of covariance Test.
  Results
  Findings showed that Compensatory Cognitive Training has improved cognitive functions (except for memory) in patients with chronic schizophrenia (P<0.05).
  Conclusion
  According to the results, the use of non-medical methods such as Compensatory Cognitive Training is recommended in improving the cognitive function of schizophrenia.
  Keywords: Chronic Schizophrenia, Compensatory Cognitive Training, Cognitive Functions
 • Sedighe Rezaei, Zahra Eftekhari Saadi *, Fariba Hafezi, Alireza Heydarei Pages 199-212
  Introduction

  Considering the key role of executive functions in children's academic and social success, and the cognitive impairments of children with intellectual disabilities, as well as relying on the efficacy of early intervention as one of the accepted principles in the process of education and treatment of children with special needs, The purpose of this study was to develop a early intervention program based on executive functions and to evaluate its effectiveness on the neuropsychological performance improvement of children with intellectual disabilities

  Methods

  The method of this research is experimental with pre-test, post-test and follow-up with the control group. The statistical population of this study is all children with a low educational level of 50 to 70 students who are studying in the pre-school period of exceptional schools in Tehran. Among them, 20 subjects were selected by non-random sampling method and divided into two groups (n = 12) and control (n = 8). The data of this study, which were collected using the neuropsychological Conner's questionnaire test, were using SPSS software for analyzed  MANCOVER repeated measures test.

  Results

  The findings of the present study indicate that a early intervention program based on executive functions has led to a significant increase in neurological cognitive abilities, motor sensory function, memory and learning, and executive functions among the children with intellectual disabilities. However, the program did not lead to a significant increase in language performance among these children.

  Conclusion

  According to the findings, it is suggested that executive functions should be considered as a pillar and axis of early interventions, given the great importance they play in the cognitive and social functioning of children with intellectual disabilities.

  Keywords: Early intervention, Executive functions, Neurological Function, intellectual disabilities
 • Khalil Ranjbar, Ali Asghar Kakojoybari *, Nasrollah Erfani Pages 213-221
  Introduction
  Children and adolescents learn communication skills and how to cope with life's challenges in the process of their growth and development, which is the basis of personality in adulthood. Kurdistan.
  Methods
  This was an applied study and the statistical sample in this study was 86 persons. That are randomly selected. The instruments used were GHQ test and researcher-made questionnaire with 25 questions (Cronbach's alpha reliability and validity level 80%). Multivariate analysis of covariance with simple covariance analysis was used to investigate the spacings and then the data were analyzed by SPSS software.
  Results
  The results showed that the anxiety and depression subscales were significantly different and the level of depression in those who were trained was lower than those who were not trained. But the differences in the two subscales of physical disorders and social functioning were not significant.
  Conclusion
  In general, life skills training was effective in secondary school students (male and female) in Kurdistan. The level of life skills of the trained students was higher than expected and the difference was significant. The study also confirmed the impact of interpersonal education training.
  Keywords: Life skills training, Interpersonal relations, Mental health
 • Shahryar Kharazian, Farideh Ashraf Ganjouie *, Ali Zareyei Pages 222-232
  Introduction

  The purpose of this study was to identify the components of organizational culture affecting social capital Cognitive dimension in the Ministry of Sports and Youth.

  Methods

  The research method used was qualitative and the required information was obtained using documentary studies and interviews with experts. The statistical population of the study consisted of managers of the Ministry of Sports and Youth and academic professors. The sampling method was theoretical and interviews with the experts continued to reach the theoretical saturation (16 interviews).

  Results

  In total, 5 factors influencing the social component were identified, which were identified as two general factors: synergy enhancement and self Staff flourishes. According to the findings, the factors were identified.

  Conclusion

  Finally, according to the results, it is suggested that the managers of the Ministry of Sports and Youth should focus on group work and preserve the fundamental values ​​of Sarman as one of the other strategies for changing organizational culture.

  Keywords: Culture, Social Capital, Teamwork, Organization Values
 • Marziye Ronaghi, Seyed Ali Hashemiyan *, Mansoureh Hghighatnia Pages 233-241
  Introduction

  The purpose of the present study was to investigate the psychological and sociological factors affecting student-teacher differences in Isfahan University of Technology in the educational process in order to find out the factors and barriers to students' social participation.

  Methods

  The statistical population of the study was teachers of Isfahan Farhangian University (total of 1902 Sisters and Brothers centers) among which 331 persons who had passed at least one semester were selected by stratified random sampling. Selected items were assessed using a researcher-made questionnaire on the effectiveness of (and other variables including gender, field of study and socioeconomic status on) indifference among this social intellectual. Data analysis was performed using SPSS and Amos software.

  Results

  The results of this study showed that in analyzing the structural equation tables and patterns for the relationship between students' sense of effectiveness and social apathy, the standardized impact factor is -0.738 and P value of 0.003 confirms this hypothesis with confidence. At 95%, the severity of the correlation between gender with social participation and communication performance is at a moderate level, and there is a significant positive direct relationship with the field of study.

  Conclusion

  Accordin The results showed that there is a significant relationship between students 'socioeconomic status (subjective to students' social indifference but not objective and material).

  Keywords: Sense of Effectiveness, Social Indifference, Social participation, Socio-Economic Basis
 • Parenaz Banisi * Pages 242-251
  Introduction

  Present research aimed to predicting the spiritual health based on happiness, metacognitive beliefs and subjective well-being in medical students.

  Methods

  This study was a cross-sectional from type of correlation. The statistical research population was medical students of universities of medical sciences of Tehran city in 2018-19 academic years. The research sample was 400 students (200 male and 200 female) who were selected by multistage cluster sampling method. Data collection tools were included the questionnaires of spiritual health (Palutzian & Ellison, 1982), Oxford happiness (Argyle & Lu, 1990), metacognitive beliefs (Wells & Cartwright-Hatton, 1997) and subjective well-being (Keyes & Magyar-Moe, 2003). Data were analyzed by Pearson correlation coefficients and multiple regression with enter model methods in SPSS-21 software.

  Results

  The findings showed that happiness and subjective well-being have a positive and significant relationship with spiritual health of medical students and metacognitive beliefs have a negative and significant relationship with their spiritual health. Also, the variables of happiness, metacognitive beliefs and subjective well-being were able to explain 33 percent of variance the spiritual health of medical students, who the role of metacognitive beliefs was higher than happiness and subjective well-being (P<0/01).

  Conclusion

  The results indicated the role of happiness, metacognitive beliefs and subjective well-being in predicting the spiritual health of medical students. Therefore, in order to promote their spiritual health can increase happiness and subjective well-being of medical students and decrease their metacognitive beliefs through workshop.

