فهرست مطالب

علوم و صنایع غذایی ایران - سال هجدهم شماره 4 (پیاپی 113، تیر 1400)
 • سال هجدهم شماره 4 (پیاپی 113، تیر 1400)
 • تاریخ انتشار: 1400/02/18
 • تعداد عناوین: 30
|
 • لیلا ناطقی*، مهشید رضایی صفحات 1-17

  امروزه استفاده از فیبرهای رژیمی به علت اثرات سلامت بخشی آن و استفاده از هیدروکلوییدها به دلیل بهبود خواص کیفی آن در محصولات پخت مورد توجه قرار گرفته است. این پژوهش به منظور، بررسی اثرات جایگزنی صمغ کربوکسی متیل سلولز به میزان (5/0 و 1 درصد) و صمغ زانتان به میزان (5/0 و 1 درصد) به صورت تکی و به صورت توام شامل (75/0 درصد صمغ کربوکسی متیل سلولز و 75/0 صمغ زانتان درصد) در تهیه و فرمولاسیون نان باگت مورد استفاده قرار گرفت. بررسی نتایج نشان داد که افزودن غلظت های مختلف زانتان و کربوکسی متیل سلولز بر روی شاخص های درصد پروتئین، pH و مولفه های زردی و قرمزی، در مقایسه با تیمار شاهد اثر معنی داری (05/0<p) نداشت. همچنین با افزایش غلظت صمغ زانتان و کربوکسی متیل سلولز تا میزان 1 درصد، میزان رطوبت، حجم مخصوص نان، درصد خاکستر و شاخص روشنایی افزایش و سفتی بافت کاهش یافت (05/0≥p). نتایج آزمون بیاتی نشان داد بعد از گذشت 72 ساعت بهترین نمونه از نظر کم بودن بیاتی مربوط به نمونه ی حاوی 75/0 زانتان و 75/0 درصد کربوکسی متیل سلولز بود. مطابق با نتایج حاصل از تحقیق حاضر تیمار حاوی 75/0 درصد صمغ کربوکسی متیل سلولز و 75/0 درصد صمغ زانتان به عنوان تیمار بهینه معرفی گردید و بالاترین امتیاز حسی و پذیرش کلی را کسب نمود.

  کلیدواژگان: صمغ زانتان، صمغ کربوکسی متیل سلولز، نان باگت
 • پروانه همتی حسن گاویار، حمزه امیری* صفحات 19-27

  هدف از این مطالعه بررسی تاثیر نوع حلال بر قدرت آنتی اکسیدانی و میزان فنل و فلاونویید گیاه Postia puberula  متعلق به خانواده آستراسه است. جهت بررسی اثرات آنتی اکسیدانی میزان، فنل و فلاونویید عصاره های اتانولی، متانولی، آبی و هیدروالکلی تهیه شد. بررسی اثرات آنتی اکسیدانی نیز با دو روش 2و2 دی فنیل 1-پیکریل هیدرازیل (DPPH) و بتاکاروتن- لینولییک اسید صورت گرفت. جهت سنجش محتوای ترکیبات فنلی و فلاونوییدی به ترتیب از شاهدهای گالیک اسید و کویرسیتین استفاده شد. نتایج نشان داد که نوع حلال مورد استفاده در عصاره گیری می تواند بر اثرات آنتی اکسیدانی، میزان فنل و فلاونویید موثر باشد ، به طوری که بیشترین میزان فعالیت آنتی اکسیدانی در هر دو روش مربوط به عصاره هیدروالکلی است، همچنین بیشترین میزان فنل در عصاره هیدروالکلی و بیشترین میزان فلاونویید در عصاره اتانولی مشاهده شد.

  کلیدواژگان: DPPH، بتاکاروتن - لینولئیک اسید فنل، فلاونوئید، اتانول، متانول
 • مهدی گلچهرگان، رضا فرهمندفر*، مهدی شبانی نوش آبادی، حسن کریمی مله صفحات 29-39

  در این تحقیق، طراحی سنسور الکتروشیمیایی بر پایه الکترود خمیرکربن اصلاح شده با نانومواد و مایع یونی مورد مطالعه قرار گرفت. سنسور اصلاح شده با نانوذرات گرافن-کوانتم دات و مایع یونی برای آنالیز سانست یلو مورد مطالعه قرار گرفت و برای این منظور، پارامترهای مختلفی از جمله نسبت مایع یونی، مقدار نانوذره گرافن-کوانتم دات و pH محیط مورد مطالعه قرار گرفت. مقدار بهینه نانوذره کانتوم دات 5 درصد و مایع یونی 10 درصد و pH 6 حاصل شد. بهترین عملکرد در سنسور خمیرکربن اصلاخ شده نانوذره گرافن-کانتوم دات و مایع یونی مشاهده شد. این سنسور در شرایط بهینه با دامنه خطی 3 نانومولار تا 150 میکرومولار و حد تشخیص 1 نانومولار توانست به خوبی برای تعیین مقدار سانست یلو استفاده شود. سنسور طراحی شده برای آنالیز رنگ مورد نظر در نمونه های آب میوه بکار گرفته شد و نتایج توانایی بالای آن برای آنالیز نمونه های حقیقی را نشان داد.

  کلیدواژگان: آنالیز نمونه های غذایی، رنگ خوراکی، ولتامتری، مایع یونی، نانوذره گرافن-کوانتم دات، سانست یلو
 • لیلا افتخاری، هاجر عباسی*، مهشید جهادی صفحات 41-57

  ماش جوانه زده محصولی غنی از پروتئین های مختلف، ویتامین ها، املاح، اسید های چرب ضروری، قند ها، آمینواسید ها، فلاونویید ها، استرول ها، اسید های آلی می باشد. با توجه به ارزش تغذیه ای بالا و عمر نگه داری محدود ماش جوانه زده، بررسی راهکار های موثر جهت افزایش عمر نگه داری آن اهمیت دارد. در این پژوهش، از پوشش نانوامولسیون حاوی اسانس آویشن (ppm125-0) در صمغ کتیرا (2/0-0 درصد)  به همراه اعمال امواج UV-c (40-0 ثانیه) در قالب طرح آماری سطح پاسخ- طرح مرکب مرکزی (1.5=α)، شامل 20 تیمار و 6 تکرار در نقطه مرکزی درراستای بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی ماش جوانه زده استفاده گردید. مطابق در نقطه مرکزی تعریف گردید. ویژگی های فیزیکوشیمیایی نمونه های تیمار شده از جمله افت وزن، pH، فنول کل، ظرفیت آنتی اکسیدانی، آسکوربیک اسید و سفتی بافت پس از 12 روز نگه داری در دمای 4 درجه سانتی گراد ارزیابی گردید. نتایج نشان داد، با افزایش غلظت اسانس آویشن محتوی فنولیک کل افزایش و سفتی بافت کاهش یافت. همچنین افزایش غلظت کتیرا منجر به افزایش فنولیک کل، کاهش آسکوربیک اسید و سفتی بافت گردید. افزایش مدت زمان اشعه ماوراءبنفس باعث کاهش فنولیک کل، ظرفیت آنتی اکسیدانی، آسکوربیک اسید و سفتی بافت شد. بهینه سازی فرمولاسیون با هدف حفظ بالاترین محتوی فنولیک کل، ظرفیت آنتی اکسیدانی، آسکوربیک اسید و سفتی بافت محصول بر مبنی مدل های حاصل صورت گرفت. سطوح بهینه متغیر ها شامل ppm 17/104 اسانس آویشن، 03/0 درصد کتیرا و 67/6 ثانیه UV-c  در نظر گرفته شد. مقایسه ویژگی های کیفی نمونه شاهد و بهینه نشان داد، نمونه بهینه محتوی ترکیبات فنولیک ، ظرفیت آنتی اکسیدانی، آسکوربیک اسید بالاتر و میزان افت وزن، pH پایین تری در مقایسه با نمونه شاهد دارد.

  کلیدواژگان: ماش جوانه زده، اسانس آویشن، صمغ کتیرا، امواج UV-c، نانوامولسیون
 • خورشید حسین زاده، اصغر خسروشاهی اصل، محمد علیزاده خالدآباد، هادی الماسی* صفحات 59-75

  هدف از این تحقیق بررسی امکان تهیه فیلم های کامپوزیت و دولایه کیتوزان و ایزوله پروتئین آب پنیر حاوی اسانس زیره و نانوفیبر کیتوزان بود و بررسی خواص آن بود. امکان تولید فیلم کامپوزیت با کاهش pH ایزوله پروتئین به پایین تر از pH ایزوالکتریک فراهم شد. فیلم دولایه نیز با ریختن محلول WPI روی فیلم خشک شده ی کیتوزان حاصل شد. مقادیر ترکیب فعال و نانوپرکننده ثابت بود (mg/100ml 125) و تاثیر نسبت کیتوزان به WPI و نوع فیلم (لامینه یا کامپوزیت) با استفاده از روش سطح پاسخ بر روی خواص فیلم بررسی شد. پارامترهای مربوط به رنگ، زاویه تماس آب، جذب رطوبت، حلالیت، نفوذپذیری به بخار آب و خواص مکانیکی فیلم ها بررسی شد. با استفاده از تابع مطلوبیت  و بر اساس نتایج بدست آمده، فرمولاسیون بهینه فیلم های کامپوزیت (14/65 درصد WPI و 85/34 درصد کیتوزان) و دو لایه (01/49 درصد WPI و 99/50 درصد کیتوزان) بدست آمد. آنالیز ریزساختار فیلم های بهینه با استفاده از FTIR، FE-SEM و XRD انجام شد. نتایج FE-SEM نشان داد در فیلم کامپوزیت با وجود ساختار ناهمگن، ناسازگاری بین دو پلیمر ایجاد نشد و همچنین در فیلم دو لایه اتصال خوبی بین دو لایه بوجود آمد. نتایج XRD نشان داد فیلم کامپوزیت ساختار نیمه کریستالی دارد و اختلاف معنی داری بین شدت پیک ها و خواص کریستالی فیلم کامپوزیت و دو لایه وجود ندارد. در نتایج FTIR اختلاف کمی بین طیف دو نوع فیلم مشاهده شد. نتایج بررسی فیلم های بهینه نشان داد، خصوصیات فیلم کامپوزیت در مقایسه با فیلم دو لایه مطابقت بیشتری با مدل پیش بینی شده دارد. اما فیلم لامینه از خصوصیات مورفولوژیکی بهتر و پتانسیل کاربرد بیشتر در بسته بندی یا مواد غذایی برخوردار بود و برای نگهداری محصولات غذایی مختلف قابل پیشنهاد است.

  کلیدواژگان: فیلم زیست تخریب پذیر، کامپوزیت، لامیناسیون، ریزساختار، خواص مکانیکی، بهینه سازی
 • الهام آل حسینی، سید مهدی جعفری*، هدی شهیری طبرستانی صفحات 77-90

  تشکیل نانوذرات کیتوزان با پایداری بالا به منظور استفاده در سیستم های تحویل مواد مغذی و دارویی، همچنان یک چالش عمده در صنایع غذایی و دارویی است. همچنین متغیرهای زیادی می توانند اندازه، مورفولوژی و سایر ویژگی های نانوذرات کیتوزان را در طی فرایند ژله ای شدن یونی و با استفاده از سدیم تری پلی فسفات (به عنوان متداول ترین عامل اتصال عرضی)، تحت تاثیر قرار دهند. لذا در این پژوهش، پس از تولید نانوذرات کیتوزان تحت تاثیر متغیرهای مستقل غلظت کیتوزان، غلظت سدیم تری پلی فسفات و نسبت کیتوزان به سدیم تری پلی فسفات، در گام بعدی، ویژگی های فیزیکی، ریولوژیکی، کدورت و رنگ سنجی نانوذرات تولیدی مورد اندازه گیری قرار گرفتند. در نهایت، از دو شبکه عصبی مصنوعی مدل پرسپترون چند لایه و شبکه تابع پایه ی شعاعی با یک لایه پنهان و با توابع آستانه، الگوریتم های یادگیری و... مختلف، به منظور پیش بینی ویژگی های نانوذرات کیتوزان استفاده شد. نتایج نشان داد که شبکه عصبی پرسپترون چند لایه برای ویژگی های فیزیکی، ویسکوزیته، شاخص b* و chroma و شبکه تابع پایه شعاعی برای دیگر ویژگی های مورد بررسی (با بکارگیری الگوریتم یادگیری لونبرگ- مارکوارت و تعداد تکرار 1000)، قادر به پیش بینی آن ها با ضرایب تعیین بسیار بالا و میانگین مربعات خطای پایین بود. ضرایب تعیین برای اندازه نانوذرات، شاخص پراکندگی، پتانسیل زتا، ویسکوزیته و ضریب هدایت الکتریکی سوسپانسیون های نانوذرات کیتوزان به ترتیب برابر با 9881/0، 9534/0، 9431/0، 9212/0 و 9636/0 بودند. این در حالی بود که شبکه ی تابع پایه شعاعی با یک لایه پنهان، چیدمانی با 3 ورودی، 4 نرون در لایه پنهان و 3 خروجی، با تابع انتقال سیگمویید- سیگمویید، بهترین نتیجه را برای پیش بینی ویژگی های L*، ΔE و WI سوسپانسیون های نانوذرات کیتوزان داشت. ضرایب تعیین برای پیش بینی L*، ΔE و WI نانوذرات کیتوزان به ترتیب برابر با 9586/0، 9775/0 و 9457/0بودند. همچنین شاخص رفتار جریان سوسپانسیون های نانوذرات کیتوزان کمتر از 1 بود که نشان دهنده رفتار سودوپلاستیک نمونه ها بود.

