فهرست مطالب

 • سال سیزدهم شماره 11 (پیاپی 94، بهمن 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/11/12
 • تعداد عناوین: 8
|
 • عبدالله رحمانی، آزاده عسگریان، محمد علی گل، زهره احمدی، ابوالفضل محمدبیگی* صفحات 1-12
  زمینه و هدف

  وظیفه هر سیستم بهداشتی و درمانی در سطح دنیا، رفع نیازها و مشکلاتی است که با سلامت جامعه در ارتباط می باشد. مطالعه حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی مهمترین نیازهای روستای جمکران در استان قم و ارائه پیشنهادهای کاربردی و مفید برای مداخله جهت رفع مشکلات روستا انجام شد.

  روش بررسی

  در یک مطالعه مقطعی، ارزیابی جامعه در روستای جمکران شهرستان قم، براساس مدل کارولینای شمالی و مطابق الگوی MPH تدوین شده توسط دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شد. فرآیند ارزیابی جامعه در 8 مرحله و در 6 حیطه شامل: بهداشت و سلامت، آموزشی و فرهنگی، اقتصاد و اشتغال، اجتماعی و حقوق شهروندی، امنیتی و خدمات شهری انجام شد. سپس با استفاده از روش ماتریس امتیازدهی، اولویت بندی شد.

  یافته ها

  در سطح روستا، 48 مشکل در 6 حیطه شناسایی شدند که مهمترین آن ها به ترتیب در حیطه بهداشت و سلامت (27 درصد)، در حیطه خدمات شهری (25 درصد)، در حیطه اجتماعی و حقوق شهروندی (83/20 درصد)، در حیطه اقتصاد و اشتغال (5/12 درصد)، در حیطه آموزشی و فرهنگی (4/10 درصد) و در حیطه امنیتی (17/4 درصد) بودند. بالاترین امتیاز جدول ماتریس به ترتیب اولویت در سیستم فاضلاب بهداشتی شهری (15 امتیاز)، کمبود پارک و فضای سبز (14 امتیاز)، بیکاری (13 امتیاز)، بیماری های غیرواگیر (12 امتیاز)، نبود کتابخانه عمومی (12 امتیاز) به دست آمد.

  نتیجه گیری

  جمکران با طیف وسیعی از مشکلات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و بهداشتی دست به گریبان است؛ اما مهمترین مشکل روستا در حیطه بهداشت و سلامت بود که نیازمند توجه جدی مسئولین در همه حوزه ها می باشد.

  کلیدواژگان: اقدام مبتنی بر جامعه، اولویت بندی سلامت، سلامت جامعه، شناسایی مشکلات
 • محسن زرگر*، محمدرضا قدیر، علی جوادی، عباس مروتی، فریبا دستجانی فراهانی صفحات 13-23
  زمینه و هدف

  کلستریدیوم دیفیسیل یک باسیل گرم مثبت، بی هوازی و اجباری است. تشخیص دقیق و سریع باکتری و نیز بررسی الگوی مقاومت دارویی آن یکی از مسائل مهم در کنترل عفونت حاصل از این باکتری می باشد. در این ارتباط، مطالعه حاضر با هدف تشخیص کلستریدیوم دیفیسیل توکسین زا و نیز بررسی مقاومت دارویی این سویه ها به داروهای روتین درمانی انجام شد.

  روش بررسی

  در این مطالعه 68 نمونه از بیماران بستری در بیمارستان های قم جمع آوری گردید. نمونه ها به سرعت روی محیط CCFA (Cefoxitin Cycloserine Fructose Agar) کشت داده شده و در شرایط بی هوازی گرماگذاری گردیدند. پس از این اقدامات، باکتری های مورد نظر جهت استخراج DNA و انجام PCR (Polymerase Chain Reaction) در مورد ژن cdd3 جهت تشخیص قطعی باکتری به کار گرفته شدند. در انتها، حضور ژن توکسین های A و B به روش PCR ارزیابی گردید و مقاومت ایزوله ها به داروهای مترونیدازول، ونکومایسین و کلیندامایسین با استفاده از روش رقت سازی در آگار بررسی شد. از آزمون آماری کای دو جهت آنالیز نتایج استفاده گردید.