  Keywords: Spiritual health, Happiness, Metacognitive beliefs, subjective well-being, medical students
 • Masomeh Hasani, Azra Ghaffari *, Abbas Abolghasemi, Somayeh Taklavi Pages 252-263
  divorce is a phenomenon which can be followed by different cognitive, emotional and psychological damages for the couples and avoiding it through applying appropriate therapeutic methods is a necessity. Therefore, the present study was conducted aiming to investigate the effectiveness of cognitive restructuring on the sense of coherence and marital interactions in the couples asking for divorce.
  Methods
  it was a quasi-experimental study with pretest, posttest and control group design. The statistical population of the current study was the all the couples asking for divorce from 2017 to 2018 who were referred to the department of consultation at the family court in the town of Tonekabon to investigate marital problems and conflicts. 20 couples asking for divorce were selected through purposive sampling method and they were randomly accommodated into experimental and control groups (10 couples in the experimental group and 10 in the control group). The experimental group received ten ninety-minute sessions of cognitive restructuring intervention (Sasan Pour, Azizi and Dehghan Menshadi, 2016) during two-and-a-half months. The applied questionnaires in this study included the questionnaire of coding system in Iranian couples’ interaction (Sadeghi, 2010) and the scale of sense of coherence (Antononski, 1993). The data from the study were analyzed through MANCOVA method.
  Results
  the results showed that the cognitive restructuring has significant effect on the sense of coherence and marital interactions in the couples asking for divorce (p<0.001) in a way that this method was able to lead to the improvement of the sense of coherence and marital interactions in the couples asking for divorce.
  Conclusion
  the findings of the present study showed that the cognitive restructuring can be used as an efficient therapy to improve the sense of coherence and marital interactions in the couples asking for divorce through applying techniques such as identifying the couples unrealistic beliefs, familiarity with reciprocal expectations and attending to positive features, creating the skills of empathic understanding and listening and training the skills of increasing intimacy.
  Keywords: cognitive restructuring, Sense of coherence, marital interactions divorce
 • Ali Taheri Daghiyan, Mahdi Qasemi Motlagh *, Hossein Mehdian Pages 264-274
  Introduction

  Dialectical behavior therapy is one of the third wave treatments whose effectiveness in a range of mental disorders has been tested. The purpose of this study was to evaluate the effectiveness of dialectical behavior therapy on anxiety and rumination in depressed patients.

  Materials & Methods

  The research method was quasi-experimental with pretest-posttest design with two groups (test and control). The statistical population consisted of Naja staff referred to the consulting unit of Mashhad Samen Alaemeh Hospital in Mashhad in 1397, using a convenience sampling method of 27 depressed individuals with a cut-off score of 14 on the Beck Depression Inventory (BDI-II) and a score of equal to or above 16 in The Beck Anxiety Inventory (BAI) was selected and randomly divided into two groups: dialectical behavior therapy of 13 subjects and control of 15 subjects. Beck Anxiety Questionnaire (1993) and Rumination Response Scale (1991) were administered to both groups before treatment. Then, dialectical behavioral group therapy was administered to the experimental group based on the therapeutic guidelines in eight sessions for four weeks and the control group received no treatment. Finally, the two groups completed the research scales. Follow-up evaluation was also performed three months after treatment.

  Results

  Repeated measures analysis of variance was used to analyze the data. The findings show that dialectical behavior therapy emphasized on reducing anxiety and rumination, and the improvement observed in the experimental group was maintained at 3-month follow-up.                                             

  Conclusion

  Thus, the findings of the present study demonstrate the effectiveness of dialectical behavior therapy in improving pathological rumination and reducing anxiety in depressed patients.

  Keywords: Dialectical behavior therapy, Rumination, Anxiety, Depression
 • Sedighe Rezaei, Zahra Eftekhari Saadi *, Fariba Hafezi, Alireza Heydarei Pages 275-287
  Abstract
  Introduction
  Executive functions can be considered as the umbrella of cognitive and social abilities. Accordingly, executive functions such as behavioral inhibition, flexibility, information organization, targeting, and self-monitoring can provide educational and social achievement for children, however, research findings suggest that executive functions in mentally retarded children have limitations and fundamental problems . Accordingly the purpose of this study is to develop a early intervention program based on executive functions and its effectiveness on improving social developmentof Children with intellectual disabilities.
  Materials and Methods
  The method of this research is experimental with pre-test, post-test and follow-up with the control group. The statistical population of this study is all children with a low educational level of 50 to 70 students who are studying in the pre-school period of exceptional schools in Tehran. Among them, 20 subjects were selected by non-random sampling method and divided into two groups (n = 12) and control group (n = 8). The data of this study, which were collected using the New Version of Tehran-Stanford-Binet Intelligence Scale and Social Growth Scale for Social Development (Gersham & Eliot), were using SPSS software for analyzed  MANCOVER repeated measures test.
  Results
  Results
  The findings of the study indicate that early intervention program based on executive functions has led to a significant improvement
  (p= 0.001) in social skills among performance of the Children with intellectual disabilities .
  Conclusion
  According to the findings, it is suggested that executive functions should be considered as a pillar and axis of early interventions, given the great importance they play in the cognitive and social functioning of children with intellectual disabilities.
  Keywords: Early intervention, Executive functions, social performance, intellectual disabilities
 • Niloufar Naghashian, Akbar Afarinesh *, Mohammadreza Esmaili Pages 288-295
  Abstract
  Introduction
  The purpose of this study was to investigate the moderating role of emotional intelligence on burnout and job stress in schoolchildren with special needs.
  Methods
  The statistical population of the study included all school teachers with special needs children in Karaj. The sampling method was simple cluster-stratified and random. The sample size was 206 according to Cochran formula. Data gathering tools included demographic questionnaire, Baron Emotional Intelligence Questionnaire (1997), Maslach & Jackson Burnout Questionnaire (1981), and HSE Job Stress Questionnaire. All statistical tasks were performed using SPSS 24 software. In the present study, due to the small sample size and the existence of a moderator variable, the software version 2LS has been used.
  Results &
  Conclusion
  The results showed that burnout has an impact on job stress with variable role of emotional intelligence moderator in children teachers with special needs. Discussion and
  Conclusion
  Therefore, it seems that according to the emotional intelligence moderator path coefficient (0.92) and t-value (14.37), the emotional intelligence of children with special needs teachers, weakens the effect of burnout. Turns on job stress and reduces its effect.
  Keywords: Emotional intelligence, Job burnout, Job Stress, Teachers
 • Zahra Saberi, Noor Ali Farrokhi *, Hooman Namvar Pages 296-305
  Abstract
  Introduction
  This study is aimed to predict addiction preparedness based on gender, age, educational hardiness and meta-cognitive beliefs in a group of Azad University students of Tehran, Iran. 
  Methods
  The method of this study was descriptive-correlational, and the targeted population consisted of the entire students of the Azad University of Tehran in 2016 – 2017. By usage of clustered sampling through the Azad University colleges, and by convenience sampling among students, 361 students were recruited. The analysis method was hierarchical multivariate regression analysis. Participants completed a battery of Questionnaires including Zargar addiction preparedness, Meta-cognitive and Educational Hardiness Scale. 
  Results
  Age was positively correlated with educational hardiness in students. Adding to this, age was negatively correlated with metacognitive beliefs and addiction preparedness in students, such that higher ages, were associated with lower likelihood of addiction and lower levels of metacognitive beliefs. Results of hierarchical multivariate regression showed that both meta-cognitive beliefs and educational hardiness could significantly and negatively predict 6 percent of the addiction preparedness, whereas gender and age could not significantly predict the inclination of addiction in our participants.
  Conclusion
  Compared to age and gender, Cognitive and personality factors can be more important constructs in prediction of addiction and should be prioritized in conceptualizing therapeutic or preventive interventions.
  Keywords: Addiction preparedness, Meta-cognitive beliefs, educational hardiness, Sexuality, AGE
 • Hajar Barmaki, Kourosh Parsa Moein*, Mehdi Kalantari Pages 306-313
  Introduction

  The purpose of this study was to explain the causal model of job counselors' promotion of job based on the ability of job adaptation to mediate organizational support in Tehran schools.

