فهرست مطالب

نشریه حسابداری ارزشی و رفتاری
سال هفتم شماره 13 (بهار و تابستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/06/31
 • تعداد عناوین: 12
|
 • جعفر باباجانی*، علی دلاور، فرخ برزیده، عبدالمجید صدیقی صفحات 1-35

  حسابرسی در یک بستر اجتماعی توسعه می یابد و تلقی ما از مشاغل به عنوان هویت اجتماعی به شدت ریشه در نظریه هویت در روان شناسی اجتماعی جامعه شناختی دارد. در میان برجسته ترین هویت های اجتماعی در جوامع امروزی، «هویت شغلی» مبنای مهمی برای تصور از خود، عزت نفس و انگیزش شخصی است. از طرفی جامعه شناسان مدت هاست اثر منزلت شغلی را در تعیین کلی جایگاه اجتماعی به رسمیت می شناسند. حرفه حسابرسی در ایران از سابقه دیرینه ای برخوردار است که زیر نظر جامعه حسابداران رسمی ایران فعالیت حرفه ای می نماید. در پژوهش حاضر بر اساس مصاحبه با 20 نفر از خبرگان حوزه حسابرسی در سال 1400 و بر اساس روش تحلیل تم، مولفه های موثر بر جایگاه اجتماعی حرفه حسابرسی در ایران شناسایی شده است. بر اساس یافته های پژوهش، مولفه های موثر بر جایگاه اجتماعی حرفه حسابرسی در ایران بر اساس، چهار تم اصلی، شامل کلیات(انگیز های فردی ورود به حرفه حسابرسی، ویژگی های حرفه حسابرسی و هویت اجتماعی حرفه حسابرسی)، ابعاد قشربندی اجتماعی حرفه حسابرسی در ایران (بعد اقتصادی، بعد سیاسی، بعد اجتماعی و بعدفرهنگی)، انتظارات و چالش های جایگاه اجتماعی حرفه حسابرسی در ایران (بحران هویت حرفه ای، چالش های حرفه حسابرسی، اهداف و انتظارات از حرفه حسابرسی از دیدگاه حسابرسان و سیر تاریخی حرفه حسابرسی) و نهایتا راهکارهای بهبود جایگاه اجتماعی حرفه حسابرسی در ایران (راهکارهای درون حرفه ای و اقدامات کلان) شناسایی شد. نتایج این پژوهش می تواند به گسترش ادبیات داخلی موضوع تحقیق کمک کند و همچنین جهت بهبود جایگاه اجتماعی حرفه حسابرسی و رفع چالش های موجود در حرفه حسابرسی  مورداستفاده جامعه حسابداران رسمی ایران و سازمان حسابرسی قرار گیرد.

  کلیدواژگان: حرفه حسابرسی، جایگاه اجتماعی، نظریه هویت اجتماعی، تحلیل تم
 • سهیلا شریف خفری، مهدی صفری گرایلی*، ابراهیم گیوکی، آذر مسلمی صفحات 36-75

  با تغییر رویه های سنتی به سمت رویه های مدیریت نوین، شیوه گزارشگری شرکت ها نیز به سمت شهروند شرکتی تغییر کرده است تا فراتر از استانداردها، تعهد و مسیولیت پذیری در قبال ذینفعان افزایش یابد. لذا در این پژوهش باهدف ایجاد توازن بین فشارهای ذینفعان با افشاء اطلاعات، بر موضوع توسعه گزارشگری شهروند شرکتی تمرکز شده است تا از این طریق سطح تقارن اطلاعاتی بیشتری بین شرکت ها با سهامداران ایجاد شود. این پژوهش از لحاظ رویکرد، یک تحقیق ترکیبی (کیفی و کمی) است. در بخش کیفی از طریق فراترکیب نسبت به تعیین ابعاد گزارشگری شهروند شرکتی اقدام شد. در بخشی کمی، نیز این مطالعه، از نوع پژوهش توصیفی است که از طریق معادلات ساختاری به دنیال بررسی تاثیر آنومی فشار اجتماعی بر گزارشگری شهروند شرکتی می باشد.  دوره زمانی پژوهش در بازه زمانی 1400-1401 است. مشارکت کنندگان در بخش کیفی 15 نفر از متخصصان و خبرگان رشته حسابداری در سطح دانشگاهی بودند که از طریق نمونه گیری هدفمند انتخاب شده اند و در بخش کمی 405 نفر از مدیران مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که از طریق نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند، مشارکت داشتند. نتایج پژوهش نشان می دهد، آنومی فشار اجتماعی بر گزارشگری شهروند شرکتی تاثیر مثبت و معناداری دارد. در واقع نتیجه کسب شده گویایی این واقعیت است که گزارشگری شهروند شرکتی در نتیجه هنجارهای شکل گرفته ناشی از آنومی فشار اجتماعی می تواند مجموعه ایی از اقدامات بشردوستانه؛ کمک های نیکوکارانه و اشکال دیگری از اقدامات انجام شده متعهدانه شرکت در برابر محیط اجتماعی و ذینفعان را در بر گیرد.