  کلیدواژگان: نانوذرات کیتوزان، مدل پرسپترون چند لایه، مدل تابع پایه شعاعی، ویژگی های فیزیکی، پارامترهای رنگ سنجی
 • حسین جوینده*، بهروز علیزاده بهبهانی، محمد نوشاد صفحات 91-100

  بستنی یک محصول غذایی منحصر به فرد است که محبوبیت زیادی در ایران و سراسر جهان دارد. پژوهش های فراوانی جهت تبدیل این ماده غذایی، به محصولی فراسودمند از طریق افزودن باکتری های پروبیوتیک، کاهش چربی، افزایش ماده خشک و بهبود خواص سلامتی بخشی صورت گرفته است. بستنی پروبیوتیک، حاوی سلول های میکروبی زنده است که از قابلیت خوبی برای توزیع پروبیوتیک ها در میان مصرف کنندگان برخوردار است. در این پژوهش بستنی سین بیوتیک حاوی سویه لاکتوباسیلوس فرمنتوم سویه  4-17 و اینولین در سطوح صفر، 5/2 و 5 درصد تهیه شد. آزمون های میکروبی، اندازه گیری ماده خشک، افزایش حجم، تعیین pH و اسیدیته، تعیین سرعت ذوب و پارامترهای بافتی مورد بررسی قرار گرفت. بررسی رشد باکتری پروبیوتیک طی 90 روز ماندگاری در نمونه های مختلف نشان داد که میزان زنده مانی این سویه در حضور 5 درصد اینولین حدود دو واحد لگاریتمی بیشتر از نمونه تولید شده با 5/2 درصد اینولین و حدود 5 واحد لگاریتیمی بیشتر از نمونه کنترل بود. محدوده pH بین 8/5 تا 8/6، اسیدیته 19 تا 25 درجه دورنیک، ماده خشک بین 14/36 تا 3/61 درصد و افزایش حجم نیز 85/15 تا 38/34 درصد بود. به دلیل افزایش ویسکوزیته ظاهری و کاهش سرعت ذوب (از 89/1 به 74/0 گرم بر دقیقه)، بهبود خواص بافتی (55 درصد افزایش سختی، 69 درصد کاهش چسبندگی و 29 درصد افزایش انسجام) و همچنین افزایش مطلوبیت محصول طی ذخیره سازی در سطح اطمینان 95 درصد، می توان از اینولین به عنوان یک جایگزین برای چربی و بهبود دهنده بافت با مطلوبیت مناسب در تهیه این محصول استفاده نمود.

  کلیدواژگان: بستنی، لاکتوباسیلوس فرمنتوم، اینولین، فراسودمند
 • امیرحسین رازجو، مریم عزیزخانی*، رضا اسماعیل زاده کناری صفحات 101-108

  فرایند غنی سازی به منظور بهبود وضعیت دریافت ریزمغذی ها در جامعه هدف اجرا می شود. هدف از انجام این مطالعه، تولید ماده غذایی انرژی زا و غنی شده با ریزمغذی ها با استفاده از دو صمغ دانه شاهی و زدو و بررسی تاثیر صمغ ها بر ماندگاری و بازیابی مواد معدنی و ویتامین ها بود. فرمولاسیون شامل پودر گوشت، پودر سویا، روغن، ویتامین های محلول در چربی و مواد معدنی (آهن و روی) و کلریدسدیم بود. از میان فرمولاسیون هایی که بالاترین میزان انرژی و ویسکوزیته را داشتند، 5 مورد انتخاب و میزان مواد معدنی، عناصر آهن و روی، ویتامین های A، D، E و K و میزان فعالیت آبی اندازه گیری شد. یک فرمول با 92/0% صمغ دانه شاهی و 23/1% صمغ زدو بالاترین میزان انرژی و ویسکوزیته را داشت. داده های این مطالعه نشان داد که حضور صمغ ها موجب حفظ محتوای ویتامین های محلول در چربی در نمونه ها می گردد و تفاوت معناداری میان میزان ویتامین های A، D، E و K در روز صفر و 14 وجود ندارد لیکن در نمونه کنترل میزان ویتامین های ذکر شده کاهش یافت. پاسخ حاصل از حضور همزمان صمغ زدو و دانه شاهی در فرمولاسیون غذای انرژی زا نشان داد که نوع و غلظت صمغ تاثیری بر حفظ مواد معدنی (آهن و روی) ندارد. بهترین فرمولاسیون در این مطالعه حاوی 25/35% پروتئین و 5/0% مواد معدنی بود که می تواند 03/277 کیلوکالری انرژی، کل میزان مورد نیاز روزانه ویتامین A، D و E، 5/62% میزان مورد نیاز روزانه ویتامین K و 100% میزان مورد نیاز روزانه به عناصر آهن و روی را تامین نماید.

  کلیدواژگان: دانه شاهی، زدو، صمغ، غنی سازی، مواد معدنی، ویتامین
 • گیسو ملکی، بهاره سالمی، ناصر صداقت* صفحات 109-120

  پوشش آلویه ورا- لیمونن به همراه بسته بندی اصلاح شده (MAP) برای بهبود ویژگی های کیفیت خیار گلخانه ای رقم نگین مورد استفاده قرار گرفت. نمونه ها با محلول آلویه ورا- لیمونن (10٪ + 3٪ حجمی/حجمی) پوشش دهی و در دو شرایط گازی مختلف بسته بندی شدند: A  (21% O2 با 12 منفذ به قطر 5mm)، B (10% O2 + 5%  CO2، MAP فعال). بسته ها به مدت 15 روز در دو دمای 20 و 4 درجه سانتیگراد نگهداری شده و آزمایشات هر 5 روز یک بار روی نمونه ها انجام شد. خصوصیات پس از برداشت خیار مانند آنالیز گاز، افت وزن، سفتی، pH، مواد جامد محلول، محتوای کلروفیل، رشد قارچ و خصوصیات ارگانولپتیک بررسی شدند. اثرات متقابل پوشش، بسته بندی، دما و مدت زمان نگهداری نشان داد که پوشش آلویه ورا و MAP پارامترهای کیفی خیار را بهبود بخشیدند. با این حال، استفاده از MAP فعال در دمای بالاتر (20 درجه سانتیگراد) به مشکلات کیفیت منجر شده و فقط در نگهداری کوتاه مدت امکان پذیر است. استفاده ترکیبی از MAP فعال و پوشش آلویه ورا روی خیار یک روش کارآمد به عنوان جایگزین روش های سنتی برای کاربردهای تجاری پیشنهاد می شود.

  کلیدواژگان: اسانس لیمونن، بسته بندی اتمسفر اصلاح شده (MAP)، پوشش آلوئه ورا، خیار
 • داود میزرایی، احمد پدرام نیا*، مهدی جلالی صفحات 121-134

  سس کچاپ، چاشنی بر پایه عصاره، کنسانتره، پوره یا رب گوجه فرنگی است که با توجه به افزایش آمار مصرف این محصول، بهبود فرمولاسیون با استفاده از ترکیبات پری بیوتیکی ضروری به نظر می رسد. در این پژوهش، ویژگی های شیمیایی (pH، اسیدیته، قند کل، مواد جامد محلول و خاکستر)، فیزیکی (آب اندازی و رنگ) و حسی نمونه های کچاپ شامل مقادیر مختلف پوره سیب زمینی شیرین، اینولین و قند مایع خرما (به عنوان جایگزین شکر) بررسی و با روش آماری سطح پاسخ و طرح مرکب مرکزی، نتایج مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که پوره سیب زمینی نسبت به دو متغیر مستقل اینولین و قند مایع خرما تاثیر معنی داری بر خصوصیات شیمیایی نمونه ها نداشت. اما اثرات خطی و توان دوم اینولین و قند مایع خرما در تمامی ویژگی های شیمیایی تفاوت معنی داری با نمونه های شاهد داشتند. نتایج آنالیز داده ها، اثرات توان دوم متغیرهای پوره سیب زمینی و قند مایع خرما برای میزان آب اندازی سس کچاپ تولید شده معنی دار بود. مولفه های رنگی (L*a*b*) با افزایش میزان پوره سیب زمینی، اینولین و قند مایع خرما افزایش یافت و اختلاف رنگ کلی برای نمونه های حاوی اینولین و پوره سیب زمینی بالاتر بود. در بررسی خصوصیات حسی فاکتورهای رنگ و پذیرش کلی با افزایش پوره سیب زمینی اختلاف معنی داری با شاهد داشتند. به غیر از طعم که اینولین بر آن تاثیر معنی داری نداشت، افزایش مقدار اینولین و قند مایع خرما بر بقیه فاکتورهای حسی روندی تاثیرگذار داشتند. در نهایت این تحقیق نشان داد که می توان با استفاده از مقادیر بهینه 11.25 درصد پوره سیب زمینی، 3.75 درصد اینولین و 2.9 درصد قند مایع خرما به عنوان جایگزین شکر، علاوه بر رسیدن به نتایج فیزیکوشیمیایی و حسی مناسب و کاهش کالری سس، از مواد فراسودمند نیز در فرمولاسیون سس کچاپ بهره برد.

  کلیدواژگان: سس کچاپ، پوره سیب زمینی شیرین، اینولین، قند مایع خرما
 • حامد کرمی، علی نجات لرستانی*، رضا تحویلیان صفحات 135-146

  فرایند خشک کردن نقش مهمی در کمیت و کیفیت اسانس به دست آمده از گیاه دارد. گیاهان دارویی اسانس دار اگر بلافاصله خشک نشوند و یا اسانس آن ها استخراج نشود مواد موثره و ترکیبات فرارشان را از دست می دهند. هدف از این پژوهش طراحی و ساخت خشک کن هیبریدی برای گیاهان دارویی و مقایسه آن با دو روش مختلف خشک کردن آویشن (خشک کردن سنتی و خشک کردن در آون) می باشد. در این پژوهش اثر روش های مختلف خشک کردن (خشک کردن هیبریدی، آون و روش سنتی) بر میزان اسانس و نوع و درصد اجزای تشکیل دهنده آویشن، مورد بررسی قرار گرفت. سپس اسانس از تمامی اندام های آویشن در سه تکرار به وسیله روش تقطیر با آب استخراج و اجزای شیمیایی به وسیله دستگاه هایGC  و GC/MSمورد تجزیه و شناسایی قرار گرفت. نتایج مدلسازی ریاضی نشان داد که مدل میدلی میتواند با دقت بالایی منحنی های خشک کردن آویشن را برازش نماید. بالاترین مقدار اسانس استخراج شده به روش تقطیر با آب برابر 4/2٪ (v/w) توسط خشک کن هیبریدی بدست آمد. خشک کن هیبریدی 24 نوع ترکیبات فرار آویشن را حفظ می کند در حالی که این مقادیر به ترتیب 10 و 6 برای روش های آون و سایه بود. اجزای اصلی اسانس در روش های مختلف خشک کردن؛ آلفا و بتا پینن، کاریوفیلن، اکسید کاریوفیلن، کاروتول، تیمول، متیل اتر تیمول، ترپینن-4-ال، گاما-ترپینن، پ-سیمن بود. به طور کلی روش خشک کردن هیبریدی به عنوان بهترین روش برای فرآوری پس از برداشت آویشن پیشنهاد می شود.

  کلیدواژگان: اسانس، آویشن، روش های خشک کردن، خشک کن هیبریدی، Gc، Ms
 • علیرضا مهرگان نیکو*، امیر پورفرزاد، سیامک غیبی صفحات 147-156

  رب انار و آلوچه محصولاتی اسیدی هستند که غالبا در تهیه بیشتر غذا های محلی استان گیلان مورد استفاده قرار می گیرند، از آنجا که تهیه این رب ها عمدتا به صورت سنتی و در دیگ های آلومینیومی صورت می گیرد، احتمال نشت آلومینیوم به پوره انار و آلوچه در حین فرآوری وجود دارد که با توجه به ماهیت اسیدی رب های مذکور مقدار آلومینیوم وارد شده قابل توجه به نظر می رسد. وجود آلومینیوم در جیره غذایی انسان به عنوان یک آلاینده، نگرانی بسیاری از محققین را بر انگیخته و پژوهش های فراوانی در زمینه ردیابی ارتباط دریافت آلومینیوم در بدن و بروز اختلالاتی نظیر آلزایمر، پارکینسون، سرطان سینه و سندرم های عصبی و کم خونی صورت گرفته و به اثبات رسیده است. در این مطالعه نمونه های رب انار و آلوچه از 13 شهر استان گیلان جمع آوری شد و مقادیر آلومینیوم در آنها پس از هضم به سه روش خشک، مرطوب و مایکروویو با دستگاه جذب اتمی مورد سنجش قرار گرفت. نتایج، حاکی از آلودگی رب های انار و آلوچه با مقادیر نسبتا بالای فلز آلومینیوم بود که در رب آلوچه مقادیر بالاتری از آن اندازه گیری گردید. غلظت آلومینیوم در حالتی که هضم به کمک امواج مایکروویو صورت گرفت، بالاتر از دو روش دیگر به دست آمد. غلظت آلومینیوم اندازه گرفته شده در تمامی نمونه ها در محدوده مجاز تعیین شده توسط سازمان بهداشت جهانی بود؛ هرچند مقدار آلومینیوم مهاجرت یافته فراتر از حد پذیرش تعیین شده نبود، اما استفاده مستمر و طولانی مدت با در نظر گرفتن سایر منابع آلوده کننده می تواند تهدیدی جدی برای سلامتی مصرف کنندگان باشد بنابراین ضروریست روش های فرآوری ایمن این فراورده ها مورد توجه قرار گیرد.

  کلیدواژگان: رب انار، رب آلوچه، آلومینیوم، جذب اتمی، ظروف فرآوری
 • علی گنجلو، محسن زندی*، ماندانا بی مکر، ابوالفضل قره باغی صفحات 157-172

  در این پژوهش تاثیر پوشش خوراکی صمغ فارسی (0، 5/1 و 3 درصد) حاوی روغن شاهدانه (0، 075/0 و 15/0 درصد) بر تغییرات جرم و حجم طی نگهداری در دمای 4 درجه سلسیوس به مدت 28 روز بررسی گردید. سیستم بینایی ماشین به همراه انواع روش های یادگیری ماشین برای استخراج تصویر انگور از تصویر و تخمین جرم و حجم بر اساس خصیصه های تصویر (طول، عرض، ارتفاع و سطح) استفاده شد. برای پیش بینی جرم و حجم حبه انگور 4 مدل یادگیری ماشین شامل رگرسیون خطی (LR)، شبکه عصبی مصنوعی (ANN)، ماشین بردار پشتیبان بر پایه تابع شعاعی (RBF-SVR) و ماشین بردار پشتیبان بر پایه تابع خطی (LBF-SVR) توسعه یافت. به منظور بررسی کارایی مدل های توسعه یافته داده های تخمین جرم و حجم انگور با داده های تجربی مقایسه گردید. جرم و حجم طی نگهداری در کل تیمارها کاهش یافت. از طرفی تغییرات جرم و حجم با افزایش غلظت صمغ فارسی و روغن شاهدانه کاهش یافت. بر اساس نتایج ارزیابی مدل، عملکرد پیش بینی مدل RBF-SVR در مقایسه با مدل های LR، ANN و LBF-SVR دقیق تر بود و توانست جرم و حجم را به ترتیب با ضریب تبیین 998/0 و 989/0 تخمین بزند که نشان دهنده همبستگی خوب بین نتایج واقعی و پیش بینی است. این نتایج تایید می‎ نماید که مدل SVR ابزاری قابل قبول در تخمین جرم و حجم انگور پوشش دار شده طی نگهداری در دمای سردخانه است.