  نتایج

  در این مطالعه شش ایزوله دارای هر دو توکسین A و B بودند. بیشترین مقاومت به آنتی بیوتیک مربوط به کلیندامایسین (45/45 درصد) و مترونیدازول (36/36 درصد) بود و تمام ایزوله ها نسبت به ونکومایسین حساس بودند.

  کلیدواژگان: اسهال مزمن، کلستریدیوم دیفیسیل، توکسین A، توکسین B، مقاومت دارویی
 • ولی الله اکبری، پروین رحمتی نژاد* صفحات 24-33
  زمینه و هدف

  مصرف مواد، به‎علت تغییر در ساختار و عملکرد مغز، می تواند تاثیرات بلند و کوتاه مدتی روی کارکرد شناختی افراد داشته باشد. این تاثیرات، اغلب خود را در قالب نابهنجاری های مزمن و حاد عصب روانشناختی نشان می دهد. هدف از مطالعه حاضر، بررسی چند کارکرد شناختی یعنی توجه پیوسته، تصمیم گیری و بازداری پاسخ در افراد وابسته به متامفتامین بود.

  روش بررسی

  تعداد 42 بیمار وابسته به متامفتامین به عنوان گروه بیمار و 38 نفر از کارکنان شاغل در بیمارستان فرقانی شهر قم به عنوان گروه شاهد، با استفاده از نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند. نمونه های پژوهش، آزمون های عملکرد پیوسته، ریسک پذیری آیوا (IRT: Iowa Risk Test) و رنگ- واژه استروپ (SCWT: Color-Word Stroop Test) را تکمیل کردند.

  یافته ها:

   تحلیل واریانس چندمتغیره نشان داد که بین دو گروه بیمار و سالم، از نظر عملکرد پیوسته، ریسک پذیری آیوا و تکلیف رنگ -واژه استروپ تفاوت معنادار وجود داشت. تفاوت در این آزمون ها به نحوی بود که باعث میشد گروه سالم نسبت به بیمار، در تکالیف خطای ارائه پاسخ (018/0=p)، حذف (049/0=p)، جریمه (039/0=p)، زمان تداخل (030/0=p) و نمره تداخل (043/0=p) به طور معناداری بهتر عمل کنند.

  نتیجه گیری:

   این مطالعه نشان داد که متامفتامین، بر کارکردهای شناختی متعدد تاثیرات جدی می گذارد که این خود منجر به اختلال در بسیاری از کارکردهای روانشناختی در این افراد می شود. نقص در تصمیم گیری و بازداری برای کنترل مصرف، رفتارهای پرخاشگرانه و تکانشی، نقص در یادگیری، نقص در استدلال و توانایی تصمیم گیری صحیح در حوزه های زندگی شخصی، تحصیلی، شغلی و بین فردی تعداد اندکی از این موارد هستند.

  کلیدواژگان: متامفتامین، کارکرد شناختی، توجه پیوسته، تصمیم گیری، بازداری پاسخ
 • اروی بختیاری، حمید پورشریفی*، حسن عشایری، حسن احدی، شکوه السادات بنی جمالی صفحات 34-46
  زمینه و هدف

  در افراد چاق، کاهش 5 تا 10 درصد از وزن اولیه می تواند موجب کاهش خطرات ناشی از چاقی گردد؛ از این رو شناخت عوامل پیش بین اثرگذار بر حفظ کاهش وزن اثر گذار دارای اهمیت می باشد. در این ارتباط، پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش عوامل مهم در پیش بینی موفقیت در حفظ کاهش وزن انجام شد.

