فهرست مطالب

 • سال هشتم شماره 1 (پیاپی 14، بهار و تابستان 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/04/24
 • تعداد عناوین: 12
|
 • محمد ثوابی، محمدرضا صفاریان طوسی*، غلامرضا خوی نژاد صفحات 5-23
  زمینه وهدف

  طلاق، شایع ترین تاثیر مخرب تعارض وکاهش نارضایتی زناشویی است. تعارض ورضایت زناشویی درسلامت وکارکردخانواده ازاهمیت زیادی برخورداراست. هدف این پژوهش اثربخشی مداخله معنوی مبتنی بر بخشش وامیدبرافزایش رضایت مندی و کاهش تعارضات زوجین درمعرض طلاق شهرمشهدبود.

  روش

  پژوهش حاضر ازنوع شبه آزمایشی، نمونه پژوهش به شیوه دردسترس از بین زوجین درمعرض طلاق شهرستان مشهد 30زوج مراجعه کننده به مراکزمشاوره انتخاب وازبین زوجین 15زوج به صورت تصادفی درگروه آزمایش و15زوج درگروه کنترل قرارگرفتند. مداخله آزمایشی در8جلسه 90دقیقه ای برای گروه آزمایش اجراوگروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکردند. برای جمع آوری داده ها از4 پرسش نامه رضایت زناشویی اینریچ(فرم47 سوالی)، مقیاس سنجش بخشودگی پولارد و همکاران، مقیاس امید اسنایدر، تعارضات زناشویی (42 سیوالی)استفاده شد. تحلیل داده ها با روش آماری کواریانس انجام شد.

  یافته ها

  نتایج پژوهش نشان دادند مداخله مبتنی بر بخشش وامید اثرمعنی داری درسطح 0001/ p=برافزایش رضایت مندی وکاهش تعارضات زناشویی زوجین درمعرض طلاق داشته است.

  نتیجه گیری

  ازآنجا که امید یک فرایند مساله مدار وبخشش یک فرایند هیجان مداراست، ترکیب این دوعامل که ماهیتی دوگانه(معنوی، روان شناسی مثبت)دارندمی توانند به عنوان عوامل محافظتکننده و سپری بر علیه رفتارهای خطرزا و برای بهبودروابط زوجین، گسترش استراتژی های جدیدپیشگیری ازطلاق پیشنهادمی شود.

  کلیدواژگان: تعارضات، رضایت مندی، معنوی، طلاق، زوجین
 • سهیلا صادقی فسایی، زینب جهاندار لاشکی* صفحات 24-43
  زمینه و هدف

  زنان، قربانیان بسیاری از آسیب ها و انحرافات اجتماعی اند؛ میزان سوء مصرف مواد مخدر در زنان، به طور کلی در مقایسه با مردان پایین تر است، اما به نظر می رسد عواقب ناگوار اعتیاد در زنان به مراتب بیشتر است. هدف این پژوهش واکاوی علل، پیامدها و تبعات اعتیاد زنان است.

  روش

  این پژوهش از نوع کیفی و اکتشافی است. از روش نمونه گیری گلوله برفی برای انتخاب افراد مشارکت کننده استفاده شد. محل انجام مصاحبه ها، مکان های مختلف تجمع معتادان (پاتوق ها) مانند پارک ها و برخی از کوچه و خیابان های شهری، همچنین کمپ های ترک اعتیاد (خصوصی و دولتی) و مراکز بازپروری شهرداری بود. در این مطالعه 23 نمونه با لحاظ ملاک های تعیین شده انتخاب، و داده ها با انجام مصاحبه عمیق و نیمه ساخت یافته به دست آمده و تجزیه و تحلیل داده ها انجام شده است.

  یافته ها

  «هیجان خواهی، کنجکاوی، وابستگی، خشونت دیدگی، اعتراض و مقاومت، و انزوا و رهایی از فشار» مهم ترین علل گرایش زنان به اعتیاد شناخته شد. همچنین، «تحقیر و طرد اجتماعی، فاصله زناشویی و ترک همسر، مرگ مادری و روابط جنسی پرخطر» مهم ترین عواقب یا پیامدهای اعتیاد زنان شناخته شد.

  نتیجه گیری

  اعتیاد زنان به عواملی مانند سرکوب، محدودیت، وابستگی، فقر، اذیت و آزار جنسی و روحی و استیصال برمی گردد.

  کلیدواژگان: اعتیاد زنان، مطالعه کیفی، ملاحظات جنسیتی
 • زینب جعفری، علی جعفری*، سعید فرامرزیان صفحات 45-71
  زمینه و هدف

  پیدایش رایانه و پس از آن دنیای مجازی اینترنت، آثار مثبت و منفی بسیاری داشته و دارد. از جمله پیامدهای سوء آن، پیدایش خشونت های نوظهور رایانه ای و اینترنتی علیه زنان است. هدف پژوهش حاضر تحلیل محتوای پیام های خشونت آمیز علیه زنان در کانال های تلگرامی استان اردبیل می باشد.

