فهرست مطالب

فصلنامه فناوری آموزش
سال چهاردهم شماره 4 (پیاپی 56، پاییز 1399)

 • تاریخ انتشار: 1399/07/01
 • تعداد عناوین: 20
|
 • صادق حامدی نسب، محسن آیتی*، محمدعلی رستمی نژاد، فرهاد سراجی صفحات 749-764

  پیشینه و اهداف:

   برای استفاده اثربخش از شبکه های اجتماعی نیازمند شناسایی و به کارگیری پیامدهای نظریه های حمایت کننده استفاده از شبکه های اجتماعی هستیم. نظریه های یادگیری متفاوت تفاسیر متنوعی از یادگیری فراهم می کنند. نظریه های یادگیری متفاوت منجر به جهت گیری ها و نتایج مختلفی در برنامه ریزی درسی می شوند؛ ازاین رو نظریه های یادگیری به عنوان چارچوب برای هدایت تصمیم گیری ها در طول طراحی و اجرای برنامه درسی عمل می کنند. هدف از انجام این پژوهش شناسایی انواع نظریات یادگیری حمایت کننده استفاده از شبکه های اجتماعی و واکاوی نظریه های یادگیری در شبکه های اجتماعی به منظور بسترسازی نظری برای طراحی برنامه درسی بود.

  روش ها

  برای این پژوهش از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه اسناد و مدارک معتبر مرتبط با موضوع، از سال 1995 تا سال 2018 تشکیل می‏دهد که محتوای آن‏ها به روش نمونه‏گیری هدفمند و بر اساس انتخاب نظریه های حمایت کننده یادگیری در شبکه های اجتماعی که تعداد آن ها  30 مورد بود، مورد تحلیل قرار گرفت. واحد تحلیل آن مضمون (تم) است. برای تحلیل یافته ها، پس از کدگذاری باز، طبقات اصلی و فرعی استخراج شد. جهت اطمینان از روایی پژوهش، از روش های بررسی توسط اعضا، مثلث سازی منابع داده ها و بازبینی توسط همکاران استفاده شد و برای اطمینان از پایایی، روش توافق بین دو کدگذار به کاربرده شد.

  یافته ها

  یافته ها، انواع نظریه‏های زمینه‏محور، اجتماع‏محور و فردمحور حمایت‏کننده یادگیری در شبکه‏های اجتماعی را مشخص کرد. همچنین یافته ها، 4 طبقه اصلی شامل ابعاد شبکه های اجتماعی، تعاملات شبکه ای، انواع یادگیری و عناصر برنامه درسی را نشان داد. یافته ها بیانگر این نکته است که روابط شبکه ای در شبکه های اجتماعی شامل تعامل اجتماعی، ارتباطات بین فردی و ارتباط تعاملی با ادمین و ارتباط استاد و دانشجو است که این تعاملات گسترده و مبتنی بر تشریک مساعی، توافق محوری و مبتنی بر اشتراک عقاید است. انواع یادگیری در شبکه های اجتماعی، شامل یادگیری شبکه ای، یادگیری موقعیتی، یادگیری مساله محور، یادگیری شخصی و یادگیری غیرمستقیم است. عناصر برنامه درسی دربردارنده ی اهداف شبکه ای، محتوای شبکه ای، محیط یادگیری شبکه ای، فراگیر شبکه ای و ارزشیابی شبکه ای بود. اهداف شبکه ای، ویژگی هایی از قبیل پیش بینی نشده، واگرا، از پیش تعیین شده نبودن، متغیر بودن، عدم خطی بودن، منعطف، ارزشی، زایشی و تعاملی را دارند. محتوای شبکه ای از ویژگی هایی مثل دانش توزیع شده، تعدد منابع، منابع قابل اعتماد، دسترس پذیری، دانش زمینه محور، دانش اشتراکی، دانش فراگیر، اطلاعات خودمحور، خلق داوطلبانه دانش و محتوای تبادل پذیر برخوردارند. محیط شبکه ای شامل ویژگی های فنی و آموزشی هستند. ازجمله ویژگی های فنی این محیط می توان به تنوع زبان، وجود ابزارهای ارتباطی، امکان سفارشی سازی پیام و شبیه سازی ارتباطات اشاره کرد. ویژگی های آموزشی این محیط نیز شامل غنی بودن از ابزارهای مدیریت دانش، شناخت موقعیتی، اطلاعات شخصی سازی شده، محیط باز و منعطف، است. فراگیر شبکه ای، آگاه و بروز، مستقل و فعال است که توانایی انجام چند کار را باهم دارد. فراگیر شبکه ای، بازیگر و عامل اجتماعی است که به پردازش منظم، انتشار و مدیریت دانش می پردازد. ارزشیابی در شبکه های اجتماعی نیز فرآیندی، غیرخطی، تکوینی، آگاهانه، سریع و مداوم است که با حذف رتبه ها و آزمون های استاندارد همراه است.

  نتیجه گیری

  بر اساس نتایج پژوهش پیشنهاد می شود متصدیان امر تعلیم و تربیت از مختصات عناصر برنامه درسی مبتنی بر شبکه های اجتماعی برای طراحی برنامه درسی مبتنی بر شبکه های اجتماعی استفاده کنند. همچنین  برای تحقیقات آتی نیز پیشنهاد می شود که یافته های این پژوهش را در محیط های آموزشی آزمایش و اجرا کنند تا گامی مثبت در جهت استفاده بهینه از شبکه های اجتماعی برای یادگیری فراگیران برداشته شود.

  کلیدواژگان: نظریه های یادگیری، شبکه های اجتماعی، برنامه درسی
 • فرزاد رادمهر*، حوریه رحیمیان صفحات 765-774

  پیشینه و اهداف :

   پژوهش های گذشته در ایران به تاثیر استفاده از فناوری بر ارتقای یادگیری ریاضی دانش آموزان پرداخته است. در حالیکه پژوهشی در ارتباط با تاثیر استفاده از فناوری بر بدفهمی های ریاضی دانش آموزان صورت نپذیرفته است. این پژوهش به بررسی نقش استفاده از نرم افزار در ایجاد بدفهمی های ریاضی پرداخته است. بدین منظور تاثیر استفاده از نرم افزار جیوجبرا بر بدفهمی های مربوط به مقیاس زاویه، مفهوم زاویه مثلثاتی، مفهوم تناوب و مفاهیم حداقلی و حداکثری در مبحث توابع مثلثاتی در میان دانش آموزان پایه دوم دوره متوسطه دوم از طریق آزمون تشخیصی دولایه مورد پژوهش قرار گرفت. یکی از نوآوری های این پژوهش استفاده از آزمون تشخیصی دولایه برای کشف بدفهمی های حاصل از استفاده از نرم افزار است.

  روش ها

  جامعه ی آماری این تحقیق کلیه ی دانش آموزان پایه دوم دوره متوسطه دوم شهرستان های گلبهار و گلمکان در سال تحصیلی 2015-2016 بوده است. سه کلاس از کلاس های دوم دبیرستان از دو مدرسه مختلف این شهرستان ها انتخاب و یکی از آن ها به عنوان گروه کنترل (40 دانش آموز) و دو کلاس دیگر به عنوان گروه آزمایش (26 دانش آموز) در نظر گرفته شد. ابزار اندازه گیری، پیش آزمون و پس آزمون (آزمون تشخیصی دولایه) بوده است. با مطالعه پیشینه تحقیق و استفاده از پاسخ های دانش آموزان در پیش آزمون، چهار دسته از بدفهمی ها شناسایی گردید که در نهایت، این بدفهمی ها با آزمون کای دو تحلیل گردید.

  یافته ها

  نتایج آزمون تشخیصی دولایه نشان داد که نرم افزار جیوجبرا در درک مفاهیمی چون تناوب و تشخیص مقدار اکسترمم های توابع مثلثاتی به دانش آموزان گروه آزمایش بسیار کمک کرده و مانع از بدفهمی های مرتبط با آن شده است.  بررسی پاسخ های دانش آموزان گروه کنترل که تدریس به روش سنتی برای آن ها صورت گرفت، نشان داد برخی از دانش آموزان نتوانستند دوره ی تناوب توابع مثلثاتی را محاسبه نمایند. این مشکل هم در محاسبه دوره ی تناوب توابع مثلثاتی به کمک نمودار و همه محاسبه آن به کمک ضابطه توابع مثلثاتی مشاهده شد.  از جمله نقاط قوت استفاده از نرم افزار می توان به مواردی همچون مشاهده های پرتکرار نمودارهای توابع مثلثاتی در محیط نرم افزار، امکان قرار دادن توابع مثلثاتی با مقادیر مختلف از متغیرهای ورودی برروی یک محور مختصات و مقایسه آن ها و دستکاری هایی که توسط خود دانش آموزان بر روی نمودارهای توابع مثلثانی انجام شد، اشاره کرد. نقاط قوت ذکر شده، باعث شدند از به وجودآمدن بدفهمی های دانش آموزان درمفاهیم تناوب و مقادیر حداقلی و حداکثری جلوگیری شود. در خصوص مفهوم زاویه ی مثلثاتی، بالعکس این نرم افزار تا حدی باعث ایجاد بدفهمی های بیشتر در گروه آزمایش شد، اما در جلوگیری از بروز بدفهمی های مربوط به مفهوم مقیاس زاویه، اثر معناداری از کاربرد نرم افزار مشاهده نگردید. به نظر می رسد به دلیل ماهیت مقیاس زاویه، که در آن تبدیل از رادیان به درجه (و یا بالعکس) به وسیله یک سری عملیات ریاضی انجام می شود، استفاده از جیوجبرا نتوانست بر بدفهمی های دانش آموزان در این قسمت تاثیری بگذارد.

  نتیجه گیری

  نتایج این پژوهش نشان می دهد که معلمان باید نهایت دقت را در انتخاب و استفاده از ابزار کمک آموزشی در کلاس های درس به کار برده تا از به وجود آمدن بدفهمی های ریاضی به علت استفاده از ابزار کمک آموزشی حد الامکان جلوگیری شود. لذا توصیه می گردد پژوهشگران حوزه آموزش ریاضی و برنامه ریزان درسی حوزه ریاضی با انجام پژوهش های متعدد بر روی نرم افزارهای رایج مورد استفاده در کلاس های ریاضی، به شناسایی نقاط قوت و ضعف این ابزارها بیشتر پرداخته و نتایج آنها را در اختیار معلمان ریاضی قرار دهند. به اشتراک گذاری این نتایج به معلمان ریاضی کمک می نماید تا محتوای آموزشی خود را با توجه به نقاط قوت و ضعف این ابزارها، تطبیق دهند.

  کلیدواژگان: نرم افزار آموزشی، جئوجبرا، بدفهمی، توابع مثلثاتی، دانش آموزان دوره ی متوسطه دوم
 • مریم راشکی*، محبوبه عرب عنانی صفحات 775-790

  پیشینه و اهداف :

  یاددهی- یادگیری برای توسعه خلاقیت و پایداری از ضرورت های شهرهای امروزی است و محیط یادگیری هوشمند برای پاسخ به نیازهای جامعه دانش محوری جدید در طراحی شهر هوشمند ایجاد شده است. کیفیت جامعه چالشی برای توسعه شهر هوشمند است؛ زیرا در زمینه اجتماعی، کیفیت جامعه با رویکرد حرفه ای، به طور جامع و سیستماتیک مورد استفاده قرار نمی گیرد. کیفیت جامعه بر کیفیت سازمان ها، موسسات دانشگاهی، آموزشی و یادگیری مشارکتی استوار است. هدف از انجام این پژوهش شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر طراحی شهر هوشمند با رویکرد آموزشی می باشد.

  روش ها

  در این پژوهش برای گردآوری اطلاعات از ابزار پرسش نامه محقق ساخته استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دبیران، مدیران دبیرستان ها و کارکنان آموزش و پرورش شهرستان زاهدان می باشد. روش نمونه گیری پژوهش احتمالی و از نوع تصادفی ساده بود. در گام اول، با مطالعه منابع معتبر علمی و قابل استناد، ضمن آشنایی کافی با مفاهیم و تعاریف شهر هوشمند، توسعه شهر هوشمند و عوامل موثر بر آن، فهرست اولیه ای از عوامل موثر بر شهر هوشمند با رویکرد آموزشی شناسایی شد. در این مطالعه شاخص ها از لحاظ ساختاری و رویه های کاربردی در یادگیری شهر هوشمند مشخص گردید و بدبن  ترتیب پرسش نامه پژوهش طراحی و تدوین شد و در اختیار استاد راهنما و مشاور قرار گرفت که پس از اصلاحات مد نظر برای گردآوری داده مورد استفاده قرار گرفت و سپس با استفاده از روش آلفای کرونباخ، پایایی پرسش نامه های مذکور محاسبه شد. برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از نرم افزارspss  استفاده شده است. ضریب آلفای کرونباخ پرسش نامه 84/0 می باشد. تجزیه و تحلیل داده های پژوهش با آزمون رگرسیون لجستیک صورت گرفته است.

  یافته ها

  صنعت آموزش و پرورش باعث تغییر و ارتقای خدمات شهری می شود و این صنعت با ارزش افزوده و نیروی محرکه می تواند به عنوان صنعت پیشرفته در شهر هوشمند شناسایی شود. نتایج حاصل نشان داد که حکومت هوشمند (526/9)، تعامل و یکپارچگی هوشمند (926/9)، مردم هوشمند (875/8)، زیرساخت (872/8)، نیروی انسانی (757/7)، پذیرش فناوری (567/5)، اقتصاد هوشمند (236/7) و بستر تعامل الکترونیکی مبتنی بر محتوای چندرسانه ای (756/5) به ترتیب بیشترین اهمیت را در استقرار شهر هوشمند دارند.

  نتیجه گیری

  به منظور ایجاد یک سیستم آموزش هوشمند شهری، روند تشویق مشارکت شهروندان و ایجاد کانال های مختلف ارتباطی بسیار مهم است. برچسب «شهر هوشمند» محدود به شهرهایی نمی شود که به سادگی فناوری بالایی را اتخاذ می کنند. هدف نهایی از توسعه شهرستان های هوشمند؛ افزایش کیفیت زندگی افراد، خانواده ها و مردم محلی از طریق فناوری اطلاعات و ارتباطات پیشرفته و سیستم آموزش و پرورش با ایجاد کانال ارتباطی بین شهروندان است؛ که می تواند سامانه هایی را ایجاد نماید که یکپارچگی هوشمند را افزایش دهد. ساختار یادگیری در روند توسعه مهارت های هوشمند در مدارس هوشمند باید مورد بازسازی قرار گیرد. جوهر شهر هوشمند، ارتقای همکاری اجتماعی، شبکه اجتماعی و مشارکت اجتماعی است و اعضای جامعه را به استفاده از یادگیری هوشمند به عنوان ابزاری برای رعایت بهتر هنجارهای رفتاری اجتماعی تبدیل می کند. همکاری و توسعه فناوری اطلاعات موانع به اشتراک گذاری اطلاعات و دانش و همچنین مرز یادگیری را در مدارس هوشمند از بین می برد و سه تغییر را ایجاد می کند. اول تغییر روش های آموزشی است؛ دومین مورد، بازسازی سیستم دانش و سومین بخش نفوذ در شکل گیری نسل جدیدی از روش یادگیری در بین دانش آموزان است.

  کلیدواژگان: شهر هوشمند، مدارس هوشمند، یادگیری هوشمند، هوشمندسازی، استقرار شهر هوشمند
 • محمدعلی رستمی نژاد*، محمدرضا محمدی صفحات 791-799

  پیشینه و اهداف:

   به طور حتم همه ما به این موضوع واقفیم که  به دلیل تنوع و تعدد رسانه های مختلف در اطراف فرزاندانمان، امروزه ذایقه یادگیری آنها تغییر کرده و برای یادگیری به آنان چاره ای جز استفاده از فن آوری در آموزش و استفاده از ابزار ها و روش های تدریس مبتنی بر جندرسانه ای وجود ندارد. امروزه در کنار کتاب های درسی، چند رسانه ای ها، محیط های یاددهی و یادگیری دیجیتال نیز به حمایت و پشتیبانی آموزشی فراگیران آمده اند. ضمن اینکه همه می دانیم استفاده از کامپیوتر و جندرسانه ای به تنهایی تاثیر آموزشی ندارد بلکه ترکیب آن با یک تفکر آموزشی خوب و خود آموز است که کاربرد دارد. در این میان، در رشته هایی مانند کامپیوتر، که تدریس انها نرم افزار محور است و معلم لازم است برای اموزش یک نرم افزار، به طور همزمان آموزش خود را به طور مستقیم بر روی نرم افزار مربوطه ارایه نماید، درس افزارها و چندرسانه ای هایی تهیه و تولید شده اندکه معلمان برای تدریس و دانش آموزان نیز برای یادگیری، در کنار کتب درسی تخصصی رشته، از آنها به عنوان یک منبع کمک درسی بهره می برند اما مهمترین نکته در طراحی این درس افزارها و چندرسانه ای ها، عدم استفاده از یک رویکرد آموزشی مناسب همراه با طراحی آموزشی کارآمد می باشد. یکی از الگوها ورویکردهای آموزشی مناسب برای این منظور الگوی ساختن گرایی است این الگو، بر یک مساله، سوال یا پروژه به عنوان کانون و نظام های پشتیبانی و ذهنی در برگیرنده آن است. هدف شاگرد، تفسیر مساله یا حل مساله یا اتمام پروژه است. شاگردان برای تامل بر عمل باید از عملکردی که برایشان الگو سازی شده، تقلید کنند و معلمان نیز باید عملکرد شاگردان را دوباره به نمایش گذارند تا شاگردان درگیر تامل بر عمل شوند . راهبردهای الگوسازی بر نحوه عملکرد افراد متخصص متمرکز می شود.ضمن اینکه برای  آموزش های مبتنی بر پروژه سه مدل تمرین محور،موقعیت محوروپروژه محور وجود دارد که دراین پژوهش پس از طراحی یک نرم افزار چند رسانه ای با رویکرد ساختن گرایی پروژه محور، که عموما از دو مدل تمرین محور و پروژه محور برای یادگیری استفاده شده، در نهایت میزان تاثیر چندرسانه ای با رویکرد پروژه محور بر یادگیری و یادسپاری هنرجویان پایه دهم رشته کامپیوتر هنرستان در شهرستان بیرجند مورد بررسی قرارگرفته است.

