فهرست مطالب

کنترل - سال چهاردهم شماره 5 (زمستان 1399)
 • سال چهاردهم شماره 5 (زمستان 1399)
 • ویژه نامه کووید-19
 • تاریخ انتشار: 1400/01/21
 • تعداد عناوین: 16
|
 • علی کارساز* صفحات 1-14

  با فراگیری بیماری کرونا در سراسر دنیا در طول یک سال گذشته، استفاده از تکنیک های پردازش تصویر و الگوریتم های هوش مصنوعی جهت آنالیز تصاویر سی تی اسکن (CXR) قفسه سینه بیماران مبتلا به کووید-19ضرورت یافته است. تعیین درصد پیشرفت و گسترش ویروس کووید-19در ناحیه ریه شخص بیمار یکی از نیازمندی های اساسی و ضروری مراکز بستری بیماران کرونایی محسوب می گردد. بیشترین تحقیقات در این حوزه، به مقالات مبتنی بر روش های یادگیری عمیق با بکارگیری شبکه های عصبی کانولوشن اختصاص داشته، که عمدتا به موضوع غربال گری افراد بیمار و سالم می پردازند. در این میان تعداد معدودی از مقالات به موضوع تعیین درصد درگیری ریوی و پیشرفت ویروس در بیماران کرونایی بر اساس تصاویر CXR پرداخته اند. عدم شکل گیری بانک های اطلاعات تصاویر منسجم با اطلاعات یکپارچه و جامع یکی از معضلات اصلی در این حوزه محسوب می گردد. تعیین میزان درگیری ریوی مبتلایان به بیماری، بر اساس تصاویر متفاوت CXR در روزهای متوالی، دارای معضلات و مشکلات خاص خود از جمله تفاوت در ابعاد، شدت روشنایی، میزان دوز و زاویه تابش اشعه در این تصاویر بوده که بکارگیری یک فیلتر تفاضل گیر ساده روی داده های دو تصویر را غیرممکن می سازند. بکارگیری یک روش بهینه سازی خود تطبیق با ماهیت تفاضلی و چند هدفه می تواند دقت و صحت کار را افزایش و زمان تحلیل را کاهش دهد.

  کلیدواژگان: کووید-19، درگیری ریوی، پردازش تصاویر اشعه ایکس، الگوریتم تکامل تفاضلی خود تطبیق چند هدفه
 • جواد محبی نجم آباد*، رسول علیزاده، مهرداد مسگرپور صفحات 15-22

  انتشار کووید 19 به عنوان یک ویروس با همگیری بالا اثر بسیار مهمی بر حمل و نقل و جوامع انسانی داشته است. انتشار ویروس به واسطه عطسه یکی از مهمترین منابع انتشار و پراکندگی گسترده ویروس است. در این تحقیق با ترکیب روش های دینامیک سیالات محاسباتی و روش هوش مصنوعی سعی در پیش بینی الگو و تخمین مدل انتشار ویروس کوید 19 موجود در ذرات عطسه شده است. نتایج به روشنی نشان میدهد که انتشار قطرات عطسه در محیط واگن مترو به سادگی صورت میگیرد. همچنین مشخص شد که این انتشار بر مبنای سرعت هوای موجود در مترو نیز تغییر میکند. در تحلیل این مسئله با ارایه راه حلی نوین سعی بر مدل سازی و پیش بینی الگوی انتشار ویروس موجود در ذزات قطره شده است. همچنین نتایج نشان داد که ذرات معلق بین 1 تا 400 میکرون در طول واگن پخش میشود و احتمال سرایط بیماری را به شدت افزایش میدهند.  ذرات سنگین با ته نشین شدن در نواحی نزدیک فرد الوده احتمال افزایش محیط الوده نزدیک فرد عطسه کننده را افزایش میدهد.

  کلیدواژگان: کوید 19، قطره، دینامیک سیالات محاسباتی، شبکه تطبیق پذیر، عطسه
 • مژگان بهرامی*، ویدا شماعی صفحات 23-31
  زمینه

  پژوهش حاضر به بررسی میزان آگاهی، نگرش و عملکرد مردم شهر اصفهان در زمینه استفاده از خدمات الکترونیک در زمان شیوع کووید-19پرداخت.

  روش کار

  پژوهش از حیث هدف کاربردی و از حیث ماهیت توصیفی-همبستگی است که بر روی 384 نفر از افراد بالای 18 سال ساکن در شهر اصفهان انجام شد. ابزار گردآوری پرسشنامه محقق ساخته شامل 35 سوال بود که به روش نمونه گیری گلوله برفی بین افراد واجد شرایط توزیع گردید. داده ها توسط نرم افزار SPSS و Smart PLS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  آگاهی، نگرش و عملکرد افراد مورد مطالعه در زمینه استفاده از خدمات الکترونیک در زمان شیوع کرونا با متوسط میانگین تفاوت معناداری دارد و بیشتر از متوسط میانگین است. این میزان برای آگاهی 99/3، برای نگرش 11/4 و برای عملکرد 75/3 بدست آمد. میزان آگاهی و نگرش زنان و مردان در زمینه استفاده از خدمات الکترونیک تفاوت دارد و در مردان بیشتر است، ولی بین عملکرد آنها در زمینه استفاده از خدمات الکترونیک تفاوت معناداری وجود ندارد. میزان آگاهی و عملکرد شهروندان بر اساس تحصیلات تفاوت ندارد، اما نگرش افراد با تحصیلات PhD در زمینه استفاده از خدمات الکترونیک قوی تر است، همچنین بین متغیرهای میزان آگاهی، نگرش و عملکرد شهروندان در زمینه استفاده از خدمات الکترونیک بر اساس شغل تفاوت معنادار وجود دارد و در افراد هییت علمی بیشتر است. میزان آگاهی شهروندان در رنج سنی مختلف در زمینه استفاده از خدمات الکترونیک تفاوت ندارد ولی میزان نگرش و عملکرد تفاوت دارد و درسنین 30 تا 50 سال بیشتر از دیگر گروه های سنی است. نتایج تحلیل Smart PLS نیز نشان داد که نگرش و آگاهی شهروندان بر عملکرد آنها در استفاده از خدمات الکترونیک در زمان شیوع کرونا تاثیر مثبت دارد.

