فهرست مطالب

 • پیاپی 32 (زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/10/01
 • تعداد عناوین: 19
|
 • علی رمضانی*، اویس باقری صفحات 1-20
  هدف اصلی از این تحقیق، آزمون تاثیر حباب های قیمتی سفته بازی منطقی مبتنی بر تئوری محدودیت بر نرخ بازده کل واقعی شرکت های منتخب گروه صنعت شیمیایی و نفتی، کک و سوخت هسته ای (51 شرکت) در بازار بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 95-1388 در بازار بورس و اوراق بهادار تهران با رویکرد اقتصادسنجی داده های تابلویی می باشد. لذا ابتدا ضمن بیان کلیات تحقیق و مبانی نظری مرتبط با تئوری محدودیت و مفهوم سفته بازی منطقی  نیز بررسی پیشینه تحقیق (مطالعات داخلی و خارجی) پرداختیم. در گام بعدی تصریح و برآورد مدل تحقیق بر اساس آزمونهای تشخیصی مربوطه به روش اثرات ثابت انجام گرفت که نتایجه آن بیانگر تایید رابطه مثبت و معنادار متغیرهای مستقل (سود سهام نقدی واقعی در یک دوره قبل که مبین حباب قیمتی سفته بازی منطقی می باشد، و سه متغیر هزینه سرمایه، سودانباشته و وجه نقد عملیاتی که بر اساس تئوری محدودیت در مدل گنجانده شده اند) و نیز تمام متعیرهای کنترلی تحقیق (اهرم مالی و اندازه شرکت) بر متغیر وابسته (نرخ بازده کل سهام) شرکت های تحت بررسی بدست آمد. بطوریکه فرضیه اصلی تحقیق که بیان می دارد حباب قیمتی سفته بازی منطقی بر نرخ بازده واقعی شرکتهای گروه صنعت شیمیایی و نفتی، کک و سوخت هسته ای تاثیر معناداری دارد، مورد تایید قرار گرفت. در پایان نیز پیشنهاداتی مبتنی بر نتایج تحقیق در راستای تعدیل تاثیر حباب قیمتی سفته بازی بر نرخ بازده کل واقعی سهام ارائه شده است.
  کلیدواژگان: حباب های قیمتی سفته بازی، تئوری محدودیت، نرخ بازده کل واقعی سهام، بازار بورس اوراق بهادار تهران
 • رضا اسلامی*، قدرت اله طالب نیا، حمیدرضا وکیلی فرد، نعمت ا.. موسوی صفحات 21-36
  سرمایه گذاری موتور محرک رشد و توسعه و از بنیادتی ترین اهداف اقتصادی کشورها به شمار می رود. کشورها برای نیل به آن نیازمند استفاده از سیاست های مالی و پولی می باشند. اثرات سیاست های پولی و مالی بر فعالیت های اقتصادی مستلزم شناخت این سیاست ها و ابزارهای آن و اثرات آنها بر متغیرهای کلان اقتصادی می باشد. بنابراین در این تحقیق به بررسی اثرات تغییرات سیاست های پولی بر سرمایه گذاری در منتخبی از کشورهای اسلامی با استفاده از رهیافت داده های تابلویی در طول دوره زمانی 2000-2015 پرداخته شده است. نتایج به دست آمده نشان داد که نرخ بهره اوراق قرضه دولتی تاثیر منفی و اعتبارات تخصیصی بانکها تاثیر مستقیم و معنادار بر سرمایه گذاری در کشورهای منتخب اسلامی دارند. در حالی که نرخ بهره اعتبارات و نرخ سود سپرده ها اثرات معناداری بر سرمایه گذاری در این کشورها نداشته است. همچنین رشد اقتصادی و آزادی تجاری اثرات مستقیم و معنادار بر سرمایه گذاری در این کشورهای داشته است. بر اساس نتایج آزادی سیاسی به طور معناداری سرمایه گذاری را در این کشورها تحت تاثیر قرار نداده است. بنابراین در کشورهای اسلامی نرخ بهره تسهیلات و نرخ سود سپرده ها به عنوان ابزارهای سیاست پولی برای تحت تاثیر قرار دادن سرمایه گذاری ابزار مناسبی به نظر نمی رسد. در مقابل اعتبارات بانکی به طور معناداری می تواند سرمایه گذاری را در کشورهای اسلامی افزایش دهد.
  کلیدواژگان: سیاست پولی، سرمایه گذاری، نرخ بهره، اوراق قرضه دولتی، رشد اقتصادی
 • فریماه مخاطب رفیعی، کامیار نوربخش* صفحات 37-50
  استراتژی های آربیتراژ آماری به دنبال کشف فرصت های سودده با استفاده از روش های آماری هستند. ما در این مقاله از رویکرد جدیدی برای طراحی یک استراتژی آربیتراژ آماری متناسب با بورس تهران استفاده می کنیم. در این رویکرد پیشنهادی جدید، بجای اینکه قیمت سهام مختلف به صورت مستقل مدل سازی و پیش بینی شود، آن ها را به صورت یک کل در نظر می گیریم و الگوهای حرکتی مشترک بین آن ها که می تواند بیانگر حرکات کلی بازار باشد، را با استفاده از روش تحلیل اجزای اصلی شناسایی می کنیم. بعد از آن رفتار این الگوها (عامل ها) را مدل سازی و پیش بینی کرده و از طریق آن ها، بازدهی سهام را در آینده پیش بینی می کنیم. در نهایت سبدی از سهام منتخب در هر دوره تشکیل می دهیم. نتایج تجربی حاصل از این مقاله نشان دهنده سودده بودن این استراتژی ها است به طوری که استراتژی منتخب با پنجره زمانی 100 روزه و افق پیش بینی 1 روزه، بدون در نظر گرفتن هزینه معاملاتی توانست بازدهی متوسط سالیانه 115% را فراهم کند.
  کلیدواژگان: آربیتراژ آماری، مدل های عاملی، تحلیل اجزای اصلی
 • مهردخت مظفری*، هاشم نیکومرام صفحات 51-66
  ارزش در معرض خطر یکی از مهمترین معیارهای شناخته شده بازارهای مالی در سنجش ریسک به حساب  می آید. تاکنون روش های مختلفی برای اندازه گیری  این شاخص معرفی گردیده است. روش ارزش فرین یکی از روش های نوین محاسبه ارزش در معرض خطر است که بر دنباله های توزیع تمرکز دارد و بجای درنظر گرفتن کل داده ها و بدون نیاز به در نظر گرفتن مفروضات محدود کننده ای مانند فرض نرمال بودن به محاسبه این شاخص می پردازد. در این پژوهش بازده لگاریتمی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران براساس اطلاعات دریافتی در مقاطع زمانی میان روز(بدلیل استفاده از داده های پربسامد) طی سالهای 1392 تا 1395 جمع آوری و از رویکرد ماکزیمم بلوکها در اندازه گیری VaR استفاده گردید. با توجه به وجود خودهمبستگی و ناهمسانی واریانس سری زمانی داده ها، ابتدا با استفاده از مدل E-GARCH  این مشکل مرتفع گردید. سپس شاخص VaR در سه وضعیت بلوک بندی براساس اطلاعات ساعتی، روزانه و ماهیانه محاسبه گردید. نتایج تحلیل داده ها در نرم افزار R نشان داد که استفاده از اطلاعات ماهیانه در محاسبه شاخص مزبور از دقت پیش بینی بالاتری برخوردار است.
  کلیدواژگان: مدیریت ریسک، ارزش در معرض خطر، نظریه ارزش فرین، مدل E-GARCH، روش ماکزیمم بلوکها
 • سید محمدرضا داودی*، سید اصغر میرنیام، مرضیه کرمی چمگردانی صفحات 67-86

