فهرست مطالب

نشریه پژوهش های معاصر در مدیریت ورزشی
پیاپی 24 (پاییز و زمستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1402/03/24
 • تعداد عناوین: 13
|
 • نسیم ایروانی نژاد*، سید نصرالله سجادی، حسین رجبی نوش آبادی، مهرزاد حمیدی صفحات 1-12

  به دلیل اهمیت بازاریابی و افزایش سریع استفاده از محرک های بازاریابی در سال های اخیر، در پژوهش حاضر به بررسی اثربخشی مشاهده تیزر تبلیغاتی برند ورزشی بر شاخص ترجیح تمایل به خرید محصولات ورزشی پرداخته شد. تعداد 39 نفر از دانشجویان و ورزشکاران حرفه ای دختر و پسر دانشگاه تهران برای آزمایش ها انتخاب شدند که همگی راست دست و بدون سابقه بیماری در ناحیه سر و گردن بودند. ابزار گردآوری داده ها دستگاه الکتروانسفالوگرافی و پرسش نامه بود. پژوهش شامل شش مرحله اصلی انتخاب نمونه، معاینه توسط پزشک، تکمیل رضایت نامه کتبی آزمودنی، پاسخ به پرسش نامه پیش از آزمون، بررسی باندهای فرکانسی مغز در حین مشاهده ویدیوهای تبلیغاتی برندهای ورزشی و در نهایت، پر کردن پرسش نامه پس از آزمون بود. مشارکت کنندگان در این مطالعه در مجموع 16 ویدیو تبلیغاتی از چهار برند تولید کننده محصولات ورزشی نایکی، آدیداس، پوما و ریباک را مشاهده کردند و هم زمان، فعالیت نواحی مختلف مغز ایشان ثبت گردید. داده ها و نتایج این پژوهش با استفاده از نرم افزار SPSS 25 و روش آمار توصیفی و آمار استنباطی، تحلیل و ارزیابی شده است. در این پژوهش برای آزمون آماری فرضیات تحقیق از روش رگرسیون بهره برداری شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد شاخص ترجیح محاسبه شده بر اساس فعالیت باند آلفا در لوب پیشانی به شکل معناداری ارزش خرید محصولات پوشاک ورزشی را پیش‎بینی می کند.

  کلیدواژگان: الکتروانسفالوگرافی، ترجیح، ویدئوهای تبلیغاتی، مدل سازی، رگرسیون
 • زهرا شاکرمی*، میثم شفیعی رودپشتی، ابوالفضل خسروی، علی صابری صفحات 13-28

  پژوهش حاضر با هدف بررسی اقتصاد اشتراکی در کسب وکارهای ورزشی انجام شده است. در این تحقیق، برای پاسخ گویی به سوالات تحقیق، از رویکرد ترکیبی یا آمیخته استفاده شده که شامل روش های کیفی و کمی است. روش تحقیق کلی روش تحقیق ترکیبی است که ابتدا از روش کیفی و سپس از روش کمی استفاده شده است. روش تحقیق از نظر نوع هدف کاربردی است؛ زیرا نتایج آن در اختیار کسب وکارهای ورزشی کشور قرار خواهد گرفت تا از آن برای توسعه کسب وکار خود بهره بجویند. روش جمع آوری اطلاعات، در گام اول، مطالعات کتابخانه ای و ابزار آن فیش برداری بود. در این پژوهش، با استفاده از روش فراترکیب و پس از مرور ادبیات موضوع تحقیق، شاخص های اقتصاد اشتراکی در ورزش مشخص و کدگذاری شد؛ سپس با مقوله بندی کدها، چارچوب اولیه تدوین شد و در نهایت با پرسش و مصاحبه با خبرگان، روایی و پایایی این مدل سنجیده شد و مدل نهایی نوآوری تجاری در مجموعه های ورزشی بر مبنای اقتصاد اشتراکی تدوین شد. در مرحله بعد و در نهایت میزان اثرگذاری و به کارگیری شاخص های مدل بررسی شد و شاخص های موثر رتبه بندی شد. نتایج تحقیق نشان داد که شاخص های اقتصاد اشتراکی در خصوص بروز نوآوری در کسب وکارهای ورزشی شامل سه مقوله اصلی (مشتریان، صاحبان و پلتفرم)، نه تم در هر بخش (اماکن و فضاهای ورزشی، تجهیزات و لوازم ورزشی، بلیت و جوایز، فناوری، برند و اعتبار، آموزش و مشاوره، ورزشکاران، مدیران، مربیان و کارکنان و هواداران) و 126 کد (به صورت کلی) است.