  کلیدواژگان: پوشش دهی، پردازش تصویر، ماشین بردار پشتیبان، شبکه عصبی مصنوعی، پیش بینی
 • آنیسا جعفری، مریم مصلحی شاد*، زهره غنوی صفحات 173-185

  هدف این مطالعه تعیین ترکیبات، خواص آنتی اکسیدانی، فنول کل، فعالیت ضد میکروبی و مهار آنزیم آلفاگلوکوزیداز، اسانس حاصل از برگ و بذر مورینگا پرگرینا بود. برای استخراج اسانس، بذر و برگ گیاه مورینگا به همراه آب در داخل حمام فراصوت به مدت 40 دقیقه قرار داده شد و سپس به روش تقطیر با آب در دستگاه کلونجر به مدت 3 ساعت اسانس گیری انجام شد. جهت شناسایی درصد ترکیبات موجود در اسانس بذر و برگ مورینگا پرگرینا دستگاه کروماتوگرافی گازی با شناساگر یونش شعله مورد استفاده قرار گرفت. فعالیت آنتی اکسیدانی اسانس با استفاده از روش مهار رادیکال آزاد ABTS تعیین گردید. همچنین برای اندازه گیری محتوای فنول کل از معرف فولین سیوکالتو استفاده شد. فعالیت ضد میکروبی اسانس به روش انتشار دیسک علیه باکتری های استافیلوکوکوس اوریوس، اشرشیاکلی، باسیلوس سریوس و پنی سیلیوم نوتاتوم مورد ارزیابی قرار گرفت. به منظور تعیین خاصیت مهار آنزیم آلفا گلوکوزیداز اسانس از ماده pNPG به عنوان سوبسترا استفاده شد. نتایج نشان داد درصد استخراج اسانس مورینگا پرگرینا با دستگاه کلونجر به همراه پیش تیمار فراصوت موجب افزایش معنی دار استخراج نسبت به روش کلونجر شد (05/0>p). ترکیب عمده موجود در اسانس بذر این گیاه ایزوتیوسیانیک اسید (44/41درصد) و در اسانس برگ مورینگا پرگرینا، فارنسیل استون (72/22 درصد) بود. اسانس برگ و بذر گیاه مورینگا پرگرینا دارای خاصیت مهار رادیکال آزاد و ترکیبات فنولی به میزان 025/0 میلی گرم بر میلی لیتر گالیک اسید هستند که می توان این گیاه را به عنوان گیاه دارای خاصیت آنتی اکسیدانی معرفی کرد. اسانس بذر مورینگا پرگرینا در برابر باکتری های استافیلوکوکوس اوریوس و اشرشیاکلی و قارچ پنی سیلیوم نوتاتوم خاصیت ضدمیکروبی از خود نشان داد. اسانس برگ مورینگا پرگرینا در غلظت مورد استفاده خاصیت ضد میکروبی از خود نشان نداد. غلظتی از اسانس های برگ و بذر مورینگا پرگرینا که موجب مهار آنزیم آلفاگلوکوزیداز تا 50 درصد شد، برابر با 03/0 میلی گرم در میلی لیتر بود. می توان از اسانس این گیاه جهت تولید محصولات فراسودمند بهره برد.

  کلیدواژگان: مورینگا پرگرینا، اسانس، خاصیت آنتی اکسیدانی، مهار آنزیم آلفا گلوکوزیداز، فعالیت ضد میکروبی
 • محمد محسن زاده*، محمود علیزاده ثانی، محمد مالکی، مریم عزیزی لعل آبادی، رویا رضائیان دلویی صفحات 187-196

  اخیرا طراحی و تولید فیلم های زیست تخریب پذیر نسبت به بسته بندی های سنتتیک به دلیل کاهش آلودگی های زیست محیطی توجه ویژه ای را به خود اختصاص داده اند. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر صمغ های فارسی (1%) و صمغ ژلان (1%) بر روی خواص فیزیکی، مکانیکی و مورفولوژی فیلم های کامپوزیت بر پایه کازیینات سدیم (10%) به عنوان عوامل تقویت کننده فیلم ها می باشد. فیلم ها به روش تبخیر حلال سنتز شدند و تاثیر هر یک از صمغ ها بر روی خصوصیات فیلم های کامپوزیتی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که افزودن صمغ ها باعث تقویت فیلم های کامپوزیتی شد. فیلم های کامپوزیتی مقاومت مکانیکی و خصوصیات ممانعت کنندگی خوبی در برابر رطوبت و نور را نشان دادند. خصوصیات سطحی و مورفولوژی فیلم ها همچنین نشان داد که صمغ ها سازگاری خوبی با فیلم پروتیینی کازیین داشتند و باعث تشکیل فیلم های یکنواخت و منسجم شدند. علاوه بر این فیلم های کامپوزیتی از شفافیت قابل قبولی برخوردار بودند. به این ترتیب نتیجه گیری می شود که استفاده از فیلم های کامپوزیتی و ترکیب پلی ساکاریدهای مختلف با ماتریکس های پروتیینی می توانند باعث بهبود خصوصیات فیلم های حاصل شوند.

  کلیدواژگان: فیلم زیست تخریب پذیر، کازئینات سدیم، صمغ ژلان، صمغ فارسی، مقاومت مکانیکی
 • هادی رفیع، مهدی قیافه داوودی* صفحات 197-209

  تولید نان‏های ترکیبی علاوه بر کاهش وابستگی به گندم، سبب بهیود ارزش تغدیه‏ای محصول نهایی و ایجاد تنوع در سبد غذایی مصرف‏کننده خواهد شد. از این رو هدف از انجام این تحقیق بررسی اثر جایگزینی آرد ارزن در سطوح 10، 20 و30 درصد با آرد گندم در حضور نسبت‏های مختلف صمغ‏های گوار- گزانتان (به ترتیب 3/0-1/0، 6/0-15/0 و 9/0-2/0 درصد) بر خصوصیات ریولوژیکی خمیر و ویژگی‏های فیزیکوشیمیایی و حسی نمونه های نان بربری نیمه حجیم در یک طرح فاکتوریل با آرایش کاملا تصادفی بود (05/0˂P). نتایج آزمون فارینوگرافی خمیر نشان داد میزان جذب آب آرد، زمان توسعه، زمان پایداری و ارزش والوریمتری خمیر با افزایش میزان آرد ارزن در فرمولاسیون کاهش و با افزایش میزان صمغ های گوار و گزانتان افزایش یافت. همچنین مشخص گردید که میزان رطوبت و حجم مخصوص محصول با افزایش میزان آرد ارزن و ترکیب دو صمغ در فرمولاسیون، به ترتیب میزان کاهش و افزایش یافت. این در حالی بود که با افزایش میزان آرد ارزن، بر میزان فعالیت آبی و سفتی بافت (طی دو بازه زمانی 2 ساعت و 3 روز پس از پخت) افزوده شد، درحالیکه با افزایش میزان صمغ‏های مصرفی میزان این پارامترهای کیفی کاهش یافت. نتایج ارزیابی رنگ پوسته نیز گویاب آن بود که با افزایش میزان آرد ارزن، میزان مولفه‏های L* و b* پوسته کاهش و بر میزان مولفه a* افزوده شد. این در حالی بود که با افزایش میزان صمغ های مصرفی، میزان مولفه های L* و a* افزایش یافت، اما تغییری در میزان مولفه b* پوسته محصول مشاهده نگردید. در بخش ارزیابی حسی نیز داوران چشایی نمونه حاوی 10 درصد آرد ارزن در حضور 9/0 درصد صمغ گوار و 2/0 درصد صمغ گزانتان را به‏عنوان بهترین نمونه معرفی نمودند.

  کلیدواژگان: نان بربری، آرد ارزن، صمغ گوار، صمغ گزانتان، خصوصیات فارینوگرافی
 • مسعود حبیبی نجفی، سید ابراهیم حسینی*، سید علی یاسینی اردکانی، ژاله خوشخو، نرگس مورکی صفحات 211-224

  در این تحقیق اثر ضدباکتریایی عصاره اکالیپتوس بر روی باکتری های مختلف نشان داد که قسمت عمده ای از ترکیبات موجود در عصاره برگ اکالیپتوس را ترکیبات فنولی تشکیل می دهند. جهت تهیه فیلم نشاسته سیب زمینی، نشاسته خریداری و به روش قالبی فیلم تهیه شد. جهت بهبود کیفیت فیلم از 10 درصد حجمی گلیسرول استفاده شد. با افزودن میزان 0.5 و 1.5 درصد عصاره اکالیپتوس به فیلم خواص مکانیکی و ساختاری فیلم مورد ارزیابی قرار گرفت سپس گوشت گوسفند چرخ شده با فیلم بسته بندی شد و ویژگی های میکروبی و شیمیایی و رنگ و شفافیت گوشت پس از نگهداری در یخچال در زمان های 1 و 3 و 6 روز مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج حاصله درصد مهار DPPH با افزایش درصد عصاره افزایش یافت و بیشترین درصد در روز 3 گزارش شد. همچنین نتایج حاصله میزان TBA با افزایش درصد عصاره کاهش یافته و بیشترین میزان کاهش در روز 3 گزارش شد. بر اساس نتایج حاصله میزان شمارش کلی میکروارگانیسم ها با افزایش درصد عصاره کاهش یافت و بیشترین میزان کاهش در روز 3 گزارش شد اما در روز 6 با گسترش فساد میزان شمارش کلی با نمونه شاهد تفاوت معنی داری نداشت. (P>0.05) بر اساس نتایج حاصله میزان استافیلوکوکوس اوریوس با افزایش درصد عصاره کاهش یافته است و بیشترین میزان کاهش در روز 3 گزارش شده است. اما در روز 3 در سطح عصاره 0.5 درصد و در روز 6 در تمام درصد عصاره ها با گسترش فساد میزان  شمارش کلی با نمونه شاهد تفاوت معنی داری نداشت. (P>0.05) بر اساس نتایج حاصله میزان شفافیت و طیف رنگی با افزایش عصاره کاهش یافته است و با نمونه شاهد تفاوت معنی دار داشت. (P<0.05)

  کلیدواژگان: عصاره، اکالیپتوس، نشاسته سیب زمینی، آنتی میکروبی، آنتی اکسیدانی، گوشت
 • ابراهیم افخمی سرای، صدیف آزادمرد دمیرچی*، مهدی قره خانی صفحات 225-232

  استفاده از عصاره ها و اسانس های گیاهان دارای ویژگی های آنتی اکسیدانی برای پایدارسازی روغن ها روشی مرسوم است. اما اینکار مستلزم مرحله استخراج عصاره و اسانس است که وقت گیر و هزینه بر است. روشی جدید استفاده از گیاه همراه با دانه روغنی در حین استخراج روغن با پرس است. در این مطالعه، برگ رزماری در درصدهای صفر (نمونه کنترل)، 5/2، 5، 5/7 و 10 درصد (وزنی/وزنی) به سیاه دانه اضافه شد سپس روغن آن از طریق پرس استخراج شد. ویژگی های کیفی روغن های استخراجی در روز تولید و هر 30 روز در طی نگهداری به مدت 90 روز بررسی شد. نتایج نشان داد که با افزایش برگ رزماری در ترکیب، مقدار اسانس موجود در روغن (از  1/0 تا 77/0 درصد) نیز افزایش می یابد. عدد پراکسید روغن های استخراجی نیز با افزایش برگ رزماری در ترکیب از 20 به(meqO2/kg oil) 8/8 کاهش یافت و در طی نگهداری نیز پایداری اکسیداسیونی بیشتری داشتند. اسیدیته روغن استخراجی در درصدهای بالاتر برگ رزماری (بیشتر از 5 درصد) افزایش یافت. مقدار کلروفیل  (از 52 تا mg/kg oil 204)   و مقدار کاروتنویید (از 2/5 تا mg/kg oil 7/13) روغن با افزایش برگ رزماری در ترکیب افزایش یافتند، اما مقادیر آنها تا حدود 50 درصد در طی نگهداری بخاطر تجزیه کاهش یافتند. در کل نتایج نشان داد که روش جدید پرس همزمان برگ رزماری گیاهی حاوی ترکیبات آنتی اکسیدان با دانه روغنی امکانپذیر است و می تواند در پایداری روغن و تولید محصولی جدید کمک کند.

  کلیدواژگان: اکسیداسیون، پایداری اکسیداسیونی، کیفیت، گیاهان دارویی
 • نرگس نهچیری، صدیقه امیری*، محسن رادی صفحات 233-245

  نگرانی در مورد مسایل زیست محیطی، گرایش به بسته بندی مواد غذایی با بیوپلیمرهای طبیعی را افزایش داده است. آلژینات به عنوان یک بیوپلیمر، پتانسیل خوبی برای تشکیل فیلم دارد، اما خواص ممانعت کنندگی آن در مقابل رطوبت ضعیف است. به منظور غلبه بر این مشکل، در این مطالعه فیلم آلژینات کلسیم با دو نوع چربی روغن آفتاب گردان (مایع) و پیه گاو (جامد) در دو غلظت 5/0 و 5 درصد (همراه با 1/0 درصد لسیتین و بدون لسیتین) پوشش داده شد و سپس خصوصیات فیزیکوشیمیایی، سدکنندگی و مکانیکی فیلم های تولیدی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که استفاده از پیه گاو ضخامت فیلم را بطور معنی داری نسبت به روغن آفتاب گردان افزایش داد و این ضخامت با افزایش غلظت چربی افزایش یافت. همچنین افزودن روغن آفتاب گردان نفوذپذیری فیلم آلژینات به بخار آب را کاهش داد که در این رابطه غلظت 5/0 درصد روغن موثرتر عمل کرد، اما چربی پیه گاو نتوانست در این رابطه موثر عمل کند. در عین حال افزودن این مواد آب گریز به فیلم آلژینات کلسیم باعث تغییر خصوصیات رنگی (افزایش زردی) و کدورت فیلم ها گردید. ویژگی های مکانیکی فیلم شامل قدرت کششی و میزان کشش پذیری در نقطه شکست نیز تحت تاثیر افزودن چربی پیه گاو در غلظت 5/0 درصد بهبود یافت. افزودن لسیتین بر فاکتورهای ضخامت، نفوذپذیری به بخار آب و خواص مکانیکی فیلم آلژینات تاثیری نداشت. تصاویر حاصل از میکروسکوپ الکترونی حاکی از شکل گیری حفرات و یا ترک بر سطح فیلم های پوشش دهی شده بود. در کل نتایج این مطالعه بیانگر این موضوع بود که بسته به هدف مورد نظر، می توان از روغن آفتاب گردان و یا چربی پیه گاو به عنوان ترکیبات طبیعی برای بهبود و تغییر ویژگی های فیلم های خوراکی بر پایه آلژینات کلسیم برای بسته بندی محصولات غذایی استفاده نمود.

