فهرست مطالب

 • سال شانزدهم شماره 1 (پیاپی 57، بهار 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/04/08
 • تعداد عناوین: 10
|
 • منال اعتمادی، علیرضا اولیایی منش*، محمدمهدی تدین، الهام رستمی، محمد شیری، امیرعباس فضایلی، محمدجواد کبیر، علی محرابی بهار، عباس وثوقی مقدم صفحات 4-19
  مقدمه و اهداف

  هدف این مطالعه روانسنجی ابزار ارزیابی تاب آوری نظام سلامت، اندازه گیری آن و معرفی الگوی مفهومی برای تحلیل کیفی در نظام سلامت ایران در مواجهه با بحران کووید-19 می باشد.

  روش کار

  در این مطالعه ترکیبی، تعیین روایی صوری و محتوا با استفاده از نظر 10 نفر از متخصصین انجام و روایی سازه از طریق پیمایش الکترونیک 178 نفر از بازیگران نظام سلامت بررسی شد. تاب آوری در 5 بعد و 31 سنجه با مقیاس لیکرت اندازه گیری شد.

  یافته ها

   میانگین درصدی سطح تاب آوری نظام سلامت، 08/41 در سطح متوسط و میانگین درصدی (انحراف معیار) پنج بعد آن شامل آگاهی  2/39 (21)، تنوع 7/38 (21)، خوتنظیمی36 (6/20)، یکپارچگی 9/39 (5/21) و تطبیق 2/41 (8/21) بوده است. تحلیل عاملی تاییدی، حاکی از برازش مناسب اطلاعات با ساختار پنج مولفه ای بود.سلامت بیشترین سطح تاب آوری را برای نظام سلامت در این بحران برآورد کرده بودند. تحلیل عاملی تاییدی، حاکی از برازش مناسب اطلاعات با ساختار پنج مولفه ای بود. روایی پرسشنامه براساس روایی صوری، محتوا، سازه و پایایی ابزار با محاسبه ی مقدار آلفای کرونباخ که به ترتیب برای ابعاد آگاهی، تنوع، خودتنظیمی، یکپارچگی و تطبیق مقادیر89/0، 73/0، 72/0، 91/0 و 88/0 بدست آمد، که نشان از همبستگی گویه ها و اعتبار بالای پرسشنامه در اندازه گیری ابعاد تاب آوری است.

  نتیجه گیری

   بیشترین میزان تاب آوری در بعد تطبیق و کمترین در بعد خودتنظیمی برآورد شد که نشان داد نظام سلامت در مشارکت دادن بخش خصوصی و طراحی نظام ارایه خدمات اقتضایی نیاز به اصلاح دارد. پرسشنامه می تواند به عنوان ابزار استاندارد ارزیابی تاب آوری نظام سلامت مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: تاب آوری، نظام سلامت، بحران، کووید19، ایران
 • بهروز معتمدی زاده، حسین انصاری*، ابوالفضل پاینده، سید مهدی طباطبایی، عباس رمضان پور امیردهی صفحات 20-29
  مقدمه و اهداف

  با وجود درمان موثر، رخداد عود در بیماران مبتلا به سل یکی از مهم ترین چالش های درمان است. این مطالعه با هدف بررسی عوامل خطر مرتبط با عود این بیماری طراحی شد.

  روش کار

  در این مطالعه مورد- شاهدی لانه گزیده، تعداد 202 بیمار با عود سل و 202 شاهد همسان شده  از نظر سن، جنس و محل سکونت، از هم گروه بیماران مسلول سال های 97-1390 در استان سیستان وبلوچستان انتخاب و بررسی شدند. داده ها با استفاده از پرونده ها و مصاحبه جمع آوری شدند. برای تجزیه و تحلیل از آزمون های t مستقل، مربع کای و رگرسیون لجستیک چندگانه شرطی استفاده شد.

  یافته ها

  سابقه مصرف مواد (1/6=OR)، سه مثبت بودن درجه اسمیر خلط (03/3 =OR)، نتیجه رادیوگرافی قفسه سینه به نفع سل (9/4=OR)، داشتن مقاومت دارویی (3/7=OR)، وضعیت اقتصادی- اجتماعی پایین (9/3=OR)، داشتن علامت کاهش وزن (1/3=OR)، داشتن درد قفسه سینه (2/3=OR)، داشتن مشکلات گوارشی (1/22=OR)، سابقه استعمال دخانیات (1/6=OR) و داشتن سابقه زندان (7/3= OR) به طور معنی داری شانس عود سل را افزایش می دهد (05/0p<). از طرفی شانس عود سل در بیماران با علامت سرفه (29/0=OR) و بعد پایین خانوار (28/0=OR) به طور معنی داری کم تر بود (05/<0p).

