فهرست مطالب

علوم و تکنولوژی محیط زیست - سال بیست و سوم شماره 4 (پیاپی 107، تیر 1400)

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
سال بیست و سوم شماره 4 (پیاپی 107، تیر 1400)

 • تاریخ انتشار: 1400/04/01
 • تعداد عناوین: 20
|
 • احمد پوراحمد، حسن رضایی نیا، علی حسینی*، سهیلا اندیشه، میلاد امینی صفحات 1-20
  زمینه و هدف

  فضاهای گذران اوقات فراغت، از مهم ترین حوزه های عمل کردی در شهرها هستند. دسترسی مناسب به این فضاها می تواند نقش موثری در تعادل روحی شهروندان داشته باشد. به دلیل این که نوع دسترسی، بر اساس فاصله و زمان رسیدن از یک مکان به مکان دیگر سنجیده می شود، می توان به نقش بسیار مهم ساختار شبکه معابر در این زمینه پی برد.

  روش بررسی

  در پژوهش حاضر، که به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از داده های کتاب خانه ای و میدانی انجام شده است، دسترسی به فضاهای فراغتی منطقه 9 تهران در ارتباط با شبکه معابر آن تحلیل گردید. با استفاده از روش تحلیل شبکه، در مجموع دسترسی به 11 نوع از فضاهای فراغتی در قالب 4 کاربری (پارک و فضای سبز، ورزشی، فرهنگی و پذیرایی) مورد ارزیابی قرار گرفت.

  یافته ها

  سطوح ارزیابی دسترسی، شامل سه سطح خوب، متوسط و ضعیف بود که یافته ها نشان داد دسترسی به فضاهای ورزشی مطلوب بوده و مراکز پذیرایی و پارک ها و فضای سبز نیز دارای دسترسی نسبتا مطلوبی هستند؛ اما دسترسی به فضاهای فرهنگی به صورت متوسط و ضعیف بود. به طور کلی از نظر کیفیت دسترسی، منطقه 9 تهران به دو بخش شرقی و غربی تقسیم شده است که نیمه غربی آن دارای دسترسی مطلوب تری نسبت به نیمه شرقی است.

  بحث و نتیجه گیری

  هم چنین نتایج حاصل از نقشه دسترسی یکپارچه به فضاهای فراغتی نشان داد که دسترسی در جوار خیابان های اصلی و شریانی، بهتر از بخش های داخلی بلوک هاست. این مساله در نیمه شرقی منطقه به وضوح مشخص است. نتیجه این امر، محرومیت بخش های داخلی محله ها و پیدایش نابرابری در دسترسی به فضاهای فراغتی است.

  کلیدواژگان: دسترسی، فضاهای فراغتی، تحلیل شبکه، منطقه 9 شهر تهران
 • حورا فرود، کمال رهبری منش*، شیدا خوانساری، حسین سلطان زاده صفحات 21-37
  زمینه و هدف

  درک اینکه چگونه یک محیط یادگیری موثر عمل می کند، برای طراحی یک محیط معمارانه بسیار ضروری است. محیط یادگیری موثر محیطی است که در کنار مولفه های دیگر تاثیرگذار در امر آموزش کودکان مانند برنامه درسی، آموزگاران و...، تاثیر مهمی در امر آموزش وپرورش کودک داشته باشد. محیط فیزیکی درواقع رفتار را دگرگون نمی سازد ولی می تواند بر فرآیند یادگیری موثر باشد. لذا در این تحقیق به تبیین این اصول و رابطه آن با یادگیری پرداخته شده است. هدف از این تحقیق بررسی عوامل موثر برافزایش سطح یادگیری دانش آموزان با استفاده از شناخت عوامل موثر فیزیکی و محیطی جهت بهبود بهره بری بیشتر از محیط و همچنین جلوگیری از افت تحصیلی و ارتقا مهارت های یادگیری آنان است که با شناخت دقیق محیط های یادگیری می توان به این هدف دست پیدا نمود

  روش بررسی

  پژوهش حاضر از حیث هدف، کاربردی و از حیث روش، پیمایشی محسوب می شود. جامعه آماری این پژوهش معلمان مقطع ابتدایی شهر رشت می باشند که در سال 98-1397 از این بین 300 نفر به عنوان جامعه نمونه به صورت نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. شاخص KMO در این تحقیق برابر 939/0 به دست آمد که نشان از کفایت نمونه ها دارد. جهت تجزیه وتحلیل داده ها از تکنیک تحلیل عاملی تاییدی و رگرسیون استفاده شده است.

  یافته ها

   نتایج تحقیق نشان می دهد که رابطه مستقیم و معناداری بین عوامل سامانه معماری شامل: انعطاف پذیری، کیفیت نور و طبیعت و عوامل سامانه یادگیری شامل: نیازهای بنیادی، رفتاری و انگیزشی وجود دارد که بیشترین آن مربوط به تاثیر مربوط به عامل طبیعت با ضریب رگرسیونی 610/0 می باشد که می تواند انگیزش کودکان را در هدف و شادابی که از عوامل موثر بر ارتقاء یادگیری است، افزایش دهد.

  بحث و نتیجه گیری

  نتایج حاصل از پژوهش، تاییدی بر پژوهش های صورت گرفته در خصوص طراحی و مناسب سازی محیط بر یادگیری کودکان است. با توجه به یافته های تحقیق می توان این گونه نتیجه گرفت که محیط در ایجاد زمینه های یادگیری به عنوان یک عامل موثر تلقی می شود.

  کلیدواژگان: یادگیری، مدارس، کودکان، طراحی محیط
 • ابراهیم مردانی بلداجی، حسن صدیقی، همایون فرهادیان* صفحات 36-51
  زمینه و هدف

  امروزه در سازمان های دارای محیط کاری پرتعامل، روابط و محیط اجتماعی سازمان یکی از ویژگی های مهم زندگی سازمانی شده است. در این تحقیق به بررسی تاثیر ادراک کارکنان از سازمان و مدیران آن (اعتماد سازمانی و اعتماد به سرپرستان)، کیفیت ارتباطات ادراک شده (حمایت سازمانی و تبادل مدیران و کارکنان) و شکل گیری رفتارهای مرتبط با خلاقیت (اشتراک گذاری اطلاعات، ریسک پذیری، طفره روی اجتماعی و رفتارهای سیاسی) بر خلاقیت پرداخته شده است. هدف این تحقیق ارزیابی و تحلیل مدل تبادل اجتماعی خلاقیت سازمانی در وزارت جهاد کشاورزی بوده است.

  روش بررسی

  جامعه آماری (36285=N) این تحقیق از کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی اعم از کارکنان دارای پست کارشناسی و مدیران سطوح مختلف سازمانی در سال 1396 تشکیل شده است. در این مطالعه روش نمونه گیری چندمرحله ای با انتساب متناسب انجام شد. در این روش استان های کشور به 4 سطح توسعه یافتگی تقسیم و در نهایت نمونه های تحقیق استان های اصفهان، گیلان، گلستان و چهارمحال و بختیاری به صورت تصادفی انتخاب شدند (304=n). فرضیه های تحقیق با استفاده از نرم افزار SMART.PLS2 مورد آزمون قرار گرفت.

  یافته ها

  نتایج تحقیق شاخص کلی برازش مدل  را معادل 350/0 برآورد نمود که این شاخص بیانگر برازش قوی و کیفیت بالای مدل اندازه گیری می باشد.

  بحث و نتیجه گیری

  آزمون فرضیات نشان داد در وزارت جهاد کشاورزی عوامل مورد بررسی می تواند برخلاقیت تاثیرگذار باشد.

  کلیدواژگان: اعتماد به سازمان و سرپرست، تبادل رهبر-عضو، حمایت سازمانی، خلاقیت، عدالت
 • مهدی مددی*، محسن قائمی خرق صفحات 53-66

  استخراجگری ارزهای رمزنگاری شده از مسایل نوظهور مهمی است که به علت سود سرشار توجه بسیاری از افراد را به خود جلب نموده است، اما این سود سرشار برای استخراجگران، در حال تبدیل شدن به یک چالش زیست محیطی برای کره زمین است. چراکه استخراجگری ارزهای رمزنگاری شده - علی الخصوص بیت کوین - نیازمند مصرف نسبتا بالایی از انرژی و برق می باشد و در نهایت افزایش تقاضای برق سبب افزایش انتشار گازهای گلخانه ای می گردد که می تواند به گرم شدن دو درجه ای زمین منتهی گردد. اثر حاضر در کنار نسبت سنجی معادله "زیست محیط" و "اقتصاد ناشی از استخراج ارزهای رمزنگاری شده"، ضمن ارایه پیشنهادهایی در جهت استفاده از روش های استخراجگری همسو با محیط زیست، به بررسی مسئولیت مدنی استخراجگران این قبیل ارزها پرداخته است. رکن انتاجی پژوهش مزبور آن است که اولا استخراجگری ارزهای رمزنگاری شده اگرچه دارای ضرر می باشد لکن ضرر مزبور مستقیما از عمل استخراج ناشی نمی گردد بلکه این ضرر از نحوه تولید انرژی برق ناشی گردیده و مسئولیت ناشی از آلودگی محیطی زیستی متوجه تولیدکنندگان برق می باشد بااین حال اما عدالت اقتصادی اقتضای آن را دارد که استخراجگران ضرر ناشی از سودجویی خود را متقبل گردیده و سعی بر جبران داشته باشند (من له الغنم فعلیه الغرم)؛ باتوجه به پیچیدگی های موجود «محیط زیستی» روش پرداخت غرامت با واقعیت هم خوانی بیشتری دارد.

  کلیدواژگان: ارزهای رمزنگاری شده، استخراج رمزارز، حقوق مسئولیت، مسئولیت مدنی زیست محیطی
 • شهلا کعب زاده، جمال قدوسی*، رضا ارجمندی، نعمت الله جعفرزاده حقیقی فرد صفحات 67-81
  زمینه و هدف

  از مهم ترین پیامدهای احداث سد، تغییر کاربری اراضی و تاثیر آن در تغییر کیفیت آب و بر هم خوردن تعادل اکوسیستم رودخانه ها در پایاب سدها است. در تحقیق حاضر رابطه بین تغییرات کاربری اراضی و کیفیت آب رودخانه در پایاب سد کرخه به عنوان عامل اثر گذار در بر هم خوردن تعادل اکوسیستم رودخانه کرخه تجزیه و تحلیل شده است.