  Methods

  This research is a descriptive survey and on the other hand, due to the analysis of internal relationships among the components, factor analysis is a correlation method. The statistical population includes all school counselors of Tehran city in the academic year of 1997-97 with 851 students who were selected by simple equation and stratified random sampling based on structural equations hypothesis. The tools used were: Savikas Job Adaptation Ability Questionnaire 20 (2005), Edwards & Kyle Patrick (20) Job Attachment Questionnaire (1987), and Sai et al. (2015) Organizational Support Questionnaire. Conventional descriptive statistics and inferential statistics such as Kolmogorov-Smirnov test, correlation matrix, confirmatory factor analysis, structural equation modeling were used to analyze the data using SPSS24, LISRELL software.

  Results

  The results showed that job adaptability with 0.23 and organizational support with 0.51 explained the job attachment of consultants and also explained job adaptability with 0.32 of organizational support.

  Conclusion

  The results also show the direct effect of job adaptation ability and its indirect effect through mediating organizational support on job attachment.

  Keywords: organizational support, job adaptability, job attachment, school counselors
 • Mojtaba Dinarvand* Pages 314-324
  Introduction

  The purpose of this study was to compare the stereotypical behavior, self-concept and socialization of mixed and non-mixed elementary school students in Shavour district.

  Methods

  The research method was causal comparative. The statistical population of this study consisted of students from mixed and non-mixed elementary schools in Shavur district. Would give. The data were collected using Bale's social adjustment questionnaire, Bam's gender role questionnaire and Yi Yen Chen self-concept questionnaire. Two way analysis of variance was used to analyze the data.

  Results

  The results showed that there was a significant difference between gender, self-concept and socialization of male and female students.

  Conclusion

  In addition, the results of the table show that there is a significant difference between gender, self-concept and socialization of mixed and non-mixed school students (P<0/001).

  Keywords: stereotyped behavior, Self-concept, socialization, Student, mixed schools, non-mixed
 • Elham Dehpasi, Mitra Sadoughi* Pages 325-333
  Introduction

  The main purpose of this study was to investigate the effect of individual learning model on self-efficacy and academic achievement of second grade elementary students in Sangar.

  Methods

  This is an experimental study. The statistical population of the study consisted of all male and female students of second grade in Sangar elementary school. Sixty subjects were selected by simple random sampling method, 30 in experimental group and 30 in control group. After the pre-test, the experimental groups were provided with the necessary training and then the post-test was performed for all groups. Data were collected using Morgan and Jinks academic self-efficacy questionnaire (1999; 77% reliability and students' academic achievement scores). Data were analyzed by multivariate analysis of covariance.

  Results

  The results showed that after adjusting the scores, the experimental and control groups differed in post-test academic achievement and academic self-efficacy.

  Conclusion

  The results of the study showed that individual learning model training is effective on students' academic self-efficacy and academic achievement.

  Keywords: individual learning method, Academic achievement, Self-efficacy
 • Akram Mahmoodi Mahne, Hassan Toozandehjani*, Ali Reza Baghestani Pages 334-343
  Introduction

  This study examined the effectiveness of acceptance and commitment therapy (ACT) on clinical symptoms and impulsivity in mothers of children with oppositional defiant disorder was conducted.

  Methods

  This study was a semi-experimental (Pretest- post test plan the unequal control group) and to the effectiveness of acceptance and commitment therapy (ACT) based on clinical symptoms and impulsivity of mothers of children with oppositional defiant disorder. the study population included all mothers of children 6 to 12 years old with oppositional defiant disorder in the city of Mashhad in 2016, that 24 of them voluntarily selected by convenience sampling and randomly assigned to experimental and control groups (12 people). in this study, used a DASS-21 to measure clinical syndrome and impulsivity scale to measure impulsivity. after the formation of groups, was conducted. (ACT) in 8 sessions of 90 minute. upon completion of the training program, from both groups were post test. Data for the analysis of covariance was used.

  Results

  Data analysis showed that "act" reducing clinical symptoms (depression, anxiety and stress) and impulsivity among children with oppositional defiant disorder (P>0/05).

  Conclusion

  The results indicate that acceptance and commitment therapy is effective on clinical symptoms and impulsivity in mothers of children with oppositional defiant disorder.

  Keywords: Acceptance, commitment therapy (ACT), Depression, Anxiety, stress, Impulsivity
 • Mahsa Dara, Bahram Ghadimi*, Seyed Saeed Aghai Pages 344-352
  Introduction

  Nowadays, trust is a vital factor for individual, organizational and social success and is considered as the main source of soft and effective power production in hard power diffusion coefficient. Therefore, the purpose of this study was to investigate trust-based behavior with respect to increasing public trust in sports elites.

  Methods

  The present study is a mixed type (qualitative-quantitative) research method. Non-structured, semi-structured interviews as well as structured interviews were used. The statistical population included in the qualitative part 15 sport elites of the country and in the quantitative part there were 242 coaches, experts, elites and specialists of the Ministry of Sport. The research instrument was a researcher-made questionnaire based on interviews with all coaches, experts, senior and specialists of the Ministry of Sport, the Olympic Committee and the country's sports elite. Its validity was confirmed by several professors and experts. The reliability of the research instrument was obtained using Cronbach's alpha coefficient of 0.832. The Komogorov-Smirnov test was performed to investigate the natural distribution of data, exploratory factor analysis using spss software version 24, confirmatory factor analysis using LISREL software.

  Results

  The results showed that all factor loadings were higher than 0.05 indicating convergent validity. Also, the values ​​of the indices were above 0.9, indicating good fit to the model.

  Conclusion

  Findings indicate that public trust is related to macro level factors rather than micro level. An individual's assessment of the status of society is the most important factor affecting their level of public confidence.

  Keywords: Trust-based Behavior, Public Trust, Sports Elite
 • Parviz Babadi, Mohammadreza Esmaeili*, Akbar Afarinesh Pages 355-363
  Introduction

  Sport is often recognized as a fair play area where opportunities are equal for all. Physical education experts have noted that the reason for the delinquent behavior and social deviance of some people is in fact the lack of opportunities to teach them sports and play games in a accepted way.

  Methods

  In this study, the relevant principles are reviewed. The results of the literature review have shown that exercise can be effective in reducing crime and delinquency. The purpose of this study was to investigate the effect of physical health, mental health, non-return to prison, reduction of violence, group participation, on changing prisoners' style. The relationships between variables were tested using 372 inmates and smart.pls software.

  Results

  The results showed that group exercise had a significant effect on physical health. Group sports also have a significant effect on non-return to prison. Venice has an impact on reducing the violence of prisoners.

  Conclusion

  Group exercise has a significant effect on mental health. In sum, it can be said that the variables studied influence the lifestyle of prisoners.

