فهرست مطالب

Veterinary Science and Technology - Volume:13 Issue: 2, Summer and Autumn 2021
 • Volume:13 Issue: 2, Summer and Autumn 2021
 • تاریخ انتشار: 1400/10/19
 • تعداد عناوین: 12
|
 • صبا احمدی، مهرداد مهری* صفحات 1-11

  در این مقاله مروری در باره اهمیت ویتامین دی در صنعت پرورش گاو شیری، نقش آن در رفاه حیوان و پیشگیری از بیماریها بحث شده است. باید به این نکته توجه داشت که در ورای نفش ویتامین دی در تنظیم تعادل کلسیم و فسفسر، این ویتامین اثرات غیر کلاسیک دیگری نیز دارد و به عنوان تنظیم کننده سیستم ایمنی و آنتی اکسیدان عمل می کند. گاوها ویتامین دی را طریق ساخت در پوست و یا خوردن قارچهای موجود در علوفه دریافت می کنند. کمبود ویتامین دی در گاو نادر است، اما امروزه با متداول شدن سیستمهای پرورش بسته و دور بودن از تابش نور خورشید و نیز جنبه های دیگر عملکرد این ویتامین اهمیت یافته است. بنابراین، بر اساس توصیه NRC جهت حفظ مقادیر این ویتامین در محدوده 20 تا 50 نانوگرم در میلی لیتر سرم خون نیاز به تجویز 21000 واحد در روز می باشد. به علاوه بر اساس نقش این ویتامین در تنظیم ایمنی و آنتی اکسیدانی به نظر می رسد که توصیه های قبلی برای اعمال حداکثر تاثیر این ویتامین از جنبه های جدید کافی نباشد. مسمومیت با ویتامین دی می تواند به علت دریافت زیاد و یا چرای طولانی در مراتعی که واجد متابولیتهای دیتامین دی هستند ایجاد شود.

  کلیدواژگان: کلسیتریول، تنظیم ایمنی، استرس اکسیداتیو
 • علی شاکر، سیامک کاظمی درآبادی*، یاسر جعفری خطایلو صفحات 12-19

  سپسیس عامل اصلی مرگ و میر در بیمارانی است که تحت عمل جراحی قرار می‏گیرند و درمان آن در حال حاضر شامل احیای قلبی و کاهش دادن خطرات زودهنگام عفونت است. تروگزروتین ترکیبی معمول در سبزیجات، میوه‏ها و دانه‏ها است که برخی فعالیت‏های زیستی مانند اثرات ضد پلاکتی، ضد سروتونینی، آنتی اکسیدانی و ضد التهابی دارد. به همین دلیل فرض را بر این قرار دادیم که این ماده می‏تواند سطوح اینترلوکین 1 و فاکتور نکروز کننده توموری آلفا را در سرم موش‏های صحرایی مبتلا به سپسیس کاهش دهد. در این پژوهش از بیست و چهار موش صحرایی نر و بالغ نژاد اسپاراگ-داولی استفاده شد. موش‏های صحرایی به طور مساوی و تصادفی به سه گروه تقسیم شدند: گروه بدل، گروه کنترل و گروه تیمار. گروه‏های کنترل و تیمار تحت جراحی لیگاتور و سوراخ کردن کورروده قرار گرفتند. به حیوانات گروه تیمار تروگزروتین (130 میلی‏گرم/کیلوگرم) به صورت زیرجلدی و دو بار در روز به مدت 3 روز یا تا زمان مرگ حیوان تزریق شد. موش‏های صحرایی نجات یافته سه روز پس از لیگاتور و سوراخ کردن کورروده و پس از گرفتن 1/5 میلی‏لیتر خون آسان کشی شدند. سطوح سرمی اینترلوکین 1 و فاکتور نکروز کننده توموری آلفا با روش الایزا اندازه گیری شد. تفاوت میزان مرگ و میر میان گروه کنترل و دو گروه دیگر معنادار بود. نتایج افزایش معناداری در اینترلوکین 1 و فاکتور نکروز کننده توموری آلفا در گروه کنترل در مقایسه با گروه بدل نشان داد. افزون بر آن، سطوح سرمی آن‏ها در گروه تیمار در مقایسه با گروه کنترل به طور معناداری کاهش یافته بود. به عنوان نتیجه گیری می‏توان گفت که یافته‏های ما نشان دادند که تروگزروتین در موش‏های صحرایی مبتلا شده به شوک سپتیک می‏تواند با کاهش دادن سیتوکین‏های التهابی مانند اینترلوکین 1 و فاکتور نکروز کننده توموری آلفا زنده مانی بیمار را افزایش دهد.