  روش بررسی

  روند تغییرات ادواری کاربری اراضی طی 5 دوره زمانی از سال های 1363 لغایت 1393 در منطقه با استفاده از تفسیر تصاویر ماهواره ای ادواری سنجنده لندست TM و ETM+ و تغییرات ادواری متناظر غلظت پارامترهای اندازه گیری شد و کیفیت آب رودخانه در پایاب سد کرخه بررسی شد.

  یافته ها

  بعد از احداث سد، روند تغییرات کاربری اراضی تشدید شده و مقدار پارامترهای کیفیت آب افزایش یافته است. آزمون همبستگی بین تغییرات کاربری اراضی با پارامترهای کیفیت آب در بازه مورد مطالعه در پایاب سد نشان داد که همبستگی معنی دار آماری درسطح اطمینان 95درصد (05/0 =P) و 99درصد (01/0=P) وجود دارد. رابطه بین تغییرات کاربری اراضی و تغییرات کیفیت آب رودخانه با استفاده از مدل های رگرسیون چند متغییره بررسی شد و نتایج آن بیانگر امکان پذیری پیش بینی یا برآورد حد آستانه مساحت قابل تخصیص به انواع کاربری ها در پایاب سد های بزرگ بود. کاربری زراعت آبی بیشترین تغییر را پس از احداث سد داشت. مساحت تحت پوشش اراضی آبی در زمان اجرای تحقیق 76درصد بود.

  بحث و نتیجه گیری

  در مطالعه حاضر مشخص شد که وسعت مجاز تخصیص اراضی به زارعت آبی در منطقه برابر با 46 درصد مساحت حوضه آبریز پایاب سد کرخه است از این رو افزایش کاربری زراعت آبی عامل اصلی کاهش کیفیت آب رودخانه است.

  کلیدواژگان: سدهای بزرگ، کیفیت آب، کاربری اراضی، تصاویر ماهواره ای، مدل های رگرسیون چند متغیره
 • احمد اسدی می آبادی، داوود اخضری*، حمید نوری صفحات 83-96
  زمینه و هدف

  یکی از مهم ترین پیامدهای خشک سالی، کاهش تراکم پوشش گیاهی است. با کاهش پوشش گیاهی، شرایط محیطی برای بروز مشکلات مختلف نظیر فرسایش خاک، افزایش میزان رواناب سطحی و خطر بروز سیل فراهم می شود. بر این اساس، ارزیابی اثرات خشک سالی بر روی پوشش گیاهی از اهمیت زیادی برخوردار است. هدف تحقیق حاضر این است که با استفاده از نمایه تاثیر خشک سالی (IDI)، امکان بهره گیری از داده های تلفیقی زمینی و ماهواره ای در منطقه مورد مطالعه سنجیده شود.

  روش بررسی

  در این پژوهش شاخصی به نام نمایه تاثیر خشک سالی (IDI) استفاده شده است که بیانگر تاثیرات درازمدت شرایط اقلیمی منطقه مطالعاتی، بر وضعیت پوشش گیاهی آن منطقه است. در این مطالعه نمایه IDI با تلفیق داده های ایستگاه های هواشناسی دشت ملایر برای تهیه نقشه های بارندگی و دمای دشت (آمار 5 ایستگاه سینوپتیک موجود در داخل و خارج منطقه موردمطالعه، با مقیاس 20 ساله) و یک سری از داده های ماهواره ای سنجنده لندستOLI، TM و ETM+ برای تهیه نقشه پوشش گیاهی NDVI (مشتمل بر 6 تصویر در ماه مه و سال های 2000، 2002، 2007، 2009، 2013 و 2015 میلادی) محاسبه و سپس پهنه بندی شد. پژوهش حاضر در اردیبهشت سال 1398 انجام شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد ارتباط خوبی بین داده های تلفیقی (IDI) و شاخص بارش استاندارد شده (SPI) برقرار است که نشان دهنده کارایی بالای داده های تلفیقی است. نتایج همبستگی پیرسون نشان داد که بین میانگین شاخص SPI و IDI همبستگی بالایی برابر با 963/0 در سطح معنی داری 01/0P< وجود دارد.

  بحث و نتیجه گیری

  تاکنون برای مطالعه خشک سالی ها از داده های زمینی و ماهواره ای به وفور استفاده شده است، اما شاخصی که از تلفیق این داده ها به دست آمده باشد کمتر موردتوجه محققان قرارگرفته است، بنابراین هدف و نوآوری این تحقیق این است که با استفاده از نمایه تاثیر خشک سالی (IDI)، امکان بهره گیری از داده های تلفیقی زمینی و ماهواره ای در منطقه موردمطالعه سنجیده شود.

  کلیدواژگان: نمایه تاثیر خشک سالی، پوشش گیاهی، سنجش ازدور، دشت ملایر
 • رامین سلماسی*، حمیدرضا پیروان صفحات 97-106
  زمینه و هدف

  تجزیه نمونه های آب سطحی و قنات های موجود در منطقه سراسکند در استان آذربایجان شرقی، غلظت های چندین برابر بالاتر از میزان مجاز آن برخی فلزهای سنگین را در این نمونه ها نشان داده است. از آن جایی که خاک های کشاورزی منطقه  از این منابع آبیاری می شوند، آلودگی این خاک ها به فلزهای سنگین و ارتباط میزان این آلاینده ها با ویژگی های خاک هدف پژوهش حاضر را تشکیل داد. 

  روش بررسی

  بعد از برداشت 21 نمونه خاک منطقه، آزمایش های دانه بندی و EC، CEC، pH، OC و عناصر آلومینیوم، آرسنیک، باریم، بریلیوم، کبالت، کروم، مس، آهن، منگنز، نیکل، سرب، قلع، وانادیم و روی بر روی این نمونه ها انجام گرفت. سپس از نرم افزار SPSS برای تعیین ضرایب همبستگی بین عناصر و ویژگی های نمونه های خاک و انجام  آنالیز خوشه ای بهره گیری شد.

  یافته ها

  میانگین غلظت عناصر آلومینیوم، آرسنیک، باریم، بریلیوم، کبالت، کروم، مس، آهن، منگنز، نیکل، سرب، قلع، وانادیم و روی به ترتیب 48/67190، 95/127، 24/487، 80/1،52/20، 05/85، 19/49، 81/40523، 67/726، 00/60، 81/34، 76/5، 38/116 و 52/110 میلی گرم بر لیتر به دست آمد. عناصر باریم، کبالت، آهن، نیکل و آنتیموان همبستگی منفی با هدایت الکتریکی خاک نشان دادند. کبالت، کروم و نیکل همبستگی مثبت و روی همبستگی منفی با ظرفیت تبادل کاتیونی داشتند. آلومینیوم همبستگی مثبت و مس همبستگی منفی با کربن آلی داشت.

  بحث و نتیجه گیری

  غلظت بالای آلومینیوم وجود مقادیر بالای کانی های  آلومینوسیلیکاته را در خاک های منطقه نشان دادند. وجود  معادن  آهن و منگنزدار در اطراف منطقه اجرای طرح، بالابودن میزان این دو عنصر را تایید می نماید. همبستگی پایین و منفی ذرات رس با بیشتر عناصر اندازه گیری شده در این پژوهش، می تواند به ناهمگنی نمونه های خاک مربوط باشد که دارای مقادیر گوناگون رس و فلزات می باشند. برای تفکیک بین خاستگاه زمین شناختی و انسانی فلزهای اندازه گیری شده این طرح، لزوم اجرای پژوهش های دیگر ایجاب می نماید.

  کلیدواژگان: فلزات سنگین، منطقه سراسکند، زمین های کشاورزی
 • فهیمه صیادی شهرکی*، عبدالرحیم هوشمند، عاطفه صیادی شهرکی صفحات 107-119
  زمینه و هدف

  برآورد و پیش بینی پارامترهای کیفی آب زیرزمینی به منظور تصمیم گیری های مدیریتی یکی از اهداف مدیران و برنامه ریزان منابع آب تلقی می گردد. در این راستا تعداد زیادی مدل در زمینه مدیریت بهتر برای حفظ کیفیت آب گسترش یافته است. بیش تر این مدل ها نیازمند پارامترهای ورودی هستند که یا دسترسی به آن ها مشکل است و یا اینکه اندازه گیری آن ها محتاج صرف هزینه و زمان زیادی می باشد.  در این میان مدل های شبکه عصبی مصنوعی که با الهام از ساختار مغز بشر عمل می نمایند، به عنوان گزینه ای برتر  معرفی می شوند.

  روش بررسی

  پژوهش حاضر به منظور شبیه سازی پارامترهای کیفی آب زیرزمینی دشت دزفول شامل SAR ، EC و TDS با استفاده از مدل های ANN+PSO و ANN+P-PSO و درنهایت مقایسه نتایج آن ها با داده های اندازه گیری شده ، انجام گرفته است. اطلاعات ورودی   به مدل ها برای پارامتر کیفی TDS شامل هدایت الکتریکی، نسبت جذبی سدیم، اسیدیته، سولفات، کلسیم، منیزیم و سدیم و برای پارامتر کیفی SAR شامل مقدار کل نمک های محلول، اسیدیته، سدیم، بی کربنات و برای پارامتر کیفی EC شامل سولفات، کلسیم، منیزیم، نسبت جذبی سدیم و اسیدیته، از سال 1390 تا 1394 جمع آوری شده است.

