فهرست مطالب

 • سال چهاردهم شماره 4 (پیاپی 51، زمستان 1398)
 • ویژه نامه شماره 2
 • تاریخ انتشار: 1398/11/12
 • تعداد عناوین: 31
|
 • داریوش فرهود* صفحات 1-2

  چهار اصل اخلاق کلاسیک، شامل خودمختاری (Autonomy)، سودمندی (Beneficence)، نازیانمندی (Non Malificence) و عدالت (Justis)، اصول و مبای شناخته شده "اخلاق پزشکی" هستند، که توسط اعضای کمیته اخلاق و ژنتیک پزشکی سازمان جهانی بهداشت طی جلسات متعددی، تنظیم، مصوب و در گایدلاین های WHO، از سال 1995 میلادی به همه کشورها اعلام شده است (1-4). هرچند حتی این اصول روشن و قاطع نیز در بسیاری از موارد، توسط برخی پزشکان، مورد غفلت و کوتاهی قرار می گیرند، ولی آنچه بسیار زیاد نادیده گرفته می شود "آداب پزشکی" است. یکی از افتخارات دانشکده های پزشکی سرشناس جهان، تربیت پزشکان برنده جایزه نوبل در علوم پایه یا بالینی است.  بی شک تربیت این "پزشکان دانش مدار " اهمیت دارد اما در این بین نباید تربیت و توجه به "پزشکان انسان مدار" مورد غفلت قرار گیرد.  همواره باید به یاد داشت که پزشکی، یک رسالت معنوی است، نه یک حرفه مادی. از دیدگاه مردم و بیماران، پزشکان موفق، آنهایی هستند که بیشترین آمار شفابخشی را دارند، نه بیشترین ارقام درآمد. همدلی از مهمترین ویژگی های یک پزشک خوب است. در یک پژوهش در مورد سنجش ظرفیت همدلی در آمریکا گزارش شد که، مدد کاران و دوستداران اجتماعی از ضریب60-70 ، هنرمندان(موسیقی، نقاشان...) ضریب 50، پزشکان ضریب 40 و افراد روان پریش ضریب 10  برخوردارند (5) .  تاکید می شود که ناتوانی در همدلی و در نتیجه بی توجهی، بی دقتی و کوتاهی در ارائه خدمات پزشکی کامل و کافی و به موقع به بیماران، اکثر موارد شکایات پزشکی را تشکیل می دهند که در بسیاری از موارد، امکان حل شکایات و ادعاهای بیماران و همراهان ایشان با همدلی، همدردی، تواضع و جبران مادی، وجود دارد. به راستی، اگر پزشکان واسط و عامل، شفابخشی الهی به بیماران هستند، باید جایگاه و شایستگی چنین مرتبه اخلاقی و معنوی را همواره حفظ کنند.رعایت و حفظ آداب رو به رو شدن با بیماران و شیوه ارائه خدمات پزشکی، جایگاهی همتراز با اصول اخلاق پزشکی دارند(9-6). هدف از این نوشتار تهیه و تنظیم فهرستی از رفتارهای پزشکی، در جهت سلامت بیمار، منزلت پزشک و رفاه و آرامش خانواده و جامعه، بود. این فهرست در جدول 1 ارایه شده است . امید دارم که شما همکار ارجمند از این رفتارهای دلنشین و شایسته برخوردار باشید. مهربانی تنها زبانی است که همه انسان ها آن را می فهمند، حتی جانوران  !  !

 • مهدی خیر اندیش، سمیه لطیفی جلیسه* صفحات 3-12
  زمینه

  یکی از سبک های رهبری که امروزه بسیار مورد توجه است سبک رهبری معنوی  است. هدف تحقیق  حاضر  شناسایی پیامدهای رهبری معنوی با  تاکید بر ابعاد، متغیرهای میانجی و اخلاق با  استفاده از رویکرد فراتحلیل است.

  روش

  پژوهش حاضر یک مطالعه فراتحلیل بود. جامعه آماری تحقیق، شامل 82 مقاله داخلی بود که در طول 17 سال گذشته(1380-1397) در زمینه رهبری معنوی  انجام شده که تعداد 18 مورد با استفاده از روش نمونه گیری غیرتصادفی هدفمند، که ملاک های درون گنجی را داشتند به عنوان نمونه وارد فرایند فراتحلیل شد. به منظور گردآوری داده ها از یک فرم کدگذاری استفاده شد. تجریه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار CMA2 (محاسبه اندازه اثر) انجام شده است.

  یافته ها

    یافته ها نشان داد از میان  94 اندازه اثر به دست آمده، 34 اندازه اثر کم(شدت تاثیر کمتر از 3/0)،  26 اندازه اثر متوسط(شدت تاثیر بین 3/0-5/0)، 24 اندازه اثر زیاد (شدت تاثیر بیشتر از 5/0) است.  همچنین بیشترین اندازه اثر به ترتیب  عبارتست از: نوع دوستی بیشترین اندازه اثر (99/0) بر کارآفرینی، تعهد بیشترین اندازه اثر (88/0) بر هویت یابی سازمانی، تاثیر مستقیم رهبری معنوی بر باورهای اخلاقی(77/0) و همچنین تاثیر غیرمستقیم از طریق باورهای اخلاقی بر سازگاری سازمانی (76/0)، و تاثیر چشم انداز بر فضای اخلاقی (75/0).

  نتیجه گیری

  نتایج نشان می دهد که رهبری معنوی و ابعاد آن هم به طور مستقیم و  هم از طریق اخلاق کار، فضای اخلاقی، باورهای اخلاقی دارای پیامدهای مهمی است.

  کلیدواژگان: رهبری معنوی، فراتحلیل، اخلاق کار، اخلاق حرفه ای، فضای اخلاقی
 • شهرام صبری، حسن پاشازاده*، علی غریبه، رحیم وکیل زاده صفحات 13-18
  زمینه

  مبانی قاعده جلوگیری از تقلب در تجارت به جهت وجوه مشترک همکاری دو نظام اخلاق و حقوق یکسان می باشد. و مبانی قاعده مذکور بیان کننده عدم تجویز و جلوگیری از بکارگیری تقلب می باشد.مبانی مورد بحث جهت حفظ منافع اشخاص و امنیت اموال و حتی حفظ نظم جامعه می باشد و اشخاصی که به جهت بردن منفعت بیشتر متوسل به تقلب و فریب می گردند ملزم به جبران می باشند.

  نتیجه گیری

  پایبندی به اخلاقیات موجب اطمینان و اعتماد بین افراد جامعه برای مشارکت بیشتر در فعالیت های اقتصادی و تضمین امنیت سرمایه گذاری خواهد بود. تحصیل مال به طرق نامشروع ،با نادیده انگاری اخلاقیات موجب اضرار دیگری شده و مذموم و ناپسند است و عامل ورود ضرر از انجام آن منع گردیده و می بایستی جبران ضرر نماید.تعمیم منع تقلب در خصوص قواعد حقوقی با روح و فلسفه وضع اصول و قواعد اخلاقی منطبق می باشد. به ویژه اینکه مبانی قاعده منع تقلب و نیز قواعد حقوقی از جمله اخلاق مداری، شفافیت، نظم عمومی،حسن نیت با قواعد اخلاق یکسان می باشد و قوانین تفوق و رجحانی نسبت به قواعد اخلاقی ندارند.

  کلیدواژگان: اخلاق، تجارت، حقوق، تقلب
 • سپیده هادی نژاد زرین آبادی، مهدی اسماعیلی*، حسن حاجی تبار فیروز جائی، اسماعیل هادی تبار صفحات 19-24
  زمینه

  الغاگرایی یکی از اندیشه های بسیار تاثیرگذار در حقوق کیفری در دهه های اخیر بوده است. الغاگرایی مبتنی بر ایمان و عقیده راسخ اخلاقی است که مطابق آن زندگی درجامعه نباید و در واقع، نمی تواند به نحو موثری به وسیله حقوق جزا تنظیم شود و اینکه نقش نظام عدالت کیفری باید به نحو چشمگیری کاهش یابد؛ در حالیکه سایر رو شهای برخورد با وضعیت های مشکل زا، رفتارها و اتفاقات ناخوشایند توسعه یافته، به مرحله عمل و اجرا در می آیند. الغاگرایان ابتدا به جرم به عنوان نتیجه ی نظم اجتماعی حاکم می نگرند و معتقدند که مجازات واکنش مناسبی نسبت به آن نیست. سوال اساسی که در این تحقیق مطرح و مورد بررسی قرار گرفته این است که الغاگرایی کیفری چه تاثیری بر عدالت به عنوان یک مولفه اخلاقی دارد ؟ تحقیق حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سوال مورد اشاره پرداخته است.

  نتیجه گیری

  نتایج تحقیق حاکی است که  اندیشه الغاگرایی بر حقوق عدالت اخلاقی بسیار تاثیر گذار است که این تاثیر هم شامل تاثیر مستقیم می شود هم غیر مستقیم می شود .تعلیق تعقیب، ارجاع به میانجی گری و ارجاع پرونده به شورای حل اختلاف از مهمترین مصادیق عرفی شدن  و اخلاقی شدن در حقوق کیفری ایران می باشد. که بصورت مختصر به توضیح هر یک از این نمادهای عدالت اخلاقی پرداخته شد.

  کلیدواژگان: الغاگرایی، حقوق کیفری، مولفه اخلاقی، عدالت
 • سیده فاطمه میرمجتبایی، موسی موسوی زنوز*، بهشید ارفع نیا صفحات 25-31
  زمینه

  حل وفصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری خارجی در صورتی ممکن است که قانون حاکم مشخص باشد. صرف نظر از معاهدات بین المللی، با توجه به اینکه روابط حقوقی بین سرمایه گذار و سرمایه پذیر اغلب در قراردادهای سرمایه گذاری گنجانده می شود، قانون حاکم ضمن این گونه قراردادها تعیین می گردد. اما مواردی نیزبه چشم می خورد که قانون حاکم، تعیین نشده باشد. در این حالت سه راهکار پیش بینی شده است. اعمال قانون دولت میزبان، اعمال قواعد حقوق بین الملل و اعمال قوانین محل رسیدگی به اختلاف. طرفین قرارداد همچنین می توانند در حین رسیدگی، قانون حاکم را با توافق تعیین نمایند. هدف از نگارش این تحقیق این است که مشخص گردد، آیا در صورت عدم تعیین قانون حاکم در قراردادهای سرمایه گذاری می توان به اصول اخلاقی که منبع قواعد حقوقی هستند استناد و اختلاف حاصله را حل وفصل نمود؟

  نتیجه گیری

  اگر قانون حاکم در قراردادهای سرمایه گذاری خارجی تعیین نشده باشد و قواعد حقوق بین الملل بر قرارداد حاکم گردد، این قواعد علاوه بر اینکه شامل قواعد حقوقی است، مبتنی بر اصول اخلاقی از جمله اصل انصاف، اصل فیصله مسالمت آمیز اختلافات، اصل حاکمیت اراده و اصل حسن نیت نیز می باشند. لذا در صورت فقدان قانون حاکم با استناد به این اصول اخلاقی که وارد عرصه حقوق شده اند، می توان اختلافات موجود را حل نمود.

  کلیدواژگان: اصول اخلاقی، حقوق سرمایه گذاری خارجی، قرارداد سرمایه گذاری خارجی، قانون حاکم
 • رامین علیزاده، حسین غلامی*، محمدعلی جاهد صفحات 32-36
  زمینه

  یکی از ویژگی های بارز اخلاق، جلوگیری از تعارض و تنش در جامعه و بین افراد می باشد و زمانی که اخلاق و اخلاق مداری در جامعه وجود داشته باشد، به تبع آن برخی ناهنجاری ها در جامعه از بین خواهند رفت. در روابط کسب و کار نیز اخلاق اهمیت خاصی داشته و باعث رونق کسب و کار و اعتماد و صداقت و حسن نیت خواهد بود و در این صورت مراودات و معاملات اقتصادی در بستری سالم و اطمینان بخش انعقاد خواهد یافت. پرسشی که در این تحقیق مطرح می شود عبارت است از اینکه: آیا اخلاق تجاری در پیشگیری از جرائم بانکی موثر می باشد؟ به منظور پاسخ گویی به این پرسش، کارکرد و نقش اخلاق تجاری بررسی گردیده است. در این مقاله روش تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی با ابزار فیش برداری می باشد که در آن الگوی نوین پیشگیری در علم حقوق تبیین گردیده است.