  Keywords: lifestyle, Prisoners, Group Exercise
 • Abolqasem Heydarabadi*, Sayyafullah Farzaneh, Mostafa Khosrav Pages 364-373
  Introduction

  A look at the evolution of the world shows that in the last three decades, women's fertility has undergone a shift so that, according to Giddens, "among the changes that are taking place nowadays, the importance of none is as great as that of individuals' personal lives. It includes sex, emotional life, marriage and family going on".

  Methods

  The research is a correlational survey that 135 married female students aged 20-50 years were randomly selected by stratified sampling method. Data collection tools included two questionnaires of Social Development and Renovation (MSDQ) and Fertility and Infertility Changes Questionnaire.

  Results

  It showed that there was a significant relationship between all the subscales of the predictor variable and the criterion variable, with the mean being upward. Its direction was negative and indirect. The emotional neutrality subscale had the highest correlation coefficient among all subscales (-0.61). In the two-variable regression analysis, individualism subscale (-0.53) explained the most amount of criterion variables. Condusions: The relationship between social modernization and fertility, infertility, as shown in this study, is an inverse one, namely in the deprived areas of Golestan province and in rural areas far from the possibilities of this relationship. Areas of prosperity and development, close to downtown and larger cities, are witnessing lower population growth. Therefore, in order to achieve a desired level of fertility in society, measures must be taken to effectively influence women's attitudes toward fertility, especially in educated people with regard to social modernization factors.

  Keywords: Fertility, Infertility, modernization, social modernization
 • Mohammadreza Tamannaeifar*, Hossein Rezaei, Setareh Hadady Pages 374-387
  Introduction

  Academic performance is an important indicator in assessing the success of the educational system,which promotion this considered to be the priorities of the educational system. Therefore, identifying the effective factors is important. Accordingly, present study was conducted with the aim of predicting academic performance of students based on adjustment (academic, emotional and educational adjustment) and personality traits.

  Methods

  The design of this research was descriptive-correlational. By the cluster sampling method, 360 undergraduate students of University of Kashan (5204 students) were selected in the academic year of 96-97. In order to collect data, Sinai and Singh's adjustment questionnaire and Hexaco Personality Inventory and to assess the academic performance, mean scores were used.

  Results

  The results of data analysis showed that there was a significant relationship between academic performance and adjustment(r= -0/16 , p< 0/05), academic adjustment(r= -0/28 , p< 0/01) and social adjustment(r= -0/10 , p< 0/05), agreeableness(r= 0/11 , p< 0/05) and emotionality(r= 0/10 , p< 0/05). The results of regression analysis showed that academic adjustment is the strongest predictive variables in the predicting academic performance. Also, the results of regression analysis showed that agreeableness and emotionality played a greater role in predicting academic performance.

  Condusions

  According to the findings of this study based on relationship between adjustment and personality traits with academic performance, it is necessary in educational interventions and counseling, the level of adjustment and personality traits should be considered by educational psychologists and counselors.

  Keywords: Academic performance, Adjustment, Personality traits, HEXACO
 • Leila Alaghband, Hasanpasha Sharifi*, Valiollah Farzad, Alireza Aghayousefi Pages 388-402
  Introduction

  The purpose of this study was to present a model for predicting emotional divorce based on emotional literacy, coping styles, quality of life, and emotion-seeking through mediating emotion regulation.

  Methods

  The purpose of this study was descriptive-correlational in terms of purpose and structural model approach. A total of 350 women were selected from the community of married women employed in public primary schools in Tehran. Data were collected using Gutman's Emotional Divorce Questionnaire, Varouchrion's Quality of Life, Lazarus-Folkman Coping Styles, Zuckerman's Emotionalism Questionnaire, Iranian-Iranian Chemical Family Functioning Questionnaire, and Graz's Emotion Regulation Difficulty Questionnaire.

  Results

  Regression tests showed that emotional literacy and quality of life had a negative effect on emotional divorce. Emotional seeking, emotion regulation, and avoidance style have a positive impact on emotional divorce. Emotional literacy with -0.37 has the greatest impact on emotional divorce. Indirect effect coefficients mediated by emotion regulation show that avoidance and avoidance-avoidance have a positive effect on emotional divorce. Confrontation, social support, quality of life, and responsibility have indirect negative impact coefficients, which means that they have a negative impact on emotional divorce mediated by emotion regulation. The two variables of avoidance-avoidance and quality of life have both direct and indirect effects on emotional divorce.

  Conclusion

  There is a relationship between emotional literacy, coping styles, quality of life, and emotion-seeking with emotional divorce that can mediate this relationship.

  Keywords: Emotional divorce, Emotional literacy, Coping styles, Quality of life, Emotion seeking, Emotion regulation
 • Mohammad Taghi Zamani, Ali Zarei*, Hamid Sajjadi Hazaveh, Zahra Haji Anzhai Pages 403-410
  Introduction

  The purpose of this study was to investigate the effects of using virtual social networks with the mediating role of quality of life on general health of veteran and disabled athletes in Iran.

  Methods

  The research method is descriptive and correlational. The statistical population of this study consisted of all veteran and handicapped athletes of Iran in 1977. The sampling method was multistage cluster random sampling. According to Morgan table, the sample size was 384 and a total of 390 questionnaires were collected. A researcher-made questionnaire on the use of virtual social networks, Roland et al (2006) and Goldberg General Health Questionnaire (GHQ) were used for data collection. Data were analyzed using one-sample t-test, Pearson correlation coefficient and linear regression coefficient and SPSS software version 22 at the significant level of 0.05.

  Results

  The results showed that there is no significant relationship between virtual social networks and public health, but the mediating effect of quality of life in the causal relationship between social networks and public health is significant (P≥0.001).

  Conclusion

  It seems that social networking as a supporter and enhancer can improve the quality of life and consequently promote public health.

  Keywords: Virtual social networks, Quality of life, Public health, Physical Activity, Veterans, Disabled
 • Azadeh Seyf Hosseini, Javanshir Asadi*, Akram Sanagoo, Afsaneh Khajvandkhoshly Pages 411-420
  Background

  Studies in Iran show that 0.2% of children and adolescents under 15 suffer from cancer. Having a child with cancer, the family is facing a lot of challenges for the mother and causes parents to spend a lot of energy and money on the child. In many cases, the pressure from child care seems to increase to the extent that the mental health of parents has undergone a destructive change and, as a result, affects the care of these children. The purpose of this study was to compare the effectiveness of group-based schema therapy and Mindfulness-based stress reduction program on the resilience of mothers of children with cancer.

  Materials and methods

  This quasi-experimental design was a pretest-posttest with control group. The statistical population of this study was all mothers of children with cancer in Taleghani Children's Hospital of Gorgan during the first half of 1397, 30 mothers were selected by available sampling method and randomly assigned to two groups of test and one control group. Based on the protocol developed Experimental groups participated in Schema Therapy sessions (12 sessions) and Mindfulness Based Stress Reduction Program (8 sessions). Control group subjects received no treatment or intervention. The research tool was a questionnaire of 25 questioners by Conner and Davidson (2003). Data were analyzed using SPSS software, descriptive statistics and one-variable covariance analysis.

  Results

  The findings of this study showed that the F value for the resilience variable at the post-test stage at the significant level P

  Keywords: Schmea Therapy Based on Group Therapy, Mindfulness–Based Stress Reduction, Resilience, Cancer
 • Hamideh Samadi*, Mina Ghanbarian, Sahar Hosseini, Kobra Raufi, Simin Panabad Pages 421-426
  Introduction

  Asthma as a physical illness is affected by psychological problems. The purpose of this study was to investigate the activity of the behavioral brain system and defense mechanisms in asthmatic and normal individuals.