  تحلیل تکنیکی یکی ازروش های تحلیل بازار است که درآن از قیمت ها و حجم معاملات تاریخی سهام برای پیش بینی جهت آینده حرکت قیمتها استفاده می شود.نوسانگر ایچیموکو یکی از ابزارهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال می باشد که قدرت و سرعت روند،سقف ها و کف های احتمالی قیمت را پیش بینی می کند.در این پژوهش سودآوری سهام استراتژی معاملاتی مبتنی بر نوسانگر ایچیموکو به نام های استراتژی معمولی،محافظه کار و جسورانه بررسی خواهد شد. سه استراتژی مذکور بر حسب ترکیب اجزای ایچیموکو در تشخیص نقاط خرید و فروش متفاوت هستند.نتیجه پژوهش بر روی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران دربازده 1395-1370 با توجه به نسبت شارپ نشان می دهد که استراتژی جسورانه 6747/0 نسبت به استراتژی بازار 152305/0 و دو استراتژی دیگر محافظه کارو معمولی که به ترتیب 3366/0 و310058 / 0 می باشند، درموقعیت بالاتری قرار گرفته واز سوداوری بالاتری نیز برخوردار است. از دیدگاه بازده تنها استراتژی جسورانه بر بازده بازار غلبه داشته است. در مجموع می توان نتیجه گرفت که در بین سه استراتژی، بهترین نتیجه مربوط به استراتژی جسورانه بوده و استراتژی معمولی و محافظه کار در رتبه های بعدی قرار دارند.

  کلیدواژگان: تحلیل تکنیکال، نوسانگر ایچیموکو، میانگین متحرک، نسبت شارپ
 • حامد حامدی نیا*، مهدی رضایتی صفحات 87-108
  در اختیار معامله قسطی، دارنده اختیار به جای پرداخت یکباره مقادیر اولیه، آن را به صورت قسطی پرداخت می کند. اگر همه اقساط پرداخت شوند دارنده، حق اعمال آن را دارد، اما به محض عدم پرداخت هر یک از اقساط، معامله اختیار فسخ شده و تعهدات طرفین از بین می رود. در قسمت اول پژوهش به اهمیت اختیار معامله قسطی در دنیای مالی پرداخته شده است؛ ارتباط آن با ارزش گذاری صندوق سرمایه گذاری خطرپذیر عنوان شده و با بیان چگونگی ارتباط مدل بلک شولز با اختیار معامله قسطی، نواقص آن مدل (بلک شولز) در ارزش گذاری اختیار معامله قسطی ذکر شده است. از آنجایی که ارزش گذاری اختیار معامله قسطی به روش دقیق بسیار مشکل و در بسیاری از حالات نشدنی است، روش شبیه سازی مونت کارلو با استفاده از حداقل مربعات را برای ارزش گذاری اختیار معامله قسطی کاربردی کرده و از آن برای ارزش گذاری اختیار مذکور استفاده شده است. در قسمت دوم پژوهش، مقادیر بهینه سه عامل موثر بر این روش یعنی نوع تابع، تعداد متغیرهای پایه و تعداد مسیرهای شبیه سازی مورد نیاز، محاسبه شده است؛ به طوری که ارزش روش عددی به ارزش روش دقیق همگرا شود.
  کلیدواژگان: اختیار غیرمعمول، اختیار معامله قسطی، شبیه سازی مونت کارلو، روش حداقل مربعات
 • شعبان محمدی*، نادر نقش بندی، هادی سعیدی صفحات 109-128
  درمدل ریسک و بازده برای انتخاب پرتفوی سهام از داده های تاریخی دارایی استفاده می گردد. عوامل بحرانی نیز وجود دارد که به طور مستقیم یا غیر مستقیم بر بازار سهام تاثیر می گذارد.در پژوهش حاضر از روش دلفی فازی برای شناسایی عوامل بحرانی و از  فاکتورهای دارای ضریب همبستگی پایین استفاده شد.از عوامل بحرانی و داده های تاریخی برای تطبیق تئوری شواهد دمپستر-شفر برای رتبه بندی سهام استفاده شد. نمونه گیری با استفاده از سهام موجود در بورس اوراق بهادار تهران و شبیه سازی توسط بهینه سازی کولونی مورچه و همچنین از نرم افزار متلب برای پیاده سازی استفاده گردید. عملکرد نتایج در مقایسه با عملکرد اخیر دارایی ها رضایت بخش است.
  کلیدواژگان: پرتفوی سهام، دمپستر-شفر، بهینه سازی، روش فازی
 • کریم پورعلیرضا، رسول برادران حسن زاده، یونس بادآور نهندی*، مهدی زینالی صفحات 129-150

  با توجه به محدودیت منابع و در نتیجه اهمیت روز افزون افزایش کارایی سرمایه گذاری و همچنین نقش مهم سرمایه در گردش در تداوم فعالیت بنگاه های اقتصادی، در این تحقیق به بررسی رابطه محدودیت مالی با کارایی سرمایه گذاری و استراتژی سرمایه در گردش پرداخته می شود. در این راستا اطلاعات مالی 171 شرکت در طی دوره زمانی90 تا 95 بررسی شده است. بر اساس تحلیل های صورت گرفته در فرضیه اول مشخص شد که محدودیت مالی بر ناکارایی سرمایه گذاری تاثیر مثبت و معناداری دارد. در فرضیه دوم مشخص گردید که بین محدودیت مالی و سیاست های انتخابی سرمایه در گردش رابطه ای معنی دار وجود ندارد. فرضیه سوم بیانگرآن است که بین محدودیت مالی و ناکارایی سرمایه گذاری در شرکت هایی که استراتژی جسورانه را بکار می برند رابطه ای مثبت و معنادار مشاهده می شود و نهایتا در فرضیه چهارم مشخص گردید بین محدودیت مالی و ناکارایی سرمایه گذاری در شرکت هایی که استراتژی محافظه کارانه را بکار می برند رابطه ای معنادار مشاهده نمی شود.نتایج کلی بیان می کند که محدودیت در تامین منابع، موجب انحراف از سرمایه گذاری مطلوب می شود. همچنین تاثیر نامطلوب محدودیت مالی بر کارایی سرمایه گذاری تنها برای شرکت هایی که دارای استراتژی جسورانه سرمایه در گردش هستند رخ می دهد و این تاثیر در شرکت هایی با استراتژی محافظه کارانه مشاهده نمی شود.

