فهرست مطالب

علوم روانشناختی - پیاپی 82 (دی 1398)
 • پیاپی 82 (دی 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/10/18
 • تعداد عناوین: 12
|
 • الهام شفیعی*، محمد مهاجرانی صفحات 1101-1109
  زمینه

  اختلال طیف اتیسم در خانواده فشار و تنش های فراوانی ایجاد می کند و مادران این کودکان به عنوان مراقبان اصلی چالش های عاطفی و روانی زیادی تجربه می کنند. اما آیا آموزش تاب آوری خانواده می تواند بر کیفیت زندگی و سلامت روانی مادران کودکان مبتلا به اختلال طیف اتیسم موثر باشد؟

  هدف

  هدف از این پژوهش تعیین اثربخشی آموزش تاب آوری خانواده بر کیفیت زندگی و سلامت روانی مادران کودکان مبتلا به اختلال طیف اتیسم بود.

  روش

  این پژوهش از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون - پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش کلیه مادران کودکان مبتلا به اختلال طیف اتیسم ساکن شهر تهران در سال 1397 بودند که از میان آنان نمونه ای به حجم 20 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه گمارده شدند. از هر دو گروه پیش آزمون به عمل آمد وگروه آزمایش برنامه آموزش تاب آوری خانواده (حسینی قمی و سلیمی بجستانی، 1391) را در 9 جلسه دریافت کردند ولی هیچ مداخله ای بر گروه گواه اجرا نشد. ابزار پژوهش حاضر شامل پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی (1996) و پرسشنامه سلامت روانی گلدبرگ و هیلر (1972) بود.

  یافته ها

  داده های جمع آوری شده با استفاده از تحلیل کواریانس چند متغیره مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته های پژوهش نشان داد که برنامه آموزش تاب آوری خانواده بر کیفیت زندگی و سلامت روانی مادران اثربخش بوده است (0/05<P). نتیجه‎گیری: با توجه به نتایج پژوهش حاضر می توان نتیجه گرفت که برنامه آموزش تاب آوری خانواده می تواند کیفیت زندگی و سلامت روانی را در مادران کودکان مبتلا به اختلال طیف اتیسم افزایش دهد.

  کلیدواژگان: آموزش تاب آوری، کیفیت زندگی، سلامت روانی، مادران کودکان اتیسم
 • زهرا نقش*، علی اکبر ابراهیمی، سید جعفر احمدی صفحات 1111-1119
  زمینه

  از مهمترین مولفه ها در فرآیند زندگی زناشویی زوجین، رضایت زناشویی آنان است. رضایت زناشویی یکی از مهمترین ملاک های عملکرد سالم نهاد خانواده است که اختلال به هر دلایلی، می تواند عملکرد آن را متاثر سازد، اما مسئله این است که آیا برنامه غنی سازی روابط زناشویی می تواند موجب بهبود کیفیت رضایت زناشویی شود؟

  هدف

  هدف این پژوهش، اثربخشی برنامه غنی سازی روابط زناشویی بر بهبود کیفیت رضایت زناشویی زوجین متاثر از سانحه ناشی از جنگ و حملات تروریستی در ناحیه سیزدهم شهرکابل بود.

  روش

  طرح این پژوهش شبه آزمایشی با پیش آزمون - پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری را کلیه زوج های متاثر از سانحه بین سنین 20 الی 40 سال ناحیه سیزدهم شهر کابل تشکیل دادند که از میان آنها تعداد 34 زوج به صورت نمونه در دسترس انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه (گروه آزمایش 19 زوج و گروه گواه 15 زوج) گمارده شدند. معیارهای ورود شامل دامنه سنی بین 20 تا 40 سال، داشتن تحصیلات حداقل دیپلم، گذشت حد اقل یک سال زندگی مشترک، شاغل بودن حداقل یکی از آنها، حضور همزمان در جلسات درمانی، نداشتن تشخیص الکولی یا اعتیاد، عدم مبتلا به بیماری های صعب العلاج و نداشتن بحران های حاد خانوادگی و معیارهای خروج از پژوهش شامل عدم تمایل به ادامه همکاری در پژوهش، داشتن غیبت بیش از 1 جلسه و شرکت در سایر برنامه های درمان و مشاوره. گروه آزمایش، 8 جلسه 100 دقیقه ای بسته آموزشی آموزش غنی سازی روابط زناشویی زوج های بودنمن و شانتیناث (2004) را دریافت کردند و گروه گواه در این مدت هیچ گونه مداخله ای را دریافت نکردند. آزمودنی ها با استفاده از پرسشنامه رضایت زناشویی اینریچ که توسط فورز و السون (1989) طراحی گردیده است در مراحل پیش آزمون و پس آزمون ارزیابی شدند.