  روش

  با استفاده از روش تحلیل محتوا انجام گرفته است و مبنای تعیین مضامین و مقوله های پژوهش نیز مطالعه اکتشافی پیام های خشونت آمیز علیه زنان در کانال های تلگرامی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی کانال های تلگرامی استان اردبیل بود که پس از غربالگری های اولیه، تعداد بیست کانال که حاوی مضامین خشونت آمیز علیه زنان بودند و معیارهای مدنظر پژوهش را داشتند، برای نمونه انتخاب شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که زنان بیشتر در معرض خشونت غیرجنسی قرار گرفته اند و بعد از آن به ترتیب خشونت جنسی و خشونت برون خط قرار دارد. از بین پیام های خشونت آمیز غیر جنسی علیه زنان، بیشترین خشونت مربوط به خشونت عاطفی و روانی بوده است. از میان انواع خشونت جنسی علیه زنان در کانال های تلگرامی استان اردبیل، قرار گرفتن در معرض خشونت هرزگی محض از سوی مردان بیشتر جلوه دارد و از نظر خشونت برون خط در کانال های تلگرامی، بیشترین فراوانی مربوط به تهدید به تجاوز به عنف است.

  نتیجه گیری

  در مجموع می توان گفت علی رغم اینکه شبکه های اجتماعی، یکی از مظاهر پیشرفت در قرن حاضر است اما این شبکه ها می تواند آبستن خشونت های متعددی علیه زنان باشد.

  کلیدواژگان: پیام، تحلیل محتوی، تلگرام، خشونت، زنان
 • وحیده سادات فرخجسته*، راشن عبدالهی صفحات 73-90

  این پژوهش با هدف بررسی رابطه حمایت ادراک شده و سبک های ادراک شده و سبک های دلبستگی با ترس از جرم در جامعه زنان بزهکار انجام گرفته است. روش پژوهش توصیفی - پیمایشی به لحاظ هدف، کاربردی است. جامعه آماری این پژوهش شامل زنان بزهکار استان تهران در سال 98 می باشد. ابزار اصلی مورد استفاده در این تحقیق، پرسشنامه های ترس از جرم تاندوگانا و ایلهان (2016)و حمایت اجتماعی ادراک شده (MSPSS) زیمنت و همکاران(1988) و پرسشنامه دلبستگی هازن و شیور (1987) است. داده های به دست آمده با استفاده از آزمون های آماری توصیفی، استنباطی از جمله تحلیل واریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داد بین حمایت اجتماعی ادراک شده و سبک های دلبستگی و ترس از جرم رابطه معنا دار در سطح (05/0>P) وجود دارد و بین متغیر دلبستگی اجتنابی با ترس از جرم به صورت مثبت ؛ و بین سبک دلبستگی ایمن وحمایت اجتماعی ادراک شده (حمایت دوستان) با ترس از جرم به صورت منفی در سطح (01/0>P) رابطه وجود دارد. در نتیجه دریافت حمایت و احساس وجود منابع حمایتی یا حمایت ادراک شده در تقویت دلبستگی و تعهد و باور نسبت به هنجارهای جامعه و در نهایت کاهش انحراف و جرم موثر خواهد بود.

  کلیدواژگان: حمایت اجتماعی ادراک شده، سبک های دلبستگی، ترس از جرم، زنان معتاد، تهران
 • اکبر کنعانی*، محمدتقی عصار، شهامت حسینیان، محمد بارانی صفحات 91-122
  زمینه و هدف

  وجود راهبردهای مناسب برای اجرای برنامه های پیشگیرانه، دارای اهمیت بسزایی است و این مساله تاکیدی بر لزوم تدوین راهبردهای مشخص دارد، هدف این تحقیق تعیین راهبردهای پلیس در پیشگیری از جرایم اطفال و نوجوانان است.

  روش

  این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نوع توصیفی پیمایشی است، از روش دلفی عوامل داخلی و خارجی پلیس برای پیشگیری از جرایم اطفال و نوجوانان شناسایی، رتبه بندی و ضریب اهمیت آن ها تعیین گردید، سپس ماتریس های EFE و IFE تهیه و با ماتریس های SOWT و IE استراتژی های مناسب تدوین و با ترسیم ماتریس QSPM، استراتژی ها اولویت بندی شده اند. جامعه آماری در تحقیق، خبرگان ناجا، به تعداد 156 نفر و حجم نمونه براساس فرمول کوکران 111 نفر محاسبه شد.

  یافته ها

  ساختار پلیس پیشگیری و الزامات قانونی برای اجرای پیشگیری از جرم به عنوان اقدامات پیش واکنشی مهم ترین نقاط قوت می باشند و ضعف در حرفه ای گری پلیس و ارایه برنامه های کاربردی به عنوان مهم ترین نقاط ضعف احصاء شده اند. ظرفیت های بالای رسانه ای پلیس و توجه ویژه مسیولین و نخبگان به پیشگیری از جرم به عنوان مهم ترین فرصتهای پلیس بوده، و رشد عوامل و زمینه های جرم زا و عدم هماهنگی بین بخشی در دستگاه ها و سازمان های متولی پیشگیری از جرم مهم ترین تهدید محسوب می شوند.

  نتایج

  ایفای نقش فعال پلیس برای تدوین طرح جامع پیشگیری از جرم در کشور، بهره گیری از فن آوری های روز جهان و محوریت در امر پیشگیری از جرایم اطفال و نوجوانان به منظور ایجاد هارمونی و هماهنگی بین سازمان های متولی پیشگیری مهم ترین راهبردهای پلیس می باشد.

