فهرست مطالب

نشریه پژوهش های بالینی دامپزشکی
سال دوم شماره 1 (پاییز و زمستان 1389)

 • تاریخ انتشار: 1389/10/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • اسماعیل جبارزاده*، مهناز سیفی صفحات 5-13

  بیماری سل میان انسان و دام مشترک است. در توصیف بیماری سل همین بس که 20 میلیون نفر مبتلا به آن در جهان وجود دارد و هر ساله 5میلیون نفر به اینرقم افزوده میگردد. مردم مناطق محروم جهان بیشترین قربانیان سل به شمار میروند. بیماری سل در گاو با ایجاد توبرکلهای پیشرونده در اندامهای مختلفبدن مشخص می گردد. علاوه بر گاو، انسان، بز و خوک نیز نسبت به آلودگی با عامل مسبب سل گاوی حساس بوده و گوسفند و اسب نوعی مقاومت طبیعی را نشان می دهند. سه گونه باسیل سل بعنوان عامل بیماری در حیوانات خونگرم شناخته شده اند که گونه سل انسانی (مایکوباکتریوم توبرکولوزیس) و گاوی (مایکوباکتریوم بویس) خیلی به یکدیگر شبیه هستند ولی گونه مرغی از جهات مختلف با دو گونه انسانی و گاوی تفاوت دارد و بخوبی قابل تمایزاست. شناسایی گونه های مختلف مایکو باکتریوم با روش های بیوشیمیایی و فنوتیپی وقت گیر و دشوار می باشد، ضمن اینکه استفاده از این روش ها مشکلات تشخیصی را برای شناسایی تعدادی از این گونه ها ایجاد نموده است. امروزه روش های سریع تشخیص مولکولی نوع سویه مایکوباکتریوم آلوده کننده جوامع انسانی از جایگاه مهمی در اپیدمیولوژی و کنترل بیماری سل برخوردار می باشد، لذا در این راستا شناسایی نوع سویه منتشره در هر منطقه میتواند دید خوبی از لحاظ اپیدمیولوژی مولکولی این بیماری برای هر جامعه ایجاد نماید.این مورد در شناسایی کلیه موارد آلوده کننده مایکوباکتری (آتپیکال و توبرکلوزیس) اهمیت دارد.اخیرا تکنیکهای مانند هضم آنزیمی یا (RFLP (Restriction fragment length polymorphism و استفاده از پروبهای اختصاصی در تشخیص مایکوباکتریوم ها کارایی زیادی پیدا کرده اند. با استفاده از این روش ها به راحتی میتوان نمونه های مشکوک به سل انسانی ویا حیوانی را در عرض یک روزاز نظر وجود مایکوباکتری و همچنین تعیین گونه آن دقیقا مورد بررسی وتایید قرارداد. بدیهی است تشخیص سریع عفونتهای مایکوباکتریایی میتواند کمکشایانی به کاهش شیوع این بیماری در کشور بنماید

  کلیدواژگان: مایکوباکتریوم، شناسایی سریع، سل
 • فریبرز معیر*، سید شاپور رضا شجاعی، سید حسین حسینی، مطهر اسفندیاری صفحات 15-23

