فهرست مطالب

 • سال نوزدهم شماره 1 (بهار 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/01/12
 • تعداد عناوین: 10
|
 • قاسم بابایی زارچ*، رضا رستمی، حامد فهیمی صفحات 1-11
  مقدمه

  پژوهش حاضر به صورت مروری و با هدف بررسی اثرات ورزش و فعالیت بدنی بر اختلال اضطراب فراگیر (Generalized anxiety disorder یا GAD) در جمعیت های مختلف انجام گرفت.

  روش ها

   برای جمع آوری اطلاعات، ابتدا مقالات با استفاده از کلید واژه های «Generalizes anxiety disorder، Sport، Exercise Acute، Aerobic Training و Resistance Training« مورد جستجو قرار گرفت. دامنه زمانی مطالعات بین سال های 2015 تا 2020 تعیین شد و پایگاه های مورد استفاده شامل Google Scholar، PubMed، ScienceDirect و Springer بود. در نهایت، 12 مقاله همخوان با ملاک های استاندارد و تعیین شده انتخاب گردید. پس از انتخاب مقالات، با استفاده از یک چک لیست مشخص و به صورت خلاصه، اطلاعات مربوط به هر مقاله استخراج شد و مورد بررسی قرار گرفت.

  یافته ها

   انواع تمرینات هوازی و قدرتی به کار گرفته شده برای بهبود GAD در افراد مختلف نتایج مثبتی (از جمله بهبود خواب و شخصیت و بهبود اختلالات اضطرابی) را به همراه داشته است. همچنین، تحقیقات نشان می دهد ساز و کارهایی که باعث می شود تا ورزش چنین تاثیراتی ایجاد کند، ترکیبی از عوامل بیولوژیکی و روان شناختی می باشد.

  نتیجه گیری

   فعالیت بدنی ضمن کاهش علایم و عوارض بیماری های روان شناختی، می تواند به عنوان یک روش درمانی موثر و حتی پیشگیری برای اختلالات اضطرابی همچون GAD عمل نماید.

  کلیدواژگان: فعالیت بدنی، تمرین مقاومتی، تمرین هوازی، اختلال اضطراب فراگیر، ورزش
 • سارا کریمی زوردگانی، زهره محبیان، سمانه خورشیدی کیا* صفحات 12-22

  میکرواستخراج فاز جامد (Solid phase Microextraction یا SPME) نوعی روش زیراستخراج نمونه به شمار می رود که جهت رفع برخی از چالش های مربوط به آماده سازی نمونه و همچنین، ادغام مراحل مختلف آنالیز در یک سیستم توسعه یافته است. SPME یک روش آماده سازی نمونه بدون نیاز به حلال، مقرون به صرفه، موثر و با توان بالا می باشد. در این تکنیک، تمام مراحل استخراج در یک مرحله ادغام می شود. طی سال های اخیر، ترکیب SPME با ابزارهای آنالیزور برای نمونه برداری و آنالیز ترکیبات متعدد بسیار کارآمد بوده و پژوهش های بسیاری در مورد مزایا، کاربردها و پیشرفت های این تکنیک انجام شده است. مطالعه حاضر به معرفی SPME به همراه جنبه های مختلف و زمینه های کاربردی آن پرداخت.

  کلیدواژگان: میکرواستخراج فاز جامد، آماده سازی نمونه، جداسازی، تجزیه
 • احسان الله حبیبی، جواد غلامیان، فاطمه پری دخت*، سید وحید اسماعیلی، هادی اسدی، مجید داستانپور، رقیه بازگیر صفحات 23-31
  مقدمه

  اختلالات اسکلتی- عضلانی یکی از مهم ترین مشکلات شغلی هستند و شرایط سخت کاری در کارگاه ها و صنایع، کارگران را به سمت تجربه این اختلالات سوق می دهد. پژوهش حاضر با هدف تعیین شیوع ناراحتی های اسکلتی- عضلانی و ارتباط آن با میزان توانایی انجام کار، رضایت شغلی و فرسودگی شغلی در صنعت شیشه و بلور اصفهان انجام شد.

  روش ها

   این مطالعه مقطعی از نوع توصیفی- تحلیلی بود که بر روی 251 نفر از کارگران صنعت شیشه و بلور اصفهان در سال 1400 صورت گرفت. اطلاعات با استفاده از پرسش نامه اختلالات اسکلتی- عضلانی استاندارد Cornell (Cornell Musculoskeletal Discomfort Questionnaires یا CDMQ)، شاخص توانایی کار (Work ability index یا WAI)، شاخص توصیفی شغلی (Job Descriptive Index یا JDI) و مقیاس فرسودگی شغلی Copenhagen (Copenhagen Burnout Inventory یا CBI) جمع آوری گردید. سپس داده های جمع آوری شده با استفاده از آمار توصیفی و آزمون همبستگی Spearman در نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. 05/0 > P به عنوان سطح معنی داری داده ها در نظر گرفته شد.

