فهرست مطالب

ابن سینا - سال بیست و پنجم شماره 2 (پیاپی 83، تابستان 1402)
 • سال بیست و پنجم شماره 2 (پیاپی 83، تابستان 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/04/10
 • تعداد عناوین: 10
|
 • سجاد پناهی فر، فضل الله میردریکوند*، مسعود صادقی صفحات 4-14
  زمینه و اهداف

  پیامدهای ناگوار ناشی از پدیده طلاق ضرورت انجام پژوهش جهت یافتن اثربخش ترین شیوه های علمی پیشگیری و کاهش آن را توجیه می کند از این رو پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی زوج درمانی طرح واره محور (ST)، هیجان مدار (EFT) و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر کاهش میل به طلاق زوجین در آستانه طلاق در خانواده های نظامی انجام گرفت.

  روش بررسی

  روش پژوهش نیمه آزمایشی و طرح پژوهش از نوع پیش آزمون-پس آزمون با مرحله پیگیری بود. از میان تمامی زوجین مراجعه کننده به یکی از مراکز مشاوره تحت قرارداد نیروهای مسلح در سال 1399، 60 زوج (گروه های ST، EFT، ACT و کنترل؛ 15 زوج در هر گروه) به روش نمونه گیری در دسترس با جایگزینی تصادفی انتخاب شدند. گروه های آزمایش 10 جلسه در جلسات درمان شرکت کردند. ابزار پژوهش، پرسشنامه میل به طلاق (روزبلت، جانسون و مارو) بود که زوج های هر سه گروه در سه مرحله پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری، آن را تکمیل کردند. داده های پژوهش حاضر با روش تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر تحلیل شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد هر سه شیوه زوج درمانی در کاهش میزان میل به طلاق زوجین متقاضی طلاق به صورت معنی داری اثربخش بودند و بالاترین میزان اثربخشی به ترتیب متعلق به زوج درمانی EFT با ضریب اتای 976/0، ST با ضریب اتای 963/0 و نهایتا ACT با ضریب اتای 927/0 بود.

  نتیجه گیری

  از مداخلات زوج درمانی می توان در راستای مداخلات بالینی و درمانی برای کاهش میل به طلاق زوجین متقاضی طلاق استفاده کرد.

  کلیدواژگان: درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، درمان هیجان مدار، درمان طرح واره محور، زوج درمانی، طلاق
 • امید مرادی مقدم، محمد نیاکان لاهیجی*، مهشید طالبی طاهر، علی سرمست صمیمی، عبادالله شیری ملک آباد، حمید بابایی چگینی صفحات 15-23
  زمینه و اهداف

  عفونت های میکروبی یکی از علل اصلی مرگ در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان ها است. هدف از این مطالعه، بررسی اپیدمیولوژی عفونت های میکروبی در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان رسول اکرم شهر تهران طی سال های 1395 تا 1397 بود.

  روش بررسی

  یک مطالعه گذشته نگر بر روی 1150 بیمار بستری شده در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان رسول اکرم تهران طی سال های 1395 تا 1397 انجام شد. اطلاعات مورد نیاز از پرونده های پزشکی بیماران بستری شده استخراج شد و سپس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  از مجموع 1150 بیمار، 641 نفر (7/55%) مرد بودند. میانگین مدت زمان بستری بیماران مبتلا به عفونت های بیمارستانی در بخش مراقبت های ویژه 6/7±18 روز بود. شایع ترین عامل ایجاد کننده عفونت بیمارستانی، کلبسیلا پنومونیه بود. بیشترین میزان فراوانی فوت بیماران مربوط به آسنتوباکتر بود. همچنین دیگر یافته های مطالعه نشان داد که بین فوت و ترخیص بیماران مبتلا به عفونت های بیمارستانی با جنسیت، نوع ارگانیسم، سن و طول مدت بستری بیماران رابطه مستقیم معنادار وجود دارد (05/0>p). یافته های مطالعه نیز نشان داد عفونت به طور قابل توجهی با مرگ همراه بود (7/39%).

  نتیجه گیری

  یافته های مطالعه حاضر نشان می دهد که متغیرهای جنسیت، سن، نوع ارگانیسم و طول مدت بستری می توانند به عنوان عوامل خطر برای مرگ بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه باشند. لذا سیاست های پیشگیری و کنترل عفونت های بیمارستانی باید بر روی این متغیرها متمرکز گردد.