  کوکسیدیوز در ماکیان به عنوان یکی از مشکلات مهم پرورش متراکم طیور در دنیا محسوب شده و به منظور پیشگیری و درمان آن از داروهای متعددی استفاده می گردد. یونوفورها عمده ترین داروهای ضدکوکسیدیوز بوده و سالینومایسین در صنعت طیور کشور به عنوان داروی کوکسیدیواستات مصرف گسترده ایدارد، این بررسی به منظور نشان دادن تاثیرات مسمومیت زای دوزهای بیش از حد نرمال این دارو در جوجه های گوشتی مبتلا به کوکسیدیوز تجربی بر اساسیافته های هیستوپاتولوژیک صورت گرفته است.به منظور اجرای این تحقیق 50 جوجه یک روزه نژاد کاب 500 به صورت تصادفی به 5گروه ده تایی (کنترل مثبت، کنترل منفی و گروه های درمانی یک،دو و سه) تقسیم شدند.تمامی جوجه ها با سوش ایمریا متشکل از %50 ایمریا تنلا، %25 ایمریا ماکسیما، %15 ایمریا آسروولینا، %10 ایمریا نکاتریکس و به طریق خورانیدن 100 لاندا (معادل 10.000ااسیست) به هر جوجه، آلوده شدند.گروه کنترل مثبت به عنوان گروه دریافت کننده دوز پیشگیری سالینومایسین 75 ppm انتخاب گردید. جوجه ها در گروه های درمان یک، دو و سه هر یک به ترتیب دوزهای 300 ،150و ppm 600 از دارو را دریافت نمودند و جوجه های گروه کنترل منفی نیز پس از آلودگی دارویی دارو دریافت نکردند. علایم ظاهری مسمومیت در جوجه های تلف شده و نیز علایم مشاهده شده در سایر جوجه ها پس از کالبدگشایی دقیقا بررسی و ثبت گردید. از هر یک ازاندام های داخلی نمونه برداری انجام شد، تا پس از تهیه اسلاید میکروسکوپی مورد بررسی ریز بینی قرار گیرد.طبق نتایج به دست آمده در این تحقیق مشخص گردید که افزایش دوزهای سالینومایسین به شدت دپرسیون و فلجی را در سطح گله افزایش داده، و منجر بهکاهش اشتها میگردد. علایم مسمومیت در جوجه ها شامل ژولیدگی و افسردگی، فلجی، تحلیل عضلانی شدید، افتادگی بالها و گردن و همچنین اسهال سبز بود.طبق مشاهدات میکروسکوپی، افزایش دوز داروی سالینومایسین به طور چشمگیری از تخریب ویلی ها و مخاط روده توسط ایمریاها جلوگیری می کند، امابه شدت بازده و راندمان پرورشی را تحت تاثیر قرار می دهد. تورم حاد سلولی در جدار لوله های ادراری  ACS و نکروز حاد لوله های ادراری  ATN ازیافته های پاتولوژیک بارز در کلیه ها بوده است.با افزایش دوز دارو تخریب بافتی به شدت افزایش یافته و یافته های میکروسکوپی پرخونی و خونریزی را در اکثر بافت ها به همراه نکروز و تجمع سلول های آماسی را نشان می دهد

  کلیدواژگان: کوکسیدیوز، سالینومایسین، مسمومیت، یافته های هیستوپاتولوژیک
 • سید شاپوررضا شجاعی*، علیرضا شقایق، امین احمدی صفحات 25-31

  کوکسیدیوز یکی از رایج ترین عفونت های روده ای در گوساله های جوان دراکثرکشورهای دنیا می باشد که توسط گونه های مختلف آیمریا ایجاد می گردد.این تک یاخته ها (آپی کمپلکسا،خانواده آیمری ییده) لوله گوارشی اغلب دامهای اهلی را مورد تهاجم قرار می دهند. این بیماری به علت ایجاد اسهال هایشدید به خصوص اسهال خونی سبب کاهش راندمان و بازده اقتصادی در گاوداریهای صنعتی می گردد. تاکنون 15گونه آیمریای مختلف در گاو شناساییشده است که 2 گونه آیمریا بوویس و آیمریا زورنی کاملا بیماریزا و کشنده هستند.در این بررسی 3 دامداری در استان البرز انتخاب شدو 100 نمونه مدفوع گوساله و گاو اخذ گردید. نمونه های مدفوع مستقیما از رکتوم یا بلافاصله بعد ازدفع و از سطح آن جمع آوری و درون ظرف های مخصوص درب دار ریخته شده و مقداری بی کرمات پتاسیم 2/5 درصد به آن اضافه می شد و همراه با ثبتمشخصات نمونه، جهت آزمایش انگل شناسی به آزمایشگاه ارسال و مورد بررسی قرار گرفتند. برای تعیین میزان آلودگی از روش شناورسازی با لوله هایکلیتون - لین استفاده شد.نتایج حاصل حاکی از آن بود که میزان شیوع آلودگی آیمریایی در 3دامداری مورد مطالعه %1/63 ،%3/33 و صفر بوده است. نتایج مثبت آلودگی تماما درگوساله های زیر 3ماه بود. این نتایج بسیار نزدیک با نتایج بررسی رضوی و همکاران که در گاوهای شهرستان شیراز انجام گرفته است، می باشد. کم بودن آلودگی آیمریایی در گاوداری های مورد بررسی به دلایل مختلف همچون سن دام ها، خصوصیات فردی و مدیریت مناسب پرورش در این دامداری ها ارتباط دارد که مشاهدات میدانی بیانگر آن بود که عامل آخر از مهم ترین علل پایین بودن میزان آلودگی می باشد