  کلیدواژگان: اطفال و نوجوانان، پیشگیری از جرم، راهبرد، راهبردهای پیشگیری از جرایم اطفال و نوجوانان
 • مینا شهامت نژاد*، بابک ضیاء، مجید اشرفی، فریدون آزما صفحات 123-148

  این پژوهش به طراحی مدل توسعه کارآفرینی شهری زنان سرپرست خانوار می پردازد. کارآفرینی همانا انجام کارهای جدید یا ابداع روش های نوین در امور جاری می باشد که امروزه نقش و اهمیت آن بر همگان روشن است و در توسعه و پیشرفت یک کشور نقش مهمی بازی می کند. این پژوهش با تمرکز بر روی کارآفرینی شهری زنان سرپرست خانوار به طراحی و ارایه یک مدل ساختاری می پردازد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی- اکتشافی می باشد. داده های این پژوهش از طریق توزیع پرسشنامه محقق ساخته در میان زنان سرپرست خانوار به صورت تصادفی جمع آوری شده است. به منظور آزمون طراحی و ارایه مدل از نرم افزار لیزرل 8/8 و برای انجام تحلیل عاملی اکتشافی از نرم افزار SPSS24 استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که فرآیند توسعه کارآفرینی شهری تحت تاثیر عوامل نهادی، ساختاری، محیطی و محتوایی متعددی واقع می شود، که در این میان انگیزه های کارآفرینی، فرآیند انجام امور و فعالیت های موثر بر کارآفرینی، عوامل ساختاری، حمایت از نوآوری و ایده های جدید، برندسازی کارآفرینی شهری، رشد و توسعه ی کارآفرینی اجتماعی، نوآوری اجتماعی و حمایت از ساختارهای نوآور در خصوص مسایل اجتماعی زنان، نوآوری خدمات و خلق ارزش های جدید ، بازاریابی و توجه به مسایل در فعالیت های خدماتی زنان، شبکه های ارایه دهنده ی خدمات کارآفرینی شهری و در نهایت توسعه ی فرصت های جدید کارآفرینی می توانند اثر تقویت کننده یا تضعیف کننده بسیاری برفرآیند کارآفرینی داشته باشد، شناخت این نیازها و انگیزه ها با توجه به تفاوت های جنسیتی می تواند مراتب تسهیل توسعه کارآفرینی شهری زنان را فراهم کند.

  کلیدواژگان: کارآفرینی شهری، عوامل نهادی، عوامل ساختاری، عوامل محیطی، عوامل محتوایی
 • خدیجه حیدری، محمدتقی حیدری*، مهدی قدیمی صفحات 149-170
  زمینه و هدف

  در عصر حاضر رسانه های جمعی به ویژه شبکه های ماهواره ای با قابلیت خلق واقع نمایانه ایده ها و آرمان ها، مشروع سازی اروتیک، تبدیل جهان عمومی به جهان خصوصی؛ الگوبرداری اجتماعی سبک زندگی را به شدت تحت تاثیر قرار داده اند. با این رویکرد هدف این پژوهش، بررسی تاثیر قدرت نرم شبکه های تلویزیونی ماهواره ای بر الگوبرداری اجتماعی و تغییر سبک زندگی در بین زنان شاغل در آموزش وپرورش شهر زنجان است.

  روش

  این تحقیق، از حیث هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت توصیفی - تحلیلی است. جامعه آماری «زنان شاغل در آموزش وپرورش شهر زنجان» بوده و حجم نمونه مورد نیاز پژوهش برابر با 270 نفر برآورد شده است. تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های آماری در نرم افزار spss انجام شد.

  یافته ها

  یافته ها نشان می دهد، استفاده از ماهواره تاثیر معناداری بر متغیر «الگوبرداری اجتماعی» داشته است. همچنین درزمینه متغیرهای استفاده از ماهواره، شاخص (نوع استفاده) بیشتر از شاخص (میزان استفاده) بر الگوبرداری اجتماعی جامعه آماری تاثیر داشته است و به عبارتی این محتوا و ماهیت برنامه های شبکه های ماهواره ای بوده است که بر کمیت استفاده از برنامه های ماهواره ای در بین زنان غلبه داشته است.

  نتیجه گیری

  استفاده از شبکه های ماهواره ای و محتواگرایی آن به عنوان یکی از منابع مهم چالشی برای نظام و تهدیدی چراغ خاموش برای قداست زدایی از ارزش های دینی و ضربه به کیان خانواده محسوب می شود؛ چنان که گرایش و غلبه مصرف محتویات این رسانه؛ تبلور خود را در یک دوره زمانی پنج تا ده ساله به شکل رسوب روحیه غرب گرایی، روحیه تجمل گرایی، مصرف گرایی، تغییرات ظاهری و... نشان داده و این امر می تواند زمینه ساز هزینه های جدی برای نسل آینده یک ملت باشد.

  کلیدواژگان: شبکه های تلویزیونی ماهواره ای، الگوبرداری اجتماعی، سبک زندگی، زنان آموزش و پرورش شهر زنجان
 • مهران سهراب زاده، محسن نیازی، هادی افرا* صفحات 171-198
  زمینه و هدف

  جامعه ایران به واسطه تحولات ساختاری و ارزشی در دو دهه اخیر، تغییرات گسترده ای را در حوزه خانواده تجربه کرده است. تبیین های نظری متنوعی در مورد علل تغییر در خانواده ارایه شده است. برخی از آن ها بر نقش تغییرات فرهنگی نظیر رشد فردگرایی تاکید کرده اند. با رشد فردگرایی، تاکید بر هویت فردی و شخصیت مستقل، مبنای تنظیم روابط اجتماعی می شود. برای تبیین موضوع پژوهش از نظریه های الیزابت بک، ریتا والینوا و اریک وایدمر استفاده شد.

