فهرست مطالب

مجله توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی
پیاپی 61 (پاییز 1400)

 • تاریخ انتشار: 1400/07/04
 • تعداد عناوین: 8
|
 • سید مهدی دلجو، سید صمد حسینی*، اژدر کرمی، ناصر صنوبر، یونس نیکخواه صفحات 1-28

  هدف این پژوهش، بررسی تاثیر مدیریت منابع انسانی سبز بر نوآوری سبز با نقش تعدیل‌گری سرمایه فکری سبز است. این پژوهش از نظر روش، توصیفی-پیمایشی و به لحاظ هدف کاربردی است. جامعه آماری شامل شرکت‌های دانش‌بنیان منتخب بوده است و برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه استفاده و برای تحلیل فرضیه‌های پژوهش، از روش معادلات ساختاری استفاده شده است. همچنین، برای تحلیل داده‌های گردآوری شده از نرم‌افزارهای SPSS و SmartPLS استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که مدیریت منابع انسانی سبز به صورت مستقیم بر نوآوری سبز و همچنین مولفه‌های این متغیر تاثیر مثبت و معنادار دارد. همچنین، نقش تعدیل‌گری سرمایه فکری سبز در رابطه بین مدیریت منابع انسانی سبز و نوآوری سبز مورد تایید قرار گرفت. از نتایج دیگر این بود که در حالت بررسی نقش تعدیل‌گری مولفه‌ها، فقط سرمایه انسانی سبز رابطه بین مدیریت منابع انسانی سبز و نوآوری سبز را تعدیل کرده است. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که با بهبود مدیریت منابع انسانی سبز می‌توان در جهت توسعه نوآوری سبز شرکت‌های دانش‌بنیان قدم برداشت که در این میان، با بالا بردن پتانسیل سرمایه‌های فکری سبز این شرکت‌ها می‌توان بر شدت این تاثیر افزود.

  کلیدواژگان: مدیریت منابع انسانی سبز، سرمایه فکری سبز، نوآوری سبز، شرکت های دانش بنیان
 • آتنا فرخی، غلامرضا معمارزاده طهران*، پرهام عظیمی صفحات 29-56

  امروزه، با توجه به تغییرات محیطی و افزایش انتظارات جامعه، سازمان‌های دولتی باید نیروی انسانی خود را به سمت دانشی شدن سوق دهند. از این رو، هدف پژوهش حاضر، طراحی مدل بالنده‌سازی دانشی کارکنان در بخش دولتی است. نوع پژوهش از نظر هدف کاربردی- توسعه ای و در زمره پژوهش‌های توصیفی است. جامعه آماری در بخش کیفی، 16 نفر از خبرگان دانشگاهی و اجرایی نظرخواهی بودند که به صورت هدفمند انتخاب شدند. همچنین، در قسمت کمی، به منظور برآورد حجم نمونه از روش کوکران استفاده شد که براین اساس، 277 نفر از مدیران و متخصصان مدیریت منابع انسانی در سازمان‌های دولتی شهر تهران درنظرگرفته شدند. بعد از شناسایی عوامل موثر بر بالنده‌سازی دانشی از مبانی نظری و پژوهشهای پیشین، از روش دلفی فازی استفاده شد که تا اجماع خبرگان ادامه یافت. سپس، به منظور اعتبارسنجی مدل از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری و نرم‌افزار Smart PLS استفاده شد. یافته‌ها نشان داد که 7 دسته شامل عوامل فردی، بین‌فردی، مدیریتی، سازمانی، شغلی، ارزشی و اخلاقی و اقدامات منابع انسانی بر بالنده‌سازی دانشی کارکنان تاثیرگذارند که از این بین عوامل سازمانی و مدیریتی به ترتیب با ضریب تعیین 636/0 و 611/0 بیشترین تاثیر را دارند.