  نتیجه گیری

  نتایج نشان می دهد آگاهی، نگرش و عملکرد شهروندان شهر اصفهان در استفاده از خدمات الکترونیک بالاتر از میانگین است. راه اندازی سامانه های مختلف ارایه خدمات الکترونیکی در بسیاری از سازمانها، ارگان ها و کسب و کارهای تجاری و فروشگاه ها باعث شده که شهروندان اصفهانی بتوانند در منزل خود و از طریق موبایل یا سیستم رایانه، خدمات مختلفی که از سوی این سازمانها ارایه می شود را دریافت کرده و در زمان پاندمی کووید-19 کمتر نیاز در مکانها عمومی حضور فیزیکی داشته باشند.

  کلیدواژگان: آگاهی در زمینه استفاده از خدمات الکترونیک، نگرش در زمینه استفاده از خدمات الکترونیک، عملکرد در زمینه استفاده ازخدمات الکترونیک، کووید-19
 • سینا باقری نژاد*، الهام عبدی، ناصر مزینی، مرضیه مهرافزا صفحات 33-37

  در این مقاله به بررسی نرخ شیوع استعمال سیگار در بین افراد مبتلا به بیماری کووید-19 پرداخته و بررسی می شود که آیا تفاوتی میان توزیع افراد سیگاری بین دو جامعه آماری بیماران بد حال کرونایی و کل جامعه ایران وجود دارد یا خیر. برای اینکار ابتدا یک نمونه 300 تایی از بیماران کرونایی بستری در بیمارستان های دو شهر تهران و رشت تهیه شد. سپس از طریق آزمون آماری غیر پارامتری تصادفی بودن دورهای والد- ولفویتز نشان داده می شود که نمونه اخذ شده به صورت تصادفی انتخاب شده و امکان تعمیم نتیجه حاصل از نمونه به جامعه بیماران کرونایی بستری در بیمارستان ها وجود دارد. در ادامه این فرضیه که نرخ شیوع سیگار در بین بیماران کرونایی بستری در بیمارستان ها با نرخ شیوع سیگار در کل جامعه ایرانی برابر است، از طریق آزمون فرضیه های آماری غیر پارامتری بررسی شده است. بدین منظور از آزمون نیکویی برازش کای - دو (χ2) استفاده شده و مشاهده شد که این فرضیه مردود است. داده ها نشان می دهند تفاوت معنی داری بین نرخ شیوع مصرف سیگار بین افراد کرونایی بدحال و کل جامعه ایران وجود دارد. همچنین با توجه به یکطرفه بودن آزمون نیکویی برازش کای-دو می توان اینگونه  نتیجه گرفت که بر خلاف تصور اولیه، نرخ شیوع مصرف سیگار در بین افراد کرونایی بستری در بیمارستان ها کمتر از این نرخ در کل جامعه ایران است. نتایج فوق لزوم تحقیقات جدی در این زمینه را نشان داده و موید آن است که می بایست ضمن پرهیز از هرگونه گرایش مثبت یا منفی نسبت به استعمال دخانیات علل و عوامل موثر در این پدیده بررسی شده و شاید بتوان داروهایی بر این اساس تهیه و تولید نمود.

  کلیدواژگان: استعمال سیگار، کووید-19، کرونا ویروس، آزمون فرضیه های آماری، آزمون والد-ولفویتز، آزمون نیکویی برازش کای-دو
 • محدثه عبیدی، رضا سهیلی فرد*، رضا حسن زاده قاسمی صفحات 39-47

  ویروس مرگ بار سارس-کووید-2 اولین بار اواخر سال 2019، در چین پدیدار شده است. این ویروس توالی مشابهی با ویروس سارس- کووید در سال 2002 داشته، با این تفاوت که سرعت انتقال آن بسیار زیاد می باشد. از طرفی سارس- کووید-2، یک RNA ویروس بوده و برای رونویسی ژنوم ویروسی خود نیازمند آنزیم RdRp است. به سبب در دسترس بودن محل فعال این آنزیم، هدف قرار دادن آن برای مهار تکثیر سارس- کووید-2 یک روش درمانی موثر محسوب می شود. رمدسیویر یک مهارکننده ی ویروس هپاتیت C و ابولا و مورد تایید سازمان غذا و دارو، نتایج مثبتی را در مهار پروتیاز اصلی و RdRp سارس-کووید-2 نشان داده است. هدف از بررسی حاضر مشاهده عملکرد رمدسیویر برای مهار RdRp در دماهای متفاوت با روش شبیه سازی دینامیک مولکولی هدایت شده، می باشد. بدین منظور رمدسیویر و RdRp پس از اتصال با داکینگ مولکولی در چهار دمای متفاوت (از17 تا 47 درجه سانتی گراد) مورد ارزیابی قرار گرفتند. با توجه به نتایج بدست آمده، نیروی گسیختگی و کار کشیدگی برای جدا شدن رمدسیویر از RdRp، با افزایش دما، کاهش می یابند. همچنین  در دماهای بالاتر، انرژی آزاد گیبس به سبب ارتباط با کار کشیدگی کاهش می یابد.

  کلیدواژگان: سارس- کووید2، آنزیم پلیمراز RNA وابسته به RNA، داکینگ مولکولی، شبیه سازی دینامیک مولکولی هدایت شده، رمدسیویر
 • مریم کمرزرین*، نجمه اقبال صفحات 49-57

  بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی با تداوم همه گیری ویروس کرونا در جهان تا کنون شمار فوت شدگان به بیش از یک میلیون تن رسیده است. تشخیص زود هنگام بیماری می تواند کمک زیادی برای قطع زنجیره انتقال بیماری باشد. در حال حاضر کیت های تست کووید- 19 بسیار محدود و پر هزینه هستند که روند تشخیص را کند و مشکل ساز می سازند در نتیجه نیاز است این بیماری در مراحل اولیه تشخیص داده شود تا از انتقال آن جلوگیری گردد. از این رو بر آن شدیم تا به کمک استنتاج فازی سوگنو نوع دو روش خود ارزیابی بیماری کووید- 19 را پیشنهاد دهیم که می تواند باعث صرفه جویی در وقت و هزینه شود. این سیستم مبتنی بر 98 قانون است که بر اساس رهنمودهای سازمان بهداشت جهانی تهیه شده است و از نرم افزار MATLAB برای شبیه سازی و تشخیص بیماری استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که مدل فازی سوگنو به ترتیب با ضریب همبستگی R2=0.94 و مجذور مربعات خطا MSE=0.045 در مرحله آموزش و تست عملکرد قابل قبولی در تشخیص وتعیین نوع بیماری کووید- 19 دارد. نتایج خود ارزیابی بسیار امیدوارکننده است و می تواند مانعی از گسترش بیشتر بیماری گردد.