  کلیدواژگان: فیلم خوراکی، پوشش دهی، آلژینات کلسیم، روغن آفتاب گردان، چربی پیه گاو
 • محمد فاقعی شهر بابکی، علیرضا شهاب لواسانی*، نازنین زند صفحات 247-259

  کیک از فرآورده ای مهم و پرمصرف غلات بوده که به واسطه بالا بودن چربی و شکر در فرمولاسیون آن، مصرف مداوم و طولانی مدت آن، چاقی و به دنبال آن مشکلاتی برای سلامتی ایجاد می کند. هدف از این مطالعه تولید نمونه‎های کیک حاوی مالتیتول (25 و 50 درصد) و صمغ فارسی (5/0، 1، 2 (MIC) و 4 (MBC) درصد) و اندازه گیری ویژگی های فیزیکوشیمیایی، میکروبی و ارزیابی حسی بود. آزمون‎های فیزیکوشیمیایی در روز اول تولید، میکروبی در 24 ساعت پس از تولید، هفته اول، دوم و سوم نگهداری و ارزیابی حسی توسط 10 ارزیاب آموزش دیده در 7 تیمار و با سه تکرار مورد ارزیابی قرار گرفت. جهت تجزیه وتحلیل نتایج از نرم افزارSPSS 21 و آزمون چند دامنه ای دانکن در سطح اطمینان 95 درصد و جهت رسم نمودارها از نرم افزار 2013 Excel استفاده گردید. نتایج نشان داد با افزایش مقادیر مالتیتول و صمغ فارسی شاخص‎های رطوبت، خاکستر، پروتئین و ویسکوزیته افزایش و شاخص افت‎پخت کاهش یافت. همچنین شاخص pH از نظر آماری تفاوت معنی‎داری نداشت اما نسبت به نمونه شاهد کاهش جزیی داشت. مقدار کپک و مخمر پس از یک روز نگهداری برای تمامی تیمارها کمتر از 10 و پس از هفت روز نگهداری کمتر از 100 گزارش شد. در هفته دوم و سوم نگهداری مقدار کپک و مخمر تنها برای نمونه شاهد بیشتر از 100 گزارش شد و برای تمامی تیمارها به جز تیمار شاهد کمتر از 100 گزارش شد. با افزایش مقادیر مالتیتول و صمغ فارسی شاخص های مزه، سختی و پذیرش کلی کاهش و شاخص تلخی افزایش یافت. همچنین شاخص های بو و رنگ از نظر ارزیاب ها، مطلوب، بدون تغییر و مقدار 5 در نظر گرفته شد. با توجه به نتایج آزمون‎های فیزیکوشیمیایی، میکروبی و ارزیابی حسی (پذیرش کلی) و نزدیکی به نمونه شاهد تیمار T1 (حاوی 25 % مالتیتول + 5/0 % صمغ فارسی) به عنوان تیمار برتر انتخاب شد.

  کلیدواژگان: شکر، صمغ فارسی، کیک، مالتیتول
 • شهره عرب شیرازی، احمد پدرام نیا*، محمدرضا سعیدی اصل، فریبا نقی پور، حمید توکلی پور صفحات 261-271

  امروزه به منظور کاهش سرعت واکنش اکسیداسیون چربی ها در مواد غذایی از آنتی‏اکسیدان ها در سطح وسیعی استفاده می شود و محققان همواره به دنبال استفاده از آنتی‏اکسیدان های قوی با سمیت کمتر و اثر بخشی بیشتر می‏باشند. در این بین گیاهان یکی از بهترین منابع آنتی‏اکسیدان‏های طبیعی می‏باشد. از این‏رو هدف از انجام این تحقیق تاثیر افزودن سطوح مختلف عصاره الکلی استخراج شده از گیاه نوروزک (صفر، 1، 2 و 3 درصد) به‏عنوان نگهدارنده طبیعی در بهبود مدت زمان انبارمانی و کاهش فساد روغنی دونات تخمیری در مقایسه با آنتی‏اکسیدان تجاری TBHQ بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی، بافتی و حسی محصول نهایی در قالب یک طرح کاملا تصادفی بود (05/0˂P). نتایج نشان داد که افزایش سطح مصرف عصاره نوروزک از صفر تا سه درصد تاثیری بر میزان رطوبت، حجم مخصوص، تخلخل و سفتی بافت محصول که در سه بازه زمانی 2 ساعت، 4 و 7 روز پس از پخت مورد ارزیابی قرار گرفت، نداشت. این در حالی بود ‏که با افزایش میزان این عصاره در فرمولاسیون دونات تخمیری میزان اندیس پراکسید نسبت به نمونه فاقد عصاره و میزان ترکیبات فنولیک کل، فعالیت آنتی اکسیدانی به روش DPPH و اندیس پایداری اکسیداتیو در هر سه بازه زمانی 2 ساعت، 4 و 7 روز پس از پخت به‏ترتیب کاهش و افزایش یافت. از سوی دیگر نتایج نشان داد که افزودن عصاره گیاه نوروزک در سطوح مختلف تاثیری بر خصوصیات حسی محصول نهایی نداشت. همچنین نتایج بیانگر آن بود که فعالیت آنتی‏اکسیدانی نمونه حاوی 3 درصد عصاره نوروزک قابلیت رقابت با دونات سرخ شده در روغن حاوی آنتی‏اکسیدان سنتزی TBHQ بود. بنابراین نمونه حاوی 3 درصد عصاره نوروزک به‏عنوان بهترین نمونه انتخاب شد چرا که این نمونه اولا از مقاومت آنتی‏اکسیدانی بالایی برخوردار بود، ثانیا افزودن این عصاره تاثیر نامطلوبی بر ویژگی‏های فیزیکوشیمیایی و حسی محصول نداشت.

  کلیدواژگان: دونات، گیاه نوروزک، فعالیت آنتی اکسیدانی، پایداری اکسیداتیو، ماندگاری
 • لیلا لک زاده*، سجاد نصر اصفهانی صفحات 273-287

  خامه قنادی یکی از محصولات لبنی پر مصرف با ساختار پیچیده امولسیونی کف مانند است. با توجه به بالا بودن میزان چربی در آن و عوارض چربی بر سلامت عمومی تولید خامه قنادی کم چرب توصیه می شود. بر این اساس اثر کنسانتره آب پنیر، کربوکسی متیل سلولز و صمغ زانتان و ترکیب آنها بر ویژگی های خامه قنادی کم چرب بررسی شد. برای این منظور ابتدا مقادیر مختلف این جانشین های چربی بوسیله طرح سطح پاسخ تعیین و سپس به خامه با چربی 20 درصد اضافه گردید. بر روی این نمونه ها، آزمون های ویسکوزیته ظاهری، سفتی بافت خامه قنادی، توزیع اندازه ذرات، پایداری کف، اورران، ارزیابی ویژگی های حسی، ویژگی های رنگ(L *, a *, b *)  صورت گرفت. نتایج نشان داد که افزودن جانشین های چربی در خامه کم چرب در مقایسه با نمونه شاهد موجب افزایش ویسکوزیته ظاهری، افزایش اورران، افزایش سفتی بافت، پایداری کف و تغییر اندازه ذرات شده است(p<0/05)  ولی از نظر آماری پایدار کننده ها به تنهایی تاثیر معنی داری بر فاکتورهای رنگ نداشتند. البته کنسانتره پروتئین آب پنیر در مقایسه با سایر تیمارها به صورت معنی داری دارای بیشترین اوران و کمترین اندازه ذرات، صمغ زانتان دارای کمترین میزان آب پس دهی و کربوهیدرات ها به ویژه زانتان بالاترین ویسکوزیته و سفتی را داشتند(p<0/05). بر اساس داده های ارزیابی حسی، نمونه بهینه حاوی 35/0 پروتئین آب پنیر و 15/0 زانتان و کربوکسی متیل سلولز، بصورت معنی دار مطلوبیت بیشتری از نظر بافت و پذیرش کلی نسبت به نمونه شاهد و بقیه تیمارها داشت. در نهایت می توان بیان نمود که این مواد افزودنی می توانند جانشین های مناسبی برای کاهش درصد چربی خامه قنادی باشند، با توجه به اینکه آنها سبب بهبود خصوصیات فیزیکی، ریولوژیکی و حسی خامه قنادی کم چرب بدون تاثیر معنی داری بر روی اغلب شاخص های ظاهری مثل رنگ و ویژگی های حسی می شوند.

  کلیدواژگان: خامه قنادی، جایگزین های چربی، کنسانتره پروتئین آب پنیر، کربوکسی متیل سلولز، صمغ زانتان، اورران
 • درنوش جعفرپور*، سید محمدباقر هاشمی، اعظم قائدی صفحات 289-299

  آنتی اکسیدان ها ترکیباتی هستند که به طور موثر از اکسید شدن روغن ها و چربی ها جلوگیری کرده و باعث افزایش عمر ماندگاری آن ها می شوند. اما با توجه به احتمال سمیت و سرطان زایی آنتی اکسیدان های سنتزی، امروزه توجه زیادی به کاربرد آنتی اکسیدان های طبیعی در صنعت مواد غذایی شده است. هدف از انجام این پژوهش، تعیین میزان ترکیبات فنول کل و بررسی اثرات آنتی اکسیدانی عصاره خام قسمت های مختلف زعفران و کاربرد عصاره انتخابی در خامه بود. براین اساس مقادیر فنول کل، ظرفیت مهار رادیکال آزاد (DPPH) و ظرفیت آنتی اکسیدانی بر اساس احیای آهن (FRAP) عصاره اتانولی شش قسمت از زعفران (کلاله، ریشه، گلبرگ، ساقه، پیاز و پرچم) مورد ارزیابی قرار گرفت. هم چنین، عصاره ای که بیشترین خاصیت آنتی اکسیدانی نشان داد، انتخاب شده و اثرات آنتی اکسیدانی آن در سه سطح غلظت 25/0، 5/0 و 75/0 % (w/v) بر روی خامه بررسی شد. نتایج نشان داد از بین عصاره قسمت های مختلف زعفران، عصاره گلبرگ دارای بیشترین مقدار ترکیبات فنولی (mg/g 74) می باشد. یافته های هر دو آزمونDPPH  و FRAP نیز نشان داند که عصاره گلبرگ دارای بالاترین ظرفیت آنتی اکسیدانی نسبت به دیگر قسمت ها می باشد. با افزایش غلظت عصاره گلبرگ در خامه اثر آنتی اکسیدانی آن افزایش پیدا کرد به طوری که در خامه تیمار شده با 75/0% عصاره، تولید محصولات اولیه و ثانویه اکسیداسیون به طور معنی داری کمتر از دو غلظت دیگر بود. هم چنین نتایج ارزیابی حسی خامه های تیمار شده نشان داد که غلظت 5/0 درصد به عنوان بهترین نمونه توسط افراد ارزیاب حسی امتیازدهی شد. بنابراین با توجه به نتایج بدست آمده، عصاره گلبرگ زعفران می تواند به عنوان گیاهی ارزشمند در جهت جلوگیری از فرایند اکسیداسیون در نظر گرفته شود و از آن به عنوان یک منبع آنتی اکسیدان طبیعی در خامه استفاده کرد.

  کلیدواژگان: آنتی اکسیدان، زعفران، عصاره اتانولی، خامه
 • پگاه نمازی، حسن برزگر*، بهروز علیزاده بهبهانی، محمدامین مهرنیا صفحات 301-311

  امروزه توجه به آنتی اکسیدان ها و نگهدارنده های طبیعی از جمله عصاره های گیاهی روبه افزایش است. هدف از این پژوهش، شناسایی گروه های عاملی زیست فعال، فعالیت آنتی اکسیدانی، تعیین فنول و فلاونویید کل عصاره های اتانولی، آبی و هیدروالکلی فلفل دلمه ای قرمز بود. عصاره های فلفل دلمه ای قرمز به ترتیب با استفاده از حلال های اتانول، آب و ترکیبی از آب و اتانول (50-50 درصد) استخراج شد. گروه های عاملی توسط طیف سنجی تبدیل فوریه فروسرخ (FTIR) از لحاظ کیفی شناسایی و مورد بررسی قرار گرفت. فنول کل با استفاده از معرف فولین سیوکالتو و مقدار فلاونویید کل با روش رنگ سنجی آلومینیوم کلرید محاسبه گردید. فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره های فلفل دلمه ای قرمز با کمک آزمون های مهار رادیکال های آزاد DPPH و ABTS و زوال رنگ محلول بتا-کاروتن/لینولییک اسید بررسی گردید. وجود گروه های C-C  و OH ترکیبات پلی فنولی عصاره فلفل دلمه ای قرمز توسط FTIR تایید شد. میزان فنول عصاره های اتانولی، آبی و هیدروالکلی فلفل دلمه ای قرمز نیز به ترتیب معادل mg GAE/g 68/22، 50/19 و 80/20 بود. فلاونویید عصاره های اتانولی، آبی و هیدروالکلی آن به ترتیب برابر با mg QE/g 30/39، 28/29 و 70/33 محاسبه شد. ظرفیت آنتی اکسیدانی عصاره های فلفل دلمه ای قرمز بر اساس فعالیت مهار رادیکال های DPPH،  ABTSو زوال رنگ محلول بتا-کاروتن/لینولییک اسید به ترتیب عصاره اتانولی 39/53، 38/59 و 88/56 درصد، عصاره آبی 37/46، 28/51 و 20/48 درصد و عصاره هیدروالکلی 51، 66/57 و 60/49 درصد  بود. با توجه به نتایج به دست آمده، به نظر می رسد عصاره های اتانولی، آبی و هیدروالکلی فلفل دلمه ای قرمز قابلیت استفاده به عنوان آنتی اکسیدان و نگهدارنده طبیعی در صنایع غذایی جهت جلوگیری از اکسیداسیون محصولات غذایی را دارند.