  یافته ها

  طبق نتایج پیگیری پس از یک ماه، بین گروه آزمایش و گواه در میزان کیفیت روابط زناشویی و ابعاد آن تفاوت معنی داری وجود داشت (p<0/001) و اثربخشی برنامه غنی سازی روابط زناشویی بعد از یک ماه باقی مانده بود. نتیجه‎گیری: برنامه غنی سازی روابط زناشویی، موجب بهبود کیفیت رضایت زناشویی زوجینی که متاثر از سانحه و حملات تروریستی گردیده اند می شود

  کلیدواژگان: برنامه غنی سازی روابط زناشویی، رضایت زناشویی زوجین، سانحه و حملات تروریستی
 • مجتبی دهستانی اردکانی*، محمود شیخ صفحات 1121-1130
  زمینه

  بهبود نورو ن های آئینه ای به عنوان نقشی میانجی گر می تواند سبب بهبود یادگیری مهارت های حرکتی گردد که تمرینات مشارکتی به منظور دستیابی به این هدف بکار گرفته می شوند. اما مسئله اصلی این است آیا می توان تمرینات مشارکتی را برای ارتقاء عملکرد نورون های آئینه ای و بهبود مهارت شنا در کودکان طیف اوتیسم پیشنهاد داد؟

  هدف

  مقایسه اثر مقایسه تمرینات انفرادی و مشارکتی بر یادگیری مهارت شنا در کودکان اوتیسم آسپرگر و با عملکرد بالا بود.

  روش

  پژوهش از نوع شبه آزمایشی یا طرح پیش آزمون و پس آزمون باگروه گواه بود، جامعه آماری این پژوهش پسران 7 تا 14 ساله آسپرگر و اوتیسم با عملکرد بالا بودند، از این جامعه 24 نفر به صورت در دسترس و هدفمند به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار عبارتند از، مقیاس سنجش شدت اوتیسم گارس (1994) و الکتروانسفالوگرافی. دو گروه تمرین انفرادی و مشارکتی طی مدت 8 هفته (دو جلسه در هفته) به آموزش مهارت شنا پرداختند و در نهایت متغییر پیش آزمون به عنوان متغییر کوواریانس مورد بررسی قرار گرفت. نتایج با روش آنالیز کوواریانس تحلیل شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که هر دو گروه در پس آزمون عملکرد نورون های آئینه ای بهبود داشتند ولی گروه تمرینات به شیوه مشارکتی پس از مداخله به طور معناداری در ارتقاء عملکرد نورون های آئینه ای بهبود داشت و تفاوت بین دو گروه به طور معنی داری به نفع گروه تمرین دوتایی بود. همچنین یادگیری شنا در گروه تمرین دوتایی بهبود معناداری داشت و تفاوت بین دو گروه در بهبود مهارت شنا به طور معناداری به نفع گروه دوتایی بود. سطح معنا داری برای تمامی متغیر ها 05/0> P در نظر گرفته شد.

  نتیجه گیری

  می توان به منظور بهبود علائم حرکتی در کودکان طیف اوتیسم بر بالابردن توانایی ها و قابلیت های عملکردی نورون های آئینه ای از طریق تمرینات به شیوه مشارکتی تمرکز صورت گیرد.

  کلیدواژگان: تمرینات مشارکتی، نورون های آئینه ای، آسپرگر، اوتیسم، عملکرد بالا، مهارت شنا
 • بهروز جمالی*، رضا محمد کاظمی، مهدی شهبازی صفحات 1135-1140
  زمینه

  بازی ها نقش مهمی در پرورش خلاقیت کودکان دارند. مسئله مهم اینست: آیا بازی های کششی بر خلاقیت کودکان تاثیر دارد؟

  هدف

  مقایسه تاثیر بازی های کششی بر افزایش خلاقیت کودکان دختر و پسر است.

  روش

  روش تحقیق نیمه تجربی بود. جامعه آماری شامل 2978 دانش  آموز مشغول به تحصیل در مهد کودک های مناطق 1،6،12 شهر تهران بود که تعداد 341 نفر شامل 153 دختر و 188 پسر از طریق روش نمونه گیری تصادفی بعنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار عبارتند از، آزمون تفکر خلاق در عمل و حرکت تورنس (1974) و فعالیت های آزمون تفکر خلاق در عمل و حرکت تورنس (1974). تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های تی مستقل انجام شد.

  یافته ها

  میزان تاثیرپذیری خلاقیت از بازی های کششی پسران در مقایسه با دختران بیشتر بود (0/05).

  نتیجه گیری

  بازی های کششی می تواند تاثیر مثبتی بر افزایش خلاقیت کودکان داشته باشد.

  کلیدواژگان: خلاقیت، بازی کششی، کودکان پیش دبستانی
 • نسترن سیداسماعیلی قمی*، پرویز شریفی درآمدی، سعید رضایی، علی دلاور صفحات 1141-1149
  زمینه

  ویژگی اصلی در تشخیص اختلال طیف اتیسم وجود الگوهای رفتاری، تمایلات یا رفتارهای چالشی است. رفتارهای چالشی رفتارهایی هستند که کودک را به خطر می اندازد یا او را از روابط اجتماعی دور می کند. مسئله این است که آیا برنامه ی تدوین شده نقاشی درمانگری مبتنی بر ذهن آگاهی بر کاهش رفتارهای چالشی کودکان اتیسم با عملکرد بالا کمک می کند؟

  هدف

  پژوهش حاضر با هدف ارزیابی اثربخشی برنامه نقاشی درمانگری مبتنی بر ذهن‏آگاهی بر رفتارهای چالشی دانش آموان اتیسم با عملکرد بالا انجام گرفت.

