فهرست مطالب

 • سال چهلم شماره 4 (پیاپی 160، زمستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1402/05/14
 • تعداد عناوین: 7
|
 • شایسته اشرفی اصفهانی*، مسعود قادی پاشا، بابک سلحشور، مریم اخگری، حسین جوادی کمپانی صفحات 241-248
  زمینه

  امروزه طبق آمار خطاهای دارویی در ایران و جهان یکی از شایعترین خطاهای پزشکی محسوب می شوند و با توجه به عوارض ناشی از آن بایستی تدابیری برای آن اتخاذ شود. خطای دارویی می تواند به چندین علت ایجاد شود که در این مقاله مهمترین آنان تعریف و راه حل های پیشگیری ارایه شده است و پیشنهادات مذکور به علت اینکه قابلیت اجرا داشته باشد، متناسب با قوانین نظام حقوق پزشکی ایران و رویه های مرسوم عرصه بهداشت کشور می باشد.

  نتیجه گیری

  در این مقاله استراتژی پیشگیری از خطای دارویی بر محور چهار گام کاربردی طرح شده است که همه فرآیند های دارو درمانی حتی از مرحله قبل از تجویز و نسخه نویسی (آموزش پزشکان) تا بعد از وقوع این اتفاق یعنی خطای دارویی و مرحله شکایت در دادگاه لحاظ شده است در همین راستا معتقدیم به حداقل رسیدن آمار خطایی دارویی مستلزم هماهنگی و همکاری همه ارگان های کشور است تا در سریع ترین زمان این امر محقق گردد. جدا از همه مباحث تحلیلی و تفسیری این موضوع که تاکنون به کرات توسط پژوهشگران مختلف انجام یافته نیاز به ایده های کاربردی و قابل اجرا بیش از پیش وجود دارد، همچنین این پیشنهادات با در نظر گرفتن الکترونیکی شدن نسخه ها و زمینه های ایجاد خطای دارویی پیش بینی شده است تا امکان پیاده کردن آن درجامعه ایران داشته باشند نه اینکه صرفا جنبه تحلیلی را دارا باشد.

  کلیدواژگان: خطای دارویی، گزارش، الکترونیکی شدن نسخه نویسی، بارکدخوان، نظارت، داروهای با هشدار بالا
 • امیر سعید، رضا نیک اندیش، علی امانتی*، زهرا نعال صفحات 249-258
  زمینه

  در بسیاری از بیمارستانها تیم واکنش سریع به عنوان یک تیم تخصصی در پایش علایم خطرزا و مداخله به موقع عمل میکند. هدف این مطالعه، ارزیابی اثربخشی تشکیل تیم واکنش سریع بر میزان احیای قلبی تنفسی و انتوباسیون در بیماران بزرگسال بستری در بیمارستان نمازی شیراز میباشد.

  روش کار

  این مطالعه مقطعی در بیمارستان نمازی شیراز بر روی 15448بیمار بالای 18سال بستری در بخشهای اوژانس و داخلی منتخب طی فروردینماه 1399تا دیماه 1400انجام شد. این مطالعه به سه دوره زمانی تقسیم شد. روند عواقب بالینی (احیای قلبی تنفسی و انتوباسیون) در بخشهای اورژانس و داخلی منتخب در دوره زمانی اول و سوم (قبل و بعد از استقرار تیم واکنش سریع) با استفاده از نرمافزار Joinpoint Regression مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت تا نقاط شکست شناسایی گردد.

  یافته ها

  میانگین ماهانه تعداد احیای قلبی تنفسی در بخش اورژانس در دوره سوم کاهش آماری معنی داری نسبت به دوره اول مطالعه نشان داد  p-value>0.001 همچنین میانگین انتوباسیون کاهش 10واحدی داشت  p-value=0.1 بر اساس نتایج حاصل از آنالیز ،Joinpoint Regression درصد تغییرات ماهانه (mean percent change MPC)  احیای قلبی تنفسی در بخش اورژانس قبل از استقرار ، +7/4درصد شیب صعودی داشت در حالیکه بعد از استقرار -2/9درصد شیب نزولی نشان داد.