  روش ها

  روش پژوهش نیمه تجربی است و جامعه پژوهش را دانش آموزان پایه دهم هنرستان در رشته کامپیوتر شاخه فنی وحرفه ای و کاردانش شهرستان بیرجند تشکیل میدهند. از بین جامعه تحقیق دو گروه آزمایش و گواه 25 نفره به عنوان گروه نمونه و به شیوه نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. گروه آزمایش با استفاده از شیوه چندرسانه ای پروژه محور و گروه گواه با استفاده ازروش سنتی آموزش دیدند. یادگیری هنرجویان از طریق آزمون های معلم ساخته (پیش آزمون و پس آزمون) مورد سنجش  و ارزیابی قرار گرفت و پایایی آنها به کمک آلفای کرونباخ %77 برآورد گردید. داده ها از طریق آمار استنباطی (تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر و تحلیل کواریانس) تجزیه و تحلیل شد.

  یافته ها

  نتایج تحقیق نشان داد که تاثیر آموزش با استفاده از چندرسانه ای با رویکرد پروژه محور بر یادگیری -یادسپاری هنرجویان 5/68 % بیشتر از روش سنتی تاثیر مثبت داشته است.

  نتیجه گیری

  پژوهش حاضر نشان می دهد که آموزش مبتنی بر رایانه با استفاده از چندرسانه ای با رویکرد پروژه محور هم بر یادگیری در سطوح پایین (دانش، فهمیدن و کاربست) و هم برسطوح بالای حیطه شناختی (تجزیه و تحلیل، ارزشیابی و آفریدن) وهم بریادسپاری هنرجویان هنرستان تاثیربه سزایی دارد.

  کلیدواژگان: چند رسانه ای، پروژه محور، ساخت گرایی، یادگیری
 • تهمینه شاوردی*، حسین حیدری، محمدجواد چیت ساز قمی صفحات 801-812

  پیشینه و اهداف:

   ازجمله شاخصه های مهم در سنجش کیفیت آموزش، عملکرد تحصیلی دانش آموزان است که ازنقطه نظر علمی و کاربردی دارای اهمیت است. تاکنون در سطح جهان مطالعات گسترده ای در مورد چگونگی تاثیر شبکه های اجتماعی روی عملکرد کمی تحصیلی دانش آموزان آن ها انجام شده است. بسیاری از مطالعات انجام شده در نفی رسانه های اجتماعی به این نتیجه رسیده اند که این شبکه ها روی نسل جوان و دانش آموزان اثر منفی دارند. این محققین معتقدند شبکه های اجتماعی مجازی بر معدل سالانه دانش آموزان، افت نمرات تحصیلی، نحوه نگارش و اغلاط نوشتاری، کاهش استانداردهای زبان انگلیسی،... تاثیر دارند و به تفکیک این متغیرها را با میزان استفاده از شبکه های اجتماعی در میان دانش آموزان سنجیده اند.  درعین حال برخی دیگر معتقدند ظهور رسانه اجتماعی دارای روندی مثبت روی عملکرد دانش آموزان و دستیابی آن ها به نمرات بالا می باشد. این مطالعات همچنین به این نتیجه رسیده اند که این دانش آموزان بیشتر اوقات را از این طریق، صرف انجام فعالیت ها و تحقیقات درسی خود می کنند.  لذا در بررسی مطالعات پیشین به تفکیک به هر دو رویکرد پرداخته می شود. هدف اصلی پژوهش حاضر آگاهی از تاثیر شبکه های اجتماعی مجازی بر بر عملکرد کمی تحصیلی دانش آموزان دختران مقطع متوسطه دوم  می باشد. اهداف فرعی عبارتند از بررسی میزان وابستگی دانش آموزان به شبکه های اجتماعی مجازی و آگاهی از تاثیر استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی بر عملکرد کمی تحصیلی دانش آموزان.

  روش ها

  در این پژوهش از روش پیمایشی استفاده شده است و جامعه نمونه شامل 588 نفر از دانش آموزان دختر که در دبیرستان های 5 منطقه جغرافیایی شهر تهران به تحصیل اشتغال دارند. ابزار جمع آوری اطلاعات در این بررسی پرسشنامه استاندارد وابستگی به رسانه های اجتماعی می باشد که توسط جفری مینگل طراحی شده است و شامل عملکرد، اعتیاد به شبکه های اجتماعی، استفاده آموزشی، دستورزبان، نوشتن و خواندن و سوالات درسی می باشد. در این پژوهش از آزمون های توصیفی (درصد، میانگین، و آزمون های تحلیلی (مربع خی دو، ضریب همبستگی پیرسون و آزمونt) استفاده شده است.

  یافته ها

  یافته ها نشان می دهد که هیچ گونه رابطه ای میان معدل سال گذشته دانش آموزان و عملکرد کمی تحصیلی آن ها با استفاده از شبکه اجتماعی مجازی وجود ندارد و تنها میان معدل آن ها و تبادل اطلاعات علمی (سوالات امتحانی) از طریق شبکه های اجتماعی رابطه وجود دارد. همچنین میان استفاده از شبکه های اجتماعی و عملکرد کمی تحصیلی، اعتیاد به شبکه های اجتماعی، یادگیری و دریافت سوالات و پرسش های درسی ارتباط وجود دارد. بااین وجود میزان تاثیر شبکه های اجتماعی بر عملکرد کمی تحصیلی در سطح متوسط و تاثیر آن بر سایر فعالیت های تحصیلی دانش آموزان در سطح ضعیف می باشد.

  نتیجه گیری

  شبکه های اجتماعی مجازی می تواند به عنوان یک شیوه مناسب برای تعامل میان دانش آموزان از یک سو و نیز معلم و دانش آموزان برای انتقال مطالب علمی، به اشتراک گذاری سوالات و مسئله های درسی و کمک به یکدیگر در شناخت مسیر درست حل مسایل مورداستفاده قرار گیرد. گرچه در این بررسی استفاده از شبکه اجتماعی مجازی بر روی عملکرد کمی تحصیلی دانش آموزان از تاثیر منفی برخوردار نیست لکن باید توجه داشت که عضویت در این شبکه ها در قالب گروه و هم به شکل یک کانال درصورتی که ایجاد وابستگی نماید و دانش آموزان وقت زیادی از اوقات درسی خود را به آن اختصاص دهند، می تواند روی عملکرد کمی تحصیلی دانش آموزان تاثیرگذار باشد.

  کلیدواژگان: دانش آموزان، دختران، شبکه های اجتماعی مجازی، عملکرد کمی تحصیلی، متوسطه دوم
 • وحید صالحی*، بهزاد قنبری صفحات 813-820

  پیشینه و اهداف :

  با اهمیت یافتن روز افزون چند رسانه ای های آموزشی و بهره گیری از ویژگیهای تعاملی و منحصربفرد آنها در فرایند یاددهی یادگیری، شاهد طراحی و تولید بیش از پیش این فناوری و استفاده از آن در آموزش دروس و سطوح مختلف سیستم آموزشی می باشیم. نظریه بار شناختی به عنوان یکی از نظریه های مرتبط با پردازش اطلاعات، از تاثیر گذارترین نظریه ها در طراحی آموزشی و راهنمایی موثر برای طراحی چندرسانه ای ها و سایر مواد آموزشی است. فرض اساسی این نظریه بر آن است که یادگیرندگان به هنگام مواجهه با اطلاعات جدید، از ظرفیت حافظه فعال بسیار محدودی برای پردازش برخوردارند. هدف این نظریه، پیش بینی نتایج یادگیری با در نظر گرفتن قابلیت ها و محدودیت های ساختار شناختی انسان است. نظریه بار شناختی بر مبنای این ایده استوار است که طراحی مواد آموزشی باید بر اساس دانش ما درباره نحوه عملکرد ذهن انسان باشد. بر اساس این فرض، فرایندهای مختلف کسب دانش و درک و فهم، بر اساس باری که بر سیستم شناختی انسان (که سیستمی فعال و دارای ظرفیت محدود پردازش اطلاعات است) وارد می کنند توضیح داده می شوند. از آنجا که این نظریه بین ویژگیهای طراحی مواد آموزشی و اصول پردازش شناختی انسان پیوند برقرار می کند، می توان از آن در طیف گسترده ای از محیط های یادگیری استفاده نمود.هدف پژوهش حاضر مقایسه تاثیر الگوهای طراحی آموزشی مریل و گانیه بر بار شناختی، یادگیری و بهره وری آموزشی دانش آموزان در درس علوم تجربی بود.

  روش ها

  این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل بود. جامعه آماری را کلیه دانش آموزان پسر پایه ششم ابتدایی شهر قزوین تشکیل می دادند. نمونه آماری شامل سه کلاس 30 نفره با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و این کلاس ها به صورت تصادفی به عنوان گروه های آزمایش و کنترل در نظر گرفته شدند. مواد و ابزار پژوهش شامل چند رسانه ای های آموزشی، آزمون های یادگیری و نیز مقیاس سنجش بار شناختی بود. گروه آزمایش اول با چندرسانه ای مبتنی بر الگوی مریل، گروه آزمایش دوم با چندرسانه ای مبتنی بر الگوی گانیه و گروه کنترل با چندرسانه ای بدون الگو آموزش دیدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تحلیل کوواریانس (آنکوا) استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که چندرسانه ای مبتنی بر الگوی طراحی آموزشی مریل در مقایسه با چندرسانه ای های مبتنی بر الگوی طراحی آموزشی گانیه و چندرسانه ای بدون الگو منجر به بار شناختی کمتر، یادگیری و همچنین بهره وری آموزشی بیشتری شده است. همچنین، چندرسانه ای مبتنی بر الگوی طراحی آموزشی گانیه در مقایسه با چندرسانه ای بدون الگو منجر به بار شناختی کمتر و یادگیری و بهره وری آموزشی بیشتری شد.

  نتیجه گیری

  همواره یکی از دغدغه های طراحان آموزشی در فرایند طراحی محتوای چند رسانه ای های آموزشی و سایر مواد یادگیری، معطوف به انتخاب مناسب الگوهای طراحی آموزشی بوده است. از آنجا که الگوهای مختلفی برای طراحی آموزشی مواد یادگیری وجود دارد، جهت انتخاب الگویی مناسب، باید به مبانی نظری و نتایج پزوهش های انجام شده در حوزه های نظری مختلف از جمله نظریه بار شناختی تکیه کرد. با توجه به یافته های این پژوهش پیشنهاد می شود که به منظور کاهش بار شناختی و افزایش میزان یادگیری دانش آموزان، در طراحی محتوای چند رسانه ای های آموزشی، از الگوی طراحی آموزشی مریلاستفاده گردد.

  کلیدواژگان: چند رسانه ای آموزشی، الگوی طراحی آموزشی، بار شناختی، یادگیری، بهره وری آموزشی
 • محمد قدوسی*، فاطمه میرسعیدی، حمیدرضا کوشا صفحات 821-834

  پیشینه و اهداف :

  در حال حاضر پیشرفت های قابل توجهی در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات در جوامع مختلف دیده می شود. با توجه به این پیشرفت ها، دانشگاه ها به عنوان یک نهاد پیشرو در عرصه علم، به سمت فرآیندهای الکترونیکی در مسیر مدیریت آموزش حرکت نموده اند و در محیط های آموزشی، پایگاه های اطلاعاتی با حجم اطلاعات زیاد وجود دارد. با تحلیل این داده های انبوه سیستم های آموزشی، می توان روش هایی را برای بهبود وضعیت آموزشی دانشجویان ارایه داد. داده کاوی آموزشی به دنبال کشف دانش موجود در داده های سیستم آموزشی بوده است. یکی از کاربردهای داده کاوی آموزشی، پیش بینی عملکرد تحصیلی دانشجویان است. پیش بینی عملکرد تحصیلی دانشجویان و ارایه راهکارهای مفید از اهمیت ویژه ای در موفقیت نظام های آموزشی برخوردار است و می تواند به تصمیم گیری درست مدیران، جهت افزایش بازدهی سیستم آموزشی و عملکرد بهتر دانشجویان، کمک شایانی کند. هدف مقاله حاضر، شناسایی شاخص های موثر بر عملکرد تحصیلی، پیش بینی وضعیت تحصیلی دانشجویان با استفاده از تکنیک های داده کاوی و در نهایت، ارایه روندی جدید برای اصلاح روش انتخاب واحد و راهکارهای آموزشی در جهت افزایش کارایی سیستم آموزش است.

  روش ها

  گام های این پژوهش بر اساس مدل Crisp تعیین شده است. در پژوهش حاضر، پایگاه داده ای شامل 9 مجموعه داده از درس های تخصصی رشته مهندسی صنایع  استفاده شدند. دوره تحصیلی دانشجویان در نظر گرفته شده کارشناسی بوده است. شاخص های تاثیرگذار بر عملکرد دانشجویان، بر اساس تحقیقات قبلی و نظر خبرگان شناسایی شده است. داده های جمعیت شناختی و سوابق تحصیلی دانشجویان مقطع کارشناسی رشته مهندسی صنایع وارد پایگاه داده شدند. پس از پیش پردازش داده ها، 13 شاخص در نظر گرفته شد و با کمک الگوریتم های مختلف، مدل های مختلفی برای پیش بینی وضعیت تحصیلی دانشجویان در نیمسال بعدی ارایه گردید. مدل های شبکه بیزی، لوجیت بوست، پارت و درخت تصمیم به عنوان پرکاربردترین الگوریتم های داده کاوی آموزشی در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته و جهت بررسی عملکرد الگوریتم ها از دو شاخص صحت و سطح زیر نمودار عملکرد استفاده شد. 9 پایگاه داده دروس در دو حالت دو و چند کلاسه در نظر گرفته شدند. در ادامه، مقایسه ای میان نتایج حاصل از 4 الگوریتم مختلف صورت گرفته است.

  یافته ها

  با توجه به شاخص های بهره اطلاعات و نسبت بهره، تمامی 13 شاخص در نظر گرفته شده، به عنوان شاخص های موثر شناسایی شدند. این شاخص ها عبارتند از: معدل، کل واحدهای گذرانده، تعداد ترم های مشروطی، نوع پذیرش، وضعیت تاهل، جنسیت، سال ورود به دانشگاه، سن، محل زندگی، ترم حاضر، نمره درس پیش نیاز، استاد درس، تکرارد در اخذ واحد. از بین 4 مدل در نظر گرفته شده، بهترین مدل در دسته بندی و پیش بینی عملکرد آموزشی دانشجویان ، الگوریتم Logit Boost شناخته شد. این الگوریتم، در هر دو حالت دو و چندکلاسه براساس شاخص های درصد صحت و سطح زیر نمودار ROC عملکرد بهتری از خود نشان داده است.

  نتیجه گیری

  با توجه به عملکرد قابل قبول الگوریتم های داده کاوی، استفاده از این الگوریتم ها در پیش بینی عملکرد دانشجویان مناسب است و  می توان مدل پیشنهادی را به عنوان یک ابزار پشتیبان تصمیم گیری در سیستم های آموزشی مورد استفاده قرار داد. در نهایت، با توجه به نتایج به دست آمده و نظرخواهی از خبرگان دانشگاهی، فرایند انتخاب واحد، بازطراحی گردید. فرایند ارایه شده با استفاده از داده های موجود در سیستم های آموزشی و علم داده کاوی، دانش مفیدی  به تصمیم گیرندگان جهت تصمیم صحیح و مناسب ارایه می دهد. تصمیم گیرندگان می توانند با بررسی پیش بینی های انجام شده توسط الگوریتم داده کاوی و کسب اطلاعات مفید، تصمیمات مناسب اخذ نمایند، تا سیستم آموزشی بازدهی بیشتری داشته باشد.

  کلیدواژگان: داده کاوی آموزشی، انتخاب واحد، عملکرد تحصیلی
 • زهرا کلانترنیا، احمد شاهورانی سمنانی، محمدحسن بهزادی*، محسن رستمی مال خلیفه، محمدرضا مردان بیگی صفحات 835-846

  پیشینه و اهداف تربیت افراد خلا ق یکی از اهداف مهم نظام های آموزشی است. بی شک به کارگیری الگوهای آموزشی متناسب با محتوای آموزشی، فراهم کننده بستر مناسبی جهت تحقق این هدف است. الگوهای بدیعه پردازی و 5E منجر به افزایش خلاقیت دانش آموزان می گردند. در الگوی بدیعه پردازی فرد تلاش می کند تا با دید تازه ای به مساله بنگرد و آن را به وسیله قیاس و تشبیه به مساله ای آشنا تبدیل کند. در الگوی 5E فراگیر از طریق شرکت در فعالیت های متنوع به کشف روابط، راه حل ها و مفاهیم نایل می شود. هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر مداخلات آموزشی مبتنی بر الگوهای بدیعه پردازی و 5E در عملکرد تحصیلی هندسه دانش آموزان پایه نهم است.

  روش ها

  روش پژوهش نیمه آزمایشی بوده که در آن از طرح پیش آزمون، پس آزمون با گروه کنترل استفاده شده است. از جامعه آماری دانش آموزان دختر پایه نهم دبیرستان دولتی شهر تهران، 3 کلاس پایه نهم به روش نمونه گیری در دسترس، هر کلاس شامل 30 نفر دانش آموز به عنوان نمونه انتخاب شدند. سپس دو کلاس به صورت تصادفی به عنوان گروه های آزمایشی بدیعه پردازی و 5E و یک کلاس به عنوان گروه کنترل انتخاب شد. ابزار گردآوری داده ها شامل آزمون های عملکرد محقق ساخته، متناسب با الگوهای بدیعه پردازی و 5E بود که پایایی و روایی این آزمون ها فقط برای گروه 5E بررسی شد و نتایج آن برای گروه های بدیعه پردازی و 5E تعمیم داده شد. به منظور جمع آوری داده ها در ابتدا پیش آزمون های عملکرد مبتنی بر مفاهیم پایه ای هندسی مورد نظر برای گروه های بدیعه پردازی، 5E و کنترل اجرا شد. سپس محتوای درسی مبتنی بر الگوهای بدیعه پردازی و 5E و روش سنتی برای گروه های بدیعه پردازی، 5E و کنترل، در 8 جلسه 60 دقیقه ای در پنج هفته متوالی توسط محقق اجرا شد. در انتها پس آزمون های عملکرد محقق ساخته مبتنی بر مفاهیم هندسی تدریس شده برای گروه های بدیعه پردازی، 5E و کنترل اجرا شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی شامل میانگین و انحراف معیار و در بخش آمار استنباطی از آزمون های کلوموگروف اسمیرنف (جهت بررسی نرمال بودن داده ها) و آزمون آنوا توسط نرم افزار آماری Spss استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج پژوهش در بخش آمار توصیفی نشان داد که اختلاف میانگین بین پیش آزمون پس آزمون های عملکرد گروه های بدیعه پردازی با 37/2 نمره و 5E با 61/3 نمره نسبت به گروه کنترل با 42/0 نمره از افزایش قابل توجهی برخوردار است. همچنین در بخش آمار استنباطی نتایج آزمون آنوا برای پیش آزمون های گروه های بدیعه پردازی، 5E و کنترل حاکی از آن است که سطح علمی دانش آموزان گروه های بدیعه پردازی، 5E و کنترل یکسان است (05/0<963/0). نتایج آزمون آنوا برای پس آزمون های گروه های بدیعه پردازی، 5E و کنترل نشان داد که آموزش مبتنی بر الگو های بدیعه پردازی، 5E بر عملکرد دانش آموزان پایه نهم در درس هندسه تاثیر مثبت دارد (00/0<05/0).