  Methods

  In this study, 50 patients with asthma referred to specialist clinics and physicians' offices were selected by convenience and non-random sampling method with 50 normal and non-normal subjects. Patients were compared. Participants through the Research Assessment Tool included the Defense Mechanism Scale (DSQ) (1993), Andrews et al., And the Gray-Wilson Personality Questionnaire to assess brain behavioral activity. Data were analyzed using independent t-test. Data were analyzed by SPSS16 and LISREL8 / 54 software using multivariate analysis of variance and path analysis.

  Results

  Patients are higher in the dimension of shaving than healthy individuals, the results of the table also show in other aspects of inverse reaction, return to displacement, denial with, fantasy with exaltation, conversion with, and rational justification. Significant differences were found between the two groups in both variables (P

  Keywords: Brain Behavioral System, Defense mechanism, Asthma
 • Barat Faraghi Dastjerd, Parviz Sharifi Daramadi*, Nourali Farrokhi Pages 427-436
  Introduction

  Research has shown that mother-child interaction between the child with ADHD and the mothers is impaired. The purpose of this study was to determine the effectiveness of an acceptance and commitment education program on mother-child interaction of mothers with children with attention deficit / hyperactivity disorder.

  Methods

  In this study, a quasi-experimental and pretest-posttest design with a control and three-month follow-up was used. The statistical population of this study consisted of all mothers with children with ADHD in Marand. From this population, 40 individuals were selected by convenience sampling and were randomly assigned to two experimental and control groups. The Robert Mother-Child Interaction Questionnaire (1961) was administered in three stages of the study. Eight sessions of acceptance and commitment training were administered to the experimental group. The findings were finally analyzed using SPSS software version 23 and repeated measurement test.

  Results

  The results of repeated measures and post hoc tests showed that acceptance and commitment based training on improvement of acceptance interaction style, modification of hypersensitivity interaction style, facilitation interaction style and exclusion interaction style of mothers with children with attention deficit / hyperactivity disorder The effect of training program has been consistent over time (p≤0/001).

  Conclusion

  Acceptance and commitment training affects mother-child interaction Mothers of children with attention deficit / hyperactivity disorder, so counselors and psychologists can use this approach to improve mother-child interaction.

  Keywords: Acceptance, Commitment Training, Mother-Child Interaction, Attention Deficit, Hyperactivity Disorder
 • Behzad Abdollahpour* Pages 437-445
  Introduction

  This study investigates nursing students' attitude toward marriage and divorce and its relationship with the components of family social atmosphere. The purpose of this study was to investigate nursing students 'attitude toward marriage and divorce and its relationship with the components of social atmosphere in the family so that we can provide a proper explanation for these students' attitude toward marriage and divorce.

  Methods

  The population of this study was all students of nursing school of Shiraz University of Medical Sciences (166 students). Due to the small sample size of the population, all of the population were selected through census sampling. And the tools of this research are: family social climate questionnaire, marriage attitudes and divorce questionnaire. Correlation method was used for data analysis.

  Results

  The results showed that there is a significant correlation between students' attitude toward marriage and divorce and its relationship with the components of family social atmosphere.

  Conclusion

  Considering the important role of marriage and the negative impact of divorce on human life, studying attitudes toward marriage and divorce and its relationship with the social atmosphere of family plays an important role in identifying the factors of failure and success in marital life.

  Keywords: Marriage, Divorce, Family Social Environment
 • Azadeh Moradzadeh Fahraje*, Ahmad Borjali, Fariborz Dortaj, Kazem Nematolahzadeh Mahani Pages 446-455
  Introduction

  Food craving is a strong and most uncontrollable desire to eat. some new evidences suggest that changes in cortical irritability cathode and anode could be effective in reducing food craving. The aim of this research assess the effect of these methods; transcranial Direct Current Stimulation(tDCS), dietary and combination of them on food craving in women with level one two obesity.

  Methods

  46 women with level one and two obesity volunteer from Ra clinic were assigned to one control (Sham t DCS) and tree experimental (t DCS, dietary and combination of these method) groups. All participants age, height, weight and physical and psychological disorders were recorded. Then they completed Food Craving Questionnaire(FCQ) before and after the treatment. They received 10 treatment session based on the plane of the group they were in.

  Results

  The result of Covariance Analysis showed that tDCS and the combination of tDCS and dietary significant reduced the score of FCQ questionnaire in obese women. We didn't see any significant change in FCQ 'post test results in group who received food dietary.

  Conclusion

  According to the results of this research it seems that we can use tDCS and combination tDCS with dietary to reduce food craving in obese women.

  Keywords: Obesity, Food craving, Brain stimulation
 • Fereshteh Taghavi, Parvin Mirzaie*, Mehri Azandariani, Solmaz Rezaei Shojaei Pages 456-466
  Introduction

  The purpose of this study was to determine the effectiveness of short-term dynamic psychotherapy on anxiety, depression and happiness in women with generalized anxiety disorder.

  Methods

  In this study, a quasi-experimental method with pretest and posttest with control group was used. Using convenience sampling method, 40 women with generalized anxiety were selected from the community of women with generalized anxiety in district 1 of Tehran city and were randomly divided into two groups of control and experimental. First, anxiety, depression, and happiness were administered to both groups, followed by a short-term, 8-session intervention psychotherapy intervention for the experimental group. Correlation was analyzed with the results.

  Results

  The results showed that short-term dynamic psychotherapy had a positive effect on decreasing anxiety (p≤0.001) and depression (p≤0.001) and increasing happiness (p≤0.001) in women with generalized anxiety. Meaningful.

  Conclusion

  Short-term dynamic psychotherapy can be used to reduce anxiety and depression and increase happiness as a result of improving the mental health of women with generalized anxiety.

  Keywords: Short Term Psychiatric Psychotherapy, Generalized Anxiety, Depression, Happiness
 • Elham Naghashzadeh, Javad Khalatbari*, Seyyed Ali Hosseini Almadani, Hasan Asadzadeh Dehrayi, Alireza Mohammadiaria Pages 457-464
  Introduction

  A review of research shows that different life skills training approaches are effective on self-expression and emotion regulation; But can life-skills based on a Jay McGraw approach also affect adolescents' self-expression and emotion regulation? The purpose of this study was to determine the effectiveness of life skills training based on Jay McGraw's approach on self-expression and emotion regulation in adolescents.

  Methods

  The research method was quasi-experimental with pre-test and post-test with control group. From the adolescent statistical population after screening, 30 adolescents were selected purposefully and were randomly assigned into two control and experimental groups. Questionnaires of Existence (Gambrill & Richey, 1975) and Cognitive Emotion Regulation (Garnefski et al., 2001) were distributed between the two groups as pre-test, then the experimental group under the Life Skills Training (Jay McGraw, 2002) and finally post-test was taken from both groups and data were analyzed using MANCOVA and ANCOVA.

  Results

  The results showed that the life skills training based on Jay McGraw's approach increased the expression and emotion regulation of the experimental group in the post-test. (P≤0.001).