  روش بررسی: 

  در این مطالعه 200 نفر از زنان مبتلا به چاقی به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. پس از توضیح و تبیین اهداف پژوهش و کسب اجازه برای ورود به آن از شرکت کنندگان خواسته شد تا ابزارهای پژوهش شامل: پرسشنامه روابط چند بعدی خود- بدن، پرسشنامه سه عاملی رفتار خوردن و انتظارات پیامد درمان، پرسشنامه خودکارآمدی سبک زندگی مربوط به وزن، پرسشنامه فضای مراقبتی، پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ (Rosenberg)، پرسشنامه افسردگی، اضطراب و استرس (DASS-21: Depression Anxiety Stress Scales)، مقیاس چند بعدی حمایت اجتماعی ادراک شده (MSPSS: Multidimensional Perceived Social Support Scale) و مقیاس تفکر دوقطبی در اختلالات خوردن (DTEDS) را تکمیل کنند. داده ها توسط نرم افزار SPSS و با استفاده از روش های آماری همبستگی Pearson و رگرسیون گام به گام مورد بررسی و آزمون قرار گرفتند. سطح معنا داری معادل (05/0>P) در نظر گرفته شد.

  یافته ها: 

  نتایج نشان دادند که متغیرهای خودکارآمدی سبک زندگی مرتبط با خوردن، تصویر بدنی، عزت نفس، تفکر دوقطبی در خوردن و حمایت اجتماعی ادراک شده در مجموع 8/39 درصد از واریانس موفقیت در حفظ کاهش وزن افراد شرکت کننده در بلند مدت را پیش بینی می کند.

  نتیجه گیری:

   عوامل روان شناختی و رفتاری نقش مهمی را در موفقیت افراد مبتلا به چاقی برای نگهداری کاهش وزن در بلند مدت ایفا می کنند. در نظر گرفتن این عوامل در برنامه های کاهش وزن ضروری به نظر می رسد.

  کلیدواژگان: چاقی، کاهش وزن، موفقیت در حفظ کاهش وزن
 • محمد شهیدی، زهرا معصومی*، عفت طاهرخانی صفحات 47-58
  زمینه و هدف

  با توجه به پیشرفت های درمانی و استفاده از درمان های جدید در پیوند کلیه، همواره نیاز به ارزیابی میزان بقای کلیه پیوندی و بیمار و نیز بررسی تاثیر درمان های جدید وجود دارد. در این ارتباط، مطالعه حاضر با هدف بررسی میزان بقای کلیه پیوندی و بیمار در بیماران پیوند شده طی سال های 92-1387 در بیمارستان شهید هاشمی نژاد انجام شد.

  روش بررسی

  مطالعه گذشته نگر حاضر در ارتباط با 750 بیمار پیوند شده انجام شد. با استفاده از چک لیست ویژگی های دموگرافیک گیرنده و دهنده، ویژگی های نارسایی کلیه، سابقه پیوند قبلی، منبع پیوند و عملکرد آن، رد پیوند و وضعیت بیمار در آخرین پیگیری ثبت گردید. اطلاعات در نرم افزار SPSS 23 وارد شد و با استفاده از جداول عمر و آنالیز کاپلان مایر (Kaplan-Meier) و میزان بقای کلیه پیوندی و بیمار محاسبه گشت.

  یافته ها: 

  میانگین طول مدت بقای بیماران بر اساس آنالیز کاپلان مایر 1±85 ماه بود. میزان بقای بیمار در گروه سنی بالاتر از 40 سال و میزان بقای کلیه پیوندی در بیماران با علت نارسایی کلیه نامشخص و دیابت پایین تر بود. میزان بقای کلیه پیوندی در بیماران با DGF (Delayed Graft Function) کمتر از بیماران با  SGF(Slow Graft Function) یا EGF (Excellent Graft Function) بود. جنس گیرنده، گروه خونی، دیالیز پیش از پیوند، منبع پیوند و جنس دهنده تاثیری بر میزان بقای پیوند و بیمار نداشت.

  نتیجه گیری:

   نتایج مطالعه حاضر نشان دادند که میزان بقای هفت ساله کلیه پیوندی و بیمار در بیماران پیوند شده در این مطالعه به ترتیب 79 و 80 درصد بوده و میانگین طول مدت بقای کلیه پیوندی و بیمار به ترتیب 84 و 85 ماه می باشد.