  یافته ها

  نتایج نشان داد بالاترین دقت پیش بینی پارامترهای کیفی SAR ، EC و TDS مربوط به مدل ANN+P-PSO می باشد به طوری که مقدار آماره های   و  کم ترین مقدار و  بیش ترین مقدار را برای مدل مذکور دارد. مقدار  RMSE در مرحله تست برای الگوریتم PSO در پیش بینی SAR ، EC و TDS به ترتیب برابر 09/0، 045/0 (میکرو زیمنس بر سانتی متر) و 053/0 (میلی گرم بر لیتر) به دست آمد. این آماره برای الگوریتم P-PSO در پیش بینی SAR ، EC و TDS به ترتیب برابر 039/0، 031/0 (میکرو زیمنس بر سانتی متر) و 045/0 (میلی گرم بر لیتر) تعیین شدند.

  بحث و نتیجه گیری

   نتایج نشان داد که الگوریتم P-PSO از دقت بیش تری نسبت به الگوریتم PSO برخوردار بود. همچنین با توجه به این که تفاوت آماری معنی داری بین داده های اندازه گیری شده و شبیه سازی شده وجود نداشت؛ پیشنهاد می شود از شبکه عصبی مصنوعی برای شبیه سازی پارامترهای کیفی در منابع آب زیرزمینی استفاده شود.

  کلیدواژگان: الگوریتم بهینه سازی تجمع ذرات، پیش بینی، دزفول، کیفیت آب
 • رسول محمدی*، ابوالقاسم صادقی نیارکی، شهرام بیک پور صفحات 121-141
  زمینه و هدف

  محدود بودن منابع انرژی و لزوم صرفه جویی در مصرف آن بهینه سازی انرژی در بخش ساختمان را ضروری می سازد. در این راستا با توجه به فقدان روش های مناسب طراحی و توسعه فناوری های نوین فراگستر باهدف اندازه گیری اتلاف انرژی ساختمان دارای اهمیت خاصی می باشد. هدف از این پژوهش بررسی اتلاف انرژی ساختمان های مسکونی با طراحی و به کارگیری یک نمونه کاربردی مبتنی بر سیستم اطلاعات مکانی فراگستر[1] می باشد

  روش بررسی

  تعدادی واحد مسکونی نمونه با شرایط هندسی و فیزیکی تقریبا یکسان درنظرگرفته شد. به منظور بررسی اتلاف انرژی سامانه مدیریت انرژی فراگستر[2] که شامل حس گر گرمایی LM35 حس گر GPS، برد GSM می باشد طراحی و توسعه داده شد. مراحل این تحقیق شامل طراحی مفهومی سامانه مدیریتی انرژی، جمع آوری اطلاعات، پردازش اطلاعات و تهیه نقشه های اتلافی در محیط GIS می باشد. همچنین به منظور نمایش اطلاعات حرارتی از نرم افزار توسعه داده شده در محیط تلفن همراه و رایانه استفاده شد.

  یافته ها

  برای به دست آوردن مقدار اتلاف انرژی پنجره های ساختمان های موردبررسی ضریب انتقال حرارت kave بر داده های اندازه گیری شده اعمال شد و میزان اتلاف انرژی هر بخش محاسبه شد. نتایج اندازه گیری نشان داد آشپزخانه های ساختمان های مسکونی موردبررسی با داشتن مقادیر 406/1 بیشترین میزان اتلاف را داشته است بعدازآن اتاق ها با مقادیر 097/1 و حال پذیرای با مقادیر 935/0 درمرتبه بعدی قرارگرفته اند.

  بحث و نتیجه گیری

  نتایج تحقیق نشان داد اکثر ساختمان های موردبررسی از جنبه استانداردهای انرژی بهینه نبوده و منابع انرژی از آن ها اتلاف می شود. همچنین یکی از منابع اصلی اتلاف انرژی ساختمان های مسکونی موردبررسی پنجره ها می باشند که راندمان پایینی برای نگه داری انرژی دارند.

  کلیدواژگان: سیستم اطلاعات مکانی فراگستر، حس گرها، مدیریت اتلاف انرژی، ساختمان های مسکونی
 • ملیحه امینی، آتنا نعیمی*، ملیکا رحیمی صفحات 143-155
  زمینه و هدف

  آلودگی آب به فلزات سنگین یکی از معضلات مهم محیط زیستی است که با ایجاد بیماری های جدی، زندگی و سلامتی انسان ها را تحت تاثیر قرار می دهد. لذا ضروری است که حضور آن ها در محیط کنترل شود. علیرغم استفاده زیاد فلز روی در صنایع و آلودگی منابع آبی توسط پساب های حاوی آن و مشکلات ناشی از حضور این فلز در آب های آشامیدنی، تحقیقی در رابطه با استفاده از نانوذرات کیتوسان که برگرفته از پسماند کارگاه های تکثیر و پرورش ماهی و میگو هست برای حذف بهینه این فلز از منابع آبی، انجام نگرفته است.    

  روش بررسی

  تحقیق حاضر در سال 1398 در دانشگاه جیرفت انجام شد و در آن حذف فلز روی از فاضلاب صنایع با استفاده از نانوکامپوزیت کیتوسان اکسید گرافن تحت تاثیر فاکتورهای pH، غلظت نانوکیتوسان، غلظت فلز روی و مدت زمان تماس بر ظرفیت جذب این فلز تعیین گردید. محدوده متغیرها 7-2 برای pH، g/l 5/0-01/0 غلظت نانوکیتوسان، mg/l  200-10 غلظت روی و 420-30 دقیقه زمان تماس بودند.

  یافته ها

  براساس نتایج در pH برابر 4، غلظت جاذب g/l 01/0، غلظت یون رویmg/l  200 و زمان تماس 420 دقیقه، بالاترین ظرفیت جذب mg/g 2/89 به دست آمد. عملیات بازجذب و استفاده دوباره از جاذب نیز انجام و پس از 4 تکرار در فرآیند جذب، ظرفیت جذب مقدار 35/19 به دست آمد.

  بحث و نتیجه گیری

  براساس یافته ها نانوکامپوزیت کیتوسان اکسید گرافن جاذبی موثر با قابلیت جذب بالای فلز روی می باشد.

  کلیدواژگان: بیونانوکامپوزیت، کیتوسان، اکسید گرافن، فلز روی، فاضلاب
 • مهنوش اقتداری، عباس مهروان*، مریم انصاری منش، سید علی نوری صفحات 157-172
  زمینه و هدف
  افزایش جمعیت، رشد سریع تکنولوژی و از بین رفتن محیط زیست، موجب بر هم خوردن شرایط طبیعی در بسیاری از نقاط جهان شده است. در این میان ساختمان ها به دلیل مصرف زیاد انرژی های فسیلی و تولید گازهای گلخانه ای یکی از عوامل تهدید کننده توسعه پایدار به شمار می روند. افزایش مصرف سوخت های فسیلی در ساختمان به ویژه در بخش تهویه مطبوع، سهم عمده ای در افزایش آلودگی محیط زیست و گرم شدن کره زمین دارد. در این تحقیق جهت تهویه ساختمان و تامین نیازهای آسایش افراد در تابستان، سیستم ایستای صفر انرژی در اقلیم گرم و خشک طراحی شد. این سیستم ترکیبی سرمایشی ایستا(PCHS) شامل دو سیستم متمایز دودکش خورشیدی(SC) و کانال خنک کننده تبخیر ی (ECC) می باشد. هدف این تحقیق استفاده از انرژی های پاک (باد و نور خورشید) است تا علاوه بر تهویه ساختمان؛ مانع تخریب محیط زیست شده و باعث صرفه جویی در انرژی شود.
  روش بررسی
  این تحقیق به صورت تجربی- تحلیلی  و شبیه سازی توسط نرم افزار دیزاین بیلدر صورت گرفت و قابلیت سیستم جهت خنک سازی ساختمان در مرداد ماه سال 1397 از ساعت 9 صبح تا 3 بعدازظهر در ده روز متوالی در محوطه دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه مورد آزمایش قرار گرفت. دمای هوا، رطوبت و سرعت جریان هوای محیط، دهانه خروجی کانال خنک کننده تبخیری و دهانه ورودی دودکش خورشیدی اندازه گیری شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که کانال خنک کننده تبخیری می تواند دمای هوا را به طور متوسط 10 درجه سلسیوس کاهش دهد و رطوبت هوا را 34% افزایش دهد. با توجه به داده های به دست آمده سرعت هوای دودکش خورشیدی با گرم شدن هوا افزایش یافت، بیشترین سرعت هوای ورودی دودکش خورشیدی در ساعت 3 بعداز ظهر به بیشترین مقدار(8/2 متر بر ثانیه) رسید. با توجه به اینکه افزایش سرعت هوای خروجی از بادگیر تا 41/0 متر بر ثانیه در ساعت 3 بعدازظهر نسبت به ساعت 9 صبح، معادل با کاهش دمای هوا تا 3/6 درجه سلسیوس است بنابراین اتاقک با استفاده از سیستم هیبرید در ساعت 3 بعدازظهر نیز در شرایط آسایش قرار گرفت.
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج به دست آمده نشان می دهد که با استفاده از سیستم ترکیبی ایستای طراحی شده، اتاقک از ساعت 9 صبح تا 3 بعدازظهر در شرایط آسایش قرار می گیرد. محاسبه هزینه ساخت و نصب سیستم ایستای هیبریدی و مقایسه آن با کولر آبی نشان می دهد که سیستم پیشنهادی از زمان مورد استفاده سود آور می باشد و زمان برگشت سرمایه پس از اجرا و راه اندازی سیستم می باشد. با افزایش تعداد افراد از 1 نفر تا 4نفر، اتاقک در ساعت 9 صبح و ظهر در شرایط آسایش قرار دارد ولی در ساعت 3 بعدازظهر اتاق با تعدا 4 نفر  خارج از محدوده آسایش قرار می گیرد.
  کلیدواژگان: سیستم سرمایشی ایستا، دودکش خورشیدی، بادگیر، کانال خنک کننده تبخیری
 • عاطفه کلاته*، زهرا قلیچی پور، الهه اکبری، اعظم الهامی راد صفحات 173-185
  زمینه و هدف
  توسعه گردش گری در مناطق حفاظت شده، هم برای مدیریت منطقه و هم برای گردش گران مزایای فراوانی به همراه دارد. اما باید این مساله را در نظر داشت که انجام فعالیت های گردش گری بدون برنامه ریزی و مدیریت صحیح و بررسی توان منطقه، می تواند اثرات منفی بر منطقه حفاظت شده و تجارب گردش گران داشته باشد. هدف این مطالعه شناسایی مناطق مناسب و دارای توان، جهت گسترش و توسعه اکوتوریسم در مناطق حفاظت شده است. پارک ملی  و  منطقه حفاظت شده ساریگل، به عنوان یکی از مناطق تحت حفاظت کشور، از جذابیت های قابل توجهی برخوردار است.
  روش بررسی
   در این تحقیق با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی AHP و  به کارگیری فن GIS به تعیین مناطق مناسب گردش گری پرداخته شده است. معیارهای به کار گرفته شده شامل شکل زمین، اقلیم، زیست گاه حیات وحش، تیپ و تراکم پوشش گیاهی و خاک منطقه می باشد.  نقشه توان اکولوژیکی منطقه به روش AHP  براساس این معیارها تولید شد. نقشه جذابیت منطقه نیز  با برداشت نقاط به وسیله GPS  و وزن دهی از طریق پرسش نامه و نرم افزار GIS به دست آمد. سپس این نقشه با نقشه توان اکولوژیکی منطقه، مقایسه و در نهایت مناطق مناسب و مستعد برای گردش گری و اکوتوریسم پهنه بندی شدند.
  یافته ها
  نتایج نشان می دهد که مناطق دارای پتانسیل بسیار بالا در قسمت های شامل غربی، شمال شرقی و جنوب غربی واقع شده است. مناطق با توان بالا هم مناطقی نظیر آبشار ایزی، سد اسفراین، دره گنجدان و دره بیدواز شامل می شوند. در نقشه جذابیت نیز بیش ترین جذابیت مربوط به قسمت های شمالی و بعضی قسمت های جنوبی منطقه مانند آبشار ایزی است. با مقایسه نقشه توان اکولوژیک و نقشه جذابیت، مشخص شد که اکثر مناطقی که دارای جذابیت بالا هستند برای توسعه اکوتوریسم هم دارای توان بالا می باشند. بنابراین، مشخص شد که قسمت های شمالی منطقه، آبشار ایزی و قسمت هایی از پارک ملی، قابلیت توسعه اکوتوریسم را دارند. این مناطق هم دارای توان اکولوژیکی و هم دارای جذابیت برای جذب گردش گر هستند.
  بحث و نتیجه گیری
  توسعه گردش گری در منطقه حفاظتی ساریگل به نفع منطقه و محیط زیست بوده و سبب ارتقای سطح حفاظت و بهره برداری پایدار از استعدادها می گردد. اما بایستی در مناطق تحت حفاظت، حفاظت اولویت اول مدیریتی باشد و کاربری های مجاز دیگر از جمله گردشگری، تنها در صورتی قابل انجام هستند که با اهداف حفاظتی در تعارض نباشند.
  کلیدواژگان: پتانسیل یابی، اکوتوریسم، روش AHP، سیستم اطلاعات جغرافیایی، ساریگل
 • اختر سادات موسوی*، احمد اکبری، حسن خاتمی صفحات 187-200
  زمینه و هدف

