فهرست مطالب

مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا - سال بیست و نهم شماره 4 (پیاپی 80، پاییز 1400)

مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا
سال بیست و نهم شماره 4 (پیاپی 80، پاییز 1400)

 • تاریخ انتشار: 1400/09/24
 • تعداد عناوین: 8
|
 • پیمان فریدونی ساریجه*، بهدخت کیا، مهدی محمودی، مهسا صلاحی نژاد صفحات 264-272
  مقدمه

  یکی از مهم ترین توانایی های انسان که سبب سازگاری موثر با عوامل خطر می شود، تاب آوری است. یکی از اجزای مهم مراقبت های حمایتی و تسکینی سلامت معنوی است که یکی از منابع بالقوه بهداشت روان و یکی از مکانیسم های سازگاری در رویارویی با استرس به شمار می رود. افراد با تاب آوری بالا در مقایسه با افراد با تاب آوری پایین رویدادهای استرس زا را مثبت تر و قابل کنترل تر ارزیابی می کنند. هدف مطالعه حاضر تعیین تاثیر معنویت درمانی بر تاب آوری بیماران تحت همودیالیز است.

  روش کار

  پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه تجربی با دو گروه آزمون و کنترل است که در سال 1398 انجام شد.. جامعه آماری پژوهش را بیماران تحت همودیالیز مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا (ع) و بیمارستان امام علی (ع) شهر آمل تشکیل دادند. شرکت کنندگان پژوهش حاضر 80 بیمار تحت همودیالیز بودند که به دو گروه آزمون (40 نفر) و کنترل (40 نفر) تقسیم شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه های خودگزارشی اطلاعات دموگرافیک، مقیاس تاب آوری کانر و دیویدسون بودند. بیماران گروه مداخله در 12 جلسه آموزش معنویت درمانی به صورت انفرادی و با رعایت حریم خصوصی بیمار به مدت 6 هفته شرکت کردند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 24 انجام شد.

  یافته ها

  در گروه کنترل قبل از مداخله میانگین و انحراف معیار نمره تاب آوری 3/6±33/70 بود که پس از مداخله این نمره تاب آوری به ترتیب 2/8 ± 33/77 بود. نتایج آزمون t زوجی نشان می دهد در گروه کنترل قبل و بعد از مداخله بین نمره تاب آوری، اختلاف آماری معنی داری وجود ندارد (0/05 >P).در گروه مداخله قبل و بعد از مداخله نیز اختلاف آماری معنی داری بین نمرات تاب آوری مشاهده شد (0/001 >P).

  نتیجه گیری

  نتایج این مطالعه بیانگر آن است که معنویت درمانی می تواند بر افزایش تاب آوری بیماران تحت همودیالیز موثر باشد. ایجاد تغییر در روحیه بیماران با رویکرد معنویت که به ارتقای تاب آوری منجر می شود، می تواند به عنوان درمان مکمل در کنار سایر مراقبت ها برای بیماران قرار بگیرد. همچنین تقویت باورهای معنوی در حوزه سلامت سبب می شود رفتارهای معنوی در افراد به نحو چشمگیری تقویت شود.

  کلیدواژگان: تاب آوری، همودیالیز، معنویت درمانی
 • مریم البرزی، سیده زهرا معصومی*، فرزانه سلطانی، فریده کاظمی، لیلی تاپاک صفحات 273-283
  مقدمه

  فعالیت فیزیکی صحیح و کافی در دوران بارداری بر سلامت مادر و روند رشد جنین تاثیر به سزایی دارد. متاسفانه هیچ ابزاری برای سنجش میزان خودکارآمدی فعالیت ورزشی در زنان باردار ایرانی در دسترس نیست.

  روش کار

  پس از ترجمه پرسش نامه به روش Forward backward روایی صوری کمی و کیفی، روایی محتوای کیفی و کمی بررسی شد. جهت تعیین روایی سازه، از رویکرد تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد. اعتبار هم زمان ابزار نیز با استفاده از پرسش نامه 17 آیتمی خودکارآمدی عمومی شرر سنجیده شد. جهت ارزیابی ثبات درونی از آلفای کرونباخ و برای بررسی قابلیت تکرار از شاخص (ICC) استفاده شد.