  کلیدواژگان: عصاره، فلفل قرمز دلمه ای، فعالیت آنتی اکسیدانی، نگهدارنده طبیعی
 • علی معتمدزادگان، هایده گرجیان*، ندا مشتاقی فرخی‎ ‎، تندیس خسروی راد صفحات 313-328

  در این پژوهش، اثر صمغ دانه ریحان و صمغ دانه شاهی به صورت منفرد در غلظت های (0، 25/0 ، 75/0 و 1) درصد بر خواص ریولوژیکی، رنگ و خواص بافتی نمونه های ژل خمیر ماهی مورد بررسی قرار گرفت.  مخلوط خمیر تازه ماهی و غلظت های مختلف صمغ برای بدست آمدن ژل در دمای 75  درجه سانتی گراد به مدت زمان 30 دقیقه حرارت دهی شدند. نتایج حاصل از آزمون روبش کرنش نشان داد که خواص الاستیک ساختار ژلی نمونه ها در فرکانس پایین بیشتر از خواص پلاستیسیته آنها بود در حالیکه آنها در میانه محدوده کرنش، تشکیل نقطه تقاطع دادند.  پارامترهای Gch و  fƬ مربوط به  نمونه های ژل با افزایش غلظت صمغ نسبت به نمونه کنترل کاهش یافت. داده های حاصل از آزمون فرکانس با مدل قانون توان به خوبی قابل پردازش بود. همچنین نتایج این آزمون نشان داد که در فرکانس های پایین همه نمونه های ژل رفتاری شبیه به جامدات دارد در حالیکه در فرکانس های بالاتر مدول افت و مدول ذخیره افزایش یافت. بنابراین چنین رفتاری می تواند مربوط به ساختار ژل های ضعیف باشد. نتایج آزمون روبش دما نشان داد که مقادیر مدول ذخیره  و مدول افت  برای نمونه های مخلوط با افزایش دما به تدریج کاهش می یابد و پس از گرم شدن با کاهش دما افزایش می یابد. نتایج آزمون آنالیز پروفیل بافت نشان داد که نوع و غلظت صمغ به طور معنی دار (p<0.05) ، سفتی، کشش پذیری و پیوستگی نمونه ها را تحت تاثیر قرار داد. آزمون نفوذ بافت نشان داد که قدرت ژلی نمونه ها با غلظت و نوع صمغ به طور معنی داری تغییر پیدا کرد، بطوریکه با افزایش غلظت صمغ، قدرت ژلی کاهش پیدا کرد و این شدت کاهش در نوع صمغ دانه شاهی بیشتر بود. شاخص های رنگ زرد و قرمز نمونه ها تحت تاثیر نوع و غلظت صمغ به طور معنی داری تغییر پیدا کرد.

  کلیدواژگان: خمیر ماهی، صمغ دانه ریحان، صمغ دانه شاهی، خواص رئولوژیکی، بافت
 • نگین مهدی زاده، حمید سرحدی*، فاطمه شهدادی صفحات 329-337

  در این پژوهش تاثیر غلظت های مختلف شیره خرما بصورت جایگزین شکر در نسبت های0،  50 و 100 درصد  بر خواص کیفی محصول دسر لبنی بررسی گردید. خصوصیات دسرها مانند pH اسیدیته، خواص ریولوژیکی، ویژگی های حسی و زنده مانی باکتری های پروبیوتیک نمونه های دسر لبنی در طی مدت نگهداری در در دمای 5 درجه سانتی گراد (یخچال) تعیین شدند. نتایج نشان داد که با افزایش درصد شیره خرما و میزان تلقیح باکتری های پروبیوتیک Hpنمونه ها در همه تیمارهای مورد مطالعه کاهش و با افزایش مدت زمان نگهداری میزان pH تفاوت معنی داری نشان داد. تیمارهای مورد بررسی تاثیر معنی داری بر ویسکوزیته نمونه های دسر داشتند. با افزودن شیره خرما شاخص قوام و ویسکوزیته کاهش و شاخص جریان افزایش یافت. بیشترین میزان ویسکوزیته مربوط به تیمار شاهد (1/1364 مگاپاسکال.ثانیه) و کمترین میزان ویسکوزیته مربوط به تیمار 100 درصد شیره خرما (599 مگاپاسکال.ثانیه) بود. ویژگی های حسی تحت تاثیر تیمارها قرار گرفتند و بیشترین امتیازات مربوط به تیمار 50 درصد شیره خرما بود. تعداد زنده سلول های پروبیوتیک در طی دوره نگهداری بطور معنی داری کاهش یافت. کمترین و بیشترین میزان زنده مانی در روز چهاردهم نگهداری به ترتیب مربوط به تیمار 100 و 50 درصد شیره خرما بود. بطور کلی نتایج این پژوهش نشان داد که استفاده از شیره خرما در غلظت های 50 درصد خواص فیزیکی و حسی دسر لبنی پروبیوتیک را بهبود می بخشد و می تواند زنده مانی باکتری های پروبیوتیک را  افزایش دهد.

  کلیدواژگان: دسر لبنی، شیره خرما، خواص رئولوژیکی، زنده مانی باکتری های پوبیوتیک
 • حافظ راثی، محمدرضا افشارمقدم، جلیل خندقی* صفحات 339-349

  استفاده بی رویه از آنتی بیوتیک ها در صنعت پرورش دام سبب تجمع باقیمانده های آنتی بیوتیکی در محصولات دامی مختلف مانند گوشت و شیر خواهد شد. مصرف مواد غذایی حاوی آنتی بیوتیک ها مشکلاتی مانند افزایش مقاومت های آنتی بیوتیکی را به دنبال دارد، ضمن اینکه تجمع آن ها در بدن می تواند منجر به جهش زایی و ایجاد انواع سرطان ها، آسیب های کبدی و سقط جنین شود. به همین دلیل پایش باقیمانده آنتی بیوتیک ها بخصوص در محصولات غذایی پرمصرف و سودمند مانند شیر و لبنیات از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این کار پژوهشی روش میکرواستخراج فاز جامد پخشی برای استخراج آنتی بیوتیک های تتراسایکلین، اکسی تتراسایکلین، کلرتتراسایکلین و داکسی سایکلین از 50 نمونه شیر و اندازه گیری کمی آنها به روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا توسعه داده شد. برای این منظور اثر پارامترهای مختلف موثر در کارایی استخراج مانند حجم عامل رسوب دهنده، نوع و مقدار جاذب، قدرت یونی، زمان و دبی دمیدن هوا، نوع و حجم سورفاکتانت و نوع و حجم حلال شوینده بهینه سازی شد. نتایج تحقیق نشان داد که همه نمونه های شیر دارای باقیمانده تتراسایکلین بوده و مقدار آن در محدوده 146 تا 319 نانوگرم در میلی لیتر متغیراست. دیگر آنتی بیوتیک های مورد مطالعه در نمونه ها یافت نشد. از مزایای روش استخراج پیشنهادی می توان به قدرت جداسازی بالا و امکان آنالیز مخلوط آنالیت ها با حساسیت بالا اشاره کرد به طوریکه تحت شرایط بهینه، کارایی روش پیشنهادی 91-80 درصد و حدود تشخیص در محدوده ی 0.33-0.17 نانوگرم در میلی لیتر و محدوده ی خطی روش در گستره ی 0.63-2000 نانوگرم در میلی لیتر بدست آمدند.

  کلیدواژگان: تتراسایکلین، شیر، میکرواستخراج فاز جامد پخشی، کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا
 • فروغ محترمی*، انیس طالبی، پگاه بنایی کیا صفحات 351-361

  هدف از این پژوهش بررسی اثر جایگزینی آرد تریتیکاله(درسطوح 30-0%) و فیبر بتاگلوکان(در سطوح 10-0%)با آرد گندم بر روی ویژگی های فیزیکوشیمیایی، بافتی و حسی نان بربری با استفاده از طرح فاکتوریل دو سطحی حاوی نقاط مرکزی بر مبنای D-optimalمی باشد. نتایج حاصل نشان داد که باافزایش جایگزینی این دو فاکتور میزان فعالیت آبی، رطوبت و خاکسترنمونه های نان به طور معناداری افزایش و میزان چربی، کربوهیدرات و کالری نمونه ها کاهش یافت. ظرفیت آنتی اکسیدانی و محتوای پروتئینی نمونه های نان با افزایش جایگزینی آرد تریتیکاله افزایش یافت. درحالیکه مقادیر بالای بتاگلوکان منجربه کاهش میزان پروتئین و ظرفیت آنتی اکسیدانی نمونه ها گردید. همچنین محتوای فیبر نمونه های نان با افزایش جایگزینی تریتیکاله و بتاگلوکان به ترتیب کاهش و افزایش یافت. اثر جایگزینی آرد تریتیکاله بر حجم مخصوص نان به مقدار بتاگلوکان وابسته بود؛ بطوریکه با افزایش تریتیکاله در نمونه های بدون بتاگلوکان حجم مخصوص طور معناداری کاهش یافته ولی در نمونه های حاوی سطوح بالای بتاگلوکان افزایش یافت. افت وزنی، پارامترهای رنگی مغز و پوسته نان ها تحت تاثیر فاکتورهای مورد مطالعه قرار نگرفتند. همچنین با افزایش جایگزینی آرد تریتیکاله سفتی و انرژی نفوذ نمونه های نان افزایش یافت ولی این افزایش از لحاظ آماری معنادار نبود. با توجه به نتایج ارزیابی حسی، افزایش جایگزینی آرد تریتیکاله و بتاگلوکان باعث افزایش امتیاز عطر و طعم و پذیرش کلی نمونه های نان بربری گردید. با توجه به نتایج حاصله نمونه های نان غنی شده با 30% آرد تریتیکاله و 10% بتاگلوکان ویژگی های فیزیکوشیمیایی، بافتی و حسی مطلوبی داشته و به عنوان نمونه های بهینه جهت تولید پیشنهاد می شود.

  کلیدواژگان: نان بربری، ظرفیت آنتی اکسیدانی، کالری، فیبر
 • فریبا سهرابی، نارملا آصفی*، ارمغان سالم صفحات 363-375

  سیر یکی از محصولات مهم کشاورزی در ایران و یکی از منابع عمده تحصیل ارز برای کشور می باشد. با توجه به ضایعات بالا در این محصول جهت نگهداری، افزایش زمان ماندگاری و حفظ کیفیت آن لازم است از روش های مناسب نگهداری مانند خشک کردن استفاده شود. در این تحقیق، ورقه های سیر بصورت لایه نازک در دماهای50،60،70 درجه سلسیوس و در دو نوع خشک کن تحت خلاء و هوای داغ خشک شدند. سپس مناسب ترین مدل برای توصیف سینتیک خشک کردن ورقه های سیر بصورت لایه نازک در محدوده دما و نوع خشک کن به کاررفته، توسعه داده شد. ضریب نفوذ موثر رطوبت، مقدار انرژی فعال سازی، چروکیدگی، قابلیت جذب مجدد آب نمونه های سیر طی فرایند خشک کردن مورد اندازه گیری قرار گرفت. در تحقیق حاضر با بررسی9 مدل تجربی مختلف و با محاسبه معیارهای آماری R2,RMSE,x2  بین داده های تجربی و نتایج پیش بینی شده توسط هر مدل، ، مناسب ترین مدل توصیف کننده سینتیک خشک کردن ورقه های نازک سیر  مدل پبج انتخاب شد. نتایج نشان داد که مقادیر ضریب نفوذ موثر رطوبت ورقه های سیر برای دماهای مختلف و در دو نوع خشک کن در محدوده  9-10 × 5/1 تا  9-10 × 6/6 مترمربع بر ثانیه متغیر است. تغییرات ضریب نفوذ رطوبت به عنوان تابعی از دمای هوای خشک کردن با رابطه آرنیوس توصیف گردید و مقدار انرژی فعال سازی بین673/14 و 175/53 کیلوژول بر مول محاسبه شد. همچنین نتایج  بیانگر آن بود که چروکیدگی محصول به دمای هوا و نوع خشک کن وابسته نمی باشد و قابلیت جذب مجدد آب نمونه های سیر با کاهش محتوی رطوبت آنها بطور جزیی افزایش پیدا کرد.

  کلیدواژگان: سیر، خشک کن تحت خلاء، خشک کن هوای داغ، ضریب نفوذ رطوبت، انرژی فعال سازی
 • ارمغان سالم، الهام آل حسینی، سید مهدی جعفری* صفحات 377-387

  امروزه پژوهش ها در زمینه تولید محصولاتی با اثرات سلامت بخش، روندی رو به رشد دارد. در محصولات غذایی که به طور گسترده توسط جامعه مصرف می شوند، می توان از مواد مغذی به خوبی استفاده کرد. در این میان بیسکویت ها که به علت طعم خوب، مصرف راحت و قیمت مناسب به صورت گسترده در سرتاسر جهان مصرف می شوند، دارای پتانسیل بسیار مناسبی برای غنی سازی هستند. هدف از غنی سازی بیسکویت رسیدن به محصولی است که به صورت گسترده توسط مصرف کننده و گروه های هدف پذیرفته شود یعنی آن هایی که بیشترین نیاز را به این مواد غذایی دارند. معمولا غنی سازی بیسکویت با ویتامین، فیبر و پروتئین انجام می شود. منابع پروتئینی فراوانی برای این هدف مورد مطالعه قرار گرفته اند که می توان به استفاده از آردهای مختلف،کنسانتره و ایزوله پروتئین های مختلف و پروتئین های هیدرولیز شده اشاره نمود. در این مقاله مروری سعی شده است که به بررسی پژوهش های انجام شده در خصوص بیسکویت های غنی شده با پروتئین پرداخته شود. افزودن پروتئین در بیسکویت های غنی شده (استفاده از آرد ترکیبی (بسیار متداول)، کنسانتره و ایزوله پروتئین و پروتئین های هیدرولیز شده)، رفتار خمیر و ویژگی های تکنولوژیکی محصول نهایی را تحت تاثیر قرار می دهند و به طور کلی به دلیل رقیق شدن پروتئین های گلوتن و نشاسته،  منجر به تضعیف خمیر و تغییر ویسکوزیته آن می شود

  کلیدواژگان: بیسکویت، پروتئین سویا، کنسانتره پودر آب پنیر، غنی سازی
|
 • Leila Nateghi* Pages 1-17

  Today, the usage of dietary fiber is one of interest for food consumers due to its beneficial, physiological effects. In this research, the effects of replacing carboxymethyl cellulose gum (0.5 and 1%), as well as xanthan gum (0.5% and 1%) alone and in combination include (0.75% carboxymethyl cellulose gum + 0.75% xanthan gum) were used in preparation and formulation of baguettes bread formulation. The results of the study show that physicochemical characteristics that the addition of different concentrations of carboxymethyl cellulose gum and xanthan gum there was none significant difference in protein percentage, pH, redness and jaundice index of treatments compared to control (p >0.05). Also, by increasing the amount of carboxymethyl cellulose gum and xanthan gum to 1%, the moisture content, bread volume, ash percentage and brightness index significantly (p≤0.05) increased and texture hardness significantly (p≤0.05) decreased. The results of staling test showed that after 72 hours, the best sample in terms of low staling was related to sample containing 0.75% carboxymethyl cellulose gum and 0.75% xanthan gum. Therefore, to the results of the present study, the treatment containing 0.75% carboxymethyl cellulose gum and 0.75% xanthan gum was ntroduced as optimum treatment and had the highest sensory acceptability and achieved the highest overall acceptance rating.

