فهرست مطالب

اسلام و سلامت - سال ششم شماره 2 (پیاپی 14، پاییز و زمستان 1400)

نشریه اسلام و سلامت
سال ششم شماره 2 (پیاپی 14، پاییز و زمستان 1400)

 • تاریخ انتشار: 1401/04/19
 • تعداد عناوین: 12
|
 • نگار عظیم زاده طهرانی*، محسن شاکری نسب، مریم نجاتی فربودی صفحات 1-11
  سابقه و هدف

   اخیرا سبک های مقابله ای مبتنی بر آموزه های دینی به عنوان مولفه های حفظ بهداشت روان بیماران مورد مطالعه قرار گرفته و پژوهشگران مختلف به دنبال بررسی رابطه بین روش های مقابله ای و مولفه های مرتبط با سلامت و سازگاری با مصایب برآمده اند. هدف از پژوهش حاضر تعیین رابطه نگرش به زندگی و سازگاری با بیماری با سبک مقابله اسلامی در بیماران مبتلا به سرطان پستان بود.

  مواد و روش ها

  روش این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بوده و جامعه آماری آن را کلیه بیماران زن مبتلا به سرطان پستان کلینیک آنکولوژی و رادیوتراپی رضا (ع) مشهد در سال 1400 تشکیل داده اند. نمونه موردنظر نیز 100 نفر از این بیماران بوده که به صورت هدفمند و بر اساس معیارهای ورود به پژوهش انتخاب شدند. ابزارهای مورداستفاده در این پژوهش مقیاس نگرش به زندگی (LRI)، مقیاس سازگاری با سرطان (Mini-Mac) و سبک مقابله اسلامی (ICSQ) بود و تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل رگرسیون و همبستگی پیرسون انجام شد.

  یافته ها

  بین سبک مقابله اسلامی با نگرش به زندگی و سازگاری با بیماری در جهت مثبت ارتباط معنی دار وجود دارد به این صورت که انحراف معیار نگرش به زندگی به میزان 0/12 در انحراف معیار سبک مقابله اسلامی تغییر مثبت ایجاد نموده و انحراف معیار نگرش به زندگی و سازگاری با بیماری به میزان 0/17 در انحراف معیار سبک مقابله اسلامی تغییر ایجاد نموده اند و در این میان سهم نگرش به زندگی در این رابطه بیشتر است (0/001).

  نتیجه گیری

  به طورکلی می توان نتیجه گرفت که سبک مقابله اسلامی می تواند نگرش به زندگی و سازگاری با بیماری را پیش بینی نماید و بدین طریق به حفظ سلامت روان آنان کمک نماید. بر همین اساس پیشنهاد می شود به سبک مقابله اسلامی در خصوص ارتقای بهداشت روانی بیماران توجه شود.

  کلیدواژگان: بیماران مبتلا به سرطان پستان، سازگاری با بیماری، سبک مقابله اسلامی، نگرش به زندگی
 • فاطمه نیکوئی* صفحات 12-23
  سابقه و هدف

  بیماری های قلبی- عروقی مهمترین علت ناتوانی و مرگ در جهان معرفی شده اند. بسیاری از بیمارانی که به مداخلات دارویی پاسخ نمی دهند، جراحی قلب را تجربه می کنند که به عنوان یک حادثه مهم در زندگی افراد می تواند باعث اختلال در عملکرد جسمانی و روانی فرد شود. هدف از این پژوهش بررسی اثربخشی درمان چند بعدی معنوی بر میزان استرس و تغییرپذیری ضربان قلب پس از جراحی بای پس در بیماران عروق کرونری بود.

  مواد و روش ها

  مطالعه از نوع نیمه تجربی با گروه کنترل و طرح پیش آزمون- پس آزمون با پیگیری یک ماهه و سه ماهه بود .جامعه ی آماری این پژوهش شامل بیمارانی بودند که جراحی پیوند عروق کرونر داشتند و به مرکز بازتوانی بیمارستان قلب تهران مراجعه کردند. 30 نفر به روش در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند. ابزار این پژوهش ارزیابی هماهنگی روانی فیزیولوژیک ضربان قلب از طریق مانیتورینگ قلب و پرسشنامه DASS-21 بود. گروه آزمایش طی 10 جلسه ی 90 دقیقه ای در معرض متغیر مستقل (مداخله چند بعدی معنوی) قرار گرفت. جهت تحلیل داده ها از تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر و نرم افزار SPSS استفاده شد.

  یافته ها

  بین میانگین مقیاس های پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری، استرس (251/196F=، 0/001>p)، تغییرپذیری ضربان قلب (209/896F=، 0/001>p) تفاوت معنی داری بین گروه آزمایش و گروه کنترل وجود دارد. همچنین، اهمیت تاثیر متقابل بین مراحل و گروه آزمایش در متغیر HRV، نشان می دهد که در مراحل پس آزمون و پیگیری یک ماهه و سه ماهه، میانگین گروه آزمایش به طور قابل توجهی بالاتر از گروه کنترل بود و در سایر متغیرها، کمتر از گروه کنترل است.

  نتیجه گیری

  در واقع، کاهش هیجانات منفی به دنبال آموزش تلقیح استرس، نقش مهمی در پیشگیری از عوارض وخیم تر بیماری قلبی دارند و انجام مداخلات مبتنی بر نتایج این پژوهش برای بیماران قلبی توصیه می شود.