  روش

  این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ روش از نوع آزمایشی با طرح پیش آزمون - پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش را تمامی دانش آموزان اتیسم با عملکرد بالای مدارس استثنایی شهر اردبیل در سال تحصیلی 98-1397 تشکیل دادند که از میان آنها با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس 30 دانش آموز اتیسم با عملکرد بالا انتخاب شده و به صورت تصادفی در گروه آزمایش (15 نفر) و گروه گواه (15 نفر) جایگزین شدند. شرکت کنندگان گروه آزمایش، 10 جلسه برنامه ی تدوین شده نقاشی درمانگری مبتنی بر ذهن ‏آگاهی را دریافت نمودند. برای جمع آوری داده ها از مقیاس رفتار چالش انگیز بیورکر تایلور، لووی و لاو (2010) استفاده شد. داده ها با استفاده از روش آماری تحلیل کوواریانس، مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد که فرضیه پژوهش مبنی بر اثربخشی برنامه تدوین شده نقاشی درمانگری مبتنی بر ذهن‏آگاهی بر رفتارهای چالشی کودکان اتیسم با عملکرد بالا، مورد تایید قرارگرفته است و کودکان اتیسم با عملکرد بالا گروه آزمایش نسبت به کودکان اتیسم با عملکرد بالا گروه گواه در پس آزمون، به طور معناداری، رفتارهای چالشی کمتری داشتند (0/01>p). نتیجه گیری: بنابراین می توان نتیجه گرفت که استفاده از برنامه نقاشی درمانگری مبتنی بر ذهن آگاهی می تواند موجب کاهش رفتارهای چالشی کودکان اتیسم با عملکرد بالا شود.

  کلیدواژگان: نقاشی درمانگری، ذهن آگاهی، رفتارهای چالشی، کودکان اتیسم، عملکرد بالا
 • پریسا کرمی دولتشاه، علی تقوائی نیا*، فریبرز نیکدل صفحات 1151-1163
  زمینه

  برآورده شدن نیازهای روانشناختی اساسی از عوامل تعیین کننده اصلی رواندرستی فاعلی به شمار می رود. کشف روابط این متغیرها از اهمیت تربیتی و کاربردی برخوردار است. اما نکته قابل توجه این است که نقش میانجی برخی متغیرها مانند امید و چشم انداز آینده در این روابط مشخص نشده است.

  هدف

  هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه نیازهای روانشناختی اساسی و رواندرستی فاعلی با میانجی گری نقش امید و چشم انداز آینده در دانش آموزان بود.

  روش

  این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم شهر خرم آباد تشکیل می دادند که از میان آنها تعداد 240 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه های نیازهای روانشناختی اساسی (دسی و ریان،2000)، امید (اسنایدر و همکاران، 1991)، چشم انداز آینده (زیمباردو و بوید، 1999)، رضایت از زندگی (دینر و همکاران، 1985) و عاطفه مثبت و منفی (واتسون و همکاران، 1988) جمع آوری و به روش مدل یابی معادلات ساختاری تحلیل شدند.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که برآورده شدن نیازهای روانشناختی اساسی و امید رابطه مثبت و معناداری با رواندرستی فاعلی داشتند. همچنین نیازهای روانشناختی اساسی به طور غیرمستقیم و از طریق امید و چشم انداز آینده با رواندرستی فاعلی رابطه داشتند (0/001>P). اما چشم انداز آینده با روان درستی فاعلی رابظه معنا داری نداشت.  

  نتیجه گیری

  نیازهای روانشناختی اساسی، امید و چشم انداز آینده نقش قابل ملاحظه ای بر روان درستی فاعلی دانش آموزان دارند.

  کلیدواژگان: نیازهای روانشناختی اساسی، امید، چشم انداز آینده، روان درستی فاعلی
 • شهرام نظری*، پیمان هنرمند، مژده هوشیار بادانش صفحات 1165-1173
  زمینه

  سلامت روانی و کیفیت زندگی تاثیر ویژه ای در زندگی زنان سالمند غیرفعال دارد. اما مسئله اصلی اینست تمرینات یوگا و پیلاتس کدامیک بر سلامت روانی و کیفیت زندگی زنان سالمند غیرفعال تاثیر بیشتری دارد؟

  هدف

  مقایسه اثربخشی یک دوره تمرین پیلاتس و یوگا بر سلامت عمومی و کیفیت زندگی در زنان سالمند کم تحرک بود.

  روش

  از نوع نیمه تجربی بود. جامعه آماری شامل سالمندان زن کم تحرک ساکن شهر تهران بودند، تعداد 36 نفر به روش نمونه گیری هدفمند و در دسترس بعنوان نمونه انتخاب شدند و به طور تصادفی در سه گروه 12 نفره پیلاتس، یوگا و گواه قرار گرفتند. ابزار عبارتند از: در ابتدا و انتهای مداخله، پرسشنامه های سلامت روانی گلدنبرگ و هیلر (1978)، مقیاس کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی (1996) و تمرینات منتخب پیلاتس، ونساساندرس و همکاران (2013). تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس و آزمون پیگیری برونفرونی انجام شد.

  یافته ها

  تمرینات پیلاتس و یوگا موجب بهبود سلامت روانی و کیفیت زندگی زنان سالمند کم تحرک گردید (0/05>p)؛ تفاوت معنی داری بین این دو روش تمرینی وجود در متغیرکیفیت زندگی وجود نداشت (0/05<p) اما در متغیر سلامت روانی این تفاوت معنادار بود (0/05>p) و تمرینات یوگا تاثیر معنادارتری داشت.

