فهرست مطالب

نشریه توانمندسازی سرمایه انسانی
سال چهارم شماره 3 (پیاپی 14، پاییز 1400)

 • تاریخ انتشار: 1400/09/03
 • تعداد عناوین: 6
|
 • امید صفری*، فاطمه حسینی صفحات 161-166

  هدف از پژوهش حاضر مطالعه عدالت سازمانی و توانمندسازی روانشناختی از طریق سقف شیشه ای در کارکنان زن ادارات کل ورزش و جوانان فارس بود. این پژوهش از نوع تحلیلی - همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش 144نفر از کارکنان زن ادارات کل ورش و جوانان فارس بود که از آنها 132 نفر به روش نمونه گیری کل شمار به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار سنجش پرسشنامه های عدالت سازمانی (نیهوف و مورمن1993)، توانمندسازی روانشناختی (اسپریتزر1995) و سقف شیشه ای(احمدی 1394) بود. برای تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که عدالت سازمانی می توانند پیش بین خوبی برای توانمندسازی روانشناختی آزمودنی ها باشد. کلید واژگان : توانمندسازی روانشناختی، عدالت سازمانی،سقف شیشه ای.یشه ای(احمدی 1394) بود. برای تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که عدالت سازمانی می توانند پیش بین خوبی برای توانمندسازی روانشناختی آزمودنی ها باشد. 

  کلیدواژگان: توانمندسازی روانشناختی، عدالت سازمانی، کارکنان، ادارات کل ورزش و جوانان فارس
 • نیما شهیدی*، علی صالحی صفحات 167-178

  هدف از انجام این مطالعه، بررسی رابطه بین تعارض سازمانی با کیفیت زندگی کاری معلمان مقطع متوسطه شهر باشت با نقش واسطه ای اخلاق حرفه ای بود. روش انجام این تحقیق توصیفی از نوع همبستگی علی بود. جامعه آماری در این مطالعه، کلیه معلمان شهرستان باشت (488 نفر) بوده و با استفاده از جدول مورگان 215 نفر بعنون نمونه انتخاب شدند. روش نمونه گیری، تصادفی خوشه ای بود. در این مطالعه از پرسشنامه های استاندارد کیفیت زندگی کاری والتون (1988)، پرسشنامه اخلاق حرفه ای کادوزیر (2002) و پرسشنامه تعارضات سازمانی صفری (1393) استفاده شد. به منظور بررسی فرضیه های تحقیق از آزمون همبستگی پیرسون و مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داده بین تعارض سازمانی، اخلاق حرفه ای و کیفیت زندگی کاری معلمان رابطه معناداری داشته و همچنین نتایج الگوسازی معادلات ساختاری نشان داده است که اخلاق حرفه ای در رابطه بین تعارض سازمانی و کیفیت زندگی کاری معلمان مقطع متوسطه شهر باشت، نقش واسطه ای دارد.

  کلیدواژگان: تعارض سازمانی، اخلاق حرفه ای، کیفیت زندگی کاری
 • مصطفی علیرضایی، آمنه مالمیر*، حمیده عباسی صفحات 179-192
  هدف

  مطالعه حاظر با هدف تحلیل تاثیر بدبینی سازمانی بر کیفیت ارایه خدمات با نقش میانجی گری رضایت شغلی و نقش تعدیل گر هویت سازمانی در اداره کل بیمه سلامت همدان انجام گرفته است.

  طراحی/ روش شناسی/ رویکرد

  پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ گردآوری داده ها توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مدیران و کارکنان شرکت بیمه سلامت همدان است که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 188 نفر به عنوان نمونه آماری به روش تصادفی سیستماتیک انتخاب شد. برای اندازه گیری روایی پرسشنامه ها از روش صوری و محتوایی و برای تعیین پایایی آلفای کرونباخ که مقدار آن برابر 0.786 برآورد گردید. برای تجزیه وتحلیل داده ها از مدلسازی معادلات ساختاری، نرم افزار اسمارت پی. ال. اس نسخه 2 بهره گرفته شد.

  یافته ها

  نتایج پژوهش نشان داد در اداره کل بیمه سلامت همدان بدبینی سازمانی بر کیفیت ارایه خدمات، بدبینی سازمانی بر رضایت شغلی؛ رضایت شغلی بر کیفیت ارایه خدمات ؛ هویت سازمانی بر کیفیت ارایه خدمات به طور معنی دار تاثیر دارد.