  کلیدواژگان: محدودیت های مالی، کارایی سرمایه گذاری، استراتژی سرمایه در گردش
 • نقی فاضلی*، ابوذر جعفری تجن گوکه صفحات 151-170

  این پژوهش به بررسی ارتباط بین کیفیت سود و مازاد (کسری) اهرم مالی، همانند تاثیر کیفیت سود بر انتخاب شیوه های تامین مالی از طریق حقوق صاحبان سهام برای شرکت های با اهرم بالا و پایین می پردازد. با توجه به دو شیوه تامین مالی خارجی شامل حقوق صاحبان سهام و بدهی، و دو شیوه مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی و اقلام واقعی، بیشتر به بررسی تاثیر کیفیت سود و کسری اهرم مالی بر انتخاب نوع تامین مالی می پردازیم. در این راستا، نمونه ای متشکل از تعداد 125 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 تا 1395 (750 سال-شرکت) انتخاب و با بهره گیری از الگوی رگرسیون چند متغیره خطی و لوجیت مورد آزمون قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که ارتباطی بین کسری اهرم مالی و کیفیت سود ضعیف در شرکت ها وجود ندارد. همچنین در شرکت هایی که دارای مازاد (کسری) اهرم مالی هستند نیز بین کیفیت سود و تامین مالی از طریق صدور سهام، ارتباطی وجود ندارد. یافته های دیگر پژوهش نشان داد که شرکت های دارای مازاد اهرم مالی در مقایسه با شرکت های دارای کسری اهرم مالی، قبل از تامین مالی از طریق صدور سهام، دست به مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی و مدیریت سود از طریق اقلام واقعی می زنند تا راحت تر بتوانند سهام خود را انتشار دهند. از طرفی، در شرکت های دارای مازاد اهرم مالی در مقایسه با شرکت های دارای کسری اهرم مالی، بین تامین مالی از طریق بدهی و مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی و واقعی ارتباطی یافت نشد.

  کلیدواژگان: کسری اهرم مالی، کیفیت سود، تامین مالی از طریق بدهی (استقراض)، تامین مالی از طریق سهام، مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و واقعی
 • میرفیض فلاح شمس، محمد سجاد سیاهکارزاده* صفحات 171-194
  ریسک عملیاتی طبق تعریف کمیته بال، ریسک حاصل از زیان های ناشی از عدم کفایت یا قصور در فرایندها، افراد و سیستم های داخلی یا ناشی از رخدادهای خارجی است. مدیریت ریسک عملیاتی فرآیند مستمری در سازمان است؛ اما راه اندازی و پیاده سازی نظام مدیریت ریسک پروژه ای است که برای موفقیت به هدفگذاری ، برنامه ریزی و سازماندهی دقیق نیاز دارد. در مسیر اجرای مدیریت ریسک عملیاتی در بانک ها، موانعی وجود دارد که حتی گاهی تلاش های صورت گرفته در جهت اجرای این مدیریت را کاملا بدون نتیجه باقی می گذارد. لذا شناسایی این موانع در جهت نیل به پیاده سازی مدیریت ریسک عملیاتی از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. پس از شناسایی آن چه که مهم به نظر می رسد، اولویت بندی این موانع به لحاظ درجه اهمیت آن ها بر اساس روش های علمی می باشد. این مقاله با استفاده از روش دلفی و مبتنی بر نظرات خبرگان به شناسایی این موانع اقدام نموده است و سپس با استفاده از آزمون ناپارامتریک فریدمن موانع شناسایی شده را بر اساس میزان اهمیت اولویت بندی کرده است.
  کلیدواژگان: ریسک های عملیاتی، مدیریت ریسک عملیاتی، موانع مدیریت ریسک های عملیاتی، روش دلفی
 • رضا سنقری، فرزانه حیدر پور* صفحات 195-216

  هدف اصلی از مقاله حاضر بررسی رابطه بین متغیرهای تامین مالی ، نسبت هزینه تحقیق و توسعه به سود عملیاتی و بحران مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جامعه آماری تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بازه زمانی 5 ساله بین 1391 تا 1395 در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه های تحقیق 181 شرکت می باشد و داده های تحقیق از طریق نرم افزار ره آورد نوین و صورت های مالی شرکت ها تهیه شده است. در این تحقیق برای آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شده است. روش آماری مورد استفاده در این مقاله روش داده های پانل می باشد. نتایج تحقیق بیانگر این موضوع می باشد که نسبت اهرم مالی بر نسبت سرمایه گذاری تحقیق و توسعه به سود عملیاتی تاثیر دارد، همچنین نسبت هزینه تحقیق و توسعه به سود عملیاتی بر معیارهای بحران مالی شرکت بر اساس مدل اسپرینگیت تاثیر دارد، و نسبت هزینه تحقیق و توسعه به سود عملیاتی بر معیارهای بحران مالی شرکت بر اساس مدل زیمسکی موثر است،همچنین تاثیر هزینه تحقیق و توسعه به سود عملیاتی بر معیارهای بحران مالی شرکت بر اساس مدل آلتمن 1983 و 1986 و مدل کردستانی تعدیل شده، تایید نشد.

