فهرست مطالب

علوم باغبانی - سال سی و هفتم شماره 1 (پیاپی 57، بهار 1402)
 • سال سی و هفتم شماره 1 (پیاپی 57، بهار 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/03/01
 • تعداد عناوین: 20
|
 • محمود حسن آبادی، مجید عزیزی*، غلامحسین داوری نژاد، حجت الله بداقی، حسین حکم آبادی صفحات 1-12

  در این مطالعه، تاثیر غلظت های مختلف اسیدسالیسیلیک بر برخی از خصوصیات فیزیکی و بیوشیمیایی انگور رقم ’شاهرودی‘ طی سال 1393 مورد مطالعه قرار گرفته است. آزمایش بر روی بوته های 13 ساله در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام گرفت. بوته ها و خوشه ها دو هفته پس از تشکیل میوه با محلول اسیدسالیسیلیک با غلظت های صفر، 1، 2 و 3 میلی مولار به صورت یکنواخت محلول پاشی شدند. ارزیابی صفات کمی و کیفی پس از برداشت میوه ها صورت گرفت. نتایج آزمایش نشان داد که کاربرد اسید سالیسیلیک بر کلیه صفات اندازه گیری شده در سطح احتمال 1 درصد معنی دار بود. اثر بلوک به جزء در مورد صفت فنل کل و فلاونویید در سایر صفات اندازه گیری شده معنی دار نبود. مقایسه میانگین داده ها نشان داد که در مورد صفات کلرفیلa، b، کل و کارتنوییدها تیمار 2 میلی مولار اسید سالیسیلیک بهترین تیمار بود. در مورد صفات pH، نسبت قند به اسید و TSS تیمار شاهد بیشتر از سایر تیمارها بود. بیشترین میزان عملکرد به میزان 3/31 کیلوگرم به ازای هر بوته در تیمار 2 میلی مولار اسید سالیسیلیک و کمترین مقدار در تیمار شاهد به میزان 21 کیلوگرم به ازای هر بوته مشاهده شد. در مورد مقدار ترکیبات فنلی بیشترین میزان در تیمار 2 میلی مولار بر لیتر اسید سالیسیلیک (20/137 میلی گرم گالیک اسید در 100 گرم نمونه تازه) و کمترین مقدار در تیمار شاهد مشاهده شد. بیشترین مقدار مواد جامد محلول در تیمار شاهد (34/18 درصد بریکس) و کمترین آن در تیمار 2 میلی مولار در لیتر اسید سالیسیلیک (95/16درصد بریکس) مشاهده شد. بر این اساس کاربرد غلظت 2 میلی مولار اسید سالیسیلیک بهترین غلظت بوده و شاهد کمترین تاثیر را در بهبود صفات ثبت شده داشت. بنابراین کاربرد اسید سالیسیلیک دو هفته پس از تشکیل میوه با غلظت 2 میلی مولار می تواند بعنوان تیمار مناسبی جهت افزایش خصوصیات کمی و کیفی انگور رقم ’شاهرودی‘ بکار برده شود.

  کلیدواژگان: ترکیبات فنلی، عملکرد میوه، محلول پاشی، مواد جامد محلول، میوه های ریز
 • رسول عباس زاده فاروجی، محمود شور*، علی تهرانی فر، بهرام عابدی صفحات 13-27

  به منظور بررسی برخی صفات رشدی در گیاه زینتی سینداپسوس (Scindapsus spp.) تحت تاثیر اسید هیومیک و اسید فولویک بصورت کود آبیاری، آزمایشی در گلخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد به صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی با سه تکرار انجام شد. عامل اول اسید هیومیک در چهار سطح صفر، 2/0، 5/0، 1 گرم بر لیتر و عامل دوم اسید فولویک نیز در چهار سطح صفر، 2/0، 5/0، 1 گرم بر لیتر بود. بر اساس نتایج بدست آمده تیمار مصرف توام اسید هیومیک و اسید فولویک اثر معنی داری بر ارتفاع، وزن تر و خشک برگ، ساقه، اندام هوایی و ریشه، تعداد گره و برگ و حجم اندام هوایی، وزن تر و خشک ریشه، طول و حجم ریشه و نسبت وزن تر و خشک اندام هوایی به ریشه داشت؛ بدین صورت که با کاربرد توام اسید هیومیک و اسید فولویک تمامی صفات ارزیابی شده در گیاه نسبت به تیمار شاهد افزایش یافت. همچنین طول و عرض و سطح برگ و طول میانگره نیز با مصرف مواد هیومیکی در گیاه نسبت به تیمار شاهد افزایش یافت. در مجموع با توجه به نتایج مشخص شده از آزمایش می توان بیان کرد که مصرف مواد هیومیکی (اسید هیومیک و اسید فولویک) به صورت توام با یکدیگر صفات رشدی در گیاه را بهبود بخشیده و سبب رشد بهتر گیاه شده اند؛ در نتیجه این مواد می توانند جایگزین مناسبی برای کودهای شیمیایی محرک رشد گیاه باشند.

  کلیدواژگان: حاصلخیزی خاک، صفات مورفولوژیک، گیاهان آپارتمانی، مواد آلی
 • آمنه شرفشاه رستمی، بهزاد کاویانی* صفحات 29-46

  میخک یکی از مهم ترین گل های شاخه بریده جهان است که ماندگاری کوتاه آن موجب کاهش بازارپسندی این گیاه شده است. استفاده از قندها در محلول گلجای، عمر پس از برداشت گل های شاخه بریده را افزایش می دهد. به منظور بررسی اثر سطوح مختلف (صفر، 50 و 100 گرم بر لیتر) سه نوع قند (گلوکز، فروکتوز و ساکارز) و دو زمان کاربرد قند (24 ساعت اول و 24 ساعت دوم پس از برداشت، سال 1398) بر عمر پس از برداشت گل های شاخه بریده میخک رقم ’یلو کندی‘، آزمایشی فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در سه تکرار اجرا شد. نتایج نشان داد که اثر سطوح مختلف قندها روی همه صفات مورد بررسی معنی دار بود. هر سه سطح قندها در هر دو زمان کاربرد، باعث افزایش عمر گلجای و بهبود صفات وابسته به آن شدند. بیشترین عمر گلجای (18 روز) در گل های شاخه بریده تیمارشده با 50 گرم بر لیتر گلوکز در 24 ساعت اول به دست آمد که با تیمارهای 100 گرم بر لیتر گلوکز، فروکتوز و ساکارز در 24 ساعت اول تفاوت معنی داری نداشت. بیشترین جذب آب، بیشترین ماده خشک، کمترین فعالیت آنزیم های پراکسیداز و سوپراکسید دیسموتاز و کمترین مقدار مالون دی آلدیید در تیمار 50 گرم بر لیتر گلوکز در 24 ساعت اول حاصل شد. بیشترین مقدار پروتیین گلبرگ، کلروفیل a، b و کلروفیل کل با کاربرد 50 گرم بر لیتر گلوکز در 24 ساعت دوم به دست آمد. کاربرد قندها در 24 ساعت اول در بهبود عمر گلجای موثرتر از کاربرد این ترکیبات در 24 ساعت دوم بود. بنابراین، کاربرد گلوکز ترجیحا در ساعات اولیه برداشت به عنوان ترکیب افزایش دهنده ماندگاری پس از برداشت گل شاخه بریده میخک رقم ’یلو کندی‘ توصیه می شود.

  کلیدواژگان: روابط آبی، عمر پس از برداشت، قندها، محلول گلجای
 • نرمین علوی دهخوارقانی، سید حسین نعمتی*، سید مجید زرگریان صفحات 47-62
  فضای سبز یکی از مهم ترین ویژگی های هر شهر و مکانی می باشد که نیازمند شناخت دقیق ویژگی های گیاه مورد استفاده و انتخاب و ترکیب صحیح گونه های گیاهی با یکدیگر است. یکی از ویژگی هایی که باید مورد توجه قرار گیرد، اثرات آللوپاتیک گیاه بر روی گیاهان مجاور خود می باشد. در این پژوهش به بررسی اثرات آللوپاتیک درختان گل ابریشم، زیتون تلخ و کاج بر جوانه زنی و رشد دو گونه چمن لولیوم و فستوکا پرداخته شده است. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در دانشگاه فردوسی مشهد اجرا شد. بقایای گیاهی درختان جمع آوری و خشک شده و طی دو آزمایش جداگانه به صورت پودر بقایای گیاهی و عصاره آبی مورد استفاده قرار گرفت. تیمارهای آزمایش اول شامل دو نوع چمن (فستوکا و لولیوم)، سه سطح پودر بقایای گیاهی (صفر (شاهد)، 46/0 و 1 گرم) از سه درخت (زیتون تلخ، کاج و گل ابریشم) در چهار تکرار اجرا شد. تیمارهای آزمایش دوم نیز شامل دو نوع چمن (فستوکا و لولیوم) و چهار سطح عصاره آبی بقایای گیاهی (شاهد، زیتون تلخ، کاج و گل ابریشم) در سه تکرار اجرا شد. در هر دو آزمایش صفات طول گیاه و ریشه، وزن تر و خشک کل گیاهچه، درصد و سرعت جوانه زنی اندازه گیری شدند. نتایج آزمایش اول نشان داد که تیمار شاهد در صفات سرعت و درصد جوانه زنی، طول گیاه و ریشه بهترین عملکرد را داشته و در صفات وزن تر و خشک بیشترین عملکرد مربوط به زمانی بوده که از بقایای درخت کاج به میزان 1 گرم استفاده شده بود. همچنین نتایج آزمایش دوم حاکی از آن است که در همه ی صفات اندازه گیری شده تیمار شاهد بهترین عملکرد را داشته است به نحوی که بیشترین وزن تر و خشک، سرعت و درصد جوانه زنی، طول گیاه و ریشه در تیمار شاهد مشاهده شد.
  کلیدواژگان: پودر بقایای گیاهی، کیفیت چمن، شاخص جوانه زنی، عصاره آبی، فضای سبز
 • محمدجواد کرمی*، مجید راحمی، محسن یاسایی، اشکان کرمی صفحات 63-73
  تهیه کشمش به روش های مختلفی از قبیل قرار دادن میوه انگور در معرض آفتاب مستقیم و روش های مکانیکی صورت می گیرد. امکان آلودگی انواع کشمش به میکروارگانسیم های مختلف در طول مراحل برداشت و خشک کردن انگور، حمل و نقل و بازاررسانی کشمش وجود دارد. عملیات سنتی تهیه و بسته بندی کشمش در منطقه بوانات (منطقه اصلی تولید کشمش استان فارس)، این محصول را مستعد آلودگی های میکروبی خطرناک برای سلامتی انسان می نماید. این پژوهش به منظور تعیین میزان آلودگی میکروبی انواع کشمش تهیه شده از انگور رقم ’کشمشی بوانات‘ و امکان ضدعفونی آنها اجرا شد. برای این منظور از غلظت های صفر (شاهد) و 9/0 درصد پراکسید هیدروژن به عنوان فاکتور اول و سه نوع کشمش تهیه شده از رقم ’کشمشی بوانات‘ (سایه خشک، کشمش آفتابی و کشمش تیزابی) به عنوان فاکتور دوم در یک آزمایش فاکتوریل 3×2 در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. برای تهیه نمونه های ضدعفونی از هر نوع کشمش 200 گرم در ارلن 1000 میلی لیتری سترون شده قرار داده و به آن 400 میلی لیتر آب مقطر اضافه شد و مقدار 6/3 میلی لیتر پراکسید هیدروژن به محتویات ارلن اضافه و به مدت دو دقیقه هم زده شد. سپس آب داخل ارلن دور ریخته شد و برای شستشوی نمونه کشمش ها، 400 میلی لیتر آب مقطر داخل این ارلن ها ریخته شد و به مدت 5 دقیقه تکان داده شدند تا سطح نمونه کشمش داخل ارلن کاملا شسته شود. پس از آن مقدار 50 میلی لیتر از آن به عنوان نمونه کشمش آب شویی و ضدعفونی شده برای بررسی آلودگی میکروبی به آزمایشگاه ارسال شد. برای تیمار شاهد یا نمونه های ضدعفونی نشده، همه این مراحل انجام شد با این تفاوت که در این تیمار از پراکسید هیدروژن برای ضد عفونی استفاده نشد و نمونه ها فقط با آب مقطر سترون شده تیمار شدند. برای هر نمونه شمارش کلی میکروبی، شمارش قارچ ها اعم از شمارش کپک آسپرژیلوس، شمارش باکتری های کلی فرم و اشرشیاکولی انجام شد. نتایج نشان داد که هر سه کشمش عمل آوری شده دارای آلودگی میکروبی بودند. آلودگی میکروبی کشمش تیزابی بالاتر از دو نوع دیگر بود. باکتری اشرشیاکولی فقط در کشمش تیزابی وجود داشت. ضدعفونی با پراکسید هیدروژن موجب کاهش قابل توجه آلودگی میکروبی در هر سه روش عمل آوری کشمش گردید. مقدار این کاهش در دو نوع کشمش سایه خشک و آفتابی یکسان، اما در کشمش تیزابی کمتر از همه بود. آلودگی به کپک آسپرژیلوس فقط در کشمش تیزابی مشاهده شد و تیمار پراکسید هیدروژن در حذف این آلودگی موثر نبود. این تحقیق نشان داد که برای عاری سازی انواع کشمش از آلودگی های باکتریایی و قارچی می توان از غلظت 9/0 درصد پراکسید هیدروژن (در سطح تجاری) استفاده نمود.
  کلیدواژگان: آسپرژیلوس، آلودگی میکروبی، اشرشیاکولی، گندزدایی کشمش، رقم کشمشی
 • وحید قاسمی، عبدالله احتشام نیا*، عبدالحسین رضایی نژاد، حسن مومیوند صفحات 75-88

  به منظور مطالعه اثر تنش شوری بر شاخص های رشدی و تبادلات گازی در دو رقم قرنفل، آزمایشی به صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی با سه تکرار انجام شد. تنش شوری کلرید سدیم در ده سطح (صفر، 10، 20، 30، 40، 50، 60، 70، 80 و 90 میلی مولار) و رقم در دو سطح (’باربارین‘ و ’دیانا‘) اجرا شد. در این پژوهش، وزن تر و خشک اندام هوایی، برگ و ریشه، قطر و تعداد گل، سطح برگ، ارتفاع، قطر ساقه، تعداد شاخه جانبی، هدایت روزنه ای، میزان فتوسنتز، درصد عناصر سدیم و پتاسیم و نیز نسبت این دو عنصر بررسی گردید. نتایج نشان داد که تنش شوری اثرات منفی بر رشد هر دو رقم داشت و بیش ترین مقادیر صفات رشدی در تیمار کنترل (عدم کاربرد نمک کلرید سدیم) مشاهده شد. سطوح بالای تنش شوری، به شدت وزن تر و خشک و نیز ارتفاع و سطح برگ گیاه را کاهش داد، همچنین تنش در هر دو رقم منجر به کاهش تعداد و قطر گل شد. تنش شوری بر میزان فتوسنتز و هدایت روزنه ای نیز اثر منفی برجای گذاشت و منجر به کاهش این دو صفت در شرایط سطوح بالاتر تنش شوری شد. غلظت عنصر سدیم به واسطه کاربرد کلرید سدیم با افزایش سطح تنش افزایش یافت و با اثر بر جذب پتاسیم منجر به کاهش درصد پتاسیم با افزایش سطح کلرید سدیم شد و در نهایت در گیاهان رشد یافته در شرایط تنش، نسبت سدیم به پتاسیم نیز افزایش نشان داد. به طور کلی رقم باربارین در اکثر صفات نسبت به رقم ’دیانا‘ تحمل بالاتری نشان داد و جهت استفاده در مناطق با آب و خاک شور توصیه می شود.

