فهرست مطالب

دانش کشاورزی و تولید پایدار - سال سی و سوم شماره 2 (تابستان 1402)
 • سال سی و سوم شماره 2 (تابستان 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/05/17
 • تعداد عناوین: 20
|
 • علی امین بیگی، جلال جلیلیان*، حمیدرضا چقازردی، دانیال کهریزی، راضیه خلیل زاده صفحات 1-14
  مقدمه و اهداف

  مدیریت کود و آبیاری از عوامل مهم در کشت کاملینا در شرایط تنش کم آبی می باشند. هدف از این آزمایش دستیابی به بهترین ترکیب کودی برای افزایش عملکرد، کیفیت علوفه و اسیدهای چرب دانه کاملینا در سطوح مختلف آبیاری در راستای کشاورزی پایدار است.

  مواد و روش ها

  این آزمایش در دو سال زراعی به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار اجرا شد. تیمارهای دیم، یکبار آبیاری و دوبار آبیاری به عنوان کرت های اصلی و تیمارهای کودهای شیمیایی، کودهای آلی-زیستی و شاهد (بدون کود) کرت های فرعی بودند. در این آزمایش خصوصیات کمی و کیفی علوفه، دانه کاملینا و میزان اسیدهای چرب دانه اندازه گیری شدند.

  یافته ها

  کاربرد کودهای آلی- زیستی و شیمیایی موجب افزایش معنادار قابلیت هضم، چربی خام و خاکستر علوفه گردید. بیشترین عملکرد خشک علوفه (4/2122 و 5/2018 کیلوگرم در هکتار) به ترتیب از تیمارهای کود شیمیایی و کود آلی-زیستی و بالاترین میزان عملکرد دانه از تیمار دوبار آبیاری تکمیلی و استفاده از کود شیمیایی به دست آمد. استفاده از کود آلی-زیستی، موجب افزایش 49/25 درصدی عملکرد کاملینا در شرایط دیم گردید. کود آلی-زیستی در تمام سطوح آبیاری بیش ترین تاثیر بر پالمیتیک اسید، اسیداستیاریک، ایکوزادیانوییک اسید نسبت به کاربرد کود شیمیایی داشت.

  نتیجه گیری

  اگرچه کاربرد کودهای شیمیایی در شرایط دوبار آبیاری، بیشترین تاثیر را بر صفات کاملینا داشت ولی استفاده از کودهای آلی-زیستی تحت شرایط دیم و یا کم آبیاری را می توان به دلیل افزایش قابل ملاحظه عملکرد دانه، کیفیت علوفه و ترکیب مناسب اسیدهای چرب روغن کاملینا در منطقه مورد آزمایش توصیه کرد.

  کلیدواژگان: اسیدهای چرب، پروتئین، سطوح آبیاری، عملکرد، کود
 • یوسف نصیری*، طاهر قادری صفحات 15-33

  این آزمایش به صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا گردید. عامل اول شامل کاربرد کودهای شیمیایی و دامی در چهار سطح شاهد، 100 درصد کود شیمیایی، 50 درصد کود شیمیایی + 50 درصد کود دامی و 100 درصد کود دامی (30 تن در هکتار) بود. عامل دوم شامل شاهد، کاربرد هیومیکا (به عنوان منبع اسید هیومیک) و کود زیستی سوپرنیتروپلاس بود. بیشترین ارتفاع بوته، طول گل آذین و عملکرد ماده خشک با کاربرد 50 درصد کود شیمیایی + 50 درصد کود دامی، بیشترین تعداد و وزن ساقه های فرعی گل دهنده با کاربرد 100 درصد کود دامی و بیشترین تعداد ساقه های فرعی، قطر ساقه اصلی و وزن خشک تک بوته با کاربرد 100 درصد کود شیمیایی به دست آمد. تعداد ساقه های فرعی و گل دهنده در بوته، وزن هزاردانه و عملکرد ماده خشک با کاربرد سوپرنیتروپلاس و یا هیومیکا نسبت به شاهد افزایش معنی داری داشتند. بیشترین درصد اسانس به ترتیب در تیمار های 50 درصد کود شیمیایی + 50 درصد کود دامی بدون اسید هیومیک و سوپرنیتروپلاس (77/0 درصد)، 100 درصد کود دامی + هیومیکا (72/0 درصد) و 50 درصد کود شیمیایی + 50 درصد کود دامی با کاربرد هیومیکا (69/0 درصد) بدون تفاوت معنی دار با همدیگر به دست آمد. بیشترین عملکرد اسانس به ترتیب در تیمار های 50 درصد کود شیمیایی + 50 درصد کود دامی با کاربرد هیومیکا (83/1 گرم در مترمربع)، کاربرد 100 درصد کود دامی با کاربرد هیومیکا (79/1 گرم در مترمربع) و 50 درصد کود شیمیایی + 50 درصد کود دامی بدون هیومیکا و سوپرنیتروپلاس (74/1 گرم در مترمربع) به دست آمد.