  کلیدواژگان: اقتصاد دسترسی، نوآوری، کسب و کارهای ورزشی
 • رضا حیدری، احسان اسداللهی، مهدی اصفهانی*، سمیرا یوسف پور صفحات 29-48
  هدف پژوهش حاضر مدل سازی توسعه کارآفرینی در گردشگری ورزشی ایران مبتنی بر رویکرد ساختاری تفسیری است. تحقیق حاضر از نوع تحقیقات کیفی با ماهیت تحلیلی است و از لحاظ ماهیت و هدف، از نوع تحقیقات کاربردی است که به روش ساختاری تفسیری انجام شده است. ابزار جمع آوری داده های موردنیاز پژوهش مطالعات کتابخانه ای، مصاحبه و پرسش نامه ساختاری تفسیری است. با توجه به یافته های پژوهش، 68 شاخص در زیرمجموعه 9 عامل نهادی (شامل عوامل سیاسی و قانونی، مدیریتی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، آموزش و پژوهش، منابع انسانی، فناوری، زیرساخت ها و جاذبه های گردشگری) وجود دارد که با توجه به هدف پژوهش، در 6 سطح قرار گرفت. عوامل سیاسی و قانونی در سطح ششم و به عنوان سنگ زیربنایی مدل شناسایی شد. با توجه به یافته های پژوهش، می توان نتیجه گرفت که در گام اول، حمایت دولت از کارآفرینان این حوزه بزرگ ترین عامل موفقیت در مسیر توسعه کارآفرینی در گردشگری ورزشی به شمار می آید تا بخش خصوصی نیز با تشویق و حمایت دولت، با سرمایه گذاری و ورود به این حوزه بتواند بازوی مهمی برای توسعه گردشگری ورزشی در ایران محسوب شود.
  کلیدواژگان: صنعت گردشگری ورزشی، کارآفرینی، بخش خصوصی، عوامل سیاسی و قانونی، حمایت دولت
 • انسیه حاجی انزهایی*، سارا کشکر، غلامعلی کارگر، جواد شهلایی باقری صفحات 49-64

  جریان سازی خبری در حوزه ورزش یکی از محورهای اصلی فعالیت خبری در رسانه های اجتماعی است که با وجود اثرگذاری بسیار فراوان، از جنبه های اقتصادی، اجتماعی و ورزشی موردتوجه قرار نگرفته است. پژوهش حاضر با هدف کاربردی-توسعه ای به منظور طراحی الگوی جریان سازی رسانه های اجتماعی در ورزش کشور انجام شده است. جامعه آماری شامل اساتید مدیریت ورزشی و مدیران سازمان ورزش است. نمونه گیری به صورت هدفمند صورت گرفته و 16 نفر در این مطالعه شرکت کرده اند. مصاحبه ها نیمه ساختاریافته است و با روش داده بنیاد و رویکرد استراوس و کوربین تحلیل شده است. بر اساس الگو، تهیه و اشتراک گذاری محتوا عامل زیربنایی در مدیریت و برندسازی ورزشی در رسانه های اجتماعی است که باید از طریق اجرا و نظارت بر سند راهبردی بازاریابی رسانه اجتماعی با تمرکز بر اهداف بازاریابی ورزشی تحقق یابد. در اجرای این سند، قدرت باشگاه های ورزشی به عنوان یک مانع یا عامل تسهیل کننده در نیل به اهداف راهبردی انکارناپذیر است. از طرفی، باید فرهنگ و سواد رسانه ای هواداران نیز لحاظ شود. به این ترتیب، می توان در سایه اجرای راهبرد اتخاذشده، به جریان سازی رسانه های اجتماعی در ورزش سامان داد.

  کلیدواژگان: جریان سازی خبری، رسانه های اجتماعی، نظریه داده بنیاد
 • جواد فسنقری، رسول نوروزی سید حسینی*، مرجان صفاری، هاشم کوزه چیان صفحات 65-76
  هدف از پژوهش حاضر شناسایی موانع و مشکلات بهره گیری از فناوری های نوین در توسعه ورزش های تفریحی است. داده ها با استفاده از روش کیفی و از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته جمع آوری شده و برای تحلیل داده ها از روش تحلیل مضامین (براون و کلارک، 2006) استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که چالش های بهره گیری از فناوری های نوین در توسعه ورزش های تفریحی به پنج گروه تقسیم می شود: 1. عدم استقلال نهادهای تصمیم گیر، 2. چندپاره بودن تصمیم گیری ها، 3. تساهل نسبت در کاربرد فناوری، 4. دیدگاه سنتی و فهم ابتدایی از عصر جدید ورزش تفریحی در بین مسیولان و 5. زمینه ناپذیرا. بر اساس نتایج تحقیق، سه مضمون عدم استقلال نهادهای تصمیم گیر، چندپاره بودن تصمیم گیری ها و دیدگاه سنتی و فهم ابتدایی از عصر جدید ورزش تفریحی در بین مسیولان از جمله چالش های بسیار مهم اند که باعث تساهل در کاربرد فناوری در ورزش و به خصوص ورزش های تفریحی می شوند. زمینه غیرپذیرا نیز شامل مضمون هایی می شود که هرکدامشان به صورت جداگانه باعث ایجاد چالش در توسعه ورزش های تفریحی از طریق فناوری های نوین می شوند.
  کلیدواژگان: زمینه غیرپذیرا، عدم استقلال، فناوری های نوین، نوآوری، ورزش های تفریحی
 • عزت الله جمشیدی*، میرحسن سید عامری، همایون عباسی صفحات 77-90