  نتیجه گیری

  مهم ترین عوامل موثر بر عود سل در جنوب شرق ایران استعمال دخانیات،مصرف مواد، شرایط زندگی وشرایط مربوط به بیماری است. به طور کلی فاکتورهای اپیدمیولوژیک مرتبط با عود سل در مناطق مختلف متفاوت بوده و ارایه راهکارهای پیشگیری و آموزش بیماران و خانواده ها باید با توجه به این عوامل باشد.

  کلیدواژگان: سل، عود، مورد- شاهدی لانه گزیده
 • نسرین مقیمی*، قباد مرادی، شیلان امیری، افشین سعیدی صفحات 30-37
  مقدمه و اهداف

  آرتریت روماتویید بیماری مزمن و پیشرونده مفاصل است که با علایم مفصلی و سیستمیک خود را نشان می دهد. هدف این مطالعه تعیین کیفیت زندگی بیماران مبتلا به آرتریت روماتویید و ارتباط آن با شاخص توده بدنی بود.

  روش کار

  این پژوهش از نوع مطالعه توصیفی- تحلیلی است، که روی 195 بیمار مبتلا به آرتریت روماتویید در بیمارستان توحید سنندج انجام شد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ای شامل مشخصات دموگرافیک، بالینی بیماری و کیفیت زندگی بود که بر اساس ابزار SF-36 جمع آوری شد.

  یافته ها

  در این مطالعه افرادی که شدت بیماری بالای 6/2 بر حسب معیار Disease Activity Score 28 داشتند در مردان 40 درصد، و در زنان 58 درصد بود. کیفیت زندگی در هریک از ابعاد عملکرد فیزیکی، انرژی/ خستگی و سلامت عمومی در گروه زنان و مردان تفاوت آماری معنی داری داشته است (05/0<p). کیفیت زندگی در تمام ابعاد با شاخص BMI ارتباط معکوس نشان داده است. بین شدت بیماری و هر یک از ابعاد درد، سلامت عمومی و تغییرات عمومی ارتباط آماری معنی داری دیده شد (05/0<p).

  نتیجه گیری

   کیفیت زندگی در بیماران مبتلا با آرتریت روماتویید می تواند با شاخص توده بدنی و شدت بیماری آرتریت روماتویید در ارتباط باشد بنابراین به نظر می رسد لازم است سیاست گذاران سلامت یا پزشکان بالینی که با این گروه از بیماران در ارتباط هستند، توجه بیش تری در خصوص این دو فاکتور در افزایش کیفیت زندگی آن ها داشته باشند.

  کلیدواژگان: آرتریت روماتوئید، کیفیت زندگی، شاخص توده بدنی
 • احسان مصطفوی، قباد مرادی، خالد رحمانی، فاطمه جهانبخش، سنا عیب پوش، مرجان کی پور، ابراهیم قادری، حسین عرفانی، کتایون حاجی باقری، محمد زینلی، مظاهر خدابنده لو، محمدرضا شیرزادی* صفحات 38-47
  مقدمه و اهداف

  هدف از این مطالعه، ارایه خلاصه ای از برنامه مراقبت و کنترل هاری در انسان در کشور، دست آوردها و نقاط قوت و ضعف آن است.

  روش کار

  این مطالعه، مروری بر برنامه کشوری مراقبت و کنترل هاری در انسان است. منابع اطلاعاتی مورد استفاده برای این پژوهش شامل داده ها، گزارش ها، مستندها و دستورالعمل های منتشر شده است. در این مطالعه هم چنین، دیدگاه ذی نفعان، کارشناسان و دست اندرکاران برنامه نیز مورد مرور قرار گرفته است.

