فهرست مطالب

جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای) - سال دوازدهم شماره 1 (پیاپی 46، بهار 1401)

فصلنامه جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای)
سال دوازدهم شماره 1 (پیاپی 46، بهار 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/02/17
 • تعداد عناوین: 45
|
 • کورش رستمی، بیژن رحمانی*، رحمت الله منشی زاده صفحات 1-17

  در سال های اخیر یکی از مشکلات اساسی کشور ما عقب ماندگی روستاها و مهاجرت روستاییان به نواحی شهری است. عامل اصلی آن مسایل اقتصادی، به خصوص دسترسی به اشتغال بوده که مشکلات بسیار زیادی مانند حاشیه نشینی، کاهش کیفیت زندگی و کمبود اشتغال در شهرها را به همراه داشته است. توجه به کارآفرینی روستایی با نگرش به مشکلات موجود در این نواحی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. این تحقیق با هدف تحلیل ظرفیت های توسعه کارآفرینی در ناحیه روستایی بخش چندار شهرستان ساوجبلاغ استان البرز انجام شد. روش تحقیق توصیفی - تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و میدانی است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از تحلیل عاملی با روش تحلیل مولفه های اصلی استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق شامل ساکنین روستاهای بخش چندار (باسواد و سنین بین 15 تا 65) بوده است. تعداد 400 نفر از ساکنین روستاها بصورت تصادفی انتخاب و بین آنها پرسشنامه هایی که دارای 5 شاخص در زمینه های فردی، زیرساختی، اقتصادی، اجتماعی ونهادی و 35 گویه بود توزیع شد. یافته ها نشان می دهد وضعیت مولفه های کارآفرینی در مناطق روستایی مورد مطالعه کمی بالاتر از مقدار متوسط است. مناسب ترین شرایط را می توان در بعد زیر ساختی و فردی و سپس به ترتیب در مولفه های اقتصادی ، اجتماعی و نهادی مشاهده کرد . نتایج بدست آمده از تحلیل عوامل نشان میدهد که در روستاهای مورد مطالعه مولفه های زیر ساختی و فردی کارآفرینی فراهم بوده اما مولفه های اقتصادی و به خصوص اجتماعی و نهادی مهیا نیست.

  کلیدواژگان: کارآفرینی روستایی، توسعه پایدار روستایی، ناحیه روستایی، بخش چندار
 • محمد خزایی، جبرائیل قربانیان*، فریده عظیمی، زهرا خزائی صفحات 18-31

  در این تحقیق ناهنجاری همدید موثر در بروز گرمای زودهنگام ایستگاه همدید اندیمشک در طی دوره آماری1390-1360 با رویکرد محیطی به گردشی مورد بررسی قرارگرفت و از داده های ارتفاعی مربوط به ترازهای 500 و 700 هکتوپاسکال و فشار تراز سطح زمین در قلمرو جغرافیایی 0 تا 90 درجه طول شرقی و 0 تا 60 درجه عرض شمالی استفاده و نقشه های مرتبط در محیط نرم افزار Grads ترسیم شد. داده ها از مرکز باز تحلیل ملی پیش بینی محیطی و مرکز ملی پژوهش های هواشناسی (NCEP/NCAR) به صورت دیده بانی 6 ساعته با تفکیک مکانی 5/2 × 5/2 درجه دریافت نتایج نشان داد، سامانه پر ارتفاع جنب حاره نقش اصلی را بر عهده دارد. در دوره گرم سال زبانه ای از پرفشار جنب حاره ای آزور که در اقیانوس اطلس تشکیل می شود بر روی ایران استقرار می یابد. قلمرو عملکرد این زبانه از تراز 700 تا 100 میلی بار گسترش دارد، در این سامانه خطوط هم ارتفاع به موازارت هم شکل گرفته همچنین زبانه های ناهنجاری های مثبت در ترازهای پانصد و هفتصد هکتوپاسکال در بازه زمانی مورد مطالعه بر روی منطقه حکم فرما بوده است. در مقابل در تراز دریا با ناهنجاری منفی همراه است.

  کلیدواژگان: اندیمشک، ناهنجاری، همدید، گرمای زودرس، الگوهای گردشی
 • علیرضا رستم آقایی، عبدالعلی قوام*، احمد نقیب زاده، کیهان برزگر صفحات 32-53

  مفهوم فرهنگ استراتژیک از نظر رفتارهای سیاست خارجی امروز کشورها دارای اهمیت اساسی است. این مفهوم که توسط جک اسنایدر ابداع شده است ، در هسته اصلی درک ماهیت روابط بین دولتی قرار دارد و بنابراین به عنوان اصلی ترین رفتارهای سیاست خارجی کشورهای مدرن ملت عمل می کند. مفهوم فرهنگ استراتژیک از یک طرف ریشه های سازه انگاری دارد در حالی که در طرف دیگر ضربه ای به "تیوری انتخاب منطقی" نیز وارد می کند. این مقاله اساسا با استفاده از رویکرد سازه گرایانه برای درک عناصر سازنده فرهنگ استراتژیک روسیه و ایران، پتانسیل آن در برقراری روابط راهبردی با ایران است. این مقاله نشان می دهد که ریشه فرهنگ های استراتژیک روسیه نسبت به اوراسیا اساسا بر اساس تجربیات متفاوت تاریخی مفهوم ایدیولوژی و اعتقادات رهبری آنها نسبت به منطقه است. بعلاوه فرهنگهای استراتژیک هر دو کشور همچنین با مفاهیم ما در مقابل دیگران که هسته اصلی الگوی ساره انگاری را تشکیل می دهند ، هدایت می شوند. در این مقاله استدلال می شود که با توجه به ویژگی فرهنگ استراتژیک روسیه که مبتنی بر قدرت سخت است، از پتانسیل اندکی برای برقراری روابط راهبردی میان دو کشور وجود دارد و دو کشور در بسیاری از حوزه ها مانند آسیای مرکزی قفقاز دریای کاسپین و حوزه انرژی با هم رقابت دارند. در این پژوهش منابع الکترونیک و نوشتاری استفاده شده است و اطلاعات به روش کتابخانه ای گردآوری شده است.

  کلیدواژگان: اوراسیا، ایران، روابط راهبردی، روسیه، فرهنگ استراتژیک
 • محمدحسن رحمانی، حسین مجتبی زاده*، علی نوری کرمانی صفحات 54-70

  تحلیل بزهکاری یک فرآیند مهم اجرایی برای شناسایی و درک عمل مجرمانه است و این فرآیند شامل مراحل جمع آوری و تحلیل داده های گزارش شده از وقایع بزهکاری، مشخصات بزهکار و بزه دیده و اطلاعات توسعه یافته در این زمینه است که در اقدامات مرتبط با پیشگیری و کشف مورد استفاده قرار می گیرد.پژوهش حاضر تحلیلی- توصیفی و اطلاعات موردنیاز پژوهش با دو روش کتابخانه ای و میدانی تهیه شده است. در این مقاله با جمع بندی انواع جرایم سه ساله اخیر شهر قزوین وتطابق آن با شرایط خاص محیطی و اجتماعی این شهر سعی شده است تا انواع تمایلات جرم شناسانه را در مکان های خاص که ایجاد فضای خاص ترکیب جرایم را می کنند بررسی کنیم. با تحلیل بعمل آمده در این تحقیق این مورد را میتوان اشاره نمود که تاثیر شرایط مکانی هریک از مناطق شهری که پذیرای جمعیت خاصی از شهر هستند باعث ایجاد نوع خاصی از فضای شهری می شود که دسته خاصی از جرایم که از یک سنخ هستند در آن مناطق بیشتر امکان بروز و وجود پیدا می کنند. در این مقاله مرکز متوسط برای مجموع جرایم به عنوان معیاری برای مقایسه چهار گروه داده ای انواع جرایم به کار گرفته شده است. مرکز متوسط سرقت از منزل نسبت به مرکز متوسط تمام جرایم و دو جرم دیگر، تمایل بیشتری به سمت شمال دارد. مرکز متوسط برای جرایم مرتبط با خودرو نسبت به دیگر جرایم، جنوبی ترین نقطه است

  کلیدواژگان: تحلیل بزهکاری، انواع جرایم، ملاک ها، اثرات و راه کارها
 • سید محمدباقر جعفری، محمد غفاری*، احمد عباسی صفحات 71-88

  امروزه متخصصان بازاریابی و گردشگری توجه کمی نسبت به تجربه گردشگر هنگام سفر به مقصد گردشگری می کنند. هدف پژوهش ارایه مدلی برای تبیین عوامل موثر بر قصد گردشگران جهت سفر مجدد به مقصد گردشگری و توصیه آن به سایرین می باشد. در مدل توسعه داده شده درگیری ذهنی گردشگر، کیفیت تجربه گردشگر و رضایت از سفر به مقصد گردشگری از جمله مهم ترین عوامل تاثیر گذار بر قصد سفر مجدد به مقصد گردشگری و توصیه سفر به مقصد گردشگری می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل آن دسته از گردشگران خارجی است که در بهار 1395 به شهر قم سفر کرده اند. از این جامعه، نمونه ای به حجم 200 نفر انتخاب شد. داده های پژوهش، با استفاده از پرسشنامه گردآوری شده و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل مسیر با نرم افزار لیزرل صورت پذیرفته است. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد درگیری ذهنی با مقصد گردشگری، کیفیت تجربه گردشگر، و رضایت از سفر به مقصد گردشگری، به طور معناداری قصد سفر مجدد به مقصد گردشگری و توصیه سفر مجدد به آن را تحت تاثیر قرار می دهد.

  کلیدواژگان: درگیری ذهنی گردشگر، کیفیت تجربه گردشگر، قصد سفر مجدد به مقصد گردشگری توصیه سفر به مقصد گردشگری
 • مصطفی میرآبادی* صفحات 89-113

  ناهمگونی فضایی که امروزه در شهرها قابل مشاهده است نتیجه فقدان طرح های توسعه مناسب و کارآمد قبلی و تحقق پذیری نامطلوب آنها است. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و همبستگی، با بهره گیری از مطالعات اسنادی مربوط به طرح تفصیلی 1375 و وضع موجود شهر و استفاده از مدل های کمی، تحلیل های آماری و آمار فضایی در نرم افزارهای SPSS و Arc GIS، انجام گرفته است. هدف اصلی پژوهش تبیین و سنجش نحوه تدوین و میزان تحقق طرح تفصیلی 1375 شهر مهاباد بر اساس معیارهای عدالت فضایی می باشد. یافته های پژوهش نشان داد در مجموع میزان تحقق کاربری های پیشنهادی در طرح تفصیلی کم است که در این بین بیشترین کاربری تحقق یافته، کاربری مسکونی بوده و کاربری های خدمات شهری با تحقق پذیری ناچیزی روبرو بوده اند. همچنین در بخش هایی که تحقق کاربری-های پیشنهادی، به ویژه کاربری های خدمات شهری بیشتر بوده، شکاف میان نواحی مختلف شهر بیشتر شده است. به عبارت-دیگر، خدمات لازم در نواحی که محرومتر بوده اند ایجاد نشده اند این مساله ناشی از آنست که هم در تدوین طرح و هم در تحقق آن نواحی برخوردارتر بیشتر مورد توجه قرار گرفته اند. در بحث موارد عدم تحقق کاربری های پیشنهادی، می توان دریافت که موارد عدم تحقق در قسمت های حاشیه ای و پیرامونی شهر بیشتر است. نکته حایز اهمیت دیگر آنست که در طرح پیشنهادی تاکید بیشتر به توسعه بیرونی بوده و توجه چندانی به توسعه درونی شهر نشده است. در مجموع، می توان دریافت که فقدان پایه نظری و نگرش مبتنی بر تیوری ها و معیارهای عدالت فضایی در تهیه و تدوین طرح های توسعه شهری به ویژه در شهرهای کوچک و متوسط، به خوبی قابل مشاهده می باشد.

  کلیدواژگان: ارزیابی، کاربری زمین، طرح تفصیلی، عدالت فضایی، شهر مهاباد
 • عبدالرسول امیری، طاهره نصر*، حامد مضطرزاده صفحات 114-128

  هدف از پژوهش حاظر بررسی عوامل موثر بر ادراک محیطی ساکنان 30 تا 69 ساله ساکن در خانه های مسکونی محله حسین آباد کلان شهر شیراز می باشد. حجم اطمینان با سطح احتمال 95 در صد، احتمال خطای 5 درصد و با این فرض که 50 در صد از جمعیت پاسخ یکسانی بدهند، برابر 400 نفر تعیین گردید. با شیوه نمونه گیری تصادفی ساده و در دسترس، پرسشنامه با 20 گویه تهیه و توزیع گردید. پرسشنامه با استفاده از نرم افزار spss نسخه 24 تحلیل شد. روش آزمون و بررسی فرضیات تحقیق استفاده از آمار استیودنت (T)، همبستگی پیرسون و رگرسون صورت گرفت. اعتبار پایایی این پرسشنامه با توجه به آلفای کرونباخ 0.905 مورد تایید قرار گرفت. مقاله حاضر می کوشد ضمن شناسایی عوامل موثر بر ادراک محیطی، رابطه همبستگی بین این مهم با عامل گونه های فضایی مسکن در قالب یک مدل تحلیلی ترسیم کند. نتایج این پژوهش بیانگر آن است که عوامل کیفی از قبیل: تمایز وخوانایی، دسترسی و نفوذپذیری، تنوع و پویایی عملکردها، ایمنی و امنیت، خوانایی، محیط طبیعی، آسایش با میزان 912/0 نقش ماثری را در شکل گیری گونه های مسکن ایفاء می کند. هدف از پژوهش حاظر بررسی عوامل موثر بر ادراک محیطی ساکنان 30 تا 69 ساله ساکن در خانه های مسکونی محله حسین آباد کلان شهر شیراز می باشد. حجم اطمینان با سطح احتمال 95 در صد، احتمال خطای 5 درصد

  کلیدواژگان: گونه شناسی، مسکن، ادراک محیطی، محله حسین آباد
 • زهراء عراقی زاده، هادی قدوسی فر*، نیلوفر نیک قدم صفحات 129-141
  معماری در گذشته متناسب با اقلیم، فرهنگ، کاربران و منطقه طراحی می شده است. لذا شناخت مسکن بومی و چگونگی الگوها در شکل گیری خانه ها امری ضروری به نظر می رسد. پژوهش حاضر به منظور بررسی موضوع محرمیت فضاها در خانه های سنتی و تاریخی بندر کنگ انجام شده است. محرمیت در این پژوهش در قالب میدان دید مورد تحلیل قرار می گیرد این شاخص با استفاده از نرم افزار نحو فضا بررسی شده است. جهت تحلیل و بررسی ساختار فضایی نمونه های موردی پژوهش از روش نحو فضا (اسپیس سینتکس) و نرم افزار دپس مپ استفاده شده است. این پژوهش ترکیبی از روش های کیفی و کمی است. در بخش تحلیل کمی از داده های حاصل از نرم افزار با استفاده از ایزوویست (میدان دید) به منظور استخراج یافته ها استفاده شده است و در انتها یافته های به دست آمده به وسیله استدلال منطقی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. به طور کلی نتایج به دست آمده از تحلیل خانه ها نشان می دهد که موضوع محرمیت به عنوان یک اصل جدایی ناپذیر علاوه بر مسایل اقلیمی، به عنوان یک اصل فرهنگی مورد توجه بوده است. همچنین این نتیجه حاصل شده است که ناظر در محل ورودی در فضای ایزوله ای قرار می گیرد که به سایر فضاهای خانه دسترسی و دید نخواهد داشت و از طرفی با قرار گیری ناظر در حیاط ، این فضا به عنوان یک فضای خصوصی برای ساکنان که می توانند به راحتی در آن رفت و آمد کنند، تبدیل خواهد شد.
  کلیدواژگان: بندرکنگ، نحو فضا، مسکن بومی، حیاط، ورودی
 • فاطمه عاشوری، مجید شمس* صفحات 142-167
  طرح کاربری اراضی شهری یکی از موارد مهم برای دستیابی به اهداف کلان اجتماعی، اقتصادی و کالبدی است که نه تنها آثار بسیاری بر سرمایه گذاریها و تصمیم گیریهای عمومی می گذارد، بلکه نقش مهمی در میزان رشد شهری و کیفیت محیط کالبدی شهر دارد. هدف نهایی تحلیل مکانی و فضایی کاربری اراضی، ایجاد نوعی تعادل اکولوژیک و عدالت اجتماعی در روند توسعه و عمران شهری است و می باید به اهداف کیفی انسانی مثل ادراک زیبایی، احساس هویت فضایی و احساس تعلق به محیط پاسخ گوید. هدف پژوهش، تحلیل کمی و کیفی کاربری اراضی شهری با تاکید بر عدالت اجتماعی در مناطق یک و چهار شهر رشت می باشد. روش تحقیق در این پژوهش، تحلیلی- توصیفی است. جهت ارزیابی کمی کاربری ها به مقایسه سرانه کاربری ها در وضع موجود و مقایسه این سرانه ها با سرانه استاندارد پرداخته شده، ارزیابی کیفی کاربری ها از لحاظ تحلیل شاخص عدالت اجتماعی انجام گرفته است. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش های آمار توصیفی، مقایسه میانگین شاخص ها و زیرشاخص ها و روش AHP استفاده شده است. نتایج نشان می دهد اکثر کاربری ها در سطح مناطق یک و چهار رشت، پراکنش فضایی مناسبی ندارند و تحلیل کاربری ها نشان از آشفتگی کمی و کیفی کاربری های مناطق یک و چهار رشت دارد. در پایان، راهکارهای مناسب جهت رسیدن به هدف اصلی برنامه ریزی شهری که تامین رفاه مردم از طریق ایجاد محیطی بهتر، سالم تر، موثرتر ودلپذیرتر است، بیان می شود.
  کلیدواژگان: کاربری اراضی، عدالت اجتماعی، تحلیل کمی وکیفی، مدلAHP، مناطق یک و چهار شهر رشت
 • سید امیر مدینه بناب، پیروز مجتهدزاده*، حیدر لطفی، اسمعیل پور روشن صفحات 168-200

  از دید بسیاری از صاحب نظران حوزه ژیوپولیتیک، اقتصاد سیاسی بین الملل و روابط بین الملل بخش بزرگی از مبادلات اقتصادی و تجاری و در کل تمرکز اقتصادی در جهان در حال حرکت به سمت جنوب آسیا و پاسیفیک است؛ هدف اصلی این مقاله عبارت است از بررسی رقابت های ژیوپولیتیکی در منطقه جنوب آسیا با تاکید بر سواحل چابهار ایران و گوادر پاکستان است. سوال اصلی مقاله این است که مهم ترین رقابت های رقابت های ژیوپولیتیکی در منطقه جنوب آسیا با تاکید بر سواحل چابهار ایران و گوادر پاکستان کدام ند؟ روش این مقاله کیفی است. روش جمع آوری اطلاعات کیفی است. شیوه تجزیه و تحلیل اطلاعات توصیفی تحلیلی است. نتایج مقاله نشان می دهد که در این میان دو قدرت اقتصادی بزرگ جنوب آسیا یعنی چین و هندوستان که روزانه در حال رشد فزاینده اقتصادی و البته افزایش نیاز به انرژی و بازار مصرف هستند، در پی دستیابی به مناطق با اهمیت استراتژیک و ژیوپولیتیک برای توسعه همه جانبه خود هستند. لزوم دسترسی به آسیای مرکزی و حوزه خلیج فارس از اهداف مهم چین و هندوستان است. در این راستا تمایل این دو کشور به سرمایه گذاری در سواحل اقیانوس هند و دریای عمان و حتی خلیج فارس قابل توجه است. در حال حاضر این کشورها به دنبال توسعه زیرساخت های بنادر گوادر پاکستان، چابهار ایران و صحار عمان هستند.