  کلیدواژگان: بیماری کووید- 19، منطق فازی نوع دو، استلزام سوگنو، خودارزیابی
 • امیرحسین امیری مهرا، محسن شفیعی راد*، زهره عباسی، ایمان زمانی، زهره اعرابی صفحات 59-70

  با توجه به شیوع گسترده پاندمی ویروس کرونا (کووید-19) در سراسر جهان، مدل های ریاضی می توانند به پیش بینی و کنترل این پاندمی کمک کنند. از این رو، در این مقاله ابتدا یک مدل جامع برای بررسی روند بیماری کووید-19 مبتنی بر افراد مستعد، درمعرض، عفونی (باعلامت و بدون علامت) و بهبودیافته در نظر گرفته می شود. سپس با توجه به فقدان هرگونه واکسیناسیون عمومی یا درمان موثر، گروه افراد «در قرنطینه» به مدل مذکور اضافه می شود. پس از بررسی مثبت بودن حالات و محاسبه معیار آستانه به محاسبه نقاط تعادل (تعادل بدون بیماری و اندمیک) پرداخته و پایداری آن ها با استفاده از ماتریس ژاکوبین بررسی می شود. در ادامه، توسط یک کنترل کننده فازی مد لغزشی، نرخ قرنطینه سازی به عنوان تنها ورودی کنترلی بیماری تعیین و تنظیم می گردد. میزان کارایی کنترل کننده نیز در حضور عدم قطعیت پارامترهای مدل بررسی می شود که نتایج حاصل، موید عملکرد مطلوب آن است. همچنین، تاثیر جامعه آلوده بر سایر جوامع در حضور کنترل کننده بررسی خواهد شد. در نهایت، عملکرد و کارایی کنترل کننده توسط شبیه‏ سازی، مورد ارزیابی قرار می گیرد.

  کلیدواژگان: کووید-19، مدل سازی ریاضی، تحلیل پایداری، قرنطینه، فازی مد لغزشی
 • محمد دهقاندار*، مرضیه پابسته، راضیه حیدری صفحات 71-78

  پیش بینی و تشخیص دقیق بیماری کووید-19 برای همه و به ویژه برای متخصصان پزشکی کاری بسیار با اهمیت است. از طرف دیگر استفاده از سیستمهای فازی در حوزه پزشکی با سرعت در حال افزایش است. در این پژوهش با استفاده از اطلاعات 375 بیمار مشکوک به بیماری کووید-19 که به مراکز درمانی بیمارستان های امام خمینی(ره) تهران، البرز و کوثر کرج مراجعه کرده اند سیستم فازی طراحی شد. برای این منظور تعداد 300 نفر جهت استخراج قوانین و 75 نفر به عنوان داده های تست در نظر گرفته شدند. اطلاعات 12 پارامتر مهم بیماری کووید- 19 اعم از تب، سرفه ، سردرد، علایم گوارشی، بثورات پوستی، حس بویایی و چشایی ، بیماری زمینه ای،  قفسه سینه، سطح اکسیژن خون، بی حالی، سن، سابقه خانوادگی وهمچنین شدت بیماری کووید-19 دریافت گردید. سیستم خبره فازی پس از بررسی قوانین و حذف قوانین مشابه ومتناقض با بهره گیری از محاسبه درجه آنها، با 29 قانون طراحی  گردید در این سیستم  با ادغام برخی عوامل در نهایت 8 متغیر ورودی و یک متغیر خروجی در نظر گرفته شدکه با موتور استنتاج حاصلضرب، فازی ساز منفرد و غیر فازی ساز میانگین مراکز مورد استفاده قرار گرفت. ملاحظه شد که سیستم طراحی شده نتایج بسیار خوبی را ارایه می دهد، به طوریکه با دقت بالای 93 درصد بیماری کووید-19 را شناسایی می کند و همچنین حساسیت سیستم ببش از 95 درصد و ویژگی سیستم طراحی شده بیش از 87 درصد می باشد.

  کلیدواژگان: کووید-19، خبره فازی، ورودی-خروجی، تشخیص
 • مهدی رضایی بهرمند، حمید خالوزاده*، پرستو ریحانی اردبیلی صفحات 79-88

  در این مقاله به منظور مهار انتشار بیماری کووید-19 مبتنی براعمال سطوح مختلف محدودیتهای اجتماعی، یک مدل پیشنهاد شده است. همچنین، یک الگوریتم ژنتیک پارامترهای مدل را با استفاده از داده های واقعی گزارش شده از سوی وزارت بهداشت ایران و داده های شبیه سازیشده بر مبنای مدل پیشنهادی شناسایی میکند. از آنجایی که کنترل مدل پیشبین یک روش محبوب است که به طور گستردهای در کنترل فرآیندها مورد استفاده قرار گرفته است، پس از گسسته سازی مدل با یک روش مرسوم مانند اویلر، میتوانیم محدودیتهای مناسب را در نظر بگیریم و مسیله بهینه سازی آنلاین را حل نماییم. ما در این مقاله نشان دادهایم که کنترلگر مدل پیش بین قادر است نمودار مبتلایان به کووید- 19 را با اعمال سطوح مختلف محدودیتهای اجتماعی، پهن کند و اوج آن را کاهش دهد. مثال عددی و نتایج شبیه سازی، مبتنی بر داده های واقعی به منظور نشان دادن قابلیت این روش آورده شده است.