  کلیدواژگان: سطح برگ، قرنفل، کلرید سدیم، میزان فتوسنتز، نسبت سدیم به پتاسیم
 • منصوره فدایی، وحید اکبرپور*، سید جواد موسوی زاده، کامران قاسمی صفحات 89-104
  در مدیریت نهاده های کشاورزی، استفاده از موادی که کمترین اثرات جانبی مضر را بر سلامت انسان و محیط زیست داشته باشند، توصیه می شوند. در این بین، ساکارز و اسید آسکوربیک موادی با منشا طبیعی جهت بهبود رشد و افزایش عملکرد محصولات می باشند، لذا هدف از پژوهش حاضر تعیین اثر این دو ماده بر عملکرد، اجزای عملکرد و خصوصیات فیتوشیمیایی گیاه کدوی پوست کاغذی بود. این آزمایش در قالب فاکتوریل با دو فاکتور ساکارز در چهار سطح (صفر، 5، 10، 15 گرم بر لیتر) و اسید آسکوربیک در چهار سطح (صفر، 15، 30، 45 میلی مولار) بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. با توجه به نتایج بدست آمده اثر محلول پاشی ساکارز و اسید آسکوربیک و برهمکنش آنها بر بیشتر صفات مورد بررسی معنی دار بود. کاربرد 15 گرم بر لیتر ساکارز همراه با 15 میلی مولار اسید آسکوربیک سبب ارتقای تعداد میوه تا 68/1 عدد در هر بوته شد که نسبت به تیمار شاهد 15 برابر افزایش نشان داد. بیشترین تعداد کل بذر با میانگین 464 عدد در هر میوه با کاربرد 5 گرم بر لیتر ساکارز همراه با 45 میلی مولار اسید آسکوربیک حاصل شد که در مقایسه با شاهد (33/247) افزایش 60/87 درصدی را ثبت کرد. بالاترین میزان کلروفیل کل با میانگین 081/2 (میلی گرم بر گرم وزن تر) با کاربرد 5 گرم بر لیتر ساکارز همراه با 15 میلی مولار اسید آسکوربیک اندازه گیری شد که نسبت به تیمار شاهد (044/2 میلی گرم بر گرم وزن تر) افزایش 81/1 درصدی را نشان داد. همچنین کاربرد 15 گرم بر لیتر ساکارز همراه با 15 میلی مولار اسید آسکوربیک موجب افزایش پروتیین تا 03/40 درصد شد که افزایش 26/79 درصدی نسبت به شاهد (33/22 درصد) را نشان داد. سایر نتایج حاکی از این است که افزایش میزان روغن بذر تا 50/44 درصد، با کاربرد 15 گرم بر لیتر ساکارز همراه با 30 میلی مولار اسید آسکوربیک و همچنین با کاربرد 10 گرم بر لیتر ساکارز همراه با 45 میلی مولار اسید آسکوربیک، قابل دسترسی است که نسبت به شاهد (16/38 درصد) افزایش 61/16 درصدی داشت. نتیجه پژوهش حاضر نشان داد که استفاده از نسبت های تلفیقی ساکارز و اسید آسکوربیک در بهبود صفات کمی و کیفی کدو از جمله محتوای پروتیین و درصد روغن بذر کدوی پوست کاغذی موثر واقع شده است.
  کلیدواژگان: بذر، تعداد میوه، روغن، کلروفیل
 • مسعود ناظری*، سید جلال طباطبائی، یاور شرفی صفحات 105-119
  آب از مهمترین عوامل محدود کننده تولید محصولات باغی می باشد. از عوامل موفقیت در تولید محصولات باغی کشورمان افزایش بهره وری آب می باشد. به منظور ارزیابی رشد و عملکرد هلو رقم ‘Red Top’ پیوند شده روی پایه GF677 با جایگذاری کیسه حاوی پومیس در شرایط رطوبتی مختلف، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار به مدت دو سال صورت گرفت. تیمارها شامل جایگذاری کیسه در کنار درخت در سه سطح (بدون کیسه، یک کیسه و دو کیسه)، سطوح مختلف آبیاری (50، 75 و 100 درصد ظرفیت زراعی) و تیمار تلقیح ریشه با قارچ مایکوریزا (ترکیبی از سویه های Glomus)، تریکودرما سویه  harzianumو شاهد (بدون قارچ) اعمال شد. بیشترین رطوبت نسبی آب برگ در تیمار جایگذاری دو کیسه، آبیاری 75 درصد و تلقیح با قارچ تریکودرما اندازه گیری شد. همچنین تیمار جایگذاری یک کیسه، آبیاری 100 درصد و تلقیح ریشه با قارچ مایکوریزا بیشترین قطر تنه را ایجاد کرد. نتایج نشان داد تیمار جایگذاری دو کیسه، آبیاری 100 درصد و تلقیح با قارچ مایکوریزا عملکرد را نسبت به شاهد 8/1 برابر افزایش داد. تیمار بدون جایگذاری کیسه، آبیاری 75 درصد و بدون تلقیح با قارچ بیشترین مواد جامد محلول و TSS/TA میوه را داشت. بیشترین فنول کل و آنتوسیانین میوه به ترتیب در تیمار بدون جایگذاری کیسه و آبیاری 50 درصد و بدون تلقیح قارچ و تیمار جایگذاری دو کیسه و آبیاری 75 درصد و بدون تلقیح قارچ اندازه گیری شد. تیمار جایگذاری یک کیسه و آبیاری 75 درصد و بدون تلقیح قارچ و تیمار بدون جایگذاری کیسه و آبیاری 50 درصد و تلقیح با قارچ ماکوریزا بیشترین قرمزی و درخشندگی پوست میوه را ایجاد کردند. با توجه به نتایج به دست آمده تیمار جایگذاری یک کیسه، آبیاری 75 درصد و تلقیح با قارچ ماکوریزا از عملکرد و کیفیت میوه مناسبی برخوردار بود.
  کلیدواژگان: پومیس، تریکودرما، کم آبیاری، کود آبیاری و مایکوریزا
 • زهرا رودباری*، جواد سرحدی، مهدی آزادوار، سید محمد علوی سینی، امیر جلالی صفحات 121-133

  به منظور ارزیابی واکنش لاین های مربوط به سه جمعیت فلفل شیرین تحت عنوان جمعیت A، B و C، به ترتیب در سه رنگ میوه قرمز، نارنجی و زرد، به سه شرایط دمایی مختلف شامل دمای بهینه روز و شب (به ترتیب 2±25 و 2±20 درجه سانتی گراد)، دمای پایین شب (دمای روز 2±25 و دمای شب 2±11 درجه سانتی گراد) و دمای روز بالا (دمای روز 2±40 و دمای شب 2±20 درجه سانتی گراد) در فصول مختلف سال، آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی (ترتیبی- فاکتوریل) در سه گلخانه مجزا با دماهای ذکرشده در جنوب استان کرمان طی سال های 1399-1398 به مرحله اجرا درآمد. برای هر جمعیت 100 لاین مورد کشت قرار گرفت و درصد لاین های بدون میوه، درصد لاین های با میوه بدون بذر، درصد لاین های با میوه بدفرم، وزن میوه، طول و قطر میوه، شاخص شکل میوه (نسبت طول به عرض میوه) و ارتفاع بوته در هر جمعیت مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد در شرایط دمای بهینه، تمام لاین ها از رشد مطلوبی برخوردار بودند و هیچ بوته ی پارتنوکارپی در جمعیت های مورد ارزیابی مشاهده نشد. اما نوسانات دمایی شب و روز خارج از دامنه دمای بهینه، سبب تغییرات چشمگیری در رشد بوته، توسعه میوه و تشکیل بذر گردید. تاثیر منفی دمای بالای روز بر ویژگی های مورد ارزیابی کمتر از دمای پایین شب بود. با کاهش شدید دمای شب، جمعیت A بیشترین درصد بوته های با میوه بدون بذر را تولید کرد. درصد لاین های پارتنوکارپ جمعیت B و C نسبت به جمعیت A در دمای پایین شب و بالای روز به طور قابل توجهی کمتر بود. بیشترین درصد میوه های بدفرم در دمای نامطلوب بالای روز و پایین شب به ترتیب به میزان 10 و 12 درصد مربوط به جمعیت A بود. این درصد در جمعیت C نسبت به جمعیت A (در دمای نامطلوب بالا روز و پایین شب به ترتیب 3 و 4 درصد) به طورقابل توجهی کمتر بود که احتمالا به دلیل تحمل بیشتر این جمعیت به نوسانات دمایی است. همچنین درصد لاین های پارتنوکارپ جمعیت A (6 و 4 درصد به ترتیب دمای نامطلوب بالا روز و پایین شب) نسبت به دو جمعیت B و C بیشتر بود. با این وجود جمعیت C در شرایط نامطلوب دمایی، میوه هایی با شاخص شکل مطلوب تر تولید کرد که می تواند نشانه تحمل بیشتر این جمعیت به نوسانات دمایی باشد. لاین های متحمل به تغییرات دمایی شناسایی شده در این پژوهش را می توان برای تحقیقات آینده جهت استفاده در برنامه های اصلاحی و تولید بذر هیبرید مورد استفاده قرار داد.

  کلیدواژگان: دمای نامطلوب رشد، فلفل شیرین، میوه بدون بذر
 • صلاح الدین مصلحتی فرد*، حمید حسن پور صفحات 135-149
  استفاده بیش از حد از کودهای شیمیایی در کشت هیدروپونیک، باعث هدر رفت کود و در نتیجه افزایش هزینه های تولید و همچنین افزایش زه آب گلخانه ای می شود. برای جبران تاثیر منفی کمبود آب و محلول غذایی، استفاده از ترکیباتی مانند آمینواسیدها (آرژینین) جهت افزایش کیفیت و کمیت محصول، می تواند موثر باشد. در این پژوهش تاثیر آرژینین با سه سطح (صفر، 100 و 200 میلی گرم بر لیتر آب) بر خصوصیات کمی و کیفی میوه توت فرنگی رقم ’آلبیون‘ در شرایط کم محلول دهی با دو سطح (140 و 180 میلی‎لیتر) در قالب طرح کاملا تصادفی در 4 تکرار مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج به دست آمده، تیمار آرژینین روی صفات طعم میوه، اسیدیته قابل تیتراسیون، مواد جامد محلول، سفتی بافت میوه، آنتوسیانین کل، ویتامین ث، فنل، فلاونویید و ظرفیت آنتی اکسیدان کل اختلاف معنی دار نشان داد. بیشترین میزان مواد جامد محلول، طعم میوه و سفتی بافت میوه در تیمار آرژینین با غلظت 100 میلی گرم بر لیتر آب، در شرایط محلول دهی نرمال (180 میلی لیتر) ثبت شد. همچنین بیشترین میزان فنل و فلاونویید کل در تیمار آرژینین با غلظت 200 میلی گرم بر لیتر آب، در سطح محلول دهی نرمال مشاهده گردید. بیشترین میزان آنتوسیانین کل، ویتامین ث و ظرفیت آنتی اکسیدان کل، در تیمار آرژینین با غلظت 200 میلی گرم بر لیتر، در شرایط کم محلول دهی ملایم (140 میلی لیتر) ثبت شد. بطور کلی نتایج نشان داد که محلول پاشی آرژینین (200 میلی گرم بر لیتر) در شرایط محلول دهی نرمال و کم محلول دهی ملایم می تواند در بهبود کیفیت توت فرنگی های کشت شده در شرایط هیدروپونیک موثر واقع شود.
  کلیدواژگان: اسید آمینه، کیفیت میوه، محلول غذایی، مواد جامد محلول
 • چنور حسینی*، محمدرضا اصغری، مریم خضری صفحات 151-166

  گیلاس از جمله میوه هایی است که بدلیل فسادپذیری بالا متحمل ضایعات فیزیولوژیکی پس از برداشت می شود. باتوجه به اثبات فعالیت ضد قارچی اسانس های گیاهی، استفاده از آن ها به عنوان یک ایده طبیعی در جهت کاهش ضایعات پس از برداشت، افزایش ماندگاری و تضمین سلامت مصرف کنندگان محصولات باغبانی مطرح می باشد. در تحقیق حاضر، تاثیر غلظت های مختلف اسانس مرزنجوش (صفر، 250، 500، 750 و 1000 میکرولیتر در لیتر) و زمان انبارداری (روز 15ام و 30ام) بر واکنش های بیوشیمیایی میوه گیلاس شامل فعالیت آنزیم فنیل آلانین آمونیالیاز، محتوای آنتوسیانین کل، میزان اسید آسکوربیک، رنگ بافت، فعالیت آنزیم پلی فنل اکسیداز، پوسیدگی و قهوه ای شدن دم میوه با سه تکرار در قالب طرح کاملا تصادفی مورد ارزیابی قرار گرفت. میوه های تیمار شده به مدت 30 روز در دمای 1±0 درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی 95-90 درصد به سردخانه منتقل شدند. اندازه گیری کیفی میوه ها طی سه دوره زمانی قبل از نگهداری، روز 15ام و روز 30ام نگهداری انجام گرفت. نتایج حاصل از این ارزیابی نشان داد که اسانس مرزنجوش به طور معنی داری فعالیت آنزیم فنیل آلانین آمونیالیاز، محتوای آنتوسیانین کل، میزان اسید آسکوربیک و تغییر رنگ را در سطح بالایی حفظ نمود. همچنین سرعت افزایش فعالیت آنزیم پلی فنل اکسیداز، تغییرپذیری رنگ بافت، پوسیدگی و قهوه ای شدن دم میوه گیلاس را کاهش داد. این موارد منجر گردید تا با کاربرد اسانس مرزنجوش شاهد ثبات بازارپسندی این میوه طی روزهای نگهداری باشیم. در نهایت مطابق یافته های پژوهش حاضر و با توجه به حفظ کیفیت و ماندگاری میوه های گیلاس تیمار شده نسبت به میوه های بدون تیمار، می توان به جای ترکیبات شیمیایی مضر، اسانس مرزنجوش را به عنوان افزودنی مجاز در زمان نگهداری میوه گیلاس توصیه نمود.

  کلیدواژگان: بازارپسندی، ترکیبات زیستی، سیستم دفاعی، ماندگاری میوه
 • هدیه تقی زاده باغچه جوقی، سعیده علیزاده سالطه*، منصور مطلوبی صفحات 167-179
  به منظور ارزیابی اثر فولویک اسید و تریاکانتانول و اثرات متقابل آن ها بر برخی ویژگی های گیاه همیشه بهار، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با 16 تیمار و 3 تکرار در گلخانه انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل چهار سطح فولویک اسید (صفر، 5/0، 1، 2 میلی گرم در لیتر) به عنوان فاکتور اول و تریاکانتانول در چهار سطح (صفر، 5-10، 4-10×5/5، 4-10مولار) به عنوان فاکتور دوم بودند. تیمارها به صورت محلول پاشی برگی در سه نوبت روی گیاه انجام شدند. بر اساس نتایج به دست آمده در این پژوهش کاربرد برگی تریاکانتانول 4-10 مولار باعث افزایش عملکرد گل آذین، سطح برگ، وزن تر و خشک، تعداد گل آذین، طول گل آذین، فعالیت آنتی اکسیدانی و میزان فلاونویید گل آذین شد. غلظت 5-10 مولار تریاکانتانول میزان درصد ماده خشک و فنول کل را بیشتر از سایر غلظت ها افزایش داد. کاربرد غلظت دو میلی گرم در لیتر فولویک اسید این ماده بیشترین اثر را بر تعداد برگ، سطح برگ، وزن تر و خشک، درصد ماده خشک، فعالیت آنتی اکسیدانی و فلاونویید کل داشت. در مجموع اثر ساده کاربرد برگی 4-10 مولار تریاکانتانول و دو میلی گرم در لیتر فولویک اسید توانست اکثر صفات اندازه گیری شده در این پژوهش را نسبت به تیمار شاهد به طور معنی داری بهبود بخشد. گیاهان تیمار شده با دو میلی گرم در لیتر فولویک اسید دیرتر از سایر تیمارها گل دادند. اثر متقابل تریاکانتانول × فولویک اسید بر عملکرد و ارتفاع بوته معنی دار شد. نتایج به دست آمده از این پژوهش در واکنش به مصرف هورمون تریاکانتانول و فولویک اسید بیانگر این است که استفاده از این دو ترکیب به صورت محلول پاشی برگی می تواند جهت افزایش عملکرد و خصوصیات فیتوشیمیایی همیشه بهار بسیار مفید باشد.
  کلیدواژگان: فلاونوئید، فعالیت آنتی اکسیدانی، محلول پاشی، عملکرد گل
 • منصور فاضلی رستم پور*، حسن محمودزاده صفحات 181-191
  انگور رقم ’یاقوتی‘ زودرس ترین رقم انگور در ایران و مهم ترین محصول باغی منطقه سیستان است که بیش از 90 درصد تاکستان های این منطقه را به خود اختصاص داده است. این پژوهش باتوجه به اثر مهم هرس بر عملکرد کمی و کیفی محصول انگور انجام شد. این آزمایش بصورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار و طی سه سال در ایستگاه تحقیقات زهک انجام شد. چهار سطح شدت هرس تعادلی شامل شاهد یا عرف محل (B1)، 10+60 جوانه (B2)، 10+40 جوانه (B3) و 10 +20 جوانه (B4) به عنوان فاکتور اول و چهار سطح شدت هرس تابستانه شامل شاهد یا بدون هرس سبز (G1)، هرس شاخه های سبز از بالای هشت برگ روی آخرین خوشه (G2)، هرس شاخه های نرک + شاخه های سبز از بالای هشت برگ روی آخرین خوشه (G3)، هرس شاخه های سبز بدون محصول از ته + شاخه های نرک + شاخه های سبز از بالای هشت برگ روی آخرین خوشه (G4) به عنوان فاکتور دوم درنظر گرفته شدند. هرس تعادلی B4 باعث افزایش صفات طول خوشه، عرض خوشه، قطرحبه، وزن محور خوشه، مجموع طول محورهای اصلی و فرعی و وزن حبه بترتیب به میزان 5/32، 6/30، 97/8، 8/32، 4/34 و 3/15 درصد نسبت به شاهد و کاهش صفت تعداد خوشه در تاک به میزان 8/33 درصد نسبت به شاهد گردید. همچنین هرس سبز G4 باعث افزایش صفات طول خوشه، عرض خوشه، وزن محور خوشه، مجموع طول محورهای اصلی و فرعی و وزن حبه به ترتیب به میزان 11، 5/19، 8/15، 6/14 و 9/11 درصد نسبت به شاهد شد. برهمکنش هرس تعادلی B4 × هرس سبز G4 باعث افزایش صفات وزن خوشه، تعداد حبه در خوشه و عملکرد به میزان 4/137، 3/82 و 2/14 درصد نسبت به شاهد شد. بطور کلی نتایج نشان داد که هرس تعادلی B4 همراه با هرس سبز G4 باعث افزایش عملکرد به میزان 2/47 درصد نسبت به شاهد (بدون هرس سبز) و در شرایط هرس تعادلی 10+20 شد.
  کلیدواژگان: اجزای عملکرد، خصوصیات خوشه، شاخه بارده، عملکرد، وزن هرس
 • طیبه بااراده، حسین آرویی*، محبوبه ناصری، مجتبی ممرآبادی صفحات 193-203
  میوه ها و سبزی ها به دلیل داشتن رطوبت بالا و فعالیت بیولوژیکی بعد از برداشت (تنفس، تعرق و فعالیت های بیوشیمی) فسادپذیرند. پوشش دهی میوه ها با ترکیبات ضدمیکروبی و در عین حال خوراکی و ایمن برای مصرف کنندگان راهکار موثری برای جلوگیری از فساد میوه ها و افزایش ماندگاری آن است. تولید این قبیل پوشش های خوراکی با بهره گیری از فناوری نانو سبب افزایش کارایی مواد تشکیل دهنده پوشش می شود. در همین راستا این پژوهش با هدف تهیه و تولید پوشش خوراکی نانوکپسول حاوی اسانس کاکوتی انجام شد. اجزای سازنده فرمولاسیون نانوکپسول، ژل آلویه ورا، آب، تویین و اسانس کاکوتی بود. جهت شناسایی ترکیبات اسانس از دستگاه گازی کروماتوگرافی GC و گاز کروماتوگرافی متصل به طیف سنج جرمیGC-MS استفاده شد. میانگین اندازه ذره ای و پتانسیل زتا، تصویر میکروسکوپ الکترونی نانوکپسول و میزان پایداری ذرات و درصد کارایی نانوکپسول محاسبه شد. در اسانس گیاه کاکوتی (Ziziphra tenuiorL.) 21 ترکیب شناسایی شد. ترکیبات اصلی و مهم اسانس کاکوتی شامل پولگون (23/65 درصد)، منتوفوران (72/12 درصد) و 1و8- سینیول (01/6 درصد) بودند. اندازه نانوکپسول حاوی اسانس، 46/84 نانومتر و پتانسیل زتا 02/16- میلی ولت بود. براساس نتایج حاصل از میکروسکوپ الکترونی، اندازه ذرات کمتر از 200 نانومتر بود. سطح خارجی نانوکپسول ها کاملا صاف و یکنواخت بود. درصد انکپسولاسیون اسانس 25/83 درصد محاسبه شد. مطالعات پایداری اندازه ذرات و پتانسیل زتا در مدت 3 ماه نشان داد که نانوکپسول حاوی اسانس از پایداری خوبی برخوردار بوده است. به طور کلی نتیجه تحقیق حاضر نشان داد نانوکپسول ژل آلویه ورا حامل مناسبی برای اسانس کاکوتی است و می توان به عنوان پوشش خوراکی برای ماندگاری میوه ها از آن استفاده کرد.
  کلیدواژگان: اسانس، اندازه ذره ای، پوشش خوراکی، میکروسکوپ الکترونی، نانو ذرات
 • نیلوفر حارث آبادی، سیده عاطفه حسینی*، محمدحسین امینی فرد صفحات 205-217

