فهرست مطالب

Modern Psychology - Volume:2 Issue: 3, Autumn 2022
 • Volume:2 Issue: 3, Autumn 2022
 • تاریخ انتشار: 1402/04/24
 • تعداد عناوین: 6
|
 • پریسا تنهایی دیلمقانی*، معصومه ملکی پیربازاری، میلاد سبزه آرا لنگرودی صفحات 1-13
  پژوهش حاضر، با هدف بررسی رابطه ی علی بین نیازهای بنیادین روانشناختی و تاب آوری تحصیلی در آموزش آنلاین با نقش میانجی تحمل ابهام انجام شد. پژوهش حاضر، از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش از نوع همبستگی بود. جامعه ی آماری مطالعه ی حاضر، دانشجویان موسسه آموزش عالی رحمان رامسر شاغل به تحصیل در سال تحصیلی 1401-1400بوده اند. تعداد 207 دانشجو از این جامعه، به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات در پژوهش حاضر، شامل پرسشنامه نیازهای روان شناختی(BSNQ)، مقیاس تاب آوری تحصیلی (ARI) و مقیاس تحمل ابهام بوده است. سپس داده ها توسط روش معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزارهای SPSS22 و3 Smart PLS مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. نتایج پژوهش، نشان داد نیازهای بنیادین روانشناختی بر تاب آوری تحصیلی اثر مثبت و مستقیم دارد(05/0P<). همچنین نتایج نشان داد تحمل ابهام بر تاب آوری تحصیلی، اثر مستقیم و مثبت دارد (05/0P<). از طرفی اثر غیرمستقیم نیازهای بنیادین روانشناختی بر تاب آوری تحصیلی از طریق تحمل ابهام تایید شد (05/0>p)؛ بنابراین می توان نتیجه گرفت دانشجویانی که نیازهای بنیادین روانشناختی آنان بیشتر تامین شده ،تحمل ابهام بیشتری دارند، از لحاظ تحصیلی تاب آورتر هستند و در این میان تامین نیازهای بنیادین اهمیت ویژه ای دارد؛ لذا متصدیان آموزش عالی کشور باید به پرورش این توانمندی ها در دانشجویان همت گمارند.
  کلیدواژگان: آموزش آنلاین، تاب آوری تحصیلی، تحمل ابهام، نیازهای بنیادین روانشناختی
 • رویا حسین زاده پیغان*، میرحمید صالحیان، صدیقه خواجه افلاطون، فروغ شفائیان فرد صفحات 14-21
  یکی از ناتوانی هایی که به ندرت در زمینه یادگیری مشاهده ای بررسی شده است، اوتیسم است. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر تماشای مدل ویدیویی با سطوح مختلف مهارتی بر یادگیری مهارت بسکتبال در نوجوانان مبتلا به اوتیسم است. روش تحقیق حاضر توصیفی و از نوع علی-مقایسه ای است. آزمودنی های این تحقیق شامل 60 نوجوان مبتلا به اوتیسم با دامنه سنی 13 تا 18 سال بودند که به طور تصادفی و مساوی در سه گروه مدل ماهر، مدل مبتدی و کنترل تقسیم شدند. تکلیف حرکتی شامل پرتاب بسکتبال بود که در آن نمره دقت پرتاب به عنوان متغیر وابسته اندازه گیری شد. آزمودنی ها پیش آزمون (شامل ده پرتاب)، مرحله اکتساب (شامل 5 بلوک تمرینی 10 پرتابی) و آزمون یادداری (شامل ده پرتاب) را انجام دادند. آزمودنی های گروه های مشاهده، مدل های مربوطه خود را پنج بار قبل از هر بلوک تمرینی تماشا کردند. برای تجزیه و تحلیل دقت پرتاب از آزمون تحلیل واریانس استفاده شد. نتایج نشان داد که گروه ویدیویی مبتدی در مرحله اکتساب و آزمون یادداری امتیازات پرتابی بهتری نسبت به گروه های مدل ویدیویی ماهر و گروه کنترل داشتند. همچنین، گروه ماهر در مرحله اکتساب و آزمون یادداری، نمرات پرتابی بهتری نسبت به گروه کنترل داشت. نتایج این تحقیق نشان می دهد که افراد مبتلا به اوتیسم از تماشای مدل ویدیویی برای یادگیری مهارت پرتاب بسکتبال سود می برند. این نتیجه ممکن است نشان دهد که این افراد مکانیسم های لازم را برای یادگیری مهارت های جدید از طریق مشاهده ویدیویی دارند.