  نتیجه گیری

  اخلاق تجاری علمی هنجارساز محسوب می شود که باعث بهبود و ارتقاء مراودات تجاری می گردد و یکی از مراودات تجاری همان معاملات بانکی می باشد که بایستی در بستری عاری از تخلف و جرم صورت بگیرد و چون از اخلاق تجاری به عنوان پلیس روابط کسب و کار یا پلیس روابط تجاری یاد می گردد، لذا در صورت نهادینه کردن آن در بانک ها، می توان از بسیاری از جرائم بانکی پیشگیری نموده و شاهد سلامت اقتصادی در حوزه کسب و کار باشیم. در واقع اخلاق تجاری به عنوان الگویی نوین در حقوق بانکی از جایگاه ویژه ای برخوردار می باشد که عینی ترین حضور اخلاق در دنیای تجارت، همان مجموعه قواعد رفتاری با کدهای اخلاقی است.

  کلیدواژگان: اخلاق، اخلاق تجاری، جرائم بانکی، پیشگیری
 • پرویز شیبانی، نجف جوکار*، سیدمحمدمهدی جعفری صفحات 37-44
  زمینه

  حوزه ادبیات همواره به اخلاق به عنوان یک رکن اساسی زندگی اجتماعی توجه داشته است. نمود این امر را می توان به خوبی در حضور پیوسته و پررنگ اندیشه های اخلاقی در ادبیات قدیم مشاهده کرد. در این میان شاهنامه فردوسی علاوه بر این که یک اثر ادبی کم‏نظیر و تاثیر گذار در فرهنگ  و هویت ملی است، ادبیات حماسی را به عنوان ابزاری برای گسترش آموزه های اخلاق به کار گرفته و یک سلسله مسائل اخلاقی و انسانی را در لایه های داستانی طرح کرده است که می‏تواند برای خواننده سرمشقی باشد و راه و رسم زندگی را به او بیاموزد و وی را به رستگاری رهنمون سازد. .هدف از این مطالعه، بیان اصول اخلاقی در شاهنامه فردوسی است تا با بیان پر بسامد ترین مفاهیم اخلاقی  در شاهنامه، مبادی و مراحل اخلاقی در این کتاب ارزشمند  جست و جو شود و تحلیلی منطقی در مورد تاثیر اندیشه های اخلاقی بر شاهنامه و شاهنامه بر اخلاق به دست آورد .

  نتیجه گیری

  مهم ترین مفاهیم اخلاقی که در شاهنامه مورد توجه قرار گرفته اند را می توان به سه دسته تقسیم کرد: سلامت اندیشه (عیب جویی، بداندیشی، نهی هوای نفسانی، ظلم و بیداد، نیکی و احسان، دنیاپرستی)، سلامت رفتار (عدالت، عفو و اغماض، پرهیز از افزون طلبی، آزمندی)، سلامت بیان (راستی و راستگویی، غرور و تکبر، بردباری).

  کلیدواژگان: مفاهیم اخلاقی، ادبیات، شاهنامه
 • حسین مرادی مخلص*، جمشید حیدری صفحات 45-52
  زمینه

  یکی از مسائلی که در فلسفه اخلاق مطرح است این است که معیار فعل اخلاقی چیست؟ به عبارتی در بین دانش آموزان مقطع متوسطه این سوال مطرح است که معیار سنجش یک کار اخلاقی از یک کار عادی و غیراخلاقی چیست؟ تربیت اخلاقی از سختی و پیچیدگی خاصی برخوردار است و به لحاظ داشتن جنبه عاطفی و معنوی برخورد علمی صرف با آن چندان کارساز نیست. از �%

  کلیدواژگان: طراحی آموزشی، رویکرد سازنده گرایی دیالکتیکی، تربیت اخلاقی
 • حسین مهرپور، محمود مدنی بجستانی، سیدشکرالله هژبرکلالی* صفحات 53-59
  زمینه

  امروزه، ضرورت حکومت اصل اخلاقی حسن نیت بر آثار حقوقی فضای مجازی نظیر اینترنت، اینستاگرام، تلگرام، یوتیوپ، واتس آپ و... احساس می شود. زیرا، مشکلات عدیده ناشی از آثار حقوقی مذکور، روابط اشخاص را مبهم و مناقشه بر انگیز نموده اند. به گونه ای که ارائه مدل نوینی از کاربرد اخلاق در فضای مجازی را می طلبد. در این راستا، کاربرد قانونی حسن نیت اخلاقی در مصادیق آثار حقوقی فضای مجازی، بررسی می گردد.

  نتیجه گیری

  شبکه های گسترده مجازی باید نمایشگر جنبه های گوناگون از اخلاق زیبا مبتنی بر قاعده حسن نیت باشند. در چنین فضایی حق و قوانین احقاق آن برای امنیت و بر پایی اخلاق در گستره جهانی، متکثر و وسیع الطیف تر از قوانین کلاسیک سنتی می باشند. نظریه کاربرد حسن نیت در زیبا سازی فرهنگ فضای مجازی، مبتنی بر لزوم رعایت روح زیبای اخلاقی در تعهدات، مسئولیت ها، حمایت ها و حفاظت های ویژه می باشد. این نظریه، درک ما را از چالش های آثار حقوقی فضای مجازی با سنتی افزایش داده و تعارضات را بر طرف می نماید.

  کلیدواژگان: حسن نیت اخلاقی، آثار حقوقی فضای مجازی، فرهنگ فضای مجازی، حفاظت ویژه، قوانین سنتی
 • جمشید حیدری، خدیجه علی آبادی*، صغری ابراهیمی قوام، علی دلاور صفحات 60-68
  زمینه

  پرخاشگری یکی از عوامل زمینه ساز رفتارهای غیراخلاقی است. آموزش و پرورش تفکر می تواند از بروز پرخاشگری جلوگیری کند. هدف پژوهش حاضر، تدوین الگوی طراحی آموزش تفکر مبتنی بر نظریه اجتماعی فرهنگی ویگوتسکی و سنجش تاثیر آن بر کاهش پرخاشگری به عنوان یکی از عوامل زمینه ساز رفتارهای غیراخلاقی دانش آموزان است.

  روش

  روش پژوهش آمیخته و طرح پژوهش، آمیخته اکتشافی متوالی است. در بخش کیفی از روش تحلیل مضمون و در بخش کمی از روش آزمایش استفاده شد. جامعه بخش کیفی شامل متون علمی از سال 1930 تا 2019 بود که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و شامل 18 کتاب و 40 مقاله بود. همچنین با 6 نفر از متخصصان به روش گروه کانونی مصاحبه صورت گرفت و الگو تدوین شد. در بخش کمی، الگوی تدوین شده برای 15 نفر از متخصصان که به شیوه هدفمند انتخاب شده بودند، ارسال شد. همچنین از بین دانش آموزان مدارس دخترانه شهرستان اسدآباد با روش نمونه گیری خوشه ای تک مرحله ای، 30 نفر انتخاب و در 2 گروه آزمایش و کنترل جایگزین و 9 جلسه 75 دقیقه ای به آن ها آموزش تفکر داده شد. ابزار بخش کمی شامل پرسشنامه محقق ساخته برای اعتبار سنجی الگو با ضریب پایایی 72/0 و مقیاس درجه بندی سنجش رفتارهای غیراخلاقی با ضریب پایایی 74/0 بود. روش آماری T تک نمونه ای و T  مستقل بود.

  یافته ها

  الگوی طراحی آموزش تفکر با 3 مضمون فراگیر و 15 مضمون سازمان دهنده، به روش شبکه مضامین تدوین و اعتبارسنجی شد. در فرضیه اول یعنی کاهش پرخاشگری، مقدار t محاسبه شده 899/2 با درجه آزادی 28 در سطح 05/0 >P معنادار است. در فرضیه دوم یعنی کاهش رفتارهای غیراخلاقی مقدار t محاسبه شده 2/13 با درجه آزادی 4 در سطح 05/0 >P معنادار است.

  نتیجه گیری

  آموزش تفکر مطابق با الگوی تدوین شده منجر به کاهش رفتارهای پرخاشگرانه و در نتیجه کاهش رفتارهای غیر اخلاقی دانش آموزان دختر شد.

  کلیدواژگان: الگوی طراحی آموزش تفکر، نظریه فرهنگی اجتماعی ویگوتسکی، پرخاشگری، رفتار غیراخلاقی
 • زهرا انجم شعاع، اسماعیل حسن پور قروقچی*، مهدی باقری، محمدحسین رنجبر صفحات 69-79
  زمینه

  با توجه به نقش مثبت بازاریابی به ویژه بازاریابی اخلاقی در جذب خریداران حوزه کتب غیردرسی هدف اصلی این تحقیق تبیین مدل بازاریابی اخلاقی و پیامدهای آن برای کودکان در حوزه کتب غیردرسی می باشد.

  روش

  تحقیق حاضر در زمره تحقیقات آمیخته اکتشافی بوده است. در بخش کیفی جامعه خبره های حوزه بازاریابی اخلاقی در صنعت چاپ و نشر کتب غیردرسی است که با استفاده از روش گلوله برفی 20 نفر انتخاب شد. ابزار تحقیق مصاحبه و روش تجزیه و تحلیل داده ها رویکرد داده بنیاد بود.  در بخش کمی، جامعه والدین کودکان بین 2 تا 6 سال بودند که با روش نمونه گیری دردسترس 385 نفر انتخاب شدند.. ابزار پرسشنامه و روش تحلیل آماری رویکرد حداقل مربعات جزئی بود.

  یافته ها

  در بخش کیفی، تعداد کل کدها(در دو مصاحبه5و9)  برابر با 165 کد بود. همچنین در بخش کمی بارهای عاملی استاندارد شده بین 41/0 و 969/0 قرار داشتند. ضریب پایایی ترکیبی برای تمامی سازه ها بزرگتر از 695/0 است، که نشان دهنده پایایی مدل و میانگین برای همه سازه ها بیشتر از 519/0 است، که نشان دهنده روایی همگرای مدل های اندازه گیری است. در نهایت میزان آماره تی در تمامی روابط بالاتر از 96/1 است و همچنین ضریب مسیر در تمامی روابط مثبت بود که گواهی بر تایید مدل طراحی شده بر اساس تئوری داده بنیاد بود.

  نتیجه گیری

  نتایج به دست آمده موید این است که شرایط علی شامل: ناتوانی در تصمیم گیری و عدم سواد والدین در حوزه کتابخوانی ، پدیده محوری شامل: بازاریابی اخلاقی، شرایط زمینه ای شامل: مقوله های کلان قوانین و مقررات و فرهنگ اخلاقی ؛ شرایط مداخله گر شامل: ویژگی های فردی فروشنده و حمایت سازمانی، در بازاریابی اخلاقی در حوزه کتب غیر درسی مورد توجه اند. راهبردها نیز در سه مقوله کلان برندسازی اخلاقی، مسئولیت پذیری اخلاقی فروشنده و آمیخته اخلاقی شناسایی شده که می تواند منجر به تقویت فرهنگ کتابخوانی، شهرت اخلاقی و بهبود عملکرد فروش شود.

  کلیدواژگان: بازاریابی اخلاقی، برندسازی اخلاقی، صنعت چاپ و نشرکتب غیردرسی کودک، عدم اطمینان مصرف کننده
 • آزاده چنگیزی محمدی، ناصر میرسپاسی*، تورج مجیبی، محمود اوتادی صفحات 80-86
  زمینه

  هر واحد سازمانی نیازمند کدهای اخلاقی متناسب با ساختار حرفه ای خود است که اخلاق حرفه ای نام دارد. در همین راستا پژوهش حاضر باهدف شناسایی و رتبه بندی شاخص های اخلاق حرفه ای اعضای هیات علمی دانشگاه با بهره گیری از روش سلسله مراتبی فازی انجام شده است.

  روش

  روش پژوهش حاضر توصیفی- پیمایشی و جامعه آماری آن؛ اعضای هیات علمی، دانشجوها و دانش آموخته های تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی بودند که از قاعده اشباع نظری برای تعیین حجم نمونه و از روش چندمرحله ای طبقه ای و در دسترس به منظور نمونه گیری استفاده شد. پرسشنامه و اسناد و مدارک؛ ابزار گردآوری داده های این پژوهش بودند که تحلیل داده ها با استفاده از جدول کدگذاری باز، شاخص مرکزی مد و سلسله مراتبی فازی صورت گرفت.