  Keywords: xanthan gum, carboxymethyl cellulose gum, baguettes bread
 • Parvaneh Hemmati Hassan Gavyar, Hamzeh Amiri* Pages 19-27

  The propose of this study is evaluation effects of different solvents on antioxidant activity and phenol and flavonoid content of Postia puberula (Asteracea). The obtained ethanol, methanol, water and hydroalchol extract were investigated for antioxidant activity and phenol and flavonoid content. The antioxidant activity were measured by 2, 2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) and β-carotene/linoleic acid assay, also phenol and flavonoid content were measured by gallic acid and quercetin as standard compound. The result of this study showed that the the different solvents can effective on antioxidant activity, phenol and flavonoid content so that, in both method hydroalchol extract has more antioxidant activity, also hydroalchol extract has more phenol, but more flavonoid  observed in ethanolic extract

  Keywords: DPPH, β-carotene, linoleic, Phenol content, Flavonoid content, Different solvents
 • Mehdi Golchehregan, Reza Farahmandfar*, Hassan Karimi Maleh Pages 29-39

  In this research, the design of an electrochemical sensor based on a carbon paste electrode modified with nanoparticles and ionic liquid was studied. The sensor modified with graphene-quantum dot and ionic liquid nanoparticles was studied for Sunset yellow analysis and for this purpose, various parameters such as ionic liquid ratio, the amount of graphene-quantum dot nanoparticles and the pH were studied. The optimum content of 5% graphene-quantum dot  nanoparticles and 10% ionic liquid and pH 6 was obtained. The best performance was observed in the modified carbon paste sensor of graphene-quantom dot nanoparticles and ionic liquid. This sensor in optimal conditions with a linear amplitude of 3 nM to 150 μM and a detection limit of 1 nM could be well used to determine the amount of Sunset Yellow. The sensor designed to analyze the desired color was used in fruit juice samples and the results showed its high ability to analyze real samples.

  Keywords: Food sample Analysis, Edible colors, Voltametric, Ionic liquid, Graphene-quantum dot nanoparticle, Sunset yellow
 • Leila Eftekhari, Hajar Abbasi*, Mahshid Jahadi Pages 41-57

  Germinated mung is a rich product in proteins, vitamins, minerals, essential fatty acids, sugar, amino acids, flavonoids, sterols and organic acids. Duo to high nutritional value and limited shelf life, studying on effective solutions for increasing its shelf life is important. In the present research, effect of nonoemulsion coating of Thyme Essential oil (0-125 ppm) in tragacanth gum (0-0.2 percent) with UV-c irradiation (0-40 seconds) on physicochemical characteristics of germinated mung bean was studied. According to the statistical pattern of response surface-central composite design, we defined 20 treatments and 6 repetitions in the central point. The physicochemical characteristics of the treated samples including weight loss, PH, total phenolic, antioxidant capacity, ascorbic acid and firmness of samples were assessed after 12 days in 4 °C. The results showed an increase in total phenolic with increasing the concentration of Thyme (Zataria Multiflora ) Essential oil. Also, increasing tragacanth gum concentration increased total phenolic, and decreased ascorbic acid level and firmness. High UV-c irradiation time decreased total phenolic, antioxidant capacity, ascorbic acid levels and firmness of samples. We optimized the formulation in order to keep the highest levels of total phenolic, antioxidant capacity, ascorbic acid and firmness based on the prepared models. Optimal levels of variables were considered 104.17 ppm of the Thyme Essential oil, 0.03 percent of the tragacanth gum and 6.67 seconds of UV-c irradiation. Comparison of quality characteristics of control and optimum samples showed that the optimum sample had more phenolic compounds, antioxidant capacity and ascorbic acid than control. Furthermore, weight loss and PH of the optimum sample was lower in comparison than control.

  Keywords: Germinated mung bean, Thyme (Zataria Multiflora ) Essential oil, Tragacanth gum, UV-c irradiation, Nano emulsion
 • Khorshid Hosseinzadeh, Asghar Khosrowshahi Asl, Mohammad Alizadeh Khaledabad, Hadi Almasi* Pages 59-75

  The aim of this research was to investigate the feasibility of composite and laminated chitosan (CH) and whey protein isolate (WPI) film preparation which was containing cumin essential oil and chitosan nanofiber. Production of composite film was possible by decreasing WPI pH to below its isoelectric pH. Double-layer was also prepared by pouring WPI solution on dried CH film. amount of active agent and nanofiller was fixed (125 mg/100ml) and only the effect of CH/WPI ration and film type (laminated or composite) on the properties of films was arudied by RSM analytical method. The color, watercontact angle, moisture absorption, solubility, water vapor permeability and mechanical properties of films were determined. By using desirability function and according to the results, optimum formulation of composite film (65.14% WPI and 34.85% CH) and laminated film (49.01% WPI and 50.99% CH) was achieved. Microstructure of optimized films was analyzed by FTIR, FE-SEM and XRD tests. Results of FE-SEM indicated a heterogenous stracture in composite film but without any phase separation. Also, at the laminatred film good attachment between two layers of CH and WPI was observed. Semi-crystalline stracture of composite film was approved by XRD analysis and there was no detectable difference between peak intensity and crystalline stracture of composite and laminated film. there was a slight difference in the FTIR spectra of composite and laminated films. According to the results, the characteristics of composite film in comparison to laminated film had better accordance with the used prediction model. But the laminated film exhibited better morphological characteristics and could be suggested for preservation of different foods due to its high potential for use in food packaging.

  Keywords: Biodegradable film, Composite, Lamination, Microstracture, Mechanical properties, Optimization
 • Elham Alehosseini, Seid Mahdi Jafari*, Hoda Shahiri Tabarestani Pages 77-90

  The formation of chitosan nanoparticles (CSNPs) with a high stability still remains a main challenge in terms of applying the produced particles in the field of nutraceutical and drug delivery systems. Giving that there are many variables parameters which could affect the size, morphology, and other properties of fabricated CSNPs during ionic gelation process along with using sodium tripolyphosphate (STPP) as the most common cross-linking agent. In this study, after the production of CSNPs under the influence of various independent variables such as chitosan (CS) concentration, STPP concentration, and CS to STPP ratio, in the next step, the physical, rheological, turbidity, and colorimetric properties of the produced nanoparticles were measured. Finally, two artificial neural networks (ANNs) – multilayer perceptron (MLP) and radial basis function (RBF) – with a single hidden layer and different threshold functions, learning algorithms, etc. were employed to predict the CSNPs properties. The results revealed that MLP for the physical, viscosity, b*, and chroma properties and RBF for other properties – with a Levenberg-Marquardt (LM) learning algorithm of 1000 epochs – well predict them with a very high determination coefficients (R2) and low mean square error (MSE). R2 for nanoparticle size, poly dispersity index (PDI), zeta potential, viscosity, and electrical conductivity of CSNPs suspensions were determined 0.9881, 0.9534, 0.9431, 0.9212, and 0.9636, respectively. However, RBF with a single hidden layer comprising a set of 3 inputs, 4 neurons in hidden layer, and 3 outputs with the SigmoidAxon- SigmoidAxon transfer function presented the best results for predicting the L*, ΔE, and WI properties of CSNPs suspensions. In addition, R2 for L*, ΔE, and WI of CSNPs were calculated 0.9586, 0.9775, and 0.9457, respectively. Also, the flow behavior index of CSNPs suspensions was determined less than 1, which indicates the pseudoplastic behavior of the samples.

  Keywords: Chitosan nanoparticles (CSNPs), Multilayer perceptron (MLP) model, Radial base function (RBF) model, Physical properties, Colorimetric parameters
 • Hossein Jooyandeh*, Behrooz Alizadeh Behbahani, Mohammad Noshad Pages 91-100

  Ice cream is a unique food product that is very popular in Iran and around the world. As a result of much research into converting this nutrient food into a useful product, the addition of probiotic bacteria, fat reduction, dry matter enhancement and improved health benefits have been done. Probiotics ice cream contains live microbial cells that are well-suited to the distribution of probiotics to consumers. In this study, prebiotic ice cream containing Lactobacillus fermentum strain 4-17 and inulin was prepared at 0, 2.5 and 5% levels. Microbial tests, dry matter measurement, volume increase, pH and acidity determination, melting rate and tissue parameters were evaluated. Evaluation of probiotic bacterial growth over 90 days of survival in different samples showed that the survival rate of this strain in the presence of 5% inulin was about two logarithmic units higher than that produced with 2.5% inulin and about 5 logarithmic units higher than the sample. It was in control. The pH range was 6.8-8.8, 19 to 25 degrees acidity, dry matter was 61.3 to 36.14% and volume increase was 34.38- 15.85%. Also due to the increase in apparent viscosity and decrease in melting rate (from 1.89 to 0.74 g/min), improvement in tissue properties (55% increase in hardness, 69% decrease in adhesion and 29% increase in cohesion) as well as increased product desirability during storage. At 95% confidence level, inulin can be used as an alternative to fat and tissue optimizer.

  Keywords: Ice cream, Lactobacillus fermentum, Inulin, Functional
 • Amirhossein Razjoo, Maryam Azizkhani*, Reza Esmailzadeh Kenari Pages 101-108

  The fortification process is carried out to improve the micronutrient intake in the target community. The aim of this study was to produce energy food fortified with micronutrients using zedo and watercress seed gums and to investigate the effect of the gums on the stability and recovery of minerals and vitamins. The formulation included meat powder, soy powder, oil, fat-soluble vitamins, minerals (iron and zinc) and sodium chloride. Among the formulations that had the highest amount of energy and viscosity, 5 were selected and the amount of minerals, iron and zinc, vitamins A, D, E and K and the amount of water activity were measured. Formula A had the highest amount of energy and viscosity with 0.92% of watercress seed gum and 1.23% of zedo gum. The data showed that the presence of gums preserves the content of fat-soluble vitamins in the samples and there is no significant difference between the amount of vitamins A, D, E and K on days 0 and 14, but in the control the amount of vitamins decreased. The response obtained from the simultaneous presence of zedo gum and watercress in the formulation of energy food showed that the type and concentration of gum had no effect on the preservation of minerals (iron and zinc). The best formulation in this study contained 35.25% protein and 0.5% minerals, which provides 277.03 kcal of energy, the total daily requirement of vitamins A, D and E, 62.5% of the daily requirement of vitamin K and 100% of the daily requirement of iron and zinc.

  Keywords: gum, fortification, minerals, vitamin, watercress, zedo
 • Gisoo Maleki, Bahareh Salemi, Nasser Sedaghat* Pages 109-120

  Aloe vera-limonene coating in combination with modified atmosphere packaging (MAP) have been used to improve quality attributes of cucumber. Samples were coated with Aloe vera-limonene solution (10%+3% V/V) and packed with two gaseous conditions:  A (21% O2, macro-perforated), B (10% O2 + 5% CO2, active MAP); they were stored at two temperatures (20, and 4 °C). Postharvest properties of cucumber such as gas analysis, weight loss, firmness, pH, total soluble solids, chlorophyll content, fungal growth, and organoleptic properties were determined. Interactive effects of coating, package, temperature, and storage period showed that the Aloe vera coating and the MAP significantly improved quality parameters of cucumbers. However, using active MAP at higher temperature (20°C) led to quality problems and is just feasible in shorter storage period. Combined usage of active MAP and Aloe vera-based coating on cucumber suggest an efficient procedure as an alternative of traditional ones for commercial application.

  Keywords: Aloe vera, Coating, Cucumber, limonene, MAP
 • Davood Mirzaie, Ahmad Pedram Neia*, Mehdi Jalali Pages 121-134

  Ketchup is a stuffing based on extract, concentrate, puree, or tomato paste which, given the increasing consumption formes of this product, it is necessary to improve the formulation using prebiotic compounds. In this study, chemical (pH, acidity, total sugar, brix and ash), physical (Synersis and color) and sensory characteristics of ketchup samples including different amounts of sweet potato puree, inulin and date liquid sugar (as a sugar substitute) was analyzed and the results were analyzed by statistical method of response surface and central composite design. The results showed that potato puree had no significant effect on chemical properties of the samples compared to two independent variables of inulin and date liquid sugar. But the linear effects and the second power of inulin and date liquid sugar were significantly different in all chemical properties compared to the control samples. The results of data analysis showed that the second power effects of potato puree and date liquid sugar variables were significant for the amount of Synersis ketchup sauce produced. The color components (L * a * b *) increased with increasing potato puree, inulin, and date liquid sugar, and the overall color difference was higher for samples containing inulin and potato puree. Sensory properties of color and general acceptance were significantly different with increasing potato puree. Except for the taste that did not have a significant effect on inulin, the increase in the amount of inulin and date liquid sugar had an influence on the other process sensory factors. Finally, this study showed that using optimum amounts of 11.25% potato puree, 3.75% inulin and 2.9% date liquid sugar as substitute for sugar, in addition to achieving physicochemical and sensory and calorie-lowering sauces also utilize functional ingredients in ketchup formulation.

  Keywords: Ketchup sauce, Sweet potato puree, Inulin, Date liquid sugar
 • Hamed Karami, Ali Nejat Lorestani*, Reza Tahvilian Pages 135-146

  The drying process plays an important role in the treatment of medicinal plants, in order to maintain the quantity and quality of the essential oil extracted from the plant. Because Medicinal herbs containing essential oils If they are not dried immediately or their essence is not extracted, they will lose their active ingredients and volatile compounds.The aim of this study is design a hybrid dryer to drying medicinal plants and comparison their results with traditional drying methods (sun and shade).The effects of different drying methods (hybrid dryer, oven and shade drying) on the essential oil content and chemical composition of thyme were studied. The essential oils from each organ type were extracted by hydrodistillation and the chemical components were analyzed by GC/MS systems. Mathematical modeling results showed that the Midilli model can fit the drying curves with high accuracy. The highest essential oils yield of 2.4 % (v/w) was obtained by a hybrid dryer. Results indicated that hybrid dryer could keep the 24 Kinds of volatile compounds of Thymus while these values were 10 and 6 for oven and shadow methods, respectively. The main components of the essential oils in different drying methods were including alpha and beta pinene, caryophyllene, caryophyllene oxide, carotol, thymol, thymol methyl ether, terpinene-4-ol, gama-terpinene, p-cymene.In general, hybrid drying method is recommended as the best method for post-harvest thyme processing.