  کلیدواژگان: استرس، تغییرپذیری ضربان قلب، درمان معنوی چند بعدی
 • بهنام صحرانورد*، حافظ تره باری صفحات 24-35
  سابقه و هدف

   در دو دهه اخیر، رفتارهای مذهبی به عنوان مولفه های تاثیرگذار بر سبک زندگی و ارتقاء دهنده سلامت روان مورد مطالعه قرار گرفته و پژوهشگران مختلف به دنبال شناسایی رفتارهایی بوده اند که بیشترین تاثیر را برمولفه های سبک زندگی و سلامت روانی داشته اند. یکی از این رفتارهای مذهبی که در دین اسلام مورد توجه بوده، اقامه نماز به صورت جماعت است. پژوهش حاضر با هدف تبیین پدیدارشناسی آثار و پیامدهای روانی- اجتماعی اقامه نماز جماعت در دانشجویان، کارمندان و اعضای هیات علمی دانشگاه فرهنگیان استان اردبیل انجام شده است.

  مواد و روش ها

  این پژوهش از نظر هدف کاربردی بوده و به لحاظ روش، پدیدارشناسی می باشد. در این پژوهش به منظور بررسی آثار و پیامدهای روانی- اجتماعی اقامه نماز جماعت، از 24 نفر از افراد متخصص و آگاه، با استفاده از نمونه گیری هدفمند از نوع ملاک محور تا رسیدن به اشباع نظری استفاده شد. ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه نیمه ساختاریافته و اسناد و مدارک علمی بود. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش تجزیه و تحلیل تم (مضمون) و با استفاده از کدگذاری باز، محوری و گزینشی در نرم افزار MAXQDA 2018 انجام شد. روایی یافته های پژوهش با استفاده از روش های بازبینی توسط اعضا، بررسی همکار، مشارکتی بودن پژوهش تضمین گردید. همچنین به منظور سنجش پایایی کدگذاری های انجام شده، از روش های بازآزمون و توافق درون موضوعی استفاده گردید که به ترتیب 80 درصد و 79 درصد به دست آمد و چون بالاتر از 70 درصد بودند، پایایی آن تایید شد.

  یافته ها

  تعداد مفاهیم اولیه به دست آمده از مصاحبه ها، 73 مفهوم بوده که در قالب سه مضمون اصلی فردی شامل مضامین فرعی (تقرب به خدا، التزام به اخلاق اسلامی و تعالی انسان)، اجتماعی و خانوادگی شامل مضامین فرعی (انسجام اجتماعی، افزایش معنویت و تقویت الفت اجتماعی) و روانی شامل مضامین فرعی (کم شدن تنش های روان- تنی، بهداشت روانی و فضیلت اخلاقی) تقسیم شدند.

  نتیجه گیری

  بر اساس نتایج به دست آمده و برای کاربست و استفاده عملی از آثار نماز در ابعاد مختلف زندگی در جامعه، نیاز به اراده جدی عوامل تاثیرگذار در این حوزه ضروری می باشد.

  کلیدواژگان: پدیدارشناسی، سلامت روانی، نماز
 • فاطمه رجعتی، مژگان رجعتی، زینب محسنی افشار* صفحات 36-43
  سابقه و هدف

   اعتقاد به وجود خداوند و نظارت او بر تمامی ابعاد زندگی انسان، می تواند از میزان اضطراب در هر شرایط بحرانی بکاهد. سرطان یکی از مخرب ترین اتفاقات زندگی است. درمان پذیرش و تهعد یک رویکرد حساس مذهبی و روحانی است که می تواند اثرات قابل توجهی بر درد مزمن و اختلالات اضطرابی داشته باشد و حتی در درمان روان شناختی بیماران مبتلا به سرطان مفید باشد. روش های انطباق بر اساس مذهب و معنویت، احساسات را تعدیل می کند و می تواند به بیماران کمک کند تا با اضطراب خود کنار بیایند و عزت نفس آن ها را افزایش دهد. هدف از این مطالعه بررسی مطالعات در زمینه اثرات دعا و اعتقادات مذهبی در مراقبت های روانی- اجتماعی بیماران مبتلا به سرطان است.

  مواد و روش ها

  در مطالعه مروری حاضر، کلیدواژه های سرطان، مذهب، بهزیستی معنوی، اخلاق، سازگاری و مقابله در پایگاه های الکترونیکی SID، Magiran، Iran Medex و PubMed و نیز موتور جستجوی Google Scholar جستجو شدند و در پایان 21 مقاله وارد مطالعه شد.

  یافته ها

  رویکرد پذیرش و تعهد درمانی (ACT) یک روش جدید برای درمان روان شناختی بیماران سرطانی است.

  نتیجه گیری

  در انتها نتیجه گرفته شد که دین و دعا به بیماران صعب العلاج، امید و قدرت مبارزه برای زندگی را می دهد و این امر، می تواند در کنار مداخلات پزشکی یا جراحی در این شرایط، یک مراقبت حمایتی و تسکینی تلقی شود. در عین حال باید مراقب بود که برداشت نادرست از اثرات دعا نباید منجر به عدم پیگیری مداخلات درمانی در بیماران مبتلا به سرطان شود.

  کلیدواژگان: سرطان، مذهب، بهزیستی معنوی، اخلاق، سازگاری، دعا
 • سید عبدالله محمودی، محسن شمسی* صفحات 44-48

  اکنون پس از گذشتن بیش از دو سال از شروع کرونا و فروکش کردن نسبی فضای التهاب آمیز حاکم بر جامعه، زمان مناسبی برای بررسی دقیق تر ابعاد بیماری کرونا از منظر مسایل اخلاقی که در جوامع انسانی رخ داد، می باشد. در اوایل بروز بیماری به دلیل ماهیت ناشناخته آن و ترس زیاد در جوامع، دنیا شاهد برخی بی اخلاقی ها در زمینه عدالت در سلامت و توزیع داروها و اقلام بهداشتی بود. بعد از تولید واکسن نیز توزیع آن ناعادلانه و به دور از اخلاق و منشورهای حقوقی بین المللی بود و اکثر واکسن های تجویز شده در کشورهای با درآمد بالا متمرکز شده و سهم کشورهای کم درآمد اندک بود. همچنین بروز موج های بیماری باعث انباشت حجم زیادی از بیماران در مراکز درمانی و پیامد این شرایط سخت و طاقت فرسا برای بسیاری از کادر درمان به خصوص پرستاران به دلیل نزدیکی بیشتر و مراقبت از بیماران، اختلالات جسمی و روانی بسیاری بوده است که بر روی کیفیت مراقبت های آن ها و همچنین عملکرد نظام سلامت کشور بی تاثیر نبوده است. مجموع این عوامل باعث شد تا فقدان مراقبت بیمارمحور و همدلانه، تبعیض، توجه نکردن به استقلال بیماران، تعارض بین تعهد حرفه ای و مسیولیت های شخصی از جمله رایج ترین معضلات اخلاقی در کادر درمان باشد. امید است منشور حقوق بیمار که ضامن حرکت نظام سلامت در چارچوب اخلاق حرفه ای است بیشتر مورد توجه قرار گرفته و از بحران اخیر برای تشخیص فرصت ها و تهدیدهای موجود در این مسیر درس های بیشتری آموخته شود.