  کلیدواژگان: رقابت های ژئوپولیتیکی، چابهار، گوادر، هندوستان، چین
 • الهام ستایشگر، حامد مضطرزاده*، طاهره نصر، ملیحه تقی پور صفحات 201-213

  نمای طبقات همکف تجاری در خیابان های عبوری، نقش مهمی را در کیفیت فضاهای شهری ایفا می کند. بسیاری از نظریه پردازان شهری خیابان های تجاری عبوری را به عنوان یکی از اجزای اصلی سیمای شهری می دانند، زیرا در کنار نقش کارکردی خود باعث افزایش اجتماع پذیری در فضای شهری و همچنین ارتقای حس شهروندی می شوند. بنابراین به منظور افزایش حس تعلق به فضاهای شهری و برای برآورده ساختن نیازهای شهروندان، باید به کیفیت نماهای طبقات همکف تجاری توجه کرد و آنها را مورد بررسی قرار داد. مهمترین قسمت ساختمان که در معرض دید عموم شهروندان هنگام عبور از فضای شهری می باشد، طبقه ی همکف ساختمان است. طراحی این قسمت از ساختمان در کیفیت فضای شهری بسیار تاثیرگذار است. هدف از این مطالعه، شناسایی و ارزیابی مولفه های کیفیت نمای طبقات همکف تجاری و تاثیر آن بر حس تعلق به فضای شهری است. پژوهش حاضر با روش ترکیبی از نوع پیمایشی صورت گرفته است. در این پژوهش برای تدوین چهارچوب نظری ابتدا جمع آوری اطلاعات از طریق مطالعه اسنادی استفاده شده است. در بخش اصلی این پژوهش یعنی مطالعه موردی از ابزار پرسشنامه محقق ساخته برای گردآوری اطلاعات استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش شاغلین، ساکنین و عابرین در محل بوده است. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 385 نفر به دست آمده است و پرسشنامه ها با روش نمونه گیری ساده تصادفی بین افراد توزیع گردیده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss استفاده شده است .

  کلیدواژگان: کیفیت نما، طبقات همکف، نمای تجاری، حس تعلق به مکان، الگوی فضای شهری
 • جواد همتی لوحه سرا، حجت الله رشید کلویر*، نصرالله مولائی هشجین، حسن اکبری صفحات 214-230

  برنامه ریزی و سیاست گذاری مسکن روستایی در ایران که به طور جدی توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی پیگیری و اجرا می شود؛ به دنبال ارایه ی الگوی مطلوب مسکن برای ساکنان روستایی می باشد. با توجه به اهمیت برنامه ریزی مسکن روستایی، هدف از تحقیق حاضر ارزیابی مولفه های تاثیرگذار بر برنامه ریزی مسکن روستایی در شهرستان ماسال و شناسایی نقاط قوت و ضعف آنها می باشد. در این راستا، روش تحقیق آمیخته با رویکرد کمی-کیفی بوده که از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی- تحلیلی می باشد. جامعه ی آماری تحقیق شامل مسیولان و کارشناسان حوزه ی مسکن روستایی در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان ماسال/گیلان بوده است، که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران تعداد 383 نفر به دست آمده و با استفاده از فرمول اصلاح شده ی کوکران به تعداد 340 نفر تقلیل یافته است. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات تحقیق نیز از روش حداقل مربعات جزیی در نرم افزار Smart-pls استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که 5 متغیر اصلی و 24 متغیر فرعی مورد بررسی، تاثیر برنامه ها و سیاست گذاری ها در برنامه ریزی مسکن روستایی را 903/0 درصد و تنها با از دست دادن 097/0 درصد تبیین می کنند. همچنین بیشترین اثرگذاری در بین مولفه های مورد بررسی در برنامه ریزی مسکن روستایی مربوط به مولفه های اقتصادی و کمی و کمترین تاثیرگذاری مربوط به مولفه ی کیفی به ترتیب با امتیاز 856/0، 811/0 و 326/0 می باشد. از طرفی شاخص نیکویی برازش مدل GOF برای اندازه گیری برازش مدل های اندازه گیری و ساختاری مقدار 522/0 به دست آمده است که از مطلوبیت کلی مدل ساختاری تحقیق حکایت دارد.

  کلیدواژگان: برنامه ریزی، برنامه ریزی مسکن، مسکن روستایی، شهرستان ماسال
 • ملیحه ضیا، محسن قاسمی*، مهدیه معینی، ملیحه نوروزی صفحات 231-249

  تا کنون پژوهش های زیادی در زمینه ارتقای کیفیت فضاهای شهری که مهمترین مکان رویداد تعاملات اجتماعی و سرچشمه سرزندگی و پویایی شهرها هستند، با تاکید بر تاثیرات محیطی-رفتاری در داخل و خارج از کشور انجام شده است. بنظر می رسد که تا پیش از جنگ جهانی دوم، تحقیقات علوم رفتاری تاثیر چندانی بر جغرافیا، طراحی شهری، معماری و نظریه های مرتبط با آن نداشته است (عسگری و همکاران،1399). یکی از رسالت های طراحان خلق رابط های متناسب بین انسا ن ها و کالبد اطرافشان است. برای نیل به این هدف، خالقان فضا باید درک صحیحی از رفتار انسان در محیط های متفاوت داشته باشند، به نحوی که پیوند انسان و مکان را قو یتر سازند. (کریمی آذری و همکاران،1395) مخاطب اصلی فضای شهری کاربران آن است و فضای شهری فقط با حضور مردم قابل توجه می شود .بنابراین می توان گفت موفقیت هر فضای شهری به دلیل پاسخگویی آن به نیاز کاربران و سازگاری طرح کالبد و محتوا (رفتار) است) Wiker ,1979).

  کلیدواژگان: برهم ساخت گرایی، فضای باز مجتمع مسکونی، کرمان، جغرافیای انسانی
 • سارا طاهری، سید حسن حسینی مقدم*، ابراهیم دلشاد معارف صفحات 250-267
  مسیولیت مدنی ناشی از حمل و نقل وجغرافیای وقوع آن از مهم ترین موضوعاتی است که با توجه به تغییرات نوین در چگونگی و وسایل آن ، مورد توجه قوانین داخلی کشورها و اسناد بین المللی قرار گرفته است. رژیم مسیولیت مدنی ناشی از حمل و نقل نیز با توجه به شرایط اقتصادی و جغرافیایی کشورها و پایبندی به اسناد بین المللی متفاوت از هم می-باشند.در سیستم حقوقی برخی از کشورها مسیولیت مبتنی بر تقصیر است ودر برخی دیگراز نظام های حقوقی، مسیولیت مطلق در مسیولیت های قراردادی به ویژه در عرصه حمل و نقل کالاهای خطرناک یا پیش فرض مسیولیت در سوانح و خدمات بیمه ای نیز مورد توجه قرار گرفته است. پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی به مسیولیت مدنی ناشی از حمل این کالاهادر حقوق ایران واسناد بین المللی پردا خته است .در حقوق ایران در خصوص حمل این کالاها ،قوانین جامعی وجود ندارد لذا برای تعیین شرایط حمل و میزان مسیولیت متصدی باید به قوانین داخلی چون آیین نامه ی حمل کالاو مسافر با راه آهن ، قانون تجارت ، قانون مدنی ، قانون مسیولیت مدنی، قانون اصلاح قانون بیمه اجباری وسیله نقلیه موتوری در مقابل اشخاص ثالث و کنوانسیون های بین المللی با عنوان کنوانسیون RID,SMGS(ضمیه Cکنوانسیون کوتیف) که ایران به آن پیوسته استناد نمود .
  کلیدواژگان: مسئولیت مدنی، حمل و نقل، کالای خطرناک، کالای محترقه، جغرافیای وقوع
 • عباس جهان الدینی، حسین سلیمانی*، رامین غفاری صفحات 268-283

  توسعه پایدار مفهومی است که پس از گزارش کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه در 1987، توانست تمامی رویکردهای دیگر که تا آن زمان غالب بودند را کنار زده و به گفتمان غالب در توسعه جوامع تبدیل شود. بنابر تعریف کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه، توسعه پایدار، توسعه ای است که نیازهای نسل فعلی را بدون ایجاد اشکال در توانایی نسل های آینده در برآوردن احتیاجات خود تامین می نماید. حوزه های روستایی به عنوان قاعده نظام و فعالیت ملی نقش اساسی در توسعه ملی ایفا می کنند؛ زیرا توسعه پایدار سرزمین در گرو پایداری نظام روستایی به عنوان زیر نظام تشکیل دهنده نظام سرزمین است و پایداری فضاهای روستایی در ابعاد مختلف می تواند نقش موثری در توسعه منطقه ای و ملی داشته باشد و اگر در جریان پیشرفت و توسعه فضاهای روستایی وقفه ای ایجاد شود، آثار و پیامدهای آن نه تنها حوزه-های روستایی؛ بلکه مناطق شهری و در نهایت، کلیات سرزمین را در بر خواهد گرفت. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه مدیریت راهبردی و توسعه پایدار روستایی(مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان سیریک) انجام شد. روش پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی- تحلیلی بود. جامعه آماری پژوهش صاحب نظران و متخصصان بخش مرکزی شهرستان سیرک بودند که به شیوه هدفمن 47 نفر از آن ها انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss استفاده شد. نتایج ضریب همبستگی نشان داد بین مدیریت راهبردی و توسعه پایدار روستایی ارتباط معنادار وجود دارد. از بین عوامل مدیریت راهبردی عامل اقتصادی مهم ترین عامل می باشد.

  کلیدواژگان: مدیریت راهبردی، توسعه پایدار روستایی، شهرستان سیریک
 • غلامحسین عزیزیان، علی اصغر رضوانی*، آزیتا رجبی صفحات 284-312

  امروزه حمل و نقل با کلیه جنبه های زندگی در شهرها در ارتباط است. داشتن رویکرد پایدار مستلزم داشتن تطابق و هماهنگی میان فعالیت های انسانی با یک محیط با نشاط و مبری از آلاینده ها در کنار حمایت از پویایی و عدالت اقتصادی به همراه سرزندگی و عدالت اجتماعی است که به عنوان ابعاد اصلی توسعه پایدار مطرح است. هدف این مقاله ارایه الگوی بهینه ی حمل و نقل شهری تهران با تاکید بر انرژهای پاک بومی سازی شده است. در این پژوهش به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات در آزمون فرضیات از نرم افزارهای SPSS و GIS استفاده خواهد شد. یا بعبارتی چون تحقیق کیفی است برای تحلیل آن ابتدا تبدیل کیفیت به کمیت با استفاده از پرسشنامه و تحلیل آمار ناپارامتریک در محیط SPSS و بیان تصویری آن در محیط GIS اقدام خواهد شد. در این پژوهش جهت یافتن سوخت پاک و بومی سازی آن با توجه به وضعیت کلان شهر تهران و کشور در ابتدا 5 سوخت مصرفی خودرو در ایران نظر 40 کارشناس و با استفاده از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP و در نرم افزار Expert Choice مورد تحلیل قرار گرفتند. در نهایت با توجه به 5 عامل مطرح شده از کارشناسان خواسته شده است که سوخت نهایی با کمترین میزان آلودگی و بیشترین میزان تولید در کشور را معرفی کنند؛ که نتایج در قالب طیف 5 گزینه ای لیکرت و با استفاده از آزمون t مورد آزمون قرار گرفت که سوخت گاز فشرده (CNG) به عنوان مناسبترین سوخت که دارای قابلیت بالای بومی سازی در تهران و کشور است معرفی گردد.

  کلیدواژگان: حمل و نقل شهری، سوخت، انرژی پاک، تهران
 • عباس ایمانی، علی بیژنی*، رضا تاجفر صفحات 313-329
  این تحقیق با هدف نقش سیاست خارجی بر روند جذب گردشگر در چشم انداز 1404 انجام پذیرفته است. با توجه به اهمیت جذب گردشگران در کشور و شناخت عوامل موثر بر آن در راستای سند 1404 به منظور دستیابی به توسعه گردشگری پایدار و کسب رتبه های برتر گردشگری بررسی سیاست های دولت بویژه در حوزه خارجی دارای ضرورت فراوانی است که در این تحقیق مورد بحث و بررسی علمی قرار گرفته است. این تحقیق به روش کیفی انجام شده و اطلاعات مورد نیاز با استفاده از مصاحبه های متمرکز با صاحبنظران و بهره گیری از اسناد و مدارک معتبر گردآوری گردیده و با بهره گیری از روش توصیفی - تحلیلی نسبت به تجزیه و تحلیل اطلاعات اقدام شده است. در نتیجه نهایی تحقیق میتوان گفت که بر اساس نظر صاحبنظران همسویی سیاست خارجی کشر با روند جذب گردشگران در حد متوسط رو به پایینی بوده و سیاست خارجی صحیح و درست دولت در قبال سایر کشورها تاثیر زیادی بر روند جذب گردشگران فرهنگی، تاریخی، دینی و سلامت دارد.
  کلیدواژگان: گردشگر، سیاست خارجی، گردشگری سلامت، گردشگری دینی، چشم انداز 1404
 • یاسر عظیمی لمیر، محسن رنجبر*، علی اصغر اسماعیل پورروشن، تهمینه دانیالی، محمد اخباری صفحات 330-343

  درک صحیح تغییرات گسترده در صحنه های اقتصادی، تکنولوژی، فن آوری اطلاعات، اجتماعی- فرهنگی و زیست محیطی و استقبال از آن و نیز مدیریت اینگونه تحولات در مقیاس پایلوت مناطق آزاد امری اجتناب ناپذیر است. مهمترین ابزارهای جهانی سازی در چهار مقوله تولید، تکنولوژی، سرمایه گذاری و تجارت خلاصه می گردد و سرمایه گذاری به عنوان مهمترین ابزار وموتور محرکه سایر موضوعات تلقی می گردد. با توجه به اینکه این مناطق می تواند یاری دهنده کشورهای در حال توسعه در رهایی از فقر و عقب ماندگی باشد، این کشورها به ایجاد مناطق آزاد روی آوردند. ایران نیز با توجه به اینکه با احداث مناطق آزاد در پی آن است تا کشور را در مسیر توسعه و همسو با اقتصاد جهانی قرار دهد، به همین منظور در شمال، جنوب، شرق و غرب دارای مناطق آزاد است. به این منظور پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی، تحلیلی و با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و میدانی سعی نموده تا به تبیین اثرات ژیواکونومیکی مناطق آزاد بر توسعه مناطق پیرامون که به صورت مطالعه موردی به بررسی منطقه آزاد انزلی و توسعه مناطق چیرامونی پرداخته هست را بیان نماید. یافته های تحقیق نشان می دهد، از آنجایی که منطقه آزاد انزلی در پی افزایش سرمایه گذاری و ثبت شرکت ها و تولید و صادرات است، موجب اشتغال و توسعه اقتصادی در مناطق پیرامونی خود شده است.

  کلیدواژگان: مناطق آزاد، توسعه پایدار، ژئواکونومی، منطقه آزاد انزلی
 • علیرضا لچینانی*، فاطمه اسماعیلی صفحات 344-363

  توسعه اقتصادی جذب سرمایه خارجی استفاده از طرفیت ها و مزیت های نسبی منطقه ای، ایجاد و راه اندازی فرصت های شغلی با و تحصیل درآمد بواسطه خدمات مرتبط برای ساکنان و همچنین برای توسعه مناطق کم برخوردار و یا کمتر توسعه یافته بخشهایی از مناطق مرزی یا قطب رشدهایی بنام مناطق آزاد تجاری درکشورهای مختلف بویژه ایران شکل گرفته است. عمده فعالیت این مناطق با رویکرد گردشگری است که از اهداف راهبردی شکلگیری این مناطق میباشد. برای رونق بخشی و جلب نظر سرمایه گذاران و مردم نیز به اتخاذ استراتژ یهایی از جمله وضع قوانین آسان و برای نیل به هدف راهکارهایی چون بازاریابی که شامل فعالیت هایی در رابطه با رساندن خریدار و فروشنده به یکدیگر برای انجام معامله، ایجاد انگیزه و تقاضاست تاکید می گردد. بازار جهانگردی بر مبنای منطقه جغرافیایی ، ترکیب جمعیتی ، نوع رفتار یا بر مبنای روان نگاری بخش بندی می شود. و برای اثر بخشی بازاریابی در این حوزه از تکنیک آمیخته بازاریابی که عبارتند از: محصول، توزیع، قیمت و ترویج یا گسترش محصول (سیاستهای تشویقی) استفاده می گردد. برای اطمینان یافتن از اینکه همه تلاش ها در راه تامین هدفهای کوتاه مدت و بلند مدت بکار می رود برای بازاریابی (خدمات) ،کار با تهیه یک برنامه موفق بازار یابی با تجزیه و تحلیل عوامل محیطی شروع و با تجزیه و تحلیل عوامل اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی و ارزیابی بازار و روند رقابت را تجزیه و تحلیل می شود.