  نتیجه گیری

  می توان برای افزایش سلامت روانی و کیفیت زندگی زنان سالمندان کم تحرک از تمرینات یوگا و پیلاتس استفاده کرد.

  کلیدواژگان: پیلاتس، یوگا، سلامت روانی، کیفیت زندگی، سالمندی
 • علیرضا افتخاری بیاتی، سارا پاشنگ*، فریبرز باقری، حسن احدی صفحات 1175-1180
  زمینه

  از موضوعات بسیار مهم در زندگی سالمندان مسئله امید است. اما مسئله اصلی اینست: آموزش ذهن آگاهی و دارو درمانگری کدام کارایی بیشتری بر امید سالمندان دارند.

  هدف

  مقایسه تاثیر روی آورد آموزش ذهن‏آگاهی بر افزایش امید زنان سالمند مبتلا به بیماری آلزایمر بود.

  روش

  این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی بود که از طرح پیش آزمون و پس آزمون استفاده شد. جامعه آماری، تمامی زنان مبتلا به بیماری آلزایمر خفیف ساکن آسایشگاه های قزوین در سال 1396 بودند که 27 نفر از آنان به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب و به 2 گروه آزمایشی و یک گروه گواه، تقسیم گردیدند. ابزار عبارتند از: مقیاس امید بزرگسالان اشنایدر و همکاران (1991) و پروتکل درمانی بر اساس ذهن آگاهی (رحمانی فرد، کلانتر کوشه و فرامرزی، 1396). نتایج با روش آنالیز واریانس یک راهه و واریانس با اندازه گیری های مکرر تحلیل شد.

  یافته ها

  تفاوت معناداری بین اثربخشی درمان ذهن‏آگاهی و دارو ‏درمانگری بود (p<0/01).

  نتیجه گیری

  برای افزایش امید زنان سالمند مبتلا به آلزایمر می توان از آموزش ذهن‏آگاهی استفاده کرد.

  کلیدواژگان: بیماری آلزایمر، آموزش ذهن آگاهی، دارو درمانگری، امید
 • فاطمه هوشیار، کریم افشاری نیا*، مختار عارفی، کیوان کاکابرایی، حسن امیری صفحات 1181-1189
  زمینه

  نهایی خواهی از عواملی است که باعث به وجود آمدن سازش نایافتگی و اختلاف زوجین می شود. اثربخشی زوج درمانگری و درمان مبتنی بر پذیرش بر متغیرهای مختلفی در زندگی زوجین تایید شده است، اما مسئله اصلی این است که چه درمانگری برای زوجین سازش نایافته کارایی بیشتری دارد؟

  هدف

  مقایسه اثربخشی زوج درمانگری و درمان مبتنی بر پذیرش بر نهایی خواهی زوجین سازش نایافته بود.

  روش

  پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه زوجین سازش نایافته شهرشیراز که به دادگاه خانواده شهر شیراز در سال 1397 مراجعه کرده اند بود. از این جامعه 90 نفر به صورت در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در سه گروه (30 نفری) آزمایش 1 و 2 و گواه جایگزین شدند. ابزار عبارتند از، پروتکل های درمان مبتنی بر پذیرش (خانجانی وشکی و همکاران، 1395)، زوج درمانگری (رضوی نعمت الهی و همکاران، 1392) و پرسشنامه نهایی خواهی تری شورت و همکاران، 1995). برای سه گروه پیش آزمون پرسشنامه اجراشد، سپس مداخله زوج درمانگری و درمان مبتنی بر پذیرش برای دو گروه آزمایش اجرا، اما برای گروه گواه، مداخله ای اعمال نشد. نتایج با روش آنالیز کواریانس تحلیل شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد، زوج درمانگری رفتاری و درمان مبتنی بر پذیرش بر نهایی خواهی زوجین تاثیر معناداری داشتند (p=0/001). بین دو درمان از لحاظ تاثیر بر نهایی خواهی تفاوت معنادار وجود داشت (p=0/001). لذا درمان مبتنی بر پذیرش اثر بیشتری در کاهش نهایی خواهی منفی و افزایش نهایی خواهی مثبت دارد (p<0/005).

  نتیجه گیری

  می توان برای کاهش نهایی خواهی منفی و افزایش نهایی خواهی مثبت از درمان مبتنی بر پذیرش بهره جست.

  کلیدواژگان: زوج درمانگری رفتاری، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، نهایی خواهی، زوجین سازش نایافته
 • علی اکبر نخعی شامحمود، علی عرب*، علی فرنام صفحات 1191-1201
  زمینه

  پژوهش های زیادی به اثربخشی طرحواره درمانی فردی بر طرحواره های ناسازگار اولیه معتادان مصرف کننده مواد سنتی و صنعتی اشاره کرده است اما در زمینه گروه درمان گری مصرف کنندگان تحت درمان متادون در شهر بیرجند شکاف تحقیقی وجود دارد.

  هدف

  این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی طرحواره درمانی گروهی بر طرحواره های ناسازگار اولیه معتادان سنتی و صنعتی در شهر بیرجند بوده است.