  ویروس پژمردگی لکه ای گوجه فرنگی (Tomato spotted wilt virus) متعلق به جنس توسپوویروس  (Tospovirus)و خانواده بنیاویریده (Bunyaviridae) می باشد. این ویروس خسارت زیادی به کشت های گوجه فرنگی و انواع گیاهان در گلخانه های کشور وارد نموده است. همواره به جهت افزایش مقاومت گیاهان و کنترل آلودگی های ویروسی از تغذیه کودی گیاهان استفاده می شود. یکی از عناصر مورد نیاز گیاه عنصر آهن می باشد که در روند تحمل گیاه به انواع تنش ها اثر زیادی دارد. بنابراین، به منظور بررسی اثرات متقابل ویروس پژمردگی لکه ای گوجه فرنگی و عنصر آهن بر برخی خصوصیات بیوشیمیایی دو رقم گوجه فرنگی ، تحقیقی در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار و چهار تیمار در دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند اجرا شد. فاکتورهای آزمایش شامل رقم با دو سطح (رقم ’موبیل‘ و رقم ’ریوگراند‘) و محلول پاشی آهن در حضور آلودگی ویروسی با سه غلظت (صفر، 5/1 و 3 میلی لیتر کود آهن مایع در یک لیتر آب) اعمال شد. صفات بیوشیمیایی مورد بررسی در این آزمایش شامل قندکل، فنل، فلاونویید، آنتی اکسیدان و  کلروفیل (a،  bو کلروفیل کل) بودند. نتایج این تحقیق نشان داد کاربرد برگی کود آهن در غلظت 5/1میلی لیتر منجر به افزایش محتوی قند کل در گیاهان آلوده شد. همچنین نتایج مقایسه میانگین ها حاکی از آن است که بیشترین میزان آنزیم های آنتی اکسیدان در گیاهان آلوده به ویروس با 34/73 درصد مشاهده شد. در بین ارقام از نظر میزان فنل و فلاونویید تفاوت معنی داری در سطح احتمال یک درصد وجود داشت به نحوی که بیشترین میزان فنل در رقم ’موبیل‘ با 68/0میلی گرم در صد گرم و بیشترین میزان فلاونویید در رقم ’ریوگراند‘ با 51/0 میلی گرم در گرم وزن تازه مشاهده شد. در مجموع کود آهن با غلظت 5/1 میلی لیتر باعث بهبود قندکل در گیاهان آلوده به ویروس پژمردگی لکه ای گوجه فرنگی شد و همراه با فنل و آنزیم های آنتی اکسیدان بر کاهش گسترش ویروس به ویژه در رقم ’موبیل‘ تاثیر مثبتی گذاشت و منجر به کاهش شدت علایم شد.

  کلیدواژگان: بنیاویریده، تلقیح مکانیکی، توسپوویروس، صفات بیوشیمیایی، مواد مغذی
 • معصومه سهرابی، داود صمصام پور*، عبدالنبی باقری صفحات 219-229

  گیاهان دارویی در طول تاریخ جزء منابع اصلی پزشکی و داروسازی در اکثر نقاط جهان بوده اند. از جمله این گیاهان می توان به هندوانه ابوجهل با نام علمیCitrullus  colocynthis (L). Schrad.  اشاره کرد. کشت سوسپانسیون سلولی یکی از موثرترین و پرکاربردترین روش ها برای بررسی میزان تغییرات متابولیت های ثانویه است. همچنین با توجه به نقش الیسیتورهای قارچی در افزایش میزان متابولیت های ثانویه، از قارچ های اندوفیت Alternaria solani، Fusarium sp. و Setosphaeria rostrata استخراج شده از گیاه هندوانه ابوجهل (جمع آوری شده از استان هرمزگان) به عنوان الیسیتور زیستی در محیط کشت سوسپانسیون سلولی استفاده شد. این مطالعه بر اساس آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با دو عامل (عامل اول شامل دو سطح ترکیب هورمونی مختلف و عامل دوم نیز هشت سطح از عصاره قارچ های اندوفیت) با سه تکرار در آزمایشگاه بیوتکنولوژی دانشگاه هرمزگان انجام شد. نتایج مقایسه میانگین اثر متقابل تیمار تنظیم کننده رشد × عصاره قارچی نشان داد که در شرایط ترکیب تیماری هورمون 1mg 2,4-D + 1mg BA و تلقیح توام گیاه با سه قارچ، میزان فنول و فلاونویید به ترتیب 11/62 و 18/49 درصد نسبت به شاهد افزایش یافت و در سطح احتمال یک درصد و پنج درصد معنی دار بود، اما فعالیت آنتی اکسیدانی به میزان 78/62 درصد در ترکیب تیمار هورمونی 1mg 2,4-D + 1mg Kin و تلقیح توام سه قارچ نسبت به شاهد افزایش نشان داد و در سطح احتمال یک درصد معنی دار بود. بطورکلی نتایج نشان داد که برهمکنش قارچ و هورمون می تواند نقش موثری در افزایش میزان متابولیت های ثانویه گیاه دارویی هندوانه ابوجهل داشته باشد. این کار از طریق فعال کردن مسیرهای هورمونی انجام می شود که در تولید متابولیت های ثانویه نقش دارند.

  کلیدواژگان: الیسیتور، اندوفیت، سوسپانسیون سلولی، متابولیت ثانویه، هندوانه ابوجهل
 • داود وفاداری کمارعلیا*، محسن کافی، مهدی خان سفید صفحات 231-243
  هدف پژوهش دستیابی به عوامل بازدارنده افراد جامعه از حضور در پارک های شهری در دوران پاندمی کووید19 و ارزیابی ظرفیت این اماکن در ارتقای بهداشت عمومی جامعه و چگونگی عملکرد آنها در دوران پاندمی کووید19 است. با استفاده از منابع کتابخانه ای و مصاحبه عمیق نیمه ساختار یافته به صورت پرسشنامه داده های تحقیق به دست آمد و برای نمونه گیری و تعیین حجم نمونه به ترتیب از روش نمونه گیری تصادفی ساده و فرمول کوکران مرتبط با جامعه آماری نامشخص با سطح خطای 05/0 استفاده شد، سپس برای تحلیل داده ها به سوال بخش اول که به صورت اولویت بندی بود به ترتیب از اولویت اول تا چهارم امتیاز 4 تا 1 اختصاص داده شده و میانگین امتیازی محاسبه گردید و در ادامه همین روند برای سوالات بخش دوم اجرا گردید. بررسی داده های مستخرج از پژوهش نشان داد که عدم وجود علایم هشدار دهنده بهداشتی در پارک های شهری با میانگین امتیازی 1/3 مهم ترین مانع حضور افراد جامعه در این اماکن بوده و همچنین ظرفیت پارک های شهری در افزایش بهداشت عمومی با میانگین امتیازی 3/3 بسیار قابل توجه تعیین گردیده است. سپس عملکرد این اماکن در دوران پاندمی کووید19 با میانگین امتیازی 4/1 ضعیف گزارش شد. به طور کلی می توان گفت پارک های شهری دارای ظرفیت قابل توجهی در ارتقای سلامت جامعه می باشند و به دلیل عدم تناسب این اماکن برای دوران پاندمی، عملکرد مناسبی نداشتند، بنابراین باید برای این دوران مناسب سازی شده و موانع برداشته شوند.
  کلیدواژگان: فضاهای باز شهری، فضاهای سبز شهری، کرونا، همه گیری
 • افسانه هوشمند، میترا اعلائی*، مسعود ارغوانی، فهیمه صالحی صفحات 245-259

  سرب یکی از فلزات سنگین و آلاینده های مهم زیست بوم شناخته شده است. استفاده از گیاهان جهت رفع آلودگی خاک یا گیاه پالایی، روشی مقرون به صرفه می باشد. امروزه با توجه به افزایش آلودگی منابع خاک و مشکلات ناشی از آن، شناسایی گیاهان مفید در این زمینه ضروری به نظری می رسد. این پژوهش به منظور بررسی تاثیر فلز سنگین سرب و کاربرد جلبک قهوه ای و اسپیرولینا بر کلم زینتی رقم ’پیچ دار‘ (Brassica oleracea L.) و بررسی گیاه پالایی در این گیاه انجام گردید. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در سال 1399 در گلخانه تحقیقاتی و پژوهشی دانشگاه زنجان انجام شد. فاکتورهای مورد بررسی شامل سرب از منبع نیترات سرب با سه غلظت (صفر، 25و50 میلی گرم بر کیلوگرم) در چهار تکرار و در دو مرحله با فاصله زمانی دو هفته به خاک گلدان ها اعمال شد. فاکتور دوم شامل عدم وجود جلبک (شاهد)، جلبک قهوه ای (Polycladia indica) و جلبک اسپیرولینا(Arthrospira platensis)  در چهار تکرار بود. صفات مورفوفیزیولوژیکی اندازه گیری شده نیز شامل تعداد برگ های هر بوته، شاخص سطح برگ، وزن تر و خشک ریشه، کلروفیل کل، آنتی اکسیدان کل، آنزیم پراکسیداز، گلایسین بتایین، مالون دی آلدهید، سرب برگ و فسفر برگ بود. نتایج تجزیه واریانس حاکی از تاثیر معنادار سطوح مختلف سرب و اثر جلبک ها بر صفات تعداد برگ های هر بوته، شاخص سطح برگ و وزن تر و خشک ریشه ، کلروفیل کل و آنتی اکسیدان کل بود. علاوه بر این اثرات متقابل برای صفات شاخص سطح برگ، وزن تر و خشک ریشه، آنتی اکسیدان کل و میزان سرب برگ معنی دار گردید. مقادیر گلایسین بتایین، مالون دی آلدهید و فسفر برگ در اثر اصلی سرب در سطح یک درصد معنی دار شد. طبق نتایج مقایسه میانگین میزان سرب برگ با افزایش غلظت سرب بیشتر شده است که البته جلبک ها به عنوان یک عامل کمکی می توانند میزان جذب سرب موجود در گیاه را کاهش دهند. میزان فسفر برگ نیز تحت تاثیر اثر اصلی سرب و جلبک معنی دار شد و بیشترین میزان فسفر با میانگین درصد 56/0 درصد در جلبک اسپیرولینا و کمترین 48/0 درصد در شاهد مشاهده شد.

  کلیدواژگان: فسفر، فلزات سنگین، کود زیستی، گیاه پالایی، مالون دی آلدهید
 • سیمین گراوند، سیده فرزانه موسوی، سیده هدی حکمت آرا * صفحات 261-275

  ژربرا یکی از مهم ترین گل های شاخه بریده است که عمر گلجای کوتاهی دارد. مانند سایر گل های شاخه بریده، یکی از نگرانی های اصلی پس از برداشت این گل کاهش کیفیت آن است. کاربرد نانولوله‏های کربنی به عنوان محلول‏های نگهدارنده موجب افزایش جذب آب، تعادل روابط آبی و افزایش عمر گلجای گل‏های شاخه بریده می‎شود. تجمع، پراکندگی نامناسب و آبگریزی شدید از معایب نانولوله‏های کربنی است که مانع پراکنش مطلوب در محلول گلجای می‏شود. در این تحقیق برای افزایش پراکندگی نانولوله‏های کربنی چند دیواره از انواع پلیمرها (پلی وینیل پیرولیدون، پلی اتیلن گلیکول و سورفکتانت غیریونی تریتون ایکس 100) استفاده شد تا تاثیر آن‏ها در ماندگاری گل شاخه بریده ژربرا مورد بررسی قرار گیرد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل شاهد (آب مقطر)، نانولوله های کربنی عامل دار شده با پلی وینیل پیرولیدون (1 و 2 میلی‏گرم بر لیتر)، نانولوله های کربنی عامل دار شده با پلی اتیلن گلیکول (1 و 2 میلی‏گرم بر لیتر) و نانولوله های کربنی عامل دار شده با تریتون ایکس 100 (1 و 2 میلی‏گرم بر لیتر) به صورت تیمار کوتاه مدت (24 ساعت) بودند. در این آزمایش عمر گلجای، وزن تر نسبی گل، میزان جذب آب، محتوای نسبی آب گلبرگ و محتوای نسبی آب ساقه اندازه‏گیری شد. نتایج نشان داد که بیشترین عمر گلجای با 5/22 روز مربوط به تیمار نانولوله های کربنی عامل دار شده با تریتون ایکس 100 با غلظت 2 میلی‏گرم بر لیتر بود که ماندگاری گل‏ها را حدود 8 روز نسبت به شاهد افزایش داد. نانوکامپوزیت های موجود در محلول گلجای بر وزن تر نسبی و جذب آب ساقه های بریدنی تاثیر داشتند. در این مطالعه مشخص شد که جذب آب الگوی مشابه وزن تازه گل دارد و ظرفیت جذب آب ساقه به تدریج با گذشت زمان کاهش می یابد. بر اساس نتایج، تغییرات وزن تر و جذب آب در ساقه گل‏های تیمار شده با نانولوله های کربنی عامل دار شده با پلی اتیلن گلیکول با غلظت 1 میلی گرم بر لیتر کندتر بود. استفاده از نانولوله های کربنی عامل دار شده با تریتون ایکس 100 با غلظت 1 میلی گرم بر لیتر در محلول گلجای سبب شد تا محتوای نسبی آب گلبرگ و ساقه حفظ شود. تصویربرداری با میکروسکوپ الکترونی روبشی تایید کننده حرکت نانولوله‏ها به بخش‏های بالایی گل و جذب و جابجایی آن‏ها در ساقه گل بریدنی ژربرا بود. یافته های تحقیق حاضر نشان داد که جمعیت باکتری در انتهای ساقه تیمار شاهد بیشتر از جمعیت باکتریایی انتهای ساقه گل های تیمار شده با نانوکامپوزت ها بود. نانولوله‏های کربنی چند دیواره همراه با پلی وینیل پیرولیدون، پلی اتیلن گلیکول و تریتون ایکس 100 ترکیبات موفقی در افزایش جذب آب، حفظ کیفیت و افزایش ماندگاری گل‏ شاخه بریده ژربرا بودند. بنابر نتایج این آزمایش، حذف موانع جریان آب در ساقه بریده به حفظ ماندگاری و تاخیر در پیری گل کمک می کند.