  کلیدواژگان: عفونت های بیمارستانی، عفونت باکتریایی، بخش مراقبت های ویژه
 • لیانا چهارمحالی، فرزانه گندمی*، علی یلفانی، علیرضا فضائلی صفحات 24-35
  زمینه و اهداف

  امروزه جهت ارزیابی شدت ناپایداری زانو در بیماران مبتلا به استیوآرتریت زانو از روش‏های مختلفی استفاده می شود. هدف این مطالعه مقایسه وضعیت امواج مغزی مربوط به تعادل، درد و حس عمقی در زنان دارای استیوآرتریت با و بدون ناپایداری زانو بود.

  روش بررسی

  در این مطالعه مقطعی، 60 بیمار زن مبتلا به استیوآرتریت زانو شرکت نمودند که بر اساس نمرات شاخص ناپایداری، در دو گروه 30 نفره با و بدون ناپایداری زانو قرار گرفتند. درد با مقیاس آنالوگ بصری، حس عمقی زانو با خطای بازسازی زاویه و گونیامتر، تعادل با شاخص برگ و تحلیل امواج مغزی با دستگاه پروکامپ اینفینیتی ارزیابی گردید. جهت تخصیص آزمودنی ها به گروه های با و بدون ناپایداری زانو نیز از مقیاس فیتزجرالد استفاده شد. سپس دو گروه با هم مقایسه شدند.

  یافته ها

  میانگین نمرات امواج مغزی مربوط به تعادل، بین دو گروه تفاوت معنی دار نداشت. اما حس عمقی زانو در زاویه هدف 45 درجه (هر دو پا، 0001/0=p) و در زاویه هدف 70 درجه (پای راست: 003/0= p و پای چپ: 001/0=p) بین دو گروه تفاوت معناداری داشت. همچنین بین دو گروه در نمرات تعادل تفاوت معنا‏داری مشاهده شد (0001/0=p).

  نتیجه گیری

  مطالعه امواج مغزی مرتبط با تعادل در بیماران مبتلا به استیوآرتریت زانو، نمی تواند اطلاعات مفید و کاربردی جهت شناسایی افراد با ویژگی ناپایداری زانو در بدهد. با این حال حس عمقی و تعادل در این افراد متمایز بوده و می توانند فاکتورهایی جهت تشخیص افراد در معرض ناپایداری زانو در این بیماران باشند.

  کلیدواژگان: استئوآرتریت، زانو، ناپایداری مفصل، کنترل وضعیت
 • سمیه احمدآبادی*، فیروزه علویان صفحات 36-46
  زمینه و اهداف

  فعالیت بدنی به روش های مختلف می تواند در ارتقای سلامت روانی و جسمانی افراد نقش داشته باشد. هدف پژوهش حاضر یافتن ارتباط بین سطوح فعالیت بدنی، اضطراب ناشی از کرونا و شاخص های وابسته به سلامتی در بین دانشجویان فعال و غیرفعال بود.

  روش بررسی

  پژوهش حاضر از نوع همبستگی و علی- مقایسه است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دختران دانشجو در دانشگاه فرهنگیان مشهد، پردیس شهید هاشمی نژاد (655 نفر) در سال تحصیلی1399-1400 بود که از بین آنها تعداد 247 دانشجوی دختر به طور تصادفی انتخاب شدند. ارزیابی اضطراب بیماری کرونا، سطح فعالیت بدنی مرتبط با شغل و ورزش و اوقات فراغت، شاخص های آنتروپومتریکی وابسته به سلامتی و شیوع ابتلا به کرونا انجام شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که بین دانشجویان فعال و غیرفعال در خصوص اضطراب کرونا و سطوح فعالیت بدنی تفاوت معناداری وجود دارد (001/0=p). نتایج همبستگی نشان داد در بین اضطراب کرونا و سطح فعالیت بدنی رابطه معناداری وجود دارد (001/0=p). نتایج رگرسیونی خطی نشان داد فعالیت بدنی وابسته به ورزش افراد پیش بینی کننده اضطراب کرونا است (003/0=p). ولی فعالیت بدنی شغلی و اوقات فراغت نمی تواند پیش بینی کننده اضطراب کرونا باشد.