  کلیدواژگان: بازاریابی خدمات، گردشگری، توسعه اقتصادی، مناطق آزاد
 • علیرضا صحرانورد، تورج مجیبی*، مجید جهانگیرفرد، علی مهدیزاده اشرفی صفحات 364-387

  منابع انسانی به عنوان مهم ترین دارایی سازمان های دانشی و منبع خلاقیت و نوآوری که قابلیت های فردی، استعداد، دانش، تجربه، مهارت، توانایی و نگرش را در خود دارند، زیر بنای اصلی موفقیت سازمانی را تشکیل می دهند هدف پژوهش طراحی مدل مدیریت منابع انسانی پایدار در صنعت پتروشیمی ایران بر اساس رویکرد آینده پژوهی می باشد . هدف پژوهش از نوع تحقیقات کاربردی و توسعی و کیفی و روش اجرای آن از نوع تحقیقات توصیفی-پیمایشی است . جامعه آماری پژوهش 15 نفر از خبرگان که به عنوان تیم تصمیم در شناسایی شاخص‏ها و ابعاد متغیرها که از روش غیرتصادفی (هدفمند) و روش گلوله برفی استفاده شده است, می باشد . یافته‏های پژوهش حاکی از آنست مدل مدیریت منابع انسانی پایدار در صنعت پتروشیمی ایران بر اساس رویکرد آینده پژوهی از چهار بعد اصلی (درونداد ، سازمان ، فرآیند ، برونداد) و 15 مولفه و 53 شاخص ، تشکیل می ‎شود . این یافته‎ها در سه مرحله از پرسشنامه‎های خبرگان ، تکنیک دلفی مرحله اول و تکنیک دلفی مرحله دوم بدست آمدند که می بایست به هر چهار بعد توجه داشت.

  کلیدواژگان: مدیریت توسعه پایدار، مسئولیت اجتماعی، برنامه ریزی، استراتژی، آینده پژوهی
 • امیر بختیاری، عبدالرضا ادهمی*، مجید کفاشی صفحات 388-418

  این تحقیق با هدف بررسی نقش عوامل جغرافیایی- محیطی در شکل گیری رفتار انسانی انجام شده است. پژوهش با رویکرد کیفی، تفسیری و روش گراندد تیوری انجام شده است؛ گردآوری داده ها با استفاده از مصاحبه ی عمقی با 30 نفر از زنان و مردان ساکن شهر تهران انجام شده است که روش انتخاب آنان، نمونه گیری نظری هدف مند بوده است. یافته های این تحقیق پس از مستند سازی در یک فرآیند علمی و با استفاده از کدگذاری داده ها در سه فاز بدست آمده است. در این پژوهش یک گونه شناسی از رفتار انسانی ارایه شده که در قالب مدل پارادایمی قرار دارد. یافته های پژوهش نشان می دهد که عوامل جغرافیایی محیطی در شکل گیری رفتار انسانی (عشق، خشونت، نفرت) در شهر تهران غلبه زیادی یافته است. همچنین گونه شناسی به دست آمده نشان می دهد که تاثیرات منفی مولفه های نامطلوب جغرافیایی محیطی در رفتار انسانی در قالب خشونت جسمی، خشونت کلامی، خشونت جنسی، خشونت روانی، خشونت رسانه ای، نفرت در مواجهه با عشق به خود، عشق عاقلانه، عشق الهی، عشق ایثارگرانه خود را نشان داده است.

  کلیدواژگان: محیط جغرافیایی، رفتار انسانی، خشونت، عشق، شهر تهران
 • فریبا بهرامی، احمد خادم الحسینی*، حمید صابری، رضا مختاری ملک آبادی صفحات 419-433
  وجود بافتهای فرسوده سبب شده است که بازآفرینی شهری جزء مهمترین دغدغه های برنامه ریزان کشورمان باشد. این مسئله وقتی در بافت تاریخی رخ میدهد ابعاد جدی تری به خود می گیرد چرا که با روند رو به افزایش فرسودگی هویت تاریخی و فرهنگی یک شهر به خطر می افتد. بافت تاریخی شهرها مهمترین بستر کالبدی-فضایی ارزشهای فرهنگی محسوب میشود.رویکرد منتخب پژوهش بازآفرینی فرهنگ محور می باشد. هدف از انجام پژوهش سنجش تاثیر بازآفرینی فرهنگ مبنا (متغیر مستقل) بر توسعه پایدار گردشگری (متغیر وابسته) و ارزیابی وضعیت شاخص های هر یک از دو مفهوم در محدوده مورد مطالعه است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی تحلیلی است و از ابزار پرسشنامه برای جمع آوری داده ها استفاده شده است. روایی پرسشنامه با استفاده از روایی محتوا و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ (0.935) به دست آمده است. برای تحلیل داده ها رگرسیون چند متغیره آماری تی تک نمونه با استفاده از نرم افزار spss استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که بین بازآفرینی فرهنگ مبنا و توسعه پایدار گردشگری همبستگی قوی و رابطه مستقیم وجود دارد و این دو شاخص بر یکدیگر تاثیر گذارند. همچنین نتایج نشان داد که متغیر مستقل بیشترین همبستگی را به ترتیب با شاخص امکانات خدماتی و رفاهی، زیست محیطی، اجتماعی، مدیریت شهری، فرهنگی، تکنولوژی و کالبدی دارد. نتایج آن بیانگر این بود که شاخص اقتصادی در مفهوم توسعه پایدار گردشگری در وضعیت نامطلوب در ارزیابی وضعیت شاخص های مفهوم بازآفرینی شاخص عملکرد در وضع نامطلوب نسبت به سایر شاخص ها قرار دارد.
  کلیدواژگان: بازآفرینی فرهنگ مبنا، توسعه پایدار گردشگری، بافت فرسوده تاریخی، شهر اصفهان
 • حسین عزت پناه، حسینعلی جمشیدی* صفحات 434-454
  مقدمه

  آپارتمان های با مساحت کم، تهویه نامناسب و فاقد فضاهای نیمه باز مانند بالکن از چالش-های امروز زندگی سکونتگاه های انسانی است که باید با برنامه ریزی و ساخت و سازهای علمی نسبت به رفع آن اقدام شود. هدف پژوهش: بررسی کارآیی بالکن و روش های بهینه سازی آن در آپارتمان های مسکونی.

  روش شناسی تحقیق

  در این پژوهش پرسش نامه هایی برای تمام گروه های سنی 10 تا 80 ساله تنظیم شد و بالغ بر 100 بالکن در مناطق 7، 8 تهران و پردیس و پرند بررسی شدند. برای تحلیل داده ها نیز از نرم افزار spss استفاده شد.

  قلمرو جغرافیایی پژوهش

  محدوده مورد مطالعه با وسعتی معادل 15335212.41 متر مربع، 1.2 درصد مساحت کل شهر تهران را تشکیل می دهد و از لحاظ وسعت مقام پانزدهم را در بین مناطق شهر تهران دارا می باشد. جمعیت ساکن منطقه 194.312 نفر است. منطقه 8 تهران نیز با مساحت 1339 هکتار و جمعیت 377806 در محدوده شرقی تهران قرار دارد.

  یافته ها و بحث

  بالکن در مناطق مورد بررسی به دلایلی مانند نداشتن محرمیت، جانمایی غلط از لحاظ طراحی فضای معماری، موقعیت نامناسب در جهت های اقلیمی، مساحت کم و همچنی عدم امنیت، فقدان فضای سبز و... از کارایی مناسبی برخورداد نیست.نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد که عدم شکل گیری فضای خصوصی مناسب و حفظ حریم شخصی در فضاهای نیمه باز، مهم ترین عامل کارکرد ضعیف بالکن در واحدهای مسکونی محسوب می شوند که باید در جهت رفع آنها برنامه ریزی شود.

  کلیدواژگان: بالکن، کارآیی، بهینه سازی، آپارتمان، مناطق 7 و 8 تهران
 • بهرام کرمی، وحید قبادیان*، ناهید صادقی پی صفحات 455-472

  شکل گیری معماری خانه ها متاثر از عوامل متعددی است که تمامی آنها از نظر میزان اهمیت و تاثیرگذاری در یک سطح قرار نمی گیرند. به نظر یکی از مهمترین آنها، شیوه زندگی است که با داشتن مقوله هایی همچون"فرهنگ"،" اجتماع" و" اقتصاد"، ویژگی های کالبدی خانه ها را دچار تغییر می نماید. با این فرض، در مقاله حاضر سعی شده تا با تعیین جایگاه شیوه زندگی معاصر و اهمیت مقوله های آن، ویژگی های کالبدی در معماری خانه های پلکانی پاوه بررسی شود. در این پژوهش، روش تحقیق از نوع تحلیلی- توصیفی است که برای بررسی همبستگی میان عامل ها، از روش "تحلیل عاملی" استفاده شد. برای پیمایش مدل نظری بدست آمده از مبانی نظری ابتدا "پرسشنامه ای بسته" با مقیاس لیکرت پنج تایی طراحی و سپس برای تحلیل داده های آن از نرم افزار "اسمارت پی ال اس" استفاده شد. البته برای اینکه بتوان نتایج حاصل از نمونه های بررسی شده را به کل جامعه آماری تعمیم داد، نمونه ها به صورت "تصادفی ساده" انتخاب شدند. سرانجام با استفاده از روش "رولوه" و "عکسبرداری"، الگوها و برخی از مهمترین تغییرات آن ها بدست آمد. بر خلاف انتظار، نتایج حاصل از پرسشنامه نشان داد زیرمجموعه های "بوروکراتیک شدن" و "تجاری شدن" نسبت به سایر زیرمجموعه ها برای ساکنان از اهمیت کمتری برخوردار است و آنچه مهم می باشد "رسانه ای شدن" زندگی امروز است. در "رولوه" نیز، تحولاتی از قبیل؛ "تقلیل اهمیت حریم خصوصی"؛ "انتقال محل تفریح و جشن ها به بیرون از خانه"؛ "انتقال محل نگهداری دام به بیرون از خانه و شهر" و... دیده می شود.

  کلیدواژگان: شیوه زندگی، کالبد، خانه های پلکانی، مدرنیته، پاوه
 • مریم اسلامی فرد* صفحات 473-494

  پژوهش حاضر به موضوع تعهد دولت ها به ایمن و پایدارسازی سکونت گاه های انسانی در مقابله با تغییرات اقلیمی در چارچوب حقوق بین الملل می پردازد. هدف از نگارش این پژوهش تبیین تعهدات حقوقی دولت ها به ایمن و پایدارسازی سکونت گاه ها در مقابله با تغییرات اقلیمی در چارچوب حقوق بین الملل است. این پژوهش به صورت کیفی، تحلیلی، توصیفی و به صورت کتابخانه ای انجام گرفته است. تغییرات اقلیمی از جمله عواملی است که از دهه ها قبل پایدارسازی سکونت گاه ها را با چالش رو به رو ساخته و خسارات بسیاری را به محیط زیست بشر وارد آورده است. بنابراین دولت ها در قالب معاهدات و کنوانسیون های زیست محیطی سعی در کنترل این پدیده نموده اند. گرچه کنوانسیون ها و اسناد حقوقی بسیاری به تعهدات دولت ها به پایداری سکونت گاه ها در مقابله با تغییرات اقلیمی و همچنین کاهش بلایای طبیعی که همگی سکونت گاه های انسانی را دچار چالش می سازد، تاکید نموده اند و هر یک از دولت های عضو تعهداتی را جهت مقابله و کنترل تغییرات اقلیمی و کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و از طرفی سازگاری محیط زیست بشری با پدیده تغییرات اقلیمی همچون ایمن سازی سکونت گاه ها و اماکن بشری عهده دار شدند، اما به دلیل ویژگی غیرالزام آوری شان چندان مورد توجه دولت ها نیستند. اما در هر صورت می توانند به عنوان سازوکاری موثر در کنترل تغییرات اقلیمی و ایمن نمودن سکونت گاه ها مثمر ثمر باشند.

  کلیدواژگان: سکونت گاه های انسانی، تعهد دولت ها، تغییرات اقلیمی، حقوق بین الملل، توسعه پایدار
 • علی سهندی، مجید شمس*، علیرضا سلیمانی صفحات 495-516
  هدف اصلی این مقاله عبارت است از مدیریت و برنامه ریزی توسعه پایدار بافت های شهری شهر خرم دره است. سوال اصلی مقاله این است که آیا بازآفرینی شهری بر توسعه پایدار شهری خرو دره تاثیر دارد؟ روش این مقاله توصیفی تحلیلی است. نتایج مقاله نشان می دهد که توسعه پایدار نیازمند اقتصاد با ثبات و نظام اجتماعی است که در برابر شوک ها مقاومت کند و امکانات رفاهی را برای نسل های آینده تضمین نماید، عواملی مانند تورم، انحصارگرایی، فقر و آلودگی محیط زیست نشانگر عدم بهره برداری صحیح از منابع طبیعی و اقتصادی و محرومیت قشر وسیعی از آحاد جامعه از منافع حاصله می باشد که حاکی از فقدان فرصت های برابر و وجود ناآزادی های استفاده همگان از امکانات موجود است که به نابرابری ها دامن زده و سبب توسعه نیافتگی می شود. مطابق با یافته های بدست آمده از تحقیق حاضر، در شهر خرم دره وضعیت اقتصادی در حد متوسط است و بیشتر مردم با مشاغلی چون کارمندی ، کارگری و کشاورزی اینگونه اظهار نظر می کنند که؛ وضعیت اقتصادی شهرشان تابعی از اقتصاد کلان کشور است. کشاورزان نیز به عنوان قشری مهم و تولید کننده معیشت خود را وابسته به برنامه ها و سیاست های دولت دانسته اند. البته نباید از این نکته غافل بود که در چند سال اخیر خیل جوانان بیکار و تحصیلکرده از وضعیت خود ناراضی بوده و می گفتند برای رسیدن به توسعه پایدار شهری قبل از هرچیز بایست مدیران شهری به مولفه اقتصاد توجه نشان دهند.
  کلیدواژگان: توسعه پایدار، بافت های شهری، شهر خرم دره
 • سید عبدالمجید زواری، سید جلال دهقانی فیروزآبادی*، محمدرضا دهشیری، حسن خداوردی صفحات 517-535

  امروزه نقش هر کشور در سیاست جهانی تحت تاثیر عوامل ژیوپولیتیکی آن است. به گونه ای که از دیدگاه جغرافیدانان سیاسی، قدرت هر کشور به شدت از ژیوپولیتیک و موقعیت جغرافیایی آن تاثیر می پذیرد. ایران با توجه به موقعیت جغرافیایی آن، وضعیت ژیوپولیتیک منحصربه فردی رادارست. این موقعیت، ایران را تبدیل به کشوری جهانی کرده است که همواره در معادلات جهانی نقش برجسته ای به آن می دهد. بر این اساس، پژوهش مزبور با روش توصیفی _ تحلیلی به دنبال بررسی روند رویکردهای اتخاذی سه دولت های ج اایران در مدیریت بحران هسته ای است. در این تحقیق بر اساس هدف پژوهش ، روش تحقیق برای تجزیه و تحلیل توصیفی و تحلیلی ، استفاده از منابع کتابخانه ای و رسانه های داخلی و خارجی است تا توجیه قانع کننده ای برای استدال پژوهش پیدا کنیم. رابطه سیاست و فضای جغرافیایی رابطه ای دوجانبه و پویاست. هر سیاستی تظاهرات جغرافیایی/ فضایی خاص خود را و هر فضایی نیز سیاست های خاص خود را نیاز دارد. پس توجه به واقعیات جغرافیایی و ژیوپولیتیک می تواند عامل مهم و حیاتی در اتخاذ سیاست های اعمالی حکومت ها باشد. جمهوری اسلامی ایران در مدیریت بحران هسته ای که از سال 1382 شروع شد و با توافق برجام هرچند به صورت تعلیق یافته) پایان یافت سه رویکرد مختلف را اجرایی در مدیریت بحران هسته ای بکار برده است:1.سازش 2.تقابل 3.تعامل. که به جز رویکرد سوم یعنی مدیریت تعاملی با نگاه به منافع ملی، الگوهای مدیریت بحران هسته ای دیگر نتوانسته اند نقش موثری در حفظ و تامین منافع ملی داشته باشد

  کلیدواژگان: مدیریت بحران، آسیای غربی، ژئوپولیتیک
 • حمیدرضا کیاست، بهرام یوسفی*، حامد عامری گلستان، حامد محقق صفحات 536-554

