فهرست مطالب

مدیریت و توسعه ورزش - سال دهم شماره 3 (پیاپی 27، پاییز 1400)

نشریه مدیریت و توسعه ورزش
سال دهم شماره 3 (پیاپی 27، پاییز 1400)

 • تاریخ انتشار: 1400/11/03
 • تعداد عناوین: 12
|
 • علیرضا صفر علیزاده، رضا نیکبخش*، اکبر افرینش خاکی صفحات 1-22
  هدف

  هدف از اجرای پژوهش حاضر، تدوین روابط علی و معلولی استراتژی ها در مناظر 4 گا نه و طراحی نقشه استراتژیک فدراسیون ورزش های ناشنوایان جمهوری اسلامی ایران با استفاده از کارت امتیازی متوازن و تکنیک ساختاری مقایسات زوجی دیمتل بود.

  روش شناسی

  پژوهش از نوع کاربردی و به روش توصیفی پیمایشی انجام شد. جامعه آماری پژوهش 90 نفر از کارشناسان، اعضای مجمع عمومی فدراسیون، بودند که 73 نفر طبق جدول مورگان به صورت هدفمند انتخاب گردیدند ابزار مورداستفاده، پرسشنامه محقق ساخته تعیین مناظر بود که روایی آن به تایید 5 نفر از اساتید و پایایی ان با آزمون آلفای کرونباخ و ضریب 82/. مورد تابید قرار گرفت. آزمون فرضیه ها به وسیله آزمون خی دو و spss23 انجام شد و در ترسیم نقشه استراتژیک از تکنیک دیمتل و مدل اصلی نقشه استراتژیک طراحی شده توسط کاپلان و نورتون در سازمان های غیرانتفاعی بهره گرفته شد.

  یافته ها

  در این پژوهش مناظر، نقشه استراتژیک فدراسیون ورزش های ناشنوایان، روابط علی و معلولی مستقیم و غیرمستقیم راهبردها، شدت میزان تاثیرگذاری هرکدام از استراتژی ها در دستیابی به برنامه های فدراسیون در افق در نظر گرفته شده و نیز تقدم و تاخر آن در دستیابی به هدف ترسیم گردید.

  نتیجه گیری

  نقشه طراحی شده تسهیل گر مسیر دستیابی به ماموریت و استراتژی های مشخص شده برای فدراسیون ورزش های ناشنوایان از مجرای جاری سازی و پیاده سازی استراتژی هاست.

  کلیدواژگان: دیمتل، فدراسیون ورزش های ناشنوایان، کارت امتیازی متوازن، نقشه استراتژیک
 • عباس ناطق نوری، سید صلاح الدین نقشبندی *، محسن باقریان صفحات 23-39
  هدف

  اثربخشی برنامه ‌ریزی استراتژیک سازمان مرتبط با میزان پیاده‌سازی اهداف و نتایج کار هست. هدف این مطالعه بررسی تاثیر میزان اختیار مدیران و سطح کنترل استراتژیک بر اثربخشی برنامه ‌های استراتژیک از طریق رفتارهای سیاسی در وزارت ورزش و جوانان بود.
  روش‌شناسی: تحقیق حاضر از نظر هدف یک تحقیق کاربردی و به لحاظ راهبردی کمی و به حیث مسیر اجرا همبستگی، به لحاظ گردآوری داده ‌ها میدانی و از نظر زمان آینده‌نگر می ‌باشد. جامعه آماری تحقیق کلیه کارکنان وزارت ورزش و جوانان بودند. حجم نمونه تعداد 370 نفر برآورد گردید و روش نمونه ‌گیری از نوع تصادفی ساده بود. جهت گردآوری داده ‌ها از پرسش نامه و جهت تجزیه و تحلیل یافته ‌ها از مدل‌سازی معادلات ساختاری استفاده شد.
  یافته‌ها: تجزیه و تحلیل یافته ‌ها نشان داد در یک مورد متغیرهای مستقل موجب اثربخشی برنامه‌های استراتژیک و در مورد دیگر، این متغیرها موجب کاهش رفتار سیاسی می ‌شوند. همچنین مشخص شد که رفتار سیاسی تاثیرات منفی بر اثربخشی برنامه ‌های استراتژیک دارد.
  نتیجه‌گیری: با استناد به یافته ‌های این تحقیق اثربخشی برنامه ‌های استراتژیک متاثر از رفتارهای سیاسی، اختیار مدیران و سطح کنترل استراتژیک است.

  کلیدواژگان: اثربخشی برنامه های استراتژیک، اختیار مدیران، رفتارهای سیاسی، سطح کنترل
 • سجاد طاهرخانی*، شهرام شفیعی صفحات 41-61
  هدف

  هدف این پژوهش بررسی عوامل موثر بر بروز تبانی در فوتبال ایران بود.

  روش شناسی

  پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، از نظر ماهیت توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری پژوهش کلیه مدیران و کارشناسان، مربیان، داوران و ورزشکاران لیگ برتر فوتبال بودند که نمونه آماری (172 نفر) به صورت هدفمند و دردسترس انتخاب شدند. روایی پرسشنامه نیمه محقق ساخته توسط صاحب نظران (11 نفر)، تایید شد. همچنین پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ (938/0) و پایایی ترکیبی محاسبه شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها و بررسی برازش مدل از مدل سازی معادلات ساختاری با نرم افزار PLS3 و SPSS24 استفاده شده است.