  کلیدواژگان: کوکسیدیوز، گاوداری صنعتی، استان البرز
 • هادی پورتقی شتربان*، وحید ده پهلوان، علیرضا شقایق، آریا بدیعی صفحات 33-38

  باکتری اشریشیا کولی انتروتوکسیژنیک  ETEC معمول ترین نوع کلی باسیلوز در گوساله هاست که باعث بروز اسهال می شود. مهمترین عوامل مرتبط بابیماری زایی ETEC توانایی چسبیدن به انتروسیت ها به خصوص از طریق فیمبریه K99و F41و تولید انتروتوکیسن های مختلف به خصوص انتروتوکسین مقاوم به حرارت Stاست. در مطالعه حاضر حضور باکتری ETEC در بین E.coli های جدا شده از موارد اسهال در گوساله های زیر یک ماه در استان البرزبررسی شد. برای این منظور مطالعه مولکولی بر روی سه ژن حدت K99، F41 و Sta مربوط به عوامل بیماری زای ETEC طی دوره زمانی خرداد تا آذر 1389انجام گرفت. بر این اساس در بین E.coli 60جداسازی شده، شش مورد  %10باکتری ETEC شناسایی شد. همه نمونه های مثبت از نظر سن، کمتر از یکهفته و پنج مورد  %83/3نیز سن کمتر از چهار روز داشتند. تمام ETEC های شناسایی شده واجد هر سه ژن حدت بودند

  کلیدواژگان: انتروتوکسیژنیک اشریشیا کولی، ETECاسهال گوساله ها، mPC
 • اورنگ عطایی عمارلویی*، بهرام سلاسل، امیر محرابی صفحات 39-45

  هدف از انجام این مطالعه ارزیابی تاثیر تزریق hCG در روز پنجم بعد از تلقیح مصنوعی بر عیار سرمی پروژسترون گاوهای شیری و میزان آبستنی آنها بودهاست. بر همین اساس با مراجعه به یکی از دامداریهای استان قزوین 40راس دام غیر آبستن که فاقد هر گونه عوارض تولید مثلی بالینی بودند انتخاب شدند وبطور اتفاقی در یکی از دو گروه تیمار شامل 19راس و گروه کنترل شامل 21راس دام قرار گرفتند.دام های گروه درمانی در روز پنجم پس از تلقیح مصنوعی میزان 3000 واحد hCG داخل عضلانی و دام های گروه کنترل در همان روز میزان 5میلی لیتر سرم فیزیواوژی را دریافت کردند. علاوه بر این نمونه هایخون هر دوگروه به منظور اندازه گیری عیار سرمی پروژسترون به عنوان شاخصی در جهت تخمین میزان تاثیر hCG تزریقی در روز پنجم (قبل از تزریقات hCG و سرم فیزیولوژی) و همچنین روز سیزدهم پس از تلقیح جمع آوری شدند. در هردو گروه تشخیص بارداری 40 تا 60 روز پس از تلقیح مصنوعی ازطریق آزمایش رکتال داده شد. متوسط عیار سرمی پروژسترون در روز 13پس از تلقیح مصنوعی در دو گروه درمانی و کنترل به ترتیب 7/72و 8/25نانوگرمدر میلی لیتر و درصد باروری در این دو گروه به ترتیب %31/6 و %47/6 بوده است. تجزیه و تحلیل آماری نتایج بدست آمده تفاوت معنی داری در عیارسرمی پروژسترون ومیزان آبستنی دو گروه درمانی و شاهد را نشان نداد .P<0.0

