فهرست مطالب

پویش در آموزش علوم انسانی - پیاپی 22 (بهار 1400)
 • پیاپی 22 (بهار 1400)
 • تاریخ انتشار: 1400/02/06
 • تعداد عناوین: 6
|
 • حسین خنیفر، صلاح الدین ابراهیمی*، بهمن غلامی صفحات 1-22
  شناخت پدیده فلات شغلی در بین معلمان از اهمیت ویژه ای برخوردار است زیرا این پدیده در بین معلمان به لحاظ ویژگی های شغلی و ساختار سازمانی وجود دارد. در پژوهش حاضر تاثیر فلات شغلی ساختاری و محتوایی بر انگیزش شغلی معلمان بررسی شده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه معلمان مقطع متوسطه شهر تهران در سال تحصیلی 1396-1397 می باشند که با استفاده از نمونه گیری خوشه ای تعداد 423 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. اطلاعات مربوط به متغیرهای تحقیق از پرسشنامه-های فلات شغلی میلمن (1992) و انگیزش شغلی بکر (2008) بدست آمد. روایی پرسشنامه با استفاده از نظر متخصصان و پایایی آن با استفاده از روش آلفای کرانباخ تایید شد. اطلاعات بدست آمده در این پژوهش با استفاده از آمار توصیفی (محاسبه فراوانی، درصد، ترسیم نمودار، تدوین جدول و انحراف استاندارد) و آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون گام به گام و...) با استفاده از نرم افزار SPSS ویرایش 22 تجزیه وتحلیل شدند. نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد رابطه بین فلات شغلی ساختاری و محتوایی با انگیزش شغلی، در سطح اطمینان 99/0 درصد در جهت منفی معنی دار می باشد. نتایج آزمون رگرسیون چندگانه از نوع گام به گام نشان داد فلات شغلی ساختاری و محتوایی تاثیر منفی روی انگیزش شغلی معلمان دارند. این نتایج نشان می دهد که هر چه فلات زدگی شغلی بیشتر باشد انگیزش شغلی معلمان کمتر می باشد.
  کلیدواژگان: مدیریت مسیر شغلی، فلات شغلی، فلات شغلی ساختاری، فلات شغلی محتوایی، انگیزش شغل
 • حمزه علی بهرامی، پرویز جمشیدی مهر*، نصیبه عبدی پور صفحات 23-38
  هدف پژوهش حاضر بررسی آسیب های ناشی از فضای مجازی در الگوی تربیتی دانش آموزان در فرآیند آموزش مجازی می باشد. گسترش ارتباطات و تنوع آن در دنیای مدرن در کنار مزایای آن، معایب زیادی را نیز برای بشر به ارمغان آورده است. نظام استکبار که در صدد تسخیر و استحاله ارزش های فرهنگی کشورهای مخالف خود است، در تلاش است تا از فضای موجود نهایت بهره برداری را به عمل آورد.صرف هزینه های سنگین در ساخت فیلترشکن، ساخت بازی های متنوع با هدف ترویج ارزش های غربی و تحقیر فرهنگ سایر کشورها، جذاب نمودن فضای مجازی با روش های مختلف نشان از قابلیت زیاد آن برای تغییر ارزش ها دارد. جوزف نای در کتاب جنگ نرم خود بر روش های تغییر ارزش ها و باورهای کشورها به منظور سلطه بر آنان تاکید می کند. یافته های این پژوهش نشان می دهد که آموزش مجازی در کنار قابلیت های مثبت آن به دلیل دسترسی بیشتر دانش آموزان و دانشجویانی که قبلا به هر دلیلی به این فضا دسترسی نداشتند، باعث آشنا شدن آنان به فضای شبکه های اجتماعی و دستیابی به گوشی های مجهز به سیستم اندروید شده است که می تواند آنان را با جذابیت های این فضا آشنا کرده و به دلایل مختلفی چون تهاجم فرهنگی، نداشتن سواد رسانه ای، آزادی نسبی موجود در این فضا، ناشناخته بودن هویت افراد، عدم مدیریت و نظارت درست توسط خانواده ها و... موجبات تغییر در الگو پذیری آنان برخلاف اهداف تربیتی و اخلاقی نظام آموزشی و پرورشی کشور شود.