  یافته ها

  در مرحله روایی صوری به روش کمی و کیفی هیچ کدام از گزینه ها تغییر نکرده و یا حذف نشدند. روایی محتوی به روش کیفی انجام و اصلاحات ذکرشده توسط اساتید اعمال شد و در روایی محتوای کمی نیز هیچ کدام از گزینه ها حذف نگردید. به منظور تعیین روایی سازه، تحلیل عاملی اکتشافی انجام و مقدار آزمون KMO برابر 0/765 به دست آمد. 37/5 % از واریانس توسط عامل نخست و14% توسط عامل دوم تبیین گردید. میزان ضریب هم بستگی ابزار خودکارآمدی ورزشی در زنان باردار با ابزار خودکارآمدی عمومی شرر برابر 0/446 با 010/0 <P- value به دست آمد. ضریب آلفای کرونباخ برای هر دو حیطه برابر با 76/0 و برای کل مقیاس 0/81 به دست آمد. همچنین ICC برای حیطه ها و کل ابزار 0/99 محاسبه شد.

  نتیجه گیری

  نسخه فارسی پرسش نامه روان سنجی شده برای بررسی خودکارآمدی ورزشی در دوران بارداری از روایی و پایایی مناسبی برخوردار است.

  کلیدواژگان: روان سنجی، خودکارآمدی، ورزش، بارداری
 • حمیدرضا کوهستانی، نیره باغچقی* صفحات 284-291
  مقدمه

   دانشجویان پرستاری در طی دوران کرونا همواره در مواجهه با ناقلین یا مبتلایان به کووید 19 هستند. پاندمی کرونا و تبعات ناشی از آن، می تواند منجر به طیف گسترده ای از احساسات و واکنش های هیجانی و عاطفی در دانشجویان پرستاری گردد. این مطالعه با هدف بررسی واکنش های هیجانی به کووید 19 و راهبردهای مقابله با آن در دانشجویان پرستاری انجام شده است.

  روش کار

   این مطالعه، توصیفی و از نوع همبستگی بود که در سال 1400 در دانشکده علوم پزشکی ساوه و با مشارکت 106 دانشجوی پرستاری  به روش سرشماری انجام شد. ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل دو پرسش نامه استاندارد واکنش های هیجانی به کووید 19 Huang و همکاران و راهبردهای مقابله (فرم کوتاه) Carver بود. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS نسخه 19 انجام شد.

  یافته ها

  میانگین نمره ابعاد واکنش های هیجانی در حیطه ترس 0/56± 4/06، اضطراب 0/77± 4/19، غمگینی 0/56± 3/08، و خشم 0/56± 2/89  بود. بین میانگین نمرات ابعاد ترس و اضطراب با جنسیت تفاوت آماری معنی داری وجود داشت (0/05 <P). میانگین نمره راهبردهای مقابله ای مسئله محور و هیجان محور به ترتیب برابر با 0/97± 2/97 و 0/97± 3/06 بود (0/05 <P). بین راهبردهای مقابله ای هیجان محور با ترس، اضطراب و خشم همبستگی مثبت و معنی داری وجود داشت (0/05 <P).

  نتیجه گیری

  بعد از گذشت ماه ها از شیوع بیماری کرونا میزان واکنش هیجانی منفی (شامل ترس، اضطراب، خشم و غمگینی) در دانشجویان پرستاری بالا است. بین راهبردهای مقابله ای هیجان محور با واکنش های هیجانی، هم بستگی مثبتی وجود داشت. بنابراین باید بر ارایه حمایت روحی روانی از دانشجویان پرستاری و همچنین آموزش راهبردهای مقابله تاکید ویژه شود.

  کلیدواژگان: هیجانی، کووید- 19، سازگاری، دانشجو، پرستاری
 • محمد پرستش*، زهرا محسنی، اسفندیار خسروی زاده، عباس صارمی صفحات 292-301
  مقدمه

  عملکرد جنسی زنان در طول یایسگی کاهش می‏ یابد که خود باعث کاهش کیفیت زندگی آن ها می شود. برخی مطالعات ارتباط فعالیت فیزیکی با افزایش سطح سرمی آندروژن ها و بهبود عملکرد جنسی را مطرح کردند. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر تمرین همزمان بر سطح آندروژن ‏ها و عملکرد جنسی زنان یایسه انجام شد.

