فهرست مطالب

Journal of Plant Molecular Breeding
Volume:8 Issue: 2, Summer and Autumn 2020

 • تاریخ انتشار: 1401/05/25
 • تعداد عناوین: 7
|
 • داریوش تقوی، محمد مجیدی*، سعید ملائی، بهمن پناهی صفحات 1-9

  شیکونین یک نفتوکینون حاوی برخی ویژگیهای دارویی مهم است که در گیاه سنگدانه یافت میشود. روش های بیوتکنولوژیک فراوانی برای افزایش بهره وری تولید متابولیتهای ثانویه از طریق کشتهای درون شیشهای گیاهی پیشنهاد شده اند که الیسیتاسیون یکی از موثرترین استراتژیهای شناخته شده میباشد. به علاوه، شناخت عمیقتر مکانیسمها و عوامل موثر بر بیوسنتز شیکونین میتواند به طراحی سیستمهای تولید زیستی هوشمندانهتر و کارامدتر منجر گردد. بدین منظور، در مطالعه حاضر، بیان برخی از ژنهای مرتبط با مسیر بیوسنتز شیکونین از جمله PAL ،4CL ،HMGR ،GPPS و PGT در کشتهای درون شیشهای officinale Lithospermum در پاسخ به متیل جاسمونات در زمانهای مختلف، توسط تکنیک PCR time-real مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که متیل جاسمونات اثر معنی داری بر افزایش بیان ژنها در نمونه های تحریک شده در مقایسه با نمونه های شاهد داشت. به علاوه مشخص شد که ژنهای مورد مطالعه به طرز متفاوتی به متیل جاسمونات پاسخ میدهند، به طوری که بیشترین میزان افزایش در ژن PGT و کمترین مقدار در ژن GPPS مشاهده شد. حداکثر و حداقل سطوح رونوشتها در اغلب ژنها به ترتیب در زمانهای 4 و 96 ساعت پس از الیسیتاسیون به دست آمد. همچنین مشخص شد که ژنهای مسیر فنیلپروپانوییدی واکنش بهتری را در پاسخ به متیل جاسمونات در مقایسه با ژنهای مسیر ترپنوییدی از خود نشان میدهند. نتایج مطالعه حاضر، دانش ما را در مورد مسیرهای پیامرسانی الیسیتورها افزایش میدهد و ممکن است خصوصا برای افزایش تولید شیکونین در کشتهای سلولی گیاهی officinale. L مفید واقع شود.

  کلیدواژگان: سنگدانه، بیان ژن، شیکونین، متیل جاسمونات، PCR time-R
 • فریبا مرسلی آقاجری، رضا درویش زاده*، میترا رازی صفحات 10-20

  شوری یکی از مهمترین تنشهای غیرزنده است که بر رشد و نمو گیاهان تاثیر میگذارد. اثر سطوح مختلف کلریدسدیم (0 ،2 ، 4 ، 6 و 8 دسی زیمنس بر متر) بر فعالیت آنزیمی و غیرآنزیمی در ژنوتیپهای آفتابگردان دانه روغنی C64 و C68 در دو زمان (3 و 12 روز پس از اعمال تنش شوری) بررسی شد. فتوسنتز خالص، کلروفیل و پروتیینهای محلول با افزایش سطح شوری کاهش یافتند، اما محتوای پرولین و مالون دی آلدهید افزایش یافت. تغییرات میزان فتوسنتز خالص در دو ژنوتیپ مورد مطالعه در طول زمان متفاوت بود و از روند یکسانی پیروی نمیکند. در ژنوتیپ C86 ،سه روز بعد از تنش شوری کاهش میزان فتوسنتز در تمام سطوح شوری مورد مطالعه به ویژه سطوح شوری 2 ،4 و 6 دسی زیمنس بر متر در مقایسه با شاهد (0 دسی زیمنس بر متر) بسیار بالا بود، در حالی که 12 روز بعد از تنش شوری میزان فتوسنتز در سطوح شوری 2 و 4 دسی زیمنس بر متر به طور متوسط و در سطوح شوری بالا به طور شدید کاهش یافت. 12 روز بعد از تنش شوری (2 دسی زیمنس بر متر(بالاترین میزان پرولین36/31 %)مربوط به ژنوتیپ مقاوم و پایینترین میزان (72%/7)آن مربوط به ژنوتیپ حساس بود. مالون دی آلدهید قابل ملاحظه ای در هر دو ژنوتیپ مقاوم و حساس 12 روز پس از تنش مشاهده گردید، بالاترین مقدار آن (83 (%در سطح شوری 8 دسی زیمنس بر متر مشاهده شد. فعالیت کاتالاز و پراکسیداز آسکوربات با افزایش شدت شوری افزایش یافت. میزان افزایش فعالیت پراکسیداز گایاکول در ژنوتیپ C86 بیشتر از C64 بود. میزان کلروفیل a و کلروفیل کل در هر دو ژنوتیپ آفتابگردان تحت تنش شوری کاهش یافت. پایینترین میزان کلروفیل کل (6/8 %)در سطح شوری 8 دسی زیمنس بر متر و در لاین حساس (C64)مشاهده گردید. نتایج نشان داد که ژنوتیپهای C64 و C68 که از دو گروه هتروتیک شناسایی شده انتخاب شده بودند پاسخ فیزیولوژیکی متفاوتی به تنش شوری دارند و C68 نسبت به C64 تحمل بیشتری نسبت به تنش شوری دارد. بنابراین این ژنوتیپها میتوانند بالقوه به عنوان والدین تلاقی در برنامه های اصلاحی ارقام هیبرید مقاوم به شوری استفاده شوند.