  کلیدواژگان: دانش آموزان، تربیت، فضای مجازی، آموزش، جنگ نرم
 • سعید رحیمی پور*، داوود رمضانی پارسا صفحات 39-50
  شعر حافظ به سبب ویژگی های خاص ساختاری و تنیدگی منحصر به فرد واژگانی اش برای هر خواننده ای همیشه تازه و شاداب جلوه می کند؛ منشوری است که از هر طرف که خواننده به آن بنگرد به خواننده نگریسته و در یک کلام بازتاب همیشه بیدار تحولات روح آدمی است. آن چه برای حافظ بیش از هر چیز دیگری اهمیت دارد شاعری است، با تمام لوازم و امکانات و در نهایت دغدغه هایش. این نگرش به شعر در کنار تسلط مثال زدنی او به زیر و بم و فنون بلاغی، شعر او را گاهی تا حد اعجاز پیش می برد؛ گواه این مدعا نکته های نغزی است که بعد از قریب به هفتصد سال همچنان از شعر او حاصل می شود. در این میان آن گونه که شایسته ی نام حافظ است به مباحث زیبایی شناختی شعر او پرداخته نشده است. با توجه به نگرش ویژه ی فرمالیست های روسی به مقوله ی «شکل» در آثار ادبی و بررسی وجوه هنری یک اثر ادبی از این رهگذار و البته توجه خاص حافظ به شکل و ساختار خلق غزلیاتش، نویسنده ی این مقاله با روش تحلیل محتوایی بیت: «مرغ کم حوصله را گو غم خود خور که بر او رحم آن کس که نهد دام چه خواهد بودن» را با تکیه بر آرای صورت گرایان روسی بررسی کرده و این نتیجه به دست آمده که اگرچه از دیدگاه فرمالیسم ها «صورت» یک قطعه ی ادبی در کانون توجه قرار داد، اما توجه به ظرایف این شیوه در درک و انتقال مفهوم یک شعر می تواند کمک شایانی به خواننده داشته باشد
  کلیدواژگان: حافظ، فرمالیسم روسی، زیبایی شناسی، فرم، محتوا
 • زهرا امین آبادی، نورمحمد رضایی*، سمیرا قربانی صفحات 51-62
  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه خلق و دلبستگی مادر و مشکلات آموزشی و رفتاری فرزندان با میانجی گری رابطه ی مادر-کودک در کودکان 6 تا 12 سال بود. مطالعه به روش همبستگی و با نمونه گیری در دسترس انجام شد. از بین جامعه مورد مطالعه که شامل مادران کودکانی بودند که فرزندان آنها در فعالیت های فوق برنامه شهر کرج(رجایی شهر) مشارکت داشتند تعداد 214 مادر به پرسشنامه ارزیابی رابطه مادر-کودک راس (1961)؛ دلبستگی کولینز و رید (1990)؛ استرس، اضطراب و افسردگی لویباند و لویباند (1998)؛ و مشکلات رفتاری راتر (1964) پاسخ دادند. یافته های پژوهش به روش تحلیل مسیر با استفاده از نرم افزار لیزرل تحلیل شد. نتایج نشان داد دو متغیر خلق و دلبستگی مادر به طور مستقیم با مشکلات آموزشی و رفتاری فرزندان رابطه معناداری دارند. این در حالی است که متغیر میانجی یعنی رابطه مادر-فرزند ارتباط معنا داری با مشکلات آموزشی و رفتاری کودکان ندارد. در ضمن دو متغیر مطرح شده توانسته اند 55 درصد از مشکلات آموزشی و رفتاری کودکان را تبیین نمایند. با توجه به یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که از جمله عوامل موثر در مداخلات در کاهش مشکلات آموزشی و رفتاری فرزندان، علاوه بر مهارت های فرزند پروری، مداخله جهت بهبود خلق و مشکلات دلبستگی مادران می باشد.