  کلیدواژگان: اسانس، سوپرنیتروپلاس، عملکرد ماده خشک، کود دامی، اسید هیومیک، Dracocephalum moldavica L
 • محمدتقی درزی*، حامد قاسمی طبسی، محمدرضا حاج سیدهادی صفحات 35-48
  اهداف

  این تحقیق به منظور بررسی اثر مصرف کودهای آلی و زیستی بر کمیت و کیفیت اسانس گیاه دارویی گشنیز انجام گردید.

  مواد و روش ها

  آزمایش به صورت طرح بلوک های کامل تصادفی با دوازده تیمار و سه تکرار در شهرستان تهران در سال 1398 اجرا شد. تیمارها شامل 1- ورمی کمپوست (10 تن در هکتار)، 2- نیتروکسین، 3- بیوسوپرفسفات، 4- بیوسولفور، 5- ورمی کمپوست + نیتروکسین، 6- ورمی کمپوست + بیوسوپرفسفات، 7- ورمی کمپوست + بیوسولفور، 8- نیتروکسین + بیوسوپرفسفات، 9- نیتروکسین + بیوسولفور، 10- بیوسوپرفسفات + بیوسولفور، 11- کود شیمیایی و 12- شاهد (عدم مصرف کود) بودند.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که تیمارها تاثیر معنی داری بر صفات مورد مطالعه داشتند به طوری که بیشترین عملکرد خشک پیکره رویشی (3833/3 کیلوگرم در هکتار) در تیمار تلفیقی 10 تن ورمی کمپوست و نیتروکسین، بیشترین عملکرد دانه (1297/5 کیلوگرم در هکتار) و میزان لینالول در اسانس (89/53 درصد) در تیمار تلفیقی نیتروکسین و بیوسوپرفسفات و بیشترین میزان اسانس در دانه (0/32 درصد) و عملکرد اسانس (2/89 کیلوگرم در هکتار) در تیمار نیتروکسین حاصل گردید. هم چنین بیشترین میزان گاماترپینن در اسانس (5/29 درصد) در تیمار بیوسوپرفسفات و بیشترین میزان ژرانیل استات (8/69 درصد) و میزان دودسنال در اسانس (4/94 درصد) در تیمار کود شیمیایی بدست آمد.

  نتیجه گیری

  به طور کلی، نتایج این تحقیق نشان داد که کاربرد کودهای آلی و زیستی، نقش بارزی در افزایش عملکرد و کمیت و کیفیت اسانس گیاه دارویی گشنیز داشتند.

  کلیدواژگان: بیوسوپرفسفات، بیوسولفور، لینالول، نیتروکسین، ورمی کمپوست
 • مهرداد محلوجی*، سیاوش برده جی، سعید عمرانی صفحات 49-60
  اهداف

  این آزمایش به منظور بررسی اثرات تنش خشکی و کود نیتروژن بر عملکرد، اجزای عملکرد و برخی ویژگی های فیزیولوژیک چهار رقم گندم انجام شد.