  نتیجه گیری

  اجرای تیم واکنش سریع میتواند با غربالگری بیماران با علایم هشداردهنده و در معرض خطر، آموزش کارکنان و مداخله زودهنگام، میزان احیا قلبی تنفسی و انتوباسیون را کاهش دهد و بصورت غیرمستقیم باعث کاهش عوارض ناشی از ایست قلبی گردد.

  کلیدواژگان: فوریت پزشکی، تیم واکنش سریع بیمارستانی، احیای قلبی تنفسی، مرگ و میر
 • علی دیرنده*، علیرضا الهی، حسین اکبری یزدی صفحات 259-270
  زمینه

  هدف اصلی این پژوهش به کارگیری کارت امتیازی متوازن به منظور استقرار مدیریت راهبردی تربیت بدنی و ورزش دانشجویان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.

  روش کار

  تحقیق حاضر از نوع مطالعات استراتژیک است که بر مبنای اهداف تحقیق در ردیف تحقیقات کاربردی قرار دارد، از نظر نحوه گردآوری داده ها از نوع آمیخته (کمی و کیفی) می باشد. اطلاعات مورد نیاز در بخش کیفی با استفاده از مصاحبه های انفرادی و شورای راهبردی و در بخش کمی با استفاده از ماتریس های مطالعات راهبردی انجام شد.

  یافته ها

  در این تحقیق از کارت امتیازی متوازن، جهت ارزیابی عملکرد و پیاده سازی راهبردها و از تحلیل سلسله مراتبی AHP برای اهمیت و وزن راهبردهای هریک از منظر ها استفاده شد. بر اساس کارت امتیازی متوازن 4 منظر مدیریت داخلی،  توسعه زیرساخت ها و درآمدزایی، فرهنگ سازی و توسعه ورزش و مسابقات و ورزش قهرمانی بعنوان مناظر اصلی تربیت بدنی و ورزش دانشجویان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مشخص شد. علاوه بر این بر اساس نتایج تحقیق حاضر 10 راهبرد، 32 هدف، 39 سنجه و 45  اقدام و ابتکار بدست آمد.  

  نتیجه گیری

  براساس تحلیل SWOT در مجموع ده استراتژی، شامل دو استراتژی SO، سه استراتژی WO، دو استراتژی WT و سه استراتژی ST برای تربیت بدنی و ورزش دانشجویان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین گردید که شامل: تقویت ارتباط بین آموزش و ورزش با رویکرد جذابیت سازی در دانشگاه های علوم پزشکی/ توسعه و ارتقا فضاها،اماکن، تجهیزات ورزشی و اقدامات از طریق هدفمندی تخصیص و توزیع بودجه/ توسعه طرح های درآمد زایی از طریق مسابقات و رویدادهای ورزشی، کلاس های فوق برنامه ورزشی ، اقدامات تبلیغاتی و حمایت مالی/  تقویت ارتباط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با دیگر نهادها جهت مشارکت و پیوند با آن ها در جهت زندگی فعال/ توانمندی سازی و توسعه منابع انسانی تربیت بدنی و ورزش/ هدفمندی در اعزام و میزبانی مسابقات و رویدادهای ورزشی ملی، کشوری، المپیادهای ورزشی دانشجویی و بین المللی /  توسعه و کاربردی کردن تحقیقات ورزشی با رویکرد پژوهش محور/ راه اندازی و ایجاد بانک اطلاعاتی برای ثبت اطلاعات سلامت و فعالیت بدنی افراد در جهت ذخیره سازی/ توسعه و تقویت  طرح های استعدادیابی ورزشی در دانشگاه های علوم پزشکی با کمک وزارت ورزش و جوانان/ تقویت تعامل با مربیان برجسته، لیگ ها و باشگاه ها بود.