  کلیدواژگان: خلق، دلبستگی، رابطه ی مادر-کودک، مشکلات آموزشی و رفتاری
 • کوروش فتحی* صفحات 63-75
  آموزش و تدریس تاریخ با توجه به ضرورت ها و تحولات اجتماعی نیازمند بهره گیری از منابع و شیوه های متنوعی می باشد و ادب پهلوانی یکی از این عرصه ها است. ادب پهلوانی بخشی از ادبیات عامه است. ادب عامه شامل طیف وسیعی از دانش ها و معارف عامه از جمله قصه ها، افسانه ها، مثل ها و معماها است. ادبیات عامه ماهیتی میان رشته ای دارد و در پیوند مستقیم با دانش و علوم مختلف از جمله تاریخ می باشد. پژوهش حاضر در پی پاسخ به این پرسش ها است : متون ادب پهلوانی چه کاربردی در آموزش تاریخ دارد؟ چگونه می توان با استفاده از ادب پهلوانی تدریس موثری در درس تاریخ داشت؟ روش پژوهش ، روش تاریخی و به شیوه توصیفی- تحلیلی می باشد. سه متن ادب عیاری شامل سمک عیار، حسین کرد شبستری و امیر ارسلان نامدار، که از نظر اطلاعات تاریخی و اجتماعی، ظرفیت بالایی در تدریس تاریخ دارند، بررسی شده و یافته های مقاله نشان می دهد که متون ادب پهلوانی به دلیل ماهیت ساده و صریح و جذابیت شنیداری، می تواند در تعمیق آموخته های تاریخی و علاقمندی فراگیران به درس تاریخ موثر باشد. روش های ایفای نقش، پروژه محور، منبع محور، نقالی و روایتگری سنتی از جمله شیوه های است که با استفاده از متون ادب پهلوانی می توان در تدریس تاریخ از آن سود برد .
  کلیدواژگان: ادب پهلوانی، آموزش تاریخ، سمک عیار، حسین کرد شبستری، امیرارسلان نامدار
 • اکرم صفری *، مریم نادری، شهلا قشلاقی صفحات 77-96

  پژوهش ‌حاضر با هدف بررسی تاثیر آموزش مهارت حل‌ مساله تریز بر تفکرخلاق و تفکر انتقادی دانش‌آموزان انجام شد. جامعه آماری این پژوهش دانش‌آموزان دختر پایه ششم دوره ابتدایی منطقه 5 شهر تهران به تعداد 3958 نفر بودند. حجم نمونه با استفاده از جدول کوهن تعداد 60 نفر تعیین گردید و به روش نمونه‌گیری تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. روش پژوهشی نیمه‌آزمایشی به صورت پیش‌آزمون – پس‌آزمون با گروه کنترل استفاده نمودند. ابزار اندازه‌گیری شامل آزمون تفکر خلاق تورنس(1974) و پرسشنامه استاندارد تفکر انتقادی رابرت انیس(1961) بود. گروه آزمایش به تعداد شش جلسه یک ساعته تحت مداخله آموزش مهارت حل مساله ابداعی (تریز) قرار گرفت. پس از اتمام مداخله هر دو گروه مجددا با استفاده از آزمون تفکر انتقادی رابرت انیس و آزمون تفکر خلاق تورنس پس‌آزمون شدند. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از روش‌های آمار توصیفی و آمار استنباطی شامل تحلیل کواریانس چند متغیره با استفاده از نرم‌افزار اس ‌پی اس اس انجام شد. یافته‌های شان داد بین گروه آزمایش و گروه کنترل تفاوت معنادار وجود دارد و بین تمامی ابعاد تفکر انتقادی (درک معنای یک عبارت، تشخیص ابهام در نحوه استدلال، نتیجه‌گیری منطقی و درک هماهنگی، نتیجه‌گیری موجه، پیروی از یک اصل و قاعده یا قانون، صحت و مقبول بودن منابع و مآخذ یک ادعا) و ابعاد تفکر خلاق (ابتکار، بسط، سیالی و انعطاف‌پذیری) تفاوت وجود دارد. میانگین نمرات تفکر انتقادی و تفکر خلاق درگروه آزمایش به طور معنی‌داری نسبت به گروه کنترل افزایش پیدا کرده بود.

