فهرست مطالب

 • پیاپی 40 (بهار1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/03/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مسعود سعیدپناه، سیدمهدی الوانی*، سیدذبیح الله هاشمی صفحات 1-8

  از آنجا که فهرست استانداردی از شایستگی ها وجود ندارد، سازمان های مختلف، شرکتها و موسسات، وزارتخانه ها و نهادهای دولتی در سراسر جهان، همه بسته به شرایط و نیازهای خود، چارچوبی را برای شایستگی های مورد انتظار خود تعریف می کنند. در همین راستا پژوهش حاضر در پی آن است تا مدلی برای شایستگی های مدیران حوزه فناوری اطلاعات بانک ملت به عنوان یکی از مهمترین قطب های مهم اقتصادی و زیرساخت های حیاتی کشورطراحی نماید، به گونه ایی که بر مشکلات مدل های پیشین فایق آمده وچارچوب مناسبی برای انتخاب و انتصاب مدیران بخش فناوری اطلاعات بانک باشد. لذا با انجام این پژوهش تلاش گردیده تا چالش " نگاه تک بعدی به شایستگی ها " رفع گردد.  این تحقیق بر اساس ماهیت و روش از نوع توصیفی و بر اساس هدف از نوع کاربردی می باشد . از لحاظ نوع شناسی، پژوهش در زمره پژوهش های کیفی و در پارادایم قیاسی استقرایی است. ابزار گردآوری اطلاعات مصاحبه نیمه ساختاریافته است. داده های کیفی بدست آمده از مصاحبه با جامعه مدیران ارشد بانک، با استفاده از تحلیل تم کدگذاری شد و مهمترین شایستگی ها استخراج، دسته بندی و به تایید خبرگان رسیده است. ابعاد اصلی شایستگی های شناسایی شده عبارتند از : بعد شایستگی های بنیادی، بعد شایستگی های فناورانه. نتایج پژوهش نشان دهنده آن است که مهمترین لایه های شایستگی مدیران حوزه فناوری اطلاعات در بعد شایستگی های بنیادی شامل لایه شایستگی های عمومی فردی و لایه شایستگی های آموزشی و در بعد شایستگی های فناورانه شامل لایه شایستگی های عمومی و لایه شایستگی های حرفه ایی مدیران فناوری اطلاعات است. برای هر یک از این لایه ها هفت بلوک از شایستگی ها شناسایی شده که به تفصیل عنوان گردیده است.

  کلیدواژگان: شایستگی، تحلیل تم، فناوری اطلاعات
 • کاوه گنجهء، سیدحمید خدادادحسینی*، فرشته منصوری موید صفحات 9-15

  امروزه با توجه به افزایش رقابت در فضای کسب وکار حکم بر صنعت بانکداری کشور، تغییرات قابل توجهی در رفتار مشتریان حاصل شده است. هدف از این پژوهش، بررسی رضایت مندی ارتباطی مشتریان: تبیین نقش کیفیت خدمات رضایت مشتری، وفاداری مشتری و تبلیغات توصیه ای در رضایتمندی ارتباطی مشتریان در میان مشتریان بانک پارسیان است. تحقیق حاضر ازنظر هدف، کاربردی و از نوع تحقیقات توصیفی- همبستگی است. ازاین رو پس از مطالعه مبانی نظریه پژوهش، ابعاد متغیرهای تحقیق شناسایی شد و سپس ازنظر سنجی از خبرگان، پرسشنامه تحقیق تهیه و در جامعه آماری توزیع جامع و جمع آوری گردید. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران تعداد 384 نفر از مشتریان بانک پارسیان انتخاب شدند. انتخاب اعضای نمونه از روش نمونه گیری اتفاقی از جامعه در دسترس بوده است. همچنین به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از تکنیک معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج به دست آمده کلیه فرضیات پژوهش را تایید نموده و نشان می دهد که کیفیت خدمات ارایه شده بر رضایت مشتری تاثیر مثبت و معنی دار دارد همچنین متغیر رضایت مشتری بر وفاداری مشتری تاثیر مثبت معنی دار دارد، همچنین کیفیت خدمات ارایه شده نیز به تبلیغات توصیه ای تاثیر مثبت و معنی دار دارد، از طرفی دیگر وفاداری مشتری بر تبلیغات توصیه ای نیز تاثیر مثبت و معنی داری دارد، همچنین تبلیغات توصیه ای مشتریان از بانک پارسیان نیز بر رضایتمندی ارتباطی مشتریان تاثیر مثبت و معنی دارد.