  یافته ها

  نتایج تحلیل مسیر نشان داد که علل و محرک های تبانی دارای اثر معنی داری بر رفتار بازیگران و عاملان تبانی (ضریب مسیر 582/0و تی 730/12)، روش ها و ابزار تبانی(ضریب مسیر 648/0و تی 640/17)،  و نتایج و پیامدهای تبانی(ضریب مسیر 138/0و تی 031/2)،  می باشد. عامل روش ها و ابزارهای تبانی نیز اثر معنی داری بر رفتار بازیگران و عاملان تبانی و نتایج و پیامدهای تبانی داشت. همچنین عامل رفتار بازیگران و عاملان تبانی اثر معنی داری بر نتایج و پیامدهای تبانی داشت. در نهایت اثر تمامی متغیر های میانجی پژوهش نیز معنی دار بود.

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج تحقیق می توان گفت اقداماتی همچون شفافیت مالی در قراردادها، بررسی اسناد مالی باشگاه های فوتبال، بررسی نحوه انتقالات بازیکنان به باشگاه های که احتمال وجود تبانی ببین آن ها وجود داشته و تدوین قوانین لازم برای جلوگیری از تبانی و در نهایت الگوی ارایه شده در این پژوهش می تواند راه مناسبی برای شناسایی عوامل موثر بر شکل گیری تبانی در ورزش فوتبال کشور به منظور جلوگیری از این رفتارها باشد.

  کلیدواژگان: رفتارهای نابهنجار، تبانی، فوتبال، انحراف در ورزش
 • ارائه چارچوب مفهومی برای تحلیل بازاریابی اخلاقی در صنعت تولیدی ورزش کشور
  مهران سرداری*، هاشم کوزه چیان، محمد احسانی، مجتبی امیری صفحات 42-50
  هدف

   هدف از این پژوهش طراحی مفهومی برای تحلیل بازاریابی اخلاقی در صنعت تولیدی ورزش کشور بود.

  روش شناسی

  روش تحقیق از نوع تحقیقات کیفی با رویکرد نظریه داده بنیاد بود. جامعه آماری شامل دو بخش جامعه انسانی (مدیران شرکت ها، اساتید دانشگاه و...) و جامعه اطلاعاتی (کتاب ها، مقالات، اسناد، صفحات رسانه ای و...) بود. نمونه گیری به تعداد قابل کفایت بر مبنای رسیدن به اشباع نظری به صورت قضاوتی انجام شد (21 نفر، 44 سند). ابزار پژوهش شامل مطالعه کتابخانه ای و مصاحبه های اکتشافی نظامند بود. روایی ابزار براساس اعتبار حقوقی و علمی نمونه، نظر خبرگان و توافق بین مصححان ارزیابی و تایید گردید. جهت تحلیل داده ها از روش کدگذاری چندمرحله ای با رویکرد تحلیل ماتریسی و سیستمی استفاده شد.

  یافته ها

  چارچوب پژوهش حاصل از کدگذاری شامل سه سطح بود. کدگذاری مرحله اول براساس ماهیت ساختاری مولفه ها انجام گرفت و شامل جامعه، بازار، مدیریت، تجاری، مصرف و تعامل بود. کدگذاری مرحله دوم براساس نقش بود و شامل محیط، شرکت و مشتری تعیین گردید. کدگذاری سطح سوم نیز براساس ماهیت پارادایمی مولفه ها انجام گرفت و شامل مفروضات و ارزش ها، مسیولیت ها و هنجارها، چالش ها و مسایل، استراتژی ها و راهکارها و نتایج و پیامدهای بازاریابی اخلاقی بود.

   نتیجه گیری

  براساس یافته های پژوهش می توان گفت ترویج بازاریابی اخلاقی در صنعت تولیدات ورزشی در سطوح، ابعاد و مراحلی مختلفی قابل انجام است. از این رو با بازنگری ارزش ها و هنجارها بهتر می توان به اتخاذ استراتژی ها، رفع چالش ها و تشخیص ملاحظات پرداخت تا به پیامدهای مطلوب در هر سه حوزه مشتری، شرکت و محیط دست پیدا کرد.

  کلیدواژگان: بازاریابی اخلاقی، بازاریابی ورزشی، شرکت های تولیدی، بازار ورزش
 • روح الله فتحیان*، علیرضا الهی، حسین اکبری یزدی صفحات 63-79
  هدف

  هدف تحقیق حاضر، تاثیر ابعاد جذابیت، تخصص و اعتماد شخصیت های مشهور ورزشی در ایجاد تمایل به خرید کالای ورزشی می باشد

  روش شناسی

  روش انجام این تحقیق، شبه تجربی و به صورت پیش آزمون و پس آزمون، در یک نمونه داوطلب 60 نفره از دانشجویان رشته تربیت بدنی دانشگاه آزاد کرمانشاه می باشد. به همین منظور  داوطلبان به مدت یک ماه تحت تاثیر تبلیغات شبیه سازی شده برای یک برند کفش ورزشی ساختگی و غیر واقعی به وسیله شخص مشهور ورزشکار منتخب، از طریق شبکه اجتماعی تلگرام قرارگرفتند. داده ها با استفاده از پرسشنامه استاندارد اشتیاق به برند- محصول، زیچکوسکی (1985) و پرسشنامه اشخاص نامدار در تبلیغات اوهانیان (1990)، جمع آوری، سپس با استفاده از نرم افزار23  spssو روش های آماری تی نمونه وابستهd  کوهن و رگرسیون چندگانه مورد تجزیه قرار گرفتند.

  یافته ها

  نتایج ارزیابی مشارکت متغییرهای تحقیق نشان داد که، جذابیت (β=0/303, p<.001)، اعتماد(β=0/451, p<.001) و تخصص (β=0/216, p<.001) باعث مشارکت معنی داری در متغییر وابسته تمایل به خرید شده اند.  