  کلیدواژگان: hCGمیزان باروری، پروژسترون
 • علیرضا شقایق*، سعید عظیم پور، مهدی سخا صفحات 47-55

  مشخص شده است که هیپوکلسمی عامل خطر برای بروز بسیاری از بیماریهای مهم شیردهی مانند کتوز می باشد. اختلال متابولیکی اصلی در بیماری کتوزهیپوگلیسمی و هیپرکتونمی است که ممکن است هر دو بر روی سندرم بالینی تاثیر گذار باشند. در بسیاری از موارد شدت سندرم بالینی متناسب با درجهه یپوگلیسمی است. این مطالعه با هدف بررسی هیپوکلسمی تحت بالینی و ارتباط متقابل آن با میزان گلوکز خون پس از زایش دریک دامداری نمونه 2000 راسی شیری صنعتی در استان تهران صورت پذیرفت. به این منظور از 100راس گاو در سه مقطع زمانی خلال 12ساعت، 24ساعت و روز دهم پس از زایش جهت اندازه گیری میزان کلسیم و گلوکز نمونه خون اخذ شد.در مطالعه حاضر، فراوانی هیپوکلسمی تحت بالینی با نقطه برش dl /mg8 در خلال 12ساعت اول پس از زایش، 24 ساعت و در روز دهم پس از زایش به ترتیب 51 ،37و 7درصد بود.فراوانی موارد هیپوگلیسمی با نقطه برش g/ dl m35در همین دوره به ترتیب صفر، یک و هشت درصد بود.بر اساس آزمون های آماری انجام یافته، موارد هیپوکلسمی روز دهم پس از زایش، در این زمان میانگین گلوگز پایین تری نسبت به موارد طبیعی کلسیم دارند. p=0/017 میزان کلسیم روز دهم پس از زایش با مقادیر گلوکز در این زمان همبستگی مستقیم دارد .p=0/000

  کلیدواژگان: کلسیم، هیپوکلسمی تحت بالینی، گلوکز، هیپوگلیسمی، گاو شیری، دوره پس از زایش
 • محمدرضا رحیم نژاد* صفحات 57-62

  نگهداری انفرادی می تواند منجر به تغییرات فیزیولوژیک و رفتاری در حیوانات اهلی و آزمایشگاهی گردد. هدف این پژوهش بررسی اثرات نگهداریانفرادی بر حساسیت به درد احشایی است. حساسیت به درد احشایی موشهایی که به مدت چهار هفته به صورت جدا از هم نگهداری شدند با موشهایی که در همین مدت به صورت گروهی نگهداری می شدند مورد مقایسه قرار گرفت. درد احشایی در موشهای نر و ماده که به صورت جداگانه نگهداریمی شدند نسبت به حیوانات گروهی به طور معنی داری کمتر بود. اما این کاهش حس درد در موشهای نر نگهداری شده به صورت جدا از هم بیشتر ازموشهای ماده ای بود که در همان شرایط نگهداری شده بودند. بنابر نتایج فوق می توان نگهداری انفرادی را بر حس درد احشایی در موش موثر دانست

  کلیدواژگان: درد، نگهداری انفرادی، موش
 • حمیدرضا فتاحیان*، محمد نصرالله زاده ماسوله، علیرضا حسین زاده صفحات 63-67