  هدف از این نوشتار بررسی اقتصاد در سیاست خارجی ترامپ از منظر واقع گرایی می باشد .سوال اساسی پژوهش عبارت است از: کارنامه سیاست خارجی ترامپ در اقتصاد بین الملل پس از 4سال از ریاست جمهوری و از منظر واقع گرایی چگونه بوده است؟ این مطالعات به روش توصیفی تحلیلی به انجام رسیده است. نتایج نشان می دهد، سیاست خارجی ترامپ مبتنی بر منافع محوری بوده چارچوب رویکرد منفعت محوری و ناسیونالیسم اقتصادی را به جهانی شدن اقتصاد بین الملل ترجیح می داد و با دید تردید به جهانی شدن اقتصاد می نگریست. ترامپ اعتنایی به جهانی شدن اقتصاد نداشت، او به بهانه ی ملی گرایی، بعضی پیمان های تجاری را لغو و یا در پی اصلاح آنان بود. ترامپ با ایجاد نظم لیبرال در آمریکا مخالف است و در پی پایان دادن به نظم بوده، به نظر اقتصاد جهانی منفعتی برای آمریکا نداشته و او در پی بازتعریف بنیادین از منافع ملی آمریکا بوده است. سیاست حمایت گرایی ترامپ وضعیت اقتصاد جهان را بدتر می کند. با روی کار آمدن دولت ترامپ، جهت گیری سیاست خارجی آمریکا دستخوش تغییرات محسوسی شده و از بین الملل گرایی لیبرال به ترکیبی از نوانزواگرایی و واقع گرایی تحول یافته بوده است. از مهم ترین شاخص های این نوع جهت گیری، اولویت دادن به اهداف ملی، اتخاذ سیاست های یکجانبه، مخالفت با ایفای نقش رهبری مشروع و مشارکتی آمریکا، عدم تمایل نسبت به جهانی شدن اقتصاد و عدم پایبندی آمریکا به تعهدات اخلاقی و هنجارهای بین المللی بوده است

  کلیدواژگان: اقتصاد، سیاست خارجی، ترامپ، واقع گرایی
 • قاسم نجاری، محمدعلی خسروی*، جهانبخش ایزدی، حبیب الله ابوالحسن شیرزادی صفحات 555-573

  با عنایت به اهمیت و ضرورت روز افزون اهمیت مدیریت شهری در دستیابی به توسعه پایدار و همجانبه، مطالعه حاضر به بررسی نقش سمن ها در مدیریت شهری شهرداری تهران می پردازد. از نظر طرح تحقیق مطالعه حاضر از نوع میدانی و کاربردی است جامعه و حجم نمونه آماری شامل مدیران و کارشناسان شهرداری مناطق 22 گانه تهران و 121 نواحی که 220 نفر آنها شهرداران هر منطقه و مدیران ارشد می باشند. نتایج براساس آزمون های فریدمن و روش تحلیل عاملی درجه دوم بدست آمد. در این حوزه 6مولفه بصورت حقوق شهری، حسابداری و مدیریت مالی، مهندسی شهری، شهرسازی، محیط زیست به عنوان مولفه های مدیریت شهری در نظر گرفته شده اند. نتایج آزمون فریدمن بیانگر این است که حسابداری و مدیریت مالی بالاترین رتبه را به خود اختصاص داده است و بعد از آن اقتصاد شهری با در رتبه بعدی قرار گرفته است. حقوق شهری در جایگاه سوم و محیط زیست در جایگاه چهارم قرار گرفته است علوم اجتماعی شهری، شهرسازی و مهندسی شهری به ترتیب رتبه های بعدی را به خود اختصاص داده اند. یافته ها نشان داد سازمان های مردم نهاد، بعنوان واسط بین شهرداری، مردم و حکومت، می توانند نقشی بی بدیل و حیاتی داشته باشند و با برقراری ارتباط، مشارکت عمومی و مدیریت کارا، شهرداری را از یک سازمان منفعل به نهادی پویاو توانمندساز تبدیل کنند.

  کلیدواژگان: سمن ها، مدیریت شهری، شهرداری تهران، تحلیل عاملی
 • مهدی محمودی، حجت مهکویی*، احمد خادم الحسینی، حمید صابری صفحات 574-596

  توسعه و امنیت برای مناطق مرزی ایران، یکی از مسایل اصلی و مهم است که باید مورد توجه جدی مسیولان قرار بگیرد. این مناطق همواره با معضلات و چالشهای توسعه و امنیت مواجه هستند. این مساله، نگرانی های امنیتی در مناطق شرقی را به یکی از معضلات اصلی برای ایران مبدل ساخته است. چرا که مرزهای شرقی ایران که بسیار طولانی هستند با موضوعاتی از قبیل قاچاق مواد مخدر، ژیوپولیتیک آب، مسایل قومی و مذهبی و حضور کشورهای بیگانه در کشورهای همسایه دست به گریبانند. ایران از سمت شرق با دو کشور افغانستان و پاکستان هم مرز است؛ کشورهایی که به دلیل دوره های طولانی تنش و بی ثباتی، نقش زیادی در ایجاد ناامنی در مناطق همجوار خود از جمله ایران دارند. نوشتار حاضر کوشیده به روش توصیفی- تحلیلی، ریشه های ناامنی و تهدیدات خارجی تاثیرگذار بر توسعه و امنیت منطقه مرزی خراسان جنوبی را مورد تحلیل قرار دهد. سوال اصلی مطرح شده این است که آمایش سرزمین استان خراسان جنوبی به عنوان منطقه مرزی در شرق کشور با چه تهدیدات خارجی برای توسعه و ایجاد امنیت مواجه است؟ نتایج یافته های تحقیق حاکسیت که قاچاق مواد مخدر، شرارات و ناامنی، تروریسم، مسایل قومی و مذهبی و بی ثباتی سیاسی افغانستان از مهمترین تهدیدات خارجی فراروی توسعه و امنیت در مناطق مرزی ایران و افغانستان به ویژه در استان خراسان جنوبی محسوب می گردد. لاجرم، آمایش سرزمین در استان خراسان جنوبی با مسایل و چالشهای عدیده ای مواجه است و توسعه و امنیت در این استان، به نگاه و توجه ویژه دولت و مسیولان محلی نیاز دارد

  کلیدواژگان: تهدیدات، توسعه، مناطق مرزی، افغانستان، ایران
 • کیوان جوکار، احمد بخشایش اردستانی*، فردین باقری، عبدالحسین الله کرم صفحات 597-609

  ایران کشوری متنوع از نظر قومی است . ویژگی های متمایز کننده اقوام از دیک دیگر در ایران بیشتر بر مولفه های زبانی و مذهبی متمرکز می شود . سکونت قومیتهای ایرانی عمدتا در مناطق مرزی و هم جوار با کشور هم زبان خود ، زمینه مناسبی را برای وقوع بحرانهای قومی و متاثر ساختن امنیت ملی کشور فراهم می آورد ؛ از طرفی در مطالعات بین الملل استفاده تاکتیکی از قومیت ها بسیار اهمیت یافته است . بر این اساس ، نتیجه پژوهش حاضر که بر اساس مطالعات اسنادی و کتابخانه ای انجام گرفته ، بر این فرض مبتنی است که برخورد سخت ، امنیتی و سیاسی با گروه های قومی سبب افزایش احساس محرومیت سیاسی و اقتصادی در آنها می شود . این مساله احساس رضایت ، حساسیت ، اعتماد و مشارکت سیاسی قومیتها ، توان سیاست سازی دولت در زمینه حفظ یکپارچگی ، انسجام و هویت ملی را کاهش داده ، زمینه بهره برداری فرصت طلبانه کشورهای بیگانه فراهم می آورد . آگاهی به شرایط و عواملی که سبب تنش در روابط قومی در ایران می شوند ، می تواند به اتخاذ راه کارهای اجرایی بهتر و موثرتر بیانجامد . دولت مرکزی باید با اتخاذ سیاستهای موثر و اجرایی قومیت ها را به سوی مشارکت ملی سوق دهد .

  کلیدواژگان: شکاف قومی &ndash، مذهبی، امنیت ملی، قوم بلوچ، واگرایی
 • امیررضا پارسامهر، سید جعفر موسوی*، حسین سلطانی، محمد سنائی صفحات 610-626

  هدف از پژوهش حاضر طراحی الگوی مثبت گرایی در رفتار سازمانی کارکنان سازمان های ورزشی بود. روش این پژوهش ترکیبی و طرح آن از نوع همسوسازی و اکتشافی بود. در بخش کیفی این تحقیق از روش نظریه داده بنیاد رهیافت اشتراوس و کوربین و در بخش کمی از روش مدل معادلات ساختاری استفاده شد. جامعه آماری در بخش کیفی صاحب نظران و مطلعین سازمان های ورزشی بودند. در این بخش نمونه گیری با روش حداکثر تنوع انجام شد و مجموع افراد مشارکت کننده 15 نفر بودند. جامعه آماری این تحقیق در بخش کمی تمامی کارکنان ادارات ورزش و جوانان مناطق جنوب و جنوب شرق کشور به تعداد 638 نفر بودند. تعداد حجم نمونه در این تحقیق مبتنی بر تعداد پارامترهای شناسایی شده در بخش کیفی تحقیق برآورد شد (برای هر پارامتر شناسایی شده 5 نمونه در نظر گرفته شد). در نتیجه حجم نمونه برابر با 459 نفر بود که با روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی انتخاب شدند. همچنین در بخش کیفی جهت گردآوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمی از پرسشنامه استفاده شد. جهت بررسی کیفیت و اعتباربخشی به نتایج کیفی در تحقیق حاضر از معیارهای ارزشیابی لینکلن و گابا (1985) شامل معیارهای اعتبار، انتقال، قابلیت اعتماد و تاییدپذیری استفاده شد و جهت روایی و پایایی ابزار بخش کمی از روش های روایی محتوا، روایی همگرا، روایی واگرا و آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی استفاده شد. یافته ها نشان داد پدیده محوری در این تحقیق ترکیبی از مقوله های فرعی خودکارمدی، تاب آوری، خوش بینی واقع بینانه و امیدواری است.

  کلیدواژگان: مثبت گرایی در سازمان، سازمان های ورزشی، معادلات ساختاری
 • امید ستوده خواجه داد، کیا بزرگمهر*، مهرداد رمضانی پور، لیلا ابراهیمی صفحات 627-643

  همیشه شهرها به عنوان مکانی برای تامین امنیت بشر در برابر حوادث و مخاطرات انسانی و طبیعی بوده اند. اما تغییرات گسترده شهرها در طی دهه های اخیر و تمرکز بی محابای جمعیت در مراکز شهری، شهرها را به محیطی مخاطره آمیز تبدیل کرده است. از این رو، بحث تامین امنیت شهروندان و دفاع از همه امکانات و تسهیلات شهری به شیوه هوشمند و برنامه ریزی شده، راه را برای مفهوم پدافند غیر عامل شهری باز کرده است. هدف پژوهش حاضر، مجموعه راهبرد های پدافند غیرعامل متناسب با ساختار های (جغرافیایی، اقتصادی و اجتماعی) در مناطق شهری (مطالعه موردی: شهر چابهار) می باشد. تحقیق حاضر بر اساس هدف، یک تحقیق توسعه ای، بر حسب ماهیت، از روش کمی و بر حسب روش از نوع پیمایشی و نحوه اجراء توصیفی-تحلیلی می باشد. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار Expert choice و مدل SWOT استفاده شد. نتایج مدل SWOT نشان داد استراتژی های کلان بر اساس قاعده ی معمول با توه به اینکه میانگین کل امتیازات تهدیدات و ضعف ها بیشتر از میانگین کل امتیازات فرصت ها و قوت ها باشد (WT<SO)، استراتژی کلان، از نوع استراتژی بازنگری خواهد بود. نتایج تحقیق حاکی از آن است که در شرایط کنونی، شهر چابهار فاقد یک برنامه جامع دفاعی جهت تامین امنیت شهر و شهروندان در شرایط بحرانی و بروز حملات احتمالی از سوی دشمن می باشد، لذا برنامه ریزان، مدیران شهری و طراحان شهری نسبت به برنامه ریزی پدافند غیر عامل چاره اندیشی داشته باشند.

  کلیدواژگان: پدافند غیر عامل، امنیت شهری، ساختارهای(جغرافیایی، اقتصادی و اجتماعی)، شهر چابهار
 • مهدی لویمی، محمد پاسبان*، سیروس فخیمی آذر، نادر بهلولی صفحات 644-661
  تلاش برای بکارگیری تکنیک های مدیریت ریسک در راستای کاهش ریسک در گمرک اهمیت دارد. هدف از پژوهش تدوین الگوی مدل مدیریت ارزیابی ریسک با استفاده از الگوریتم های داده کاوی می باشد. این پژوهش براساس روش توصیفی و تحلیلی بر اساس الگوریتم های داده کاوی می باشد و نیز تحقیق حاضر از نوع روش و ماهیت، از نوع کیفی- کمی می باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل خبرگان و سیاست گذاران، مدیران و مشاورین ارشد گمرک استان خوزستان می باشند. در قسمت روش کیفی مدیران و مشاورین ارشد خبره در نظر گرفته شدند، تعداد 14 نفر از همکاران خبره سازمان، تعداد 10 نفر از اساتید دانشگاهی برای استخراج اولیه مدل در قسمت کمی نیز تمامی مدیران و مشاورین ارشد گمرک استان خوزستان بعنوان جامعه آماری تحقیق در نظر گرفته شدند. در هر دو فاز کیفی و کمی نمونه گیری بصورت قضاوتی و هدفمند صورت گرفت. در این تحقیق از الگوریتم درخت تصمیم برای ساخت مدل مدیریت ارزیابی ریسک و تحلیل داده های گمرکی استفاده شد، که از الگوریتم درخت تصمیم و تحلیل داده های گمرکی از نرم افزار Rapid miner ورژن 9.1 بهره گیری شده است. نتایج تحقیق نشان داد در بین عوامل ریسک شناسایی شده در رویه تراتزیت ارزش ارزی بالاترین اهمیت و نوع ترانزیت کمترین اهمیت را دارد. و در بین عوامل ریسک شناسایی شده در رویه واردات بیمه بالاترین اهمیت و وزن خالص کمترین اهمیت را دارد و در بین عوامل ریسک شناسایی شده در رویه صادرات وزن خالص بالاترین اهمیت و ارزش ارزی کمترین اهمیت را دارد.
  کلیدواژگان: مدیریت ارزیابی ریسک، داده های گمرکی، داده کاوی، Rapid miner
 • صبا میردریکوندی، مصطفی مسعودی نژاد*، بهزاد وثیق صفحات 662-685

  این پژوهش به دنبال آن است تا به بررسی رضایتمندی از کیفیت فضایی در جنبه ذهنی که فرهنگ در آن میگنجد بپردازد. استفاده از روش ارزیابی پس از ساخت از طریق شناسایی نقاط ضعف و قوت هر مجموعه می تواند به این امر کمک نماید. هدف از این پژوهش به دست آوردن مدلی است که بتوان به کمک آن به ارزیابی کیفیت فضایی هر مجموعه مسکونی متناسب با فرهنگ ساکنینش دست یافت. از این رو پژوهش استفاده از روش پژوهش کیفی و تحلیلی و روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای، به دنبال پاسخ به این سوال است: چگونه می توان با روش poeمدلی تنظیم کرد که بر اساس آن میزان رضایتمندی ازکیفیت فضایی- فرهنگی در مجموعه های مسکونی را سنجید؟ یافته های پژوهش مبین آن است که بسیاری از موارد مرتبط با فرهنگ در مقوله ادراکی یا ذهنی میگنجد. این بدان معنا نیست که نقش سایر شاخصه های مادی (عینی) را باید نادیده گرفت. در این میان نقش زمان و نیازهای آتی که در یک مسکن ممکن است اتفاق بیوفتد از اموری است که در میزان رضایتمندی بهره برداران به صورت مستقل نقش مهمی را ایفا میکند. بر اساس مدل مفهومی نهایی می توان به شاخصه ها و گزینش آنها در ارزیابی مجموعه های مسکونی از بعد کیفیت فرهنگی-فضایی، هر نمونه مطالعاتی نایل آمد. این شاخصه ها قابلیت آن را دارند تا در هر نمونه موردی بوسیله پرسشنامه به آزمون گزارده شود تا میزان هریک را بتوان سنجید.

  کلیدواژگان: فرهنگ، مدل POE، کیفیت فضایی، مجموعه مسکونی، برنامه ریزی منطقه ای
 • فرشته اسدی، مهدی محمدی*، احمد جعفرنژاد چقوشی، علیرضا اصلانی صفحات 686-712
  پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تعیین عوامل موثر اشاعه وپذیرش فناوری های نوین حوزه مدیریت پسماند شهری انجام شده است. این تحقیق از لحاظ هدف در زمره تحقیقات کاربردی بوده و از لحاظ نحوه گردآوری داده ها توصیفی- پیمایشی است. جامعه مورد بررسی شهروندان شهر تهران است که در آن ها فناوری های نوین مورد نظر در این پژوهش در حوزه تفکیک در مبدا پسماند اجرا و پیاده شده است. به منظور بررسی روایی پرسشنامه از تحلیل عاملی تاییدی و به منظور بررسی فرضیات تحقیق از مدل سازی معادلات ساختاری روش الگویابی معادلات ساختاری با کمک نرم افزار SmartPLS3 استفاده شده است.همه فرضیه های تحقیق مورد تایید قرار گرفته است و عوامل موثر(عوامل اجتماعی، عوامل مدیریتی، عوامل فرهنگی، روش های آموزشی و ترویجی، آگاهی از غرفه های بازیافت، اعتماد به اپلیکیشن، جذابیت فنی، انگیزه، انتظارات از انتشار و توزیع، بازاریابی رقابتی) اشاعه و پذیرش فناوری های نوین در حوزه مدیریت پسماند شهری به اثبات رسید. نتایج نشان داد که عوامل موثر با اشاعه و پذیرش فناوری های نوین بکارگرفته شده در حوزه تفکیک در مبدا پسماند رابطه مثبت و معناداری دارند .نتایج حاکی است بهره گیری از این مدل به مدیران کمک می کند تا این ابعاد را شناسایی و با رفع نقاط ضعف و قوت در زمینه ذیربط، به ارتقا و بهبود اشاعه و پذیرش در مخاطبان فناوری های بکارگرفته شده تفکیک از مبدا پسماند اهتمام داشته و بتوانند علاوه بر معرفی موثر کاربران بیشتری را به استفاده از این فناوری ها ترغیب نمایند.
  کلیدواژگان: فناوری های نوین، مدیریت پسماند شهری، تفکیک در مبدا، مدیریت شهری، مدل سازی معادلات ساختاری
 • عابدین ابولی، علی محمد حقیقی*، غفار زارعی صفحات 713-732

  هدف این مقاله بررسی تاثیرات شبکه های اجتماعی بر رفتار سیاسی مردم ایران است. زیرا رسانه های جمعی در کشور ما به طور پیوسته در حال از دست دادن مرجعیت و اعتبارشان هستند. ریشه های این روند، هم به درون رسانه ها بر می گردد، هم به بیرون . در کنار برخی تحولات تکنولوژیک و تغییرات در اکوسیستم اطلاع رسانی، سیاست گذاری های حاکمیتی عامل مهمی بوده که طول سالهای گذشته، منجر به تضعیف رسانه ها و کاهش مرجعیت و اعتبار آنها شده است. جامعه آماری این تحقیق دربرگیرنده ی کل افراد ایران دارای حق رای بوده و به طور تصادفی به انتخاب 278 نفر پرداختیم. روش تحلیلی- همبستگی در دست یابی به اطلاعات مورد نظر در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفت. در این مقاله در پی پاسخ به این سوال می باشیم که شبکه های اجتماعی چه تاثیری بر رفتار سیاسی مردم ایران (از سال87-97) داشته است؟ بین استفاده از شبکه های اجتماعی بین سال های 87 تا 97 و رفتار سیاسی شهروندان رابطه مثبت وجود دارد، به عبارتی هرچقدر میزان استفاده از شبکه های اجتماعی بیشتر می شود، رفتار سیاسی افراد در انتخابات تغییر بیشتری می کند.