  نتیجه گیری 

  بر اساس نتایج این پژوهش می توان گفت که به ویژه در شرایط خاص مانند همه گیری بیماری کرونا، فعالیت بدنی و ورزش منظم می تواند در کاهش میزان اضطراب در افراد اثر داشته باشد و سبب ارتقاء سلامت روانی و جسمانی شود.

  کلیدواژگان: اضطراب، کووید-19، سلامت روان، ورزش، فعالیت بدنی
 • مریم ناظم، یاسر رضاپور میرصالح*، حمیدرضا آریانپور صفحات 47-58
  زمینه و اهداف

  در شرایط کنونی به دلیل مواجهه و رویارویی پرستاران با اپیدمی کرونا احتمالا فشار کاری بیش از حدی بر آنها وارد شده که می تواند دلیلی بر افزایش فرسودگی شغلی در آنان باشد. مطالعه حاضر با هدف بررسی نقش میانجی مهارت های حل مسیله در رابطه بین معنای شغلی و فرسودگی شغلی در بین پرستاران در دوران اپیدمی کرونا انجام شد.

  روش بررسی

  مطالعه حاضر، یک مطالعه توصیفی از نوع همبستگی بود که با روش مدل یابی معادلات ساختاری انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه پرستارانی بود که در دوران اپیدمی کرونا در بیمارستان های امام خمینی آباده و خاتم الانبیاء ابرکوه در سال 1400 مشغول به خدمت بودند که از این بین نمونه ای به حجم 220 نفر به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. به منظور گرد آوری داده ها از پرسشنامه های معنای کار استیگر و همکاران (2012)، فرسودگی شغلی ییلدیریم و سولماز (2020) و حل مسیله باسادر (1999) استفاده شد. داده ها با آزمون همبستگی پیرسون و مدل یابی معادلات ساختاری تحلیل شدند.

  یافته ها

  نتایج پژوهش رابطه مستقیم بین متغیرهای معنای شغلی و فرسودگی شغلی و همچنین نقش میانجی مهارت حل مسیله در ارتباط بین معنای شغلی و فرسودگی شغلی در بین پرستاران در دوران اپیدمی کرونا را تاییدکرد (001/0 >p).

  نتیجه گیری

  با افزایش معنای شغلی و ارتقاء مهارت حل مسیله، فرسودگی شغلی در پرستاران را می توان کاهش داد که این مهم منتج به افزایش سطح کیفیت مراقبت های درمانی و رضایت مندی بیماران می شود.

  کلیدواژگان: پرستاران، فرسودگی شغلی، حل مسئله
 • ایرج آتشی، مسعود قاسمی*، شیرین کوشکی صفحات 59-69
  زمینه و اهداف

  اختلال نقص توجه-بیش فعالی (ADHD) نوعی اختلال عصبی- رفتاری است که اغلب با اختلالات اضطرابی همراه است و به عملکرد فرد در بسیاری از زمینه ها از جمله عملکرد تحصیلی، توجه و تمرکز و ارتباطات اجتماعی صدمه می زند. مطالعات نقش برخی بازی های رایانه ای را در بهبود توجه و پردازش و طبقه بندی اطلاعات نشان داده اند. هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی برنامه آموزشی رایانه ای بر اضطراب دانش آموزان با ADHD بود.

  روش بررسی

  این پژوهش با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود که بر روی 40 نفر دانش آموز دوره ابتدایی (سال تحصیلی 1401- 1400) شهر تهران با ADHD انجام شد که با نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و با گمارش تصادفی به دو گروه 20 نفری (آزمایش و کنترل) تقسیم شدند. از هردو گروه پیش آزمون به عمل آمد و گروه آزمایش 24 جلسه 60 دقیقه ای به مدت 3 ماه تحت مداخله برنامه آموزشی رایانه ای قرار گرفتند و سپس به منظور بررسی و پیگیری بیشتر آزمون تعقیب 3 ماه بعد مجدد در مورد دو گروه اجرا گردید. داده ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس آمیخته تحلیل شدند.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که برنامه آموزشی رایانه ای بر کاهش میزان اضطراب دانش آموزان تاثیر مثبت و از نظر آماری معنادار بود (001/0>p).

  نتیجه گیری

  با توجه به داده ها اضطراب در پس آزمون و پیگیری گروه آزمایش، روند نزولی داشته است و میزان میانگین اضطراب کل گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل کاهش داشت.