  کلیدواژگان: تامین مالی، هزینه تحقیق و توسعه، سود عملیاتی، بحران مالی شرکت
 • محمد حسن ابراهیمی سروعلیا*، امین صابونچی صفحات 217-234
  ازجمله مهمترین نگرانی های سیاستگذاران بازارهای پول و مالی و به طور اخص بورس اوراق بهادار، در نظر گرفتن نحوه اتخاذ تصمیم و متغیرهای موثر بر تصمیم گیری فعالان این عرصه است.  هدف از این مقاله شناسایی تاثیر فاکتورهای جمعیت شناختی از جمله: جنسیت، سن، وضعیت تاهل، آموزش، وضعیت شغلی و درآمد بر سطح تحمل ریسک و ریسک پذیری سرمایه گذاران حقیقی می باشد. جامعه آماری پژوهش اشخاص حقیقی است که در بورس فعال هستند. تعداد نمونه ، 384 نفر می باشد. برای تائید روایی و پایایی، علاوه بر استفاده از نظرات کارشناسان از تحلیل عاملی نیز استفاده  شده است. در نهایت جهت نشان دادن اعتبار یافته های مدل تحقیق از شاخص های برازش مدل های معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزیی استفاده شد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که مردان نسبت به زنان سطح تحمل ریسک بالاتری داشته و ریسک پذیرتر هستند و همچنین سن، وضعیت شغلی، آموزش حرفه ای و درآمد  تاثیر معناداری بر سطح تحمل ریسک و ریسک پذیری دارند. نتایج نشان داد که وضعیت تاهل تاثیر معناداری بر سطح تحمل ریسک و ریسک پذیری ندارد.
  کلیدواژگان: سطح تحمل ریسک، ریسک پذیری، ویژگی های جمعیت شناختی، سرمایه گذاران خرد، تحلیل عاملی
 • مقصود امیری، روح اله مرادی* صفحات 235-250
  هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر تاثیر ارزش ویژه برند سرمایه گذار-مدار، بر قصد سرمایه گذار به سرمایه گذاری و نقش ریسک درک شده بعنوان متغیر میانجی در این رابطه است، در پژوهش حاضر به تبعیت از ارزش ویژه برند مشتری- مدار آکار، از مدل ارزش ویژه سرمایه گذار -مدار، استفاده گردید. جامعه آماری این پژوهش جوانان تحصیلکرده در یکی از دانشگاه های ایران  است. نتایج برخی از مطالعات بیانگر آنند که، جوانان بر تصمیمات حساس خانواده ها و خرید آنها تاثیر می گذارند، این جنبه مورد علاقه برنامه ریزان شرکتی برای کسب وجوه مالی از بازارهای سرمایه بوده، تا بدانند چه چیزهایی در قلمرو مدیریتی بر تصمیمات سرمایه گذاری جوانان تاثیر می گذارد، و اینکه آیا می توان آنان را بعنوان سرمایه گذاران بالقوه، یا عامل موثر در تصمیمات سرمایه گذاری خانوداه ها به حساب آورد. بر این اساس در این پژوهش تعداد 69 دانشجوی مقطع دکتری از دانشگاه علامه طباطبایی در سال 1396 خورشیدی با نمونه گیری خوشه ای انتخاب گردیدند، و رفتار آنان در سرمایه گذاری بررسی شد. در این مطالعه، تاثیر ارزش ویژه برند سرمایه گذار-مدار، بر قصد سرمایه گذار به سرمایه گذاری، و نقش ریسک درک شده بعنوان متغیر میانجی، بوسیله روش مدل سازی معادلات ساختاری-حداقل مربعات جزئی، مورد مطالعه واقع شد. یافته ها حاکی از آن است که، ارزش ویژه برند سرمایه گذار-مدار بر قصد سرمایه گذاری بطور مستقیم و غیر مستقیم، از طریق ریسک درک شده بعنوان متغیر میانجی تاثیر می گذارد. نتایج پژوهش می تواند برای سیاست گذاران حوزه مالی و سرمایه گذاری، بعنوان نقشه راهی در جهت برنامه ریزی های آتی آنها باشد.
  کلیدواژگان: مدل ویژه برند-مشتری مدار، مدل ویژه برند سرمایه گذار-مدار، ریسک درک شده، قصد سرمایه گذاری، مدل سازی معادلات ساختاری-حداقل مربعات جزئی
 • محمد اقبال نیا، سید مازیار دلیران* صفحات 251-270

  بهینه سازی سبد سهام و تخصیص ثروت بین دارایی های مختلف از جمله مهمترین مسائل در سرمایه گذاری به حساب می آید. در این مطالعه، مساله بهینه سازی سبد سهام، با درنظر گرفتن محدودیت های دنیای واقعی و با این فرض مورد بررسی قرار گرفت که بازده دارایی های ریسکی از اعداد فازی تشکیل شده است. سپس، مدل احتمالی جدید میانگین- نیمه انحراف مطلق ارائه شد که در آن محدودیت هزینه های معامله و محدودیت کاردینالیتی نیز در نظر گرفته شد. وجود چنین محدودیت هایی، مدل را به مدل برنامه ریزی غیرخطی عدد صحیح آمیخته تبدیل می کند که رویکردهای سنتی از عهده حل آن بر نمی آیند، بدین منظور در این تحقیق از الگوریتم فراابتکاری جدید با نام الگوریتم جستجوی ناخودآگاه استفاده شده است. همچنین برای بررسی قدرت و دقت حل این الگوریتم، مطالعه ای موردی با اطلاعات 50 شرکت برتر بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1391 تا 1394 صورت گرفت و نتایج آن با الگوریتم های حرکت تجمعی ذرات و ژنتیک مقایسه شد که نشان از برتری این الگوریتم در مساله ی بهینه سازی سبد سهام دارد.

  کلیدواژگان: بهینه سازی، سبد سهام فازی، الگوریتم جستجوی ناخودآگاه، نیمه انحراف مطلق، محدودیت کاردینالیتی
 • مجید زنجیردار*، علیرضا زمانپور صفحات 271-290
  سرمایه یکی از عوامل بنیادین در ارزیابی سلامت و ثبات نظام بانکی به شمار می رود. از سویی دیگر، حجم سرمایه بانک ها اثر قابل ملاحظه ای بر جایگاه رقابتی آنها دارد. بنابراین، مطلوبیت و تناسب پایه سرمایه به منزله پوششی مطمئن در برابر گستره وسیعی از مخاطرات بانکی است. هدف از پژوهش حاضر، تاثیر تغییرات سرمایه بافر (حایل) بر تغییرات ریسک پرتفوی بانک ها است. این تحقیق به لحاظ روش شناسی کاربردی و اطلاعات معاملات انجام شده در بازه زمانی پنج ساله 1390 تا 1394 جمع آوری گردیده است. جامعه آماری تحقیق مشتمل بر 17 بانک با روش نمونه گیری حذف سیستماتیک از سازمان بورس اوراق بهادار است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون های رگرسیون خطی و همبستگی با استفاده از نرم افزار  Eviews استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد، تغییرات سرمایه بافر بر تغییرات ریسک پرتفوی تاثیر معنادار دارد و با توجه به ضریب منفی متغیر تغییرات سرمایه بافر، وجود رابطه ی معکوس بین تغییرات سرمایه بافر و تغییرات ریسک پرتفوی استنتاج می شود. همچنین، تغییرات سرمایه بافر در تعامل با چرخه کسب و کار، تنوع درآمد و  نوسان دارایی بر تغییرات ریسک پرتفوی بانک ها تاثیرگذار است.
  کلیدواژگان: سرمایه بافر، ریسک پرتفوی، چرخه کسب و کار، تنوع درآمد، نوسان دارایی
 • معصومه کریمی، غلامرضا زمردیان* صفحات 291-314
  اقتصاد ایران در دو دهه گذشته تورم و به دنبال آن کاهش ارزش پول را به طور مستمر تجربه کرده است. با توجه به آثار فراوان کاهش ارزش حقیقی پول بر اقتصاد ایران، مشخص نمودن و کمی نمودن تاثیرپذیری متغیرها و شاخص های کلان اقتصادی به خصوص بورس اوراق بهادار ایران از این موضوع، می تواند راهنمای مفیدی برای سیاست گذاران در جهت تدوین مناسب برنامه های آتی به شمار آید. با این رویکرد، مطالعه حاضر به بررسی اثر کاهش ارزش حقیقی پول بر بورس اوراق بهادار ایران طی دوره زمانی 95-1370 پرداخته است. این تحقیق از جهت هدف کاربردی، از جهت روش استنتاج استقرایی و از جهت طرح تحقیق از نوع پس رویدادی است؛ در مطالعه حاضر برای تجزیه و تحلیل ارتباط میان متغیرها از آمار استنباطی استفاده شده است. بر این اساس ابتدا بر اساس مبانی نظری و نیز مطالعات مختلف صورت گرفته در داخل و خارج از کشور متغیرهایی که بر بورس اوراق بهادار ایران اثرگذار بوده اند، شناسایی شدند و سپس در چارچوب الگوی خود توضیح برداری با وقفه های گسترده (ARDL) ارتباط کوتاه مدت و بلندمدت میان متغیرها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج مطالعه نشان داد که اگر چه ارزش واقعی پول و درآمدهای نفتی در دوره کوتاه مدت و بلندمدت بر شاخص کل قیمت بورس اوراق بهادار اثر مثبت و معنی دار دارند؛ اما مخارج دولت و نرخ ارز بازار آزاد هم در دوره کوتاه مدت و هم در بلندمدت بر شاخص قیمت بورس اوراق بهادار اثر منفی و معنی دار می گذارند. در نهایت نیز نتایج حاصل از ضریب جزء تصحیح خطا (ECM) بیان گر آن بود که 2/65 درصد عدم تعادل متغیر شاخص کل قیمت بورس اوراق بهادار از مقادیر بلندمدت آن پس از گذشت یک دوره از بین می رود. بر این اساس می توان گفت چنان چه شوکی بورس را تحت تاثیر قرار دهد و از تعادل اولیه خارج کند، زمانی به اندازه دو دوره لازم است تا عدم تعادل کوتاه مدت تصحیح گردد و اقتصاد دوباره به تعادل بلندمدت اولیه باز گردد.
  کلیدواژگان: بورس اوراق بهادار ایران، ارزش حقیقی پول، درآمدهای نفتی، نرخ ارز، الگوی ARDL
 • نادر رضائی، علیرضا نوروزی* صفحات 315-330