  کلیدواژگان: شبکه های اجتماعی، رسانه، مشارکت سیاسی، رفتار سیاسی و انتخابات
 • حسین قریبی، سید محمد طباطبایی*، سید اصغر کیوان حسینی صفحات 733-756
  . مقابله با تامین مالی تروریسم اهمیت ویژه ای در سازوکارهای بین-المللی مقابله با تروریسم دارد. جمهوری اسلامی ایران هم در معرض تهدیدات جدی ناشی از تروریسم است و هم قربانی بزرگ اعمال تروریستی بوده است. از طرف دیگر اتهام به ایران در قالب حمایت از تروریسم صرفا در قالب روابط دوجانبه با معدودی قدرتهای بزرگ قرار داشته، از ماهیتی ابزاری-سیاسی برخوردار بوده و نمی تواند و نباید مانع دیپلماسی فعال ایران در زمینه مقابله با تروریسم باشد. ایران از ابتدای ظهور و فراگیر شدن تروریسم در منطقه ، نقش مهمی در مقابله با آنها و همکاری با رژیم بین المللی مقابله با تروریسم و تامین مالی آن داشته است. فعالیت های ایران در زمینه مقابله با تامین مالی تروریسم در یک دهه گذشته بویژه ذیل همکاری با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) تعریف می گردد. رژیم مقابله ای FATF بخش مهمی از رژیم مقابله ای شورای امنیت ملل متحد است. تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم گام مهمی در جهت نهادینه ساختن مقابله با تامین مالی تروریسم از طریق سازوکارهای مبتنی بر قوانین داخلی بود. ارزیابی FATF از وضعیت ایران در ارتباط با تامین مالی تروریسم بیانگر جایگاه ایران در این خصوص چه از باب قوانین و مقررات و چه از باب فعالیت های عملیاتی میدانی می باشد. مدیریت شرایط و بهره گیری از وضعیت بسیار مناسب ایران در زمینه مقابله با تروریسم ایجاب می نماید که سازوکارهای بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم بر اساس قوانین داخلی اجرا شده و ظرفیت های آن در دیپلماسی و سیاست خارجی پویا برای کشور بدرستی مورد بهره برداری قرار گیرد.
  کلیدواژگان: اف ای تی اف، رژیم مقابله با تروریسم، منطق ژئوپولیتیک، رژیم بین المللی
 • لیلا زرین، سید مجید مفیدی شمیرانی*، منصوره طاهباز صفحات 757-773

  امروزه کره زمین با مشکل جدی آلودگی هوا مواجه است، یکی از نتایج آن پدیده گرم شدن کره زمین است. فاکتورهای مهم آلودگی هوا خصوصا در محیط های شهری، اتومبیل و ساختمان های مسکونی هستند. بنابراین اگر ساختمان های مسکونی که به عنوان بخشی از مصرف کنندگان این انرژی هستند، میزان مصرف انرژی را کاهش دهند، آلودگی هوا کاهش می یابد. یکی از جلوه های معماری پایدار، معماری سنتی ایران است که با انتخاب درست تناسبات و جهت گیری ها، سعی در حرکت به سمت معماری پایدار داشته است. این تحقیق به دنبال بررسی چگونگی تطبیق معماری و اقلیم در اقلیم خشک و چگونگی توجه به شرایط آب و هوایی در ایجاد خانه های مورد نظر برای ایجاد آسایش مطلوب و کاهش مصرف انرژی بوده است. در راستای دستیابی به این اهداف ، شهرهایی از میان اقلیم BW , Ds خانه هایی به عنوان نمونه های مطالعاتی جهت تحلیل انتخاب گردیده که بر اساس معیار تناسبات کالبدی مورد تحلیل قرار گرفته اند. بررسی ها نشان داد که از نظر ویژگی های کالبدی در اقلیم خشک، فرم حیاط ، توده های ساختمانی ، جهت کشیدگی حیاط در خانه ها ، میانگین نسبت فضای باز به فضای بسته متفاوت می باشد. همچنین می توان گفت هر دو اقلیم دارای شباهت هستند؛ بدین شکل که بیشترین مساحت نما و بازشو به نمای جنوبی و کمترین سطح و بازشو به نمای غربی تعلق دارد. استفاده از این الگوها می تواندمصرف انرژی را کاهش دهد. به طوریکه می توان از طریق تامین معیار تناسبات کالبدی، در کنار سایر معیارهای معماری پایدار، گامی در جهت ارتقای پایداری برداشت.

  کلیدواژگان: معماری پایدار، سرد و خشک، گرم و خشک، تناسبات کالبدی
 • عرفان ناصرترابی، سعید مطهری*، حسن صمدیار، بیتا آزادبخت صفحات 774-795
  امروزه، افزایش جمعیت و تغییر در شیوه های زندگی و الگوهای مصرف، تغییرات شگرفی را در کمیت و کیفیت پسماندهای تولیدی ایجاد نموده است که مشکلات و معضلات متعددی از قبیل اشکال در نحوهجابجایی و چگونگی دفع را نیز به دنبال داشته است. شهر تهران با بالاترین میزان جمعیت شهری در کشور، با تولید متوسط روزانه 7489 تن پسماند حدود 20 درصد از پسماند کل کشور را تولید می کند. از آنجایی که وقوع هرگونه بحران بهداشتی و زیست محیطی در این کلان شهر حیات اجتماعی کل کشور را به مخاطره می اندازد، این مطالعه به شناسایی مخاطرات هر دو روش دفن بهداشتی و زباله سوز و همچنین رتبه بندی آنها به منظور مدیریت ریسک محیط زیستی روش های دفن بهداشتی پسماند و زباله سوز شهر تهران می پردازد. ابزار مورد استفاده در گردآوری داده های موردنیاز نیز این مطالعه پرسشنامه است که توسط 130 نفر از کارشناسان، خبرگان، متخصصان و دانشجویان و اساتید این حوزه که به روش تصادفی و با استفاده از فرمول کوکران انتخاب و تکمیل شده است. جهت شناسایی ریسک ها از روش HAZID و جهت بررسی پرسشنامه ها از نرم افزارهای آماری EXCEL و SPSS استفاده شده است که نهایتا با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی FAHP رتبه بندی شده اند. نتایج بدست آمده نشان می دهند که در روش دفن زباله، آلودگی آب های زیرزمینی و انتشار بوی نامناسب و در روش زباله سوز، آلودگی هوا، هزینه ی بالای تجهیزات جمع آوری و نهایتا کنترل آلاینده ها از مهم ترین خطرات دفع زباله در سایت کهریک می باشند.
  کلیدواژگان: مخاطرت دفع زباله، ریسک زیست محیطی، اولویت بندی، روش FAHP
 • فرزاد زربخش* صفحات 796-830

  یکی از مسایل بسیار مهم و چالش برانگیز در کشورهایی با پیشینه تاریخی همچون ایران، نحوه برخورد مناسب با میراث ارزشمند گذشته است که بایستی بطور شایسته ای به نسل های آینده انتقال یابند. در این میان معماری و خصوصا عملکرد خاص حمام های سنتی بسیار پیچیده تر از سایر بناهای تاریخی بوده و با توجه به شرایط موجود می طللبد که با ایجاد فضاهای ویژه و درک این فضاها و روابط بین آنها و با باززنده سازی آنها ، کاربری های مناسبی به آنها اعطا شود. به همین منظور و جهت واکاوی این موضوع حمام تاریخی آقا نقی اردبیل انتخاب گردیده و جهت پاسخگویی به سوالات پژوهش با روش پیمایشی و توصیفی - تحلیلی و جمع آوری داده هایی بصورت دلفی و پرسشنامه و بکار گیری روش ارزیابی چند معیاره (MCDM)مبتنی بر تحلیل سلسله مراتبی(AHP) و استفاده از نرم افزار Expert Choise اقدام نموده ایم. یافته های تحقیق نشان می دهد که به ترتیب اهمیت، معیار شناخت اثر و بررسی وضعیت مکانی خرده‎ فضاهای حمام های تاریخی در مرحله مداخله با وزن 302/0 به عنوان بهترین معیار در انتخاب گزینه برای تدوین مدل پیشنهادی انتخاب شده است . بعد از آن معیار حفظ ارزش های تاریخی وابسته به بنا با وزن 0222/0 در رتبه دوم و معیار پیروی از اصول مدون حفاظت با توجه به منشورهای مرمتی با وزن 0124/0 رتبه سوم را دارند. در میان شاخصه مورد بررسی ،مداخله با هدف توسعه صنعت گردشگری با وزن 015/0 در پایین ترین رتبه نسبت به سایر شاخص ها قرار گرفته است.

  کلیدواژگان: حمام تاریخی میرزا نقی، کاربری سازگار، باززنده سازی، تصمیم گیری چند معیاره، روش تحلیل سلسله مراتبی
 • سعید پریچی، سید یعقوب زراعت کیش*، مجید احمدیان، زهرا عابدی صفحات 831-847
  بدون شک صنعت ماهیگیری و صید آبزیان دریایی یکی از اصلی ترین شغل هایست که با قدمت بسیار طولانی در مناطق جنوب و شمال کشور همچنان بخش مهمی از جمعیت فعال کشور را به خود مشغول نموده است. وجود پتانسیل بالادر تامین پروتیین غذایی کشور، ایجاد اشتغال و خصوصا ارزآوری در این صنعت ، ضرورت مطالعه و به طبع آن برنامه ریزی در راستای بهره برداری مناسب تر از امکانات موجود کشور را بیش از پیش روشن میسازد. از اینرو در این تحقیق، جهت بررسی وضعیت فعالیت ناوگان صیادی کیلکا در استان مازندران به برآورد کارایی فنی و برآورد تابع تولید مرزی تصادفی اقدام شده است . برای تخمین کارایی از روش حداکثر راستنمایی پیشنهاد شده از سوی باتیس و کویلی استفاده شده است. نتایج برآورد کارآیی فنی بدست آمده نشان می دهد که بالاترین کارآیی فنی در گروه مورد مطالعه، 97 درصد و پایین ترین آن 46 درصد است. میانگین کارآیی فنی بهره برداران 87 درصد و دامنه بین حداقل و حداکثر کارآیی نیز 41 درصد محاسبه گردید که می توانیم این اختلاف را ناشی از مسایل مدیریتی دانست. نتایج نهایی تحقیق نشان میدهد که هرچه تعداد ناو و تورها بیشتر شود مقدار کارایی اقتصادی کاهش یافته و متقابلا هر چه تعداد نیروی انسانی و سرمایه صید افزایش بیابد میزان کارایی اقتصادی نیزافزایش خواهد یافت. لذا با بهبود و بازنگری شیوه های مدیریتی در صید است که می توان بر میزان افزایش تولید و افزایش کارآیی استفاده از نهاده های تولیدی افزود.
  کلیدواژگان: کارایی فنی، ماهی کیلکا، تابع مرزی تصادفی، دریای خزر، استان مازندران
 • محبوبه کنشلو، کیومرث یزدان پناه درو*، حیدر لطفی، حمید بحیرایی صفحات 848-879

  در این مقاله سعی می شود با استفاده از رویکرد توصیفی - تحلیلی به این پرسش اساسی پاسخ داده شود که جایگاه ژیوپلیتیک (جغرافیای سیاسی) ایران در طرح های انتقال ذخایر و منابع انرژی از حوزه دریای خزر (دریای مازندران) و توسعه ژیواکونومیک (یا بعد اقتصادی ژیوپلیتیک) آسیای میانه (اسیای مرکزی) و قفقاز چه جایگاهی است. نتایج پژوهش نشان می بخشد که ایران با توجه به موقعیت ژیوپلیتیک (جغرافیای سیاسی) ویژه ای که دارد می تواند نقش ترانزیتی و اتصال این کشورها را به آب های آزاد و اروپا داشته باشد. به عبارت دیگر، ایران با توجه به جایگاه جغرافیایی (طبیعی و انسانی) خود، به عنوان یک گزینه مناسب انکارناپذیر برای انتقال نفت و گاز کشورهای تازه استقلال یافته آسیای مرکزی به بازارهای مصرف مطرح است. این مسایل علاوه بر فرصت هایی که در اختیار ایران می گذارد، چالش هایی را نیز برای ایران به دنبال داشته است، مانند حضور آمریکا و اسراییل در منطقه. غربی ها به خوبی می دانند که مسیر جنوبی و ایران، تنها مسیری است که می تواند نفت و گاز مورد نیاز اروپا را بدون نیاز به عبور از مرزهای روسیه به آنجا انتقال دهد. اما به نظر می رسد تا زمانی که اختلاف های بین ایران و ایالات متحده امریکا ادامه داشته باشد، آمریکا از انتقال انرژی حوزه دریای خزر از مسیر ایران جلوگیری خواهد کرد و همچنان خطوطی مانند باکو- تفلیس- جیحان که از ایران و روسیه عبور نمی کند، مورد حمایت ایالات متحده خواهد بود.

  کلیدواژگان: ژئوپلیتیک، دریای خزر، خطوط انتقال انرژی
 • علی زمانی، حیدر لطفی*، مجید ولی شریعت پناهی، علی اصغر اسمعیل پور روشن صفحات 880-902

  رودهای بین المللی، به راه های آبی گفته می شوند که از مرز بین دو یا چند کشور عبور کرده و نوار مرزی کشورها را مشخص می سازند یا رودهایی که در طول مسیر خود از قلمرو چند کشور عبور می کنند. در عصر کنونی منشا بسیاری از درگیری ها و منازعات منطقه ای میان دولت هایی است که حوضه های آبریز مشترک دارند. هدف اصلی مقاله در حال انجام عبارت است از تحلیل و بررسی تاثیر رودخانه های مرزی بر روابط ایران و همسایگان شرقی و شمال شرقی در راستای ثبات و توسعه اقتصادی مناطق مرزی و همگرایی منطقه ای. سوال اصلی مقاله این است که رودخانه های مرزی چه تاثیراتی بر بر روابط ایران و همسایگان شرقی و شمال شرقی در راستای ثبات و توسعه اقتصادی مناطق مرزی و همگرایی منطقه ای گذاشته اند؟ اطلاعات مورد نیاز این تحقیق با استفاده از روش کتابخانه ای و اسنادی جمع آوری شده است . به این ترتیب که با مطالعه و بررسی کتب، مقالات و مجلات علمی پژوهشی به گردآوری درباره موضوع این پژوهش پرداخته شده است . همچنین از نظرات اساتید و کارشناسان مربوط به جغرافیای سیاسی نیز به منظور افزایش هرچه بیشتر وزن مطالب استفاده شده است. نتایج مقاله نشان می دهد که پیدایش و شکل گیری آبراهه های طبیعی که همان رودخانه ها هستند، متاثر از عوامل مختلفی هستند؛ همچون شرایط آب و هوایی، زمین شناسی، عوامل انسانی و جغرافیایی است. رودخانه های با حوزه های مشترک مرزی آثار محسوسی بر روابط دو کشور به ویژه مسایل سیاسی و امنیتی آن ها می تواند بگذارد.

  کلیدواژگان: رودهای مرزی، همگرایی، ژئوپلیتیک، امنیت مرزی، اقتصاد مرزی
 • سمیه طاهری، سید حسن حسینی مقدم*، مهدی فلاح صفحات 903-921
  یکی از موضوعات جدیدی که در دهه های اخیر به آن پرداخته شده ، حق بر محیط زیست سالم است. محیط زیست، به تمام محیطی اطلاق می شود که انسان احاطه کرده و زندگی ، فعالیت های او در ارتباط با آن قرار دارد. خسارت به این حق، بر خلاف بسیاری از حقوق دیگر جنبه شخصی نداشته و می تواند آثار زیانبار جمعی و جهانی داشته باشد.چنانکه کمیسیون اروپا در اسناد خود گرایش های متفاوتی در این خصوص داشته است و در لایحه 2000 خود دو نوع خسارت قابل مطالبه پیش بینی کرده:1.خسارت زیست محیطی که در برگیرنده خسارت وارد بر تنوع زیستی،آب و محوطه های آلوده است 2. خسارت سنتی که همان خسارت وارد بر اشخاص و اموال است. حال اینکه مفهوم خسارت وارده بر محیط زیست دارای چه خصوصیتی می باشد که متفاوت از مفهوم ضرر وارده با سایر موارد در جامعه واشخاص است؟ موضوع اساسی پژوهش حاضربوده که به روش توصیفی- تحلیلی به این موضوع پرداخته شده وبیان خواهدشدمقصود از ضرر در خسارات زیست محیطی،به هرصدمه و نقصانی که به محیط زیست وارد آید، اعم از اینکه حال باشد یا آینده، شخصی باشد یا نوعی، مستقیم باشد یا غیرمستقیم، قابل مطالبه جمعی باشد یا فردی، قابل جبران باشد یا نباشد؛اطلاق می یابد. براساس ماهیت و تحول مفهوم ضرر در خسارت زیست محیطی به نظر می-رسد که اعمال قواعد عام و سنتی روش های جبران خسارت زیست محیطی در حوزه حقوق محیط زیست چندان کارایی ندارد و از این رو تدوین نظام جبران خسارت خاص زیست محیطی با رویکرد روش های نوین ضروری بنظر میرسد.
  کلیدواژگان: محیط زیست، ضرر آینده، جبران خسارت، اسناد بین المللی
|
 • Korosh Rostami, Bijan Rahmani *, Rahmatollah Monshizadeh Pages 1-17

  In recent years, one of the major problems in our country has been rural backwardness and rural migration to urban areas. The main cause of the economic problems, especially access to employment , have been the many problems such as marginalization, declining quality of life and lack of employment in cities. It is very important to pay attention to rural entrepreneurship with a view to the problems in these areas. This study aimed to analyze entrepreneurship development capacities in rural area of Chendar district of Savojbolagh city of Alborz province. The research method is descriptive-analytical and the method of data collection is library and field. Factor analysis using principal component analysis was used to analyze the data. The statistical population of the study consisted of residents of Chendar villages (literate and aged between 15 and 65). 400 villagers were randomly selected and distributed among them questionnaires containing 5 indices in individual, infrastructure, economic, social and institutional fields and 35 items. The findings show that the status of entrepreneurship components in rural areas is slightly above average. The most appropriate conditions can be seen in the sub-infrastructure and individual dimensions and then in the economic, social and institutional components, respectively. The results of factor analysis show that the individual and infrastructure components of entrepreneurship are provided in the studied villages, but economic, especially social and institutional components are not available.