  مواد و روش ها

  آزمایش به صورت کرت های دوبار خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه صنعتی اصفهان انجام شد. فاکتورهای آزمایش شامل دو رژیم آبیاری (آبیاری 100 و 50 درصد نیاز آبی گیاه به ترتیب برای شرایط بدون تنش و تنش خشکی)، دو سطح کود نیتروژن (مقدار موجود در خاک و استفاده از 150 کیلوگرم اوره در هکتار) و ارقام گندم (پیشتاز، بهار، سپاهان و استار) بود.

  یافته ها

  تنش خشکی با کاهش محتوای کلروفیل a، b، کاروتنوییدها و محتوای نسبی آب برگ و همچنین افزایش میزان نشت یونی سبب کاهش معنی دار عملکرد دانه و عملکرد زیست توده شد. استفاده از نیتروژن در شرایط آبیاری بدون تنش، عملکرد دانه و عملکرد زیست توده را به طور معنی داری افزایش داد ولی در شرایط تنش خشکی سبب افزایش زیست توده و کاهش عملکرد دانه شد. در این آزمایش رقم پیشتاز بیشترین عملکرد دانه (4710 کیلوگرم در هکتار)، و رقم استار بیشترین میزان زیست توده (11639 کیلوگرم در هکتار) را داشتند. همچنین بیشترین عملکرد دانه و زیست توده در کلیه ارقام در تیمار آبیاری بدون تنش و استفاده از نیتروژن مشاهده شد.

  نتیجه گیری

  استفاده از نیتروژن جهت افزایش عملکرد وابسته به میزان آب در دسترس گیاه می باشد و در شرایط تنش خشکی استفاده از نیتروژن نه تنها راهکار مناسبی جهت کاهش تاثیر تنش و کاهش عملکرد ناشی از آن نیست بلکه سبب تشدید تنش و کاهش عملکرد دانه در ارقام گندم مورد مطالعه شد.

  کلیدواژگان: زیست توده، شاخص برداشت، عملکرد دانه، کلروفیل، نشت یونی
 • سعید بازگیر*، ایوب جعفری، معصومه مقبل، مصطفی کریمی، محمدرضا بی همتا، سعید صوفی زاده صفحات 61-76

  این پژوهش با هدف بررسی اثرات تاریخ کاشت و ارقام ذرت دانه‎ای بر روی عملکرد و اجزای عملکرد آن در کرج انجام شده است. به منظور بررسی تاثیر تاریخ کاشت (24 اردیبهشت، 21 خرداد و 18 تیر) و ارقام ذرت (400 KSC، 647 KSC و 704)، آزمایشی به صورت طرح کرت های خردشده بر پایه ی بلوک های کامل تصادفی در 4 تکرار در مزرعه پژوهشی دانشگاه تهران واقع در کرج انجام شد. نتایج نشان داد که بیشترین عملکرد به ترتیب مربوط به تاریخ کاشت دوم (98/11 تن در هکتار)، تاریخ کاشت سوم (56/11 تن در هکتار) و تاریخ کاشت اول (18/11 تن در هکتار) می باشد. در تاریخ کاشت اول به دلیل وقوع دماهای بالای روزانه در مرحله زایشی و همچنین در تاریخ کاشت سوم، به دلیل هم زمان بودن مرحله پرشدن دانه با کاهش دما در فصل پاییز، میزان عملکرد کاهش یافته است. در تاریخ کاشت دوم، مناسب بودن شرایط دمایی مراحل زایشی موجب کم شدن طول کچلی، بزرگ بودن طول و اندازه بلال، افزایش وزن بلال، زیاد بودن تعداد دانه در بلال و افزایش عملکرد شد.در منطقه موردمطالعه، رقم 400 (25/10 تن در هکتار) در ماه تیر، رقم 647 (35/12 تن در هکتار) در ماه اردیبهشت و رقم 704 (78/13 تن در هکتار) در ماه خرداد بالاترین عملکرد‎ را داشته اند. در نهایت با توجه به اهمیت طول رسیدگی ارقام در هر تاریخ کاشت و به منظور کاهش دور آبیاری و صرفه جویی در آب، کشت ارقام متوسط رس در تاریخ 24 اردیبهشت و ارقام زودرس در تاریخ 18 تیر پیشنهاد می گردد.

