فهرست مطالب

 • پیاپی 43 (بهار 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/04/08
 • تعداد عناوین: 6
|
 • امیدوار مالملی* صفحات 8-24
  معدن الدرر فی سیره الشیخ حاجی عمر، اثری است در توصیف کرامات، حالات و اقوال حاجی ناصرالدین عمر مرشدی، از مشایخ صوفیه در سده ی هشتم و نیمه ی نخست سده ی نهم هجری، که توسط برادرزاده و مریدش، شمس الدین محمد بن بدر الدین سلیمان مرشدی، با استناد به منابع کتبی و روایات شفاعی در سال 869 ق در قالب نثر عرفانی نگارش یافته است. این اثر در سال 1383 به کوشش عارف نوشاهی و معین نظامی در تهران و نشر کازرونیه تصحیح و به چاپ رسیده است. اهمیت معدن الدرر در توسعه ی تاریخ تصوف، ادبیات صوفیانه، مسایل جغرافیایی، تاریخی، شناخت زبانی و لهجه های بومی، شناخت رجال و زیبایی های بلاغت است. در جای جای کتاب از تمثیل برای تفهیم و تاکید بیشتر مضمون و مفهوم به خوانندگان استفاده شده است. تمثیل، عبارت کوتاهی است از تجارب گذشتگان، که در بین مردم رواج یافته و در متون ادب فارسی راه پیدا کرده است. در این مقاله برای نشان دادن سبک کلام نویسنده و گرایش فکری او، به بازیابی «مختصری از تمثیلات در معدن الدرر» از نظر لفظ، معنی، لحن، کاربرد و بلاغت پرداخته ایم شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که کمینه ی تمثیلات ساخته و پرداخته ی طبع وی است و بیشینه ی آن اقتباس شده، یا تمثیلات اقتباس شده  از آیات، احادیث و اقوال مشایخ صوفیه است، به شرحی که می خوانیم.
  کلیدواژگان: مرشدی، تمثیلات، معدن الدرر
 • جعفر هواسی* صفحات 25-34

  شاهکارهای ادبی هم چون منشوری است که از هر طرف بدان نگاه کنیم طیفی از رنگ ها و دنیایی نو در آن می بینیم. نمادها و تمثیل های به کار رفته در مثنوی معنوی نیز چنین است. به هر قصه ی مثنوی می توان از دیدگاهی ویژه و متفاوت نظر انداخت و به اندازه ی درک و بینایی خویش منظره ای شگرف و شگفت دید. نمادها و تمثیل ها در آثار عرفانی کاربرد گسترده ای دارند که تحلیل و بررسی آنها باعث گشوده شدن بسیاری از گره ها و ابهامات موجود در ادبیات می شود. هدف این تحقیق این است که جایگاه نماد و تمثیل را در مثنوی مولانا بیشتر با تکیه بر جانوران و حیوانات مورد بررسی قرار دهد و با مشخص شدن این جایگاه، بیان کند که دیدگاه مولانا درباره ی آنها چیست؟ و هر یک از این قصه ها، رمز و نماد چه چیزهایی هستند. روش انجام این پژوهش، روش تحلیلی و توصیفی و بر اساس پژوهش کتابخانه ای است.

  کلیدواژگان: مثنوی، نماد، تمثیل، رمز، قصه
 • زهرا ابویسانی، بتول فخراسلام*، پروین دخت مشهور، مهدی نوروز صفحات 35-58
  زبان مجموعه ای از نشانه ها، دال ها و مدلول هاست که در انسجامی خاص، زمینه ساز آفرینش ادبی و ارایه دهنده افکار بدیع می شود. فردوسی در پهنه حماسه در برخی از داستان های شاهنامه از جمله داستان «اردشیر و کرم هفتواد» با زبان اسطوره، رمز و تمثیل سخن می راند که این، ویژگی خوانشی متفاوت و چندلایه از آن پدید آورده است. این پژوهش، ضمن تحلیل نقش های زبانی و عناصر ارتباطی بر پایه الگوی ارتباط کلامی یاکوبسن، به بررسی رمزها و نمادهای نهفته در داستان می پردازد. به جهت وجود تمثیل های رمزی در داستان مذکور، اساس کار، بر نقش فرازبانی است. از اهداف مهم این پژوهش، درک و دریافت پیام های انتزاعی و شناخت معانی ثانویه تاریخی، اجتماعی و سیاسی است که به صورت تمثیل و رمز آورده شده است. همچنین، شناخت و دسته بندی جدید آثار تمثیلی، نمادین و نوع ادب تعلیمی که در بستر حماسه در ضمن داستان های تاریخی گنجانده شده است. در پایان درمی یابیم که نقش های زبانی یاکوبسن شیوه ای تحلیلی و توصیفی مناسب برای انتقال مفاهیم ارزشمند تعلیمی، رمزی و بازتاب پیام های ارجاعی، عاطفی و هم دلی به شمار می رود.
