فهرست مطالب

 • سال شصت و ششم شماره 1 (پیاپی 187، فروردین و اردیبهشت 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/03/22
 • تعداد عناوین: 20
|
 • الهه عمادی، دانیال طاهرزاده، داریوش حمیدی علمداری* صفحات 1-10
  مقدمهسلول های اپیتلیوم قرینه به طور طبیعی از بین می روند و سلول های بنیادی ناحیه لیمبوس با تکثیر و تمایز جایگزین آن ها می گردند. در صورت نقص در این سلول ها امکان جایگزینی وجود ندارد و در بسیاری از موارد بیمار بینایی خود را از دست می دهد. یکی از جدیدترین روش های درمان نقص سلول های بنیادی لیمبال، کشت آن ها در آزمایشگاه و انتقالشان روی چشم بیمار است. بدین منظور در این مطالعه به ارتقاء کیفیت کشت آزمایشگاهی سلول های لیمبال پرداختیم. روش کارابتدا ناحیه ی لیمبوس نمونه های چشم های اهدایی جدا شدند. سپس قطعات جدا شده با روش explant بر روی پرده آمینوتیک کشت داده شدند. حضور و تکثیر سلول های بنیادی لیمبال با روش ایمونوفلورسنت وآنتی بادی علیه مارکرهای ΔNP63α و ABCG2 در روزهای دهم، چهاردهم و بیست و یکم بررسی گردید. همچنین با استفاده از روش فلوسایتومتری و آنتی بادی علیه مارکر ΔNP63α درصد سلول های لیمبال در بهترین روز کشت آن ها بر اساس نتایج ایمونوفلورسنت تعیین گردید. نتایجنتایج ایمونوفلورسنت هر سه روز تایید کننده ی کشت موفق سلول های بنیادی لیمبال بودند. با توجه به نتیجه بهتر کشت در روز چهاردهم آزمون فلوسایتومتری برای کشت های روز چهاردهم انجام شد. به طور متوسط 5.8 درصد از سلول های کشت داده شده، سلول های بنیادی لیمبال بودند. نتیجه گیرینتایج حاکی از کشت موفق سلول های لیمبال در شرایط آزمایشگاهی بود اما به منظور کاربرد بالینی آن ها بهینه سازی بیشتر کشت مورد نیاز می باشد.
  کلیدواژگان: سلول های بنیادی لیمبوس قرنیه، نقص سلول های بنیادی لیمبال، کشت سلول های بنیادی
 • الهام بختیاری، زهرا بدیعی*، بهاره قریب صفحات 11-20

  مقدمههدف از مطالعه حاضر تعیین میزان رضایت شغلی کارکنان زن دانشگاه علوم پزشکی مشهد و عوامل مرتبط با آن می باشد.روش کارمطالعه حاضر یک مطالعه مقطعی بود که در سال 1399 انجام شد. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه شاخص توصیف شغلی (job descriptive index) بود. سوالاتی راجع به ویژگی های دموگرافی و کاری افراد در ابتدای پرسشنامه اضافه شد.نتایجتعداد 1106 نفر با میانگین سنی 7.56±39.62 سال در مطالعه شرکت کردند. میانگین سابقه کار و ساعات کار در هفته به ترتیب 7.38±13.45 سال و 10.67±41.19 ساعت بود. تحصیلات لیسانس و فوق لیسانس با تعداد 817 نفر (73.9%)  بیشترین فراوانی را داشتند. بیشترین مرتبه شغلی مربوط به کارمندان با فراوانی 723 نفر (65.4%) و بیشترین درآمد 60-30 میلیون ریال با فراوانی 890 نفر (80.5%)  بود. تعداد 165 نفر (14.91%)  کار در شیفت شب داشتند. محل کار 598 نفر (54.1%) بخش اداری بود. میانگین نمره پرسشنامه 45.05±212.21 بود. رضایت شغلی در بین اعضای هیات علمی بالینی، افراد با سن بیشتر از 45 سال، سابقه کار بیشتر از 20 سال، شاغل در بخش اداری، افرادی که کار در شیفت شب نداشتند و افراد با در آمد بالاتر از 90 میلیون ریال به طور معنی داری بیشتر بود.نتیجه گیریبالاترین رضایت شغلی توسط اعضای هیات علمی علوم بالینی گزارش شد. سن، سابقه کار، درآمد بالاتر و مرتبه هیات علمی به طور مستقیم و اشتغال در شیفت شب و بخش های درمانی و تعداد ساعات بیشتر کار در هفته به طور معکوس بر نمره رضایت شغلی موثر بودند.

  کلیدواژگان: رضایت شغلی، زنان، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، کارکنان
 • بهلول قربانیان*، معرفت سیاه کوهیان، افشین رهبرقاضی، محمدهادی اصغری صفحات 21-47

  مقدمه آسم یک بیماری التهابی مزمن است که با علایم تنفسی، انسداد متغیر راه هوایی، واکنش بیش از حد راه هوایی و التهاب راه هوایی مشخص می شود. در تحقیق حاضر به نقش تمرینات ورزشی و مکمل های آنتی اکسیدانی در بیماری آسم پرداخته شده است.روش کار با استفاده از چندین پایگاه اطلاعاتی مشتمل Google Scholar، Web of Science، Science Direct، Pupmed، Scopus و با استفاده از عناوین بیماری آسم و نام انواع آنها و اسامی مرتبط برای کلید واژه های بیماری آسم تا پایان سال 2021 جستجو صورت گرفت. نتیجه گیریبا تمرکز بر روی تاثیرات تمرینات ورزشی و نقش مکمل های آنتی اکسیدانی که در مطالعات مختلف مورد استفاده قرار گرفته است می توان گفت که بسیاری از مطالعات در مورد شرطی سازی ورزش در بیماران مبتلا به آسم شامل روش ها و معیارهای پیامد متفاوتی است، اکثریت قریب به اتفاق مطالعات ظرفیت ورزش های ایمن را برای افراد مبتلا به آسم نشان می دهد. چندین مکانیسم پاتوفیزیولوژیک پیشنهادی وجود دارد که مسیول اثرات کاهش فعالیت بر روی عملکرد ریه بیماران مبتلا به آسم است. علاوه بر دستورالعمل های معمول مدیریت، پزشکان باید به بیماران مبتلا به آسم فعالیت های ورزشی بخصوص هوازی منظم و تنفسی را برای مزایای سلامت عمومی و بهبود احتمالی علایم آسم توصیه کنند. همچنین ریه های بیماران مبتلا به آسم به دلیل تولید گونه های فعال اکسیژن و نیتروژن در معرض استرس اکسیداتیو قرار دارند. بنابراین این بیماران می توانند با اصلاح رژیم غذایی موجب بهبود وضعیت آنتی اکسیدانی شود.

  کلیدواژگان: تمرینات ورزشی، مکمل های آنتی اکسیدانی، بیماری آسم
 • مهرالسادات مهدیزاده، فاطمه پورحاجی، محمدحسین دلشاد، نیلوفر داداشی، فهیمه پورحاجی* صفحات 48-64
  زمینه و هدف

  سندرم سارکوپنی وضعیتی است که با از دست دادن توده و عملکرد ماهیچه های اسکلتی مشخص می شود. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر فعالیت بدنی بر پیشگیری و کنترل پیشرفت بیماری سارکوپنی است.

  مواد و روش ها

  این مطالعه یک مرور سیستماتیک بر اساس بیانیه PRISMA است و یک جستجوی الکترونیکی در پایگاه های پایگاه های ایران مدکس، SID، مگیران، Web of Science، PubMed، Scopus، Google scholar و Science Direct به دو زبان فارسی و انگلیسی از ابتدا تا 1400سال با کلمات کلیدی "فعالیت بدنی" و "سارکوپنی" به هر دو زبان جستجو شدند.

  نتایج

  نتایج مطالعات انجام شده در برزیل نشان داد که در میزان شیوع سارکوپنی بین مردان و زنان تفاوت معنی داری وجود دارد (029/0=p)، به طوری که شیوع سارکوپنی در مردان 3/15 درصد در مقابل شیوع سارکوپنی در زنان 9/5 درصد است. یک مطالعه کره ای نشان داد که شیوع چاقی سارکوپنیک در بین افرادی که فعال بودند به طور قابل توجهی کمتر بود. مردانی که سطح فعالیت بدنی بالاتری داشتند کمتر به سارکوپنی مبتلا شدند (001/0<p). سطوح بالاتر فعالیت بدنی با کاهش خطر سارکوپنی مرتبط است. نتایج یک مطالعه در اسپانیا نشان داد که رابطه معنی داری بین سارکوپنی و فعالیت بدنی وجود دارد، به طوری که افراد دارای رفتار کم تحرک (SB) بیشتر در معرض ابتلا به سارکوپنی هستند (001/0<p).

  نتیجه

  یافته ها نشان می دهد که فعالیت بدنی به حفظ یا بهبود توده عضلانی در سالمندان کمک می کند.

  کلیدواژگان: سالمندان، فعالیت بدنی، سندرم سارکوپنی
 • حسن عنایتی، شهرام برجیان، مهدیه زارع* صفحات 65-73
  مقدمه و هدف

  این روش بی حسی با عوارضی نظیر تهوع، استفراغ و خارش همراه است؛ لذا این مطالعه با هدف تعیین تاثیر دوزهای مختلف فنتانیل اینتراتکال بر روی کیفیت و کمیت زمان بی دردی در سزارین مادران مولتی پار به انجام رسید.