  کلیدواژگان: آفتابگردان، تنش شوری، فتوسنتز خالص، فعالیت آنتی اکسیدانی، کلروفیل، مالون دی آلدهید
 • حمیدرضا صباغی، غلامرضا شریفی سیرچی*، پژمان آزادی، محمدحسین عظیمی صفحات 22-28

  میخک به عنوان یکی از مهمترین گلهای شاخه بریده جهان شناخته شده و تولید ارقام جدید در این گیاه صرفه اقتصادی بالایی دارد. امروزه با استفاده از تکنیکهای القای جهش در بسیاری از گونه ها ارقام جدید تولید شده است. در پژوهش حاضر به منظور تعیین بهترین ترکیب تنظیم کننده رشد جهت تولید کالوس و همچنین تعیین دوز بهینه پرتوتابی با اشعه گاما در ارقام میخک (Tabasco ،Mariposa، Eskimo ،Tabor ،Cameron و Nobless)طراحی و اجراء شد. در این پژوهش از محیط کشت MS و سطوح غلظتهای مختلف تنظیم (0.5,1mg/l) سطح دو در BA و(0,0.5,1,2,3 mg/l) سطح 5 در 2,4-D ،(0,0.5,1,2 mg/l) سطح درچهار NAA شامل رشد های کننده استفاده شد. پرتوتابی کالوس ریز نمونه برگی در هفته سوم پس از کشت، جهت تعیین دوز بهینه پرتو گاما در دوزهای0 ،15 ،25 ،35، 45 ،55 گری انجام شد. پس از پرتوتابی کالوسها به محیط باززایی منتقل شدند و پس از 21 روز تعداد کالوس های زنده در ارقام مختلف یادداشت شد. آنالیز داده ها و رسم نمودار توسط نرم افزار اکسل انجام و با توجه به نتایج، میزان پرتویی که سبب مرگ 50 درصد از کالوسها شد، به عنوان دوز بهینه جهت آزمایشات بعدی انتخاب شد. نتایج نشان داد تمامی اثرات اصلی و اثرات متقابل در مورد هر دو صفت درصد کالوسزایی و حجم کالوس در سطح احتمال 1 درصد معنی دار بود. گروه بندی میانگینها با استفاده از آزمون چند دامنه ای دانکن انجام شد و بیشترین میزان تولید کالوس در رقم اسکیمو با میانگین کلی 73 درصدمشاهده شد. به طور کلی نتایج نشان داد که بهترین ترکیب تنظیم کننده جهت کالوسزایی در ارقام میخک l/mg 5.0 BA, l/2mg D-4,2 می باشد. همچنین در ریزنمونه های کالوس ارقام میخک به طور میانگین دوز 25 گری در تمامی ارقام نتیجه مطلوبی به همراه داشت.