  Conclusion

  To enhance adolescents' self-expression and emotion regulation, a new approach to JayMcGraw based life skills training can be used.

  Keywords: Life Skills, Jay McGraw's approach, Self-Expression, Emotion regulation
 • Behzad Divkan*, Shahram Nazari Pages 464-475
  Introduction

  The main purpose of the present study was to investigate the effect of organizational intelligence on organizational effectiveness and excellence of medal and non-medal federations (based on EFQM model).

  Methods

  106 employees of 10 federations (wrestling, weightlifting, karate, taekwondo, volleyball, swimming, table tennis, badminton, judo, track and field) voluntarily participated in the study. Karl Albrecht's (2003) organizational intelligence questionnaire with 35 items and 7 components, Hamidi's organizational effectiveness questionnaire (2014) containing 20 questions and the standard questionnaire of organizational excellence including 50 questions were used. The validity of the questionnaires was confirmed by face validity and opinions of 10 experts and the reliability coefficient was estimated as 0.70 by Cronbach's alpha method. Regression analysis and structural equation modeling were used in the analysis section.

  Results

  The results showed that there is a significant positive relationship between organizational intelligence and organizational excellence (t = 3.28, r = 0.43) and organizational effectiveness (t = 2.04, r = 0.28). The causal model of relationships between variables was well-fitted (RMSEA = 0.08, X2 = 156.19, IFI = 0.89, NFI = 0.87, CFI = 0.89).

  Conclusion

  The results showed that organizational intelligence can increase the competitiveness of new competitors by increasing their knowledge in sport federations, and considering the role of quality management (organizational excellence) in improving service quality can be a step. It is important to improve the effectiveness of organizations.

  Keywords: Organizational Intelligence, Effectiveness, Organizational Excellence, Sport Federations
 • Majid Kazeminejad, Abolfazl Karami*, Ameneh Moazedian, Mastooreh Sedaghat Pages 468-475
  Introduction

  The present study aimed to develop a structural model of psychological well-being based on optimism and resilience.

  Methods

  The research method was correlated with the structural equation modeling approach. The study population consisted of postgraduate students (Masters and PhD) in Faculty of Humanities and Social Sciences of Islamic Azad University, Science and Research Branch of Tehran, 358 of whom participated in the study. They answered the questionnaires of optimism, resilience, and psychological well-being. The reliability and validity of the instruments were confirmed by Cronbach's alpha coefficient and confirmatory factor analysis. Pearson correlation coefficient and structural equation modeling with AMOS software were used for data analysis.

  Results

  The results showed that the presented structural model has a good fit; the effect of optimism (t = 2.54) and resilience (t = 2.54) on the psychological well-being was positive and significant. The results also show that the correlation coefficient of optimism with resilience (r = 0.50) and psychological well-being (r = 0.48) is positive and significant at the 0.01 level.

  Conclusion

  Students' psychological well-being is predictable based on optimism and resilience.

  Keywords: Optimism, Resilience, Psychological well-being, structural model
 • Malihe Pourali*, Hasan Yaghoubi, Rahim Yousefi Pages 476-484
  Introduction

  Addiction is a multifaceted problem affecting many interpersonal and interpersonal factors. The purpose of this study was to predict addiction readiness based on personality traits and cognitive emotion

  Methods

  This study was a correlational study in which 5 students (1 male and 2 female) were selected by cluster random sampling and completed Identification Questionnaires for Addicts, Cognitive Emotion Regulation Questionnaire, Big Five Personality Questionnaire. Short form. Data were analyzed using descriptive statistics (mean and standard deviation) and inferential statistics (stepwise regression) using SPSS v.22 statistical software.

  Results

  The results showed that there was a significant correlation between personality traits and Cognitive emotion regulation with tendency to addiction, and explained Cognitive emotion regulation variables 0.8% and personality dimensions 4.8% of addiction variance.

  Conclusion

  According to the findings of this study which showed the predictive role of personality traits and cognitive emotion regulation in prediction of addiction tendency, it is necessary that in the field of substance dependency prevention, students' education on basic personality traits and emotion regulation more than Notice in advance.

  Keywords: five personality factors, emotional cognitive regulation, preparation for addiction
 • Farimah Anbari, Nilofar Micail*, Nader Hajloo Pages 485-494
  Introduction

  Eating disorder is one of the eating and eating disorders. Overeating is a method of relieving or escaping negative and unwanted emotions. The purpose of this study was to investigate the role of interpersonal and interpersonal factors in predicting overeating disorder in women.

  Methods

  This study is a retrospective descriptive-correlation study. The study population consisted of all female students attending Mohaghegh Ardabili University during the academic year of 1997-96. Perceived Cultural-Social Pressure Scale:. Ideal slimming internalization scale. Physical Fitness Questionnaire - Self-esteem Scale of Fear of Negative Evaluation (Short Form): Eating Scale: Evaluated.

  Results

  The results of the analysis indicated that among the variables studied, body image dissatisfaction, community pressure to lose weight, and low self-esteem were more likely to contribute to women's binge eating disorder.

  Conclusion

  The pressures and criticisms for slimming in and out of the body always push the individual to have an ideal body. The dissatisfied person with certain standards of desirable appearance as a result of these pressures will experience impaired self-esteem and negative emotions and will continue to be dissatisfied with his or her body image. Consequently, overeating may be a way to control emotions to manage these negative emotions.

  Keywords: Eating Disorder, Self-Esteem, body image dissatisfaction, fear of negative evaluation
 • Ghazaleh Ternas, Farahnaz Meschi, Mehdi Shahnazari*, Sheyda Sodagar, Mania Asgharpour Pages 490-497
  Introduction

  The purpose of this study was to determine the mediating role of body mass index in predicting sexual function based on women's gender identity.

  Methods

  By The research method was applied in terms of purpose and conditions of descriptive (non-experimental) nature, and the research design was structural equation correlation. The study population was women (40-40 years old) referred to Karaj health centers in 1977. Among them, 500 who met the criteria for the study were selected by the available sampling method. The research data were collected through Women's Sexual Performance Index-Rosen et al. (2000) and gender role identity questionnaire in different cultures-Schertz et al. (2008). Finally, data were analyzed in SPSS and AMOS software.

  Results

  The results showed that sexual function had a positive and direct relationship with each of the variables of masculine and feminine gender identity. Is 0 (P

  Keywords: Body mass index, Sexual function, Women's Gender Identity
 • Arnoosh Dorostkar, Hayede Saberi*, Nasrin Bagheri Pages 495-502
  Introduction

  purpose of this study was to present a structural model of predicting social participation based on self-efficacy, social identity, resilience with the mediating role of hope.

  Methods

  The present study was applied in terms of purpose and in terms of method, in correlation with the structural model approach. 303 people were selected from the staff of a public corporation using simple random sampling and Research questionnaires included social identity (Jenkines, 2008), hope (Schneider et al., 1991), resilience scale (Connor & Davidson, 2003), self-efficacy (Scherrer, 1982), and social participation (Dorostkae, 1979). Pearson correlation test, multivariate regression test and confirmatory factor analysis were used to fit the research measurement model.

  Results

  The results showed that hope, social identity, resilience and self-efficacy had a direct effect on social participation (p≤0.005). Also, social identity, resilience, and self-efficacy with the mediating role of hope influence social participation (p≤0.005).