  یکی از عوامل مخرب اصلی در رنگ پریدگی الیاف رنگی، پرتوهای فرابنفش با انرژی زیاد است که موجب شکستن پیوندهای شیمیایی و تجزیه نوری ساختارهای آلی می گردد. امروزه به دلیل اثرات نامطلوب آنتی اکسیدان های سنتزی، تمایل به استفاده از آنتی اکسیدان های طبیعی که استفاده از آن ها فاقد هر گونه ضرر و زیان برای محیط زیست باشد، یا مضرات حاصل کم تر از آنتی اکسیدان های سنتزی باشد افزایش یافته است. هدف از این تحقیق استفاده از عصاره رزماری با ویژگی آنتی اکسیدانی و دوست دار محیط زیست به عنوان کاربرد نوین جهت محافظت الیاف در برابر پرتوهای فرابنفش می باشد.

  روش بررسی

  در این پژوهش عوامل زمان تابش نور و غلظت آنتی اکسیدان با استفاده از عصاره رزماری بهینه سازی شد. سپس  مشخصه های رنگی نمونه های پشمی رنگ رزی شده تحت سیستمCIE (L*a*b*)  مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفت و با مقادیر تغییر رنگ E∆ بیان شد. در نهایت تغییرات فیزیکی الیاف خام و عمل شده با آنتی اکسیدان طبیعی (عصاره رزماری) بعد از رنگ رزی با استفاده از تست SEM بررسی شد.

  یافته ها

  در تمامی موارد، استفاده از آنتی اکسیدان تا حدودی باعث بهبود نسبی در خواص حفاظتی نمونه ها در برابر پرتوهای فرابنفش شد. برای نمونه های عمل شده با عصاره رزماری غلظت 01/0 و 03/0 بهترین عمل کرد را در ثبات نشان داد.

  بحث و نتیجه گیری

  به طورکلی با توجه به نتایج می توان گفت که امکان مطالعه در زمینه جاذب های طبیعی به دلیل خصوصیات محیط زیستی ، صرفه اقتصادی و در دسترس بودنشان، به منظور پیشرفت و توسعه کاربرد این مواد و جلوگیری از آلودگی محیط زیست مهم و اساسی می باشد و باید به آن توجه شود .

  کلیدواژگان: عصاره رزماری، رنگ زای طبیعی جاشیر، ثبات نوری، محیط زیست
 • جواد صالحی*، حسین آل کجباف صفحات 201-212
  تعهدات دولت حامی، تابع مسئولیت ناشی از بایسته های حقوق بین الملل محیط زیست است. تعهدات دولت حامی در حفاظت از محیط زیست ناحیه دارای ماهیت مقتضی، ارزیابی، احتیاط، پیشگیری، کنترل و جبران است. با وجود این، اگر دولت حامی کلیه اقدامات لازم و مناسب در حد توان و امکانات خویش را برای پای بندی پیمانکار تحت حمایت انجام داده باشد، جبران خسارات ناشی از فعالیت پیمانکار برعهده آن نیست. این وضعیت به معنای جبران نشدن خساراتی است که ناشی از فعالیت پیمانکار برای بهره برداری از منابع ناحیه است. حال آن که جامعه بین المللی نباید خسارات وارد شده از فعالیت های پیمانکار به محیط زیست دریاها را در هر صورت متحمل شود. بی تردید ناتوانی دولت حامی در کنترل و الزام پیمانکار به تبعیت مطلق از استانداردهای بین المللی در اکتشاف و استخراج منابع دریاها نباید به حساب جامعه بین المللی گذاشته شود. ضروری است که دولت حامی به نحو مطلق مسئولیت خسارات وارد شده از سوی پیمانکار را برعهده داشته باشد. اگر ورود خسارات ناشی از تقصیر پیمانکار است، دولت حامی آن را جبران کند و سپس از وثیقه های پیمانکار کسر کند. اگر ورود خسارات ناشی از سهل انگاری دولت حامی است، همو خسارت را جبران کند تا این که در هر صورت خسارات وارد شده به محیط زیست دریاها بدون جبران باقی نماند و صدمات آن بر پیکره جامعه بین المللی تحمیل نشود.
  کلیدواژگان: کنوانسیون حقوق دریاها، حقوق بین الملل محیط زیست، دولت حامی، محیط زیست دریاها، حقوق مسئولیت بین المللی
 • فرزاد هاشم زاده*، سید مهدی برقعی صفحات 213-224
  زمینه و هدف
  استفاده روز افزون از فلزات سنگین در صنایع مختلف باعث افزایش تخلیه آن ها به محیط زیست شده است. الکتروکوآگولاسیون فرآیند پیچیده ای با چندین مکانیسم عملیاتی برای حذف آلاینده ها می باشد که این فرآیند به عنوان روشی موثر و مقرون به صرفه جهت حذف فلزات سنگین از آب معرفی شده است. مطالعه حاضر با هدف تعیین عملکرد فرآیند الکتروکواگولاسیون درحذف فلزات سنگین سرب،کادمیوم و کروم ازآب انجام گرفته است.
  روش بررسی
  در این پژوهش، متغیرهای مورد مطالعه عبارتند از مدت زمان واکنش، فاصله الکترودها ازیکدیگر، غلظت اولیه فلزات سنگین، جنس الکترودها و ولتاژ ورودی مورد بررسی قرار گرفتند. جهت انجام این تحقیق ازیک پایلوت با حجم 4/5 لیتر از جنس پلکسی گلاس به طول 20، عرض 15، ارتفاع 18 سانتی متر و با الکترودهایی از جنس آهن، آلومینیم و استیل به طول و عرض 15 و ضخامت 2/0 سانتی متر، محدوده ولتاژ 0 تا 48 ولت ویک منبع تغذیه جریان مستقیم (DC) استفاده شد.
  یافته ها
  راندمان حذف در فرآیند الکترو کوآگولاسیون با افزایش ولتاژ و زمان واکنش رابطه مستقیم دارد به طوری که  بهترین راندمان حذف در ولتاژ 40 ولت، زمان واکنش 40 دقیقه رخ داده است. با افزایش غلظت اولیه فلزات سنگین از 1 به 50 میلی گرم بر لیتر درصد حذف برای فلزات سرب، کادمیوم و کروم کاهشیافته است. بیشترین درصدهای حذف نیز توسط جفت الکترودهای آهن - آلومینیوم که فاصله الکترودها 5 سانتی متر و pH برابر 3،  به دست آمده است.
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به کارایی بسیار خوب فرایند الکتروکواگولاسیون در حذف فلزات سنگین کروم، سرب و کادمیوم، امکان سنجی حذف فلزات مورد نظر توسط این فرآیند مناسب ارزیابی شده و به عنوان راهکاری نوین در حذفیون فلزات از پساب های صنعتی می تواند مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: فلزات سنگین، ترسیب شیمیایی، انعقاد الکتریکی، محیط های آبی
 • الهام پورمهابادیان*، حسن احمدی، سید یوسف امیری صفحات 225-237
  زمینه و هدف

  هدف این تحقیق، تحلیل میزان امنیت در پیاده راه ها با رویکرد امنیت زیست محیطی در اقلیم بارشی می باشد که به عنوان نمونه، پیادراه علم الهدی در شهر رشت برگزیده شده است.