  کلیدواژگان: باکتری، جذب آب، سورفکتانت غیریونی، عمر گلجای، نانولوله‏های کربنی چند دیواره
 • محمود قجاوند، پورنگ کسرایی*، حمیدرضا توحیدی مقدم، محمد ناصری، حمید لاریجانی صفحات 277-291
  مرزه تابستانی (Satureja hortensis L.) از گیاهان بومی ایران است که در طب سنتی به عنوان داوری محرک، ضد نفخ، خلط آور، مقوی معده، ضد اسهال و ضد سرطان کاربرد دارد. این آزمایش به منظور بررسی برخی صفات گیاه دارویی مرزه تابستانه در پاسخ به کودهای بیولوژیک، اسید سالیسیلیک و تنش خشکی طی دو سال 1397 و 1396 مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش به صورت اسپلیت پلات فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار انجام گرفت. فاکتورهای آزمایش شامل آبیاری در سه سطح (پتانسیل رطوبت خاک 5/0- اتمسفر به عنوان شاهد، پتانسیل 5/6- اتمسفر به عنوان تنش متوسط و پتانسیل 10- اتمسفر به عنوان تنش شدید که در مرحله 4 تا6 برگی استقرار گیاه با کشت مستقیم) به عنوان فاکتور اصلی اعمال شدند و فاکتورهای فرعی شامل کود بیولوژیک ازتوباکتر و میکوریزا در چهار سطح (1- عدم تلقیح به عنوان شاهد، 2- تلقیح بذر با ازتوباکتر ، 3- تلقیح بذر با میکوریزا و 4- استفاده توام ازتوباکتر و میکوریزا) و اسید سالیسیلیک در دو سطح (1- عدم محلول پاشی و 2- محلول پاشی با غلظت 6/0 میلی مولار) بودند که در مرحله 4 تا 6 برگی قبل از گلدهی (85 روز بعد از مرحله 4 برگی) اعمال شدند .صفات ارتفاع بوته، وزن خشک ریشه، وزن خشک اندام هوایی، میزان کلروفیل کل، میزان پرولین، درصد و عملکرد اسانس بررسی شدند. نتایج نشان داد که اثر تیمارهای تنش خشکی، کودی و سالیسیلیک اسید بر صفات مورد مطالعه ارتفاع بوته و وزن خشک اندام هوایی و ریشه، محتوای کلروفیل، درصد و عملکرد اسانس و محتوای پرولین در سطح احتمال یک درصد معنی دار بودند. اسید سالیسیلیک و کاربرد توام ازتوباکتر و میکوریزا سبب افزایش 17 درصدی ارتفاع بوته، 19 درصدی وزن خشک بوته، 53 درصدی محتوای کلروفیل، 33 درصدی درصد اسانس و 9 درصدی عملکرد اسانس گیاه دارویی مرزه در شرایط تنش خشکی نسبت به شاهد شدند. بیشترین مقدار ارتفاع بوته (67/48 سانتیمتر)، وزن خشک اندام هوایی (83/28 گرم)، وزن خشک ریشه (27/2 گرم)، محتوای کلروفیل (18/1 میلی گرم بر گرم)، درصد اسانس (87/1 درصد) و عملکرد اسانس (912 کیلوگرم در هکتار) مربوط به کاربرد اسید سالیسیلیک و تیمار ترکیبی ازتوباکتر + میکوریزا بود. نتایج تحقیق حاضر حاکی از آن است که کاربرد کودهای زیستی به تنهایی و یا همراه با محلول پاشی اسید سالیسیلیک، در بهبود ویژگی های رشدی و عملکرد گیاه دارویی مرزه تاثیر مثبتی داشتند. امروزه استفاده از کودهای زیستی به جای مواد شیمیایی، هدف اصلی در تولید محصولات کشاورزی به ویژه در گیاهان دارویی است. کاربرد کودهای زیستی همراه با تنظیم کننده های رشد می توانند جایگزین مناسبی برای مصرف کودهای شیمیایی در این گیاه شوند.
  کلیدواژگان: ازتوباکتر، اسانس، کم آبی، مرزه تابستانه، میکوریزا
|
 • M. Hasanabadi, M. Azizi *, Gh.H. Davarinejad, H. Bodaghi, H. Hokmabadi Pages 1-12
  Introduction

   Grape (Vitis vinifera L.) is one of the most important fruits cultivated in many areas with different climates all over the world. Grape, which is rich in antioxidants, flavonoids, anthocyanins and phenolic acids, is highly regarded in terms of economic value. Salicylic acid is one of the compounds which have been used in recent years for improving the physicochemical properties of many fruits. The application of salicylic acid increases the shelf life of crops by inhibiting ethylene production and respiration, as well as by reducing the activity of some enzymes which are responsible for softening the cell wall. Furthermore, salicylic acid results in the enhancement of phenolic compound production by increasing the activity of some enzymes such as phenylalanine ammonia-lyase.

  Materials and Methods:

   The present study was conducted in 2014 on 13-year-old Shahroodi grapes that were grown using a head-training system with a spacing of 2m × 2m in "Shahrood" County, Semnan Province. A total of 60 grapevines with uniform age and growth characteristics were selected for the experiment. Salicylic acid was obtained from Merck and solutions were prepared using a small amount of organic solvent and surfactant to reduce the surface tension of the solutions. For the purpose, the Salicylic acid powder was dissolved in a few drops of ethanol and a few drops of Tween 20 for improving solution penetration to the plants, The solution was prepared at concentrations of 0 (control), 1, 2, 3 mM. Then the plants were sprayed two weeks after the fruit set stage (when berries were at the pea-sized stage with a diameter of 4 to 5 mm). The experimental design used in this experiment was a randomized complete block design (RCBD) with three replications. After harvesting and transporting of fruits to the laboratory, different characteristics were measured:
  Chlorophyll and carotenoid Content
  Chlorophyll a, b, and total Chlorophyll and carotenoid content measured according to Arnon (1967) method in grape leaves. The extraction steps were carried out with full precision to minimize contact with heat and light. In order to stabilize the pigments, the samples taken from the central part of the mature leaves were immediately ground in liquid nitrogen. The samples were vortexed two times with an interval of one minute and stored for 1.5 hours at a temperature of 4 degrees Celsius in order to dissolve the pigments in cold acetone solvent. After that, they were centrifuged for 15 minutes at a speed of 6000 rpm. The supernatant after centrifugation of the samples was used to measure chlorophyll and total carotenoids. The absorbance of the samples was read at three wavelengths of 470, 645, and 663 nm using a Shimadzu UV (160) spectrophotometer. Using the absorbance of the samples in these three wavelengths and the equations below, the amounts of chlorophyll a, chlorophyll b, total chlorophyll and total carotenoids were calculated in terms of milligrams per gram of tissue sample weight.
  Fruit characteristics
   Fruit characteristics such as fruit yield, fruit firmness (with magnets-Taylor device),  sugar and acid content, and content of phenolic compounds were also measured. The fruit tissue firmness was measured using a firmness tester (model FDKA 32, Wagner) and expressed in Newtons per square centimeter. The characteristics of soluble solids (TSS) were expressed using a handheld refractometer (Ataga, Japan) and expressed in terms of Brix, the pH of the extract was measured using a digital pH meter (Sartorius PP-20, Germany). Titratable acidity or TA was done through the titration of the extract using 0.1 normal sodium until pH 1.8-2.8 and its results were reported using the following formula and under the title of tartaric acid percentage.
  Total phenol content
   The amount of total phenol was measured by Folin-Ciocalteu method and spectrophotometry. The absorbance of the reaction mixture was measured after 120 minutes of storage in the absence of light at a wavelength of 765 nm using a Shimadzu UV spectrophotometer (160). The amount of total phenol was expressed from the standard curve in terms of mg of gallic acid per 100 grams of extract in three replicates for each sample and standard.
  Total flavonoid
   The amount of total flavonoid was measured by aluminum chloride calorimetric method. In this experiment, 50 microliters of methanolic extract from the flesh and fruit skin were combined with 10 microliters of 10% aluminum chloride and 10 microliters of 1 M potassium acetate. Then, 280 microliters of double distilled water were added to the mixture. After the samples were mixed, they were left at room temperature for 40 minutes. The absorbance of the reaction mixture was measured at a wavelength of 415 nm using a Shimadzu UV spectrophotometer (160) in three replicates. A blank containing double distilled water was used for comparison. The amount of total flavonoids was determined based on the standard curve of quercetin and the results were expressed in micrograms of quercetin per gram of fruit skin and flesh weight.
  Total anthocyanin
   The amount of total anthocyanin was measured using the difference in pH method. In this method, the absorbance was measured using a spectrophotometer at wavelengths of 520 and 700 nm along with potassium chloride and sodium acetate buffers with different pH values of 1 and 4.5.

  Results

   The results of the data analysis of variance showed that the application of salicylic acid resulted in significant differences in the measured characteristics. Therefore, the use of this compound improved the physical and biochemical quality of the treated grape clusters.Comparison of treatments means showed that using 2 mM salicylic acid brought about a significant effect on the amount of chlorophyll (a, b and total) and carotenoids compared to other treatments, especially control. Salicylic acid application caused a reduction in pH and soluble solids, and an increase in firmness, 100-berry weight and yield. The results of the study indicated a significant increase in organic acids and a decrease in reducing sugars in the grape clusters treated with salicylic acid. The highest amount of tartaric acid was found in the treatment with 2 mM salicylic acid, with an average of 0.66, while the control treatment had the lowest amount of tartaric acid, with an average of 0.52. This suggests that the use of salicylic acid led to a reduction in transpiration and consumption of organic acids. In terms of reducing sugars, the highest and lowest amounts were observed in the control treatment (14%/74) and the treatment with 2 mM salicylic acid (13%/60), respectively. Increasing the concentration of salicylic acid up to 2 mM resulted in the enhancement of anthocyanins and phenolic compounds contents, but higher concentrations (more than 2 mM) reduced the amounts of these compounds in treated fruits.

  Conclusion

   Pre-harvest use of salicylic acid could have a positive effect on the improvement of qualitative and quantitative characteristics of grape cv. Shahroodi. However, further comprehensive studies are needed to be conducted to recommend this compound to the growers of fruit trees.

  Keywords: Berry fruit, Fruit yield, Phenolic contents, Spraying, TSS
 • R. Abaszadehfaruji, M. Shoor *, A. Tehranifar, B. Abedy Pages 13-27
  Introduction

   Unbalanced and frequent use of chemical fertilizers and pesticides results in the degradation of soil physicochemical properties, loss of soil-born organisms, reduction of quality of produced crops and reduction of yield plant. Nowadays, due to environmental considerations of chemical fertilizers, use of organic acids for quantitative and qualitative improvement of crops has been increased. Humic materials are natural organic compounds that contain 50 to 90% of organic matters of peat, wood coal and rotten material, as well as non-living organic matters of aquatic and terrestrial ecosystems. Humic compounds indirectly increase soil fertility by providing micro- and macro-elements for root, improving soil structure, increasing medium permeability to water and air, increasing soil microbial population and beneficial microorganisms, increasing cation exchange capacity and the ability to buffer pH of medium or nutrient solution, and providing some special substances for plant roots such as nucleic acids and acetamides.

  Materials and Methods

   In order to investigate the influence of humic and fulvic acids on some growth characteristics in ornamental plant of Scindapsus spp., an experiment was conducted based on a completely randomized design with three replications at greenhouse in Ferdowsi University of Mashhad during 2014-2015. The first factor was humic acid in four levels of 0, 0.2, 0.5, 1 g/l, and the second factor was fulvic acid in four levels of 0, 0.2, 0.5, 1 g/l. Cuttings were taken from the plant in late March. Two weeks after transferring the rooted cuttings to pot, the treatments were applied on plants via fertigation. The traits measured in the experiment included plant height, mean number of nodes, internode length, leaf number, leaf length, leaf width, leaf area, root length, root fresh weight, leaf fresh weight, shoot fresh weight, aerial organ fresh weight, root volume, aerial organ volume, root dry weight, leaf dry weight, shoot dry weight, aerial organ dry weight, fresh and dry weights ratios of aerial organ to fresh weight. Statistical analysis of data was performed by 8-JMP software. LSD test was used to compare the means of the data.

  Results and Discussion

   Based on the results obtained, the combined use of humic acid and fulvic acid had a significant effect on height, fresh and dry weights of leaf, shoot, aerial organ and root, number of node and leaf and volume of aerial organ, fresh and dry weights of root, length and volume of root and the ratio of fresh and dry weights of aerial organ to root. Thus, combined use of humic acid and fulvic acid caused an increase in all the measured traits compared to the control treatment. Furthermore, an increase was observed in the length, width, and area of leaf, and internode length as the result of application of humic substances when compared to the control treatment. Organic fertilizers increase plant growth by improving soil conditions and increasing availability of plant to nutrients. Humic compounds cause changes in the specific distribution of cytokinins, polyamines and ATP by affecting the activity of root H+-ATPase and the distribution of root nitrate in the stem, thus affecting the growth of the plant stem. Humic materials increase plant growth by using different mechanisms such as hormonal effects, direct effect on plant cell metabolism, increase of cell division, chelating power and nutrient uptake, increase of soil ventilation and enhancement of plant photosynthesis by increasing Rubisco enzyme activity. Increasing nitrogen uptake leads to the increase in the growth of shoots and aerial organs. It also increases the number of branches in plants and increases the production of dry matter by increasing the production of photosynthetic materials.

  Conclusion

   In general, according to the results of this experiment, it can be concluded that application of humic substances (humic acid and fulvic acid) together, improved the growth characteristics of the plant and led to the better growth of the plant; therefore, these materials can be a good alternative to plant growth-stimulating chemical fertilizers.

  Keywords: Houseplants, morphological traits, Organic materials, Soil fertility
 • A. Sharafshah Rostami, B. Kaviani * Pages 29-46
  Introduction

   Carnation (Dianthus caryphyllus L.), from Caryophyllaceae family, is one of the most important cut flowers in the world that its short vase life reduces the economic value. Postharvest longevity of cut flowers can be prolonged using carbohydrates (sugars) in a vase jar. Cut flowers undergo some physiological and biochemical changes that often lead to an early senescence. To delay the aging process in cut flowers, it is necessary to evaluate many aspects of preparation for storage conditions, especially preservative solutions that affect the quality and longevity of these flowers. Many flowers are harvested before they are fully developed, to ensure a long postharvest life and to minimize mechanical damages that might occur during handling. The growth and development of flower buds on cut flowers require food (especially carbohydrates), which is stored in the leaves and stems. These stored carbohydrates can be mobilized for the flower bud to use but maybe they are insufficient when the buds are harvested at a tight-bud stage. To maintain metabolic activities, including respiration, even for cut flowers that have reached full development, it is necessary to provide adequate reserves to achieve acceptable postharvest life. When stored materials are low, leaves and flowers age faster and the petals fade. Under these conditions, supplements can be provided to the flowers by adding sugars such as glucose, fructose and sucrose to the vase solutions. However, it is important to note that a sugar solution is also suitable for the growth of microorganisms, so that an antimicrobial agent should be added to the vase solution as well. Many researches were carried out on prolonging the vase life of cut carnation flowers with different preservative solutions together with an antimicrobial agent. Studies on postharvest longevity of cut carnation flowers using sugars as preservative solutions is low. Therefore, the aim of the present study was to evaluate the effect of sugars (glucose, fructose and sucrose) and application time on vase life and some physiological parameters of carnation cv. ‘Yellow Candy’ cut flowers.

  Materials and Methods

   A factorial experiment based on completely randomized design in three replicates was performed in order to investigate the effect of different levels (0, 50 and 100 g/L) of three types of sugars (glucose, fructose, and sucrose) and two sugar application times (the first and second 24 h, on 2019) on vase life of carnation cv. ‘Yellow Candy’ cut flowers. Some other traits such as water uptake, dry mater, relative fresh weight, protein and carotenoid of petal, leaf chlorophyll, POD and SOD enzymes activity and MDA were also measured. The statistical analysis of data was performed using Statistical Package for Social Sciences (SPSS) v 16.0. Least significant difference (LSD) test at P < 0.05 was used to find out the significance of differences among the mean values.