  کلیدواژگان: آنومی فشار اجتماعی، گزارشگری شهروند شرکتی، حفاظت از منافع ذینفعان
 • رضا زمانی، محمود لاری دشت بیاض*، رضا حصارزاده صفحات 76-116

  هماهنگی، انسجام و درگیری بین اعضای تیم به عنوان کیفیت تعاملات اجتماعی می توانند تاثیر به سزایی بر عملکرد تیمی داشته باشند. از این رو، هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر رهبری اخلاقی بر هماهنگی، انسجام و درگیری بین اعضای تیم حسابرسان مستقل است. در این راستا، داده های 181 نفر از کارکنان موسسات حسابرسی خصوصی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران در کلیه رده ها از طریق پرسش نامه در سال 1400-1401 جمع آوری و با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزیی و نرم افزارهای SPSS و SMART PLS تجزیه و تحلیل شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که رهبری اخلاقی مدیر و سرپرست تاثیر مثبت و معناداری بر هماهنگی و انسجام بین اعضای تیم حسابرسی دارد و باعث کاهش درگیری بین آنان می شود. یافته های پژوهش باعث بهبود درک ما از نقش رهبری اخلاقی به منظور بهبود عملکرد تیمی و به تبع کیفیت حسابرسی می شود که این موضوع کانون منحصر به فردی را جهت به کارگیری سیاست های راهبری و استخدامی موسسات حسابرسی و مبنایی را برای مشخص کردن معیارهای کیفیت حسابرسی برای نهادهای قانون گذاری (به عنوان نمونه، جامعه حسابداران رسمی ایران) فراهم می کند.

  کلیدواژگان: رهبری اخلاقی، هماهنگی، انسجام و درگیری تیم، حسابرسی
 • غلامحسین مهدوی*، رضا بهمنی، نویدرضا نمازی صفحات 117-153

  این پژوهش به دنبال بررسی تاثیر دین‏داری و تعهد حرفه ‏ای بر کیفیت حسابرسی است. هم چنین، نقش تعدیلی رفتار ناکارآمد حسابرس نیز بر این رابطه بررسی می شود. جامعه آماری پژوهش را کلیه حسابرسان شاغل در حرفه حسابرسی را تشکیل می ‏دهد. داده‏ های مورد نیاز با استفاده از پرسش‏نامه تکمیل‏ شده به‏ وسیله 385 نفر از کارکنان موسسه‏ های حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران در سال 1400 جمع‏ آوری شد و با استفاده از روش‏های آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون‏ خطی چندگانه به کمک نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج آزمون فرضیه ‏های پژوهش نشان می دهد که دین‏داری و تعهد حرفه‏ای تاثیر مثبت و معنی ‏داری بر کیفیت حسابرسی دارد. بنابراین، هر چه حسابرس پایبندی بیشتری به دین داری و هم چنین تعهد حرفه ای بالاتری داشته باشد، حسابرسی انجام شده کیفیت بالاتری خواهد داشت. هم چنین، رفتار ناکارآمد حسابرس تاثیر منفی و معنی‏ داری بر کیفیت حسابرسی دارد. کاهش رفتار ناکارآمد حسابرس، نیز منجر به افزایش کیفیت حسابرسی می شود. دیگر یافته پژوهش این بود که دینداری و تعهد حرفه ای بر رفتار ناکارآمد حسابرس تاثیر ندارد، از این رو، رفتار ناکارآمد حسابرس بر رابطه بین دین‏داری و تعهد حرفه ‏ای با کیفیت حسابرسی نقش میانجی‏گری را ندارد. بنابراین، حسابرس متعهد، رفتار ناکارآمد را از خود نشان نخواهد داد. با افزایش دین‏داری و تعهد حرفه ‏ای، کیفیت حسابرسی افزایش می‏یابد.

  کلیدواژگان: تعهد حرفه ای، دین داری، رفتار ناکارآمد حسابرس و کیفیت حسابرسی
 • حسین فخاری*، مهران فضل الله پور نقارچی صفحات 154-199

  سرمایه روانشناختی مجموعه خصیصه های فردی است که می تواند بر عملکرد فردی و سازمانی (جمعی) موثر باشد. این تاثیر از طریق ایجاد انگیزه پیشرفت و تلاش تحقق می یابد. بررسی چگونگی این تاثیر در حرفه حسابرسی به دلیل با اهمیت بودن نتایج حسابرسی می تواند مهم تلقی شود. بر همین اساس هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر ویژگی سرمایه روانشناختی بر انگیزه پیشرفت، قضاوت حسابرسان و عملکرد موسسه های حسابرسی است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی است، که در آن از روش نمونه گیری غیراحتمالی نمونه های در دسترس استفاده شده است. داده های این پژوهش از طریق  توزیع پرسشنامه بین اعضای جامعه حسابداران رسمی شاغل در 112 موسسه عضو جامعه حسابداران رسمی ایران در سال1399 بوده و تجزیه وتحلیل نهایی داده ها براساس86 پرسشنامه دریافت شده به روش معادلات ساختاری انجام  شده است. که کفایت نمونه گیری از طریق شاخص کایزر و همکاران بررسی شده است. یافته ها نشان می دهد که افزایش سرمایه روانشناختی منجر به افزایش انگیزه پیشرفت و بهبود قضاوت حسابرسان شده و همچنین در نهایت منجر به بهبود عملکرد موسسات حسابرسی می شود. این یافته ها می تواند برای موسسات حسابرسی و سیاست گذاران آن از جهت انجام پیش ارزیابی های سرمایه روانشناختی در جذب نیروی انسانی و همچنین تقویت بنیان های سرمایه روانشناختی موثر بوده و موجب ارتقای نیروی انسانی، بهبود عملکرد موسسات و درنهایت کارایی و اثربخشی کارحسابرسی شود.