  کلیدواژگان: اوتیسم، پرتاب بسکتبال، سطح مهارت، مدل ویدئویی
 • طیبه اسدی* صفحات 22-33
  هدف از این مطالعه بررسی ارتباط بین فعالیت بدنی با مهارت های حرکتی ظریف و درشت در کودکان پیش دبستانی مبتلا به ADHD بود. پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی از نوع همبستگی است. شرکت کنندگان 58 کودک (20 دختر) 4 تا 6 ساله بودند که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ما از پرسشنامه فعالیت بدنی برای کودکان (PAQ-C) برای اندازه گیری فعالیت بدنی استفاده کردیم. فرم کوتاه تست مهارت حرکتی Bruininks-Oseretsky برای اندازه گیری موتور ریز و درشت استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون t مستقل و تحلیل رگرسیون استفاده شد. کودکان در این مطالعه فعالیت بدنی و مهارت حرکتی پایینی داشتند. پسران به طور معنی داری فعالیت بدنی و مهارت حرکتی بالاتری نسبت به دختران داشتند (P<0.001). علاوه بر این، فعالیت بدنی به طور مستقیم و معنی داری با مهارت های حرکتی ظریف و درشت مرتبط بود (هر دو P<0.001). این یافته ها نشان می دهد که نیاز به افزایش سطح فعالیت بدنی در کودکان پیش دبستانی مبتلا به ADHD به ویژه دختران وجود دارد. همچنین توصیه می شود معلمان تربیت بدنی و مربیان ورزشی از برنامه هایی در درس تربیت بدنی برای تسهیل مهارت های حرکتی کودکان استفاده کنند.
  کلیدواژگان: اختلال بیش فعالی- نقص توجه، جنسیت، کودکان پیش دبستانی، فعالیت بدنی، مهارت حرکتی
 • اشرف سادات موسوی*، لیلا نوروزی صفحات 34-47
  هدف پژوهش حاضر، پیش بینی خودتخریب گری بر پایه میزان تنیدگی ادراک شده، سیستم های مغزی- رفتاری و سبک های دفاعی بود. جامعه آماری دانشجویان دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال تحصیلی 98-1397 بودند که از میان آنان 150 نفر با روش نمونه گیری در دسترس به پرسشنامه ها پاسخ دادند. پژوهش از نوع همبستگی بود. برای گردآوری داده ها مقیاس های خودتخریب گری مزمن (CSDS)، استرس ادراک شده (PSS)، سیستمهای بازداری فعال سازی رفتاری (BIS/BAS) و سبک های دفاعی (DSQ) به کار رفت. داده ها به کمک نرم افزار SPSS-22 تحلیل شدند و برای تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام استفاده شد. نتایج نشان داد بین خودتخریب گری با تنیدگی ادراک شده (p≤.01)، حساسیت به تنبیه (p≤.001)، حساسیت به پاداش (p≤.05)، سایق (p≤.01)، جستجوی سرگرمی (p≤.01)، سبک دفاعی رشدنایافته (p≤.01) و سبک دفاعی روان آزرده (p≤.01) رابطه وجود دارد. همچنین تحلیل رگرسیون نشان داد جستجوی سرگرمی (R2=.33)، حساسیت به پاداش(R2=.26)، سایق (R2=.23)، سبک های دفاعی روان آزرده (R2=.17)، سبک های دفاعی رشدنایافته (R2=.11) و حساسیت به تنبیه (R2=.11) توانستند خودتخریب گری را پیش بینی کنند. در نتیجه گیری می توان گفت تنیدگی ادراک شده در ارتیاطی پویا با سیستم های مغزی-رفتاری و سبک های دفاعی می تواند خودتخریب گری را پیش بینی نماید. از میان سیستم های مغزی- رفتاری، حساسیت به تنبیه، و از میان سبک های دفاعی، مکانیزم های دفاعی رشدنایافته ارتباط قوی تری با خودتخریب گری داشتند