  هدف از این تحقیق بررسی اثر ظرفیت جذب و تسهیم دانش بر رفتار نوآورانه کارشناسان وزارت ورزش و جوانان ایران است. روش تحقیق توصیفی-پیمایشی و از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری تحقیق تمامی کارشناسان وزارت ورزش و جوانان (400 نفر) هستند که از طریق نمونه گیری تصادفی-طبقه ای متناسب، 230 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اند. منظور از طبقات، کارشناسان (رسمی و قراردادی) و مدیران (مدیران بخش ها، معاونان، و روسای گروه ها) است. برای تعیین روایی صوری و محتوایی پرسش نامه ها، از نظر استادان و خبرگان حوزه مدیریت بهره گیری شده است. برای گردآوری داده ها از سه پرسش نامه استاندارد ظرفیت جذب (زهرا و جورج، 2002؛ جانسن و همکاران، 2005)، تسهیم دانش (دی وریس و همکاران، 2006) و رفتار نوآورانه (اسکات و بروس، 1994) استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز از مدل یابی معادلات ساختاری و تحلیل مسیر به وسیله نرم افزار AMOS-24 بهره گیری شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد بین ظرفیت جذب و تسهیم دانش با رفتار نوآورانه رابطه مستقیم (مثبت و معناداری) وجود دارد. بنابراین، می توان نتیجه گرفت که در سازمان های ورزشی هراندازه جذب دانش و بهره برداری از آن و تسهیم دانش بهبود یابد، باعث ارتقای رفتار نوآورانه کارکنان می شود. مدیران باید با فراهم کردن زمینه های جذب دانش خارجی و اشتراک گذاری دانش در میان کارکنان، باعث بروز رفتارهای نوآورانه کارکنان و بهبود عملکرد سازمان های ورزشی شوند.

  کلیدواژگان: وزارت ورزش و جوانان، ظرفیت جذب، به اشتراک گذاری دانش، مدل یابی معادلات ساختاری
 • عباس اسدی، ابراهیم خوشنام*، محمدصادق افروزه، یونس محمدزاده، حسین علی دست بر حق صفحات 91-99

  هدف از این پژوهش شناسایی مولفه های توسعه هویت قومی ایرانیان با تاکید بر امر ورزش است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی-همبستگی است که به شکل میدانی انجام شده است. جامعه آماری شامل اساتید برجسته حوزه مدیریت ورزشی متخصص در حوزه جامعه شناسی ورزشی است. برحسب انتخاب در دسترس، تعداد 48 نفر در این بخش شناسایی شده که پس از توزیع و جمع آوری پرسش نامه ها، در نهایت تعداد 41 پرسش نامه تکمیل شده جمع آوری شده است. روش نمونه گیری به صورت در دسترس است. ابزار پژوهش شامل پرسش نامه محقق ساخته در دو بخش مشخصات توصیفی و سوالات تخصصی است. پرسش نامه نهایی با روش لیکرت و با ارزش گذاری پنج گزینه ای تهیه شده است. روایی صوری و محتوایی آن توسط 12 نفر از متخصصان بررسی و پایایی پرسش نامه نیز با روش آلفای کرونباخ تایید شده است. علاوه بر این، پرسش نامه با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول و دوم بررسی شده و به تایید رسیده است. در قسمت تحلیل داده ها، از روش مدل سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزیی، با استفاده از نرم افزار PLS، برای بررسی همه جانبه مدل مفهومی پژوهش بهره گرفته شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد موجبات علی بر پدیده اصلی موثر است (629/0)؛ پدیده اصلی بر راهبردها موثر است (399/0)؛ شرایط زمینه ای بر راهبردها تاثیر می گذارد (452/0)؛ شرایط مداخله گر بر راهبردها اثرگذار است (234/0) و راهبردها تاثیر مثبت و معناداری بر پیامدها دارد (691/0). لذا در مسیر دستیابی به پیامدهای اجتماعی و غرور ملی و هویت قومی، می بایست راهبردهایی در مسیر شکل گیری منشور هویت قومی ایجاد شود.