  کلیدواژگان: کرونا، اخلاق، دستاورد، چالش
 • امین صابری نیا، اصغر توان، الهه افلاطونیان، محسن امینی زاده* صفحات 49-58
  سابقه و هدف

   دانشمندان بزرگ جهان اسلام مانند ابوریحان بیرونی، زکریای رازی و ابن سینا با بهره گیری از آموزه های اسلامی موجب پیدایش موفقیت های گسترده در علوم مختلف پزشکی شده و تالیفات آنها قرن ها به عنوان موتور محرک علوم پزشکی در اروپا به کار گرفته شده است. قرآن کریم به سه بعد اصلی سلامتی جسمانی، روانی و اجتماعی اشاره دارد. قسمت اعظم این خدمات برای جهانیان ناشناخته باقی مانده است؛ لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین نقش اسلام در پیشبرد علوم پزشکی انجام شد.

  مواد و روش ها

  این مطالعه به صورت یک مطالعه مرور نقلی (Narrative Review) انجام شد. مطالب مورد بررسی مرتبط با نقش اسلام در پیشبرد علوم پزشکی منطبق با آیات قرآنی با جستجوی انجام شده در پایگاه های الکترونیکی SID، Magiran، Google Scholar، PubMed، Scopus و Web of Science به دست آمد. مقالات نهایی مورد تحلیل محتوا و استخراج کد و مضمون قرار گرفتند.

  یافته ها

  چهار مضمون اصلی قرآن و سلامت، قرآن و بدن انسان، پیشگیری از بیماری به وسیله قرآن و آیات قرآن و آرامش و شفا از داده های مطالعه استخراج شد.

  نتیجه گیری

  در آموزه های دین مبین اسلام و احادیث ایمه معصوم (ع) مباحث بهداشتی، تغذیه، سلامت جسم و جان از جایگاه ویژه ای برخوردار است. بهره برداری بیشتر و جزیی تر از آیات الهی در زمینه حفظ و ارتقای سلامتی ضروری به نظر می رسد. عمل به آیات قرآن به عنوان راهکاری مهم در پیشگیری بسیاری از بیماری های جسمی و روانی با تاکید بر تغذیه و آرامش روحی می تواند مورد استفاده جامعه اسلامی قرار گیرد.

  کلیدواژگان: قرآن، روایات، علوم پزشکی، سلامت
 • فاطمه پوربرار، طاهره یعقوبی* صفحات 59-68
  سابقه و هدف

  زنان نقش اساسی و اصلی در خانواده ایفا می ‌کنند و باید در مسایل و سختی ‌های زندگی، انعطاف‌ پذیری و تاب ‌آوری بالایی داشته باشند؛ بنابراین با توجه به اینکه بعد معنویت در زندگی افراد اهمیت بسیاری دارد، این پژوهش با هدف بررسی تاثیر معنویت بر تاب‌ آوری زنان انجام شده است.

  مواد و روش‌ها

  روش پژوهش حاضر مروری بود. این مطالعه با مرور منابع منتشر شده به زبان فارسی در پایگاه ‌های Magiran، SID، Barakat و به زبان انگلیسی در پایگاه ‌های PubMed، Library of Cochrane، Scopus، Google Scholar و Embase انجام شد. جستجو با استفاده از کلیدواژه ‌های Spirituality، Spirituality therapy، Resilience و Women در محدوده سال ‌های 2000 تا 2021 (1379 تا 1400) جستجو شد. در انتها از 144 مقاله جستجو شده، 9 مقاله مرتبط با هدف، مورد بررسی قرار گرفت. مطالعات بر اساس نوع مداخله در دو گروه قرار گرفتند. این دو گروه شامل معنویت‌ درمانی فردی و گروهی بود.

  یافته‌ها

  مطالعاتی که بر روی زنان در شرایط بحران انجام شد شامل 4 مطالعه بود: مطالعه بر روی زنان در پاندمی کووید-19، زنان مطلقه، زنان دارای همسر معتاد و افرادی که یکی از اعضای خانواده آنان در بخش ICU بستری شده بود. در 4 مطالعه دیگر به بررسی معنویت‌ درمانی بر زنان مبتلا به بیماری ‌های خاص همچون ابتلا به سرطان پستان، لوپوس اریتماتوز سیستمیک و مالتیپل اسکلروزیس پرداخته شد. نتایج حاصل از مطالعات نشان داد معنویت‌ درمانی موجب افزایش تاب ‌آوری، بهبود نگرش و تفسیر فرد نسبت به بیماری و زندگی می ‌شود.