  یافته ها:

   بر اساس یافته های پیمایشی پژوهش؛ هشتاد شاخص اخلاق حرفه ای با ضریب اهمیت بالا شناسایی شدند که سنجش تمامی آن ها در سیستم مدیریت عملکرد اعضای هیات علمی ضروری می باشد اما بررسی اسناد و مدارک نشان داد که در حال حاضر حدود پانزده درصد آن ها در آیین نامه ها و فرم های ارزیابی و ارتقاء اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مورد استفاده قرار می گیرد.

  نتیجه گیری:

   با توجه به یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که به منظور بهبود فرایند یاددهی-یادگیری دانشجویان؛ ایجاد منشور اخلاق حرفه ای برای اعضای هیات علمی، بهره گیری از شاخص های بنیادی اخلاق حرفه ای در سیستم ارزیابی عملکرد اعضای هیات علمی و ایجاد منظری جداگانه با عنوان اخلاق حرفه ای در آیین نامه ها و فرم های ارزیابی و ارتقاء اعضای هیات علمی ضروری می باشد.

  کلیدواژگان: اخلاق حرفه ای، اعضای هیات علمی، AHP فازی
 • مریم علایی، مریم مختاری دینانی*، عباس رضایی پندری صفحات 87-92
  زمینه

  رعایت اصول اخلاق حرفه ای برای مربیان تیم ملی زنان با توجه به حساسیت ها و توجه اذهان عمومی به آن ها مسئله مهمی است؛ بنابراین، هدف پژوهش طراحی مدل ساختاری تفسیری عوامل موثر بر توسعه اخلاق حرفه ای در بین مربیان زن تیم های ملی است.

  روش

  این پژوهش ازنظر نتیجه؛ توسعه ای، ازلحاظ هدف؛ کاربردی و به لحاظ شیوه گردآوری داده ها، میدانی است که به روش ترکیبی کیفی-کمی انجام شده است. در بخش کیفی از بین پژوهش های مرتبط با اخلاق حرفه ای ورزشی، مربیان و زنان، 38 مقاله در دسترس و مرتبط به عنوان نمونه انتخاب و با روش فراترکیب تحلیل و عوامل مرتبط با مسئله پژوهش تعریف و شناسایی شد. عواملی که مقدار شاخص روایی محتوا برای آن ها بالای 7/0 بود در ادامه پژوهش مورد استفاده قرار گرفتند. در بخش کمی؛ مدل سازی ساختاری تفسیری و فرایند تحلیل شبکه ای استفاده شده است. از بین افراد و صاحب نظران در حوزه اخلاق حرفه ای و مربیان، 13 نفر خبره با روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند. با استفاده از پرسشنامه مقایسات زوجی داده های موردنیاز جمع آوری و پرسشنامه هایی که نرخ ناسازگاری آن ها از 1/0 کمتر بود در محاسبات لحاظ شدند. محاسبات در نرم افزار اکسل و سوپردیسیژن انجام شد.

  یافته ها

  مهم ترین معیار توسعه اخلاق حرفه ای در مربیان زن تیم ملی عوامل دسته بندی شده در معیار شخصی است و در بین کل عوامل شناسایی شده، «داشتن شناختی کامل از خود» مهم ترین عامل است.

  نتیجه گیری

  یافته های پژوهش بی شک می تواند به عنوان مبنایی برای سیاست گذاری در زمینه انتخاب، نظارت و ارزیابی عملکرد مربیان زن تیم ملی قرار گیرد.

  کلیدواژگان: اخلاق حرفه ای، اخلاق ورزشی، عوامل جنسیتی، عوامل سازمانی، عوامل شخصی
 • نادر شوهانی*، احمد شوهانی صفحات 93-98
  زمینه

  با رشد عظیم شهرها در دو سه دهه اخیر و نقش چندگانه که این شهرها ایفا می کنند برنامه ریزی و مدیریت فرهنگی شهرها به طرز عجیبی پیچیده و دشوار گردید به طور کلی وجود مشکلات اقتصادی اجتماعی، فرهنگی آموزشی و کالبدی در اغلب شهرها علیرغم شکایت متعدد مردم هنوز ملاحظه می گردد .هدف از این پژوهش بررسی اخلاق شهروندی بعنوان یکی از عوامل محوری اثرگذار بر پایداری شهری میباشد.

  روش

   روش پژوهش حاضر توصیفی، همبستگی بود ،جامعه آماری شامل کلیه افراد بالای 20 سال به بالا شهر ایلام بود. که بر روی 383 نفر از شهروندان ایلامی که به صورت نمونه گیری خوشه ای انتخاب شده اند، انجام گرفت . ابزار جمع اوری داده ها ، پرسشنامه بود .و با استفاده ازروش های آماری از قبیل تحلیل همبستگی پیرسون، تحلیل میانگین و آزمون رگرسیون چند متغیره  داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  نشان می دهد که میان شهر مبتنی بر شاخص های اخلاقی و توسعه پایدار شهری رابطه وجود دارد

  نتیجه گیری

  بر اساس یافته های تحقیق تکیه بر ابعاد اخلاق شهروندی موجب بهبود کلیه ابعاد نظام برنامه ریزی شهری  میشود .بنابر این میتوان با  اشاعه اخلاق شهروندی در بین شهروندان و مدیران شهری شرایط مساعد برای پایداری شهر در ابعاد مختلف فراهم آورد.

  کلیدواژگان: توسعه پایدار شهری، شهروند، مشارکت، شهر اخلاق مدار
 • مهرداد محرم زاده*، حبیب ابراهیم پور، نسرین عزیزیان کهن، مسعود دارابی صفحات 99-107
  زمینه

  رفتار شهروندی به عنوان رفتاری که از ضرورت‏های رسمی سازمان فراتر می رود برای سازمان سودمند است همواره مورد توجه محققان قرار گرفته است. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش هوش معنوی و اخلاق کاری در پیش بینی رفتار شهروندی سازمانی کارکنان استان اردبیل انجام گرفت.

  روش

  پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش پژوهش در زمره پژوهش‏های توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی کارکنان اداره ورزش و جوانان استان اردبیل بود که بر اساس فرمول کوکران و با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس 132 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. از پرسشنامه هوش معنوی ، اخلاق کاری و پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی استفاده شد. داده های جمع آوری شده با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون همزمان تحلیل گردید.

  یافته ها:

   نتایج تحلیل داده‏ها نشان داد که بین هوش معنوی و اخلاق کاری با رفتار شهروندی سازمانی رابطه مثبت معنی داری وجود داشت. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که 57 درصد از تغییرات رفتار شهروندی سازمانی بر اساس هوش معنوی و اخلاق کاری قابل پیش بینی بود که متغیر اخلاق کاری سهم بیشتری داشت.

  نتیجه ‏گیری: 

  بنابراین می‏توان نتیجه گرفت که هوش معنوی و اخلاق کاری از متغیرهای مهم و مرتبط با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان می‏باشند.

  کلیدواژگان: هوش معنوی، اخلاق کاری، رفتار شهروندی سازمانی
 • سعید خیاط مقدم*، مهدی یوسفی، ناهید حبیبی صفحات 108-115
  زمینه

  پاسخگویی، مسئله ای مهم و چالش آور در نظام های اداری و سیاسی بیشتر کشورها بوده و هست و عدم پاسخگویی مناسب و به موقع به کارکنان منجر به ایجاد جو بی اعتمادی و سردی کارکنان نسبت به سازمان می شود. در همین راستا پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین نهادینه سازی اخلاق و پاسخگویی تدوین شد  . 

  روش

  این پژوهش کاربردی با روش، توصیفی- همبستگی می باشد. جامعه آماری تمامی کارکنان شعب بانک صادرات شهر مشهد به تعداد 1400 نفر می باشند که بر اساس فرمول کوکران تعداد 310 نفر به عنوان نمونه وارد فرایند تحلیل شده اند روش نمونه گیری تصادفی-طبقه ای است ؛ ابزار‎ ‎جمع آوری‎ ‎داده ها‎ ‎ ‎پرسشنامه های نهادینه سازی اخلاق و پاسخگویی مدیران می باشد که روایی آن ها از نوع محتوا بوده و بر طبق نظر صاحبنظران مورد تائید قرار گرفت جهت سنجش پایایی پرسشنامه ها از آزمون ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون با نرم افزار SPSS و تکنیک معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار LISREL  استفاده گردید.

  یافته ها

  یافته ها نشان میدهد که بین متغیر مستقل نهادینه سازی اخلاق و ابعاد آن (نهادینه سازی صریح اخلاق و نهادینه سازی ضمنی اخلاق) با متغیر وابسته پاسخگویی مدیران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. میزان ضریب الفای کرونباخ برای نهادینه سازی اخلاق 87/0 و برای پاسخگویی مدیران 81/0 میباشد.

  نتیجه گیری

  نتایج حاکی از آن است که نهادینه سازی اخلاق و توجه به شاخص های اخلاقی باعث می شود که مدیران حس مسئولیت پذیری بیشتری نسبت به کارکنان خود داشته بلشند که متقابلا پاسخگویی بیشتر و مناسبتری خواهند داشت.

  کلیدواژگان: نهادینه سازی صریح اخلاق، نهادینه سازی ضمنی اخلاق، پاسخگویی مدیران
 • منوچهر کلهر، محمدرضا کرمی پور، مسعود اسدی* صفحات 116-124
  زمینه

  تدریس اثربخش، مجموعه رفتارهای معلم است که باعث دستیابی به اهداف آموزشی و یادگیری بهتر فراگیر می شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش پژوهش گری، خلاقیت،  اخلاق حرفه ای، توسعه حرفه ای و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در تدریس موثر معلمان انجام شد.

  روش

  روش پژوهش توصیفی-همبستگی بود و داده ها به روش پیمایشی جمع آوری شدند. تمامی معلمان استان قزوین در سال تحصیلی 97-1396 جامعه آماری پژوهش حاضر را تشکیل دادند. نمونه مورد نظر شامل 618 شرکت کننده بودند که به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته صلاحیت های حرفه ای معلمان که دارای 41 گویه، است، استفاده شد. داده ها  با استفاد از روش لاوشه برای بررسی روایی،  آلفای کرونباخ برای بررسی پایایی و روش تحلیل مسیر برای برازش الگوی پژوهش،  با کمک نرم افزارهای 25- SPSS  وLISREL  بررسی شدند.

  یافته ها

  شاخص نسبت روایی محتوایی به روش لاوشه  56/0 و آلفای کرونباخ  برای کل مقیاس 97/0 بدست آمد که حاکی از روایی  و پایایی مناسب مقیاس بود. نتایج تحلیل مسیر نشان داد که اثرات مستقیم اخلاق حرفه ای، خلاقیت، پژوهش گری و استفاده از فناوری بر تدریس موثر معنادار است، اما اثر مستقیم توسعه حرفه ای بر تدریس موثر، معنادار نیست. اثرات غیر مستقیم و کل اخلاق حرفه ای، خلاقیت، پژوهش گری و استفاده از فناوری بر تدریس موثر  معنادار است.

  نتیجه گیری

  نتایج پژوهش حاضر حاکی از اهمیت نقش پژوهش گری، خلاقیت، اخلاق حرفه ای، استفاده از فناوری در تدیس موثر معلمان است. بر این اساس اجرای برنامه های توانمند سازی معلمان در متغیرهای مذکور علی الخصوص خلاقیت و اخلاق حرفه ای می تواند راهگشای کیفیت فعالیت های معلمان باشد.

  کلیدواژگان: پژوهش گری، خلاقیت، اخلاق حرفه ای، فناوری اطلاعات و ارتباطات
 • محمدعلی آقایی، ابوالفضل امینیان*، خدیجه ربیعی، صابر رسولی دولت آباد صفحات 125-132

  زمینه : 

  مهترین بعد شناخته شده حرفه گرایی در اعضای هیات علمی دانشگاه، اخلاق حرفه ای است. اخلاق حرفه ای در دانشگاه، مجموعه ای از اصول اخلاقی و استانداردهای سلوک است که رفتار اعضای این نهاد را تعیین می کند. در واقع، اخلاق حرفه ای دانشگاهی، یک فرایند تفکر عقلانی است که هدف آن محقق کردن ارزش های علمی در اجتماع علمی و چگونگی حفظ و اشاعه آن می باشد.