  کلیدواژگان: سرمایه روان شناختی، انگیزه پیشرفت، قضاوت حسابرسان، عملکرد موسسه های حسابرسی
 • دنیا ملکی، بهمن بنی مهد*، حمیدرضا وکیلی فرد صفحات 200-223

  رعایت اخلاق در حرفه حسابرسی، از اهمیت بسیاری برخوردار است. رفتار اخلاقی به عنوان یک رفتار اجتماعی به نگرش و جهت گیری های اجتماعی افراد جامعه وابسته است. یکی از این جهت گیری ها، جهت گیری سلطه اجتماعی است. بنابراین،  هدف این مقاله  مطالعه ارتباط میان سلطه اجتماعی و بی تفاوتی اخلاقی در حرفه حسابرسی است. این پژوهش، از نوع پژوهش های پیمایشی بوده و نمونه آماری پژوهش شامل 229 نفر از حسابرسان شاغل در سازمان حسابرسی و موسسات خصوصی حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی که با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده اند. اطلاعات مورد نیاز پژوهش حاضر از طریق تکمیل پرسشنامه در سال 1401 گردآوری شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که بی تفاوتی اخلاقی و سلطه اجتماعی میان زنان و مردان، حسابرسان سازمان حسابرسی و موسسات خصوصی حسابرسی و همچنین میان حسابرسان با سطوح مختلف تحصیلی تفاوت معنی داری با هم ندارند. هم چنین شواهد پژوهش تایید می نماید که رابطه ای مثبت و معنی دار میان سلطه اجتماعی و بی تفاوتی اخلاقی حسابرسان وجود دارد. جنسیت، تجربه کاری، تحصیلات و محل اشتغال حسابرس رابطه معنی داری با بی تفاوتی اخلاقی ندارد. نتایج این پژوهش می تواند سیاست گذاران حرفه حسابرسی را از سطح بی تفاوتی اخلاقی و سلطه اجتماعی حسابرسان و هم چنین  ارتباط میان این دو متغیر ، آگاه نماید.

  کلیدواژگان: سلطه اجتماعی، بی تفاوتی اخلاقی، حسابرسان و حرفه حسابرسی
 • حمید خاوری، علی اکبر فرزین فر*، حسین جباری، رحمان ساعدی صفحات 224-255

  اصول نظری پیچیده و در حال تغییر و نیاز به استفاده از دقیق ترین استاندارد ها، فشار سنگینی بر حسابرسان ایجاد می کند. ازآنجا که تاکنون مدل جامعی برای مدیریت استرس حسابرسان ارایه نشده است، هدف این پژوهش ارایه الگوی مدیریت استرس حسابرسان در موسسات حسابرسی کشور می باشد. در این راستا مدیریت استرس حسابرسان و کنترل آن در جهت ارتقا مزایای فردی و سازمانی حایز اهمیت هست. در این پژوهش با استفاده از رویکرد فراترکیب 187 پژوهش منتشر شده در مجلات داخلی و خارجی در بازه زمانی 1389 تا 1401 شمسی و 2002 تا 2022 میلادی بررسی و 98 پژوهش انتخاب شده است. سپس با تحلیل محتوای این پژوهش ها، کدهای مربوطه استخراج و میزان اهمیت و اولویت هر یک با استفاده از تکنیک آنتروپی شانون تعیین شده است. بر اساس رویکرد این پژوهش، 3 مقوله، 48 مفهوم و 95 کد استخراج گردید. تردید حرفه ای، ابهامات نقش و تعارض منافع در بخش عوامل علی؛ ذهن آگاه، فنون تناسب شغل با شاغل و حمایت سازمانی ادراک شده در بخش راهبردها؛ ارتقا کیفیت گزارشات، قضاوت بدون سوگیری و کاهش قصور حسابرسی در بخش پیامدها بیشترین ضریب اهمیت را به دست آوردند. این پژوهش با بررسی عوامل علی و راهبردها و پیامدهای مدیریت استرس حسابرسان، چشم انداز جدیدی در بررسی عوامل تاثیرگذار در مدیریت استرس حسابرسان در اختیار استفاده کنندگان نتایج پژوهش قرار می دهد.