  روش کار

  مطالعه به صورت نیمه تجربی اجرا شد که نمونه آماری این پژوهش را 30 زنان یایسه با میانگین وزن 5/4±65/1 کیلوگرم تشکیل دادند. در ادامه، آزمودنی ‏ها به طور تصادفی به دو گروه تمرین همزمان و کنترل تقسیم شدند. گروه‏ تمرین 8 هفته تمرین همزمان اجرا نمودند. سطوح سرمی دی‏ هیدرو‏اپی ‏آندروسترون، تستوسترون، عملکرد جنسی 48 ساعت قبل و بعد از دوره تمرینی اندازه گیری شد. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS نسخه 23 در سطح معنی ‏داری 0/05 تحلیل شدند.

  یافته ها

  تمرین همزمان در گروه تجربی موجب افزایش معنادار سطح سرمی تستوسترون نسبت به گروه کنترل شد (0/042=P). با وجود اینکه تمرین همزمان موجب افزایش سطح سرمی دی ‏هیدرو‏اپی ‏آندروسترون در گروه تجربی شد؛ اما این مقدار در سطح معناداری نبود (0/396=P). تمرین مقاومتی همچنین موجب افزایش عملکرد جنسی در حیطه ‏های میل (0/035=P)، رضایت زناشویی (0/002=P) و مجموع امتیازات (0/047=P) در گروه تمرین همزمان نسبت به گروه کنترل شد.

  نتیجه گیری

  به طورکلی، بر اساس یافته‏ های ما به نظر می‏رسد که تمرین همزمان استفامتی- مقاومتی با افزایش سطح سرمی تستوسترون موجب بهبود عملکرد جنسی زنان یایسه می شود.

  کلیدواژگان: یائسگی، بهبود عملکرد جنسی: آندروژن، تستوسترون، دی هیدرواپی آندروسترون، تمرین
 • نرگس صادقی*، امیرحسین حسامی، مهدی صادقی، شیما صادقی صفحات 302-313
  مقدمه

  توجه به مراقبت تسکینی از نوزاد و خانواده ضروری است. جهت اجرای مراقبت تسکینی لازم است، تجارب پرستاران در نظر گرفته شود. بنابراین پژوهش حاضر با هدف تبیین تجارب پرستاران از مراقبت تسکینی در بخش مراقبت ویژه نوزادان انجام شد.

  روش کار

  این مطالعه به روش کیفی و با رویکرد تحلیل محتوا در بخش های مراقبت ویژه نوزادان اصفهان در سال 1399 انجام شد. معیارهای ورود به مطالعه، داشتن رضایت جهت شرکت در مطالعه و داشتن تجربه مراقبت از نوزاد و خانواده در مرحله انتهای زندگی بود. به روش نمونه گیری هدفمند با 12 پرستار مصاحبه های عمیق نیمه ساختارمند صورت گرفت. مصاحبه ها ضبط، تایپ و مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. جهت اطمینان از صحت و پایایی داده ها از معیارهای گوبا و لینکن استفاده شد.

  یافته ها

  اولین درون مایه حاصل از پژوهش فوق مراقبت تسکینی از نوزاد بود. این درون مایه از دو طبقه "مراقبت همراه با شفقت انتهای عمر" و "مراقبت معنوی انتهای عمر" تشکیل شده است. دومین درون مایه حاصل از پژوهش فوق مراقبت تسکینی از خانواده بود. این درون مایه از طبقات "مراقبت تسکینی از خانواده قبل از مرگ نوزاد" و "مراقبت تسکینی از خانواده پس از مرگ نوزاد" تشکیل شده است.

  نتیجه گیری

  نتایج پژوهش فوق مطابق با تعریف سازمان بهداشت جهانی از مراقبت تسکینی در کودکان است که به مراقبت کامل فعال از جسم کودک، ذهن، روح، و حمایت از خانواده اشاره دارد. نتایج حاصل از پژوهش فوق جهت مسیولین و پرستاران NICU در جهت ارتقای مراقبت از نوزاد و خانواده در مرحله انتهای زندگی و مرگ کاربرد دارد.