  روش : 

  پژوهش حاضر ترکیبی از روش همبستگی و پس رویدادی است و جامعه آماری آن کلیه اعضا محترم هیات علمی دانشگاه های سراسر کشور بوده است که از این جامعه آماری 435 عضو هیات علمی به عنوان نمونه با استفاده از  روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی انتخاب شده است . ابزار پژوهش ، پرسشنامه محقق ساخته مشتمل بر 7 مولفه و 30 گویه می باشد. تجزیه و تحلیل داده ها به کمک آمار توصیفی و استنباطی (آزمون همبستگی پیرسون و اسپیرمن، آزمون مدل یابی معادلات ساختاری، آزمون تی تک نمونه ای و آزمون تحلیل واریانس) استفاده شده است . تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم  افزارهای آماری SPSS 25 و LISREL 8/80 انجام شد.

   یافته ها : 

  مولفه های اخلاق حرفه ای به ترتیب الویت با اشاره به نمره میانگین عبارتند از؛ مسولیت علمی، باور به خوداتکایی ، اخلاق حرفه ای ، باور به مسولیت های اجتماعی، رعایت سرمایه های ارتباطی ، رعایت سرمایه های شناختی، رعایت سرمایه های اجتماعی ، حس تعلق به اجتماع علمی و رعایت سرمایه های ساختاری  بوده است.

  نتیجه گیری : 

  هر چند وضعیت اخلاق حرفه ای اعضای هیات علمی بالاتر از متوسط ارزیابی می شود، ولی هنوز فاصله زیادی با وضعیت مطلوب وجود دارد.

  کلیدواژگان: سرمایه اجتماعی، اخلاق حرفه ای، اعضا هیات علمی
 • فاطمه آجرلو*، میثم عاقلی، مینا مسلمی کویری صفحات 133-141
  زمینه

  این پژوهش در تلاش بوده است که عوامل انتخاب مردم را مطالعه کرده و روابط بین بازاریابی اخلاقی با رفتار خرید مصرف کنندگان را موردبررسی قرار دهد. هدف انجام این پژوهش عوامل مرتبط با انتخاب اخلاقی محصولات غذایی بوده است.

  روش

  این پژوهش ازلحاظ هدف کاربردی و ازنظر روش در زمره تحقیقات توصیفی - همبستگی قرارگرفته است. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه مصرف کنندگان محصولات غذایی در سطح شهر کرج بوده است. حجم نمونه بر اساس آزمون کوکران از جامعه نامحدود 384 نفر تعیین شد که با استفاده از نمونه گیری در دسترس اتخاب شدند. ابزار گردآوری، پرسشنامه استاندارد بود . روش تجزیه وتحلیل داده ها تحلیل مسیر بود که با استفاده از نرم افزار های spss و pls انجام شد.

  یافته ها:

   نتایج نشان داد بین نگرش، هنجارهای ذهنی، کنترل رفتاری ادراک شده، هنجارهای اخلاقی، دانش و خود هویتی با انتخاب اخلاقی محصولات غذایی رابطه معنی داری وجود دارد.

  نتیجه گیری:

   بر اساس نتایج به دست آمده می توان گفت با افزایش نگرانی ها و مسائل اخلاقی در جامعه نیاز است، اخلاق سرلوحه و برنامه اصلی شرکت های تولیدکننده مواد غذایی قرار گیرد تا نظر مصرف کنندگان اخلاق گرا را به خود جلب کنند و نهایت نتایج مثبت آن برای شرکت و جامعه مشخص و آشکار شود.

  کلیدواژگان: نگرش، هنجارهای ذهنی، کنترل رفتاری ادراک شده، خود هویتی، انتخاب اخلاقی
 • آریا دخت قیومی بیدهندی، علاءالدین اعتماد اهری* صفحات 142-151
  زمینه

  به دلیل اهمیت اخلاق در بالندگی آموزش کشور، هدف تحقیق حاضر شناسایی عوامل موثر بر آموزش اخلاق در مدارس دوره دوم متوسطه شهر تهران بود.

  روش

  پژوهش حاضر آمیخته از نوع اکتشافی متوالی بود. جامعه آماری در بخش کیفی، شامل 20 نفر از متخصصان و خبرگان آموزش و پرورش و افراد ذی صلاح دارای پست های اجرایی در زمینه آموزش اخلاق بودند که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. در بخش کمی نیز، شامل 1500 نفر ازدانش آموزان مقطع متوسطه دوره دوم در شهر تهران بودند که با استفاده از نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای، تعداد 300 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش در بخش کیفی، شامل مصاحبه و تحلیل محتوا بود و در بخش کمی، از ابزار پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها در بخش کیفی از طریق کدگذاری انجام پذیرفت و در بخش کمی در دو قسمت توصیفی و استنباطی (مدل سازی معادلات ساختاری) با استفاده از نرم افزارهای SPSS-V22 و Lisrel-V8/8 انجام پذیرفت.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که چهار بعد آموزشی، اجتماعی، محیطی و اعتقادی ابعاد تاثیرگذار بر آموزش اخلاق هستند. همچنین 15 مولفه، معلم، برنامه درسی، فضای کلاس درس، مدیریت مدرسه، ارزشهای گروهی، همدلی، اعتماد اجتماعی، احترام به یکدیگر، جو اخلاقی، تشویق و تنبیه، سطح سواد و درآمد والدین، پایگاه اقتصادی- اجتماعی فرد، پایبندی به ارزشهای دینی، باورهای مذهبی، عفاف به عنوان مولفه های تاثیرگذار بر ارتقای آموزش اخلاق شناسایی شدند.

  نتیجه گیری

  یافته های پژوهش نشان دادند که مدارس متوسطه تهران از نظر همه مولفه های شناسایی شده در وضع مطلوبی قرار دارند.

  زمینه

  به دلیل اهمیت اخلاق در بالندگی آموزش کشور، هدف تحقیق حاضر شناسایی عوامل موثر بر آموزش اخلاق در مدارس دوره دوم متوسطه شهر تهران بود.

  روش

  پژوهش حاضر آمیخته از نوع اکتشافی متوالی بود. جامعه آماری در بخش کیفی، شامل 20 نفر از متخصصان و خبرگان آموزش و پرورش و افراد ذی صلاح دارای پست های اجرایی در زمینه آموزش اخلاق بودند که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. در بخش کمی نیز، شامل 1500 نفر ازدانش آموزان مقطع متوسطه دوره دوم در شهر تهران بودند که با استفاده از نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای، تعداد 300 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش در بخش کیفی، شامل مصاحبه و تحلیل محتوا بود و در بخش کمی، از ابزار پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها در بخش کیفی از طریق کدگذاری انجام پذیرفت و در بخش کمی در دو قسمت توصیفی و استنباطی (مدل سازی معادلات ساختاری) با استفاده از نرم افزارهای SPSS-V22 و Lisrel-V8/8 انجام پذیرفت.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که چهار بعد آموزشی، اجتماعی، محیطی و اعتقادی ابعاد تاثیرگذار بر آموزش اخلاق هستند. همچنین 15 مولفه، معلم، برنامه درسی، فضای کلاس درس، مدیریت مدرسه، ارزشهای گروهی، همدلی، اعتماد اجتماعی، احترام به یکدیگر، جو اخلاقی، تشویق و تنبیه، سطح سواد و درآمد والدین، پایگاه اقتصادی- اجتماعی فرد، پایبندی به ارزشهای دینی، باورهای مذهبی، عفاف به عنوان مولفه های تاثیرگذار بر ارتقای آموزش اخلاق شناسایی شدند.

  نتیجه گیری

  یافته های پژوهش نشان دادند که مدارس متوسطه تهران از نظر همه مولفه های شناسایی شده در وضع مطلوبی قرار دارند.

  کلیدواژگان: آموزش اخلاق، ابعاد اجتماعی، ابعاد آموزشی، ابعاد محیطی
 • ریحانه خیزاب*، فاطمه عیدی صفحات 152-161
  زمینه

  طی دو دهه اخیر، گرایش فرایند مصرف کنندگان به محصولات دوستدار طبیعت و افزایش مسئولیت های اجتماعی سازمان ها باعث رشد مباحث رفتار اخلاقی در حوزه بازاریابی شده است. بنابراین، مقاله حاضر با هدف بررسی رابطه زیست محیطی فرهنگ و رفتار با نقش مداخله گر جنسیت بر قصد خرید اخلاقی صورت گرفته است.

  روش

  روش تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از منظر شیوه گردآوری داده ها یک تحقیق پیمایشی - مقطعی است. جامعه آماری شامل دانشجویان تحصیلات تکمیلی در شهر کرج بوده و نمونه ای به تعداد 150 نفر از دانشجویان انتخاب شده اند. روش نمونه گیری این مطالعه، روش نمونه گیری تصادفی می باشد. ابزار اصلی گردآوری داده ها، پرسشنامه استاندارد است. روش های آماری برای تجزیه و تحلیل داده ها در این مطالعه، روش حداقل مربعات جزئی و نرم افزار Smart PLS و SPSS می باشد.

  یافته ها: 

  آمار توصیفی مربوط به سازه های پژوهش نشان می دهد میانگین داده ها بین عدد 3/3 تا 6/3 در نوسان است و متغیرهای «کنترل رفتاری درک شده» و «قصد خرید اخلاقی» بیشترین میانگین را دارد. دامنه تغییرات داده ها کمتر از 4 می باشد. «جهت گیری بلندمدت» کوچکترین دامنه تغییرات را دارد و انحراف معیار آن نیز از سایر متغیرها کوچکتر است که نشان از وحدت نظر میان پاسخ دهندگان است. میانه و مد نشان می دهد بیشتر افراد، گزینه متوسط و زیاد (عدد 3 و 4) را انتخاب کرده اند.

  نتیجه گیری

  نتایج پژوهش نشان می دهد که عواملی همچون جمع گرایی، جهت گیری بلندمدت، جهت گیری انسان و طبیعت، نگرش، هنجارهای ذهنی، کنترل رفتاری درک شده و جنسیت بر قصد خرید اخلاقی تاثیرگذار هستند. همچنین نتایج نشان می دهد که جهت گیری بلندمدت بر روی هنجارهای ذهنی تاثیری ندارد.

  کلیدواژگان: خرید اخلاقی، زیست محیطی، فرهنگ
 • سعیداحمد خسروی، بابک حسین زاده*، علی اصغر شجاعی، جمال صادقی صفحات 162-169
  زمینه

  داشتن شخصیت سالم و برخورداری مدیران از سلامت روانی باعث ارتقاء سطح کیفی و کمی آموزش خواهد شد و نقش بسیار حیاتی در امر پرورش جامعه خواهد داشت. هدف از پژوهش حاضر، ارائه مدل ساختاری رابطه کمال گرایی و امید به زندگی با نقش میانجی گری هوش اخلاقی در مدیران دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران بود.

  روش

  نوع پژوهش توصیفی - همبستگی و جامعه آماری شامل کلیه مدیران و معاونین واحدها، دانشکده و گروه های دانشگاه های آزاد اسلامی استان مازندران به تعداد 542 نفر بودند که از میان آنها 225 نفر به شیوه روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه های کمال گرایی، امید به زندگی و هوش اخلاقی بود و داده ها با استفاده از آزمون های رگرسیون تک متغیره و الگوی معادلات ساختاری تحلیل شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که مسیرهای مستقیم توسط متغیرهای کمال گرایی، هوش اخلاقی با امید به زندگی رابطه مستقیم و معناداری دارا هستند و همچنین با توجه به مسیر غیر مستقیم اثر کمال گرایی با میانجی گری هوش اخلاقی بر امید به زندگی مورد تایید واقع گردید.

  نتیجه گیری

  با توجه به نقش هوش اخلاقی بر امید به زندگی لازم است در سازمان ها جهت ارتقاء هوش اخلاقی برنامه ریزی شود و آثار مخرب و منفی کمال گرایی شناسایی و در جهت اصلاح آن آموزش داده شود.