  کلیدواژگان: رضایت مشتری، وفاداری مشتری، تبلیغات توصیه ای، کیفیت خدمات، رضایتمندی ارتباطی
 • موسی آذرباد، امیرعباس شجاعی*، فرشید عبدی، وحیدرضا قضاوتی، کاوه خلیل دامغانی صفحات 17-23
  بانکداری یکی از مولفه های اصلی هر نظام و حکومت محسوب می شود و مدیریت صحیح و ارتقای درست آن یکی از عوامل اساسی در رشد اقتصادی کشور می باشد. بانک ها در معرض قرارگیری ریسک های متعدد و همچنین عدم کنترل هزینه های بانکی می باشند؛ در همین راستا می بایست راهکارهای مناسبی جهت بهبود عملکرد بانکها در این راستا اتخاذ نمود. یکی از این روش ها، انتخاب شرکا جهت تقسیم و کاهش ریسک و به اشتراک گذاری هزینه ها می باشد؛ به طوری که بتواند ریسک درماندگی بانک را کاهش داده و میزان تسهیم بانک در کنترل هزینه ها را کاهش و منجر به رشد بانک در جهت تامین مالی و انجام امور بانکداری و در نهایت رشد اقتصادی کشور شود. در این پژوهش یک مدل چندهدفه برای انتخاب شرکا در حوزه بانکداری ارایه و در ادامه بهینه سازی آن با استفاده از الگوریتم ژنتیک چندهدفه انجام شده است.
  کلیدواژگان: بانکداری، ریسک درماندگی بانک ها، انتخاب شرکا، الگوریتم ژنتیک چندهدفه
 • سالار خسروی، امیر نجفی*، محمدرضا مرجانی، نبی الله محمدی صفحات 25-32

  یکی از مهم ترین راهکارهای موفقیت و تداوم کسب و کار بانک ها، ایجاد ظرفیت پایداری به منظور مواجهه با تغییرات و تهدیدات محیطی است. در علم مدیریت رسیدن به چنین هدفی در قالب مفهومی با نام تاب آوری سازمانی نمود پیدا می کند. هدف اصلی در این پژوهش بررسی تاثیر مولفه های تاب آوری سازمانی در بانک آینده بر موفقیت و تداوم کسب وکار این بانک است. در این پژوهش از پرسشنامه تاب آوری سازمانی براساس مدل مک مانوس، استفاده شده است، که پس از تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از برازش مدل های رگرسیونی نتیجه گیری شد که تاب آوری دارای تاثیر معنی دار بر موفقیت و تداوم کسب و کار در بانک آینده است. همچنین این پژوهش از طریق یافته های حاصل از مشاهدات و تجارب قبلی، اقدام به ارایه الگو و فرضیه در مورد مولفه های موثر بر تاب آوری نموده است. با استفاده از روش های پیمایشی برای بررسی عوامل از طریق تحلیل پاسخ ها به پرسش های مطرح شده، متغیرهای اثرگذار بر تاب آوری در 5 دسته شناسایی شد. پس از مشاهده دقیق و نزدیک پارامترهای مورد پژوهش در بانک آینده و گردآوری داده ها از خبرگان بانک و معنا دادن به آنچه که جمع آوری شده است مشخص شد که مولفه های راهبردهای سازمانی، تمرکز بانکی، مزیت رقابتی، سپرده های بانکی و محصولات و خدمات کلیدی بر تداوم کسب و کار اثرگذار می باشند. سپس با استفاده از متغیرهای پژوهش و روش های تحلیلی رابطه علت و معلولی بین متغیرها ارایه شد.