  نتیجه‌گیری

  در حقیقت معنویت‌ درمانی موجب آرامش درونی و تقویت برنامه‌ ریزی جهت رسیدن به اهداف می‌ شود. معنویت به افراد کمک می ‌کند تا وقایع منفی زندگی را به شیوه متفاوتی ارزیابی کند. در نتیجه معنویت حس قوی‌ تری از کنترل ایجاد می ‌کند که از این طریق به سازگاری روانی کمک می ‌کند. پیشنهاد می ‌شود کارکنان بهداشتی و ارایه ‌دهندگان خدمات سلامت از این مداخله برای تهیه بسته ‌های آموزشی جهت افزایش تاب‌ آوری زنان در زمان بحران و بیماری ‌های خاصی چون سرطان، لوپوس اریتماتوز سیستمیک و مالتیپل اسکلروزیس استفاده نمایند.

  کلیدواژگان: معنویت، معنویت درمانی، تاثیر معنویت، تاب آوری، زنان
 • سید عبدالله محمودی، محسن شمسی* صفحات 69-81
  سابقه و هدف

  کودکان یکی از گروه ‌های آسیب‌ پذیر در برنامه ‌های بهداشت جوامع و شاخص مرگ و میر کودکان به عنوان یکی از مهمترین شاخص‌ های اقتصادی اجتماعی جوامع محسوب می‌ شود. از این رو مطالعه حاضر با هدف بررسی سلامت کودکان بر مبنای توصیه‌ ها و آموزه ‌های دین اسلام انجام شده است.

  مواد و روش‌ها

  مطالعه حاضر از نوع مروری است که طی آن مروری جامع بر مقالات فارسی و انگلیسی با استفاده از بانک ‌های اطلاعاتی بین ‌المللی Web of Sciene، Science Direct، Pubmed، Google Scholar و با استفاده از کلیدواژه‌ های انگلیسی Islamic Health، Women، Neonatal، Breast feeding و Child Health به صورت تکی و ترکیبی و همچنین از معادل کلیدواژه‌ های فارسی در بانک‌ های اطلاعات فارسی شامل اس‌ آی ‌دی، ایرانداک، مگیران جستجو انجام پذیرفت. معیارهای ورود شامل مطالعات مروری، بالینی، تجربی، کوهورت، مقطعی و فرضیات مطرح شده در زمینه ‌ی سلامت کودکان از دیدگاه اسلام و معیارهای خروج تکراری بودن و تناسب نداشتن متن مقالات با عنوان مربوطه بود.

  یافته‌ها

  توجه به سلامت کودکان از دیدگاه اسلام حتی به قبل از ازدواج و تولد نیز مربوط می‌ شود؛ لذا دوری از رفتارهای پرخطر در قبل از ازدواج بر تشکیل نطفه سالم، توصیه‌ هایی در زمینه بارداری سالم و تغذیه مادر و تاثیر آن بر نوزاد، شیردهی به مدت دو سال، فاصله ‌گذاری بین تولدها، تربیت دینی کودکان و توجه به حقوق و صیانت از کودکان در مکتب دین اسلام همگی در حفظ سلامت کودکان موثر می‌ باشد و بسیاری از این موارد امروزه در دستور العمل ‌های سازمان یونیسف و سازمان جهانی بهداشت نیز ارایه شده است.

  نتیجه‌گیری

  توصیه ‌های دین اسلام در زمینه حفظ سلامت کودکان بسیار جامع بوده و می ‌توان آنها را به عنوان پیش‌ فرض‌ های کارآزمایی ‌های بالینی مورد بررسی و در صورت تایید در جهت حفظ سلامت کودکان مورد استفاده قرار داد.

  کلیدواژگان: کودکان، سلامت، شیردهی، اسلام، حقوق کودک
 • رحیمه روحانی راد، محمدهادی یدالله پور، محبوبه فرامرزی* صفحات 82-90
  سابقه و هدف

  قرآن کریم، معجزه جاودانه پیامبر گرامی اسلام و نسخه شفابخش و آرام‌بخش روان آدمیان است که خستگی‌ها و ناآرامی‌ها را به آرامش و دردها را درمان می‌کند. انس با قرآن چه ظاهری و چه باطنی می‌تواند تاثیر بسزایی را در شکل‌گیری شخصیت افراد داشته باشد. شناخت ویژگی‌های شخصیتی، در سایه انس با قرآن بهترین روش مقابله با این ناملایمات است. این پژوهش تلاش دارد تا رابطه انس با قرآن را با ویژگی‌های شخصیت، مورد بررسی قرار دهد.

  مواد و روش‌ها

  این پژوهش از نوع توصیفی، مقایسه‌ای است. جامعه پژوهش، شامل تمام دانشجویان دانشگاه آزاد ساری است. نمونه پژوهش شامل 228 نفر از دانشجویان که به‌صورت تصادفی انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه انس با قرآن و شخصیتی نیو است. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی (فراوانی، میانگین، انحراف معیار، نمودار و جدول) و در بخش آمار استنباطی از همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیری استفاده شد.

  یافته‌ها

  از سه متغیر ویژگی شخصیتی واردشده در معادله تحلیل رگرسیون شامل توافق، گشودگی به تجربه و برون ‌گرایی، به‌طور معناداری قابلیت پیش‌بینی متغیر انس با قرآن را دارد، البته با گشودگی به تجربه رابطه معکوس دارد ولی با متغیر روان‌نژندی ارتباط معنی‌دار نمی‌باشد.

  نتیجه‌گیری

   بین انس با قرآن و ویژگی‌های شخصیت، رابطه معنی‌داری وجود دارد.

  کلیدواژگان: انس با قرآن، ویژگی های شخصیت
 • امین حسنوند* صفحات 91-98
  سابقه و هدف

  بر اساس معیارهای جهانی، سلامتی تنها جنبه ‌های جسمانی را در بر نگرفته، و بر این اساس، سازمان جهانی بهداشت، سلامتی را "حالتی که در آن فرد از نظر روانی، جسمی و اجتماعی کاملا سالم است و در او نشانه‌ ای از بیماری و رنجوری مشاهده نمی‌ شود"، تعریف کرده است. بررسی ‌های مختلف نشان داده که هر چقدر باورها و اعتقادات دینی افراد بیشتر باشد، میزان استرس و در نتیجه اختلالات روحی کمتری داشته و از طرفی دیگر این پایبندی به اعتقادات مذهبی، نقش مهمی در کاهش انحرافات جنسی، افسردگی و سایر مشکلات روانی دارد.