  کلیدواژگان: هویت قومی، ورزش، ایرانیان، پیامدهای اجتماعی
 • بهناز مصلحی فرد، جعفر برقی مقدم*، محمدرحیم نجف زاده، حمید جنانی صفحات 101-119
  هدف از پژوهش حاضر مدل توسعه ورزش مبتنی بر تفکر استراتژیک و مدیریت تصویرپردازی مدیران در استان آذربایجان شرقی است. روش تحقیق، بر مبنای هدف، از انواع تحقیقات کاربردی و بر مبنای روش اجرا از نوع تحقیقات توصیفی-تحلیلی است که به صورت میدانی اجرا شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل مدیران و کارکنان اداره کل ورزش و جوانان و روسای هییت های ورزشی استان آذربایجان شرقی، استادان و اعضای هییت علمی دانشکده های تربیت بدنی، مسیولان و کارشناسان تربیت بدنی ادارات مختلف استان آذربایجان شرقی به تعداد 580 نفر است که بر مبنای جدول مورگان (کمی بیشتر) تعداد 300 نفر به عنوان نمونه به روش طبقه ای انتخاب و تعداد 270 پرسش نامه معتبر و قابل استفاده به دست آمد. برای جمع آوری داده ها از سه پرسش نامه استفاده شده است: استراتژی های مدیریت تصویرپردازی بولینو و تورنلی (1999)، سنجش تفکر استراتژیک (لیدکا، 1998) و پرسش نامه محقق ساخته توسعه ورزش با روایی و پایایی مناسب. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از روش آماری توصیفی شاخص های گرایش مرکزی در قالب جداول و نمودار و روش آمار استنباطی معادلات ساختاری به وسیله نرم افزار Lisrel و SPSS25 با سطح معنی داری P < 05 استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که تفکر استراتژیک و مدیریت تصویرپردازی مدیران تاثیر معنی داری بر توسعه ورزش آذربایجان شرقی از دیدگاه مدیران و کارکنان اداره ورزش و جوانان دارد. در نهایت الگوی جامع مدل توسعه ورزش مبتنی بر تفکر استراتژیک و مدیریت تصویرپردازی مدیران در استان آذربایجان شرقی از برازش مطلوبی برخوردار است.
  کلیدواژگان: مدیریت راهبردی، سطوح مدیریت، سازه های تصویرپردازی
 • مهران تیشه گران، مظفر یکتایار، مژگان خدامرادپور*، سید صلاح الدین نقشبندی صفحات 121-130
  هدف از پژوهش حاضر ارایه مدل ساختاری هوشمندی استراتژیک مبتنی بر سرمایه اجتماعی و ساختار سازمانی در وزارت ورزش و جوانان است. این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و براساس نحوه گردآوری داده ها، همبستگی است. جامعه آماری پژوهش را 800 نفر ازکارکنان ستادی وزارت ورزش و جوانان تشکیل می دهد. حجم نمونه برابر با 260 نفر و به روش نمونه گیری غیراحتمالی از نوع در دسترس انتخاب شده است. برای اعتبارسنجی ابزار اندازه گیری از روایی سازه، روایی محتوا و آلفای کرونباخ و برای تحلیل داده ها از رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد متغیرهای ساختار سازمانی و سرمایه اجتماعی به ترتیب 3/41 درصد و 2/28 درصد از واریانس متغیر هوشمندی استراتژیک برون سازمانی و هوشمندی استراتژیک درون سازمانی را تبیین می کند. به علاوه، مشخص شده که تاثیر سرمایه اجتماعی بر هوشمندی استراتژیک برون سازمانی (330/0= α، 001/0 = p)، تاثیر ساختار سازمانی بر هوشمندی استراتژیک برون سازمانی (360/0= α، 001/0 = p)، و درون سازمانی (347/0= α، 001/0 = p)، و تاثیر ساختار بر سرمایه اجتماعی، به لحاظ آماری، معنادار است (737/0= α، 001/0 = p). سرانجام مشخص شده که اثر هوشمندی استراتژیک مبتنی بر سرمایه اجتماعی و ساختار سازمانی در وزارت ورزش و جوانان، به لحاظ آماری، مثبت و معنادار است (243/0= α، 001/0 = p). با توجه به نتایج تحقیق، می توان بیان کرد که سرمایه اجتماعی و ساختار سازمانی مشوق گردآوری و سازمان دهی، تجزیه و تحلیل و توزیع اطلاعات درون سازمانی است و به موجب آن ها مبادلات اطلاعاتی ارتقا پیدا می کند.
  کلیدواژگان: وضعیت رقابتی، سرمایه انسانی، هوشمندی برون سازمانی، هوشمندی درون سازمانی
 • مریم رک رک، عزت الله شاه منصوری*، حمید فروغی پور صفحات 131-144

  هدف از انجام این پژوهش شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر مدیریت استعدادیابی در رشته ورزشی کشتی است. این تحقیق از نوع توصیفی-پیمایشی و بر مبنای اهداف پژوهش، از نوع کاربردی است. جامعه آماری این پژوهش کارشناسان ورزشی، پیشکسوتان ورزشی، ورزشکاران باسابقه، مدیران کمیته ملی المپیک، مدیران حوزه ورزش قهرمانی، مدیران پایگاه های قهرمانی، مدیران فدراسیون های ورزشی، کارشناسان مرکز استعدادیابی وزارت ورزش و جوانان، مربیان تیم ملی، اساتید دانشگاه، مربیان پایه، انستیتو کشتی، آکادمی ملی المپیک و کشتی گیران عضو تیم ملی را شامل می شود. با توجه به محدود بودن جامعه، تعداد 199 نفر به عنوان نمونه به صورت هدفمند انتخاب شده اند. ابزار گرداوری داده ها پرسش نامه محقق ساخته است که در آن مولفه های شناسایی شده حول محورهای استعدادیابی، استعدادداری و استعدادپروری مشخص شده و روایی و اعتبار آن مورد تایید قرار گرفته است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، علاوه بر آمار توصیفی، از مدل معادلات ساختاری علی و آزمون فریدمن با بهره گیری از نرم افزارهای Spss نسخه 26 و R نسخه 3.6.1 استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که عوامل شناسایی شده در فرایند مدیریت استعداد نقش موثر و معناداری دارند و سه مولفه که بیشترین نقش را در فرایند مدیریت استعدادیابی دارند، به ترتیب اولویت عبارت اند از: استعدادیابی، استعدادپروری، استعدادداری. همچنین عوامل مداخله گر مزاحم بیشترین بار عاملی منفی در مدیریت استعدادیابی را دارد. در نتیجه مدیران ورزش در حوزه کشتی می بایست با تقویت عوامل موثر در استعدادیابی ورزشی، با توجه به اولویت های مشخص شده و کاهش نقش عوامل مزاحم در این خصوص، به فرایند مدیریت استعدادیابی کمک کنند.