  کلیدواژگان: بیماری کلیه، بقا، بقای کلیه پیوندی، پیوند کلیه
 • محمد افشار*، عباس محسن زاده، ناهید سرافراز صفحات 59-67
  زمینه و هدف

  اختلال خواب و اضطراب از مشکلات شایع در بیماران تحت درمان با همودیالیز است. با به کارگیری طب مکمل می توان بر این مهم تاثیر گذاشت. در این ارتباط، مطالعه حاضر با هدف تعیین بررسی تاثیر تجسم هدایت شده بر اضطراب و کیفیت خواب بیماران تحت درمان با همودیالیز صورت گرفت.

  روش بررسی

  مطالعه کارآزمایی بالینی حاضر در ارتباط با 70 بیمار همودیالیزی انجام شد. نمونه ها به روش تصادفی بلوکی به دو گروه مداخله (35 نفر) و کنترل (35 نفر) تقسیم شدند. گروه مداخله علاوه بر دریافت مراقبت های معمول، لوح فشرده (CD) تجسم هدایت شده را به مدت چهار هفته از طریق هدفون به صورت مداوم گوش داد و گروه کنترل تنها مراقبت های معمول را دریافت نمود. در آغاز و پایان مطالعه پرسشنامه های اضطراب (Spielberger) و کیفیت خواب Pittsburg)) تکمیل شدند. داده ها با استفاده از آزمون های آمار توصیفی و تحلیلی (t مستقل، t زوجی و آنالیز کوواریانس) توسط نرم افزار آماری SPSS 16 در سطح معناداری کمتر از 05/0 تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها:

   نتایج نشان دادند که قبل از مداخله، نمره اضطراب حالتی و صفتی و کیفیت خواب بیماران در گروه مداخله به ترتیب معادل 58/3±42/54، 15/3±05/52 و 31/2±45/8 بود و برای گروه کنترل به ترتیب برابر با 21/7±91/47، 49/5±37/49 و 82/2±51/6 به دست آمد؛ به طوری که میانگین نمرات اضطراب در گروه مداخله به شکل معناداری بالاتر از گروه کنترل بود (001/0<p). پس از مداخله، نمره اضطراب بیماران در گروه مداخله به ترتیب معادل 15/2±05/43 و 06/2±48/42 بود و برای گروه کنترل به ترتیب برابر با 38/6±37/47 و 79/5±40/49 محاسبه گردید؛ به طوری که میانگین نمرات اضطراب در گروه مداخله به شکل معناداری کمتر از گروه کنترل (001/0<p) بود. همچنین نمره کیفیت خواب قبل از مداخله در گروه مداخله معادل 31/2±45/8 و پس از آن برابر با 93/1±54/6 ارزیابی شد. این نمره برای گروه کنترل قبل از مداخله معادل 82/2±51/6 و پس از آن برابر با 47/2±02/6 محاسبه گردید.

  نتیجه گیری:

   استفاده از تجسم هدایت شده موجب کاهش اضطراب و بهبود کیفیت خواب بیماران همودیالیزی می شود؛ بنابراین استفاده از این روش به عنوان یک روش غیر دارویی جهت کاهش اضطراب و بهبود کیفیت خواب در بیماران تحت همودیالیز توصیه می گردد.

  کلیدواژگان: اضطراب، کیفیت خواب، تجسم هدایت شده، همودیالیز
 • اکرم حیدری، صادق یوسفی* صفحات 68-72