  Results and Discussion

  Results showed that the effect of different levels of sugars on all evaluated traits was significant. Each three levels of sugars at each two applied times caused to increase vase life and relative traits. Maximum vase life (18 days) was obtained in 50 g/L glucose at the first 24 h with no statistically significant differences with the 100 g/L sucrose and fructose at the first 24 h. The highest water uptakes and dry matter, the lowest POD and SOD activity and minimum MDA were obtained in treatment of 50 g/L glucose at the first 24 h. The study found that the highest levels of petal protein content, chlorophyll a, b, and total chlorophyll were achieved in carnation "Yellow Candy" cut flowers treated with 50 g/L glucose after 24 hours of harvesting. The application of sugars at the first 24 hours after harvesting had a greater impact on improving the vase life of the flowers compared to the second 24 hours. Therefore, the use of glucose as an external holding solution, preferably within the early hours of harvesting, is recommended to prolong the postharvest life of carnation "Yellow Candy" cut flowers. The study also revealed that the use of external holding solutions, particularly sugars combined with antimicrobial agents, can have a positive effect on prolonging the vase life of cut flowers. The concentration of sugar required in the holding solution varies depending on the type of flower being treated, with most flowers requiring a concentration of 2% sugar. However, some flowers may require higher concentrations, up to 4-6%, while others may be damaged if treated with concentrations higher than 1%. The application of sucrose has been shown to increase glucose and fructose levels in petals, further supporting the use of external holding solutions containing sugars for extending the vase life of cut flowers. Therefore, it is important to examine each flower before treating it to determine the optimal concentration of sugars. Sugars are a source of energy and carbon for cut flowers and play an important role in decreasing the protein degradation and ethylene production, maintenance of osmotic balance, increasing water uptake, and finally delaying in senescence process

  Keywords: Postharvest life, Sugars, Vase solution, Water relations
 • N. Alavi Dehkharghani, S.H. Nemati *, S.M. Zargarian Pages 47-62
  Introduction
  As the population grows and cities expand, the demand for more green spaces has also increased. Grass is widely recognized as one of the most important ground covers in the world. However, the development of green spaces is hindered by a severe shortage of water resources and challenges associated with managing and maintaining grass. The composition of trees and plants may cause to inhibitory or stimulation effects on crops, called allopathic effects. Therefore, understanding the allopathic effects is important to determine appropriate methods of cultivation and product management to prevent interference of allopathic substances in the growth and production of products.
  Materials and Methods
   This study was performed in two separate experiments as a factorial based on completely randomized design at Ferdowsi University of Mashhad. In the first experiment, the effect of three different levels of plant residue powder (zero, 0.46 and 1 g) of three types of trees (Pine, Silk and Chinaberry) on germination and growth of Lolium prenne and Festuca arundinaceae grasses with four replications in the greenhouse was investigated.  The second experiment, the effect of 5 ml of aqueous extract prepared from plant residues of the mentioned trees on germination and growth of the mentioned grasses in three replications in the laboratory was investigated. At the end of both experiments, some of morophology traits (weight, length, germination index) were measured. Minitab software was used to analyze the data obtained from both experiments.
  Results and Discussion
   According to the analysis of variance table of the first experiment, the results show that the simple effect of grass treatment on plant and root length, fresh weight, germination percentage and rate are significantly different. In the simple effect of treatment the quantity of plant residues, all traits have a significant difference. Also, in the simple effect of treatment of plant residue kind, plant length, root length, fresh and dry weight, germination percentage and rate were significantly different. Interaction grass and the quantity of plant residues treatment and the interaction of grass and kind of plant residues treatment, all measured traits had a significant difference. The interaction triple treatments plant length, root length, dry weight, germination percentage and rate differences were observed. Therefore, in the interaction triple treatments, the most and least plant lengths were observed related to the treatment of Lolium grass with 0.46 gr of Pine residue powder and the treatment of Festuca with 1 gr of Chinaberry residue powder. Also, the most and least root lengths were related to Lollium grass with 0.46 gr of Pine plant residue powder and Festuca grass with 1 gr of Pine plant residue powder. In the triple of dry weight the most amount was related to Festuca with 1 gr of Chinaberry residue powder and the least was related to Lolium control. The most and least germination percentages belonged to the control Festuca and lollium with 0.46 gr of pine plant residue powder respectively, and in the trait of germination rate, the most amount belonged to the control Festuca and the least to the control lollium has been observed. The results of the second experiment demonstrated a significant difference in all measured traits including grass treatment, plant length, fresh and dry weight, germination percentage and rate, and simple effect of plant extract. Moreover, the interaction of grass treatment and plant residue extract showed significant differences in root length, plant length, fresh weight, dry weight, and germination rate and percentage. Comparison of the mean interaction of grass treatment and type of plant residues revealed that the control Festuca had the highest plant length, while Lolium with Silk residue extract had the lowest. The longest and shortest root lengths were observed in control Lolium and Lolium with Silk residues, respectively. The highest and lowest fresh weight were recorded in Lolium control and Lolium grass along with Silk residue extract, respectively. For the dry weight trait, the highest amount was related to the treatment of Lolium grass with pine residue extract, while the lowest dry weight was observed in Festuca grass and Lolium grass with Silk residue extract. In terms of the germination percentage trait, control Festuca and Festuca with pine residue extract had the highest germination percentage, while Lolium with Chinaberry residue extract and Lolium with Silk residue extract had the lowest.  The most and least germination rates belonged to Festuca control and Lolium with Chinaberry residue extract. From these discussions, it can be concluded that the allelchemicals in the powder extract of plant residues have had a significant effect on the yield of these two grasses and have reduced growth and germination. Decreased germination due to allelopathic stress can be due to different abnormalities in metabolic activity, seed saturation potential, death of some dividing cells and embryonic abnormalities.
  Conclusion
   Based on the results of both experiments, it can be concluded that Chinaberry and Silk trees have a stronger allelopathic effect compared to Pine. Additionally, the performance of both grasses in response to residues and extracts containing allelochemicals was slightly different. For instance, in the second experiment, the impact of Chinaberry extract reduced plant length by 28%, root length by 89%, dry weight by 16%, germination percentage by 75%, and germination rate by 85% compared to the Festuca control treatment. Similarly, the effect of Chinaberry extract on Lolium grass resulted in a 96% reduction in plant growth, 97% reduction in root length, 98% reduction in wet weight, 50% reduction in dry weight, 89% reduction in germination percentage, and 89% reduction in germination rate compared to the Lollium control treatment.
  Keywords: Aqueous extract, grass quality, green space, index germination, Plant residue powder
 • M.J. Karami *, M. Rahemi, M. Yassaie, A. Karami Pages 63-73
  Introduction
   Raisins are dried grapes and are prepared from some varieties of grapes (Vitis vinifera) in different ways, such as exposing grapes to direct sunlight and mechanical methods. There is a possibility of contamination of various types of raisins with different microorganisms during the stages of harvesting and drying grapes, transportation and marketing of raisins, especially when they are presented in open boxes. The traditional process of preparing and packing raisins in Bovanat region (the main raisin production area of Fars province) makes this product prone to microbial contamination dangerous for human health. The history of consumption of raisin is very old. The Bible provides the first written mention of raisin around 1000 B.C., drying is one of the oldest methods of food preservations; the main purpose of this experiment is reducing the moisture content to level which allows safe storage without spoilage. It has been reported that the use of hydrogen peroxide (H2O2) treatments reduces the microbial contamination loads in dried raisins. Moreover, washing with hydrogen peroxide solution can markedly reduce the loads of human pathogens including Escherichia coli. Primitive methods of making and packaging of raisins in Bavanat region contribute to make them vulnerable to microbial contamination and may be harmful for health. This research was conducted in order to determine the initial microbial contamination on the surface of three types of raisins prepared from the Keshmeshi grape cultivar and using hydrogen peroxide to reduce these microbial contaminations.
  Materials and Methods
  The use of hydrogen peroxide as a potential antimicrobial treatment was investigated for three types of raisins in Bovanat region. For this purpose, three samples of raisins (Sun-dried, Shade-dried and Sultana raisins) have investigated. Raisins samples randomly were purchased from a local retailer in Shiraz (Iran). For this experiment, raisin samples with uniform size were selected and damaged or diseased berries were discarded. Two concentrations of hydrogen peroxide applied to microbial disinfection were 0% and 0.9%. The raisins that were prepared underwent a treatment process where they were dipped for 5 minutes in solutions containing either 0% or 0.9% hydrogen peroxide. Afterward, the raisins were washed with distilled water for 1 minute to remove any residue. A control group was also included, consisting of raisin samples treated with water (0% hydrogen peroxide). For each sample, measurements were taken for microbial count, population of yeasts and other molds, Aspergillus, Coliform bacteria, and Escherichia coli. The experiment was designed as a factorial (2x3) based on a completely randomized block design with 3 replications. The data were analyzed using SPSS 22.0, and mean data were compared using Duncan's multiple range tests at a 1% probability level.
   
  Results and Discussion
   The results showed that there was a significant difference (P≤1%) between hydrogen peroxide concentration treatments regarding to microbial contamination. There was also a significant difference (P≤1%) between the raisin samples in terms of microbial contamination. The results also revealed the presence of high amount of microbial infection on surface of all raisin samples. The microbial contamination load of Sultana raisins was higher than other raisins. The results also indicate that Escherichia coli was not detected in both sun-dried and shade-dried samples, but it was observed in Sultana raisins. Surface disinfection of Sultana raisin samples with 9% of hydrogen peroxide removed Escherichia coli infection. Hydrogen peroxide was effective in reducing the microbial contamination of all three raisin samples. It seems hydrogen peroxide to be more effective in reducing microbial contamination in sun-dried and shade-dried samples. Sultana raisin had highest contamination of mold and yeast while sun-dried and shade-dried raisins were lowest. The effect of hydrogen peroxide on reducing mold and yeast contamination was not the same in all raisin samples, so that the highest effect on reducing mold and yeast contamination was found in sun-dried and shade-dried raisins. The least effect on this contamination was observed in sultana raisins. Aspergillus was not detected in sun-dried and shade-dried samples but it was observed in sultana raisins. Hydrogen peroxide was not effective against Aspergillus. The microbial contamination of all raisin samples which affected by 0.9% hydrogen peroxide was decreased significantly (P≤1%). Effect of hydrogen peroxide at 0.9% on removing of microbial infection in sun-dried and shade- dried raisins was similar and it was more than Sultana raisins.
  Conclusion
  All three raisin samples were infected with Coliform bacteria, mold and yeast. In the case of Escherichia coli infection, it was detected only in sultana samples. Hydrogen peroxide was effective in reducing the microbial infection of all raisin samples. It was more effective in reducing the total number of microbes in sun-dried and shade-dried raisins. Hydrogen peroxide with a concentration of 0.9% is effective for eliminating the microbial infection of raisins, and the use of hydrogen peroxide with a concentration of 0.9% can be used to disinfect raisins.
  Keywords: Aspergillus, Disinfection of raisins, Escherichia coli, Keshmeshi cultivar, Microbial contamination
 • V. Ghasemi, A. Ehtesham Nia *, A. Rezaei Nejad, H. Mumivand Pages 75-88
  Introduction

   Salinity stress impairs the absorption of elements such as potassium, leads to decrease in water and minerals, or due to an increase in Na+ effects the absorption of other elements. Salinity of water and soil is one of the obstacles to the expansion of agriculture in most part of the world. Salinity causes several physiological and morphological changes in plants and affects growth and photosynthesis. Salinity stress also affects the absorption of nutrients, and finally the plants sensitivity to stress increases. High concentrations of Nacl in rhizosphere reduce the water potential and cause physiological drought stress. In addition, salinity stress can cause ion toxicity and imbalance, which can damage the plant. Salinity stress has been shown to reduce plant biomass by decreasing photosynthetic capacity and chlorophyll content. As stress increases, stomatal conductance and CO2 assimilation decrease, which both negatively impact photosynthesis and lead to a decrease in plant growth. Dianthus is an annual or perennial plant that produces velvety flowers in various colors. Due to its resistance to cold and wide range of colors, it is commonly used in landscaping. However, limited research has been conducted on the response of Dianthus to environmental stress, making it important to investigate its behavior under such conditions.

  Material and Method

   This research was conducted at greenhouse of municipality of Khomein, Iran. The statistical design was used in the factorial experiment based on CRD. Experimental factors included salinity stress (0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 mM) and cultivars (Barbarin and Diana). After preparing the seeds, it is first disinfected using sodium hypochlorite and then planted in plastic pots containing soil, sand and manure. At the end of the experiment, morphological traits, stomatal conductance, photosynthesis rate, Na+, K+ and Na+/K+ was also examined. Gas exchanges were measured using an exchange measuring device (LCA4, ADC Bioscientific,Ltd., Hoddesdon, England). At the time of measuring gas exchanges, the temperature under chamber was 26-29 C and relative humidity was 58-62%. (stomatal conductivity is based on mmol/m2/s and photosynthesis in µmol/m2/s). To measure the concentration of Na+ and K+, the leaf first turned to ash (at 550 C). Then 5 ml of hydrochlorid was added to dissolve the sample and the volume of the filtered solution was reduced to 50 ml with distilled water and the concentration of Na+ and K+ was measured with flame meter. In order to measure the fresh weight of leaves and roots, plant components were separated. Fresh weight was recorded with a scale and then samples were placed in the oven (for 48 h) and weighted again to measure dry weight. Leaf area was measured with a leaf guuge device (A30325) and plant height and root length using a ruler. Statistical analysis of data was performed using Mini Tab and Excel software.

  Results and Discussion

   Results showed that salinity stress generally affected the growth of both carnation cultivars and reduced vegetative and reproductive growth. According to the results obtained from the study, fresh and dry weight of shoot, root and leaves, root length, plant height, stem diameter, diameter and number of flower, lateral shoot number, stomatal conductance, photosynthesis rate, K+ concentration in Diana and Barbarin cultivars decreased with increasing salinity level. Na+ concentration and Na+/K+ increased with increasing salinity and these two traits were higher in Diana than Barbarin cultivar, which indicates lower resistance of Diana cultivar. The plant's first response to stress is to reduce its leaf area, which reduces the supply of photosynthetic material to the growing parts and consequently hinders growth and flowering. Salinity stress and high osmotic potential in the rhizosphere greatly affect photosynthesis as they decrease pore conductivity. Moreover, excessive absorption of Na+ can interfere with the absorption of other elements, thereby restricting plant growth. Potassium (K+) is an essential inorganic molecule that plays a crucial role in increasing plant resistance to stress. It helps in maintaining turbidity, promoting cell development, and regulating stomatal function. In this study, salinity stress affected the growth and yield of both carnation cultivars, and with increasing stress, all morphological traits decreased. This stress also reduce photosynthesis by reducing stomatal conductance and subsequently reduce other growth characteristics. Growth reduction was observed at high salinity stress concentrations in both cultivars. However, barbarin cultivar showed higher resistance than Diana

  Keywords: Leaf area, Na+, K+, NaCl, Photosynthetic rate, Sweet William
 • M. Fadaei, V. Akbarpour *, S.J. Mousavizadeh, K. Ghasemi Pages 89-104
  Introduction
  Pumpkin (Cucurbita pepo) is a medicinal plant belonging to the Cucurbitaceae family and the order Cucurbitals. The seeds of this plant are a rich source of essential oils and proteins for the body. It is used in the production of various drugs such as Peponen, Pepostrin, Grunfig and treatment of prostate swelling, urinary tract inflammation, atherosclerosis, gastrointestinal regulation, etc. Since the components of medicinal plants are low at natural condition, and could be increased by means of different environmental conditions, nutrition or application of elicitors; thus, it is necessary to work on mentioned parameters effects on quantitative and qualitative attributes of medicinal plants. Recent years, many researches have been done based on natural components for increment of yield and secondary metabolites of medicinal plants. Ascorbic acid is one of these materials which its effect on plant growth has been validated. In the management of agricultural inputs, especially in the cultivation of medicinal plants, the application of substances that have the least harmful side effects on human health and the environment is recommended. Meanwhile, sucrose and ascorbic acid are healthy substances to improve growth and increase crop yield. Therefore, the aim of the present study was to determine the effect of these two substances on yield, yield components and phytochemical characteristics of pumpkins.
  Materials and Methods
   Pumpkin seeds were prepared from Pakan Bazr Esfahan by purity of 99%. Then, planted in a farm of 500 m2 at Behshar. After plant growth, spray treatments were conducted at three times as before flowering, onset of flowering and fruit set stages. This experiment was conducted in factorial with sucrose factor at four levels (0, 5, 10, 15 g.l-1) and ascorbic acid factor at four levels (0, 15, 30, 45 mM), based on a randomized complete block design with three replications. The studied characteristics included number of leaves and fruits, plant yield, 1000-seed weight, total number of seeds, number of healthy seeds, percentage of healthy seeds, number of blank (deaf) seeds, percentage of blank seeds, total chlorophyll, antioxidant activity, phenol, flavonoids, protein and oil percentage. Statistical analysis of data was performed using SAS statistical software and comparison of mean was performed using the least significant difference (LSD) at the level of 5% probability. Figures were graphed with Excel software.
  Results and Discussion
   According to this study results, the effect of foliar application of sucrose and ascorbic acid and their interaction on most of the studied traits was significant. Application of 15 g.l-1 sucrose with 15 mM ascorbic acid increased the number of fruits to 1.68 per plant, which showed an increase compared to the control treatment. The highest total number of seeds with an average of 464 seeds per fruit was obtained by applying 5 g.l-1 sucrose with 45 mM ascorbic acid, which compared to the control (247.33) recorded an increase of 87.60%. The highest total chlorophyll content was measured with an average of 2.081 (mg.g-1 fresh weight) using 5 g.l-1 sucrose with 15 mM ascorbic acid, which showed an increase of 1.81% compared to the control treatment (2.044). Also, application of 15 g.l-1 sucrose along with 15 mM ascorbic acid increased protein by 40.03%, which showed an increase of 79.26% compared to the control (22.33). Other results indicate that increasing the amount of seed oil up to 44.50% is available with the application of 15 g.l-1 sucrose with 30 mM ascorbic acid and also with the application of 10 g.l-1 sucrose with 45 mM ascorbic acid; which had an increase of 16.61% compared to the control (38.16). The results of the present study showed that the application of combined ratios of sucrose and ascorbic acid has been effective in improving the quantitative and qualitative attributes of pumpkin, including protein content and percentage of pumpkin seed oil.
  Conclusion
   Since the treatment of sucrose 10 g.l-1 with 45 mM ascorbic acid significantly affected most of important attributes such as total antioxidant activity, total flavonoids, protein content and high oil content, therefore, this combination of treatment can be applied to increase the quality of pumpkin seeds. However, if only quantity is important, the treatment of sucrose 15 g.l-1 with 15 mM ascorbic acid, which caused the highest number of fruits per plant, the highest yield as well as the highest protein, can be recommended.
  Keywords: Chlorophyll, Fruit, Oil, Seed
 • M. Nazeri *, S.J. Tabatabaie, Y. Sharafi Pages 105-119
  Introduction
  Water scarcity is one of the most important limiting factors threatening the production of horticultural crops. Approximately, 45% of the world's arable land is subject to permanent or intermittent water shortages, and approximately 50% of the world's annual yield is lost due to drought. Due to climate changes, especially the increase temperature and decrease rainfall in recent years in Iran, most of the gardens are facing limited water resources. In order to reduce water stress, increasing water use efficiency by naval technics seems to be crucial. Peach fruit growth mainly depends on adequate water supply. Therefore, water stress reduces the growth of the fleshy part and the quality of the peach fruits. Split root means placing a part of the root in different conditions compared to the remains of the root. Studies on split root culture were done in the laboratory for the first time. Increasing water holding capacity by split root system may improve soil- plant water availability. Furthermore, many studies indicated that Mycorrhiza and Trichoderma fungi improve the absorption of water and nutrients by plant. Increasing the absorption of water and nutrients leads to increasing growth and yield. The aim of this research was to improve the water efficiency and the use of low-yielding lands by placing a bag containing pumice and inoculating the roots with fungi.
  Materials and Methods
  This experiment was performed as a factorial experiment based on randomized complete blocks design with three replications for two years. Treatments included placing the bag close to the trunk of peach trees in three levels (without bag, one bag and two bags), different levels of irrigation (50, 75 and 100% of field capacity) and root inoculation treatments with mycorrhiza, Trichoderma fungi and control without fungus. Redtop peaches grafted on GF677 rootstock were planted in May 2018. The bags were placed at a depth of 60 cm and at a distance of 40 and 60 cm from the tree trunk. The bags size was 40 liters filled with pumice. At 20 cm from the top of the bag, three holes were made to remove excess water from that part and as a signal to cause the root to move towards the bag. For plants treated with mycorrhiza, 250 g of Mycorrhiza glomus was mixed and for plants treated with Trichoderma, 4.5 g of Trichoderma harizanium was mixed with pumice in the bag. In treatments with no bag placement, the plant roots were inoculated with fungi. Characteristics such as relative water content (RWC), yield, total soluble solids (TSS), titratable acidity (TA), TSS/TA, total phenol and fruit anthocyanin were measured at the end of growing season. Fruit skin color characteristics including L*, a*, b*, Chroma and Hue were measured with a colorimeter. Statistical analysis was performed by SAS software version 9.1. Mean data were compared using Duncan's multiple range test. drawing diagrams done by Excel software.
   