  کلیدواژگان: کارکنان دانشی، کار دانشی، بالنده سازی دانشی، بخش دولتی، روش دلفی فازی
 • محمد ذاکری*، محمد رحیمیان، مهدی نصرتی صفحات 57-82

  این پژوهش با هدف بررسی نقش میانجی دوسوتوانی در تاثیر عوامل سازمانی بر عملکرد سازمانی با تاکید بر نقش تعدیل گر پویایی های محیطی در شرکت های زیرمجموعه یکی از موسسات عمرانی نظامی انجام شده است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، از حیث رویکرد کمی، از نظر منطق قیاسی و از نظر ابزار گردآوری داده پرسشنامه، از نظر استراتژی پیمایش و از نظر ابزار تحلیل داده‌ها مدلسازی معادلات ساختاری است. جامعه آماری شامل مدیران ارشد و میانی 18 شرکت زیرمجموعه یک موسسه عمرانی نظامی به تعداد 178 نفر است که با نمونه گیری طبقه ای 118 نفر از ایشان انتخاب شدند و پرسشنامه پژوهش در میانشان توزیع شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که عوامل سازمانی (اعم از ابعاد ساختاری و ابعاد محتوایی) با میانجی گری دوسوتوانی سازمانی بر روی عملکرد تاثیرگذار است. همچنین عوامل محیطی بر رابطه عوامل سازمانی و دوسوتوانی به عنوان متغیر تعدیل گر تاثیر می گذارد اما تاثیر دوسوتوانی بر عملکرد را تعدیل نمی کند. در صورت رسمیت و تمرکز پایین و پیچیدگی بالا و فرهنگ حامی دانش و اکتشاف و بهره برداری دارایی های دانشی، امکان استقرار دوسوتوانی در سازمان فراهم می گردد. ضمن آنکه در صورت پیاده سازی دوسوتوانی در سازمان، عملکرد سازمان در ابعاد مالی، بازار و منابع انسانی ارتقا می یابد.

  کلیدواژگان: دوسوتوانی سازمانی، عملکرد سازمانی، ساختار سازمانی، فرهنگ سازمانی، پویایی محیطی
 • میر علی سیدنقوی، یاسمن مدرسی* صفحات 83-108

  هدف از انجام این پژوهش تبیین میزان تاثیر قلدری در محیط کار بر سکوت سازمانی با توجه به نقش میانجی نقض قرارداد روانشناختی می باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری داده ها، توصیفی پیمایشی می باشد. جامعه آماری این پژوهش را 385 نفر از کارکنان بیمارستان های فاطمیه و بهار شهرستان شاهرود تشکیل می دهند که از این تعداد 193 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. داده های این پژوهش از طریق پرسشنامه های استاندارد و به روش طبقه ای-تصادفی جمع آوری و پس از تایید روایی و پایایی توسط نرم افزار spss و smartpls3 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داد قلدری ادراک شده در محیط کار تاثیر معناداری بر سکوت سازمانی (408/0Y:؛ 349/6:T) و نقض قرارداد روانشناختی کارکنان (699/0Y:؛ 124/14:T) دارد. همچنین نتایج پژوهش نشان داد نقض قرارداد روانشناختی به عنوان متغیر میانجی، نقش نسبی و معناداری در تاثیر قلدری ادراک شده در محیط کار بر سکوت سازمانی دارد. به عبارت دیگر قلدری سازمانی بر سکوت سازمانی اثر مستقیم و غیر مستقیم معناداری دارد.

  کلیدواژگان: قلدری ادراک شده، سکوت کارکنان، نقض قرارداد روانشناختی، مدل معادلات ساختاری
 • زهرا صالحی، حمید رحیمی* صفحات 109-130

  هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش میانجی تاب‌آوری سازمانی در رابطه بین سبک رهبری خدمت‌گزار و توسعه سرمایه ‌اجتماعی در بین معلمان شهرستان دلیجان است. نوع پژوهش از نظر روش، توصیفی هم‌بستگی و از نظر هدف، کاربردی است. جامعه‌آماری شامل معلمان شهرستان دلیجان است که از طریق فرمول کوکران و به روش تصادفی طبقه‌ای، 282 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از سه پرسش‌نامه رهبری خدمت‌گزار پترسون (2003)، پرسش‌نامه سرمایه‌ اجتماعی ناهاپیت و گوشال (1998) و تاب‌آوری سازمانی کانر و دیویدسون (2003) استفاده شده است. اعتبار پرسش‌نامه‌ها به‌صورت محتوایی و سازه تایید شد. پایایی پرسش‌نامه‌ها از طریق ضریب آلفای کرونباخ برای رهبری خدمت‌گزار 93/0، سرمایه‌ اجتماعی 80/0 و تاب‌آوری سازمانی 91/0 برآورد شد. تحلیل داده‌ها در سطوح توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم‌افزار Spss و Amos گرافیک انجام شد. یافته‌ها نشان داد میانگین سبک رهبری خدمت‌گزار، سرمایه‌ اجتماعی و تاب‌آوری سازمانی در سطح خطای 05/0، بالاتر از حد متوسط بود. ضرایب رگرسیون نشان داد سبک رهبری خدمت‌گزار و تاب‌آوری سازمانی قابلیت پیش‌بینی توسعه سرمایه‌ اجتماعی در بین معلمان را دارند. هم‌چنین اثر معنادار تاب‌آوری سازمانی به‌عنوان میانجی رابطه بین رهبری خدمت‌گزار و توسعه سرمایه‌ اجتماعی بین معلمان تایید شد.

  کلیدواژگان: رهبری خدمت گزار، تاب آوری سازمانی، سرمایه اجتماعی، معلمان، آموزش وپرورش
 • محمد مهدی مهتدی*، حسین طهماسبی صفحات 131-158

  هدف این پژوهش بررسی رابطه انضباط اجتماعی و وجدان کاری با بهره‌وری کارکنان با میانجی‌گری اخلاق کاری و تعدیل‌گری تعهد سازمانی در شرکت پایانه‌ها و مخازن پتروشیمی است. پژوهش حاضر یک مطالعه کمی از نوع پژوهش‌های توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری، کارکنان شرکت به‌تعداد 273 نفر، حجم نمونه 160 نفر و روش نمونه‌گیری، تصادفی طبقه‌ای است. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسش‌نامه‌های استاندارد استفاده شد که علاوه‌بر برخورداری از پشتوانه نظری، روایی آن‌ها از سوی خبرگان مورد تایید قرار گرفته و پایایی آن نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ سنجیده شد. تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون مدل‌سازی معادلات ساختاری انجام شد. بر اساس نتایج پژوهش، انضباط اجتماعی مستقیما بر دو متغیر اخلاق کاری و بهره‌وری کارکنان اثرگذار است. اما تاثیر غیرمستقیم آن بر بهره‌وری کارکنان مورد تایید قرار نگرفت. وجدان کاری به‌طور مستقیم بر اخلاق کاری موثر است؛ اما بر بهره‌وری کارکنان تاثیر مستقیم ندارد. اخلاق کاری بر بهره‌وری کارکنان موثر است. تعهد سازمانی، تاثیر انضباط اجتماعی بر اخلاق کاری را تعدیل می‌کند. اما بر رابطه وجدان کاری و اخلاق کاری تاثیری ندارد. یافته‌های پژوهش اگرچه به تایید کامل فرضیه اصلی پژوهش نیانجامید اما اثرگذاری مولفه‌های پژوهش را بر بهره‌وری کارکنان به اثبات رساند.

  کلیدواژگان: وجدان کاری، انضباط اجتماعی، اخلاق کاری، تعهد سازمانی، بهره وری کارکنان
 • محمدعلی مصطفی پور، روح الله سمیعی*، محمودرضا مستقیمی، محمودرضا چراغعلی صفحات 159-182