  Conclusion

  There is a relationship between emotional literacy, coping styles, quality of life, and emotion-seeking with emotional divorce that can mediate this relationship.

  Keywords: Emotional divorce, Emotional literacy, Coping styles, Quality of life, Emotion seeking, Emotion regulation
 • Bahareh Salarian, Arezou Shomalioskouei*, Masoud Arefnazari Pages 497-506
  Introduction

    In addition to physical problems, chronic pain also has a negative impact on psychological aspects. The effectiveness of mindfulness training has been shown in various areas; But it neglects quality of life and chronic pain management. The aim of this study was to determine the effectiveness of mindfulness on quality of life and chronic pain management.

  Method

  In this study, semi-experimental design was used according to the type of data collection. The design of this study was pre-test-post-test with control group. From the statistical population of patients referred to the Campus Pain Specialist Clinic in the spring of 1398 by available method, 26 patients were selected and randomly divided into two groups of 13 as experimental and control groups. The research questionnaires were the Quality of Life Questionnaire (World Health Organization, 1989) and Pain Self-Management Questionnaire (Nicholas et al., 2000). Data were analyzed using covariance test.

  Result

  The results of covariance showed that mindfulness has a positive and significant effect on enhancing quality of life and pain management in patients with chronic pain (p≤0/001).

  Conclusions

  Mindfulness training is effective on quality of life and chronic pain management; therefore, it is suggested that mindfulness techniques be applied to patients with chronic pain.

  Keywords: Mindfulness, Quality of life, Pain management, Chronic pain
 • Mahshid Azizi Boroujen*, Iran Davoodi, Yadollah Zargrar Pages 503-513
  Introduction

  The purpose of this study was to determine the effectiveness of acceptance and commitment based treatment on quality of life and hours of internet use in high school students with internet addiction in Ahvaz.

  Methods

  The research method was pre-test, post-test with control group. The sample consisted of 30 students (15 experimental group, 15 control group) from high school students with internet addiction who were selected by multistage cluster sampling and the research tools consisted of Quality of Life Questionnaire (Kidney Screening Questionnaire). 1) and the Internet Hours Questionnaire responded. Analysis of covariance (Mankova) was used for data analysis.

  Results

  The results of the data analysis showed that acceptance and commitment therapy increased the quality of life (P

  Keywords: Acceptance, commitment therapy, Quality of life, Internet Hours, Internet Dependency
 • Fatemeh Malahi, Meymanat Tabodi* Pages 507-517
  Introduction

  The main purpose of this study was to investigate the academic self-concept about the hope of educating female high school students in district one of Shiraz. The purpose of this research was applied research and the correlation research was performed.

  Methods

  This study was an applied research component and a correlational research one. In this study, the statistical population of all high school girl students of Shiraz city, about 9000, was selected by multistage cluster sampling method using 200 criteria. Data gathering tool was a questionnaire. To this end, the Education Hope Questionnaire (Khorrami & Kamari, 1396) and the Academic Self-concept Questionnaire (Chen Yi Sin, 2004) were used. The data were then collected and analyzed by LISREL software.

  Results

  Regarding path estimation coefficients, it was found that the paths of "academic self-regulation in the hope of education" have relatively appropriate estimation coefficient (more than 0.3). That is, academic self-concept has a mediating role in the relationship between academic self-regulation and educational hope.

  Conclusion

  The results showed that academic self-concept and its dimensions positively predict students' educational hope and academic self-concept has a mediating role in the relationship between educational hope and self-regulation.

  Keywords: Academic self-concept, Academic self-regulation, Hope for education
 • Mehdi Moradjo Namin, Ali Badie Zadeh*, Kambiz Heidar Zadeh, Seyed Hesam Seyedin Pages 514-526
  Introduction

  The purpose of this study was to present a model of tourism entrepreneurship development based on value chains in Iran, which was a case study of this research in Ardabil province.

  Methods

  The present study is a qualitative research that used the data base method for conducting the research. The statistical population of the study included all researchers and professors of tourism and entrepreneurship as well as managers and experts of tourism organization and cultural heritage of Ardabil province. In this study, a sample size of 50 researchers and professors in tourism and entrepreneurship field as well as managers and experts of tourism organization and cultural heritage of Ardabil province were selected by purposeful sampling. Data collection tools included analysis and documentation, in-depth interviews and observations. Data analysis was done through qualitative coding.

  Results

  The results of data analysis showed that the model of tourism entrepreneurship development based on value chains in Ardabil city consists of eight rings: residential centers, restaurants, infrastructure, tourism facilities, facilities and services, transportation, Technology and development of skills training and development system.

  Conclusion

  In order to develop tourism entrepreneurship based on value chains in Ardabil city, an eight-ring pattern can be used.

  Keywords: Entrepreneurship, Development, Tourism, Value Chains
 • Hooshang Kanarkuhi*, Abbas Sadeghi, Khatere Baavadi Pages 518-528
  Introduction

  The purpose of this study was to determine the effectiveness of emotion-focused couple therapy training on increasing happiness and improving couples' communication patterns.

  Methods

  This is a quasi-experimental study with pre-test and post-test with control and experimental groups. The sample size consisted of 60 (30 couples) who were selected by convenience sampling from the counseling centers of Izeh city in 1397 and were randomly assigned to two experimental and control groups. Then, the experimental group received eight sessions of EFT (Emotion Management Strategies) training.

  Results

  Comparison of pre-test and post-test showed that the happiness and improvement of couples' communication patterns in post-test were increased compared to pre-test.

  Conclusion

  Therefore, training of EFT based on emotion management strategies has a significant effect on increasing happiness and improving couples communication patterns.

  Keywords: Emotional Couple Therapy, Happiness, Couples Communication Patterns
 • Ali Farnam*, Hamidreza Mishekari, Lotfalh Saberian Borojeni, Zahra Karami Mohajeri Pages 527-538
  Introduction

  Evidence is accumulating to suggest that identification and treatment of depression in patients with diabetes may have a favorable effect on glycemic control and perhaps even prevent or delay diabetes-related complications. The purpose of this study was to investigate effectiveness of Mindfulness-Based Eating Awareness Training (MB-EAT) on self-care, depression in women with Type II Diabetes.

  Methods

  A prospective randomized controlled trial with pre-test, post-test, follow-up and control group was used. Static population included all of diabetic type II women in Zahedan city who referred to medical health center. Sampling has been done with convenience sampling method in medical health centers then we chose 30 patients according inclusion and exclusion criteria. Participants were randomly assigned to treatment group(n=15). Participants were randomly assigned to treatment group. Randomization was done after the collection of baseline data. After randomization into control and experimental group, participants proceeded through a 1.5-month intervention. Follow-up assessments occurred for both experimental and control groups in one month after the second data collection period. Beck Depression Inventory – Second Edition and Self-care Activities Questionnaire were used to gather data. Data was analyzed by mean and standard deviation, Wilks's lambda, Levene's test, Kolmogorov-Smirnov test, MANCOVA, Bonferroni's test were used by SPSS-20.

  Results

  Multivariate analysis of covariance (MANCOVA) showed that the effect of the independent variable on the dependent variable was significant (p

  Keywords: Mindfulness-Based Eating Awareness Training (MB-EAT), self-care, Depression, Women, Type II Diabetes distress, Infertile Women
 • Behzad Abdollahpour* Pages 529-535
  Introduction

  The purpose of this study was to evaluate the effectiveness of cognitive behavioral therapy training on body image in reducing social anxiety in high school students in Lar city.