  کلیدواژگان: بدبینی سازمانی، کیفیت خدمات، رضایت شغلی، هویت سازمانی
 • عباس قائدامینی هارونی، رضا ابراهیم زاده دستجردی*، علیرضا ابراهیم پور صفحات 193-206

  هدف این پژوهش تعیین تاثیر رفتار های انحرافی در محیط کار بر عملکرد شغلی از طریق رهبری تحول گرا و رهبری اخلاقی است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه کارکنان شاغل در (مورد مطالعه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)) به تعداد660 نفر تشکیل دادند که از طریق فرمول نمونه گیری کوکران تعداد 244 نفر به عنوان نمونه از طریق روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسش نامه استاندارد رفتار های انحرافی در محیط کار اپلبام و همکاران(2007)، پرسش نامه استاندارد عملکرد شغلی تسویی و همکاران(1997) و پرسش نامه استاندارد رهبری تحول رحیم و همکاران (2006) و پرسشنامه استاندارد رهبری اخلاقی براون و همکاران) 2005 (بود که روایی پرسشنامه ها بر اساس روایی محتوایی، صوری و سازه مورد بررسی قرار گرفتند و پس از اصطلاحات لازم روایی مورد تایید قرار گرفت و از سوی دیگرپایایی پرسش نامه ها با روش آلفای کرونباخ به ترتیب 90/0 ، 88/0 ، 90 /0 و 87/0 برآورد شد و تجزیه و تحلیل داده ها در سطح استنباطی مشتمل بر مدل سازی معادلات ساختاری انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که رفتار های انحرافی در محیط کار از طریق رهبری تحول گرا بر عملکرد شغلی تاثیر منفی و معناداری دارد که ضریب این تاثیر 43/0- است و از طریق رهبری اخلاقی بر عملکرد شغلی تاثیر منفی و معناداری دارد که ضریب این تاثیر 58/0- است

  کلیدواژگان: رفتار های انحرافی در محیط کار، عملکرد شغلی، رهبری تحول گرا، رهبری اخلاقی
 • عبدالرضا سبحانی *، علی علی محمدی، علیرضا ابراهیم پور، بهرام علیشیری، اسمعیل کاوسی صفحات 207-224

  این پژوهش به روش کمی در سازمان فرهنگی شهرداری تهران انجام شد. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه مدیران، کارشناسان شاغل در سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران که درگیر مبحث مدیریت دانش هستند تشکیل می‌دهند که حدودا 300 پرسنل می‌شود. در این تحقیق، جهت نمونه‌گیری، از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده استفاده شده است. در این تحقیق از فرمول کوکران برای تعیین حجم نمونه استفاده شد؛ با قرار دادن اعداد در فرمول کوکران، حجم نمونه، 169 نفر تعیین گردید. محقق با استفاده از روش معادلات ساختاری به ارزیابی مدل بلوغ مدیریت دانش در سازمان‌های فرهنگی دست‌یافته است. مقوله‌های شناسایی شده در قالب ابعاد شش گانه الگوی پارادایمی به صورت شرایط علی (4 مقوله)، مقوله محوری یعنی مدل بلوغ مدیریت دانش، راهبردها (5 مقوله)، شرایط زمینه‌ای (4 مقوله)، شرایط مداخله گر (3 مقوله)، پیامدها (4 مقوله) جای گرفتند. سپس براساس این ابعاد شش گانه الگوی پارادایمی، الگوی مفهومی پژوهش تدوین شد. نتایج تحقیق نشان داد شرایط علی ، شرایط زمینه‌ای ، شرایط مداخله‌گر بر راهبردها اثرگذار است و راهبردها بر پیامدها اثرگذار است. همچنین شرایط زمینه‌ای بر مقوله محوری بلوغ مدیریت دانش اثرگذار است.

  کلیدواژگان: مدیریت دانش، بلوغ مدیریت دانش، سازمان فرهنگی شهرداری تهران
 • نیما کنعانی اذری، مراد رضایی دیزگاه*، مهرداد گودرزوند چگینی، حمیدرضا رضایی کلیدبری صفحات 225-238