  نتیجه گیری

  کاربرد الگوهای بدیعه پردازی و 5E منجر به بهبود عملکرد دانش آموزان گردیده است؛ لذا باید تاکید سیستم آموزشی بر استفاده از روش هایی باشد که هدفشان افزایش تعامل و همکاری بین دانش آموزان است؛ لذا پیشنهاد می شود آموزش های لازم جهت آشنایی و کاربرد شیوه های تدریس فعال مانند استفاده از الگوهای بدیعه پردازی، بایبی و... در برنامه درسی معلمان تربیت معلم و دانشکده ها گنجانده شود. همچنین محتوای کتاب های درسی براساس شیوه های تدریس فعال، به صورتی که این روش ها قابل آموزش و اجرا باشند، سازماندهی شود. این پژوهش با محدودیت هایی همراه بوده که ممکن است در تعمیم پذیری یافته های پژوهش تاثیرگذار باشند. از آنجاکه امکان کنترل متغیر های مزاحمی چون هوش و جنسیت برای محقق وجود ندارد؛ این متغیر ها تا حدودی در نتایج تاثیرگذارند. همچنین به دلیل محدودیت های زمانی و مکانی و صدور مجوزهای لازم، این پژوهش فقط در بین دانش آموزان دختر پایه نهم انجام شد. طبیعی است افزایش نمونه منجر به نتایج دقیق تری خواهد شد.

  کلیدواژگان: آموزش، الگوی بدیعه پردازی، الگوی5E، عملکرد، هندسه
 • افسانه حبیبی آذر، جواد کیهان*، بهنام طالبی صفحات 847-866

  پیشینه و اهداف:

   پژوهش های انجام شده در موضوع کاربست فناوری اطلاعات و ارتباطات در فعالیت های کلاس درس، نشان داده است که تلاش های صورت گرفته و هزینه های کلان مصرف شده در راستای توانمندسازی مهارت های رایانه ای معلمان، نتوانسته است تحولات مورد نظر را در نقش و فعالیت معلمان در مدارس ایجاد کند. از این رو، هدف پژوهش حاضر مطالعه ی پدیدارشناسانه فرآیند کسب شایستگی فناورانه معلمان ایران با هدف ارایه یک مدل بومی است.

  روش ها

  این پژوهش کیفی از نوع پدیدارشناسی است؛ چراکه برای دستیابی به اهداف تحقیق از تجارب زیسته معلمان در دستیابی به شایستگی فناورانه در کلاس درس استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش کیفی، تمام معلمان آموزش وپرورش شهرستان ارومیه است؛ با روش نمونه گیری غیر احتمالی هدفمند و ملاحظه کردن ویژگی های مورد نظر در انتخاب نمونه، و قاعده اشباع نظری، با 22 نفر از معلمان (13 زن و 9 مرد) مصاحبه شد. مشارکت کنندگان در مدارس دولتی، هییت امنایی، هوشمند، غیرانتفاعی و روستایی (17 مدرسه مختلف) مشغول بودند. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه بود. دو تکنیک ضبط صدا و یادداشت برداری (با تاکید بر ضبط صدا) برای روش گردآوری داده ها استفاده گردید و طرح انجام مصاحبه، مصاحبه نیمه ساختاریافته است. برای تجزیه وتحلیل داده ها از رویکرد چهار مرحله ای گیورگی (1970) در کدگذاری مصاحبه ها استفاده گردید. انجام فرآیند کدگذاری در نرم افزار MAXQDA10 انجام گرفت.

  یافته ها

  یافته های تحلیل کیفی حاکی از آن بود که فرآیند کسب شایستگی معلمان را می توان در پنج مولفه یا گام دسته بندی نمود که شامل مولفه های 1) ایجاد انگیزه/رغبت/علاقه در معلمان شامل زیرمولفه های: «تغییر در دریافتی معلمان»، «تاثیرگذاری روی جایگاه معلمان»، «ایجاد احساس نیاز»، «دسته بندی معلمان بر اساس دانش پیشین»، «توجه به زمان بندی برگزاری دوره ها»، «تغییر نوع نگاه به شغل معلمی»، و «انتخاب استاد مناسب»؛ 2) برنامه ریزی، شامل زیر مولفه های «سطح بندی معلمان (نیازسنجی)»، «تعیین برنامه درسی (سرفصل های آموزشی)»، «تعیین استاد مناسب»، «تعیین مکان مناسب» و «تعیین زمان مناسبم؛ 3) «شروع فرآیند یادگیری» شامل زیر مولفه های «آموزش سخت افزارها»، «آموزش نرم افزارها»، «آموزش مساله گشایانه»، «آموزش سواد اطلاعاتی»، «تسهیل دسترسی به منابع آموزشی» و «حمایت و پشتیبانی»؛ 4) پیاده سازی فرایند یادگیری شامل زیر مولفه های «دوره های آماده سازی بدو خدمت»، «دوره های آموزشی ضمن خدمت»، «دوره های تخصصی مدارس» و «دوره های آموزشی بیرون از مدارس»؛ و 5) «نهادینه ساختن شایستگی فناوری» شامل زیر مولفه های «آموزش مسئله گشایانه»، «نهادینه ساختن همکاری بین معلمان» و «نهادینه ساختن دوره های پیگیری آموزش ها و یادگیری» است.

  نتیجه گیری :

  این مدل با نگاه به نیازهای معلمان، شرایط و ساختار اداری آموزش وپرورش، امکانات مدارس، وضعیت برگزاری دوره ها، همکاری بین معلمان و غیره ارایه شده است. در این مدل سعی شده است تمام عوامل تاثیرگذار در فرآیند کسب شایستگی فناوری معلم مطمح نظر قرار گرفته و هر کدام از آن ها بر اساس محتوای مصاحبه ها در گام مربوطه ملاحظه شود. این مولفه ها یا گام ها هر چند ساختاری سلسله مراتبطی و مرحله به مرحله ای می توانند داشته باشند ولی در بسیاری از مواقع قابلیت بازگشت و شروع از مرحله قبلی نیز می توانند دارا باشند. امید است این مدل که مبتنی بر واقعیت زیسته موجود معلمان در ایران بنا نهاده شده است، گامی در راستای توسعه الگویی مناسب برای سازمان آموزش وپرورش و دیگر سازمان ها در زمینه کسب شایستگی فناوری کارکنان باشد.

  کلیدواژگان: شایستگی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، معلمان، ضمن خدمت، آموزش
 • نسرین محمدحسنی*، سینا اسدی صفحات 867-875

  پیشینه و اهداف:

   بهره گیری از روش حل مساله، یکی از ایده های مهم در آموزش ریاضی محسوب می شود. طبق سند برنامه درسی ملی توانایی حل مسایل ریاضی و کاربرد آن در حل مسایل زندگی باید از مهم ترین مهارت های یک دانش آموخته دوره متوسطه باشد؛ اما شواهد حاکی از آن است که حل مساله و کاربردهای آن در آموزش ریاضی ایران به اندازه لازم مورد توجه قرار نگرفته است و شاهد این مدعا، کسب نتایج ضعیف توسط دانش آموزان ایرانی در آزمون های بین المللی است. یکی از دلایل این امر تکیه به روش های ناکارآمد آموزشی و غفلت از طراحی محیط های یادگیری مبتنی بر فناوری های روز است؛ محیط های یادگیری که بر مبنای یافته های علوم یادگیری و رویکرد یادگیرنده محور ایجاد شده اند. یکی از محیط های مبتنی بر فناوری که تعاملات را به شکل گسترده ای پشتیبانی می کند، یادگیری همیارانه مبتنی بر رایانه (CSCL) است. (Computer Supported Collaborative Learning) CSCL جدیدترین شیوه استفاده از رایانه ها در آموزش است و کارکرد آن تسهیل یادگیری همیارانه به واسطه رایانه هاست و به بررسی این مطلب می پردازد که رایانه ها چگونه می توانند به یادگیرندگان کمک کنند تا در گروه های کوچک و در اجتماعات یادگیری یاد بگیرند. علاوه بر این، استفاده از نرم افزارهای ریاضی از دیگر عناصر مهم محیط های غنی در آموزش ریاضی است و توانایی دانش آموزان را برای درک عمیق مفاهیم و جلوه های گوناگون آنها در زندگی ارتقا می بخشند؛ به ویژه نرم افزارهای ریاضی پویا که با تقویت بازنمایی های چندگانه و ایجاد تنوع در روش های یادگیری، موجب یادگیری سریع تر و عمیق تر می شوند. در پژوهش های گذشته، تاکنون پژوهشی که تاثیر ترکیب دو عامل یادگیری مشارکتی و نرم افزارهای ریاضی پویا را به ویژه در یادگیری برخط مورد ارزیابی قرار دهد، صورت نگرفته است، بنابراین هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر طراحی محیط یادگیری همیارانه مبتنی بر رایانه و نرم افزار ریاضی پویا بر مهارت حل مساله بود.

  روش ها

  این پژوهش با روش آزمایشی، طرح پیش آزمون-پس آزمون انجام شد. جامعه آماری دانش آموزان پسر پایه دهم شهرستان نظرآباد استان البرز در سال تحصیلی 2017-2018  بودند. نمونه آماری با روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شد (96 نفر) و به طور تصادفی در سه گروه گمارش شدند. الگوی طراحی آموزشی پایه برای سه گروه، الگوی طراحی محیط های یادگیری سازنده گرا و مساله محور جاناسن انتخاب شد. در گروه گواه، یادگیری با الگوی مزبور بدون استفاده از نرم افزار صورت گرفت. در گروه آزمایشی یک، الگو با روش یادگیری انفرادی با استفاده از نرم افزار ریاضی پویا و در گروه آزمایشی دو، الگو با روش یادگیری همیارانه مبتنی بر رایانه با استفاده از نرم افزار ریاضی پویا تلفیق شد. ابزار پژوهش، آزمون محقق ساخته حل مساله ریاضی بود. به منظور تحلیل داده ها از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه استفاده شد.

  یافته ها :

  یافته ها نشان داد که یادگیری در محیط CSCL (33/16) و همچنین یادگیری انفرادی با استفاده از نرم افزار ریاضی پویا (2/14) هر دو بر افزایش مهارت حل مساله ریاضی دانش آموزان موثر هستند؛ اما تاثیر یادگیری همیارانه بیشتر از یادگیری انفرادی است (05/0>P). پژوهش حاضر همچنین بر توجه به طراحی آموزشی متاسب محیط یادگیری با پایبندی بر اصول دیدگاه های اتخاذ شده تاکید نمود، همچنانکه در پژوهش حاضر برای تمامی گروه ها از رویکرد سازنده گرایانه و مساله محور جاناسن برای طراحی محیط استفاده شده بود.

  نتیجه گیری:

   با توجه به نتایج پژوهش حاضر می توان از طراحی CSCL و نرم افزار ریاضی پویا برای افزایش مهارت حل مساله ریاضی استفاده نمود.

  کلیدواژگان: حل مساله ریاضی، طراحی آموزشی سازنده گرایانه، نرم افزار ریاضی پویا، یادگیری همیارانه‎ ‎مبتنی بر رایانه CSCL
 • الهه بدیعی، محمدرضا نیلی*، یاسمین عابدینی، بی بی عشرت زمانی صفحات 877-890

  پیشینه و اهداف :

  رشد سریع علم و فناوری و به دنبال آن ظهور یادگیری الکترونیکی آموزش را متحول ساخته است. همچنین در این دوران آگاهی از چگونگی عملکرد مغز در حین یادگیری، تاثیرات مهمی در آموزش و پرورش به دنبال داشته است. آموزشگران به دنبال یافتن روش هایی برای بهره گیری هرچه بیشتر از امکانات مبتنی بر فناوری و یافته های جدید علوم اعصاب تربیتی در جهت یادگیری بهینه به ویژه در دروس دشواری چون برنامه نویسیکامپیوتر هستند که با فرایند حل مساله همراه است. این پژوهش با هدف بررسی تاثیر درس افزار الکترونیکی طراحی شده بر اساس اصول یادگیری مبتنی بر مغز بر عملکرد حل مساله و انگیزش دانش آموزان در درس برنامه نویسی کامپیوتر انجام گرفت.

  روش ها

  این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی بوده و با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل انجام شد. در این پژوهش نمونه گیری به روش خوشه ای انجام شد و به این ترتیب 60 نفر از دانش آموزان دختر پایه یازدهم ‏رشته های کامپیوتر هنرستان های کاردانش شهر اصفهان برای شرکت در پژوهش انتخاب شدند. شرکت کنندگان  به طور تصادفی در 3 گروه 20 نفره آزمایش ، کنترل 1 و کنترل 2 قرار گرفتند. یک مطالعه کتابخانه ای به منظور گردآوری راهبردهای یادگیری مبتنی بر مغز صورت گرفت. بر اساس اهداف درس و راهبردهای حاصل از اصول یادگیری مبتنی بر مغز یک درس افزار الکترونیکی توسط محقق و تیم متخصص طراحی و ساخته شد. روایی این درس افزار توسط متخصصان مورد تایید قرار گرفت. از خرده مقیاس های انگیزش درونی و بیرونی پرسشنامه پینتریچ و همکاران و همچنین یک آزمون حل مساله برنامه نویسی معلم ساخته به عنوان ابزار گردآوری داده ها استفاده شد.‏ این ابزارها قبل و بعد از آموزش در هر سه گروه به عنوان پیش آزمون و پس آزمون مورد استفاده قرار گرفتند. محتوای یکسان از درس برنامه نویسی کامپیوتر در هر سه گروه آموزش داده شد. در گروه ‏آزمایشی علاوه بر روش مرسوم، از درس افزار الکترونیکی ساخته شده بر اساس راهبردهای یادگیری مبتنی بر مغز استفاده گردید. در گروه کنترل اول در کنار آموزش مرسوم، یک درس افزار الکترونیکی غیر مبتنی بر مغز به کار رفت. گروه کنترل دوم هم فقط به روش مرسوم آموزش دیدند.

  یافته ها :

  داده های تحقیق با استفاده از تحلیل کوواریانس یک متغیری بر روی نمرات آزمون عملکرد حل مساله و تحلیل کوواریانس چند متغیری برروی نمرات انگیزش درونی و بیرونی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که عملکرد دانش آموزان گروه آزمایش درحل مسایل برنامه نویسی کامپیوتر نسبت به گروه کنترل1 و گروه کنترل 2 به طور معنا داری (05/0>P) بهتر بوده است. همچنین انگیزش بیرونی گروه آزمایش به طور معنا داری (05/0>P) نسبت به گروه کنترل اول بیشتر بوده است. بر اساس این یافته ها استفاده از درس افزار غیر مبتنی بر مغز به طور معنا داری (05/0>P) باعث کاهش انگیزش بیرونی دانش آموزان گروه کنترل2، نسبت به گروه کنترل1 شده است.

  نتیجه گیری

  استفاده از درس افزار الکترونیکی طراحی شده بر اساس اصول یادگیری مبتنی بر مغز، تاثیر قابل توجهی در افزایش توانایی دانش آموزان در حل مساله برنامه نویسی کامپیوتر دارد. همچنین به کارگیری اصول یادگیری مبتنی بر مغز در طراحی درس افزارهای الکترونیکی باعث می شود در حین یادگیری، کاربران این درس افزارها، انگیزش بیرونی بیشتری نسبت به کاربران درس افزارهای معمولی داشته باشند.

  کلیدواژگان: یادگیری مبتنی بر مغز، درس افزار الکترونیکی، یادگیری الکترونیکی، حل مسئله، انگیزش
 • فرجاد داوری، مجتبی وحیدی اصل*، پرستو علیخانی، مرتضی رضایی زاده صفحات 891-900

  پیشینه و اهداف :

  ارایه شفاهی یک شایستگی اصلی برای موفقیت در محیط های کاری متنوع است که دانشگاهیان به آن نیاز دارند. اهمیت این مهارت تا به آنجاست که بعنوان بخشی از برنامه درسی آموزش عالی توصیه شده است. نقش فناوری نیز در بهبود مهارت ارایه شفاهی و بویژه تسهیل بازخورد، قابل توجه است. بطور خاص، ترکیب بازی جدی و واقعیت مجازی، حوزه پژوهشی نوینی است که جایگزینی مدرن برای مهارت آموزی سنتی است. محیط دیجیتال تعاملی، امکان بازخورد بلادرنگ، واقع گرایی سناریوی آموزشی، تجربه مستقیم، و ماندگاری دانش بدست آمده، از جمله فرصت های واقعیت مجازی برای مهارت آموزی است. نباید این نکته را نیز از نظر دور داشت که بودجه ناکافی، نگرش منفی کاربران از وضعیت جسمی و روان شناختی خود پس از تجربه واقعیت مجازی، و طراحی فناورانه نامرغوب محیط های واقعیت مجازی، از محدودیت های این فناوری نیز هست. به هرحال، فراتحلیل های اخیر بر نفوذ واقعیت مجازی در محیط های یادگیری صحه می گذارند. برهمین اساس، سنجش میزان تاثیرگذاری واقعیت مجازی بر یک بازی جدی با هدف مهارت آموزی ارایه شفاهی، هدف پژوهش حاضر قرار گرفت.

  روش ها

  ضمن طراحی و پیاده سازی یک بازی جدی، یک طرح شبه آزمایشی با پس-آزمون برای دو گروه کنترل و آزمایش و با مشارکت 32 دانشجوی تحصیلات تکمیلی اجرا شد تا به این سوال پژوهش پاسخ داده شود که: «تا چه اندازه واقعیت مجازی می تواند اثربخشی بازی جدی را در مهارت آموزی ارایه شفاهی بهبود ببخشد؟». از این طریق، هزینه-فایده ترکیب واقعیت مجازی با بازی جدی نیز بدست آمد. ارتباط چشمی، حرکت و جابه جایی در حین ارایه و مدیریت زمان ارایه، سه جزء اصلی بازی بودند. گروه آزمایش، بازی را با سربند واقعیت مجازی HTC-VIVE تجربه کردند و گروه آزمایش همان بازی را با نمایشگر رایانه-موشواره-صفحه کلید. داده های کمی در حین بازی نیز بصورت سیستمی گردآوری شدند. برای مقایسه دو گروه، از آزمون من-ویتنی یو و آزمون t دانش آموز استفاده شد.

  یافته ها:

   نتایج نشان داد که واقعیت مجازی، تغییری در نحوه به نمایش گذاشتن «مهارت ارتباط چشمی بازیکنان» ایجاد نمی کند؛ اما، تمایل افراد را به جابه جایی و حرکت در حین بازی افزایش می دهد. در تحلیل نتایج مربوط به عملکرد بازیکنان در «مدیریت زمان» نیز تفاوت معناداری بدست نیامد.

