فهرست مطالب

 • پیاپی 5 (زمستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1402/04/12
 • تعداد عناوین: 6
|
 • علی رضایی صفحات 1-8

  هدف از این پژوهش بررسی پیش بینی رهبری اخلاقی مدیران بر اساس ذهنیت فلسفی آنان بود. طرح پژوهش، کمی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه مدیران ادارات شهر ایلام در سال 1400 بودند. به این منظور تعداد 100 نفر از این افراد با استفاده از فرمول پلنت از تاپاچنیک و همکاران (2007) و به روش نمونه ‏گیری در دسترس انتخاب خواهند شد و به پرسشنامه سبک رهبری اخلاقی (ELWQ) کالشون و همکاران (2011) و پرسشنامه ذهنیت فلسفی (PMQ) میرسپاسی و سلطانی (1375) پاسخ دادند. داده‏ های جمع آوری شده با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندمتغیره تحلیل شد. نتایج نشان داد که بین ذهنیت فلسفی با رهبری اخلاقی مدیران رابطه مثبت و معنادار وجود دارد (0/01>P). نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نیز آشکار کرد که 77/8 درصد واریانس رهبری اخلاقی مدیران به وسیله ذهنیت فلسفی ‏تبیین می‏شود. یافته ‏های این پژوهش نشان می دهد که ذهنیت فلسفی مدیران نقش مهمی در پیش ‏بینی رهبری اخلاقی دارند.

  کلیدواژگان: ذهنیت فلسفی، رهبری اخلاقی، مدیران
 • آمنه مهدی زاده *، لادن سلیمی صفحات 9-15

  هدف مقاله حاضر مقایسه تربیت بدنی در دو کشور ایران و کانادا در دوره های پیش دبستانی، دبستان، راهنمایی و دبیرستان است. روش مطالعه، تحلیلی اسنادی با رویکرد تطبیقی با کمک الگوی جرج بردی است که از چهار مرحله توصیف، تفسیر، هم جوار و مقایسه استفاده شده است. برای جمع آوری داده ها، از شیوه مطالعه منابع کتابخانه ای شامل اسناد و مدارک آموزشی، نتایج تحقیقات و مطالعات تطبیقی استفاده شده است. نتایج پژوهش در برنامه درسی تربیت بدنی آموزش وپرورش ایران و کانادا نشان داد که با تقویت مهارت های برنامه ریزی، مدیریت خود رهبری، یادگیری مستقل، مدیریت زمان، استرس و خودپنداره مثبت به اهداف درسی تربیت بدنی افزوده شود و این تحقیق نشان می دهد که باید همچون کشورهای توسعه یافته به مسیله تربیت بدنی اهمیت زیادی داده شود و در ایران نیز باید این کار انجام شود و عناصر برنامه درسی با دید وسیع تری ارزیابی و بررسی علمی گردد و نیز با فعالیت های فوق برنامه و تفریحی تلفیق شود.

  کلیدواژگان: تربیت بدنی، برنامه درسی، مطالعه تطبیقی، ایران، کانادا
 • کاظم دلروز *، سید اسماعیل ترابی، مریم غفوریان صفحات 16-28