  کلیدواژگان: کنترل مدل پیش بین، شناسایی سیستم، الگوریتم ژنتیک، کووید-19
 • زهرا زارع*، نسترن واثق صفحات 89-96

  در این مقاله به مدل سازی، تحلیل و پیش بینی بیماری جدید همه گیر کووید-19 با شناخت پارامترهای موثر در گسترش آن پرداخته شده است. به این منظور از مدل پایه مستعد-مبتلا-حذف شده (SIR) که با دو پارامتر نرخ ابتلا و نرخ حذف استفاده شده است. با توجه به بروز چندین نقطه بیشینه در داده های ایران و تک اوج بودن مدل SIR، نمی توان از یک مدل با پارامترهای یکسان به ازای تمام زمان ها استفاده کرد. به همین دلیل داده های ایران به پنج دوره زمانی تقسیم شده است و سپس پارامترهای هر دوره مجزا به دست آمده است. این بازه های زمانی علاوه بر تطابق با رفتار داده های مربوط به بیماری، با واقعیت های جامعه ازجمله زمان تغییر تصمیمات دولت و نیز تغییر الگوی افراد جامعه هم خوانی دارد. درنهایت، تحلیلی بر اساس پارامترهای به دست آمده و روند گسترش بیماری در ادامه سال جاری ارایه شده است. ازآنجاکه پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و بهداشتی ناشی از این ویروس فاجعه بار است، استفاده از نتایج مدل سازی ریاضی به دست آمده جهت شناخت عوامل موثر بر گسترش بیماری می تواند گامی جهت اقدامات آتی برای کنترل این بیماری باشد.

  کلیدواژگان: کووید-19، مدل کلاسیک SIR، نرخ شیوع بیماری های همه گیر
 • بیژن معاونی* صفحات 97-105

  شیوع بیماری کرونا در کشور از زمستان 1398 آغاز گردید و آثار آن همچنان در کشور و جهان وجود داشته و روال عادی زندگی بشر را با چالش های جدی مواجه کرده است. این رویداد ناگوار و ناخوشایند، نشان داد که توجه ویژه به علم و فناوری برای مقابله با چنین پدیده هایی تا چه اندازه با اهمیت است وتاثیر به سزایی در امنیت ملی و پایداری اجتماعی دارد و لازم است ما از آن برای مقابله بحران های آینده درس های مهمی را بیاموزیم. از این رو در این مقاله، فناوری های توسعه یافته در ایران در مقابله با همه گیری بیماری کرونا معرفی شده و مورد بررسی قرار می گیرد. تلاش گردیده است که اطلاعات واحدهای فناور در سطح کشور جمع آوری شده، راستی آزمایی شود و بر اساس آن حوزه های فعالیت، توزیع جغرافیایی و توزیع موضوعی این فعالیت ها مورد بررسی قرار گیرد.

  کلیدواژگان: کووید 19، فناوری، واحدهای فناور، مقابله با همه گیری بیماری کووید 19
 • ناصر صفایی*، نفیسه قضاوی، آوا سرآبادانی، سید امیر نصری صفحات 107-120

  ویروس جدید کرونا (COVID -19) ناشی از سندروم حاد تنفسی 2 است. این بیماری برای اولین بار در دسامبر 2019 در شهر ووهان چین شناسایی شد. در 11 مارس2021، سازمان بهداشت جهانی این ویروس را بیماری همه گیر اعلام کرد. بر اساس آخرین آمار جهانی پایگاه اطلاعاتی Worldometer تا ماه فوریه سال2021 میلادی، تعداد 112میلیون نفر در جهان به این ویروس مبتلا شدند که از این تعداد نزدیک به 2 میلیون و 500 هزار نفر جان خود را از دست داده اند. همچنین شوک اقتصادی شیوع ویروس کرونا باعث کاهش مراودات و مناسبات اقتصادی و رشد منفی اقتصادی بسیاری از کشورهای جهان شده است. در پژوهش حاضرشیوع و راه های کنترل این ویروس و اثرات آن بر اقتصاد با درنظرگرفتن مطالعه موردی ایران با رویکرد پویا شناسی سیستم ها بررسی شده است. ابتدا روابط متغیرهای موثر مهم بر تولید ناخالص داخلی در نرم افزار SPSS بررسی و سپس در نرم افزار ونسیم، داده ها تحلیل شده است. در انتها با تحلیل حساسیت، تاثیر سناریوهای مدیریتی مانند قرنطینه ورعایت دستورالعمل های بهداشتی جهت کنترل بحران ناشی از شیوع این ویروس مورد بح و بررسی قرار گرفته است. از جمله نتایج تجزیه و تحلیل داده ها می توان به کاهش رفت و آمدهای خانوادگی، تداوم دورکاری و تقویت دولت الکترونیک، استفاده از ماسک و رعایت فاصله اجتماعی و منع رفت و آمدهای شبانه از ساعت 21 تا 4 بامداد را از عوامل موثرتر درکاهش تعدا افراد مبتلا و کاهش مرگ ومیر اشاره نمود. در انتها راه کارهایی جهت حمایت از کسب و کارهای کوچک برای گذر از این بحران ارایه گردیده است. کلمات کلیدی: ویروس کرونا، اقتصاد، پویا یی شناسی سیستم ها، تولید ناخالص داخلی، پاندمی، کووید-19.

  کلیدواژگان: ویروس کرونا، اقتصاد، پویا یی شناسی سیستم ها، تولید ناخالص داخلی، پاندمی، کووید-19
 • رضا حیدری، محمد مطهری فر، حمیدرضا تقی راد*، سید فرزاد محمدی، علیرضا لاشیئی صفحات 121-125

  این مقاله سعی در معرفی کاربردهای سیستم های هپتیک، واقیت مجازی و هوش مصنوعی در زمینه آموزش پزشکی در دوران همه گیری ویروس کرونا را دارد. در دهه های اخیر، استفاده از تکنولوژی های جدید برای ابداع روش هایی توانمند که قابلیت جایگزینی با روش های آموزش سنتی را دارا باشد، رونق فراوان گرفته است. این روش ها کوشیده اند تا با دخیل کردن بیشتر جراح ماهر در فرآیند آموزش، عواقب ناشی از اشتباهات جراحان تازه کار را برای بیماران به حداقل برسانند. با ایجاد شرایط خاص ناشی از ویروس کرونا در ایران و جهان و با وضع شرایط قرنطینه در بسیاری از شهرها اهمیت آن ها افزایش یافته است چرا که نیاز به تماس فیزیکی را به حداقل رسانده و در حفظ سلامت کادر پزشکی تاثیر بسزایی خواهند داشت. تمامی مراحل آموزش با بهره گیری از روش های جدید می تواند با حفظ فاصله گذاری اجتماعی و حتی بصورت غیرحضوری انجام شود که خطر ابتلا را برای تمامی افراد دخیل در چرخه آموزش از بین خواهد برد. این مطالعه مروری، تلاش می کند تا با ارایه حوزه هایی که پتانسیل استفاده از روش های جدید را دارا می باشند، به قطع زنجیره ابتلا در زمان همه گیری ویروس کرونا و یا بحران های مشابه کمک کند.