  یافته ها

   با توجه به این که هاری یک بیماری قابل انتقال از حیوان به انسان است، مراقبت و کنترل موثر آن نیاز به همکاری مطلوب بین چندین سازمان دارد. هم چنین، باتوجه به قرارگرفتن ایران در منطقه ای اندمیک از نظر بیماری، برای موفقیت در امر پیشگیری، کنترل و مراقبت بیماری، نیاز به توسعه همکاری های منطقه ای و بین المللی دارد. خدمات مراقبت حیوان گزیدگی و هاری در کشور در بیش از 700 مرکز مرتبط در کشور به طور رایگان ارایه می شود. مهم ترین دست آوردهای برنامه شامل درمان پیشگیرانه به موقع برای موارد حیوان گزیده، کسب آگاهی از پراکندگی جغرافیایی بیماری، شناسایی استان های پرخطر و کاهش درصد موارد مرگ ومیر است.

  نتیجه گیری

   برنامه در بعد پیشگیری ثانویه و کسب بینش درمورد پراکندگی بیماری دست آوردهای مطلوبی داشته است. جنبه هایی از برنامه کماکان نیاز به تقویت و توجه دارد که شامل ارتقای آموزش و آگاهی جمعیت در معرض خطر، پیشگیری از گزش توسط حیوانات، واکسیناسیون تمامی سگ های اهلی، کنترل جمعیت سگ های ولگرد، کنترل هاری در حیوانات وحشی و جمع آوری و دفع صحیح زباله در کشور است.

  کلیدواژگان: هاری، حیوان گزیدگی، بیماری های مشترک انسان و حیوان، مراقبت، ایران
 • مصطفی صابری، مهرداد حسین پور، احمد خالق نژاد طبری، حمید سوری، محمدرضا مرآثی* صفحات 48-56
  مقدمه و اهداف

  ناهنجاری های مادرزادی به عنوان نقایص تولد و انحرافات آشکار مادرزادی شناخته می شوند. در سراسر جهان حدود
   7-3 درصد از نوزادان با این ناهنجاری ها به دنیا می آیند. هدف از انجام این مطالعه تعیین بروز ناهنجاری مادرزادی و عوامل مرتبط با آن در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی در شهر اصفهان در سال 1395 است.

  روش کار

  این مطالعه از نوع مقطعی بوده و گروه مطالعه شامل نوزادان متولد شده در سال 1395 بودند. داده های جمع آوری شده توسط  نرم افزار SPSS نسخه 20 و با استفاده از آزمون های مربع کای، من ویتنی و رگرسیون لجستیک چندگانه تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

   از مجموع 5455 پرونده، 121 نوزاد مبتلا به ناهنجاری مادرزادی عمده شناسایی شد. میزان بروز ناهنجاری عمده مادرزادی 2/2 درصد نوزادان زنده متولد شده برآورد شد. بین گروه خونی مادر، نسبت خویشاوندی، جنس و قد نوزاد با ناهنجاری مادرزادی در نوزادان رابطه آماری معنی دار مشاهده شد (05/0 <p). 7/26 درصد از کل ناهنجاری ها مربوط به اندام ها و کم ترین ناهنجاری مربوط به ناهنجاری های ژنتیک، دستگاه گوارش، مقعد و ستون فقرات با شیوع 0.7 درصد در هرکدام بود.

  نتیجه گیری

   توجه بیش تر به مشاوره ژنتیک پیش از ازدواج برای جوانان به منظور شناخت عامل نسبت خویشاوندی به عنوان فاکتور خطر در بروز ناهنجاری ژنتیکی و هم چنین آموزش زنان باردار در زمینه دریافت به موقع ریزمغذی ها نقش مهمی  برای کنترل ناهنجاری ایفا می نماید.

  کلیدواژگان: بروز، ناهنجاری مادرزادی، عوامل خطر، نوزاد، اصفهان
 • سعیده رحمانی، منوچهر کرمی، پگاه آمری، مریم آدابی، امین دوستی ایرانی* صفحات 57-70
  مقدمه و اهداف

  پس از معرفی واکسن نوموکوک افزایش بیماری به علت سروتایپ های غیر اختصاصی واکسن در کشورهای دریافت کننده واکسن مشاهده شده است. هدف از این مطالعه تعیین توزیع مکانی پوشش واکسن سروتایپ های شایع استرپتوکوکوس پنومونیه پس از معرفی واکسن در کشورهای دریافت کننده واکسن بود.

  روش کار

  پایگاه های معتبر بین المللی شامل Scopus، Medline و Web of science تا نوامبر سال 2018 جست وجو شد. مطالعه هایی که شیوع سروتایپ های استرپتوکوک پنومونیه در افراد حامل، بیمار، جایگزینی سروتایپ ها و شیوع سروتایپ های شایع استرپتوکوکوس را بررسی کرده بودند؛ وارد مطالعه شدند. توزیع مکانی کشورهای دریافت کننده واکسن با استفاده از نرم افزار ArcGIS  نسخه 1. 6 .10 تعیین شد.