  مواد و روش‌ها

  در مطالعه مروری حاضر، 49 مقاله از پایگاه ‌های الکترونیکی و یا موتور جستجوگر از جمله PubMed، Google Scholar و SID مورد بررسی قرار گرفته است.

  یافته‌ها

   اعتقادات دینی یکی از مهمترین حلقه های زندگی برای حفظ و تقویت سلامت روانی می‌باشد، که عدم توجه به آن می‌ تواند باعث انحطاط و خطرات گسترده ‌ای در سلامت جامعه شود. از این ‌رو تقویت این بعد از زندگی می‌ تواند نقش موثری در حفظ آرامش، افزایش حس عزت ‌مندی و توانمندی در برابر مشکلات و بیماری‌ ها داشته باشد و از طرفی دیگر موجب کاهش مشکلات روانی در افراد می‌ شود.

  نتیجه‌گیری

   با توجه به نقش موثر اعتقادات دینی بر بعد شخصیتی انسان، می ‌توان با برنامه ‌ریزی و استفاده از آن باعث شد که سبک مقابله‌ ای خاصی در مواجهه با بیماری ‌ها و ساختن انسان‌ های سالم و قرآنی داشته باشیم.

  کلیدواژگان: اعتقادات دینی، روان، جسم
 • بی بی زهرا حسینی*، ابوالقاسم عاصی مذنب، محمد حسین فلاح، نعمت الله فیروزی صفحات 99-107
  سابقه و هدف

   شناخت شخصیت و تبیین آن به صورت علمی، رفتارهای انسان را توصیف و در پیشگیری و درمان بسیاری از رفتارهای ناهنجار و اختلالات روانی به افراد کمک می ‌کند و افراد را به سمت سلامت روانی که به عقیده روانشناسان تلاش برای رسیدن به سطح پیشرفته کمال است سوق می‌ دهد. هدف تحقیق بررسی معارف و مستندات قرآنی و روایی شخصیت یکپارچه توحیدی می‌ باشد.

  مواد و روش‌ها:

   روش بکار رفته در این مقاله، توصیفی و کیفی و از گونه اسنادی با منابع کتابخانه ‌ای است.

  یافته‌ها: 

  قرآن کریم انسان را دارای دو بعد معنوی و مادی یا روح و جسم می‌ داند و کمال وی را در پرورش هر دو بعد به صورت متعادل می‌ داند که با برقراری تعادل میان جسم و روح، ماهیت انسان به طور حقیقی و کامل منطبق می‌ شود. در این راستا شخصی که خداوند را محور زندگی خود قرار دهد و شخصیت توحید یافته داشته باشد، زودتر به تعادل جسم و روح و یکپارچگی می ‌رسد.

  نتیجه‌گیری: 

  مطالعه حاضر نشان داد که ایمان به خداوند متعال باعث ایجاد آرامش در انسان می‌ شود. این اعتقاد، سبب درک تازه‌ ای از عالم هستی می‌ شود. افق دید آن ها را تغییر داده و او را از موجودی ضعیف به انسانی نیرومند تبدیل می ‌کند؛ در نتیجه آرامش خاطر بر وجودش حاکم گشته و در برابر مشکلات روانی و آسیب ‌های مختلف محکم ایستادگی می ‌کند.

  کلیدواژگان: قرآن، روایات، شخصیت، شخصیت یکپارچه، توحید یافتگی
 • فاطمه غلامپور نقارچی* صفحات 108-116
  سابقه و هدف

   فرزندان در سایه مهر و محبت والدین و با تربیت و پرورش درست است که به رشد و تکامل جسمی و روحی می‌ رسند. یکی از وظایف مهم والدین، توجه به سلامت فرزندان است. به همان میزان که توجه به سلامت جسم در فرزندان مهم است، توجه به سلامت روان آنها نیز اهمیت دارد. یکی از مهمترین عوامل موثر در سلامت روان فرزندان، داشتن والدینی است که خود از سلامت کافی برخوردار باشند. یکی از ابعاد مهم سلامت والدین، سلامت معنوی آنهاست. در این راستا، مقاله حاضر به بررسی تاثیر سلامت معنوی والدین بر سلامت روان فرزندان می‌ پردازد.

  مواد و روش‌ها:

   این مطالعه با روش توصیفی–تحلیلی و از طریق مطالعه کتابخانه‌ ای منابع علمی و مقالات منتشر شده در پایگاه ‌های معتبر علمی مانند Iran Medex، Magiran، SID و نیز موتور جستجوی Google Scholar و همچنین آیات قرآن و روایات مرتبط صورت گرفته است.

  یافته‌ها: 

  یافته ‌ها نشان داده است که سلامت معنوی والدین تاثیر بسیار زیادی در افزایش سلامت روان فرزندان دارد.

  نتیجه‌گیری:

   در سایه سلامت معنوی می ‌توان به سلامت روان بالاتری دست یافت و از آنجایی که فرزندان در سایه تربیت والدین مراحل تکامل جسمی و روانی را طی می‌ کنند، والدینی که خود از سلامت معنوی برخوردار باشند می ‌توانند فرزندانی با سلامت روان بالاتر تربیت نمایند؛ در نتیجه موفقیت خانواده‌ ها در حفظ سلامت روان فرزندان، در سایه سلامت معنوی والدین امکان ‌پذیر است.

|
 • Negar Azimzadeh Tehrani*, Mohsen Shakeri Nasab, Maryam Nejati Farboudi Pages 1-11
  Background and aim

  Recently, coping styles based on religious teachings have been studied as components of maintaining the mental health of patients and various researchers have sought to investigate the relationship between components related to health and adaptation to adversity and coping styles. The aim of this study was to determine the relationship between life attitudes and adaptation to the disease with Islamic coping styles in patients with breast cancer.