  کلیدواژگان: تاب آوری سازمانی، راهبردهای سازمانی، محصولات و خدمات کلیدی، مزیت رقابتی، موفقیت و تداوم کسب و کار
 • علی میر، فرشید نمامیان*، فخرالدین معروفی نقدهی، علیرضا مرادی صفحات 33-44
  پژوهش حاضر با هدف طراحی مدلی برای توسعه سرمایه اجتماعی در بخش بازاریابی بانک های ملی و ملت و بررسی نقش آن در وفاداری مشتریان انجام شده است. این پژوهش از جهت هدف به صورت کاربردی و از نظر روش به صورت تحلیلی و اکتشافی و از نوع ترکیبی کیفی و کمی و مبتنی بر مدل یابی معادلات ساختاری است. شناسایی ابعاد و شاخص های سرمایه اجتماعی با روش پدیدارشناسی از طریق مصاحبه نیمه ساختارمند به صورت ثبت تجارب زیسته 12 نفر از مدیران بخش های بازاریابی و تبلیغات بانک های ملی و ملت با استفاده از نمونه گیری تا رسیدن به کفایت نظری به دست آمد. مدل نهایی شامل سه بعد(ساختاری- اداری، شناختی- آموزشی، رفتاری- ارتباطی) و 10 مقوله اصلی(بانکداری اجتماعی، توانمندسازی کارکنان، ساختارسازی، بینش و شناخت، تعامل و شبکه سازی، پیشگامی، حمایت نهادی، روابط درون سازمانی، مشارکت اجتماعی، روابط اجتماعی) و 36 مقوله فرعی(شاخص) بود. نتایج تحلیل آماری از جهت معنادار بودن با روش معادلات ساختاری تا سطح مقولات اصلی انجام شد که نشان داد به استثنای تعامل و شبکه سازی، مدل پیشنهادی برای توسعه سرمایه اجتماعی در 3 بعد و 9 مقوله و 33 شاخص معنادار است. وفاداری مشتریان در سه بعد نگرشی، رفتاری و ترکیبی مطرح شده و پرسشنامه ای 19 سوالی و محقق ساخته شامل 9 مقوله سرمایه اجتماعی و 10 گویه مربوط به وفاداری مشتریان بین مسیولین بازاریابی بانک های ملی و ملت با روش نمونه گیری در دسترس توزیع گردید که تعداد 118 پرسشنامه در مجموع گردآوری و با تحلیل رگرسیون نقش سرمایه اجتماعی بر وفاداری مشتریان ارزیابی شد. نتایج توصیفی نشان داد که وضعیت متغیرهای مورد بررسی در بانک های ملی و ملت در سطح متوسط بوده و  ضرایب همبستگی، رگرسیون و بارهای عاملی نشان داد که ابعاد مربوط به مدل تدوین شده در خصوص سرمایه اجتماعی نقش قابل توجهی در وفاداری مشتریان دارند. پیشنهاد گردید که با آموزش و پرورش کارکنان و ایجاد دانش کافی، تدوین دستورالعمل، نظارت مستمر و بالاخره توجیه افراد به نقش این بانک ها در جهت افزایش میزان وفاداری مشتریان و تبیین مسیولیت بانک ها در این زمینه تلاش جدی صورت گیرد.
  کلیدواژگان: وفاداری مشتریان، سرمایه اجتماعی، پدیدارشناسی
 • علیرضا کرامتیان، کیوان شاهقلیان* صفحات 45-54
  هدف از این پژوهش، تعیین نقش فرهنگ سازمانی بر نوآوری و تغییر در سازمان است. از آنجا که در عصر حاضر، نوآوری و تغییر یکی از مهم ترین الزامات و مزیت های رقابتی برای بقا و رشد هر سازمان است لذا در این تحقیق به بررسی شاخص های تاثیرگذار فرهنگ سازمانی بر نوآوری و تغییر سازمان پرداخته شده است. پژوهش حاضر به مطالعه نقش فرهنگ سازمانی بر نوآوری و تغییر در سازمان در شرکت رنوپارس پرداخته است. روش تحقیق مورد استفاده از نوع توصیفی، پیمایشی میباشد. همچنین جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه کارکنان و کارشناسان مربوط در شرکت رنوپارس می باشند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 155 نفر تعیین گردید و روش نمونه گیری پژوهش حاضر در دسترس می باشد. داده های تحقیق با روش کتابخانه ای و میدانی گردآوری شده و ابزار مورد استفاده پرسشنامه بوده است. پایایی پرسشنامه ها با استفاده از روش آلفای کرونباخ 857/0 و روایی ابزار با روش محتوایی مورد تایید قرار گرفته اند. اطلاعات تحقیق به کمک نرم افزار Smart PLS و با استفاده از آزمونهای آماری، توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان میدهد فرهنگ عقلایی، فرهنگ مشارکتی و فرهنگ سلسله مراتبی بر تغییرات سازمانی تاثیر مثبت دارند همچنین نتایج تاثیر  فرهنگ ایدیولوژیک بر اثربخشی سازمان را تایید نمیکند، به علاوه نتایج نشان داده است فرهنگ سازمانی از طریق نوآوری بر تغییرات سازمانی تاثیر معناداری داشته است.