  روش اجرای تحقیق:

   این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده، 60 زن باردار داوطلب سزارین انتخابی مولتی پار با روش بیهوشی اسپاینال انجام شد. در این پژوهش افراد به صورت تصادفی در دو گروه درمانی (بوپی واکایین و فنتانیل (با دوزهای 15 و 25 میکروگرم) به داخل نخاع تزریق شد و در نهایت توسط نرم افزار آماری SPSS نسخه 26 مورد بررسی قرار گرفتند.

  نتایج

  حداکثر سطح بلوک حسی در گروه 25 میکروگرم فنتانیل به صورت معناداری از گروه 15 میکروگرم فنتانیل بیشتر بود. حداکثر زمان ریکاوری کامل بلوک حرکتی در گروه 15 میکروگرم فنتانیل به صورت معناداری از گروه 25 میکروگرم فنتانیل بیشتر بود. عارضه استفراغ در گروه 15میکروگرم فنتانیل به صورت معناداری بیشتر از گروه 25 میکروگرم فنتانیل بود با این حال، زمان شروع بلوک حسی، حداکثر درجه بلوک حسی، کیفیت بی حسی حین عمل، مدت زمان جراحی، علایم حیاتی بیمار در حین عمل و عوارض بی حسی نظیر خارش و تهوع بین دو گروه مورد مطالعه تفاوت آماری معناداری نداشتند.

  نتیجه گیری نهایی:

   در نهایت می توان بیان نمود که درمان توام بوپی واکایین و فنتانیل (با دوزهای 15 و 25 میکروگرم) تفاوت آماری معناداری در شاخص های بی حسی و عوارض بی حسی (به جز حداکثر سطح بلوک حسی، حداکثر زمان ریکاوری و عارضه استفراغ) برقرار نبود.

  کلیدواژگان: بوپی واکائین، بی حسی نخاعی، سزارین، سطح بلوک حسی، فنتانیل
 • راحله گلستانی، جواد خلتعبری *، محمد ناصحی، شهره قربان شیرودی صفحات 66-72
  مقدمه

  امروزه پژوهش ها نشان دهنده وجود مساله مکان کنترل سلامت و پیروی از درمان مبتلایان به دیابت نوع2 دارد. هدف پژوهش حاضر اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر مکان کنترل سلامت و پیروی از درمان در افراد مبتلا به دیابت نوع2بود.

  روش کار

  این پژوهش از نوع پژوهش های کاربردی و نیمه آزمایشی با استفاده از طرح پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری با یک گروه آزمایش و یک گروه کنترل بود. از جامعه آماری افراد دارای تشخیص اختلال دیابت نوع IIمراجعه کننده به درمانگاه امام حسین شهرستان ساری، طی یک فراخوان عمومی (درمانگاه امام حسین واقع در ساری)، افرادی که شرایط شرکت در پژوهش را داشتند فراخوانده شد؛ افراد مایل به شرکت در پژوهش، به صورت در دسترس انتخاب شد و به صورت تصادفی در دو گروه گواه و کنترل جایگزین شدند. معادل 15 نفر در هر گروه برآورد شد. ابزار پژوهش شامل مقیاس چند وجهی کانون کنترل سلامت والستون و همکاران (1978) و مقیاس پیروی کلی (GAS) مدانلو و همکاران (1392) بودند. داده های پژوهش با استفاده از آزمون تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر تحلیل شدند.

  نتایج

  نتایج تحلیل داده ها نشان داد که درمان پذیرش و تعهد بر بهبود کنترل درونی و بیرونی و پیروی از درمان موثر است (01/0>P).

  نتیجه گیری

  جهت بهبود سلامت روانی و جسمانی در بیماران مبتلا به دیابت پیشنهاد می شود از درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد استفاده شود.

  کلیدواژگان: مکان کنترل سلامت، پیروی از درمان، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT)، دیابت نوع2
 • غزل اسبقی *، سعیده زمردی، سعیده بزازیان صفحات 73-81
  مقدمه

   این پژوهش با هدف تعیین تاثیر درمان شناختی رفتاری بر سرمایه ی روان شناختی و تنظیم شناختی هیجان در افراد مبتلا به زخم پپتیک انجام شد.

  روش کار: 

  روش تحقیق از نوع نیمه آزمایشی و جامعه آماری در این تحقیق شامل کلیه ی افراد مبتلا به زخم پپتیک مراجعه کننده به بیمارستان آیت الله طالقانی بود و هم چنین حجم نمونه پژوهش به صورت در دسترس، برابر با 30 نفر در نظر گرفته شد. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش دو پرسش نامه سرمایه ی روان شناختی لوتانز (2007) و تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی (2007) است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل کوواریانس استفاده شد.

  نتایج

   نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد که سرمایه ی روان شناختی و تنظیم شناختی هیجان در بیماران مبتلا به زخم پپتیک، که تحت درمان شناختی رفتاری قرار گرفتند، در مقایسه با افراد گروه کنترل، به طور معناداری بالاتر بود (P<0/05).

  نتیجه گیری

    این نتایج تاثیر معنادار درمان شناختی رفتاری بر سرمایه ی روان شناختی و تنظیم شناختی هیجان در افراد مبتلا به زخم پپتیک را نشان می دهد.

  کلیدواژگان: درمان شناختی رفتاری، سرمایه ی روان شناختی، تنظیم شناختی هیجان، زخم پپتیک
 • الهام معظمیان*، عبدالله صفی خانی محمودزاده، سیده عذرا شمس دین، غلامعباس کایدانی صفحات 74-82
  مقدمه

  هلیکوباکتر پیلوری یک باکتری گرم منفی میکرواروفیلیک است که معمولادر معده یافت می‏شود. وجوداین باکتری درمعده می تواندمنجربه گاستریت و کاهش تولیداسیدمعده شود. همچنین گزارش‏هایی رابطه‏ ی این عفونت باسرطان معده رابیان کرده اند. تشخیص زودهنگام عفونت به این باکتری دردرمان آن اهیمت بالایی دارد.این مطالعه با هدف بررسی میزان آنتی‏بادی‏های ضدهلیکوباکتر پیلوری دربیماران آلوده و غیرآلوده به این باکتری انجام گرفت.

  روش کار

  درمجموع 85 نمونه بیماردارای علایم شامل 46 نمونه Hp+ و 39 نمونه Hp- واردمطالعه شدند. درنهایت سطح سرمی آنتی‏بادی‏های IgG و IgA با استفاده ازکیت الایزا (Roche - آلمان) اندازه ‏گیری شد.

  نتایج

  افرادموردمطالعه دارای میانگین سنی 41/13 ± 83/43 و 65/12 ± 28/41 به ترتیب دردوگروه Hp+ و Hp- بودند. گروه Hp+ شامل 17 زن و 29 مرد و گروه Hp- شامل 22 زن و 17 مرد بودند. هیچ رابطه ‏ی معنی‏ داری بین سن و جنس دردو گروه مشاهده نشده است. بر اساس آنالیز داده‏ها مشخص شد که میزان IgG و IgA افزایش معنی‏ داری در افراد مبتلا به عفونت هلیکوباکتر پیلوری نسبت به افراد Hp- داشتند (001/0 >p). همچنین نتایج نشان داد که هیچ ارتباط معنی داری بین مقدار آنتی ‏بادی‏های مورد بررسی و جنسیت افراد وجود نداشت.

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج به دست آمده از این تحقیق و مطالعات مشابه انجام شده، عفونت ناشی از هلیکوباکتر پیلوری در هر سن و جنسی می تواند ایجاد شود. با توجه به شیوع بالای این بیماری و هزینه ‏های اقتصادی و زمانی مربوط به آن، انجام مطالعات بیشتر در مورد این بیماری و علت‏های ایجاد کننده آن ضروری به نظر می‏رسد.