  Keywords: Drying Methods, Essential Oils, Gc, Ms, Hybrid Dryer, Thyme
 • Alireza Mehregan Niko*, Amir Pourfarzad, Siamak Gheibi Pages 147-156

  Pomegranate and plum paste are acidic products that are often used in the preparation of most local foods in Guilan province. As the preparation of these pastes is mainly done in the aluminum containers traditionally, there is a possibility of aluminum leaking into the pomegranate and plum puree during processing. The presence of aluminum in the diet as a contaminant has aroused the concern of many researchers and many studies have been conducted to track the relation between the aluminum intake and the occurrence of the disorders such as Alzheimerchr(chr(chr('39')39chr('39'))39chr(chr('39')39chr('39')))s, Parkinsonchr(chr(chr('39')39chr('39'))39chr(chr('39')39chr('39')))s, breast cancer, neurological syndromes, and anemia and the link has been proved. In this study, pomegranate and plum paste from 13 different cities of the Guilan province were collected and the amounts of aluminum in them were measured using atomic absorption spectrometry after digestion by dry, wet, and microwave ashing methods. The results showed contamination of pomegranate and plum pastes with high amounts of the aluminum that was higher in plum paste in comparison to the pomegranate paste. The concentration of aluminum in the case of digestion by microwave was higher than the other two methods. Although the aluminum concentration in all samples did not exceed the tolerable level defined by WHO, continuous and long-term use, considering exposure to the other sources of contamination, would be a serious health threat. Therefore, it is necessary to pay more attention to the safe processing of these products.

  Keywords: Pomegranate paste, plum paste, aluminum, atomic absorption spectrometry, processing containers
 • Ali Ganjloo, Mohsen Zandi*, Mandana Bimakr, Abolfazl Ghareh Baghi Pages 157-172

  In this study, the effects of Farsi gum (0, 1.5% and 3%) coating containing hemp seed oil (0, 0.075% and 0.15%) on mass and volume changes of grape were investigated during storage at 4°C for 28 days. Machine vision system with learning machine methods was used to detect coated grapes from an image and estimate their mass and volume based on the image features (length, width, height and area). Four machine learning models, including linear regression (LR), artificial neural networks (ANN), radial basis function support vector regression (RBF-SVR) and Linear basis function support vector regression (LBF-SVR) were developed to predict the mass and volume of the single grape. The estimated grape mass and volume by these methods was compared statistically with actual values. The mass and volume in all treatments showed a decreasing pattern during the cold storage. The results indicated that mass and volume change decrease with Farsi gum and hemp seed oil increasing. Furthermore, according to the model evaluation results, the prediction performance of RBF-SVR model had achieved better predictive accuracy compared with the results of LR, ANN and LBF-SVR models, with R2 of 0.998 and 0.989 for mass and volume estimation, respectively, which also showed a good agreement between actual and predicted values. These results revealed that SVR model was a promising tool for estimating the mass and volume of grape during storage.

  Keywords: Coating, Image processing, Support vector machine, Artificial neural network, Prediction
 • Anisa Jafari, Maryam Moslehishad*, Zohre Ghanavi Pages 173-185

  In this study, the extract components, antioxidant properties, total phenol, antimicrobial activity, alpha-glucosidase inhibition of the leaf and seed extract of Moringa Peregrina were measured. Essential oil extracted from Moringa seeds and leaves were placed in an ultrasonic bath for 40 minutes and then distilled in a Clevenger apparatus for 3 hours. Flame detector gas chromatograph was used to identify the percentage of essential oil component in Moringa Peregrina seed and leaf. Antioxidant activity of the essential oil was determined by ABTS free radical scavenging method. Also, the total phenol content was measured by Folin-Ciocalteu reagent. Antimicrobial activity of the essential oil was evaluated by disk diffusion method for Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Bacillus cereus and Penicillium notatum. PNPG was used as a substrate to determine the inhibitory property of α-glucosidase. The results showed that the use of ultrasonic pretreatment significantly increased the extraction rate of leaf and seed extract of Moringa (p<0.05). The percentage of essential oil extracted from Moringa Peregrina leaves was higher than the essential oil extracted from Moringa Peregrina seeds (p<0.05). The main constituent in the essential oil of this plant seed is isothiocyanic acid (41.44%) and the main composition of the essential oil of Moringa Peregrina leaf, farnesyl acetone (22.72%). The essential oil of leaf and seed of Moringa Peregrina has free radical scavenging properties and phenolic compounds (0.025 mg/ml Gallic acid) that can be considered as antioxidant plant. The essential oil of Moringa Peregrina seed has anti-microbial properties against the bacteria Staphylococcus aureus and Escherichia coli and the fungus Penicillium nutatum. The essential oil of Moringa leaf showed no antimicrobial activity. The concentration of essential oils of leaf and seed of Moringa Peregrina that IC50 (alpha-glucosidase 50% inhibition) was 0.03 mg/ml. The essential oil of this plant can be used to produce functional foods.

  Keywords: Moringa Peregrina, Moringa Essential Oil, Antioxidant Activity, Alpha Glucosidase Inhibition., Antimicrobial activity
 • Mohammad Mohsenzadeh*, Mahmood Alizadeh Sani, Mohammad Maleki, Maryam Azizi Lalabadi, Roya Rezaeian Doloei Pages 187-196

  Recently, the design and production of biodegradable films have received special attention than synthetic packaging due to the reduction of environmental pollution. The aim of this study was to investigate the effect of Persian gums (1%) and gellan gum (1%) on the physical, mechanical and morphological properties of composite films based on sodium caseinate (10%) as film reinforcing agents. The films were synthesized by solvent evaporation and the effect of each gum on the characteristics of the composite films was evaluated. The results showed that the addition of gums strengthened the composite films. So that the composite films showed mechanical resistance and good barrier properties versus moisture and light. The surface properties and morphology of the films also showed that the gums were well computability to the casein film and formed uniform and stiff films. In addition, composite films had acceptable transparency. Thus, it can be concluded that the use of composite films and the combination of different polysaccharides with protein matrices can improve the properties of the resulting films. On the other hand, by adding antimicrobial and antioxidant agents to biodegradable films, they can be considered as active packaging.

  Keywords: : Biodegradable Films, Sodium Casein, Gellan Gum, Persian Gum, Mechanical Resistance
 • Hadi Rafie, Mehdi Davoodi* Pages 197-209

  The production of composite breads, in addition to reducing dependence on wheat, will improve the nutritional value of the final product and diversify the consumer food basket. So, the aim of this study was investigation of the effect of replacing wheat flour by millet flour at levels of 10, 20 and 30% in formulation at the presence of different ratios of guar-xanthan gums (0.3-0.1, 0.6-0.15 and 0.9-0.2%) on dough rheological properties and physicochemical and sensorial characteristics of semi volume Barbari bread in completely randomized factorial design (p˂0.05). The results of farinograph test showed that the amount of water absorption, dough development time, stability time and value of the dough valorimeter decreased by increasing the amount of millet flour in the formulation and increased by increasing amount of gum and xanthan gum. Also, the results indicated the moisture content and specific volume by increasing the amount of millet flour and addition gums, were decreased and increased respectively. Although the amount of water activity and texture firmness (2 h and 3 days after baking) were increased, while by increasing the amount of gums, these qualitative parameters were decreased. The results of evaluation crust color showed the L* and a* values were decreased and the a* value was increased by addition millet flour. On the other hand by adding different levels of gums the L* and a* values were increased and had no significant effect on b* value. In the sensory evaluation, the sample containing 10% millet flour, 0.9% of guar and 0.2% xanthan was introduced as the best sample by panelists.

  Keywords: Barbari bread, Millet flour, Guar gum, Xanthan gum, Farinograph properties
 • Masoud Habibi Najafi, Ebrahim Hoseini*, Seyed Ali Yasini Ardakani, Zhaleh Khoshkhoo, Nargess Mooraki Pages 211-224

  In this study, the antibacterial effect of eucalyptus extract on different bacteria showed that the bulk of compounds present in the sap of eucalyptus leaves were formed by the phenolic compounds. starch was prepared for the production of starch film was used to improve the quality of film by 10 % of the volume of glycerol. ground beef production was evaluated by adding 0.5 and 1.5 percent of eucalyptus oil to the film, then ground mutton meat was packed with film, and microbial and chemical properties and transparency of meat after preservation in the fridge were studied in times 1, 3 and 6 days. according to the results, inhibition of DPPH increased with an increase in the amount of extract and the highest percentage was reported on day 3. also the results of TBA with a decrease in the amount of extract decreased and the maximum reduction rate was reported on day 3. according to the results, the total population count of microorganisms decreased with an increase in the amount of extract and the maximum reduction rate was reported on day 3, but did not have significant differences with the sample count on the day 6 with the spread of corruption. (P> 0.05) is based on the results that Staphylococcus aureus has decreased by increasing the amount of extract and the maximum reduction rate is reported on day 3. However, on the day 3 at 0.5 %  extract , its extracts and on the day 6 with the spread of corruption, the number of samples did not show significant differences. according to the results, the amount of transparency and color spectrum decreased with the increase of the extract and had significant differences with the sample. (p < 0.05)

  Keywords: extracts, potato starch, antimicrobial, antioxidant, eucalyptus, meat
 • Ebrahim Afkhami Sarai, Sodeif Azadmard Damirchi*, M .Gharekhani Pages 225-232

  Application of extracts and essential oils with antioxidative properties to stabilize edible oils is a usual approach. However, this needs extraction of essential oils and extracts which is time consuming and costly. A new method is using herbs with oilseeds during the oil extraction by press. In this study, rosemary leaf at 0 (control sample), 2.5, 5, 7.5 and 10% (w/w) was added to black cumin seeds (BS) and oil then extracted by screw press. Extracted oil qualitative properties were determined in production day and every 30 days during 90 days of storage. Obtained results showed that level of essential oil increased (from 0.1 to 0.77%) by increasing the level of RL. Peroxide value of the extracted oils was decreased from 20 to 8.8 (meqO2/Kg oil) by increasing the RL with higher oxidative stability during storage. Acidity was increased in the oil samples extracted from the BS with RL higher than 5%. Chlorophyll and carotenoids contents were increased from 52 to 204 (mg/kg oil) and 5.2 to 13.7 mg/kg oil, respectively, but their content decreased due to decomposition about by half during storage.  In conclusion, obtained results showed that new method of pressing BS incorporated with RL an herb with antioxidative properties is possible and could give a new product and an oil with higher oxidative stability.

  Keywords: Oxidation, oxidative stability, quality, medicinal herbs
 • Narges Nehchiri, Sedigheh Amiri* Pages 233-245

  Concerns about the environmental issues have increased the tendency to package the food stuffs with natural biopolymers. However, the use of these compounds has limitations such as the weakness in mechanical, barrier and optical properties. Alginate, as a biopolymer, has a good film forming potential; meanwhile it has poor moisture barrier properties. In order to overcome this problem, in this study, the calcium alginate film was coated with two types of lipids including sunflower oil (as a liquid oil) and tallow (as a solid fat) at two concentrations (0.5 and 5%, with and without 0.1% lecithin). Afterward, the physicochemical, barrier, and mechanical properties of the produced films were investigated. The results showed that the lamination of the alginate films with tallow fat increased the film thickness, which increased with the fat concentration. In addition, sunflower oil significantly reduced the permeability of the films to water vapor, that was more evident in 0.5% sunflower oil coated film. The results also showed that the use of these hydrophobic materials for the coating of alginate films changed the color properties and the turbidity of the films. The mechanical properties of the film, including tensile strength and elongation at the breaking point, improved by coating the alginate film with 0.5% tallow fat. Thickness, water vapor permeability, and the mechanical properties were not affected by the addition of lecithin. The SEM images proved the formation of small holes or cracks on the films surfaces. In general, this study showed that sunflower oil or tallow fat can be used as natural compounds to improve the properties of calcium alginate-based edible films, depending on the goals of packaging.

  Keywords: Edible film, Coating, Calcium alginate, Sunflower oil, Tallow fat
 • Mohammad Fagheie, Alireza Shahab Lavasani*, Nazanin Zand Pages 247-259

  Cake is one of the most important cereal products depending and due to the high amount of fat and sugar in its formulation, continuous and long-term consumption of this food, obesity followed by problems for Provides health. The purpose of this study was to produce cake samples containing different percentages of maltitol (25 and 50%) and Persian gum (0.5, 1, 2 (MIC) and 4 (MBC)%) and to measure physicochemical properties, microbial and sensory evaluation. Physicochemical tests were performed on the first day of production, microbial 24 hours after production, first, second and third weeks of storage and sensory evaluation by 10 trained evaluators in 7 treatments with three replications. Data were analyzed by SPSS 21 software and Duncanchrs multiple range test at 95% confidence level and Excel 2013 software used to plot the graphs. The results of physicochemical tests showed that by increasing the amount of maltitol and Persian gum, moisture, ash, protein and viscosity indices increased and baking loss index decreased. Also, the pH index was not significantly different but the pH of the control samples was slightly lower than the control sample., the amount of mold and yeast after one day of storage was less than 10 for all treatments and less than 100 after seven days of storage. In the second and third weeks of storage, the amount of mildew and yeast was more than 100 for the control sample only and less than 100 for all treatments. sensory evaluation taste, hardness and overall acceptance decreased and bitterness increased. Also, odor and color indices were considered as desirable, unchanged, and 5 for the evaluators. Based on the results of physicochemical, microbial and sensory evaluation (overall acceptance) and proximity to control sample T1 treatment (25% maltitol + 0.5% Persian gum) was selected as the best treatment.