  Results and Discussion
  The results showed that bag placement increased RWC. The highest RWC of leaf was measured in the treatment of placing two bags, 75% irrigation and root inoculation with Trichoderma fungus. In the main effect of bag placement, irrigation levels and root inoculation, the highest RWC of leaf was observed in placing a bag, 100% irrigation and root inoculation with Trichoderma fungus, respectively. The treatment one bag, 100% irrigation and root inoculation with mycorrhiza improved vegetative growth and produced the largest trunk diameter.  Yield in terms of fresh weight of fruit in two-bag placement, 100% irrigation and root inoculation with mycorrhiza was increased by 1.8 compared to the control. The highest TA was measured in the treatment of placing a bag, 50% irrigation and root inoculation with mycorrhizal fungus. Treatment without bag placement, 75% irrigation and without fungus inoculation had the highest total soluble solids and TSS/TA of fruit. The index ratio of TSS/TA is used to determine the taste of the fruit. The highest total phenol and anthocyanin of fruit was observed in treatments without bag under 50% irrigation levels. One bag placement, 75% irrigation without fungal inoculation treatment and no bag placement treatment, 50% irrigation, mycorrhiza inoculation caused the a* and L* of the fruit skin increased. The interaction effect of the three factors of bag placement, irrigation levels and root inoculation with fungus had no significant effect on Hue and b*.
  Conclusion
  The results of this experiment showed that water consumption can be reduced by placing a bag. The finding of the experiment led to the conclusion that a bag placement treatment, 75% irrigation and inoculation with mycorrhizal fungus improve fruit yield and quality of peach trees
  .
  Keywords: Fertilizer, Irrigation, Mycorrhiza, Trichoderma, Pumice
 • Z. Roudbari *, J. Sarhadi, M. Azadvar, S.M. Alavi-Siney, A. Jalali Pages 121-133
  Introduction

  Capsicum is a plant sensitive to temperature fluctuations at day and night, and temperature changes strongly affect the quality of the fruit. Identification of tolerant genotypes to temperature fluctuations that naturally produce parthenocarp and marketable fruit is important for use in breeding programs and the production of hybrids with appropriate fruit weight and size and high marketability.

  Materials and Methods

  In order to evaluate the reaction of the lines related to three populations of sweet pepper (A: red fruit, B: orange fruit and C: yellow fruit) obtained from five generations of self-polination (by generation management by single-seed bulk method), a greenhouse factorial experiment was conducted based on a completely randomized design with three different temperature conditions including optimal day and night temperature (day temperature 25± 2 and night temperature 20 ± 2 °C), low night temperature (day temperature 25± 2 and night temperature 11± 2 °C) and high day temperature (day temperature 40± 2 and night temperature 20 ± 2 °C). For this purpose, 100 lines from each population were planted in three separate greenhouses with the mentioned temperatures. Percentage of seedless fruit lines per population or Parthenocarp fruits (including seedless fruits that had at least 50% by weight of seeded and natural fruits and other seedless fruits that were deformed and small in size (knot) were removed), height Plant, day to ripening and number of fruit lobes per 100 lines of each population were measured in three different temperature conditions. Due to the fact that the lines within each population were different from the other population lines, so the data analysis was performed as a complex sequential-factorial design. Also, due to the importance of fruit characteristics in seedless fruit lines and seeded fruits, analysis of variance of these lines in a completely randomized design (15 treatments in 3 replications) using SAS v software 9.2 was performed and the comparison of the mean of the evaluated traits was performed using Duncan's multiple range test at 5% probability level.
   

  Results and Discussion

  The results showed that under optimal temperature conditions, all lines had good growth and no parthenocarpic plants were observed in the evaluated populations, but day and night temperature fluctuations outside the optimal temperature range caused significant changes in plant growth, fruit development. And seeds were formed. The effect of high day temperature on the evaluated characteristics was less than low night temperature. With a sharp drop in night temperature, population A produced the highest percentage of seedless fruit plants. The percentage of parthenocarp lines of populations B and C were significantly lower than population A at low night and daytime temperatures. Population C was less affected by adverse day and night temperatures than the other two populations. Fruit size, fruit weight and fruit shape index, which are the most important determinants of fruit marketing, were strongly affected by day and night temperature fluctuations. In all three populations evaluated, fruit length was significantly negatively affected by low night temperature more than high day temperature, which resulted in distortion of fruit shape index. Fruit shape index, which is the result of the ratio of length to diameter of fruit, in marketable fruits is 1-1.02. As the fruit length increases and the fruit diameter remains constant or decreases, the shape index increases from 1.02, and as the fruit diameter increases with decreasing fruit length, which is usually achieved under cold stress conditions, this number decreases below one. Based on the results, the three populations evaluated had different fruit lengths under optimal temperature conditions, which, with the proportion of fruit diameter to length, the fruit shape index was normal and produced marketable fruits. By decreasing the night temperature below the optimum growth temperature, fruit length decreased sharply in the three evaluated populations, and this decrease was greater in seedless fruits. According to Table 2, the highest percentage of fruit length reduction at low night temperature was observed in population A and in seedless fruits. In this temperature condition, fruit length decreased by 43% in seedless fruits and 17.5% in seeded fruits. The lowest decrease in fruit length at low night temperature was related to population C. Fruit length in seeded and non-seeded fruits of this population decreased by 12 and 24%, respectively. However, the percentage of fruit reduction in the total populations evaluated was 13.90 and 33.69% on average in seeded and seedless fruits, respectively. Although the length of the fruit was less affected by the high temperature during the day than the low temperature at night, but the trend of fruit length changes in these temperature conditions was similar to the low temperature at night. The average decrease in fruit length in the total population in seeded and seedless fruits was 10.41 and 31.52%, respectively, with population C having the least and population A having the most effect from unfavorable daytime temperature. Fruit weight was also affected by the unfavorable temperature of day and night, but the negative effect of low night temperature on fruit weight was more than the unfavorable temperature of the day. According to the results, the percentage of fruit weight loss in seeded and seedless fruits at low temperature at night was 21.19 and 50.06%, respectively, and at high temperature at day, 15.98 and 50.12%. As the results show, seedless fruits had the same effect of unfavorable temperature day and night and showed the highest percentage of weight loss. Also, fruit weight in population C showed the least effect of adverse temperature day and night and no significant difference was observed between populations B and A. Expression is associated with undesirable traits that can be due to the coherence of traits or pleiotropic effects of parthenocarpic genes or physiological or molecular changes. Although in population C the number of lines with Parthenocarp fruit was 1%, but Parthenocarp fruits consisting of size and shape index are more suitable than the other two populations. The C population also showed a low percentage of Knot fruits as well as slight differences in fruit weight and shape at low temperature at night and high temperature at day. Based on the results, the three populations evaluated have different potentials in terms of reacting to adverse low temperatures at night and high temperatures during the day, and this potential can be used in future research and breeding programs to produce hybrids that tolerate temperature fluctuations.

  Keywords: seedless fruit, Sweet pepper, unfavorable growing temperature
 • S. Maslahati Fard *, H. Hassanpoor Pages 135-149
  Introduction
   Strawberries with the scientific name Fragaria × ananassa Dutch. It belongs to the Rosaceae family. Strawberry is one of the fruits that has found many fans around the world due to its aroma, taste and nutritional value. The main characteristics of strawberry fruit quality are flavor (ratio of sugar to acid and volatile compounds) and color. Excellent plants need nitrogen in addition to carbon to meet their growth and food needs. The most vital compounds in plant living cells are proteins, which are made up of amino acid building blocks. Different amino acid sequences cause variation in the resulting proteins. Arginine is a multifunctional amino acid found in living cells and is an important storage and transport form for organic nitrogen in plants. In addition to its function as a major component of protein, it is an essential metabolite for many cellular and growth processes. Studies have shown that arginine increases the synthesis of flowering hormones related to flowering and fruiting. This amino acid is also involved in the activity of various plant enzymes. This amino acid binds to membrane nucleic acids and phospholipids and increases the activity of enzymes such as catalase. Due to the importance of producing organic products and also due to the fact that so far no study has been done on the effect of arginine on the growth and physiological characteristics of strawberry cultivar Albion. Therefore, in this study, the role of arginine on some quantitative and qualitative characteristics of albumin strawberry fruit in hydroponic conditions was investigated.
  Materials and Methods
   The present study was conducted in the greenhouse of the Faculty of Agriculture, Urmia University, Iran. In this study, the effect of arginine with three levels (0, 100 and 200 mg / l) on the quantitative and qualitative characteristics of Albion strawberry fruit under deficit fertigation conditions with two levels (140 and 180 ml) in a completely randomized design with 4 replications. In this study, traits such as fruit flavor, titratable acidity, soluble solids, fruit firmness, vitamin C, total phenol, total flavonoids, total anthocyanins and total antioxidant capacity were investigated. XTPlus-TA tissue analysis device was used to measure the firmness of fruit texture. Vitamin C content of fruit extract was measured by ascorbic acid based on dye reduction of 2,6 dichlorophenol indophenol (DCPIP). The Titration method was used to measure titratable acidity (TA). ATAGO manual refractometer was used to measure the amount of soluble solids. Also for measuring the taste of fruit by Voca et al. used. The Absorption difference method at different pHs was used to measure total anthocyanin. Total antioxidant capacity was assessed using the DPPH (1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl) method. Folin-ciocalteau method was used to measure the total phenol content. Shin et al. Method was used to measure the total flavonoid content of fruit.
  Results and Discussion
   The results obtained from the analysis of variance of the data showed that the measured indices were affected by different treatments of arginine and deficit fertigation. Based on the results, arginine treatment on fruit flavor, titratable acidity, soluble solids, fruit firmness, total anthocyanin, vitamin C, phenol, flavonoids and total antioxidant capacity showed a significant difference. The highest amount of soluble solids, fruit flavor and firmness of fruit texture were recorded in arginine treatment with a concentration of 100 mg / l under normal fertigation conditions (180 ml). Also, the highest amount of phenol and total flavonoids was observed at the same level of fertigation, albeit with arginine treatment at a concentration of 200 mg / l. Also, the highest amount of anthocyanin, vitamin C and total antioxidant capacity were recorded in arginine treatment with a concentration of 200 mg / l, in conditions of mild deficit fertigation (140 ml).
   
  Conclusion
  Excessive use of chemical fertilizers in agricultural production, especially in hydroponic cultivation in greenhouses, causes fertilizer wastage and as a result increases production costs as well as increases greenhouse drainage. Therefore, it has destructive effects on the environment, so reducing the amount of nutrient solution can be a management option to reduce the harmful effects on the environment and save water. Also, due to the importance of producing organic products and increasing demand, the use of healthy and organic compounds such as amino acids (arginine) to increase the quality and quality of the product, is very necessary. In the present study, arginine treatment increased the quality of strawberry fruit by affecting its photochemical content such as total antioxidant activity, vitamin C, total phenol, anthocyanin, etc. in low solubility conditions. Also, by increasing the firmness of the fruit texture, it improved the appearance quality of the fruit, which is important for attracting the consumer's attention. In general, the results showed that arginine spraying (200 mg / l) in normal solution and mild dissolution conditions can be effective in improving the quality of strawberries cultivated in hydroponic conditions.
  Keywords: Amino acid, Fruit quality, Nutrient solution, Soluble solids
 • Chnoor Hosseini *, M.R. Asghari, M. Khezri Pages 151-166
  Introduction

   Cherry (Prunus avium L.) is one of the most important fruit products and due to its polyphenol and antioxidant compounds, it contributes to the nutrition and health of millions of people. Due to its high perishability, this fruit suffers from post-harvest physiological losses. According to the proven antifungal activity of plant essential oils, their use as a natural substance to reduce post-harvest waste, increase shelf life and ensure the health of consumers of horticultural products.

  Material and Methods

   In the present study, the effect of marjoram essential oil in different concentrations (0, 250, 500, 750 and 1000 µl/l) on biochemical reactions of Mashhad cherry fruit var takdaneh, including phenylalanine ammonialyase enzyme activity, total anthocyanin content, ascorbic acid content, tissue color, polyphenol oxidase enzyme activity, fruit rot and browning of the tail were evaluated with three replications. The treated fruits were transferred to the refrigerator for 30 days at a temperature of 1.0 °C and a relative humidity of 90-95%. Qualitative measurements of fruits were performed during three periods before storage, on the 15th day and on the 30th day of storage. Analysis of variance (ANOVA) was performed based on factorial experiment in a completely randomized design. Mean comparison was performed based on Duncan's multiple range test using SAS software and its graphs were drawn with Excel. Finally, correlation analysis was performed using R software.

  Results and Discussion

   The results of this evaluation showed that marjoram essential oil maintained the activity of phenylalanine ammonialyase enzyme, total anthocyanin content, ascorbic acid content and color significantly. It also reduced the activity of polyphenol oxidase activity, tissue color change, rot and browning of cherry fruit tail. The level of ascorbic acid in all treated samples decreased over time, but this decrease was more severe in the control sample than the other treatments. Increasing storage time and essential oil concentration improved the amount of anthocyanin in the treated fruits. The essential oil at a concentration of 750 μl/l avoided reduction of color change compared to the control. The activity of phenylalanine ammonialyase enzyme in all essential oil concentrations in both periods had an upward trend. The lowest and highest polyphenol oxidase enzyme activity were recorded in 750 μl/l essential oil treatment and control treatment, respectively. use of essential oil decreased the browning of the fruit tail in which, is probably due to the antioxidant activity of the essential oil. Also, the lowest rate of decay and the highest marketability were observed in the concentration of 750 μl/l of marjoram essential oil. On the other hand, there were significant correlations between most traits. Marketability as one of the most important traits had a positive correlation with traits such as ascorbic acid (r=0.82**) and fruit color (r=0.77**). These results clearly show that the increase of these traits leads to high marketability of cherry fruit. Also, the existence of a negative correlation between the rate of maintaining marketability with the traits of rot (r= -0.95**) and browning of the fruit tail (r= -0.89**) shows that with the increase of these traits, the marketability of the fruit decreases. Finally, according to the findings of the present study and considering the quality and durability of treated cherry fruits compared to untreated fruits, instead of harmful chemical compounds, marjoram essential oil can be recommended as an additive in cherry fruit.

  Conclusion

   The use of plant essential oils as a natural method can be effective in increasing the shelf life of this fruit by preventing deterioration and degradation. The results of this study showed that marjoram essential oil at a concentration of 750 µl/l by increasing and maintaining ascorbic acid, anthocyanin, PAL enzyme activity, marketability and also by reducing the activity of PPO enzyme, color variability, degree of rot and browning of the fruit tail led to maintaining the internal quality and better durability of the cherry fruit during storage. The reason for this can be related to the phenolic and antioxidant compounds in marjoram essential oil. These compounds directly affect fruit spoilage and indirectly increase the host fruit's defense system and maintain fruit quality. According to the results of this study, marjoram essential oil with a concentration of 750 µl/l can be introduced as a healthy method to maintain physicochemical properties and improve the cherries quality characteristics after harvest.

  Keywords: Biological compounds, Defense system, Fruit shelf life, marketability
 • H. Taghizadeh Baghchejooghi, S. Alizadeh Salteh *, M. Matloobi Pages 167-179
  Introduction
   Marigold (Calendula officinalis) is an herbaceous plant belonging to the family Asteraceae. C. officinalis is always one of the most widely used medicinal plants and is widely cultivated for its extract in traditional and herbal medicine especially in Iran. Marigold extract has medicinal effects such as wound healing, anti-inflammatory, antibacterial, immune stimulating, anti-tumor and anti-AIDS. To achieve the higher yield and quality in this plant, it’s necessary to have enough nutrition. Fulvic acid stimulates plant metabolism, increases enzyme activity as a catalyst in plant respiration, and increases nutrient efficiency and cell pore permeability. On the other hand, triacanthanol is a type of alcohol with a 30-carbon chain and is found naturally in plant epicotyledonous waxes. The use of triacanthanol increases plant dry weight and reduces the content of sugar, amino acids and protein.
   