  چگونگی نگرش به انسان اثرات متفاوتی بر نحوه ارائه خدمات سلامت خواهد داشت. اگرچه بعد جسمانی سلامت بیشتر مورد توجه است؛ اما بسیاری از پژوهشگران و ارائه دهندگان خدمات سلامت، مفهوم سلامت را فراتر از سلامت جسمی می دانند. بر این اساس، مدل زیستی- روانی- اجتماعی سلامت که سال ها توسط جوامع علمی پذیرفته شده است، حلقه گمشده ای به نام سلامت معنوی دارد. در سال های اخیر مدل های مختلفی برای بررسی رابطه بین سلامت معنوی و سایر ابعاد سلامت در قالب رویکرد کل نگر به انسان ارائه شده است. با وجود گوناگونی این مدل ها، چالش اساسی مربوط به جایگاه واقعی سلامت معنوی در مقایسه با سایر ابعاد می باشد. در این ارتباط، در مطالعه حاضر سعی شده است از دیدگاه اسلام به جایگاه و وزن سلامت معنوی و ارتباط آن با سایر ابعاد سلامت پرداخته شود.

  کلیدواژگان: سلامت، اسلام، معنویت
 • مرجان عابدی، سهیلا رهگذر*، ابوالقاسم اسماعیلی صفحات 73-83
  زمینه و هدف

  یکی از عوارض رایج شیمی درمانی کم خونی است که به منظور رفع این مشکل، تزریق گلبول های قرمز به دفعات زیاد، در حین درمان، انجام شده و این مسئله باعث ایجاد گران باری آهن می شود. با توجه به تایید ارتباط افزایش ذخایر آهن در مغز استخوان و پاسخ نامطلوب به درمان در مطالعه قبلی، در پژوهش حاضر تاثیر آهن بر تکثیر رده های سلولی لنفوبلاستیک حاد (Acute Lymphoblastic Leukemia :ALL) و مکانیسم آن مورد بررسی قرار گرفته است.

  روش بررسی

  رده های سلولی Nalm6 و  CCRF-CEMبه ترتیب به عنوان نماینده ایمنوفنوتیپ های B-ALL وT-ALL انتخاب شده و با غلظت های مختلف هولوترنسفرین  (120-1 میکرومولار) و فریک آمونیوم سیترات (25000-400 میکرومولار) تیمار شدند. ورود آهن به داخل سلول با آزمون AAS (Atomic Absorption Spectroscopy) تایید شد. تکثیر سلولی و سطح رادیکال های آزاد داخل سلولی (ROS: Reactive Oxygen Species) به ترتیب با استفاده از دو روش MTT و فلوسیتومتری ارزیابی شدند. تجزیه و تحلیل های آماری با نرم افزار GraphPad Prism و به کارگیری آزمون یک طرفه ی ANOVA  انجام شد.

  یافته ها:

   هولوترنسفرین تاثیر قابل ملاحظه ای بر تکثیر سلولی نداشت. با این حال فریک آمونیوم سیترات (FAC) میزان تکثیر هردو رده ی سلولی ALL را تا بیش از 50 درصد افزایش داد.  شواهد نشان داد آهن سبب القای ROS داخل سلولی می شود؛ به طوری که FAC (ferric ammonium citrate) در غلظت 400 میکرومولار سبب القای بیش از 50 درصدی میزان ROS شد (36/6±27/155 درصد در مقابل 100 درصد، 001/0< P).

  نتیجه گیری:

   آهن می تواند از طریق القای ROS و تقویت تکثیر سلول های لوسمیک، حامی این سلول های سرطانی باشد؛ بنابراین پژوهش حاضر، پیشنهاد می دهد که بایستی حجم خون تزریقی در مبتلایان به ALL به حداقل ممکن کاهش یابد تا از گران باری آهن جلوگیری شود.

  کلیدواژگان: آهن، سرطان خون لنفوبلاستی حاد، بازده درمان، گونه های فعال اکسیژن
|
 • Abdollah Rahmani, Azadeh Asgarian, Mohammad Aligol, Zohreh Ahmadi, Abolfazl Mohammadbeigi* Pages 1-12
  Background and Objectives

  The duty of every healthcare system worldwide, is to address needs and problems associated with community health. The current study was performed aiming at identifying and prioritizing the most important needs of Jamkaran village in Qom province and providing applied and useful interventional suggestions in order to solve the problems of the village.