  کلیدواژگان: هلیکوباکتر پیلوری، آنتی‏بادی، الایزا
 • لیلا جعفری، محمود سلطانی *، محمدرضا حسین آبادی، آمنه برحسته یزدی صفحات 82-97

  هدف از این پژوهش، بررسی تغییرات برخی فاکتورهای رشدی متعاقب هشت هفته تمرینات ترکیبی با و بدون محدودیت جریان خون در زنان جوان بودجامعه آماری این پژوهش زنان جوان غیر فعال شهر مشهد بودند. از بین آنها 45 نفر از افراد غیرفعال به صورت تصادفی به سه گروه تمرین ترکیبی+ با محدودیت جریان خون (15 نفر)، گروه تمرین ترکیبی +بدون محدودیت جریان خون (15 نفر) و گروه کنترل (15 نفر) تقسیم شدند. روش تحقیق حاضر از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون-پس آزمون بود. گروه تمرین ترکیبی هفته ای سه جلسه تمرین مقاومتی و هوازی انجام دادند به این صورت است که این تمرینات در روزهای متوالی صورت گرفت. گروه تمرین ترکیبی با محدودیت جریان خون، تمرین مقاومتی را با بستن کاف و شدت تمرین 20 درصد یک تکرار بیشینه در ابتدای تمرین و تمرین هوازی را با 45 درصد حداکثر ضربان قلب و گروه تمرین ترکیبی بدون محدودیت جریان خون ، تمرین مقاومتی با 80%1RMو تمرین هوازی را با 45%HRmax و گروه تمرین ترکیبی با محدودیت جریان خون و گروه تمرین ترکیبی بدون محدودیت جربان خون، فقط تمرینات ترکیبی را انجام دادند. داده ها بااستفاده تی همبسته، آزمون تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی بونفرونی در سطح معنی داری 05/0≥P ونرم افزار SPSS نسخه 21 تحلیل شدند

  یافته ها

  نتایج آماری نشان می دهد که دوازده هفته تمرینات ترکیبی با محدودیت جریان خون و بدون محدودیت جریان خون سبب افزایش سطوح IGF1، فولستاتین، PDGF و کاهش مایواستاتین درزنان جوان می شود

  نتیجه گیری

  تمرینات ترکیبی با محدودیت جریان خون می تواند به سلامتی زنان جوان کمک کند

  کلیدواژگان: تمرینات ترکیبی، کاتسو، زنان جوان
 • پرستو نایب زاده، پریسا تجلی*، احمد رمضانی، الهه محمد اسماعیل صفحات 83-100
  مقدمه
  هدف پژوهش تدوین مقیاس سنجش تحولی توانمندی های رشدی در حیطه های شناخت و سوادآموزی، رویکردی به یادگیری، جسمی-حرکتی، اجتماعی- رفتاری- هیجانی کودکان 1 تا 2 سال و بررسی ویژگی های روان سنجی سیاهه در کودکان 1 تا 2 سال شهر تهران بود.
  روش کار
  جامعه آماری شامل تمام کودکان سنین 2-1 و والدین آن ها در شهر تهران بود. حجم نمونه شامل 500 کودک 2-1 سال بود؛ که برای هر حیطه 100 کودک در نظر گرفته شد. ابزار گردآوری اطلاعات ابزار محقق ساخته ای است که از استانداردهای رشدی چندین ایالت آمریکا مانند استانداردهای رشدی واشنگتن (2012) استانداردهای رشدی نبراسکا (2018) و مطالعات انجام شده در ایران استفاده شده است.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که ضریب دشواری، سهولت متوسط به بالای سوالات را نشان می دهد. همچنین یافته ها نشان دهنده آن است که رابطه مثبت و معناداری بین مقیاس شناخت و خرده مقیاس های منطق، حساب، علوم و مطالعات بین مقیاس جسمی- حرکتی و خرده مقیاس های مهارت های حرکتی درشت و مهارت های حرکتی ، مقیاس زبان و سوادآموزی با خرده مقیاس های زبان درکی یا دریافتی، زبان بیانی، خواندن و نوشتن و بین مقیاس هیجانی-رفتاری-اجتماعی با خرده مقیاس های خود پنداره، خودتنظیمی و دیگر مقیاس ها وجود دارد که نشان دهنده روایی سازه مقیاس (از نوع همسانی درونی) است.
  نتیجه گیری
  نتایج ضریب آلفا و باز-آزمایی بیانگر پایایی یا اعتبار مطلوب مقیاس بود؛ بنابراین با توجه به ویژگی های روان سنجی مناسب، می توان از این مقیاس در پژوهش ها استفاده کرد.
  کلیدواژگان: مهارت های رشدی شناختی، زبان و سوادآموزی، جسمی حرکتی، رویکردی به یادگیری، اجتماعی رفتاری هیجانی
 • نفیسه افتخاری، محمدعلی رحمانی *، کیوان صالحی صفحات 98-111

  روانشناسی کاذب به رویکردی غیر علمی به روانشناسی و روانشناسی بالینی اشاره دارد که توسط سودجویان در این امر اتخاذ می شود. این پژوهش با هدف بررسی آسیب های مرتبط با روانشناسی کاذب از دیدگاه درمان جویان در ایران انجام شده است.

  روش کار

  روش پژوهش حاضر از نوع کیفی و پدیدارشناسی توصیفی بود. برای این امر 20 مراجع مرد و زن را که قربانی روانشناسی کاذب بوده اند با انجام مصاحبه های عمیق مورد مطالعه قرار داده است. همزمان با گردآوری داده ها، نسبت به پیاده سازی صوت، بازخوانی متن، مشخص نمودن موارد مهم و مرتبط، کدگذاری و دسته بندی و ارایه ی یافته ها با نرم افزار MAXQDA اقدام شد.

  نتایج

  یافته ها نشان داد که آسیب های روان شناسی کاذب چند وجهی بوده و شامل صدمات عاطفی، آسیب های مالی، مداخله غیراصولی، انگ و آسیب های اخلاقی است. این مطالعه با برجسته ساختن آسیب های قابل توجه مرتبط با روانشناسی کاذب در ایران، بر نیاز مبرم به افزایش مقررات و نظارت بر روانشناسی کاذب به منظور جلوگیری از بروز آسیب در سطح سلامت عمومی تاکید می کند.

  نتیجه گیری

  دلالت های این مطالعه به سیاست گذاران، متخصصان سلامت روان و جمعیت عمومی سرایت پیدا می کند و اهمیت جستجوی مداخلات روان شناختی مبتنی بر شواهد را پررنگ می سازد. تحقیقات آینده باید اثربخشی اقدامات نظارتی برای جلوگیری از گسترش روانشناسی کاذب و محافظت از سلامت روان عمومی را بررسی کند.

  کلیدواژگان: روانشناسی غیرعلمی، روان شناسی کاذب، آسیب های روان درمانی
 • زینب ایمانی کیا، فیروزه زنگنه*، محمدرضا بیات صفحات 101-112
  هدف

  مقایسه رویکردهای مختلف روان شناسی در جهت اثربخشی بیشتر از جمله تحقیقات مورد توجه محققان می باشد؛ در این راستا پژوهش حاضر با هدف هم سنجی اثربخشی رویکرد آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد و رویکرد شناخت درمانی هیجان مدار بر میزان ادراک انصاف و خود دلسوزی در زوجین متعارض صورت گرفت.

  روش

  در این پژوهش از طرح آزمایشی تک موردی و از نوع آزمایش بالینی استفاده شد. جامعه آماری شامل کلیه زنان و مردان دارای تعارض زناشویی شهر همدان بودند. با استفاده از روش نمونه گیری غیرتصادفی در دسترس، از جامعه آماری مورد مطالعه، 45 زوج (90 نفر) متعارض انتخاب شدند که در دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل به صورت تصادفی جایگزین شدند. جهت جمع آوری داده ها از مقیاس ادراک انصاف پالیری و همکاران (2009) و مقیاس خود دلسوزی اسپاینر (1976) استفاده شد. برای تحلیل داده ها از روش معناداری بالینی استفاده شده است.

  نتایج

  تحلیل یافته ها نشان دهنده اثربخشی بیشتر رویکرد مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افزایش بازیابی ادراک انصاف همسر زوجین در مقاسیه با شناخت درمانی هیجان مدار است. همچنین بین اثربخشی رویکرد مبتنی بر پذیرش و تعهد و شناخت درمانی هیجان مدار بر خود دلسوزی در زوجین متعارض شهر همدان تفاوت معناداری مشاهده شد.

  نتیجه گیری

  به نظر می رسد که اثربخشی رویکرد آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد بر میزان ادراک انصاف و خود دلسوزی در زوجین متعارض نسبت به رویکرد شناخت درمانی هیجان مدار بیشتر است.

  کلیدواژگان: آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد، شناخت درمانی هیجان مدار، تعارض زوجین
 • لیلا تیموری *، علی اکبر ثمری، مهدی فتحی صفحات 112-126
  مقدمه

  هدف پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی درمان گروهی استرس زدایی مبتنی بر ذهن آگاهی و هیپنوتراپی شناختی- رفتاری بر کاهش استرس شغلی و اهمال کاری شغلی بود.

  روش کار

  این پژوهش از نوع کاربردی و روش آن از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری تمامی پرسنل پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد سرخس در سال 1400 به تعداد 553 نفر بودند. با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و بر اساس معیارهای ورود و خروج 45 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند و به شیوه تصادفی در سه گروه (دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل) جایگزین شدند (15 نفر گروه آزمایشی درمان استرس زدایی مبتنی بر ذهن آگاهی، 15 نفر گروه آزمایشی هیپنوتراپی شناختی- رفتاری و 15 نفر گروه کنترل). برنامه مداخله ای استرس زدایی مبتنی بر ذهن آگاهی و هیپنوتراپی شناختی- رفتاری (هر کدام) در هشت جلسه 90 دقیقه ای به آزمودنی های دو گروه آزمایشی (یک گروه ذهن آگاهی و گروه دیگر هیپنوتراپی) ارایه گردید. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه استرس شغلی اسیپو (1998) و پرسشنامه اهمال کاری شغلی صفاری نیا و امیرخانی رازلیقی (1390) بود. جهت تجزیه وتحلیل داده ها در دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی از آزمون آماری کوواریانس در نرم افزار SPSS استفاده شد.