  کلیدواژگان: ذرت، عملکرد، تاریخ کاشت، بلوغ فیزیولوژیکی، کرج
 • کیومرث فخری، سعید سیف زاده*، منصور سراجوقی، سید علیرضا ولدآبادی، اسماعیل حدیدی ماسوله صفحات 73-84
  اهداف

  بررسی تاثیر بیوچار و الگوی کشت بر عملکرد اسانس و محتوای عناصر غذایی آویشن تحت روش های مختلف آبیاری از مهم ترین اهداف این تحقیق بود.

  مواد و روش ها

  این آزمایش به صورت اسپلیت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک کامل تصادفی در سه تکرار طی دو سال زراعی 1397-1396 و 1398-1397 در مزرعه دانشگاه آزاد واحد کرج اجرا شد. آبیاری در سه سطح (آبیاری تمامی جویچه ها ، آبیاری جویچه ها به صورت یک درمیان ثابت و یک درمیان متغیر) به عنوان عامل اصلی و بیوچار در دو سطح (عدم مصرف و کاربرد بیوچار) و الگوی کاشت (کشت یک ردیفه و دو ردیفه روی پشته) به عنوان عوامل فرعی در نظر گرفته شدند .

  یافته ها

  درصد اسانس و عملکرد آن به طور معناداری تحت شرایط کم آبی افزایش یافت. بیشترین عملکرد اسانس با 14/22 کیلوگرم در هکتار در تیمار آبیاری جویچه ها به صورت یک درمیان ثابت+ کاربرد بیوچار+ کشت دو ردیفه آویشن به دست آمد. تیمارهای آبیاری جویچه ها به صورت یک درمیان ثابت و یک درمیان متغیر ، با افزایش قابل ملاحظه درصد اسانس ، بر عملکرد اسانس افزود . بیوچار نیز بر تمامی صفات بررسی شده اثر معناداری داشت . کم آبی سبب کاهش میزان عناصر غذایی کلسیم ، منیزیم و آهن شد، درحالی که بیوچار سبب افزایش محتوای عناصر آهن، منیزیم و پتاسیم و کاهش عناصر سدیم و کلسیم شد.

  نتیجه گیری

  با توجه به اثرات مثبت بیوچار در بهبود مواد آلی، خواص فیزیکی و شیمیایی وهمچنین فراهمی عناصر غذایی خاک، کم آبیاری از طریق آبیاری یک درمیان ثابت جویچه ها و کاربرد 8 تن در هکتار بیوچار، ضمن کاهش مصرف آب سبب افزایش عملکرد اسانس آویشن می شود.

  کلیدواژگان: آویشن، الگوی کاشت، بیوچار، عملکرد اسانس، محتوای سدیم
 • نسرین حیدری، یاسر علیزاده*، حمزه علی علیزاده صفحات 85-103
  هدف

  این مطالعه به منظور بررسی اثر رژیم های مختلف آبیاری و میزان مصرف نیتروژن بر کارایی مصرف نور و نیتروژن و رابطه آن ها در شرایط آب و هوایی ایلام انجام شد.

  مواد و روش

  آزمایش به صورت کرت های خردشده بر پایه بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه ایلام اجرا شد. آبیاری بعنوان عامل اصلی در سه سطح (100I100=، 80I80= و 60I60= درصد نیاز آبی گیاه)، و عامل فرعی کود نیتروژن در سه سطح (0N0=، 100N100= و 150N150= کیلوگرم در هکتار) بود.

  یافته ها

  بالاترین میزان عملکرد دانه و زیستی به ترتیب با 5275 و 17209 کیلوگرم در هکتار در تیمار I100 N150 بدست آمد. پایین ترین میزان عملکرد دانه (1883 کیلوگرم در هکتار) و زیستی (7948 کیلوگرم در هکتار) در تیمار I60N0 مشاهده شد. کارایی مصرف نور گیاه ذرت، تحت تاثیر تیمارهای مختلف آبیاری و نیتروژن قرار گرفت و بین 97/1 (تیمار I60N0) تا 66/2 گرم بر مگاژول (تیمار I100 N150) متغییر بود. بالاترین میزان جذب تشعشع (1261 مگاژول بر متر مربع) در تیمار I100 N150 بدست آمد و کمترین میزان جذب تشعشع (740 مگاژول بر متر مربع) در تیمار I60N0 مشاهده شد. بیشترین کارایی زراعی(5/47) و جذب (6/1) نیتروژن در تیمار I100N0 بدست آمد و بالاترین کارایی مصرف نیتروژن (84/30) در تیمار I80N0 حاصل شد.