  کلیدواژگان: پاسخ ایمنی، حیوانات آزمایشگاهی، پریتونیت، شوک سپتیک، تروگزروتین
 • نادر احمدی صالح بابری، ایرج کریمی، حسین نورانی، حمیدرضا عزیزی، غلامرضا رزمی* صفحات 20-28
  این مطالعه به منظور روند بیماری زایی آیمریا اهساتا طی دوره 42 روزه در بره ها با تاکید بربررسی مورفولوژی پاتولوزی و انتشارجراحات در بافت های الوده انجام شد. دوازده بره به تعداد مساوی در دو گروه مورد و کنترل پس از تایید سلامتی انها تقسیم شدند. بره های گروه مورد با تعداد اووسیست هاگدار شده105×1 آیمریا اهساتا آلوده شدند . هفت روز پس از الودگی میزان اووسیست در هر گرم مدفوع (OPG) در هر بره الوده تعیین گردید. در روز های 7، 14،21، 28 ، 35و 42 پس از الودگی یک بره از هر گروه کالبدگشایی شدند . ضایعات ماکروسکوپی در شیردان روده کوچک و بزرک ، عقد های مزانتریک، طحال و کبد مورد بررسی قرار گرفتند . از روز 14 تا 21ضایعات ماکروسکپی ملایم تا شدید شامل پرخونی و ادم در مخاط روده کوچک بهمراه کانون های سفید و کوچک به قطر یک تا دو میلی متر بویزه در ایلیوم وژوژنوم مشاهده گردید. از روز هفتم تا انتهای مطالعه مراحل مختلف زندگی انگل با انتشار سلول های اماسی ، هیپرپلازی سلول های اپیتلیال و همچنین تخریب این سلول دیده شد. نتایج بدست امده نشان دهنده بیماری زایی آیمریا اهساتا در بره ها بودند و همچنین بیشتر ضایعات ماکروسکوپی و میکروسکوپی این تک یاخته در ژوژنوم دیده شدند
  کلیدواژگان: : آیمریا آهساتا، گوسفند، پاتولوزی
 • نگار کریمی، حسام الدین سیفی، محمد حیدرپور* صفحات 29-36
  تغییر در پروفایل سیتوکینی و تضعیف سیستم ایمنی و همچنین کتوز تحت بالینی، از چالش های قابل ملاحظه در حوالی زایش هستند. بنابراین، هدف مطالعه حاضر مقایسه برخی سیتوکین های التهابی و فاکتورهای ایمونولوژیک بین دو گروه گاوهای سالم و مبتلا به کتوز تحت بالینی است. نمونه های سرم از 30 گاو شیری که از نظر بالینی سالم بودند در ابتدای دوره خشکی، یک هفته قبل از زمان زایش مورد انتظار، و یک هفته پس از زایش گرفته شدند. دام ها به دو گروه سالم (20=N) و کتوز تحت بالینی (10=N) بر اساس نقطه تمیز بتا-هیدروکسی بوتیرات سرم mmol/L 2/1 در یک هفته بعد از زایش تقسیم شدند. غلظت های ایمونوگلوبولین G، اینترلوکین-4، اینترلوکین-10، اینترفرون-گاما، فاکتور نکروز تومور-آلفا، و هاپتوگلوبین با الایزا اندازه گیری شدند. آنالیز آماری با نرم افزار SPSS و با استفاده از آزمون های آنالیز واریانس مختلط و t مستقل انجام شد. نتایج این مطالعه نشان داد که سطوح کلی اینترلوکین-4 (033/0=P)، اینترلوکین-10 (049/0=P)، فاکتور نکروز تومور-آلفا (028/0=P)، و هاپتوگلوبین (018/0=P) به طور معنی داری در گروه کتوز تحت بالینی از گروه کنترل بالاتر بود. علاوه بر این، اثر زمان × کتوز تحت بالینی بر میزان اینترلوکین-4 (028/0=P) و هاپتوگلوبین (022/0=P) معنی دار بود. همچنین مشخص شد که اینترلوکین-4 (008/0=P)، اینترلوکین-10 (009/0=P)، فاکتور نکروز تومور-آلفا (01/0=P)، و هاپتوگلوبین (002/0=P) همگی در زمان یک هفته بعد از زایش در گروه کتوز تحت بالینی به میزان معنی داری بالاتر از گروه کنترل بودند. می توان نتیجه گرفت که رخداد کتوز تحت بالینی در گاوهای شیری می تواند با تغییرات ایمونولوژیک و التهابی در حوالی زایش ارتباط داشته باشد.
  کلیدواژگان: فاکتورهای ایمنولوژیک: التهاب، کتوز، کتوز تحت بالینی
 • محمد بامری، مرتضی زنده دل*، بیتا وزیر، احمد اصغری، نگار پناهی صفحات 37-45
  مطالعه حاضر با هدف بررسی نحوه تاثیر مکانیسم های مرکزی دوپامینرژیک و کانابینوییدرژیک بر مصرف غذا ناشی از ملانوکورتین در جوجه های نوزاد انجام شد. به همین منظور9 آزمایش طراحی شد. در آزمایش 1، جوجه ها با سرم فیزیولوژی و (2/5 ، 5 و 10 نانومول) بصورت داخل بطن- مغزی تزریق شدند. در آزمایش 2، جوجه ها با سرم فیزیولوژی،  (10 نانومول)، ال- دوپا (125 نانومول) و تزریق همزمانMTII  و ال- دوپا تزریق شدند. آزمایشات مراحل 9-3 مشابه آزمایش شماره 2 بود، اما جوجه ها با 6 -هیدروکسی دوپامین (150 نانومول)، SCH23390  (ن5 نانومول)، AMI-193 (ا5 نانومول)، NGB2904 (ن6/4 نانومول)،) L-741,742 (ن6 نانومول)، SR141716A (م6/25 میکروگرم) وAM630  (ا5 میکروگرم) بجای ال- دوپا تزریق شدند. سپس مصرف تجمعی غذا تا 120 دقیقه بعد از تزریق اندازه گیری شد. با توجه به نتایج بدست آمده، تزریق MTII  (ا2/5، 5 و 10 نانومول) بطور وابسته به دوز، موجب کاهش مصرف غذا در جوجه های نژاد تخمگذار تا 120 دقیقه پس از تزریق در مقایسه با گروه کنترل شد(p < 0.05).  تزریق ال- دوپا و SR141716A موجب تقویت اثرات هیپوفاژیک ناشی از MTII شد (p <0.05)، در حالیکه تزریق 6 -هیدروکسی دوپامین موجب مهار اثرات هیپوفاژیک ناشی از MTI شد(p <0.05). علاوه بر این، تزریق  SCH23390 و AMI-193 موجب تضعیف اثرات هیپوفاژیک ناشی از MTII در جوجه ها شد p <0.05)، اما NGB2904، L-741,742 و AM630 اثری بر هیپوفاژی ناشی از MTII نداشت (p >0.05).  این نتایج نشان داد هیپوفاژی ناشی از MTII احتمالا از طریق گیرنده های  D1، D2 و CB1  در جوجه های نوزاد تخمگذار میانجی گری می شود.
  کلیدواژگان: دوپامین، کانابینوئید، ملانوکورتین، اخذ غذا، جوجه تخمگذار
 • شهین صیدی، موسی توسلی*، فرناز ملکی فرد صفحات 46-57
  کک انسان به عنوان یک انگل خارجی باعث ایجاد مشکلات بهداشتی جدی در سطح جهانی می شود. این مطالعه به منظور بررسی تنوع مولکولی پولکس ایریتانس (کک انسان) بر اساس ژنوم میتوکندریایی و هسته ایی در چهار منطقه مختلف ایران انجام شد. در این بررسی در مجموع 1019 کک پولکس ایریتانس جمع آوری گردید و تحت آنالیز مرفومتریک و مولکولی قرار گرفت. پس از استخراج DNAبا استفاده از پرایمرهای اختصاصی در توالی های ITS1، ITS2 و COX1 واکنشPCR  انجام شد و 34 نمونه محصولPCR  تعیین توالی گردید. تنوع درون گونه ایی در کک پولکس ایریتانس بر اساس نشارکر میتوکندریایی (COX1)ا0/15 درصد ارزیابی گردید. همردیف سازی توالی نوکلیوتیدی COX1 در مناطق مختلف  تنها یک جابه جایی در اسید نوکلیوتید شماره 162 را نشان می دهد که در ایزوله همدان اسید نوکلوتید آدنین به جای اسید نوکلیوتید گوانین قرار می گیرد. براساس نشانگر هسته ای (ITS1) تنوع درون گونه در ده جمعیت 0/41 درصد دیده شد. توالی ITS1 دارای سه واحد تکراری و متوالی به طول 99bp  بوده که از اسید نوکلیوتید های شماره 146، 246 و 332 شروع شدند. براساس تعیین توالی نوکلیوتیدی ITS2 هیچ تنوع مولکولی در ده جمعیت مورد مطالعه وجود نداشت. نتایج تجزیه و تحلیل ژنوم هسته ایی و میتوکندریایی نشان داد که این قطعات برای نشان دادن تنوع درون گونه ایی، تمایز در سطح گونه و جنس پولکس ایریتانس مفید هستند.
  کلیدواژگان: کک، ایران، نشانگر رونویسی شده داخلی I، نشانگر رونویسی شده داخلی II، سیتوکروم اکسیدازΙ، پولکس ایریتانس
 • مهناز زامیاد، مهدی عباس نژاد*، سعید اسماعیلی ماهانی، وحید شیبانی، مریم رئوف صفحات 58-67