  Methods

  In a cross-sectional study, community assessment was performed in Jamkaran village in Qom province based on the North Carolina Model and according to MPH model developed by the Tehran University of Medical Sciences. The community assessment process was carried out in 8 stages in 6 different areas, including health, education and culture, economics and employment, social and civil rights, and security and urban services. Then, they were prioritized using the Scoring Matrix method.

  Results

  In the village, 48 problems were identified in 6 areas, the most important of which, were in health (27%), urban services (25%), social and civil rights (20.83%), economics and employment (12.5%), education and culture (10.4%), and security area (4.17%) areas, respectively. The highest score of Matrix table was obtained to be in urban sanitation system (15 scores), shortage of park and green space (14 scores), unemployment (13 scores), non-communicable diseases (12 scores), and lack of public library (12 scores), respectively.

  Conclusion

  Jamkaran faces with a wide range of social, economic, cultural and health problems, but the most of the problems of the village was related to health area, which requires serious attention of the authorities in all areas.

  Keywords: Public Health, Community Participation, Problem identification, Health priorities
 • Mohsen Zargar*, Mohammad Reza Ghadir, Ali Javadi, Abbass Morovvati, Fariba Dastjani Farahani Pages 13-23
  Background and Objectives

  Clostridium difficile is a gram-positive obligate anaerobic bacillus. Accurate and rapid diagnosis of this bacterium as well as assessment of its drug resistance pattern are one of the important issues in controlling infections caused by C. difficile. The purpose of the present study was to detect toxicogenic C. difficile and to evaluate drug resistance pattern of these strains to routine therapeutic drugs.

  Methods

  A total of 68 samples were collected from patients hospitalized in hospitals of Qom province. All samples were rapidly cultured in the specialized CCFA Agar medium.After these procedures, the bacteria were used for DNA extraction and then PCR was performed on the cdd3 gene for definitive detection of the bacteria. Finally, the presence of A and B toxins’ genes was determined by PCR and resistance to metronidazole, vancomycin, and clindamycin, was determined by agar dilution method. Chi-square test was used to analyze the results.

  Results

  In this study, 6 isolates had A and B toxins, the highest antibiotic resistance was against clindamycin (45.45%) and metronidazole (36.36%), and all the isolates, were sensitive to vancomycin.

  Conclusion

  Drug resistance pattern in the obtained strains still introduces vancomycin as the treatment of choice.

  Keywords: Clostridium difficile, Diarrhea, Toxin A, Toxin B, Polymerase chain reaction, Drug resistance
 • Valiollah Akbari, Parvin Rahmatinejad* Pages 24-33
  Background and Objectives

  Drug abuse can have long- and short-term effects on the cognitive function of individuals due to changes in brain structure and function. These effects often manifest themselves in the form of chronic and acute neuropsychological abnormalities. The purpose of this study was to investigate several cognitive functions, i.e., continuous attention, decision-making, and response inhibition in methamphetamine-dependent individuals

  Methods

  A total of 42 patients with methamphetamine dependence as patient group and 38 employees of Forghani Hospital in Qom city as control group, were selected using convenience sampling. The research sample carried out continuous performance, Iowa risk taking and color-word Stroop tasks tests.

  Results

  Multivariate analysis of variance showed that there was a significant difference between patients and healthy groups in terms of continuous performance, Iowa risk taking and color-word Stroop tasks. The difference in these tests, was in such a way that the healthy group performed better compared to the patients in terms of assignment error response (p = 0.018), removal (p = 0.049), fine (p = 0.039), interruption time (p = 0.030), and interference score (p = 0.043).

  Conclusion

  This study indicated that methamphetamine has a serious effect on a number of cognitive functions, which leads to disruption in many other psychological functions in these individuals. Failure in decision making and inhibition to control consumption, aggressive and impulsive behaviors, learning deficits, lack of reasoning, and the ability to make the right decisions in personal, educational, occupational, and interpersonal areas are a few of these cases.