  کلیدواژگان: فرهنگ عقلایی، فرهنگ مشارکتی، فرهنگ سلسله مراتبی، تغییرات سازمانی
 • عفت احمدی زاده، حبیب امیربیکی لنگرودی* صفحات 55-64
  در پژوهش حاضر تاثیر سطح نگه داشت وجه نقد و بحران مالی بر سرریز ریسک از شرکت های بخش مالی به شرکت های بخش غیر مالی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد مطالعه قرارگرفت. هدف این پژوهش بررسی شواهد تجربی موجود و تعیین میزان انطباق واقعیت های موجود با مبانی نظری مطرح در زمینه ارتباط سرریز ریسک و وجه نقد نگهداری شده در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. روش شناسی پژوهش از نوع توصیفی-همبستگی و از لحاظ نحوه گردآوری اطلاعات از نوع آرشیوی است. جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است و با استفاده از روش غربالگری سیستماتیک ، 136 شرکت به عنوان نمونه آماری پژوهش انتخاب شد. قلمروی زمانی پژوهش از سال 1384 تا 1395به مدت 12سال است است. رویکرد انتخابی برای آزمون فرضیات با استفاده از تلفیق داده های ترکیبی بوده و از روش رگرسیون حداقل مربعات ادغام شده (پانل دیتا) استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیه ها بیانگر وجود رابطه معنی دار سطح نگه داشت وجه نقد و بحران مالی بر سرریز ریسک از شرکت های بخش مالی به شرکت های بخش غیر مالی است.
  کلیدواژگان: ریسک، سرریز ریسک، بحران مالی، سطح نگهداشت وجه نقد
 • مجتبی حیدری، سنجر سلاجقه*، مسعود پورکیانی، سعید صیادی، افلاطون امیری صفحات 65-71
  در این مقاله سعی بر آن است تا در حوزه جبران خدمات مادی و غیرمادی، مدل مناسبی با تکیه بر رویکرد بهره وری نیروی انسانی برای شرکت ملی گاز ایران ارایه شود. پژوهش حاضر در پی پاسخ به سوال زیر است که آیا بین نظام جبران خدمات خدمات مادی و غیرمادی با مدل اثربخشی نظام جبران خدمت (بهره وری نیروی انسانی) در شرکت ملی گاز ایران رابطه معناداری وجود دارد یا نه؟. تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی بوده و از بعد روش شناسی از نوع تحقیقات پیمایشی- توصیفی است. جامعه آماری تحقیق، کلیه کارمندان رسمی شرکت ملی گاز ایران می باشد که مشتمل بر 18802 نفر می باشد و از این بین، 377 نفر با استفاده از فرمول کوکران به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند و دوره زمانی تحقیق نیز مشتمل بر سال های 1395 و 1396 می باشد. جهت گردآوری اطلاعات مربوط به متغیرها نیز از ابزار پرسشنامه استفاده شد و سپس با استفاده از تحلیل های همبستگی و رگرسیونی، به آزمون فرضیات پرداخته شد. در نهایت، نتایج آماری حاکی از این امر دارد که، بین نظام جبران خدمت و مولفه های آن (مادی و غیرمادی) با متغیر وابسته، یعنی مدل اثربخشی نظام جبران خدمت (بهره وری) رابطه مثبت معنی داری وجود دارد.
  کلیدواژگان: جبران خدمات مادی، جبران خدمات غیرمادی، بهره وری نیروی انسانی
|
 • Masoud Saeidpanah, Seyed Mehdi Alvani *, Seid Zabiholah Hashemi Pages 1-8