  هسته قاعده ای جانبی آمیگدال (BLA) نقش مهمی در رفتار یادگیری مرتبط با غذا دارد. با رویکردی جدید، به ارزیابی نقش BLA در ترجیح غذایی و حافظه مرتبط با نشانه های بصری مربوط به غذا پرداختیم. 32 سر موش صحرایی نر بالغ نژاد ویستار با وزن 250-200 گرم مورد استفاده قرار گرفت. تخریب الکتریکی BLA با عبور جریان 1/5 میلی آمپر به مدت 7 ثانیه انجام شد. رفتارهای مرتبط با غذا و ترجیح غذایی با استفاده از دستگاه خودکار ارزیابی گشت. نشانه های بصری هندسی نیز ساخته شد. موش های صحرایی محروم از غذا در 6 مرحله متوالی با وعده های غذایی متفاوت (گندم، گندم+شکر، آرد سفید و بیسکوییت) مواجه شدند. تعداد دفعات مراجعه، مدت زمان سپری شده در هر ناحیه و درگاه، مسافت پیموده شده در هر مراجعه و میزان کل غذای مصرفی مورد ارزیابی قرار گرفت. تغییرات بیان c-Fos در هیپوکامپ نیز با استفاده از روش وسترن بلات تعیین گشت. گروه کنترل و شم، بیشترین و کمترین ترجیح را به ترتیب به بیسکوییت و آرد سفید نشان دادند. موش های دارای ضایعه BLA منحنی ترجیحی تغییر یافته ای را به نمایش گذاشتند. در گروه شم، افرایش میزان مصرف غذا با افزایش تعداد دفعات مراجعه به هر ناحیه و درگاه و افزایش مدت زمان سپری شده در ارتباط بود. علاوه بر این، کاهش بیان c-Fos در هیپوکامپ در گروه ضایعه BLA مشاهده شد. روی هم رفته، هسته قاعده ای جانبی آمیگدال نقش مهمی در حافظه مرتبط با نشانه های بصری غذا و ترجیح غذاهای پرکالری و شیرین دارد.