  کلیدواژگان: سامانه هپتیک، آموزش پزشکی، هوش مصنوعی، واقعیت مجازی، کووید-19
 • محمد مقصودی*، مهدی سیاهی صفحات 127-129

  بیماری کووید-19 ناشی از نوع جدید ویروس کرونا می باشد که یک بیماری عفونی است و تاکنون بیش از نود میلیون مبتلا و حدود دو میلیون فوتی ثبت شده است. برنامه های بهداشتی، درمانی، آموزشی، اعمال محدودیت ها و سایر اقدامات پیشگیرانه به عنوان ورودی هایی هستند که می توانند شیوع بیماری را محدود کنند که نتیجه این اقدامات موجب کاهش ابتلا به این بیماری می شود. در این مقاله به منظور بررسی برخی از پارامترهای تاثیرگذار، یک مدل غیرخطی برای بررسی تاثیر بهداشت و آموزش بر دینامیک انتقال بیماری کووید-19 تجزیه و تحلیل می شود. همچنین، داده های تجربی سه کشور ایران، آلمان و ترکیه از ابتدای شیوع بیماری تا 21/10/1399 مورد بررسی و مقایسه آماری قرار می گیرد. سپس عملکرد این سه کشور در اوج شیوع بیماری از 11/08/1399 تا 21/10/1399 مورد تجزیه و تحلیل قرار می گردد. نتایج نشان می دهد که آموزش و بهداشت مناسب موجب کاهش تعداد مبتلایان خواهد شد. همچنین نتایج نشان می دهد که ایران با وجود تحریم ها و کمبود امکانات به خصوص از 11/08/1399 تا 21/10/1399 عملکرد نسبتا بهتری داشته است.

  کلیدواژگان: کووید-19 (ویروس کرونا)، مدل سازی غیرخطی، ایران، آلمان، ترکیه
 • سهیل مهرعلیان، عفت جلائیان زعفرانی، شهرزاد شعشعانی، فرناز کاشفی نیشابوری، محمد تشنه لب*، حسین علی سخندان، زهرا سادات دیباجی فروشانی، بینا منتظر، زینب جنیدی، مریم وفاپیوند صفحات 131-140

  بیماری COVID-19 که به دلیل ورود ویروس SARS-CoV-2  به بدن ایجاد می شود با سرعت چشمگیری در حال شیوع یافتن است. این ویروس به قدری خطرناک است که از زمان ظهور تاکنون جان بسیاری از افراد جهان را گرفته است. همین امر نشان می دهد که تشخیص زودهنگام افراد مبتلا به بیماری COVID-19 برای کنترل شیوع این ویروس خطرناک بسیار حیاتی است. در حال حاضر دو روش تشخیصی رایج برای این بیماری، تصویربرداری سی تی اسکن از ریه و آزمایش مولکولی RT-PCR[1] است. روش تصویربرداری سی تی اسکن از ریه در کنار نقاط قوتی نظیر سرعت بالای اسکن، هزینه انجام اسکن پایین دارای نقاط ضعفی از جمله نیاز به رادیولوژیست جهت تحلیل تصاویر، معظلات ناشی از در معرض اشعه ایکس قرار گرفتن و خطرناک بودن این روش برای زنان باردار و نوزادان می باشد. در خصوص نقاط ضعف روش تشخیصی آزمایش مولکولی می توان به هزینه بالای انجام آزمایش، وابستگی به کیت های وارداتی و مدت زمان طولانی دریافت نتایج آزمایش اشاره کرد هرچند که این روش دارای صحت تشخیصی بالاتری نسبت به سی تی اسکن ریه می باشد، در این مقاله، ما روشی کم هزینه، سریع و در دسترس برای تشخیص زود هنگام بیماری COVID-19 بر اساس مدل های هوش مصنوعی[2] و آزمایش خون روتین ارایه دادیم که علاوه بر تشخیص زودهنگام به دلیل قابلیت تکرارپذیری خوبی که دارد می توان از آن برای غربالگری افراد و جوامع مختلف استفاده کرد. در این مطالعه، از آزمایش خون 6635 بیمار مراجعه کننده به بیمارستان بانک ملی ایران استفاده شده است. سه مدل یادگیری ماشین از قبیل شبکه عصبی فازی تطبیقی، ماشین بردار پشتیبان و شبکه های عصبی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که روش پیشنهادی ما می توانند افراد مبتلا به COVID-19 را با صحت %84 و  F1-score %83 تشخیص دهد. همچنین گروه تحقیقاتی ما وب سایت آنلاین به نام  CODAS طراحی کرده است تا مخاطبین بتوانند روش پیشنهادی ما را به راحتی و در دنیای واقعی ارزیابی نمایند

  کلیدواژگان: هوش مصنوعی، آزمایش خون، سیستم فازی، شبکه عصبی، ماشین بردار پشتیبان، کووید-19، غربالگری
 • رضا نجارزاده، مریم دهقانی*، محمدحسن آسمانی، روزبه ابولپور صفحات 141-153

  این روزها تقریبا همه کشورهای جهان با شیوع ویروس کرونا دست و پنجه نرم می کنند. این ویروس تقریبا در همه جنبه های جوامع از جمله اقتصاد ، حمل و نقل ، آموزش و غیره چالش های بسیاری ایجاد کرده است. اگر دولت ها و سیستم های بهداشت عمومی هیچ اقدامی در برابر این شیوع انجام ندهند ، اکنون و در آینده تاثیرات شدیدی بر زندگی انسان خواهد داشت . برای این کار ، چندین استراتژی مداخله وجود دارد که می تواند اجرا شود و در نتیجه ، جوامع از تلفات این ویروس ایمن تر می شوند. در این مقاله ، ما از یک مدل ریاضی انتقال اپیدمی ویروس کرونا استفاده کرده ایم و با استفاده از تعدادی از LMI ها ، یک کنترل کننده LPV مقاوم طراحی شده است که به ما در انتخاب و استفاده از روش های مداخله به طور موثر کمک می کند. مدل ویروس کرونا حاوی برخی عدم قطعیت در برخی از حالات و مقادیر پارامترها است. بنابراین ، با استفاده از کنترل کننده مقاوم پیشنهادی ، مقاومت و پایداری مدل در برابر طیف گسترده ای از عدم قطعیت تایید می شود. سپس ، نتایج سیستم کنترل نشده را با سیستم کنترل شده و همچنین مسئله کنترل بهینه مقایسه می کنیم تا اثرات کنترل کننده خود را بر روی سیستم مشاهده کنیم. هدف نهایی این طرح کنترل به حداقل رساندن تعداد افراد در معرض و آلوده در مدل بخش بخش است. در پایان ، می توان دریافت که استراتژی های کنترل شامل اقدامات پیشگیرانه ، مراقبت های پزشکی خوب و استریلیزه سازی محیط می توانند تاثیرات منفی ویروس کرونا را بسیار کاهش دهند.