  نتیجه گیری:

   می توان چنین نتیجه گرفت که اگرچه بازی جدی بر بستر نمایشگر رایانه-صفحه کلید-موشواره اثربخش است، اما با انتقال محیط بازی به واقعیت مجازی، عملکرد دانشجو در برخی شاخص های مهارت ارایه شفاهی (حرکت و جابه جایی در حین ارایه) به نسبت بیشتری ارتقا یافت؛ این امر، نیازمند صرف هزینه و زمان بیشتری برای توسعه دهنده بازی نیز هست. مطابق اظهارات پژوهشگران حاضر، طراحی یک بازی جدی مبتنی بر واقعیت مجازی برای توسعه مهارت ارایه شفاهی باعث می شود تا یادگیری در زمینه ای رخ می دهد که قرار است همان جا بکار رود. بعلاوه، می توان از چنین ترکیبی  (واقعیت مجازی و بازی جدی) برای غلبه بر اضطراب ارایه شفاهی نیز بخوبی بهره گرفت. همچنین، با توجه به چالش برانگیز بودن موقعیت های اقتصادی در بیرون از دانشگاه و لزوم بهره مندی دانشگاهیان از مهارت های ارتباطی و ارایه شفاهی، بازی جدی مبتنی بر واقعیت مجازی می تواند به نسبت بیشتری، شاخص های ارایه شفاهی را در افراد پرورش دهد.  تحقق این امر، نیازمند توجه آموزش عالی به فناوری های تعاملی همچون واقعیت مجازی است.

  کلیدواژگان: مهارت آموزی، ارائه شفاهی، آموزش عالی، بازی جدی، واقعیت مجازی
 • غلامعلی احمدی، منیژه صابری، فاطمه احمدی* صفحات 901-913

  پیشینه و اهداف:

   تعلیم و تربیت در دنیای امروز مفهومی متفاوت با گذشته دارد بنابرین بایددر نگرش و روش تدریس معلمان نیز تحولاتی ایجاد شود. امروزه آموزش علوم پایه از اهمیت ویژه ای برخوردار است و همین موضوع ایجاب می کند تا روش های جدید تدریس که باعث یادگیری بهتر این دروس از جمله فیزیک می شود به معلمان آموزش داده شود. تحقیقات زیادی نشان داده است که افزایش استدلال علمی باعث موفقیت در یادگیری دانش محتوا می شود. پس می توان به جای در نظر گرفتن چندین دوره آموزشی فیزیک برای یادگیری دانش محتوا، با روش های نوین آموزشی مهارت های ویژه ای ازجمله استدلال را در دانش آموزان و دانشجویان ایجاد کرد تا آن ها به صورت خودجوش به یادگیری بیشتر پرداخته و خود را با توسعه و پیشرفت علم و فناوری هم گام سازند. روابط بین روش های آموزشی و توسعه استدلال علمی به طور گسترده مورد مطالعه قرار گرفته و نشان داده است که روش آموزش فعال، توانایی های استدلال علمی را ارتقا می دهد. تدریس به شیوه بحث گروهی یکی از روش های آموزش فراگیر محور است که با استفاده از این شیوه، فراگیران فعالانه در مباحث شرکت نموده و به آنان فرصت داده می شود تا نظرات و تجربیات خود را با دیگران در میان بگذارند. در این مقاله به بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر گفتمان با شیوه ی بحث های گروهی بر توانایی استدلال علمی دانش آموزان در درس فیزیک پرداخته شده است.

  روش ها

  این پژوهش، نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه است. جامعه آماری کلیه دانش آموزان دختر پایه دهم دوره دوم متوسطه شهر اصفهان در سال تحصیلی 2017 - 2018 می باشند. نمونه این پژوهش با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شد. ابزار اندازه گیری، آزمون سنجش توانایی استدلال علمی دانش آموزان در درس فیزیک به صورت محقق ساخته با پایایی 76/ . است که با استفاده از نظر اساتید با تجربه در حوزه ی آموزش فیزیک، سوالات آن روایابی محتوایی شد. هر سوال به صورت چهار گزینه ای طراحی و از دانش آموزان خواسته شد برای انتخاب گزینه موردنظر دلیل خود را به صورت تشریحی بنویسند تا نوع استدلال آن ها بیشتر مورد بررسی قرار بگیرد. برای دادن امتیاز از مدل میازاکی (2000) که شامل چهار سطح مختلف استدلال در ریاضی است، استفاده شده است. در این پژوهش نمره کل هر دانش آموز به عنوان سطح توانایی استدلال فیزیکی او در نظر گرفته شده است. از آنجایی که پاسخ به سوالات به صورت تشریحی خواسته شده است، برای کاهش اثر قضاوت مدرس نیز از آلفای کرونباخ برای مصححان استفاده شد که مقدار 82/0 به دست آمد.

  یافته ها

  در بخش آمار توصیفی متغیرهای مورد مطالعه با استفاده از جداول شاخص های آماری، میانگین و انحراف معیار و در بخش آمار استنباطی فرضیه های پژوهش با استفاده از تحلیل کوواریانس و ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد که توانایی استدلال فیزیکی و استدلال استنتاجی دانش آموزان گروه آزمایشی نسبت به گروه گواه بیشتر است، ولی آموزش به شیوه ی بحث های گروهی تغییر چندانی در میزان استدلال استقرایی دانش آموزان ایجاد نکرده است.

  نتیجه گیری

  طبق یافته های پژوهش، مشاهده شد بین توانایی استدلال استنتاجی و استقرایی دانش آموزان در هر دو گروه آزمایش و گواه رابطه ی معنادار و معکوس وجود دارد، بدین معنی که با افزایش توانایی استدلال استنتاجی، دانش آموزان برای پاسخ به سوالات، از استدلال استقرایی کمتر استفاده می کنند. بنابراین آموزش به شیوه ی بحث گروهی توانسته است، بر توانایی استدلال دانش آموزان در پاسخ گویی به سوالات فیزیک تاثیر مثبت داشته باشد.

  کلیدواژگان: گفتمان، بحث های گروهی، استدلال فیزیکی، استدلال استنتاجی، استدلال استقرایی
 • مسعود برادران*، معصومه تقی بیگی، امیرحسین علی بیگی صفحات 915-936

  پیشینه و اهداف:

   فراشناخت به عنوان دانش فرد درباره ی چگونگی یادگیری خویش در مراکز آموزش عالی کشاورزی بایستی مورد توجه باشد زیرا آشنایی با مباحث فراشناخت و نقش آن در فرآیند یاددهی یادگیری در مراکز آموزش عالی کشاورزی تلاشی است جهت برداشتن گامی موثر توسط آموزشگران تا در سایه ی آن بتوانند در اثربخشی نظام آموزش عالی کشاورزی کشور نقش موثری را ایفا نمایند. آموزش مبتنی بر مبانی فراشناخت سبب ایجاد یادگیری مادام العمر در فراگیران می شود به طوری که، آن چنان که پرورش چنین ویژگی در دانشجویان کشاورزی سبب ایجاد کنجکاوی، مسئولیت پذیری و شکوفایی خلاقیت در آن ها می گردد. فراگیران و دانشجویان کشاورزی می توانند با استفاده از روش های صحیح یادگیری و مطالعه (فراشناخت) مطالب مرتبط با رشته ی خود را بهتر و راحت تر یاد بگیرند.

  روش ها

  پژوهش کاربردی حاضر از نوع توصیفی-پیمایش بود. جامعه ی آماری تحقیق اعضای هیات علمی کشاورزی دانشگاه شهید چمران (82N=) و اعضای هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان (=) بودند که به روش تمام شماری اطلاعات از آن ها گردآوری شد. ابزار پژوهش، پرسش نامه ای محقق ساخته بود که به منظور طراحی آن در مرحله نخست با مشورت تیم پژوهش و مبانی نظری، مهمترین مولفه های آموزش عالی کشاورزی شناسایی گردید. پس از مشخص شدن مولفه ها، برای هر مولفه و بر اساس مبانی نظری ملاک هایی مشخص شد. شناسایی نشانگرها طی سه مرحله دلفی از طریق مصاحبه با 15 نفر از خبرگان فراشناخت انجام گرفت. روش انتخاب افراد صاحب نظر به صورت گلوله برفی بود. در مرحله ی اول بر اساس مرور مبانی نظری و دیدگاه صاحب نظران(در قالب سوالات باز پاسخ و مصاحبه) برای مولفه های اصلی مرتبط با فراشناخت نشانگرهایی مشخص گردید. در مرحله ی دوم دلفی، پرسش نامه ی جدیدی بر اساس طیف پنج قسمتی لیکرت تنظیم شد پس از گردآوری پرسش نامه های مرحله دوم و تجزیه و تحلیل پاسخ ها گویه هایی که میانگین آنها 33/3 و بالاتر بود مورد تایید قرار گرفت. گویه های تایید شده به منظور طراحی پرسشنامه مرحله ی سوم و اعلام موافقت یا عدم موافقت خبرگان مورد استفاده قرار گرفت که پس از تجزیه و تحلیل، نشانگرهایی که با آنها 66 درصد و بالاتر اعلام موافقت شده بود مورد تایید نهایی قرار گرفت.

  یافته ها :

  نتایج نشان داد که نظام آموزش عالی کشاورزی استان خوزستان از لحاظ تمامی مولفه های فراشناخت به جز برنامه ریزی آموزشی و محیط آموزشی در سطح نامناسبی قرار دارند. بررسی وضعیت موجود آموزش عالی کشاورزی بر اساس نشانگر های شناسایی شده نشان داد که در مولفه های سرفصل درسی، مدیریت آموزش و دوره های آموزش ضمن خدمت، برنامه ریزی، ارزشیابی، محیط آموزشی و تدریس بر اساس مقدار آزمون تی تک نمونه ای تفاوت معنی داری بین دو مقدار واقعی و مقدار مفروض وجود دارد. سرفصل درسی دارای دو ملاک مشارکتی و توجیهی است که مقدار آزمون تی (t) نشان داد که تفاوت معنی داری بین دو مقدار واقعی و مقدار مفروض وجود دارد. مولفه مدیریت آموزش و دوره های آموزش ضمن خدمت دارای دو ملاک توانمندسازی و توجیهی است که مقدار آزمون تی (t) تفاوت معنی داری بین دو مقدار واقعی و مقدار مفروض نشان می دهد. مولفه ارزشیابی دارای دو ملاک مشارکتی و عملکردی می باشد که مقدار آزمون تی(t) نشان داد که تفاوت معنی داری بین دو مقدار واقعی و مقدار مفروض وجود دارد. مولفه محیط آموزش نیز دارای دو ملاک انگیزش و تسهیل- تعامل می باشد که مقدار آزمون تی (t) در هر دو ملاک تفاوت معنی داری بین دو مقدار واقعی و مقدار مفروض نشان می دهد. مولفه تدریس دارای سه ملاک پیش از تدریس، ضمن تدریس و پس از تدریس است که مقدار آزمون تی (t) تفاوت معنی داری بین دو مقدار واقعی و مقدار مفروض نشان می دهد نتایج آزمون اف نشان می دهد که بین مرتبه ی علمی پاسخگویان اختلاف معناداری در سطح 005/0 و بین رشته تحصیلی اعضای هیات علمی از لحاظ انجام وظایف مرتبط با فراشناخت، اختلاف معناداری در سطح 001/0 وجود دارد.

  نتیجه گیری

  در مولفه های سرفصل درسی، مدیریت آموزش و دوره های آموزش ضمن خدمت، ارزشیابی آموزشی، وظایف آموزشگر یا تدریس، برنامه ریزی آموزشی و محیط یادگیری وضعیت موجود در سطح نامناسبی است. این بدان معنا است که شاخص های مختلف فراشناخت در این مولفه ها به درستی رعایت نمی شوند. با توجه به اهمیت این مولفه ها در آموزش عالی کشاورزی، به منظور حصول نظام به اهداف کلان و چشم انداز خود، بایستی بازبینی و اصلاح در آن بر اساس شاخص هایی که دارای اهمیت و اولویت هستند مورد توجه قرار گیرد. لازم است سیاست گذاران و برنامه ریزان آموزش عالی کشاورزی نشانگرهای مرتبط با مولفه های اصلی نظام را که در این پژوهش شناسایی شده است را در برنامه ریزی و طراحی برنامه های آموزشی مورد توجه قرار دهند. به سیاست گذاران و برنامه ریزان پیشنهاد می گردد که در جهت تغییر نظام آموزشی به صورتی که فضای حاکم بر کلاس ها مشارکتی و همراه با همکاری باشد اقدام و محتوای کتاب ها به نحوی تنظیم گردد که تفکر انتقادی به عنوان یک راهبرد یادگیری عمیق، تسهیل گردد.

  کلیدواژگان: فراشناخت، هیات علمی، آموزش عالی، کشاورزی
 • سید کاظم بنی هاشم* صفحات 937-948

  پیشینه و اهداف:

   واکاوی یادگیری حیطه ای نوین و آینده دار در آموزش است که به دنبال دریافت، تحلیل و گزارش داده راجع به یادگیرنده و محیط یادگیری اش به منظور بهینه سازی یادگیری و محیط یادگیری است. داده و واکاوی، دو کلیدواژه اصلی واکاوی یادگیری است که می توان گفت داده به عنوان تغذیه کننده واکاوی به منظور فراهم نمودن بینش های مبتنی بر شواهد راجع به یادگیری و تدریس عمل می کند. واکاوی یادگیری توجه بسیاری از محققان را در طول دهه گذشته جلب کرده است؛ اما پژوهش هایی که به فراهم نمودن یک چارچوب جامع از واکاوی یادگیری پرداخته باشند، بسیار کم بوده است. این پژوهش بنا دارد تا با شناسایی مولفه های واکاوی یادگیری در آموزش به ارایه چارچوب مفهومی از واکاوی یادگیری برای بهینه سازی یادگیری بپردازد.

  روش ها

  این پژوهش یک مطالعه کیفی است که طرح تحقیق آن تحلیل محتوا است. تحلیل مضمون یا تحلیل تماتیک که توسط براون و کلارک پیشنهاد شده است در قالب شش گام به عنوان روش پژوهش استفاده شد که عبارتند از: (1) آشناسازی با داده های جمع آوری شده  (2) استخراج کدهای اولیه (3) جستجو برای مضامین و مولفه ها (4) بررسی مضامین و مولفه های احتمالی (5) تعریف و نامگذاری مضامین و مولفه ها و (6) گزارش نتایج. در این پژوهش، 14 نفر از متخصصان حیطه واکاوی یادگیری مورد مصاحبه قرار گرفتند. روش نمونه گیری هدفمند برای انتخاب شرکت کنندگان استفاده شد و استراتژی انتخاب این متخصصان بر اساس ارتباط فعالیت های پژوهشی و نظری آنها بوده است. دلیل این که چرا 14 نفر مورد مصاحبه واقع شدند؛ مبنای اشباع نظری بود که به معنای انجام فرایند جمع آوری داده است تا زمانی که داده جدید به دست نیاید. این به این معنا است که قاعده اشباع نظری به عنوان مبنای تعیین حجم نمونه استفاده شد. برای جمع آوری داده ها، مصاحبه بدون ساختار اجرا شد. تجزیه و تحلیل داده ها در سه مرحله کدگذاری باز (کدگذاری خط به خط)، کدگذاری محوری (ترکیب کدها و ایجاد طبقه ای از مفاهیم کلی تر) و کدگذاری انتخابی (فرایند انتخاب یک طبقه به عنوان مقوله اصلی و ربط دادن دیگر طبقه ها به این مقوله) انجام شده است. نرم افزار مورد استفاده برای تحلیل داده ها MAXQDA نسخه 2018 بوده است. روایی یافته ها بر اساس مولفه روایی محتوا (CVI) و پایایی یافته ها براساس آزمون ضریب کاپا مورد بررسی قرار گرفت.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد که واکاوی یادگیری از هفت مولفه محیط (زمینه، فرهنگ و ارتباطات)، اهداف (بهینه سازی یادگیری، تشخیص، آگاهی از فرایند یادگیری، بازخورد، تصمیم گیری، بازتاب، خودتنظیمی، شخصی سازی، انگیزش، نظارت و ارزیابی)، ذی نفعان (یادگیرندگان، معلمان، طراحان یادگیری، مدیران و والدین)، داده (فراداده، داده معنی دار، داده سوابق تحصیلی، داده تحصیلی، داده عملکردی، داده تعاملی و داده روانشناختی)، سطوح واکاوی (توصیفی، تشخیصی، پیش بینی و تجویزی)، فرآیند (جمع آوری، تحلیل، گزارش و تفسیر) و تکنیک (تحلیل شبکه های اجتماعی، خوشه بندی، طبقه بندی، پیش بینی، رگرسیون، درخت تصمیم گیری، تحلیل عاملی، کشف قوانین انجمنی، کشف الگوهای ترتیبی و تحلیل توصیفی)  تشکیل شده است که در کنار هم چارچوب مفهومی مولفه های واکاوی یادگیری در آموزش برای بهینه سازی یادگیری را تشکیل می دهند.

  نتیجه گیری

  براساس یافته های پژوهش به کاربران واکاوی یادگیری در آموزش پیشنهاد می شود که این هفت مولفه شناسایی شده را در هنگام استفاده از واکاوی یادیگری در آموزش برای بهینه سازی یادگیری مورد توجه قرار دهند. براساس یافته ها، توصیه ها برای فعالیت های پژوهشی و عملی آتی پیشنهاد شده است.

  کلیدواژگان: واکاوی یادگیری، کلان داده، واکاوی، تحلیل محتوا، بهینه سازی یادگیری
 • مرجان مشفقی، هادی رزقی شیرسوار*، محمدصادق ضیایی، مریم مصلح صفحات 949-958

  پیشینه و اهداف:

   سرمایه انسانی در سازمانها و نهادهای آموزشی، یکی از مهمترین ارکان سرمایه به شمار می آید که مدیریت استعداد می تواند در ارتقاء آن کمک نماید. هدف اصلی این پژوهش "ارایه مدل مدیریت استعداد مدیران مدارس متوسطه شهر شیراز" می باشد.