  یافته ها

   4/45 درصد افراد حداقل در یک اندام ناراحتی اسکلتی- عضلانی داشتند و 7/63 درصد افراد از رضایت شغلی بالایی برخوردار بودند. فرسودگی شغلی افراد نیز با میانگین 55/81 در سطح بالایی قرار داشت و توانایی انجام کار افراد با میانگین 36 در سطح متوسطی بود. ناراحتی های اسکلتی- عضلانی با فرسودگی شغلی و توانایی انجام کار ارتباط معنی داری را نشان نداد (050/0 < P)، اما با رضایت شغلی ارتباط معنی داری وجود داشت (050/0 > P).

  نتیجه گیری

   کمتر از نیمی از کارکنان صنعت دچار ناراحتی های اسکلتی- عضلانی می باشند. بین این ناراحتی ها و رضایت شغلی ارتباط معنی دار و معکوسی مشاهده شد که با افزایش رضایت شغلی، می توان اختلالات اسکلتی- عضلانی را کاهش داد. همچنین، انجام اقدامات اصلاحی و مداخله ای جهت پیشگیری از این ناراحتی ها توصیه می گردد.

  کلیدواژگان: اختلالات اسکلتی- عضلانی، شاخص توانایی کار، رضایت شغلی، فرسودگی
 • سید رضا پورسید*، زهرا مرادی صفحات 32-41
  مقدمه

  آرتریت روماتویید نوعی بیماری خودایمنی پیش رونده با علایم بالینی متغیر و التهابی است که باعث درد، خشکی و کاهش عملکرد مفاصل می شود. پژوهش حاضر با هدف اثربخشی درمان تلفیقی مبتنی بر پذیرش و تعهد (Acceptance and commitment therapy یا ACT) و مثبت نگر بر تبعیت از درمان و امید به زندگی زنان باردار مبتلا به روماتیسم انجام شد.

  روش ها

   در این مطالعه از طرح آزمایشی تک موردی از نوع خط پایه چندگانه ناهم زمان استفاده گردید. جامعه آماری متشکل از کلیه زنان مبتلا به روماتیسم در خرم آباد و حجم نمونه شامل 3 نفر بود که به صورت در دسترس از میان زنان مبتلا انتخاب شدند. پروتکل درمان تلفیقی ACT و مثبت نگر در سه مرحله خط پایه و 10 جلسه مداخله 90 دقیقه ای و پیگیری سه مرحله ای اجرا گردید و آزمودنی ها به مقیاس های تبعیت از درمان و امید به زندگی پاسخ دادند.

  یافته ها

  داده ها به روش ترسیم دیداری، شاخص تغییر پایا و فرمول درصد بهبودی تحلیل گردید. بر این اساس، میانگین میزان بهبودی در متغیر تبعیت از درمان در مرحله پس از درمان سه نفر، 7/62 درصد و پیگیری، 5/60 درصد و در متغیر امید به زندگی در مرحله پس از درمان میانگین هر سه نفر، 3/53 درصد و میانگین پیگیری 03/51 درصد گزارش شد.

  نتیجه گیری

   درمان تلفیقی ACT و مثبت نگر بر تبعیت از درمان و امید به زندگی زنان مبتلا تاثیرگذار می باشد. بنابراین، پیشنهاد می شود از این درمان جهت افزایش تبعیت از درمان و امید به زندگی در این بیماران استفاده گردد.

  کلیدواژگان: درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، آرتریت روماتوئید، پایبندی به درمان، امید به زندگی، مطالعه تک موردی
 • مریم رجایی، مهرداد جعفرپور* صفحات 42-51
  مقدمه

  استفاده از پوشش های خوراکی و اسانس های روغنی به دلیل زیست تخریب پذیری، بهبود ماندگاری و بهبود خصوصیات کیفی محصولات برداشت شده حایز اهمیت است.

  روش ها

   پژوهش حاضر در قالب طرح کاملا تصادفی با 6 تیمار شامل شاهد، کیتوزان (2 درصد)، عصاره سماق (4 درصد)، اسانس زیره سبز (5 میکرولیتر)، کیتوزان + عصاره سماق و کیتوزان + اسانس زیره سبز در سه تکرار اجرا گردید و خصوصیات کیفی قارچ تکمه ای در روز های صفر، 7، 14 و 21 انبارمانی مورد ارزیابی قرار گرفت.

