فهرست مطالب

ناتوانی های یادگیری - سال دوازدهم شماره 3 (پیاپی 46، بهار 1402)
 • سال دوازدهم شماره 3 (پیاپی 46، بهار 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/03/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • رئوف احمدیان، سید داود حسینی نسب*، معصومه آزموده صفحات 6-21
  هدف

  پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی تقویت حافظه کاری و آموزش تفکرانتقادی بر پردازش شناختی کودکان با اختلال یادگیری خاص انجام شد.

  روش

  پژوهش حاضر از نوع تحقیق نیمه تجربی با طرح پیش آزمون-پس آزمون و گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان 9 تا 12 سال مراجعه کننده به مرکز مشکلات یادگیری خاص ناحیه سه تبریز در نیمه دوم سال 1400 بود. از این بین تعداد 60 نفر به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و در دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل گمارش تصادفی شدند. ابزارهای مورد استفاده پژوهش پرسشنامه پردازش شناختی بود. فرضیه پژوهش با استفاده از تحلیل کوواریانس چندمتغیره تجزیه و تحلیل شد.

  یافته ها

  نتایج آزمون تحلیل کوواریانس نشان داد سطح معنی داری در تمامی مقایسه ها کمتر از 05/0 بود که نشان داد تفاوت معنی داری در میزان اثربخشی دو روش مداخله تقویت حافظه کاری و آموزش تفکرانتقادی بر پردازش شناختی وجود داشت (05/0>p). بررسی اندازه اثر نشان داد که بیشترین تفاوت در نمره کل پردازش شناختی با ضریب 758/0 و مولفه سرعت پردازش با ضریب 636/0 مشاهده شد.

  نتیجه گیری

  باتوجه به نتایج پژوهش حاضر تاثیرآموزش تفکر انتقادی بر پردازش شناختی بیشتر از تقویت حافظه کاری است . لذا پیشنهاد می شود مهارت های تفکرانتقادی به عنوان راهبردی موثر به مربیان مراکز اختلالات یادگیری آموزش داده شود تا این مربیان در مداخلات خود این راهبردها را به کار گیرند.

  کلیدواژگان: حافظه کاری، تفکرانتقادی، اختلال یادگیری خاص، پردازش شناختی
 • محمد اعظمی*، محمدهادی صافی، فاطمه بهجتی اردکانی صفحات 22-37
  هدف

  هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش گروهی مهارت های مثبت اندیشی بر تنیدگی، انعطاف پذیری و استحکام روانی مادران دارای فرزند مبتلا به اختلالات یادگیری انجام شد.

  روش ها

  پژوهش حاضر از نوع مطالعات نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون - پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه مادران دارای فرزند مبتلا به اختلالات یادگیری شهرستان شاهرود در سال 1401 بود؛ که به مراکز توانبخشی مرتبط با اختلالات یادگیری این شهر مراجعه کرده بودند که به صورت نمونه گیری در دسترس تعداد 30 نفر از آنها انتخاب و به صورت تصادفی ساده در دو گروه 15 نفری آزمایش و کنترل گمارده شدند. سپس گروه آزمایش به مدت 10 جلسه 60 دقیقه ای تحت مداخله ی مهارت های مثبت اندیشی قرار گرفتند و گروه کنترل مداخله ای دریافت نکرند . آزمودنی ها قبل و بعد از مداخله و همچنین در مرحله پیگیری به پرسشنامه های تنیدگی والدین آبیدین ، انعطاف پذیری شناختی مارتین و روبین و استقامت ذهنی پیتر کلاگ پاسخ دادند. برای تحلیل داده های پژوهش از آزمون تحلیل واریانس چند متغیره(مانکووا) استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که آموزش مهارت های مثبت اندیشی بر کاهش تنیدگی و افزایش انعطاف پذیری شناختی و استحکام روانی مادران دارای فرزند با اختلال یادگیری تاثیر معناداری دارد.(01>P)

  نتیجه گیری

  بنابراین می توان نتیجه گرفت که از مهارت های مثبت اندیشی در کاهش علایم منفی روانشناختی مادرانی استفاده کرد که کودکان دارای اختلالات یادگیری دارند.