  کلیدواژگان: شاهنامه، ارتباط کلامی، یاکوبسن، تمثیل رمزی
 • سمیه آورند*، اعظم ایزدی، راضیه احمدی صفحات 59-75
  هر خالق ادبی در آفرینش اثر خود از شگردهای زبانی و ادبی بهره می برد که موجب زیبایی و بلاغت آن اثر می شود. به کارگیری شگردهای زبانی و ادبی نه تنها در برجسته تر کردن زبان اثر از جایگاه ویژه ای برخوردار است بلکه این مهم تبدیل به سبک نویسنده یا شاعر نیز می شود که با تحلیل و بررسی آن، می توان به زیر ساخت های زبانی اثر دست یافت. احمدرضا احمدی به عنوان یک شاعر نوگرا در مجموعه آثار خود، از ترکیب رنگ ها و واژه ها، تمثیل هایی را برای کودکان و نوجوانان خلق کرده که نه تنها آن ها را به لذت خوانش سوق می دهد بلکه توجه مخاطب را به سمت زیر ساخت متن جلب می کند. در پژوهش حاضر که به روش توصیفی تحلیلی-محتوا انجام شده، سعی برآن بوده تا ابتدا شیوه های تمثیل پردازی در کتاب « همه آن قایق های کاغذی» مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد و سپس به تفسیر تمثیل های خلق شده در آن کتاب پرداخته شده است. نتایج حاکی از آن است که این کتاب سرشار از تمثیل های متنوع است که در کلمات، جملات و حتی کل متن متبلور شده و ضمن گره گشایی از آن ها، لذت خوانش را دوچندان می کند؛ همچنین تمثیل های احمدرضا احمدی، که ابتدا در کلمات از بسامد بیشتری برخوردار است و سپس در جمله و کل متن، رابطه معنا داری با روساخت داستان دارد؛ از طرفی سمبل هایی مثل رنگ ها، زمان و عناصر طبیعت نقش مهمی در ساخت تمثیل اصلی    داشته اند.
  کلیدواژگان: تمثیل پردازی، ادبیات کودک و نوجوان، همه آن قایق های کاغذی، احمدرضا احمدی
 • صفا ملکی، کامران پاشایی فخری*، پروانه عادلزاده صفحات 76-100
  تحلیل روان شناختی آثار ادبی و پدیدآورندگان این آثار،  از شیوه های نوین نقد و پژوهش در ادبیات فارسی محسوب  می شود. بر همین اساس در این مقاله، مولفه های رضایتمندی در اشعار فریدون مشیری بر اساس نظریه ی رشد شخصیت اریکسون با رویکردی نمادین و تمثیلی مورد بررسی قرار گرفته است.این پژوهش علاوه بر روشن ساختن اشکال رضایتمندی در شعر مشیری،  میزان موفقیت او در کاربرد آرایه های نماد و تمثیل را نیز آشکار می سازد. توجه به خاستگاه نمادها و نوع تمثیل ها از دیگر مواردی است که در این مقاله مورد توجه بوده است. براساس نظریه ی اریکسون، رضایت درونی در سایه ی ثمربخشی و امیدواری شکل می گیرد. نمودهای این دو مولفه در اشعار مشیری، به شکل ویژگی های مثبت شخصیتی، نظیر احساس مسیولیت، عشق ورزی ،  مبارزه با جهل و خشونت،  دوری از حسرت و ناامیدی و... و بیشتر در قالب اشکال نمادین و تمثیلی دیده می شود. نمادهای مورد استفاده در اشعار مشیری اغلب برگرفته از طبیعتند و تمثیل ها بیشتر برای بیان مفاهیم فکری و انسانی مورد استفاده قرار گرفته اند.