  Keywords: Sugar, Persian Gum, Cake, Maltitol
 • Shohreh Arab Shirazi, Ahmad Pedram Neia*, Mohammadreza Saeedi Asl, Fariba Naghipour, Hamid Tavakolipour Pages 261-271

  Now a day antioxidants are widely used in foods to reduce the rate of oil oxidation reaction and researchers looking for potent antioxidants by less toxicity and greater efficacy. Plants are one of the best sources of natural antioxidants. Therefore, the aim of this study was to investigated the effect of adding different levels of alcoholic extract of Salvia leriifolia (0, 1, 2 and 3%) as a natural preservative to improvement storage time of fermented doughnut compared to TBHQ as commercial antioxidant on the physicochemical, textural and sensory properties of the final product in a completely randomized design (P˂0.05). The results showed that increasing the level of Salvia leriifolia extract from 0 to 3% had no effect on moisture content, specific volume, porosity and firmness of the final product (evaluated in three times of 2 h, 4 and 7 days after baking). However, by increasing the amount of this extract in fermented doughnut formulation, the peroxide index compared to other sample and the amount of total phenolic content, the antioxidant activity by DPPH method and the oxidative stability index at 2h, 4 and 7 days after baking were decreased and increased, respectively. On the other hand, the results showed that addition of Salvia leriifolia extract at different levels had no effect on the sensory properties of the final product. The results also indicated that the antioxidant activity of the sample containing 3% of Salvia leriifolia extract had the ability to compete with fried doughnut in oil containing synthetic antioxidant TBHQ. Therefore, the sample containing 3% of Salvia leriifolia extract was selected as the best sample because it had high antioxidant resistance, secondly, the addition of this extract had no adverse effect on physicochemical and sensory properties of the final product.

  Keywords: Doughnut, Salvia leriifolia, Antioxidant activity, Oxidative stability, Shelf life
 • Leila Lakzadeh*, Sajad Nasr Esfahani Pages 273-287

  Whipped cream is one of the most popular dairy products with a complex structure of foam emulsion. Production of low fat whipped cream with fat substitutes is recommended with regard to the high fat content in whipped cream and side effects of fat on the public health. Based on, the effects of whey protein concentrate, carboxymethyl cellulose, xanthan gum and mix of them were investigated on the properties of low fat whipped cream. For this purpose, different amounts of them were determined by the surface response design and then they were added to the cream with 20% fat. Then, apparent viscosity, cream firmness, particle size distribution, foam stability, overrun tests, sensory evaluation, color characteristics (L *, a *, b *) were done on the samples. The results showed that fat substitutes in low fat whipped cream compared to the control sample were increased the apparent viscosity, overrun, firmness, foam stability and change in particle size (p<0/05). However, the stabilizers had no alone statistically effects on the color factors. Also, whey protein concentrate in compared with other treatments had the highest overrun and lowest particle size, xanthan gum had the lowest water leakage and carbohydrates, especially xanthan, had the highest viscosity and firmness (p<0/05). Based on the sensory evaluation data, optimal sample that contain 0.35 whey protein concentrate and 0.15 xanthan and carboxymethyl cellulose had statistically more desirable than control and other treatments in texture and overall acceptance. At the end, we pointed out that these additives could be a good alternative to reduce the percentage of fat in whipped cream due to they improve the physical, rheological and sensory properties of whipped cream without significant effects on the most of external parameters such as color and sensory.

  Keywords: whipped Cream, fat substitutes, Whey Protein Concentrate, Carboxymethyl cellulose, Xanthan Gum, overrun
 • Dornoush Jafarpour*, Seyed MohammadBagher Hashemi, Azam Ghaedi Pages 289-299

  Antioxidants are compounds that effectively prevent the oxidation of oils and fats and increase their shelf life. However, due to the possibility of toxicity and carcinogenicity of synthetic antioxidants, today much attention has been paid to the application of natural antioxidants in the food industry.The aim of this study was to determine the amount of phenolic compounds and to investigate the antioxidant effects of different parts of saffron extract and application of the selected extract in cream. The values of total phenol, free radical inhibitory capacity (DPPH) and ferric reducing antioxidant power (FRAP) were evaluated in ethanolic extract of six parts of saffron (Stigma, Style, Petal, Stem, Corm and Stamen). Also, the extract that showed the highest antioxidant properties was selected and its effects were evaluated in cream at 0.25, 0.5 and 0.75% (w/v) concentrations. The results showed that among the extracts of different parts of saffron, petal extract has the highest amount of phenolic compounds (74 mg/g). The findings of both DPPH and FRAP tests also indicated that petal extract had the highest antioxidant capacity compared to other parts. As the concentration of petal extract in the cream increased, its antioxidant effect increased, so that in cream with 0.75 % extract concentration, the production of primary and secondary oxidation products were significantly lower than the other two concentrations. Also, the results of sensory evaluation of treated cream showed that 0.5% petal extract was chosen as the best treatment since it was rated the highest by the panelist compared to other samples. Therefore, according to the results, saffron petal extract can be considered as a valuable plant to prevent the oxidation process and can be used as a natural antioxidant source in cream.

  Keywords: antioxidant, saffron, ethanolic extract, cream
 • Pegah Namazi, Hassan Barzegar*, Behrooz Alizadeh Behbahani, MohammadAmin Mehrnia Pages 301-311

  Today, increasing attention is paid to natural antioxidants and preservatives, including plant extracts. The aim of this study was to identify the functional groups of bioactive compounds, antioxidant activity, total phenol and total flavonoids of ethanolic, aqueous and hydroalcoholic extracts of red bell pepper. Red bell pepper extracts were extracted using ethanol, water and a mixture of water and ethanol (50-50%), respectively. Factor groups were qualitatively identified and investigated by Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR). Total phenol was calculated using Folin-Ciocalteu reagent and the number of total flavonoids was calculated by aluminum chloride colorimetry. The antioxidant activity of red bell pepper extracts was evaluated by DPPH and ABTS free radical scavenging tests and the decay of color of beta-carotene/linoleic acid. The presence of C-C and OH groups of polyphenolic compounds of red bell pepper extract was confirmed by FTIR. The phenols of ethanolic, aqueous and hydro-alcoholic extracts of red bell pepper were equal to 22.68, 19.50 and 20.80 mg GAE / g, respectively. The flavonoid content of ethanolic, aqueous and hydro-alcoholic extracts were calculated to be 39.30, 29.28 and 33.70 mg QE / g, respectively. Antioxidant capacity of red bell pepper extracts based on radical scavenging activity of DPPH, ABTS and decay of color of beta-carotene/linoleic acid, 53.39, 59.38 and 56.88 percent for ethanolic extract, 46.37, 51/28 and 48/20 percent for aqueous extract and hydro-alcoholic extract were 51, 57.66 and 49.60 percent. According to the results, it seems that ethanolic, aqueous and hydroalcoholic extracts of red bell pepper can be used as antioxidants and natural preservatives in the food industry to prevent oxidation of food products.

  Keywords: Extract, Red bell pepper, Antioxidant activity, Natural preservative
 • Ali Motamedzadegan, Haideh Gorjian*, Neda Moshtaghi Farokhi‎, Tandis Khaosravi Rad Pages 313-328

  In this study, the effect of basil and cress seed gum concentrations (0.00, 0.25, 0.50, and 1.00 % w/w) were individually investigated on the rheological, color, and textural properties of the fresh paste gel samples. The mixture of fresh fish paste and various concentrations of gum were heated at 75 °C for 30 minutes to obtain heat-induced gels. The strain test results showed that the elastic properties (storage modulus) of the gel samples at low frequency were higher than their plasticity properties (loss modulus), while they crossed over each other in the middle of the strain range. The Gchr(chr('39')39chr('39'))LVE, G "LVE, Υ c, and Ƭf parameters of the gel samples reduced with increasing gum concentration compared with the control sample. The obtained data by the frequency sweep test is nicely fitted by the Power Law Model. Also, the results of the frequency test at low frequencies showed solid-like behavior for all gel samples, while at higher frequencies the loss modulus and the storage modulus increased. This behavior can be related to the weak structure of gels. The temperature sweep test showed that the values of Gchr(chr('39')39chr('39')) (storage modulus) and G" (Loss modulus) for the mixture of samples decreased gradually with increasing temperature, and increased with decreasing temperature. The texture profile analysis showed that the type and concentration of gum significantly (p <0.05) affected the hardness, elasticity, and cohesiveness of the samples. Results of the puncture test showed that the gel strength of the samples changed significantly with the concentration and type of gum. As the concentration of gum increased, the strength of the gel decreased and the intensity of the decrease was greater in the type of cress gum. The type and concentration of gum affected significantly the yellow and red index of the sample of fish pastes

  Keywords: Fish paste, Basil seed gum, Cress seed gum, Rheological properties, Texture‎
 • Negin Mahdizadeh, Hamid Sarhadi*, Fatemeh Shahdadi Pages 329-337

  In this study, the effect of various concentrations of date syrup as a sugar substitute in ratios of 0, 50 and 100% on quality characteristics of dairy dessert was evaluated. Properties of dairy dessert such as pH, acidity, rheological properties, sensory properties and viability of probiotics in 5 ˚c were determined. Results showed that by increasing date syrup concentration and amount of probiotic bacteria, pH decreased and as the storage progressed significant trend in the pH was observed for all treatments. Studied treatments had statistically effect on viscosity. Addition of date syrup decreased apparent viscosity, consistency coefficient and increased flow behavior index. The most and lowest viscosity was observed in control (1364.1 mPa.s) and 100% date syrup treatments (599 mPa.s), respectively. Sensory properties were affected by date syrup concentrations. Treatment with 50% date syrup had higher scores than others. The number of viable cells of probiotic bacteria was reduced significantly during storage period. The lowest and highest of viability of probiotic bacterial was observed in 100 and 50 % date syrup treatments, respectively. The results suggest that using of date syrup at concentrations of 50% improve sensory and physical properties and can increase viability of probiotic bacteria of dairy dessert samples.

  Keywords: Dairy dessert, date syrup, Rheological properties, Viability of probiotic bacteria
 • Hafez Rasi, Mohammadreza Afsharmogaddam, Jalil Khandaghi* Pages 339-349

  Excessive use of antibiotics in the production of livestock has led to the accumulation of antibiotic residues in various livestock products such as meat and milk. Consumption of foods containing antibiotics leads to problems such as increased antibiotic resistance, while their accumulation in the body can lead to mutagenesis and cancers, liver damage and abortion. For this reason, monitoring residual antibiotics, especially in high-consumption and beneficial food products such as milk and dairy products, is of particular importance. In this research, a dispersive solid-phase micro-extraction method for the extraction of tetracycline, oxytetracycline, chlortetracycline and doxycycline antibiotics from 50 milk samples and their quantitative measurement by HPLC was developed. For this purpose, the effect of various parameters affecting the extraction efficiency such as the volume of the precipitating agent, the type and amount of solid adsorbent, ionic strength, aeration time and flow rate, type and amount of surfactant and type and volume of elution solvent were optimized. The results showed that all milk samples contained tetracycline residue and its concentration varied in the range of 146 to 319 ng / ml. No other antibiotics were found in the samples. The advantages of the proposed extraction method include high separation power and the possibility of analyzing a mixture of highly sensitive analytes, so that under optimal conditions, recoveries of the proposed method ranging from 80 to 91%, the LOD were in the range of 0.17-0.33 ng / ml and the linear range was in the range of 0.63-2000 ng / ml.

  Keywords: tetracycline, milk, dispersive solid-phase micro-extraction, HPLC
 • Forogh Mohtarami*, Anis Talebi, Peghah Banaeikia Pages 351-361

  The purpose of this study was investigating the effect of wheat flour replacement with triticale flour (0-30%) and β-glucan fiber (0-10%) on physicochemical, texture and sensory properties of Barbari bread with using of two-level factorial design containing central points based on D-optimal. The results showed that with substitution of these two factors, the water activity, moisture and ash content in bread samples significantly increased and the fat, carbohydrate and calorie of the samples decreased. Antioxidant capacity and protein of samples increased with replacement of triticale flour. However, high levels of β-glucan decreased the protein and antioxidant capacity of the samples. Also the fiber content of samples decreased and increased with addition of triticale flour and β-glucan, respectively. The effect of replacement of triticale flour on the specific volume of bread was dependent on the amount of β-glucan; so that the specific volume of bread with replacement of triticale in the samples without β-glucan significantly decreased but it increased in the samples containing high levels of β-glucan. Loss weight, crust and crumb color, firmness and penetration energy of bread were not significantly affected by the substituted factors. According to the sensory evaluation, the replacement of triticale flour and β-glucan increased the flavor score and overall acceptance of barbari bread samples. According to the results, bread samples enriched with 30% triticale flour and 10% β-glucan have desirable physicochemical, texture and sensory properties and are recommended as optimum samples for production.

  Keywords: Barbari bread, Antioxidant capacity, Calorie, Fiber
 • Fariba Sohrabi, Narmela Asefi*, Armaghan Salem Pages 363-375

  Garlic( Allium Satirum L) is one of the most important agricultural products in Iran and one of the major sources of foreign exchange for the country. Due to the high waste in this product to maintain, increase shelf life, and keep its quality, it is necessary to use appropriate storage methods such as drying. In this study, a thin layer of garlic slices was dried at 50, 60, 70 ° C, and in two types of dryers (vacuum and hot air). The most suitable model was developed to describe the drying kinetics of garlic flakes as a thin layer in the temperature range and type of dryer used. Effective moisture penetration coefficient, amount of activation energy, shrinkage, water reabsorption of garlic samples were measured during the drying process. in the present study, by examining 9 different experimental models and calculating the statistical criteria of R2, RMSE, x2 between the experimental data and the results predicted by each model, the most appropriate model describing the drying kinetics of garlic thin slices was the Page model. The results showed that the effective diffusion coefficient of garlic leaf moisture for different temperatures and in two types of dryers was in the range of  1.5* 10-9 to 6.6 * 10 -9 m2/s. Changes in the moisture diffusion coefficient were described as a function of drying air temperature with Arrhenius and the amount of activation energy was calculated between 14.673 and 53.175 kJ / mol. The results also showed that the shrinkage of the product was not dependent on air temperature and the type of dryer and the water re-absorption capacity of garlic samples increased slightly by decreasing their moisture content.

  Keywords: Garlic, vacuum dryer, hot air dryer, moisture penetration coefficient, activation energy
 • Armaghan Salem, Elham Alehosseini, Seid Mahdi Jafari* Pages 377-387

  Todays researches on products that have health effects are growing. Food product that widely have consumed are a good tool for nutrients sources. Among these products biscuits have potential of enrichment. Biscuit is one of the products widely consumed worldwide due to its good taste, Easy to use and reasonable price. The aim of biscuit enrichment is to reach a product that is widely accepted by consumers and target groups who need it most. There are three aspects to biscuit enrichment: Biscuit enriched with vitamin, fiber, protein. Many protein sources have been studied for this purpose, including various flours, protein concentrates, protein isolates and hydrolyzed proteins. In this study we attempted to investigate the research on protein-enriched biscuits. The addition of protein whether in the form of (very common) composite flour or protein concentrate, hydrolyzed protein or hydrolyzed proteins, affect the technological characteristics and dough behavior in finished product and in general, it leads to a weaker dough, changing its viscosity, because the gluten proteins and the starch are diluted

  Keywords: Biscuits, Soy protein, Whey powder concentrate, Enrichment