  Materials and methods

  The statistical population of this descriptive-correlational study was all female patients with breast cancer referred to Imam Reza (AS) Oncology and Radiotherapy Clinic in Mashhad in 2021. Totally, 100 patients were selected based on inclusion criteria via a purposive method. The study tools were Life Regard Index (LRI), Mini-Mental Adjustment to Cancer (Mini-MAC) scale and Islamic Coping Style Questionnaire (ICSQ), and the data were analyzed using regression analysis and Pearson correlation.

  Findings

  There was a direct significant relationship between attitude towards life and adaptation to disease with the Islamic coping style. The standard deviation (SD) of attitude towards life created a positive change in the standard deviation of the Islamic coping style by 0.12. The SD of attitude towards life and adaptation to the disease changed by 0.17 in the SD of Islamic coping style. Moreover, the share of attitudes towards life in this regard was higher (0.001).

  Conclusion

  In general, it can be concluded that the Islamic coping style can predict the attitude towards life and adaptation to the disease and thus help maintain their mental health. Accordingly, it is suggested to pay attention to the Islamic coping style regarding the promotion of patients' mental health.

  Keywords: Breast cancer patients, Adaptation to the disease, Islamic coping style, Attitude towards life
 • Fateme Nequee* Pages 12-23
  Background and aim

  Cardiovascular diseases have been identified as the leading cause of disability and death in the world. Many patients who do not respond to medical interventions experience heart surgery, which can be a major event in a person's life and can cause physical and mental dysfunction. The aim of this study was to evaluate the effectiveness of a multidimensional spiritual intervention on stress and heart rate variability (HRV) after bypass surgery in patients with coronary artery disease.

  Materials and methods

  This quasi-experimental study was conducted with a control group and a pre-test-post-test design with one-month and three-month follow-ups. The statistical population of this study was patients who had coronary artery bypass graft surgery and were referred to the Rehabilitation Center of Tehran Heart Hospital. Totally, 30 patients were selected using the convenience sampling method and randomly divided into experimental and control groups. The instrument of this study was the evaluation of physiological psychological coordination of heart rate through heart monitoring and the “Depression, Anxiety and Stress Scale” (DASS-21). The independent variable (multidimensional spiritual intervention) was run in the experimental group during 10 sessions of 90 minutes. The data were analyzed using repeated-measures ANOVA and SPSS.

  Findings

  There was a significant difference between the experimental and control groups in the mean scales of pre-test, post-test and follow-up, stress (F=251.191, p<0.001) and HRV (F=209.896, p<0.001). Moreover, the importance of the interaction in the HRV between the stages and experimental group indicated that the mean of the experimental group was significantly higher than that of the control group in the post-test stages and one-month and three-month follow-up, but it was less in the experimental group than in the control group in terms of other variables.

  Conclusion

  In fact, reducing negative emotions following stress inoculation training plays an important role in preventing the more serious complications of heart disease, and interventions based on the results of the present study are recommended for heart patients.

  Keywords: Stress, Heart rate variability, Multidimensional spiritual therapy
 • Behnam Sahranavard*, Hafez Tarebari Pages 24-35
  Background and aim

  Over the past two decades, religious behaviors have been studied as influential components in promoting lifestyle and mental health, and various researchers have attempted to identify the behaviors that have the greatest impact on lifestyle and mental health components. One of these religious practices that has been considered in Islam is holding congregational prayer. The aim of the present study was to explain the phenomenology of the effects and consequences of congregational prayer and its impact on the lifestyle and mental health of students, staff, and faculty members of Farhangian University in Ardabil Province.

  Materials and methods

  This applied and phenomenological study was to investigate the psycho-social effects and consequences of holding congregational prayer. To achieve theoretical saturation, 24 specialized and knowledgeable individuals were interviewed using a purposive, criterion-based sample. The data collection instruments were semi-structured interviews and scientific documents. To analyze the data, the method of thematic analysis was performed using open, axial and selective coding in MAXQDA2018 software. The validity of the research findings was ensured through the methods of member review, peer review, and participatory research. To measure the reliability of the codings, the methods of retesting and internal agreement were used, which reached 80% and 79%, respectively. Since these values were higher than 70%, the reliability of the system was confirmed.

  Findings

  The results showed that the number of initial concepts obtained from the interviews was 73 concepts, which were divided into three main themes including 1) the individual theme (with the subthemes of closeness to God, commitment to Islamic ethics and human excellence), 2) the social and family theme (with the subthemes of social cohesion, increasing spirituality and strengthening social affection), and 3) the psychological theme (with the subthemes of reducing psycho-physical tension, mental health, and moral virtue).

  Conclusion

  Based on the results, for the practical application of the effects of prayer in various aspects of life in society, it is necessary to have the serious will of the influential factors in this field.

  Keywords: Phenomenology, Mental Health, Prayer
 • Fateme Rajati, Mojgan Rajati, Zeinab Mohseni Afshar* Pages 36-43
  Background and aim

  Belief in the existence of God and His oversight of all aspects of human life can reduce the level of anxiety in any critical situation. Cancer is one of the most destructive events in life. Acceptance and commitment therapy (ACT) is an empathetic religious and spiritual approach that can have a significant effect on chronic pain and anxiety disorders and can even be useful in the psychological treatment of cancer patients. Adaptation methods based on religion and spirituality modulate emotions and can help patients manage their anxiety and increase their self-esteem. The aim of this study was to investigate previous studies on the effect of prayer and religious beliefs in the psychosocial care of cancer patients.

  Materials and methods

  In the present review study, the keywords “cancer”, “religion”, “spiritual well-being”, “ethics”, “adaptation”, and “coping” were searched in the SID, Magiran, Iran Medex, and PubMed databases and in the Google Scholar search engine, and 21 articles were included in the study.