  روش

  پژوهش حاضر به صورت کمی و پیمایشی بین 754 نمونه از افراد متاهل بالای 15 سال ساکن شهر بجنورد در سال 1398 انجام شد. داده ها با استفاده از پرسش نامه، گردآوری و با استفاده از آزمون پیرسون و همبستگی کانونی تحلیل شده است.

  یافته ها

  نتایج آماره پیرسون حاکی از آن است که بین فردگرایی و متغیرهای تحقیق رابطه معناداری وجود دارد.

  نتایج

  نتایج تحلیل همبستگی کانونی نشان می دهد ساختار خانواده ایرانی تحت تاثیر فردگرایی در چهار عامل مهم ازدواج گریزی، انزوای اجتماعی، حمایت اجتماعی (خانواده، افراد مهم و دوستان)، توزیع قدرت (قلمرو قدرت، ساخت قدرت و شیوه اعمال قدرت) تغییر کرده است. در بین این عوامل، انزوای اجتماعی (860/0) اولین متغیری است که تحت تاثیر فردگرایی تغییر می کند.

  کلیدواژگان: فردگرایی، تغییرات ساختاری خانواده، ازدواج گریزی، انزوای اجتماعی، حمایت اجتماعی
 • علی صیدی*، غلام رضا قاسم نژاد صفحات 199-216
  زمینه و هدف

  امروزه مقوله امنیت اجتماعی به عنوان یکی از مباحث اساسی در محافل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در کانون توجهات قرار گرفته است. سوال اساسی پژوهش این است که کم و کیف مقوله احساس امنیت در بین زنان 15 تا 64 ساله شهر ایلام چگونه است؟ و کدام عوامل اجتماعی بر میزان آن موثر است؟

  روش

  پژوهش حاضر به صورت، پیمایشیو ابزار مورد استفاده «پرسش نامه محقق ساخته» است. جامعه آماری، زنان 15 تا 64 ساله شهر ایلام در سال 1397 که بر اساس سرشماری نفوس و مسکن، 58976 نفر می باشد. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران به تعداد 382 نفر تعیین شد و برای دسترسی به پاسخ گویان از شیوه «نمونه گیری تصادفی منظم» بهره گرفته شد.

  یافته ها

  نتایج توصیفی نشان داد، احساس امنیت اجتماعی پاسخ گویان در حد متوسطی است، این در حالی است که میزان دین داری در حد بالا و میزان اعتماد اجتماعی، عملکرد پلیس، موقعیت اجتماعی- اقتصادی، امنیت محل سکونت و حمایت اجتماعی در حد متوسط می باشد.

  نتیجه گیری

  نتایج نشان می دهد که بالا بودن میزان کمی برخی متغیرها از قبیل دین داری، اعتماد اجتماعی، عملکرد پلیس، موقعیت اجتماعی- اقتصادی و حمایت اجتماعی، در بالا بودن امنیت اجتماعی پاسخ گویان می تواند تاثیر بسزایی داشته باشد؛ بنابراین برای گسترش بیشتر امنیت اجتماعی زنان، توجه به مولفه های قواعد اجتماعی مانند حمایت های اجتماعی همه جانبه از زنان، تقویت مبانی دینی و اعتقادی، حضور و دقت عمل بیشتر از سوی دستگاه انتظامی و مهم تر از همه توسعه اعتماد زنان به اجتماع، می تواند بر احساس امنیت کامل تر در زنان منجر شود.

  کلیدواژگان: احساس امنیت اجتماعی، عوامل اجتماعی، زنان 15 تا64 سال، شهر ایلام
 • حاجیه رجبی فرجاد* صفحات 217-243
  زمینه و هدف

  هدف این تحقیق ارایه الگوی تعادل کار وزندگی زنان پلیس تهران بزرگ (فاتب)بوده است.

  روش

  این تحقیق از حیث هدف در زمره تحقیقات کاربردی قرار می گیرد. روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی بوده است. جامعه آماری کلیه پرسنل خانمی هستندکه در فرماندهی انتظامی تهران بزرگ بوده است که حجم نمونه 233 نفر به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبی انتخاب شده اند. که روایی آن از طریق روایی محتوایی و سازه و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ هر یک از ابعاد ارایه خدمات برای تعادل کار و زندگی921/0، تعادل کار و زندگی در سازمان967/0، تعادل کار و زندگی در خانواده903/0، تعادل کار و زندگی به عنوان مادر فرزند914/0و داشتن مشکلات برای تعادل کار و زندگی951/0 مورد تایید قرار گرفته است.

  یافته ها

  تمامی مولفه ها و شاخص های ابعاد مستخرج برای تعادل کار و زندگی از استانداردهای مناسب برخوردار می باشند. بنابراین با توجه به نتایج به دست آمده، مولفه های ارایه خدمات برای تعادل کار و زندگی با ضریب مسیر 552/0 در رتبه اول، تعادل کار و زندگی به عنوان مادر فرزند در رتبه دوم، تعادل کار و زندگی در سازمان در رتبه سوم، داشتن مشکلات برای تعادل کار و زندگی ب در رتبه چهارم و تعادل کار و زندگی در خانواده در رتبه انتهایی (پنجم) قرار دارد.