  کلیدواژگان: مهارت های مثبت اندیشی، تنیدگی، انعطاف پذیری، استحکام روانی، اختلالات یادگیری
 • مهدی زمستانی* صفحات 38-49
  هدف
  پژوهش حاضر با هدف مقایسه راهبردهای تنظیم هیجان و عدم تحمل بلاتکلیفی در مادران کودکان با و بدون ناتوانی های یادگیری خاص انجام شد.
  روش ها
  روش پژوهش توصیفی از نوع علی-مقایسه ای بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مادران کودکان با و بدون ناتوانی یادگیری خاص شهر سنندج در سالتحصیلی 1401 بود. نمونه پژوهش شامل 117 نفر بود (55 مادر دارای کودک مبتلا به ناتوانی یادگیری خاص و 62 مادر دارای کودک عادی) که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای اندازه گیری شامل پرسشنامه تنظیم هیجان (ERQ) و فرم کوتاه مقیاس عدم تحمل بلاتکلیفی نسخه والدین (IUSC-12) بود. داده های پژوهش با استفاده از تحلیل واریانس چندمتغیره (مانوا) به وسیله نرم افزار SPSS-25 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  نتایج پژوهش نشان داد که بین والدین دارای فرزند مبتلا به ناتوانی یادگیری خاص با والدین دارای فرزند عادی از نظر راهبردهای تنظیم هیجان تفاوت معنا داری وجود ندارد ولی در مولفه های عدم تحمل بلاتکلیفی تفاوت معنی داری بین دو گروه وجود دارد، به طوری که والدین کودکان مبتلا به ناتوانی یادگیری خاص نسبت به والدین کودکان عادی تحمل پایین تری نسبت به شرایط مبهم و بلاتکلیف دارند.
  نتیجه گیری
  برگزاری دوره های آموزشی ویژه والدین دارای فرزند مبتلا به ناتوانی یادگیری خاص جهت تقویت راهبردهای سازگارانه تر تنظیم هیجان و افزایش پذیرش و تحمل شرایط مبهم، در مراکز درمان اختلالات یادگیری خاص ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: ناتوانی های یادگیری خاص، ناتوانی های ذهنی، والدین، تنظیم هیجان، عدم تحمل بلاتکلیفی
 • زینب سعدونی، کبری کاظمیان مقدم*، همایون هارون رشیدی صفحات 50-65
  هدف
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش مبتنی بر شفقت بر تاب آوری، نارسایی هیجانی و همدلی دانش آموزان با اختلال یادگیری خاص انجام شد.
  روش ها
  روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش حاضر را دانش آموزان با اختلال یادگیری خاص شهر اهواز در سال تحصیلی 1400-1399 تشکیل می دادند. حجم نمونه پژوهش حاضر شامل 30 نفر (15 نفر گروه آزمایش و 15 نفر گروه کنترل) بود که با روش نمونه گیری هدفمند و با توجه به ملاک های ورود به مطالعه انتخاب شدند. گروه آزمایش مداخله آموزشی را طی دو ماه و نیم در 8 جلسه 90 دقیقه ای دریافت نمودند. این در حالی بود که گروه کنترل این مداخله را در طول فرایند انجام پژوهش دریافت نکرد. پرسشنامه های مورداستفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه تاب آوری (کانر و دیویدسون، 2003)، پرسشنامه نارسایی هیجانی تورنتو (باگبی، پارکر و تیلور، 1994) و پرسشنامه همدلی (دادس و همکاران، 2008) بود. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 18 و روش تحلیل کواریانس یک متغیره (آنکوا) بررسی شد.
  یافته ها
  نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیری نشان داد درمان مبتنی بر شفقت بر تاب آوری، نارسایی هیجانی و همدلی دانش آموزان با اختلال یادگیری موثر بوده است (001/0< p).
  نتیجه گیری
  منطبق با یافته های پژوهش حاضر می توان درمان مبتنی بر شفقت را به عنوان یک روش کارا جهت افزایش تاب آوری و همدلی و کاهش نارسایی هیجانی دانش آموزان با اختلال یادگیری پیشنهاد داد.
  کلیدواژگان: درمان مبتنی بر شفقت، تاب آوری، نارسایی هیجانی، همدلی، اختلال یادگیری خاص
 • معصومه طاهری نیا، حسن شفیعی* صفحات 66-80
  هدف