  Findings

  The ACT is a new method for the psychological treatment of cancer patients.

  Conclusion

  It is concluded that religion and prayer give incurable patients hope and strength to fight for their lives, and that this, in addition to medical or surgical interventions, can be considered supportive and palliative care in these cases. However, care must be taken that misinterpretation of the effect of prayer does not lead to neglect follow-up of therapeutic interventions in cancer patients.

  Keywords: Cancer, Religion, Spiritual well-being, Morality, Compatibility, Prayer
 • Seyyed Abdollah Mahmoodi, Mohsen Shamsi* Pages 44-48

  Now, more than two years after the onset of coronavirus disease (COVID-19) and the relative remission of the inflammatory atmosphere in society, it is a good time to meticulously investigate the dimensions of COVID-19 occurring in human societies from an ethical perspective. In the early days of COVID-19, due to its unknown nature and high fear in societies, the world witnessed some immoralities in the field of health justice and the distribution of health medicines and items. After the production of the vaccine, its distribution was unfair and far from ethics and international legal charters, and most of the prescribed vaccines were used in high-income countries and the share of low-income countries was low. Moreover, the waves of the disease have caused the accumulation of a large number of patients in medical centers and the consequence of these difficult and exhausting conditions has led to many physical and mental disorders in many medical staffs, especially nurses due to their closer proximity and care of patients, influencing on their care quality and the performance of the country's health system. All these factors have led to the lack of patient-centered and empathetic care, discrimination, ignoring patients' independence as well as conflict between professional commitment and personal responsibilities, which have been the most common ethical problems in the medical staff. It is hoped to pay more attention to the Charter of Patients' Rights, which guarantees the movement of the health system within the framework of professional ethics, and to learn more from the recent crisis to identify the opportunities and threats in this direction.

  Keywords: Coronavirus disease, Ethics, Achievement, Challenge
 • Amin Saberinia, Asghar Tavan, Elahe Aflatoonian, Mohsen Aminizadeh* Pages 49-58
  Background and aim

  The great scholars of the Islamic world, such as Abu Rihan al-Biruni, Zakaria al-Razi, and Ibn Sina have used Islamic teachings to create widespread success in various medical sciences, and their writings have been used as the driving force of medical science in Europe for centuries. The Holy Qur'an refers to the three main dimensions of physical, mental, and social health. Most of these services remain unknown to the world, so the aim of the present study was to determine the role of Islam in advancing medical science.

  Materials and methods

  This study was conducted as a narrative review study. The study materials related to the role of Islam in the advancement of medical sciences were obtained by searching electronic databases including SID, Magiran, Google Scholar, PubMed, Scopus, and Web of Science.

  Findings

  The four main themes including the Qur'an and health, the Qur'an and the human body, disease prevention by the Qur'an as well as the Qur'an's verses and peace and healing were extracted from the study data.

  Conclusion

  In the teachings of Islam and the traditions of the Imams, the topics of health and nutrition as well as the health of body and soul have a special place. More and more detailed use of divine verses in the field of maintaining and promoting health seems necessary. Practicing the verses of the Qur'an as an important solution in preventing many physical and mental illnesses with emphasis on nutrition and peace of mind can be used by society.

  Keywords: Qur'an, Narrations, Medical sciences, Health
 • Fatemeh Purbarar, Tahereh Yaghubi * Pages 59-68
  Background and aim

  Women play a fundamental role in the family and should have a high degree of flexibility and resilience in life issues and difficulties, and considering that the spiritual dimension is very important in the lives of people, the aim of this study was to review the effect of spiritual therapy on women's resilience.

  Materials and methods

  For this review study, published sources were reviewed in Persian in the Magiran, SID, and Barakat databases and in English in the PubMed, Cochrane Library, Scopus, Google Scholar, and Embase databases. The keywords of spirituality, spirituality therapy, resilience and women were searched for in the period 2000 to 2021. Finally, of 144 articles searched, 9 articles related to the target were examined. The studies were divided into two groups according to the type of intervention. These two groups included individual and group spiritual therapies.

  Findings

  Studies conducted with women in crisis included 4 studies: a study of women in the Covid 19 pandemic, divorced women, women with drug-addicted spouses, and individuals whose family member was admitted to the intensive care unit. Another 4 studies investigated spiritual therapy in women suffering from certain diseases such as breast cancer, systemic lupus erythematosus, and multiple sclerosis. The results of the studies have shown that spiritual therapy increases resilience and improves attitudes and interpretation of illness and life.

  Conclusion

  In fact, spiritual therapy brings about inner peace and strengthens planning to achieve goals. Spirituality helps people to evaluate negative life events differently. As a result, spirituality creates a stronger sense of control, which in this way contributes to psychological adjustment. It is suggested that health care professionals and providers use this intervention to prepare educational packages to strengthen women's resilience in times of crisis and certain diseases such as cancer, systemic lupus erythematosus, and multiple sclerosis.

  Keywords: Spirituality, Spiritual therapy, Impact of spirituality, Resilience, Women
 • Seyyed Abdollah Mahmoodi, Mohsen Shamsi * Pages 69-81
  Background and aim

  Children are among the vulnerable groups in community health programs, and the infant mortality index is considered one of the most important socioeconomic indicators of communities. Therefore, the aim of the present study was to investigate children's health based on the recommendations and teachings of Islam.

  Materials and methods

  In this review study, a comprehensive review of Persian and English articles was performed using international databases such as Web of Science, Science Direct, PubMed, and Google Scholar. Moreover, English keywords such as Islamic Health, Women, Neonatal, Breastfeeding, and Child Health were searched individually and in combination as well as the Persian equivalents of the keywords were searched in Persian databases including SID, Irandoc, and Magiran. Inclusion criteria included review, clinical, experimental, cohort, and cross-sectional studies, as well as hypotheses generated in the area of children's health from the perspective of Islam, and exclusion criteria were repetition and lack of appropriateness of the text of the articles with the corresponding title.