  کلیدواژگان: کمال گرایی، امید به زندگی، هوش اخلاقی
 • مجید دریایی، هاشم نیکومرام*، محمدحامد خان محمدی صفحات 170-177
  زمینه

  ویژگی های فردی حسابرس شامل جنسیت ، تحصیلات ، تجربه کاری و رتبه شغلی  از جمله متغیرهای تاثیرگذار در حوزه اخلاق کاری محسوب می شوند. تحقیق حاضر سعی دارد تا این تاثیرگذاری را در ارائه و گزارش تقلب در حرفه حسابرسی مورد مطالعه قرار دهد.  از این رو،  هدف این پژوهش مطالعه تاثیر ویژگی های فردی بر گزارش تقلب و تخلفات به عنوان یک رفتار اخلاقی است.

  روش

  روش پژوهش حاضر توصیفی- همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر حسابرسان شاغل در موسسات حسابرسی در سال 1397 می باشد، که 139 نفر از آن ها به عنوان نمونه نهایی و با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در پژوهش پرسشنامه استاندارد می باشد. به منظور تجزیه تحلیل آماری داده ها و سئوال تحقیق از رگرسیون چند متغیره و آمار ناپارامتریک استفاده شده است.

  یافته ها

   نتایج این تحقیق نشان می دهد، جنسیت رابطه ای معنی داری و منفی با گزارش اخلاقی تقلب دارد. به بیان دیگر زنان در مقایسه با مردان کمتر تمایل دارند تا تقلب را در حرفه حسابرسی گزارش نمایند. نتایج دیگر این پژوهش نشان می دهد که رابطه ای معنی دار میان تحصیلات ، تجربه کاری و رتبه شغلی با گزارش اخلاقی تقلب وجود ندارد. هم چنین شواهد تحقیق بیانگر آن است که برداشت و درک زنان در مسئولیت فردی ، هزینه های مترتب و عواقب عمل سئوال برانگیز گزارش موارد تقلب و تخلفات بیشتر از مردان در حرفه حسابرسی است. 

  نتیجه گیری

  براساس یافته های این پژوهش، جنسیت حسابرس مهم ترین متغیر اثرگذار بر گزارش تقلب و خطا کاری است. این موضوع نشان می دهد جنسیت عامل مهمی در قضاوت و تصمیم گیری حسابرسی است. از انجائیکه در حرفه حسابرسی اصول اخلاقی ، اصول با اهمیتی هستند، زنان نیز باید در تدوین این اصول مشارکت داشته باشند و سیاست گذاران حرفه حسابرسی باید این امکان را فراهم آورند.

  کلیدواژگان: اخلاق، گزارش تقلب، جنسیت، حسابرسی
 • عیسی شهنیایی، اسماعیل حسن پور قروقچی*، سراج الدین محبی، مهدی باقری صفحات 178-185
  زمینه

  امروزه مصرف برند لوکس در جامعه ایران نمایان است که می طلبد بصورت راهبردی این مهم مورد توجه واقع گردد. مطالعه پیش رو با استفاده از رویکرد کیفی به دنبال استخراج الگویی از انگیزه های مصرف برند لوکس در کشور ایران است

  روش

  پژوهش حاضر در زمره پژوهش های کیفی که مبتنی بر نظریه داده بنیاد بود. جامعه آماری پژوهش شامل خبرگان دانشگاهی و متخصصان برند و بازاریابی کشور بودند که با روش نمونه گیری هدفمند و اصل اشباع 15 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب وگردآوری داده ها با روش مصاحبه نیمه ساختار یافته و عمیق انجام شد. برای تحلیل داده ها از روش های کدگذاری داده ها(اعم از کدگذاری باز، کدگذاری محوری وکدگذاری نظری)استفاده شد.

  یافته ها

  مدل انگیزه های مصرف برند لوکس در ایران در 8 مقوله اصلی قابل طبقه بندی اند. این مقوله ها عبارتند از: انگیزه های روان شناختی، اخلاقی، فردی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، عملکردی و ویژگی های جمعیت شناختی. این انگیزه ها با استفاده از ادبیات نظری و مصاحبه با خبرگان در نهایت به دو دسته انگیزه آشکار و پنهان تقسیم شد.

  نتیجه گیری

  انگیزه های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی ، عملکردی و جمعیتی مصرف بند لوکس یا همان تجمل گرایی آشکار و ملموس هستند. اما در پس آن انگیزه های پنهان نیز قرار دارند. انگیزه های فردی، روانشناختی و اخلاقی کمتر ملموس اند و اهمیتی ویژه در مصرف برند لوکس دارند.

  کلیدواژگان: انگیزه اخلاقی، انگیزه روانشناختی، برند لوکس
 • رحمت الله قلی پورسوته*، عباس منوریان، ملیحه الهیاری دوین صفحات 186-189
  زمینه

  حکمرانی خوب در چارچوب اخلاق، همکاری فعال و سازنده بین دولت و شهروندان است و کلید موفقیت آن در رفتار اخلاقی قدرت های شرکت کننده در مدیریت سیاسی نهفته است. هدف پژوهش حاضر، طراحی مدل دولت الکترونیک در چارچوب اخلاقی حکمرانی خوب است.

  روش

  روش پژوهش حاضر کاربردی از نوع کیفی (رویکرد داده بنیاد) بود. جامعه آماری شامل گروهی از مدیران و کارکنان وزارت نفت است. 17 تن از خبرگان بر اساس روش اشباع و نمونه گیری هدفمند به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری مصاحبه بود. در تحلیل داده ها از روش کدبندی اطلاعات شامل کدگذاری باز، محوری، گزینشی با استفاده از از نرم افزار Maxqda استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد 102 از میان 923 مفهوم شناسایی شد. 102 کد اولیه در قالب 18 مقوله شامل ارزیابی و نظارت، اعتماد و امنیت عمومی، تعامل و ارتباطات، توسعه انسانی و اجتماعی، رضایتمندی، زیرساخت ها، سلامت اداری و سازمانی، سیاست گذاری، شفافیت و پاسخگویی، عدالت محوری، عزم و تعهد سازمانی، عوامل مالی، فناوری اطلاعات، کارایی و اثربخشی، کیفیت قوانین و مقررات، کیفیت خدمات الکترونیک، مدیریت روند و بستر اجرا، مشارکت جویی به دست آمد.

  نتیجه گیری

  نتایج نشان داد پایه ریزی ارزش های اخلاقی در مولفه های حکمرانی خوب می تواند عاملی مهم برای موفقیت دولت الکترونیک باشد.

  کلیدواژگان: اخلاق، دولت الکترونیک، حکمرانی خوب
 • مراد خوشدل مفیدی، محمدرضا باقرزاده*، ابراهیم حلاجیان، اسدالله مهرآرا صفحات 190-194
  زمینه

   از اخلاق حرفه ای می تواند برای عقلایی کردن سازمان مبتنی بر نگرش انسان گرایانه استفاده نمود. از طرفی، شاید توسعه فردی و سازمانی ناشی از مدیریت استعداد با بهبود اخلاق حرفه ای کارکنان مرتبط باشد. بر این اساس، هدف از اجرای تحقیق حاضر، بررسی رابطه بین مدل مدیریت استعداد با اخلاق حرفه ای کارکنان گمرک ایران است.

  روش

   این تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی– همبستگی است؛ که طی آن 367 نفر از بین 8364 کارکنان گمرک ایران، به روش احتمالی تصادفی ساده و با استفاده از پرسشنامه مورد مطالعه قرار گرفتند. همچنین از مدلسازی معادلات ساختاری برای تحلیل داده ها استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج نشان می دهد بین مدل مدیریت استعداد اکتشافی با اخلاق حرفه ای کارکنان گمرک ایران رابطه معنی داری وجود دارد.

  نتیجه گیری

   با توجه به یافته ها، می توان گفت افزایش سطح شاخص های مدیریت استعداد در سازمان، منجر به سطح بیشتری از اخلاق حرفه ای در کارکنان می شود.

  کلیدواژگان: اخلاق حرفه ای، مدیریت استعداد اکتشافی، گمرک ایران
 • حبیبه خوش آموز، مهرداد گودرزوند چگینی*، حمیدرضا رضایی کلیدبری صفحات 195-198
  زمینه

   رعایت اخلاق حرفه ای جزء جدایی ناپذیر تمامی رشته ها به ویژه علوم بهداشتی است. از این روی، این پژوهش با هدف بررسی رابطه اخلاق حرفه ای کارکنان درمانی و دانش آنان نسبت به اعتباربخشی بیمارستانی انجام گرفته است.

  روش

  پژوهش حاضر کاربردی و از نوع توصیفی - همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش، کارکنان درمانی مراکز آموزشی درمانی شهر رشت به تعداد 850 نفر است. از این تعداد 265 نفر به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای، بر اساس فرمول کوکران انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه است و داده ها به روش معادلات ساختاری (SEM) با نرم افزار Smart Pls3 بررسی شده اند.

  یافته ها

   اخلاق حرفه ای به طور مستقیم با ضریب 482/0 با دانش کارکنان به اعتباربخشی بیمارستانی ارتباط مثبت و معناداری دارد.

  نتیجه گیری

   با توجه به وجود رابطه معنادار بین اخلاق حرفه ای و دانش کارکنان درمانی، رعایت موازین اخلاق حرفه ای منجر به ارتقاء سطح دانش و آگاهی آنان نسبت به اعتباربخشی بیمارستانی خواهد شد.

  کلیدواژگان: اخلاق حرفه ای، اعتباربخشی بیمارستانی، دانش، کارکنان درمانی
 • زهره ریاضی* صفحات 199-203
  زمینه

   اینترنت همانند دیگر تکنولوژی ها علیرغم مزایا و فوایدی که در زندگی انسان داشته استفاده نادرست ازآن می تواند آسیب هایی را به جامعه بشری وارد نماید. هدف از این پژوهش پیش بینی اعتیاد به اینترنت بر اساس ارزش های اخلاقی و قلدری در نوجوانان می باشد.

  روش

   این پژوهش، یک مطالعه توصیفی از نوع توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش کلیه دانش آموزان متوسطه دوم منطقه 12 شهر تهران در سال تحصیلی 96-97 بودند. حجم نمونه  با استفاده از جدول مورگان 384 نفر تعیین شد. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه اعتیاد به اینترنت، پرسشنامه قلدری و پرسشنامه ارزش های اخلاقی استفاده شد. تجزیه و تحلیل آماری داده ها  با استفاده از رگرسیون خطی گام به گام با استفاده از نرم افزار SPSS v.20 انجام شد.

  یافته ها

   نتایج نشان داد که بالاترین رابطه مربوط به "اعتیاد به اینترنت" با مولفه "خلوص" است. از بین 3 مولفه مربوط به "قلدری"، سطح معنی داری در دو مولفه "قلدری" و "قربانی" کمتر از 05/0 است؛ یعنی تنها متغیرهای "قلدری" و "قربانی" قادر به پیش بینی معنی دار "اعتیاد به اینترنت" دانش آموزان هستند.

  نتیجه گیری

   اعتیاد به اینترنت با  قلدری رابطه مثبت دارد و با ارزش های اخلاقی رابطه منفی و معنی داری دارد.

  کلیدواژگان: اعتیاد به اینترنت، ارزش های اخلاقی، قلدری
 • زهرا مقیمی*، غلامرضا معمارزاده طهران، محمود البرزی صفحات 204-208
  زمینه

   با وجود اهمیت جذب نخبگان، در سازمان های دولتی به این موضوع کمتر پرداخته شده است. هدف این پژوهش ارایه مدل جذب نخبگان در سازمانهای دولتی مبتنی بر اخلاق و بسترهای فرهنگی خاص جامعه ایرانی است.

  روش

   پژوهش پیش رو در زمره پژوهش های کیفی بود. جامعه آماری خبرگان مدیریت دولتی و کارشناسان منابع انسانی سازمان های دولتی ایران بود که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای 60 نفر به عنوان نمونه انخاب شدند(15 نفر برای تدوین پرسشنامه و 45 نفر برای شرایط پژوهشی استفاده شدند). داده ها با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه جمع آوری شد. برای تحلیل داده ها و تعیین اثربخشی مدل از  تحلیل دلفی و کد نویسی در نرم افزار GAMS استفاده شده است.

  یافته ها

   بر اساس یافته ها حد بهینه ابعاد مدل در وضع مطلوب نسبت به وضع موجود افزایش یافته است. در خصوص تحلیل عوامل موثر و تحلیل رقبا این افزایش تقریبا 20% و برای سایر ابعاد (تعریف شایستگی ها و تدوین ابزار جذب) حدود 33% می باشد.