  این پژوهش با هدف مقایسه آشفتگی شناختی، انزوای اجتماعی و کیفیت زندگی دانش آموزان با و بدون اختلال یادگیری خاص انجام شده است.

  روش ها

  در این پژوهش از روش علی - مقایسه ای استفاده شده است. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان با و بدون اختلال یادگیری خاص مراجعه کننده به مراکز آموزشی و بالینی شهر دزفول بود که از میان آنان 80 نفر (40 دانش آموز مبتلا به اختلال یادگیری و 40 دانش آموز بدون اختلال یادگیری) به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شد. جمع آوری داده ها به روش میدانی و با استفاده از پرسشنامه های آشفتگی شناختی ماسون، انزوای اجتماعی مدرسی یزدی و کیفیت زندگی (12-SF) وار و همکاران بوده است. در این پژوهش از آزمون های آماری کولموگروف-اسمیرنوف جهت بررسی کیفیت توزیع داده ها و از آزمون مانووا جهت بررسی تفاوت گروه ها (بررسی فرضیه های پژوهش) استفاده گردید.

  یافته ها

  نتایج آزمون ها نشان داد که تفاوت معنی داری بین نتایج آزمون دو گروه وجود دارد (P<0.05). نتایج نشان داد که سطح آشفتگی شناختی و انزوای اجتماعی در دانش آموزان مبتلا به اختلال یادگیری بیش از دانش آموزان بدون اختلال است اما سطح کیفیت زندگی دانش آموزان با اختلال یادگیری کمتر از دانش آموزان بدون اختلال یادگیری خاص است.

  نتیجه گیری

  یافته های این پژوهش اطلاعات گذشته در مورد دانش آموزان مبتلا به اختلال یادگیری را گسترش داد.این یافته ها کاربرد زیادی در مراکز و کلینیک های اختلال یادگیری و مدارس و خانواده ها دارند.