  نتیجه گیری

  متخصصان صنعت تبلیغات ورزش کشور باید توجه خاصی به استفاده تبلیغاتی از افراد مشهور، ابعاد جذابیت، تخصص و اعتماد این افراد و شبکه های اجتماعی تلفن همراه داشته باشند.

  کلیدواژگان: تبلیغات ورزشی، ورزشکاران مشهور، تمایلات رفتاری
 • حسین زکی زاده*، نیما ماجدی، مهدی نادری نسب صفحات 81-100
  مقدمه

  هدف از پژوهش حاضر طراحی الگوی توسعه ساختار حرفه ای برای سازمان های ورزشی مبنی بر نظریه داده بنیاد بود.

  روش شناسی

  روش تحقیق از نوع کیفی با رویکرد تحلیل سیستماتیک می باشد. جامعه آماری شامل دو بخش جامعه انسانی (مدیران سابق سازمان تربیت بدنی، مدیران و روسای حال حاضر و سابق کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش و جوانان) و جامعه اطلاعاتی بود. نمونه آماری به تعداد قابل کفایت بر مبنای اشباع نظری به صورت غیراحتمالی هدفمند و تکنیک گلوله برفی انتخاب گردید (17 نفر و 29 سند). روایی ابزار با استفاده از روش های روایی سنجی کیفی مطلوب ارزیابی شد (روایی محتوایی، ضریب کاپا (792/0)). برای تحلیل داده ها از رویکرد سیستماتیک در طی سه مرحله کد گذاری باز، محوری و انتخابی استفاده شده است.

  یافته ها

  نهایتا 18 مقوله اصلی (محیط داخلی و خارجی، فرهنگ سازمانی، ساختار حرفه ای، دستورالعمل های اجرایی، بوروکراسی اداری، مداخله مدیران، میزان کنترل، منابع انسانی و مالی، فناوری، آمادگی کارکنان، زیرساخت ها، استانداردسازی امور، ابراز نظر ازادانه، بهبود کیفیت ارتباطات، تفویض اختیار، بهره وری، بهبود تصمیم گیری و بهبود عملکرد ورزشی) و 22 مفهوم استخراج شد.

  نتیجه گیری

  مقوله ساختار حرفه ای در طراحی سازمان های ورزشی از اهمیت به سزایی برخوردار است و دارای جنبه های مختلفی می باشد. همچنین با استفاده از این مدل، می توان انتظار توسعه ساختار حرفه ای سازمان های ورزشی در ایران را داشت.

  کلیدواژگان: ساختار حرفه ای، سازمان ورزشی، داده بنیاد
 • علی اکبر آقائی*، حسن بحرالعلوم، رضا اندام صفحات 101-120
  هدف

   هدف از انجام این پژوهش، شناسایی و تبیین عوامل موثر بر استقرار "مدیریت استعداد" معلمان تربیت بدنی کشور بود.

  روش شناسی

  روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش را کلیه معلمان تربیت بدنی کشور تشکیل دادند. با توجه به هدف پژوهش، 384 نفر در بخش تحلیل عاملی اکتشافی و 345 نفر در بخش تحلیل عاملی تاییدی به روش تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه آماری پژوهش انتخاب شدند. داده های مورد نیاز برای شناسایی مولفه ها و تحلیل مدل اندازه گیری با استفاده از پرسش نامه محقق ساخته، پس از اخذ روایی (صوری، محتوا و سازه) و اعتبار سنجی، گردآوری شد. برای محاسبه پایایی ابزار از روش آلفای کرونباخ (90/0=α) و برای تجزیه و تحلیل داده ها، از روش های تحلیل عاملی اکتشافی، تاییدی و معادلات ساختاری استفاده شد. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس نسخه 20 و نرم افزار لیزرل انجام گرفت.

  یافته ها

  براساس نتایج حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی، 23 گویه شناسایی شده به عنوان پیش نیازهای مدیریت استعداد معلمان تربیت بدنی در پنج بعد کارکنان، سازمان، نگرش مدیران، سیاست ها و قوانین کلی و مفهوم سازی استعداد دسته بندی شدند. بررسی و آزمون مدل پژوهش نیز نشان داد شاخص های کلی برازش مدل اندازه گیری در وضعیت مطلوبی قرار دارند؛ به طوری که میزان شاخص نیکویی برازش 90/0، شاخص نیکویی برازش تطبیقی 99/0 و شاخص ریشه میانگین مجذور برآورد تقریب 07/0 بود.

  نتیجه گیری

  نتایج این پژوهش حاکی از آ ن است که مدیران منابع انسانی در سطح کلان وزارت آموزش و پرورش می بایست ضمن تلاش جهت استقرار فرآیند مدیریت استعداد معلمان تربیت بدنی، برای دستیابی به نتیجه ی مطلوب، به تامین پیش نیاز ها و عوامل موثر بر استقرار مبادرت ورزند.

  کلیدواژگان: مدیریت استعداد، مفهوم سازی استعداد، مدیریت استراتژیک منابع انسانی، معلمان تربیت بدنی
 • زینب مندعلی زاده*، کریم زهره وندیان صفحات 121-139
  هدف

  هدف این پژوهش، شناسایی عوامل نقش پذیر بر جایگاه آموزشی رشته کارشناسی علوم ورزشی از منظر یادگیری کارآفرینانه بود.