  کلیدواژگان: مدیریت راهبردی، برنامه راهبردی، کارت امتیازی متوازن(BSC)، شاخصهای کلیدی عملکرد (KPIs)، بیانیه ماموریت، SWOT، تحلیل سلسله مراتبی (AHP)
 • زهرا شایسته مجد، علی پایدار فرد، فاطمه بختیاری*، مینا حسینی صفحات 271-276
  زمینه

  جایگاه اصل محرمانگی در بخش سلامت در دوره حاضر که به عصر اطلاعات موسوم است، ضرورت وجود ساز وکارهای قانونی بایسته به عنوان ضمانت اجراهایی جهت احترام به آن و پاسداشت اصول اخلاقی و تعیین حد و مرز آن را درحوزه‎ی سلامت ایجاب می کند. این واقعیت که نحوه‎ی دسترسی به اطلاعات بیماران می تواند موجبات افشای عمدی و غیرعمدی داده های آنها شود، ضرورت پژوهش حاضر را آشکار می سازد.

  روش کار

  پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی به مداقه در قوانین جاری پرداخته است. روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای بوده و با مراجعه به قوانین و مقررات، کتب و مقالات نگاشته شده است. در تحقیق حاضر ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.

  یافته ها

  بررسی ها نشان می دهد که در حقوق موضوعه ایران نواقصی به چشم می خورد؛ چرا که قانون باید ضمن رعایت حقوق شهروندان، توانایی راهنمایی تابعان خود را داشته باشد، حال آنکه در ماده 19 قانون طرز جلوگیری از بیماری های آمیزشی و بیماری های واگیردار مصوب 1320 با وجود شمارش بیماری ها به صورت حصری و مسکوت ماندن تبعات نقض محرمانگی در بیماری های نوظهوری مانند ایدز، هپاتیت و کووید 19چنین رهنمودی به چشم نمی خورد. همچنین با توجه به اصل صراحت و مدنظر قراردادن آن هنگام وضع قانون باید گفت چنین امری در ماده 648 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) در مورد تفکیک میان ارتکاب عمدی و غیرعمدی افشای راز در موضوع مربوطه صورت نگرفته است و در هر دو صورت به رفتار مرتکب یکسان پاسخ داده شده است.

  نتیجه گیری

  با انجام اصلاحات در قوانین فوق و با عنایت به اصول اخلاق حرفه ای پزشکی و همچنین حقوق مقایسه ای از جمله مجموعه قوانین مربوط به مسیولیت بیمه سلامت ایالات متحده آمریکا در این مورد، می توان گامی مهم در جهت حمایت از حقوق بیماران برداشت.

  کلیدواژگان: اصل محرمانگی، سلامت، اخلاق پزشکی، افشاء، حقوق موضوعه
 • میترا مصلحی جویباری*، فاطمه مصلحی جویباری صفحات 278-286
  زمینه

  هدف از این پژوهش، پیشبینی سرمایه روانشناختی براساس وضعیت اجتماعی، اقتصادی و ویژگی های شخصیتی با میانجیگری خودناتوان سازی در بیماران دیابتی بود.

  روش کار

  روش پژوهش توصیفی- همبستگی و جامعه آماری شامل کلیه بیماران مبتلا به دیابت نوع دو که از سالهای 1395 تا 1396 در انجمن دیابت شهر قایمشهر دارای پرونده پزشکی بوده اند، می باشند. با استناد از بایگانی؛ 2400 نفر در این مدت در انجمن دیابت دارای پرونده بوده، که جامعه آماری این پژوهش را تشکیل داده اند. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان، 350 نفر برآورد شد. افراد گروه نمونه به چهار پرسشنامه سرمایه روانشناختی لوتانز (PCQ)، پرسشنامه ویژگیهای شخصیتی کاستا و مک کری (NEO)، پرسشنامه وضعیت اجتماعی - اقتصادی قدرت نما (SES)  و پرسشنامه خودناتوان سازی جونز و رودولت (SHS) پاسخ دادند. داده ها با استفاده از روش مدل یابی معادلات ساختاری با کمک نرم افزار AMOS  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  تحلیل مدل مفهومی پژوهش نشان داد که بین وضعیت اجتماعی اقتصادی به همراه صفات شخصیت و با میانجیگری خودناتوان سازی رابطه معناداری وجود دارد و این متغیرها سرمایه روان شناختی را در مبتلایان به دیابت پیش بینی میکنند که با داده های گردآوری شده برازش دارد (RMSEA = 0.078 و AGFI = 0.878، GFI = 0.950، CFI = 0.925، χ2  (N = 331، df = 32) = 116.228).