  کلیدواژگان: کوید-19، مدل ریاضی، کنترلر مقاوم، استراتژی های مداخله ای، نامساوی خطی ماتریسی، عدم قطعیت
|
 • Ali Karsaz* Pages 1-14

  Under the global pandemic of COVID-19 over the last year, the use of image processing techniques and the artificial intelligence algorithms to analysis chest X-ray (CXR) images is becoming important. Determining the lung involvement and percentage development of COVID-19 is one of most important requirements for the hospitalization centers. The most studies in this field belong to the articles based on the deep learning methodologies using convolution neural networks, which are usually implemented to facilitate the screening process. Only a few number of studies are about the determining the percentage of lung involvement and development of coronavirus based on CXR images. The lack of comprehensive datasets of CT images with a large amount of samples is one of the most important issues in this field. Determining of lung infection in COVID-19 patients, based on different CXR images in different days, has its own challenges such as different image sizes, illumination density, radiation dose of X-ray and angle of radiation, which makes it impossible to the implement a simple differential filter on two different images. Using an optimization self-adaptive algorithm with differential and multi-objective approach can improve the performance accuracy with a corresponding reduction in computation time.

  Keywords: COVID-19, lung involvement, chest X-ray images, image processing, multi-objective self-adaptive differential evolution algorithm
 • Javad Mohebbi Najm Abad*, Rasool Alizadeh, Mehrdad Mesgarpour Pages 15-22

  Assessing the risk of transmitting the corona virus is important for protecting public health under the COVID-19 epidemic. Public transportation such as bus and metro wagon, are the most important source of COVID 19 dispersion. In the last decade, numerical simulation plays important roles in predicting. In this case study, by a combination of numerical simulation and artificial intelligence, tries to predict the droplet of sneezing process. Metro wagon as a case study was considered and dispersion of droplet along the bus was studied. The result indicated that the small diameter can easily transport along the wagon. It’s also shows that the large area under affected to particle deposition. In this case study, combination of numerical simulation and artificial intelligent has a great result.

  Keywords: COVID-19, Droplet distribution, CFD, Artificial intelligent
 • Mojgaan Bahrami*, Vida Shamaei Pages 23-31

  The present study examined the level of knowledge, attitude, and practice of the people of Isfahan in the field of using electronic services during the corona outbreak.

  Methods

  The research was applied in terms of purpose and descriptive-correlational nature and was conducted on 384 people over 18 years old living in Isfahan. The tool was a researcher-made questionnaire consisting of 35 questions that were distributed among eligible people by snowball sampling method. . Data were analyzed by SPSS and Smart PLS software.
   

  Results

  The knowledge, attitude, and practice of the studied individuals in the field of using electronic services during the corona outbreak are significantly different from the average and is higher than the average. This rate was 3.99 for knowledge, 4.11 for attitude and 3.75 for performance. There is a difference between women and men in the level of knowledge and attitude in the use of electronic services and it is more in men, but there is no significant difference between the performance of women and men in the use of electronic services. The level of knowledge and practice does not differ based on education. The attainment of people with Ph.D. education is stronger in the field of using electronic services. Also, there is a significant difference between the variables of knowledge, attitude and practice of Isfahan people in using electronic services based on job and there is more difference in faculty members. And are in the ages of 30 to 50 years old.

  Conclusion

  The results show that the knowledge, attitude and practice of the citizens of Isfahan in the use of electronic services are higher than average. The launch of various electronic service delivery systems in many organizations, organizations and commercial businesses and stores has enabled the citizens of Isfahan to receive various services provided by these organizations at home and through mobile or computer systems. During the Covid-19 pandemic, there is less need to be physically present in public places...

  Keywords: Awareness in the use of electronic services, attitude in the use of electronic services, performance in the use of electronic services. C0vid-19
 • Sina Bagheri Nezhad*, Elham Abdi, Nasser Mozayani, Marzieh Mehrafza Pages 33-37

  In this paper, we investigate the prevalence rate of smoking in COVID-19 patients and examine whether there is a difference in the distribution of smokers between the two statistical populations of critically ill COVID-19 patients and the entire Iranian population or not. To do this, we first prepared a sample of 300 COVID-19 patients admitted to hospitals in Tehran and Rasht. Then, through the non-parametric statistical runs test, we show that the sample was randomly selected and it is possible to generalize the result of tests on the sample to the community of hospitalized COVID-19 patients. In continuation, we examined the hypothesis that the prevalence of smoking among COVID-19 patients admitted to hospitals is equal to the prevalence rate of smoking in the whole Iranian society. For this purpose, we used the non-parametric chi-square test and it was observed that this hypothesis is rejected. The data show that there is a significant difference in the prevalence of smoking between critically ill COVID-19 patients and the whole of Iranian society. Also, it can be concluded that, the prevalence rate of smoking among COVID-19 hospitalized patients is lower than this rate in the whole Iranian society. The above results show the need for serious research in this field and confirm that while avoiding any positive or negative tendency towards smoking, the causes and factors affecting this phenomenon should be investigated and drugs can be prepared and produced accordingly.

  Keywords: smoking, COVID-19, coronavirus, statistical hypothesis testing, runs test, chi-square test
 • Mohadese Abidi, Reza Soheilifard*, Reza Hasanzadeh Ghasemi Pages 39-47

  The fatal SARS-COV-2 virus appeared in China at the end of 2019 for the first time. This virus has similar sequence with SARS-COV in 2002, but its infection is very high rate. On the other hand, SARS-COV-2 is a RNA virus and requires RNA-dependent RNA polymerase (RdRp) to transcribe its viral genome. Due to the availability of the active site of this enzyme, an effective treatment is targeting it to inhibit SARS-COV-2 reproduction. Remdesivir is an inhibitor for Hepatitis C and Ebola that is approved by Food and Drug Administration. Also, it has shown good results in inhibition of main protease and RdRp enzyme of SARS-COV-2. In this paper, the inhibitory of Remdesivir in various temperatures has been observed using steered molecular dynamics simulation. For this reason, the binding affinity of Remdesivir and RdRp were evaluated by molecular docking at four different temperatures (from 17 to 47 K). According to the results, the rupture force and pulling work to separate the Remdesivir from RdRp decrease with increasing temperature. It is also shown that at higher temperatures, Gibbs free energy is reduced due to its relation with pulling work.