  کلیدواژگان: استعدادپروری، استعدادداری، استعدادیابی، عوامل مداخله گر مزاحم، کشتی
 • مهدی احمدی، اکرم اصفهانی نیا*، محمدعلی نودهی، مجتبی احمدی صفحات 145-158

  هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر پیامدهای ناشی از شیوع ویروس کووید-19 بر صنعت ورزش است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها توصیفی-پیمایشی است. در بخش اول (کیفی)، برای انجام مصاحبه میدانی، جامعه آماری پژوهش شامل اساتید برجسته حوزه مدیریت ورزشی و همچنین برخی مدیران اجرایی سازمان های ورزشی (هییت های ورزشی، ادارات ورزش و جوانان، فدراسیون های ورزشی، تولیدکننده های ورزشی) تشکیل شد که این افراد به صورت هدفمند انتخاب شدند (18 مصاحبه با 18 نفر و تا حد اشباع نظری ادامه یافت). در بخش دوم (کمی)، بعد از گردآوری اطلاعات حاصل از پژوهش کیفی، پرسش نامه تهیه و تدوین شد. این پرسش نامه شامل 33 گویه و در قالب دو کد محوری پیامدهای مثبت و منفی، در بین کلیه متخصصان ورزشی و فعالان اقتصادی ورزشی در کشور توزیع شد (384 نفر). به منظور بررسی توزیع داده ها (طبیعی و یا غیرطبیعی بودن) از شاخص های کشیدگی و چولگی و برای بررسی و پاسخ به سوالات پژوهش و رسم و تدوین مدل اندازه گیری و مدل ساختاری از نرم افزارهای SPSS نسخه 24، Smart PLS نسخه 2.0 و Max QDA نسخه Pro استفاده شد. نتایج نشان داد که عوامل اقتصادی و ورزشی از پیامدهای منفی ناشی از شیوع کووید-19 بر صنعت ورزش است. همچنین عوامل مدیریتی، ورزشی و اقتصادی از پیامدهای مثبت آن است. امید است با توجه به هریک از پیامدهای مثبت و منفی شیوع کووید-19 بر صنعت ورزش، مدیران ورزش کشور راهکارهایی متناسب با این عوامل در نظر بگیرند.

  کلیدواژگان: کرونا، کووید-19، ورزش، عوامل اقتصادی، عوامل مدیریتی
 • مجتبی کرمی تیره شبانکاره، احمد ترک فر*، سید محمدعلی میرحسینی، لیلا جمشیدیان صفحات 159-172

  پژوهش حاضر با هدف ارایه الگوی ارتباطی عوامل موثر بر توسعه حکمرانی داده محور در ورزش ایران طراحی و اجرا شده است. روش پژوهش حاضر آمیخته (کیفی-کمی) است. جامعه آماری تحقیق شامل نخبگان حوزه پژوهش است که 12 نفر، برحسب روش نمونه گیری هدفمند، به عنوان نمونه پژوهش مشخص شده اند. ابزار گردآوری پژوهش شامل پرسش نامه محقق ساخته و مصاحبه نیمه ساختاریافته است. روایی پرسش نامه با توجه به نظر خبرگان موردبررسی قرار گرفته است. همچنین پایایی این پرسش نامه با استفاده از روش محاسبه آلفای کرونباخ بررسی شده است (89/0= α). در بخش تجزیه و تحلیل کمی پژوهش، از روش دیمتل استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که 5 عامل کلی شامل جنبه های حمایتی، مسایل فردی، جنبه های قانونی، زیرساخت های فنی و مسایل امنیتی به عنوان عوامل موثر شناخته می شوند. با توجه به نتایج، مسایل فردی (599/1 = اثر شبکه) و جنبه های حمایتی (234/0 = اثر شبکه) به عنوان عوامل علی و عوامل زیرساخت های فنی (056/0- = اثر شبکه)، جنبه های قانونی (201/1- = اثر شبکه) و مسایل امنیتی (688/0- = اثر شبکه) به عنوان عوامل معلولی مشخص شده است.

  کلیدواژگان: حکمرانی داده محور، داده ها، دولت، ورزش
 • مهتاب خان محمدی، مرتضی دوستی*، فرزام فرزان، سید محمدحسین رضوی صفحات 173-188

  این مطالعه با هدف تدوین مدل توسعه ورزش سالمندی ایران انجام گرفته است. از منظر هدف، پژوهش از نوع کاربردی است که به روش کیفی انجام شده است. مشارکت کنندگان در پژوهش حاضر شامل متخصصان و صاحب نظران ورزش سالمندی اند. ابزار جمع آوری داده ها مصاحبه نیمه ساختاریافته است. افراد نمونه به صورت هدفمند برای مصاحبه نیمه ساختاریافته انتخاب شده اند. تحلیل داده ها، هم زمان با جمع آوری اطلاعات، بر اساس روش کیفی استراوس و کوربین انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که تعداد 179 مفهوم اولیه استخراج شده و سپس، با بررسی و بازنگری و تجمیع داده ها، تعداد 63 کد و در مرحله کدگذاری محوری، تعداد 12 مقوله به دست آمده که عبارت است از: مقوله علی (رویکرد اجتماعی و رویکرد سلامت محور)، پدیده محوری (مدیریت ورزش سالمندان)، راهبردها (راهبرد مدیریت برنامه، فرهنگ سازی و کرامت سالمندان)، شرایط مداخله گر (چالش های فرهنگی و موانع ساختاری)، زمینه ای (زمینه یابی و ارایه تسهیلات) و پیامدها (بهبود سلامتی و توسعه اجتماعی). با توجه به نتایج به دست آمده در این پژوهش، می توان گفت دولت ها (با تدوین و اجرای برنامه ها و همچنین قوانینی برای حمایت در بعدهای مالی، فرهنگی و اجتماعی از سالمندان و آگاهی و آموزش دادن به افراد سالمند و خانواده های آنان در جهت مفید بودن ورزش و خطرات بی تحرکی در این دوران و احداث زیرساخت های مناسب و مرتبط با این افراد) و نیز توجه به اصول و اقدامات زیربنایی و ساختاری می تواند از چالش ها و مسایل و مشکلات مربوط به این دوران جلوگیری کند. علاوه بر این می توان مدیریت و توسعه ورزش سالمندان را به درستی انجام داد و به الگویی موفق برای دیگر کشورها در زمینه ورزش سالمندی تبدیل شد.