  یافته ها

   از مجموع 6989 مقاله در نهایت 324 مقاله وارد مطالعه شدند. بیشترین سهم کشورهای دریافت کننده واکسن به ترتیب در مناطق آفریقا، اروپا و غرب اقیانوس آرام بود. پوشش واکسیناسیون در کشورهای دریافت کننده واکسن تا سال 2017 رو به افزایش بود. سروتایپ های شایع پس از معرفی واکسن شامل 19A, 5, 3, 14, 19F, 7F, 23F, 6B و سروتایپ های غیر اختصاصی واکسن 12F, 8, 15A/B, 11A بودند.

  نتیجه گیری

  یافته های این مطالعه نشان داد که با وجود افزایش پوشش واکسیناسیون پنوموکوک در کشورهای دریافت کننده واکسن، در بسیاری از کشورهای جهان، واکسن پنوموکوک در برنامه ایمن سازی آن ها نیست. علاوه بر این پس از معرفی واکسن سروتایپ های 19A, 5, 3, 14, 19F, 7F, 23F, 6B هم چنان از سروتایپ های شایع در کشورهای دریافت کننده واکسن هستند. بنابراین سیاست گذاران سلامت در کشورهای مختلف باید بر اساس سروتایپ های شایع پنوموکوک برای ایمن سازی اقدام کنند.

  کلیدواژگان: استرپتوکوک پنومونیه، واکسن پنوموکوک، سروتایپ، مرور ساختار یافته
 • مائده امینی، انوشیروان کاظم نژاد*، فرید زایری، اعظم امیریان، نورالسادات کریمان صفحات 71-80
  مقدمه و اهداف

  دیابت بارداری یک عارضه طبی در بارداری بوده که تشخیص دیرهنگام آن می‏تواند اثرات نامطلوبی روی مادر و جنین بگذارد. هدف از انجام این پژوهش، برآورد پارامترهای دقت یک نشانگر زیستی برای پیش‏بینی زودهنگام دیابت بارداری در غیاب یک تست استاندارد مرجع کامل بود.

  روش کار

  این مطالعه روی 523 خانم باردار که در سال های 96 و 97 به بیمارستان‏های مهدیه و طالقانی تهران مراجعه کرده بودند، انجام شد. مقادیر اندازه‏گیری شده بتا گنادوتروپین جفتی انسانی به عنوان پیشگوی دیابت بارداری برای همه زنان شرکت‏ کننده در هفته 17-14 بارداری در چک لیست مربوط ثبت شد. برای برآورد حساسیت، ویژگی و مساحت زیر منحنی راک، از مدل متغیر پنهان بیزی استفاده شد. برآورد بیزی پارامترها در بسته نرم ‏افزاری R2OpenBUGS در نرم‏افزار R نسخه 3.5.3 محاسبه شد.

  یافته ها

   میانه سن بارداری زنان شرکت کننده در این مطالعه، 33 سال بود. در نبود آزمون مرجع کامل، یافته های مدل به‏کار رفته برای مقدارهای حساسیت، ویژگی و مساحت زیر منحنی راک مربوط به بتا گنادوتروپین جفتی انسانی به ترتیب برابر با 71 درصد (فاصله باورمند 95 درصد: 98/0-43/0)، 64 درصد (فاصله باورمند 95 درصد: 67/0-60/0) و 72/0 (فاصله باورمند 95 درصد: 98/0-50/0) بود.

  نتیجه گیری

   بر اساس یافته های به‏دست آمده در این مطالعه، بتا گنادوتروپین جفتی انسانی در غیاب تست مرجع کامل می‏تواند برای پیش‏بینی زودهنگام دیابت در خانم‏ های باردار مناسب باشد.

  کلیدواژگان: مدل متغیر پنهان، منحنی راک، روش بیزی، دیابت بارداری، گنادوتروپین جفتی انسانی
 • منوچهر کرمی، خالد رحمانی، قباد مرادی، محمدمهدی گویا، اعظم صبوری، کیانا انتظار مهدی، غزال کمالی، سید محسن زهرایی* صفحات 81-89
  مقدمه و اهداف

  حذف و ریشه کنی سرخک نیازمند طراحی و اجرای یک نظام مراقبت منسجم در هر کدام از کشورهای مختلف جهان است. هدف از انجام این مطالعه مروری بر نظام مراقبت سرخک در ایران است.