  روش ها

  این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها از نوع تحقیقات توصیفی از نوع پیمایشی به شمار می آید. ابزار بکار رفته در این پژوهش پرسشنامه محقق ساخته 39 گویه ای بوده است. در مطالعه مقدماتی ابزارها و پرسشنامه های متعددی در زمینه مدیریت استعداد وجود داشته که این پرسشنامه ها تنها ابعاد سه گانه جذب، نگهداری و ارتقاء مدیریت استعداد را مورد بررسی قرار می دادند. لذا در جهت بکارگیری ابزار دقیق تر اقدام به تدوین پرسشنامه محقق ساخته شده است. و با توجه به بکارگیری پرسشنامه محقق ساخته از آزمون تحلیل عاملی اکتشافی از طریق روایی سازه ای مورد تایید واقع شده است. جهت تدوین پرسشنامه ابتدا از طریق مطالعه پیشینه تجربی موجود و برخی از منابع مرتبط با مدیریت استعداد، مولفه های اصلی اثرگذار بر مدیریت استعداد شناسایی و احصاء شد. در این پژوهش از تحلیل عاملی اکتشافی برای گزینش تعداد عامل ها و ارزش ویژه کمک گرفته شده است. ارزش ویژه، مقدار واریانس از کل آزمون ها است که توسط عوامل استخراج می شود. بر مبنای این معیار، حداقل ارزش ویژه جهت انتخاب عامل، بزرگتر از یک می باشد. نتایج دو آزمون کی ام او و بارتلت برای انجام تحلیل عاملی برای داده های تحقیق بسیار مناسب بوده است. زیرا مقدار شاخص KMO برابر با 768/0 و میزان سطح معنی داری این آزمون 000/0 است. بنابراین می توان گفت داده ها از تناسب مورد قبولی برای آزمون تحلیل عاملی برخوردارند.جهت تایید پایایی ابزار پژوهش، پس از اخذ و تایید روایی ابزار (به شیوه روایی سازه ای) پرسشنامه احصاء شده در اختیار 30 نفر از اعضاء جامعه مورد پژوهش قرار گرفت و در نهایت پایایی پرسشنامه نیز از طریق روش آلفای کرونباخ به تایید رسیده است و آلفای کل 899/0 بدست آمد که موید پایایی بالای پرسشنامه بود. جامعه اماری این پژوهش شامل کلیه مدیران مدارس متوسطه شهر شیراز می باشند که در مجموع شامل 188 مدرسه در چهار منطقه آموزش و پرورش شهر شیراز را شامل می شود که بصورت تمام شماری اقدام به انتخاب مدیران این مدارس شده بود.

  یافته ها

  اجرای آزمون معادلات ساختاری نشان داد بالاترین ضریب مسیر مربوط به مولفه ارزیابی و کشف استعداد، جایگاه دوم مربوط به مولفه جذب استعداد، جایگاه سوم مربوط به مولفه حفظ استعداد ، رتبه چهارم ارتقاء استعداد و در نهایت در رتبه پنجم مولفه توسعه و آموزش استعداد قرار دارد. نتایج حاصل از اجرای آزمون رتبه ای فریدمن نشان می دهد با توجه به درجه آزادی (4) و کای اسکویر (139/856) و سطح معنی داری (000/0) نشان می دهد، مولفه های پنجگانه مورد بررسی دارای میانگین های متفاوت می باشد. بالاترین میانگین مربوط به مولفه جذب استعداد(میانگین 5) در رتبه نخست و در رتبه دوم مولفه توسعه و آموزش (میانگین 84/3)، حفظ استعداد در رتبه سوم (میانگین 41/2)، رتبه چهارم ارتقاء استعداد (میانگین 08/2) و در رتبه پنجم و انتهایی ارزیابی و کشف استعداد (میانگین 67/1) قرار دارد.

  نتیجه گیری

  نتایج حاصل از اجرای پژوهش نشان داد مولفه های متعددی همانند توسعه و آموزش، ارزیابی و کشف استعداد و ارتقاء استعداد بر مدیریت استعداد مدیران در مدارس اثرگذار می باشد. ضروری است در جهت ارتقاء سرمایه انسانی در آموزش و پرورش مدل مدیریت استعداد به صورت کاربردی به کار گرفته شود.

  کلیدواژگان: استعداد، مدیریت استعداد، مدارس متوسطه
 • نوشین فرامرزپور، محمدرضا فدایی* صفحات 959-970
  پیشینه و اهداف

  ریاضی یکی از دروسی است که در برنامه درسی برای همه دانش آموزان در نظر گرفته شده است. یکی از نگرانی های متخصصین آموزشی و معلمان ریاضی این است که چرا دانش آموزان در دوره اول متوسطه با روبه رو شدن با مباحث جبری در ریاضی دچار افت تحصیلی می شوند. این در حالی است که در ایران همه دانش آموزان باید جبر را یاد بگیرند، و معلمان باید به دانش آموزان کمک کنند تا در ذهن خود یک فهم عمیق و ماندگار از جبر برای کار کردن همراه با مهارت بیشتر در پایه های متوسطه و دبیرستان بسازند. از اینرو یک هدف مهم برای معلمان این است که با آگاهی در مورد اشتباهات به دانش آموزان کمک کنند تا مفاهیم و رویه ها را درست درک کنند. اما متاسفانه بعضی از معلمان فاقد دانش کافی در مورد تشخیص و رفع اشتباهات موجود و منشا آن ها هستند. پس شاید پیدا کردن و دانستن اینکه اکثر دانش آموزان چه بدفهمی هایی دارند و شناخت اشتباهات و دلایل ایجاد آن ها و آگاه کردن معلمان از این اشتباهات بتواند به دانش آموزان کمک کند که در یادگیری جبر موفق باشند. از اینرو پژوهش حاضر با هدف بررسی اشتباهات دانش آموزان در ساده کردن عبارت های جبری، و یافتن منشا این اشتباهات از دیدگاه معلمان ریاضی انجام شده است.

  روش ها :

   این پژوهش در زمره ی پژوهش های کاربردی می باشد و با توجه به هدف آن از نوع پژوهش های کیفی است. نمونه پژوهش شامل 14 نفر از معلمان ریاضی دوره اول متوسطه استان کرمان با سابقه تدریس بین12 تا 29 سال است که با بهره گیری از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. زیرا باید افرادی انتخاب می شدند که تجربه تدریس مبحث جبر در دوره اول متوسطه را داشتند. برای جمع آوری داده ها ابتدا با طرح یک آزمون از مبحث ساده کردن عبارت های جبری برای دانش آموزان پایه هشتم دوره اول متوسطه و استخراج موارد اشتباه، از طریق مصاحبه نیم ساختاریافته با معلمان ریاضی خواهان آن شدیم که پس از تشخیص نوع اشتباه دلایل رخ داد این اشتباهات را بیان کنند. تحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی انجام شده است.

  یافته ها

  در این پژوهش از دیدگاه معلمان، دانش آموزان به هنگام ساده کردن عبارت های جبری مرتکب 22 نوع اشتباه در ارتباط با توان، علامت مثبت و منفی، جمع، تفریق و ضرب اعداد صحیح؛ وصل کردن، اعمال مربوط به متغیر، باز کردن پرانتز، جملات متشابه و رعایت ترتیب عملیات می شوند. همچنین یافته ها نشان دادند که معلمان معتقدند عدم درک، درک اشتباه و یا درک ناقص مفاهیمی چون متغیر، توان، پرانتز و جملات متشابه؛ نادیده گرفتن علایم و نمادهای جبری؛ قوانین خودساخته دانش آموز در برخورد با توان و پرانتز؛ دخالت  مفاهیم جبری یادگرفته شده قبلی در یادگیری های جدید و بالعکس؛ محاسبه نادرست جمع، تفریق و ضرب اعداد صحیح سبب ایجاد اشتباهات دانش آموزان به هنگام ساده کردن عبارت های جبری می شوند.

  نتیجه گیری

  امروزه دانش آموز در یک وادی برهوت نیست که به دنبال دانش بگردد، او در اقیانوسی از اطلاعات شناور است و معلم ریاضی هم دیگر برکه آبی در بیابان به شمار نمی رود، او نیز مسافری در همان قایق دانش آموزان است که باید به آنان کمک کند تا جبر را معنادار یاد بگیرند. از آنجا که در جبر مفاهیم به صورت سلسله مراتبی شکل گرفته است و یادگیری هر مفهوم به فهم و درک دانش آموزان از مفاهیم پیش نیاز بستگی دارد، لذا زمانیکه معلمان در کلاس جبر با آگاهی کامل نسبت به دلایل ایجاد اشتباهات دانش آموزان حاضر شوند، تلاش می کنند که مفاهیم پیش نیاز، به درستی و بدون شکل گیری بدفهمی ها و رخ دادن خطاها توسط دانش آموزان کسب شوند. این کار خود باعث می شود دانش آموزان در حل مسایل جبری کمتر اشتباه کنند، اعتماد به نفس آنها بالاتر رود و در نهایت عملکرد بهتری داشته باشند.

  کلیدواژگان: اشتباهات جبری، ساده کردن عبارت های جبری، دوره اول متوسطه، معلمان
 • اسد حجازی*، رضا ساکی، سعدالله هاشمی، غلامعلی یوسلیانی صفحات 971-980

  پیشینه و اهداف:

   جایگاه مهم آموزش وپرورش در زندگی انسان قابل انکار نیست در این خصوص زندگی تحصیلی، یکی از مهم ترین ابعاد زندگی اشخاص است که بر سایر جنبه های زندگی تاثیر فراوان دارد. این موضوع موجب شده، پیشرفت تحصیلی دانش آموزان همواره دغدغه اصلی خانواده ها و به موازات آن آموزش وپرورش قرار گیرد. ازاین رو، شناخت عواملی که موجبات کاهش افت تحصیلی و بهبود و ارتقای پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را فراهم می آورد، همواره موردتوجه و تاکید است. با توجه به موارد مطرح شده، عمده ترین هدفی که در این پژوهش مدنظر است، بررسی عوامل فردی و شخصی، ویژگی دانش و دانستن، ویژگی مهارتی و ویژگی شخصیتی مرتبط با صلاحیت معلمان در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه سوم متوسطه نظری، بر پایه داده های امتحانات کشوری، به منظور تعیین سهم معلمان از دیدگاه دانش آموزان و معلمان و مدیران مدارس است. همچنین در این تحقیق سعی بر آن است از نتایج به دست آمده، راهکارهایی برای تربیت معلم در دانشگاه فرهنگیان و توانمندسازی کادر آموزشی مدارس ارایه شود.

  روش ها

  روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع علی مقایسه ای بود. جامعه آماری این پژوهش شامل استان هایی بود که بیشترین و کمترین پیشرفت تحصیلی داشتند. در این پژوهش نمونه گیری از دانش آموزان، معلمان و مدیران مدارس براساس روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انجام شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از روش های آمار توصیفی، آزمون t و تحلیل واریانس استفاده شد. ابزار اندازه گیری، پرسش نامه محقق ساخته سهم معلمان در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بود.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که برای استان های با پیشرفت تحصیلی بالا میانگین برای ابعاد ویژگی های فردی و شغلی، بعد دانش، بعد مهارتی و بعد شخصیتی به ترتیب برابر با (34/57)، (.72/27)، (10/43) و (79/40) بود. میانگین های به دست آمده برای استان های با پیشرفت تحصیلی پایین برای ابعاد ویژگی های فردی و شغلی، بعد دانش، بعد مهارتی و بعد شخصیتی به ترتیب برابر با (33/32)، (97/14)، (57/23) و (86/20) بود. نتایج آزمون تحلیل واریانس چندمتغیری نشان داد که بین استان های دارای پیشرفت تحصیلی بالا و پایین در ابعاد ویژگی های فردی، بعد دانش، بعد مهارت و بعد ویژگی های شخصیتی معلمان از دیدگاه آزمودنی ها تفاوت معناداری وجود دارد. با توجه به میانگین های تعدیل شده، معلمان استان های دارای پیشرفت تحصیلی بالا، نمره بیشتری در این ابعاد کسب کرده اند. بین استان های دارای پیشرفت تحصیلی بالا و پایین در ابعاد ویژگی های فردی، بعد دانش، بعد مهارت و بعد ویژگی های شخصیتی معلمان از دیدگاه آزمودنی ها تفاوت معناداری وجود دارد (001/0=p).

  نتیجه گیری

  ویژگی های فردی و ابعاد دانشی، مهارتی و شخصیتی معلمان بر ارتقای پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه سوم نظری تاثیر محسوس دارد. کابردهای متصور بر یافته های تحقیق حاضر آن است که؛ تعیین صلاحیت های مورد نیاز معلمان می تواند خطوط راهنمایی برای تعیین مسیر و استراتژی برنامه های تربیت معلم و آموزش ضمن خدمت معلمان باشد. با توجه به یافته های تحقیق به سیاست گذاران آموزش و پرورش و تربیت معلم پیشنهاد می گردد که در بازنگری برنامه جدید تربیت معلم و آموزش ضمن خدمت معلمان، به تاثیر صلاحیت های فردی، علمی، مهارتی و شخصیتی معلمان و افزایش سهم آن ها در برنامه های بهسازی و بالندگی حرفه ای معلمان و تقویت بعد نظارت توجه ویژه شود. این پژوهش با محدودیت هایی همراه بوده که ممکن است در تعمیم پذیری یافته های پژوهش تاثیرگذار باشند از آن جا که امکان کنترل متغیرهای مزاحمی چون هوش و جنسیت برای محققان وجود ندارد؛ این متغیرها تا حدودی در نتایج تاثیرگذارند، همچنین به دلیل محدودیت های زمانی و مکانی و صدور مجوزهای لازم، این پژوهش فقط در بین دانش آموزان پایه سوم متوسطه استان های خراسان جنوبی، مازندران، یزد، تهران، اصفهان با پیشرفت تحصیلی بالا و استان هایی که دارای کمترین پیشرفت تحصیلی هستند، از جمله؛ استان های بوشهر، هرمزگان، خوزستان، لرستان و سیستان و بلوچستان انجام شد. طبیعی است افزایش نمونه منجر به نتایج دقیق تری خواهد شد.

  کلیدواژگان: پیشرفت تحصیلی، دانش آموزان، سهم معلم
 • فریده کامیاب کهران، محمود طباطبایی*، مجید اسدی فارسانی، مسعود احمدخانی صفحات 981-990

  پیشینه و اهداف :

  در ادبیات صنایع دستی، هنر  فرش دستباف عبارت است از آنچه به وسیله دست از تار و پود بافته و پرزدار می شود. دو هزار سال فرهنگ و تمدن ایرانی و تمامی دستاوردهای فنی ایرانیان در عرصه هنرهای دستی، در فرش خلاصه میشود تا آنجا که ساختار معماری ایرانی را شبیه فرش میتوان دانست. با توجه به ارزش و اهمیت فرش دستباف و آموزش آن در ایران این موضوع را مورد بررسی قرار می دهیم که در ایران قالی بافی یکی از کهن ترین فعالیت های اقتصادی به شمار  می آید با توجه به این پیشینه  فرهنگسراهای شهرداری اقدام به تشکیل دوره های کوتاه مدت آموزش فرش بافی نمودند و هدف از انجام این پژوهش شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر در استقبال از دوره های کوتا ه مدت آموزش فرش بافی در فرهنگسراهای شهرداری تهران است. جامعه آماری در این تحقیق شامل تمام کسانی هست که از هنر فرش بافی استقبال می کنند. بنابراین جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه فراگیران و متخصصین رشته فرش در فرهنگ سراهای شهرداری تهران  است.

  روش ها

  روش تحقیق در این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت آن توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری در این تحقیق همه مردمی هستند که از هنر فرش استقبال میکنند.  روش نمونه گیری  بر اساس روش نمونه گیری خوشه ای بوده که در این روش نمونه آماری، فراگیران و متخصصین رشته فرش در10 فرهگسرای شهرداری تهران در نظر گرفته شد که تعداد فراگیران آنها  126نفر و تعداد متخصصین بافت فرش10  نفر و جمعا  نمونه آماری این پژوهش136 نفر می باشد.  برای اندازه گیری متغیرهای این تحقیق، از  پرسشنامه محقق ساخته برای استقبال از دوره های کوتاه مدت آموزش فرش بافی استفاده گردید. به منظور  پیاده سازی مدل ساختاری پژوهش از نرم افزار Smart PLS استفاده شده است.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که همه عوامل در استقبال از دوره های کوتاه مدت آموزش فرش بافی در فرهنگسراهای شهرداری تهران تاثیر دارد.

  نتیجه گیری:

   در این پژوهش هفت عامل برای استقبال فراگیران از آموزش فرش بافی در فرهنگسراهای مورد مطالعه بررسی شد که این هفت عامل عبارتند از تبلیغات، درآمد، زیبایی آفرینی، اصالت فرش ایرانی، علاقه، نیاز فرهنگی و فضای آموزشی که با نظرسنجی از اساتید خبره فرش دستباف و با توجه به وجود این رشته در فراهنگسراهای مناطق مختلف تهران و شناخت اولویتهای فراگیران با خاستگاه های متفاوت اجتماعی و فرهنگی و فعال بودن فرهنگسراهای متعدد در تهران بزرگ این نتیجه یافت شد که چهار عامل اصلی (تبلیغات، در آمد، فضای آموزشی و علاقه) که بیشتر در استقبال از دوره های کوتاه مدت آموزش فرش بافی موثر هستند، بررسی شود. که در نهایت مهمترین و بیشترین عامل تاثیر گذار بر استقبال از دوره های کوتاه مدت آموزش فرش بافی در فرهنگسراهای شهرداری تهران علاقه بوده و کمترین عامل تاثیر گذار تبلیغات می باشد.

  کلیدواژگان: فرش دستباف، استقبال، آموزش، فرهنگسراهای شهرداری تهران
 • احمد میرزاکوچک خوشنویس*، شادی ضیائی صفحات 991-1000

  پیشینه و اهداف:

   هدف دانشکده های معماری، پرورش نیروی کارآمد جهت سازماندهی فضای زیستی آدمی می باشد، اما متاسفانه شاهد عدم تحقق این هدف در فضای حرفه ای معماری هستیم. اصلی ترین دلیل بروز این مشکل در تفاوت نیاز جامعه ی حرفه ای با راستای آموزش معماران و تاثیر آن بر میزان توانایی دانش آموختگان دانست. در این راستا لازم است دانشکده ها تلاش کنند نیروهایی تربیت کنند که متناسب با نیاز واقعی جامعه و در جهت برآورده کردن آن نیازها باشند. با توجه به برنامه ی آموزش معماری در کشور و سرفصل آموزشی، سهم عمده ای از تربیت طراحی دانش آموختگان این رشته،  بر عهده دروس 5 گانه ی کارگاهی طرح می باشد. بنابراین ارزیابی روش تدریس تک تک این دروس حایز اهمیت می باشد. در بخش نخست این مقاله، مباحث درس طرح معماری 4 به لحاظ اهمیت ویژه ای که در آخرین سال آموزش آکادمیک معماری، داشته و جز نخستین تمرین های جدی دانشجو پیش از فراغت از تحصیل می باشد، مورد بررسی قرار گرفته و در ادامه، تاثیر روش آموزش استقرایی در طرح های نهایی، در جامعه آماری مورد نظر پژوهش(دانشگاه خیام مشهد) تحلیل می شود. فرضیه ای که مطرح می گردد این است که روش آموزش استقرایی می تواند منجر به خلق طرح های واقع بینانه، خلاقانه با روابط فضایی صحیح شود که پاسخگوی اهداف طراحی هستند.