  کلیدواژگان: ترجیح غذایی، حافظه و یادگیری، نشانه های بصری، هسته قاعده ای جانبی آمیگدال، تخریب، c-Fos، موش های صحرایی نر
 • فاطمه عالمی، مجتبی سنکیان، علیرضا حق پرست، محمدرضا باسامی، غلامرضا هاشمی تبار* صفحات 68-83

  آپتامرها اولیگونوکلیوتیدهایی هستند که به آسانی تولید میشوند و با گرایش و اختصاصیت فوق العاده به اهداف خود متصل میشوند. چندین آپتامر ویژه عوامل محلول آبشار انعقادی تولید شده اند اما آپتامرهای ویژه مولکول های سطحی پلاکت، تا به حال تولید نشده اند. هدف ما کشف آپتامرهایی از جنس DNA می باشد که می توانند به طور اختصاصی به پلاکت های انسانی  متصل شوند. از روش cell-SELEX  برای کشف آپتامرها استفاده گردید. اولیگونوکلیوتیدهای تک رشته سنتز شده با طول 79 نوکلیوتید به عنوان مخزن اولیه آپتامر استفاده گردید. پلاکت های خالص از طریق حذف ناخالصی ها با استفاده از سانتریفیوژ افتراقی و دانه های مغناطیسی تهیه گردید. پرایمر فوروارد نشاندار شده با FITC برای تکثیر اولیگونوکلیوتیدهای انتخاب شده به روش PCR استفاده گردید و از آنزیم اگزونوکلیاز برای حذف رشته پیرو استفاده شد. پس از انجام 12 مرحله cell-SELEX اولیگونوکلیوتیدهای انتخاب شده تکثیر شده و به وکتور مناسب کلون گردید و پس از تکثیر در باکتری مناسب توالی آنها تعیین گردید. توالی آپتامرهای حاصل از 200 کلنی مثبت، هم تراز شده و وجود هفت گروه آپتامری شناسایی گردید. آپتامرهای خالص انتخاب شده از هر گروه، تکثیر شده و شدت و ویژگی گرایش آنها به هدف و نیز هضم پذیری مولکول های هدف آنها ارزیابی شد. تداخل این آپتامرها با دو تست عملکردی پلاکت ها نیز تحقیق شد. میل ترکیبی آپتامرهای شناسایی شده از 109 تا 340 نانو مولار بود. قرار گرفتن پلاکت ها در معرض تریپسین اتصال بعدی همه هفت آپتامر شاخص را به مولکول های هدف خود ملغا نمود. چهار تا از آپتامرها پس از اتصال به هدف، از مولکول هدف خود در مقابل آنزیم تریپسین محافظت نمودند. هیچ یک از هفت آپتامر تاثیر معنی داری بر نتایج تست های عملکردی پلاکت نداشتند. در این تحقیق هفت آپتامر ویژه پلاکت ها شناسایی و خصوصیات آنها تعیین شد. این آپتامرها ممکن است کاربردهای متنوعی در تشخیص و یا درمان اختلالات پلاکتی داشته باشند.

  کلیدواژگان: آپتامر دی ان ای، آپتامر ویژه پلاکت، پلاکت، Cell-SELEX
 • سمیرا گیلوری، علی مشاورنیا*، امیر مثدم جعفری، سعید یغفوری، مریم اکابری صفحات 93-99
  هدف از مطالعه حاضر، ارزیابی اثر عصاره میوه رسیده زیتون تلخ (ملیا آزداراچ) روی نوزادان و ماده بالغ کنه هیالوما اکسکاواتوم در غلظت های 0.25، 0.05، 1، 2، و 4 % بود که با استفاده از روش غوطه وری نوزادهای کنه و ماده های بالغ انجام شد.  همچنین میزان آزادیراکتین در این عصاره مورد بررسی قرار گرفت. میزان مرگ و میر نوزادان کنه 24 ساعت پس از مواجهه با غلظت های 1، 2 و 4 درصد نسبت به گروه کنترل تفاوت معنی داری نشان داد. در حالیکه میزان مرگ و میر نوزادان 24 ساعت پس از مواجهه، در دامنه بین 6/8 تا 66/72 % متغیر بود بعد از 48 ساعت مرگ و میر کامل در غلظت 4 %  حاصل شد. در تست غوطه وری ماده های بالغ، درصد ممانعت از تخمگذاری در گروه درمان نسبت به گروه کنترل به طور معنی داری بالاتر بود و بالاترین میزان آن 17.72 % ثبت شد که در غلظت 4 % بدست آمد. تفاوت معنی داری بین گروه کنترل و درمان در سایر پارامترهای تولیدمثلی دیده نشد. آنالیز کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا میزان آزادیراکتین را 194.17 میکروگرم در میلی لیتر نشان داد. یافته های این مطالعه نشان می دهد عصاره میوه زیتون تلخ اثرات سمی و کشنده روی کنه هیالوما اکسکاواتوم در شرایط آزمایشگاهی دارد.
  کلیدواژگان: ملیا آزداراچ، هیالوما اکسکاواتوم، آزادیراکتین، کنه کش های گیاهی
 • رحمت الله فتاحیان دهکردی*، شهاب بهادران، محمد علیجانی، عبدالناصر محبی، حانیه محمدی صفحات 100-105