  کلیدواژگان: استرس حسابرسان، رویکرد فراترکیب، موسسات حسابرسی
 • امین الله توسلی، رضا ستوده*، حبیب پیری صفحات 256-297

  اخلاق، لازمه یک جامعه سالم است. هرحرفه ای باید رهنمود های اخلاقی متناسب داشته باشد و دیوان محاسبات نیز نیازمند اصول اخلاق حرفه ای می باشد. تا کنون مدل اخلاقی متناسب با این سازمان ارایه نگردیده، لذا هدف این پژوهش طراحی و اعتبار سنجی مدل چند بعدی ارایه شده برای اخلاق حرفه ای سازمان دیوان محاسبات کشور می باشد. این تحقیق یک تحقیق کیفی و از نوع اکتشافی می باشد. اجزای مدل بر اساس تحلیل محتوای نوشتار علمی (مقاله ها و پایان نامه های منتشر شده در زمینه اخلاق حرفه ای در ایران و آیین رفتار حرفه ای سازمان ها) و مصاحبه با 22 نفر از اعضای هیات علمی دارای سابقه شغلی در سازمان های دولتی، مدیران میانی سازمان دیوان محاسبات و مدیران شاغل در سازمان حسابرسی که به روش هدفمند انتخاب شده اند، استخراج و مدل تحقیق ارایه شده است. آنگاه با استفاده از روش تحلیل عاملی و نرم افزار پی-ال-اس مدل مذکور اعتبار سنجی گردیده است.  طبق یافته های تحقیق، مدل چند بعدی اخلاق حرفه ای سازمان دیوان محاسبات کشور دارای 6 بعد ، 11 مولفه و 148 شاخص می باشد. ابعاد و مولفه های مدل اخلاق حرفه ای سازمان دیوان محاسبات عبارتند از اخلاق معنوی (مولفه دینی)، اخلاق فردی (ارزشی و رفتاری)، اخلاق اجتماعی (فرهنگی و مسیولیت انسانی)، اخلاق سازمانی (درون سازمانی و بیرون سازمانی)، اخلاق قانونی (قوانین دیوان محاسبات و سایر قوانین)، اخلاق زیست محیطی (پایداری و رعایت حقوق بین نسلی). مقادیر بارهای عاملی، تی-ولیو و شاخص استون گیسلر تایید کننده اعتبار و کیفیت مناسب مدل است.  این سازمان تحت تاثیر مستقیم ارزش های اخلاقی و فرهنگی است و عدم رعایت اخلاق موجب تضعیف انجام رسالت سازمان می شود، در نتیجه مدل چند بعدی اخلاق حرفه ای از طریق جلب توجه سازمان به مسایل اخلاقی  به پیشگیری از رفتارهای ناکارآمد کارکنان منجر می شود.

  کلیدواژگان: اخلاق حرفه ای، دیوان محاسبات، اخلاق سازمانی، اخلاق احتماعی
 • سمیرا کمالی، رسول کرمی*، خاطره کارگرپور صفحات 298-334

  تاثیر رفتار و ویژگی های روان شناختی حسابداران بر عملکرد آنان باعث شده است این حوزه مورد توجه پژوهشگران واقع شود. این پژوهش با هدف طراحی مدل ساختاری رابطه خودکارآمدی و عملکرد شغلی با نقش میانجیگری سرسختی ذهنی حسابداران انجام شده است. پژوهش حاضر یک پژوهش کمی کاربردی از نوع همبستگی است که به روش معادلات ساختاری انجام شده است. در این پژوهش از بین 350 نفر حسابدار شاغل ادارات مستقر در سطح منطقه آزاد اروند در سال 1400 به روش نمونه گیری تصادفی ساده، 200 نفر به عنوان نمونه انتخاب و پرسشنامه پژوهش را پاسخ داده اند. نتایج این پژوهش نشان می دهد خودکارآمدی بر عملکرد شغلی تاثیر مثبتی دارد. در کنار آن خودکار آمدی بر سرسختی ذهنی تاثیر مثبتی دارد. همچنین در این پژوهش نتایج نشان می دهد سرسختی ذهنی بر عملکرد شغلی حسابداران تاثیر مثبتی دارد. همچنین نتایج این پژوهش حاکی از آن است که خودکارآمدی از طریق سرسختی ذهنی بر عملکرد شغلی حسابداران تاثیر مثبت دارد. بنابراین توجه به متغیرهای مثبت روان شناختی خودکارآمدی و سرسختی ذهنی حسابداران ادارات منطقه آزاد اروند می تواند باعث بروز پاسخ های رفتاری مثبت و کاهش فشار روانی در آنها شده و در نتیجه کیفیت کار و عملکرد آنها بهبود یابد. زیرا، این عوامل احساس مفید بودن و ارزشمندی را در آنها افزایش می دهد و از این طریق کار فعلی را بهتر انجام می دهند و سلامت سیستم حسابداری افزایش می یابد.

  کلیدواژگان: خودکارآمدی، عملکرد شغلی، سرسختی ذهنی حسابداران، حسابداری رفتاری
 • رضوان حجازی، کاظم نحاس* صفحات 335-360