  نتیجه گیری

  بنابراین میتوان نتیجه گرفت که پرداختن به ابعاد مختلف سرمایه روانشناختی می تواند وضعیت بهداشت و درمان، ابعاد مختلف شخصیت، وضعیت اجتماعی- اقتصادی و کیفیت زندگی بیماران دیابتی را ارتقاء داده و دسترسی خدمات این عرصه را بهبود بخشد.

  کلیدواژگان: سرمایه روانشناختی، ویژگیهای شخصیتی، وضعیت اجتماعی-اقتصادی، خودناتوان سازی، بیماران دیابت نوع 2
 • وحیده توپچی زاده، محمد برزگر، سودا چشمایی، رها مرکزی موقر، فاطمه جهانجو، مسعود قهوه چی اکبری* صفحات 287-291
  زمینه

  سندرم گیلن باره یک نوروپاتی متعاقب عفونت بواسطه سیستم ایمنی می باشد که سیر بسیار متغیری دارد. هدف مطالعه حاضر بررسی عوامل موثر در مدت زمان بستری بیماران مبتلا به گیلن باره می باشد.

  روش کار

  در این مطالعه گذشته نگر و توصیفی- تحلیلی، پرونده 324 کودک مبتلا به (گیلن باره) که از خرداد 1382 تا دی 1392 در بیمارستان کودکان تبریز پذیرفته شده بودند مورد بررسی قرار گرفت. این بیمارستان بزرگترین مرکز پزشکی برای کودکان در شمال غربی ایران است. با بازنگری و مطالعه دقیق اطلاعات پرونده های موجود، موارد گمشده به دقت مورد بررسی قرار گرفت و تا حد امکان خطاهای احتمالی در ثبت رکوردها برطرف گردید.

  یافته ها

  تعداد 175 بیمار (%54) دختر و 149 بیمار (%46) پسر بودند. محدوده سنی حداقل 6 ماهه و حداکثر 16 ساله با میانگین سنی 3/66 ± 5/13 سال بود. در این مطالعه موارد مراجعه شده در فصل تابستان بیشتر از (104نفر، 32/1 درصد) سایر فصل ها گزارش شد. در درمان بیماران مبتلا به گیلن باره، 272 مورد (%86/4) تحت درمان با IVIG قرار گرفتند که از این تعداد 206 مورد (%65/4) فقط IVIG دریافت کردند و 66 مورد (%21) به همراه IVIG متیل پردنیزولون نیز دریافت کردند. 17 مورد (%5/4) از بیماران تحت پلاسمافرز قرار گرفتند و 26 مورد (%8/3) هیچ درمانی دریافت نکردند. درگیری حسی و اتونوم به ترتیب در %46/6 و %16/4 از کودکان مشاهده شد. درگیری اعصاب کرانیال در 127 کودک (39/4 درصد) گزارش شد که در این بین اغلب کودکان (89 نفر، 34/4 درصد) در عصب کرانیال شماره 9 درگیری داشتند. از بین کودکان تحت مطالعه تنها 31 نفر (9/6 درصد) نیاز به تهویه مکانیکی پیدا کرده بودند که برای این کودکان متوسط زمان تهویه مکانیکی 21/25 ± 20/75 روز گزارش شد. متوسط مدت زمان بستری 10/07 ± 12/24 روز بود که بیش از نیمی از کودکان (181 نفر، 59/9 درصد) تا یک هفته از بیمارستان ترخیص شده بودند. 107 نفر از کودکان %35/4 یک تا چهار هفته و 14 نفر %4/7 بیش از چهار هفته بستری شدند.