  هدف از این مطالعه بررسی اثرات پودر دانه انار بر بافت بیضه مسموم شده با کادمیوم در بلدرچین های ژاپنی بود. در مجموع 270 جوجه بلدرچین ژاپنی در شش گروه قرار گرفتند؛ گروه کنترل، کادمیوم ppm 50 (گروه II)، پودر دانه انار (1 و 0/5درصد؛ گروه های III و IV)، پودر دانه انار1درصد+ کادمیوم ppm 50 (گروه V)، پودر دانه انار 0/5 درصد+ ppm 50 (گروه VI). پارامترهای استریولوژیک، TBARS، سطح کلسترول و تری گلیسیرید در بیضه تعیین شد. اجزای بیضه کاهش قابل توجهی در مساحت سطح و چگالی حجم در گروه های در معرض کادمیوم در مقایسه با گروه کنترل نشان داد(0/5> p). مشخص گردید که در گروه القای کادمیوم، TBARS، سطح کلسترول و تری گلیسیرید در روز 42 در مقایسه با سطح نرمال، به طور قابل توجهی بالاتر بود (0/5> p). نتایج نشان داد که پودر دانه انار می تواند مساحت سطح و تراکم حجم اجزای یاخته زای بیضه را افزایش داده و محتوای TBARS، کلسترول و تری گلیسیرید را در بیضه های مسموم شده با کادمیوم کاهش دهد (0/5> p). این نتایج نشان می دهد که کادمیوم اثرات مخربی بر پارامترهای استریولوژیک و پراکسیداسیون لیپید بر بیضه بلدرچین ژاپنی دارد.

  کلیدواژگان: بلدرچین ژاپنی، پودر دانه انار، استریولوژی، TBARS، بافت شناسی
 • فرزاد حیاتی*، انسیه سجادیان جاغرق، محسن ملکی، مهدی حسنخانی، حسین خوری باب الحکم، فاطمه نمازی صفحات 106-111

  گربه ی ماده دوساله با وضعیت به پهلو افتاده و مشکوک به سخت زایی به بخش جراحی بیمارستان دامپزشکی ارجاع شد. در معاینات اولیه حیوان به شدت ضعیف و کم آب، همراه با مخاطات کم رنگ و دمای مقعدی 37.3 درجه سانتیگراد و فاقد ترشحات واژنی بود. یک توده بزرگ در محوطه شکمی ملامسه گردید و جهت تشخیص تحت ارزیابی دقیق قرار گرفت. به دلیل وسعت تومور و درگیری زیاد در اطراف آن و امتناع صاحب آن از ادامه درمان، بیمار طی سیلیوتومی اکتشافی تحت مرگ با ترحم قرار گرفت. این گزارش به توصیف همانژیوپریسایتوما بزرگ در محوطه شکمی گربه ماده نژاد مو کوتاه اهلی بر اساس معاینه فیزیکی، رادیوگرافی و سونوگرافی، پروفایل خون و بیوشیمی، هیستومورفولوژی و ایمونوهیستوشیمی می پردازد. اگرچه این تومور در سگ شایع است ولی در گربه به ندرت گزارش شده است. بر اساس دانش نویسندگان، تا کنون گزارشی از همانژیوپریسایتوما در محوطه شکمی گربه ارایه نشده است.

  کلیدواژگان: گربه، همانژیوپریسایتوما، محوطه شکمی، ایمونوهیستوشیمی، هیستومورفولوژی
|
 • Saba Ahmadi, Mehrdad Mohri * Pages 1-11

  In addition to the well-studied effects in regulating calcium and phosphorus balance, vitamin D has many non-calcemic effects that include acting as an immune modulator or an antioxidant. Cows acquire vitamin D either from photosynthesis in the skin or through swallowing fungi in the forage or vitamin D supplements. Although vitamin D deficiency is rare, today we are facing an increasing number of vitamin D deficiencies in cows due to the indoor housing away from sunlight exposure. According to the NRC recommendation, to maintain the vitamin D serum concentration in the range of 20 to 50 ng/ ml, it is necessary to administer 21,000 IU/ d of vitamin D in cattle. In addition, considering the involvement of vitamin D in various calcemic and non-calcemic effects, it seems that previously recommend levels of vitamin D supplementation have not been enough for preventing many diseases and disorders in cattle. Vitamin D toxicity may also occur due to over-supplementation of vitamin D or overgrazing in plants with high amounts of vitamin D metabolites. This review article will discuss various roles of vitamin D in dairy cattle health, normal physiology, and disease prevention.