  روش بررسی

  روش تحقیق، توصیفی تحلیلی بوده و جمع آوری داده ها، به روش کتابخانه ای و میدانی با استفاده از پرسشنامه و نظرسنجی از شهروندان انجام شده است. در این پژوهش، برای تحلیل پرسشنامه ها از نرم افزار SPSS استفاده شده است.

  یافته ها

  پیاده راه ها یکی از اصلی ترین فضاهای شهری در شهرها می باشند و نقش بسیار عمده ای را در امنیت شهری و زیست محیطی افراد و فعالیت های شهری دارند. بنابراین می توان گفت: تامین امنیت انسانی و زیست محیطی این فضاها می تواند کمک شایانی به شهروندان و رشد کیفی شهر داشته باشد. چرا که امنیت زیست محیطی یکی از مولفه های اصلی امنیت انسانی محسوب می گردد و مقوله امنیت نیز در زیرمجموعه های ایجاد پایداری شهرها ذکر شده است؛ به همین دلیل بررسی میزان امنیت در پیاده راه ها و ارایه اصول ارتقا آن می تواند در ایجاد شهر ایمن، زنده، فعال و دارای محیط زیست سالم با استفاده از انرژی های تجدیدپذیر نقش حیاتی داشته باشد.

  بحث و نتیجه گیری

  نتایج پژوهش حاکی از آن است که بعد از تبدیل خیابان علم الهدی به پیاده راه، از لحاظ کالبدی و مسایل امنیت زیست محیطی، تمهیداتی در نظر گرفته شده که میزان امنیت را در این فضا بالا برده است؛ از جمله این تمهیدات عدم امکان ورود وسایل نقلیه موتوری در این فضاها، کنترل این فضاها توسط پلیس و روشنایی و نورپردازی با استفاده از انرژی های پاک و تجدید پذیر بوده است. علاوه بر این موارد در ارتقا امنیت مولفه های دیگری نیز موثر هستند که در این پژوهش بدانها پرداخته شد.

  کلیدواژگان: امنیت، محیط زیست، فضاهای شهری، انرژی های تجدیدپذیر، پیاده راه
 • سحر عرفی یگانه، سهیل سبحان اردکانی*، سعید جامه بزرگی صفحات 239-248
  زمینه و هدف
  رشد روزافزون جمعیت و نیاز به توسعه تولیدات کشاورزی باعث افزایش کاربرد آفت کش ها و در نتیجه آلودگی منابع آب به عنوان یکی از معضلات محیط زیستی شده است. از این رو، این پژوهش با هدف تعیین غلظت باقی مانده آفت کش دیازینون در آب رودخانه  عباس آباد همدان در سال 1393 انجام یافت.
  روش بررسی
  پس از بازدید میدانی و انتخاب چهار ایستگاه در طول رودخانه به روش تصادفی سیستماتیک، نمونه برداری از آب در اواخر اردیبهشت ماه و اواخر تیرماه انجام یافت. نمونه ها با استفاده از روش استخراج فاز مایع آماده و غلظت باقی مانده سم به وسیله دستگاه اسپکتروفتومتر‎ خوانده شد. برای پردازش آماری داده ها نیز از نرم افزار SPSS استفاده شد.
  یافته ها
  بیشینه میانگین غلظت باقی مانده سم دیازینون در نمونه های فصول بهار و تابستان (میکروگرم در لیتر) با 2/10 ± 0/97 و 7/13 ± 202 به ترتیب مربوط به ایستگاه های 3 و 2 بود. نتایج مقایسه میانگین غلظت باقی مانده سم دیازینون در نمونه های فصول بهار و تابستان با رهنمودهای WHO و EPA نیز نشان داد که میانگین غلظت باقی مانده سم در هر دو فصل از بیشینه رواداری این سازمان ها بیش تر بوده است.
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به تجاوز میانگین غلظت باقی مانده سم در نمونه های آب مورد ارزیابی، توجه به مواردی از جمله آموزش باغ داران به منظور استفاده صحیح و اصولی از سموم آفت کش ضروری است. هم چنین به منظور استفاده از آب این رودخانه برای شرب و یا پرورش ماهیان سردآبی باید تمهیداتی اندیشیده شود.
  کلیدواژگان: آلودگی آب، دیازینون، اسپکتروفتومتری، رودخانه عباس آباد، همدان
 • یوسف تقی ملایی، عبدالعلی کرمشاهی*، سید یوسف عرفانی فرد، مهدی حیدری صفحات 249-258
  زمینه و هدف

  نقشه های پوشش اراضی، داده های مهمی برای ارزیابی زیست محیطی هستند. در این مطالعه، دقت تهیه نقشه کاربری اراضی منطقه هفت برم شیراز با الگوریتم شیء پایه برروی تصاویر ماهواره ای WorldView 2  سال 2015میلادی بررسی شده است.

  روش بررسی

  در این مطالعه از تصاویر WorldView 2 در جنگل های اطراف شیراز استفاده شده است که می تواند نقشه های پوشش گیاهی را با جزییات زیاد تهیه کند. روش آنالیز تهیه نقشه، روش شیء پایه با درخت تصمیم می باشد. فرآیند کار شامل: قطعه بندی، انتخاب و استخراج عارضه های مدنظر شامل 9کلاس با شاخص های طیفی، طبقه بندی سلسله مراتبی شیء پایه و ایجاد درخت تصمیم برای طبقه بندی تصویر و در نهایت طبقه بندی و ارزیابی صحت آن می باشد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که کلاس های طبقه بندی موفق بوده اند و صحت کلی 45/87 درصد بود. بیشترین صحت طبقه بندی در صحت تولیدکننده برای کلاس های آب، جنگل، محصول، ساختمان بود. بالاترین صحت مربوط به آب است (100درصد).

  بحث و نتیجه گیری

  درختان دست کاشت و جنگل های طبیعی با روش شی پایه تشخیص داده شدند. باندهای اضافی ساحلی، امکان تشخیص اراضی بایر را از سایر پوشش گیاهی فراهم می نمایند. فاصله تا درخت و سایه نقش مهمی در تشخیص ساختمان ها دارند.

  کلیدواژگان: تصاویر WorldView 2، طبقه بندی شیء پایه، سنجش از دور، تصاویر با قدرت تفکیک بالا
 • لیلا یوسفی*، عباس بحری صفحات 259-270
  زمینه و هدف

  افزایش نرخ تولید، حجم و فشار بیوگاز، ترکیب نسبی متان بیوگاز بعنوان منبع انرژی تجدید پذیر سبب افزایش راندمان می شود. هدف، بررسی تاثیر اختلاط فضولات گاوی و ماده هضم شده با پسماندجامدآلی شهری به منظور دستیابی به بهره وری بالاتر است.

  روش بررسی

  پسماند جامدآلی شهری بصورت منفرد و مخلوط با ماده هضم شده و فضولات گاوی در مجموعه دستگاهی مقیاس آزمایشگاهی تحت فراورش قرارگرفت. تاثیر اختلاط ماده هضم شده و فضولات گاوی با پسماند جامدآلی شهری از طریق بررسی خواص شیمی-فیزیکی و آنالیز عنصری خوراک و ماده هضم شده، اندازه گیری فشار و حجم بیوگاز، طول دوره هضم بی هوازی و آنالیز اجزاء بیوگاز موردمطالعه و ارزیابی قرار گرفت.

  یافته ها

  اختلاط ماده هضم شده و فضولات گاوی با پسماند جامدآلی شهری سبب افزایش ترکیب درصد بخش خشک(آلی و خاکستر)، کربن و نیتروژن خوراک می شود. درصد تبدیل این ترکیبات در هضم مشترک پسماند جامدآلی شهری با مخلوط ماده هضم شده و فضولات گاوی(مرحله سوم) نسبت به هضم مشترک با ماده هضم شده(مرحله دوم) و نیز درصدتبدیل مقادیر مذکور حاصل از مرحله دوم نسبت به هضم منفرد پسماندجامدآلی شهری (مرحله اول) افزایش می یابد. حجم و فشار بیوگاز تولیدی به ازاء واحد جرم خوراک و نیز ترکیب نسبی متان بیوگاز تولیدی طی دوره هضم کوتاه تر  در مرحله سوم نسبت به دوم و نیز مرحله دوم نسبت به اول افزایش می یابد.

  بحث و نتیجه گیری

  اختلاط ماده هضم شده و فضولات گاوی با پسماندهای جامدآلی شهری علاوه بر افزایش بارآلی خوراک، به عنوان تلقیح کننده در فرایند هضم بی هوازی با هدف افزایش ترکیب نسبی متان بیوگاز ایفای نقش می نماید. حجم و فشار بیوگاز ، احتمال تولید و ترکیب درصد متان بیوگاز افزایش می یابد.

  کلیدواژگان: هضم بی هوازی، پسماند جامد آلی، ماده هضم شده، فضولات گاوی، بیوگاز
 • سبحان هوشمند، ییتا آیتی* صفحات 271-286
  زمینه و هدف

  فرآیندهای اکسیداسیون پیشرفته، روش هایی امیدبخش و کارا برای حذف و تجزیه مواد سخت تجزیه پذیر از جمله رنگ ها از محیط های آبی هستند. روش فنتون یکی از مناسب ترین روش های اکسیداسیون پیشرفته است که به طور موثر برای حذف مواد سمی بدون تولید محصولات جانبی استفاده شده است.

  روش بررسی

  در این تحقیق به منظور بررسی فرایند فنتون در حذف رنگزای اسید آبی 25 از راکتور آزمایشگاهی مکعب مستطیل شکل از جنس پلکسی گلاس به حجم مفید 500 میلی لیتر استفاده شد. پارامترهای اصلی موثر بر فرایند شامل نسبت [Fe2+]/[H2O2]، غلظت پراکسید هیدروژن، pH، زمان ماند، غلظت ماده رنگزا، دما و دور همزن بودند که به روش OFAT بهینه شدند.