  Findings

  From an Islamic perspective, concern for children's health is even related to the period before marriage and birth. Avoiding risky behaviors before marriage to form a healthy embryo, recommendations on healthy pregnancy and nutrition of the mother and its effects on the child, breastfeeding for two years, spacing between births, religious education of children, and observance of the rights and protection of children in the school of the Islamic religion, all this is effective in preserving the health of children, and today, many of these cases are listed in the guidelines of UNICEF and the World Health Organization.

  Conclusion

  The recommendations of the Islamic religion in the field of maintaining the health of children are very comprehensive and can be considered as a prerequisite for clinical trials, and if approved, they can be used to maintain children's health.

  Keywords: Children, Health, Breastfeeding, Islam, Rights of the child
 • Rahime Rouhanirad, MohammadHadi Yadollahpour, Mahbobeh Faramarzi * Pages 82-90
  Background and aim

  The holy Qur'an is the eternal miracle of the Prophet of Islam, and is a book that heals and calms the souls of people so that Qur'an transforms fatigue and restlessness into peace and cures pain. Familiarity with the Qur'an, both outwardly and inwardly, can have a great effect on the formation of people's personality. Knowing personality traits is the best way to deal with these adversities in the light of the familiarity with Qur'an.  The aim of this study was to investigate the relationship between familiarity with Qur'an and personality traits.

  Materials and methods

  The population of this descriptive-comparative study was all students of the Islamic Azad University of Sari. The study sample was 228 students, randomly selected. Research tools included familiarity with Qur'an questionnaire and Neuroticism-Extraversion-Openness (NEO) Personality inventory. Data were analyzed using descriptive statistics (frequency, mean, standard deviation, charts and tables) and inferential statistics (Pearson correlation and multiple regression).

  Findings

  Three variables of personality trait (agreeableness, openness to experience and extraversion) entered into the regression analysis equation could significantly predict the variable of familiarity with Qur'an, but this relationship was inverse with openness to experience and had no relationship with neurosis (another variable of personality trait).

  Conclusion

  There was a significant relationship between familiarity with Qur'an and personality traits.

  Keywords: Familiarity with Qur'an, Personality traits
 • Amin Hasanvand * Pages 91-98
  Background and aim

  According to international standards, health does not include only physical aspects, and according to this, the World Health Organization defines health as "a state in which a person is completely healthy mentally, physically and socially, and shows no signs of illness or suffering." Various studies have shown that the more religious beliefs people have, the less stress and mental disorders they have, and on the other hand, this adherence to religious beliefs plays an important role in reducing sexual deviations, depression and other mental problems.

  Materials and methods

  In the present review study, 51 articles from electronic databases or search engines such as PubMed, Google Scholar, and SID were reviewed.

  Findings

  Religious beliefs are one of the most important aspects of life to maintain and strengthen mental health, which are neglected can cause degeneration and widespread dangers in the health of society. Therefore, strengthening this dimension of life can play an effective role in maintaining peace, increasing the sense of self-respect and empowerment against problems and diseases, and on the other hand, it reduces psychological problems in people.

  Conclusion

  Considering the effective role of religious beliefs on the human personality dimension, it is possible to have a special coping style in facing diseases and nurturing healthy and Qur’anic people via using religious beliefs and planning.

  Keywords: Religious beliefs, Soul, Body
 • Bibi Zahra Hosseini *, Abolghasem Aasi Mozneb, MohammadHossein Fallah, Nemat Firoozi Pages 99-107
  Background and aim

   Understanding personality and explaining it scientifically describes human behaviors, helps people to prevent and treat many abnormal behaviors and mental disorders and leads people to mental health, which psychologists' opinion is the pursuit of achieving a high level of perfection. The aim of this study was to investigate the Qur'anic and narrative teachings and documents on the integrated monotheistic personality.

  Materials and methods

   This descriptive and qualitative study was documentary type based on library resources.

  Findings

   According to the holy Qur’an, man has two spiritual and material (soul and body) dimensions. The Holy Qur’an sees the perfection of man in the cultivation of both dimensions in a balanced manner that truly and completely satisfies man's nature by establishing the balance between body and soul. In this regard, a person who makes God the center of his life and has a monotheistic personality will achieve the balance of body and soul and integrity more quickly.

  Conclusion

   The present study has shown that faith in Almighty God creates peace in man and brings about a new understanding of the universe. This belief changes the perspective of man and turns him from a weak to a strong being. As a result, peace of mind reigns over human existence and he stands firmly against psychological problems and various injuries.

  Keywords: Qur’an, Narratives, Personality, Integrated personality, Monotheism
 • Fatemeh Gholampour Nagharchi * Pages 108-116
  Background and aim

   Children grow physically and mentally in the shadow of their parents' affection and education. One of the most important duties of parents is to take care of their children's health. As important as it is to pay attention to the physical health of children, it is equally important to pay attention to their mental health. One of the most important factors for children's mental health is parents who have sufficient health themselves. One of the most important dimensions of parents' health is their spiritual health. In this context, the current study investigated the effect of parents' spiritual health on children's mental health.

  Materials and methods

   This study was conducted using a descriptive-analytical method through a library study of scientific resources and articles published in reliable scientific databases such as Iran Medex, Magiran, SID as well as the Google Scholar search engine, verses of the Qur’an and related narratives.

  Findings

   The results indicated that the spiritual health of parents had a great effect on increasing the mental health of children.

  Conclusion

   Better mental health can be achieved in the shadow of mental health, and as children go through the stages of physical and mental development in the shadow of parenthood, parents who are spiritually healthy can raise children with better mental health. Consequently, the success of families in maintaining the mental health of their children is possible in the shadow of the spiritual health of the parents.

  Keywords: Spiritual health, Parental influence, Mental health, Children