  کلیدواژگان: آشفتگی شناختی، انزوای اجتماعی، کیفیت زندگی، اختلال یادگیری خاص
 • محمد نریمانی*، محمد صاحبقران فرد، اصغر نخستین گلدوست صفحات 81-91
  اهداف
  هدف پژوهش حاضر بررسی مقایسه اثربخشی مدل مبتنی بر انگیزه پیشرفت و آموزش مهارت های اجتماعی بر خودکارآمدی تحصیلی در دانش آموزان مبتلا به ناتوانی های یادگیری بود.
  مواد و روش ها
  روش پژوهش حاضر، آزمایشی با طرح پیش- آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه دانش آموزان ثبت نام شده در مرکز ناتوانی های یادگیری آموزش و پرورش شهر اردبیل در سال تحصیلی 1401 بود از این میان تعداد 45 نفر به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب و پس از جایگزینی تصادفی در سه گروه آزمایشی و گروه کنترل مورد مطالعه قرار گرفتند (در هر گروه 15 نفر) انتخاب شد. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی جینکس و مورگان (1999) بود. فرآیند اجرا مدل مبتنی بر انگیزه پیشرفت به مدت 5 جلسه و مهارت های اجتماعی 8 جلسه پرداختند و گروه کنترل هیچ مداخله ای را دریافت نکردند. نتایج با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 25 و آزمون کوواریانس تک متغیره تجزیه وتحلیل شد.
  یافته ها
  نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که بعد از کنترل اثرات پیشآزمون، تفاوت آماری معنیداری بین میانگین نمرات سه گروه آزمایش و کنترل، در نمره کل متغیر خودکارآمدی تحصیلی (640/51=F) وجود دارد.
  نتیجه گیری
  بنابراین، آموزش مهارت های اجتماعی و مدل مبتنی بر انگیزش پیشرفت می تواند تاثیر مثبتی بر خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان دارای اختلال یادگیری داشته باشد.
  کلیدواژگان: انگیزه پیشرفت، مهارت های اجتماعی، خودکارآمدی تحصیلی، ناتوانی یادگیری
 • سعید یوسفی*، پرویز شریفی درآمدی، مهدی دستجردی کاظمی صفحات 92-106
  هدف
  نارسا خوانی به عنوان یکی از اختلالات عصبی رشدی می تواند مشکلات قابل توجهی را درزمینه عملکرد و فرایند تحصیلی برای دانش آموزان به وجود آورد. بر اساس مطالعات و پیشینه تحقیق برنامه آموزش راهبردهای خود نظم دهی می تواند به حل برخی از مشکلات این دانش آموزان کمک کند. بدین ترتیب مطالعه حاضر باهدف تعیین تاثیر اموزش برنامه راهبردهای خود نظم دهی بر روان خوانی دانش آموزان دارای اختلال خواندن انجام شد.
  روش ها
  این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه شامل دانش آموزان پسر 10 تا 12 سال با اختلال نارسا خوانی مراجعه کننده به مراکز اختلال یادگیری ناحیه 4 شهر مشهد در سال 1400 بود. نمونه پژوهش شامل 30 نفر از جامعه مذکور بود که به روش نمونه گیری در دسترس با شیوه داوطلبانه و برحسب شرایط ورود و خروج، انتخاب شده و به صورت تصادفی در دو گروه (15 نفر در گروه آزمایش و 15 نفر در گروه کنترل) جای دهی شدند. ابزار گرداوری داده های این پژوهش شامل آزمون تشخیص خواندن (کرمی و نیلی تر،1390) بود. گروه مداخله شامل 10 جلسه مداخله 45 دقیقه ایی آموزش برنامه راهبر د های خود نظم دهی قرار گرفت، در حالی گروه گواه هیچ آموزشی را دریافت نکرد. تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس در محیط spss-24 انجام شد.
  کلیدواژگان: برنامه راهبردهای خود نظم دهی، روان خوانی، اختلال خواندن
|
 • Raeouf Ahmadian, Seyyed Davoud Hosseini Nesab *, Masoumeh Azmodeh Pages 6-21
  Objective

  The present study was conducted with the aim of comparing the effectiveness of strengthening working memory and critical thinking training on the cognitive processing of children with special learning disabilities.

  Method

  The current research was a semi-experimental research with a pre-test-post-test design and a control group. The statistical population included all students aged 9 to 12 who referred to the Center for Special Learning Problems in the third district of Tabriz in the second half of 1400. Among them, 60 people were selected by purposeful sampling and randomly assigned to two experimental groups and one control group. The tools used in the research were the Cognitive Processing Inventory. Hypothes were analyzed using multivariate covariance.

  Resultes: 

  The results of the analysis of covariance showed that the significance level in all comparisons was less than 0.05, which showed that there was a significant difference in the effectiveness of the two intervention methods of working memory strengthening and critical thinking training on cognitive processing (p <0.05). Examining the effect size showed that the biggest difference was observed in the total cognitive processing score with a coefficient of 0.758 and the processing speed component with a coefficient of 0.636.

  Conclusion

  According to the results of the present study, the effect of critical thinking training on cognitive processing is more than working memory. It is suggested that critical thinking skills should be taught with the trainers of medical centers so that these trainers can use these strategies in their interventions.