  کلیدواژگان: تنیدگی ادراک شده، خودتخریب گری، سبک های دفاعی، سیستم های مغزی- رفتاری
 • سعید شاه حسینی تازیک*، حمید حقیقی منش، آلاله حجت پناه منتظری، محمد ارقبائی، سمیه الهیاری صفحات 48-60
  هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تعارض زناشویی و کیفیت زندگی جانبازان جنگ ایران - عراق بود. روش این پژوهش نیمه آزمایشی با استفاده از طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه جانبازان مراجعه کننده به مرکز مشاوره بنیاد ایثارگران شهر مشهد در سال 1401 بودند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند بر اساس نمرات اولیه پرسشنامه ها 30 نفر انتخاب و بعد در 2 گروه 15 نفره آزمایش و کنترل به طور تصادفی قرار گرفتند. برای سنجش تعارض زناشویی و کیفیت زندگی از پرسشنامه های تعارض زناشویی (KMCS) و کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی (WHO-QOL-BREF) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های تحلیل کواریانس یک متغیره و تحلیل کواریانس چند متغیره استفاده شد. نتایج نشان داد درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر متغیر تعارض زناشویی (001/0 = P 993/15= F)، و کیفیت زندگی  (001/0 = P 934/67 = F) موثر است و در پی این درمان کیفیت زندگی افزایش و تعارض زناشویی در نمونه پژوهش کاهش یافته است. از یافته های فوق می توان نتیجه گرفت که از درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برای کاهش تعارض های زناشویی و بهبود کیفیت زندگی جانبازان در محیط های بالینی می توان استفاده کرد.
  کلیدواژگان: تعارض زناشویی، جانبازان دفاع مقدس، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، کیفیت زندگی
 • مصطفی کیا*، طاهره رنجبری پور صفحات 61-75

  یکی از راه های مهم افزایش فضیلت سازمانی رهبری بوده و رهبری می تواند به طور فزاینده ای به عنوان یک نقش برای ایجاد تفاوت ها در نظرگرفته شود، بنابراین از جمله تیوری هایی که برای الهام بخشی و به کار گرفتن فضیلت سازمانی مطرح شده تیوری رهبری اصیل می باشد که جدیدترین وکامل ترین رویکرد رهبری که در سال های اخیر مطرح شده محسوب می شود. تحقیق حاضر با هدف پیش بینی بهزیستی روان شناختی براساس سبک رهبری اصیل درک شده و اشتیاق شغلی در کارکنان بود. این پژوهش توصیفی و ازنوع همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کارکنان کارخانه بودند. برای تعیین حجم نمونه  از فرمول کوکران استفاده شد و تعداد 77 نفر به عنوان نمونه به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. برای سنجش متغیرهای پژوهش از سه پرسشنامه بهزیستی روان شناختی(ریف)، اشتیاق شغلی (اترخت) و رهبری اصیل(آوولیو) استفاده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار spss نسخه 22به روش رگرسیون چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که 29.0 درصد از تغییرات متغیر بهزیستی روان شناختی توسط متغیر سبک رهبری اصیل درک شده  قابل پیش بینی بود (β=0.539, α<0.01)، هم چنین 25.7 درصد از تغییرات متغیر بهزیستی روانشناختی توسط متغیر اشتیاق شغلی قابل پیش بینی و (β=0.507, α<0.01) بود.