  این مطالعه موردی در جهت رعایت شاخص‏ مهارت فردی استانداردهای بین المللی آموزش حسابداری، به بررسی تاثیر انگیزش طبق مدل کلر(شامل چهار وجه توجه، ارتباط، اعتماد و رضایت) بر یادگیری دانشجویان حسابداری میانه 2 پرداخته و از روش پیش‏آزمون و پس‏آزمون جهت جمع ‏آوری داده‏ها و از تجزیه و تحلیل کوواریانس (آنکوا) برای آزمون داده‏ ها استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمامی دانشجویان حسابداری میانه 2 موسسه آموزش عالی زند شیراز در نیم سال دوم تحصیلی 98-1397 است و نمونه مورد مطالعه بر اساس جامعه در دسترس انتخاب و شامل دو گروه حسابداری میانه 2 جمعا 64 نفر (32 نفر گروه آزمون و 32 نفر گروه کنترل) و نمره پایان ترم دانشجویان به عنوان شاخص یادگیری آنان در نظر گرفته شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که افزایش معناداری در میزان یادگیری (نمرات پس‏ آزمون) در گروه‏ آزمون (آموزش در محیط انگیزشی کلر) نسبت به گروه کنترل (آموزش به روش سنتی) وجود دارد. لذا آموزش با استفاده از الگوی انگیزشی کلر که با شاخص مهارت‏های فردی طبق استانداردهای بین‏المللی آموزش مطابقت دارد، یک ابزار مناسب جهت ارتقای یادگیری مفاهیم حسابداری است.

  کلیدواژگان: انگیزش، یادگیری، حسابداری، کلر
 • منصور سرفراز، غلامحسین اسدی، رافیک باغومیان*، حمیده اثنی عشری صفحات 361-398

  پژوهش حاضر با هدف بررسی گزارشگری اقدام های مسیولیت اجتماعی شرکت های دارویی در مواجهه با ویروس کرونا انجام شده است، بدین منظور با استفاده از روش تحلیل محتوا طی بازه زمانی اسفند 1398 الی مهر 1400به بررسی گزارش های شرکت های دارویی در این زمینه پرداخته شد. جامعه آماری پژوهش شامل 38 شرکت دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که با پالایش جامعه مذکور با استفاده از روش حذفی سیستماتیک، تعداد 29 شرکت انتخاب شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد گزارشگری اقدام های مسیولیت اجتماعی شرکت های دارویی در مواجهه با ویروس کرونا بر افشای اقدام های مرتبط با بعد کارکنان متمرکز بوده است. همچنین بیشتر گزارش های منتشرشده در این زمینه به صورت گذشته نگر، با محتوای کیفی، به صورت متنی و از طریق سامانه کدال انجام شده است. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش نیز اگرچه حاکی از نبود تفاوت معنادار بین افشای اطلاعات ابعاد مختلف اقدام های مسیولیت اجتماعی شرکت های دارویی (ابعاد جامعه، کارکنان و اقتصادی) در مواجهه با ویروس کرونا است اما، تفاوت معناداری در افشای اطلاعات مذکور بین افق های زمانی مختلف، بین معیارهای اندازه گیری متفاوت، بین نحوه افشای مختلف و بین محل افشای مختلف وجود دارد. نتایج پژوهش می تواند به نهادهای نظارتی در زمینه شناسایی نقاط ضعف و قوت موجود در گزارشگری اقدام های مسیولیت اجتماعی شرکت های دارویی در مواجهه با ویروس کرونا یاری رساند.

  کلیدواژگان: مسئولیت اجتماعی شرکت، ویروس کرونا، گزارشگری، شرکت های دارویی
 • حسن فرج زاده دهکردی*، یگانه فغفورمغربی صفحات 399-429

  تصمیمات سرمایه گذای، بر تخصیص منابع در بازار سرمایه تاثیرگذار است و در نتیجه، کسب شناخت از ساز و کار و عوامل اثرگذار بر قضاوت و تصمیم گیری ، اهمیت دارد. پژوهش حاضر، در گام نخست، تصویری یکپارچه از نظریه‎ها و دیدگاه‎ های مرتبط با کاربرد روان‎شناسی شناختی در حوزه قصاوت و تصمیم‎گیری فراهم می‎آورد. در گام دوم پژوهش، با استفاده از روش تحلیل تم، عوامل روان‎شناختی موثر بر کیفیت قضاوت و تصمیم گیری سرمایه گذاری، در 40 مطالعه انجام شده طی سال‎های 2006 الی 2022، بررسی شده‎است. نتایج این پژوهش نشان می‎دهد که تم‎های اصلی مرتبط با کیفیت قضاوت و تصمیم‎گیری سرمایه‎گذاری با اتکا بر نظریه ‎های روان‎شناختی عبارتند از: 1) استفاده از اطلاعات کیفی (روایی) علاوه بر اطلاعات کمی جهت انتقال اطلاعات، 2) سیر تاریخی تیوری های مرتبط با قضاوت و تصمیم گیری، 3) عوامل موثر در ایجاد تفاوت در کیفیت قضاوت و تصمیم گیری، 4) تاثیر احساسات و عواطف ضمنی و یکپارچه بر قضاوت و تصمیم گیری و 5) پیامدها (فواید توجه به عوامل اثرگذار بر کیفیت قضاوت و تصمیم گیری). همچنین، نتایج پژوهش حاضر بیان‎گر این است که کیفیت قضاوت و تصمیمات سرمایه گذاری از تعامل عوامل مرتبط با شخص، نوع فعالیت و محیط تاثیر می‎گیرد. توجه به این عوامل جهت تبیین رفتار و قضاوت سرمایه‎گذاری، می تواند مفید واقع شود.