  یافته ها

   بیشترین سفتی بافت و ظرفیت آنتی اکسیدانی در روز 21 به ترتیب در تیمار های اسانس زیره و شاهد گزارش شد. با افزایش مدت زمان انبارمانی از روز صفر به 21، محتوای مالون دی آلدیید (Malondialdehyde یا MDA) افزایش یافت. بیشترین فعالیت آنزیم پلی فنل اکسیداز در روز 7 در تیمار اسانس زیره سبز به دست آمد. در روزهای 7، 14 و 21، تیمار اسانس زیره و عصاره سماق بیشترین میزان کاهش وزن را نشان دادند. بیشترین شاخص رنگ L* در روز صفر در تیمار شاهد و بیشترین شاخص رنگ a* در روز 7 در تیمارهای کیتوزان و کیتوزان + عصاره سماق مشاهده گردید. تحت تیمار کیتوزان در روزهای 14 و 21 و کیتوزان + اسانس زیره در روز 14، کمترین شاخص رنگ b* وجود داشت. بیشترین شاخص قهوه ای شدن در روزهای 7، 14 و 21 در تیمارهای کیتوزان + عصاره سماق، کیتوزان + اسانس زیره و کیتوزان مشاهده شد.

  نتیجه گیری

   تیمارهای مورد بررسی نتایج متفاوتی را بر خصوصیات کیفی و ماندگاری قارچ تکمه ای نشان دادند. اسانس زیره سبز و عصاره سماق به تنهایی و در ترکیب با کیتوزان در طول دوره انبارمانی، بر ویژگی های کیفی قارچ تکمه ای تاثیرگذار بودند.

  کلیدواژگان: مالون دی آلدئید، پلی فنل اکسیداز، اسانس، کیتوزان، زیره سبز، سماق
 • حمیدرضا نوری، مجتبی انصاری شهیدی*، امیرمحسن راه نجات، مصطفی رئیسی، مصطفی خانزاده صفحات 52-60
  مقدمه

  سندرم روده تحریک پذیر (Irritable Bowel Syndrome یا IBS) یک بیماری مزمن ناتوان کننده به دلیل تغییرات عمده در وضعیت بهداشتی و سبک زندگی افراد در سال های اخیر و از جمله مشکلات شایع و قابل توجه متخصصان در حوزه بهداشت و درمان می باشد که به دلیل همراه داشتن عوارض روان شناختی، نیاز به مداخلات روانی در کنار درمان های زیستی را مشهود می نماید. پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی ذهن آگاهی با درمان رویاروسازی پنهان بر شدت علایم افراد مبتلا به IBS انجام گردید.

  روش ها

   این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی و جامعه آماری آن متشکل از کلیه بیماران مبتلا به IBS مراجعه کننده به مراکز تخصصی شهر اصفهان بود. نمونه تحقیق را 45 نفر از بیماران تشکیل داد که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به صورت تصادفی در سه گروه آزمایش و شاهد قرار گرفتند. گروه های آزمایش به ترتیب تحت مداخلات شناختی- رفتاری مبتنی بر ذهن آگاهی و شناختی- رفتاری مبتنی بر رویاروسازی پنهان قرار گرفتند. داده ها به وسیله پرسش نامه شدت نشانه های IBS جمع آوری گردید و با استفاده از آزمون Repeated measures ANOVA مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

   درمان های ذهن آگاهی و رویاروسازی پنهان، بر شدت علایم گروه های آزمایش نسبت به گروه شاهد اثربخش بود (01/0 > P)؛ ضمن این که تفاوت معنی داری بین دو راهبرد آموزشی در مرحله پس آزمون و پیگیری وجود داشت (01/0 > P). درمان ذهن آگاهی بر شدت علایم بیماران موثرتر بود و کاهش بیشتری در میانگین های دو مرحله به دست آمد.

  نتیجه گیری

   دو روش درمانی ذهن آگاهی و رویاروسازی پنهان، منجر به بهبود شدت علایم بیماران گردید و پزشکان می توانند از این روش ها به عنوان مکملی جهت درمان های زیستی استفاده نمایند.

  کلیدواژگان: ذهن آگاهی، رویاروسازی پنهان، علایم و نشانه ها، سندرم روده تحریک پذیر
 • احسان زرگر خرازی اصفهانی، محمدرضا عابدی*، فهیمه نامدارپور صفحات 61-67
  مقدمه

  خودرستگاری بخش نوعی از روایات زندگی است که در آن صحنه های بد با نتایج خوب و یا هیجانات مثبت بازیابی می شود. صفات شخصیتی در الگوی پنج عاملی شامل «روان رنجورخویی، برون گرایی، تجربه پذیری، توافق پذیری و وجدان گرایی» می باشد. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین خودرستگاری بخش و صفات شخصیتی با برخی از ویژگی های روان شناختی شامل بهزیستی روان شناختی، انطباق پذیری شغلی، مولد بودن و هوش هیجانی بود.