  کلیدواژگان: اختلال نقص توجه-بیش فعالی، اضطراب، آموزش رایانه ای
 • نسیمه نیک بخت، رضا دنیوی*، سید محمد موسوی صفحات 70-77
  زمینه و اهداف

  اقدام به خودکشی از جمله رفتارهای پرخطری است که می تواند تبعات منفی فردی و اجتماعی بسیاری را به دنبال داشته باشد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت بر دوسوگرایی در ابراز هیجان و تکانشگری در افراد با سابقه خودکشی بود.

  روش بررسی

  این پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. با روش نمونه گیری هدفمند 30 نفر از افراد دارای سابقه خودکشی مراجعه کننده به مراکز روانپزشکی شهرستان ساری انتخاب شده و با گمارش تصادفی ساده در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند (هر گروه 15 نفر). جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه دوسوگرایی در ابراز هیجان و پرسشنامه تکانشگری استفاده شده است. آزمودنی های گروه آزمایشی تحت درمان متمرکز بر شفقت قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل داده ها با روش تحلیل کوواریانس انجام گردید.

  یافته ها

  نمرات گروه آزمایش در پیش آزمون در دوسوگرایی در ابراز هیجانی و تکانشگری 06/111 و 13/106 بود که در پس آزمون به 71/83 و 91/77 کاهش یافت. نمرات گروه کنترل در پیش آزمون در دوسوگرایی در ابراز هیجانی و تکانشگری 80/112 و 20/105 و در پس آزمون 18/110 و 51/103 بود. نتایج آزمون تحلیل کوواریانس نشان داد، اثر گروه شفقت درمانی با بر نمرات پس آزمون دوسوگرایی در ابراز هیجانی و تکانشگری در سطح 001/0 معنادار بوده است.

  نتیجه گیری

  بر این اساس، درمان متمرکز بر شفقت می تواند به کاهش دوسوگرایی در ابراز هیجان و تکانشگری در افراد با سابقه خودکشی کمک کند. بنابراین می توان از درمان متمرکز بر شفقت برای کاهش عوامل خطر مربوط به خودکشی سود جست.

  کلیدواژگان: هیجان، تکانشگری، خودشفقتی، خودکشی
 • مریم واشقانی فراهانی، امیر محمدی پور*، مژگان محمدی مهر، مهدی عیسی زاده صفحات 78-84
  زمینه و اهداف

  مطالعات مختلف نشان می دهد که آموزش پزشکی کنونی پاسخگوی نیاز دانشجویانی که قرار است پزشک شوند، نیست. هدف از انجام مطالعه حاضر خودارزشیابی دانشجویان سال آخر رشته پزشکی یک دانشگاه علوم پزشکی منتخب در شهر تهران بود.

  روش بررسی

  مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی تحلیل از نوع مقطعی بود که در سال 1398 بر روی 80 نفر از کارورزان پزشکی یک دانشگاه علوم پزشکی منتخب به انجام رسید. ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه استاندارد خودارزیابی کارورزان و پزشکان خانواده در زمینه حداقل توانمندی های پزشک عمومی بود.

  یافته ها

  در این مطالعه میانگین سنی دانشجویان 82/1 ± 26 بود. میانگین بالاترین نمره کارورزان مربوط به گویه مهارت بالینی ارتباطی برابر با 64/0 ± 55/3 بود در حالی که گویه اقدامات عملی کمترین نمره را کسب کرد.

  نتیجه گیری

  دانشجویان و کارورزان پزشکی نیازمند برنامه ریزی گسترده برای افزایش مهارت بالینی و غیربالینی هستند تا با استفاده از افزایش مهارت ها در حیطه های مختلف پزشکی، پزشکانی با توانایی بالا در تمام حیطه ها و بر طبق اصول، پزشکانی پنج ستاره تربیت شوند.