  پژوهش حاضر با هدف ارزیابی تجربه های محیط تحصیلی و سبک تفکر بر جهت گیری هدف دانشجویان تحصیلات تکمیلی با توجه به نقش میانجی خودکارآمدی انجام شد. پژوهش حاضر از نوع توصیفی - همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر را جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشگاه سمنان در سال تحصیلی98-97 می باشد که از این تعداد 374 نفر از بین چهار دانشکده با روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های ادراک محیط یادگیری داندی (1996)، پرسشنامه خودکارآمدی شرر (1982)، پرسشنامه سبک تفکر استنبرگ (1997) و پرسشنامه جهت گیری هدف الیوت و مک گریگور (2001) استفاده گردید. جهت تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و آزمون تحلیل مسیر استفاده گردید. یافته های پژوهش حاضر نشان داد که مدل آزمون شده از برازش مناسبی برخوردار است. اثر مستقیم سبک قانونگذارانه، سبک اجرایی، تجربه محیط تحصیلی و خودکارآمدی بر جهت گیری تسلط گرایشی، جهت گیری عملکرد گرایشی و عملکرد اجتنابی معنادار می باشد. اثرات غیرمستقیم تجربه محیط تحصیلی بر جهت گیری تسلط گرایشی، جهت گیری عملکرد گرایشی و عملکرد اجتنابی با میانجیگری خودکارآمدی معنی دار است. اثرات غیرمستقیم سبک قانونگذارانه و اجرایی بر جهت گیری تسلط گرایشی و جهت گیری عملکرد گرایشی، با میانجیگری خودکارآمدی نیز معنی دار می باشد (01/0<p). کلیه متغیرهای مطرح در این پژوهش سی ودو درصد از تغییرات موجود در متغیر جهت گیری هدف را تبیین می کنند

  کلیدواژگان: تجربه های محیط تحصیلی، سبک تفکر، جهت گیری هدف، خودکارامدی، تحصیلات تکمیلی
 • لادن سلیمی *، علی صادقی صفحات 29-44

  دو هدف اصلی از این بررسی نظام مند ادبیات وجود دارد. هدف اول ارزیابی توسعه نظری و تجربی تاثیر فرهنگ بر نوآوری در نظام آموزشی است. هدف دوم این بررسی، پیشنهاد هنجارها، ارزش ها، باورها و همچنین مفروضات اساسی در فرهنگ های نوآوری در مدارس است. این مرور ادبیات سیستماتیک برای شناسایی هنجارها، باورها، ارزش ها، آداب ورسوم و رفتارهای مشترک در فرهنگ های نوآوری آموزشی انجام شده است. در مطالعه مروری حاضر مطالعات منتشرشده در طی سال های2021-2011 میلادی که در بانک های اطلاعاتی سیناپس، مگیران، نورمگز، پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی، علم نت، ایرانداک، گوگل اسکولار، پروکوییست، به انگلیسی و فارسی جمع آوری و سپس مورد مقایسه قرار گرفتند. مقالاتی بررسی شده اند که در مجلات علمی - پژوهشی و کنفرانس های بین المللی (2021-2011) در حوزه فرهنگ نوآوری در آموزش وپرورش نگاشته شده اند. از مجموع 60 مطالعه مورد تجزیه وتحلیل، این مقاله 25 مطالعه مرتبط را در سه دسته که فرهنگ سازمانی، هنجارهای اجتماعی-فرهنگی و فرهنگ های ملی بودند، مرور کرد. چارچوب ارزش رقابتی شش بلوک سازنده «ضریب نوآوری»، نظریه فرهنگ نوآوری، فرهنگ نوآوری محور و همچنین مهارت ها و شایستگی کارکنان برای توضیح فرهنگ های نوآوری در یک سازمان استفاده شده است. مضامینی که در هنجارهای اجتماعی-فرهنگی پدیدار شد، شخصیت فردی، تعامل، همکاری و کار تیمی، حمایت و همچنین رهبری معلم بود. در همین حال، فرهنگ های ملی نوآوری از طریق نظریه ابعاد فرهنگی هافستد توصیف شد. در مجموع نتایج این بررسی نظام مند ادبیات، چند هنجار فرهنگی، ارزش ها، باورها، آداب ورسوم و الگوهای رفتاری را در فرهنگ های نوآوری در سازمان ها، جوامع یا ملت ها برجسته کرده است و می تواند مرجعی برای شناسایی شکاف های پژوهشی در فرهنگ نوآوری بر اساس زمینه آموزشی مانند چالش های تعریف فرهنگ های نوآوری در آموزش و پایداری فرهنگ های نوآوری در مدارس باشد.