  روش کار

  داده های این مطالعه از نظام مراقبت مرکز مدیریت بیماری های واگیر، بررسی اسناد، مدارک، کتاب ها و مقاله های منتشر شده و مصاحبه با صاحبان فرایند و صاحب نظران نظام مراقبت سرخک در سال های 98-1396 اخذ شد.

  یافته ها

   نظام مراقبت سرخک بر اساس راهبرد جهانی حذف سرخک، طراحی شده است و برای تمام موارد تب و بثورات ماکولوپاپولار شناسایی شده اقدام هایی  مانند گزارش تلفنی ظرف 24 ساعت بر اساس تعریف های استاندارد، تهیه نمونه از فرد و ارسال برای آزمایشگاه، انجام بررسی بالینی و اپیدمیولوژیک مورد و ثبت مورد در قالب فرم بررسی انفرادی انجام می شود.

  نتیجه گیری

   اجرای مراقبت کامل موارد مشکوک به سرخک و پوشش گسترده واکسیناسیون در کودکان زیر 2 سال در یک نظام مراقبت منسجم و پاسخ سریع به طغیان منجر به تحقق برنامه حذف سرخک و حذف انتقال بومی در ایران شده است. اگرچه وضعیت موجود نظام مراقبت سرخک در ایران مطلوب به نظر می رسد، اما از آن جا که ایران در مرحله حذف بیماری قرار دارد، افزایش حساسیت در نظام گزارش دهی موارد تب و بثورات ماکولوپاپولار و حفظ وضع موجود در پوشش واکسیناسیون برای تداوم وضعیت حذف ضروری است.

  کلیدواژگان: سرخک، حذف، نظام مراقبت، بیماری های واگیر، ایران
 • سعیده آقامحمدی، اردشیر خسروی، الهه کاظمی، عزیزالله عاطفی* صفحات 90-99
  مقدمه و اهداف

  بخش اعظم منبع تشخیص سبب های مرگ در ایران، بیمارستان ها هستند که بررسی این علت ها و شناسایی سبب های نامناسب ثبت شده می تواند منجر به شناسایی مشکلات در زمینه ثبت سبب های مرگ شده و به ارتقای این نظام ثبتی کمک شایانی نماید. این مطالعه با هدف بررسی کیفیت سبب های مرگ ثبت شده در بیمارستان های ایران در سال 1395 انجام شده است.

  روش کار

  جمعیت مطالعه، تمامی مرگ های ثبت شده در سامانه ثبت و طبقه بندی سبب های مرگ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال 1395 بوده است. برای تحلیل کیفی داده های سبب های مرگ از ابزار سازمان جهانی بهداشت (ANACONDA) استفاده شد.

  یافته ها

   بر اساس یافته های این بررسی 24درصد سبب های مرگ های ثبت در بیمارستان دارای خطای طبقه بندی (Miscalssification) بوده و در گروه سبب های پوچ مرگ قرار گرفته اند. در میان گروه های سنی، بیش ترین درصد گروه علت های پوچ مرگ در گروه سنی بالای 70 سال و بیش ترین درصد سبب های درست مرگ متعلق به گروه سنی زیر یک سال بوده است و بین 5 گروه سبب های پوچ مرگ، گروه سبب های فاقد جزییات کافی در طبقه بندی بین المللی بیماری ها، دارای بیش ترین درصد اشت.

  نتیجه گیری

   حدود 25 درصد از سبب های مرگ های تشخیص داده شده در بیمارستان های ایران در گروه علت های پوچ قرار گرفته اند که برای برنامه ریزی و سیاست گذاری ها قابل استفاده نیستند. بنابراین لازم است برای ارتقای همه جانبه نظام ثبت علت های مرگ در بیمارستان های کشور مداخله هایی از جمله اجرای برنامه های ارزیابی فرایندها و آموزش های مستمر برای پزشکان و کدگذاران علت های مرگ پیش بینی و اجرا شود.