  کلیدواژگان: ورزش سالمندی، رویکرد سلامت محور، فعالیت بدنی
|
 • Nasim Irvani Nejad *, Seyyed Nasrolah Sajjadi, Hossein Rajabi Noush Abadi, Mehrzad Hamidi Pages 1-12

  Due to the importance of marketing and the rapid increase in the use of marketing incentives in recent years, the study examined the effectiveness of watching the sports brand advertising teaser on the index of preference to buy sports products. A total of 39 male and female students and professional athletes of the University of Tehran, all of whom were upright and had no history of head or neck disease, were selected for the experiments. Data collection tools were an electroencephalography device and questionnaire. The research included six main stages of sample selection, an examination by a physician, filling in the written consent of the subject, answering the pre-test questionnaire, examining the brain frequency bands while watching sports brands promotional videos, and finally filling out the post-test questionnaire. The results of this study were collected, analyzed, and evaluated using SPSS 25 software and descriptive statistics and inferential statistics. The results of this study also show that the preference index, when watching a sports brand promotional video, had a significant effect on the desire to buy sports products. Also, brain waves (alpha, beta, theta, and delta) had a significant effect on the desire to buy sports products while watching the sports brand promotional video.

  Keywords: Electroencephalography, Preference, Promotional videos, Modeling, Regression
 • Zahra Shakarami *, Meisam Shafie, Abolfazl Khosravi, Ali Saberi Pages 13-28

  The present study was conducted with the aim of sharing economy in sports businesses.To answer the research questions, a combined or mixed approach that includes qualitative and quantitative methods has been used.The combined research method that first uses the qualitative method and then the quantitative method. The current research method is practical in terms of the type of goal, because the results will be provided to the country's sports businesses to use it to develop their business. The method of data collection in the first step, library studies and its tools,was taking notes.In this study, using the meta-combined method and after reviewing the literature of the research subject, the indicators of the common economy in sports were identified and coded,then by categorizing the codes, the initial framework was developed and finally by asking questions and interviewing validity and reliability experts. This model was evaluated and the final model of business innovation in sports complexes was developed based on the sharing economy.finally, the effectiveness and use of model indicators were examined and effective indicators were ranked. The results showed that the indicators of the shared economy regarding the occurrence of innovation in sports businesses include 3 main categories (customers, owners and platform), 9 themes in each sector (sports venues and spaces, sports equipment and supplies, tickets and prizes, Technology, brand and reputation, training and consulting, athletes, managers, coaches, staff and fans) and 126 codes.

  Keywords: Access economics, Innovation, Sports Business
 • Reza Heydari, Ehsan Asadollahi, Mahdi Esfahani *, Samira Yousefpour Pages 29-48
  The purpose of this study was to model entrepreneurship development in sports tourism in Iran based on a structural-interpretive approach. The present research is a qualitative research with analytical nature and in terms of nature and purpose is an applied research that was performed by interpretive structural method. The data collection tools required for the research were library studies, interviews and structural-interpretive questionnaires. According to the research findings, 68 indicators were subset of 9 institutional factors including political and legal factors, managerial factors, economic factors, cultural and social factors, education and research, human resources, technology and technology, infrastructure and tourist attractions. The purpose of the study was at 6 levels and political and legal factors were identified at the sixth level as the cornerstone of the model. According to the research findings, it can be concluded that in the first step, government support for entrepreneurs in this field is the biggest success factor for the development of entrepreneurship in sports tourism so that the private sector can encourage and support the government by investing and entering this field. Be an important arm for the development of sports tourism in Iran.
  Keywords: Sports tourism industry, Entrepreneurship, private sector, political, legal factors, government support
 • ENSIEH HAJI ANZEHAEI *, Sara Keshkar, GholamAli Kargar, Javad Shahlaee Bagheri Pages 49-64

  News streaming in sport is one of the main axes of news activity in social media, which despite the great impact of economic, social and sports dimensions in the scientific community of the country has not been considered. This study is an applied research and in terms of purpose is descriptive survey. The statistical population of this research includes theoretical experts (professors of sports management) and experimental (managers of the physical education organization). Sampling was performed using non-probability method and purposeful and finally 16 people participated in this study. grounded theory was used to analyze interviews. Research data were analyzed using MaxQDA20 software. According to the paradigm model of research, content preparation and sharing is an underlying factor in sports management and sports branding on social media. In this regard, it is necessary to implement and monitor the strategic document of social media marketing with a focus on sports marketing goals. In implementing this strategic document, the power of sports clubs to bring about change must be taken into account, as large clubs can act as a barrier or facilitator to achieve strategic goals. On the other hand, the culture and media literacy of the fans should be taken into account in drafting the strategic document. In this way, it is expected that in the shadow of the implementation of the adopted strategy, it will be possible to streamline social media in sports.