  کلیدواژگان: مهارت حل مساله تریز، تفکر خلاق، تفکر انتقادی، دانش اموزان
|
 • Hossein Khanifar, Salahedin Ebrahimi *, Bahman Gholami Pages 1-22
  Understanding the career plateau phenomenon among teachers' is important because it is the teachers' in terms of job characteristics and organizational structure. In this study, the relationship between career plateau Content and structure have been studied with teachers' motivation. Statistical population included all secondary school teachers' in Tehran in the academic year 2018-2019 are using cluster sampling 423 subjects were selected. Information on research variables from job plateau questionnaire Mailman (1992) motivation and Becker (2008), respectively. The validity of the questionnaire was confirmed by experts and its reliability was confirmed by Cronbach's alpha method. The Information obtained in this research using descriptive statistics (Frequency, percentage, charting, table editing and Standard deviation) and inferential statistics (correlation coefficient, Stepwise regression, etc.) using SPSS software version22 Were analyzed. The data analysis showed that the structure and content of the relationship between career plateau, job motivation, the confidence level of 0/99 per cent in the negative direction is significant. Multiple regression analysis showed a stepwise career plateau structure and content have a negative impact on the motivation of teachers’. The results’ show that the job is removing plateau teachers’ motivation is low.
  Keywords: career management, Career Plateau, job plateau structure, job content plateau, Job motivation
 • Hamza Ali Bahrami, Parviz Jamshidimehr *, Nasibeh Abdipour Pages 23-38
  The purpose of this study is to investigate the harms caused by cyberspace in the educational model of students in the virtual education process. The expansion of communication and its diversity in the modern world, along with its advantages, has brought many disadvantages to human beings. The arrogant regime, which seeks to conquer and transform the cultural values ​​of its opposing countries, is trying to make the most of the existing space. Spending heavy costs on building filter-breakers, building various games with the aim of promoting Western values, and Humiliating the culture of other countries, making cyberspace attractive in different ways shows its great ability to change values. In his book Soft Warfare, Joseph Nye emphasizes ways to change countries' values ​​and beliefs in order to dominate them.The findings of this study show that e-learning, along with its positive capabilities due to more access to students and students who previously did not have access to this space for any reason, makes them familiar with social networking space and access to equipped phones. It has been made to the Android system that can acquaint them with the charms of this space and for various reasons such as cultural invasion, lack of media literacy, relative freedom in this space, unknown identity of individuals, lack of proper management and supervision by families. And ... cause changes in their role modeling contrary to the educational and moral goals of the country's education system.