  روش شناسی

  روش پژوهش کیفی از نوع پدیدارشناسی هرمونوتیک بود. مشارکت کنندگان شامل دانشجویان و استادان رشته علوم ورزشی دانشگاه های دولتی بودند که 23 نفر انتخاب شدند. نمونه گیری هدفمند بود و تا رسیدن به اشباع نظری ادامه داشت. ابزار مورداستفاده، مصاحبه عمیق و باز بود. تحلیل داده ها با استفاده از رویکرد کدگذاری تحلیلی بود. اعتمادپذیری از طریق از مشارکت بلندمدت و همه جانبه نگری مآخذ داده تعیین شد و ضریب توافق درصدی 83 درصد به دست آمد.

  یافته ها

  49 مضمون فرعی و 8 مضمون اصلی از مصاحبه ها شناسایی شد. مضامین اصلی از قبیل؛ شناخت زمینه های کارآفرینی در شرایط تجربی، ساختار دانشگاهی، محتوا و کیفیت برخی دروس، همکاری بین نهادی، دانش و نگرش استادان، بازنگری عنوان و محتوای درسی، فرایند انتقال آموزشی دروس و تقویت فرایند عملی یادگیری به عنوان عوامل اثر گذار بر یادگیری کارآفرینانه در دانشکده ها عنوان شد. 

  نتیجه گیری

  مهم ترین مسیله، برنامه های آموزشی است که رویکردها و سرفصل های صرفا تیوری، نمی تواند جایگاهی به منظور تقویت یادگیری کارآفرینانه در بین دانشجویان داشته باشد و بازنگری جامع و اصولی برنامه ها و شیوه آموزش به منظور تقویت دانش، نگرش و مهارت و انطباق این آموزش ها با نیازهای جامعه می تواند رشته علوم ورزشی را در جهت توسعه و پویایی کارآفرینانه قرار دهد.

  کلیدواژگان: ساختار دانشگاهی، محتوای دروس، مهارت کارآفرینانه، یادگیری تجربی
 • شهرام نظری، احمد محمودی*، محسن شاه حسینی صفحات 142-161
  هدف

   هدف از تحقیق حاضر تعیین نقش استراتژی های درون و برون سازمانی بر استقرار نظام شایسته سالاری در شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور بود.

  روش شناسی

  این تحقیق از نظر هدف، از نوع کاربردی است به لحاظ گردآوری داده ها، توصیفی همبستگی می باشد. جامعه آماری شامل تمامی کارکنان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور بود (828 نفر). بر اساس جدول مورگان 265 نفر از کارکنان دفتر مرکزی، مجموعه انقلاب و مجموعه آزادی به عنوان نمونه انتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه های عوامل مرتبط با شایسته سالاری عبدصبور (1387) و شایسته سالاری ابیلی (1390) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از همبستگی پیرسون و تکنیک مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد بین عوامل برون سازمانی، عوامل درون سازمانی و کارکردهای مدیریت منابع انسانی بر شایسته سالاری کارکنان اثر مثبت و معنی داری دارند و کارکردهای مدیریت منابع انسانی بیشترین تاثیر را بر نظام شایسته سالاری دارد.

  نتیجه گیری

  در نهایت با توجه به نتایج تحقیق می توان گفت استفاده از روش های قانونمند در نظام استخدام، انتصاب و ارتقاء، رعایت قوانین و بخشنامه های موجود، فراهم کردن بستر مناسب برای پرورش منابع انسانی کارا و اثربخش، زمینه های استقرار شایسته سالاری در شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی ایجاد شود

  کلیدواژگان: استراتژی های سازمانی، مدیریت منابع انسانی، نظام شایسته سالاری، مدیریت اماکن ورزشی
 • فروغ محمدی، معصومه کلاته سیفری*، سید محمدحسین رضوی، حسن فارسیجانی صفحات 163-187
  هدف

  هدف از پژوهش حاضر، شناسایی و سطح بندی روابط توانمندسازی عملکرد صادراتی با رویکرد کلاس جهانی با تاکید بر راهبردهای صادرات تولیدات ورزشی با به کارگیری مدل سازی تفسیری-  ساختاری بود.

  روش شناسی

  پژوهش حاضر آمیخته، توسعه ای- کاربردی است. بر اساس رهیافت گلیزری و مصاحبه عمیق با 15 نفر ازخبرگان (اقتصاددانان، مدیران بازاریابی ورزشی، مدیریت صنعتی، آشنا باکلاس جهانی، تولیدکنندگان تولیدات ورزشی) در محیط نرم افزارNVIVO10 عوامل اصلی مدل در قالب 97 کد باز، 12کد انتخابی و 5 کد نظری شناسایی شده و سپس با استفاده از فرآیند مدل سازی تفسیری - ساختاری در محیط نرم افزار MATLAB2014 سطح بندی و روابط درونی بین عوامل استخراج و در نهایت با تحلیل میک مک بر اساس قدرت هدایت و وابستگی دسته بندی شدند.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که عوامل مدل در 5 سطح قرار دارند و استراتژهای (تمرکز، توسعه و نیروی رقابتی پورتر) در سطوح پایین مدل قرار گرفته و دارای بیشترین تاثیرگذاری بر دیگر عوامل بوده و عامل ظهور و یا تشدید راهبردهای صادرات تولیدات ورزشی، عوامل تولید و خدمت در کلاس جهانی  و صنعت ورزش در کلاس جهانی و توانمند سازی عملکرد صادراتی تولیدات ورزشی می باشند. تحلیل MICMAC نشان داد ابعاد راهبردهای صادرات (استراتژی توسعه، تمرکز، نیروی رقابتی پورتر) و ابعاد (نوآوری، کیفیت، انعطاف پذیری،کاهش زمان، کاهش قیمت، خدمت در کلاس جهانی، خدمات فروش و خدمات پس از فروش)، محرک و برانگیزاننده (صنعت ورزش در کلاس جهانی) است.