  کلیدواژگان: علت های مرگ، کیفیت، بیمارستان، ایران
|
 • M. Etemadi, A. Olyaeemanseh*, MM. Tadayon, E. Rostami, M. Shiri, AA. Fazaeli, MJ. Kabir, A. Mehrabi Bahar, A. Vosough Moghadam Pages 4-19
  Background and Objectives

  The study aimed to analysis the psychometric properties of the health system resilience scale, assessing it and to introduce a conceptual model for qualitative analysis of Iran health system in the face of the civid-19 crisis.

  Methods

  In this Mixed-method study, the determination of face and content validity was performed using 8 experts. The structure validity was investigated in a cross-sectional study through an electronic survey of 178 actors in the Iran health system. Resilience has been assessed in five dimensions using 5point Likert scale.

  Results

  The percentage mean score of the Iranian health system resilience in the face of the Covid19 crisis was 41/08 and in the moderate level. The percentage mean score (standard deviation) for 5 dimension include awareness 39/2 (21), diversity 38/7 (21), self-regulation 36 (20/6), integration 39/9 (21/5) and adaptation 41/2 (21/8). Confirmatory factor analysis indicated the appropriate fit of the information with the five-component structure.

  Conclusion

  The maximum score of resilience dimension belongs to adaptation and the lowest to the self-regulation indicating that it requires interventions to involve the private sector, and to design a new delivery system for crisis situations. The questionnaire can be used as a standard instrument for assessing the health system resilience.

  Keywords: Resilience, Health system, Crisis, COVID-19, Iran
 • B .Moatamedizadeh, H. Ansari*, A.Payandeh, SM. Tabatabae, A. Ramazanpouramirdehi Pages 20-29
  Background and Objectives

  In addition to effective treatment, tuberculosis recurrence is a very important challenge regarding the treatment of this infection. This study was conducted to evaluate the risk factors associated with tuberculosis recurrence.

  Methods

  In this nested case-control study, 202 tuberculosis patients with recurrence and 202 matched controls in terms of age, sex and place of residence were studied. The cases and controls were selected from a cohort of tuberculosis patients in Sistan and Baluchestan province between 2011 and 2018. The data were collected using interviews and patients’ records. The independent t-test, chi-square and multiple conditional logistic regression were used to analyze the data.

  Results

  The drug abuse history (OR=6.1), 3+ smear positive (OR=3.03), chest X-ray suggestive of tuberculosis (OR=4.9), drug resistance (OR=7.3), low socioeconomic status (OR=3.9), weight loss (OR=3.1), chest pain (OR=3.2), history of digestive disease (OR=22.1), smoking (OR=6.1), and imprisonment (OR=3.7) significantly increased the chance of recurrence among tuberculosis patients (p<0.05). On the other hand, the chance of recurrence was significantly lower in patients with coughs (OR=0.29) and a small family size (OR=0.28).

  Conclusion

  According to the results, tobacco use, drug use, low socio-economic status, life conditions, and disease conditions are the most important determinants of tuberculosis recurrence. In general, epidemiologic factors related to tuberculosis recurrence are not similar in different regions; therefore, educational programs for patients and their families and prevention methods should be considered based on related factors in different regions.

  Keywords: Tuberculosis, Recurrence, Nested case-control Study
 • N. Moghimi*, GH. Moradi, SH .Amiri, A. Saeedi Pages 30-37
  Background and Objectives

  Rheumatoid arthritis is a chronic, progressive disease of the joints that presents with articular and systemic symptoms. The purpose of this study was to determine the quality of life in patients with rheumatoid arthritis and its relationship with body mass index.

  Methods

  This descriptive-analytical study was performed in 195 patients with rheumatoid arthritis in Tohid Hospital, Sanandaj, Iran. The data collection tool was a questionnaire including demographic and clinical characteristics. The SF-36 instrument was used to evaluate the quality of life.

  Results

  In the study, 40% of men and 58% of women had a disease severity higher than 2.6 according to the Disease Activity Score 28. There was a significant difference in all dimensions of quality of life including physical function, energy / fatigue and general health between men and women (P <0.05). All dimensions of quality of life were inversely correlated with BMI. There was a significant relationship between the disease severity and each of the dimensions of pain, general health and general changes (P <0.05).

  Conclusion

  Quality of life in patients with rheumatoid arthritis is correlated with body mass index and severity of rheumatoid arthritis; therefore, it seems that health policy makers or clinical practitioners need to pay more attention to these two factors to increase the patients’ quality of life.