  کلیدواژگان: تمثیل، نماد، رضایتمندی، فریدون مشیری، اریک اریکسون
 • مژگان زمانی*، رافضه کیوان پور صفحات 101-112
  یکی از اهداف به کار بردن تمثیل در کلام القای اندیشه های دینی، صوفیانه و اخلاقی است. بنابراین متون صوفیه مشحون از انواع تمثیل هاست. صوفیه اگرچه برای بیان مفاهیم و موضوعات دینی از تمثیل بهره گرفته اند؛ اما بنا بر برخی تعاریف که از برخی از اصطلاحات دینی به دست داده اند از این عنصر زبانی کارآمد بهره نبرده اند. یکی از این اصطلاحات که تقریبا در هر متن عرفانی از آن صحبت به میان آمده، توحید است. چون صوفیه توحید را در عدم تشبیه و تمثیل خداوند به چیزی تعریف کرده اند، هیچ گاه برای تعریف و تبیین این اصطلاح از تمثیل بهره نبرده اند. مولفان گفتار حاضر در پی آن     بوده اند که نظرات متصوفه را درباره تمثیل به روش تحلیلی و توصیفی بیان کنیم. از اینرو به سراغ آثار بزرگان این طریقت یعنی قشیری، محمد غزالی، عین القضات همدانی، سهروردی و روزبهان بقلی رفته اند تا بدانند آنها تا چه اندازه با به کار گرفتن تمثیل موافق بوده اند. آنها گاه تمثیل را ضروری و گاه مخالف یقین دانسته اند.
  کلیدواژگان: توحید، تمثیل، یقین، قیاس
|
 • Omidvar Malmoli * Pages 8-24
  Madan Aldorar is a trace in the description of 'Hajji Nasser al-Din Omar Morshdi's benevolence, manners and statements who was the major Sufi lived in eighth and first half of nineenth centuries AH. This book had written by his cousin and fans Shamsodin Mohammad Badro_din Solaiman Morshdi according to book documents intercession and traditional narrations in the year 869 AH in the form of mystical prose.This opus corrected and published by Aref Noshahi and Moien Nezami at 1383 in Tehran by Kazeronie puplishing. The importance of Madan Aldorar is in improvement the Sufism history, Sufi literature, geografic issues,historical, language cognition and indigenous dialects,knowing gentels and  beauty of rumor. In this book allegories and figuratives has been used to convey and emphasize the meaning and content to redears.An allegory is a short description of ancestors experiences that have become popular among people and found in Persian literary texts.In this article ,to illustrate the style of the author's word and his tendency we are going to retrieve a "Some figuratives and allegories in Madan Aldorar" according to terms, meaning, tune and rumor.Findings the research  shows that the allegories are composed by his nature,and the most of them had generated from some major Sufi's verses,statements and Hadith,as we read .
  Keywords: Morshedi, Allegories, Madan Aldorar
 • Jafar Havasi * Pages 25-34

  The masterpieces of literature are as prismatic as the prism that we look at each side we see a range of colors and new world in it. The symbols and parables used in spiritual masnavi are also. It is written out of a different perspective, and it has a strange vision, as much as his vision and vision. symbols and parables are widely used in mystical works, which analysis and analysis leads to the opening of many nodes and ambiguities in the literature. The aim of this study is to examine the stands of symbols and symbols in Rumi's masnavi more relying on animals and animals, and by determining the place, what is the views of Mawlana on them? And each of these stories, the mystery and the symbols. the method of this study is descriptive and analytical and based on library research.