  The present study seeks to design a model for the competencies of Mellat Bank's IT managers as one of the most important economic hub and critical infrastructure of the country, so as to overcome the problems of previous models and provide a suitable framework for selection and appointment. Manage the IT department of the bank. Therefore, this study attempts to address the challenges of "one-dimensional look at competencies", "incompatibility of previous models". This research is based on the nature and method of descriptive type and based on purpose of applied type. From the typological point of view, research is in the field of qualitative research and in the deductive deductive paradigm. Data gathering tool is semi-structured interview. The qualitative data obtained from the interviews were coded using theme analysis and the most important qualifications were extracted, categorized and approved by the experts. The key dimensions of the identified competencies are: the dimension of fundamental competence, the dimension of technological competence. The research results show that the most important competencies layers of IT managers in the area of ​​fundamental competencies include individual competencies layer and educational competencies layer and in technological competencies dimension include general competencies layer and professional competencies layer of Information technology managers.

  Keywords: Competency, Theme Analysis, Information Technology
 • Kaveh Ganjehe, Hamid Khodadad Hosseini *, Fereshteh Mansouri Moayyed Pages 9-15

  Significant changes have occurred in customers’ behaviors with the rise of competition in the working environment of nowadays’ banking industry. The purpose of this research is to determine the roles of customer satisfaction, loyalty, and word of mouth advertising in communication satisfaction of Parsian Bank customers. This research is practical in purpose and descriptive-correlative in method. Thus, after studying theoretical foundations of the research, different aspects of the variables were identified and by seeking the assessments of the experts, the research questionnaire was distributed and then collected. The sample volume was 384 people based on Cochran formula which was conducted through a random sampling in the available community. Also, for data analysis, structural equation technique and regression were utilized. The results confirm all research hypotheses and indicate that service quality leaves a significant positive impact on customer satisfaction, and also customer satisfaction variable has a significant positive impact on customer loyalty; service quality leaves a significant positive influence on word of mouth advertising, and besides, customer loyalty has a positive significant effect on word of mouth advertising, and word of mouth advertising by the customers of Parsian Bank leaves a significant positive effect on customers communication satisfaction.

  Keywords: Customer Satisfaction, customer loyalty, Word of mouth advertising, Service Quality, Communication Satisfaction
 • Moussa Azarbad, Amirabbas Shojaie *, Farshid Abdi, Vahidreza Ghezavati, Kaveh Khalili Damqani Pages 17-23
  Banking is one of the main components of any system and government, and proper management and proper promotion are one of the key factors in the country's economic growth. Banks are exposed to multiple risks as well as lack of control over bank charges; in this regard, appropriate strategies have to be adopted to improve banks' performance in this regard. One of these methods is the selection of partners to divide and reduce risk and share costs, so that they can reduce the Insolvency Risk of Banks and reduce the bank's share of cost control and lead to the bank's growth in financing and ultimately, economic growth in the country. In this research, a multi-objective model for selecting partners in the field of banking has been presented and further optimized using a multi-objective genetic algorithm.In this research, a multi-objective model for selecting partners in the field of banking has been presented and further optimized using a multi-objective genetic algorithm.
  Keywords: Banking, Insolvency Risk of Banks, Partner Selection, Multi-objective genetic algorithm
 • Sallar Khosavi, Amir Najafi *, Mohammad Reza Marjani, Nabiollah Mohammadi Pages 25-32

  One of the most important ways to succeed and sustain business is to build sustainability in banks in order to face environmental changes and threats. In management science, achieving such a goal is in the form of a concept called organizational resilience. The main objective of this research is to investigate the relationship between the organizational resilience components in the future bank with the success and sustainability of the business. In this research, an organizational resilience questionnaire based on the McManus model was used. After analyzing the data, using regression models fitted, it was concluded that resilience has a significant effect on the success and continuity of business in the future bank. Also, this The research, through the findings of previous observations and experiences, has proposed a model and hypothesis about the components that have affected the resilience. Using survey methods to investigate factors by analyzing the responses to the questions, the variables that affect the resilience were identified in 5 categories. After accurate and close observation of the parameters studied in the future bank and the collection of data from the bank's experts and the meaning of what was collected, it was found that the components of organizational strategies, banking concentration, competitive advantage, bank deposits and key products and services affect the continuity of the business. Then, using the research variables and analytical methods, the causal relationship between the variables was presented.