  کلیدواژگان: مراقبت تسکینی، بخش مراقبت ویژه نوزادان، مطالعه کیفی
 • الهام ضامنی، فاطمه شهابی زاده*، جلیل جراحی فریز، ناهید قنبرزاده صفحات 314-327
  مقدمه

  بارداری، یکی از پراسترس ترین مراحل زندگی زنان است. لذا هدف این پژوهش تعیین اثربخشی آموزش فنون رفتاردرمانی دیالکتیک توام با رایحه درمانی اسطوخودوس بر افسردگی و شایستگی مادری زنان نخست زای با دلبستگی نا ایمن به همسر بود.

  روش کار

  این مطالعه کارآزمایی بالینی در سال 1399 روی 60 زن باردار شهر بیرجند انجام شد. مادران باردار دلبسته نا ایمن به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و به طور تصادفی بین سه گروه مداخله1 (آموزش فنون رفتاردرمانی دیالکتیکی و رایحه درمانی)، مداخله2 (رایحه درمانی با اسطوخودوس) و گروه کنترل تقسیم شدند. فنون رفتاردرمانی دیالکتیکی در سه ماه آخر بارداری، و رایحه درمان در فاز فعال زایمان و دوره پیگیری یک ماه بعد از تولد نوزاد انجام شد. از پرسش نامه دلبستگی به همسر، افسردگی بک، افسردگی بعد از زایمان و شایستگی مادری استفاده شد و داده ها در نرم افزار آماری SPSS نسخه 25 تحلیل شد.

  یافته ها

  نتایج تحلیل واریانس مکرر نشان داد، آموزش فنون رفتاردرمانی دیالکتیک توام با رایحه درمانی بر کاهش افسردگی در طول زمان موثر بود (0/001<P). تحلیل کواریانس نشان داد، افسردگی دوره بارداری بعد از آموزش فنون رفتاردرمانی دیالکتیک به طور معنی داری کاهش یافت (0/001<P). در تحلیل واریانس چندمتغیره، هر دو مولفه شایستگی مادری، در گروه مداخله1 به طور معنی داری افزایش نشان داد (0/05<P).

  نتیجه گیری

  فنون رفتاردرمانی دیالکتیکی توام با رایحه درمانی به عنوان یک مداخله موثر برای کاهش افسردگی و افزایش شایستگی نقش مادری می تواند در مراکز بهداشتی ودرمانی در زنان باردار با دلبستگی نا ایمن به همسر به کار برده شود.

  کلیدواژگان: رفتاردرمانی دیالکتیک، رایحه درمانی، اسطوخودوس، دلبستگی، افسردگی، شایستگی
 • پریسا رستمی، عفت صادقیان*، علی اکبری صفحات 328-339
  مقدمه

  در مقایسه با جمعیت عمومی، بیماران مبتلا به اختلالات روان پزشکی، به ویژه بیماران دریافت کننده الکتروشوک درمانی به علت ماهیت آن، از طرفی عدم ارایه مشاوره روان پرستاری سلامت جسمی وخیم تر و عزت نفس کم تری دارند. مطالعه ای با هدف تعیین تاثیر مشاوره روان پرستاری بر عزت نفس و رفتارهای ارتقاءدهنده سلامتی بیماران دریافت کننده الکتروشوک درمانی را در بیماران بستری انجام شد.

  روش کار

  در این کارآزمایی بالینی، 114 بیمار تحت درمان با الکتروشوک بستری در بخش های روان پزشکی بیمارستان فرشچیان همدان در سال 1398 در دو گروه آزمون (57 نفر) و کنترل (57 نفر) قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده‎ها شامل پرسش نامه های اطلاعات دموگرافیک، عزت نفس روزنبرگ و رفتارهای ارتقاءدهنده سلامتی بود. مداخله در گروه آزمون به صورت 4 جلسه مشاوره فردی، برگزار گردید. داده ها با استفاده از آماره های فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار و آزمون های کای دو و تی در نرم افزار spss نسخه 20  تجزیه و تحلیل شد.