  نتیجه گیری

  با توجه به راهبردهای صادراتی معرفی شده، هرگونه برنامه و اقدام از طرف مدیران بازاریابی ورزشی، برای ارتقای توانمند سازی عملکرد صادراتی تولیدات ورزشی در حمایت از تولید وکالای ورزشی ایرانی، نیازمند توجه به نقش کلیدی این عوامل است.

  کلیدواژگان: عملکرد صادراتی، راهبردهای صادرات، تولیدات ورزشی
 • ابوالفضل درویشی*، آرمان طاهری، مرتضی دوستی صفحات 189-204
  هدف

   هدف از مطالعه حاضر شناسایی عوامل بروز فساد در فوتبال ایران است.

  روش شناسی

  این پژوهش کاربردی و روش انجام آن آمیخته است. روش نمونه گیری، هدفمند و دردسترس بود. جامعه آماری تحقیق شامل مدیران، مربیان، بازیکنان، پیشکسوتان و داوران فوتبال ایران، بود. در مرحله اول تحقیق با استفاده از انجام مصاحبه با 17 نفر از جامعه آماری، عوامل شناسایی شدند. در مرحله دوم، عوامل شناسایی شده در مصاحبه، توسط گروه دلفی (20 نفر) و در دو مرحله بررسی شد؛ در این مرحله عواملی که حداقل 60 درصد دارای پاسخ مثبت بودند، برای مرحله بعد باقی ماندند. در مرحله نهایی رتبه بندی عوامل شناسایی شده در دو مرحله قبل با استفاده از پرسشنامه پنج گزینه ای لیکرت انجام شد. روایی پرسشنامه بوسیله اساتید مدیریت ورزشی و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ به دست آمد (86/0=α). برای رتبه بندی عوامل از آزمون فریدمن در قالب نرم افزار SPSS استفاده شد

  یافته ها

  براساس یافته های این تحقیق مهم ترین عوامل بروز فساد در فوتبال ایران به ترتیب شامل نبود اراده جمعی لازم برای مبارزه با فساد، گردش پول زیاد و بدون برنامه در فوتبال، نظارت ناکافی و کنترل نامناسب، دخالت سیاسیون و سوء مدیریت در برخورد با فساد بودند.

  نتیجه گیری

  بنابراین با توجه به نتایج این تحقیق می توان گفت در فوتبال ایران عزمی جهت مبارزه اساسی با فساد وجود ندارد و همین عامل نیز دلیلی برای نبود نظارت کافی می باشد.

  کلیدواژگان: ایران، روش آمیخته، عوامل، فساد، فوتبال
 • محسن اسمعیلی*، طهماسب شیروانی، مصطفی افشاری، شمس الدین رضایی صفحات 205-221
  هدف

   هدف پژوهش طراحی مدل تجاری سازی محصولات پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی بود.

  روش شناسی

  نوع تحقیق اکتشافی و دارای ماهیت کیفی بود که از روش نظریه داده بنیاد با رویکرد سیستماتیک بهره گرفته شد. جامعه آماری، کارشناسان، اساتید دانشگاه، در حیطه های علمی و اجرایی  ورزش از داخل و خارج از پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی بودند. تعداد نمونه ها تا اشباع نظری ادامه پیدا کرد و در نهایت 23 مصاحبه انجام شد. روش نمونه گیری غیر تصادفی و انتخاب نمونه ها به دو روش هدفمند و گلوله برفی  بود. برای جمع آوری داده ها در مرحله اول از  مطالعات کتابخانه ای، بررسی آیین نامه ها و اسناد، کتب و سایت های اینترنتی استفاده شد و در مرحله دوم از مصاحبه به صورت سوالات باز  به شکل نیمه ساختاریافته بهره برده شد. جهت تحلیل داده ها از روش کدگذاری بر اساس تیوری داده بنیاد با رویکرد سیستماتیک استفاده شد.

  یافته ها

  توجه به مبانی نظری، تحقیق و بررسی، عوامل اقتصادی و مالی، موانع و تهدیدات، تسهیل کننده ها، موسسات و سازمان های موثر بر تجاری سازی از جمله یافته های اصلی تحقیق است.  بود.

  نتیجه گیری

  پیشنهاد می شود موسسات علمی پژوهشی با تشکیل تیم تجاری سازی و تقویت ساختارهای دانشی و نگرشی، با در نظر گرفتن برنامه های فن آور محور و ارتباط محور و توجه به راهبردهای درونی و بیرونی به موضوع تجاری سازی ورود نموده و از پیامدهای ایجاد ارزش افزوده و درآمدزایی آن بهره مند شوند.

  کلیدواژگان: تجاری سازی، پژوهشگاه تربیت بدنی، دانشگاه، مراکز علمی ورزشی
|
 • Alireza Safaralizadeh, Reza Nikbakhsh *, Akbar Afarinesh Khaki Pages 1-22
  Objective

  The purpose of this research was to formulate causal relationships between strategies in four perspective and strategic map for the Islamic Republic of Iran’s Deaf Sports Federation using DEMATEL paired comparisons method and Balanced Scorecard.

  Methodology

  The research was applied in a descriptive-survey approach. The study used an applied and descriptive-survey. The statistical population was composed of 90 people including specialists, members of the General Assembly of the Federation, 73 people were selected according to the Morgan table. The tool was a researcher-made questionnaire designed to determine the scenery whose validity was confirmed by 5 professors and its reliability was confirmed by Cronbach's alpha and Coefficient 82 /. The case was flooded. The hypothesis test was performed using Chi-square and SPSS22 tests, and in the drawing of a strategic plan, the Dimetal technique and the main model of the strategic map designed by Kaplan and Norton in non-profit organizations were used.