  نتیجه گیری

   نتایج نشان داد بین وضع موجود و وضع مطلوب اختلاف معناداری وجود دارد. از مهمترین دلایل این امر وجود موانع فرهنگی پیش روی فرایند جذب است. رفع این موانع یکی از ضرورتهای اساسی در جهت بهینه سازی مدل ارایه شده است.

  کلیدواژگان: اخلاق مدارانه، جذب نخبگان، موانع فرهنگی، بومی
 • زهرا صایبی، مینا مستحفظیان* صفحات 209-212
  زمینه

   اخلاق حرفه ای به عنوان شاخه ای از دانش اخلاق به بررسی تکالیف اخلاقی در یک حرفه و مسایل اخلاقی آن می پردازد پژوهش حاضر با هدف رابطه بین اخلاق حرفه ای و اثربخشی مدیران باشگاه های ورزشی اصفهان انجام شد.

  روش

  روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری شامل کارکنان باشگاه های منتخب اصفهان به تعداد 240 نفر که 150 نفر به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه بود. داده ها با استفاده از رگرسیون چندگانه مورد تحلیل قرار گرفتند.

  یافته ها

   نتایج نشان داد بین اخلاق حرفه ای و اثربخشی مدیران رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین از بین متغیرهای مورد مطالعه در رگرسیون بهترین پیش بینی کننده اثربخشی مدیران در گام اول بعد اخلاق وظیفه محور و در گام دوم بعد اخلاق خودخواهانه می باشد.

  نتیجه گیری

   مدیران باشگاه های ورزشی بهترین رفتار و اخلاق را از خود نشان دهند و هنگام دریافت نظرات سایر همکاران بی طرفانه و به دور از غرض عمل نماید.

  کلیدواژگان: اخلاق حرفه ای، اثربخشی، مدیران
 • مهناز همتی نوعدوست گیلانی* صفحات 213-218
  زمینه

  امروزه سازمان و شرکت ها از رویه های متفاوتی برای تحقق اهداف خود استفاده می نمایند؛ ولی با توجه به رشد فزاینده بحران اخلاقی در جنبه های مختلف، ضرورت بهبود اخلاق در بین کارکنان از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. این در حالی است که رهبران سازمان ها می توانند با رفتارهای اخلاقی خود، نقش مهمی را در این بین ایفا نمایند. تحقیق حاضر با هدف اجرای پژوهش فراتحلیل بر روی رهبری اخلاقی انجام پذیرفت.

  روش

  تحقیق حاضر از نظر هدف توصیفی و با رویکرد فراتحلیل است. جامعه آماری تحقیق شامل مقالات داخلی و خارجی رهبری اخلاقی طی 7 سال گذشته به تعداد 144 مقاله است و 78 مقاله با استفاده از روش نمونه گیری غیرتصادفی-هدفمند که ملاک های درون گنجی را داشتند به عنوان نمونه انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده های مورد نیاز از یک فرم کدگذاری استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار CMA2 (محاسبه اندازه اثر) انجام شد.

  یافته ها

  نتایج فراتحلیل 16 فرضیه نشان داد که اندازه اثر 11 فرضیه در حد متوسط (بین 3/0 تا 5/0)، و 5 فرضیه در حد زیاد (بزرگتر مساوی 5/0) است. همچنین بیشترین و کمترین رابطه به ترتیب میان رهبری اخلاقی با توانمندسازی روان شناختی و رفتار انحرافی گزارش گردید.

  نتیجه گیری

  با توجه به یافته ها، می توان گفت افزایش سطح مولفه های رهبری اخلاقی مدیران سازمان ها، منجر به افزایش سطح متغیرهای مفید نظیر توانمندسازی روانشناختی، هویت، اعتماد، و تعهد سازمانی، و کاهش متغیرهایی نظیر فرسودگی شغلی، رفتارهای انحرافی و تمایل به ترک خدمت کارکنان شود.

  کلیدواژگان: رهبری اخلاقی، رفتار شهروندی سازمانی، تعهد سازمانی، توانمندسازی روان شناختی
|
 • Pages 3-12
  Background

  One of the most popular leadership styles is spiritual leadership. The purpose of the present study is to identify the consequences of spiritual leadership with emphasis on dimensions, mediating variables and ethics using meta-analysis approach.

  Method

  This study was a meta-analysis study. The statistical population of the study consisted of 82 internal articles that have been done in the field of spiritual leadership during the last 17 years (1380-1397). . A coding form was used to collect the data. Data analysis was performed using CMA2 (effect size calculation) software.

  Results

  Results showed that out of 94 effect sizes, 34 had low effect size (effect intensity less than 0.3), 26 moderate effect size (effect intensity 0.5-0.3), 24 effect size High (impact intensity greater than 0.5). Also, the greatest effect sizes are: Altruism Maximum effect size (0.99) on Entrepreneurship, Maximum effect size (0.88) commitment on organizational identity, Direct effect of spiritual leadership on ethical beliefs (0.77) and Indirect effect (0.77) Through ethical beliefs on organizational adjustment (0.76), and the impact of perspective on ethical climate (0.75).

  Conclusion

  The results show that spiritual leadership and its dimensions have important consequences both directly and through work ethics, moral space, moral beliefs.

  Keywords: Spiritual leadership, Meta-analysis, Work ethics, Professional ethics, Ethical climate
 • Pages 13-18
  Background

  The basics of preventing fraud in business are the commonalities of the two systems of ethics and law. The basics of this rule indicate the non-prescription and prevention of fraud. The principles at stake are for the protection of individuals' interests and property security, and even for the maintenance of order in society, and those who seek to exploit fraud for the greater benefit are liable to compensation.

  Conclusion

  Adherence to ethics will increase trust and confidence among individuals in the community to participate more in economic activities and ensure investment security. Illegally financed education causes moral harm and disrespect for others and causes harm to be prevented from doing so and must compensate for the loss. In particular, the principles of non-cheating as well as legal principles such as ethical conduct, transparency, public order, and goodwill are the same as those of ethics, and they have no preference for morality.

  Keywords: Ethics, Trading, Law, Fraud
 • Pages 19-24
  Background

  Abolitionism has been one of the most influential ideas in criminal law in recent decades. Abolitionism is based on the belief in a moral conviction that life in the community cannot, in fact, be effectively regulated by criminal law, and that the role of the criminal justice system must be significantly reduced, while others have a chance to deal with problem situations, unfinished behaviors and developments are brought to the stage of action and implementation. Abusers first and foremost see crime as a result of the ruling social order, and they believe that punishment is not a good reaction to it. The fundamental question that has been raised in this research is how does criminalization abandonment affect justice as an ethical component? The present research is an analytical descriptive study and has used the library method to examine the question.

  Conclusion

  The results of the research indicate that the idea of ​​abolition is very influential on the rights of moral justice, which also has direct effect and indirect effect. The prosecution, referral to the mediation and referral of the case to the Dispute Resolution Council are among the most important examples of secularization. Moralization in Iran's criminal law. Which briefly describes each of these symbols of moral justice

  Keywords: Abolitionism, Criminal law, Ethical component, Justice
 • Pages 25-31
  Background

  Settlement of disputes arising from foreign investment may be possible if the governing law is clear. Irrespective of international treaties, since the legal relationship between the investor and the investee is often included in investment contracts, the law governing such contracts is determined. But there are cases where the ruling law has not been determined. In this case, three solutions are foreseen. Implementation of host state law, application of international law, and enforcement of disputes. The parties to the contract may also agree upon the law in force during the proceedings. The purpose of this research paper is to determine if ethics that are the source of legal rules can be resolved if the law governing investment contracts is not specified.

  Conclusion

  Unless the law governs foreign investment contracts and international law rules govern the contract, these rules will in addition to the legal rules, based on ethical principles such as the principle of fairness, the principle of peaceful resolution of disputes, and the principle of willpower and so are the goodwill principle. Therefore, in the absence of the ruling law, the existing disputes can be resolved by applying these ethical principles that have entered the legal field.

  Keywords: Ethical principles, Foreign investment law, Foreign investment contract, Governing law
 • Pages 32-36
  Background

  One of the prominent features of ethics is to prevent conflict and tension in society and between individuals, and when ethics exist in society, some abnormalities in society will be eliminated. Ethics are also important in business relationships and will promote business prosperity, trust, honesty and goodwill, and economic transactions will result in a healthy and reassuring environment. The question posed in this study is: Is business ethics effective in preventing bank crimes? In order to answer this question, the function and role of business ethics has been examined. In this paper, a descriptive-analytical research method with a pick-up tool in which a new model of prevention in law is explained.

  Conclusion

  Business ethics is a normative science that improves and promotes business transactions and is one of the business transactions that should be conducted in a crime-free environment and because of business ethics as a police business relationship or the police business relationship is mentioned, so if you institutionalize it in banks, you can prevent many bank crimes and see the economic health of the business. In fact, business ethics as a new model of banking law has a special place, the most objective presence of ethics in the business world is the same set of codes of conduct.

  Keywords: Ethics, Business ethics, Banking crime, Prevention
 • Pages 37-44
  Background

  Literature has always focused on ethics as a fundamental aspect of social life. Moral thoughts ‎are one of those issues which have been intensively discussed ‎in classic literature. Meanwhile Ferdowsi's ‎Shahnameh is not only a unique literary work ‎that has special impacts on the readers, but also it has ‎touched upon a series of moral and ‎human problems. It has used epic literature as a tool for expanding the ‎doctrines of ethics and has put together a series of ethical and human issues in the layers of fiction. It can ‎be a paradigm for the reader to teach him the way of life and lead ‎him towards the prosperity. The current ‎study aimed at expressing the ethical issues in Shahnameh and by expressing these contents, finding the ‎logical interaction between Shahnameh and ethics. ‎

  Conclusion

  Important ethical issues in Shahnameh can be divided into three groups: health of thoughts (troubleshooting, dishonesty, prohibition of the Soul, cruelty, goodness, world-worship), health of ‎behavior (justice, pardon and neglect, avoidance of excess, tenderness), and health of speech (truthfulness, ‎pride and arrogance, patience). ‎
  .

  Keywords: Ethical concepts, Literature, Shahnameh
 • Pages 53-59
  Background

  Today, the imperative of the rule of ethics is goodwill on the legal effects of cyberspace such as the Internet, Instagram, Telegram, YouTube, WhatsApp, and so on. Because, the many problems caused by these legal acts have made the relations of individuals vague and controversial. It requires the introduction of a new model of the application of ethics in cyberspace. In this way, the use of the legal good faith ethics in legal examples of cyberspace is examined.

  Conclusion

  Wide virtual networks should display a variety of aspects of good ethics based on good faith. In such a space, the laws and regulations for securing and upholding morality in a global, diverse and broader range of traditional classical laws are. The notion of good faith in the creation of cyberspace culture is based on the need to observe the ethical spirit of obligations, responsibilities, protections and special protection. This theory fosters our understanding of the challenges of traditional cyber legal effects and overcomes conflicts.

  Keywords: Ethical goodwill, Legal effects of cyberspace, Culture of cyberspace, Special protection, Traditional laws
 • Pages 60-68
  Background

   Aggression is one of the factors underlying immoral behaviors. Thinking education can prevent aggression. The goal of this research, developing a thinking instructional design model based on Vigotsky's Social-Cultural Theory and assessing its impact on reducing aggression is one of the factors underlying students' immoral behaviors.

  Method

   The research method is mixed and the research design is a sequential exploration mix. The theme analysis method was used in the qualitative part and the experimental method was used in the quantitative part. The qualitative section community consisted of scientific texts from 1930 to 2019 that were selected by purposeful sampling and consisted of 18 books and 40 articles. Six experts were also interviewed and the model was developed. In the quantitative section, the developed model was sent to 15 experts who were purposely selected. Also, 30 students were selected from girl students’ schools in Asadabad by single-stage cluster sampling and they were divided into two experimental and control groups and received 9 sessions of 75-minute thinking instruction. Quantitative section tools included a researcher-made questionnaire for model validation with a reliability coefficient of 0.72 and the rating scale for measuring immoral behaviors was 0.74. The statistical method was a single sample t-test and an independent t-test.

  Results

   Thinking instructional design model was developed and validated in thematic network method, with 3 global themes and 15 organizing themes. In the first hypothesis, namely, aggression reduction, the calculated t value is 2.899 with a degree of freedom of 28 at P <0.05 is meaningful. In the second hypothesis, namely reduction of immoral behaviors, the calculated t value of 13.2 with a degree of freedom 4, is significant at P <0.05.