  روش ها

   در این مطالعه، 57 بزرگسال ایرانی در دامنه سنی 22 تا 65 سال به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و پرسش نامه داستان زندگی، آزمون NEO، مقیاس مولد بودن Loyola (Loyola generativity scale یا LGS)، مقیاس بهزیستی روان شناختی Ryff (Psychological well-being scale یا PWB)، مقیاس انطباق پذیری شغلی (Career Adapt-Abilities Scale یا CAAS) و پرسش نامه هوش هیجانی را تکمیل نمودند. پاسخ افراد به سوالات پرسش نامه ها با استفاده از ضریب همبستگی Pearson و رگرسیون گام به گام در نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

   ارتباط معنی داری بین خودرستگاری بخش و صفات شخصیتی با هر کدام از ویژگی های روان شناختی بیان شده وجود داشت. خودرستگاری بخش و صفات شخصیتی با بهزیستی روان شناختی، انطباق پذیری شغلی، مولد بودن و هوش هیجانی رابطه معنی داری را نشان داد و پیش بینی کننده آن ها بود.

  نتیجه گیری

   خودرستگاری بخش و برون گرایی پیش بینی کننده مولد بودن، روان رنجورخویی (به طور منفی) و توافق پذیری پیش بینی کننده بهزیستی روان شناختی، برون گرایی پیش بینی کننده انطباق پذیری شغلی و توافق پذیری پیش بینی کننده هوش هیجانی بود.

  کلیدواژگان: ویژگی های شخصیتی، هوش هیجانی، بهزیستی روان شناختی، مولد بودن، انطباق پذیری شغلی، بزرگسال
 • زیبا محمدی، شادی قاسمی، فاطمه دارابی* صفحات 68-75
  مقدمه

  وابستگی به اینترنت منجر به اختلال یا پریشانی در ابعاد مختلف زندگی می شود. یکی از عوامل مهم زمینه ساز وابستگی به اینترنت، فقدان مهارت های اجتماعی است و با توجه به اهمیت آن به عنوان هسته مرکزی کفایت اجتماعی، پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان شیوع وابستگی به اینترنت و ارتباط آن با کفایت اجتماعی در دانشجویان رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی همدان انجام شد.

  روش ها

   در این مطالعه توصیفی- تحلیلی- مقطعی، 260 نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی رشته پرستاری در نیم سال دوم سال تحصیلی 96-1395 به روش نمونه گیری طبقه بندی با تخصیص متناسب مورد بررسی قرار گرفتند. جهت جمع آوری داده ها، از پرسش نامه اطلاعات دموگرافیک و اطلاعات مرتبط با استفاده از اینترنت، پرسش نامه استاندارد Young و پرسش نامه کفایت اجتماعی Felner استفاده گردید. در نهایت، داده ها با استفاده از آماره های توصیفی و تحلیل های آماری در نرم افزار SSPS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

   میانگین کلی امتیاز وابستگی به اینترنت در حد خفیف بود. بیشتر دانشجویان (6/77 درصد) دچار وابستگی خفیف و درصد کمی (3/1 درصد) نیز دچار وابستگی شدید به اینترنت بودند. میانگین کلی امتیاز کفایت اجتماعی دانشجویان در حد خوب برآورد گردید. همچنین، 1/67 درصد کفایت اجتماعی خوب، 1/28 درصد کفایت اجتماعی خیلی خوب و 8/4 درصد کفایت اجتماعی متوسط داشتند. همبستگی منفی و معنی داری بین وابستگی به اینترنت با کفایت اجتماعی مشاهده شد و دانشجویانی که میانگین امتیاز وابستگی به اینترنت بالاتری داشتند، میانگین امتیاز کفایت اجتماعی پایین تری را کسب کردند.

  نتیجه گیری

   با توجه به ارتباط معکوس بین وابستگی به اینترنت و کفایت اجتماعی، توصیه می شود که دانشگاه ها و مراکز آموزشی با برنامه ریزی های مختلف آموزشی، مشاوره ای و رفتاری، در راستای فرهنگ سازی و ارتقای رفتارهای سالم در دانشجویان رشته پرستاری بکوشند.

  کلیدواژگان: اختلال وابستگی به اینترنت، مهارت های اجتماعی، دانشجویان، پرستاران
 • کتایون فلاحت، منیر برادران افتخاری*، آرش میراب زاده، آمنه ستاره فروزان، زهرا بنازاده، رباب تیموری صفحات 76-86
  مقدمه

  هم اکنون پاندمی کووید 19 به عنوان یک تهدید بزرگ برای سلامت عمومی بشر شناخته شده است. بدیهی است شناسایی دقیق و عمیق رفتار درخواست کمک در مبتلایان، ضمن تبیین این رفتار، قادر به شناسایی عوامل مرتبط، چالش ها، نقاط قوت و ضعف آن می باشد و انتظارات مشارکت کنندگان را به منظور اصلاح، بهینه سازی و ارتقای آن به تصویر می کشد.