  عدم اطمینان اقتصادی، تغییرات غیرقابل پیش بینی در متغیر های اقتصادی است که می تواند تاثیر زیادی بر سایر متغیرها و نهادهای اقتصادی همچون بانکها و موسسات اعتباری به ویژه در کشورهای در حال توسعه مانند ایران بگذارد. هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر عدم اطمینان اقتصادی بر ریسک اعتباری، عملکرد و تصمیمات وام دهی بانکها می باشد بدین منظور ابتدا متغیرهای تاثیرگذار بر تصمیمات وام دهی بانکها به سه شاخص (ریسک اعتباری، عملکرد و میزان وام دهی) تفکیک شدند. همچنین نااطمینانی اقتصادی با استفاده از انحراف معیار شش متغیر(نرخ ارز، نرخ بهره سالیانه، تولید ناخالص داخلی، نرخ رشد درآمد ملی، نسبت فروش نفت به درآمد ملی، نسبت مالیات به درآمد ملی) سنجیده، سپس داده های تحقیق در بازه زمانی پنج ساله 1390-1394 برای 13 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران جمع آوری و با انجام آزمونهای مختلف به تفکیک متغیرهای خاص بانکی و کلان اقتصادی از مانا بودن متغیرهای پژوهش اطمینان حاصل شد و در نهایت برآورد مدل اقتصادسنجی با فن داده های تابلویی نشان داد که در مدل اول، متغیر نااطمینانی اقتصادی تاثیر مثبت و معناداری بر ریسک اعتباری بانکها داشته است. همچنین در مدل دوم، نااطمینانی اقتصادی تاثیر مثبت بر عملکرد بانکها دارد و در نهایت در مدل سوم هیچگونه ارتباط معناداری بین نااطمینانی اقتصادی با میزان وام دهی بانکها یافت نشد.

  کلیدواژگان: نااطمینانی اقتصادی، ریسک اعتباری، وام دهی بانکها و عملکرد
 • حسین ممبینی*، سید جلال صادقی شریف، محمدرضا شهریاری، ایرج نوروش صفحات 331-346
  یکی از اساسی ترین مسائل اقتصادی برای شرکت های هلدینگ، تخصیص سرمایه است. به طور معمول، سرمایه گذاران در انتخاب گزینه های سرمایه گذاری، به طور همزمان با ترجیحات و اهداف متضادی روبرو هستند. بنابراین در پژوهش حاضر به دنبال بررسی عوامل موثر بر مدیریت سرمایه گذاری در شرکت های هلدینگ هستیم. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و بر اساس روش گردآوری داده ها، پژوهشی توصیفی محسوب می گردد. به منظور جمع آوری داده های مورد نیاز از پرسشنامه و برای تعیین روایی و پایایی آن از پیش آزمون استفاده شد. برای سنجش روایی پرسشنامه از روش روایی تشخیصی (DV) با استفاده از شاخص میانگین واریانس استخراج شده (AVE) و برای تعیین پایایی از آلفای کرونباخ استفاده شد. پژوهشگران ضمن مرور کامل مبانی نظری و با انتخاب اعضای نمونه آماری به روش تصادفی از بین مدیران شرکت های هلدینگ در کشور، فرضیه های پژوهش را با استفاده از روش مدل یابی معادلات ساختاری (SEM) و رگرسیون مورد سنجش قرار دادند. یافته های پژوهش نشان داد عوامل درون زا (شامل توانمندی فنی، فرایندی و عملیاتی) و عوامل برون گرا (شامل ریسک و بازده و بازار) بر مدیریت و اثربخشی سرمایه گذاری در شرکت های هلدینگ تاثیرگذار است. از نتایج حاصل از این تحقیق در شرکت های هلدینگ برای تصمیم گیری در حوزه های مدیریتی استفاده شده است.
  کلیدواژگان: سرمایه گذاری، شرکت های هلدینگ، مدلسازی معادلات ساختاری
 • محمد مسیحی، احمد یعقوب نژاد*، امیررضا کیقبادی، تقی ترابی صفحات 347-363

  در این مقاله با استفاده از تکنیک های داده کاوی ریسک مالیاتی مودیان در نظام مالیات بر ارزش افزوده مورد مطالعه قرار می گیرد. اهمیت ارزیابی ریسک مالیاتی مودیان مالیات بر ارزش افزوده به منظور تدوین طرح موثر انتخاب مودیان برای حسابرسی مالیاتی با هدف افزایش کارایی و اثر بخشی در نظام مالیات بر ارزش افزوده کشور می باشد. مودیان مالیاتی در این تحقیق به سه گروه مودیان فاقد ریسک، با ریسک پایین و پر ریسک طبقه بندی شده اند به منظور ارزیابی ریسک مالیاتی از دو تکنیک داده کاوی ماشین بردار پشتیبان و رگرسیون لجستیک استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شامل اشخاص حقوقی بزرگ در شهر تهران می باشد که در سال های 1390 تا 1393 مورد حسابرسی مالیاتی در نظام مالیات بر ارزش افزوده قرار گرفته اند در این تحقیق متغیرها شامل ساز و کارهای حاکمیت شرکتی، ویژگی های خاص شرکتی، ماهیت فعالیت مودیان سیستم کنترلی مودیان و نسبت های مالی می باشد که به منظور آموزش و آزمون مدل استفاده شده اند نتایج تحقیق نشان می دهد دو تکنیک LSVM و Logistic از توان صحت ارزیابی 70% برخوردار هستند و نوعی ادغام در نتایج این دو تکنیک توانسته است با کسب نزدیک به 83% صحت ارزیابی از توان بالاتری برخوردار باشد.