  نتایج

  مقایسه میانگین ها نشان داد که روش درمان گروهی استرس زدایی مبتنی بر ذهن آگاهی در کاهش استرس شغلی و اهمال کاری شغلی با گروه کنترل تفاوت معناداری داشت (01/0>P). در مقایسه میانگین نمرات گروه هیپنوتراپی شناختی- رفتاری با گروه کنترل نیز در کاهش استرس شغلی و اهمال کاری شغلی تفاوت معناداری مشاهده گردید (01/0>P).

  نتیجه گیری

  بطور کلی نتایج بیانگر آن بود که درمان های استرس زدایی مبتنی بر ذهن آگاهی و هیپنوتراپی شناختی- رفتاری هر دو به طور معناداری استرس شغلی و اهمال کاری شغلی را در گروه های مداخله  کاهش داده اند. اما تفاوتی معنادار بین این دو درمان در کاهش استرس شغلی و اهمال کاری شغلی وجود نداشت ولی درمان گروهی استرس زدایی مبتنی بر ذهن آگاهی از اثربخشی بیشتری نسبت به هیپنوتراپی شناختی رفتاری برخوردار بود.

  کلیدواژگان: ذهن آگاهی، هیپنوتراپی شناختی رفتاری، استرس شغلی، اهمال کاری شغلی
 • لیلا شاکری منش، قاسم آهی*، سید عبدالمجید بحرینیان، احمد منصوری صفحات 113-125
  زمینه و هدف

  هدف پژوهش حاضر ارایه مدل کیفیت مراقبت پرستاران در ارتباط با آسیب پذیری ادراک شده در دوران شیوع کووید-19 با نقش میانجی تاب آوری و حرفه ای گری بود.

  روش کار

  روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع اکتشافی تحلیلی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه پرستاران بیمارستان های دولتی شهر مشهد در سال 1401 بود که با استفاده از جدول مورگان حجم نمونه 400 نفر انتخاب شد و پرسشنامه ها به روش نمونه گیری در دسترس از طریق توزیع لینک پرسشنامه در فضای مجازی تکمیل شد. ابزار پژوهش یک پرسشنامه چندقسمتی شامل محیط کار پرستاری (PESNWI)، پرسشنامه آسیب پذیری ادراک شده در برابر کووید 19 (PVC)، فرم کوتاه تاب آوری (BRS) و پرسشنامه حرفه ای گری (MSSAPS) بود. داده ها با استفاده از تحلیل مسیر و با نرم افزار Spss26 و Amos24 تحلیل شد.

  یافته ها

  یافته های حاصل از تحلیل مسیر نشان داد که برای مدل فرضی، تمامی شاخص ها نشان از برازش مناسب مدل داشتند. مسیرهای مستقیم از آسیب پذیری ادراک شده به تاب آوری منفی معنادار و مسیر مستقیم از حرفه ای گری به کیفیت مراقبت مثبت و معنادار بود. اثر غیرمستقیم آسیب پذیری ادراک شده بر کیفیت مراقبت با میانجی گری تاب آوری و حرفه ای گری معنادار نشد (05/0 >p).

  نتیجه گیری

  می توان گفت آسیب پذیری ادراک شده در پرستاران بر میزان تاب آوری آن ها اثر منفی دارد و همچنین حرفه ای گری در سطح کیفیت مراقبت پرستاران در دوران شیوع کووید 19 نقش موثری داشت.

  کلیدواژگان: کیفیت مراقبت، آسیب پذیری ادراک شده، تاب آوری، حرفه ای گری، پرستاری
 • سید محمد موسوی* صفحات 126-131
  مقدمه

  حفظ و ارتقاء کیفیت خدمات رسانی و مراقبتی در کسب رضایت بیماران موثر است و پرستاران به عنوان یکی از مهم ترین مراقبین سلامت، در رضایتمندی بیماران نقش به سزایی دارند. مطالعه حاضر با هدف برای بررسی میزان رضایتمندی از مراقبت های ارایه شده در بیماران بستری در بخش زنان بیمارستان شهید هاشمی نژاد مشهد انجام شد.

  روش کار

  این مطالعه توصیفی_مقطعی بر روی بیماران بستری در بخش زنان بیمارستان شهید هاشمی نژاد مشهد در سال 1398 انجام شد. اطلاعات پرسشنامه ای که روایی و پایایی (87/0= R) آن تایید شده است جمع آوری و با نرم افزار SPSS 20 تحلیل و تفسیر شد. سطح معناداری آزمون ها کمتر از05/0در نظر گرفته شد .

  نتایج

  این مطالعه بر روی 91 بیمار انجام شده است که 6/51% افراد در محدوده سنی 21 تا 30 قرارداشتند و 33 %آنان تحصیلات ابتدایی 3/25% سیکل و 5/27% دارای مدرک دیپلم بوده اند، 2/46 % بیماران سطح اقتصادی متوسط و 78% بیمه داشته اند و67% بیماران ساکن شهر بوده اند. نمره میزان رضایت براساس پرسشنامه 30/19 ± 11/66 بود.

  نتیجه گیری

  با توجه به این میزان رضایتمندی بیماران از پرستاران، اعتماد آنان به روند درمان و سیستم بهداشت جامعه افزایش می یابد و در بعد روانی و حتی جسمانی بیماران نیز موثر است. این رضایتمندی اثر بر بهرو وری سازمان بهداشت دارد، لذا بهتر است برنامه هایی به منظور ارتقا و بهبود رضایتمندی بیماران از عملکرد و خدمات پرستاران صورت گیرد.

  کلیدواژگان: رضایتمندی، بیمار، پرستار، سیستم بهداشت
 • جواد تقوی خیابانی، فاطمه شهامت ده سرخ *، عطا طهرانچی صفحات 127-139
  مقدمه

  مقایسه رویکردهای درمانی در روان شناسی جهت اثربخشی بیشتر در زمانی کمتر یکی از موضوعات مورد علاقه محققان می باشد، بنابراین هدف از پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر ذهن آگاهی و طرحواره درمانی بر ناگویی هیجانی در دانش آموزان با سابقه اقدام به خودکشی بود.

  روش کار

  روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون - پس آزمون و گروه کنترل شامل پیگیری یکماهه بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانش آموزان مقطع متوسطه شهر شیروان و حومه که در سال1400سابقه اقدام به خودکشی داشته اند تشکیل می داد. با روش نمونه گیری در دسترس تعداد 45 نفر انتخاب و به صورت تصادفی، به سه گروه (دو گروه آزمایش طرحواره درمانی و ذهن اگاهی و گروه کنترل)تقسیم شدند.ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ناگویی هیجانی تورنتو بود. داده های به دست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS.21 و شاخص های آمار توصیفی و تحلیل واریانس اندازه های مکرر چندمتغیره تجزیه و تحلیل شدند.

  نتایج

  نتایج حاکی از اثربخشی دو مداخله بر ناگویی هیجانی بود اما با توجه به مقادیر اختلاف میانگین نمرات در مراحل مختلف اندازه گیری در گروه ها، درمان مبتنی بر ذهن آگاهی نسبت به طرحواره درمانی، اثربخشی بیشتری در بهبود ناگویی هیجانی دانش آموزان با سابقه اقدام به خودکشی داشت (001/0≥P).

  نتیجه گیری

  با توجه به یافته ها استفاده ترکیبی از هر دو شیوه درمانی و به ویژه درمان مبتنی بر ذهن آگاهی جهت ارتقای سلامت روان و کاهش ناگویی هیجانی در دانش آموزان با سابقه اقدام به خودکشی توصیه می گردد.

  کلیدواژگان: طرحواره درمانی، درمان مبتنی برذهن آگاهی، ناگویی هیجانی، خودکشی
 • زکیه ایمان پناه*، غلامرضا هاشمی تبار، مهدی عسکری بدوئی، کیارش قزوینی صفحات 132-137
  سابقه و هدف

  اغلب اشریشیاکلی ها بیماریزا نیستند. ولی بعضی از سویه هایE. Coli با کسب و سنتز ژن های حدت متنوع بیماریزا می گردند. آهن یک ماده مغذی ضروری، نقش مهمی در بیماریزایی E.coli دارد. یکی از عملکردهای میکروارگانیسم ها در شرایط پایین بودن آهن آزاد تولید سیدروفورهاست. سیدروفورها به عنوان عوامل جذب کننده آهن خارج سلولی از مواد معدنی یا ترکیبات آلی در شرایط فقدان آهن عمل می کنند. هدف از این مطالعه شناسایی و ارزیابی ژن های کد کننده سیستم های جذب آهن در جدایه های اشریشیاکلی چسبنده روده ای جداشده از نمونه های اسهال می باشد.

  روش بررسی

  در این مطالعه سه پانل طراحی شد. پانل 1: iroN, iutA, fecA ، پانل2: fyuA, sitA, irp2 و پانل 3: iucD. که در پانل 1 و2 از روش Triplex-PCRو پانل 3 از روش Single-PCR استفاده گردید و 44 جدایه ی EAEC جداشده از نمونه های اسهال توسط این سه پانل غربالگری شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که در مجموع 44 جدایه EAEC به ترتیب بیشترین فراوانی مربوط به ژن هایfecA (100%) 44، fyuA(73/97%) 43، irp2(73/97%) 43، iutA(45/95%) 42، iucD(27/77%) 34، sitA (91/65%) 29 و iroN(09/9%) 4 بود و 7 پروفایل ژن های کد کننده سیستم های مختلف جذب آهن شناسایی گردید.