  روش ها

   این مطالعه به صورت کیفی و بر اساس تحلیل محتوا و از طریق انجام مصاحبه های فردی تا رسیدن به اشباع داده ها (حضوری و تلفنی) با افراد دارای سابقه ابتلا به بیماری کووید 19 ساکن در شهر تهران، طی تابستان سال 1399 انجام شد.

  یافته ها

   در تحقیق حاضر، 15 مصاحبه عمیق فردی انجام گرفت. نقاط قوت و ضعف و راهکارهای ارتقای رفتار درخواست کمک در چهار سطح «فردی، خانوادگی، اجتماعی و نظام سلامت» استخراج گردید. مهم ترین نقاط قوت در سطوح مورد بررسی شامل خودمراقبتی (سطح فردی)، همدلی اعضای خانواده (خانوادگی)، فعالیت های جهادی خیرین (اجتماعی) و سرمایه انسانی سلامت در سطح نظام سلامت بود. مهم ترین نقاط ضعف در این سطوح نیز شامل کم توجهی به رعایت پروتکل های بهداشتی، عدم وجود ملزومات مورد نیاز جهت رعایت کامل قرنطینه، مشکلات اقتصادی و عدم نظارت مناسب توسط نظام سلامت بود.

  نتیجه گیری

   مهم ترین و کلیدی ترین عنصر در بهبود و ارتقای رفتارهای درخواست کمک، نیروی انسانی و ارتقای توانمندی های فردی در حیطه های مختلف می باشد.

  کلیدواژگان: نقاط قوت، نقاط ضعف، رفتار کمک جویانه، کووید 19
 • مازیار رمضانی موزیرجی*، محمدرضا صبور، قربانعلی دزواره، مجید احتشامی صفحات 85-94
  مقدمه

  صنعت آهن و فولاد با وجود تاثیر بسزایی که بر اقتصاد جهانی دارند، بزرگ ترین مصرف کننده انرژی نیز محسوب می شوند و تولید گاز گلخانه ای فراوانی نیز به همراه دارند. ایران یکی از 10 کشور اول تولیدکننده فولاد می باشد که بیش از 77 درصد آن در کوره های قوس الکتریکی (Electric Arc Furnace یا EAF) تولید می شود. بنابراین، باید ارزیابی زیست محیطی درستی انجام گردد تا کمترین اثرات منفی را بر محیط زیست داشته باشد. هدف از انجام پژوهش حاضر، ارزیابی چرخه حیات تولید فولاد با روش EAF در ایران بود. این مطالعه عمده فرایندها و ورودی های تاثیرگذار بر اثرات زیست محیطی تولید فولاد را مشخص و روش های موثر برای جلوگیری از آلودگی را پیشنهاد کرد.

  روش ها

   در این مطالعه، از نرم افزار SimaPro با پایگاه داده Ecoinvent و روش ارزیابی +IMPACT2002 استفاده شد. داده های موجودی چرخه عمر از میانگین عملکرد کارخانجات در مدت یک سال تهیه گردید و واحد عملکردی نیز یک تن فولاد فولادنورد شده (کلاف) در نظر گرفته شد.

  یافته ها

   در میان اثرات زیست محیطی انرژی غیر تجدید شونده، گرمایش جهانی و تنفس ذرات معدنی به ترتیب بیشترین اثرات را داشتند؛ به طوری که این سه دسته، تاثیر 5/86 درصدی از کل اثرات زیست محیطی را شامل می شدند. در میان فرایندها، بیشترین اثرات مربوط به EAF (0/35 درصد) بود و فرایندهای تولید آهن اسفنجی و تولید گندله با سهیم بودن 9/28 و 1/17 درصد به ترتیب جایگاه های دوم و سوم را به خود اختصاص دادند. بیشترین اثرات زیست محیطی حاصل از مواد ورودی نیز به ترتیب شامل برق مصرفی (8/33 درصد) و مصرف گاز (8/25 درصد) بود.

  نتیجه گیری

   با وجود پیشرفت های قابل توجه در صنایع آهن و فولاد در دهه های اخیر، با این حال این صنایع هنوز مصرف انرژی و انتشارات کربن دی اکسید زیادی دارند. انجام یک ارزیابی چرخه حیات به تولیدکنندگان فولاد، امکان شناسایی فرایندهای تولیدکننده بیشترین آلودگی را می دهد تا برای بهبود آن برنامه ریزی های لازم انجام شود.

  کلیدواژگان: کوره قوس الکتریکی، اثرات زیست محیطی، آهن، فولاد، مراحل چرخه حیات
|
 • Ghasem Babaei-Zarch*, Reza Rostami, Hamed Fahimi Pages 1-11
  Background

  The present article is a review with the aim of investigating the effects of exercise and physical activity on generalized anxiety disorder (GAD) in different populations.

  Methods

  To collect information, articles were first searched using the keywords of “generalizes anxiety disorder”, “sport”, “acute exercise”, “aerobic training”, and “resistance training”. The research was conducted between 2015 and 2020, and the databases used included Google Scholar, PubMed, Science Direct, and Springer. Finally, 12 articles met the standard and set criteria and were selected. After selecting the articles, the information related to each extracted article was reviewed using a specific checklist and in summary form.