  یافته ها

  تمرین همزمان در گروه تجربی موجب افزایش معنادار سطح سرمی تستوسترون نسبت به گروه کنترل شد (0/042=P).میانگین (انحراف معیار) نمره عزت نفس قبل از مداخله در گروه آزمون (4/01)21/60 و کنترل (3/51)21/95 اختلاف معنی داری نداشت (0/542=P). اما میانگین نمره عزت نفس بلافاصله پس از مداخله در گروه آزمون (3/91 ± 25/47) و در گروه کنترل (2/79) 19/11 و دو هفته پس از مداخله معنی دار بود (0/001<P). میانگین و انحراف معیار نمره رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت قبل از مداخله در گروه کنترل (6/028) 96/67 و آزمون (5/644) 92/44 از نظر آماری تفاوت معنی داری داشت (0/05<P). همچنین این اختلاف بین گروه آزمون (5/539) 91/30 و کنترل (5/976) 83/12 بلافاصله و دو هفته پس از مداخله معنی دار بود (0/001<P).

  نتیجه گیری

  مشاوره روان پرستاری سبب افزایش عزت نفس شد و از افت رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت پیشگیری کرد. پس می توان در برنامه های آموزشی و مراقبت پرستاری از بیماران مبتلا به اختلالات روان از این روش استفاده کرد.

  کلیدواژگان: مشاوره، روان پرستاری، عزت نفس، ارتقاء سلامتی، اختلالات روان پزشکی، درمان با تشنج الکتریکی
 • حسین ابراهیمی، سید محمد میرحسینی، محمدحسن بصیری نژاد، اسماعیل شریعتی* صفحات 340-348
  مقدمه

  با توجه به روند رو به رشد شیوع COVID-19 در دنیا و افزایش بار کاری ارایه دهندگان خدمات سلامت، کارکنان سلامت با مشکلات متعددی مانند ساعات کاری طولانی، دوری از خانواده، نگرانی از ابتلاء خود و خانواده مواجه هستند که می تواند سلامت آن ها و در نتیجه عملکرد شغلی شان را با چالش مواجه کند. این تحقیق با هدف بررسی میزان شیوع اختلال استرس پس از سانحه (PTSD) به دنبال اپیدمی COVID-19 در کارکنان سلامت دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، انجام گرفت.

  روش کار

  در این مطالعه توصیفی- مقطعی، 228 نفر از کارکنان سلامت دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در بازه زمانی شهریور الی آذرماه 1399 مورد بررسی قرار گرفتند. مشارکت کنندگان شامل، پرسنل پرستاری، پزشکی، رادیولوژی و آزمایشگاه بودند. پرسش نامه اطلاعات دموگرافیک و چک لیست علایم استرس پس از سانحه PCL-C به صورت آنلاین تکمیل شد. جهت آنالیز داده ها، از شاخص های آمار توصیفی و مدل رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شد. 

  یافته ها

  بر اساس نتایج به دست آمده، 85/5 درصد افراد استرس پس از سانحه را تجربه می کردند. ضریب تعیین رگرسیونی (R2) به میزان 15/1 تعیین شد، به طوری که مردان به نسبت زنان، 4/88 واحد استرس پس از سانحه پایین تری تجربه می کردند. افرادی که نزدیکان شان بر اثر ابتلا به COVID-19 فوت کرده بودند نسبت به سایرین، 7/04 واحد استرس پس از سانحه بالاتری را تجربه می کردند.

  نتیجه گیری

  با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از کارکنان سلامت استرس پس از سانحه را تجربه کردند، لازم است تا مدیران ارشد مراکز درمان، اقدامات حمایتی بیش تری جهت کاهش استرس پس از سانحه در برنامه کاری خود قرار دهند.