  کلیدواژگان: تکنیک های داده کاوی، ریسک مالیاتی، مالیات بر ارزش افزوده، حسابرسی مالیاتی
|
 • Ali Ramezani *, Oveis Bagheri Pages 1-20
  The main purpose of this research is to test the effect of the rational speculative bubbles on the theory of constraint on the total rate of return in selected companies of the chemical and petroleum industry (51 companies) In the Tehran Stock Exchange during the period of 2009-2016 by econometric model of panel data.. results shown represent the confirmation of the positive and significant relationship between the independent variables (political cycles in two periods of fundamentalism and moderation), as well as three variables in the model such as; capital cost, earnings, and operating cash flow, which are based on the theory of constraints. Of course, all the research control variables (financial leverage and firm size) were obtained on the dependent variable (total return on equity) of the companies under review. Also, the hypothesis has been approved, Finally, the suggestions based on the results of the research are presented to adjust the impact of the speculative bubbles on the total real stock return rate.
  Keywords: rational speculative bubbles, Theory of constraint, total rate of return
 • Reza Islami *, Ghodratallah Talebnia, Hamid Reza Vakilifard, Nemat Alah Mousavi Pages 21-36
  Investment is counted as motivate of economic growth and development and is the fundamental economic purpose in every country. Recognition of effects of monetary and financial policy on economic activities needed to cognition of these policies and there instruments. Therefore the purpose of this paper is to examine the effects of changes in monetary policy of governments on investment, selected from Islamic countries using the method of econometric estimation of panel data over the period 2015-2000. The results of this study indicate that interest rates on government bonds have a negative and significant effect and banking credit has positively and significantly effect on investment in Islamic countries, while deposit interest rate has no significant effect on investment. Based on the results, economic growth and trade significantly increased investment. Therefore, according to the research results of Islamic countries, with the growth of economic growth and the volume of trade, including exports and imports, especially the import of capital goods and intermediaries, they can have a direct impact on investment. Therefore interest rate and deposit interest rate can not be suitable monetary policy instruments in Islamic countries. While banking credit can significantly affects investment.
  Keywords: Monetary policy, investment, Interest rate, Government Bonds, Economic growth
 • Farimah Mokhatab Rafiei, Kamyar Nourbakhsh * Pages 37-50
  Statistical Arbitrage Strategies are looking for profitable opportunities using statistical methods. In this paper, we use a new approach to devise a statistical arbitrage strategy in Iran’s stock exchange market. In this new approach, instead of model and forecast stock prices independently, we take them as a whole and extract their common movement patterns, which can represent the general market movements, with principal component analysis. After that, we model and forecast these patterns (factors) and through them, we forecast the stock returns. Ultimately, we construct portfolios from chosen stocks in each period. Empirical result of this paper show the profitability of these strategies. chosen strategy, with time window of 100 days and forecasting horizon of 1 day could made the average annual return of 115%, without considering the transaction costs.
  Keywords: Statistical Arbitrage, Factor Models, principal component analysis
 • Mehrdokht Mozaffari *, Hashem Nikoomaram Pages 51-66
  Value at Risk is one of the most important criteria in financial markets for risk assessment. Various methods have been proposed for measuring this index. Extreme Value Theory is one of the new methods for calculating the value at risk that focuses on Distribution sequence of series, and instead of taking all data into account without considering the limiting assumptions such as the assumption of normalization. In this research, the logarithmic return of Tehran Stock Exchange index based on the data received during the time intervals of the day (due to the use of high frequency data) during the years 1392 to 1395 was summed up and the Block Maxima Approach was used in VaR measurement. Given the correlation between the variance and the time series of the data, the problem was first solved using the E-GARCH model. Then VaR index was calculated in three blocking conditions based on hourly, daily and monthly data. The results showed that the use of monthly data in calculating this index has a higher predictive accuracy.
  Keywords: risk management, Value at risk, Extreme Value Theory, E-GARCH Model, Block Maxima Method
 • Sayyed Mohammad Reza Davoodi *, Sayyed Asghar Mirniam, Marzieh Karami Chamgordani Pages 67-86

  The technical analysis is one of the methods of market analysis, in which historical stock prices and volumes are used to predict the future direction of price movements.The Ichimucu oscillator is one of the most widely used tools in technical analysis that predicts the strength and speed of the process, the ceilings, and the possible temperatures of the price.In this research, the stock market strategy of the Ichimoku oscilloscope, called a typical, conservative, and bold strategy, will be examined.The three strategies differ in terms of combining Ichimoku components with different points of sale.The result of the research on the total index of Tehran Stock Exchange in yield from 1370 to 1395 according to Sharp's ratio shows that the bold strategy is 0/6747 compared to the market strategy of 152,305 and the other two conservative and ordinary strategies that are 0.3335 and 0/310058 respectively , Is in a higher position and has a higher profitability.In terms of return, only a bold strategy has overcome market efficiencies. On the whole, it can be concluded that among the three strategies, the best result is a bold strategy, with a conservative and conservative strategy ranked next.

  Keywords: Technical Analysis, Ichimoku cloud, Moving average, Sharp Ratio
 • Hamed Hamedinia *, Mahdi Rezyati Pages 87-108
  An installment option is a European option in which the holder pays the option as a series of payments instead of paying all up-front. If all payments pay, the holder will be able to exercise the option at maturity time. However, the installment option will be terminated even if one installment is not paid. This study is divided into two sections. First, the importance of installment option is studied; the relationship between installment option and Venture Capital is explained; and it is studied how BLS model is failed to evaluate the installment option. As the exact evaluation of installment option is extremely complicated and usually intractable, Monte Carlo simulation and Least Squares (LS) have been applied to evaluate installment option. Second, the three optimum values, function type, number of base variables and number of simulated path, as important factors on this method are calculated. So, numerical valuation converges to exact solution.
  Keywords: Exotic Option, Installment Option, Least Square, Monte Carlo simulation
 • Shaban Mohammadi *, Nader Naghshbandi, Hadi Saeidi Pages 109-128
  Markovitz's risk-taking model is to select stocks based on historical asset data. In addition to the impact of historical returns, there are many other critical factors that directly or indirectly affect the stock market. The present study first uses the Fuzzy Delphi method to identify critical factors and ultimately considers factors with low correlation coefficients. Critical factors and historical data were used to adapt Dempestor-Schafer evidence theory for stock rankings. Then, in the sampling model, stocks with a higher rank are proposed. Sampling was carried out using stock held on Tehran Stock Exchange and simulated by optimization of colonization of ant. The performance of the results is satisfactory in comparison with the recent performance of assets.
  Keywords: stock portfolio selection, Ranking, Dempster-Schaeffer theory, ant colony optimization, fuzzy Delphi Method
 • Karim Pouralireza, Rasoul Baradaran Hasanzadeh, Younes Badavar Nahandi *, Mehdi Zeynali Pages 129-150