  کلیدواژگان: القای کالوس، میخک، تنظیم کننده های رشد گیاه، جهش زایی این ویترو، اصلاح موتاسیونی
 • مصطفی زیبانژادیان، بابک پاکدامن سردرود*، هنگامه طاهری، محمد فرخاری صفحات 29-37

  در شرایط گرمایش جهانی، کاهش عملکرد گوجه فرنگی به دلیل آفات و بیماریهای قارچی مانند پژمردگی فوزاریومی انتظار میرود. استفاده از مهارگرهای زیستی کارآمد در کنترل هر دو گروه آفات و بیماریها از دیدگاه زیست محیطی و اقتصادی منطقی میباشد. در این پژوهش، تاثیر thuringiensis Bacillus در پیش انگیزی (Priming) پایستگی گوجه فرنگی در برابر پژمردگی فوزاریومی ناشی از قارچ (Fol (lycopersici. sp. f oxysporum Fusarium بررسی شده است. پیشانگیزی گیاهچه های گوجه فرنگی رقم فلات سی. اچ. با Bt در مرحله 4 تا 5 برگی انجام شد و نمونه های برگ 3 ،18 ،24 ،48 و 72 ساعت پس از تیمار با Fol ارزیابی شدند. میزان پراکسیدهیدروژن (H2O2)و تغییرات رونویسی نسبی ژنهای آنزیمهای آنتیاکسیدانی مانند سوپراکسید دیسموتاز SOD ،کاتالاز CAT ،و گلوتاتیون S-ترانسفراز GST با روش PCR-qRT ارزیابی گردید. هیچ تغییر معنی داری در رونویسی نسبی ژن CAT مشاهده نشد. رونویسی نسبی ژنهای SOD ،و GST در گیاهان تیمار شده در مقایسه با گیاهان شاهد با گذشت زمان افزایش یافت. بیشترین میزان تغییر در رونویسی نسبی SOD در 18 و 24 ساعت پس از تیمار و در GST در 18 و 72 ساعت پس از تیمار مشاهده شد. افزایش رونویسی ژنهای آنتی اکسیدانی با کاهش مقدار H2O2 در بافت گیاه پیش انگیخته با Bt همخوانی داشت. این نتایج با کارآمدی Bt در انگیزش پایستگی سیستمیک گوجه فرنگی در برابر قارچ lycopersici. sp. f oxysporum. F همخوانی دارند.

  کلیدواژگان: کنترل زیستی، کاتالاز، PCR-qRT، تنش، پژمردگی
 • ابوالفضل مازندرانی، سعید نواب پور*، احد یامچی صفحات 38-49

  منبع اصلی پروتیین و ریزمغذیها در دانه های گندم، برگ پرچم و تا حدی برگهای پایینی است. هنگامی که برگهای سالم به مرحله نهایی رشد یعنی پیری میرسند، مواد مغذی لازم را قبل از تخریب و مرگ بافت به حرکت در میآورند. این آزمایش در استان گلستان انجام شد و ارقام گندم مورد مطالعه شامل اقلید و آنتونیوس بودند. نمونه برداری از برگ پرچم، سایر برگها، ساقه و دانه در 7 مرحله گرده افشانی، 7 ،11 ،15 ،19 ،23 و 27 روز پس از گلدهی (DAA (انجام شد. میزان کلروفیل کل در رقم آنتونیوس هم در برگ پرچم و هم در سایر برگها بیشتر از رقم اقلید بود. بیان ژنهای B1-TaNAM و TaSAG12 که بهعنوان ژنهای سیگنالدهنده پیری در گندم شناسایی شده اند، نتایجی مطابق با نتایج محتوای کلروفیل در برگ نشان داد. افزایش بیان هر دو ژن پس از گرده افشانی در رقم اقلید زودتر از رقم آنتونیوس مشاهده شد و در اکثر مراحل بیان بالاتری داشت. با توجه به نتایج، تغییر غلظت مس، روی و آهن در رقم اقلیدس در همه اندامها بیشتر از آنتونیوس بود. همچنین با توجه به اهمیت مواد معدنی در سبد غذایی، می توان به این نکته اشاره کرد که رقم اقلیدس که در آن پیری برگ زودتر شروع می شود و مواد معدنی بیشتری در آن ذخیره می شود، می تواند دانه هایی با ارزش غذایی بالاتر نسبت به رقم آنتونیوس تولید کند.