  نتایج

  مدیران سازمان ها می توانند با مدیریت کردن تعادل بین کار و زندگی، کارکنانی شاد و خشنود داشته باشند که با علاقه مندی، وفاداری و تعهد به سازمان، عملکردی موثر در شغل خود ارایه می کنند.

  کلیدواژگان: تعادل کار و زندگی، زنان پلیس، فرماندهی انتظامی تهران بزرگ
 • یعقوب نیکوکار، علیرضا جعفری*، قربان فتحی، جعفر پویامنش صفحات 244-260
  زمینه وهدف
  معنای زندگی وافکارغیرمنطقی درزنان سرپرست تحت پوشش کمیته امدادبه دلایل شرایط خاص آنهاحایزاهمیت است.پژوهش حاضرباهدف مقایسه اثربخشی دورویکردمبتنی بردرمان پذیرش وتعهدوواقعیت درمانی برمعنای زندگی وافکارغیرمنطقی زنان سرپرست تحت پوشش کمیته امدادانجام گرفته است.
  روش
  پژوهش حاضرازنوع نیمه آزمایشی باپیش آزمون پس آزمون- پیگیری وگروه کنترل است. جامعه آماری پژوهش زنان سرپرست خانوارکمیته امدادشهرستان شبستربه تعداد153 بودند،که از این تعداد 30 نفربه روش نمونه گیری دردسترس که نمره آنهادرآزمون باورهای غیرمنطقی جونزبالا و درآزمون معنای زندگی استگر،فریزواویشی پایین بودانتخاب وبه صورت تصادفی دردو گروه آزمایشی (مبتنی بردرمان پذیرش و تعهدوگروه واقعیت درمانی) ویک گروه کنترل قرار گرفتند.برای تجزیه وتحلیل داده ها آزمون تحلیل واریانس آمیخته انجام گرفت.
  یافته ها
  تجزیه وتحلیل داده هابااستفاده ازتحلیل واریانس مختلط نشان داد:دو رویکرد مبتنی بر درمان پذیرش وتعهدوواقعیت درمانی به طورمعناداری باعث افزایش معنای زندگی وکاهش افکارغیر منطقی زنان شد(P≤0/01).همچنین مقایسه اثربخشی دو گروه نشان دادکه بین اثربخشی روش درمانیACT و واقعیت درمانی برمعنای زندگی زنان سرپرست خانوار تفاوت معناداری وجود ندارد. اما تاثیر روش درمانی ACT بر باورهای غیرمنطقی زنان سرپرست خانواربه طورمعناداری بیشتر از واقعیت درمانی بوده است(P≤0/01).
  نتیجه گیری
  بی معنایی در زندگی و باورهای غیرمنطقی از جمله عواملی هستندکه می توانندزمینه سازبروزمشکلات شوند.بر پایه این الگو،می توان بااستناد به رویکردهای درمانی مبتنی برپذیرش و تعهد(ACT) وواقعیت درمانی، می توان جهت بهبودمعنای زندگی واصلاح باورهای غیرمنطقی مراجعان استفاده کرد.ازاین تحقیق می توان استنباط کردکه بین اثربخشی روش درمانیACT و واقعیت درمانی برمعنای زندگی زنان سرپرست خانوارتفاوت معناداری وجود دارد (29/0P=). همچنین بین اثربخشی دوروش درمانی برافکارغیرمنطقی زنان سرپرست خانوار تفاوت معنادار وجود دارد (04/0P=).
  کلیدواژگان: درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT)، واقعیت درمانی، معنای زندگی، باورهای غیرمنطقی، زنان
 • سید خلیل سیدعلی پور* صفحات 269-296
  زمینه و هدف

  هویت فرهنگی یکی از مهم ترین شاخص های فرهنگی هر جامعه است و نسبت تعهد و تعلق افراد به فرهنگ خود می تواند میزان کیفیت کاری را تعیین کند و بر آن اثر بگذارد. بعد فرهنگی هویت ملی نیز از مهم ترین اجزای هویت ملی یک جامعه است که سبب توافق فرهنگی می شود، زیرا فرهنگ و میراث فرهنگی یک ملت، کلیت زنده و پویای خلاقیت انسانی آن ملت است که به نحوی خودآگاه یا ناخودآگاه آن ملت را تحت تاثیر قرار می دهد. کیفیت زندگی کاری درون سازمان از طریق اندازه گیری رضایت، غیبت کم و انگیزه بالا در کارکنان برآورده می شود. هدف تحقیق شناسایی رابطه میان هویت فرهنگی و ابعاد کیفیت زندگی کاری در زنان سرپرست خانوار شهر سمنان است.

  روش

  تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش انجام تحقیق، توصیفی و از نوع پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی و بنیاد شهید سمنان می شود. حجم نمونه نیز با استفاده از فرمول کوکران به تعداد 385 نفر تعیین شد. روش نمونه گیری تحقیق، به صورت نمونه گیری در دسترس بوده است که با استفاده از ابزار پرسش نامه استاندارد به گردآوری اطلاعات پرداخته شده است. پژوهش مذکور در مقطع زمانی سال 1397 انجام شده است. از آزمون های آماری ضریب همبستگی، کولموگروف اسمیرنوف، تحلیل رگرسیون و ANOVA در تجزیه وتحلیل اطلاعات استفاده شده است.