  Keywords: news streaming, Social Media, Grounded Theory
 • Javad Fesanghari, Rasool Norouzi Seyed Hossini *, Marjan Saffari, Hashem Kozechian Pages 65-76
  Objective
  The purpose of the present study is to identify Barriers and Problems of using new technologies for development of recreational sports.
  Methodology
  The data were collected through semi-structured interviews using a qualitative method. For data analysis, thematic analysis method (Brown and Clark, 2006) was used.
  Results
  The study results showed that challenges of using new technologies for development of recreational sports are divided into five groups: 1) lack of independence of decision-making institutions, 2) fragmentation of decisions, 3) technology use ease, 4) traditional view and basic understanding of the new era of recreational sports among officials and 5) unacceptable context.
  Conclusion
  According to the study results, the three themes of lack of independence of decision-making institutions, fragmentation of decision-making and traditional view and basic understanding of the new era of recreational sports among officials are among the most important challenges that lead to technology use ease in sports and especially recreational sports. On the other hand, unacceptable context includes themes, each of which individually poses a challenge for development of recreational sports through new technologies.
  Keywords: Unacceptable context, lack of independence, new technologies, Innovation, recreational sports
 • Ezatolla Jamshidi *, MirHassan Sayed Ameri, Homayoun Abbasi Pages 77-90

  The purpose of this study was to investigate the effect of absorptive capacity and knowledge sharing on employees innovative behavior in ministry of sports and youth of iran. The research method was descriptive survey and it is one type of apply research. The statistical population included all employees of the ministry of sport and youth that their number was 400 people through proportional stratified random sampling, and 230 people were selected as statistical sample. And the class-experts (formal and contractual) - and managers (department managers, deputies, and group presidents). In order to determine the face and content validity of the questionnaires, the professors and experts in the field of management were used. For data collection we used to three questionnaires of absorptive capacity Zahra and George (2002); Jansen, Van Den Bosch, and Volberda (2005), knowledge sharing de Vries, Van den Hooff, and de Ridder (2006), and innovative behaviour Scott and Bruce (1994). For data analyze, we used to structural equation modeling (SEM) and path analysis by the Amos software version 24. The results of the research showed that there is a direct (positive and significant) relationship between the absorption capacity and knowledge sharing with the innovative behavior. Therefore, it can be concluded that sports organizations, as much as attracting knowledge and exploiting it, and improving knowledge sharing, promote the innovative behavior of employees is. Managers should provide the field for attracting external knowledge and sharing knowledge among employees, it promotes the innovative behavior of staff and improves the performance of sports organizations.

  Keywords: Ministry of Sports, Youth, Absorptive Capacity, Knowledge Sharing, SEM
 • Abas Asadi, Ebrahim Khoshnam *, MohamadSadegh Afrozeh, Yones Mohamadzadeh, Hosein Dastbarhagh Pages 91-99

  The current research was applied in terms of purpose and descriptive-correlation in terms of nature; which has been done in the field. The statistical population included prominent professors in the field of sports management, specializing in the field of sports sociology. According to the available selection, 48 people were identified in this section, and after distributing and collecting the questionnaires, 41 completed questionnaires were collected. The sampling method was available. The research tool included a researcher-made questionnaire in two parts: descriptive characteristics and specialized questions. The final questionnaire was prepared using the Likert method and with five options. Its face and content validity was verified by 12 experts and the reliability of the questionnaire was confirmed by Cronbach's alpha method. In addition, the questionnaire was checked and verified using first and second order confirmatory factor analysis. In the part of data analysis, structural equation modeling method with partial least squares approach and using PLS software was used to comprehensively examine the conceptual model of the research. The results of the research showed that causal factors are effective on the main phenomenon (0.629); The main phenomenon is effective on strategies (0.399); Background conditions affect strategies (0.452); Intervening conditions have an effect on strategies (0.234) and strategies have a positive and significant effect on outcomes (0.691). Therefore, in the way of achieving the social consequences and national pride of ethnic identity, strategies should be created in the way of the formation of the charter of ethnic identity.