  روش

  روش این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل بوده است. جامعه آماری این تحقیق کلیه بیماران تحت درمان مرکز ترک اعتیاد امید فردا، زیر نظر سازمان بهزیستی بوده است. از میان بیماران حاضر در این مرکز 45 نفر که شرایط ورود به پژوهش را داشتند که بر اساس نمونه در دسترس انتخاب و در سه گروه جایگزین شدند؛ مصرف کنندگان مواد سنتی (15 نفر)، گروه مصرف کنندگان مواد صنعتی (15 نفر) و گروه کنترل (15 نفر). ابزار گردآوری این داده ها در این پژوهش پرسشنامه طرحواره های ناسازگار اولیه فرم کوتاه (یانگ، 1994) و 8 جلسه آموزش طرحواره درمانگری (از پکیج طرحواره درمانگری غلام رضایی و طهرانچی، 1395). تجزیه و تحلیل داده ها با کمک تحلیل کوواریانس انجام شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که اثر طرحواره درمانی گروهی بر بهبود طرحواره های ناسازگار اولیه معنادار بوده است (p<0/05).

  نتیجه گیری

  استفاده از طرحواره درمانی گروهی می تواند سبب بهبود طرحواره های ناسازگار اولیه معتادان مصرف کننده سنتی و صنعتی تحت درمان متادون شود.

  کلیدواژگان: طرحواره درمانی، طرحواره های ناسازگار اولیه، معتادان سنتی و صنعتی
 • میرحمید رضا ترابی، فرزاد ستاری اردبیلی*، اسحاق رسولی، مجید احمدلو، بهنام آزادی صفحات 1203-1212
  زمینه

  شناسایی مولفه های روانشناختی از عواملی است که بر تناسب فرد - سازمان تاثیرگذار است. اما مسئله اصلی این است که مولفه های روانشناختی بر تناسب فرد - سازمان در بانک کشاورزی چه می باشد؟

  هدف

  شناسایی مولفه های روانشناختی تناسب فرد - سازمان بود.

  روش

  پژوهش بر مبنای پارادایم پژوهش تفسیرگرایی با رویکرد کیفی و استراتژی پژوهش پدیدارشناسی، تحلیل محتوای پنهان داده های حاصل از منابع کتابخانه ای، پرسشنامه های باز و نیز مصاحبه انجام شده است. با استفاده از روش نمونه گیری قضاوتی و براساس اشباع نظری داده ها تعداد 15 نفر از اساتید دانشگاه، مدیران و کارشناسان باتجربه بانکی انتخاب گردیدند. ابزار پژوهش عبارتند از، مصاحبه و پرسشنامه مولفه های روانشناختی سرمایه انسانی نادری (1390). به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از رویکرد کیفی به روش های استقرایی استفاده شد.

  یافته ها

  ازتعداد 42 کد اولیه، تعداد 20 کد از ادبیات پژوهش به دست آمده است که تمامی این 20 کد اولیه، در مصاحبه، توسط خبرگان تکرار شده است. به عبارت دیگر، کلیه کدهای به دست آمده از ادبیات پژوهش همراستا و همسو با نظرات خبرگان بود.

  نتیجه گیری

  مولفه های روانشناختی می توانند بر تناسب فرد - سازمان تاثیرگذار باشند.

  کلیدواژگان: تناسب فرد - سازمان، تناسب متمم، تناسب مکمل، مولفه های روانشناختی
 • حمید کاظمی زهرانی، فرزانه ابراهیمی جوزدانی*، سعیده السادات هاشمی نجف آبادی، هادی فرهمند صفحات 1213-1219
  زمینه

  نگرش های تغذیه ای ناسالم و دشواری های تنظیم هیجان از جمله مشکلات مهم در بین جوانان است، اما مسئله اصلی اینست آیا ناگویی طبعی دررابطه با دشواری های تنظیم هیجان و نگرش های تغذیه ای نقش واسطه ای دارد؟

  هدف

  این پژوهش با هدف بررسی نقش واسطه ای ناگویی طبعی در پیش بینی نگرش های تغذیه ای بر اساس دشواری های تنظیم هیجان انجام شد.

  روش

  پژوهش از نوع توصیفی - همبستگی بود و بر روی 130 نفر از دانشجویان دانشگاه پیام نور نجف آباد که با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند، اجرا شد. پرسشنامه های پژوهش شامل مقیاس ناگویی طبعی تورنتو (1994)، آزمون نگرش به تغذیه گارنر و گارفینکل (1979) و مقیاس دشواری تنظیم هیجانی گراتز و روئمر (2004) بود. داده ها با روش معادلات ساختاری تجزیه و تحلیل شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که ضرایب مسیر مستقیم بین متغیر پیش بین (دشواری های تنظیم هیجان) و متغیر ملاک (نگرش های تغذیه ای) معنادار نمی باشد (p>0/05)، اما ضرایب مسیر غیرمستقیم بین این متغیرها با میانجی گری ناگویی طبعی معنادار می باشد (0/05>p ).

  نتیجه گیری

  ناگویی طبعی میانجی گر پیش بینی نگرش های تغذیه ای بر اساس دشواری های تنظیم هیجان است، که نقش ناگویی طبعی را در تنظیم هیجان و بهبود نگرش های تغذیه ای نشان می دهد.

  کلیدواژگان: ناگویی طبعی، نگرش های تغذیه ای، دشواری های تنظیم هیجان
|
 • Elham Shafiee*, Mohammad Mohajerani Pages 1101-1109
  Background

  The autism spectrum disorder makes lots of tensions in family. The mothers of these children as main caregivers experience emotional challenges. But can the family resilience training be effective on quality of life and mental health of mothers of children with autism spectrum disorder?