  Keywords: Rural Entrepreneurship, Sustainable Rural Development, Rural area, Chendar Sector
 • Mohammad Khazai, Gabraail Ghorbanian *, Zahra Khazaie Pages 18-31

  In this study, effective synoptic anomalies in the occurrence of early heat of Andimeshk synoptic station during the statistical period 1390-1360 with an environmental approach to rotation were investigated and from altitude data related to 500 and 700 hPa and ground level pressure in the geographical area 0 to 90 degrees East longitude and 0 to 60 degrees north latitude were used and related maps were drawn in Grads software environment. Data from the National Center for Environmental Prediction Analysis and the National Center for Meteorological Research (NCEP / NCAR) as a 6-hour observation with a spatial resolution of 2.5 2 2.5 degrees showed that the high-altitude subtropical system played a major role. Is in charge. During the warm period of the year, a tongue of high pressure from the subtropical Azores that forms in the Atlantic Ocean settles on Iran. The range of operation of this tab extends from the level of 700 to 100 millibars. In this system, lines of the same height are formed parallel to each other. In contrast, sea level is associated with negative anomalies.

  Keywords: Andimeshk, Anomalies, premature heat, circulation patterns
 • Alireza Rostamaghae, Abdolali Ghavam *, Ahmad Naqibzadeh, Keyhan Barzegar Pages 32-53

  The concept of strategic culture is of fundamental importance for the foreign policy behaviors of countries today. This concept, developed by Jack Snyder, is at the core of understanding the nature of intergovernmental relations and therefore serves as one of the main foreign policy behaviors of modern nations. The concept of strategic culture has constructivism roots on the one hand, and strikes at "rational choice theory" on the other. This article basically uses the constructivism approach to understand the constructive elements of the strategic culture of Russia and Iran and its potential to establish strategic relations with Iran. This article shows that the roots of Russia's strategic cultures towards Eurasia are mainly based on different historical experiences, the concept of ideology and their leadership beliefs about the region. In addition, the strategic cultures of both countries are also guided by the concepts of “we against others” that form the core of the constructivism paradigm. In this article, it is been argued that, owing to the fact that nature of Russia's strategic culture is based on hard power, there is little potential for strategic relations between the two countries and these two countries compete with each other in many areas such as central Asia, Caucasus and Caspian see on the field of energy. In this research, electronic and written sources have been used and the information is collected in a library method.

  Keywords: Eurasia, Iran, Russia, strategic culture, Strategic relation
 • Mohamadhasan Rahmani, Hossain Mojtabazadeh *, Ali Noori Kermani Pages 54-70

  Delinquency analysis is an important executive process for identifying and understanding criminal activity, and this process includes the steps of collecting and analyzing data reported from delinquent events, delinquent and victim profiles, and information developed in this field, which is related to prevention and Discovery is used. The present analytical-descriptive research and the information required for the research have been prepared by two methods library and field. In this article, by summarizing the types of crimes of the last three years in Qazvin and its adaptation to the special environmental and social conditions of this city, we have tried to examine the types of criminological tendencies in specific places that create a special atmosphere combining crimes. With the analysis done in this research, it can be pointed out that the effect of spatial conditions in each of the urban areas that receive a certain population of the city causes a special type of urban space that a certain category of crimes that are of the same type in those areas. They are more likely to occur. In this paper, the average center for total crimes is used as a criterion for comparing four data sets of different types of crimes. The average home burglary center is more northerly than the average crime center and two other crime centers. The middle center for car-related crimes is the southernmost point compared to other crimes, and street robberies are located almost like home burglaries in the north of Qazvin city,

  Keywords: Delinquency analysis, types of crimes, Criteria, effects, strategies
 • Seyed Mohammadbagher Jafari, Mohammad Ghaffari *, Ahmad Abasi Pages 71-88

  Nowadays, tourism destination markeing professionals and managers have to seek a kind of attachment and blondness in the tourists toward tourism destinations by which tourism destination satisfaction and loyalty can be increased. considering the experiences which tourist have in their travel is important. The reason is that such a factor lead to tourism destination revisit intention and its recommendation to others. Unfortunately, past studies have focused on this issue rarely. This is why the present study aims to present a model for explain the effective factors on the tourism destination revisit intention and its recommendation to others. In the model, tourist involvement, tourist experience quality, and tourism destination satisfaction have been considered as the effective factors on the tourism destination revisit intention and its recommendation to others. The statistical population of this study includes inbound tourists who traveled to the holy city of Ghom in the second season of 2016. A sample of 200 tourists was selected randomly. The research data, which were collected by using a questionnaire, were analyzed through path analysis in the Lisrel. The findings showed that tourist involvement, tourist experience quality, and tourism destination satisfaction affect tourism destination revisit intention and its recommendation to others significantly.

  Keywords: Tourist Involvement, Tourist Experience Quality, Revisit Intention, Recommend Tourism Destination to Others
 • Mostafa Mirabadi * Pages 89-113

  The spatial heterogeneity which is seen greatly in cities nowadays is a result of lack of the previous appropriate development plans and also their unfavorable possibility to happen.This research is done with descriptive-analytical methodology and correlation, utilizing the documental studies related to detailed plans of the year of 1996 and the current status ofthe city and also using the quantitative models, and statistical analysis in the SPSS and ArcGIS soft-wares. The main goal of the research is to explain and evaluate the compiling method and the possibility of happening of the detailed plan ofthe 1996 of the city of Mahabad based on the spatial justice metrics. The results showed that in total, except Residential landuse, the possibility of suggested landuses (especially city services) in the detailed plan is actually low. Also ithas been cleared that the gap between various zones of the city is increased wherever the possibility of the suggested users, urban services in particular, has been greater and that is because the more enjoyable areas have been paid attention more in both the plan compiling and in the executing phases. Also, we can understand that failures happen more in the marginal and outside of the city. The other point is that inthe suggested plans, exterior development has been more emphasized on while the interior development has been not. Ultimately, we can say that the lack of spatial justice metrics in the providing and compiling the urban development plans, especially in the small and medium cities is seen significantly.

  Keywords: evaluation, land use, Detailed plan, Space Justice, Mahabad City
 • ABDORASOL AMIRI, Tahereh Nasr *, Hamed Moztarzadeh Pages 114-128

  The present study aimed to examine the effective factors on the 30-69 years old resident's environmental cognition at the manses in Hossein- Abad in Shiraz. Confidence mass trust volume by assuming 95% 0f probability level and 5% of probability of error level and supposing that 50% of the population gave similar answers, was determined 400 responders. Moreover; by using convenient sampling method, a questionnaire with 20 The way prepared and distributed. The questionnaire analyzed with SPSS software (24 version). The hypothesis testing occurred through student statistics (T), Pearson correlation and regression. The reliability rate of the questionnaire examined through α kronbach formula. It was at acceptable level (=0.905). It was attempted, in the present study, to both recognize the effective factors on the environmental cognition and map correlation between these factors and Spatial Typology of housing in the form of an analyzing model. The results show that qualitative factors such as: difference and similarity, access and permeability, diversity and dynamic reactions, safety and security, similarity, natural environment and welfare play effective role in development of different types of housing.welfare play effective role in development of different types of housing.welfare play effective role in development of different types of housing.welfare play effective role in development of different types of housing.development of different types of housing.welfare play effective role in development of different types of housing.

  Keywords: Typology, Housing, Environmental cognition, Hossein-Abad
 • Zahra Araghizadeh, Hadi Ghoddusifar *, Niloufar Nikghadam Pages 129-141
  Architecture has been designed in the past to suit climate, culture, users and the region. Therefore, it is essential to know the native housing and how patterns are formed in the houses. The present study was conducted to investigate the issue of public and private spaces in the traditional and historic houses of the Port of Kong. Spatial syntax (Space Syntax) and Depression Map software were used to analyze the spatial structure of the case studies. This study uses a combination of qualitative and quantitative methods. In the quantitative analysis section, the data from the software using isovist (field of view) were used to extract the findings and finally the findings were analyzed by logical reasoning. In general, the results obtained from the analysis of the houses show that the issue of privacy has been considered as a cultural principle in addition to climate issues. It is also concluded that the observer will be placed in an isolated space at the entrance that will not have access to other areas of the house and, on the other hand, with the observer in the yard, this space will be used as a private space for residents to access. Conveniently commute in, it will become.
  Keywords: kong harbour, Space Syntax, vernacular Housing, Yard, entrance
 • Fatemeh Ashouri, Majid SHAMS * Pages 142-167
  Urban land use is one of the important issues for reaching social, economic and physical goals that not only affect many investment and public decision making, also play an important role in urban growth and urban environment quality.Ultimate goal of land use planning is to create "ecological equilibrium" and "social justice" in development process of city and must respond to human quality goals such as beauty perception, sense of spatial identity and sense of belonging to environment. Quantitative and qualitative analysis of urban land use with emphasis on social justice in regions one and four of Rasht is the aim of study. Research method in this research is analytical-descriptive. In order to quantitatively evaluation of uses, has been compared use per capita in the current situation with together and also these per capita with standard per capita and qualitative assessment of users has been done in terms of social justice index analysis. Information analysis has been done by descriptive statistics, mean comparison of indexes and sub-indexes and AHP method. Results indicate most users don’t have good spatial distribution and uses analysis indicates a quantitative and qualitative turbulence in use of regions one and four of Rasht. Finally, appropriate approaches are expressed to reach welfare of the people through the creation of a better environment, healthier, more effective and more affluent.
  Keywords: land use, Social Justice, Quantitative, qualitative analysis, AHP Model, regions one, four of Rasht
 • Seyed Amir Medina Bonab, Pirouz Mojtahedzadeh *, Heidar Lotfi, AliAsghar Ismail Pourroshan Pages 168-200

  According to many experts in the field of geopolitics, international political economy and international relations, a large part of economic and trade exchanges and overall economic concentration in the world is moving to South Asia and the Pacific; The main purpose of this article is to examine the geopolitical rivalries in the South Asian region with emphasis on the Chabahar coast of Iran and Gwadar of Pakistan. The main question of the article is what are the most important geopolitical competitions in the South Asian region with emphasis on the coasts of Chabahar in Iran and Gwadar in Pakistan? The method of this article is qualitative. The method of collecting information is qualitative. The method of analyzing descriptive information is analytical. The results of the article show that in the meantime, the two major economic powers of South Asia, namely China and India, which are growing economically every day and of course increasing the need for energy and consumer markets, seek to achieve strategically and geopolitically important regions for development. They are on their side. Access to Central Asia and the Persian Gulf is an important goal for China and India. In this regard, the willingness of these two countries to invest in the coasts of the Indian Ocean and the Sea of ​​Oman and even the Persian Gulf is significant. At present, these countries are seeking to develop the infrastructure of the ports of Pakistan's Gwadar, Iran's Chabahar and the Oman Desert.

  Keywords: Geopolitical rivalries, Chabahar, Gwadar, India, China
 • Elham Setayeshgar, Hamed Moztarzadeh *, Tahere Nasr, Malihe Taghipour Pages 201-213

  spaces and to meet the needs of citizens, the quality of views of commercial ground floors should be considered and examined. The most important part of the building that is visible to the public when passing through urban space is the ground floor of the building. The design of this part of the building is very influential on the quality of urban space. The purpose of this study was to identify and evaluate the quality components of the commercial ground floor facade and its impact on the sense of belonging to urban space. The present study was conducted using a combination survey method. In this study, firstly, information gathering through documentary study was used to formulate the theoretical framework. In the main part of the study, a case study, a researcher-made questionnaire was used to collect data. The statistical population of this study was employees, residents and passers-by. The sample size was 385 people based on Cochran formula and questionnaires were distributed among them by simple random sampling. Spss software was used for data analysis and the results were analyzed in two levels of descriptive and inferential statistics. The results show that on the one hand, the sense of belonging to citizens is the result of the influence of urban views on the quality of urban space, and the quality of views of commercial ground floors, is the basis for the quality of urban spaces and on the other hand, enhances the sense of belonging to the urban space.

  Keywords: Facade quality, Ground floors, Commercial facade, Sense of Attachment, Urban space pattern
 • Javad Hemmati Lohesara, Hojjattollah Rrashid Kolvir *, Nasrollah Molaei Hashjin, Hasan Akbari Pages 214-230

  Rural Housing Planning and Policy in Iran, which is seriously pursued and implemented by the Housing Foundation of Islamic Revolution; It seeks to provide a favorable housing model for rural residents. Given the importance of rural housing planning, the aim of this study is to evaluate the components affecting rural housing planning in Masal city and identify their strengths and weaknesses. In this regard, the research method is mixed with quantitative-qualitative approach, which is applied in terms of purpose and descriptive-analytical in terms of nature. The statistical population of the study included officials and experts in the field of rural housing in the Housing Foundation of the Islamic Revolution of Masal County/Guilan. The sample size was 383 people using Cochran's formula and 340 people were reduced using Cochran's modified formula. In order to analyze the research information, has been used of partial least squares method in Smart-pls software. The research findings show that the 5 main variables and 24 sub-variables studied explain the effect of programs and policies in rural housing planning as 0.903% and only with the loss of 0.977%. Also, the highest impact among the components studied in rural housing planning is related to economic and quantitative components and the lowest impact is related to quality component with score of 0.856, 0.811 and 0.326, respectively. On the other hand, the GOF fitness index for measuring the fit of the measurement and structural models is 0.522, which indicates the overall utility of the structural model of the research.

  Keywords: planning, Housing Planning, rural housing, Masal County
 • Malihe Zia, Mohsen Ghesemi *, Mahdie Moini, Malihe Norouzi Pages 231-249

  The open space of residential complexes is a part of public spaces in residential complexes and plays a special place in meeting human needs and has been studied from different perspectives. By observing the numbness and tension in the outdoor areas of residential complexes, designers and planners are looking to provide a solution to create constructivism in this behavioral camp. The purpose of this research is to analyze spatial data. The research method in this research was analytical-descriptive, which achieved theoretical principles and framework through theoretical studies on theoretical foundations. In this study, five examples of residential complexes with open space in Kerman have been studied from the perspective of body-behavior coordination. Among these activities, children talk, sit and walk and play as a border, interface and joint using Analyzed from GIS. The study was conducted over a period of 60 days. After analyzing the gear structure in the outdoor behavioral camps of the residential complex for cross-site orientation. We are facing.

  Keywords: Structuralism, open space of residential complex, Kerman, Human Geography
 • Sara Taheri, Sayyed Hassan Hosseini Moghaddam *, Ebrahim Delshad Pages 250-267
  Civil liability arising from transportation and the geography of its occurrence is one of the most important issues that has been considered by domestic laws and international documents due to recent changes in how and by what means. Transport liability regime also varies according to the economic and geographical conditions of countries and adherence to international documents. In the legal system of some countries, liability is based on fault and in others, legal systems, liability. Absolute liability in contractual liabilities, especially in the field of transport of dangerous goods or presumption of liability in accidents and insurance services has also been considered. The present study is a descriptive-analytical method on civil liability resulting from the transportation of these goods in Iranian law and international documents. In Iranian law, there are no comprehensive rules regarding the transportation of these goods. Regulations for the Carriage of Goods and Passengers by Rail, Commercial Code, Civil Code, Civil Liability Law, Amending the Law on Compulsory Motor Vehicle Insurance against Third Parties and International Conventions entitled RID Convention, SMGS (Appendix C of the Cotif Convention) which Iran He constantly cited it. More about this source textSource text required for additional translation informationSend feedbackSide panels
  Keywords: Civil Liability, Transportation, Dangerous Goods, incendiary goods, geography of occurrence
 • Abbas Jahan Aldini, Hossein Soleimani *, Seyed Ramin Ghaffari Pages 268-283

  According to the World Commission on Environment and Development, sustainable development is development that meets the needs of the current generation without compromising the ability of future generations to meet their own needs. Rural areas as a rule of national system and activity play a key role in national development; Because the sustainable development of the land depends on the sustainability of the rural system as a sub-system constituting the land system and the sustainability of rural spaces in various dimensions can play an effective role in regional and national development. Its effects and consequences are not only rural areas; Rather, it will cover urban areas and, ultimately, the land as a whole. The aim of this study was to investigate the relationship between strategic management and sustainable rural development (Case study: Central part of Sirik city). The research method was applied in terms of purpose and descriptive-analytical in terms of method. The statistical population of the study was experts and specialists in the central part of the circus city, 47 of whom were selected by purposeful method. SPSS software was used to analyze the data. The results of correlation coefficient showed that there is a significant relationship between strategic management and sustainable rural development. Among the factors of strategic management, the economic factor is the most important factor.