  هدف از پژوهش حاضر ارایه مدل سلامت نظام اداری با تاکید بر شایسته‌سالاری در سازمان‌های دولتی با استفاده از رویکرد ترکیبی است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش اجرا، آمیخته است. خبرگان در این پژوهش 50 نفر هستند که در شناسایی ابعاد و مولفه‌های متغیرها حضور داشتند و از روش غیرتصادفی و روش گلوله‌برفی استفاده شده است. در گام اول، عناصر تشکیل‌دهنده مدل سلامت نظام اداری با تاکید بر شایسته‌سالاری از ادبیات نظری شناسایی شد که خروجی آن 37 مولفه است. در گام بعدی بر اساس نظر خبرگان، مولفه‌ها به 44 مولفه، هشت بعد اصلی (ذهنی، ارتباطی، شخصیتی، تخصصی، ارزشی، میان فردی، محیطی و سازمانی) با روش دلفی فازی افزایش یافت. در گام سوم به‌منظور برقراری ارتباط بین ابعاد و ارایه مدل از روش مدل‌سازی ساختاری تفسیری استفاده شد که بر اساس نظر خبرگان، تجزیه‌وتحلیل‌های صورت‌گرفته مدل سلامت نظام اداری با تاکید بر شایسته‌سالاری احصا شد. نتایج، بیان‌گر آن است که چهار بعد ارتباطی، ذهنی، تخصصی و محیطی در سطح اول و سه بعد شخصیتی، سازمانی و میان‌فردی در سطح دوم و ارزشی در سطح سوم قرار دارند.

  کلیدواژگان: سلامت، نظام اداری، شایسته سالاری، سازمان های دولتی، رویکرد ترکیبی
 • شبنم محجوب روش، کرم الله دانش فرد*، ناصر میرسپاسی صفحات 183-208

  امروزه، مشروعیت سازمان‌های دولتی روبه افول است و سازمان‌ها برای حفظ مشروعیت و اعتبار در محیط نهادی، باید با فشارهای هنجاری، اجباری و تقلیدی خود را تطبیق دهند. ارتقای سرمایه اجتماعی در سازمان‌های دولتی می‌تواند سازگاری با محیط توسعه آن‌ها را آسان کند. هدف پژوهش، ارایه الگوی راهبردی نقش دولت در ارتقای سرمایه اجتماعی با بهره‌گیری از نظریه نهادی است. پژوهش حاضر از نظر هدف، توسعه‌ای-کاربردی بوده و در دو مرحله کیفی و کمی انجام شد. در مرحله کیفی، از 29 نفر از خبرگان مصاحبه نیمه‌ساختاریافته به‌عمل آمد که براساس نتایج تحلیل مضمون، 11 راهبرد اصلی و 77 راهبرد فرعی شناسایی شدند. سپس، راهبردها برپایه نظریه نهادی در 3 گروه هم‌شکلی تقلیدی، اجباری و هنجاری قرار گرفتند. هم‌چنین، در مرحله کمی برای اعتبارسنجی الگوی پژوهش، از تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد که بدین منظور از 202 نفر از مدیران و متخصصان منابع انسانی وزارت نیرو با ابزار پرسش‌نامه نظرخواهی شد. یافته‌ها نشان داد ضریب تعیین هم‌شکلی اجباری 685/0، هم‌شکلی هنجاری 744/0 و هم‌شکلی تقلیدی 725/0 است که مقادیری مناسب هستند. نتایج پژوهش نشان داد که با بهره‌گیری از راهبردهای ارتقای سرمایه اجتماعی در جهت فشارهای محیط نهادی، می‌توان اعتبار و مشروعیت سازمان‌های دولتی را بهبود بخشید.

  کلیدواژگان: سرمایه اجتماعی، سازمان های دولتی، الگوی راهبردی، نظریه نهادی
|
 • Seyed Mahdi Deljoo, Seyed Samad Hosseini *, Azhdar Karami, Naser Sanoubar, Younes Nikkhah Pages 1-28

  The purpose of this study is to investigate the effect of green human resource management on green innovation with the moderating role of green intellectual capital. This research is descriptive-survey in terms of method and applied in terms of purpose. The statistical population consisted of selected knowledge-based companies and a questionnaire was used to collect data and the structural equation method was used to analyze the research hypotheses. Also, SPSS and Smart PLS softwares were used to analyze the collected data. The results show that green human resource management has a direct and significant positive effect on green innovation as well as the components of this variable. Moreover, the moderating role of green intellectual capital in the relationship between green human resource management and green innovation was confirmed. Another result was that in examining the moderating role of components, only green human capital has moderated the relationship between green human resource management and green innovation. The results of this study show that by improving green human resource management, steps can be taken to develop green innovation of knowledge-based companies, which can be increased by increasing the potential of green intellectual capital of these companies.