  نتیجه گیری

  نتایج نشان داد که جدایه های EAEC در شرایط پایین بودن آهن آزاد توانایی تولید انواع سیدروفورها را دارند و جهت دریافت آهن مورد نیازشان از تنوع پروفایل سیستم های مختلف جذب آهن استفاده می کنند.

  کلیدواژگان: اشریشیاکلی چسبنده روده ای، سیدروفور، جذب آهن، اسهال، Triplex-PC
 • لیلا اسدی*، محمدرضا صیرفی، مروارید احدی صفحات 137-147
  مقدمه

  مرور پژوهش ها نشان می دهد که سالمندان معمولا اضطراب سلامت، احساس تنهایی و اضطراب مرگ بیشتری را تجربه می کنند. این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی درمان وجودی بر اضطراب سلامت، احساس تنهایی و اضطراب مرگ سالمندان انجام شد.

  روش کار

  این پژوهش از نوع پژوهش های کاربردی و نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون و یک دوره پیگیری با گروه کنترل است. از جامعه آماری سالمندان مقیم خانه های سالمندان شهرستان تهران در سال 1400، تعداد 30 نمونه به صورت در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایشی وگروه کنترل جایگزین شدند. بدین ترتیب که ابتدا برای هر دو گروه پیش آزمون اضطراب سلامت، احساس تنهایی و اضطراب مرگ اجرا شد، سپس طرح درمان وجودی برای گروه آزمایش اجرا شد اما برای گروه کنترل، مداخله ای اعمال نشد، در نهایت پس آزمون و آزمون پیگیری از هر دو گروه به عمل آمد. یافته های پژوهش از طریف تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر تحلیل شد.

  یافته ها

  یافته های پژوهش نشان داد که میانگین نمرات پس آزمون و آزمون پیگیری اضطراب سلامت، احساس تنهایی و اضطراب مرگ در گروه آزمایش کاهش پیدا کرد و نتایج تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر نشان داد که مداخله نقاشی درمانی بر کاهش اضطراب سلامت، احساس تنهایی و اضطراب مرگ سالمندان اثربخش است (001/0 <p).

  نتیجه گیری

  با توجه به اثربخشی درمان وجودی، لزوم کاربست درمان وجودی بر مشکلات روانی و عاطفی سالمندان به ویژه کاهش اضطراب سلامتی، احساس تنهایی و اضطراب مرگ ضروری می باشد.

  کلیدواژگان: درمان وجودی، اضطراب سلامت، احساس تنهایی، اضطراب مرگ، سالمندان
 • غزل جرسوزه، یحیی یاراحمدی*، حمزه احمدیان، مریم اکبری صفحات 148-157
  هدف

  هدف این پژوهش بررسی میزان اثربخشی برنامه آموزشی مبتنی بر بهزیستی تحصیلی بر سرزندگی تحصیلی و هوش هیجانی دانش-آموزان بود.

  روش

  پژوهش حاضر از نظر روش شناسی جزء طرح های نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل است. جامعه آماری پژوهش، همه دانش آموزان دختر سال سوم دوره دوم متوسطه شهر سنندج، مشغول به تحصیل در سال تحصیلی 99-98 بودند. از این جامعه با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای ابتدا یک مدرسه و سپس 40 نفر از دانش آموزان آن مدرسه که سرزندگی تحصیلی پایین داشتند، انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه 20 نفره آزمایش و کنترل جایگزین شدند. به گروه آزمایش 10 جلسه 90 دقیقه ای برنامه مبتنی بر بهزیستی تحصیلی آموزش داده شد. اعضای هر دو گروه در هر سه مرحله پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری پرسشنامه سرزندگی تحصیلی دهقانی زاده و حسین-چاری را تکمیل کردند. داده ها نیز با روش تحلیل واریانس آمیخته بررسی شدند.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد که میانگین نمرات متغیر سرزندگی تحصیلی در گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل، در مرحله پس آزمون و پیگیری افزایش معناداری داشته است.

  نتیجه گیری

  بنابراین، برنامه آموزشی مبتنی بر بهزیستی تحصیلی بر سرزندگی تحصیلی دانش آموزان اثربخش بوده است.

  کلیدواژگان: برنامه آموزشی، بهزیستی تحصیلی، سرزندگی تحصیلی
 • زهرا جمالیان بهمن جانسفلی، وحید قوامی، منور افضل اقایی *، احسان موسی فرخانی، علی تقی پور صفحات 159-169
  مقدمه

   بیماری کووید 19 یکی از انواع بیماری های ویروسی بوده که در حدود 81 %موارد بی علامت بوده یا علایم خفیف تا متوسط دارد و در حدود 14 % با علایم شدید ایجاد می کند. شناسایی مواردی که شانس بیشتری در  ابتلا به فرم شدید بیماری در سطح اول ارایه خدمات در جهت ارایه مراقبت مناسب و به موقع از اهمیت زیادی برخوردار می باشد لذا این مطالعه با هدف بررسی نقش بیماری های زمینه ای و خصوصیات دموگرافیک افراد در بروز شکل شدید کووید با استفاده از مدل پیش بینی رگرسیون لجستیک انجام شده است.

  روش کار: 

  در یک مطالعه همگروهی تاریخی، کل بیماران مبتلا به کووید قطعی (تست مثبت PCR) که دارای پرونده الکترونیک سلامت در مراکز خدمات جامع سلامت مشهد می باشند، وارد مطالعه شده اند. متغیرهای مرتبط با  خصوصیات دموگرافیک و سابقه بیماری های زمینه ای به عنوان متغیرهای پیش بینی کننده و شدت بیماری کووید به صورت یک متغیر دو وضعیتی به عنوان متغیر وابسته توسط رگرسیون لجستیک مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. مدل نهایی با ارزیابی شاخص تشخیص ، مورد اعتبار سنجی قرار گرفت.

  نتایج

   از 30364 نفر بیمار مبتلا به کووید که از ابتدای شروع پاندمی تا انتهای دی ماه 1400 در جمعیت تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد بوده اند ، 1664 نفر بستری در بیمارستان 269 نفر فوت شده (64 نفر در بخش مراقبتهای ویژه)بستری شده اند . از بین متغیرهای دموگرافیک، متغیرهای سن بالاتر از 60 ،نمایه توده بدنی  ،  بیماری مزمن کلیوی ،  بیماری تنفسی ، بیماری قلبی عروقی ، دیابت  و پر فشاری خون  در مدل پیش بینی شکل شدید کووید باقی ماندند. مدل نهایی برای پیش بینی شکل شدید بیماری (بستری یا مرگ) با سطح زیر منحنی  برای مدل نهایی  75/0 بود.

  نتیجه گیری

   نتایج حاصل از این مطالعه می تواند به دست اندکاران سلامت در تشخیص افرادی که شانس بیشتری به ابتلای شکل شدید بیماری دارند کمک موثری کند.

  کلیدواژگان: کووید-19، مدل پیش بینی، شکل شدید، بستری در بیمارستان، مرگ، پذیرش در بخش مراقبتهای ویژه
|
 • Elaheh Emadi, Danial Taherzadeh, Daryoush Hamidi Alamdari * Pages 1-10
  Introduction
  Corneal epithelial cells are destroyed naturally and the limbal stem cells replace them by multiplying and differentiating. In case of defects in these cells, it is impossible to replace them, and in many cases, the patients lose their vision. One of the newest methods of treating limbal stem cell deficiency (LSCD) is to cultivate them in the laboratory and transfer them to the patient's eye. For this purpose, in this study, we aimed to culture limbal stem cells in vitro and optimized the culture quality.
  Methods
  First, the limbus region of the donated eye samples was separated. Then the separated parts were cultured on the amniotic membrane by the explant method. The presence and proliferation of limbal stem cells were investigated by immunofluorescent method and antibody against ΔNP63α and ABCG2 markers on the 10th, 14th, and 21st days. Also, by using the flow cytometry method and antibody against ΔNP63α marker, the percentage of limbal cells on the best day of their culture based on immunofluorescent results was determined.
  Results
  Findings showed that limbal stem cells could be cultured properly in vitro. All immunofluorescent assays confirmed limbal stem cell attendance, however, the result of day 14th of culture was more considerable. Therefore, the flow cytometry assay was performed on the 14th day and proved that there were 5.8% limbal stem cells using explant culture.
  Conclusion
  The results indicated the successful cultivation of limbal cells in laboratory conditions, but for their clinical application, further optimization of cultivation is required.
  Keywords: Corneal limbus stem cells, Limbal stem cell deficiency, Stem cell culture
 • Elham Bakhtiari, Zahra Badiei *, Bahareh Gharib Pages 11-20
  Introduction

  Present study was carried out evaluating the level of job satisfaction and related factors among female staffs of Mashhad University of Medical Sciences

  Material and Method

  A cross-sectional study was conducted in 2019. The job descriptive index (JDI) questionnaire was used. Some questions about demographic and work properties were also added at the beginning of the questionnaire.