  پژوهش پیش رو از نوع پژوهش های آمیخته کمی و کیفی است که در آن با استفاده از رویکرد کیو، الگوهای ذهنی خبرگان و متخصصان در راستای شناسایی و دسته بندی عوامل و پیامدهای فرسودگی شغلی پرستاران مورد بررسی قرار می گیرد. در این پژوهش از منابع دست اول (مصاحبه نیمه ساختار یافته) و منابع دست دوم (ادبیات و پژوهش های گذشته) برای جمع-آوری داده ها استفاده شده است. برای انتخاب نمونه آماری از نمونه گیری هدفمند استفاده شده است و با استفاده ازنظرات 8 مشارکت کننده فضای گفتمان و عبارات کیو حاصل شده است. روایی پژوهش با کنترل و نظارت مشارکت کنندگان در تعیین عبارات کیو مورد رضایت و تایید قرار گرفت و پایایی آن با استفاده از آزمون مجدد تایید شده است. بر اساس متغیرهای موجود، ماتریس کیو طراحی گردیده و از متخصصان خواسته شد تا به مرتب سازی عبارات بپردازند و داده های آن با استفاده از تحلیل عاملی کیو تحلیل شدند و مدل نهایی پژوهش به دست آمد. در خصوص نتایج حاصل از روش کیو، با توجه به اولویت بندی های صورت گرفته توسط کارشناسان و خبرگان حوزه های روان شناسی، مدیریت و پرستاری، گروه بندی نهایی با توجه به فراوانی و اشتراک نظرات در دو گروه بندی کلی انجام گرفته به واسطه تحلیل عاملی کیو، در چهار دسته عوامل سازمانی، زیرساختی، شغلی و زمینه ای تاثیرگذار بر فرسودگی شغلی و سه دسته پیامدهای فردی، سازمانی و خارجی متاثر از فرسودگی شغلی در پرستاران قرار گرفت. از نتایج مطالعه حاضر می توان به منظور جلوگیری از فرسودگی شغلی در جامعه پرستاران استفاده نمود.

  کلیدواژگان: واکاوی، فرسودگی شغلی، پرستاران، روش شناسی کیو
|
 • Omid Safari *, Fatemeh Hosseni Pages 161-166

  The purpose of this study was to investigate the effect of organizational justice on psychological empowerment of staff of Fars youth and sport departments. The statistical sampling of research consists of 144 female Employees Fars youth and sport departments Of these, 132 were total selected as the sample. The questionnaires of glass roof (ahmadi.2014) and organizational justice (Nihof and Morman 1993) and staff Psychological empowerment (Spritzer 1995) were used to measure the reliability of the questionnaires, which were0.78 0.82 and 0.76, respectively. Correlation coefficient was used to examine the relationships of variables and regression was used to predict the variables of psychological empowerment. The results showed that organizational justice can be a good predictor of psychological empowerment.psychological empowerment of staff of Fars youth and sport departments. The statistical sampling of research consists of 144 female Employees Fars youth and sport departments Of these, 132 were total selected as the sample. The questionnaires of glass roof (ahmadi.2014) and organizational justice (Nihof and Morman 1993) and staff Psychological empowerment (Spritzer 1995) were used to measure the reliability of the questionnaires, which were0.78 0.82 and 0.76, respectively. Correlation coefficient was used to examine the relationships of variables and regression was used to predict the variables of psychological empowerment. The results showed that organizational justice can be a good predictor of psychological empowerment.

  Keywords: psychological empowerment, Organizational Justice, Personnel, Sports Departments, Youth of Fars
 • Nima Shahidi *, Ali Salehi Pages 167-178

  The purpose of this study was to investigate the relationship between organizational conflict and the quality of work life of high school teachers in Basht with the mediating role of professional ethics. The method of this research was descriptive causal correlation. The statistical population in this study was all teachers in Basht city (488 people) and 215 people were selected as a sample based on krejcey-Morgan table by using random cluster sampling. Walton (1988) standard quality of work life quality questionnaire, Kadozir(2002) professional ethics questionnaire and Safari (2014)organizational conflict questionnaire were used as research instruments . Pearson correlation test and structural equation modeling were used to test the research hypotheses. The results of Pearson correlation test showed that there is a significant relationship between organizational conflict, professional ethics and quality of teachers' work life and also the results of structural equation modeling showed that professional ethics has a mediating role in the relationship between organizational conflict and quality of working life of high school teachers.

  Keywords: Organizational Conflict, Professional Ethics, Quality of Work Life
 • Mostafa Alirezaei, Ameneh Malmir *, Hamideh Abbasi Pages 179-192
  Objective

  The present study aimed at analyzing the impact of organizational cynicism on the quality of service delivery with the mediating role of job satisfaction and moderating the role of organizational identity in Hamadan Health Insurance Organization.

  Design / Methodology / Approach

  The study is purposeful, applied, and descriptive in terms of data collection. The statistical population of this study includes all managers and staff of Hamedan Health Insurance Company. Using Cochran formula, 188 people were selected as the statistical sample by systematic random sampling. To measure the validity of questionnaires by face and content method and to determine the reliability of Cronbach's alpha which was estimated 0.786. For analyzing data from structural equation modeling, Smartphone software. L. SS version 2 was used.