  Keywords: Calcitriol, Immune Modulation, oxidative stress
 • Ali Shaker, Siamak Kazemi-Darabadi *, Yaser Jafari Khataylou Pages 12-19

  Sepsis is the main mortality factor in patients undergoing surgery and its treatment currently includes cardiac resuscitation and reducing the immediate risk of infection. Troxerutin is a common compound in vegetables, fruits, and seeds and has several biological activities, including anti-platelet, anti-serotonin, antioxidant, and anti-inflammatory effects. Accordingly, we hypothesized that it can decrease interleukin 1 (IL-1) and tumor necrosis factor-alpha (TNF-a) levels in the serum of rats with sepsis. Twenty-four adult male Sprague-Dawley rats were used in this study. The rats were equally and randomly divided into 3 groups: sham operation group, control group, and treatment group. Both the control and treatment groups underwent surgical cecal ligation and perforation. Troxerutin (130 mg/kg) was injected subcutaneously twice a day to the animals of the treatment group for 3 days or until the animals’ death. Surviving rats were euthanized after 1.5 ml of blood samples were taken 3 days after the cecal ligation and perforation. IL-1 and TNF-a were measured by the blood serum ELISA assay. The differences in mortality rates were significant between the control group and the other two groups (p = 0.008). The results showed a significant increase in IL-1 and TNF-a in the control group compared to the sham group (p < 0.05). In addition, the levels in the treatment group significantly decreased compared to the control group (p < 0.05). In conclusion, our results indicate that troxerutin could increase survival in rats developing septic shock by reducing pro-inflammatory cytokines including IL-1 and TNF-a.

  Keywords: Immune response, Laboratory animals, Peritonitis, Septic shock, Troxerutin
 • Nader Ahmadi Saleh Baberi, Iraj Karimi, Hossein Nourani, Hamidreza Azizi, Gholamreza Razmi * Pages 20-28
  This study was conducted to investigate the pathogenesis process of E. ahsata and its morphological, pathological, and distribution of lesions in the involved tissues during 42 days of infection. Twelve lambs were randomly divided into two groups including the control and the infected groups after confirmation of their health. The animals in the experiment group were orally infected with 1× 105 sporulated oocysts. From 7 days after inoculation (DAI), the feces were sampled and oocysts per gram of feces (OPG) were individually examined for each lamb. . At 7, 14, 21, 28, 35, and 42 DAI, one lamb from each group was necropsied and the abomasum, small and large intestine, mesenteric lymph nodes, spleens, and livers were grossly investigated. From 21 to 42 DAI, mild to severe clinical lesions such as congestion and edema were seen on the mucosal surface of the small intestine associated with white and small foci about 1-2 mm, especially jejunum and ileum. From 7 DAI to the end of the study various stages of the parasite life cycle, infiltration of inflammatory cells, epithelial hyperplasia of villi, and destruction of villi epithelium were seen.  The results showed that E. ahsata was pathogenic in lambs and the macro and microscopic lesions were mostly seen in the jejunum.
  Keywords: Eimeria ahsata, Sheep, Pathology, OPG
 • Negar Karimi, Hesam A. Seifi, Mohammad Heydarpour * Pages 29-36
  Altered cytokine profile and weakened immunity along with clinical or subclinical ketosis (SCK) are among the remarkable challenges around parturition. Therefore, the present study aimed to compare some inflammatory cytokines and immunologic factors between two groups of healthy and SCK cows. Serum specimens were collected from 30 clinically healthy dairy cows on the early dry period (EDP), one week before expected calving (-1w), and one week postpartum (+1W). The animals were divided into the two groups of healthy (N = 20) and SCK (N = 10) based on serum β-hydroxybutyrate cut-off of 1.2 mmol/L on +1W. The concentrations of immunoglobulin G (IgG), interleukin-4 (IL-4), IL-10, interferon-γ (IFN-γ), tumor necrosis factor-α (TNF-α), and haptoglobin (Hp) were measured by enzyme-linked immunosorbent assay. The data were statistically analyzed by mixed analysis of variance and independent samples t-test using the SPSS software. The findings demonstrated that the overall levels of IL-4 (p = 0.033), IL-10 (p = 0.049), TNF-α (p = 0.028), and Hp (p = 0.018) were significantly higher in the SCK group than the control group. Furthermore, the interaction of time × SCK had a significant influence on IL-4 (p = 0.028) and Hp (p = 0.022) levels. It was revealed that IL-4 (p = 0.008), IL-10 (p = 0.009), TNF-α (p = 0.01), and Hp (p = 0.002) were all significantly higher in the SCK group than the control group on +1W. In conclusion, SCK in dairy cattle might have a relationship with immunologic and inflammatory changes around calving.
  Keywords: Immunologic factors, inflammation, Ketosis, subclinical ketosis
 • Mohammad Bameri, Morteza Zendedel Kheybari *, Bita Vazir, Ahmad Asghari, Negar Panahi Pages 37-45
  The current study aimed to see how the central dopaminergic and cannabinoidergic mechanisms affect melanocortin-induced food intake in the neonatal layer chickens. In this regard, 9 experiments were designed. In experiment 1, chicks injected with control solution, MTII (2.5, 5, and 10 ng). In experiment 2, control solution, L-DOPA (125 nmol), MTII (10 ng), and L-DOPA + MTII were applied to the birds. Experiments 3-9 were similar to experiment 2, except birds injected with 6-OHDA (150 nmol), SCH23390 (5 nmol), AMI-193 (5 nmol), NGB2904 (6.4 nmol), L-741,742 (6 nmol), SR141716A (6.25 µg), and AM630 (5 µg) instead of L-DOPA. Then, cumulative food intake was recorded at 30, 60, and 120 min following injection. According to the results, in comparison with the control group, dose-dependent hypophagia was observed in 3-h food-deprived neonatal layer chickens following ICV injection of MTII (2.5, 5, and 10 ng) (P<0.05). ICV injection of L-DOPA and SR141716A increased hypophagia induced by MTII in chickens (P<0.05), while 6-OHDA greatly suppressed MTII- induced hypophagia (P<0.05). In addition, SCH23390 and AMI-193 greatly weakened the MTII-induced hypophagia in neonatal layer chickens (P<0.05). However, NGB2904, L-741742 and AM630 had no role on hypophagia induced by MTII (P>0.05). These results demonstrated that melanocortin-induced hypophagia in the neonatal layer chickens is likely mediated by D1, D2, and CB1 receptors.
  Keywords: Dopamine, Cannabinoid, Melanocortin, food intake, Layer chicken
 • Shahin Seidy, Mousa Tavassoli *, Farnaz Malekifard Pages 46-57
  The present study was conducted to perform a molecular comparison of Pulex irritans based on the mitochondrial genome in four different climatic regions including the Caspian Sea region, a mountainous region, Persian Gulf region,  and the Central Desert region, and based on nuclear ribosome genome in the west and northwestern Iran. A total of 1937 adult flea samples were collected including 1019 P. irritans (52.61%) and 918 Ctenocephalides canis (47.39%) from various hosts including humans (14.1%), sheep (22%), goats (33.5%), dogs (25.6%) and houses (6.7%) between April 2018 and May 2019. The samples collected from different hosts had similar morphological characteristics. However, there were slight differences based on mitochondrial markers and nuclear ribosomal markers in the study populations. The results from the phylogenetic tree based on three nuclear ribosome and mitochondrial markers showed that despite the slight differences in this sequence of different hosts and cities, all samples from different regions are in the same phylogeny. The results of ribosomal and mitochondrial genome analysis showed that these pieces are useful for demonstrating intraspecific similarity, and differentiation at species level and genus of P. irritans.
  Keywords: Flea, Iran, ITS1, ITS2, Cox1, Pulex irritans
 • Mahnaz Zamyad, Mehdi Abbasnejad *, Saeed Esmaeili Mahani, Vahid Sheibani, Maryam Raoof Pages 58-67