  کلیدواژگان: تئوری‎های روان‎شناسی شناختی، کیفیت قضاوت و تصمیم‎گیری، تحلیل تم
|
 • Jafar Babajani*, Ali Delavar, Farokh Barzideh, Abdolmajid Sedighi Pages 1-35

  Auditing develops within a social context. Our treatment of occupations as social identities draws heavily from identity theory in sociological social psychology. Among the most salient of social identities, occupational identities are an important basis for self-image, self-esteem, and personal motivation. Sociologists have long recognised the important role of occupation-induced status (or occupational prestige) in the overall determination of social status. This profession has a long history in Iran. In this research, we have tried to use data collected from interviews with 20 auditor's expert in 2021 and to use thematic analysis method, Components Effective on auditing professions’ social status in Iran have been identified.According to the results, components effective on auditing professions’ social status in Iran included four main themes known as generalities(Individual motivations for entering the auditing profession, characteristics of the auditing profession and social identity of the auditing profession), Dimensions of social stratification(Economic dimension, political dimension, social dimension, cultural dimension), expectations and challenges(Professional identity crisis, challenges of auditing profession, goals and expectations professional audit, historical trends of the auditing profession) and solutions improvement(Intra-professional, Macro actions). The results of this research can help to expand the internal literature of the research subject. Also, the Iranian Association of Certified Public Accountants and the auditorganization can use the results of this research to improve the social status of the auditing profession and reduce the challenges in the auditing profession.

  Keywords: Auditing profession, Social status, Social identity theory, Thematic Analysis
 • Soheila Sharif Khafri, Mehdi Safari Gerayli*, Ebrahim Givaki, Azar Moslemi Pages 36-75

  With the change of traditional procedures towards modern management procedures, the reporting style of companies has also changed towards corporate citizen. This we increase commitment and responsibility towards stakeholders beyond the standards. The focus of this research is the development of corporate citizen reporting with the aim of creating a balance between the pressures of the stakeholders for information disclosure. This research is both qualitative and quantitative. In the qualitative part, the dimensions of corporate citizen reporting were determined through meta-composition. In the quantitative part, this study is also a descriptive research that aims to investigate the effect of anomie of social pressure on corporate citizen reporting through structural equations. Research is being conducted between 2021-2022. The participants in the qualitative section were 15 university-level accounting professionals. They were selected through purposive sampling. In the quantitative section, 405 financial managers of TSE were selected through simple random sampling. The results show that the social pressure anomie has a positive and significant effect on corporate citizen reporting. In fact, the result is a reflection of the fact that corporate citizen reporting as a result of the norms formed by the anomie of social pressure can be a set of humanitarian actions; Charitable contributions and other forms of committed actions of the company towards the social environment and stakeholders

  Keywords: Social Pressure Anomie, Corporate Citizen Reporting, Investor Protection
 • Reza Zamani, Mahmoud Lari Dashtbayaz*, Reza Hesarzadeh Pages 76-116

  Coordination, cohesion and conflict between team members as the quality of social interactions can have a significant impact on team performance. Therefore, the purpose of the present study is to investigate the effect of ethical leadership on coordination, cohesion and conflict between members of the independent auditors team. In this regard, the data of 181 employees of private auditing institutions, members of the Certified Public Accountants Society of Iran, were collected through questionnaires in 2021-2022 and analyzed using structural equation modeling with partial least squares approach and SPSS and SMART PLS software. The results of the research show that the ethical leadership of the manager and supervisor has a positive and significant effect on the coordination and coherence between the members of the audit team and reduces the conflict between them. The findings of the research improve our understanding of the role of ethical leadership in order to improve team performance and consequently audit quality, which makes this issue a unique focus for applying the management and employment policies of audit institutions and a basis for specifying audit quality criteria for legislative institutions. (for example, the society of official accountants of Iran) provides.

  Keywords: Ethical Leadership, Coordination, Cohesion, Conflict of the team, audit
 • Gholamhossein Mahdavi*, Reza Bahmani, Navid Reza Namazi Pages 117-153

  This study investigates the effect of religiosity and professional commitment on audit quality. Also, the moderating role of the auditor's dysfunctional behavior is examined in this regard. This research is an applied research in terms of purpose and falls into the category of survey-descriptive research as well as quantitative studies. The statistical population of the study consists of all auditors working in the field of auditing. The required data were collected using a questionnaire completed by 385 employees of auditing firms members of the Iranian Certified Public Accountants in 2021 and using statistical methods Pearson correlation coefficient and linear regressions. Multiple regressions were used via SPSS software. The results of testing the research hypotheses show that religiosity and professional commitment have a positive and significant effect on audit quality. In addition, the auditor's dysfunctional behavior has a negative and significant effect on the quality of the audit. Therefore, the more the auditor adheres to the religion as well as the professional commitment, the higher audit quality can be done in performing its duties. Also, the auditor's dysfunctional behavior has a negative and significant effect on the quality of the audit. Reducing the dysfunctional behavior of the auditor will increase audit quality. Another finding of the study was that religiosity and professional commitment do not affect the auditor's dysfunctional behavior, therefore, the auditor's dysfunctional behavior does not mediate the relationship between religiosity and professional commitment with audit quality. Therefore, a committed auditor will not exhibit ineffective behavior. With increasing religiosity and professional commitment, audit quality increases.