  Regarding the limitation of resources and as a result of increasing importance of increase in investment efficiency and the important role of working capital in the business of the economic corporations, this study is devoted to the relationship between financial constraint and investment efficiency and working capital strategy. Financial data of 171 firms in the time period of 2011-2016 is studied in this research. According to the conducted analyses of the first hypothesis, financial constraint has a positive and meaningful effect on inefficiency of the investment. The second hypothesis showed that financial constraint has no meaningful relationship with the working capital policies .The third hypothesis shows a positive and meaningful relationship between financial constraint and investment inefficiency in companies adopting risky strategies and finally the fourth hypothesis showed no meaningful relationship between financial constraint and investment inefficiency in companies adopting a conservative policy. The general conclusions show that a limitation in resourcing will entail a deviation from favorite investment. Also, the unwanted effect of the financial constraint on effective investment occurs only in companies with risky strategies of working capital and it does not exist in companies with conservative strategies.

  Keywords: Financial Constraint, Investment Efficiency, Working Capital Strategy
 • Naghi Fazeli *, Abuozar Jafari Tajangooke Pages 151-170

  The paper examines the relationship between earnings quality and leverage deficit, as well as the impact of earnings quality on equity financing choice for under- and over-leveraged firms. Considering external financing and its components, equity and debt, and both accrual-based and real earnings management, we further examine the effect of earnings quality and leverage deficit on financing choice and activities. In this regard, a sample of 125 companies listed in the Tehran Stock Exchange during the years 1390 to 1395 (750 views) was selected and tested by using the linear regression and logistic regression model. The results show that there is no correlation between financial leverage deficit and poor earnings quality. Also, for under- and over- financial leveraged firms, there is also no relationship between the quality of profit and financing through the issuance of stocks. Other findings of the study showed that companies with a over-financial leverage compared with companies with a financial leverage deficit, before financing by issuing stocks, manage their earnings through accruals and real items to make them more convenient to sell their stocks. On the other hand, in over-financial leveraged firms, there was no correlation between debt financing and earnings management through accruals and real items. compared to under-financial leveraged firms.

  Keywords: Leverage deficit, Earnings Quality, Debt financing, Equity Financing, Accrual, Real Earnings Management
 • Mirfeiz Fallahshams, Mohammad Sajjad Siahkarzadeh * Pages 171-194
  In accordance with Basel Committee definition, Operational Risk is the exposure of inadequacy of the processes, people and internal systems or external events. Operational risk management is an ongoing process in the organization, although implementation of enterprise risk management depends on goal setting, planning and organizing. There are some barriers and obstacles against the efforts for operational risk management that this research firstly wants to identify, then prioritize them using a qualitative method namely Delphi method and Friedman test as a Non-parametric method respectively. If risk managers find the main obstacles that prevent the implementation of operational risk management, they could easily control them.
  Keywords: Operational risks, Operational risk management, Operational risk management obstacles, Delphi method
 • Reza Songhori, Farzaneh Heidarpour * Pages 195-216

  The main purpose of this paper is to examine the relationship between financing variables, the ratio of research and development costs to operating profit and financial crisis in companies admitted to the Tehran Stock Exchange. The statistical population of the research is accepted by the companies in the 5 years period from 1391 to 1395 in the Tehran Stock Exchange and the research samples are from 181 companies. The research data were compiled through the new software and financial statements of the companies. In this research, multivariate linear regression model was used to test the hypotheses. The statistical method used in this paper is the panel data method. The results of the research indicate that the ratio of financial leverage to the ratio of R & D investment to operating profit is also affected by the ratio of R & D to operating profit on the criteria of the corporate financial crisis based on Springerty model, and the ratio of the cost of research and Operational development is effective on the financial crisis criteria of the company based on the Zimsky model, as well as the impact of the cost of research and development on the operating profit on the financial crisis criteria of the company based on the Altman model of 1983 and 1986 and the modified Kurdistan model was not approved.

  Keywords: Financing, cost of research, development, Operating profit, corporate financial crisis
 • Mohammad Hassan Ebrahimi Sarv Oliya *, Amin Sabunchi Pages 217-234
  Among the most important concerns of policy makers in monetary and financial markets and particularly in stock exchange are supervising how to make decision and what are the influencing variables on decision making by the activists of this field. The general aim of the current study is to investigate the role of demographic factors in explaining the risk tolerance of real investors and their risk-taking behavior. The main question of this research is to identify the impact of demographic factors such as: gender, age, marital status, education, job status and income on the level of risk tolerance and risk-taking of real investors. The statistical population of the present study was real people who are active on the stock exchange. The sample size was 384 individuals. In addition to expert opinions, factor analysis was used to confirm validity and reliability. Finally, in order to demonstrate the validity of the research model findings, the fitting indexes of structural equation models were used by partial least squares method. The results of current study revealed that the level of risk tolerance and risk taking for men is more than women. In addition, age, education, job status and income have significant effect on level of risk tolerance and risk taking. The results also indicated that  marital status has no significant effect on risk tolerance and risk taking.
  Keywords: Risk tolerance level, Risk taking, Demographic characteristics, Micro investors, Factor analysis
 • Maghsoud Amiri, Rouhalah Moradi * Pages 235-250
  The purpose of this article is to investigate the effect of investor based brand equity to intention investment, and the perceived risk is a mediated risk in this study. Based on the revision made of Aaker’s brand equity construct in investment decisions we use of investor based equity in this study. The population of this study is a university academics in Iran. Some studies show that youngsters influence key family decisions and purchases. This aspect is of interest to firms planning to obtain financing from capital markets to know what features within management scope affect investment decisions of youngsters, whether they can be seen as potential investors or an influencing factor in family investment decisions. We selected students from a university in Iran to study their intention investment. The sample consisted of 69 respondents, Ph.D. students from one university in Iran in 2017 that selected by cluster sampling. Structural equation modeling –partial least squares is used to test relationships between brand equity dimensions and intention to invest, with a mediating role or perceived risk. The results indicate that the investor –based brand equity significantly influences intention to invest. Research result can be useful for policymakers in the financial area, and helpful for their plans.
  Keywords: costumer based-brand equity, Investor based-brand equity, Perceived Risk, Intention to Investment, Structural Equation Modelling-Partial Least Squares
 • Mohammad Eghbalnia, Seyed Maziar Daliran * Pages 251-270

  The optimization of the stock portfolio and the allocation of wealth between the various assets are among the most important issues in investing.In this study, the problem of optimizing stock portfolios, considering the real world constraints and with the assumption that the return on risky assets of fuzzy numbers is composed. Then, a new probabilistic model of mean-semi absolute deviation was presented in which transaction cost and cardinality constraints were also considered. The existence of such constraints transforms the model into a mixed-integer non-linear programming model that traditional approaches fail to solve, for this purpose a new meta-heuristic algorithm called the Unconscious Search Algorithm is used to solve the problem. Unconscious Search algorithm is a new algorithm based on Freud's psychoanalysis theory. In order to investigate the power and accuracy of solving this algorithm, a case study was carried out with the information of 50 top Tehran Stock Exchanges for years 2012 to 2016. The results were compared with Particle Swarm Optimization and Genetic algorithms, which showed the superiority of this algorithm in the optimization problem of Stock portfolio.