  کلیدواژگان: گرده افشانی، مواد معدنی، انتقال مجدد، پیری، گندم
 • سید حمیدرضا هاشمی پطرودی*، اسماعیل بخشنده صفحات 50-60

  بذر کنجد (.L indicum Sesamum)یک منبع غنی از روغن و پروتیین است که میتواند برای پخت و پز یا منبع اولیه برای برخی کاربردهای صنعتی استفاده شود. جوانه زنی بذر مهمترین مرحله چرخه زندگی یک گیاه است که به طور قابل ملاحظهای تحت تاثیر تنشهای مختلف غیرزیستی قرار میگیرد. بنابراین، این مطالعه با هدف بررسی اثر عوامل محیطی مختلف (دماهای پایین، مطلوب و بالا، پتانسیل آب (ψ (و شوری) بر بیان هشت ژن از خانواده سوپراکسید دیسموتاز (دو SOD-Mn ،دو SOD-Zn/Cu و چهار SOD-Fe)در مرحله جوانه زنی کنجد به عنوان اولین گزارش انجام شد. نتایج نشان داد که تمامی تیمارهای مورد مطالعه به طور معنی داری بر خصوصیات جوانه زنی این گیاه تاثیرگذار بودند. به طورکلی، اثر منفی هر تنش بر جوانه زنی کنجد را میتوان به صورت ψ < تنش شوری > دمای بالا > دمای پایین رتبه بندی کرد، که نشاندهنده تاثیر منفی بیشتر ψ نسبت به تنشهای شوری و دما بر جوانهزنی کنجد میباشد. همبستگی بالا بین کاهش (نسبت به دمای بهینه) در پارامترهای جوانهزنی و کاهش بیان ژنهای SiSOD در شرایط مختلف تنش مشاهده شد. نتایج نشان داد الگو بیان هر یک از ژنهای SiSODs در یک تنش خاص تقریبا مشابه بود در حالیکه الگوی بیان متفاوتی را در تنشهای مختلف (بیان تنش-اختصاصی) نشان دادند. یافته های این مطالعه میتواند منجر به درک بهتر نقش ژن SOD در سایر گیاهان و مکانیسمهای دخیل در پاسخهای تنش گیاهان، به ویژه در مراحل اولیه رشد آنها شود.

  کلیدواژگان: تنش شوری و خشکی، جوانهزنی بذر، کنجد، بررسی گستره ژنومی
|
 • Dariush Taghavi, Mohammad Majidi *, Saeed Mollaei, Bahman Panahi Pages 1-9

  Shikonin is a naphthoquinone with some important medicinal properties and is found in gromwell plant. There are so many biotechnological approaches proposed for the productivity enhancement, and elicitation is recognized as one of the most effective strategies for increasing the production of secondary metabolites in plant in vitro cultures. Moreover, a deeper understanding of the mechanisms and factors affecting shikonin biosynthesis can led to the design of more intelligent and efficient biological production systems. To this aim, in the present study, the expression of some genes related to the shikonin biosynthetic pathway including PAL, 4CL, HMGR, GPPS and PGT in in vitro cultures of Lithospermum officinale in response to methyl jasmonate (MJ) at different times, were investigated by real-time PCR. The results showed that MJ had a significant effect on increasing gene expression levels in elicited samples compared to control samples. Additionally, we found that the studied genes respond to MJ with different pattern, in which the highest increase in gene expression level was observed for PGT while the lowest increase was observed for GPPS. Maximum and minimum transcript levels were obtained in most genes at 4 and 96 h post-elicitation, respectively. It was also found that phenylpropanoid pathway genes respond better to MJ than terpenoid pathway genes. The results of the present study would increase our knowledge about elicitor signal transduction pathways, and may be particularly useful for enhancement of shikonin production in plant cell cultures of L. officinale.

  Keywords: Gromwell, Gene expression, Shikonin, Methyl jasmonate, Real-time PCR
 • Fariba Morsali Aghajari, Reza Darvishzadeh *, Mitra Razi Pages 10-20

  Salinity is one of the most important non-biological stresses that affect plant growth and development. Effect of different levels of NaCl (0, 2, 4, 6 and 8 dS/m) were investigated on enzymatic and non-enzymatic activities in C64 and C68 oilseed sunflower genotypes at two times; 3 and 12 days after salinity stress application. Net photosynthesis rate, chlorophyll content and soluble proteins amount decreased by increasing salinity level but proline and malondialdehyde (MDA) contents increased. However, the changes in net photosynthesis in the two studied genotypes was different across time and do not follow statistically the same trend line. In genotype C86, the reduction of photosynthesis rate at all studied salinity levels was very high compared to normal condition (0 dS/m) after 3 days; especially at salinity levels of 2, 4 and 6 dS/m, while 12 days later, the decrease of photosynthesis rate was moderate at salinity levels of 2 and 4 dS/m but severe at 6 and 8 dS/m salinity levels. The highest amount of proline (31.36%) related to tolerant genotype and the lowest amount (7.72%) related to susceptible one was measured 12 days after 2 dS/m salt stress treatment. Considerable MDA was observed in both tolerant and sensitive genotypes 12 days post salt stress application; the highest amount (83%) was observed at 8 dS/m treatment. Catalase and ascorbate peroxidase activity increased with increasing salt intensity. The rate of increase in guaiacol peroxidase activity was higher in C86 genotype than C64. Chlorophyll a and total chlorophyll contents decreased in both sunflower genotypes under salinity stress. The lowest amount of total chlorophyll (8.6%) was observed in the salinity level of 8 dS/m in the sensitive line (C64). Results revealed the C64 and C68 selected genotypes from two our identified sunflower heterotic groups have different physiological response to salinity stress and C68 is more tolerant to salt stress than C64. So, they can be potentially used as parents in sunflower breeding programs to produce salt stress tolerant hybrids.