  کلیدواژگان: اشتیاق شغلی، بهزیستی روانشناختی، سبک رهبری اصیل درک شده
|
 • Parisa Tanhaei Dilmaghani *, Masoume Maleki Pirbazari, Milad Sabzehara Langaroudi Pages 1-13
  The present research was conducted to investigate the causal model of relationship between basic psychological needs and academic resilience in online education with the mediating role of ambiguity tolerance. The current research was applied in terms of purpose and correlational in terms of method. The population of the current research was Rahman Institute of Higher Education’s student studying in the academic year 2021-2022. Two hundred and seven students out of the population were selected through convenience sampling method. The data collection tool in the present research included The Basic Needs Satisfaction in General Scale (BNSG-S), Academic Resilience Inventory (ARI), and ambiguity tolerance (AT). Then the data were analyzed through structural equation method using SPSS 22 and Smart PLS 3 software. The research results showed that basic psychological needs positively and directly affect academic resilience (P<0.05). Moreover, the results revealed that ambiguity tolerance had a direct and positive effect on academic resilience (P<0.05). On the other hand, the indirect effect of basic psychological needs on academic resilience was confirmed through ambiguity tolerance (p<0.05); Therefore, it can be concluded that students whose basic psychological needs were satisfied more, had more tolerance for ambiguity; they were also more academically resilient; in the meantime, providing basic needs was especially important; Therefore, higher education administrators of the country should strive to develop these abilities in students.The present research was conducted to investigate the causal model of relationship between basic psychological needs and academic resilience in online education with the mediating role of ambiguity tolerance. The current research was applied in terms of purpose and correlational in terms of method. The population of the current research was Rahman Institute of Higher Education’s student studying in the academic year 2021-2022. Two hundred and seven students out of the population were selected through convenience sampling method. The data collection tool in the present research included The Basic Needs Satisfaction in General Scale (BNSG-S), Academic Resilience Inventory (ARI), and ambiguity tolerance (AT). Then the data were analyzed through structural equation method using SPSS 22 and Smart PLS 3 software. The research results showed that basic psychological needs positively and directly affect academic resilience (P<0.05). Moreover, the results revealed that ambiguity tolerance had a direct and positive effect on academic resilience (P<0.05). On the other hand, the indirect effect of basic psychological needs on academic resilience was confirmed through ambiguity tolerance (p<0.05); Therefore, it can be concluded that students whose basic psychological needs were satisfied more, had more tolerance for ambiguity; they were also more academically resilient; in the meantime, providing basic needs was especially important; Therefore, higher education administrators of the country should strive to develop these abilities in students.
  Keywords: academic resilience, Ambiguity Tolerance, basic psychological needs, online education
 • Roya Hosseinzadeh Peyghan *, Mir Hamid Salehian, Sedigheh Khajeaflaton Mofrad, Forough Shafaeianfard Pages 14-21
  One of the disabilities that has rarely been studied in the field of observational learning is autism. the purpose of this study is to investigate the effects of watching a video model with different skill levels on learning a basketball skill in adolescents with autism. The current study is descriptive and causal-comparative. The subjects of this study consisted of 60 adolescents with autism with an age range of 13 to 18 years, and they were randomly and equally divided into three groups: skilled model, novice model, and control. The motor task involved a basketball throwing, in which the accuracy score was measured as the dependent variable. The subjects performed the pre-test (including ten throws), the acquisition stage (including 5 10-throws training blocks), and the retention test (including ten throws). Subjects in the observation groups watched their respective models for five times before each training block. Analysis of variance (ANOVA) was used to analyze the throwing accuracy. The results showed that novice video group had significantly better throwing scores than skilled video model and control groups in the acquisition phase and retention test. In addition, skilled group had significantly better throwing scores than control group in the acquisition phase and retention test. The results of this study show that people with autism benefit from watching a video model to learn a basketball throwing skill. This result may indicate that these people have the necessary mechanisms to learn new skills through video observation.
  Keywords: autism, Basketball throw, skill level, Video model
 • Tayebeh Baniasadi * Pages 22-33
  The purpose of this study was to investigate the association between physical activity with fine and gross motor skills in pre-school children with ADHD. The present study is a descriptive-correlational study. The participants were 58 children (20 girls) aged 4 to 6 years who were selected using a convenience sampling method. We utilized Physical Activity Questionnaire for Children (PAQ-C) to measure physical activity. The short form of the Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency was used to measure the fine and gross motor. Independent t test and regression analysis were used to analyze the data. Children in this study had low levels of physical activity and motor proficiency. Boys had significantly higher physical activity and motor proficiency than girls (P<0.001). In addition, physical activity was directly and significantly associated with fine and gross motor skills (both P<0.001). These findings indicate that there is a need to increase the level of physical activity in pre-school children with ADHD, especially girls. Moreover, it is recommended that physical education teachers and sports coaches use programs in physical education lessons to facilitate motor skills in children.