  کلیدواژگان: دانشجویان، پزشکی عمومی، خود ارزشیابی
 • امیرحسین ناصری، احمد میر، سید امیر موسویان* صفحات 85-90

  گزارشات متعددی نشان داده اند که درمان رادیوتراپی باعث افزایش ریسک بروز سارکوم می شود. در این گزارش، بیمار خانمی 67 ساله با شکایت درد جدار قفسه سینه و تورم در ناحیه ماستکتومی قبلی مراجعه کرده است. وی سابقه ماستکتومی 12 سال قبل که به دنبال آن، تحت 5 جلسه شیمی درمانی و 25 جلسه رادیوتراپی قرار گرفته بود. در بررسی توده سخت غیرمتحرک برخاسته از دنده مشهود بود. در سی تی اسکن درگیری 3 دنده در قدام وجود داشت. بیمار کاندید اکسیزیون رادیکال و بازسازی با مش پرولن قرار گرفته و با حال عمومی خوب 3 روز بعد از جراحی مرخص شد. پاتولوژی نهایی لیپوسارکوم تمایزنیافته  با گرید 3 گزارش گردید. آگاهی به احتمال رخداد سارکوم ناشی از اشعه یونیزان در کنار پیگیری طولانی مدت بیماران درمان شده با رادیوتراپی می تواند منجر به تشخیص زودهنگام این بیماران شود.

  کلیدواژگان: سرطان پستان، لیپوسارکوم، رادیوتراپی
 • سجاد راحت طلب، علیرضا فیض خواه* صفحات 91-94
|
 • Sajad Panahifar, Fazlolah Mirderikvand*, Masoud Sadeghi Pages 4-14
  Background and aims

  The unfortunate consequences of divorce justify the necessity of conducting research to find the most effective scientific methods for its prevention and reduction. Hence, the present study was conducted to compare the effectiveness of schema-based (ST), emotionally focused (EFT), and acceptance and commitment-based (ACT) couple therapies on reducing the desire for divorce among couples on the verge of divorce in military families.

  Methods

  The research method was quasi-experimental with pre-post test and follow-up. From all the couples who referred to one of the counseling centers under the contract of the armed forces in 2020, 60 couples (ST, EFT, ACT, and control groups; 15 couples in each group) were selected by available sampling method with random allocation. The experimental groups participated in the treatment sessions for 10 sessions. The research tool was divorce desire questionnaire (Rusbult, Johnson, and Morrow), which was completed by the couples of all three experimental groups in three stages of pre-test, post-test, and follow up. Finally, data was  analysized using analysis of covariance in repeated measures designs.

  Results

  The results showed that all three methods of couple therapy were significantly effective on the divorce tendency reduction. The highest level of effectiveness belonged to EFT, ST, and ACT couple therapy with the effect size of 0.976, 0.963, and 0.927, respectively.

  Conclusion

  Couple therapy interventions can be used with clinical and therapeutic interventions to decrease the desire for divorce in couples applying for divorce.

  Keywords: Acceptance, Commitment Therapy, Emotion Focused Therapy, Schema Therapy, Couple Therapy, Divorce
 • Omid Moradi Moghaddam, Mohammad Niakan Lahiji*, Mahshid Talebi-Taher, Ali Sarmast Samimi, Ebadollah Shiri Malekabad, Hamid Babaee Chegini Pages 15-23
  Background and aims

  Microbial infections are one of the main causes of death in the intensive care unit (ICU) of hospitals. The aim of this study was to investigate the epidemiology of microbial infections in the ICU of Rasoul Akram Hospital in Tehran during the years 2016 -2018.

  Methods

  A retrospective study was conducted on 1150 patients in the ICU of Rasoul Akram Hospital in Tehran between 2016 and 2018. The required information was extracted from the medical records of hospitalized patients and then the data were analyzed.

  Results

  Out of 1150 patients, 641 (55.7%) were men. The average length of hospitalization of patients with nosocomial infections in the ICU was 18±7.6 days. The most common cause of nosocomia infection was Klebsiella pneumonia. The highest frequency of death of patients was related to Ascentobacter. Also, other findings of the study showed that there was a significant direct relationship between the death and discharge of patients with nosocomial infections with the gender, type of organism, age, and length of hospitalization (p<0.05). The findings of the study also showed that infection was significantly associated with death (39.7%).

  Conclusion

  The findings of this study showed that the variables of gender, age, type of organism, and duration of hospitalization can be risk factors for the death of patients hospitalized in ICU. Therefore, preventive policies and control of nosocomia infections should be focused on these variables.

  Keywords: Nosocomial Infections, Bacterial Infections, Intensive Care Unit
 • Liana Chaharmahali, Farzaneh Gandomi*, Ali Yalfani, Alireza Fazaeli Pages 24-35
  Background and aims

  Todays, various methods are used to evaluate the severity of knee instability in patients with knee osteoarthritis (KOA). The aim of this study was to compare the state of brain waves related to balance, pain, and proprioception among KOA women with and without knee instability.