  Keywords: Students, cyberspace, Education, soft warfare
 • Davood Ramazani Parsa Pages 39-50
  Hafez is an unending poet for all readers who proves to be fresh and new; a mirror upon reflection you can read what ever you want from it and it reads you before you read it. Hafez poetry is the translation of the ever awake spirit of humanity. What Hadez prioritize most is his poetry with all the requirements, facilities, and obsessions. His utmost zest for poetry along side his command of the styles and aesthetics, has elevated his poetry to the level of a miracle which shows these poetic points even after seven hundres years. But as qualified, his aesthetic points have not been dealt with properly. The researcher through content analysis of the verse “Tell the impatient to feel sorrow for himself sympathize that who has spread a net what will do” based on the russsian structuralists and has showed that although the poem is at the center of attention, it can be said the style of narration plays a significant role innconveying the meaning
  Keywords: Hafez, Russian Formalism, Aestheticism, Form, content
 • Zahra Aminabadi, Noormohammad Rezaee *, Samira Ghorbani Pages 51-62
  Study's aim investigated the mediating role of mother-child relation between mother's mood and mother's attachment style with child behavioral problem. to reach the goal with the use of Mother-Child Relationship Evaluation Revised Adult Attachment Scale (Collins & Read), Depression, Anxiety and Stress Scale, Rotter's behavioral inventory, 300 mothers of children with average 9/5 years old, selected via by simple sampling method. Data were analyzed by path analyze. Findings were analyzed by path analysis using LISREL software. The results showed that the two variables of mother's mood and attachment are directly related to children's educational and behavioral problems. However, the mediating variable, ie mother-child relationship, has no significant relationship with children's educational and behavioral problems. In addition, the two variables have been able to explain 55% of children's educational and behavioral problems. According to the research findings, it can be concluded that among the effective factors in interventions in reducing children's educational and behavioral problems, in addition to parenting skills, intervention to improve mood and attachment problems of mothers.
  Keywords: Mood, Attachment, Mother-Child Relationship, Behavioral Problem
 • Kourosh Fathi * Pages 63-75
  Teaching and teaching history, according to the necessities and social developments, requires the use of various resources and methods, and heroic literature is one of these areas. Heroic literature is part of popular literature. Folk literature includes a wide range of popular sciences and knowledge, including stories, legends, parables, and riddles. Popular literature has an interdisciplinary nature and is directly related to various sciences and sciences, including history. The present study seeks to answer these questions: What is the use of heroic literature texts in teaching history? How can one use history to teach history effectively using heroic literature? The research method is historical and descriptive-analytical. Three texts of Ayari literature including Samak Ayar, Hossein Kurd Shabestari and Amir Arsalan Namdar, which have a high capacity in teaching history in terms of historical and social information, have been studied and the findings of the article show that the texts of Pahlavani literature due to their simple nature and Explicit and auditory appeal can be effective in deepening historical learning and learners' interest in history lessons. Role-playing, project-based, source-based, narrative and traditional narrative methods are some of the methods that can be used in teaching history by using the texts of heroic literature.
  Keywords: Athletic literature, History education, Samak Ayar, Hossein Kord Shabestari, Amir Arsalan Namdar
 • akram safari *, maryam naderi, shahla gheshlaghi Pages 77-96

  The purpose of this study was to investigate the effect of teaching TRIZ problem solving skills on students' Creative thinking and critical thinking. The statistical population of this study was 3958 female students in the sixth grade of elementary school in the 5th district of Tehran. The sample size was determined using Cohen's table of 60 people and they were divided into experimental and control groups by random sampling. A quasi-experimental research method as pretest-posttest with a control group was used. The measurement tool consisted of Torrance (1974) Creative Thinking Test and Critical Thinking Questionnaire (Robert Ennis, 1961). The experimental group underwent six one-hour sessions of innovative problem-solving skills training (TRIZ). At the end of the intervention, both groups were retested using the Robert Ennis Critical Thinking Test and the Torrance Creative Thinking Test. Data analysis was performed using descriptive statistics and multivariate covariance analysis through SPSS. The findings showed that there was a significant difference between the experimental group and control group and also there is a difference between all dimensions of critical thinking (understanding the meaning of a phrase, identifying the ambiguity in the way of reasoning, logical conclusion, understanding the coordination, justified conclusion, adherence to a rule or principle, the validity and acceptability of the sources of a claim) and the dimensions of creative thinking (ingenuity, expansion, fluidity, and flexibility). The mean score of critical thinking and creative thinking in the experimental group was significantly higher than that of the control group. Therefore, the results indicate that the teaching the problem solving skills by TRIZ affects creative thinking and critical thinking.

  Keywords: TRIZ Problem Solving, Creative Thinking, Critical Thinking, Students