  Results

  Totally 1106 participants with an average age of 39.62±7.56 years were enrolled. The average work experience and working hours per week were 13.45±7.38 years and 41.19±10.67 hours, respectively. Regarding the level of education, bachelor's and master's were the most common with 817 participants (73.9%) and employees were the most frequent staffs (723 participant, 65.4%).  About 890 participants (80.5%) had an income between 30 and 60 million Rials. One hundred sixty five participants (14.91%) worked in the night shift and 598 participants (54.1%) were working in the official departments. The average score of JDI questionnaire was 212.21±45.05. Job satisfaction was higher in clinical faculty members, participants aged more than 45 years, participants with more than 20 years of work experience, participants working in the official departments, participants who did not work in night shifts, and participants with an income of more than 90 million Rials.

  Conclusion

  The highest level of job satisfaction was reported by clinical science faculty members. Age, work experience, higher income and faculty rank directly and having night shift, work in medical wards and more hours of work per week inversely affect the score of Job satisfaction.

  Keywords: Job satisfaction, Mashhad University of Medical Sciences, Women, Staff
 • Bahloul Bhorbanian *, Marefat Siahkouhian, Afshin Rahbarghazi, Mohamadhadi Asghari Pages 21-47
  Introduction

  Asthma is a chronic inflammatory disease characterized by respiratory symptoms, variable airway obstruction, airway hyperresponsiveness, and airway inflammation. In the current research, the role of exercise and antioxidant supplements in asthma has been discussed.

  Materials and Methods

  Using several databases including Google Scholar, Web of Science, Science Direct, Pupmed, Scopus and using the titles of asthma and the names of their types and related names for the keywords of asthma until the end of 2021, a search was made.

  Conclusion

  Focusing on the effects of exercise training and the role of antioxidant supplements that have been used in various studies, it can be said that many studies on exercise conditioning in patients with asthma include different methods and outcome measures, the vast majority Studies show the potential of safe exercise for people with asthma. There are several proposed pathophysiological mechanisms responsible for the effects of reduced activity on lung function in patients with asthma. In addition to the usual management guidelines, physicians should recommend exercise activities, especially regular aerobic and breathing exercises, to patients with asthma for general health benefits and possible improvement of asthma symptoms. Also, the lungs of asthmatic patients are exposed to oxidative stress due to the production of active oxygen and nitrogen species. Oxidative stress may also cause inactivation of antioxidant enzymes, resulting in increased apoptosis, loss of airway epithelial cells, and airway remodeling. For this reason, it is necessary to cover this deficiency in these patients.

  Keywords: Exercise training, antioxidant supplements, Asthma
 • Mehrosadat Mahdiadeh, Fahimeh Pourhaji, MohammadHossien Delshad, Niloofar Dadashi Tonkaboni, Fahime Ppourhaji * Pages 48-64
  Background and Objective

  Sarcopenia Syndrome is a situation that characterized by loss of skeletal muscle mass and function. The aim of study is to investigate the effect of physical activity on preventing and control the progression of Sarcopenia.

  Materials and Methods

  This study is a systematic review based on the PRISMA statement and were implemented systematically an electronic search in Iran Medex, SID, Magiran databases, Web of Science, PubMed, Scopus, Google scholar, and Science Direct in both Persian and English language from January 2013 to April 2020. The key words “Physical activity” and “Sarcopenia” were searched in both languages.

  Results

  The results of studies conducted in Brazil showed there was significant different in the prevalence of sarcopenia between men and women (p = 0.029), so that prevalence of sarcopenia in men was 15.3% vs prevalence sarcopenia in women is 5.9%. A Korean study found that the prevalence of sarcopenic obesity was significantly lower among those who were active. Men who had higher physical activity levels were less likely to develop sarcopenia (p <0.001). Higher levels of physical activity have been associated with a reduced risk of sarcopenia.The results of a study in Spain showed that there is a significant relationship between sarcopenia and physical activity, so that people with sedentary behavior (SB) are more likely to sarcopenia (p <0.001).

  Conclusion

  Findings show that physical activity helps maintain or improve muscle mass in the elderly.

  Keywords: Elderly, Physical Activity, Sarcopenia Syndrome
 • Hasan Enayati, Shahram Barjian, Mahdie Zare * Pages 65-73

  this anesthesia method is associated with side effects such as nausea, vomiting and itching; Therefore, this study was conducted with the aim of determining the effect of different doses of intrathecal fentanyl on the quality and quantity of pain-free time in cesarean section of multiparous mothers.This randomized clinical trial study was conducted on 60 pregnant women who volunteered for multiple elective caesarean section with spinal anesthesia. In this study, subjects were randomly divided into two treatment groups (bupivacaine and fentanyl (with doses of 15 and 25 micrograms)) and were finally analyzed by SPSS version 26 statistical software.The maximum level of sensory block in the 25 micrograms fentanyl group was significantly higher than the 15 micrograms fentanyl group. The maximum recovery time of motor block in the 15 micrograms fentanyl group was significantly higher than the 25 micrograms fentanyl group. The complication of vomiting in the 15 micrograms group was significantly higher than the 25 micrograms group, however, the onset time of sensory block, the maximum degree of sensory block, the quality of anesthesia during surgery, the duration of surgery, the patient's vital signs during surgery, and anesthesia complications such as itching and nausea had no statistically significant difference between the two studied groups.it can be stated that the treatment with bupivacaine and fentanyl (with doses of 15 and 25 micrograms) did not have a statistically significant difference in anesthesia indicators and anesthesia complications (except the maximum level of sensory block, maximum recovery time and vomiting complication)

  Keywords: Bupivacaine, Spinal anesthesia, Caesarean section, Level Of Sensory Block, Fentanyl
 • Raheleh Golestani, Javad Khalatbari *, Mohammad Nasehi, Shohreh Ghorban Shiroudi Pages 66-72
  Introduction

  The review of the researches shows the existence of the problem of location of health control and adherence to the treatment of type II diabetes patients. The aim of this study was the effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy (ACT) on the place of health control and adherence to treatment in people with type II diabetes.

  Material and Method

  This research was an applied and quasi-experimental research using pre-test, post-test and follow-up design with an experimental group and a control group. The statistical population in this study is all people with a diagnosis of type II diabetes referred to Imam Hossein Clinic in Sari who according to the diagnosis of an endocrinologist have type II diabetes. From the mentioned community, during a public call (Imam Hossein Clinic located in Sari), people who were eligible to participate in the research were called; Individuals wishing to participate in the study were selected by convenience sampling and randomly assigned to the control and control groups. The equivalent of 15 people in each group was estimated. The research instruments included the Multistage Scale of the Wallston et al Health Control Center (1978) and the General Compliance Scale (GAS) of Madanlo et al. (2013). Research data were analyzed using repeated measures analysis of variance.

  Results

  The results of data analysis showed that acceptance and commitment therapy is effective in improving internal and external control and adherence to treatment (P <0.01).

  Conclusion

  To improve mental and physical health in patients with diabetes, it is recommended to use acceptance and commitment based therapy.

  Keywords: place of health control, adherence to treatment, acceptance, commitment based therapy (ACT), diabetes II
 • Ghazal Asbaghi *, Saeedeh zomorody, saeideh bazazian Pages 73-81
  Introduction

   This research was conducted with the aim of determining the effect of cognitive behavioral therapy on psychological capital and cognitive regulation of emotion in people with peptic ulcer.

  Method

   The research method was semi-experimental and the statistical population in this research included all people with peptic ulcer referred to Ayatollah Taleghani Hospital, and also the sample size of the research was considered to be 30 people. The data collection tools in this research are Lutans (2007) psychological capital questionnaire and Cognitive Emotion Regulation (Garnefski,2007). In order to analyze the data, the covariance analysis method was used.

  Results

  The results of data analysis showed that the psychological capital and cognitive regulation of emotion in peptic ulcer patients, who underwent cognitive behavioral therapy, was significantly higher compared to the control group (P<0.05).

  Conclusion

   These results show the significant effect of cognitive-behavioral therapy on psychological capital and cognitive regulation of emotion in people with peptic ulcer.

  Keywords: cognitive-behavioral therapy, psychological capital, cognitive emotion regulation, peptic ulcer
 • Elham Moazamian *, Abdollah Safikhani Mahmoodzadeh, Seyedeh Azra Shamsdin, GolamAbas Kaydani Pages 74-82
  Introduction

  Helicobacter pylori is a microaerophilic Gram-negative bacterium that is usually found in the stomach. The presence of this bacteria in the stomach can lead to gastritis and decrease gastric acid production. Also, studies have reported the relationship between this infection and gastric cancer. Early diagnosis of infection with this bacterium is crucial in its treatment. This study was conducted with the aim of investigating the level of anti-H. pylori antibodies in infected and non-infected patients.

  Methods

  A total of 85 patients with symptoms including 46 Hp+ and 39 Hp- samples were included in the study. Finally, the serum level of IgG and IgA antibodies was measured using an ELISA kit (Roche - Germany).

  Results

  The average age of the studied subjects was 43.83 ± 13.41 and 41.28 ± 12.65 in the Hp+ and Hp- groups, respectively. The Hp+ group included 17 females and 29 males; the Hp- group included 22 females and 17 males. No significant relationship between age and gender was observed in the two groups. Data analysis found that IgG and IgA levels were significantly increased in people with H. pylori infection compared to Hp- people (p<0.001). Also, the results showed no significant relationship between the level of antibodies and the gender of thepeople.