  Aims

  The aim of this study was determination of the effectiveness of family resilience training on quality of life and mental health of mothers of children with autism spectrum disorder.

  Method

  This research was quasi-experimental study with the design of pre-test-post-test with control group. The statistical population of the research were the mothers of autistic children, living in Tehran in 2018. From this population one sample of 20 persons by the available sampling method were selected and randomly assigned to two groups of experimental and control. Both groups gave pre-test and then experimental group received the family resilience training program in 9 sections but any intervention was not performed on control group. The instruments were the World Health Organization Quality of Life Questionnaire and the Goldberg & Hiller Mental Health Questionnaire (1972).

  Results

  The obtained data were analyzed by using multivariable analysis of covariance (MANCOVA). The result showed that family resilience training program was effective on the quality of life and mental health of mothers (P>0/05).

  Conclusions

  According to the finding of the present study, it can be concluded that family resilience training program can increase the quality of life and mental health of mothers of autistic children.

  Keywords: Resilience training, quality of life, mental health, mothers of autistic children
 • Zahra Naghsh*, Aliakbar Ebrahimi, Saeid Jafar Ahmadi Pages 1111-1119
  Background

  Marital Satisfaction is one of the greatest significant criteria for healthy family functioning that impairment can affect its performance for any reason, but the question is whether marital enrichment program can improve the quality of marital satisfaction or not?

  Aims

  The purpose of this study was to investigate the effectiveness of marital enrichment program on improving quality of marital satisfaction of couples affected by trauma in the thirteenth district of Kabul city.

  Method

  The design of this study was semi-experimental with pretest-posttest with control group. The statistical population consisted of all couples affected by the accident between the ages of 20 and 40 years in the thirteenth (13th) district of Kabul city and the control group (couples) were assigned. Among them, 34 couples were selected as available sample and randomly assigned to two investigational and control groups (Experimental group 19 and control group 15 pairs). Inclusion criteria comprised age ranging from 20 to 40 years, at least diploma education, minimum one year of shared life, attending treatment sessions, no illness, and exclusion criteria include reluctance to continue research cooperation, missing more than 1 session, and participating in other treatment and counseling programs. The experimental group received 8 sessions of 100 minutes training package on marital enhancement and the Budenmen and Shantinath couples (2004) and the control group did not receive any intervention during this time. Subjects were assessed in the pre-test and post-test stages using the Enrich Marital Satisfaction Questionnaire designed by Forz and Elson (1989).

  Results

  According to the follow-up results after one month, there was a significant difference between the test group and the control group regarding the quality of marital relationship. Its dimensions (p<0/001).

  Conclusions

  The effectiveness of this program has improved the quality of marital satisfaction of couples affected by trauma and terrorist attacks.

  Keywords: Marital enrichment program, marital satisfaction of couples, traumatic, terrorist attacks
 • Mojtaba Dehestani Ardakani*, Mahmood Sheikh Pages 1121-1130
  Background

  Improving mirror neurons as a mediating role can improve motor skills learning that participatory exercises are used to achieve this goal. But the key question is, can participatory exercises be offered to improve the function of mirror neurons and improve swimming skills in children with autism spectrum?

  Aims

  To compare the effect of comparing individual and participatory exercises on learning swimming skills in children with ASD.

  Method

  The study was a quasi-experimental or pre-test and post-test design with a control group. The statistical population of the study consisted of 7-14 year-old boys with high performance Asperger's and autism. Sample title selected. Tools include the Gars Autism Severity Scale (1994) and electroencephalography. Two groups of individual and participatory training were trained in swimming skills for 8 weeks (two sessions per week) and finally the pre-test as a covariance variable was evaluated. The results were analyzed by covariance analysis.

  Results

  The results showed that both groups had improved mirror neurons post-test, but the intervention group had significantly improved mirror neurons' performance after intervention and the difference between The two groups were significantly in favor of the binary exercise group. Also, swimming learning was significantly improved in the binary training group and the difference between the two groups in the improvement of swimming skill was significantly in the binary group. Significance level was considered P<0/05 for all variables.

  Conclusions

  In order to improve motor symptoms in children with autism spectrum, we can focus on enhancing the functional abilities of mirror neurons through participatory exercises.

  Keywords: Collaborative Exercises, Neurons Mirrors, Asperger's, High Performance, Autism, Swimming Skills
 • Behrooz Jamali*, Reza Mohammadkazemi, Mahdi Shahbazi Pages 1135-1140
  Background

  Games play an important role in nurturing children's creativity. The important question is: Do stretching games affect children's creativity?

  Aims

  To compare the effect of stretching games on increasing the creativity of boys and girls.

  Method

  The research method was quasi-experimental. The statistical population consisted of 2978 students studying in kindergartens of 1,6,12 districts of Tehran. 341 persons including 153 girls and 188 boys were selected through random sampling. The tools include the Torrance (1974) Creative Thinking Practice and Motion Test and the Torrance (1974) Creative Thinking Practice Test. Data were analyzed using independent t-test.

  Results

  Creativity was more effective in boys than boys' traction games (0/05).

  Conclusions

  Stretching games can have a positive effect on enhancing children's creativity.