  کلیدواژگان: اختلال استرس پس از سانحه، کارکنان سلامت، بیماری کووید -19
|
 • Peiman Fereidouini Sarijeh*, Behdokht Kia, Mehdi Mahmoodi, Mahsa Salahi Nejad Pages 264-272
  Background and Objective

  People with high resilience evaluate stressful events as more positive and controllable than people with low resilience. The aim of this study was to determine the effect of spirituality therapy on the resilience of patients undergoing hemodialysis.
  Material and

  Methods

   The present study is a quasi-experimental study with two experimental and control groups. The statistical population of the study consisted of all patients undergoing hemodialysis referred to Imam Reza (AS) Hospital and Imam Ali (AS) Hospital in Amol, Iran. The participants of the present study included 80 patients undergoing hemodialysis who were divided into experimental (n = 40) and control (n = 40) groups. The research instruments were demographic information self-report questionnaires, Connor and Davidson Resilience Scale. Patients in the intervention group participated in 12 sessions of spiritual therapy and therapy individually and with respect to patient privacy for 6 weeks. Data analysis was performed using SPSS 24 software.

  Results

  In the control group, before the intervention, the mean and standard deviation of resilience scores were 33.70 ± 3.6, which after the intervention, the resilience score was 33.77.±2.8. The results of paired t-test showed that there was no statistically significant difference between resilience scores in the control group before and after the intervention (P>0.05) and in the intervention group before and after the intervention, a statistically significant difference was observed between resilience scores. (P<0/001).

  Conclusion

  The results of this study indicated that spiritual therapy can be effective in increasing the resilience of patients undergoing hemodialysis.

  Keywords: Resilience, Renal dialysis, Spirituality
 • Maryam Alborzi, Seyedeh Zahra Masoumi*, Farzaneh Soltani, Farideh Kazemi, Leili Tapak Pages 273-283
  Background and Objective

  Proper and adequate physical activity during pregnancy significantly impacts maternal health and fetal development. Unfortunately, no tools are available to measure the self-efficacy of sports activity in Iranian pregnant women.

  Material and Methods

  After translating the questionnaire by the forward-backward method, the quantitative and qualitative face validity and the qualitative and quantitative content validity were assessed. An exploratory factor analysis approach was used to determine the validity of the structure. Simultaneous validity of the instrument was also evaluated using the Scherer General Self-Efficacy Questionnaire. Cronbach's alpha was used to assess the internal stability of the sports self-efficacy questionnaire, and the ICC was used to assess the reproducibility.

  Results

  Content validity was performed qualitatively and the corrections mentioned by the professors were applied, and none of the options were removed in quantitative content validity. In order to determine the construct validity of the questionnaire, exploratory factor analysis was performed, and the KMO test value was 0.765. Thus, 37.5% of the variance was explained by the first factor and 14% by the second factor. The Scherer general self-efficacy correlation coefficient for pregnant women was 0.446 with P-value <0.001. Cronbach's alpha was 0.76 for both domains and 0.81 for the whole scale. ICC was also calculated to be 0.99 for the questionnaire areas and the entire tool.

  Conclusion

    The Persian version of the questionnaire to assess exercise self-efficacy during pregnancy has good validity and reliability and can measure exercise self-efficacy during pregnancy.

  Keywords: Exercise, Psychometrics, Pregnancy, Self-efficacy
 • Hamid Reza Koohestani, Nayereh Baghcheghi* Pages 284-291
  Background and Objective

  Nursing students are continuously exposed to carriers or patients with COVID-19 during the pandemic. The COVID-19 pandemic and its consequences can lead to many emotional reactions in nursing students. The aim of this study was to investigate emotional reactions to COVID-19 and coping strategies in nursing students.

  Material and Methods

   This descriptive and correlational study was conducted in 2021 at Saveh University of Medical Sciences, Iran, on 106 nursing students chosen by the census method. The tools used in this study included two standard questionnaires of emotional reactions to COVID-19 Huang et al. and Carver's coping strategies questionnaire (brief form). Data analysis was performed using SPSS version 19.

  Results

  The mean score of the dimensions of emotional reactions was 4.06±0.56, 4.19±0.77, 3.08±0.56, and 2.89±0.56, in the field of fear, anxiety, sadness, and anger, respectively. There was a statistically significant difference between the mean scores of fear and anxiety with gender (P<0.05). The mean scores of problem-focused and emotion-focused coping strategies were 2.97±0.97 and 3.06±0.97, respectively (P>0.05). There was a significant positive correlation between emotion-based coping strategies with fear, anxiety, and anger (P<0.05(.