  کلیدواژگان: فرهنگ نوآوری، فرهنگ های ملی، فرهنگ نوآوری سازمانی، تحول مدرسه، فرهنگ اجتماعی
 • لادن سلیمی *، حکیمه کبیری نسب صفحات 45-55

  دانشگاه ها نقش مهمی را در ایجاد توانایی نسل آینده به منظور دست یابی به موفقیت، رویارویی با پدیده جهانی شدن و رشد اقتصادی و ساخت آینده ای پایدار در سراسر جهان ایفا می کنند و مسیولیت پذیری اجتماعی دانشجویان به موضوعی محوری و تاثیرگذار در مراکز آموزش عالی در قرن بیست و یکم تبدیل شده است. در این راستا پژوهش حاضر به واکاوی مولفه های مسیولیت پذیری اجتماعی در آموزش عالی ایران می پردازد. برای جمع آوری اطلاعات پایگاه های اطلاعاتی و علمی جهاد دانشگاهی، گوگل اسکولار، مگ ایران، ایرانداک، نورمگز، sid و مجلات و فصلنامه های مطالعات و برنامه ریزی درسی آموزش عالی با عنوان و کلیدواژه مسیولیت پذیری اجتماعی و آموزش عالی در بازه زمانی بین سال های 2022-2012 مورد جستجو قرار گرفت. پژوهش هایی که نقش مولفه های مسیولیت پذیری اجتماعی را در آموزش عالی موردبررسی قرارداده بودند به روش مروری سیستماتیک، ازمیان 35 مقاله بررسی شده به عنوان جامعه آماری و 16 مقاله باروش نمونه گیری هدفمند، به عنوان نمونه آماری انتخاب و در قالب ساختاری تنظیم شد. شاخص های شناسایی شده از مقالات منتخب در هفت مقوله که شامل بعد مسیولیت پذیری قانونی، اخلاقی، زیست محیطی، آموزش و پژوهش، توسعه اجتماعی و اقتصادی و نوع دوستی استخراج و مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. مولفه های مسیولیت اجتماعی در دانشگاه ها ثمرات زیادی را برای دولت ها دارد و توجه مدیران و دست اندرکاران و اعضای هیات علمی دانشجویان دانشگاه ها می توانند در رفع مشکلات جامعه نقش اساسی را ایفا نمایند، هم چنین دانشگاه ها پایبندی به مسیولیت های اجتماعی را نوعی سرمایه گذاری انسانی- اجتماعی جهت توسعه اقتصادی- اجتماعی ملت ها می دانند.

  کلیدواژگان: مسئولیت پذیری اجتماعی، آموزش عالی
 • امیرحسین مهدی مقدم *، سحر نورآبادی، حانیه گرمابی صفحات 56-64

  در پژوهش حاضر تلاش کردیم که به موضوع مهم پرخاشگری در کودکان و علت های آن بپردازیم این مقاله به روش کتابخانه ای مروری صورت گرفته و از مقالات معتبر در این زمینه استفاده کرده ایم. پرخاشگری، به دلیل پیامدهایی که روی کودکان و اطرافیان آن ها دارد باعث توجه بسیاری از روانشناسان و جامعه شناسان به خود شده است. علی رغم بروز برخی رفتارهای پرخاشگرانه در سال های اولیه تولد، کودک در طی فرایند رشد خود فرصت هایی برای یادگیری مهارت های نظارت بر هیجان و رفتار را خواهد داشت، که منجر به کنترل مناسب خشم و پرخاشگری می شود. بااین حال، بعضی از کودکان در کسب این مهارت ها موفق نیستند، درنتیجه سطوحی از پرخاشگری را در روابط میان فردی بروز می دهند، خانواده، مدرسه مهم ترین نهاد برای پرورش مهارت های اجتماعی کودک است. تحقیقات، درباره علل پرخاشگری در کودکان، نشان داده است که ناکامی در خود ابراز گری، قرار گرفتن در موقعیت هایی که کودک دچار دوگانگی و تضاد درونی می شود، می تواند از علت های پرخاشگری باشد؛ بنابراین ایجاد فضایی دوستانه و تفکر برانگیز، و همدلانه، می تواند در پیشگیری از پرخاشگری کارساز باشد.