  Keywords: Green human resource management, green intellectual capital, green innovation, knowledge-based companies
 • Atena Farokhi, Gholamreza Memarzadeh Tehran *, Parham Azimi Pages 29-56

  Today, due to environmental changes and increasing expectations of society, government organizations must direct their human resources to knowledge. Therefore, the purpose of this study is to design a model of knowledge enhancement of employees in the public sector. The type of research is applied-developmental in terms of purpose and is among the descriptive researches. The statistical population in the qualitative section was 16 academic and executive experts who were purposefully selected. Also, in a small part, Cochran's method was used to estimate the sample size, based on which 277 managers and human resource management specialists in government organizations in Tehran were considered. After identifying the factors affecting the growth of knowledge from theoretical foundations and previous research, the fuzzy Delphi method was used, which continued until the consensus of experts. Then, in order to validate the model, the structural equation modeling method and Smart PLS software were used. Findings showed that 7 categories including individual, interpersonal, managerial, organizational, occupational, value, and ethical factors and human resource measures affect the development of employees' knowledge, of which organizational and managerial factors with a coefficient of determination of 0.636, and 0.611 respectively have the most impact.

  Keywords: Knowledge Staff, Knowledge Work, Knowledge Development, Public Sector, Fuzzy Delphi Method
 • Mohammad Zakeri*, Mohammad Rahimian, Mahdi Nosrati Pages 57-82

  The aim of this study was to investigate the mediating role of dual power in the impact of organizational factors on organizational performance with emphasis on the moderating role of environmental dynamics in subsidiaries of one of the military civil engineering institutions. The present research is applied in terms of purpose and quantitative in terms of approach and deductive in terms of logic and questionnaire in terms of data collection tools and structural equation modeling in terms of strategy and data analysis tools. The statistical population includes the senior and middle managers of 18 companies under a military development institute of 178 people, who were selected by the stratified sampling of 118 people and a research questionnaire was distributed among them. Findings show that organizational factors (both structural and content dimensions) are mediated by organizational duality. Also, environmental factors affect the relationship between organizational factors and ambiguity as a moderating variable but do not moderate the influence of ambiguity on performance. In case of low formalization and concentration and high complexity and culture supporting knowledge and exploration and exploitation of knowledge assets, it is possible to establish dual power in the organization. At the same time, if the dual power is implemented in the organization, the performance of the organization in financial, market, and human resources dimensions will be improved.

  Keywords: organizational ambiguity, organizational performance, organizational structure, organizational culture, environmental dynamics
 • MirAli SeyedNaghavi, Yasaman Modaresi * Pages 83-108

  The purpose of this study is to explain the effect of bullying in the workplace on organizational silence with respect to the mediating role of psychological contract violation. This research is applied in terms of purpose and descriptive survey in terms of data collection. The statistical population of this study consists of 385 employees of Fatemieh and Bahar hospitals in Shahroud city, of which 193 people were selected as a statistical sample. The data of this study were collected through standard questionnaires and stratified-random method and after confirming the validity and reliability by SPSS and smartpls3 software were analyzed. Findings showed that perceived bullying in the workplace has a significant effect on organizational silence (Y: 0.408; T: 6.349) and violation of employees' psychological contract (Y: 0.699; T: 14.124). The results also showed that the violation of the psychological contract as a mediating variable has a relative and significant role in the effect of perceived bullying in the workplace on organizational silence. In other words, organizational bullying has a significant direct and indirect effect on organizational silence.

  Keywords: Perceived Bullying, Employee Silence, Psychological Contract Violation, Structural Equation Model
 • Zahra Salehi, Hamid Rahimi * Pages 109-130

  The purpose of this study is to investigate the mediating role of organizational resilience in the relationship between servant leadership style and social capital development among teachers in Delijan. The type of research is descriptive-correlational in terms of method and applied in terms of purpose. The statistical population includes teachers of Delijan city who were selected as a sample through Cochran's formula and stratified random sampling method. For data collection, three questionnaires were used by Patterson (2003) Servant Leadership Questionnaire, Nahapit and Gushal (1998) Social Capital Questionnaire, and Connor & Davidson (2003) Organizational Accountability Questionnaire. The validity of the questionnaires was confirmed in terms of content and structure. The reliability of the questionnaires through Cronbach's alpha coefficient for servant leadership was 0.93, social capital was 0.80 and organizational resilience was 0.91. Data analysis was performed at descriptive and inferential levels using Spss and Amos graphic software. The results showed that the mean of servant leadership style, social capital, and organizational resilience was higher than the average at the error level of 0.05. Regression coefficients showed that servant leadership style and organizational resilience have the ability to predict the development of social capital among teachers. The significant effect of organizational resilience as a mediator of the relationship between servant leadership and the development of social capital among teachers was also confirmed.