  Methods

  This study was an experimental study. First, the samples were randomly selected from two experimental and control groups. Anxiety was measured using SPI Social Anxiety Scale, which is a 45-item questionnaire. The experimental group received cognitive behavioral therapy and the results were analyzed by SPSS software.

  Results

  Cognitive-behavioral therapy had a significant effect on decreasing social anxiety and social phobia. Cognitive-behavioral treatment had no significant effect on social apathy.

  Conclusion

  Cognitive-behavioral therapy is a useful and effective method in reducing stress in students. This method can be used to treat the anxiety of other people in the community.

  Keywords: Cognitive-behavioral therapy, Body image, Anxiety, Social Phobia Transition
 • Shohreh Mortezaei Shemirani, Biuck Tajeri, Bagher Sanaei Zaker*, Sheida Sodagar, Farahnaz Meschi Pages 536-547
  Introduction

  In the context of health promotion - women's psychiatric intervention, a new response is needed, in which group psychotherapy for women, self-directed intervention, and effective self-directed goal-setting. Disordered eating and lifestyle-enhancing health in obese women.

  Methods

  The research design was applied in terms of the nature of a quasi-experimental study with a pretest-posttest control group with a random assignment. The population of the study consisted of all women referring to Nutrition and Diet Therapy clinics in District 2 of Tehran in 2019. Thirty patients were selected by convenience sampling method and were replaced in 2 groups of 15 (participants were included with the Living Habits Assessment Questionnaire (2005), Eating Feedback (1979), and Walker Healthy Lifestyle (1977). Then, participants were trained in 8 sessions of 1.5-hour commitment and acceptance group therapy, and the control group did not receive any training. The data were analyzed in SPSS 23 software. Research Hypotheses of Multivariate Analysis of MANCOVA with Frequent Measurement for 2 data were used.

  Results

  The results of ANCOVA showed that commitment and acceptance group therapy had a significant effect on lifestyle habits, disturbed eating behavior, and health-promoting lifestyle (P

  Keywords: Group therapy based on commitment, acceptance, life habits, disease eating behavior, health-promoting lifestyle, Obese women
 • Lida Assadi Tehrani, Mahdiyeh Salehi*, Mojtaba Amirimajd, Anita Baghdasarians, Nourali Farookhi Pages 539-550

  Abstract

  Introduction

  The purpose of this study was to develop a structural model of eating behaviors based on emotional adjustment and attachment styles with the Mediating Role of feelings of loneliness in students.

  Methods

  The research method is correlation using structural equation modeling. The statistical population of the study consisted of all students of Tehran city in the academic year 97-98, out of which 481 students were selected by stage cluster sampling. Research instruments included Eating behaviors by van Strain et al. (1986), attachment styles Simpson (1990), emotional adjustment Robio et al. (2004), and feelings of loneliness Di Tomasso et al. (2004), all of which had acceptable validity and reliability.  SPSS-V23 and Amos-22 software were used for data analysis.

  Results

  The results showed that. Variables of dual-segregation and avoidance attachment styles have the power to explain eating behaviors in students. But a secure attachment style does not have the power to explain eating behaviors.

  Conclusion

  The results also show that the indirect effect of secure attachment style and avoidant attachment style are significant but the indirect effect of two-way attachment style is not significant which means that feeling alone in the relationship between the two attachment style variables Misbehavior and eating behaviors do not play a mediating role. And so eating behaviors seem to be influenced by various factors such as emotional adjustment and attachment styles and need to be thoroughly investigated in different eating disorders.

  Keywords: Eating behaviors, emotional adjustment, Attachment Styles, feeling alone
 • Fakhro Sadat Kazemi, Biouk Tajeri*, Nezam Hashemi Pages 548-556
  Introduction

   The purpuse of this study was to quality of sleep is based on body mass index with the mediation role of depression in university students.

  Methods

   The applied research method and its implementation method, descriptive (non-experimental) and research design was correlation. The statistical population of this study was female students of Islamic Azad University of Karaj who were in the second semester of the academic year 1398-1397. Among them, 304 subjects who entered the research were selected by non-random sampling method. Data were collected through pittsburgh sleep quality index (1989) and Beck depression inventory-II (1996).

  Results

   To analyze the hypotheses and data analysis, multiple regression. The results of the study showed that sleep quality based on body mass index headaches has a direct effect on the role of mediation of depression in students. Body mass index has direct effect on sleep quality and depression affects the quality of sleep.

  Conclusion

   It can therefore be argued that BMI with the role of mediation of depression can predict the quality of sleep in students.

  Keywords: Quality of sleep, Body Mass Index (BMI), Depression, university Students
 • Hajar Haji Heydari, Seyed Ismail Mousavi * Pages 557-567
  Introduction

  The purpos of the present study was to evaluate the quality of life scenarios based on the analysis of the interactional behavior of women with spouses with paranoid personality pattern. The present research method was qualitative of the case type.

  Methods

  The statistical population of this study was all women with spouses with paranoid personality pattern in Isfahan. The participants in this study reached 7 people by determining the sample size by saturation method. The data collection method was a semi-structured interview that consisted of parts of demographic information, discovery of life scenarios, and to determine its standard by research method to examine the overt and covert content of the data obtained from the interview. Manual coding was done.

  Results

  The research findings indicated that different scenarios have different levels of impact that can be replaced in three widely used groups, with moderate application, without application.

  Conclusion

  The findings showed that life drafts are satisfactory, don't worry, be a child. And these scenarios are among the scenarios that received the most repetition in the interviews.

  Keywords: paranoid personality pattern, life drafts, interaction behavior
 • Marjan Mohammadian, Alireza Maredpour*, Khosro Ramezani, Mehdi Fathi Pages 569-578
  Introduction

   The purpose of this study was to determine the cognitive-behavioral hypnotherapy, drug therapy on perceived stress, interpersonal relationships skills.
   

  Methods

   The statistical population consisted of all persons referring to Ebnsina Specialty Hospital in Tehran in the year 2018-2019. Forty-five patients were selected by simple random sampling and were replaced in 3 groups of 15 persons (two experimental and one control group). Participants were assessed with Cohen's Perceived Stress Questionnaire (1983), Matson's Interpersonal Communication Skills (1983). Participants were then trained for five sessions, received drug therapy under the supervision of a drug specialist, and the control group received no training.

  Results

   Data were analyzed using multivariate analysis of covariance. The results showed that there were significant differences in the variable of interpersonal skills post-test hypnotherapy with a post-test control group and drug treatment group. In the perceived stress variable, the hypnotherapy treatment group had a significant difference with the control group and the drug treatment group. The post-test showed that the level of interpersonal skills in the hypnotherapy group was significantly higher than the control and drug treatment groups.

  Conclusion

   Given the significant impact of cognitive-behavioral hypnotherapy on perceived stress, interpersonal relationships skills in panic disorder are suggested to be used to improve the mental health of these patients.

  Keywords: Cognitive Behavioral Hypnotherapy, Drug therapy, Interpersonal Relationships Skills, Perceived stress, Panic Disorder