  یافته ها

  بررسی ها نشان می دهد سختی شغل و کیفیت زندگی کاری پایین و نامطلوب در میان زنان سرپرست خانوار بیشتر از سرپرست خانوار است.

  نتیجه گیری

  این پژوهش با نتایج پژوهش های گذشته همسو و هم جهت می باشد و مطالعات نشان داده است که زنان بی سرپرست به ویژه آنانی که فرزند نیز دارند، از شرایط بد اقتصادی - اجتماعی و مشکلات مرتبط با سلامتی، استرس زیاد و افسردگی رنج می برند و از کیفیت زندگی و سطح سلامت عمومی پایین تری برخوردارند. نتیجه این است که بین هویت فرهنگی و کیفیت زندگی کاری رابطه وجود دارد.

  کلیدواژگان: هویت فرهنگی، کیفیت زندگی کاری، زنان سرپرست خانوار، شهر سمنان
|
 • Mohammad Savabi, Mohammad Reza Saffarian Tosi *, Gholamreza Khouei Nejad Pages 5-23
  Background and Aim

  Divorce is the most common destructive effect of conflict and reduction of marital dissatisfaction. The conflict of marital satisfaction in the health and functioning of the family is very important. The purpose of this study was to determine the effectiveness of spiritual intervention based on the hope of forgiveness, increasing satisfaction, and reducing couples' conflicts at divorce in Mashhad.

  Methodology

  This quasi-experimental study was conducted on 30 couples who were exposed to divorce in Mashhad city. The couples were randomly assigned to experimental group and 15 couples to control group. Experimental Intervention The control group did not receive any intervention in 8 sessions of 90 min. Data were collected using 4 questionnaires of Enrich marital satisfaction (47-question form), Pollard et al., Snyder Hope Scale, and marital conflict (42 questions). Data were analyzed using covariance statistical method.

  Results

  The results showed that the intervention based on hope-forgiving had significant effect on divorce (p = 0.0001), increased satisfaction and decreased marital conflict.

  Conclusion

  Because hope is a problem-centered process and an emotion-focused process, combining these two factors, which have a dual nature (spiritual, positive psychology), can serve as protective agents and agents for risky behaviors and for enhancing couple relationships. Suggested new preview.

  Keywords: Conflicts, satisfaction, Spirituality, couples, divorce
 • Soheila Sadeghi Fasaei, Zeinab Jahandar Lashaki * Pages 24-43
  Background and Objective

  Women are among the first victims of many societal abuses and abuses; although the rate of substance abuse in women is generally lower than men, But the consequences of addiction are far greater in women. The purpose of this qualitative study is to investigate the causes, consequences and consequences of addiction in women.

  Method

  The sampling method is purposive and uses snowball sampling technique in different places of addiction (hangouts). Such as parks and some city streets, as well as drug addiction camps (private and public) and municipal rehabilitation centers have been used. In this study, 23 samples were selected according to set criteria, and data were obtained through in-depth and semi-structured interviews And data analysis is done with thematic analysis.

  Findings

  on the causes of addiction to conceptual themes: Emotionalism, curiosity, dependency, violence, protest and resistance, and isolation and emancipation have been conceptualized. Humiliation and social exclusion, marital separation and divorce, maternal death And high-risk sexual relationships were identified as threats and consequences of women''s addiction.

  CONCLUSIONS

  Women''s addiction relates to factors such as repression, restriction, dependency, poverty, sexual and psychological abuse and desperation.

  Keywords: Women''s Addiction, Qualitative Study, Gender Considerations
 • Zeynab Jafarei, Ali Jafari *, Saeid Faramarziani Pages 45-71
  Background and Aim

  The advent of the computer and then the virtual world of the Internet has always had many positive and negative effects. Adverse consequences include the emergence of cyber and computer violence against women. The purpose of the present study was to analyze the content of violent messages against women in the telegram channels of Ardabil province.

  Method

  The content analysis method was used and the basis of the research themes was exploratory study of violent messages against women in telegram channels. The statistical population of the study consisted of all telegram channels in Ardabil province. After the initial screening, there were 20 channels that contained violent themes against women and The criteria for the study were selected as sample.

  findings

  The findings showed that women were more likely to be exposed to non-sexual violence And then there's sexual and offline violence. Among the non-sexual violence messages against women, the most prevalent was emotional and psychological violence.

  Conclusion

  In general it can be said Although social networking is one of the manifestations of progress in this century But these networks can be several pregnant violence against women.

  Keywords: : Message, content analysis, Telegram, Violence, Women
 • Vahide Alsadat Farkhojasteh *, Rashin Abdolahi Pages 73-90

   The purpose of this study was to investigate the relationship between perceived support and perceived styles and attachment styles with fear of crime in the criminal society. The purpose of the descriptive-survey research method is applied. The statistical population of this study includes the delinquent women in Tehran province in year 98. The main instruments used in this study are the Tandogana and Ilhan Massage Fear Questionnaire (2016) and the Perceived Social Support Scale (MSPSS) of Zimmett et al. (1988) and the Hazen and Shaver Attachment Questionnaire (1). Data were analyzed using descriptive and inferential statistical tests including analysis of variance. Findings showed that there is a significant relationship between perceived social support and attachment styles and fear of crime (P <0.05) and between positive attachment variable and fear of crime positively and between secure attachment style Perceived social support (friends' support) was positively correlated with fear of crime (P <0.01). As a result, receiving support and feeling supportive or perceived support will be effective in reinforcing attachment and commitment to the norms of society, and ultimately reducing deviance and crime.