  کلیدواژگان: پرخاشگری، کودکان، علل پرخاشگری، انواع پرخاشگری، نظریه ها
|
 • ali rezaie Pages 1-8

  The aim of this study will be to investigate predicting the ethical leadership of managers based on their philosophical mentality. The quantitative- correlation method was used. The statistical population consists of all managers in Ilam in year 1400. In this study, according Convenience sampling method, 100 married women by formula Plant of Tabachnick and et al (2007) were selected as samples and they were asked to fill in ethical leadership at work questionnaire (ELWQ) of Kalshoven and et al (2011) and philosophical mentality questionnaire (PMQ) of Mirsapasi and Soltani (1375). The collected data was analyzed using Pearson correlation coefficient and multivariate regression analysis. Findings showed that there was positive and significant correlation between philosophical mentality with ethical leadership (P<0/01). Regression analyses also revealed that %77/8 of variance of ethical leadership was explained by philosophical mentality. This study confirmed the significant contribution of philosophical mentality in ethical leadership of managers.

  Keywords: philosophical mentality, ethical leadership, managers
 • amene mehdizadeh *, ladan salimi Pages 9-15

  The purpose of this article is to compare physical education in the two countries of Iran and Canada in preschool, primary, middle and high school. The study method is a document analysis with a comparative approach with the help of George Brady\'s model, which uses four stages of description, interpretation, comparison and comparison. To collect data, the method of studying library resources including educational documents, research results and comparative studies has been used. The results of the research in the physical education curriculum of Iran and Canada showed that by strengthening planning skills, self-leadership management, independent learning, time management, stress and positive self-concept, the physical education curricular goals are added and this research shows Like developed countries, physical education should be given great importance, and this should be done in Iran as well, and curriculum elements should be evaluated and scientifically examined with a broader perspective, and should be combined with extracurricular and recreational activities.

  Keywords: Physical education, curriculum, comparative study, Iran, Canada
 • Kazem Delrouz *, Seyed Esmaeil Torabi, Maryam Ghafouryan Pages 16-28

  The aim of this study was to evaluate the experiences of academic environment and thinking style on the goal orientation of graduate students according to the mediating role of self-efficacy. The present study is descriptive-correlational. The statistical population of the present study is the statistical population of this study includes all students of Semnan University in the academic year of 1997-98, of which 374 people from four faculties were selected as a sample by multi-stage cluster sampling method. Dundee\'s Environmental Perception Perceptions Questionnaire (1996), Schr .er\'s Self-Efficacy Questionnaire (1982), Stenberg\'s Thinking Style Questionnaire (1997), and Elliott and McGregor\'s Target Orientation Questionnaire (2001) were used to gather information. To analyze the data, Pearson correlation coefficient test and path analysis test were used. The direct effect of legislative style, executive style, experience of academic environment and self-efficacy on the orientation of tendency to domination, orientation of orientation and avoidant performance is significant. The indirect effects of the learning environment experience on orientation orientation orientation, orientational performance orientation, and avoidant performance are significant with self-efficacy mediation. The indirect effects of legislative and executive style on the tendency of domination and functionalist orientation are also significant with the mediation of self-efficacy. (P <0.01). All the variables in this study explain thirty-two percent of the changes in the target orientation variable. As a result, by increasing environmental support in the teacher, students\' self-efficacy and orientation in the executive style can be achieved to achieve the achievement of student-centered academic goals.