  Keywords: Methamphetamine, Cognitive function, Neuropsychological Tests, Decision making, Response inhibition
 • Aroy Bakhtyari, Hamid Poorsharifi*, Hasan Ashaieri, Hasan Ahadi, Banijamali Shokoohsadaat Pages 34-46
  Background and Objectives

  In obese people, 5-10% reduction in initial weight can decrease the obesity induced risks. Therefore, it is important to identify the predictive factors effective in weight loss maintenance. The present research was conducted to determine the role of important predictive factors in weight loss maintenance. 

  Methods

  For this purpose, a total of 200 women with obesity, were selected using convenience sampling. After explaining the study aims and obtaining the permission to enter the study, they were asked to complete the research tools, including Multidimensional Self-Body Relationship Questionnaire, Three-Factor Eating Behavior Questionnaire, Treatment Outcome Expectations, Weight Lifestyle Self-Efficacy Questionnaire, Caring Environment Questionnaire, Rosenberg Self-Esteem Scale, Depression, Anxiety, and Stress Scale (DASS-21), Multidimensional Perceived Social Support Scale (MSPSS), and Dichotomous Thinking in Eating Disorders Scale (DTEDS). Data were analyzed using SPSS software and Pearson correlation and step by step regression statistical methods. Significance level was considered to be p < 0.05.

  Results

  The results of the research showed that variables of weight lifestyle self-efficacy, body image, self-esteem, dichotomous thinking, and perceived social support predict 39.8% of variance of successful long-term weight loss maintenance in the participants.

  Conclusion

  The psychological and behavioral factors play an important role in successful long-term weight loss maintenance in obese subjects. Consideration of these factors seems necessary in weight loss programs.

  Keywords: Obesity, Weight reduction, Maintaining weight loss
 • Mohaammad Shahidi, Zahra Masoumi*, Effat Taherkhani Pages 47-58
  Background and Objectives

  Given the advances in treatment and use of new therapies in kidney transplantation, there is always a need to evaluate the survival of graft and patient and to investigate the effect of new therapies. Therefore, the purpose of this study was to assess the survival rate of kidney graft and patient in patients transplanted in Shahid Hasheminejad hospital during 2008-2013.

  Methods

  This retrospective study was conducted on 750 transplant patients. Using a checklist, demographic characteristics of recipients and donors, kidney failure (ESRD) characteristics, history of transplantation, transplantation source and its function, transplant rejection, and patient's status in last follow-up, were recorded. The data were entered into SPSS software version 23 and the survival rates of the transplanted kidney and the patient, was calculated using life tables and Kaplan-Meier analysis.

  Results

  According to Kaplan-Meier analysis, the Mean survival time of the patients was 85 ± 1 month. The survival rate in patients aged over 40 years and graft survival rate in patients with unknown causes of ESRD and diabetes, were lower. The survival rate of transplanted kidneys in patients with DGF was lower than in patients with SGF or EGF. Sex, blood group, pre-transplantation dialysis, transplantation source, and donor sex had no effects on the survival of graft and patients.

  Conclusion

  The findings of the present study showed that the 7-year survival rate of the transplanted kidney and patient in patients who underwent transplantation, was 79% and 80%, respectively, and the mean survival time of graft and patient, were 84 and 85 months, respectively.

  Keywords: Kidney transplantation, graft survival, renal disease, survival
 • Mohammad Afshar*, Abbas Mmohsenzade, Nahid Srafraz Pages 59-67
  Background and Objectives

  Sleep disturbance and anxiety are common problems in patients undergoing hemodialysis, which can be influenced by use of complementary medicine. Therefore, the objective of this study was to determine the effect of guided imagery on anxiety and quality of sleep in patients undergoing hemodialysis.

  Methods

  This clinical trial study was carried out on 70 hemodialysis patients, who were divided into two intervention (35 subjects) and control (35 subjects) groups using block randomization method. In addition to receiving usual care, the intervention group received a compact disc (CD) of guided Imagery through headphones for a consecutive period of 4 weeks, and the control group received just the usual care. At the beginning and the end of the study, the Spielberger Anxiety Inventory and Pittsburgh Sleep Quality Index, were completed. Data were analyzed using descriptive and analytical statistical tests (independent t-test, paired t-test, and covariance analysis) using SPSS Version 16 at a significant level less than 0.05.