  Keywords: perceived social support, Attachment Styles, fear of crime, addicted women, Tehran
 • Akbar Kanani *, Taghi Asar, Shahamat Hosseinyan, Mohamad Baranei Pages 91-122

  Appropriate strategies for implementing preventive programs, is very important. And it emphasizes the need to formulate specific strategies. The purpose of this research, Determine police strategies for the prevention of child and adolescent crime. this research In terms of purpose, Practical And it's kind of a descriptive survey. Identify the Delphi method of internal and external police agents for the prevention of child and adolescent crime, Their ranking and importance coefficient were determined, Then EFE and IFE matrices are prepared, And formulate appropriate strategies with SOWT and IE matrices, And finally, by sketching the QSPM matrix, the strategies are prioritized. Statistical population in research, Police experts and experts, 156 people and The sample size was calculated based on Cochran formula of 111 individuals. Police Prevention Structure and Legal Requirements for Crime Prevention, As a voyeuristic act First and foremost, the strengths, And a weakness in police professionalism, And presenting applications They are in the first and second priority. High police media capacities And the special attention of the authorities and the elite to crime prevention, In the first and second places only, And the growth of criminogenic factors And a weakness in cross-sectoral coordination in crime prevention agencies and agencies, They are in the first order.

  Keywords: children, adolescents, Crime Prevention, Strategy, child, adolescent crime prevention strategies
 • Mina Shahamat Nejad *, Babak Ziyae, Majid Ashrafi, Fereydoon Azma Pages 123-148

  This research deals with the design of a development model for the entrepreneurship of urban workingwomen. entrepreneurship is defined as doing new things or pointing out new methods for current tasks. today the importance of entrepreneurship is noticeable for all, as it plays a key role in the development of a country. focusing on the entrepreneurship of urban of workingwomen, this research presents a structural model. with regard to the target, this research is an applied study with a descriptive/heuristic nature. the data have been acquired using questionnaire prepared by the researchers and distributed at random among workingwomen.in order to test the design and the model,the Lisrel 8.8 software has been applied and in order to heuristically analyze the causes,the SPSS24 software has been utilized.the results show that the development process of entrepreneurship is affected by several intrinsic, as well as structural, environmental and content factors,among which the entrepreneurship motivations, the process of carrying out affairs and activities affecting entrepreneurship, structural factors, supporting of new innovation and the new ideas, branding of urban entrepreneurship, growth and development of social entrepreneurship, social innovation and support for innovative structures on woman`s social issues, service innovation&creation of the new values, marketing and paying attention to issues in new woman`s sevice activities, the netwoks of entrepreneurship services and finally the development of new entrepreneurial opportunities can significantly strengthen or impede the process of entrepreneurship.awareness of such requirements and motivations in the presence of the gender differences might facilitate the entrepreneurship of urban of women.

  Keywords: : entrepreneurship of urban, intrinsic factors, Structural Factors, environmental factors, content factors
 • KHADIJE Heydari, MOHAMAD TAGHI Heydari *, Mehdi Gadimi Pages 149-170

  Furthermore, based on descriptive findings, the most desirable audience of satellite networks is necessarily It's not politics, it's programs that are more of a feature of indirect advertising, and the daily lives of people and their beliefs. Also, data about the mechanisms of the interconnection between watching satellite and lifestyle shows that viewing these types of networks leads more people to accept Western culture or life along with luxury. And the worrying thing is that cultural change or lifestyle changes are not healed for expecting surface changes, such as a simple political change, but a phenomenon like luxuries, if not fulfilled, can be seen in the form of a phenomenon like a relative deprivation feeling And a population is always dissatisfied or productive consumer populations that are insurmountable and have a collective interest. The results of the analytical findings also showed that, based on the structural equation model, the use of satellite networks with a standard coefficient of 3.87 has a significant effect on lifestyle changes in the statistical society. This tendency to Western culture can also be disturbing. Of course, it should be noted that this concern is merely due to the superficial characteristics of Western culture, that is, if the profound features of Western culture, such as perseverance, rationality, the tendency to engage in dialogue, and order ...

  Keywords: satellite television networks, social modeling, Lifestyle, women education in Zanjan city
 • Mehran Sohrabzadeh, Mohsen Niazi, Hadi Afra * Pages 171-198
  Background and Purpose

  Due to structural and value changes in the last two decades, Iranian society has undergone extensive changes in the family domain. Various theoretical explanations for the causes of family change have been introduced. Some have emphasized on the role of cultural change such as the growth of individualism. With the rise of individualism, the emphasis on individual identity and independent personality becomes the basis for the regulation of social relations. The theories of Elizabeth Beck, Ritta Jallinoja and Eric Wiedmer were used to explain the research topic.

  Method

  The study was conducted on 754 married people over 15 years old living in Bojnourd in 1398.

  Findings

  The results of Pearson's statistic indicate that there is a significant relationship between individualism and research variables.

  Results

  The results of the canonical correlation analysis show that the Iranian family structure has changed under the influence of individualism in four important factors: marriage avoidance, social isolation, social support (family, important people and friends), power distribution (realm of power, power-building, and the way power is applied). Among these factors, social isolation (0.860) is the first variable to be influenced by individualism.