  Results

  The results showed that organizational cynicism had a significant effect on service quality, organizational cynicism on job satisfaction; job satisfaction on quality of service; organizational identity had a significant effect on service quality.Limitations and Consequences: Due to the multitude of research variables and given the specific complexity of the research, other variables for future research should be carefully examined both in the present statistical population and in other organizations rather than other meaningful relationships. To be more transparent and comprehensive.

  Keywords: organizational cynicism, Service Quality, Job satisfaction, organizational identity
 • Abbas Ghaedamini Harouni, Reza Ebrahimzadeh Dastjerdi *, Ali Reza Ebrahimpour Pages 193-206

  The purpose of this study is to determine the effect of deviant behaviors in the workplace on job performance through transformational leadership and ethical leadership. The present study is applied in terms of purpose and correlational in terms of how to collect descriptive information. The statistical population of the present study consisted of all employees working in (Case study: Islamic Azad University of Isfahan (Khorasgan)) 660 people through the Cochran sampling formula 244 people as a sample through stratified sampling method appropriate to the volume were chosen. Research instruments Standard Questionnaire of Deviant Behaviors in the Workplace of Applebam et al. (2007), Standard Questionnaire of Job Performance of Tsui et al. (1997) and Standard Questionnaire of Rahim et al.'s Leadership Transformation (2006) and Standard Questionnaire of Moral Leadership of Brown et al. The validity of the questionnaires was examined based on content, face and structural validity, and after the necessary terms, the validity was confirmed. On the other hand, the validity of the questionnaires by Cronbach's alpha method was 0.90, 0.88, respectively. Were estimated to be 0.90 and 0.87 and the data were analyzed at the inferential level including structural equation modeling.The results showed that deviant behaviors in the workplace through transformational leadership have a negative and significant effect on job performance. The coefficient of this effect is -0.43 and through moral leadership has a negative and significant effect on job performance that the coefficient of this effect is -0.58

  Keywords: deviant behaviors in the workplace, job performance, Transformational Leadership, Ethical Leadership
 • Abdolreza Sobhani *, Ali Ali Mohammadi, Alireza Ebrahimpour, Bahram Alishiri, Esmaeel Kavosi Pages 207-224

  This research was conducted in a quantitative manner in the Cultural Organization of Tehran Municipality. The statistical population of the present study consists of all managers, experts working in the Cultural and Artistic Organization of Tehran Municipality who are involved in knowledge management, which is about 300 staff. In this research, simple random sampling method has been used for sampling. In this study, the Cochran's formula was used to determine the sample size; By placing the numbers in the Cochran's formula, the sample size was determined to be 169 people. Using structural equation method, the researcher has evaluated the maturity model of knowledge management in cultural organizations. Categories identified in the form of six dimensions of the paradigm model as causal conditions (4 categories), central category ie knowledge management maturity model, strategies (5 categories), contextual conditions (4 categories), intervening conditions (3 categories), consequences ( 4 categories) were included. Then, based on these six dimensions of the paradigm model, the conceptual model of the research was developed. The results showed that causal conditions, contextual conditions, interventionist conditions affect strategies and strategies affect outcomes. Underlying conditions also affect the central category of knowledge management maturity.

  Keywords: Knowledge Management, Knowledge Management Maturity, Cultural Municipality of Tehran
 • Nima Kanani Azari, Morad Rezaei Dizgah *, Mehrdad Goudarzvand Chegini, Hamidreza Rezaee Kelidbari Pages 225-238

  The present research is a kind of mixed quantitative and qualitative research in which using the Q approach, the mental patterns of experts and specialists in order to identify and categorize the causes and consequences of burnout in nurses are examined. In this study, first-hand sources (semi-structured interviews) and second-hand sources (literature and past research) have been used to collect data. Purposeful sampling was used to select the statistical sample and the discourse space and Q expressions were obtained by using the views of 8 participants. The validity of the study was satisfied by the control and supervision of the participants in determining the Q expressions and its reliability was confirmed by retesting. based on the available variables, the Q matrix was designed and experts were asked to sort the expressions and its data were analyzed using Q factor analysis and the final model. Research was obtained. Regarding the results of Q method, according to the priorities made by experts in the fields of psychology, management and nursing, the final grouping according to the frequency and sharing of opinions in the two general groupings performed by Q factor analysis, into four categories of factors. Organizational, infrastructure, job and context affecting burnout and three categories of individual, organizational and external consequences affected by burnout in nurses were affected. The results of the present study can be used to prevent burnout in the nursing community.

  Keywords: Analysis. Burnout, nurses, Q methodology