  Conclusion

   Thinking instruction according to the model developed, it resulted in a decrease in aggressive behaviors and consequently a decrease in the immoral behaviors of female students.

  Keywords: Thinking instructional design model, Vygotsky‘s sociocultural theory, Aggression, Immoral behavior
 • Pages 69-79
  Background

  Given the positive role of marketing, especially ethical marketing, in attracting non-book buyers, the main purpose of this study is to explain the ethical marketing model and its consequences for children in non-book books.

  Method

  This study is one of exploratory mixed research. In the qualitative part of the community of experts in the field of ethical marketing in the print and publishing industry, 20 people were selected using the bulletproof method. The interviewing tool and the data analysis method were the foundation data approach. In the quantitative section, the parents of the children were between 2 and 6 years old and 385 persons were selected by convenience sampling method.

  Results

  In the qualitative section, the number of codes (in two interviews 5 and 9) was 165 codes. Also in the quantitative section, standardized factor loadings were between 0.41 and 0.969. The composite reliability coefficient for all constructs was greater than 0.695, indicating model reliability and the mean for all constructs was greater than 0.519, indicating convergent validity of the measurement models. Finally, the t-statistic in all relationships was higher than 1.96, and the path coefficient was positive in all relationships, which was a confirmation of the validity of the model designed based on the data theory.

  Conclusion

  The results confirm that the causal conditions include: inability to make decisions and parental illiteracy in the field of reading, Phenomenon including: ethical marketing, contextual conditions including: general categories Code of Conduct and Ethics; Intervention Conditions include: Individual characteristics of the seller and organizational support in ethical marketing in non-textbooks. Strategies have also been identified in the three areas of high ethical branding, seller ethical responsibility, and ethical mixing that can enhance reading culture, ethical reputation, and sales performance.
  .

  Keywords: Ethical marketing, Ethical branding, Children printing, publishing industry, Consumer uncertainty
 • Pages 80-86
  Background

  Every organizational unit requires ethical codes, also known as professional ethics, in compliance with its professional structure. Therefore, this study was conducted to identify and rate the indices of professional ethics for faculty members using the fuzzy analytical hierarchy process (FAHP).

  Method

  The statistical population of this descriptive-survey study included faculty members, and university students and graduates of Islamic Azad University. The sample size was determined using the theoretical saturation; in addition, both stratified multistage sampling and convenience sampling were used for sampling. The data collection instruments included a researcher-made questionnaire and available documents. Data analysis was done using the open-coding table, central tendency of mode, and FAHP.

  Results

  The survey identified approximately 80 indices of professional ethics with high impact factor, which must be evaluated in system of performance appraisal for faculty members. However, reviewed documents showed that currently less than 15% of these indices are used in the codes and forms of performance appraisal and development for faculty members of Islamic Azad University.

  Conclusion

  Results suggested the necessity of drawing up a professional ethics charter, exploiting fundamental indices of professional ethics in system of performance appraisal, and creating a distinct perspective called professional ethics in the codes and forms of performance appraisal and development for faculty members to improve the teaching-learning process.

  Keywords: Professional ethics, Faculty members, Fuzzy AHP
 • Pages 87-92
  Background

  Regarding the sensitivities and attention of public opinion, observing professional ethics for female national team coaches is an important issue. Therefore, the aim of this study was designing interpretive structural model of factors effect on professional ethics in females' national team coaches.

  Method

  This research as a developmental, applied and survey research is organized by qualitative-quantitative combination method. In the qualitative section, among research related to the professional ethics of athletics, coaches and women, 38 available and relevant articles were selected as sample and the factors related to the research problem were identified with Meta-synthesis method. Factors that had a content validity index of over 0.7 were used in the study. In the quantitative section, interpretative structural modeling and network analysis process were used. Among experts in professional ethics and coaches, 13 people were selected by snowball sampling method. Data were gathered using a paired comparison questionnaire. Questionnaires with an inconsistency rate of less than 0.1 were considered in the calculations. The calculations were done in Excel and super fusion.

  Results

  The factors that are considered as personal criteria are the most important factors for the development of professional ethics among female national team coaches and the most important factor is “Self-awareness”.

  Conclusion

  The findings of this research can be the basis for policy making in the field of selecting, controlling and performance evaluating of female coaches

  Keywords: Professional ethics, Sport ethics, Sexual factors, Organizational factors, Personal factors
 • Pages 93-98
  Background

  With the massive growth of cities in the last two or three decades and the multifaceted role these cities play, the planning and cultural management of cities has become strangely complex and difficult. In general, there are economic, social, cultural, educational and physical problems in most cities despite numerous complaints from people. The purpose of this study is to examine citizenship ethics as one of the central factors affecting urban sustainability.

  Method

  This is a descriptive-correlational study. The statistical population includes all people over 20 years old in Ilam city. 383 citizens of Ilam who were selected by cluster sampling. Data were collected using a questionnaire and analyzed using statistical methods such as Pearson correlation analysis, mean analysis and multivariate regression test.

  Results

  It shows that there is a relationship between the city based on ethical indicators and sustainable urban development.

  Conclusion

  Based on the findings of the study, relying on the dimensions of citizenship ethics improves all aspects of urban planning system and therefore, dissemination of citizenship ethics should be a top priority for urban managers.

  Keywords: Sustainable urban development, Citizen, Participation, Ethics based city
 • Pages 99-107
  Background

  Organizational citizenship behavior is beneficial to the organization as a behavior that goes beyond the formal requirements of the organization that has always been considered by researchers. The purpose of this study was the role of spiritual intelligence and work ethic in prediction of organizational citizenship behavior in staff in the Ardabil Youth and Sports Department.

  Method

  The current research was a descriptive-correlational study in terms of applied and research method. The statistical population of this study included all employees of Ardebil province's sports and youth department, which was selected by sampling method based on Cochran's formula.  The Spiritual Intelligence Questionnaire, Work Ethics, Organizational Citizenship Behavior Questionnaire were used. The collected data were analyzed using Pearson correlation coefficient and simultaneous regression. 

  Results

  The results of data analysis showed there was a significant positive correlation between spiritual intelligence and work ethics with organizational citizenship behavior. Also, the results of regression analysis showed that 57% of changes in organizational citizenship behavior were predicted based on spiritual intelligence and predictable work ethic, which had a higher share of work ethics.

  Conclusion

  Therefore, it can be concluded that spiritual intelligence and work ethics were important variables related to organizational citizenship behavior of employees.

  Keywords: Spiritual intelligence, Work ethics, Organizational citizenship behavior
 • Pages 108-115
  Background

  Accountability has been and is an important and challenging issue in most countries' administrative and political systems and lack of proper and timely response to employees leads to a climate of distrust and coldness. In this regard, the present study aimed to investigate the relationship between institutionalization of ethics and accountability.

  Method

  This is an applied research with descriptive-correlation method. The statistical population of all employees of the branches of Saderat Bank in Mashhad are 1400 people. According to Cochran formula, 310 people have been included in the analysis process. The ethics and accountability of the managers was content validity and confirmed by experts according to Cronbach's alpha coefficient test. Data were analyzed by Pearson correlation coefficient with SPSS software and structural equation technique using LISREL software.

  Results

  The results show that there is a positive and significant relationship between the independent variable of ethical institutionalization and its dimensions (explicit ethical institutionalization and implicit ethical institutionalization) with the dependent variable of managers' accountability. Cronbach's alpha coefficient for ethics institutionalization was 0.87 and for manager’s accountability 0.81.

  Conclusion

  The results indicate that institutionalizing ethics and paying attention to ethical indicators make managers feel more responsible towards their employees, which in turn is more responsive and appropriate.

  Keywords: Ethics institutionalization, Ethics implicit institutionalization, Management accountability
 • Pages 116-124
  Background

  Effective teaching is a set of teacher behaviors that achieves learning goals and learns more comprehensively. The purpose of this study was to investigate the role of research, creativity, professional ethics, professional development and the use of information and communication technology in the effective teaching of teachers.

  Method

  The research method was descriptive-correlational and data were collected by survey method. All the teachers of Qazvin province in the academic year of 2017-2018 were the statistical population of the present study. The sample consisted of 618 participants who were selected by cluster sampling method. To collect the data, a researcher-made scale of professional competencies of teachers with 41 items was used. The data were analyzed by SPSS-25 and LISREL software using Lawshe method for validity and Cronbach's alpha for reliability and path analysis method for fitting the research model.

  Results

  The content validity ratio (CVR), was 0.56 and Cronbach's coefficient alpha was 0.97, which showed an appropriate scale and reliability. The results of path analysis showed that the direct effects of professional ethics, creativity, research, and the use of technology on effective teaching is significant, but the direct effect of professional development on effective teaching is not significant. Indirect effects and the whole ethics of professionalism, creativity, research, and the use of technology on effective teaching is significant.

  Conclusion

  The results of this study indicate the importance of research, creativity, professional and professional ethics, and the use of technology in the effective teaching of teachers. Accordingly, the implementation of teacher empowerment programs in these variables-especially creativity and professional ethics-can be a driver for quality in teaching teachers.

  Keywords: Research, Creativity, Professional ethics, Information, communication technology
 • Pages 125-132
  Background

  The most well-known aspect of professionalism in the faculty is professional ethics. Professional ethics at the university is a set of ethical principles and standards of conduct that determine the behavior of its members. In fact, academic professional ethics is a process of rational thinking that aims to realize scientific values ​​in the scientific community and how to maintain and disseminate it.

  Method

  The present study is a combination of correlation and post-event method and its statistical population is all respected faculty members of universities around the country. From this statistical population 435 faculty members were selected using stratified random sampling method. Is. The research instrument was a researcher-made questionnaire consisting of 7 components and 30 items. Data were analyzed using descriptive and inferential statistics (Pearson and Spearman correlation test, structural equation modeling test, one-sample t-test and analysis of variance). Data were analyzed using SPSS 25 and LISREL 8/80 statistical software.

  Results

  The components of professional ethics in order of priority with respect to the mean score are: scientific responsibility, self-reliance, professional ethics, belief in social responsibility, communication capital, cognitive capital, social capital, sense of belonging, and scientific community. Structural capital has been respected.

  Conclusion

  Although the professional ethics of faculty members are rated above average, there is still a large gap with desirable status.

  Keywords: Social capital, Professional ethics, Faculty members
 • Pages 133-141
  Background

  The study aims to study the issue of the people choices and examine the relationship between ethical marketing with consumer buying behavior. The purpose of this study was to factors related to the ethical choices of food products.

  Method

  This research is a descriptive - survey research and in terms of its purpose is an applied research. The statistical population of this study was all consumers of food products in the city of Karaj. The sample size was determined by the Cochran test from an unlimited population of 384 people. The instrument for gathering data was a standard questionnaire with a reliability coefficient of 0.896 based on the Cronbach's alpha coefficient. The data analysis tool is the SPSS and PLS software. Data were analyzed by path analysis.

  Results

  The results showed that there is a significant relationship between attitude, subjective norms, perceived behavioral control, ethical norms, knowledge and self-identity with Ethical food products choices.

  Conclusion

  Based on the results, it can be said that by increasing of ethical concerns and concerns in society, it is imperative that ethics to be placed on the main program of food companies to point of view of ethical consumers, and its positive results for the company and the society will be identified and revealed.

  Keywords: Attitude, Subjective norms, Perceived behavioral control, Self-identity, Ethical choice
 • Pages 142-151
  Background

  Due to the importance of ethics on development of education in the country, the purpose of the present study was to identify the effective factors on educating ethics in schools.

  Method

  The present study was a combination of exploratory sequencing. The statistical population in the qualitative section was consisted of 20 educators and stakeholders with executive posts in the field of ethics education selected through purposeful sampling. In the quantitative section, 1500 students from secondary school in Tehran were included in this study that among them, 300 students by multi-stage random cluster sampling method were selected as samples. The research tool in the qualitative section was interview and content analysis. In the quantitative section, a researcher-made questionnaire was used. The data analysis was done through coding in the qualitative part of the research, and in the quantitative section, descriptive and inferential (structural equation modeling) was done using SPSS-V22 and Lisrel-V8/8 software.

  Results

  The results showed that four dimensions of educational, social, environmental and beliefs have impacts on ethics education. Also, 15 components such as; teacher, curriculum, classroom space, school management, group values, empathy, social trust, respect for each other, ethical atmosphere, encouragement and punishment, parents' literacy and income levels, individual socio-economic base, adherence to values religious, religious beliefs, chastity were identified as effective factors in promoting ethics education.