  Keywords: Individualism, Structural changes in the family, Social isolation, Marriage Avoidance, social support
 • Ali Seidi *, Reza Ghaasemnezhad Pages 199-216
  Background and purpose

  Today, the topic of social security as one of the basic topics in the political, social and cultural circles has been the focus of attention. The main question of the research is: "how is the security felt by the women of 15-64 in Ilam city? And what social factors influence on it?"

  Methodology

  The present study is a survey and a researcher-made questionnaire is used. The statistical population of the study consisted of 15 to 64 year old women in Ilam city in 2018 that were 58976 people based on the Population and Housing Census. Sample size was determined using Cochran formula as 382 people, and the systematic random sampling method was used to access the respondents.

  Findings

  Descriptive results indicated that the respondents' social security feeling was moderate, while religiosity was high and social trust, police performance, socioeconomic status, home security, and social support were moderate.

  Conclusion

  The results show that high levels of some variables such as religiosity, social trust, police performance, socioeconomic status, and social support can have a significant impact on respondents' high social security. So, to further the social security of women, considering the components of social rules such as comprehensive social supporting the women, strengthening religious and belief foundations, greater presence and precision of law enforcement, and most importantly, development of women's confidence in society can lead to a higher security feeling in women.

  Keywords: Sense of Social Security, Social Factors, women 15-64 years, Ilam city
 • Hajieh Rajabi Farjad * Pages 217-243
  Background and Aim

  The purpose of this study was to present a model of work-life balance of Greater Tehran Police

  Method

  This research is one of the applied research in terms of purpose. The research method was descriptive survey. The statistical population consists of all female personnel in the Greater Tehran Police Command including Prevention Police + (Service and Cops), Intelligence and Security Police, Rescue Police, Drug Police, Awareness Police, Road Police, through sample size. The Cochran formula with a 5% error rate of 233 people was selected by stratified random sampling from among female personnel serving in the Greater Tehran Police Command. Its validity has been confirmed through content and construct validity and its reliability through Cronbach's alpha for all dimensions.

  Results

  The Kolmogorov-Smirnov test was used to normalize the data. LISREL software was used to model the structural equation modeling method.

  Results

  All of the components and indicators of the dimensions of the workplaces have appropriate standards for work-life balance. Thus, according to the results, the components of providing services for work-life balance in the first place, work-life balance as a second child, work-life balance in the organization in the third place, having problems for work-life balance and Life ranks fourth, and work-family balance ranks fifth.

  Keywords: work-life balance, police women, Greater Tehran Police Command
 • Yagoub Nikookar, Alireza Jafari *, Gorban Fathi, Jafar Pouyamanesh Pages 244-260
  The meaning oflife and Irrational thoughts in women supervisorsunder the auspices of the ImamKhomeiniRe lief Foundationis important due to theirspecial circumstances.The purpose ofthe presentstudy isto compare the effectiveness of two approaches based on Acceptance and Commitment Therapy andReality Therapy on the meaning of life andirrational thoughts of women supervisors covered by the Relief Foundation.The present studyisa quasi-experimental with pre-test, post-test, follow-up and control group.The statistical population ofthe study was153women survisors underthe auspices ofthe Imam Khomeini Relief Foundation, out of which30were available through a sampling method that scored high on the Jones Unreasonable BeliefsTest andthe EstegeThe lowerwas selected and randomly assigned into two experimental groups (Acceptance and Commitment therapy and Reality Therapy) and a control group.To analyze the data, a mixed variance analysis test was performed. Data analysis using mixed variance analysis showed that two approaches based on acceptance and commitment therapy and reality therapy significantly increased the meaning of life and reduced women's irrational thoughts (P≤0 / 01).Acomparison of the effectiveness of the two groups also showed that there was no significant difference between the effectiveness of ACTtherapy and reality therapy on the meaning of life of female-headed households. However,the effect of ACT treatment on irrational beliefs of female-headed households has been significantly higher than reality therapy (P≤0 /01).Meaninglessness in life and irrational beliefs are among the factors that can cause problems. Basedon this model, itis possible to use client-based approaches based on acceptance and commitment (ACT)and reality therapy to improve the meaning oflife and correct irrational beliefs of clients.
  Keywords: Acceptance, Commitment Therapy (ACT), reality therapy, Meaning of Life, Irrational Beliefs, Women
 • Seyed Seyed Ali Pour * Pages 269-296

  Cultural identity is one of the most important cultural indicators of every society, the tahdotalq of self-culture can affect the quality of work. Quality of work life within the organization is fulfilled through measuring satisfaction, low absence and motivation in employees. One of the important pests Management is a disregard for the quality of working life of the employees of the Organization. It significantly reduces the effectiveness and efficiency of the Organization. The research is applied for the purpose of this research, descriptive and survey type, which has been used to data collection using a questionnaire and a descriptive method And Tbeini analysis of data. This study was conducted at a time period of 1397. The sample size was set by a decision model table "Krejcie and Morgan ", 385 people. Sample members are selected by available sampling method. The method of analyzing the data collected through SPSS software was used. The results show that job hardness and the quality of the poor and poor working life among female-headed households is far greater than men in female-headed households.

  Keywords: cultural identity, Quality of Work Life, Female-Headed Households