  Keywords: Servant Leadership, Organizational Resilience, Social Capital, Teachers, Education
 • Mohammad Madi Mohtadi *, Hossein Tahmasebi Pages 131-158

  The purpose of this study is to investigate the relationship between social discipline and work conscience with employee productivity mediated by work ethic and moderation of organizational commitment in the company of petrochemical terminals and tanks. The present study is a quantitative study of descriptive-survey research. The statistical population is 273 employees, the sample size is 160 and the stratified random sampling method. To collect the data, standard questionnaires were used, which in addition to having theoretical support, their validity was confirmed by experts and its reliability was measured using Cronbach's alpha coefficient. Data analysis was performed using structural equation modeling test. According to the research results, social discipline directly affects the two variables of work ethic and employee productivity. However, its indirect effect on employee productivity was not confirmed. Work conscience directly affects work ethic; but it does not have a direct effect on employee productivity. Work ethic affects employee productivity. Organizational commitment moderates the impact of social discipline on work ethic. But it has no effect on the relationship between work conscience and work ethic. Although the research findings did not fully confirm the main hypothesis of the research, the effect of research components on employee productivity was proved.

  Keywords: work conscience, social discipline, work ethic, organizational commitment, employee productivity
 • Mohammad Ali Mostafa Pour, Rouh Allah Sami`ie *, Mahmoud Reza Mostaghimi, Mahmoud Reza Cheragh Ali Pages 159-182

  The purpose of this study is to present the health model of the administrative system with emphasis on meritocracy in government organizations using a hybrid approach. This research is applied in terms of purpose and mixed in terms of implementation method. The experts in this study were 50 people who were present in identifying the dimensions and components of the variables and the non-random method and the snowball method were used. In the first step, the elements that make up the health model of the administrative system with emphasis on meritocracy were identified from the theoretical literature, the output of which was 37 components. In the next step, according to experts, the components were increased to 44 components, eight main dimensions (mental-communication-personality-professional-value-interpersonal-environmental and organizational) by fuzzy Delphi method. In the third step, in order to establish the relationship between the dimensions and present the model, the interpretive structural modeling method was used. The results indicate that four dimensions of communication, mental, professional and environmental are in the first level and three dimensions of personality, organization and interpersonal are in the second level and values ​​are in the third level.

  Keywords: Health, administrative system, meritocracy, government agencies, hybrid approach
 • Shabnam Mahjoob Ravesh, karam Allah Danesh Fard *, Naser Mir Sepasi Pages 183-208

  Today, the legitimacy of government organizations is declining, and organizations must adapt to normative, coercive, and imitative pressures to maintain legitimacy and credibility in the institutional environment. Promoting social capital in government organizations can facilitate adaptation to their development environment. The purpose of this study is to provide a strategic model of the role of government in promoting social capital using institutional theory. The present study was developmental-applied in terms of purpose and was conducted in two stages: qualitative and quantitative. At the qualitative stage, 29 experts were interviewed semi-structured and based on the results of content analysis, 11 main strategies and 77 sub-strategies were identified. Then, the strategies were divided into three groups based on institutional theory: imitation, forced and normative homology. Also, in a quantitative step to validate the research model, confirmatory factor analysis was used, for which 202 managers and human resources specialists of the Ministry of Energy were polled using a questionnaire. The results showed that the coefficient of determination of forced deformation is 0.685, normative deformation is 0.744 and imitation deformation is 0.725, which are appropriate values. The results showed that by using social capital promotion strategies to address the pressures of the institutional environment, the credibility and legitimacy of government organizations can be improved.

  Keywords: Social Capital, Governmental Organizations, Strategic Model, Institutional Theory