  The Basolateral Amygdala (BLA) has been shown to have an important role in food-related learning behaviors. Using a novel approach, we have evaluated the role of BLA in food preference and Food memory related to visual cues in rats. Thirty-two adult male Wistar rats, weighing 200–250 g, were used for the experiments. Electric lesion of BLA was produced by passing 1.5 mA of current for 7 s. Food-related behaviors and preferences were evaluated by using an automated apparatus. Geometric visual cues were also constructed. Food-deprived rats were presented with different diets in 6 consecutive trial performances. The number of visits, time consumed on each food zone and port, distance traveled in each visit, and the total amount of food eaten was evaluated. The changes in hippocampal c-Fos expression were determined by immunoblotting. The control sham group showed a high and low preference for biscuit and white flour, respectively. BLA lesion rats exhibited a shifted preference curve. In the sham group, a more significant amount of food consumption was associated with an increased number of references to each zone and port, along with more time spent there. Furthermore, a decrease in hippocampal c-Fos expression was observed in the BLA- lesion animals. Taken together, the basolateral amygdala has a significant role in rats’ food-matched visual-cue memory and high-calorie/sweetness preferences.

  Keywords: Food preferences, learning, memory, Visual-cue, Basolateral amygdala, Lesion, c-Fos, Rats
 • Fatemeh Alemi, Mojtaba Sankian, Alireza Haghparast, MohammadReza Bassami, Gholamreza Hashemi Tabar * Pages 68-83

  Aptamers are oligonucleotides that can be easily synthesized and bind to their targets with high affinity and specificity. Several aptamers specific to soluble factors of coagulation cascade have been produced, however, aptamers specific to platelet cell membrane molecules have not been reported yet. We aimed to discover DNA aptamers that specifically bind to human platelets. The cell-SELEX method was used for aptamer discovery. Synthetic 79 nucleotides length single-strand oligonucleotides were used as a library. Ultra-pure platelets were prepared using differential centrifugation steps and magnetic-bead-assisted removal of contaminating cells. The FITC-labeled forward primer was used for amplification of the selected oligonucleotides by PCR, and Lambda exonuclease was used for digestion of the lagging strand. After 12 rounds of cell-SELEX, selected oligos were amplified and cloned to pTG19-T vector, transfected into E. coli  (TOP10) and sequenced. Sequences of aptamers from 200 individual positive colonies were aligned and seven clusters were identified. Representative aptamers were amplified and their affinity, specificity, and digestibility of their targets were evaluated. Interferences of the aptamers to two platelet function tests were also investigated. Affinity (KD) of the representative aptamers were between 109 and 340 nM. Trypsin exposure of the platelets completely abolished the binding of the 7 aptamers to the targets. The binding of the four aptamers fully protected their target molecules from digestion. No one of the aptamers changed the parameters of the platelet function tests. Seven aptamers specific to platelets were identified and characterized. These aptamers may have potentially diverse applications in the diagnosis or treatment of platelet disorders.