  جداشدگی های عجزی خاصره ای به دو صورت یک طرفه و دو طرفه وجود دارد. ضایعات یک طرفه اغلب با شکستگی های یک طرف و جداشدگی مفصل فوق در طرف مقابل همراه می باشد. یک قلاده سگ نر 2 ساله نژاد اشپیتز به وزن 9 کیلوگرم با تاریخچه تصادف با وسیله نقلیه به کلینیک بخش خصوصی ارجاع گردید. نشانه های درمانگاهی شامل لنگش، عدم وزن گیری بر روی دو اندام حرکتی خلفی، درد شدید در هنگام ملامسه و بی اشتهایی بودند. تشخیص قطعی با انجام رادیوگرافی در نماهای جانبی و شکمی- پشتی صورت پذیرفت. در رفتگی خاصره ای عجزی چپ و شکستگی بدنه خاصره راست تاییدگردید. درمان جراحی بر اساس نشانه های بالینی و تصویربرداری تشخیصی انجام پذیرفت. دررفتگی عجزی- خاصره ای با پیچ کورتیکال و بدنه خاصره باصفحه فلزی و پیچ تثبیت شد. عضلات، فاسیا و پوست هر دو ناحیه به شیوه معمول بخیه شدند. بیمار به مدت سه روز تحت درمان با آنتی بیوتیک وسیعالطیف قرار گرفت و با برطرف شدن نشانه های درمانگاهی از روز چهارم، بیمار شروع به وزن گیری بر روی دو اندام حرکتی خلفی نمود. با توجه به حصولنتیجه مطلوب در این گزارش، توصیه می شود به منظور جلوگیری از درگیر شدن اعصاب مزدوج بدنبال جداشدگی عجزی-خاصره ای و شکستگی لگن واحتمال آسیب و قطع این اعصاب بطور ثانویه، بلافاصله اقدام به درمان و بازسازی جراحی نمایند

  کلیدواژگان: جداشدگی عجزی- خاصره ای، شکستگی بدنه خاصره، سگ
|
 • E. Jabbarzadeh *, M. Saif Pages 5-13

  Transmition of tuberculosis between man and livestock is quite common. In the world tuberculosis is describedto be present in 20 million people. and every year 5 million people is added to this fgure. People living in poorerareas are more in danger of the tuberculosis. Tuberculosis has been diagnosed in cows with dilapidated tuberclesin various organs. In addition to the cow, man, goats and pigs are sensitive to bovine tuberculosis, sheep and horsesshow a kind of natural resistance.Three types of Mycobacterium tubercule bacilli have been recognized among warm blooded animals , whichhuman tuberculosis species (Mycobacterium tuberculosis) and bovine species (Mycobacterium bovis) are verysimilar to each other but a kind of chicken species is different.Identifcation of different mycobacterial species with biochemical and phenotypic methods is time-consumingand diffcult, and using these diagnostic methods created some problems to identify some of these species. Todayrapid molecular diagnostic methods for mycobacterial species which infected human communities have importantposition in epidemiology and control of tuberculosis. Therefore, the recognition of the strain types in every regionreveals the usefull information about the disease for every society. This issue in identifying all cases infected withthe mycobacterial strains (Atypical and TB) is very important.Recently some techniques such as Restriction Fragment Length Polymorphism (RFLP) and the use of specifcprobes in the diagnosis of mycobacterial strains have much effciency. By using these methods one can easily takesamples from suspicious humans or animals and in one mycobacterial infection and species identifcation can beperformed. It is obvious that quick diagnosis of mycobacterial infections can help to reduce the disease in thecountry.