  Keywords: ethnic identity, sports, Iranians, Social consequences
 • Behnaz Moslehi Fard, Jafar Barghimoghaddam *, Mahammadrahim Najafzadeh, Hamid Janani Pages 101-119
  The purpose of this study is to design and explain the model of sports development, based on strategic thinking and management impression management in East Azerbaijan province. The method of the present study is descriptive-analytical research that has been done by examining the current situation of the General Directorate of Sports and Youth of East Azerbaijan Province. The statistical population of this study includes managers and employees of the General Directorate of Sports and Youth of East Azerbaijan Province, heads of sports delegations of East Azerbaijan Province consisting of the chairman and vice chairman and secretary of the board, professors and faculty members of physical education schools, officials and physical education experts In total, their number is 580 people. Sampling was done in random strata according to the volume and 300 people were selected based on Morgan table by stratified method. 270 healthy and valid questionnaires were received to collect data from two standard questionnaires, Bolino and Turnelli imaging management strategies. (1999), Strategic Thinking Assessment Questionnaire (Lidka-1998) and a researcher-made questionnaire on sports development were used. Formal and content validity of the questionnaires was obtained by conducting a survey with 10 professors in the field of research and supervisor .. Cronbach's alpha coefficient for imagery management was 0.913, for strategic thinking was 0.916 and for sport development model was 0.943.. After reaching saturation, a deeper study of the theoretical foundations and previous research was done to combine them with the researcher's experiences and experts' opinions to design the model.
  Keywords: strategic management, Management levels, impression management
 • Mehran Tishegaran, Mozafar Yektayar, Mozhgan Khodamoradpour *, Seyed Salahadin Naghshbandi Pages 121-130
  The aim of the present study was the structural model of strategic intelligence based on social capital and organizational structure in the Ministry of Sports and Youth. In terms of purpose, this research was applied and based on the data collection method, it was a descriptive correlation. The statistical population of this study consisted of 800 staff members of the Ministry of Sports and Youth. The sample size in this study was estimated to be 260 based on Morgan's table and sample size. An unlikely sampling method was available. Structural validity, content validity, and Cronbach's alpha were used to validate the measurement tool. Finally, structural equation modeling approach was used to analyze the data. The results showed that the variables of organizational structure and social capital explain 41.3% and 28.2% of the variance of the strategy of external organizational strategic intelligence and strategic internal intelligence, respectively. In addition, it was found that the effect of social capital on strategic extra-organizational intelligence, the effect of organizational structure on strategic extra-organizational and intra-organizational intelligence and the effect of structure on social capital are statistically significant (P<0/01). Finally, it was found that the mediating role of social capital in the relationship between organizational structure and strategic extra-organizational intelligence is statistically positive and significant (P<0/01). Based on the results of the research, it can be stated that social capital and organizational structure encourage the collection, organization, analysis and distribution of information within the organization, and according to them, information exchanges are promoted.
  Keywords: Strategic intelligence, social capital, organizational structure, Ministry of Sports, Youth
 • Maryam Rokrok, Ezatollah Shahmansouri *, Hamid Fouroghipur Pages 131-144

  The purpose of this study was to identify and rank the factors affecting sports talent management. This research is of descriptive-survey type and also based on the objectives of the research is of applied type. The statistical population of this study included sports experts and managers. People were purposefully selected as a sample (199). The data collection tool was a researcher-made questionnaire in which the identified components were around the axes of talent identification, talent management and talent development. To analyze the data, descriptive and inferential statistics including exploratory factor analysis, confirmatory factor analysis and Friedman test were used through SPSS software version 21.The results show that the identified factors have an effective and significant role in the talent management process and among them, the three components that had the most role in the talent management process are in order of priority: talent identification, talent development, talent management, Interfering factors are often the most negative factor in talent management. As a result, sports managers in the field of wrestling should help the talent management process by strengthening the effective factors in sports talent identification according to the identified priorities and reducing the role of disturbing factors in this regard.

  Keywords: Talent training, Talent retention, Talent finding. Talent barriers. Wrestling
 • Mehdi Ahmadi, Akram Esfahaniniya *, MohammadAli Nodehi, Mojtaba Ahmadi Pages 145-158

  The aim of this study was to investigate the consequences of the outbreak of Covid-19 virus on the sports industry. The present study was descriptive-survey in terms of applied purpose and in terms of data collection method. In the first (qualitative) part for conducting field interviews, the statistical population of the research, prominent professors in the field of sports management as well as some executive managers of sports organizations (sports boards, sports and youth departments, sports federations, sports producers) These individuals were purposefully selected for qualitative interviews on the subject of research (18 interviews with 18 people and continued to the point of theoretical saturation) and in the second part (quantitative) after collecting information from qualitative research, made a questionnaire. And this questionnaire (33 items in the form of two central codes of positive and negative consequences) was distributed among all sports professionals and sports economic activists in the country (384 people). Use elongation and skewness indices to check the distribution of data (normal or abnormal) and to review and answer research questions and draw and develop a measurement model and structural model of SPSS software version 24, Smart PLS version 2.0 and Max QDA Pro version software were used. The results showed that economic and sports factors are negative consequences and managerial, sports and economic factors are positive consequences. It is hoped that by considering each of the positive and negative consequences of the outbreak of Quid-19 on the sports industry,

  Keywords: Corona, Covid-19, sports, Economics, Management
 • Mojtaba Karami Tirehshabankare, Ahmad Torkfar *, Sayed MohamadAli Mirhoseini, Lila Jamshidian Pages 159-172

  The present study was designed and conducted with the aim of providing a communication model of factors affecting the development of Data-driven Policies in Iranian sport. The method of the present study was mixed (qualitative-quantitative). The statistical population of the study included the elites in the field of research. For this purpose, 12 people were identified as the research sample according to the purposeful sampling method. The research collection tools included a researcher-made questionnaire and a semi-structured interview. The validity of the questionnaire was examined according to the Expert opinion. Also, the reliability of this questionnaire was evaluated using Cronbach's alpha calculation method (α = 0.89). In the quantitative analysis of the research, Demetel method was used. The results showed that 5 general factors including supportive aspects, personal issues, legal aspects, technical infrastructure and security issues were identified as effective factors. According to the results, it was found that individual issues (network effect = 1.599) and supportive aspects (network effect = 0.234) as causal factors and technical infrastructure factors (network effect = -0.056), legal aspects (-1 / 201 = network effect) and security issues (-0.688 = network effect) were identified as disability factors.

  Keywords: Data-driven Policies, Information, Government, sport
 • Mahtab Khanmohamadi, Morteza Pashakalai, *, Farzam Farzan, Seyed MohamadHossein Razavi Pages 173-188