  Keywords: Professional Commitment, Religiosity, Auditor Dysfunctional Behavior, Audit Quality
 • Hosein Fakhari*, Mehran Fazlollahpour Nagharchi Pages 154-199

  Psychological capital is a set of personal features that can affect personal and organizational (collective) performances. It can be achieved through creating progress motivation and endeavors. Studying on how it effects on auditing can be considered significant due to the importance of auditing results. Thus, this study aimed to examine the effect of psychological capital on progress motivation, auditors’ judgment, and performance of audit institutes. This study is applied research and method of sampling is non-probability sampling method. To achieve the study goals, standard questionnaires were distributed among the members of Iranian Certified Public Accountants in 112 institutes of Certified Public Accountants in 2019, from which 86 final questionnaires were obtained. To analyze data, structural equation modeling was used. Also, Kaiser et al.'s (KMO) index was used to check sampling adequacy.Results showed that increasing psychological capital improves progress motivation and auditors’ judgment, leading to the effective performance of audit institutes. These findings can be effective for auditing firms and their policy makers in conducting psychological capital’s pre-assessments in attracting manpower as well as strengthening the foundations of psychological capital, promoting manpower, improving the performance of institutions, and ultimately, the efficiency and effectiveness of auditing work.

  Keywords: Psychological Capital, Progress Motivation, Auditor Judgment, Performance of Iranian Audit firms
 • Donya Malaki, Bahman Banimahd*, Hamidreza Vakilifard Pages 200-223

  Ethics compliance is very important in the auditing profession. Ethical behavior as a social behavior depends on the attitude and social orientations of the society. One of these orientations is social dominance. So, the purpose of this paper is to study the relationship between social dominance and moral dis-engagement in the auditing profession. This research is a survey research and the statistical sample of the research includes 229 auditors working in auditing organizations and private auditing firms that listed  on  the Iranian  Association of Certified Public  Accountants .The information needed for the current research was collected by completing the questionnaire in 2022 and using the available sampling method. The results of the research show that moral dis-engagement and social domination are not significantly different between women and men, auditors of auditing organizations and private auditing firms, as well as among auditors with different educational levels. Also, research evidence confirms that there is a positive and significant relationship between social dominance and auditors' moral dis-engagement. Gender, work experience, education and place of employment of the auditor has no significant relationship with moral dis-engagement. The results of this research can inform policy makers of the auditing profession about the level of moral disengagement and social dominance of auditors and also the relationship between these two variables.

  Keywords: Social Dominance, Moral Dis-Engagement, Auditors, Auditing Profession
 • Hamid Khavari, Aliakbar Farzinfar*, Hosein Jabbari, Rahman Saedi Pages 224-255

  Complex and changing theoretical principles and the need of using the most accurate standards, put heavy pressure on auditors'. As a comprehensive model for auditors' stress management has not been presented so far, the purpose of this research is to provide a model for auditors' stress management in the auditing institutions of the country. In this regard, auditors' stress management and controlling it in order to promote individual and organizational benefits, is important. In this research by using the Meta-Synthesis approach, 187 researches which were published in domestic and foreign journals in the perioud 1385 to 1401 S.H and 2005 to 2021 A.D have 98 been reviewed and of them have been selected. Then by analyzing the content of these researches, the relevant codes were extracted and the importance and priority of each was determined by using Shannon entropy technique. Based on the approach of this research, 3 categories, 48 concepts and 95 codes were extracted. Professional skepticism, role ambiguities and conflict of interests in the causal factors section; Conscious mind, job matching with employees techniques and perceived organization support in the strategy department; Improvement of the quality of the reports, unbiased judgment and reduction of audit malpractice in the results section, obtained the highest importance coefficient. This research provides a new perspective in examining the influencing factors in auditors' stress management by examining the causes, strategies and consequences of auditors' stress.

  Keywords: Stress Management, Auditors, Meta-synthesis Approach, Auditing Institutions
 • Amin Allah Tavassoli, Reza Sotudeh*, Habib Piri Pages 256-297

  Ethics is the prerequisite of every healthy society. In fact, each profession should possess its own appropriate ethical guidelines. The State Account Court also requires principles of professional ethics. So far, no ethical model suitable for this organization has not been presented. The purpose of the present study is to offer a multidimensional model design and validation for the professional ethics of the State Accounts Court. This is a qualitative and exploratory research. The model design is based on content analysis of the collected scientific texts (including articles and theses published in the field of professional ethics in Iran). It was done through in a library method. Then, using interviews with faculty members with a working experience in governmental organizations, middle managers of the State Accounts Court, and the working managers in the auditing organization selected in a purposive method, the research model was extracted. Next, using factor analysis method and PLS software, the validation of the above- mentioned model was performed. According to the research findings, the multidimensional model of professional ethics in the State Accounts Court owns 3 dimensions, 11 components, and 148 indicators. The dimensions and components of the professional ethics model in the State Accounts Court include spiritual ethics (religious component), individual ethics (value and behavior), social ethics (cultural and human responsibility), organizational ethics (inter/ intra organization), legal ethics (rules of the Court of Accounts as well as other laws), and environmental ethics (sustainability and observance of intergenerational rights). Moreover, the values ​​of factor load, T-Value, and Stone- Geisser index (Q2) all confirm the validity and quality of the model. This organization is directly influenced by moral and cultural values, and any non-compliance with ethics can distort its organizational mission. Thus, through drawing the organization's attention to ethical issues, the multi-dimensional model of professional ethics can prevent inefficient employee behaviors.