  Keywords: Mycobacterium, Tuberculosis, Rapid Detection
 • F. Moayer *, Sh. Shojaei, H. Hosseini, M. Esfandyari Pages 15-23

  Coccidiosis is a signifcant problem in the industrial poultry raising systems and several drugs are being used in order to prevent and treat this problem. Ionophores are the most common anticoccidials drug. Salinomycin has an extreme use in Iran poultry industry as a coccidiostat drug, this study has been performed to evaluate toxicity effects of its overdoses in broiler chickens infected by experimental coccidiosis on the basis of histopathological fndings. 50 female Cobb-500 day-old chicks randomly divided in 5 groups (control positive, control negative and treatment 1, 2 and 3). All chickens were infected by Eimeria strains included 25% E.tenella, 40% E.maxima, 20% E.acervulina and 15% E.necatrix in oral administration of 100 (equal to 10000 Oocysts). Control positive group was received preventing dose of Salinomycin (75 ppm). Chickens in treatment groups 1, 2 and 3 received 150, 300 and 600 ppm of drug respectively and in negative control group no drug was added after contamination. During the study, external symptoms and necropsy fndings were exactly evaluated. The tissue samples were fxed in neutral buffered 10% formalin, routinely embedded in paraffn and stained with H&E. Results indicated that higher doses (up to 75 ppm) of Salinomycin increase depression and paralysis. Toxicated chickens were depressed and muscles atrophy, falling down of wings and neck and also green diarrhea were observed obviously. Macroscopic examination confrmed that enhancement the dose of Salinomycin signifcantly prevent intestinal villi and mucous destruction due to Eimeria invasion, but influence growing performance considerably. Acute Cell Swelling (ACS) in proximal tubules and Acute Tubular Necrosis (ATN) were obvious pathologic fndings in kidneys. Microscopic fndings indicate congestion and hemorrhage in the majority of tissues with necrosis and accumulation of inflammatory cells.

  Keywords: Coccidiosis, Salinomycin, Toxicity, Histopathological fndings
 • S.Sh.R Shojaei *, A. Shaghayegh, A .Ahmadi Pages 25-31

  Coccidiosis is one of the common intestinal infections in calves worldwide. Different Species of Eimeria protozoanscauses coccidiosis in dairy farms. These protozoa live in intestinal epithelial cells and its life cycle in intestine causessevere diarrhea in young calves. 15 different Eimeria spp. Had been recognized around the world which E.bovis andE.zurnii are the most virulent.In this study, 3 dairy farm at Alborz province in Iran were studied.100 faecal samples were taken and after sporulationof those in 2.5% potassium bichromate presence of Eimerial oocysts were surveyed by using Flotation method suchas Clayton-Layn and Modifed Mc master techniques. The results showed that infection were only in calves, Meaninfection rate was 2%,which this rate is near the results of Razavi and colleagues studies in dairy farms of Shirazregion but is less than Yakhchali study in Sanandaj Province of Iran.All Positive calves in our study were under 3 months of age. The low infection rate in this study is related to animal’sage, individual characteristics and good management of farms, but the latter is probably more important.

  Keywords: bovine, Coccidiosis, dairy farms, Alborz, Iran
 • H. Pourtaghi Shotorban *, V. Dahpahlevan, A. Shaghayegh, A .Badiee Pages 33-38

  Entrotoxigenic Escherichia coli (ETEC) infection is one of the most common type of calves colibacillosis. The mainvirulence attributes to ETEC are adhesions (especially K99 and F41 fmberia) and neurotoxins (specially heat stabletoxin). In the present study we detected ETEC from E.coli that were isolated from diarrheic calves at 1-30 days oldin Alborz province. Therefore, we conducted molecular study based detection of virulence genes K99, F41 and Staduring May to November 2010. Among 60 isolated E.coli from calves diarrhea six (10%) ETEC were detected. Allthe positive cases were calves with less than 7 days old, which 5 cases (83/3) were less than 4 days old. All detectedETEC possed three virulent genes.