  Conclusion

  Months after the beginning of the COVID-19 pandemic outbreak, the rate of negative emotional reactions (including fear, anxiety, anger, and sadness) is high in nursing students. There was a positive correlation between emotion-based coping strategies and emotional reactions. Therefore, particular emphasis should be placed on providing psychological support to nursing students as well as teaching coping strategies.

  Keywords: Emotional, COVID-19, Adaptation, Nursing, Students
 • Mohammad Parastesh*, Zahra Mohseni, Esfandiar Khosravi Zadeh, Abbas Saremi Pages 292-301
  Background and Objective

   Women's sexual function decreases during menopause, which in turn reduces their quality of life. Some studies have suggested that physical activity is associated with increased serum levels of androgens and improved sexual function. The aim of this study was to investigate the effect of concurrent training on serum androgens levels and sexual function in postmenopausal women.
  Material and

  Methods

   The study was performed quasi-experimentally. The statistical sample of this study consisted of 30 postmenopausal women with an average weight of 65.1±5.4kg. Subjects were randomly divided into two groups of simultaneous training and control. The training group performed 8 weeks of concurrent training. Serum levels of dehydroepiandrosterone, testosterone and sexual function were measured 48 hours before and after training. Data were analyzed using SPSS 23 statistical software at a significance level of 0.05.

  Results

  Concurrent training in the experimental group significantly increased serum testosterone levels compared to the control group (P=0.042). Although concurrent training increased the serum level of dehydroepiandrosterone in the experimental group, but this value was not significant (P=0.396). Concurrent training also increased sexual function in the areas of desire (P=0.035), marital satisfaction (P=0.002) and total scores (P=0.047) in the concurrent training group compared to the control group.

  Conclusion

  In general, based on our findings, it seems that concurrent training improves sexual function in postmenopausal women by increasing serum testosterone levels.

  Keywords: Menopause, Sexual development, Androgen, Testosterone, Dehydroepiandrosterone, Training
 • Narges Sadeghi*, Seyyed Amirhossein Hesami, Mahdi Sadeghi, Shima Sadeghi Pages 302-313
  Background and Objective

   Palliative care for newborns and their families is urgent. Nurses' experiences need to be considered in order to implement palliative care. Therefore, the present study was conducted to explain the Nurses' Experiences of Palliative Care in the NICU.

  Material and Methods

   This study was conducted by qualitative content analysis in the neonatal intensive care units of Isfahan, Iran, in 2020. Inclusion criteria for nurses were the consent to participate in the study and experience of caring for the newborn and their family at the end of life. For data collection by the purposeful sampling method, in-depth semi-structured interviews were conducted with 12 nurses. Interviews were recorded, typed, and analyzed. Goba and Lincoln criteria were used to ensure the rigor of the data.

  Results

  The first theme was palliative care for the newborn. This theme consists of two categories: "compassionate end-of-life care" and " spiritual end-of-life care". The second theme was palliative care of the family. This theme consists of two categories: "Palliative care of the family before the death of the newborn" and "Palliative care of the family after the death of the newborn ".

  Conclusion

  The results of this research are in line with the WHO definition of palliative care in pediatric, which refers to the active total care of the child's body, mind and spirit, and family support. The results of this research are used to improve the care of infants and families at the end of life and death for officials and nurses of NICU.

  Keywords: Palliative care, Neonatal intensive care unit, Qualitative study
 • Elham Zameni, Fatemeh Shahabizadeh*, Jalil Jarahi Feriz, Nahid Ghanbarzadeh Pages 314-327
  Background and Objective

   Pregnancy is one of the most stressful stages in Women's life. The purpose was to determine the effectiveness of Dialectical Behavior Therapy Techniques Training lavender aromatherapy on depression and maternal competence of Primiparous women with Insecure Attachment to Spouse.

  Material and Methods

   This clinical trial study was performed in 2021 on 60 pregnant women in Birjand, Iran. Insecure attached expectant mothers were selected by purposive sampling method and randomly divided between three intervention groups 1 (Dialectical behavior therapy techniques training and aromatherapy), intervention group 2 (aromatherapy with lavender), and control group. Dialectical behavioral therapy techniques were performed in the last three months of pregnancy, aromatherapy in the active phase of labor, and the follow-up period one month after the baby's birth. The attachment to spouse Questionnaire, depression Beck, postpartum depression, and maternal competency were used. Data were analyzed in SPSS 25.