  Findings

  The types of aerobic and strength training used to improve GAD in different people have had positive results (including improvement of sleep and personality and improvement of anxiety disorders). Research also shows that the mechanisms that cause exercise to have such effects are a combination of biological and psychological factors.

  Conclusion

  Physical activity while reducing the symptoms and complications of mental illness can act as an effective treatment and even prevention for anxiety disorders such as GAD.

  Keywords: Physical activity, Resistance training, Aerobic training, Generalized anxiety disorder, Sport
 • Sara Karimi-Zeverdegani, Zohreh Mohebian, Samane Khorshidikia* Pages 12-22

  Solid phase microextraction (SPME) is a sub-sample extraction method that has been developed to solve some of the challenges associated with sample preparation as well as to integrate different stages of analysis into one system. SPME is a solvent-free, cost-effective, efficient, and high-performance sample preparation technique. This technique combines all the extraction steps into one step. In the recent years, combining SPME with analysis tools has been very efficient for sampling and analyzing multiple compounds and a lot of research has been done on the benefits, applications, and advancements of this technique. This study also introduces SPME along with its various aspects and fields of application.

  Keywords: Solid phase microextraction, Sample preparation, Separating, Decomposition
 • Ehsanollah Habibi, Javad Gholamian, Fatemeh Paridokht*, Sayed Vahid Esmaeili, Hadi Asady, Majid Dastanpour, Roghayeh Bazgir Pages 23-31
  Background

  Musculoskeletal disorders are among the most important work-related diseases and hard working conditions in workshops and industries lead workers to experience these disorders. This study aimed to examine the prevalence of musculoskeletal disorders and its relationship with work ability index, job satisfaction, and job burnout among the workers of Isfahan Crystal and Glass Industry, Isfahan, Iran.

  Methods

  This descriptive-analytic study was a cross-sectional one employing 251 workers from Isfahan Crystal and Glass Industry and was conducted in 2021. The data were collected through Cronell Musculoskeletal Disorders Questionnaire (CDMQ), Work Ability Index Questionnaire (WIA), Job Descriptive Index (JDI), and Copenhagen Burnout Inventory (CBI). The collected data were then submitted to SPSS to be analyzed through descriptive and inferential (Spearman correlation) statistics. The significance level was decided to be less than 0.05 (P < 0.05).

  Findings

  45.4% of the participants had musculoskeletal discomfort in at least one limb and 63.7% had high level of job satisfaction. On the other hand, the participants had high level of job burnout (mean = 81.55) and intermediate level of work ability (mean = 36). Further, there were no significant correlations between musculoskeletal disorders and job burnout, and between musculoskeletal disorders and work ability (P < 0.050), whereas there was a significant correlation between musculoskeletal disorders and job satisfaction (P < 0.050).

  Conclusion

  Less than half of the participants had musculoskeletal disorders. The significant relationship between musculoskeletal disorders and job satisfaction was negative; the higher the level of job satisfaction, the lower the level of musculoskeletal disorders. Moreover, interventional and corrective measures are highly recommended to prevent these disorders.

  Keywords: Musculoskeletal diseases, Work ability index, Job satisfaction, Burnout
 • Seyed Reza Poorseyed*, Zahra Moradi Pages 32-41
  Background

  Rheumatoid arthritis (RA) is a progressive autoimmune disease with variable and inflammatory clinical symptoms that causes pain, dryness, and reduced joint function. The aim of this study was to investigate the effectiveness of integrated treatment based on acceptance and commitment therapy (ACT) and positivity on adherence to treatment and life expectancy of women with RA.

  Methods

  In the present study, a single-case experimental design of the asynchronous multiple baseline type was used. The statistical population of the study included all women with RA in Khorramabad, Iran. The sample included 3 people who were selected by convenience sampling from among the affected women. Integrated treatment protocol based on ACT and positivity was performed during three stages of baseline, 10 sessions of 90-minute intervention, and three-stage follow-up, and the subjects responded to the adherence to treatment and life expectancy scales.

  Findings

  The data were analyzed using visual drawing, reliable change index (RCI), and percentage change formula. Results of the study showed that the mean improvement of adherence to treatment variable in the post-treatment stage in the three patients was 62.7% and in follow-up was 60.5%; for the life expectancy variable in the post-treatment stage, the mean of all three was 53.3% and the follow-up mean was 51.03%.

  Conclusion

  Integrated treatment based on ACT and positivity has been effective on treatment adherence and life expectancy of affected women. Therefore, it is suggested to use this treatment to increase compliance with treatment and life expectancy in these patients.