  Keywords: ETEC, Calves diarrhea, mPCR
 • O. Ataie *, B. Salasel, A. Mehrabi Pages 39-45

  The objectives of this study were to determine the effect of administration of exogenous hCG 5 days after artifcialinsemination (AI) on serum progesterone concentration and conception rate in dairy cows.39 lactating dairy cattlerandomly allotted to 2 experimental groups: Treated group included 19 dairy cows that received 3000IU hCG on day5 after AI and non treated (control) group included 21 dairy cows that only received 5ml normal saline 5 day after AI.Blood sampling obtained on day 5, before administration of exogenous hCG and normal saline, and also on day 13after AI to measure serum progesterone concentrations. Pregnancy diagnosis was performed by rectal palpation 40-60 days after AI. On day 13 average serum progesterone concentrations were 7.72ng/ml and 8.25ng/ml in hCG andcontrol groups respectively. Pregnancy proportion in hCG and control groups were 31.6% and 47.6% respectively.Statistical analysis of results did not show any signifcant difference between two groups in respect to pregnancyproportion or progesterone concentrations (p>0.05).

  Keywords: HCG, dairy cattle, conception rate, progesterone
 • A .Shaghayegh *, S. Azimpour, M. Sakha Pages 47-55

  Hypocalcaemia is a risk factor for many important diseases such as ketosis, in the lactation period. Hypoglycemiaand hyperketonemia are the main metabolically disturbances in ketosis, which may affect the clinical syndrome. Inmost cases, the severity of clinical syndrome is related to the level of hypoglycaemia. The aim of this study was toevaluate the correlation between subclinical hypocalcaemia and serum glucose at postpartum period in a dairy farmwith 2000 cattle in Tehran province.Blood samples were taken from 1000 cattle; serum glucose and calcium were measured within the frst 12 hours at24 hours and 10 days postpartum.In this study, the prevalence of subclinical hypocalcaemia with the cutting point of 8mg/dl was 37,51 and 7 percent,respectively. For hypoglycaemia with the cutting point of 35mg/dl, the prevalence were 0,1 & 8 percent respectively.Based on statistical tests: hypocalcaemia cases showed decreased in mean level of serum glucose, to compare with thenormal cases )P = 0.017(. Calcium concentration in 10 days postpartum showed correlation with the serum glucoselevel at the same time P= 0/0005.

  Keywords: Subclinical hypocalcaemia, dairy cow, Postpartum period
 • M.R Rahimnejad * Pages 57-62

  Individual housing can induce physiological and behavioral changes on domestic and laboratory animals. The aim ofthe present study was to investigate the effects of individual housing on visceral pain sensitivity. Mice were separatedfor 4 weeks until pain testing began. Their visceral pain sensitivity was compared to the group housed mice. Bothmale and female single-housed mice showed signifcantly reduced visceral pain sensitivity, but results showed thatthe reduction of pain was greater in individually-housed male mice. We could conclude that individual housing haseffects on pain sensation in mice.

  Keywords: pain, individual housing, Mice
 • H.R Fattahian *, M. Nasrolahzadeh Masoule, A.R. Hosseinzadeh Pages 63-67

  Sacroiliac luxation results when there is disruption of the articulation between the wing of the sacrum and iliacwing. This problem may be unilateral or bilateral. A two year-old, 9 kg weighting, male Spitz dog was referred toprivate clinic. Clinical signs were non-weight-bearing on hind-limbs, lameness, and loss of appetite and sever painon palpation.Sacroiliac separation and fracture of ilium were reconstructed using cortical screw and 2.7 plates respectively.Muscles, subcutaneous tissue, and skin of both sides were sutured routinely. Postoperative care was performedby broad-spectrum antibiotic and aspirin. The patient started weight bearing on day 4 after operation. Cliniciansshould reconstruct sacroiliac separation immediately because of nerve roots engagement following the sacroiliacseparation and pelvic fracture and likely secondary nerve root damage or disruption.

  Keywords: Sacroiliac separation, Iliac fracture, Dog