  Materials and Methods
  In order to evaluate the effect of fulvic acid and triacantanol and their interactions on some characteristics of C. officinalis, a factorial experiment with 16 treatments and 3 replications was conducted at greenhouse. Experimental treatments consisted of four levels of fulvic acid (0, 0.5, 1, 2 mg / l) as the first factor and four levels of triacantanol (0, 10-5, 5.5×10-4, 10-4 M) as the second factor. Treatments were sprayed on the plant three times in the form of foliar spray. Physiological factors were measured during the growing season and after applying the treatments. Finally, at the end of the growing season, plants were sampled to measure the parameters. Yield and fresh and dry weight (at flowering stage and in the form of fully opened flowers), shoot height with a ruler, number of leaves and leaf area were measured with a leaf gauge. Number of flowers by counting the number of flowers from the time of the first flower to the end of the experiment without taking into account the unopened buds, the time required for flowering (early flowering, late flowering) in terms of days by noting the date of the day At the time of emergence, the first flower in each treatment was examined. Acetone at 100% was used to measure photosynthetic pigments (chlorophyll a, chlorophyll b, total chlorophyll and carotenoids) and their absorption was measured at 470, 644.8 and 661.6 nm by spectrophotemeter. The measurement of total phenol was performed using a covalent folate reagent in the absorption spectrum of 765 nm in a spectrophotometer. The flavonoid content of all extracts was measured by aluminum chloride colorimetric method. The absorbance of the samples was read at 415 nm by spectrophotometer. Quercetin was used as the standard to obtain the calibration curve. The flavonoid content of the samples was reported as mg quercetin per 100 g fresh plant weight. DPPH free radical scavenger was used to measure antioxidant activity. The absorbance of the samples was read at 517 nm using a spectrophotometer.
  Results and Discussion
  Based on the results of this study, it was observed that the foliar application of 10-4 M triacantanol led to an increase in flower yield, leaf area, fresh weight, dry weight, number of flowers, flower height, antioxidant activity, and flavonoid content. On the other hand, the application of 10-5 M triacantanol increased the percentage of evergreen dry matter and phenol content more than the other concentrations. Among the different concentrations of fulvic acid tested, the concentration of 2 mg/l showed the greatest positive impact on the number of leaves, leaf area, fresh weight, dry weight, dry matter percentage, antioxidant activity, and total flavonoid content. Overall, the application of 10-4 M triacantanol and 2 mg/l fulvic acid as a leaf treatment significantly improved most of the measured traits in comparison to the control treatment. It is worth noting that plants treated with 2 mg/l fulvic acid flowered later than the other treatments, and there was a significant interaction between triacanthanol and fulvic acid on flower yield and height.
  Conclusion
   The results of this study in response to the use of the triacantanol and fulvic acid indicate that the use of these two compounds in foliar spraying can be very useful to achieve sustainable production and achieve organic farming. Triacanthanol promotes growth by regulating many of the genes involved in photosynthesis The use of fulvic acid increases the permeability of the cell membrane and better penetration of nutrients from the membrane. Also, soil permeability to nitrogen uptake increases by plant roots.
  Keywords: Flavonoid, Antioxidant activity, Spraying, yield
 • M. Fazeli Rostampour *, H. Mahmoudzadeh Pages 181-191
  Introduction
   Yaghooti grape is the earliest grape variety in Iran and is the most important horticultural product in the Sistan region, which is cultivated in more than 90% of the vineyards of this region. Considering the massive project of transferring water through pipes for 46 thousand farmer's fields as a recent approach in agricultural programs of the sistan region and also the necessity of changing the cultivation pattern, the suitable contribution of the new cultivation pattern is allocated for grape. A grapevine canopy is defined as the shoots and leaves system. Bearing and green pruning are defined as factors allows the grape farmers to enhance and maximize their production and quality.
  Materials and Methods
   In order to evaluate the effects of balance pruning and green pruning on some traits and fruit yield of Yaghooti grape, the present research was conducted in the Zahak agricultural research station during 2017-2021.This research was conducted as a factorial experiment based on a randomized complete block design for three years. Four levels of bearing pruning intensity including: control or local custom (B1), 10 + 60 (B2), 10 + 40 (B3), and 10 + 20 (B4) considered as the first factor and four levels of intensity green pruning including; control or conventional local method (G1), pruning of cans from above eight leaves on the last cluster (G2), pruning of unproductive branches + pruning of cans from above eight leaves on the last cluster (G3), 4-pruning of branches without fruit from the bottom + pruning of unproductive branches + pruning the cans from the top of the eight leaves on the last cluster (G4) considered as the second factor in three replications. The study was conducted on 12-year-old vines of the Yaghooti cultivar, which were trained using the traditional system and spaced 3 meters apart in both directions. The data collected during cluster formation included morphological traits such as cluster length, cluster width, main and sub axes length of the cluster, berry diameter, cluster axes weight, berry weight, cluster weight, berry number in the cluster, and cluster/vine to fruit yield. The analysis of variance for each variable was performed using the PROC GLM procedure in SAS 9.4. Furthermore, the relationships between the evaluated morphological traits were determined using multiple linear regression.
  Results and Discussion
   The results showed that bearing pruning had a significant effect on all traits except berry diameter. Green pruning had a significant effect on cluster length, total length of main and sub axes, cluster axis weight, berry weight, cluster weight, number of berries per cluster and yield. The balance pruning (20+10) caused to increase the cluster length, cluster width, berry diameter, cluster axis weight, total length of main and sub axes and berry weight by 32.5, 30.6, 8.97, 32.8, 34.4 and 15.3% compared to the control, respectively while but led to 33.8% reduction in cluster/vine compared to the control. The results of the study showed that pruning of G4 had a significant positive effect on the length and width of clusters, weight of cluster axes, total length of main and sub-axes, and berry weight, increasing them by 11%, 19.5%, 15.8%, 14.6%, and 11.9% respectively, compared to the control. The interaction between balance and green pruning had a significant effect on cluster weight, berry number in cluster, and yield. The B4G4 treatment resulted in a 137.4%, 82.3%, and 14.2% increase in cluster weight, berry number in cluster, and yield compared to the B1G1 treatment. Multiple linear regression analysis indicated that cluster length, berry weight, cluster weight, and cluster/vine were the most important traits that influenced fruit yield in the Yaghooti grape. In general, the results showed that the interaction of balance and green pruning (B4G4) increases yield by 17.2% compared the control (B1G1).
  Conclusion
   The shape and structure of the grape vine is very effective on the growth and development of the product. This determines the amount of photosynthesis and carbohydrates production. If the structure of the grape vine is changed in such a way that a greater portion of carbohydrates production belongs to the fruit, the grape production will significantly affected in terms of quality and quantity. Due to the fact that grapes are grown by creeping method in the Sistan region, fruit and green pruning (local custom) led to a high density in the plant crown which reduces light penetration as well as the ratio of producer to the consumer leaves. This method may negatively impact the quality and marketability of grape clusters by reducing the number and weight of the clusters and berries, as well as the length and width of the clusters. However, in this study, we increased the intensity of fruiting and green pruning, which resulted in a reduced crown density and less shading. Our utilized method directed the major portion of photosynthesis to the fruit, which led to quantitative and qualitative fruit yield increment.
  Keywords: Cluster properties, Productive branches, Pruning weight, yield, Yield components
 • T. Baeradeh, H. Arouiee *, M. Naseri, M. Mamarabadi Pages 193-203
  Introduction
  Fruits and vegetables are perishable due to high humidity and biological activity after harvesting (breathing, transpiration and biochemical activities). Covering fruits with antimicrobial compounds, while being edible and safe for consumers, is an effective solution to prevent the spoilage of fruits and increase their shelf life. In developing countries, packaging, storage and transportation technologies for these products have not been developed yet. One of the cheap and high-performance methods to increase the shelf life of fruit and maintain its quality during the storage period is to use a coating on the fruit. The purpose of coating application is to reduce water loss, slow aging, polish and better marketing. In addition to improving quality, coating can protect the fruit from pathogens and contamination. Edible coatings create a thin layer on the surface of the food that are effective and eco-friendly alternatives and maintain the firmness of fresh fruits and vegetables. The main components of edible coatings are natural polysaccharides, including starch, cellulose, pectin, alginates and chitosan. These coatings apply by spraying, immersion or rubbing. The use of essential oils and other extracts of medicinal plants has been evaluated in the development of edible coatings.
  Adding Ziziphora tenuior L. essential oil to food has been considered as an antioxidant and antimicrobial compound. Directly use of essential oils for fruits and vegetable shelf life has some limitations due to low solubility in water, high vapor pressure and physical and chemical instability. One of the ways to reduce these limitations is the nanoencapsulation of essential oil as. Applications of nano technology to the development of edible coatings (included various nanosystems, including polymeric nanoparticles, nanoemulsions), efforts to control the release of essential oils. Aloe vera gel, which is extracted from the inner parts of the leaves, is clear, odorless, completely healthy and environmentally friendly and can replace the coverings used after harvesting fruits. This is a polysaccharide gel, it dissolves easily in water and has advantages such as preserving the aromatic substances inside the fruit, covering the wound and cuts and it is possible to add substances such as vitamins and essential oils to this gel. Due to the antibacterial properties of aloe vera, adding aloe vera gel to edible coatings can increase the antibacterial properties of this biodegradable coating. On the other hand, using nano technology can increase the efficiency, consistency and better quality of food coatings.
  Materials and Methods
  The aim of the present study was to prepare and produce an oral coating of nanoecapsule containing Ziziphora tenuior L. essential oil. The components of the nanocapsule of Aloe vera gel was water, toewin and Ziziphora tenuior L. essential oil. Fresh Aloe vera leaves were used to prepare gel. Zeta-average diameter, particle size distribution, scattering index (PDI) and zeta potential (particle surface charge) were measured. Transmission electron microscopy (TEM) imaging was used to evaluate the morphology of the nanocapsule. The stability of produced nanocapsule was evaluated by measuring the particle size changes for 3 months.
  Results and Discussion
  21 compounds were identified in the essential oil of Ziziphora tenuior. The main and important constituents of Ziziphora tenuior L. essential oil were Pulegone, Menthofuran and 1,8-Cineole. The results showed that the particle size of nanocapsule containing essential oil was 84.46 nm and zeta potential was -16.02 mV. The results of transmission electron microscope (TEM) photos showed that the size of the particles is less than 200 nanometers and the shape of the particles is almost spherical. The outer surface of the capsules is completely smooth and uniform. Stability studies of particle size and zeta potential for 3 months showed that nanocapsule containing essential oils had good stability. In this formulation, the zeta potential was about -16 mV, which is due to the non-ionic parts of the surfactant on the surface of the nanocapsule, which contributes to the repulsion force and caused the stability of the size of the nanocapsules. In order to determine the amount of essential oil in the nanocapsule, spectrophotometric method was used. The percentage of essential oil in nanocapsule was 83.25%.
  Conclusion
  Nanoencapsulation of essential is one of the ways to reduce the limitations of essential oil aplication. In the present study, a nancapsule with natural and biodegradable materials (Aloe vera gel) containing Ziziphora tenuior L. essential oil was prepared and the results showed that Ziziphora tenuior L. essential oil was successfully encapsulated in Aloe vera gel. In general, the results of the present study showed that the nanocapsule of Aloe vera gel is a suitable carrier for Ziziphora tenuior L. essential oil and can be used as an oral coating to preserve fruits and vegetables.
  Keywords: Edible Coating, Electron Microscope, Essential oil, nano particle, Particle size
 • Nilofar Haresabadi, S.A. Hosseini *, M.H. Aminifard Pages 205-217
  Introduction

   Tomato, scientifically known as Solanum lycopersicum L., belongs to the Solanaceae family and is susceptible to various diseases, resulting in reduced yield. Among the diseases, the Tomato spotted wilt virus (TSWV), which belongs to the Tospovirus genus and Bunyaviridae family, causes significant damage to tomato crops and other greenhouse plants. Therefore, it is crucial to find ways to increase plant resistance and control viral infections. One effective method is through proper plant nutrition, which can enhance plant resistance by balancing fertilizer consumption and nutrient supply. Iron (Fe) is an essential element for plants and plays a significant role in increasing their tolerance to various stresses. In Order to evaluate the interaction effects of Tomato spotted wilt virus and Fe on some biochemical traits of Mobil and RioGrand tomato cultivars, a study was conducted in Birjand Faculty of Agriculture.

  Materials and Methods

   Experiment in a Random complete design with greenhouse conditions, with 3 replications and 4 treatments Done. Experimental factors include cultivar with two levels (Mobil cultivar and Rio Grand cultivar) and Fe foliar application in the presence of virus with these three (zero, 1.5 and three milliliter of Fe fertilizer per liter of water). First, two varieties of RioGrand and Mobil tomato seeds were prepared and planted in seedlings. Then, in the two-leaf stage, they were transferred to pots filled with sterile soil and kept in greenhouse conditions. After seedling establishment, the first foliar application of Fe fertilizer was done and in the five to seven leaf stage, the virus was inoculated on all leaves. Then, the second stage of fertilizer was applied 10 days after the first fertilizer and finally, after the last stage of foliar application, the samples were transferred to the laboratory. In Order to accurately investigate the effect of Fe on important plant factors, extracts were taken from the samples. Then, the amount of antioxidants, carbohydrates, Flavonoids, Chlorophyll (a, b and total chlorophyll) and phenol was measured. Finally, the final data analysis was performed using SAS statistical software.

  Results

   The results showed that the simple effect of cultivar on the amount of phenol and flavonoids was significant at the level of one percent and the highest amount of phenol was recorded in Mobil cultivar and the highest amount of flavonoids was recorded in RioGrand cultivar. The effect of treatments on chlorophyll a, total chlorophyll index and antioxidant enzymes was significant at the level of 1% probability and carbohydrate content at the level of 5% probability. The results showed that feeding Fe at a concentration of 1.5 milliliter had a favorable effect on carbohydrate content and increased its amount in infected plants compared to control plants. This Increase effect may be useful for improving tolerance in a variety of tomatoes. According to the results, an increase in foliar application concentration to 3 milliliters led to a decrease in carbohydrate levels. Mechanical inoculation with a positive sample of the virus resulted in plant contamination. However, virus infection increased carbohydrate and antioxidant enzyme levels in tomatoes. The effect of cultivar on treatment was only significant in the amount of antioxidant enzymes at a one percent probability level, with the Mobil cultivar showing the highest response to virus infection treatment. Therefore, it can be concluded that a concentration of 1.5 milliliters of Fe fertilizer could be effective in increasing carbohydrate levels, as well as utilizing enzymatic and non-enzymatic antioxidant components to prevent viral penetration to some extent and reduce symptoms, particularly in the Mobile cultivar. However, the RioGrand cultivar produced less antioxidant components. Different cultivars of the same plant species have been reported to have varying responses to different types of infections, such as viruses, fungi, and bacteria. These differences are attributed to genetic variations among cultivars, which leads to different resistance mechanisms.

  Conclusion

   The final results showed that in the early stages of greenhouse tomato growth, Fe nutrition had an effect on the biochemical properties of the plant and had a positive effect on some traits. In total, Fe fertilizer with a concentration of 1.5 milliliter increased carbohydrates in plants infected with Tomato spotted wilt virus and together with phenol and antioxidants affected the spread of the virus, especially in Mobil cultivar.

  Keywords: Biochemical traits, Bunyaviridae, Mechanical inoculation, Nutrients, Tospovirus
 • M. Sohrabei, D. Samsampoor *, A. Bagheri Pages 219-229
  Introduction

   Medicinal plants have historically been one of the main sources of medicine and pharmacy in most parts of the world, that among these plants, we can mention the species Citrullus colocynthis L. Schrad. Cell suspension culture is a widely used method to increase the rate of secondary metabolites. The secondary metabolites of plants, are species compounds often produced during a certain period of growth and development and have important ecological functions in plants. They induce the ability of plants to cope with herbivores, microbial pathogens, adsorbents, and seed-spreading organisms. Also, due to the role of fungal elicitors to increase the rate of secondary metabolites in plants, in this study, we studied the role of the endophytes Alternaria solani. Fusarium sp. and Setosphaeria rostrata extracted from Citrullus colocynthis L. Schrad were collected from different regions of Hormozgan province as bio-elicitors in a cell suspension culture medium.