  Keywords: Acceptance, commitment therapy, Rheumatoid arthritis, Treatment adherence, Life expectancy, Single-case study
 • Maryam Rajaei, Mehrdad Jafarpour* Pages 42-51
  Background

  The use of edible coatings and essential oils is important due to their biodegradability, shelf life, and quality characteristics of harvested products.

  Methods

  The present study was conducted in the form of a completely randomized design with 6 treatments including control, chitosan (2%), sumac extract (4%), cumin essential oil (5 μl), chitosan + sumac extract, and chitosan + cumin essential oil in 3 replications and qualitative characteristics of Agaricus bisporus mushroom were evaluated on days 0, 7, 14, and 21 of storage.

  Findings

  The highest tissue stiffness and antioxidant capacity was observed on the day 21 in cumin essential oil and control treatments, respectively. Malondialdehyde (MDA) increased with the increase of storage time from day 0 to day 21. The highest activity of polyphenol oxidase was obtained on the day 7 in the treatment of cumin essence. On the days 7, 14, and 21, the treatment with cumin essential oil and sumac extract showed the highest weight loss. The highest L* color index was observed on day 0 in the control treatment and the highest a* color index was observed on day 7 in chitosan and chitosan + sumac extract treatments. Under the treatment of chitosan on days 14 and 21 and chitosan + cumin essence on day 14, the lowest b* color index was observed. The highest browning index was observed on days 7, 14, and 21 in chitosan + sumac extract, chitosan + cumin essence, and chitosan treatments.

  Conclusion

  The research treatments showed different results on the qualitative characteristics and shelf life of Agaricus bisporus mushroom. Cumin essential oil and sumac extract alone and in combination with chitosan during the storage period had an effect on the quality characteristics of Agaricus bisporus mushroom.

  Keywords: Malondialdehyde, Polyphenol oxidase, Essential oil, Chitosan, Cuminum, Sumac
 • Hamid Reza Nouri, Mojtaba Ansari-Shahidi*, Amir Mohsen Rahnejat, Mostafa Raisi, Mostafa Khanzadeh Pages 52-60
  Background

  Irritable bowel syndrome (IBS) is a debilitating chronic disease due to major changes in the health status and lifestyle of people in recent years; it has been one of the common and significant problems in the field of healthcare and medical professionals, which requires psychological interventions besides the biological treatments due to the accompanying psychological complications. The aim of this study was to compare the effectiveness of mindfulness therapy and interoceptive exposure on symptom severity of patients with IBS.

  Methods

  This was a clinical trial study and statistical population consisted of all patients with IBS referred to specialized centers in Isfahan, Iran. The research sample consisted of 45 patients who were selected by availability sampling method and randomly assigned to three experimental and control groups. The experimental groups were subjected to cognitive-behavioral interventions based on mindfulness and cognitive-behavioral interventions based on interoceptive exposure, respectively. The research data were collected with the help of the IBS Symptom Severity Scale (IBS-SSS) and were analyzed using the statistical method of repeated measures analysis of variance (ANOVA).

  Findings

  Mindfulness therapy and interoceptive exposure therapy were effective on the severity of symptoms in the experimental groups compared to the control group (P < 0.01). In addition, a significant difference was found between the two educational strategies in the post-test and follow-up stages (P < 0.01). Mindfulness therapy was more effective on the severity of the symptoms of the patients and a greater reduction was obtained in the averages of the two stages.

  Conclusion

  Mindfulness therapy and interoceptive exposure therapy led to improvement of severity of patients' symptoms and physicians can use these psychological methods as a complement to biological therapies.

  Keywords: Mindfulness, Interoceptive exposure, Signs, symptoms, Irritable bowel syndrome
 • Ehsan Zargar Kharazi-Esfahani, Mohammad Reza Abedi*, Fahimeh Namdarpour Pages 61-67
  Background

  Redemptive self is a part of life narratives in which bad scenes are redeemed with good results or positive emotions. Personality traits in the big-5 model are: neuroticism, extraversion, openness to experience, agreeableness, and conscientiousness. The aim of this study was to investigate the relationship between redemptive self and personality traits with some psychological characteristics including psychological well-being, career adaptability, generativity, and emotional intelligence.

  Methods

  In this study, 57 Iranian adults in the age range of 22-65 years were selected by convenience sampling method and filled in the Life Story Questionnaire, NEO test, Loyola Generativity Scale (LGS), Ryff Psychological Well-Being Scale (PWB), Career Adapt-Abilities Scale (CAAS), and Emotional Intelligence Questionnaire. Individuals' answers to the questionnaire questions were analyzed by Pearson correlation coefficient and stepwise regression using SPSS software.

  Findings

  Based on the results of the present study, the relationship between the redemptive self and personality traits with each of the psychological characteristics mentioned above was significant. Redemptive self and personality traits had a significant relationship with psychological well-being, career adaptability, generativity, and emotional intelligence and predicted them.