  Keywords: ADHD, Gender, Motor Proficiency, physical activity, preschool children
 • Ashraf Sadat Mousavi *, Leila Norouzi Pages 34-47
  The aim of the present study was to predict self- destructiveness based on perceived stress, brain-behavioral systems and defense styles. The population was the students of the Faculty of Pharmacy of Shahid Beheshti University of Medical Sciences in the academic year 2017-2018; through convenience sampling method, 150 completed questionnaires were analyzed. The design was correlational. chronic self- destructiveness scales (CSDS), perceived stress scale (PSS), behavioral inhibition-activation systems scale (BIS/BAS) and defense styles (DSQ) were used to collect data. The data were analyzed using Pearson's correlation coefficient as well as stepwise regression. The results showed that there was a relationship between self-destructiveness and perceived stress (p≤.01), punishment sensitivity (p≤.001), reward responsiveness (p≤.05), drive (p≤.01), and fun seeking (p≤.01). Immature defense style (p≤.01) and neurotic defense style (p≤.01) have a relationship. Moreover, the regression analysis revealed that fun seeking (R2=.33), reward sensitivity (R2=.26), driving (R2=.23), neurotic defense styles (R2=.17), immature defense styles (R2=.11) and punishment sensitivity (R2=.11) could predict self- destructiveness. In conclusion, it can be said that perceived stress is in dynamic relationship with brain-behavioral systems and defense styles can predict self- destructiveness. Punishment sensitivity among brain-behavioral systems, and immature defense styles among the defense styles, were most strongly associated with self-destructiveness.
  Keywords: Brain-behavioral system, defense styles, Perceived stress, Self- Destructiveness
 • Saeid Shahhosseini Tazik *, Hamid Haghighimanesh, Alaleh Hojjatpanah Montazeri, Mohammad Arghabaei, Somayyeh Allahyari Pages 48-60
  The aim of this study was to investigate the effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy (ACT) on marital conflict and quality of life in veterans of the Iran-Iraq war. The research was a quasi-experimental design using pre-test and post-test with a control group. The statistical population of this study included all veterans who referred to the counseling center of the Foundation of Martyrs in Mashhad in 2022. Using purposive sampling based on the initial questionnaire scores, 30 individuals were selected and randomly assigned to two groups of 15 participants, experimental and control. Kansas Marital Conflict Scale (KMCS) and the World Health Organization Quality of Life (WHO-QOL-BREF) questionnaire were used to measure marital conflict and quality of life, respectively. One-way and multivariate analysis of covariance tests were used for data analysis. The results showed that ACT was effective in reducing marital conflict (P=0.001, F=15.993) and improving quality of life (P=0.001, F=67.934) in the research sample. These findings suggest that Acceptance and Commitment Therapy can be used to reduce marital conflicts and improve the quality of life of veterans in clinical settings.
  Keywords: Marital conflict, Quality of life, Therapy based on acceptance, commitment, veterans of holy defense
 • Mostafa Kia *, Tahereh Ranjbaripoor Pages 61-75

  One of the important methods to increase organizational virtue is leadership, and leadership can increasingly be considered as a role to create differences, so among the theories that have been proposed to inspire and apply organizational virtue is the theory of authentic leadership. May it be considered the newest and most complete leadership approach that has been proposed in recent years. The purpose of this research is to prediction psychological well-being based on the perceived authentic leadership style and work engagement in the employees of Hablex factory in Qods Razavi province. The statistical population of the present research will include the employees of Hebelx factory in Astan Quds Razavi, whose number is 96 people. This research was descriptive type and correlation base,. The total sample society 77 persons selected by Cochran formula. To measure the research variables, three questionnaires deployed as below: psychological well-being (Ryff), work engagement (UTRECHT) and authentic leadership (Avolio). At the inferential level, the multivariate regression method was used to test the hypotheses. The results of the research showed that psychological well-being can be predicted based on the perceived authentic leadership style and job enthusiasm in the employees of Hablex factory in Qods Razavi province.

  Keywords: perceived authentic leadership style, Psychological Well-Being, work engagement