  Findings

  In this research, the perspective, strategy map, the direct and indirect causal and causal relationships of strategies, the intensity of each strategy's influence on the achievement of federation programs in the horizon, and its priority and late It identifies it in achieving the goal.

  Results

  Designed map, Facilitates the path to achieving the mission and strategies specified for the Deaf Sports Federation from the direction of streaming and implementing strategies.

  Keywords: dematel, deaf sports fedratsion Balanced scorecard, strategymap, perspective
 • abbas nateghnouri, salah naghshbandu *, mohsen bagherian Pages 23-39
  Objective

  The literature of strategic management is clearly advocating and supporting the effectiveness of strategic plans. Because the effectiveness of the strategic planning of an organization is associated with the level of implementing the targets with task results. The purpose of this study was to examine the influenceof Managers’ authority and strategic control level on the effectiveness of the strategic plans through political behaviors in ministry of sport and youth.

  Methodology

  The present research is in terms of purpose an applicable research and in terms of strategic and quantitative as a correlation path, it is a field in terms of data collection and in terms of prospective time. The statistical society of the research was all employees of Ministry of Sport and Youth. The sample volume was estimated 370 people and the sampling method was simple stochastic. Questionnaire was used in order to collect the data and in order to analyze the findings, structural equation modeling was applied.
   

  Results

  Analysis of the findings showed that in one case independent variables influence the strategic plans and in other cases, these factors reduce political behavior. It was also found that political behavior had a negative impact on the effectiveness of strategic plans.

  Conclusion

  Based on the findings of this research, the effectiveness of strategic plans is influenced by political behaviors, the discretion of managers, and the level of strategic control.

  Keywords: Effectiveness of strategic plans, managers’ authority, political behaviors, control level
 • Sajjad Taherkhani *, Shahram Shafiee Pages 41-61
  Objective

  The purpose of this study was to investigate the factors affecting the incidence of collusion in Iranian football.

  Methodology

  The present study is descriptive-correlational in terms of its purpose. The statistical population of the study consisted of all managers and experts, coaches, referees and athletes of the Premier League, who were selected through purposive sampling (172 persons). The validity of the researcher-made questionnaire was confirmed by experts (n = 11). Its reliability was calculated using Cronbach's alpha test (0.938) and combined reliability. Structural equation modeling with PLS3 and SPSS24 software was used for data analysis and model fit.

  Results

  The results of the path analysis showed that the causes and drivers of collusion have a significant effect on the behavior of actors and agents of collusion, methods and tools of collusion and the consequences and consequences of collusion. Factors of collusion methods and tools also had a significant effect on the behavior of actors and agents of collusion and the consequences and consequences of collusion. Also the behavior of actors and actors of collusion had a significant effect on the results and consequences of collusion. Finally, the effect of all the mediating variables on the research was also significant.

  Conclusion

  According to the results of this study, it can be said that the model presented in this study can be a good roadmap for identifying the factors influencing collusion formation in Iranian soccer sport in order to prevent these behaviors.

  Keywords: Abnormal Behavior, Collusion, football, Deviation in Sports
 • Providing a conceptual framework for analyzing ethical marketing in the sports manufacturing industry of iran
  Mehran Sardari *, Hashem Kozechian, Mohammad Ehsani, Mojtaba Amiry Pages 42-50
  Objective

  The aim of this research was providing a conceptual framework for analyzing ethical marketing in the sports manufacturing industry.

  Methodology

  The research method was selected type of qualitative research qualitative With Grand Theory Approach. The statistical population consisted of two parts of the human community (company directors, university professors, etc.) and the information society (books, articles, documents, media pages, etc.). Sampling was judged by a sufficient number based on theoretical saturation (21 people, 44 document). The research tool was a library study and systematic exploratory interviews. instrument validity evaluated and approved based on the legal and scientific credibility of the sample,  expert opinion and an agreement between the editors. A conceptual coding method based on matrix and system analysis was used to analyze the data. For data analysis was used the multi-stage coding method with matrix and system analysis approach.

  Results

  The research framework derived from coding included three levels. First level coding was done based on the structural nature of the components and included community, market, management, business, consumption and interaction. The second level coding was based on the role and the environment, the company and the customer was determined. Third level coding was done based on the paradigmatic nature of the components And was includes; assumptions and values, responsibilities and norms, challenges and issues, strategies and solutions and the results and consequences.

  Conclusion

  Based on research findings, it can be said that promotion of ethical marketing in the sports manufacturing industry is possible at different levels, dimensions and stages. Therefore, by overview values and norms, it is better to adopt strategies, resolve challenges, and identify payment considerations, it has achieved the desired outcomes in all three areas of customer, company and environment.

  Keywords: Ethics Marketing, Sport marketing, Manufacturing Companies, Sports Market
 • Rohollah Fathian *, Alireza Elahi, Hossein Akbari Yazdi Pages 63-79
  Objective

  The purpose of this study was to investigate the effects of attractiveness, specialty and trustworthiness of sports celebrities on the desire to buy sports goods.

  Methodology

  The method of doing this quasi-experimental study, in pre-test and post-test, is in a volunteer sample of 60 students of physical education students of Kermanshah Azad University. For this purpose, the volunteers were promoted through a social network of telegrams for one month under the influence of simulated advertising for a fake and unrealistic sports shoes brand by a well-known athlete. The data were collected using standard questionnaire of brand-product enthusiasm, Zichekovsky (1985), and a well-known person's questionnaire in Ohanian's (1990) advertisements. Then, using SPSS 23 and t-test methods, Cohen d and multiple regressions were analyzed.