  Keywords: Rheumatoid arthritis, Quality of life, Body mass index
 • E .Mostafavi, GH. Moradi, KH. Rahmani, F. Jahanbakhsh, S. Eybpoosh, M. Keypour, E. Ghaderi, H. Erfani, K. Hajibagheri, M .Zeinali, M. Khodabandehloo, M. Shirzadi* Pages 38-47
  Background and Objectives

  The purpose of this study was to present a summary of the rabies surveillance program in humans in the country, its achievements and its strengths and weaknesses.

  Methods

  This study was a review of the country's plan for surveillance and control of rabies in humans. The sources of information included the data, reports, documents, and published guidelines. The viewpoints of stakeholders and experts were also reviewed in this study.

  Results

  Since rabies is a zoonotic disease, its effective management requires a good collaboration between several organizations. Moreover, because Iran is located in an endemic region, there is a need for the development of regional and international cooperation for the success of disease prevention, control and management. Animal services for biting and rabies control are provided free of charge in more than 700 centers in the country. Major achievements of the program include timely preventive treatment for animal bite cases, knowledge of the geographical distribution of the disease, identification of high-risk provinces, and decreasing the percentage of human deaths.

  Conclusion

  The program has performed well for rabies secondary prevention. Some aspects of the program, however, still need to be improved, including improvement of educational programs targeting general population and high-risk groups, animal bite prevention, vaccination of domestic dogs, controlling the population of stray dogs, rabies control in wild animals, and proper waste collection and disposal.

  Keywords: Rabies, Zoonoses, Surveillance, Iran
 • M .Saberi, M. Hosseinpour, A. Khaleghnejad, H. Soori, MR. Maracy* Pages 48-56
  Background and Objectives

  Congenital anomalies are also known as birth defects and congenital disorders. Congenital anomalies occur in about 3-7% of the newborn babies worldwide. The purpose of this study was to determine the incidence of congenital anomalies and their determinants in hospitals affiliated with Isfahan University of Medical Sciences in 1395.

  Methods

  This cross-sectional study was conducted in all infants born in 1395. The data were analyzed with the SPSS software version 20 using Binary logistic regression.

  Results

  Of 5455 births in Isfahan hospitals, 121 neonates were diagnosed with major congenital anomalies. The total incidence of major congenital anomalies was 2.2 per 100 births. The results showed a statistically significant relationship between maternal blood group, consanguinity, sex and height of infant with congenital anomalies in newborns (P <0.05). Moreover, 26.7% of all abnormalities were related to limbs and the lowest percentage was related to genetic abnormalities, digestive system, anus, and spine with an incidence of 0.7% for each.

  Conclusion

  More attention should be paid to premarital genetic counseling in order to identify the consanguinity factor as a risk factor for genetic abnormalities. Moreover, pregnant women should be educated about the timely intake of micronutrients to control abnormalities.

  Keywords: Incidence, Congenital abnormalities, Risk factors, Newborn, Isfahan
 • S. Rahmani, M. Karami, M .Adabi, A. Doodty Irani* Pages 57-70
  Background and Objectives

  After the introduction of the pneumococcal vaccine, an increase has been observed in the disease due to nonspecific stereotypes of the vaccine. This study was conducted to determine the spatial distribution of pneumococcal vaccine coverage and common stereotypes of streptococcus pneumonia after vaccine introduction in the vaccine recipient countries.

  Methods

  The Web of Sciences, Medline, and Scopus were searched using a designed search strategy. Studies that reported the prevalence of the stereotypes of streptococcus pneumonia and replacement of the stereotypes were included. In addition, the coverage of pneumococcal vaccination in the countries was extracted from the reports of the World Health Organization. The spatial distribution of vaccine recipient countries and vaccination coverage were determined using the ArcGIS 10.6.1.

  Results

  Of 6989 retrieved references, 325 studies were included. The highest proportion of vaccine recipient countries were in the African, European and Western Pacific regions. The vaccination coverage increased up to 2017 in the vaccine recipient countries. The common specific vaccine serotypes after the introduction of vaccine were 19A, 5, 3, 14, 19F, 7F, 23F, 6B. In addition, common nonspecific vaccine serotypes were 11A, 15A/B, 8, and 12F.

  Conclusion

  The results indicated pneumococcal vaccination is not included in the immunization program in many countries. In addition, common serotypes after vaccine introduction of include 19A, 5, 3, 14, 19F, 7F, 23F, 6B. Therefore, it is recommended the health policymakers have a plan for pneumococcal vaccine introduction based on the pattern of the commonly detected stereotypes.