  Keywords: Optimization, Fuzzy Portfolio, unconscious search algorithm, Semi-absolute deviation, Cardinality constraint
 • Majid Zanjirard *, Alireza Zamanpour Pages 271-290
  Capital is one of the fundamental factors in assessing the health and stability of the banking system. On the other hands, the value of the banks’ capital has a significant effect on their competitive position. Therefore, the utility and appropriateness of the capital base is as safe cover against a wide range of banking risks. The purpose of this study was to determine the effect of Buffer capital changes on the risk changes of banks’ portfolios. This research has been collected in term of applied methodology and accomplished transaction data in the period of five years from 2011 to 2015. The statistical   population of the study consisted of 17 with systematic elimination sampling from Stock Exchange organization. For analyzing the data, Linear Regression and Correlation tests were used Eviewse software. The research results show, changes in Buffer capital have a significant effect on portfolio risk changes and given the negative coefficient of the variable of the Buffer capital changes, there is an inverse relationship between Buffer capital changes and portfolio risk changes. Also, Buffer capital changes in interaction with the business cycle, income diversification and asset fluctuation affects banks’ portfolio risk changes.
  Keywords: Buffer capital, portfolio risk, Business Cycle, Income diversification, Asset fluctuation
 • Masoume Karimi, Gholamreza Zomorodian * Pages 291-314
  Money and monetary policy, on the one hand, are the source of economic activity and on the other hand, the value of money and the speed of its circulation are influenced by the conditions and economic activities. According to many scholars, the criterion of the importance of money is that it can have a decisive impact on the economical structure of the countries. Along with this approach the present study is looking for to determine and quantify the effect of the real value of money on Iran's gross domestic product, it will be a useful guide for policy makers to properly plan future programs. According to objectives this research is practical and according to the methodology inductive reasoning and the research design is retrospective study; the time period for doing this research is 1991- 2016. In this study, inferential statistics were used to analyze the relationship between variables. Accordingly, based on theoretical foundations and various studies which have been carried out both inside and outside the country, all the variables that influenced the Iran Stock Exchange were identified.In the following, according to the statistical characteristics of the variables, the Autoregressive Distributed Lag(ARDL) was selected as an appropriate econometric model. Based on the real value of money, short-term and long-term money does not have a significant effect on gross domestic product; but government expenditures, exports, imports and exchange rates have a positive and significant impact on Iran Stock Exchange over the short term and in the long termperiod. The results also indicated that the error correction model (ECM) coefficient in the study was about 0. 347; in other words, about 34.7 percent of the Iran Stock Exchange's imbalance variable from its long-term values disappears after a period of time. Accordingly, if the Iran Stock Exchange exits from the initial equilibrium due to the shock, 3 courses of time are needed to correct short-term imbalances and gross domestic product will return to the original long-term equilibrium.
  Keywords: stock exchange, Oil Revenues, Real Value of money, Exchange rates, Lag (ARDL)
 • Nader Rezaei, Alireza Norouzi * Pages 315-330

  Economic uncertainty is an unpredictable changes in economic variables that can have a large impact on other variables and economic entities such as banks and credit institutions, especially in developing countries such as Iran. The purpose of this study was to investigate the effect of economic uncertainty on credit risk, performance and lending decisions of banks. For this purpose, firstly, the effective variables on bank lending decisions were separated into three indicators (credit risk, performance, and lending rates). Also, economic uncertainty was measured using the standard deviation of six variables (exchange rate, annual interest rate, GDP, national income growth rate, ratio of oil sales to national income, tax rate to national income), then research data in the period of five For the year 1390-1394, for 13 banks accepted in the Tehran Stock Exchange, they were assembled by performing different tests, distinguishing between specific bank and macroeconomic variables, from the variability of the research variables. Finally, estimating the econometric model with panel data technology showed that in the first model, the economic uncertainty variable had a positive and significant effect on the credit risk of banks. Also, in the second model, economic uncertainty has a positive effect on the performance of banks, and finally, in the third model, there was no significant relationship between economic uncertainty and the level of bank lending.

  Keywords: Economic Uncertainty, credit risk, bank lending, performance
 • Hossein Mombeini *, Seyed Jalal Sadeghi Sharif, Mohammadreza Shahriari, Iraj Noravesh Pages 331-346
  One of the most fundamental economic issues for holding companies is capital allocation. Typically, investors in selecting investment alternatives follow conflicting preferences and goals simultaneously. Therefore, in the present study, we are looking for to study the Factors Affecting on the Management of investment in holding companies. This study is an applied research from the purpose perspective and is descriptive based on its data collection method. To assess the validity of the questionnaire, the diagnostic validity (DV) using an average variance extracted (AVE) and to determine the reliability of the questionnaire Cronbach's alpha were used. In addition to completely browsing the literature and by selecting the statistical sample members from holding managers using of random sample method, researchers have evaluated the research hypotheses by using of structural equation modeling (SEM) and regression methods. Research findings indicate that Internal factors (including Technical, process and operation parameters) and External factors (including Risk & return and market parameters) have a significant impact on Management of investment in holding companies.
  Keywords: investment, Holding Companies, SEM
 • Mohammad Masihi, Ahmad Yaghoobnejad *, Amirreza Keyghobadi, Taghi Torabi Pages 347-363

  In this paper using data mining to studied taxpayers risk value added taxes. the importance of assessing the taxpayers risk of value added taxes in order to formulate an effective plan for choosing taxpayers for tax audit with the goal of increasing efficiency and effectiveness, in the country's value added taxes system. In this research taxpayers are catogorized into three, risk_free , low_ risk and risk _averse groups. To assess tax risk two techniques, data mining machin backup vector and logistic regression have been used. The research community consist of large legal entities in Tehran.that wich have been subject to tax audit in value added taxes system in 2012 to 2015. In this research, variables are include corporate governance mechanisms, special corporate features, the nature of the activity of the pioneers of the control system and tax ratios wich are used to train and use the model. The research's results show two techniques LSVM ,Logistic, have a reliability of 70percent and a kind of integration into the results of these two techniques has been achieved nearly 83 percent of reliability has a higher potential.

  Keywords: data mining techniques, tax risk, value added taxes, tax audit