  Results

  The results of the participation evaluation of the research variables showed that attractiveness (β = 0.303, p <.001), trust (β = 0451, p <.001) and specialty (β = 216, p <. 001) have led to meaningful participation in the dependent variable, tend to be bought.

  Conclusion

  The experts of the sports industry of the country have special attention to the attractiveness, specialty and trust of the famous sports people and the use of mobile social networks to advertise sports goods

  Conclusion

  Industry experts in the field of sports advertising should pay particular attention to the use of advertisements from celebrities, the dimensions of attractiveness, the expertise and trust of these individuals and mobile social networks.

  Keywords: Sports advertising, Famous athletes, Behavioral tendencies
 • Hossein Zakizade *, Nima Majedi, Mahdi Naderi Nasab Pages 81-100
  Objective

  The purpose of this study was to design a model of professional structure development for sports organizations based on Grounded Theory.

  Methodology

  The research method is qualitative with systematic analysis approach. The statistical population consisted of two sections of human society (former managers of physical education organization, current managers and heads and former National Olympic Committee and Ministry of Sport and Youth) and information society. The statistical sample was selected based on theoretical saturation in a non-probability purposive and snowball technique (17 subjects and 54 documents). Validity of the instrument was evaluated using descriptive qualitative methods (content validity, kappa coefficient). Systematic approach was used for data analysis during three stages of open, axial and selective coding.

  Results

  Finally 18 main categories (Internal & External Environment, Organizational Culture, Professional Structure, Executive Guidelines, Administrative Bureaucracy, Managers Intervention, Level of Control, Human and Financial Resources, Technology, Employee Readiness, Infrastructure, Standardization, Freelance, Quality Improvement Communication, delegating authority, productivity, improving decision making and improving sports performance) and 22 concepts were extracted.

  Conclusion

  The concept of professional structure is very important in designing sports organizations and has many aspects. Also, using this model, one can expect the development of professional structure of sports organizations in Iran.

  Keywords: Professional Structure, Sports Organization, grounded Theory
 • Ali Akbar Aghaei *, Hasan Bahrololoum, Reza Andam Pages 101-120
  Objective

  the purpose of this study was Identifying and Verification of the Influential Factors on Establishment of "Talent Management" of Physical Education Teachers.

  Methodology

  The research method was descriptive - correlation. The statistical population of the study included all physical education teachers. According to the research purpose, 384 people were selected in the Exploratory Factor Analysis and 345 people in the Confirmatory Factor Analysis section were selected by Stratified random sampling as a statistical sample. The required data for identifying the components and analyzing the model were collected using a researcher-made questionnaire after obtaining the validity (face, content and structure). To calculate reliability Cronbach’s alpha was used (α = 0.90), and to analyze the data, exploratory and confirmatory factor analysis and structural equation were used. Data analysis was performed using SPSS-20 Software and Lisrel software.

  Results

  The results of exploratory factor analysis showed that 23 finalized items were classified as prerequisites for talent management in physical education teachers in 5 dimensions of "employees, organizational, managerial attitude, organizational policies and rules and talent conceptualization". Finally, examined and tested of structural equation model of the study showed that, overall indices of Structural model were in good condition, so that, the Goodness of Fit Index (GFI) is 0.90, the Comparative Fit Index (CFI) is 0.99 and the Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) was 0.07.

  Conclusion

  The results of this research suggest that the Ministry of Education's macro-level human resources managers, while striving to establish a talent management system for physical education teachers, should provide the necessary and effective factors for deployment in order to achieve the desired outcome.

  Keywords: Talent Management, Conceptualization of Talent, Strategic Human Resource Management, Physical Education Teacher
 • Zeynab Mondalizadeh *, Karim Zohrehvandian Pages 121-139
  Objective

  The purpose of this study was to identify the factors influencing the position of undergraduate sports science from the perspective of entrepreneurial learning.

  Methodology

  The research method was qualitative hermeneutic phenomenology. Participants included students and professors of sports science at public universities, 23 of whom were purposefully selected. Purposeful sampling was used and sampling continued until theoretical saturation. The tools used were in-depth and open interviews. Data were analyzed using an analytical coding approach. Validity was determined through longitudinal and comprehensive negligence of the data source, and the coefficient of the agreement was obtained 83% in determining the coding reliability.

  Results

  49 sub-themes and 8 main themes were identified from the interviews. Key themes such as: understanding entrepreneurial areas in experimental conditions, academic structure, content, and quality of some courses, inter-institutional collaboration, teachers' knowledge, and attitude, title review and course content, course teaching transfer process, and enhance practical learning process as learning factors affecting entrepreneurial learning in colleges were identified. 

  Conclusion

  The most important issue seems to be educational programs, with only theoretical approaches and headings cannot play a role in enhancing entrepreneurial learning among students, and in this regard, a comprehensive review of the programs educational and its adaptation to the needs of society can place the field of sports sciences in the direction of development and entrepreneurial dynamism.

  Keywords: Academic structure, course content, entrepreneurial skills, experiential learning
 • Shahram Nazari, Ahmad Mahmoudi *, Mohsen Shah Hosseini Pages 142-161
  Objective

  The purpose of this study was to determine the role of intra- and inter-organizational strategies on the establishment of meritocracy in the development and maintenance of sports facilities of Iran.