  Keywords: Antioxidant Activity, Chlorophyll, malondialdehyde, Net photosynthesis, Salinity stress, sunflower
 • Hamidreza Sabaghi, Gholamreza Sharifi-Sirchi *, Pejman Azadi, Mohamad Hossein Azimi Pages 22-28

  The present study has been designed and executed to determine the best growth-regulating compound for callus induction as well as to specify the optimum dose of gamma irradiation in carnation cultivars (Tabasco, Nobless, Cameron, Tabor, Eskimo, and Mariposa). In this experiment, an MS culture medium was used to evaluate the various levels of growth regulator concentrations including NAA in four levels (0, 0.5, 1, and 2 mgl-1), 2,4-D in five levels (0, 0.5, 1, 2, and 3 mgl-1), and BA in two levels (0.5 and 1 mgl-1). Irradiating the callus of leaf explants was carried out three weeks after cultivation at 0, 15, 25, 35, 45, and 55-gray doses-to determine the optimum dose of gamma radiation. The analysis of data and illustration of graphs were carried out via Excel software and according to the obtained results, the radiation level that killed 50% of the calluses was selected as the optimum dose for further experiments. The results have indicated that all main effects and the interaction effects regarding the characteristics of callogenesis percentage and callus volume were significant at a probability level of 1%. Means were grouped using Duncan's multiple range test, revealing that the highest level of callus induction was in Eskimo cultivar with a 73% overall mean. Overall, the results indicate that 2 mgl-1 2,4-D, 0.5 mgl-1 BA is the best regulatory compound for callogenesis in carnation cultivars. Moreover, it was found that on average, the 25-gray dose leads to suitable results in the callus explants of all cultivars.

  Keywords: callus induction, carnation, PGRs, In vitro mutagenesis, Mutation breeding
 • Mostafa Zibanezhadian, Babak Pakdaman Sardrood *, Hengameh Taheri, Mohammad Farkhari Pages 29-37

  Under global warmth conditions, it is expected that tomato yield will reduce due to insect pests and fungal diseases such as fusarium wilt. Using of biological control agents is effective in the control of both groups as regard as an ecofriendly and economically rational practice. Here, Bacillus thuringiensis (Bt) was used to study its capability to prime tomato resistance against fusarium wilt caused by the fungus Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici (Fol). Priming of tomato cv. Falat C.H. seedlings was performed at 4-5 leaf stage and leaf samples were analyzed 3, 18, 24, 48 and 72 hours after fungal treatment (hat). The rate of hydrogen peroxide (H2O2) and changes in the relative transcription of the antioxidant enzyme genes such as superoxide dismutase (SOD), catalase (CAT), and glutathione S-transferase (GST) were evaluated using qRT-PCR. No significant change was observed in the relative transcription of the CAT gene. The relative transcription of SOD, and GST genes was increased with time in the treated plants compared to control plants. The highest rate of relative transcription of SOD was found at 18 and 24 hat, and for GST at 18 and 72 hat. The increment of genes transcripts was in agreement with the reduced level of H2O2 in Bt-primed plants. These results are in accordance with the effectiveness of Bt in the induction of tomato systemic resistance to the F. oxysporum f. sp. lycopersici.