  Conclusion

  The findings of the research showed that Tehran's secondary schools are in the best position for all of the identified components

  Keywords: Ethics education, Social dimensions, Educational dimensions, Environmental dimensions
 • Pages 152-161
  Background

  Increasing consumer interest in environmentally friendly products and increasing corporate social responsibilities, over the last two decades, have led to the emergence of ethical behavior in marketing field. Hence, the present study has been conducted to investigate the environmental relationship of culture and behavior with the mediating role of gender on ethical purchase intention.

  Method

  The present study is an applied research in terms of the purpose and a cross-sectional survey in terms of the data collection method. The research statistical population is consisted of postgraduate students in Karaj among which, a sample of 150 students was selected by the random sampling method. The main tool for data collection is a standard questionnaire. Partial Least Squares Method using PLS Smart software was used in this study as the statistical methods for data analysis.

  Results

  according to the descriptive statistics of the research constructs, the mean of data fluctuated between 3.3 and 3.6 with the highest mean related to "perceived behavioral control" and "ethical purchase intention". The data variance is less than 4 with the least variance related to "long-term orientation", which has also the smallest standard deviation among the variables, showing a unity of opinion among respondents. Median and Mode show that most people choose the medium and high options (number 3 and 4).

  Conclusion

  according to the research results, factors such as collectivism, long-term orientation, human and nature orientation, attitude, subjective norms, perceived behavioral control, and gender affect ethical purchase intention. The results also indicate that long-term orientation has no effect on subjective norms.

  Keywords: Ethical shopping, Environment, Culture
 • Pages 162-169
  Background

  Having a healthy personality and having mental health managers will increase the quality and quantity of education and play a vital role in the development of the community. The purpose of this study was to provide a structural model of the relationship between perfectionism and life expectancy with the role of mediation of moral intelligence among managers of Islamic Azad University of Mazandaran province.

  Method

  This research was applied in terms of purpose, and in terms of method, was a part of structural studies. The statistical population consisted of all the heads and deputies of units, faculties and groups of Islamic Azad universities of Mazandaran province in 542 individuals. They were selected by random sampling method of 225 individuals. Data were collected by perfectionism questionnaire, Life expectancy and ethical intelligence. Data were analyzed using one-variable regression tests and structural equations.

  Results

  The results showed that direct paths by perfectionism variables, moral intelligence have a direct and significant effect on life expectancy, and also with regard to the indirect route of perfectionism through the mediation of moral intelligence on life expectancy It was located.

  Conclusion

  Considering the role of ethical intelligence on life expectancy, it is necessary to plan in organizations to promote ethical intelligence and to identify the destructive and negative effects of perfectionism and to improve it.

  Keywords: Perfectionism, Life expectancy, Moral intelligence
 • Pages 170-177
  Background

  Individuals characteristics including gender, education level, job experience and job rank are affective and significant variables in work ethic. This research try to study this affection on whistle blowing in audit profession. Thus, the aim of this research is to study of gender effect on whistle blowing as an ethical behavior.

  Method

  The research method is descriptive-correlation. Auditors employed in Iranian audit firms in 2018 were the sample of this study. Questionnaire was used in this study. Multiple linear regression and nonparametric statistics was used in order to data analysis and research question testing.

  Results

  The results of this study show that gender has a significant and negative relationship with the whistle blowing. In other words, women have not an intention to whistle blowing than men in audit profession. Other outcomes of this study show that there is no a significant relationship between education level, job experience and job rank with the whistle blowing.  Research evidence, also, show that women's perception about individual responsibility and related costs of reporting wrongdoing is more than men's perception in audit firm. 

  Conclusion

  According to the finding of this study, gender is most important variable that influence on the auditor's whistle blowing. This show that gender is a significant factor in audit judgment and decision making process. Due to that ethical principles are very important in auditing profession, women must participate to develop of these principles and policy makers of auditing can provide facilities in this regard.

  Keywords: Ethics, Whistle blowing, Gender, Auditing
 • Pages 178-185
  Background

  Nowadays, luxury brand consumption in the Iranian society is evident, which requires to be strategically considered. The present study, using a qualitative approach, seeks to extract a pattern of luxury brand consumption in Iran.

  Method

  The present study was a qualitative research based on data theory. The statistical population of the study consisted of academic experts and brand and marketing experts of the country. Using purposeful sampling and saturation principle, 15 individuals were selected as sample size and data were collected through semi-structured and in-depth interviews. Data coding methods (open coding, axial coding, and theoretical coding) were used to analyze the data.

  Results

  The model of luxury brand consumption incentives in Iran can be classified into 8 main categories. These include: psychological, ethical, individual, economic, social, cultural, functional and demographic motivations. These motives were eventually divided into two categories: open and hidden, using theoretical literature and interviewing experts.

  Conclusion

  The social, cultural, economic, functional, and demographic motives for luxury band consumption, or luxury, are obvious. But behind that are hidden motives. Individual, psychological, and ethical motivations are less tangible and are of particular importance for luxury brand consumption.

  Keywords: Ethical motivation, Psychological motivation, Luxury brand
 • Pages 186-189
  Background

  Good governance within the framework of ethics is active and constructive cooperation between government and citizens, and the key to its success lies in the ethical behavior of the participating powers in political management. The success of e-government requires elements of good governance based on ethics. To realize e-government, we need good ethical governance indicators. Therefore, the purpose of the research is to design an e-government model within the ethical framework of good governance.

  Method

  This study is a qualitative one. The statistical population includes a group of managers and staff of the Ministry of Oil. Sample size was selected based on saturation and purposive sampling method and 17 individuals were interviewed. The elucidation of the e-government model in the framework of good governance ethics was extracted based on the general criteria and the opinion of 15 experts using the data base theory method and based on researcher-made tools. Data encoding including open, axial, selective coding and Maxqda software were used for data analysis.

  Results

  The results showed that 102 out of 923 concepts were identified. 102 Codes in 18 categories including evaluation and monitoring, public trust and security, interaction and communication, human and social development, satisfaction, infrastructure, administrative and organizational health, policy making, transparency and accountability, central justice, organizational commitment and commitment. Financial factors, information technology, efficiency and effectiveness, quality of laws and regulations, quality of electronic services, process management and implementation platform, partnership acquisition.

  Conclusion

  The results showed that establishing ethical values in the components of good governance can be an important factor for e-government success.

  Keywords: Ethics, E-government, Good governance
 • Pages 190-194
  Background

   Professional ethics can be used to rationalize an organization based on humanistic attitude. On the other hand, individual and organizational development arising from talent management may be related to improvement of professional ethics of employees. Accordingly, the objective of this study was to examine the relationship between talent management model and professional ethics customs administration employees of Iran.

  Method

   The research is an applied in terms of objective and its methodology is descriptive- correlational which 367 people were selected among 8364 employees of customs administration of Islamic Republic of Iran through simple random sampling. The data collection tool was a questionnaire. Also, Data were analyzed through statistical structural equation modeling.

  Results

   The results show that there is a significant relationship between the exploratory talent management model and the professional ethics of the customs administration employees of Iran.

  Conclusion

   Regarding the findings, the more increased level of talent management indicators in the organization lead to the more level of professional ethics in employees.

  Keywords: Professional ethics, Exploratory talent management, Iran customs
 • Pages 195-198
  Background

   Professional ethics is an integral part of all disciplines, especially health sciences. Therefore, this study aimed to investigate the relationship between the professional ethics of medical staff and their knowledge of hospital accreditation.

  Method

   This study was a descriptive-correlation survey. The population consisted of 850 health care workers educational and remedial centers of Rasht, who were selected by a cluster random sampling and 265 subjects were selected based on the Cochran formula. The data collection tool was a questionnaire. The data were analyzed by SEM using Smart Pls3 software.

  Results

    Professional ethics was positively correlated with 0.482 with staff knowledge of hospital accreditation.

  Conclusion

   Professional ethics and knowledge of medical staff have a significant correlation. As a result, regard to professional ethical standards will promote their knowledge of hospital accreditation.

  Keywords: Professional ethics, Hospital accreditation, Knowledge, Medical staff
 • Pages 199-203
  Background

   Internet, like other technologies, despite the benefits and benefits of human life, misuse can lead to harm to human society. The purpose of this research is to predict internet addiction based on moral values ​​and bullying in adolescents.

  Method

   This was a descriptive-correlational study. The statistical population of the study was all second-grade students in the 12th district of Tehran in the academic year of 96-97. The sample size was 384 people using Morgan table. For data collection, Internet addiction inventory, bullying questionnaire, and ethical values ​​questionnaire were used. For data analysis, SPSS v.20 software was used to analyze the data.

  Results

   The results showed that the highest proportion of "addiction to the Internet" was with the "purity" component. Among the 3 components of bullying, the level of significance in the two components of "bullying" and "victim" is less than 0.05; that is, only the "bullying" and "victim" variables can predict meaningful "Internet addiction" Students are.

  Conclusion

   Internet addiction has a positive relationship with bullying and has a negative and significant relationship with moral values.

  Keywords: Internet addiction, Ethical values, Bullying
 • Pages 204-208
  Background

   Despite the importance of recruiting elites, less attention has been paid to government agencies. The purpose of this study is to present a model of elite recruitment in government agencies based on ethics and specific cultural contexts of Iranian society.

  Method

   The current research was among qualitative research. The statistical population consisted of public administration experts and human resources experts of Iranian governmental organizations who were selected using cluster sampling method (60 persons were selected for questionnaire and 45 for research conditions). Data were collected using questionnaires and interviews. Delphi analysis and coding in GAMS software were used to analyze the data and determine the effectiveness of the model.

  Results

   According to the findings, the optimal limit of the model's dimensions was increased in the optimal condition compared to the existing one. In terms of effective factor analysis and competitor analysis, this increase is approximately 20% and for other dimensions (competency definition and formulation of absorption tools) approximately 33%.

  Conclusion

   The results showed that there is a significant difference between the status quo and the status quo. One of the most important reasons for this is the cultural barriers to the recruitment process. Removing these barriers is one of the essential requirements for model optimization.

  Keywords: Ethics centered, Elites recruitment, Cultural barriers, Native
 • Pages 209-212
  Background

  Professional ethics serves as a basis for ethical and practical research knowledge. The purpose of this research was to investigate the relationship between professional ethics and managers' effectiveness of Isfahan sport clubs.

  Method

  The research was descriptive and correlational. The statistical population in this study is all employees of selected clubs in Isfahan province (240 people), Using the Cochran program, 150 people were selected as samples. They were selected as stratified random sampling. Data collection tool was a questionnaire. Data were analyzed using multiple regression.

  Results

  The results showed a positive and significant relationship between professional ethics and managers' effectiveness. Also, among the variables studied in regression, the best predictor of the effectiveness of managers in the first step is ethical duty-centered, and in the second step is the selfish ethical dimension of professional ethics.

  Conclusion

  Sport club managers show the best behavior and ethics, and act in the unbiased and unobtrusive manner of other colleagues.

  Keywords: Professional ethics, Effectiveness, Managers
 • Pages 213-218
  Background

   Today, organizations and companies use different approaches to accomplish their goals; but given the growing moral crisis in different aspects, the need to improve ethics among employees is of paramount importance. However, leaders of organizations can play an important role with their ethical behavior. The present study aims to conduct a meta-analysis on ethical leadership.

   Method

   The research was descriptive in terms of objective and had a meta-analysis approach. The statistical population of the research consisted 144 articles of internal and external ethical leadership articles over the past 7 years and 78 articles were selected using non-random sampling with inclusive criteria. A coding form was used to collect the required data. Data analysis was performed using CMA2 (effect size calculation) software.

  Results

   The results of the meta-analysis of the 16 hypotheses showed that the effect size of the 11 hypotheses was medium (between 0.3 and 0.5), and the five hypotheses were large (greater than 0.5). Also, the highest and the lowest relationship were reported between ethical leadership with psychological empowerment and deviant behavior.

  Conclusion

   According to the findings, it can be said that increasing the level of ethical leadership components of managers in organizations leads to increasing the level of useful variables such as psychological empowerment, identity, trust, and organizational commitment, and decreasing variables such as burnout, deviant behaviors and turnover intention.

  Keywords: Ethical Leadership, Organizational citizenship behavior, Organizational commitment, Psychological empowerment