  Methodology

  This research is applied in terms of purpose and This research is descriptive-correlation in terms of data collection. The statistical population consisted of all employees of the Development and Maintenance of Sports Facilities (828 persons). According to the Morgan table, 265 people were selected from the headquarters of the Central Office, Enghelab complex, Azadi complex, in order to collect data from Abdesabur (1387) Questionnaire And Abili's meritocracy Questionnaire was used. to analyze the data from descriptive statistics methods Frequency Distribution Tables and Charts), Inferential statistics (Pearson correlation) and structural equation modeling techniques were used

  Results

  The results showed that inter-organizational factors, inter-organizational factors and HRM functions had a significant positive effect on employees' meritocracy and HRM practices had the most impact on meritocracy.

  Conclusion

  Finally, according to the results of the research, it can be said that the use of legal methods in the system of recruitment, appointment and promotion, observance of the existing laws and directives, providing an appropriate framework for nurturing an efficient and effective human resources, the areas of meritocracy in the development and maintenance of sports facilities. To be created.

  Keywords: Internal, External Organizational Strategies, Human resource management, Meritocracy System, development, Maintenance of Sports Facilities
 • Forough Mohammadi, Masoumeh Kalateh Seifari *, Seyed Mohhamad Hosein Razavi, Hassan Farsijani Pages 163-187
  Objective

  The purpose of the present study was to identify and level the relationship between the empowerment of export performance with a global class approach with an emphasis on the export strategy of sport products by employing an interpretive-structural modeling approach.

  Methodology

  The present study is a cross-sectional, developmental-applied study. Based on Glyzeria's approach and deep interview with 15 people (economists, sports marketing managers, industrial management, familiar with the global class, sports products manufacturers), NVIVO10 software provides the main factors of the model in the form of 97 open source, 12 selective codes and 5 theoretical identification codes Then, using the interpretive-structural modeling process in the MATLAB2014 software environment, the level and internal relations between the extraction factors were determined and finally, by MICMAC analysis based on the conductivity and dependence.

  Results

  The results showed that the model factors are at 5 levels and strategies (concentration, development and competitive power of Porter) are at the lower levels of the model and have the most impact on other factors and cause the emergence or exacerbation of export strategies of sports products, factors of production and Service in the world class (quality, innovation, flexibility, time reduction, price reduction) (after-sales service and after-sales service) and the world-class sports industry and empowering the export performance of sports products. MICMAC analysis shows that export strategies (development strategy, focus, Porter's competitive force) with high permeability and low affinity (innovation, quality, flexibility, time reduction, price reductions, world-class service, sales and services) After sales) with high penetration and high dependence, driving and stimulating (world-class sports industry).

  Conclusion

  According to the export strategies introduced of any plans and actions by sport reward managers, in order to enhance the export performance of sports products in support of Iranian sports and products, it is necessary to pay attention to the key role of these factors.

  Keywords: export performance, export strategies, Sports Products
 • Abolfazl Darvishi *, Arman Taheri, Morteza Dousti Pages 189-204
  Objective

  The purpose of this study is to identify the causes of corruption in Iranian football.

  Methodology

  This research is applied and its method is mixed. Sampling method was purposeful and available. The statistical population of the study consisted of Iran's managers, coaches, players, pioneers and referees. In the first stage, factor were identified by use interviews with 17 people from the statistical population. In the second phase, the identified factors in interview, reviewed by the Delphi group (20 people) and in two stage; at this stage, factors that had at least 60% positive response remained for the next step. In the final stage, the ranking of the identified factors in two stages before was done using Likert Five-Point Questionnaire. The validity of the questionnaire was obtained by the sports management professors and its reliability through Cronbach's alpha (α = 0.86). For ranking the factors was used of Friedman test in format of SPSS software.

  Results

  According to the findings of this research, the most important factors of corruption in Iranian football were respectively, the lack of collective will to fight corruption, Circulation lots of money and without plans in football, Inadequate monitoring and inappropriate control, Intervention political and mismanagement in dealing with corruption.

  Conclusion

  Therefore, according to the results of this research, it can be said that there is no determination in the Iranian football for a fundamental struggle with corruption, and this is the reason for the lack of adequate supervision.

  Keywords: Corruption, factors, football, Iran, Mixed method
 • Mohsen Esmaeili *, Tahmaseb Shirvani, Mostafa Afshari, Shamseddin Rezaei Pages 205-221
  Objective

  The goal of this research was to develop commercialization model for products of Sport Sciences Research Institute of Iran

  Methodology

  It was a qualitative exploratory research using grounded theory by systematic approach. The research population included all the experts and university professors active in science and executive area of sport sciences in both Sport Sciences Research institute and other related organizations. Sampling continued until they were saturated and eventually 23 interviews were conducted. The sampling method was nonrandom purposive sampling using snowball and targeted techniques. To collect data, library studies were used as well as studying regulations and documents, books and websites and in the second phase the researcher interviewed samples using semi structured open questions. To analyze data coding method were used based on grounded theory by systematic approach.

  Results

  From the total of 236 initial codes and 47 concepts, 24 main categories were extracted including cause conditions, central phenomenon, background and intervening conditions, and consequences. Paying attention to theoretical principals, research and study, economic and financial factors, barriers and threats, facilitators, and institutes and organizations, which influence on commercialization are main findings of the research.

  Conclusion

  It is suggested that science research institutes enter commercialization subjects by creating commercialization teams and promotion of attitude and knowledge structures with focusing on technology oriented and relation oriented plans and internal & external strategies. As a result, they could take advantages of added value and revenues.

  Keywords: commercialization, Sport Sciences Research Institute of Iran, University, Sport Science Centers