  Keywords: Biocontrol, Catalase, qRT-PCR, Stress, wilt
 • Abolfazl Mazandarani, Saeid Navabpour *, Ahad Yamchi Pages 38-49

  The main source of protein and micronutrients in wheat grains is the flag leaf and to a lesser extent the lower leaves. As healthy leaves reach the final stage of growth, senescence, they remobilize the nutrients necessary before tissue destruction and death. This experiment was carried out in Golestan province, and the Wheat cultivars studied were included Euclide and Antonius. Sampling was carried out from flag leaf, other leaves, stem, and grain at 7 stages, Anthesis, 7, 11, 15, 19, 23, and 27 Day After Anthesis (DAA). The total chlorophyll content in the Antonius cultivar was higher in both flag leaf and other leaves than Euclide cultivar. The expression of TaNAM-B1 and TaSAG12 genes, which have been identified as signaling genes for senescence in wheat, showed results consistent with the results of chlorophyll content in leaves. Increased expression of both genes after anthesis was observed earlier in Euclide cultivar than the Antonius cultivar and had higher expression in most stages. In light of the results, the change in concentrations of Cu, Zn, and Fe in the Euclid cultivar was more in all organs than in Antonius one. Also, given the importance of minerals in the food basket, it can be noted that Euclid cultivar, in which leaf senescence begins earlier and more minerals are stored, can produce grains with higher nutritional value than Antonius cultivar.

  Keywords: Anthesis, Minerals, Remobilization, Senescence, Wheat
 • Seyedhamidreza Hashemipetroudi *, Esmail Bakhshandeh Pages 50-60

  Sesame (Sesamum indicum L.) seed is a rich source of oil and protein, which could be used for cooking or primary source for some industrial applications. Seed germination is the most fundamental stage of a plant’s life cycle, which is significantly influenced by various abiotic stresses. As a first report, the study attempted to evaluate the effect of environmental factors (i.e., low, optimum and high temperatures (T), water potential (ψ) and salinity) on eight superoxide dismutase (SOD) gene expressions (two Mn-SOD, two Cu/Zn-SOD and four Fe-SOD) during sesame germination. Results showed that all studied treatments remarkably influenced germination characteristics of sesame (P ≤ 0.05). In general, the negative impact of each stress on sesame germination could be ranked as ψ > salt stress > high T > low T, indicating that the germination was more influenced by ψ than salt stress and T. There was a strong association between the decrease in germination parameters (relative to the optimal T) and the decrease in SiSOD expression under various stresses. Our results discovered that the SiSODs expression patterns were stress-specific. However, when subjected to the same stress, the majority of SiSOD genes displayed similar expression patterns. The findings of this study could lead to a better understanding of SOD's role in other plants and the mechanisms involved in plants' stress responses, especially during their early stages of development.

  Keywords: Salinity, drought stresses, Seed Germination, Sesame, Superoxide dismutase, Genome-wide identification
 • Glomus mosseae symbiosis affects expression of stress-responsive genes in rice under water deficit conditions
  Arezoo Pourfarid, Ali Pakdin-Parizi *, Reza Ghorbani-Nasrabad, Heshmatollah Rahimian Pages 61-72
  Arbuscular mycorrhizal fungi (AMF) symbiosis could mitigate the adverse effects of abiotic stresses in various plants. The aim of this study was to investigate the effect of AMF-inoculation on expression of several stress-responsive genes in two rice cultivars under different water conditions. The seedlings of Tarom-Hashemi and Nemat rice cultivars were transplanted in soil with or without G. mosseae spores. At the tilling stage, the AMF-inoculated (+AMF) and AMF-uninoculated (−AMF) plants were subjected to flooded and water deficit conditions (70% field capacity (FC) and 50%FC). The genes expression was evaluated by qRT-PCR and reported relative to control (flooded, -AMF) plants. The results showed lower expression of osDREB2A in +AMF plants in comparison with –AMF plants under water deficient conditions. The expression of OsPIP1;2 was significantly increased in roots of +AMF to –AMF plants. But, the expression of this gene was decreased in shoots of +AMF and –AMF plants in comparison with control plants. The stress-responsive gene transcripts, OsPIP2;3, OsGH3-8, OsLTP, OsAOS2 and OsADC1 in +AMF rice cultivars was higher than -AMF plants at both water deficit conditions. Expression of OsP5CS in +AMF and –AMF plants was increased in comparison with control plants, though, their differences was not significant. In 70%FC, OsEXP15 gene expression of +AMF and –AMF root plants was increased in comparison with control plants. However, under 50%FC the gene expression was decreased and not changed in -AMF and +AMF plants, respectively. It seems AMF induced changes in rice genes expression may enhance tolerance to water deficit conditions.
  Keywords: Arbuscular Mycorrhizal Fungi, Aquaporin, Expansin, polyamine accumulation, qRT-PCR