  روش ها

  نمونه موردی پژوهش با استفاده از روش تحقیق ترکیبی بررسی شد. علت انتخاب این دانشگاه سابقه ی چندین ساله ی تدریس یکی از نویسندگان در این دانشگاه می باشد. با هدف انجام پژوهش کاربردی و به روش توصیفی-تحلیلی و پیمایش میدانی اطلاعات از طریق پرسش نامه بسته، مشاهده و مطالعات اسنادی گردآوری گردید. روایی پرسش نامه ها از طریق روش سنجش محتوا و در سه مرحله توسط متخصصین بررسی گردیده و برای سنجش ثانویه اعتبار اطلاعات از روش مثلثی استفاده شد. اطلاعات گردآوری شده توسط تحلیل محتوا، نرم افزار Spss و تحلیل های قیاسی و گرافیکی مورد بررسی قرار گرفت.

  یافته ها

  یافته های تحقیق نشان می دهند روش آموزش استقرایی می تواند منجر به خلق طرح های واقع بینانه، با روابط فضایی صحیح که پاسخگوی اهداف طراحی هستند، شود. همچنین این روش منجر به خلق طرح هایی قابل اجراتر می گردد، به میزان بیشتری از خیال پردازی فاصله داشته، بیشتر توانسته اند پاسخگوی مسایل سازه ای و اجرایی باشند، به اهداف مورد نظر در سرفصل آموزش طرح 4 قرابت بیشتری دارند، بیشتر توانسته اند میان ضوابط و احکام با ایده های خلاقانه طراحی ارتباط بهتری برقرار نمایند، کیفیت های فضایی طراحی شده در پروژه های طراحی شده با روش جزء به کل با موضوع طراحی قرابت بیشتری دارند، بیشتر توانسته اند به استانداردهای فضاهای عملکرد مورد نظر و روابط فضایی صحیح نزدیک باشند؛ اما در عین حال این طرح ها مانع پرورش خلاقیت دانشجو طراحی خلاقانه می گردد.

  نتیجه گیری

  با تغییر روش آموزش طراحی، در مواردی که فرضیه تحقیق به آن اشاره داشته است، تغییراتی صورت گرفته که بر اساس آن می توان برای روش مناسب فرایند طراحی تصمیم گیری نمود و رابطه معنی داری میان متغیر وابسته و متغیر مستقل تحقیق وجود دارد که وجود یک ضریب همبستگی خوبی میان روش آموزش فرایند طراحی و نتیجه طراحی را اثبات می کند. در پژوهش های آتی می توان به ارایه راهکارهایی جهت رفع ضعف این روش پیشنهادی در زمینه محدودسازی دانشجو در پرورش خلاقیت با روش های تکمیلی پرداخت  و مدل های آموزشی جدیدتری را پیشنهاد نمود.

  کلیدواژگان: آموزش استقرایی، طرح معماری4، فرایند طراحی
|
 • S. Hamedinasab, M. Ayati *, M.A. Rostaminejad, F. Seraji Pages 749-764
  Background and Objectives

  To use social media effectively, we need to identify and apply the implications of supportive theories using social media. Different learning theories provide a variety of interpretations of learning. Different learning theories lead to diverse orientations and outcomes in curriculum planning. Therefore, learning theories serve as a framework for guiding decisions during the design and implementation of the curriculum. The aim of this study was to identify the types of learning theories that support the use of social networks and to analyze learning theories on social networks in order to provide a theoretical basis for designing curricula.

  Methods

  For this study, qualitative content analysis method was used. The statistical population of this study consists of all valid documents related to the subject- supportive theories of learning in social networks- from 1995 to 2018 (n=30) selected based on purposeful sampling. The content of 30 documents were analyzed.  The analysis unit is the theme. To analyze the findings, the main and sub-classes were extracted after open coding. To ensure the validity of the research, the methods of review by members, triangulation of data sources and review by colleagues were used, and to ensure reliability, the agreement method between the two coders was used.

  Findings

  The findings showed a variety of context-based, community-based, and person-centered theories that support learning on social media. The findings also include four main categories: It showed the dimensions of social networks, network interactions, types of learning, and curriculum elements. It was shown that network communication in social networks includes social interaction, interpersonal communication and interactive communication with admin and teacher-student communication, which is broad and based on community sharing, central agreement and based on sharing ideas. Types of learning on social networks include; network learning, situational learning, problem-based learning, personal learning, and indirect learning. Elements of the curriculum include; network objectives, network content, network learning environment, network inclusiveness, and network evaluation. Network Objectives; features such as unpredictability, divergence, unpredictability, variability, nonlinearity, flexibility, value, reproductive and interactive. Network content has some features such as distributed knowledge, multiplicity of resources, reliable resources, accessibility, context-based knowledge, shared knowledge, inclusive knowledge, self-centered information, voluntary knowledge creation, interchangeable content. The network environment includes technical and educational features. Among the technical features of this environment, we can mention the diversity of language, the existence of communication tools, the possibility of customizing the message and simulating communication. The educational features of this environment also include; being rich is one of the tools of knowledge management, situational awareness, personalized information, open and flexible environment. The network learner is knowledgeable and up-to-date, independent and active, able to do several things together. The network learner is an actor, and social agent who processes, publishes, and manages knowledge on a regular basis. Evaluation on social media is a nonlinear process, formative, conscious, and continuous that is accompanied by the elimination of standard rankings and tests.

  Conclusion

  Based on the research results, it is suggested that those in charge of education use the coordinates of social network-based curriculum elements to design a curriculum based on social networks. For further research it is suggested that researchers implement the findings in an experimental environment to take a positive step towards the optimal use of social networks to learners’ learning outcome.The author(s). 

  Keywords: Learning Theories, Social Networks, Curriculum
 • F. Radmehr *, H. Rahimian Pages 765-774
  Background and Objectives

  Previous studies in Iran have explored the impact of using technology on improving students’ mathematical understanding. However, no study was conducted in relation to the impact of using technology on students’ mathematical misconceptions. This study explored the impact of using software in developing students’ misconceptions. In detail, the impact of using GeoGebra software on secondary school students’ misconceptions related to concepts such as angle scale, trigonometric angles, periodicity, minimum and maximum of trigonometric functions were explored using a two-tier diagnostic test. One of the novelties of this study is the use of a two-tier diagnostic test to explore misconceptions resulting from using the software.

  Methods

  The statistical population of this study comprises all grade 11 students of Golbahar and Golmakan in the academic year 2015-2016. Three classes were chosen from two different schools in these cities, one was considered as the control group (40 students) and the other two classes were considered as the experimental group (26 students). The instruments were a pre-test and a post-test (two-tier diagnostic test).‎ Four categories of misconceptions were identified based on the relevant literature and students’ responses to the pre-test. Finally, these misconceptions were analyzed by the chi-square test.

  Findings

  The findings showed that Geogebra software helped students in the experimental group enormously in understanding concepts such as periodicity‎, ‎identifying minimum and maximum of trigonometric functions‎, ‎and prevented developing misconceptions related to them. Analyzing students’ responses in the control group that received traditional teaching showed that several students did not able to calculate the periodicity of trigonometric functions. This difficulty observed both when students calculated the periodicity from the graphs and also when calculated the periodicity from the algebraic form of trigonometric functions. The strength of using the software includes observing many trigonometric graphs in the software environment, the ability to place trigonometric functions with different input on a coordinate axis and comparing them, and the manipulations performed by the students themselves on trigonometric graphs. These strengths prevented students from developing misconceptions about the concepts of frequency and minimum and maximum values. However, in relation to trigonometric angles‎, ‎using the software caused developing more misconceptions for the test group, and had no significant impact on preventing misconceptions in relation to the scale of angle‎. It seems due to the nature of the angle scale, in which the conversion from radians to degrees (or vice versa) is done by a series of mathematical operations, using Geogebra could not impact students’ misconceptions in this matter.

  Conclusion

  The results of this study indicate that teachers should be very cautious in selecting and using teaching aids in the classroom to prevent developing mathematical misconceptions associated with using the teaching aids. Therefore, we recommend mathematics education researchers and mathematics curriculum planners to conduct several studies on different softwares frequently used in mathematics classes, determine the pros and cons of these tools, and share their results with mathematics teachers. Sharing these results will help mathematics teachers to adapt their teaching accordingly based on the findings of these studies.

  Keywords: Educational Software, Geogebra, misconception, Trigonometric Functions, Upper secondary school students
 • M. Rashki *, M. Arabanani Pages 775-790
  Background and Objectives

  Teaching-learning is essential for the development of creativity and sustainability of the needs of modern cities, and the intelligent learning environment has been created to respond to the needs of the new knowledge society in smart city design. Community quality is a challenge for smart city development; Because in the social field, the quality of society with a professional approach is not used comprehensively and systematically. The quality of society is based on the quality of organizations, universities, educational institutions and collaborative learning.The purpose of this study was to identify and rank factors affecting smart city design with educational approach.

  Methods

  In this research, a researcher-made questionnaire was used to collect data. The statistical population of the study included all high school teachers and educators in Zahedan city. In the first step, by studying valid scientific and citation sources, while sufficiently familiar with the concepts and definitions of smart city, development of smart city and the factors affecting it, a preliminary list of factors affecting the smart city was identified with an educational approach. In this study, the indicators in terms of structure and practical procedures in smart city learning were identified and accordingly the research questionnaire was designed and compiled and provided to the tutor and consultant who was used to collect data after the corrections and then with Using Cronbach's alpha method, the reliability of the questionnaires was calculated. Simple random sampling method was used. SPSS 21 software was used to analyze the data. Cronbach's alpha coefficient of the questionnaire was found to be  0.84. Data analysis was done by logistic regressions method.

  Findings

  The education industry changes and enhances urban services, and this value-added and driving force industry can be identified as an advanced industry in the smart city. The results showed that intelligent governance (9.526), ​​intelligent interaction and integration (8.926), intelligent people (8.875), infrastructure (8.872), human resources (7.757), technology acceptance (7.567), the smart economy (7.236) and the medium of electronic interaction based on multimedia content (5.765), respectively, have the most importance in the establishment of smart city.

  Conclusion

  In order to build a smart city education system, the process of encouraging citizen participation and creating different communication channels is critical. The "smart city" label is not limited to cities that simply adopt high technology. The ultimate goal of the smart city development include: improving the quality of life of individuals, families and local people through advanced information and communication technology and education systems through the creation of a communication channel between citizens can create systems that enhance smart integration.  The learning structure in the process of developing smart skills in smart schools needs to be rebuilt. The essence of the smart city is the promotion of social cooperation, social networking and social participation, and it transforms community members into using smart learning as a tool to better comply with social behavioral norms. Collaboration and development of information technology removes barriers to the sharing of information and knowledge, as well as the learning frontier in smart schools, and creates three changes. The first is to change teaching methods; The second is the reconstruction of the knowledge system and the third is the influence on the formation of a new generation of learning methods among students.

  Keywords: Smart city, Smart Schools, smart learning, Intelligence, smart city deployment
 • M. Rostaminezhad *, M. Mohammadi Pages 791-799
  Background and Objectives

  Certainly we all know that due to the diversity and multiplicity of different media around our children, today their taste for learning has changed and there is no choice but to use technology in education and use tools and methods of teaching based on multimedia. Today, in addition to textbooks, multimedia, digital teaching and learning environments have also come to the educational support of learners. While we all know that the use of computers and multimedia alone does not have an educational effect, but combines it with a good educational and self-learning thinking that is applicable. Meanwhile, in disciplines such as computer, where teaching is software-based and the teacher is required to teach a software, at the same time provide his training directly on the relevant software, lessons and multimedia There are some that have been prepared and produced that teachers use for teaching and students for learning, along with specialized textbooks in the field, as a source of teaching aid, but the most important point in designing these tools and multimedia is not to use them. It is a suitable educational approach along with efficient educational design. One of the appropriate educational models and approaches for this purpose is the model of constructivism. This model is based on an issue, question or project as the focus and support and mental systems. The student's goal is to interpret the problem or solve the problem or complete the project. In order to reflect on action, students must imitate the performance that has been modeled for them, and teachers must re-demonstrate student performance so that students engage in action-reflecting. Modeling strategies focus on how experts work. In addition, for project-based training, there are three practice-based, position-based, and project-based models. In this study, after designing a multimedia software with a project-oriented constructivist (PBL) approach. , Which generally uses two models of practice-based and project-based learning, finally, the extent of the impact of multimedia with a project-based approach on learning memory learning of tenth grade students in the field of computer science in Birjand city has been investigated Mathods: The study design is quasi-experimental. The statistical population of this study consists of all second grade boy students of technical and vocational schools in Birjand. The sample was divided into experimental and control groups, which 25 participants in each. The experimental and control groups were trained with multimedia and traditional methods, respectively. Students' academic achievement was measured by teacher-made tests (pretests and the posttests) and their reliabilities were estimated using Cronbach's alpha estimated to be %77. Data were analyzed through inferential statistics (Analysis of variance with repeated measures and Covariance).

  Findings

  The results indicated that the impact of project-based multimedia training on students' learning-retention had more positive effect (68.5% in comparison to the traditional method.

  Conclusion

  The present study shows that computer-based Constructivism with project-based approach affects both low level of learning (knowledge, understanding and use)  and high level of learning ( analysis, evaluation, and creation) and retention among students in vocational and technical schools.

  Keywords: Multimedia, Constructivism, PBL. Learning
 • T. Shaverdi *, H. Heidari, M. J. Chitsaz Ghomi Pages 801-812
  Background and Objectives

  One of the important indicators in measuring the quality of education is the academic performance of students, which is important from a scientific and practical point of view. Extensive studies have been conducted worldwide on how social networks affect the quantitative academic performance of their students. Many studies on the denial of social media have concluded that these networks have a negative impact on the younger generation and students. These researchers believe that virtual social networks have an effect on students' annual grade point average, drop in academic grades, writing style and spelling, decrease in English language standards, etc., and have measured these variables separately with the use of social networks among students. At the same time, others believe that the emergence of social media has a positive trend on students' performance and their achievement of high grades. These studies have also found that these students spend most of their time doing their homework and research in this way. Therefore, in the review of previous studies, both approaches are discussed separately. The main purpose of this study is to be aware of the impact of virtual social networks on the quantitative academic performance of female high school students. Sub-objectives are to examine the extent of students 'dependence on virtual social networks and awareness of the impact of using virtual social networks on students' quantitative academic performance.

  Methods

  In this research, a survey method has been used and the sample population includes 855 female students of high schools in Tehran. The data gathering instrument is Jeffrey Single's Social Media Dependency Questionnaire, including academic quantitative performance, social networks addiction, educational use, and grammar, writing, reading, and course questions. In this study, descriptive tests (percentage, mean, and analytical tests (chi-square, Pearson correlation coefficient and t-test) were used.

  Findings

  The findings show that there is no relationship between the students' last year GPA and their academic quantitative performance and their use of the online social network; but there is a relationship between their GPAs and their scientific information exchange (test questions) and with their use of online social networks. The findings show that there is no relationship between last year's students' grade point average and their poor academic performance using a virtual social network. There is only a relationship between their grade point average and the exchange of scientific information (exam questions) through social networks. There is also a link between social media use and poor academic performance, social media addiction, learning and receiving questions and course questions. However, the effect of social networks on the quantitative performance of students is moderate and its effect on other educational activities of students is low.

  Conclusion

  Online social networks can be used as an appropriate way of interaction between students, as well as between teachers and students to convey scientific content, share questions and problem-solving skills, and help each other understand the correct path to problem solving. Although in this study, the use of virtual social networks does not have a negative effect on students' quantitative academic performance, but it should be noted that membership in these networks as a group and as a channel if it creates dependency and students spend a lot of time in their school hours. Can affect the quantitative academic performance of students.

  Keywords: students, online social networking, Quantitative academic performance, Girls, Middle High School
 • V. Salehi *, B. Ghanbari Pages 813-820
  Background and Objectives

  With the increasing importance of instructional multimedia and the use of their interactive and unique features in the teaching-learning process, we are witnessing the design and production of this technology and its use in teaching courses and different levels of the educational system. Cognitive load theory, as one of the theories related to information processing, is one of the most effective theories in instructional design and an effective guide for designing multimedia and other instructional materials. The basic premise of this theory is that learners have very limited working memory capacity to process when facing with new information. The purpose of this theory is to predict learning outcomes by considering the capabilities and limitations of human cognitive structure. Cognitive load theory is based on the idea that the design of instructional materials should be based on our knowledge of how the human mind works. Based on this assumption, the various processes of acquiring knowledge and understanding are explained based on the load they place on the human cognitive system (which is an active system with limited information processing capacity). Because this theory links the design features of instructional materials to the principles of human cognitive processing, it can be used in a wide range of learning environments.The present study aimed to compare the effects of Merrill and Gagne's instructional design models on students' cognitive load, learning and instructional efficiency in Science lesson.

  Methods

  The study was quasi-experimental with pretest and posttest design with two experimental and one control groups. The statistical population consisted of all male students of the sixth grade elementary school of Qazvin. The sample including three 30 students’ classes were selected through convenience sampling procedure and the classes randomly assigned to experimental and control groups. The materials and instruments included instructional multimedia contents, learning tests, and cognitive load assessment scale. The first experimental group studied the multimedia based on the Merrill model, the second group studied the multimedia based on the Gagne model and the control group studied non-model multimedia. Data were analyzed by using analysis of covariance (ANCOVA).

  Findings

  The results of the study showed that multimedia based on the Merrill instructional design model compared to multimedia based on Gagne instructional design model and non-model multimedia, has led to less cognitive load, more learning and instructional efficiency. Also, multimedia based on Gagne's instructional design model compared to non-model multimedia led to less cognitive load, more learning and instructional efficiency.

  Conclusion

  One of the concerns of educational designers in the process of designing the content of multimedia educational materials and other learning materials has always been focused on the appropriate selection of instructional design models. Since there are different models for instructional design of learning materials, to choose a suitable model, one should rely on theoretical foundations and the results of research conducted in various theoretical areas, including cognitive load theory. According to the findings of this study, it is suggested that in order to reduce the cognitive load and increase students’ learning, Merrill instructional design model would be used in designing instructional multimedia content.