  Keywords: SARS-COV-2, RNA-dependent RNA polymerase, Molecular Docking, Steered Molecular Dynamics Simulation, Remdesivir
 • Maryam Kamarzarrin*, Najmeh Eghbal Pages 49-57

  Due to the continuation of the pandemic of Coronavirus in the whole world, the number of deaths has reached over one million, based on the World Health Organization reports. Early diagnosis of the illness can be great assistance in order to break the chain of disease transmission. Nowadays, COVID-19 test kits are so limited in numbers, and expensive in terms of cost, which slows down the diagnosis procedure and makes it difficult, thus, it is necessary to diagnose the disease in the early stages, to prevent its incidence. Therefore, we decided to propose a self-assessment method for COVID-19 disease, using a type-2 Sugeno fuzzy inference system, which causes conservation in time and costs. The system is prepared based on 98 rules, according to the World Health Organization instructions, using MATLAB software to simulate and diagnose the disease. The results show that Sugeno fuzzy with the better correlation coefficient  R2=0.94  and error squared RMSE = 0.045, respectively, has acceptable accuracy for estimating and identifying COVID-19 disease. The self-assessment consequences are very promising and can prevent the further spread of the disease.

  Keywords: COVID-19, Type-2 Fuzzy Logic, Sugeno fuzzy inference system, self-assessment
 • Amir Hossien Amiri Mehra, Mohsen Shafieirad*, Zohreh Abbasi, Iman Zamani, Zohreh Aarabi Pages 59-70

  According to the global prevalence of coronavirus (COVID-19) pandemic, mathematical models can predict and control the dynamic behavior of the pandemic. Therefore, in this study, a comprehensive model is considered to examine the trend of COVID-19 based on Susceptible, Exposed, Infected (Symptomatic and Asymptomatic), and Recovered individuals. In the absence of a curative treatment or vaccination campaign, the group of "quarantined people" is added to the model. Then, a positivity analysis of states is examined, and the threshold criterion is determined. The equilibrium points (disease-free and endemic) are also calculated, and their stability is investigated using the Jacobin matrix. The quarantine rate is regulated as the only control input using the fuzzy sliding mode controller. The efficiency of the controller is also investigated in the presence of uncertainty in model parameters. Also, the impact of the infected community on other communities, considering the controller, will be examined. Finally, the performance and efficiency of the proposed controller are evaluated.

  Keywords: COVID-19, Mathematical Modeling, Stability Analysis, Quarantine, Fuzzy Sliding Mode
 • Mohammad Dehghandar* Pages 71-78

  Accurate prediction and diagnosis of COVID-19 disease is very important for everyone, especially for medical professionals. On the other hand, the use of fuzzy systems in medicine is increasing rapidly. In this study, a fuzzy system was designed using the information of 375 patients suspected of having COVID-19 disease who referred to Imam Khomeini(Tehran), Alborz(Karaj) and Kowsar(Karaj) hospitals. For this purpose, 300 people were considered to extract the rules and 75 people were considered as test data. Information on 12 important parameters of COVID-19 disease including fever, cough,  headache, gastrointestinal symptoms,  skin rash,  sense of smell and taste, underlying disease, chest CT, blood oxygen level,  lethargy, age, family history and severity of COVID-19 disease received. The fuzzy expert system was designed with 29 rules after reviewing the rules and removing similar and contradictory rules by using their degree calculation. In this system, by integrating some factors, finally 8 input variables and one output variable were considered that was used by product inference engine, singleton fuzzifier and center average defuzzifier. It was observed that the designed fuzzy expert system provides very good results, so that it detects 93% of Covid-19 disease with high accuracy and also the sensitivity of the system is more than 95% and the specificity of the designed system is more than 87%.

  Keywords: COVID-19, fuzzy expert, input-output, diagnose
 • Mahdi Rezaei Bahrmand, Hamid Khaloozadeh*, Parastoo Reihani Ardabili Pages 79-88

  In this paper, a model is proposed based on the different levels of social restrictions for the COVID-19.spread restraint in Iran. Also, a Genetic Algorithm (GA) identifies parameters of model using reported main data from the Iranian Ministry of Health and simulated data based on proposed model. Whereas Model Predictive Control (MPC) is a popular method which has been widely used in process control, after the discretization of model by a common method like Euler method, then we can consider the appropriate constraints and solve online optimization problem. In this paper, we have shown that the MPC controller able to flatten infected (symptomatic) individual curve and decrease its peak by applying the different levels of social restrictions. Numerical example and simulation results, based on main data, are given to illustrate the capability of this method.

  Keywords: Model Predictive Control, System identification, GA algorithm, Covid-19
 • Zahra Zare*, Nastarn Vasegh Pages 89-96

  In this paper modeling, analysis and prediction of novel epidemic of COVID-19 are concerned to identify effective spread parameters of it in Iran. For this purpose, the basic susceptible-infected-removed (SIR) model is used which has two parameters: the infection rate and remove rate. The occurrence of several maximum points in the Iranian data and the single peak of the SIR model makes it impossible to use a model with the same parameters for all times. For this reason, the Iranian data are divided into five time periods and then the parameters of each period are obtained. In addition to adapting to the behavior of disease-related data, these time periods are consistent with the realities of society, including the timing of government decisions and the changing patterns of individuals in society. Finally, an analysis based on the obtained parameters and the trend of disease spread in the continuation of this year is presented. Since the economic,social and health consequences of this virus are catastrophic, using the results of mathematical modeling to identify the factors affecting the spread of the disease can be a step towards future actions to control the disease.

  Keywords: COVID-19, SIR classic model, epidemic reproduction number
 • Bijan Moaveni* Pages 97-105

  On February 2020, Iran reported its first confirmed cases of infections COVID-19 pandemic and since than its effects have been widely spread across in Iran and worldwide. The devastating consequences of the COVID-19 pandemic showed that science and technologies play an important role in ensuring national security and social stability is such crises and we must learn from this event to better prepare for similar cases. In this paper, we will review the developed technologies in Iran to deal with the COVID-19 pandemic. We tried to gather the information of the startup companies and their presented technologies across Iran. After validating the gathered information, the startup companies have been classified based on their fields and their geographical locations.