  Conclusion

  According to the results obtained from this research, H. pylori infection can occur at any age and gender. Considering the high prevalence of this disease and the economic and time costs, it seems necessary to conduct more studies on itand its causes.

  Keywords: Helicobacter pylori, antibody, ELISA
 • Leila Jafari, Mahmoud soltani *, Mohammadreza Hoseinabadi, amane barjaste yazdi Pages 82-97
  Introduction

  The aim of this research was to investigate the changes of some growth factors following twelve weeks of combined exercises with and without blood flow restriction in young women.

  Material and Method

  The statistical population of this research was the inactive young women of Mashhad. Among them, 45 people were randomly divided into three groups of combined exercise + with blood flow restriction (15 people), combined exercise group + without blood flow restriction (15 people) and control group (15 people). The current research methodology was semi-experimental with a pre-test-post-test design. The combined training group did three resistance and aerobic training sessions per week. These exercises were done on consecutive days. The combined training group with blood flow restriction performed resistance training by closing the cuff and training intensity 20% of one maximum repetition at the beginning of the training and aerobic exercise with 45% maximum heart rate, and the combined training group without blood flow restriction, only resistance training with 80% 1RM and training They did aerobic exercise with 45% HRmax. The data were analyzed using t-correlated test, one-way analysis of variance test and Bonferroni's post hoc test at a significance level of P≥0.05 and SPSS software version 21.

  Results

  Statistical results show that twelve weeks of combined exercises with blood flow restriction and without blood flow restriction increases the levels of insulin-like factor 1, follistatin, platelet-derived factor and decreases myostatin in young women.

  Conclusion

  combined exercises with blood flow restriction can improve the physical condition and improve the physiological conditions of young women by making some changes affecting the growth factors.

  Keywords: combined exercises, katso, young women
 • Parstoo Nayebzade, Parisa Tajalli *, Ahmad Ramezani, Elahe Mohammad Esmaeil Pages 83-100
  Introduction
  The aim of the research was to develop a developmental assessment scale of developmental abilities in the fields of cognition and literacy, an approach to learning, physical-motor, social-behavioral-emotional in children 1-2 years old and to investigate the psychometric characteristics of the list in children 1-2 years old in Tehran.
  Methods
  The statistical population included all children aged 1-2 and their parents in Tehran. The sample size included 500 children aged 1-2 years; 100 children were considered for each area. The data collection tool is a researcher-made tool that uses the developmental standards of several American states, such as the developmental standards of Washington (2012), the developmental standards of Nebraska (2018), and studies conducted in Iran.
  Findings
  The results showed that the difficulty coefficient shows the moderate to high ease of the questions. Also, the findings show that there is a positive and significant relationship between the cognition scale and the subscales of logic, arithmetic, science and studies, between the physical-motor scale and the subscales of gross motor skills and motor skills, the language and literacy scale with the subscales of perceptive or receptive language. Expressive language, reading and writing, and between the emotional-behavioral-social scale with the subscales of self-concept, self-regulation and other scales, which shows the construct validity of the scale (of internal consistency).
  Conclusion
  The results of alpha coefficient and retest indicated the reliability or validity of the scale; Therefore, according to the appropriate psychometric properties, this scale can be used in research.
  Keywords: Cognitive development skills, language, literacy, physical-motor, approach to learning, social-behavioral-emotional
 • Nafiseh Eftekhari, Mohammad Ali Rahmani *, Keyvan Salehi Pages 98-111
  Introduction

  Pseudo-psychology is a non-scientific approach to psychology and clinical psychology that is adopted by quacks. The current study aimed to investigate the harms related to Pseudo-psychology from the point of view of clients in Iran.

  Method

  The present research method was qualitative and descriptive phenomenology. For this, 20 male and female references who were victims of false psychology have been studied by conducting in-depth interviews. Simultaneously with the data collection, audio implementation, text rereading, identifying important and relevant items, coding and categorizing and presenting the findings were done with MAXQDA software.

  Results

  The findings showed that Pseudo-psychology damages are multifaceted and include emotional harms, financial damages, unprincipled intervention, stigma, and ethical damages. By highlighting the significant harms associated with pseudo-psychology in Iran, this study emphasizes the urgent need to increase the regulation and supervision of pseudo-psychology to prevent harm at the level of public health.

  Conclusion

  The implications of this study extend to policymakers, mental health professionals, and the general population, highlighting the importance of evidence-based psychological interventions. Future research should examine the effectiveness of regulatory measures to prevent the spread of pseudo-psychology and protect public mental health.

  Keywords: Non-scientific psychology, Pseudo-psychology, psychotherapy injuries
 • Zeinab Imanikia, Firouzeh Zangeneh *, Mohamadreza Bayat Pages 101-112
  Objective

  Comparison of different psychology approaches in order to be more effective is one of the researches that researchers are interested in; In this regard, the present study was conducted with the aim of measuring the effectiveness of the education approach based on acceptance and commitment and the emotion-oriented cognitive therapy approach on the level of perception of fairness and self-compassion in conflicted couples.

  Method

  In this research, a single-case experimental design and a clinical trial type were used. The statistical population included all men and women with marital conflict in Hamadan city. By using the available non-random sampling method, 45 conflicting couples (90 people) were selected from the studied statistical community and were randomly replaced in two experimental groups and one control group. In order to collect data, Paliri et al.'s fairness perception scale (2009) and Spiner's self-compassion scale (1976) were used. Clinical significance method was used for data analysis.

  Results

  The analysis of the findings shows the greater effectiveness of the approach based on acceptance and commitment on increasing the recovery of the spouse's perception of fairness in Magasieh with emotion-oriented cognitive therapy. Also, a significant difference was observed between the effectiveness of the approach based on acceptance and commitment and emotion-oriented cognitive therapy on self-compassion in the conflicted couples of Hamedan city.

  Conclusion

  It seems that the effectiveness of the education approach based on acceptance and commitment on the level of perception of fairness and self-compassion in conflicted couples is more than the emotion-oriented cognitive therapy approach.

  Keywords: Education Based On Acceptance, Commitment, Emotion-Oriented Cognitive Therapy, Couple Conflict
 • Leila Teimouri *, Ali akbar Samari, Mahdi Fathi Pages 112-126
  Introduction

  The purpose of the present study was to compare the effectiveness of mindfulness-based de-stressing group therapy and cognitive-behavioral hypnotherapy on reducing occupational stress and occupational procrastination.

  Material and Method

  This research was applied and its method was semi-experimental with a pre-test-post-test design with a control group. The statistical population of all the personnel of Shahid Hasheminejad Gas Refinery in 1400 was 553 people. By using the purposeful sampling method and based on the entry and exit criteria, 45 people were selected as a sample and randomly replaced in three groups (two experimental groups and one control group) (15 people in the experimental group of stress relief treatment based on on mind-awareness, 15 people in the experimental group of cognitive-behavioral hypnotherapy and 15 people in the control group). The stress reduction intervention program based on mindfulness and cognitive-behavioral hypnotherapy (each) was presented to the subjects of two experimental groups (one mindfulness group and the other hypnotherapy group) in eight 90-minute sessions. The data collection tool was Esipo's occupational stress questionnaire (1998) and Safarinia and Amirkhani Razlighi's occupational procrastination questionnaire (2013). In order to analyze the data at two levels of descriptive statistics and inferential statistics, the statistical test of covariance was used in SPSS software.

  Results

  The comparison of means showed that the mindfulness-based stress-relief group treatment method had a significant difference in reducing occupational stress and occupational procrastination with the control group (P<0.01). Comparing the average scores of the cognitive-behavioral hypnotherapy group with the control group, a significant difference was observed in reducing occupational stress and occupational procrastination (P<0.01).

  Conclusion

  In general, the results indicated that stress relief treatments based on mindfulness and cognitive-behavioral hypnotherapy both significantly reduced occupational stress and occupational procrastination in the intervention groups. However, there was no significant difference between these two treatments in reducing occupational stress and occupational procrastination, but mindfulness-based de-stressing group therapy was more effective than cognitive-behavioral hypnotherapy.

  Keywords: mindfulness, cognitive behavioral hypnotherapy, occupational stress, occupational procrastination
 • Leila Shakri Manesh, Qasem Ahi *, Majid Bahrainian, Ahmad Mansouri Pages 113-125
  Background

  The purpose of this research was to provide a quality model of nurses' care in relation to the perceived vulnerability during the outbreak of covid-19 with the mediating role of resilience and professionalism.

  Method

  The method of the current research was a descriptive, exploratory, analytical type. The statistical population of this research included all the nurses of the public hospitals of Mashhad in 1401, which was selected using Morgan's table, a sample size of 400 people, and the questionnaires were completed by the available sampling method through the distribution of the questionnaire link in the virtual space. The research tool was a multi-part questionnaire including the nursing work environment (PESNWI), perceived vulnerability to covid-19 questionnaire (PVC), resilience short form (BRS) and professionalism questionnaire (MSSAPS). Data were analyzed using path analysis and Spss26 and Amos24 software.