  یافته ها

  نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که فرایند فنتون قابلیت حذف 96 درصدی رنگزای اسید آبی 25 از محیط آبی را در مدت زمان 10 دقیقه در شرایط بهینه شامل 3pH=، نسبت 3/0=[Fe2+]/[H2O2]، غلظت اولیه رنگزا mg/L 150، غلظت آهن mg/L 100، سرعت چرخش همزن rpm100 و دمای oC 43 داراست.

  بحث و نتیجه گیری

  فرایند فنتون برای حذف رنگزای اسید آبی 25 به عنوان روش مناسب پیشنهاد می شود.

  کلیدواژگان: رنگزا، آهن، دما، پراکسید هیدروژن
|
 • Ahmad Pourahmad, Hassan Rezaienia, Ali Hosseini *, Soheila Andisheh, Milad Amini Pages 1-20
  Background and Objective

  Leisure spaces are the most important functional areas of the city. Convenient access to these spaces can be effective in balancing the soul of citizens. Because the type of access is measured based on the distance and arrival time from one place to another, we can realize the crucial role of the network in this regard.

  Method

  In this paper which has been done by descriptive analytic method using library and field data collecting, access to leisure spaces in district 9 of Tehran were analyzed in relation to the street network. In this way, access to 11 types of leisure spaces in four land use functions (parks and green space, sports, cultural and entertainment) were evaluated using network analysis.

  Findings

  Levels of access assessment were including the good, average and poor levels and the results showed that access to the sport centers is mostly good and access to the parks, green spaces and catering spaces is relatively good, but access to the cultural spaces is average and poor. In terms of access quality, district 9 of Tehran is divided into two parts, east and west that the western half has better access to leisure spaces than another.

  Discussion and Conclusion

  Also, the results of integrated access to leisure facilities map showed that access to leisure facilities along major arterial streets is better than near parts of blocks. This is especially clearly marked in the eastern half of the area. The result of this problem is exclusion the inside parts of neighborhoods and the rise of inequality in access to leisure spaces.

  Keywords: Accessibility, Leisure Spaces, Network analysis, District 9 of Tehran
 • Houra Foroud, Kamal Rahbarimanesh *, Sheida Khansari, Hossein Soltanzadeh Pages 21-37
  Background and Objectives

  Understanding how a learning environment works effectively is essential to designing an architectural environment. Effective learning environment is an environment that, along with other factors that influence children's education, such as curriculum, teachers, etc. has an important impact on child education. The physical environment does not actually change the behavior, but it can affect the learning process. Therefore, in this study, we explain these principles and their relationship with learning.

  Method

  The present study is an applied one and a survey method. The statistical population of this study is elementary school teachers in Rasht, 300 of whom were selected by random sampling. The KMO index in this study was 0.939 which indicates the adequacy of the samples. Confirmatory factor analysis and regression were used to analyze the data.

  Findings

  The results show that there is a direct and significant relationship between architectural system factors including: flexibility, light and nature and learning system factors including: fundamental, behavioral and motivational factors, most of which related to the effect of nature factor with regression coefficient 0.610, which can increase children's motivation for purpose and vitality, which are effective factors in promoting learning.

  Discussion and Conclusion

  The results of the research confirm the impacts of designing and adjusting the environment on children's learning. Based on the research findings, it can be concluded that the environment is considered as an important factor in the creation of learning contexts.

  Keywords: learning, Schools, Children, Environment design
 • Ebrahim Mardani Boldaji, Hassan Sadighi, Homayoun Farhadian * Pages 36-51
  Background and Objective

  Today, organizations with a rich working environment, relationships and social environment have become one of the important features of organizational life. In this research, the effect of employee’s perception of the organization and its managers (organizational trust and trust in supervisors), the quality of perceived communication (organizational support and the exchange of managers and employees) and the formation of creativity-related behaviors (information sharing, risk taking, evading social and political behaviors) on creativity were studied. The purpose of this research was to evaluate and analyze the social exchange model of organizational creativity in the Ministry of Jihad-e-Agriculture.

  Method

  The statistical population (N=36285) of this research is composed of the experts of the Ministry of Agricultural Jihad, including graduate employees and managers of various organizational levels in 2017. In this study, a multi-stage sampling method with proportional assignment was performed. In this method, the provinces of the country were divided into 4 developmental levels and finally, the provinces of Isfahan, Gilan, Golestan and Chaharmahal-Bakhtiari were randomly selected (n = 304). Research hypotheses were tested using SMART.PLS2 software.

  Findings

  The results of the study estimated the model's overall fit index to be 0.350, which indicates a strong fit and high quality of the model of measurement.

  Discussion and Conclusion

  The hypothesis test showed that in the Ministry of Jihad-e-Agriculture, the factors under investigation could have an effect on creativity.

  Keywords: Creativity, justice, Leader Member Exchange, Organizational, Supervisory Trust, Perceived organizational support
 • Mahdi Madadi, Mohsen Ghaemi Khargh * Pages 53-66

  Mining of cryptocurrencies is one of the important phenomenon attracting the attention of a great number of people due to its tremendous profit; however, the said profit for a limited number of people is turning into a challenge for the planet earth. As a result, an increase in the power demand causes an increase in the greenhouse gas emission and eventually leads to two degrees of global warming.This is a library research using the inductive-deductive method. Beside reviewing the equation ratio of “environment” and “economy resulted from Mining cryptocurrency”, this research suggests some strategies for prevention of the said problems and reviews the civil liability of Mining of such currencies. It is concluded that the Mining should bear the consequences of their profitability based on the theories of “No-Damage” and “Risk” and they should try to compensate the damages. Taking into account the existing complex situation of the environment, the method of compensating the damages is in line with the reality.

  Keywords: Cryptocurrencies, Cryptocurrency Mining, Tort law, Environmental Civil Liabilities
 • Shahla Kaabzadeh, Jamal Ghodousi *, Reza Arjmandi, Nematollah Jaafarzadeh Haghighifard Pages 67-81
  Background and Objective

  One of the most important outcomes of dam construction is changing land use and investigating its effect on changing water quality and disturbing ecosystem balance of rivers in dam`s downstream.this study was conducted in the downstream watershed of the Karkheh dam locating in the south-west of Iran to analyze influences of land use change resulting of construction of Karkheh dam on water quality of Karkheh river as one of the indicators for destruction of ecosystem balance of the study river.

  Method

  In order to conduct the study periodical Land Sat TM and ETM+ images were used to assess land use change before and after construction of the dam. Comparative water quality data collected. Hydrometric station was also used to analyze possible existence of correlation and relationship between land use and water quality changes.

  Findings

  Results of the study indicated that there is a significant correlation between land use change and water quality of the river in the low land of the Karkheh dam at confidence level of 95 and 99 per cent(p-value=0.05 and 0.01) Application of regression models to formulate relationships between area of different types of land use and amount of each one of the observed parameters of water quality indicated that increase in area of irrigated land  due to the providing water is the main factor that tended to deterioration of water quality of rive trench in downstream of the Kharkheh Dam. While allowcated land for irrigated land in the study area is about 76%.

  Discussion and Conclusion

  This study indicated that the allowed area allocated to irrigated agriculture was 46% of total basin of Karkheh dam`s downstream. Therefore, increasing irrigated agriculture use was the main reason for reducing the quality of river`s water.

  Keywords: Large Dam, land use, Water Quality. Land Sat Images, Land allocation
 • Ahmad Asadi Meyabadi, Davoud Akhzari *, Hamid Nouri Pages 83-96
  Background and Objective

  One of the most important consequences of drought is reducing the amount of vegetation. Reducing vegetation and environmental conditions lead various problems such as soil erosion, increased runoff levels and flood risk. Accordingly, evaluation of the effects of drought on vegetation has a great importance. The purpose of this study is to use the Drought Effect Index (IDI), remotely sensed data and terrestrial data in the study area.

  Method

  The IDI index indicates the long-term effects of climate conditions in the study area on the vegetation cover in area. In this study, the IDI index combines data of the meteorological stations of Malayer Plain to prepare rainfall and temperature maps (information from 5 synoptic stations inside and outside of study area with a 19-years scale) and a series of Landsat TM satellites and ETM + were calculated for the NDVI vegetation mapping (including 6 images in May and 2000, 2002, 2007, 2009, 2013 and 2015). The zonation map was prepared based on this information. This investigation has been done in May 2019.

  Findings

  The results showed that there is a meaningful correlation between aggregate data (IDI) and SPI index, indicates the efficiency of combined data. Results of Pearson correlation showed that there is a significant correlation between the mean SPI and IDI of 0.963 at a significant level of P<0.01.

  Discussion and Conclusions

  So far, land and satellite data have been widely used for the study of droughts, but the index derived from the integration of these data has received little attention from researchers, so the aim and innovation of this research is to make it possible to use drought impact index (IDI). Combine terrestrial and satellite data in the study area.

  Keywords: Drought Effect Index, Vegetation, Remote sensing, Malayer Plain
 • Ramin Salmasi *, Hamidreza Pyrowan Pages 97-106
  Background and Objectives

  Analyses of surface and groundwater samples in Sareskand region in east Azarbayjan showed some heavy metal concentrations several time higher than standard ones.Due to irrigation of the agricultural lands with these waters, heavy metal pollution of the soils and relationship between pollutant concentrations and the soil properties were goals of this research.

  Method

  Particle size distribution, EC, CEC, pH, OC, and Al, As, Ba, Be, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Pb, Sn, Va, and Zn analyses of 21 soil samples were done. SPSS software were used to correlation coefficients between the metal concentrations and the soil properties to cluster analysis.

  Findings

  Mean concentrations of Al, As, Ba, Be, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Pb, Sn, Va, and Zn of the soil samples were 67190.48, 127.95, 487.24, 1.80, 20.52, 85.05, 49.19, 40523.81, 726.67, 60.00, 34.81, 5.76, 116.38, and 110.52 mg/Kg soil respectively.  Ba, Co, Fe, Sb, and Ni showed negative correlation with soil EC. Cobalt, Cr, and Ni high positive and Zn negative correlation with CEC were shown. Aluminum negative and Cu had positive correlation with organic carbon.