  Keywords: Streptococcus pneumonia, Pneumococcal vaccine, Serotype, Systematic review
 • M. Amini, A. Kazemnejad*, F. Zayeri, A. Amirian, N. Kariman Pages 71-80
  Background and Objectives

  Gestational diabetes mellitus (GDM) is a medical problem in pregnancy, and its late diagnosis can cause adverse effects in the mother and fetus. The purpose of this research was to estimate the accuracy parameters of a biomarker for early prediction of gestational diabetes in the absence of a perfect reference standard test.

  Methods

  This study was conducted in 523 pregnant women who presented to Mahdieh Hospital and Taleghani Hospital affiliated with Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran 2017-2018. As a predictor for detecting GDM, beta- human chorionic gonadotropin (β-hCG) measurements were recorded during 14-17th weeks’ gestation in a checklist. The Bayesian latent variable model was used to estimate the sensitivity, specificity, and area under receiver operating characteristic curve (AUC). Bayesian parameter estimation was calculated using the R2OpenBUGS package in R version 3.5.3.

  Results

  The median gestational age was 33 years. In the absence of a perfect reference test, the applied model had a sensitivity, specificity, and AUC of 78% (95% credible interval (CrI): 0.66-0.83), 83% (95% CrI: 0.74-0.89), and 0.72 (95% CrI: 0.64-0.88) for β-hCG, respectively.

  Conclusion

  According to the results of this study, β-hCG may be an acceptable biomarker for early diagnosis of diabetes in pregnant women in the absence of a perfect reference test.

  Keywords: Latent variable modeling, ROC curve, Bayesian approach, Gestational diabetes, Human chorionic gonadotropin
 • M. Karami, KH. Rahmani, GH. Moradi, MM. Gouya, A. Sabouri, K. Entezar Mahdi, GH. Kamali, SM .Zahraei* Pages 81-89
  Background and Objectives

  Elimination and eradication of measles requires designing and implementing an enhanced surveillance system. The purpose of this study was to review the measles surveillance system in Iran.

  Methods

  The data of this study were obtained from the surveillance system of the Center for Communicable Disease Control; a review of the records, documents, books, and published articles; and interviews with process owners and experts of measles surveillance in 2017-2019.

  Results

  Iran has a surveillance plan to eliminate the measles. The current design for suspected cases of measles in Iran is a case-based surveillance system, in which for each identified case with fever and maculopapular rashes, some activities such reporting, laboratory confirmation, clinical and epidemiological investigation and case registration in individual forms are done.

  Conclusion

  Complete surveillance of cases suspicious of measles and high coverage of vaccination in children less than 2 years in a cohesive surveillance system and rapid response to the outbreak have led to lack of occurrence of indigenous measles in Iran. Although the current status of the measles surveillance system in Iran seems to be favorable, since Iran is at the stage of measles elimination, it is essential to increase the sensitivity of the reporting system for suspected cases of measles and to maintain the status of vaccine coverage to save elimination status.

  Keywords: Measles, Elimination, Surveillance system, communicable diseases, Iran
 • S .Aghamohamadi, A. Khosravi, E. Kazemi, A. Atefi* Pages 90-99
  Background and Objectives

  A large proportion of the data of cause of death is registered in hospitals in Iran. Assessment of the death data can help to identify the problems of cause of death registration system and improve it. Therefore, this study was conducted to review the quality of cause of death registration in Iranian hospitals in 2016.

  Methods

  All hospital deaths in 2016 were reviewed and classified by age group and sex using the Ministry of Health’s death registration system. Analysis of Causes of National Deaths for Action (ANACONDA) was used to evaluate the quality of the data of cause of death.

  Results

  About 24% of the recorded hospital deaths were assigned to garbage code categories. The highest percentage of this group was seen in the age group over 70 years old and the highest percentage of well-defined causes of death was seen in the age group below one year. Moreover, among the five groups of garbage code causes of death, the group with insufficient details of the cause of death based on ICD classification had the highest percentage in all age groups.

  Conclusion

  Since a substantial proportion of the causes of deaths registered in the Iranian hospitals are categorized in the garbage code categories and cannot be used for planning and health policy making, it is necessary to design a comprehensive plan to implement interventions such as implementation of process evaluation programs and training programs for physicians and coders.

  Keywords: Causes of death, Quality, Hospital, Iran