  Findings

  The findings of the path analysis showed that for the hypothetical model, all the indicators indicated the appropriate fit of the model. The direct paths from perceived vulnerability to negative resilience were significant and the direct path from professionalism to quality of care was positive and significant. The indirect effect of perceived vulnerability on the quality of care with the mediation of resilience and professionalism was not significant (p>0.05).

  Conclusion

  It can be said that the perceived vulnerability of nurses has a negative effect on their resilience, and professionalism played an effective role in the quality of care of nurses during the outbreak of Covid-19.

  Keywords: Quality of care, perceived vulnerability, Resilience, Professionalism, Nursing
 • Seyed Mohammad Mousavi * Pages 126-131
  Background

  Maintaining and enhancing the quality of service and medical care is effective in achieving patient satisfaction. Nurses, as one of the most important health care providers, play an important role in patient satisfaction.

  Methods

  This was a descriptive cross-sectional study in Hasheminejad hospital of Mashhad during 2019-2020. Data were collected from a questionnaire whose validity and reliability (R = 0.87) were confirmed, and analyzed by SPSS 20 software. The significance level of the tests was considered less than 0.05.

  Results

  This study was performed on 91 women admitted to the maternity ward, 51.6% of the subjects were in the age range of 21-30 years, 33% had 25.3% primary education, and 27.5% had high school diploma. 46.2% of patients had average economic level and 78% had insurance. 67% lived in the town; patient’s satisfaction score based on questionnaires was 66.11± 19.30.

  Conclusion

  Considering the extent to which patient satisfaction with nurses leads to trust in the process of treatment and community health system and the process of patient improvement in the psychological dimension and ultimately affecting organizational productivity, it is advisable to improve programs and patient satisfaction with nurses' performance and services.

  Keywords: Satisfaction, patient, Nurses, Health system
 • Javad Taghavi Khiabani, Fatemeh Shahamat Dehsorkh *, Ata Tehranchi Pages 127-139
  Introduction

  Comparing treatment approaches in psychology for more effectiveness in less time is one of the topics of interest to researchers, therefore the purpose of this study was to compare the effectiveness of mindfulness-based therapy and schema therapy on Alexithymia in students with a history of suicide.

  Methods

  The method of semi-experimental research with a pre-test-post-test design and a control group included a one-month follow-up. The statistical population of the research consisted of all high school students of Shirvan city and suburbs who committed suicide in 1400. Using available sampling method, 45 people were randomly selected and divided into three groups(two experimental groups of schema therapy and cmindfulness-based therapy and the control group). The data collection tool was the Toronto Emotional Dyslexia Questionnaire. The obtained data were analyzed using SPSS.21 software and descriptive statistics and variance analysis of multivariate repeated measures.

  Results

  The results indicated the effectiveness of two interventions on alexithymia, but according to the differences in the mean scores in different stages of measurement in the groups, mindfulness-based therapy is more effective than schema therapy in improving the alexithymia of students with a history of suicide (P≥0.001).

  Conclusion

  According to the findings, it is recommended to use a combination of both treatment methods and especially mindfulness-based treatment to improve mental health and reduce emotional dysregulation in students with a history of suicide attempts.

  Keywords: Schema Therapy, Mindfulness-Based Therapy, Alexithymia, Suicide
 • Zakiyeh Imanpanah *, GholamReza Hashemi Tabar, Mahdi Askari Badouei, Kiarash Ghazvini Pages 132-137
  Introduction

  Most Escherichia coli are not pathogenic. But some strains of E. Coli become pathogenic by acquiring and synthesizing diverse virulence genes. Iron, as an essential nutrient, has a proven role in the pathogenicity of E. coli. One of the most common strategies of microorganisms in the presence of free iron is the production of siderophores. Siderophores act as extracellular agents for the absorption of iron from minerals or organic compounds in the absence of iron. The Purpose of this study was to identify and evaluate the genes encoding iron absorption systems in Enteroaggregative Escherichia coli isolates isolated from diarrhea specimens.

  Materials and Method

  In this study, three panels were designed. Panel 1: iroN, iutA, fecA, Panel 2: fyuA, sitA, irp2 and Panel 3: iucD. In panels 1 and 2, Triplex-PCR method and panel 3, single-PCR method were used and 44 EAEC isolates isolated from diarrhea samples were screened by these three panels.

  Results

  The results showed that a total of 44 EAEC isolates had respectively the highest frequency of fecA 44(100%), fyuA 43(97.73%), irp2 43(97.73%), iutA 42(95.45%), iucD 34(77.27%), sitA 29(65.91%) and iroN 4(9.09%). and 7 gene profiles encoding different iron absorption systems were identified.

  Conclusion

  The results showed that EAEC isolates have the ability to produce synthesize a variety of siderophores and use the variety of profiles of different iron absorption systems to obtain the required iron.

  Keywords: EAEC, siderophore, iron absorption, Diarrhea, Triplex-PCR
 • Leyla Asadi *, Mohammadreza Seyrafi, Morvarid Ahadi Pages 137-147

  A review of research shows that the elderly usually experiences more health anxiety, loneliness, and death anxiety. The aim of this study was to determine the effectiveness of existential therapy on health anxiety, loneliness and death anxiety in the elderly.

  Methods

  This research is an applied and quasi-experimental research with a pre-test-post-test design and a follow-up period with a control group. From the statistical population of the elderly living in nursing homes in Tehran in 1400, 30 samples were selected by convenience sampling and randomly replaced in two experimental groups and control group. Thus, first the health anxiety, loneliness and death anxiety tests were performed for both groups, then the existential treatment plan was performed for the experimental group, but no intervention was applied for the control group. Finally, the post-test and follow-up test were performed. Both groups performed. Findings were analyzed by repeated measures analysis of variance.

  Results

  The results showed that the mean scores of post-test and follow-up test of health anxiety, loneliness and death anxiety in the experimental group decreased and the results of repeated measures analysis of variance showed that painting therapy intervention reduced anxiety. Health, loneliness and death anxiety of the elderly are effective (p <0.001).

  Conclusion

  Considering the effectiveness of existential therapy, the necessity of using existential therapy on psychological and emotional problems of the elderly, especially reducing health anxiety, loneliness and death anxiety is essential.

  Keywords: Existential therapy, Health anxiety, Loneliness, Death anxiety, Elderly
 • Ghazal Jarsouzeh, Yahya Yarahmadi *, Hamzeh Ahmadian, Maryam Akbari Pages 148-157
  Purpose

  The purpose of this research was to investigate the effectiveness of educational program based on academic well-being on students' academic vitality.

  Method

  In terms of methodology, the current research is part of the semi-experimental designs of pre-test, post-test and follow-up with a control group. The statistical population of the research was all the female students of the third year of the second period of secondary school in Sanandaj, studying in the academic year of 1998-99. From this population, using the multi-stage cluster sampling method, first one school and then 40 students of that school who had low academic vitality were selected and randomly divided into two groups of 20 experimental and alternative control. became The experimental group was taught 10 sessions of 90 minutes program based on academic well-being. The members of both groups completed the pre-test, post-test and follow-up questionnaires of Dehghanizadeh and Hossein-Chari. The data were also analyzed by mixed variance analysis.

  Findings

  The findings showed that the average scores of the academic vitality variable in the experimental group compared to the control group increased significantly in the post-test and follow-up phase.

  Conclusion

  Therefore, the educational program based on academic well-being has been effective on the academic vitality of students.

  Keywords: Educational program, Academic well-being, Academic vitality
 • Zahra Jamalian Bahman Jansofla, Vahid Ghavami, Monavar Afzal Aghaei *, Ehsan Mousafarkhani, Ali Taghipour Pages 159-169
  Introduction

   The covid-19 disease is one of the types of viral diseases that are asymptomatic in about 81% of cases or have mild to moderate symptoms, and cause severe symptoms in about 14%. Identifying the cases that have a higher chance of contracting the severe form of the disease at the first level of providing services in order to provide appropriate and timely care is of great importance, so this study aims to investigate the role of background diseases and demographic characteristics of people in the occurrence of severe form of covid using Logistic regression prediction model has been done

  Methods

   In a historical cohort study, all patients with definite covid (positive PCR test) who have electronic health records in comprehensive health service centers of Mashhad were included in the study. Variables related to demographic characteristics and history of background diseases as predictor variables and severity of covid disease as a two-status variable as a dependent variable were analyzed by logistic regression. The final model was validated by evaluating the diagnosis index and calibration index

  Findings

   Out of 30,364 patients with covid who were covered by Mashhad University of Medical Sciences from the beginning of the pandemic until the end of January 1400, 1,664 were hospitalized and 269 died 64 people were hospitalized in the intensive care unit. Among the demographic variables, age above 60 (OR: 2.86(, BMI (OR: 1.35) ), and among the background disease history of people, chronic kidney disease (OR:8.23), respiratory disease (OR: 5.51.), cardiovascular disease (OR: 5.29), diabetes (OR: 2.03) and hypertension (OR: 0.91) remained in the severe form of covid prediction model. The final model was suitable for predicting the severe form of the disease (hospitalization or death) with the area under the curve (AUC), 0.75.

  Conclusion

   The results of this study can effectively help health workers in identifying people who have a higher chance of suffering from a severe form of the disease.

  Keywords: Covid-19, predicting model, severe, hospitalization, death, ICU admission