  Keywords: Creativity, stretching, preschool children
 • Nastaran Seyedesmaili Ghomi*, Parviz Sharifidaramadi, Saeed Rezai, Ali Delavar Pages 1141-1149
  Background

  The main feature in the diagnosis of autism spectrum disorder is the existence of challenging patterns, tendencies, or behaviors. Challenging behaviors are behaviors that endanger or distance the child from social relationships. The question now is, does a painting therapy based mindfulness help with challenging behaviors in children with high function Autism?

  Aims

  The purpose of this study was to evaluating the effectiveness of painting therapy program based mindfulness on challenging behaviors of high-functioning autism children

  Method

  The research method was experimental with pretest-posttest design with control group. The statistical population of this research is all studets with high function autism the exceptional schools of Ardebil city in the academic year of 2018-2019, among which 30 students with high function autism were selected through available sampling method and was replaced randomly assigned to the experimental group (n= 15) and control group (n= 15). Participants in the experimental group received 10 sessions of painting therapy based mindfulness. Challenging Behavior Scale Bourke-Taylor, Howie & Law (2010), was used to collect data. Data were analyzed using statistical analysis of covariance.

  Results

  The results showed that the research hypothesis of the effectiveness of a painting therapy based mindfulness program on the challenging behaviors of children with high function autism was confirmed and the children with high function autism in the experimental group compared to students with high function autism in the control group had significantly less challenging behaviors in post-test (p<0/01).

  Conclusions

  Therefore, it can be concluded that the use of painting therapy program based mindfulness can reduce the challenging behaviors of children with high function autism

  Keywords: Painting therapy, mindfulness, challenging behaviors, autistic children, high function
 • Parisa Karami Dolatsha, Ali Taghvaeinia*, Fariborz Nikdel Pages 1151-1163
  Background

  Fundamental psychological needs fulfillment are assumed to be major determinants of subjective well-being. Discovering the relationships of these variabeles implecation and education importance. But the important point is that mediating role of hope and future prospects in these relationships has not been examined.

  Aims

  The purpose of this study was to investigate the relationship between basic psychological needs and subjective well-being with the mediating role of hope and future perspective of students.

  Method

  The current research population of Khorram Abad secondary school students is 240 people who were selected by multistage cluster sampling method. In this study,  fundamental psychological needs scale for measuring  fundamental psychological needs variable, two life satisfaction questionnaires, and positive and negative affective for measuring the variables of subjective well-being, life hope scale for hoping variable and time perspective questionnaire for measuring future perspective.

  Results

  The results of structural equation modeling showed that fundamental psychological needs is related both directly with subjective well-being and indirectly predicts subjective well-being through its impact on hope and future prospects (p<0/001).

  Conclusions

  The results of this research emphasize the importance of recognizing the role of fundamental psychological needs, hope, and future prospects on students' subjective well-being.

  Keywords: Subjective well-being, fundamental psychological needs, hope, future perspective
 • Shahram Nazari*, Peyman Honarmand, Mojdeh Hoshyar Badanesh Pages 1165-1173
  Background

  Mental health and quality of life have a significant impact on the lives of inactive elderly women. But the main question is which yoga and Pilates exercises have the greatest impact on the mental health and quality of life of disabled older women?

  Aims

  To compare the effectiveness of a Pilates and yoga training course on general health and quality of life in sedentary elderly women.

  Method

  It was a quasi-experimental type. The statistical population consisted of sedentary elderly women residing in Tehran, 36 persons were selected by Targeted and accessible and were randomly divided into three groups of 12 pilates, yoga and control. The instruments included: at the beginning and end of the intervention, Goldberg and Hiller mental health questionnaires (1978), World Health Organization Quality of Life Scale (1996) and Pilates, Vincasanders et al. (2013). Data analysis was performed using covariance analysis and follow-up test.

  Results

  Pilates and yoga training improved mental health and quality of life in sedentary elderly women (p<0/05); there was no significant difference between these two exercise methods in quality of life variable (p<0/05) but This difference was significant (p<0/05) in mental health variable and yoga practice had more significant effect.

  Conclusions

  Yoga and Pilates exercises can be used to increase the mental health and quality of life of sedentary elderly women

  Keywords: Pilates, yoga, mental health, quality of life, elderly
 • Alireza Eftekhari Bayati, Sara Pashang*, Fariborz Bagheri, Hassan Ahadi Pages 1175-1180
  Background

  Hope is one of the most important issues in elderly life. But the key question is: which mindfulness training and drug therapy work best for the elderly?

  Aims

  To compare the effect of mindfulness education approach on hope in elderly women with Alzheimer's disease.

  Method

  This was a quasi-experimental study using pre-test and post-test design. The statistical population was all women with mild Alzheimer's disease living in Qazvin sanatoriums in 1396. 27 of them were selected by random sampling and divided into two experimental and one control group. The tools are: Schneider et al. (1991) Adult Hope Scale and Mindfulness-Based Therapy Protocol (Rahmani Fard, Sheriff Kouche & Cross-Border, 1396). Results were analyzed by one way ANOVA and repeated measures ANOVA.

  Results

  There was a significant difference between the effectiveness of mindfulness treatment and drug therapy (p<0/01).

  Conclusions

  Mindfulness training can be used to increase the hope of older women with Alzheimer's disease.

  Keywords: Alzheimer's disease, mindfulness training, drug therapy, hope
 • Fatemeh Hooshyar, Karim Afshariniya*, Mokhtar Arefi, Keivan Kakabarayi, Hasan Amiri Pages 1181-1189
  Background

  Ultimate Seeking is the factors that cause disorganized compromise and the difference between couples. The efficacy of couples therapy and acceptance based therapy on different variables in the lives of couples has been confirmed, but the main issue is that what therapy for couples is go undetected compromise?