  Keywords: Masnavi, Symbols, secrets, story
 • Zahra Abavisani, Batool Fakhreslam *, Parvindokht Mashhoor, Mahdi Novrooz Pages 35-58
  Language is a set of signs, causes, and effects that make a particular cohesion, the foundation of literary creation, and the provider of new thoughts. Ferdowsi speaks of myth and mystery in some of Shahnameh`s stories, such as Ardeshir`s story and Karam Haftdad, which is presented in allegorical and different way. In addition to analyzing linguistic roles and communication model, this study examines the hidden codes and symbols in the story.Because of the coded allegories in the story, the main role of meta- language is that the main purpose of this study to understand and receive abstract messages and identify important secondary historical, social, and political meanings that have been codified. Understanding the new category of allegorical and symbolic works at the height of the epic and the kind of teaching that is also reported in historical stories.Finally, we find that Jacobson`s linguistic roles are appropriate for understanding the effect of coding, persuasion, and referral messages.
  Keywords: Shahnameh, Verbal Communication, Jacobson, coded allegory
 • Somayeh Avarand *, Azam Ezadi, Raziyeh Ahmadi Pages 59-75
  Every literary author uses literary and lingual techniques in the creation of her/ his work that leads to its beauty and rhetoric. Using literary and lingual techniques not only has a significant role in underlining the language of the work, but also, transforms it in to the authors' or poet's style which can be discovered through the analysis. Ahmad Reza Ahmadi, a modernist poet, in a collection of his works, has created allegories for children and adolescents with a double functions: on the one hand, they provoke the readers to read for pleasure; on the other hand, draw the readers' attention to the deep structure of the text. In this investigation which uses descriptive interpretive-content first of all, the techniques of allegorizing are considered in all those paper boats and then the created allegories in the mentioned book are interpreted. It is concluded that this book is replete with various allegories manifested in the words, sentences, and even the whole text that multiply the pleasure of reading. It also demonstrates that Ahmad Reza Ahmadi's allegories, the frequencies of which are orderly observed in the words, sentences and the whole text, are meaningfully related to the surface structure, also adding that, the minor symbols like the color, the time and the nature's constituents have greatly contributed to the creation of the major allegory.
  Keywords: allegorizing, children's, young adult literature, all those paper boats, Ahmad Reza Ahmadi
 • Safa Maleki, Kamran Pashaei Fakhri *, Parvaneh Adelzadeh Pages 76-100
  Psychological analysis of literary works and the creators of these works is one of the new methods of critique and research in Persian literature. Accordingly, in this paper, the components of satisfaction in Fereydoun Moshiri's poems based on Erickson's personality development theory with a symbolic and allegorical approach are examined. This research, in addition to clarifying the forms of satisfaction in Moshiri's poetry, also reveals the extent to which he has succeeded in applying the arrays of symbolism and allegory. Attention to the origin of symbols and the type of allegories is another issue that has been considered in this article. According to Erickson's theory, inner satisfaction is formed in the shadow of fruitfulness and hope. The manifestations of these two components in Moshiri's poems are seen in the form of positive personality traits, such as a sense of responsibility, love, struggle against ignorance and violence, avoidance of regret and despair, etc., and more in the form of symbolic and allegorical forms. The symbols used in Moshiri's poems are often taken from nature, and allegories are mostly used to express intellectual and human concepts.
  Keywords: allegory, symbol, satisfaction, Fereydoun Moshiri, Eric Erickson
 • Mozhgan Zamani *, Rafeze Keivanpour Pages 101-112
  One of the purposes of applying allegory in words is induction of religious, mystical and moral thoughts. So, the Sufis texts are full of all kinds of allegories. The Sufis, although, have benefited from allegories to express religious concepts and issues, but according to some definitions of some religious, they haven't used this efficient linguistic element. One of the terms, which is used in almost every mystical test, is monotheism. Because the Sufis have defined monotheism in the non-analogy and lack of allegory of God to something, they have never used allegory to define and explain this term. The authors of present speech have sought to express the views of Sufis on allegory analytically and descriptively. Therefore, they have gone to the great works of this way means Ghashiri, Mohammad Ghazali, Eyn Al Ghozat Hamdani, Suhrawardi, and Roozbehan Bagli to know how much they have agreed to iuse the allegory. They sometimes make allegory necessary and sometimes contrary to certainty.
  Keywords: monotheism, allegory, Certainty, Analogy