  Keywords: strategic management, Sustainable Rural Development, Sirik County
 • Gholam Hosein Azizyan, AliAsghar Rezvani *, Rajabi Azita Pages 284-312

  Today, transportation is associated with all aspects of life in cities. Having a sustainable approach in this basin requires coordination between human activities with a vibrant environment and pollution-free along with supporting dynamism and economic justice along with vitality and social justice, which are the main dimensions of sustainable development. The purpose of this article is to present the optimal model of urban transportation in Tehran with emphasis on clean localized energy. In this research, SPSS and GIS software will be used to analyze the information in testing hypotheses. In other words, because the research is qualitative, to analyze it, first quality is converted into quantity using a questionnaire and non-parametric statistics analysis in SPSS environment and its visual expression in GIS environment. In this study, in order to find clean fuel and localize it according to the situation of Tehran metropolis and the country, first 5 car fuels consumed in Iran, including: gasoline; Gasoline, compressed gas, liquefied petroleum gas and electricity from 5 different directions analyzed by 40 experts using AHP hierarchical analysis process method and in Expert Choice software. Finally, according to the 5 factors raised, experts have been asked to introduce the final fuel with the lowest pollution and the highest production in the country; The results were tested in the form of a 5-point Likert spectrum using t-test that compressed gas (CNG) fuel is introduced as the most suitable fuel that has a high localization capability in Tehran and the country.

  Keywords: Urban transport, Fuel, Clean Energy, Tehran
 • Abbas Imani, Ali Bijani *, Reza Tajfar Pages 313-329
  This research has been conducted with the aim of the role of foreign policy on the process of attracting tourists in the perspective of 1404. Considering the importance of attracting tourists in the country and recognizing the factors affecting it in line with the 1404 document in order to achieve sustainable tourism development and obtain top tourism rankings, the study of government policies, especially in the foreign field, is very necessary in this study. Has undergone a scientific review. This research has been done by qualitative method and the required information has been collected by using focused interviews with experts and using valid documents and has been analyzed by using descriptive-analytical method. As a final result of the research, it can be said that according to experts, the foreign policy of the country is in the middle of the process of attracting tourists is moderate and the correct foreign policy of the government towards other countries has a great impact on the process of attracting cultural, historical, religious and health tourists. has it.
  Keywords: Tourist, Foreign Policy, Health tourism, religious tourism, Perspective 1404
 • Yasir Azimi Lamir, Mohsen Ranjbar *, AliAsghar Esmaeil Pourroshan, Tahmineh Daniali, Mohammad Akhbari Pages 330-343

  Understanding and welcoming large-scale changes in the economic, technological, information technology, socio-cultural and environmental arenas, as well as managing such developments on a pilot scale in free zones, is inevitable. The most important tools of globalization are summarized in four categories: production, technology, investment and trade, and investment is considered as the most important tool and engine of other issues. Given that these areas could help developing countries escape poverty and backwardness, they turned to free zones. Iran also has free zones in the north, south, east and west, considering the establishment of free zones in order to put the country on the path of development and in line with the global economy. For this purpose, the present study using descriptive, analytical method and library and field studies has tried to explain the geo-economic effects of free zones on the development of surrounding areas, which is a case study of Anzali free zone and development of areas. Explain what has been paid. Findings show that since Anzali Free Zone seeks to increase investment and registration of companies and production and exports, has led to employment and economic development in the surrounding areas.

  Keywords: Free Zones, sustainable development, Geo-economy, Anzali free zone
 • Alireza Lachinani *, Fatemeh Esmaili Pages 344-363

  sEconomic development of attracting foreign capital, using regional comparative advantages and advantages, creating and launching job opportunities and earning income through related services for residents, as well as for the development of low-income or less developed areas of border areas or The growth pole called free trade zones has been formed in different countries, especially Iran. The main activity of these areas is with the approach of tourism, which is one of the strategic goals of the formation of these areas. In order to prosper and attract investors and people, it is necessary to adopt strategies such as making easy rules and to achieve the goal of strategies such as marketing, which includes activities related to bringing the buyer and seller together to do business, motivate and demand Becomes. The tourism market is segmented by geographical area, demographic composition, type of behavior or by psychology. And for the effectiveness of marketing in this field, mixed marketing techniques are used, which are: product, distribution, price and product promotion (incentive policies). To ensure that all efforts are made to achieve short-term and long-term goals

  Keywords: Service Marketing, Tourism, Economic Development, Free Zones
 • Ali Sahran, Touraj Mojibi *, Majid Jahangirfard, Ali Mehdizadeh Ashrafi Pages 364-387

  Human resources as the most important assets of knowledge organizations and a source of creativity and innovation that have individual capabilities, talent, knowledge, experience, skills, abilities and attitudes, are the main foundation of organizational success. Sustainable in Iran's petrochemical industry is based on the future research approach. The purpose of the research is applied research and developmental and qualitative research and its implementation method is descriptive-survey research. The statistical population of the study is 15 experts who as a decision team in identifying indicators and dimensions of variables using non-random (targeted) method and snowball method . The research findings indicate that the model of sustainable human resource management in the Iranian petrochemical industry is based on a future research approach consisting of four main dimensions (input, organization, process, output) and 15 components and 53 indicators. These findings were obtained in three stages of expert questionnaires, the first stage Delphi technique and the second stage Delphi technique, which should be considered in all four dimensions.

  Keywords: SUSTAINABLEDEVELOPMENTMANAGEMENT, Structural, SOCIALRESPONSIBILITY, Strategies
 • Amir Bakhtiari, Abdolreza Adhami *, Majid Kafashi Pages 388-418

  The aim of this study was to investigate the role of geographical environment factors in the formation of human behavior. The research has been done with a qualitative, interpretive approach and grounded theory method; the data collection technique was performed using in-depth interviews with 30 men and women living in Tehran whose method of selection was purposive theoretical sampling. Due to the fact that the research has been done in an interpretive way from the inductive method, the dialectical aspects of the consonant based on the main question of the research have been done in order to achieve the desired results. The findings of this research have been done after documenting in a scientific process and using data coding in three phases. In this research, a typology of human behavior is presented that can be considered in the form of a paradigm model. Findings show that the factors of geographical environment in the formation of human behavior (love, violence, hatred) in Tehran have greatly prevailed. The obtained typology also shows that the negative effects of adverse components of the geographical environment on human behavior in the form of physical violence, verbal violence, sexual violence, psychological violence, media violence, hatred in the face of self-love, wise love, divine love, He has shown his selfless love.

  Keywords: geographical environment, human behavior, Violence, love, Tehran
 • Fariba Bahrami, Ahmad Khadem Al-Husseini *, Hamid Saberi, Reza Mokhtari Malekabadi Pages 419-433
  problematic issue takes on more serious dimensions when it occurs in the historical deteriorate fabric, The historical Fabric of cities is the most important physical-spatial context of cultural values , the importance of the role of culture in such areas has been determined. Therefore, the chosen approach to regeneration such fabrics is culture-led. The purpose of this study is assessing the impact of regeneration of the base culture (independent variable) on the sustainable development of tourism (dependent variable) and evaluate the status of indicators of each of the two concepts in the study area. This study was an applied and descriptive-analytic research in terms of purpose and method. The research tool was a questionnaire.The validity of the questionnaire was obtained using content validity and its reliability was obtained through Cronbach's alpha (0.935). Multivariate regression and one sample T test was used to analyze the data by using SPSS software. Research findings show that there is a strong correlation and direct relationship between the cultural-led regeneration components and sustainable tourism development in historical deteriorate fabric of Isfahan city. The results also showed that cultural-led regeneration (independent variable) has the highest correlation with these indicators, respectively: the index of service and welfare facilities, environmental, social, urban management, culture, technology and physical. The results showed that the economic index in the sustainable development of tourism is in an unfavorable situation and in assessing the status of cultural-led regeneration indicators, the performance index is in an unfavorable position compared to other indicators.
  Keywords: cultural-led regeneration, Sustainable Development of Tourism, historical deteriorate fabric, Isfahan City
 • Hosein Ezatpanah, Hoseinali Jamshidi * Pages 434-454
  Introduction

  Small apartments, poor ventilation and lack of semi-open spaces such as balconies are some of the challenges of urban life today that must be addressed through scientific planning and construction.

  Objective

  To evaluate the efficiency of the balcony and its optimization methods in residential apartments.

  Research Methodology

  In this study, questionnaires were prepared for all age groups of 10 to 80 years old and up to 100 balconies in 7, 8 districts of Tehran and Pardis and Parand were surveyed. SPSS software was used to analyze the data. Geographical area of the study: The study area with an area of 15335212.41 square meters, constitutes 1.2% of the total area of Tehran and in terms of area is the 15th among the areas of Tehran. The population of the area is 194,312 people. District 8 of Tehran with an area of 1339 hectares and a population of 377806 is located in the eastern part of Tehran.

  Findings and Discussion

  Balconies in the study areas for reasons such as lack of privacy, incorrect location in terms of architectural space design, unsuitable location in climatic directions, small area and also insecurity, lack of green space, etc. of good performance Do not encounter.

  Conclusion

  The results showed that the lack of proper private space and privacy in semi-open spaces, is the most important factor of poor balcony function in residential units that must be planned to eliminate them.

  Keywords: Balcony, efficiency review, optimization, Apartment
 • Bahram Karami, Vahid Qobadiyan *, Nahid Sadeghipey Pages 455-472

  The formation of the architecture of houses is influenced by several factors, not all of which are on the same level in terms of importance and impact. In the opinion of one of the most important of them, It is a way of life that, by having categories such as "culture", "community" and "economy", changes the physical characteristics of houses. With this assumption, in the present article, by determining the position of contemporary lifestyle and the importance of its categories, the physical characteristics in the architecture of Paveh stepped houses are examined. In this research, the research method is analytical-descriptive. To investigate the correlation between factors, the "factor analysis" method was used. To survey the theoretical model obtained from the theoretical foundations, first a "closed questionnaire" with a five-point Likert scale was designed and then "Smart PLS" software was used to analyze its data. However, in order to generalize the results of the studied samples to the whole statistical population, the samples were selected as "simple random". Finally, using the "roleve" and "photography" methods, the patterns and some of their most important changes were obtained. The results of the questionnaire showed that the subdivisions of "bureaucratization" and "commercialization" are less important to residents than other subdivisions, and what is important is the "mediaization" of life today. In "roleve", developments such as; "Reducing the importance of privacy"; "Moving the place of entertainment and celebrations out of the house"; "Moving livestock out of the house and the city" can be seen.

  Keywords: Lifestyle, Body, stepped houses, modernity, paveh
 • Maryam Eslamifard * Pages 473-494

  The present study addresses the commitment of states to the safety and sustainability of human settlements in the face of climate change within the framework of international law. The purpose of writing this study is to explain the legal obligations of states to the safety and sustainability of settlements in the face of climate change in the framework of international law. This research has been done qualitatively, analytically, descriptively and as a library. Climate change is one of the factors that has made the stabilization of settlements a challenge for decades and has caused a lot of damage to the human environment. Therefore, states have tried to control this phenomenon in the form of environmental treaties and conventions. However, many conventions and legal instruments emphasize the commitment of states to the sustainability of settlements in the face of climate change, as well as the reduction of natural disasters, all of which affect human settlements, and each member state has obligations to combat and control climate change. They have been responsible for reducing greenhouse gas emissions and adapting the human environment to the phenomenon of climate change, such as securing human settlements and places, but due to their non-binding nature, they are not much considered by states. But in any case, they can be effective as an effective mechanism in controlling climate change and securing settlements.

  Keywords: Human Settlements, Commitment of Governments, Climate Change, International Law, Sustainable Development
 • Ali Sahandi, Majid SHAMS *, Alireza Soleimani Pages 495-516
  The main purpose of this article is to manage and plan the sustainable development of urban structures in Khorram Dareh. The main question of the article is whether urban regeneration affects the sustainable urban development of Khoram Dara? The method of this article is descriptive-analytical. The results show that sustainable development requires a stable economy and social system that resists shocks and guarantees welfare for future generations. Factors such as inflation, monopoly, poverty and environmental pollution indicate underutilization. Natural and economic resources and the deprivation of a wide range of members of society from the benefits, which indicates the lack of equal opportunities and the freedom of all to use the available facilities, which encourages inequality and causes underdevelopment. According to the findings of the present study, the economic situation in the city of Khorram Dareh is moderate and most people with jobs such as employees, workers and agriculture say that; The economic situation of their city is a function of the country's macro-economy. Farmers, as an important group and producer of livelihood, have considered themselves dependent on government programs and policies. Of course, it should not be overlooked that in recent years, many unemployed and educated young people are dissatisfied with their situation and said that in order to achieve sustainable urban development, city managers should first of all pay attention to the economic component.
  Keywords: sustainable development, Urban Textures, Khorram Dareh City
 • Seyed AbdolMajid Zawari, Seyed Jalal Dehghani Firoozabadi *, MohammadReza Dehshiri, Hassan Khodavardi Pages 517-535

  TIran's geopolitical position is incompatible with isolationism and an extrovert and active foreign policy to advise policy makers. On the impact of the recent nuclear agreement is an important position, was called according to analysts, academics and politicians agreement century. A recent agreement is the result of policies of various governments that can disputed Islamic Republic of Iran miniature road map for policies consistent with the geopolitical status of the issues as well. Our research with a descriptive/ analytic and library survey to examine the three states of Islamic Republic of Iran approaches in nuclear talks. In this study, according to the object under study, the research method used, Descriptive and analytic method in which the use of library resources and foreign and local media for arguments research, there are founding compelling justification. The relationship between politics and geographical space and dynamic bilateral relationship.has needs Any policy protests geographical its own space and every space its own policy. Having regard to geographical and geopolitical realities can be a critical factor in the state 's policy actions Islamic Republic of Iran on the nuclear issue began in 1382 and ended with the recent agreement. Have been implemented approaches three:1-collusion 2-contrast 3- Engagement With the exception of the third approach, interactive management with a view to national interests, other models of nuclear crisis management have not been able to play an effective role in maintaining and securing national interests.

  Keywords: crisis management, West Asia, Geopolitic
 • Hamid Kiasat, Bahram Yousefi *, Hamed Ameri, Hamed Mohaghegh Pages 536-554

  The purpose of this paper is to examine economics in Trump's foreign policy from the perspective of realism, which has been done in a descriptive-analytical way. The main question of the research is: What is Trump's foreign policy in the international economy from the perspective of realism? The results show that Trump's foreign policy is based on central interests. Trump does not care about the globalization of the economy, he cancels or amends some trade agreements under the pretext of nationalism. Trump opposes the establishment of a liberal order in the United States and seeks to end it. The global economy does not seem to benefit the United States, and he seeks to fundamentally redefine the national interest of the United States. Trump's protectionist policies are worsening the state of the world economy. With the inauguration of the Trump administration, the direction of American foreign policy has undergone significant changes, from liberal internationalism to a combination of modernism and realism. The most important characteristics of this type of orientation are prioritizing national goals, adopting unilateral policies, opposing the role of legitimate and participatory US leadership, reluctance to globalize the economy, and adherence to US moral commitments and international norms.

  Keywords: Economics, Foreign Policy, Trump, Realism
 • Ghassem Najari, MohammadAli Khosravi *, Jahanbakhsh Izadi, Habibollah Abolhassanshirazi Pages 555-573

  Considering the increasing importance and necessity of urban management in achieving sustainable and coherent development, the present study investigates the role of cements in urban management of Tehran Municipality. According to the research design, the present study is of field and applied type. The population and statistical sample size include municipal managers and experts of 22 districts of Tehran and 121 districts, of which 220 are mayors of each district and senior managers. The results were obtained based on Friedman tests and quadratic factor analysis. In this field, 6 components in the form of urban law, accounting and financial management, urban engineering, urban planning, environment have been considered as components of urban management. The results of Friedman test indicate that accounting and financial management has the highest rank, followed by urban economics with the next rank. Urban law is in third place and environment is in fourth place. Urban social sciences, urban planning and urban engineering are in the next ranks, respectively. The findings showed that NGOs, as an intermediary between the municipality, the people and the government, can play an irreplaceable and vital role and transform the municipality from a passive organization to a dynamic and empowering institution through communication, public participation and efficient management. .

  Keywords: NGOs, urban management, Tehran Municipality, Factor analysis
 • Mahdi Mahmodi, Hojat Mahkouii *, Ahmad Khadem Al-Husseini, Hamid Saberi Pages 574-596

  Development and security for the border areas of Iran is one of the main and important issues that should be seriously considered by officials. This has made security concerns in the east one of Iran's main problems. Because Iran's eastern borders, which are very long, deal with issues such as drugs, water geopolitics, ethnic and religious issues, and the presence of foreign countries in neighboring countries. Iran is bordered by Afghanistan and Pakistan to the east; Countries that, due to long periods of tension and instability, play a major role in creating insecurity in their neighboring regions, including Iran. The present paper tries to analyze the roots of insecurity and threats to development and security in the border region of South Khorasan in a descriptive-analytical manner. The main question is what are the foreign threats to the development and security of South Khorasan province as a border region in the east of the country? Findings of the study show that drugs, evils and insecurity, terrorism, the presence of foreign forces in Afghanistan, ethnic and religious issues and political instability in Afghanistan are the most important threats to development and security in the border areas of Iran and Afghanistan, especially in South Khorasan province to be. Inevitably, land management in South Khorasan province faces many issues and challenges, and development and security in this province require special attention and attention of the government and local officials.