  Aims

  Comparing the effectiveness of couple therapy and acceptance-based therapy on the final of couples ' go undetected compromise.

  Method

  The research was semi-experimental with pretest and posttest design with control group. The statistical population of the study included all couples compromise go undetected in Shiraz who referred to the family Court of Shiraz in 2018. Of this population, 90 people were selected as available and randomly divided into three groups (30 participants), 1, 2, and control. The tool includes acceptance-based treatment protocols (Khanjani, and the colleagues, 2016), Couples therapy (Razavi nemat Elahi et al., 2013), and the ultimate and Terry shorts questionnaire Karan, 1995). For three groups, the pre-test was performed, then intervention of couples therapy and acceptance-based therapy for two groups of experimental study, but for the control group, no intervention was applied. The results were analyzed by covariance analysis.

  Results

  The results showed that there was a significant effect between behavioral therapy and acceptance-based therapy on the final of couples (p= 0/001). There was a significant difference between the two treatments in terms of final effect (P= 0/001). Therefore, acceptance-based therapy has a greater effect on the final reduction of negative seeking and final increase of positive seeking. (P<=0/05).

  Conclusions

  it can be used for final reduction of negative seeking and final increase of positive seeking from acceptance-based treatment.

  Keywords: Behavioral therapy, acceptance, commitment treatment, final seeking, couples compromise go undetected
 • Ali Akbar Nakhee Shamahmood, Ali Arab*, Ali Farnam Pages 1191-1201
  Background

  Much research has pointed to the effectiveness of individualized schema therapy on early maladaptive schemas of traditional and industrial drug users, but there is a research gap in the methadone treatment group in Birjand.

  Aims

  The aim of this study was to evaluate the effectiveness of group schema therapy on early maladaptive schemas of traditional and industrial drug addicts in Birjand city.

  Method

  Patients were treated at the Omide Farda Addiction Treatment Center. Among the patients present at the center, 45 met the inclusion criteria and were selected based on the available sample and replaced in three groups, Traditional drug users (n = 15), industrial drug users (n = 15) and control group (n = 15). The tools for collecting this data were Yang Short Form (1994) early maladaptive schema questionnaire. Data were analyzed using covariance analysis Experimental groups received 8 sessions of Schema Therapy training from Gholamrezaie and Tehranchi Therapy Scheme (2016) and Tehranchi (2016).

  Results

  The results showed that the effect of group schema therapy on the improvement of early maladaptive schemas was significant (p<0/05).

  Conclusions

  Using group schema therapy can improve the early maladaptive schemas of traditional and industrial methadone drug users.

  Keywords: Schema therapy, early maladaptive schemas, traditional, industrial
 • Mirhamid Reza Torabi, Farzad Sattari Ardabili*, Eshag Rasouli, Majid Ahmadloo, Behnam Azadi Pages 1203-1212
  Background

  Identification of psychological components is one of the factors that influence individual-organization fit. But the main question is what are the psychological components to the fit of the organization in the Agricultural Bank?

  Aims

  To identify the psychological components of individual-organization fit.

  Method

  The research is based on the interpretation paradigm research paradigm with qualitative approach and phenomenological research strategy, hidden content analysis of data from library sources, open questionnaires and interviews. Based on the theoretical data saturation method, 15 university professors, managers and banking experts were selected based on theoretical data saturation. The research tools are: interview and questionnaire of psychological components of Naderi (2011). A qualitative approach with inductive methods was used to analyze the data.

  Results

  Out of the 42 initial codes, 20 were obtained from the research literature, all of which were replicated in the interview by experts. In other words, all the codes obtained from the research literature were in line with those of the experts.

  Conclusions

  Psychological components can influence individual-organization fit.

  Keywords: Individual - organization fit, complementary fit, psychological components
 • Hamid Kazemi Zahrani, Farzaneh Ebrahimi Joozdani*, Saeedeh Alsadat Hashemi Najaf Abadi, Hadi Farahmand Pages 1213-1219
  Background

  Unhealthy nutritional attitudes and emotion regulation difficulties are among the most important problems among young people, but the key question is whether natural cognition plays a mediating role in emotion regulation difficulties and nutritional attitudes?

  Aims

  The aim of this study was to investigate the mediating role of natural misery in predicting nutritional attitudes based on emotion regulation difficulties.

  Method

  It was a descriptive-correlational one and was performed on 130 students of Payam Noor Najafabad University who were selected by available sampling method. Research questionnaires included Toronto Natural Intelligence Scale (1994), Garner & Garfinkel (1979) Nutrition Attitude Scale, and Gratz & Roemer (2004) Emotion Regulation Scale. Data were analyzed using structural equation method.

  Results

  The results showed that direct path coefficients between predictor (emotion regulation difficulties) and criterion variable (nutritional attitudes) were not significant (p>0/05), but indirect path coefficients between These variables were significant with mediation of natural odor (p<0/05).

  Conclusions

  Natural curiosity mediates the prediction of nutritional attitudes based on the difficulty of emotion regulation, which demonstrates the role of natural curiosity in emotion regulation and improvement of nutritional attitudes.

  Keywords: Natural cognition, nutritional attitudes, difficulties in emotion regulation