  Results

  The results of repeated analysis of variance showed that teaching dialectical behavioral therapy techniques was effective in reducing depression over time (P<0.001). Covariance analysis showed that depression during pregnancy was decreased significantly after the Dialectical Behavior Therapy Techniques Training (P<0.001). The multivariate analysis of variance also showed both components of maternal competence increased significantly in intervention groups 1 (P<0.05).

  Conclusion

  Dialectical behavioral therapy techniques and aromatherapy are effective interventions to reduce depression and increase maternal competence. They can be used for pregnant women with insecure attachment to their husbands in health centers.

  Keywords: Dialectical behavioral therapy, Aromatherapy, Lavender, Attachment, Depression, Competency
 • Parisa Rostami, Efat Sadeghian*, Ali Akbari Pages 328-339
  Background and Objective

   Compared to the general population, patients with psychiatric disorders, especially patients receiving electroconvulsive therapy due to its nature, and lack of psychiatric nursing counseling have worse physical health and lower self-esteem. The aim of this study was to determine the effect of psychiatric nursing counseling on self-esteem and health-promoting behaviors of patients receiving electroconvulsive therapy in hospitalized patients.

  Material and Methods

   This clinical trial was conducted on 114 patients undergoing ECT at Farshchian Hospital in Hamadan, Iran, in 2019. The participants were divided into two groups of intervention (n=57) and control (n=57) by block randomization. Data collection tools included demographic, Rosenberg self-esteem, and health-promoting behaviors questionnaires. The intervention in the experimental group was held in the form of 4 sessions of individual counseling. Data were analyzed using frequency, percentage, mean and standard deviation statistics, Chi-square and t-tests in SPSS software version 20.

  Results

  The mean (standard deviation) of self-esteem score before the intervention in the experimental group (4.01) 21.60 and control (3.51) 21.95 was not significantly different (P=0.542). But the mean score of self-esteem immediately after the intervention in the experimental group (25.47. 3.91) and in the control group (2.79) was 19.11 and two weeks after the intervention, which was significant (P<0.001). The mean and standard deviation of the health-promoting behaviors before intervention in the control group 96.67 (6.028) and intervention group 92.44 (5.444) were statistically significant (P<0.05). Also, this difference was significant between the intervention group (51.539) 91.30 and the control group (5.976) 83.12 immediately and two weeks after the intervention (P<0.001).

  Conclusion

  Psychiatric counseling increased self-esteem and prevented a decline in health-promoting behaviors. Therefore, this method can be used in educational programs and nursing care for patients with mental disorders.

  Keywords: Counseling, Psychiatric nursing, Self-esteem, Health promotion, Mental disorders, Electroconvulsive therapy
 • Hossein Ebrahimi, Seyedmohammad Mirhosseini, Mohammd Hasan Basirinezhad, Esmail Shariati* Pages 340-348
  Background and Objective

   Due to the growing prevalence of COVID-19 in the world and the increasing workload of health care providers, health workers face many problems such as long working hours, being away from family, and worrying about themselves and their families, which can affect their health and consequently challenge their job performance. The aim of this study was to investigate the prevalence of Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD) following the COVID-19 epidemic in health workers of Shahroud University of Medical Sciences, Iran.

  Material and Methods

   In this descriptive cross-sectional study, 228 Shahroud University of Medical Sciences health workers were studied from July 22 to August 22, 2020. Participants included nursing, medical, radiology, and laboratory personnel. The Demographic Information Questionnaire and PTSD Checklist – Civilian version (PCL-C) was completed online. Descriptive statistics and the multivariate linear regression model were used to analyze the data.

  Results

  Based on the results, 85.5% of people were experienced PTSD. The regression determination coefficient (R2) was 15.1, so that men experienced 4.88 units of lower posttraumatic stress than women. People whose relatives died of COVID-19 experienced 7/04 unit higher PTSD than others.

  Conclusion

  Given that a significant proportion of health workers experienced PTSD, senior treatment center managers must include more supportive measures to reduce PTSD in their work schedule.

  Keywords: Post Traumatic Stress Disorder, Health Worker, COVID-19