  Keywords: working memory, critical thinking, special learning disorder, cognitive processing
 • Mohammad Azami *, Mohammad Hadi Safi, Fatemeh Behjati Ardakani Pages 22-37
  Objectives

  The purpose of thise study was to investigate the effectiveness of group training of positive thinking skills on the stress, flexibility and mental strength of mothers with children with learning disorders.

  Methods

  The present study was a semi-experimental study with a pre-test-post-test and follow-up design with a control group. The statistical population of the current study included all mothers with diseases in Shahrood city in 1401 who refer to the rehabilitation centers related to disorders in this city. They refer to this city. 30 of them were selected by available sampling and Two groups of 15 people were tested and assigned. Subjects responded to Abidin's parents' stress questionnaires, Martin and Rubin's cognitive flexibility questionnaires and Peter Klug's mental strengh questionnaires before and after the intervention and also during the follow-up phase. Also, the experimental group underwent the intervention of positive thinking skills for 10 sessions of 60 minutes, and the control group did not receive any intervention., the information was analyzed using SPSS 22 software and through multivariate covariance analysis (MANCOVA).

  Results

  The results showed that positive thinking training has a significant effect on reducing tension and increasing psychological strength and cognitive effectiveness (P<01).

  Conclusion

  Therefore, it can be concluded that positive thinking skills are used to reduce the negative psychological symptoms of mothers who have children with disorders.

  Keywords: positive thinking skills, stress, flexibility, Mental toughness, Learning disorders
 • Mehdi Zemestani * Pages 38-49
  Objective
  The aim of this study was to compare emotion regulation strategies and intolerance of uncertainty in mothers of children with and without specific learning disorders.
  Methods
  The study method was descriptive-casual-comparative. The study population consisted of all mothers of children with and without specific learning disabilities in Sanandaj city in the academic year of 2022. The research sample included 117 mothers (55 mothers with children with specific learning disorders and 62 mothers with normal children) who were selected using convenient sampling method. The study measures included the Emotion Regulation Questionnaire (ERQ) and the Intolerance of Uncertainty Scale for Children (IUSC-12)-Parent version. The data was analyzed using the multivariate analysis of variance (MANOVA) by SPSS-25 software.
  Results
  The results showed that there are no significant differences between parents of children with specific learning disabilities and parents of normal children in terms of emotion regulation strategies, but there is a significant difference between the two groups in the components of intolerance of uncertainty, so that parents of children with specific learning disabilities have a lower tolerance for ambiguous and uncertain situations than parents of normal children.
  Conclusion
  It seems necessary to consider special courses for parents of children with learning disabilities in order to improve more adaptive emotion regulation strategies and increase acceptance and tolerance of uncertain situations in learning disability treatment centers.
  Keywords: specific learning disorders, intellectual disabilities, parents, emotion regulation, intolerance of uncertainty
 • Zaynab Sadoni, Kobra Kazemian Moghadam *, Homayoon Haroon Rashidi Pages 50-65
  Objective
  The present study was conducted to investigate the effectiveness of compassion-focused therapy on resilience, alexithymia and empathy students with specific learning disabilities.
  MethodS
  The research method was semi-experimental with a pre-test and post-test design with a control group. The statistical population of the present study was made up of students with specific learning disorders in Ahvaz city in the academic year of 2019-2020. The samples of this study consisted of 30 elderlies (15 experimental and 15 control groups) who were selected through available sampling and according to inclusion criteria. The experimental group received eight ninety-minute sessions during two months while the control group didn’t receive this intervention during conducting the study. The applied questionnaires in the study included Resilience Scale (Connor & Davidson, 2003), Toronto Alexithymia Scale (Bagby, Parker & Taylor, 1994) and Empathy Scale (Dadds & et al, 2008). Data were analyzed using SPSS version 18 software and univariate analysis of covariance (ANCOA).
  Results
  The results of multivariate analysis of covariance showed that compassion-focused therapy has been effective on resilience, alexithymia and empathy students with specific learning disabilities (p<0/001).
  Conclusion
  According to the findings of the present study, compassion-focused therapy can be suggested as an efficient method in order to increase resilience, empathy and decrease alexithymia students with specific learning disabilities.
  Keywords: compassion-focused therapy, Resilience, Alexithymia, Empathy, specific learning disabilities
 • Masoume Taheriniya, Hassan Shafiei * Pages 66-80
  Objective