  Keywords: Instructional multimedia, Instructional design model, Cognitive load, Learning, Instructional efficiency
 • M. Ghodoosi *, F. Mirsaeedi, H. Koosha Pages 821-834
  Background and Objectives

  Nowadays, significant advancements in information technology and communication field in different societies are seen. Given that these advancements, universities as a leading institution in the field of science, have moved towards electronic processes in the management of education and educational environments, there are databases with a large amount of information. By analyzing this massive data of educational systems, methods can be provided to improve the educational status of students. Educational data mining has sought to discover the knowledge contained in the data of the educational system. One of the applications of educational data mining is to predict students' academic performance. Predicting students' academic performance and providing useful solutions is of particular importance in the success of educational systems and can help managers make the right decisions to increase the efficiency of the educational system and better student performance. The purpose of this paper is to identify the effective indicators on academic performance, predict students' academic status using data mining techniques, and finally present a new trend for modifying unit selection and educational strategies to increase the efficiency of the education system.

  Methods

  steps of this research are determined according to CRISP model. In current research, Databases containing 9 datasets of specialized courses in industrial engineering were used. The students' grade was bachelor's degree. Indicators affecting student performance have been identified based on previous researches and expert opinions. Demographic data and academic records of undergraduate students are entered in database. After data preprocessing, 13 attributes are selected, different models were proposed to predict student's academic status in the next semester. Then, a comparison between the results of 4 different algorithms has been done.

  Findings

  All 13 attributes are identified to be effective according to information gain and gain ratio. This 13 attributes as follow: GPA, Total passed units, Number of conditional terms, Type of admission, Marital status, Gender, University admission year, Living place , Age, Current semester, Prerequisite course score, instructor of the course, Repeat the course. Between of 4 considered models, the Logit Boost algorithm is known as the best model in categorizing in two class and multi-class according to the accuracy rate and ROC.

  Conclusion

  Because of acceptable performance of data mining algorithms, the use of these algorithms in predicting student performance is appropriate and the proposed model can be used as a support tool for decision making in educational systems. Finally, according to the obtained results and the opinion of academic experts, the unit selection process was redesigned. The proposed model can be used as a decision support tool in educational systems. Finally, due to the results obtained and the opinions of the academic experts, the process of unit selection was redesigned. The presented process uses the available data in educational systems and data mining science, provides useful knowledge to decision-makers to make the right and appropriate decision. Decision makers can make appropriate decisions by examining the predictions made by the data mining algorithm and obtaining useful information, in order to make the educational system more efficient.

  Keywords: Educational data mining, unit selection, academic performance, Logit Boost
 • Z. Kalantarnia, A. Shahvaran Semnani, M.H. Behzadi *, M. Rostami Mal Khalifeh, M.R. Mardan Beigi Pages 835-846
  Background and Objectives

  Educating creative people is one of the important goals of educational systems. Undoubtedly, using educational models appropriate to educational content provides a suitable platform for achieving this goal. Innovative and 5 E patterns lead to increasing student creativity. In the innovation model, the student tries to look at the problem with a new perspective and turn it into a familiar problem by analogy and simile. In the 5E inclusive model, the student discovers relationships, solutions, and concepts through participation in a variety of activities. The aim of the present study was to investigate the effect of educational interventions based on innovation and 5E patterns on the academic performance of 9th grade students’ geometry.

  Methods

  The research method was quasi-experimental in which pre-test, post-test design with control group was used. From the statistical population of 9th grade female students of Tehran public high schools, 3 classes, each class included 30 students as a sample, were selected by convenience sampling method. Then two classes were randomly selected as experimental groups of innovation and 5E and one class as control group. Data collection instruments included researcher-made performance tests tailored to innovation models and 5E, while the reliability and validity of these tests were assessed only for group 5E and the results were generalized for innovation groups and 5E. In order to collect the data, at the first phase, performance pre-tests based on the basic geometric concepts were administrated for innovation, 5E and control groups. Then, the content based on innovation and 5E patterns and the traditional method for innovation, 5E and control groups were implemented by the researcher in 8 sessions for 60 minutes in five consecutive weeks. Finally, the researcher-made post-test based on the geometric concepts was run for innovation, 5E and control groups. To analyze the data descriptive statistics (including mean and standard deviation) and inferential statistics containing Kolmogrov Smirnov (to check the normality of the data) and the ANOVA were used by SPSS statistical software.

  Findings

  The results of the research in the descriptive statistics section showed that the mean difference between the pretest tests of the performance tests of the innovation groups with 2.73 and 5E with 3.16 compared to the control group with 0.42 showed significant differences. Also in the inferential statistics section, the results of the ANOVA test for pretests of the innovation, 5E and control groups indicated that the academic level of the students of innovation, 5E and control groups was the same. (0.05 <0.963). The results of the ANOVA test for post-tests of innovation, 5E, and control groups showed that 5E and innovation had a positive effect on the performance of 9th grade students in geometry. (0.00 <0.05).

  Conclusion

  The use of innovation models and 5E led to students’ performance, so the educational system should emphasize the use of the methods that aim to increase interaction and cooperation between students. Therefore, it is suggested that the necessary training should be introduced in the curriculum of teacher training in order to get acquainted with and apply active teaching methods such as Baybi. Also, the content of textbooks should be organized based on active teaching methods, so that these methods can be taught and implemented in teaching materials. This research has been accompanied by limitations that may affect the generalizability of the research findings. Because it is not possible for the researcher to control disturbing variables such as intelligence and gender, these variables have some effect on the results. Also, due to time and space constraints and the issue of necessary permissions, this study was conducted only among 9th grade female students. Naturally, increasing the sample will lead to more accurate results.

  Keywords: Education, Synectics Model, 5E model, performance, Geometry
 • A. Habibi-Azar, J. Keyhan *, B. Talebi Pages 847-866
  Background and Objectives

  Research findings about the application of information and communication technologies in classroom has shown that despite the efforts had been done and the large amount of costs spent for empowering teachers' computer skills, but these activities have not been able to create desired changes in the role and activity of teachers in schools. Therefore, the purpose of the present study was to study the phenomenological process of Iranian teachers' ICT competence in order to present a native model.

  Methods

  This was a qualitative phenomenological research, because the lived experiences of teachers in achieving technological competence in the classroom have been used to explore the objectives of the study. The statistical population of this qualitative study were all teachers in Urmia city. 22 teachers (13 females and 9 males) were selected by non-probability purposeful sampling method with considering the desired characteristics and theoretical saturation based-rule. Participants who engaged in 17 different schools including public, board of trustees, smart, nonprofit, and rural schools, were selected. The data collection tool was semi-structured interview. Voice recording and note-taking (with emphasis on voice recording), as Two techniques for gathering data, were used. George's (1970) four-step coding approach were used to analyze the data. The coding process was performed in MAXQDA10 software.

  Findings

  The findings of the qualitative analysis indicated that the process of teachers ICT-competence can be organized into five components, including; 1) motivation/ tendency/ interest in teachers including the following sub-components: “Changing in teacher’s salary”, “Changing teachers’ position”, “Create need”, “Classification of teachers based on the prior knowledge”, “Pay attention to the timing of the courses” , “Changing the look to the teaching profession” and “Choosing the right professor”; 2) planning, including the following sub-components: “Teachers Rating (Needs Assessment)” , “Determining curriculum (educational topics)”, “Choosing the right professor”, “Locate the right place” and “Determine the right time”; 3) beginning of the learning process including the following components: “Hardware training”, “Software training”, “Problem-solving training”, “Information literacy training”, “Facilitate access to educational resources” and “Support”; 4) implementation of the learning process including the following sub-components:  “In-service preparation courses”, “In-service training courses”, “Specialized school courses”, and “Out-of-school courses” and 5) " institutionalization of technology competence " including the following sub-components:  “Problem-solving training’, “Formalize collaboration between teachers” and ‘Formalize follow-up courses for teaching and learning”.

  Conclusion

  This model is presented by looking at the needs of teachers, the conditions and Organizational structure of education, the facilities of schools, the status of courses, the cooperation between teachers, and so on. In this model, all the influential factors in the process of acquiring information and technology competence by teachers have been included and based on the content of the interviews, each of them has been considered in the relevant step. Although it could be organized these components or steps in hierarchical or step-by-step structure, but in many places it is possible to go back and start from the previous step. It is hoped that this model will be a step towards developing an appropriate model in the field of staff technology competence for the Education Organization and other organizations.

  Keywords: Competence, Technology, Teachers, In-Service, Training
 • N. Mohammadhasani *, S. Asadi Pages 867-875
  Background and Objectives

  Problem solving is one of the important ideas in mathematics instruction. According to the National Curriculum Document, the ability to solve math problems and apply it to real problems should be one of the most important skills of a high school students; However, the evidence show the lack of attention to the Problem solving and its applications in Iranian mathematics instruction, and the evidence for this claim is the poor results achieved by Iranian students in international exams. One reason is relying on inefficient teaching methods and neglecting to design learning environments based on modern technologies; Learning environments based on the findings of learning sciences and the learner-centered approach. One of the technology-based environments that broadly supports learning interactions is Computer Supported Collaborative Learning (CSCL). CSCL is the new usage of computers in education to facilitate collaborative learning through computers and explores how computers can help learners in small groups in learning communities. In addition, the use of math software is another important element of enrich environments in math instruction and enhances students' ability to deeply understand various concepts and their aspects in life; In particular, dynamic mathematical software that strengthens multiple representations and make divers in learning methods, making learning faster and deeper. In previous studies, no research has been done to investigate the effect of combining two factors of collaborative learning and dynamic mathematical software, especially in online learning, so the aim of this study was to investigate the effect of designing a computer-based collaborative learning environment and the dynamic math software on problem solving skills.

  MethodS

  This study was performed by a pre-test and post-test experimental design. The statistical population was all 10th grade male students in Nazarabad city of Alborz province in the academic year 2017-2018. The statistical sample was selected by multistage cluster sampling (n = 96) and the participants were randomly assigned to three groups. The instructional design model for all three groups was Jonasson's model of constructivist and problem-based learning environments. In the control group, the participants learned by mentioned model in conventional method, the experimental group 1 used the model through individual learning using dynamic mathematics software and in the experimental group 2; the model was integrated with CSCL using dynamic mathematics software. The research tool was research-made test of mathematical problem-solving skill. The ANOVA test was used to analyze the data.

  Findings

  The results confirmed that, although learning in CSCL environment (M=16.33) and individual learning using dynamic mathematics software (M=14.2) are both effective in enhancing students' math problem solving skills, the effect of CSCL was more than the individualized learning method (P <0.05). The present study also emphasized on the appropriate instructional design of the learning environment with adherence to the principles of the theoretical framework adopted, as in the present study for all groups Jonasson's model of constructivist and problem-based learning was used to design the environment.

  Conclusion

  According to the results, CSCL design and dynamic mathematics software can be used to increase the mathematical problem solving skills.

  Keywords: Computer-supported collaborative learning( CSCL), Constructivist Instructional Design, Dynamic Mathematics Software, trigonometric Problem Solving
 • E. Badiee, M.R. Nili *, Y. Abedini, B. E. Zamani Pages 877-890
  Background and Objectives

  The rapid growth of science and technology and the subsequent emergence of e-learning have revolutionized education. Also in this period, becoming aware of how the brain functions during the learning process has had important effects on training and learning. Educators are looking for ways to the most usage of technology-based facilities and new findings in educational neuroscience to obtain the optimal learning, especially in difficult subject matters such as computer programming course, which are associated with the problem-solving process. The aim of this study was to investigate the effect of electronic courseware designed based on the brain based learning principles on problem-solving performance and motivation of the students in computer programming course.

  Methods

  This research is a quasi-experimental study, and was conducted with a pretest posttest control group design. In this study, sampling was done by cluster sampling method and thus 60 female students of the eleventh grade of computer fields of vocational schools in Isfahan were selected to participate in the study. Participants were randomly divided into 3 groups of 20 (experimental, control 1 and control 2). A literature review was conducted to identify the brain based learning strategies. Based on the lesson objectives and the strategies derived from the principles of brain based learning, an electronic courseware was designed and developed by the researcher and the expert team. The validity of this courseware was confirmed by experts. The intrinsic and extrinsic motivation subscales of Pintrich et al.'s questionnaire as well as a teacher-made computer programming problem-solving test were used as data collection tools, which were used as a pre-test and post-test, before and after the training, in all 3 groups.  The same content from the computer programming course was taught in all three groups. In the experimental group, in addition to the conventional method, an electronic courseware based on brain based learning strategies was used. In the first control group, in addition to conventional method, a non-brain based electronic courseware was used. The second control group was trained only in the conventional method.

  Findings

  The research data were analyzed using univariate covariance analysis on problem-solving performance test scores and multivariate covariance analysis on intrinsic and extrinsic motivation scores. The results of the study showed that the problem solving performance of experimental group was significantly better than the control 1 and control 2 groups (P <0.05) in computer programming course. Also, the extrinsic motivation of the experimental group was significantly higher (P <0.05) than the first control group. Based on these findings, the use of non-brain based courseware significantly (P <0.05) reduced the extrinsic motivation of control group 2 students compared to control group 1.

  Conclusion

  The use of electronic courseware designed and developed based on brain based learning principles has a significant impact on increasing student computer problem solving performance. Also, the application of brain based learning principles in designing and developing the electronic courseware makes more external motivation in the users of this courseware than the users of typical courseware while learning.

  Keywords: Brain based learning, Electronic courseware, e-Learning, Problem Solving, motivation
 • F. Davari, M. Vahidi Asl *, P. Alikhani, M. Rezaeizadeh Pages 891-900
  Background and Objectives

  Oral presentation is a key competence for success in the diverse work environments that academics need. It is recommended as part of a higher education curriculum. The role of technology in improving oral presentation skills and especially facilitating feedback, is significant. In particular, the combination of serious game and virtual reality is a new area of ​​research that is a modern alternative to traditional skills training. The interactive digital environment, real-time feedback, the realism of the learning scenario, the direct experience, and the persistence of the knowledge gained are some of the virtual reality opportunities for skills training. It should not be overlooked that insufficient budget, negative attitude of users about their physical and psychological condition after experiencing virtual reality, and poor technological design of virtual reality environments are also among the limitations of this technology. However, recent meta-analyzes confirm the influence of virtual reality in learning environments. Accordingly, the purpose of this study was to measure the impact of virtual reality on a serious game with the serious purpose of oral presentation training.

  Methods

  We designed and developed an SG and conducted a quasi-experimental study with a post-test on 32 graduate students. The research question we sought to answer was “to what extent can VR impact the effectiveness of SGs in oral presentation training?” The authors also analyzed the cost-effectiveness of incorporating VR elements. The game focused on three key skills, eye contact, walking around while presenting, and time management. The experimental group played the game with the HTC Vive VR system and the control group played the same game with an HD display, a keyboard, and a mouse. In addition to that, we collected in-game data while players were playing the game. Mann-Whitney U test and Student's t-test were used to compare the two groups.

  Findings

  Results revealed that VR elements did not have a significant impact on the demonstration of the players' eye contact skills but they increased players' tendency to walk around the virtual environment. Analysis of players’ performance regarding time management skills showed no significant difference between the two groups.

  Conclusion

  It is concluded that even though playing the serious game with an HD display, a keyboard, and a mouse can be effective, turning the game into a VR experience would result in further improvement in the demonstration of some of the presentation key skills (walking around while presenting). However, creating a VR experience requires developers to spend more time and resources into developing the game. According to researchers, creating a VR SG for improving oral presentation skills allows for training to be done in the context that it occurs within. Moreover, the VR SG can be effectively used to overcome public presentation nerves. Also, due to the challenging economic situations outside the university and the need to benefit from communication skills and oral presentation, a serious game based on virtual reality can improve the indicators of oral presentation. Achieving this requires higher education attention to interactive technologies such as virtual reality.

  Keywords: Training, Oral Presentation, Higher Education, Serious Game, Virtual Reality
 • G. Ahmady, M. Saberi, F. Ahmadi * Pages 901-913
  Background and Objectives

  Education in today's world has a different meaning from the past, so there should be changes in the attitude and teaching method of teachers. Nowadays, teaching basic sciences is of special importance, and this issue requires teachers to be taught new teaching methods that make them learn these subjects better, including physics. Numerous studies have shown that increasing scientific reasoning leads to success in learning content knowledge. So, instead of considering several physics training courses to learn content knowledge, special teaching methods such as reasoning can be created in students with new teaching methods so that they can learn more spontaneously and keep pace with the development of science and technology. Formation. The relationship between teaching methods and the development of scientific reasoning has been extensively studied and it has been shown that the active teaching method enhances the abilities of scientific reasoning. Group discussion teaching is one of the methods of inclusive education that uses this method; learners actively participate in discussions and give them the opportunity to share their opinions and experiences with others. This article examines the effect of discourse-based education through group discussions on students' ability to reason scientifically in physics.

  Methods

  This research is a quasi-experimental pre-test-post-test with a control group. The statistical population is all 10th grade female students of the second year of high school in Isfahan in the 2017-2018 academic years. The sample of this research was selected by multi-stage cluster sampling method. Measurement tool, a test to assess students' ability to reason scientifically in physics as a researcher-made with a reliability of / 76. Using the opinion of experienced professors in the field of physics education, its questions were content narrated. Each question was designed as four options and students were asked to write their reason in a descriptive way to select the desired option to further examine their type of argument. To score, Miyazaki (2000) model is used, which includes four different levels of reasoning in mathematics. In this study, the total score of each student is considered as the level of his physical reasoning ability. Since the answers to the questions were asked descriptively, to reduce the effect of the teacher's judgment, Cronbach's alpha was used for the correctors, which was 0.82.

  Findings

  In the descriptive statistics section, the studied variables were analyzed using statistical index tables, mean and standard deviation, and in the inferential statistics section, the research hypotheses were analyzed using analysis of covariance and Pearson correlation coefficient. The results showed that the ability of physical reasoning and inferential reasoning of students in the experimental group is higher than the control group, but teaching through group discussions did not change much in the level of inductive reasoning of students.

  Conclusion

  According to the research findings, there is a significant and inverse relationship between the ability of both deductive reasoning and inductive reasoning in both groups of testing and evidence, meaning that by increasing the ability of inductive reasoning, students use less inductive reasoning to answer questions. Therefore, teaching through group discussion has been able to have a positive effect on students' reasoning ability in answering physics questions.

  Keywords: Discussion, Group discussions, Physical reasoning, Inference argument, Inductive reasoning
 • M. Baradaran *, M. Taghibaygi, A.H. Alibaygi Pages 915-936
  Background and Objectives

  Metacognition as an individual's knowledge about how to learn in agricultural higher education centers should be taken into consideration because the familiarity with metacognitive topics and its role in the process of teaching learning in agricultural higher education centers is an attempt on the part of the educators to take an effective step so that they can play an influential role in the effectiveness of the country's agricultural higher education system. The education that is based on metacognition leads to lifelong learning in the learners in a way that cultivating such a trait in agricultural students leads to curiosity, responsibility, and the flourishing of creativity in them. In fact, by using the right methods of learning and studying (metacognition), agricultural learners and students can learn the material that is related to their field of study better and more easily.