  نتیجه گیری

  در کودکان مبتلا به GBS مدت زمان بستری رابطه مستقیمی با نوع درمان دریافتی، درگیری اعصاب اتونوم و کرانیال، شدت بیماری، دریافت تهویه مکانیکی دارد. بیشترین تاثیر در مدت زمان بستری طولانی در بیماران مبتلا به GBS، مربوط به درمان با پلاسمافرز و سپس دریافت تهویه مکانیکی می باشد.

  کلیدواژگان: سندرم گیلن باره، کودکان، مدت زمان بستری
 • فواد عسجدی، حسین عابدنطنزی*، بهرام عابدی، ماندانا غلامی صفحات 296-307
  زمینه

  سرطان ملانوما شدیدترین زیر مجموعه سرطان پوست است که قدرت تهاجم بالا و متاستاز سریع به سایر اندامها را دارد. اخیرا نقش تمرینات ورزشی در پیشگیری و درمان سرطان بسیار مورد توجه قرار دارد. آناناس نیز متعلق به خانواده برومولیاسه و زیر خانواده برومولویده می باشد که خواص ضد سرطانی آن مطرح شده است. ماتریکس متالوپروتیینازها خانواده ای از آنزیم های پروتیولیتیک هستند و باعث تخریب ماتریکس خارج سلولی و غشای پایه می شوند و از این لحاظ در فرایندهای فیزیولوژیکی و پاتولوژیکی دارای اهمیت می باشند. گزارش های قبلی نشان داد که MMP-2 و MMP-9 به طور اساسی در ملانوم های بدخیم بیان می شوند و بیان آنها به شدت با آتیپی ملانوما و تمایززدایی در ضایعات ملانوسیتی مرتبط است. هدف پژوهش حاضر مطالعه تغییرات بیان ژن متالوپروتیین های MMP-2 و MMP-9 بافت کبد و حجم تومور پس از انجام تمرین مقاومتی و مصرف عصاره آناناس در موش های مبتلا به سرطان ملانوما بود.

  روش کار

  این مطالعه بر روی 32 سر موش های نژاد C57 در چهار گروه شامل کنترل، تمرین مقاومتی، عصاره آناناس و تمرین مقاومتی- آناناس انجام شد. پس از القای توموربه موش ها، برنامه تمرین مقاومتی و عصاره دهی آناناس به میزان 300mg/kg بصورت گاواژ به مدت شش هفته اجرا شد. وزن و حجم تومور موش ها اندازه گیری شد.

  یافته ها

  پس از تهیه خون و نمونه های بافتی ، بیان ژن متالوپروتیین های MMP-2 و MMP-9 بافت کبد به روش RT-PCR انجام شد. سپس داده ها با استفاده آنالیز واریانس یک طرفه، آزمون تحلیل واریانس دو عاملی و تعقیبی مورد تجزیه تحلیل قرار گرفتند و سطح معنی داری p≤0/05 در نظرگرفته شد.

  نتیجه گیری

  یافته ها نشان داد در مقایسه با گروه کنترل، تمرین مقاومتی و تمرین-آناناس به کاهش معنی دار حجم تومور و کاهش بیان ژن متالوپروتیین های MMP-2 و MMP-9 بافت کبد منجر شد.

  کلیدواژگان: تمرین مقاومتی، آناناس، سرطان ملانوما، متالوپروتئینها، MMP-2، MMP-9
|
 • Shayesteh Ashrafi Esfahani*, Masoud Ghadi Pasha, Babak Salahshour, Maryam Akhgari, Hosein Javadi Compani Pages 241-248
  Background

  Today, according to the statistics of medication errors in Iran, they are considered one of the most common medical errors, and due to the complications caused by it, measures should be taken for it. Medication errors can be caused by several reasons, the most important of which in this article are the definitions and prevention solutions, and the aforementioned suggestions are compatible with the laws of Iran’s medical legal system and conventional procedures in the field of health because they are enforceable. It is the country.