  Keywords: Professional Ethics, Organizational ethics, Social Ethics, Supreme Audit Court
 • Samira Kamali, Rasoul Karami*, Khatereh Kargarpour Pages 298-334

  The effect of behavior psychological characteristics and psychological characteristics of accountants on their performance has caught the attention of researchers. The purpose of this study was to design a structural model of relationship between self-efficacy and job performance with mediating role of mental toughness of accountants. The present study is an applied quantitative research which is based on structural equation modeling. In this study, out of 350 employed accountants in the offices of Arvand Free Zone in 2021 selected by simple random sampling, only 200 people were selected as the sample and answered the research questionnaire. The results showed that self-efficacy has a positive effect on job performance. In addition, self-efficacy has a positive effect on mental toughness. The results also show that mental toughness has a positive effect on the job performance of accountants. Moreover, the results also showed that of this study indicate that self-efficacy has a positive effect on the job performance of accountants by mental toughness. Therefore, attention to the positive psychological variables of self-efficacy and mental toughness of accountants of Arvand Free Zone offices can cause positive behavioral responses and reduce psychological stress and thus improve the quality of their work and their performance. Because these factors increase the feeling of usefulness and value in them, thereby improving the current work and improving the health of the accounting system.

  Keywords: Self- Efficacy, Job Performance, Mental Toughness Accountants, Behavioral Accounting
 • Rezvan Hejazi, Kazem Nahas* Pages 335-360

  This case study examines the impact of Keller's Motivation method by Attention, Relevance, Confidence and Satisfaction (ARCS) that is consistent with the skill index in accordance with IAES, on the learning of intermediate accounting 2 students. This study is a semi-experimental research which has been conducted by pre-test, post-test, and analysis of Covariance (ANCOVA). The statistical population of this study includes all the students of the Zand Institute of Higher Education in Shiraz in the educational year 2018-2019. The samples were selected according to the available community. In this study, students were divided into one experimental and one control group (32 in the experimental group and 32 in the control group). The score of the final exam of students is considered as their learning score. The results showed that there was a significant increase in learning in the experimental group (ARCS method) compared to the control group (traditional method). Therefore, study by keller's motivation model, which complies with the Individual Skills Index in accordance with ISE is an appropriate tool for enhancing the learning of accounting concepts.

  Keywords: Motivation, Learning, Accounting, Keller
 • Mansour Sarfaraz, GholamHossein Assadi, Rafik Baghoumian*, Hamideh Asnaashari Pages 361-398

  This research was conducted with aim of investigating social responsibility reporting of pharmaceutical companies in the face of the Coronavirus. For this purpose pharmaceutical companies reports in this field was investigated from February 2020 to September 2021 by using content analysis method. Research statistical socity included 38 pharmaceutical companies that listed in Tehran stock exchange (TSE) wich of them 29 companies was selected by using systematic elimination method as final sampel. Research result indicated that pharmaceutical companies were focus on reporting of social responsibility actions in the face of the Coronavirus in related to employees dimension. In addition, most of reports were conducted on retrospective, qualitative and textual based. Result of hypotheses test showed that there is not statistically significant difference between disclosure of different dimension (society, employees and economical) of pharmaceutical companies social responsibility actions in the face of the Coronavirus. But, there are statistically significant differences in disclosure of those information from viewpoint of different time horizons, different measurement criteria, different ways and places of disclosure. The results of this study can help regulators to identifying the strengths and weaknesses of social responsibility reporting of pharmaceutical companies in the face of the Coronavirus.

  Keywords: Corporate Social Responsibility, Coronavirus, Reporting, Pharmaceutical Companies
 • Hassan Farajzadeh Dehkordi*, Yeganeh Faghfour Maghrebi Pages 399-429

  Investors' decisions affect the allocation of resources in the capital market so it is important to gain knowledge about the mechanism and factors affecting their judgment and decision-making. In the first step, this study, provides an integrated picture of the theories and viwpoints related to the application of cognitive psychology in the field of judgment and decision-making. In the second step of the research, the thematic analysis has been used to investigate the factors affecting the quality of investors' judgment and decision-making from 2006 to 2022 using 40 papers published in international journals. Analysis results related to the factors affecting the quality of investors’ judgment and decision-making show five main themes, including; (1) The usage of qualitative (narrative) information in addition to quantitative information to convey information, (2) Historical course of theories related to judgment and decision-making, (3) Effective factors making differences in the quality of judgment and decision-making, (4) Impact of implicit and integrated feelings and emotions on judgment and decision-making, and (5) Consequences (benefits of paying attention to the factors affecting the quality of judgment and decision-making). The results of this study show that decision and judgment of investors can be affected by the interaction of factors affecting the person, the type of activity (goal) and the environment, and it is necessary to pay attention to each of these factors in order to explain the behavior and judgments of investors.

  Keywords: Cognitive Psychology, the Quality of Judgment, Decision Making, Thematic Analysis