  Methods

  In this cross-sectional study, 60 female KOA patients were selected, and based on the instability index scores, were divided into two groups of 30 people with and without knee instability. Pain was evaluated with visual analogue scales (VAS), knee proprioception with angle reconstruction error and goniometer, balance with Berg Balance Scale (BBS), and brain wave analysis with ProComp Infiniti device. The Fitzgerald scale was also used to assign subjects to groups with and without knee instability. Then, the two groups were compared.

  Results

  There was no significant difference between the mean scores of brain waves related to balance between the two groups. However, there was a significant difference between the two groups in knee proprioception at the target angles of 45° (both legs: p=0.0001) and 70° (right leg: p=0.003 and left leg: p=0.001). Also, a significant difference was observed between the two groups in balance scores (p=0.0001).

  Conclusion

  The evaluation of brain waves associated with balance in KOA patients cannot provide useful and practical information to identify people with knee instability. However, the sense of proprioception and balance in these people are distinct and can be factors to identify people prone to knee instability in these patients.

  Keywords: Osteoarthritis, Knee, Joint Instability, Postural Balance
 • Somayeh Ahmadabadi*, Firozeh Alavian Pages 36-46
  Background and aims

  Physical activity can promote the mental and physical health of individuals in various ways. Therefore, this study aimed to investigate the association between the levels of physical activity, corona-induced anxiety, and anthropometric indices among active and inactive students.

  Methods

  This is a correlational and causal-comparative study. The statistical population of this research included all female students at Farhangian University of Mashhad, Hasheminejad Campus in the academic year of 2020-2021 (n=655), from which 247 cases were randomly chosen. Evaluation of the anxiety of corona disease, the level of physical activity related to work, sports, and leisure time, anthropometric indices related to health, and the prevalence of corona were performed.

  Results

  The results showed that there is a significant difference between active and inactive students regarding corona anxiety and physical activity levels (p=0.001). Correlation results showed that there is a significant relationship between corona anxiety and physical activity level (p=0.001). The results of linear regression indicated that physical activity related to exercise is a predictor of corona anxiety (p=0.003), but occupational physical activity and leisure time cannot predict corona anxiety.

  Conclusion

  Based on these results, it can be said that, especially in special conditions such as corona epidemic, physical activity and regular exercise can alleviate the level of anxiety in people and improve their mental and physical health.

  Keywords: Anxiety, COVID-19, Mental Health, Exercise, Physical Activity
 • Maryam Nazem, Yasser Rezapour Mirsaleh*, Hamid-Reza Aryanpour Pages 47-58
  Background and aims

  In the current situation, due to the  exposure of nurses with the corona epidemic, there is porbably too much work pressure on them, which can be a reason for the increase in job burnout among them. The aim of this study was to investigate the mediating role of problem solving skills in the relationship between job meaning and job burnout among nurses during the corona epidemic.

  Methods

  This descriptive correlational study was performed using structural equation modeling. The statistical population of the present study included all the nurses who were working in Imam Khomeini Abadeh and Khatam-Al-Anbiya Abarkooh hospitals during the corona epidemic in 2021-2022. From these, a sample of 220 nurses was selected using available sampling method. In order to collect data, the Work and Meaning Inventory of Stiger et al. (2012), burnout questionnaire of Yildirim and Solmaz (2020), and Basader’s (1999) problem solving questionnaire were used. Data were analyzed by Pearson correlation test and structural equation modeling.

  Results

  The results of the study confirmed the direct relationship between the variables of job meaning and job burnout, as well as the mediating role of problem solving skills in the relationship between job meaning and job burnout among nurses during the corona epidemic (p<0.001).

  Conclusion

  The job burnout in nurses can be reduced by increasing job meaning and improving problem-solving skills, and it leads to an increase in the quality of medical care and patient satisfaction.

  Keywords: Nurses, Occupational Burnout, Problem Solving
 • Iraj Atashi, Masoud Ghasemi*, Shirin Kooshki Pages 59-69
  Background and aims

  Attention Deficit/ Hyperactivity Disorder (ADHD) is a type of neurobehavioral disorder that is often associated with anxiety disorders and harms a person's performance in many areas, including academic performance, attention and concentration, and social communication. Studies have shown the role of some computer games in improving attention, processing and classifying information. The present study investigates the effectiveness of a computer training program on the anxiety of students with ADHD.