  Results

  In this article, the medication error prevention strategy has been proposed based on four practical steps, including all drug treatment processes, even from the pre-prescription and prescription (training of doctors) to after the occurrence of the medication error and the complaint stage in the court. In this regard, we believe that in order to minimize drug error statistics, it requires the coordination and cooperation of all the country’s organs to achieve this as soon as possible, apart from all the analytical and interpretative discussions of this issue, which have been done many times by different researchers, there is a need for practical ideas. And there are more applicable also, these suggestions have been predicted by taking into account the electronicization of prescriptions and the causes of medication errors so that they have the possibility of implementing it in the Iranian society, rather than having only an analytical aspect.

  Keywords: Medication error, Report, Electronification drug, Prescription, Barcode reader, Supervision, High alert drugs
 • Amir Saeid, Reza Nikandish, Ali Amanati*, Zahrz Naal Pages 249-258
  Background

  In many hospitals, the rapid response team (RRT) is specialized in monitoring critical symptoms and timely intervention. The purpose of this study is to investigate the impact of RRT implantation (including reducing cardiorespiratory resuscitation and intubation rate) in adult patients admitted to Namazi Hospital in Shiraz.

  Methods

  This cross-sectional study was conducted in Shiraz Namazi Hospital on 15,448 patients over 18 years of age hospitalized in the emergency room and selected internal wards from April 2019 to January 2022. This study was divided into three periods. The trend of clinical outcomes (cardio-respiratory resuscitation and intubation) in the first and third periods (before and after the RRT implementation) was analyzed using Joinpoint Regression analysis.

  Results

  The mean monthly cardiorespiratory resuscitation showed a significant decrease (p-value < 0.001) in the third period in the emergency department. Also, the mean intubation rate decreased by 10 units (p-value: 0.1). According to the results of Joinpoint Regression Analysis, the monthly percentage changes (MPC) of cardiorespiratory resuscitation in the emergency department before the establishment of RRT had a positive upward slope of 7.4%, while after the implementation of RRT, MPC was 2.9% with a negative slope.

  Conclusion

  Implementing the rapid response team can reduce cardiorespiratory resuscitation and intubation rate by screening at-risk patients with warning signs, using trained staff and early intervention, and indirectly reducing the complications caused by cardiac arrest.

  Keywords: Cardiorespiratory resuscitation, Emergency Medicine, Hospital RapidResponse Team, Mortality
 • Ali Dirandeh*, Alireza Elahi, Hossein Akbari Yazdi Pages 259-270
  Background

  The main goal of this research is to use a balanced score card (BSC) in order to establish the strategic management of physical education and sports for the students of the Ministry of Health and Medical Education.

  Methods

  The present research is a strategic study, which is an applied research in terms of the research objectives and it is a mixed type (quantitative and qualitative) in terms of the data collection method. In the qualitative section, in order to prepare and formulate the strategic plan, a statistical sample of 12 experts was used as members of the research strategic council. Besides, library approaches, such as articles, books, magazines, and the Internet were used to collect the theoretical foundations and background of the research. In the quantitative section, the matrices of strategic studies, including the Internal Factor Evaluation (IFE) Matrix and External Factor Evaluation (EFE) Matrix and Analytic Hierarchy Process (AHP) were used for ranking opinions and strategies in Expert Choice and SPSS software for data analysis.

  Results

  In the present research, a balanced scorecard was used to evaluate the performance and implementation of strategies, and AHP hierarchical analysis was used for evaluating the importance and weight of the strategies of each aspect. Based on the balanced scorecard, four aspects of internal management, infrastructure development and income generation, culture promotion, and development of public sports and championship sports were identified as the main aspects of physical education and sports for students of the Ministry of Health and Medical Education. In addition, based on the results of this study, 10 strategies, 30 goals, 39 measures, and 45 actions were obtained.