  Keywords: Cell-SELEX, Platelet, DNA aptamer, Platelet-specific aptamer
 • Mazen Alomar * Pages 84-92
  This study aimed to determine the influences of antioxidants additives on motility characteristics of different goat spermatozoa types including frozen/thawed, fresh, and chilled samples. Ejaculates from five Shami bucks were collected during breeding and non-breeding seasons. Spermatozoa samples from the three types were incubated in media containing 2 and 4 mM oxidized glutathione (GSSG), 5 and 10 mM L-cysteine,10 and 25 mM taurine, and no additives (control). Motility characteristics were analyzed by a computer-aided sperm analyzer (CASA). Except for taurine, the addition of antioxidants resulted in a significant (p < 0.05) increase in the percentage of motile sperm (MOT %) after spermatozoa thawing. When fresh sperm samples were collected during the non-breeding season and treated with both GSSG and L-cysteine, the values of the velocity parameters VAP, VSL, and VCL increased significantly (p < 0.05). No significant effects were noted for the velocity parameters when 10 and 25 mM of taurine were added to the chilled spermatozoa, while GSSG and L-cysteine had principally affected MOT % of this spermatozoa type. The rapid spermatozoa subpopulation was the most influenced category by the three antioxidants compared to the slow and medium grades, especially in the case of fresh and frozen/thawed types. In conclusion, the effects of different antioxidants on goat spermatozoa motility largely depend on the used concentration and also on the type of spermatozoa pattern.
  Keywords: Reactive oxygen species, Antioxidants, goat, Spermatozoa, Motility
 • Samira Gilvari, Ali Moshaverinia *, Amir Moghadam Jafari, Saeed Yaghfoori, Maryam Akaberi Pages 93-99
  The current study aimed to evaluate the effect of dichloromethane extract of Melia azedarach ripe fruit on larvae and adult females of Hyalomma excavatum at concentrations of 0.25, 0.5, 1, 2, and 4%, using the larval immersion test (LIT) and adult immersion test (AIT). The results showed that in LIT, the percentage mortality of larvae was significantly higher at concentrations 1, 2, and 4% than the control group after 24 h. While the mortality rates varied from 8.66% to 72.66% after 24 h post-treatment, complete mortality of the examined larvae was achieved at concentration of 4% after 48 h post-exposure whereas, it was13.33% in the negative control group. In AIT, the percentage inhibition of oviposition in the treatment groups was significantly greater than the control group (P < 0.01). The maximum inhibition of oviposition was 17.72%, which was achieved at a concentration of 4% and it was 0% in the control group. The difference between reproductive index in treatment and control groups was not statistically significant (P > 0.01). This study showed that the ripe fruit extract of M. azedarach was toxic to H. excavatum under laboratory conditions.
  Keywords: Melia azedarach, Hyalomma excavatum, Azadirachtin, plant-based acaricide
 • RahmatAllah Fatahian Dehkordi *, Shahab Bahadoran, Mohammadreza Alijani, Abdollnaser Mohebi, Hanie Mohammadi Pages 100-105

  This study aimed to investigate the effects of pomegranate seed powder on cadmium-poisoned testicular tissue in Japanese quail. A total of 270 day-old Japanese quail chicks were assigned to six treatment groups, control group, cadmium 50 ppm (group II), pomegranate seed powder (1 and 0.5 %; groups III and IV, respectively), pomegranate seed powder 1% + Cd 50 ppm (group V), pomegranate seed powder 0.5% + Cd 50 ppm (group VI). Stereological parameters in testes and TBARS, cholesterol, and triglyceride levels were determined. Testicular components showed a significant reduction in area surface and volume density in the cadmium-exposed groups compared with controls (p < 0.05). It was found that in the cadmium induction group, TBARS, cholesterol, and triglyceride levels were significantly higher compared to the normal level (p < 0.05). The results showed that pomegranate seed powder could increase the area surface and volume density of testicular germinal ingredients and decrease the content of TBARS, cholesterol, and triglyceride (p > 0.05) in cadmium poisoning testis. These results show that cadmium has destructive effects and pomegranate seed powder has prevented the development of these effects on stereological and lipid parameters.

  Keywords: Japanese quail, Pomegranate seed powder, Stereology, TBARS, histology
 • Farzad Hayati *, Ensiyeh Sajadian Jaghargh, Mohsen Maleki, Mahdi Hassankhani, Hossein Khoori Babalhakam, Fatemeh Namazi Pages 106-111

  A two-year-old queen was referred to the surgery section of veterinary hospital with lateral recumbency position and the primary diagnosis of dystocia. The queen was highly lethargic and dehydrated, with a pale mucous membrane, a rectal temperature of 37.3 °C, and no vaginal discharge during first inspection. The primary examination revealed a big mass in the abdominal cavity, which was followed by other diagnostic investigations. Due to a huge and encroaching tumor and the patient's owner's refusal to accept any further therapies, the queen was euthanized during an exploratory celiotomy. This report describes a large Hemangiopericytoma (HPCy) in a domestic short-haired queen diagnosed based on physical examination, radiography, ultrasonography, histomorphology, and immunohistochemical reactivity. The results of pathology revealed a whorls around blood vessels and the "fingerprint" pattern of tumor with negative S-100 immunohistochemistry staining.   In dogs, HPCy is a common neoplasm, but it is a seldom finding in cats. There is no previous report of HPCy in the abdominal cavity as observed in the presented case to the authors' knowledge.

  Keywords: hemangiopericytoma, cat, Immunohistochemistry, abdominal cavity, Histomorphology