  Materials and Methods

   The study was performed based on a factorial experiment in a completely randomized design with two factors (the first factor had two levels of different hormonal composition and the second factor had eight levels of endophytic fungal extracts) with three replications in the biotechnology laboratory of Hormozgan University and the results were analyzed statistically using SAS 9.4 software. To produce the callus and culture of cell suspension under hormone treatment, watermelon seeds were first disinfected for a period of time and then the seeds were transferred to a culture medium containing MS and placed in a suitable incubator for seed germination. After germination and leaflet production, pieces with an area of approximately 1 mm2 were separated from the primary leaves and for callus formation were transferred to Petri dishes containing MS medium (3% sucrose, 0.8% agar), with two levels of 1mg 2,4-D + 1mg BA and 1mg 2,4-D + 1mg kin and placed in a suitable incubator for three weeks. Three fungal endophytes Alternaria solani, Setosphaeria rostrata, and Fusarium sp. were transferred separately to PDA (Potato Dextrose Agar) culture medium to prepare the bio elicitor and placed at 30 ° C for 7 days. From 7-day cultures, 1 cm2 of mycelium was isolated and inoculated into 150 ml of PDB (Potato Dextrose Broth) culture medium. The cultured cells were stored at 30 ° C in a 500 ml Erlenmeyer flask and placed on a shaker for 7 days at 120 rpm. The fungal cells were isolated and dried at 65 ° C for 24 hours. The powder from the dried cells was dissolved in water (10 g / l) and autoclaved for 20 minutes at 121 ° C. The extracts of these cells were finally used as a bio elicitorto study the change in the number of secondary metabolites. After that, the growth rate of cells in cell suspension culture was measured before and after the application of fungal extract. Parameters such as total phenol content, antioxidant activity, and flavonoids were also studied.

  Results and Discussion

  The results showed that the treatment combinations of 1mg 2,4-D + 1mg BA and inoculation of the plant with three fungi, the amount of phenol and flavonoids increased by 62.11% and 49.18%, respectively, compared to the control and at the levels of 1% and 5% probability were significant  and was observed in the combination of hormonal treatment 1mg 2.4-D + 1mg Kin and inoculation of three fungi, the amount of antioxidant production increased by 62.78% compared to the control and at the levels of 1% probability was significant. The results indicated that the cell extraction of the fungal endophyte Alternaria solani, Fusarium sp., and Setosphaeria rostrata under condition hormonal treatment can be used as an effective stimulant in increasing the amount of secondary metabolites (phenol, flavonoids and  antioxidant) of Citrullus colocynthis L. Schrad. 

  Conclusion

   It was revealed that by adding the elicitor to the culture medium, cell growth was increased. The results showed that the combination of three types of endophytic fungi Alteynaria solani, Setosphaeria rostrata and Fusarium sp. led to a significant increase in cell dry weight compared with the control treatment. Also, an increase in cell growth was observed even when a fungal extract was used alone. The amount of metabolites in cells treated with fungal extracts (fungal elicitors) was significantly higher than metabolites produced in the control. According to the results of this experiment, using a combination of three fungal extracts was the best treatment to increase the metabolite production in the culture of cell suspension of Citrullus colocynthis L. Schrad.

  Keywords: Cell suspension, Citrullus colocynthis L. Schrad, Elicitor, Endophyte, Secondary metabolite
 • Davood Vafadari Komarolya *, M. Kafi, M. Khansefid Pages 231-243
  Introduction
   As urbanization and population density increase, numerous issues arise in society, including a heightened risk of contagious diseases among the population, putting society at risk and in crisis. The purpose of this study was to identify preventive factors for individuals in the community to avoid attending urban parks during the COVID-19 pandemic, as well as to evaluate the capacity of these places to promote public health and their functionality during the pandemic.
  Materials and Methods
   Using library resources and semi-structured in-depth interviews, the research data questionnaire was obtained and for sampling and determination of sample size, simple random sampling method and Cochran formula related to unknown statistical population with error level of 0.05 were used, respectively. Then, in order to analyze the data, the first question which was prioritized was 4-1 points from the first to the fourth priority and the mean score was calculated and the same process was implemented for the second part questions, respectively. After collecting the questionnaires, the data were extracted and the frequency of each of the options in the questions was determined, then to investigate the first part question which was related to the barriers to the presence of people in urban parks during the pandemic period and should be prioritized, i.e. assigning numbers 1 to 4 based on the participants' opinions, the priority was 4 points for priority 1 score 4, priority 2 points. 3, priority 3 points 2 and priority 4 points 1 selected, After averaging the relevant score, comparing them with each other, the most important barriers were mentioned in the results section, respectively. Also, in order to investigate the questions of the second part, the first question was related to the capacity of urban parks to promote public health in pandemic conditions and should have been answered as a single choice for the very significant option of score 4, the significant option of score 3, the average score option 2 and the low-score option 1, and after the average of the relevant points and comparing it with the average capacity of the park was selected. Some of the general health promotion during pandemic were identified and mentioned in the results section.
  Results and Discussion
  The study revealed that the most significant barrier to people's presence in urban parks was the absence of health warning signs, with an average score of 3.1. Additionally, the capacity of urban parks to enhance public health received a very significant average score of 3.3. However, the performance of these parks during the COVID-19 pandemic was rated as poor, with an average score of 1.4. Other barriers identified to people's presence in parks include:- Non-conformity of urban parks design with pandemic conditions
  - Inappropriate layout of furniture in urban parks
  - Inappropriate shape, material and type of furniture in urban parks in terms of public health
  Also, the overall results of urban parks capacity in increasing public health and performance of these places during covid-19 pandemic are as follows:In relation to the capacity of urban parks in order to increase public health in comparison with other urban uses, the results of the survey of the received data are that out of 230 people in the study, 99 people evaluated the capacity of these places as very significant (43%), 103 significant (45%), 21 moderate (9%) and 7 (3%).
  In relation to how the current urban parks play a role in covid-19 pandemic compared to other urban uses, the results of the data survey are as such that out of 230 people present in the research, 5 people performed this Places were assessed as excellent (2%), 11 were good (5%), 53 were moderate (23%) and 156 were weak (70%).
  Conclusion
  Overall, it can be concluded that urban parks have the potential to significantly promote public health, but during the pandemic period, their effectiveness was limited due to various barriers. It is recommended that designers, urban planners, and health professionals work together to create multi-functional designs that address existing barriers as much as possible. This would enable people to attend urban parks during the pandemic with less concern and potentially reduce the negative consequences of pandemic outbreaks and quarantine.
  Keywords: coronavirus, Epidemic, Urban open spaces, Urban green spaces
 • Afsaneh Hooshmand, Mitra Aelaei *, Masoud Arghavani, Fahimeh Salehi Pages 245-259
  Introdaction

   Heavy metals are one of the most important environmental contaminants, particularly in soil and water sources. Mining and metal mining activities are major factors in soil contamination and generally surface soil around mines contain high amounts of these metals. Lead (Pb) is one of the heavy metals and important pollutant in arid ecosystem. The use of plants to remove contaminated soil or phytoremediation is an economical method. Today, due to increasing the pollution of soil sources and resultant problems, identification of the resistant plant species against soil pollution is essential. Using lead-contaminated soils requires their decontamination and improvement. There are different methods to remove these pollutions, one of them is the use of phytoremediation to remove pollutants from water and soil or to reduce them. Among the plants that as an ornamental plant can have a covering role in the green space and also perform the work of phytoremediation is the ornamental cabbage plants (Brassica oleracea L.). In this regard, this study was conducted with the aim of investigating the effect of lead heavy metals and the use of brown algae (Polycladia indica) and spirulina (Arthrospira platensis) as biofertilizers on ornamental cabbage plants in the direction of plant treatment. In addition, due to the presence of polysaccharide compounds such as carrageenan and alginate in the cell wall, algae (seaweeds) have a higher ability to absorb many heavy metals.

  Materials and Methods

   The experiment was conducted as factorial based on a completely randomized design in 2020 at the research greenhouse of Zanjan University. The studied factors including lead from lead nitrate source Pb(No3)2 with three concentrations (0, 25 and 50 mg/kg) were applied to the potting soil in four replications in two stages with an interval of two weeks. The second factor was included no algae, brown algae (Polycladia indica) and spirulina (Arthrospira platensis), which occurred in four replications. The measured traits included morphological traits: number of leaves, leaf surface index. Wet and dry root weight, and physiological traits included total chlorophyll content, total leaf antioxidant, peroxidase enzyme, glycine betaine, malondialdehyde, and leaf lead and phosphorus content. Data analysis was performed using SAS software and means were compared by LSD method.

  Results

   The results of the variance analysis showed that different levels of lead and the application of algae had a significant effect on the number of leaves per plant, leaf area index, weight, and drying of roots, total chlorophyll, and antioxidants. Moreover, the interaction effect was significant for leaf area, root fresh and dry weight, antioxidants, and leaf lead content. The simple effect of lead at p≤0.01 significantly affected glycine betaine, malondialdehyde, and leaf phosphorus. When comparing the average mutual effects of lead and algae application, it was found that the treatment with no use of lead and spirulina algae resulted in the highest weight and dry weight of the root, with an average of 11.19 and 3.625 grams, respectively. Additionally, despite the decrease in dry weight of the root due to increased lead concentration, using algae, especially for ornamental cabbage (Brassica oleracea L.), increased the dry weight of the root. The presence of natural plant hormones, organic substances, carbohydrates, fiber and amino acids in algae accelerates rooting, reduces stress caused by heavy metals and absorbs more water due to the presence of o developed root system. Also according to the results of comparing the amount of leaf lead with increasing lead, algae as an auxiliary factor can reduce the amount of uptake in the plant. Leaf phosphorus was also significant due to the simple effect of lead and algae. The highest amount of phosphorus with an average of 0.56% was observed in spirulina and the lowest with 0.48% was observed in control.

  Conclusion

   In general, due to the toxicity of lead metal even in low concentrations, sufficient attention should be paid to the sources of this pollutant entering the environment. In this study, the effective parameters on the uptake of heavy metal lead from the soil by spirulina and brown algae were investigated. The findings of this study indicate that the ornamental cabbage plant is capable of sustaining its growth in the presence of lead and has a high resistance to this heavy metal while simultaneously absorbing it from the soil. Furthermore, the addition of algae as an auxiliary factor can improve the growth of ornamental cabbage under adverse conditions. Therefore, it is recommended that this plant be further examined for its potential to absorb other heavy metals.

  Keywords: Bio-fertilizer, Heavy metals, Malondialdehyde, Phosphorus, phytoremediation
 • Simin Garavand, S.F. Mousavi *, S.H. Hekmatara Pages 261-275
  Introduction

   Gerbera is one of the most important cut flowers that has a short vase life. Like other cut flowers, one of the main concerns after harvesting this flower is reducing its quality. The application of carbon nanotubes as preservative solutions increase water uptake, balances water relations, and increases the vase life of cut flowers. Agglomeration, lack of proper dispersion, and severe hydrophobicity are the disadvantages of carbon nanotubes that prevent optimal dispersion in the solution. In this study, polymers (polyvinyl pyrrolidone (PVP), polyethylene glycol (PEG), and non-ionic surfactant Triton X-100) were used to increase the dispersion of multiwalled carbon nanotubes (MWCNTs). Their effect on the longevity of cut gerbera flowers was also investigated.

  Materials and Methods

  The experiment was performed as a factorial experiment in a completely randomized design with four replications. Gerbera (Gerbera jamesonii cv. Rosalin) flowers with fully opened ray florets were purchased. During transportation, each cut flower was covered individually with a cellophane sheet and was placed inside a box of paper to minimize water loss. Gerbera stems were placed in a vase solution as pulse treatment for 24h. Treatments included various concentrations of nanocomposite including control (distilled water), MWCNTs-PVP nanocomposite (1 and 2 mg L-1), MWCNTs-PEG nanocomposite (1 and 2 mg L-1), and MWCNTs-Triton X-100 nanocomposite (1 and 2 mg L-1). Distilled water was used for the control treatment. After the cut gerbera flowers underwent pulse treatment, they were placed individually into glass vases filled with distilled water. Throughout the experiment, the vase life, relative fresh weight, water uptake, relative water content of petals and stems, as well as the bacterial population at the end of the stem were measured.

  Results and Discussion

   The study showed that the MWCNTs-Triton X-100 with a concentration of 2 mg L-1 provided the longest vase life of cut flowers, with a duration of 22.5 days, which was an 8-day increase compared to the control. The other nanocomposites (MWCNTs-PVP and MWCNTs-PEG) also improved the longevity of the cut flowers compared to the control. The nanocomposites in the vase solution affected the relative fresh weight and water uptake of the cut stems. The study found that the water uptake pattern was similar to the fresh weight of the flower, and the water uptake capacity of the stem gradually decreased with time. The MWCNTs-Triton X-100 with a concentration of 1 mg L-1 resulted in the highest amount of water uptake. Cut flowers pulsed with this concentration exhibited the highest relative water content in both petals and stems. The application of MWCNTs-PEG nanocomposite (1 mg L-1) in vase solution increased the relative fresh weight of gerbera cut flowers. Our findings suggest that MWCNTs can increase water uptake, resulting in increased fresh weight in the cut stem. SEM analysis revealed that after the evaluation period, MWCNTs were detected in the stem of cut gerbera and deposited on the stem's internal surface. Our finding showed that the bacterial population at the end of the stem in control treatment during the vase life period was higher than the bacterial population at the end of the stem of flowers treated with MWCNTs-Triton X-100 treatment (2 mg L-1). Therefore, reducing bacterial blockages in the xylem vessels improves the water uptake and vase life of cut flowers.

  Conclusion

   When gerbera cut flowers are harvested and kept in vase solutions, they face some challenges including wounding and water stress. Continuity of water flow in cut flower stem after cutting is an important factor in determining postharvest quality and longevity of cut flowers. Applying a solution containing well-dispersed MWCNTs is a novel approach for facilitating the entry of this nanotube into plants. The use of a composite of MWCNTs with X-100, PVP, and PEG exhibits excellent dispersion properties in the aqueous media of vase solution. These nanocomposites were successful compounds in increasing water uptake, maintaining fresh weight, and increasing the vase life of gerbera cut flowers. The findings of the present study showed that nanocomposites inhibit bacterial growth. These results suggest that the elimination of barriers to water flow in the cut stem helps to keep the longevity and delayed senescence.

  Keywords: Bacteria, multi-walled carbon nanotubes, non-ionic surfactant, Vase life, Water uptake
 • Mahmoud Ghojavand, Porang Kasraie *, Hamidreza Tohidimoghadam, Muḥammad Naseri, Hamid Larigani Pages 277-291
  Introduction
   Satureja hortensis L. is an annual herbaceous plant of the mint family that has numerous raised or creeping stems or arched stems with a height of 10 to 30 cm. The height of this plant reaches a maximum of 60 cm. The stems and branches are usually covered with hairs. The leaves are opposite, have short or almost no petioles. The leaves are opposite, the petioles are short or almost without petioles, there are many small spots on the surface of the leaf called the tuber, which contains the essential oil. Knowledge of environmental, plant and agro-factors play an important role in the success of medicinal plants. One of the factors affecting the growth and development and production of active ingredients of medicinal and aromatic plants is water, the lack of which has a greater effect on reducing production than other inputs. Drought stress is an important global constraint on agricultural production and food security. Recently, there has been a growing interest in reducing the use of chemical fertilizers and exploring alternative methods for producing high-quality crops. This is particularly important in arid and semi-arid regions like most parts of Iran, where soil nutrient levels are often low. The use of biofertilizers can help strengthen plants and promote sustainable crop production. The objective of this study was to examine the impact of salicylic acid foliar application, Mycorrhiza-Azotobacter bio-fertilizers, and drought stress on the morphological and physiological characteristics of summer savory, a medicinal plant.
  Materials and Methods
  This experiment was conducted to evaluate some traits of summer savory in response to biological fertilizers, salicylic acid and drought stress in Zamanabad village of Rey city (Tehran province) during 2018 and 2017. This experiment was conducted using a randomized complete block design with three replications, as a factorial split plot. The main factor was irrigation, with three levels including soil moisture potential (as a control), potential of -5.5 atmospheres as medium stress, and potential of -10 atmospheres as severe stress. Sub-factors included four levels of biological fertilizers: No inoculation, seed inoculation with Azotobacter strain, seed inoculation with Mycorrhiza, and concomitant use of Azotobacter + Mycorrhiza. Salicylic acid was also considered at two levels: no foliar application and foliar application with a concentration of 0.6 mM. The following plant characteristics were studied: plant height, root dry weight, shoot dry weight, total chlorophyll content, proline content, percentage, and essential oil yield. At full flowering stage, the plants were harvested and placed in an oven at 75 ° C for 24 hours to measure the dry weight of roots and shoots. 10 g of leaves and flowering twigs from each replicate were transferred to the laboratory to measure physiological traits. SAS 9.4 software was used to perform a two-year combined analysis of variance for the recorded traits. To ensure the uniformity of variance of errors, the Bartlett uniformity test of variance was performed based on the mean squares and the degree of error freedom in two years. Mean traits were also compared using the least significant difference test (LSD) at the 5% probability level.
  Results and Discussion
  The results showed that the effect of drought stress, fertilizer and salicylic acid treatments on the studied traits of plant height and shoot and root dry weight, chlorophyll content, percentage and yield of essential oil and proline content were significant. Salicylic acid and the combined application of Azotobacter + mycorrhiza increased plant height, plant dry weight and root, as well as increased chlorophyll content, proline, percentage and yield of safflower essential oil under drought stress. According to the results of this experiment, it can be argued that the response of plant height, plant dry weight and essential oil yield to the increase in drought stress levels was negative, but the root dry weight, total chlorophyll, proline and essential oil percentage were the opposite response. The highest amount of these traits was observed in severe stress conditions and the combined application of bio-fertilizers (Azotobacter + Mycorrhiza) and salicylic acid 0.6 mM had a positive and increasing effect compared to other levels of bio-fertilizer and salicylic acid in The studied traits of the present study were observed.
  Conclusion
  According to the results of this experiment, the application of bio-fertilizers and foliar application of salicylic acid causes dehydration and dehydration, as well as the presence of essential oils, nutrients, and the quality of summer safflower under drought stress.
  Keywords: Azotobacter, Essential oil, Dehydration, Mycorrhiza, Satureja hortensis L