  Conclusion

  Based on the SWOT analysis, a total of ten strategies, including two SO strategies, three WO strategies, two WT strategies, and three ST strategies were developed for physical education and sports for the students of the Ministry of Health and Medical Education, which include: strengthening the relationship between education and sports with the approach of making it attractive in universities of medical sciences, development and promotion of sport spaces, places, equipment, and activities through purposeful allocation and distribution of funds, development of income generation plans through sports competitions and events, extracurricular sports courses, promotional measures and financial support, strengthening relationship between the Ministry of Health and Medical Education with other institutions in order to participate and link with them for the active living/empowerment and development of human resources, physical training and sports, purposefulness in sending and hosting national sports competitions and events, student and international sports, developing and applying sports research with a research-oriented approach, setting up and creating a database for recording and storing health and physical activity information of individuals, developing and strengthening sports talent search projects in universities of medical sciences with the help of the Ministry of Youth and Sports, promoting interaction with prominent coaches, leagues, and club

  Keywords: Strategic planning, Strategic management, Balanced Scorecard: key performance indicator (KpIs), Mission Statement, SWOT (strength- weakness- opportunistic- Threat)
 • Zahra Shayesteh Majd, Ali Paidarfard, Fatemeh Bakhtiari*, Mina Hosseini Pages 271-276
  Background

  The position of the principle of confidentiality in the health sector in the current era, which is known as the information age, requires the existence of legal mechanisms as guarantees to respect it and to uphold the ethical principles and determine its boundaries in the health sector. The fact that the access to patients' information can lead to intentional and unintentional disclosure of their data reveals the necessity of the current research.

  Methods

  This study was conducted using a doctrinal approach. Library-based research and books and articles have been used to collect information. To organize this research, honesty and fidelity have been observed alongside authenticity.

  Results

  Investigations show that there are deficiencies in Iran's subject laws; because the law must respect the rights of citizens and have the ability to guide its subordinates, while in Article 19 of the Law on Preventing Sexually Transmitted Diseases and Infectious Diseases approved in 1941, despite the counting of diseases in an exclusive manner and remaining silent the consequences of breach of confidentiality in emerging diseases such as AIDS, hepatitis and covid-19 are not seen in such guidelines. Also, considering the principle of openness and taking it into consideration when enacting the law, it should be said that such a thing has not been done in Article 648 of the Islamic Penal Code (Penalties) regarding the distinction between intentional and unintentional disclosure of a secret in the relevant matter, and in both cases, the behavior of the perpetrator is the same as the answer.

  Conclusion

  By making amendments to the above laws and taking into account the principles of medical professional ethics as well as comparative law, including the set of laws related to the responsibility of health insurance in the United States of America in this case, an important step can be taken in the direction of protecting the rights of patients.

  Keywords: The principle of confidentiality, Health, Medical ethics, Disclosure, Subject rights
 • Mitra Moslehi Jouybari*, Fateme Moslehi Jouybari Pages 278-286
  Background

  The aim of this research was to predict psychological capital based on socio-economic status and personality traits with the mediation of self-impairment in diabetic patients.

  Methods

  The research method was descriptive-correlational and statistical population included all patients with type 2 diabetes who had medical records from 2015- 16 in Qaemshahr Diabetes Association. During this period, 2400 people with files in the Diabetes Association, constituted the statistical population of this research. The sample size was estimated to be 350 people using Morgan’s table. The people of the sample group responded to four Luthans Psychological Capital Questionnaires (PCQ), Costa and McCree Personality Traits Questionnaire (NEO), Socio-Economic Status Questionnaire (SES) and Jones and Rodolt Self-handicapping Questionnaire (SHS). The data was analyzed using the structural equation modeling method with the help of AMOS software.

  Results

  The analysis of the conceptual model of the research showed that there is a significant relationship between socio-economic status along with personality traits and with the mediation of self-handicapping, and these variables predict psychological capital in people with diabetes, which fits with the collected data.