  The purpose of the problem of learning disability among students as a controversial category in education has attracted the attention of many experts. This research was conducted with the aim of comparing cognitive confusion, social isolation and quality of life of students with and without specific learning disorder.

  Methods

  Causal-comparative method is used in this research. The statistical population included all students with and without a specific learning disorder referring to the educational and clinical centers of Dezful city, from which 80 people (40 students with a learning disorder and 40 students without a learning disorder) selected by convenience sampling method. Data were collected using Madson’s cognitive confusion, Modaresi social isolation and Ware et al quality of life (12-SF) questionnaires .data were analyzed using multivariate analysis of variance (MANOVA).

  Results

  The results of the tests showed that there is a significant difference between the test results of the two groups (P<0.05). The results showed that the level of cognitive confusion and social isolation in students with learning disorders is more than students without disorders, but the level of quality of life of students with learning disorders is lower than students without specific learning disorders.

  Conclusion

  the findings of this research expanded the previous information about students with learning disorders. These findings have many applications in learning disorder centers and clinics, schools and families

  Keywords: cognitive confusion, social isolation, quality of life, specific learning disorder
 • Mohammad Narimani *, Mohammad Sahebgharan Fard, Asghar Nokhostin Goldoost Pages 81-91
  Objective
  The purpose of this study was to compare the effectiveness of the model based on the motivation of progress and social skills training on academic self-efficacy in students with learning disabilities.
  Methods
  Method of the current research was an experiment with a pre-test-post-test design with a control group. The statistical population of this research included all the students enrolled in learning disabilities center of Ardabil city in the academic year of 2022, from among them 45 people were selected by available sampling and after random replacement, they were studied in three experimental groups and a control group. (15 people in each group) were selected. The data collection tool was academic self-efficacy questionnaire (Jinks & Morgan, 1999). The implementation process of the model based on the progress motivation lasted for 5 sessions and social skills for 8 sessions, and the control group did not receive any intervention.
  Results
  The results were analyzed using spss-25 and univariate covariance test. The results of covariance analysis showed that after controlling for pre-test effects, there is a statistically significant difference between the average scores of the three experimental and control groups in the total score of the academic self-efficacy variable (F=51.640).
  Conclusion
  Therefore, education social skills and the model based on the motivation of progress can have a positive effect on the academic self-efficacy of students with learning disabilities.
  Keywords: achievement motivation, social skills, academic self-efficacy, learning disabilities
 • Saeed Yousefi *, Parvez Sharifi Daramdi, Mehdi Dastjerdi Kazemi Pages 92-106
  Purpose
  The purpose of this study was to investigate the effectiveness of teaching self-regulation strategies on reading comprehension of students with reading disorders.
  Methods
  This research was a semi-experimental type with a pre-test-post-test design and a control group. The total statistical population included 10 to 12-year-old male students with dyslexia who referred to Mobin Learning Disorder Center in Mashhad in 1400. The research sample consisted of 30 people from the mentioned society who were selected by the available sampling method with a voluntary method and according to the conditions of entry and exit, and were randomly replaced in two groups (15 people in the experimental group and 15 people in the control group). The data collection tool of this research included the reading recognition test (Karami and Nilipour, 2010). Self-regulation strategies were taught in 10 75-minute sessions twice a week to the subjects of the experimental group, and during this time, the control group did not receive any training. For the statistical analysis of the data, univariate analysis of covariance and dependent t test were performed in SPSS software with version 24.
  Keywords: self-regulating strategies program, reading comprehension, Reading Disorder