  Methods

  The present applied research was a kind of descriptive survey method. The statistical population of the study were the faculty members of Agriculture at Shahid Chamran University (N = 82) and the faculty members of Khuzestan University of Agricultural Sciences and Natural Resources (N = 85) from which all the information was collected. The research tool was a researcher-made questionnaire that in the first stage of its design, due to consultation with the research team and based on the theoretical foundations, the most important components of higher education and agriculture were identified. After determining these components, the criteria for each componentwere identified based on the theoretical foundations. The markers were identified during three Delphi stages through conducting interviews with 15 metacognitive experts. The method of selecting experts was in the form of snowballs. In the first stage, based on a review of the theoretical foundations and the viewpoints of the experts (in the form of open-ended questions and interviews), the indicators were identified for the main components related to metacognition. In the second stage of Delphi, a new questionnaire was prepared based on the Likert scale of five sections. After collecting the second stage questionnaires and analyzing the answers, the items with an average of 3.33 and above that were confirmed. The approved items were used to design the third stage questionnaire and to indicate the agreement or the disagreement of the experts. Having done the date analysis, those indicators with which 66% and above were finally approved.

  Findings

  The results showed that the agricultural higher education system of Khuzestan province is in an unsuitable level in terms of all components of metacognition except educational planning and educational environment. Examination of the current situation of agricultural higher education based on the identified indicators showed that in the components of the  curiculum, education management and inservice training courses, planning, evaluation, educational environment and teaching based on the amount of one-sample t-test, there is a significant difference between the real value and the assumed value. The course has two criteria of participation and justification that the value of the t-test showed that there is a significant difference between the two real and assumed values. The component of education management and in-service training courses has two criteria of empowerment and justification and the t- test shows a significant difference between the real and the assumed value. The evaluation component has two criteria of participation and performance that the value of the t-test showed that there is a significant difference between the two real and assumed values. The component of the educational environment also has two criteria of motivation, facilitation- interaction in a way that the value of the t-test in all these three criteria shows a significant difference between the amounts of the two real and assumed values. The teaching component has three criteria, namely before teaching, during teaching, and after teaching. The value of the t-test shows a significant difference between the two real and the assumed values. The results of the F-test show that there is a significant difference between at the level of 0.001 between the academic rank of the respondents at the level of 0.005 and between the field of study of the faculty members in terms of performing the tasks that are related to metacognition.

   Conclusion:

  In the components of the curriculum, education management and inservice training courses, educational evaluation, instructor or teaching duties, educational planning and learning environment, the current situation is not at an appropriate level. This means that the various indicators of metacognition are not properly observed in these components. Given the importance of these components in agricultural higher education in order to achieve its macro goals and vision, the system should be reviewed and revised based on the indicators that are of significance and priority. It is necessary for the policymakers and planners of agricultural higher education to consider the indicators related to the main components of the system which have been identified in this research in planning and designing the educational programs. The Policymakers and planners are advised to change the educational system in a way that the dominant  atmosphere in the classrooms would be participatory and cooperative and the content of the books be adjusted in such a way that critical thinking as a strategy of deep learning can be facilitated.

  Keywords: Meta-cognition, Faculty member, Higher Education, Agriculture
 • S.K. Banihashem * Pages 937-948
  Background and Objectives

  Learning analytics is a new and promising field of study in education that seeks to capture, analyze and report data about learners and their learning environment for the purpose of optimizing learning and its environment. Data and analytics are the two main keywords for learning analytics in which data is the feeder of analytics to provide evidence-based insights about teaching and learning. Although learning analytics has been of interest to many scholars during the last decade, little research has been done to provide a comprehensive framework of learning analytics. This study is aimed at identifying learning analytics components in education to provide a conceptual framework for optimizing learning.

  Methods

  This is a qualitative study in which the design of the study is content analysis. The thematic analysis which is the research method suggested by Braun and Clarke was used in the following six steps: (1) familiarizing with collected data, (2) generating the initial codes, (3) searching for the themes and components, (4) reviewing the potential themes and components, (5) defining and naming the themes and components, and (6) reporting the results. In this study, 14 experts in the field of learning analytics were interviewed. Purposeful sampling method was used to select the participants. Moreover, the strategy for selecting these experts was based on the relationship between their theoretical and research activities. The reason why 14 experts were interviewed is the theoretical saturation which means data collection process continues until no new data is collected. That is to say that the theoretical saturation method was used to determine the sample size. To collect data, unstructured interview was performed. Data analysis was performed in three stages including open coding (line by line coding), axial coding (combining codes and developing a category of more general concepts) and selective coding the process of choosing one category to be the core category, and relating all other categories to this category). MAXQDA software version 2018 was used to run data analysis. The validity of the findings was assessed by the content validity index (CVI) and the reliability of the findings was determined based on Cohen’s kappa coefficient.

  Findings

  The results showed that learning analytics is comprised of seven main components, including environment (background, culture, communication), objectives (optimization, learning, recognition, awareness of the process of learning, feedback, self-regulation, personalization, motivation, supervision, and assessment), stakeholders (learners, teachers, learning designers, administrators, and parents),  data )meta-data, meaningful data, academic background data, academic data, performance data, interaction data, and psychological data), levels of analytics (descriptive, diagnostic, predictive, and prescriptive),], process (collection, analysis, report, and interpretation), and technique  (analysis of social networks, clustering, categorization, prediction, regression, decision tree, factor analysis, discovery of association rules, discovering sequential patterns, and descriptive analysis], which altogether provide the conceptual framework of the learning analytics components in teaching for optimization of learning.

  Conclusion

  Based on the findings of the study, the users of learning analytics in education can be recommended to consider these seven components when they are using them to optimize learning. Based on the findings, recommendations for future research and practical activities are made.

  Keywords: learning analytics, big data, analytics, content analysis, Learning optimization
 • M. Moshfeghi, H. Rezghi Shirsavar *, M.S. Ziyaee, M. Mosleh Pages 949-958
  Background and Objectives

  One of the most important principles in educational organizations and institutions is human capital and that talent management can help promote it. The main purpose of this study is to "present the talent management model of high school principals in Shiraz".

  Methods

  The present study is an applied in terms of purpose. This research is a descriptive survey in terms of data collection method. The instrument used in this study was a 39-item researcher-made questionnaire. In the pilot study, there were several tools and questionnaires in the field of talent management that these questionnaires examined only the three dimensions of attracting, retaining and promoting talent management. Therefore, in order to use more accurate tools, a researcher-made questionnaire has been developed. Due to the use of a researcher-made questionnaire from the heuristic factor analysis test through the validity of the construct has been confirmed. In order to compile the questionnaire, first by studying the existing empirical background and some resources related to talent management, the main components affecting talent management were identified and counted. In this research, exploratory factor analysis has been used to select the number of factors and special value. Eigenvalue is the amount of variance of all tests extracted by factors. According to this criterion, the minimum eigenvalue for factor selection is greater than one. The results of KMO and Bartlett tests were very suitable for factor analysis for research data. Because the value of KMO index is equal to 0.768 and the level of significance of this test is 0.000. Therefore, it can be said that the data have an acceptable appropriat eness for the factor analysis test. Finally, the reliability of the questionnaire was confirmed by Cronbach's alpha method and the total alpha was 0.899, which confirmed the high reliability of the questionnaire. The statistical population of this study includes all principals of secondary schools in Shiraz, which includes a total of 188 schools in four education districts of Shiraz, which were selected by the principals of these schools.

  Findings

  Structural equation test showed the order of path coefficient value from highest to lowest as following: (1) talent evaluation and discovery component; (2) the talent acquisition component and the third was related to the talent retention component, the fourth was the talent promotion, and finally, the fifth, to the development and training component. The results of Friedman rank test show that according to the degree of freedom (4) and Chi-square (856/139) and the level of significance (0.000), the five components studied have different means. The highest average is related to the talent absorption component (average 5) in the first rank and in the second rank the development and education component (average 3.84), talent retention in the third rank (average 2.41), the fourth rank in talent promotion (average 2.08 ) And is in the fifth and final rank of talent assessment and discovery (average 1.67).

  Conclusion

  The results of the research showed that several components such as development and education, evaluation and discovery of talent and talent promotion affect the talent management of principals in schools. It is necessary to apply the talent management model in a practical way in order to promote human capital in education.

  Keywords: Talent, Talent Management, Secondary Schools
 • N. Faramarzpoor, M.R. Fadaii * Pages 959-970
  Background and Objectives

  Mathematics is one of the courses that is contained in the curriculum for students in all fields. One of the concerns of educators and math teachers is that middle school mathematics students have many problems when faced with algebraic topics. In Iran, all students need to study algebra and teachers must help them build a deep and lasting understanding and skills for high school math. Hence, an important goal for teachers is to be aware of the mistakes in order to help students to understand concepts and procedures correctly. However, unfortunately, some teachers do not have enough knowledge to identify and correct the existing mistakes and their origin. So perhaps recognizing mistakes and their origins and informing teachers about these mistakes can help students succeed in learning algebra. Thus, the purpose of this research was to investigate the students' mistakes in simplifying the algebraic expressions and finding the origin of making such mistakes from the mathematics teachers’ viewpoint.

  Methods

  This research is one of an “applied research” type and due to its purpose is considered as “qualitative research”. The research sample includes 14 math teachers of the middle school of Kerman province with teaching experience between 12 to 29 years who were selected by the targeted sampling method. Because teachers who had experience teaching algebra in middle school had to be selected. To collect the data, we first designed a test about simplifying algebraic expressions for eighth-grade students and extracting erroneous cases, through a semi-structured interview with math teachers. The qualitative content analysis method was used for data analysis.

  Findings

  The findings of this research showed that from the viewpoint of mathematics teachers, 22 types of mistakes were made by students of middle school when simplifying algebraic expressions including exponentiation, positive and negative sign, addition, subtraction, multiplication of integers, conjoining, a variable related operating, use of brackets, similar terms, and the order of operations. The findings also showed that teachers believe that the causes of students' mistakes in simplifying algebraic expressions are as follows: The lack of understanding, misunderstanding or incomplete understanding of concepts such as variables, exponent, brackets, and similar terms; ignoring of algebraic symbols; students' self-made rules in dealing with exponent and brackets; interference of previously learned algebraic concepts with current learning and vice versa; and incorrect calculation of addition, subtraction, and multiplication of integers, causes making mistakes when simplifying algebraic expressions.

  Conclusion

  Today, students are no longer isolated in a desert where the math teachers are the oasis of knowledge, but rather floating in an ocean of information. However, teachers are still needed to help them understand algebra in a meaningful way. In algebra, the concepts are formed hierarchically and the learning of each concept depends on the students' understanding of the prerequisite concepts, so, if teachers attend the algebra class fully aware of the reasons for students' mistakes, they attempt to make the prerequisite concepts understandable to the students correctly, and without any misunderstandings and errors. This helps students to make fewer mistakes in solving algebraic problems, increase their self-confidence, and ultimately, perform better.

  Keywords: Algebraic Mistakes, Simplifying Algebraic Expressions, middle school, Teachers
 • A. Hejazi *, R. Saki, S. Hashemi, G. Youselyani Pages 971-980
  Background and Objectives

  The important status of education in human life is undeniable. In this regard, academic life is one of the most important aspects of people’s life that has a great impact on other aspects of life. As a result, the academic achievement of students has always been the main concern of families and  ,at the same time, the education system. Therefore, identifying the factors that may reduce the students’ academic failure and improve and  increase their academic achievement is always of  importance and emphasis. Based on the aforementioned issues, the main purpose of this research is studying personal and individual factors, features of learning and knowledge, skill features and personality traits related to teachers ' qualifications  in the academic achievement of the third grade high school students (based on data collected from the national entrance exams in order to determine the teachers' share from the perspective of students, teachers, and principals.  Moreover, based on the findings of this study, we are aimed at  providing   guidelines for teacher training at Farhangian University as well as empowering  the teachers at the high schools.

  Methods

  The research method was descriptive and causal-comparative. The statistical population of this study included the provinces with the highest and lowest academic achievement. In this study, sampling of students, teachers and school principals was based on the method of multistage cluster sampling. Descriptive statistics, t-test and analysis of variance were used for data analysis. The research instrument was a researcher-made questionnaire to determine the teachers' contribution to students' academic achievement.

  Findings

  The results showed that for the provinces with high academic achievement, the mean scores obtained for individual and occupational characteristics, the knowledge aspect, the skill aspect, and the personality aspect were  57.34 , 27.72  , 43.10 and  40.79, respectively. The mean scores obtained for the provinces with low academic achievement were  32.33 , 14.97, 23.57, and 20.86 for the aspects of personal and occupational characteristics, the knowledge aspect, the skill aspect, and the personality aspect, respectively. The results of the multivariate analysis of variance showed that there is a significant difference between the provinces with high and low academic achievement in terms of the personal characteristics, the knowledge  aspect, the skill  aspect and the personality characteristics of the teachers. Due to the adjusted averages, the teachers in the provinces with high academic achievement scored higher in these aspects. Therefore, there was a significant difference between the provinces with high and low academic achievement in terms of personal characteristics, the knowledge aspect, the skill aspect and the personality characteristics of teachers (p = 0.001).

  Conclusion

  Individual characteristics and the aspects of knowledge, skill and personality of teachers has a sensible effect on improving the academic achievement of the third-year high school students. Applications of the findings of the present study are as follows: Determining the qualifications required for the teachers can be the guideline for  identifying the direction and the strategy of the teacher training and the in-service teacher training programs. According to the research findings, it is recommended to the policy makers of education and teacher training that  in reviewing the new program of the teacher training and the in-service training of teachers, special attention should be paid to the impact of personal, scientific, skill and personality qualifications of teachers and  increasing their share in the  programs for teachers’ professional improvement and development and strengthening the aspect of supervision. The limitations with which conducting this study was faced may have had an  influence on the generalizability of  its findings since it  was not possible for the researchers to control disturbing variables such as intelligence and gender; These variables are likely to have some effect on the results. Also, due to time and place limitations and obtaining the necessary permits, this study  was conducted only among the third-year high school students in provinces with high academic achievement, such as South Khorasan, Mazandaran, Yazd, Tehran, and Isfahan and some provinces which have the lowest academic achievement, including the provinces of Bushehr, Hormozgan, Khuzestan, Lorestan and Sistan and Baluchestan. is Obviously, increasing the sample population will certainly lead to more accurate results.

  Keywords: Teaching progress, students, Teacher share
 • F. Kamiab Kahran, M. Tabatabaee *, M. Asadi Farsani, M. Ahmad Khani Pages 981-990
  Background and Objectives

  In handicraft literature, the art of handmade carpets is about what is woven and threaded by hand. Two thousand years of Iranian culture and civilization and all the technical chievements of Iranians in the field of handicrafts are summarized in the carpet (weaving carpet), as much as that the structure of Iranian architecture can be known similar to the carpet. Considering the value and importance of handmade carpets and its training in Iran, we study the issue that carpet weaving is one of the oldest economic activities in Iran, according to this background The purpose of this research is to identify and prioritize the effective factors in welcoming the short courses of weaving carpet in the municipality's cultural centers of Tehran. The statistical population in this research includes all those who welcome the art of carpet weaving, so the statistical population of this research includes all the comprehensive and carpentry specialists in the municipality's cultural centers of Tehran.

  Methods

  Research method in this research is applied in terms of purpose and in term of nature is description _ survay  .the statistical population in this research is all people who welcome the art of carpet.  The sampling method was based on cluster sampling method. In this method, a sample, comprehensive and carpentry specialists were considered in 10 cultural centers of Tehran municipality, whose total number was 126, and the number of carpet specialists was 10, and a total of statistical samples The research was 136 people. To measure the variables in this research, a researcher-made questionnaire was developed for effective factors in welcoming short courses of carpet training. Smart PLS software was used to implement the structural model of the research.

  Findings

  The results showed that all factors are effective in welcoming short-term carpet weaving training courses in cultural centers of Tehran Municipality.

  Conclusion

  In this research, 7 factors were considered to welcome learners from carpet weaving training in the studied cultural centers. These 7 factors are advertising, income, aesthetics, originality of Iranian carpets, interest, cultural needs and educational atmosphere. Considering the existence of this field in cultural centers of different regions of Tehran and recognizing the priorities of learners with different social and cultural origins and the activity of various cultural centers in Greater Tehran, it was found that the four main factors (advertising, income, educational space and interest) which have most effection in welcoming short -term carpet weaving training courses ,should be studied .Eventually The results showed that all the factors affecting the short-term courses of weaving carpet in the municipality's cultural centers And the most important and most influential factor in welcoming short courses in carpet weaving in the municipality's cultural centers are interest and the least influential factor in advertising.

  Keywords: Handmade carpet, welcome, Education, Cultural Heritage Tehran municipality
 • A. Mirzakuchak Khoshnevis *, S. Ziaee Pages 991-1000
  Background and Objectives

  The main aim of architectural schools is to train professional architectures who can design and organize the living spaces for people. But unfortunately these days most of them have not reach this goal. The most important reason of this issue is that the topics in the architectural schools do not correspond with the needs of professional workplaces. So it is important for the architectural schools to train professional architects who have enough abilities to start working, design and build real places.The 5 courses of architectural design studio are very important in learning system of Iranian architectural Universities. So it is important to analyse different teaching methods and their effects on each of these courses. In the first part of this article, the course programs of architectural design 4 have been analysed. The topics, goals and the steps of each method is explained; and in the following the effect of inductive teaching method has been analysed at Khayyam University of Mashhad as the case study of the research. The hypotheses of the research explore that the inductive teaching method let the students design more creative and rational projects, fulfil the needs of the projects that have correct relations among the spaces.

  Methods

  The case study is Khayam university of Mashhad because one of the researchers of this research has been teaching in this university for many years. The research method is descriptive and analytical and survey research; and information was gathered by a questionnaire, observation and documental studies.The validity of questionnaire is controlled by content validity method and the reliability of the information was controlled by triangular method. The gathered information were analysed with content analysis, Spss software, graphical and deductive analysis.

  Findings

  The results show that inductive teaching system let the students design more rational projects, which fulfil the needs of the projects that have correct relations among the spaces. These projects will be more executive and reach the architectural training goals in the school’s topics, define a better relation between the standards of the project and creative concepts and ideas and finally these projects will have better space quality that correspond with the topic of the design. But this method of teaching design process restricts the student’s creativity.

  Conclusion

  changing the teaching methods architectural schools, changes the design process and the results of the final projects. There is a meaningful relationship between the independent and dependent variable. Because the correlation coefficient between the method of teaching designing process and the final result is good. According to the results of field studies and the research’s background we can claim that there is a relation between the teaching method of design process and the results. Each of the teaching method, according to their goals and topics which they focus on, can be successful in designing a good architectural project that fits the needs and functional conditions    In future researchways to alleviate the problems ofthis instructional approach that led to limiting students’ creativity are recommended.

  Keywords: Inductive teaching method, Design studio 4, Design process