  Conclusion

  Therefore, it can be concluded that dealing with different dimensions of psychological capital can improve health and treatment status, different dimensions of personality, socio-economic status and quality of life of diabetic patients and improve access to services in this area

  Keywords: Psychological Capital, Personality traits, Socioe-conomic Status, Self-handicapping, Patients with type 2 diabetes
 • Vahideh Toopchizadeh, Mohammad Barzegar, Sevda Cheshmaie, Raha Markazi Movaghar, Fatemeh Jahanjou, Masood Ghahvechi Akbari* Pages 287-291
  Background

  Guillain Barre Syndrome (GBS) is an immune mediated neuropathy following infection with a highly variable course and outcome. The aim of this study was to investigate the factors affecting the length of hospital stay of children with GBS.

  Methods

  In this retrospective descriptive-analytical study, the records of 324 children with GBS admitted in Tabriz Pediatric Hospital from June 2003 to December 2013 were studied. By carefully reviewing the existing information, the missing cases were carefully examined and any possible errors in record-keeping were eliminated as far as possible

  Results

  175 patients (54%) were female and 149 patients (46%) were male. The age range was at least 6 months and maximum 16 years old and the mean was 5.13 ± 3.66 years. In this study, cases referring in summer were reported more (104 cases, 32.1%) than other seasons. In the treatment of patients with Guillain Barre, 272 (86.4%) patients were treated with IVIG, of which 206 (65.4%) received IVIG alone and 66 (21%) with IVIG also received methylprednisolone. 17 cases (5.4%) were treated with plasmapheresis and 26 cases (8.3%) received no treatment. Sensory and autonomic nerve involvements were observed in 46.6% and 16.4% of children, respectively. Cranial nerve involvement was reported in 127 children (39.4%) of which most of patients had involvement of 9th cranial nerve (89 patients, 34.4%).Of the children under study, only 31 (9.6%) needed mechanical ventilation, with a mean of 20.75 ± 21.25 days for these children. The mean duration of hospital stay was 10.07 ± 12.24 days, with more than half of the children (181 patients, 59.9%) being discharged from hospital within one week. 107 (35.4%) children were hospitalized for one to four weeks and 14 (4.7%) were hospitalized for more than four weeks.

  Conclusion

  The duration of hospitalization in children with GBS has a direct relationship with the type of treatment, autonomic and cranial nerve involvement, severity of illness and mechanical ventilation.

  Keywords: Guillain-Barre Syndrome, children, duration of hospitalization
 • Foad Asjodi, Hossein Hossein Abed Natanzi*, Bahram Abedi, Mandana Gholami Pages 296-307
  Background

  Melanoma is the most severe subset of skin cancer, with high invasiveness and rapid metastasis to other organs. Recently, the role of exercise training in the prevention and treatment of cancer has received much attention. Pineapple belongs to the bromolyase family and the bromoloid subfamily, with suggested anti-cancer properties. Matrix metalloproteinases are a family of proteolytic enzymes that destroy the extracellular matrix and basement membrane, and in this sense, they are important in physiological and pathological processes. Previous reports showed that MMP-2 and MMP-9 are essentially expressed in malignant melanomas, and their expression is strongly related to melanoma atypia and dedifferentiation in melanocytic lesions, so the aim of this study is to study the changes in gene expression of metalloproteins MMP-2 and MMP-9 on liver tissue and tumor volume after resistance exercise and consumption of pineapple extract in mice with melanoma cancer.

  Methods

  This study was conducted on 32 heads of C57 mice in four groups including control, resistance training, pineapple extract and resistance training-pineapple. After tumor induction in mice, the program of resistance training and pineapple extract at the dose of 300 mg/kg by gavage was implemented for six weeks. The weight and tumor volume of mice were measured.

  Results

  After obtaining blood and tissue samples, gene expression of MMP-2 and MMP-9 metalloproteins in liver tissue was performed by RT-PCR method. Then the data were analyzed using one-way analysis of variance, two-factor analysis of variance and post hoc test, and the significance level of p≤0.05 was considered.

  Conclusion

  The findings showed that compared to the control group, resistance training and pineapple-training led to a significant decrease in tumor volume and a decrease in the gene expression of metalloproteins MMP-2 and MMP-9 in the liver tissue.

  Keywords: resistance training, pineapple, melanoma cancer, metalloproteins, MMP-2, MMP-9