  Keywords: Threats, Security, Afghanistan, Iran, South Khorasan
 • _ Ahmad Bakhshayesh Ardestani *, Fardin Bagheri, Abdolhossein Allahkaram Pages 597-609

  Iran is an ethnically diverse country. Distinctive features of ethnic groups from other Dick in Iran are more focused on linguistic and religious components. The settlement of Iranian ethnic groups, mainly in the border areas and adjacent to the country of their own language, provides a suitable ground for the occurrence of ethnic crises and affecting the national security of the country; On the other hand, the tactical use of ethnicities has become very important in international studies. Accordingly, the result of the present study, which is based on documentary and library studies, is based on the assumption that harsh, security and political treatment of ethnic groups increases their sense of political and economic deprivation. This reduces the sense of satisfaction, sensitivity, trust and political participation of ethnicities, the government's policy-making ability to maintain national unity, cohesion and identity, and provides opportunities for opportunistic exploitation of foreign countries. Awareness of the conditions and factors that cause tension in ethnic relations in Iran, can lead to better and more effective executive solutions. The central government must lead ethnicities towards national participation by adopting effective and executive policies.

  Keywords: ethnic-religious divide, National Security, Baluch people, Divergence
 • AmirReza Parsamehr, Seyedjafar Mousavi *, Hossein Soltani, Mohammad Sanaie Pages 610-626

  The purpose of this study was to design a model of positivity in the organizational behavior of employees of sports organizations. The method of this research was combined and its design was of harmonization and exploratory type. In the qualitative part of this research, the data theory method of the Strauss-Corbin approach was used and in the quantitative part, the structural equation model method was used. The statistical population in the qualitative section were experts and informants of sports organizations. In this section, sampling was performed by the method of maximum diversity and the total number of participants was 15. The statistical population of this study in the quantitative part of all employees of sports and youth departments in the south and southeast of the country was 638 people. The number of sample sizes in this study was estimated based on the number of parameters identified in the qualitative part of the research (5 samples were considered for each parameter identified). As a result, the sample size was 459 people who were selected by stratified random sampling method. Also, in the qualitative part, a semi-structured interview was used to collect data and in the quantitative part, a questionnaire was used. In order to evaluate the quality and validation of qualitative results in the present study, Lincoln and GABA (1985) evaluation criteria including validity, transferability, reliability and validity criteria were used. Divergent validity and Cronbach's alpha and combined reliability were used.

  Keywords: Positiveness in the organization, sports organizations, Structural Equations
 • Omid Stodeh Khajeh Dad, Kia Bozorgmehr *, Mehrdad Ramezanipour, Leila Ebrahimi Pages 627-643

  Cities have always been a place to ensure human security against human and natural disasters and dangers. But widespread urban sprawl in recent decades and the relentless concentration of population in urban centers have made cities a dangerous environment. Therefore, the discussion of ensuring the security of citizens and defending all urban facilities in a smart and planned way, has opened the way for the concept of passive urban defense. The purpose of this study is a set of passive defense strategies tailored to the structures (geographical, economic, and social) in urban regions (Case study: Chabahar city). The present research is a developmental research based on the purpose, in terms of nature, quantitative method and in terms of survey type and descriptive-analytical method. Expert choice software and SWOT model were used to analyze the data. The results of the SWOT model showed that macro strategies based on the usual rule, considering that the average total score of threats and weaknesses is higher than the average total score of opportunities and strengths (WT<SO), the macro strategy will be a review strategy. The results of the research indicate that in the current situation, the city of Chabahar does not have a comprehensive defense plan to ensure the security of the city and its citizens in critical situations and the occurrence of possible attacks by the enemy. Therefore, planners, city managers and urban designers should have a solution for passive defense planning.

  Keywords: Passive Defense, urban security, Structures (Geographical, Economic, Social), Chabahar city
 • Mahdi Loveimi, Mohammad Paseban *, Sirous Fakhimiazar, Nader Bohlooli Pages 644-661
  Its important to try to apply risk management techniques to reduce risk in customs. The purpose of this research is to develop a model of risk assessment management model using data mining algorithms. This research is based on descriptive and analytical methods based on data mining algorithms and also the present research is of method and nature, qualitative-quantitative type. The statistical population of this research includes experts and policy makers, managers and senior customs consultants of Khuzestan . In qualitative method section, 14 expert managers and senior consultants were considered, 14 expert colleagues of the organization, 10 university professors for the initial extraction of the model in the quantitative part, all managers and senior customs advisors of Khuzestan as the statistical population of the research. Were taken. In both qualitative and quantitative phases, sampling was done judiciously and purposefully. In this research, the decision tree algorithm was used to build a risk management model and analysis of customs data, which is a decision tree algorithm and analysis of customs data from Rapid miner software version 9.1. The results showed that among the risk factors identified in the transit procedure, the currency value is the highest and the type of transit is the least important. Among the risk factors identified in the insurance import procedure is the highest importance and the net weight is the least important, and among the risk factors identified in the net weight export procedure is the highest importance and the currency value is the least important.
  Keywords: Management of risk assessment, customs data, Data mining, Rapid miner
 • Saba Mirdrekvandi, Mostafa Masoudi Nejad *, Behzad Vasiq Pages 662-685

  This study seeks to examine the satisfaction of spatial quality in the mental aspect that culture includes. Using the post-construction evaluation method by identifying the strengths and weaknesses of each set can help. The purpose of this study is to obtain a model that can be used to assess the spatial quality of each residential complex in accordance with the culture of its inhabitants. Therefore, the research using qualitative and analytical research method and library information collection method seeks to answer the question: how can a poe model be set up, based on which the level of satisfaction with the spatial-cultural quality in residential complexes Did you measure? The research findings indicate that many cultural issues fall into the perceptual or subjective category. This does not mean that the role of other material (objective) characteristics should be ignored. Meanwhile, the role of time and future needs that may occur in a housing is one of the things that play an important role in the level of satisfaction of independent users. Based on the final conceptual model, the characteristics and their selection in the evaluation of residential complexes in terms of cultural-spatial quality of each study sample can be achieved. These characteristics have the ability to be tested in each case by a questionnaire so that the amount of each can be measured.

  Keywords: culture, POE model, Spatial Quality, Residential Complex, Regional Planning
 • FERESHTEH ASADI, MAHDI MOHAMMADI *, Ahmad Jafar Nezhad Chaghoushi, Alireza ASLANI Pages 686-712
  The present study aimed to identify and determine the effective factors of the spread and acceptance of new technologies in the field of urban waste management. This research is applied research in terms of purpose and is descriptive-survey in terms of data collection. The study population is the citizens of Tehran, in which the new technologies considered in this research in the field of separation at the source of waste have been implemented and implemented. Confirmatory factor analysis was used to evaluate the validity of the questionnaire and Structural equation modeling method was used to evaluate the research hypotheses using SmartPLS3 software. All research hypotheses were confirmed and effective factors (social factors, managerial factors, Cultural factors, educational and promotional methods, knowledge of recycling booths, trust in applications, technical attractiveness, motivation, expectations from publication and distribution, competitive marketing) dissemination and acceptance of new technologies in the field of municipal waste management were proven. The results showed that the effective factors have a positive and significant relationship with the spread and acceptance of new technologies used in the field of separation at the source of waste. The results show that using this model helps managers to identify these dimensions and eliminate weaknesses. And in the relevant field, to promote and improve the dissemination and acceptance in the audience of the technologies used, separation from the source of waste and to be able to encourage more users to use these technologies in addition to effective introduction.
  Keywords: New Technologies, urban waste management, separation at origin, urban management, structural equation modeling
 • Abedin Abooli, Ali Mohammad Haghighi *, Ghafar Zarei Pages 713-732

  The purpose of this article is to investigate the effects of social networks on the political behavior of the Iranian people. Because the mass media in our country are constantly losing their authority and credibility. The roots of this process go back to both the media and the outside world. Along with some technological developments and changes in the information ecosystem, governance policies have been an important factor that over the past years has led to the weakening of the media and the reduction of their authority and credibility. The statistical population of this study included all Iranians with the right to vote and we randomly selected 278 people. Analytical-correlation method was used to obtain the desired information in this study. In this article, we seek to answer the question of what effect social networks have had on the political behavior of the Iranian people (since 2008-2018)? There is a positive relationship between the use of social networks between 2008 and 2018 and the political behavior of citizens, in other words, the more the use of social networks increases, the more the political behavior of individuals in elections changes.

  Keywords: Social Networks, Media, political participation, political behavior, elections
 • Hosseini Gharibi, Seyed Mohammad Tabatabai *, Seyed Asghar Keyvan Hosseini Pages 733-756
  The UN Counter-Terrorism Regime includes countering the financing of terrorism, banning the shipment of weapons, banning the movement of terrorists. Counter-terrorism financing Special in international counter-terrorism mechanisms. The Islamic Republic of Iran is both a serious threat posed by terrorism and a major victim of terrorism. On the other hand, in the form of supporting terrorism, Iran has been in the form of bilateral relations only with a few great powers, is a tool of a political nature can not hinder Iran's active diplomacy in the field of counterterrorism. From the beginning of the emergence and spread of terrorism in the region, Iran has played an important role in countering them and cooperating with the international regime to counter the diet and its financing. Iran's counter-terrorism financing activities over the past decade have been defined in particular in cooperation with the Financial Action Task Force . The FATF Regime is an important part of the UN Security Council. The passage of the Anti-Terrorism Financing Law was an important step towards institutionalizing the fight against terrorist financing through mechanisms based on domestic law. The FATF assessment of the situation in Iran in relation to terrorist financing expresses Iran's position in this regard, both in terms of laws and regulations terms field operations activities. Managing the situation and taking advantage of Iran's very good counter-terrorism situation requires that international counter-terrorism financing mechanisms be implemented in accordance with domestic law and its capabilities in dynamic diplomacy and foreign policy for the country properly.
  Keywords: FATF, Counterterrorism Regime, Geopolitical Logic, International Regime
 • Lila Zarin, Sayed Majid Mofidi Shemirani *, Mansoreh Tahbaz Pages 757-773

  Today, the planet is facing a serious problem of air pollution, one of the results is the phenomenon of global warming. Important factors OF air pollution, especially in urban environments, are cars and residential buildings.Therefore, air pollution will be reduced if residential buildings ,that are part of the consumers of this energy, reduce the amount of energy consumption. manifestations of sustainable architecture is the traditional architecture of Iran, which has tried to move towards sustainable architecture by choosing the appropriate proportions and orientations. This study sought to investigate how architecture and climate adapt in arid climates and how to pay attention to climatic conditions in creating the desired homes to create optimal comfort and reduce energy consumption. In order to achieve these goals, cities then houses were selected from the climate of BW and Ds as study samples for analysis, which were analyzed based on physical criteria. Finally, studies showed that in terms in arid climate the form, shape of the yard, building massesis ,the average ratio of open space to closed space is different. It can also be said that both climates are similar in terms of physical characteristics. the highest area of the facade and opening belongs to the southern facade and the lowest level and opening belongs to the western facade. The use of these models can reduce energy consumption, So that we can take a step towards promoting sustainability by providing the criteria of physical proportions along with other criteria of sustainable architecture.

  Keywords: Sustainable Architecture, Cold Arid, Hot Arid, Physical Proportion
 • Erfan Naser Torabi, Saeid Motahari *, Hassan Samadyar, Bita Azad Bakht Pages 774-795
  Today, population growth and changes in lifestyles and consumption patterns have created dramatic changes in the quantity and quality of production waste, which has led to many problems and difficulties, such as problems in how to move and how to dispose of it. The city of Tehran, with the highest urban population in the country, with an average daily production of 7489 tons of waste, produces about 20% of the total waste of the country. Since the occurrence of any health and environmental crisis in this metropolis endangers the social life of the whole country, this study identifies the risks of both sanitary and incinerative landfilling methods and also ranks them to manage the environmental risk of waste sanitary and waste incineration methods in Tehran. will pay. The tool used in collecting the required data is this questionnaire study which was selected and completed by 130 experts, experts, specialists and students and professors in this field which was randomly selected using Cochran's formula. HAZID method was used to identify risks and EXCEL and SPSS statistical software were used to examine the questionnaires, which were finally ranked using FAHP hierarchical analysis method. The results show that in the landfill method, groundwater pollution and odor emission and in the waste incinerator method, air pollution, high cost of collection equipment and finally control of pollutants are the most important hazards of waste disposal at the Kahrik site.
  Keywords: Waste disposal risk, Environmental Risk, Prioritization, FAHP method
 • Farzad Zarbakhsh * Pages 796-830

  One of the most important and challenging issues in countries with a historical background, such as Iran, is how to properly deal with the valuable heritage of the past, which should be properly passed on to future generations. Meanwhile, the architecture and especially the special function of traditional baths is much more complex than other historical buildings and according to the existing conditions, it requires that by creating special spaces and understanding these spaces and the relations between them and by revitalizing them, suitable uses be given to They are granted. collect data in the form of Delphi and questionnaires and using multi-criteria evaluation method (MCDM) based on analysis Hierarchical (AHP) and using Expert Choise software. Findings show that the importance, the criterion of recognizing the effect and examining the spatial status of the sub-spaces of historic baths in the intervention stage with a weight of 0.302 has been selected as the best criterion in selecting the option for the proposed model. After that, the criterion of preserving the historical values ​​related to the building with a weight of 0.0222 is in the second rank and the criterion of following the written principles of protection according to the restoration charters with a weight of 0.0124 is in the third rank. Among the studied indicators, the intervention aimed at developing the tourism industry with a weight of 0.015 is in the lowest rank compared to other indicators.

  Keywords: Mirza Naghi historical bath, compatible use, Regeneration, Multi-criteria decision making, hierarchical analysis method
 • Saeed Parichi, Seyed Yaghoub Zeraatkish *, Majid Ahmadian, Zahra Abedi Pages 831-847
  Undoubtedly, the fishing and seafood industry is one of the main occupations that has a long history in the southern and northern regions of the country and still occupies an important part of the active population of the country. The existence of high potential in the supply of food protein in the country, job creation and especially currency appreciation in this industry, the need for study and, of course, planning for better use of existing facilities in the country makes it more clear. Therefore, in this study, in order to investigate the activity of Kilka fishing fleet in Mazandaran province, technical efficiency and random border production function have been estimated. To estimate the efficiency, the maximum likelihood method proposed by Batis and Coilly has been used. The results of estimating the technical efficiency show that the highest technical efficiency in the study group is 97% and the lowest is 46%. The average technical efficiency of users was 87% and the range between minimum and maximum efficiency was 41%, which can be attributed to management issues. The final results of the research show that the more the number of ships and nets increases, the lower the economic efficiency, and vice versa, the more the number of manpower and fishing capital increases, the higher the economic efficiency. Therefore, by improving and reviewing the management methods in fishing, it is possible to increase the rate of production and increase the efficiency of using production inputs.
  Keywords: Technical Efficiency, Kilka fish, random border function, Caspian Sea, Mazandaran Province
 • Mahboubeh Keneshloo, Kiumars Yazdan Panah *, Heidare Lotfi, Hamid Bahiraei Pages 848-879

  This article tries to answer the basic question using the descriptive-analytical approach that the geopolitical position (political geography) of Iran in the plans to transfer reserves and energy resources from the Caspian Sea (Caspian Sea) and geoeconomic development (or dimension). What is the geopolitical position of Central Asia (Central Asia) and the Caucasus? The results show that Iran, due to its special geopolitical position (political geography) can play a transit role and connect these countries to open waters and Europe. In other words, Iran, due to its geographical location (natural and human), is an undeniable suitable option for transferring oil and gas from the newly independent countries of Central Asia to consumer markets. In addition to the opportunities it offers Iran, these issues have posed challenges for Iran, such as the presence of the United States and Israel in the region. Westerners are well aware that the southern route to Iran is the only route that can transport the oil and gas Europe needs without having to cross the Russian border. But as long as the differences between Iran and the United States continue, it seems that the United States will prevent the transfer of energy from the Caspian Sea basin through Iran, as well as lines such as Baku-Tbilisi-Ceyhan that do not cross Iran and Russia. Will be supported by the United States.

  Keywords: Geopolitics, Caspian Sea, energy transmission lines
 • Ali Zamani, Heidar Lotfi *, Majid Vali Shariat Panahi, AliAsghar Esmailpour Roshan Pages 880-902

  International rivers are waterways that cross the border between two or more countries and mark the border of countries, or rivers that cross the territory of several countries along their route. In the current era, the source of many regional conflicts and disputes between governments that share watersheds. The main purpose of this paper is to analyze the impact of border rivers on relations between Iran and its eastern and northeastern neighbors in the direction of economic stability and development of border areas and regional convergence. The main question of the article is what effects have border rivers had on the relations between Iran and its eastern and northeastern neighbors in terms of stability and economic development of border areas and regional convergence? The information required for this research has been collected using library and documentary methods. In this way, by studying and reviewing books, articles and scientific research journals, a collection on the subject of this research has been done. Also, the opinions of professors and experts related to political geography have been used in order to increase the weight of the content as much as possible. The results of the article show that the emergence and formation of natural waterways, which are the same as rivers, are affected by various factors; Such as climatic conditions, geology, human and geographical factors. Rivers with common border areas can have a significant impact on relations between the two countries, especially their political and security issues.

  Keywords: Border Rivers, Convergence, Geopolitics, Border Security, Border economy
 • Somayeh Taheri, Sayyed Hassan Hosseini Moghaddam *, Mahdi Falah Pages 903-921
  One of the new topics that have been addressed in recent decades is the right to a healthy environmen.The environment refers to the whole environment that surrounds man and life,his activities are related to it.Compensation for this right,unlike many other rights,is not personal and can have harmful collective and global effects.As the European Commission has different tendencies in this regard in its documents and in its 2000 bill,two types of of damages can be claimed in advance.Proposed:1.Environmental damage that includes damage to biodiversity,water and polluted areas; 2.Traditional damage that is the same damage to persons and property.Now,what is the characteristic of the concept of damage to the environment that is different from the concept of dmage to other cases in society and individuals?The main topic of the present study was that this issue was addressed in a descriptive –analytical method and the purpose of the damage in environmental damage to any damage to the environment,whether it is present or future,personal or some kind,is direct.Either indirectly,collectively claimable,or individual,compensable or not; Based on the nature and evolution of the concept of damage in environmental damage,it seems that the application of general and traditional rules of environmental compensation methods in the field of environmental law is not very effective, and therefore the development of special environmental compensation system with modern methods approach.It is necessary.
  Keywords: Environment, loss, Future loss, Compensation, International Documents