  Keywords: Educational environment experiences, Thinking style, Goal orientation, Self-efficacy, Graduate education
 • Ladan salimi *, ali sadeghi Pages 29-44

  There are two main objectives of this systematic literature review. The first goal is to evaluate the theoretical and empirical development of the influence of culture on innovation in the educational system. The second aim of this review is to propose norms, values, beliefs and also basic assumptions in innovation cultures in schools. This systematic literature review was conducted to identify common norms, beliefs, values, customs, and behaviors in educational innovation cultures. In this review, the studies published during the years 2011-2021 were collected and compared in English and Farsi databases in Synapse, Mogiran, Nurmagz, Academic Jihad database, Alamnet, Irandoc, Google Scholar, and Proquist. Articles have been reviewed that have been written in scientific-research journals and international conferences (2011-2021) in the field of culture of innovation in education. From the total of 60 analyzed studies, this article includes 25 related studies in three categories. Which were organizational culture, socio-cultural norms and national cultures. The competitive value framework of six building blocks of \"innovation coefficient\", innovation culture theory, innovation-oriented culture as well as employee skills and competence have been used to explain innovation cultures in an organization. The themes that emerged in socio-cultural norms were individual personality, interaction, cooperation and teamwork, support as well as teacher leadership. Meanwhile, national cultures of innovation were described through Hofstede\'s cultural dimensions theory. In sum, the results of this systematic literature review have highlighted several cultural norms, values, beliefs, customs and behavioral patterns in innovation cultures in organizations, societies or nations and can be a reference for identifying research gaps in innovation culture. Based on the educational context, such as the challenges of defining innovation cultures in education and the sustainability of innovation cultures in schools.

  Keywords: Innovation culture, national cultures, organizational innovation culture, school transformation, social culture
 • Ladan Salimi*, Hakimeh Kabiri Nasab Pages 45-55

  Universities play an important role in creating the ability of the future generation to achieve success, to face the phenomenon of globalization and economic growth, and to build a sustainable future around the world, and the social responsibility of students is a central and influential issue. It has become a center of higher education in the 21st century. In this regard. To collect information from academic and academic databases, Google Scholar, Mag Iran, Irandoct, Nurmagz, sid and magazines and quarterly studies and curriculum planning of higher education with the title and keywords of social responsibility and Higher education was searched in the period between 2012-2022. The researches that investigated the role of social responsibility components in higher education were selected from among 35 reviewed articles as a statistical population and 16 articles of Barosh\'s purposeful sampling as a statistical sample and in a systematic review method. A structure was set. The indicators identified from the selected articles in seven categories, which include legal, ethical, environmental responsibility, education and research, social and economic development, and altruism, were extracted and analyzed. The components of social responsibility in universities have many fruits for the governments and the attention of managers and workers and academic staff members of university students can play an essential role in solving the problems of the society, as well as the university They consider adherence to social responsibilities as a type of human-social investment for the economic-social development of nations.

  Keywords: social responsibility, higher education
 • Amirhossein Mehdi Moghadam *, saharnorabadi, Haniyeh Garmabi Pages 56-64

  In the present research, we tried to address the important issue of aggression in children and its causes. This article was conducted in a library review method and we used authentic articles in this field. Aggression has attracted the attention of many psychologists and sociologists because of the consequences it has on children and those around them. Despite the appearance of some aggressive behaviors in the early years of birth, the child will have opportunities to learn emotion and behavior monitoring skills during his growth process, which leads to proper control of anger and aggression. However, some children are not successful in acquiring these skills, as a result, they show levels of aggression in interpersonal relationships. Family, school is the most important institution for developing the child\'s social skills. Research on the causes of aggression in children has shown that failure in self-expression, being in situations where the child experiences duality and internal conflict, can be one of the causes of aggression. Therefore, creating a friendly and thought-provoking atmosphere, and empathetic, can be effective in preventing aggression.

  Keywords: Aggression, children, causes of aggression, types of aggression, theories