  Keywords: Organizational Resilience, success, business continuity, organizational strategies, Competitive Advantage, key products, services
 • Ali Mir, Farshid Namamian *, Fakhredin Maroofi Naqdehi, Alireza Moradi Pages 33-44
  The purpose of this study was to design a model for the development of social capital in the marketing sector of MELLI and MELLAT banks and to examine its role in customer loyalty. This research is applied in terms of purpose and analytical and exploratory of qualitative and quantitative combination based on structural equation modeling. Identification of dimensions and indicators of social capital by phenomenological method through semi-structured interviews was recorded by recording the life experiences of 12 managers of marketing and advertising departments of banks using sampling to reach theoretical adequacy. The final model consists of three dimensions (structural-administrative, cognitive-educational, behavioral-communicative) and 10 main categories and 36 subcategories (index). The results of statistical analysis were significant up to the level of main categories with structural equation method and showed that except for interaction and networking, the proposed model for social capital development was significant in 3 dimensions and 9 categories and 33 indices. Customer loyalty was presented in three dimensions: attitude, behavioral and hybrid, and a 19-question researcher-made questionnaire including 9 social capital categories and 10 items of customer loyalty was distributed among the marketing officers of banks using available sampling method and 118 questionnaire Collected. the role of social capital on customer loyalty analyzed by regression analysis. It was suggested that by educating the staff and providing them with sufficient knowledge, guidelines, continuous supervision and justification of their role in enhancing customer loyalty and explaining their responsibility to the banks
  Keywords: customer loyalty, Social capital, phenomenology
 • Alireza Keramatian, Keyvan Shahgholian * Pages 45-54
  The purpose of this research is to determine the role of organizational culture on innovation and change in the organization. Since in the present era, innovation and change are one of the most important requirements and competitive advantages for the survival and growth of each organization. Therefore, in this research, we examine the effective indicators of organizational culture on organizational innovation and change.The present research studies the role of organizational culture on innovation and change in organization in Renault Pars Company. The research method is descriptive survey. The statistical population of the present study included all employees and experts in Renault Pars Company. Sample size was determined using Cochran's formula of 155 people and the method of sampling was simple random. The research data were collected using library and field method and the tools used in the questionnaire. The reliability of the questionnaires was confirmed by Cronbach's alpha (0.857) and the validity of the tool was confirmed by the content method. The research data were analyzed using statistical software, descriptive and inferential statistics using PLS software. The results show that rational culture, participatory culture and hierarchical culture have a positive impact on organizational change, and does not confirm the results of the impact of ideological culture on the effectiveness of the organization. In addition, the results showed that organizational culture through organizational innovation has a significant effect on organizational effectiveness.
  Keywords: rational culture, participatory culture, hierarchical culture, 'organizational change
 • Effat Ahmadizadeh, Habib Alah Amirbeyki Langaroudi * Pages 55-64
  This research investigated the effect of cash holdings and financial crisis on the tail risk spillovers from financial sector companies to non-financial corporations listed in Tehran stock exchange. The purpose of this study is to examine the existing empirical evidence and determine the degree of conformity of the existing facts with the theoretical foundations of the relationship between tail risk spillovers and cash holdings by listed companies in Tehran Stock Exchange. The design of the study is descriptive-correlational and the data was collected via archival process. In this research, a sample of 136 companies from Tehran stock exchange companies was selected through a systematic sampling method. The research timeframe is 12 years from 2005 to 2016. Selective approach is used to test hypotheses by combining combined data and the integrated least squares regression (data panel) method has been used. The results of the study indicate a significant relationship between the cash holdings and the financial crisis over tail risk spillovers from financial sector companies to non-financial sector companies.
  Keywords: Risk, Tail risk spillovers, financial crisis, Cash holdings
 • Mojtaba Heydari, Sonjar Salajeghe *, Masoud Pourkiani, Saeed Sayadi, Aflatoon Amiri Pages 65-71
  An organization must be looking for talents with earnestness in order to win the competition in order to increase its productivity and profitability. Therefore, in order to be able to influence on the human capital of an organization and to keep our competitive advantage, regardless of the type of industry and size of the organization, we need to have a clear and convincing strategy for implementing the compensation plan of employee services. Compensation of services is an important issue for most employees and employers and have important organizational implications. In this paper, we try to provide a suitable model based on the productivity approach for the National Iranian Gas Company in the field of material and immaterial services compensation. This research is applied in terms of its purpose and the methodology is a type of survey-descriptive researches. The statistical population of the study are all official staff of the National Iranian Gas Company, which are consists of 18832 people. Among them, 377 people were selected as the research sample by using the Cocran formula and the research period are included 2016 and 2017. A questionnaire was used to collect information about the variables and then using correlation and regression analysis, was paid to test the hypotheses. Finally, statistical results indicate that between the services compensation system and its components (material and non-material) with the dependent variable, the model of the effectiveness of the compensation system (productivity), there is a positive significant relationship.
  Keywords: Material Services's Compensation, Non-Material Services's Compensation, Productivity