فهرست مطالب

مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه - سال پنجم شماره 2 (پیاپی 22، خرداد 1399)
 • سال پنجم شماره 2 (پیاپی 22، خرداد 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/03/14
 • تعداد عناوین: 6
|
 • فرشته لطفی زاده*، علی اصغر تشکری، سید مهدی میرغفوری صفحات 13-21
 • امین سالم قهفرخی*، محسن رستمی، ساهره علیخواه، سید رضا رضایی صفحات 23-33

  تشکیل تیم مدیریت بحران، متشکل از مقامات ارشد که دارای صلاحیت تصمیم گیری و اجرای تصمیمات در بحران هستند در واقع اولین گام در راستای تعریف مدیریت بحران می باشد اما مفهوم ساماندهی گروه های متنوعی از مردم در شرایط بحرانی ماهیتا بسیار مشکل ساز است. در فجایع و بحرانهای یک دهه اخیر شاهد آن هستیم که اختلافات و فرهنگ و منابع موجود می تواند بر مدیریت بحران در مناطق گردشگری تاثیر مثبت یا منفی بگذارد. ، تفاوتها در رهبری فرهنگی و سازمانی میتوانند به ما در درک بهتر ، پژوهش پیش رو به این موضوع می پردازد که چگونه مفاهیم اجتماعی فرایند مدیریت بحران در مقاصد گردشگری کمک کنند و نیز پیش زمینه وضعیت کلی بحرانها مورد بررسی قرار گرفته و فرهنگ ملی یا منطقه ای؛ رهبری و منابع؛ و چگونگی اثرگذاری این « رابطه بین مدیریت بحران و سه مفهوم خاص: با استفاده از ابعاد فرهنگی هافستید و ارایه یک مدل ترکیبی و یکپارچه » مفاهیم در نحوه اجرای فرایند مدیریت بحران شامل مفاهیم بحران و وابستگی آن به رویکردهای بین فرهنگی مورد بررسی قرار گرفته است.

  کلیدواژگان: مقاصد گردشگری، تصمیم گیری، رهبری، مدیریت بحران، تفاوت های فرهنگی
 • محمد دالمن پور، سعید محمدیان صفحات 35-42

  با پیچیدگی و رقابت رو به گسترش نوآوری به عنوان یکی از مزیتهای اصلی حیات شرکتها محسوب میشود .سازمانها برای بقا نیازمند ایده های نو و بدیع هستند به خلاقیت و نوآوری به عنوان دیدگاه راهبردی که برای سازمان مزیت رقابتی به همراه میآورد مینگرند در مطالعه حاضر به ارزیابی تاثیر سرمایه انسانی نوآورانه بر تمایل به نوآوری شرکتهای کوچک و متوسط صنایع غذایی استان زنجان پرداخته شده آزمون کولموگروف اسمیرنف جهت بررسی نرمال بودن متغیرها و آزمون انجام شد در پژوهش حاضر چهار متغیر مستقل spss همبستگی و رگرسیون جهت تعیین همبستگی شاخصها با نرم افزار آموزش - تحصیلات رضایت به تغییر و رضایت شغلی سرمایه انسانی نوآورانه بررسی و رابطه مثبت و معناداری بین متغیرهای مزبور با تمایل به نوآوری شرکتهای کوچک و متوسط صنایع غذایی مشاهده و پیشنهاداتی در خصوص بهبود و ارتقای تمایل به نوآوری شرکتهای مزبور ارایه شد

  کلیدواژگان: شرکتهای کوچک و متوسط، مزیت رقابتی، سرمایه انسانی نوآورانه
 • مسلم محمدی کشکولی، عباس ثابت*، علی انوری صفحات 43-52
 • حسن مقیسه صفحات 53-60

  با روزافزون شدن جمعیت شهرنشینی دیگر شهرها به تنهایی نتوانسته اند تمامی نیازهای خود را حل کنند بلکه نیاز به مدیریت درست و بخردانه لازمه توسعه شهرها میباشد. البته در این بین آگاهی مردم از حقوق و قوانین شهری و همچنین مشارکت شهروندان در حیطه اداره امور شهر خود به عنوان حقی که هر شهروند دارد، میتواند بر توسعه مدیریت شهری تاثیر زیادی داشته باشد. سرمایه اجتماعی دارای مولفه ها و ابعاد فراوانی است که از میان آنها سه بعد اعتماد، مشارکت و آگاهی از ابعاد اصلی آن بشمار میروند که این پژوهش سعی بر آن دارد که به تحلیل و ارزیابی این ابعاد بالاخص بعد تعیین رابطه و اثرگذاری شهروندان در نظارت ، مشارکتی سرمایه های اجتماعی بپردازد. هدف اصلی این تحقیق؛ شناسایی عمومی با رویکرد نقش مشارکت شهروندان و تولید سرمایه اجتماعی میباشد. لذا با تبیین نظارت همگانی به عنوان یکی از مولفه های مدیریت و مدیریت شهری در عصر حاضر و لزوم کاربست عنصر مشارکت اجتماعی در جهت توفیق و کارآمدی نظام مدیریت شهری در راستای ارایه خدمات مناسب به شهروندان به افزایش و زایش سرمایه اجتماعی درنتیجه رضایت شهروندان و اعتماد عمومی از نحوه عملکرد سیستم مدیریت شهری پرداخته میشود.

  کلیدواژگان: مشارکت، سرمایه اجتماعی، نظارت همگانی، مدیریت شهری