  Keywords: COVID-19, technology, startup company, dealing with COVID-19 pandemic
 • Nasser Safaie*, Nafise Ghazavi, Ava Sarabadani, Seyed Amir NASRI Pages 107-120

  The new coronavirus (COVID-19) is caused by the acute respiratory syndrome 2. The disease was first diagnosed in December 2019 in Hubei Province, Wuhan City, China. On March 11, the World Health Organization declared the virus an epidemic. Until Mid-February, 2021, about 112 million people worldwide have been infected with the virus, of which about 2.500.000 people have lost their lives, according to the latest global statistics from the Worldometer database. The economic shock of the coronavirus outbreak has also led to negative economic impacts, including declining sales of many related businesses. In this paper, the effects of coronavirus on the Iranian economy are examined with a systems dynamics approach. First, the relationships of important variables affecting GDP in SPSS software are obtained and then the data is analyzed using Vensim software. In the following, by analyzing the sensitivity and providing recommendations, the impact of managerial insights to control the conditions of this new crisis will be examined. The results show that the correct use of the mask and the observance of social distance as well as air flow in spaces and avoidance of closed spaces have a significant effect on reducing the spread of this disease and reducing mortality.

  Keywords: Coronavirus, Economics, Systems dynamics, GDP, Pandemic, COVID -19
 • Reza Heidari, Mohammad Motaharifar, Hamidreza Taghirad*, Seyed-Farzad Mohammadi, Alireza Lashay Pages 121-125

  This paper presents a survey on haptic technology, virtual reality, and artificial intelligence applications in medical training during the COVID-19 pandemic. Over the last few decades, there has been a great deal of interest in using new technologies to establish capable approaches for medical training purposes. These methods are intended to minimize surgerychr('39')s adverse effects, mostly when done by an inexperienced surgeon. Due to the worldchr('39')s unique situation during the pandemic, which causes several cities to be locked up, these methodologies are becoming more critical. They eliminate the physical contact requirement between medical personnel and fellows, which decreases the risk of being infected with the virus. This study aims to present new applications for haptic technology, virtual reality, artificial intelligence, and new fields where they can provide a viable solution in the COVID-19 pandemic or any other similar crises.

  Keywords: haptic systems, medical training, artificial intelligence, virtual reality, COVID-19
 • Mohammad Maghsoudi*, Mehdi Siahi Pages 127-129

  Covid-19 disease is caused by a new type of coronavirus, which is an infectious disease that has so far infected more than 90 million people and killed about 2 million. Hygiene programs, treatment, education, restrictions and other preventive measures are the inputs that can limit the spread of the disease, which in turn reduces the incidence of the disease. In this paper, in order to investigate some of the influential parameters, a nonlinear model is analyzed to investigate the effect of hygiene and education on the transmission dynamics of Covid-19 disease. Stability analysis and equilibrium points are examined to determine the generation number (R0), the number that determines whether the disease disappears or not. The first part of the results shows that proper education and hygiene will reduce the number of patients. Also, in the second part of the results, the experimental data of three countries, Iran, Germany and Turkey from the beginning of the outbreak until January 10th, are examined and statistically compared. Then, the performance of these three countries at the peak of the disease outbreak (November, December and January) is analyzed. The results show that Iran has performed relatively better, despite sanctions and a lack of facilities, especially in the last three months.

  Keywords: COVID-19 (Coronavirus), Non Linear Modelling, IRAN, GERMANY, TURKEY
 • Soheil Mehralian, Effat Jalaeian Zaferani, Shahrzad Shashaani, Farnaz Kashefinishabouri, Mohammad Teshnehlab*, Hosein Ali Sokhandan, Zahra Sadat Dibaji Forooshani, Bina Montazer, Zeinab Joneidi, Maryam Vafapeyvand Pages 131-140

  Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) caused by the SARS-CoV-2 virus is spreading rapidly worldwide and has led to widespread deaths globally. As a result, the early diagnosis of patients with COVID-19 is vital to control this dangerous viruschr('39')s release. There are two common diagnosing methods, chest computed tomography scan (CT-scan) and Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) test. The most significant disadvantages of RT-PCR molecular tests are the high cost and the long waiting time for test results. The common weaknesses of chest CT-scan are the need for a radiologist to analyze, a misdiagnosis of flu disease due to its similarity, and risky for pregnancy and infants. This article presents a low-cost, highly available method for early detection of COVID-19 based on Artificial Intelligence (AI) systems and blood tests. In this study, 6635 patientchr('39')s blood tests are used. Experiments conducted using three machine learning algorithms. The results show that the proposed method can detect COVID-19 with an accuracy of %84 and an F1-score of %83. The trained model is being used in a real-world product through an online website called CODAS.

  Keywords: Artificial intelligence, Blood test, Fuzzy system, Neural network, Support vector machine, COVID-19, Screen
 • Reza Najarzadeh, Maryam Dehghani*, Mohammad Hassan Asemani, Roozbeh Abolpour Pages 141-153

  These days almost all the countries around the world are struggling with coronavirus outbreak. This virus made a lot of challenges in almost all aspects of societies including the economy, transportation, education, etc. If the governments and public health care systems donchr(chr('39')39chr('39'))t take any action against this outbreak, it would have severe effects on human life, now and in the future. By doing so, there are several intervention strategies that could be implemented and as the result, the societies become more secure from the casualties of this virus. In this paper, we used a mathematical model of coronavirus epidemic transmission and by use of some LMIs, a robust LPV controller is designed which helps us to choose and use the intervention methods, effectively. The model of a coronavirus contains some uncertainties with some states and parameter values. So, by use of the proposed robust controller, the robustness and stability of the model against a wide range of uncertainties are approved. Then, we compare the results of an uncontrolled system with the controlled system and also the optimal control problem, to observe the effects of our controller on the system. The final objective of this control design is to minimize the number of exposed and infected individuals in the compartmental model. In the end, it can be seen that the control strategies which are preventive action, good medical care, and sterilization of the environment can highly reduce the negative effects of the coronavirus.

  Keywords: mathematical model, robust controller, intervention strategies, LMI, uncertainties