  Results

  The results of the study revealed that the prevalence of state and trait anxiety and the sleep quality of patients in the intervention group, were 54.42 ± 3.58, 52.05 ± 3.15 and 8.45 ± 2.31, respectively, and in the control group, were 47.91 ± 7. 21, 49.37 ± 5.49, and 6.51 ± 2.82, respectively; so that the mean anxiety scores in the intervention group, was significantly higher than the control group (p < 0.001). After the intervention, the anxiety score in the intervention group, was 43.05 ± 2.15 and 42.48 ± 2.06 and in the control group, was 47.37 ± 6.38 and 49.40±5.79, respectively, and the mean of the anxiety scores in the group was 47.37 ± 6.38, so that the mean anxiety score in the intervention group was significantly lower compared to the control group (p < 0.001). Moreover, the sleep quality score before the intervention was 8.45 ± 2.31 in the intervention group, which became 6.54 ± 1.93 after the intervention. Sleep quality score in the control group before the intervention, was 6.51 ± 2.82, which became 6.02 ± 2.47 after the intervention.

  Conclusion

  Use of guided imagery reduced anxiety and improved sleep quality in the hemodialysis patients. Thus, use of this technique is recommended as a non-pharmacological approach to reduce anxiety and improve the quality of sleep in patients undergoing hemodialysis.

  Keywords: Anxiety, Sleep quality, guided imagery, hemodialysissis
 • Akram Heidari, Sadegh Yoosefee* Pages 68-72

  Abstract
  Attitude to humankind will have different effects on providing health services. Although, more attention is being paid to physical dimension of health, many researchers and health service providers consider the concept of health beyond physical health. Accordingly, the biopsychosocial model of health, which has been accepted by scientific communities for many years, has a missing link called spiritual health. In recent years, different models have been proposed to investigate the relationship between spiritual health and other dimensions of health in the form of a holistic approach to humankind. In spite of the variety of these models, the fundamental challenge is the actual place of spiritual health in comparison with other dimensions. In this study, it was attempted to address the status and weight of spiritual health and its relation to other aspects of health from the Islamic point of view.

  Keywords: Spiritual Health, Health, Spirituality, Spiritual Therapies
 • Marjan Abedi, Soheila Rahgozar*, Abolghasem Esmaeili Pages 73-83
  Background and Objectives

  Anemia is a common complication of chemotherapy. In order to resolve this problem, multiple red blood cell transfusions are administered, leading to iron overload. Given the confirmation of positive correlation between the increased bone marrow iron stores and adverse response to the treatment in the previous study, the effect of iron on the proliferation of acute lymphoblastic leukemia (ALL) cell lines cell lines and its underlying mechanism were investigated in the current study.

  Methods

  Nalm6 and CCRF-CEM cell lines were selected as representatives of B-ALL and T-ALL Immunophenotypes and were treated with different concentrations of holo-transferrin (1 - 120 µM) and ferric ammonium citrate (FAC) (400 - 25000 µM). The cellular iron uptake was confirmed by AAS test. The cell proliferation and levels of intracellular free radicals (ROS), were evaluated by MTT and flow cytometry, respectively. Statistical analysis was performed using GraphPad prism software by one-way ANOVA test.

  Results

  The effect of holo-transferrinon cell proliferation was not significant. However, FAC enhanced the proliferation rate of both ALL cell lines over 50%. Evidence showed that iron induced intracellular ROS, so that FAC in the concentration of 400 µM may induce the intracellular ROS over 50% (55.27 6 6.36% vs. 100%, p < 0.001).

  Conclusion

  Iron can support these cancerous cells by inducing ROS and augmenting leukemic cell proliferation. Therefore, the present study suggests that the volume of the injected blood in ALL patients should be minimized to prevent iron overload

  Keywords: Iron, acute lymphoblastic leukemia, treatment outcome, Reactive Oxygen Species