  Methods

  This study had a pre-test and post-test design with a control group. A sample of 30 primary school students with ADHD was selected in Tehran (2021-2022). They were selected by available sampling method and randomly divided into two groups of 20 people (experimental and control groups). Both groups performed a pre-tested, and the experimental group underwent 24 sessions of 60 minutes for three months under the intervention of a computer training program, and then for further investigation and follow-up, a follow-up test was conducted three months later for the experimental and control group. The data were analyzed through multivariate analysis of variance.

  Results

  The results showed that the computer training program had a positive effect on reducing the level of anxiety of students, and it was statistically significant (p˂0.001).

  Conclusion

  According to the data, the anxiety in the in the post-test and follow-up of the experimental group had a downward trend, and the average level of total anxiety of the experimental group has decreased compared to the control group.

  Keywords: Attention Deficit Hyperactivity Disorder, Computer User Training, Anxiety
 • Nasimeh Nikbakht, Reza Donyavi*, Seyed Mohammad Mosavi Pages 70-77
  Background and aims

  Suicide is one of the risky behaviors that can lead to many negative personall and social consequences. The aim of this study was to evaluate the effectiveness of compassion-focused therapy on ambivalence in expressing emotion and impulsivity in people with a history of suicide.

  Methods

  This was a quasi-experimental study with a pre-test and post-test design with a control group. With the purposive sampling method, 30 people with a history of suicide referred to psychiatric centers of Sari city were selected and were divided into two experimental and control groups by simple random assignment (15 people in each group). In order to collect data, the ambivalence questionnaire and the impulsivity questionnaire were used. Subjects in the experimental group underwenr compassion-focused therapy. Data analysis was done covariance analysis method.

  Results

  The scores of emotional expression ambivalence and impulsivity variables among the experimental group were respectively 111.06 and 106.13 in the pre-test, which decreased to 83.71 and 77.91 in the post-test. These scores among the control group were respectively 112.80 and 105.20 in the pre-test, and 110.18 and 103.51 in the post-test. The results of covariance analysis showed that compassion-focused therapy was significantly effective on the post-test scores of ambivalence in emotional expression and impulsivity at the level of 0.001.

  Conclusion

  Compassion-focused therapy can help to reduce emotional ambivalence and impulsivity in people with a history of suicide. Therefore, compassion-focused therapy can be used to reduce risk factors for suicide.

  Keywords: Emotion, Impulsivity, Self Compassion, Suicide
 • Maryam Vasheghani Farahani, Amir Mohammadipoor*, Mojgan Mohammadi Mehr, Mahdi Isazadeh Pages 78-84
  Background and aims

  Various studies show that current medical education does not meet the needs of students who are going to become general practitioners. The aim of this study was to self-assess of final year medical students of a selected medical university in Tehran

  Methods

  The present study was a descriptive cross-sectional analysis study that was conducted in 2019 on 80 medical interns of a selected medical university. The data collection tool included a demographic information questionnaire and a standard self-assessment questionnaire of interns and family physicians in the field of minimum competencies of general practitioners.

  Results

  In this study, the mean age of students was 26±1.82 years. The average of the highest score of  interns related to the clinical communication skills was equal to 3.55±0.64, while the item of practical measures received the lowest score.

  Conclusion

  Medical students and interns need extensive planning to increase their clinical and non-clinical skills in order to train highly qualified physicians in all fields, and according to the principles, five-star physicians by increasing their skills in various fields of medicine.

  Keywords: Medical Students, General Practice, Self-Assessment
 • Amir Hosein Naseri, Ahmad Mir, Seyed Amir Mousavian* Pages 85-90

  Several reports have shown that radiotherapy treatment increases the risk of sarcoma. In this report, a 67-year-old female patient complained of chest wall pain and swelling in the previous mastectomy area. Twelve years ago, She had a history of mastectomy, after which she underwent five sessions of chemotherapy and 25 sessions of radiotherapy. In the examination, the immobile hard mass arising from the rib was evident. In the CT scan, there was involvement of three ribs in the front. The patient was a candidate for radical excision and reconstruction with Prolene mesh and was discharged three days after surgery with a good general condition. The final pathology of undifferentiated liposarcoma was reported as grade III. Awareness of the possibility of sarcoma caused by ionizing radiation along with long-term follow-up of patients treated with radiotherapy can lead to early diagnosis of these patients.

  Keywords: Breast Cancer, Radiotherapy, Liposarcoma