  Discussion and Conclusion

  The high Al concentrations showed abundant aluminosilicates in the soils. Existence of Fe and Mn mines in around of the region, emphasis high concentrations of theses two metals. Negative correlations between clay and OC of the soil samples with some metals related to heterogeneity of soil samples. Other researches are necessary to determine geologic and anthropogenic sources of these metals.

  Keywords: Heavy Metals, Sarskand Region, Agricultural Lands
 • Fahimeh Sayadi Shahraki *, Abdolrahim Hooshmand, Atefeh Sayadi Shahraki Pages 107-119
  Background and Objective

  One of the main aims of water resource planners and managers is the estimation and prediction of groundwater quality parameters to make managerial decisions. In this regard, many models have been developed which proposed better managements in order to maintain water quality. Most of these models require input parameters which are hardly available or their measurements are time consuming and expensive. Among them, Artificial Neural Network (ANN) models inspired by human's brain are a better choice.

  Method

  The present study stimulated the groundwater quality parameters of Dezful plain including Sodium Adsorption Ratio (SAR), Electrical Conductivity (EC), Total Dissolved Solids (TDS), using ANN+PSO and ANN+P-PSO models and in the end is comparing their results with measured data. The input data for TDS quality parameter consist of EC, SAR, pH, SO4, Ca, Mg and Na, for SAR including the TDS, pH, Na, Hco3 and quality parameter of EC contains So4, Ca, Mg, SAR and pH, gathered from 2011 to 2015.

  Findings

  The results indicated that the highest prediction accuracy of quality parameters of SAR, EC and TDS is related to the ANN+P-PSO model so that the MAE and RMSE statistics have the minimum and  has the maximum value for the model. The results showed that RMSE for PSO in predicting SAR, EC and TDS were 0.09, 0.045 (µs/cm) and 0.053 (mg/l) in testing period, respectively. These statistical criteria were 0.039, 0.031 (µs/cm) and 0.045 (mg/l) for P-PSO in this period, respectively.

  Discussion and Conclusion

  The results showed that P-PSO had more accuracy compared to PSO. In addition, there were no significant differences between ANN and collecting values. So, it is recommended that ANN were applied to determine nitrate concentration in groundwater.

  Keywords: Dezful, Particle Swarm Optimization Algorithm, predicted, Water quality
 • Rasoul Mohammadi *, Abolghasem Sadeghi Niaraki, Shahram Baikpour Pages 121-141
  Background and Objective

  Limited energy resources and the need to save on its consumption make energy optimization in the building sector necessary. In this regard, due to the lack of appropriate methods of design and development of new technologies to measure the energy loss of the building is of particular importance. The purpose of this study is to investigate the energy dissipation of residential buildings by designing and using a practical example based on a comprehensive spatial information system.

  Method

  A number of sample housing units with almost identical geometric and physical conditions were considered. In order to investigate the energy dissipation, an extensive energy management system was designed and developed, which includes the LM35 heat sensor, GPS sensor, and GSM board. The stages of this research include conceptual design of energy management system, data collection, information processing and preparation of waste maps in GIS environment. Software developed in mobile and computer environments was also used to display thermal information.

  Findings

  To obtain the amount of energy dissipation of the windows of the studied buildings, kave heat transfer coefficient was applied to the measured data and the amount of energy dissipation of each section was calculated. The measurement results showed that the kitchens of the studied residential buildings with the values ​​of 1.406 had the highest amount of loss.

  Discussion and Conclusion

  The results showed that most of the buildings under study are not optimal in terms of energy standards and energy resources are wasted from them. Also, one of the main sources of energy loss in residential buildings is windows, which have a low efficiency for energy conservation.

  Keywords: Ubiquitous GIS, Sensors, Energy West Management, Residential Building
 • Malihe Amini, Atena Naeimi *, Melika Rahimi Pages 143-155
  Background and Objective

  Water pollution with heavy metals is one of the most important environmental problems that affect human life and health by causing serious diseases. Therefore, it is necessary to control their presence in the environment. Despite the high use of zinc in industry and the pollution of water resources by effluents containing it and the problems caused 0062002y the presence of this metal in drinking water, a study on the use of chitosan nanoparticles taken from the waste of fish breeding workshops and Shrimp has not been done to optimally remove this metal from water sources.

  Method

  Here, a nanocomposite of chitosan and graphene oxide was synthesized at the University of Jiroft in 2019 and used for removal of zinc metal from industrial wastes. The effects of initial solution pH (2-7), chitosan/graphene oxide bio-sorbent dose (0-1.5 g/l), initial zinc (II) concentration (10-200 mg/l) and contact time on the uptake capacity of metal (30- 420 min) were investigated.

  Findings

  This nanocomposite was exhibited the highest metal ions uptake capacity (89.2 mg/g) at pH value of 4.0, biomass dose 0.01 g/l, metal concentration of 200 mg/l and contact time 420 min. The structural stability and efficient adsorption capacity of adsorbent was proved after four times adsorption–desorption cycles and after that uptake capacity was 19.35 mg/g.

  Discussion and Conclusion

  The results showed that the synthesized nanocomposite from chitosan and graphene oxide could be used as a potentially good adsorbent to remove Zn2+ simultaneously in aqueous solutions.

  Keywords: Bio-nanocomposite, Chitosan, Graphene oxide, Zinc metal, Wastewater
 • Mahnoosh Eghtedari, Abbas Mahravan *, Maryam Ansarimanesh, Ali Nouri Pages 157-172
  Background and Objectives
  Increasing fossil fuel consumption in the building, especially in the air conditioning sector, has increased environmental pollution and global warming.In this research, a zero-energy passive system was designed in a warm and dry climate to ventilate the building and provide comfortable conditions for people in the summer. This Hybrid Passive Cooling System (HPCS) includes two distinctive systems: the Solar Chimney (SC) and Evaporative Cooling Cavity (ECC).
  Method
  This research experimental-analytical and simulation studied and tested the ability of the system in cooling the building in the warmest month of the year from 9: 00 am to 3:00 pm for ten consecutive days. The air temperature, humidity, and ambient air velocity were measured at the outlet of the evaporative cooling channel and the inlet of the solar chimney.
  Findings
   The findings showed this system could reduce the air temperature by an average of 10  and could increase the air humidity by 34%. Moreover, the air velocity of the SC increased as the air got warm so that the maximum inlet air velocity in the solar chimney reached the highest level (2.8) at 3 pm. In addition. Since the outlet air velocity of the windcatcher rose to 0.41  at 3:00 pm compared to 9:00 am, which is equivalent to an air temperature drop of 3.6, the chamber was in comfort condition by using the hybrid system at 3:00 pm.
  Discussion and
  Conclusion
  The results show that using a passive hybrid system, the chamber is in comfortable condition from 9:00 am to 3:00 pm. Calculating the cost of constructing and installing a hybrid passive system and comparing it with a water cooler indicates that the proposed is profitable since used, and the return time of the system after running and launching the system.With an increase in the number of people from 1 to 4 people, the room is in comfortable conditions at 9 am and noon, but at 3 pm the room is placed with 4 people out of the comfort zone.
  Keywords: Passive cooling system, Solar Chimney, Windcatcher, Evaporative Cooling Cavity
 • Atefeh Kalate *, Zahra Ghelichipour, Elahe Akbari, Azam Elhami Rad Pages 173-185
  Background and Objectives
  Tourism development in protected areas creates many benefits for area management as well as the visitors. However, it should be considered that tourism without appropriate planning and management and assessment of the area’s potential can result in negative impacts on the protected area and tourists’ experiences. The aim of this study was to identify suitable areas with potential for the development of ecotourism in protected areas. Sarigol National Park and protected area as one of the protected area in IRAN, involve considerable tourism attractions, so it should be carefully planned for ecotourism development.
  Method
  Since the objective of this research is to identify and zoning suitable areas for ecotourism, analytic hierarchy process (AHP), and GIS technology have been used to determine suitable areas for tourism. The factors used include topography, climate, wildlife habitat, and soil and vegetation type and vegetation density. The ecological map of the region was produced by AHP and the Fuzzy-AHP method by considering these factors. Also, the attraction map area was obtained by GPS points gathering and weighting through a questionnaire and GIS software. Then, by comparing this map and ecological potential map, the appropriate areas have been zoned for ecotourism.  
  Results
  The results show that the areas with very high potential are located in the parts including Northwest, Northeast and Southwest. Areas with high power also include areas such as Easy Waterfall, Esfarayen Dam, Ganjdan Valley and Bidvaz Valley. In the attraction map, the most attractiveness is related to the Northern parts and some Southern parts of the region, such as Easy Waterfall. Comparing the ecological potential map and the attractiveness map, it was found that most of the areas that have high attractiveness also have high potential for ecotourism development. Therefore, it illustrated that there is ability to develop ecotourism in the Northern region of the National Park, Easy waterfall and some areas of national park. These areas also have high ecological power and are attractive for ecotourism development.
  Discussion and
  Conclusion
  The development of tourism in Sarigol Protected Area is in the interest of the region and the environment and promotes the level of protection and sustainable use of talents. But in protected areas, protection should be the first priority of management, and other permitted uses, including tourism, can only be done if they do not conflict with conservation objectives.
  Keywords: Potential, Ecotourism, AHP, GIS, Sarigol
 • Akhtaralsadat Mousavi *, Ahmad Akbari, Hassan Khatami Pages 187-200
  Background and Objective

  One of the main destructive factors in pale of color fibers is the high-energy ultraviolet radiation which causes chemical bonds to break and optically damages of organic structures. These days, due to the adverse effects of synthetic antioxidants, the tendency to use natural antioxidants has been increased as they are not harmful for the environment or they harm the environment less than the synthetic antioxidants. The aim of this study is using rosemary extract with having antioxidant and environmentally friendly properties as a new application in protecting fiber against ultraviolet radiation.

  Method

  In this study, the exposure time and antioxidants concentrations were optimized using rosemary extract. The color features of dyed wool samples under CIE (L* a* b*) color has been evaluated and presented by ΔE. Finally, physical changes in raw and treated fibers with natural antioxidant (rosemary) after dyeing using SEM test was conducted.