  Conclusion

  Redemptive self and extraversion predicted generativity, neuroticism (negatively) and agreeableness predicted psychological well-being, extroversion predicted career adaptability, and agreeableness predicted emotional intelligence.

  Keywords: Personality characteristics, Emotional intelligence, Psychological well-being, Generativity, Career adaptability, Adult
 • Ziba Mohammadi, Shadi Qasemi, Fatemeh Darabi* Pages 68-75
  Background

  Dependence on the Internet leads to disruption or distress in various aspects of life. One of the important underlying factors of Internet addiction is the lack of social skills, and considering the importance of social skills as the core of social competence, the researchers decided to investigate the prevalence of Internet addiction and its relationship with social competence in this study in nursing students of Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran.

  Methods

  During a descriptive-analytical and cross-sectional study, 260 undergraduate nursing students were examined in the second half of the academic year 2018-2019 by stratified sampling method with proportional allocation. In order to collect data, a three-part questionnaire of demographic information and information related to the use of the Internet, Young's standard questionnaire, and Felner's social adequacy questionnaire were used. In the end, after being entered in the SSPS software, the data were analyzed using descriptive statistics and appropriate statistical analysis.

  Findings

  The overall mean score of Internet addiction was mild. Most of the students (77.6%) had mild addiction and a small percentage (1.3%) had severe addiction to the Internet. The findings indicated that the overall average score of students' social competence was good. Besides, the majority of students (67.1%) had good, 28.1% had very good, and 4.8% had average social competence. A significant and negative correlation was found between Internet addiction and social competence, and students who had a higher average score of Internet addiction obtained a lower average score of social competence.

  Conclusion

  Considering the inverse relationship between Internet dependence and social adequacy, it is recommended that universities and educational centers try to develop a culture and promote healthy behaviors in nursing students with various educational, counseling, and behavioral programs.

  Keywords: Internet addiction disorder, Social skills, Students, Nurses
 • Katayoun Falahat, Monir Baradaran-Eftekhari*, Arash Mirabzadeh, Ameneh Setareh Forouzan, Zahra Banazadeh, Robab Teymouri Pages 76-86
  Background

  Currently, coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic is recognized as a major threat to human public health. Obviously, accurate and in-depth identification of patients’ help-seeking behavior not only explains the process but also is able to identify the related factors, challenges, strengths, and weaknesses, and depicts participants' expectations for optimization and improvement.

  Methods

  This qualitative study was conducted based on content analysis and through individual interviews (in person and by phone) with people with a history of COVID-19 disease until data saturation was reached between June and September 2020 in Tehran, Iran.

  Findings

  In this study, 15 in-depth individual interviews were conducted. Strengths, weaknesses, and strategies to improve the help-seeking behavior were extracted in four levels: individual, family, social, and health system. The most important strengths were self-care (individual level), empathy of family members (family), charitable activities (social), and human resources (health system). The most important weaknesses in these levels included lack of attention to health protocols, lack of requirements for full quarantine, economic problems, and lack of proper monitoring by the health system.

  Conclusion

  The most important and key element to improve the help-seeking behavior is human resources and promoting the individual capabilities in various aspects.

  Keywords: Strengths, Weaknesses, Help-seeking behavior, COVID-19
 • Maziar Ramezani-Mooziraji*, Mohammadreza Sabour, Ghorbanali Dezvareh, Majid Ehteshami Pages 85-94
  Background

  Despite its significant impact on the global economy, the iron and steel industry is also the largest consumer of energy and leaves behind a significant environmental footprint. Iran is also one of the top 10 steel producing countries, with more than 77% of its steel being produced in electric arc furnaces (EAFs). Therefore, a proper environmental assessment should be done to minimize the negative effects on the environment. The purpose of this study was to evaluate the life cycle of steel production using EAF method in Iran. This study identifies the major processes and inputs that affect the environmental impact of steel production and proposes effective methods to prevent pollution.

  Methods

  In this study, SimaPro software with ecoinvent database and IMPACT 2002+ evaluation method were used. Life cycle inventory data were obtained from the average performance of factories in one year and the functional unit was considered to be one ton of rolled steel (coil).

  Findings

  Among different categories of environmental impacts, non-renewable energy, global warming, and inhalation of mineral particles had the most significant threat, respectively, so that these three categories included 86.5% of the total environmental impact. Among several processes, the greatest effects were related to EAFs (35%), followed by sponge iron production (28.9%) and pellet production (17.1%) in second and third places, respectively. The highest environmental impacts of input materials included electricity (33.8%) and gas consumption (25.8%), respectively.

  Conclusion

  Despite significant advances in iron and steel industries in recent decades, they still have high energy consumption and carbon dioxide emissions. Conducting a life cycle assessment allows steel producers to identify the most polluting processes in order to make the necessary plans to improve them.

  Keywords: Electric arc furnace, Environmental impacts, Iron, Steel, Life cycle stages