  Findings

    In all the cases, the use of antioxidants brings about a relative improvement in protective properties of the samples against ultraviolet radiation. The samples treated with 0.01 and 0.03 of rosemary concentrations shows the best operation in the stability.
  Discussion and

  Conclusion

   Overall, regarding the obtained results it can be concluded that it is possible to in the natural absorbents due to their environmental characteristics, being economical and available. In order to improve and expand the application of these materials and prevent contamination of the environment these antioxidants are important and should be considered.

  Keywords: Rosemary Extracts, Ferulaceae Natural Dyes, Optical Stabilization, Environment
 • Javad Salehi *, Hossein Alekajbaf Pages 201-212
  The obligations of the Sponsoring State are subject to liability arising from the requirements of international environmental law. The obligations of the Sponsoring State in protecting the environment of the area are of an appropriate nature, assessment, precaution, prevention, control and compensation. However, if the Sponsoring State has taken all necessary and appropriate measures to the best of its ability to bind the sponsored contractor, it will not be liable for damages resulting from the contractor's activities. This situation means that the damages resulting from the contractor's activity to exploit the resources of the area are not compensated. However, the international community should not, in any case, suffer the damage caused by the contractor's activities to the marine environment. Undoubtedly, the inability of the Sponsoring State to control and oblige the contractor to fully comply with international standards in the exploration and extraction of marine resources should not be taken into account by the international community. It is imperative that the Sponsoring State be absolutely responsible for the damages caused by the contractor. If the damage is due to the fault of the contractor, the Sponsoring State shall compensate it and then deduct it from the contractor's bail. If the damage caused by the negligence of the Sponsoring State, it should compensate the same damage so that in any case the damage to the marine environment is not left unattended and the damage is not inflicted on the international community body.
  Keywords: Convention on the Law of the Sea, Environment International Law, Sponsoring State, marine environment, International Liability Law
 • Farzad Hashemzadeh *, Seyd Mehdi Borghei Pages 213-224
  Background and Objective
  The increasing use of heavy metals for industrial purposes has caused an increment in discharge of these contaminants as industrial wastewater into the environment. Electrocoagulation is a complicated process with several functional mechanisms to remove pollutants. Use of this process as an effective and efficient method to remove heavy metals from water has been recommended.
  Method
  In this research studied parameters are: reaction time, distance between electrodes, initial heavy metal concentration, electrode material, and inlet voltage and pH value. Then, the effect that any of these parameters was investigated. In order to do that a 5.4-liter pilot from plexiglass with length of 20 cm, width of 15 cm and height of 18 cm with electrodes of iron, aluminum and steel having length and width of 15 cm and thickness of 0.2 cm and voltage between 0 to 48 v and a direct current (DC) power supply was used.
  Findings
  removal efficiency by electrocoagulation is directly related to voltage and reaction time increment, so that the best removal efficiency was occurred in voltage of 40 v and reaction time of 40 min. By increasing the initial concentration of metals from 1 to 50 mg/l, removal percentage of lead, cadmium and chromium was decreased. Most amounts of removal percentage were gained using iron– aluminum electrodes in a condition in which the distance between them was 5 cm and pH value was equal to 3.
  Discussion and
  Conclusion
  Due to the excellent efficiency of the electrocoagulation process in removing heavy metals of chromium, lead and cadmium, the feasibility of removing the metals desired by this process is evaluated and can be used as a novel solution in removing metal ions from industrial effluents.
  Keywords: Heavy Metals, chemical precipitation, electrical coagulation, Aquatic environment
 • Elham Pourmahabadian *, Hassan Ahmadi, Seyyed Yousef Amiri Pages 225-237
  Background and Objective

  The purpose of this research is to analyze the security level of the walkways with the environmental safety approach in the perimeter climate, as exemplified by the Alam-Al-Hadi crossing in Rasht.

  Method

  The research method was descriptive-analytic and data collection was done by library and field method using a questionnaire and a survey of citizens. In this research, SPSS software was used to analyze the questionnaires.

  Findings

  Pedestrians are one of the main urban spaces in cities and play a very important role in urban and environmental safety of people and urban activities. Therefore, it can be said that providing human and environmental safety of these spaces can be of great help to the citizens of the city. Because environmental safety is considered as one of the main components of human security and the security category is mentioned in the subsections of cities sustainability; therefore, the study of the security of the walkways and the presentation of its upgrading principles can be used to create a city, live, active and maintaining a healthy environment using renewable energy.

  Discussion and Conclusion

  The results of the research indicate that after turning Alam al-Huda Street into a sidewalk, in terms of physical and environmental security issues, measures have been considered that have increased the level of security in this space; Among these measures were the impossibility of entering motor vehicles in these spaces, the control of these spaces by the police, and lighting using clean and renewable energies. In addition to these cases, other components are effective in improving security, which were addressed in this study.

  Keywords: Security, Environment, Urban spaces, renewable energies, Walkways
 • Sahar Orfi Yeganeh, Soheil Sobhanardakani *, Saeed Jamehbozorgi Pages 239-248
  Background and Objective
  Increasing population growth and the need to develop agricultural products have increased the use of pesticides and thus the pollution of water resources as one of the environmental problems. Therefore, this study was conducted to determine the residual concentration of diazinon pesticide in the water of Abbasabad River in Hamedan in 2014.
  Method
  Water samples were collected from four stations along the Abbas Abad River. In the laboratory, after sample preparation, diazinon residues were determined using a spectrophotometric method. All statistical analyses were performed using the SPSS software.
  Findings
  The maximum mean concentration of diazinon residues (µg/L) in samples of spring and summer seasons were 97.0 ± 10.2 and 202 ± 13.7, respectively. Also, the mean contents of pesticide residues in the water samples in both seasons were higher than the maximum contaminant levels (MCLs) established by WHO and EPA.
  Discussion and
  Conclusion
  Due to exceeding the average residual concentration of pesticides in the evaluated water samples, it is necessary to pay attention to issues such as training gardeners in order to use pesticides correctly and in principle. Also, measures should be considered in order to use the water of this river for drinking or farming cold-water fish.
  Keywords: Water pollution, Diazinon Pesticide, Spectrophotometry, Abbas Abad River, Hamedan
 • Yousef Taghi Mollaei, Abdolali Karamshahi *, Seyyed Yousef Erfanifard, Mehdi Heydari Pages 249-258
  Background and Objective

  Land cover maps are important data for environmental assessment. In this study, the accuracy of preparing the land use map of Haft Boram area of Shiraz with the base object algorithm on the World View 2 satellite images of 2015 has been investigated.

  Method

  In this study, World View 2 images have been used in the forests around Shiraz, which can provide detailed vegetation maps. The method of map preparation analysis is the method of the base object with the decision tree. The work process includes: segmentation, selection and extraction of the desired features including 9 classes with spectral indices, hierarchical classification of the base object and creation of a decision tree to classify the image, and finally classification and evaluating of its accuracy.

  Findings

  The results showed that the classification classes were successful and the overall accuracy was 87.45%. The most accurate classification was obtained in the procedure accuracy for water, forest, crop, and building classes. The highest accuracy is related to water (100%).

  Discussion and Conclusion

  Planting trees and natural forests were recognized by the base object method. Additional coastal bands provide the ability to detect Bayer lands from other vegetation. Distance to tree and shadow play an important role in the identification of buildings.

  Keywords: WorldView 2 Images, Object Base Classification, Remote Sensing, high resolution images
 • Leila Yousefi *, Abbas Bahri Pages 259-270
  Background and Objective

  Increasing production rate, biogas volume and pressure, methane composition are increased efficiency. The effect of adding a mixture of cow manure (CM) and digested to municipal organic solid waste (MOSW) for increase productivity of process is considered.

  Method

  Through three steps single MOSW, CM and digested mixing were treated by laboratory setup. Digested and CM mixing effect with MOSW were studied and evaluated by investigating of physical-chemistry properties, feed and digested elemental analysis, and also biogas pressure and volume measuring, AD time and biogas analysis.   

  Findings

  Adding mixture of digested and CM with MOSW increases feed dry part and its carbon and nitrogen content. Transformation rate in MOSW co-digestion with digested and CM mixture (3rd step) compare to co-digestion of MOSW with digested (2rd step) and also conversion percent of mentioned quantities derived from 2rd step compare to single digestion of MOSW (1rd step) are increased. Biogas volume and pressure in base on feed mass unit and also biogas relative component, in 3rd step compare to 2rd and also in 2rd step compare to 1rd are increased.

  Discussion and Conclusion

  Digested and CM mixing with MOSW not only contributes in increasing the organic part of the feed, but also collaborates in inoculation in process and increases the methane generation. Biogas volume and pressure and also methane production efficiency are increased.

  Keywords: Anaerobic digestion, Organic solid waste, Digested, Cow manure, Biogas
 • Sobhan Hooshmand, Bita Ayati * Pages 271-286
  Background & Objective

  Advanced oxidation processes (AOPs) are recognized as the most effective and capable available methods to remove and degrade different kind of dyes. Among various advanced oxidation processes, Fenton process is one of the most effective techniques that are used successfully to remove dyes without producing additional toxic by-products.

  Method

  In the present study, all experiments were performed in a 500 mL rectangular plexiglass cubic reactor. The effect of different system parameters including pH, [Fe2+] to [H2O2] ratio, initial dye concentration, H2O2 concentration, stirrer velocity and temperature were examined and optimized using one- factor- at- a- time (OFAT) method.

  Findings

  The results obtained from this study showed that Fenton process can remove 96 percent of Acid Blue 25 from aqueous solution. The optimal condition using Fenton process included initial concentration of 150 mg/l, pH= 3, molar ratio of [Fe2+]/[H2O2] = 0.3, stir. vel.= 100 rpm, temperature 43°C and 10 min contact time.

  Discussion and Conclusions

  Fenton process is suggested as a suitable method for the removal of Acid Blue 25.

  Keywords: Dye, iron, temperature, Hydrogen Peroxide