  نتیجه گیری

  در رژیم های مختلف آبیاری، رابطه بین کارایی مصرف نور و کارایی زراعی نیتروژن، یک رابطه معکوس بود. همچنین نتایج آزمایش نشان داد که استفاده از نیتروژن بیشتر، راهکار مناسبی برای بهبود عملکرد دانه در شرایط کم آبیاری نیست

  کلیدواژگان: تنش خشکی، جذب تشعشع، شاخص سطح برگ، کارایی نیتروژن، مدیریت پایدار منابع
 • حوراسادت شهیدی، نورعلی ساجدی، حمید دهقان زاده* صفحات 105-116

  به منظور بررسی سلنیوم بر اجزای عملکرد دانه و روغن ارقام گلرنگ تحت تنش خشکی،آزمایشی به صورت اسپلیت پلات فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 93-1392 در محلات انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل آبیاری (در سه سطح آبیاری طبق عرف منطقه، قطع آبیاری درمرحله تشکیل طبق و قطع آبیاری در مرحله گرد افشانی) به عنوان فاکتور اصلی، کاربرد سلنیوم (در سه مقدار 0، 20 و 40 گرم در هکتار) و دو رقم گلرنگ (سینا و محلی اصفهان) به عنوان فاکتورهای فرعی در نظر گرفته شدند.نتایج نشان داد خشکی باعث کاهش ارتفاع بوته، سطح برگ، عملکرد و اجزای عملکرد دانه، درصد روغن و عملکرد روغن ارقام گلرنگ گردید. قطع آبیاری در مرحله گرده افشانی منجر به بیشترین کاهش عملکرد دانه و عملکرد روغن بترتیب به میزان 6/31 و 7/39 درصد در مقایسه با آبیاری کامل گردید. بیشترین عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیکی و عملکرد روغن در آبیاری کامل و کاربرد40 گرم در هکتار سلنیوم و به ترتیب به میزان 3987، 9514 و 609 کیلوگرم در هکتار به دست آمد. کاربرد سلنیوم در تیمارهای قطع آبیاری باعث کاهش معنی داراثرات خشکی بر اجزای عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیکی و عملکرد روغن شد. رقم محلی اصفهان دارای بالاترین تعداد طبق بارور در بوته، تعداد دانه در طبق، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیکی و عملکرد روغن بود. بنابراین می توان با کاربرد 40 گرم در هکتار سلنیوم و کاشت رقم محلی اصفهان، ضمن کاهش اثرات خشکی، در شرایط بدون تنش هم افزایش عملکرد دانه و روغن را به دست آورد.

  کلیدواژگان: تعداد دانه در طبق، تعداد طبق در بوته، تنش خشکی، دانه های روغنی، گلرنگ
 • مرتضی برمکی*، شهرام هاشمی اسمعلی کندی، خدیجه آقائی فرد، سدابه جهانبخش گده کهریز صفحات 117-131
  پژوهش حاضر به منظور بررسی اثر نانوکودهای نیتروژنه، فسفره و پتاسه بر برخی صفات مورفولوژیکی، عملکرد و شاخص برداشت نخود و همچنین معرفی بهترین تیمار کودی انجام گردید. آزمایش در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 99-1398 در شرایط مزرعه در مرکز خدمات جهاد کشاورزی برزند از شهرستان گرمی استان اردبیل اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل 1T: محلول پاشی با نانوکود نیتروژنه 17 درصد، 2T: محلول پاشی با نانوکود فسفره 17 درصد، 3T: محلول پاشی با نانوکود کلات پتاسیم 27 درصد و 4T: شاهد بود. تجزیه واریانس داده ها نشان داد که اثر تیمارهای آزمایشی بر صفات ارتفاع بوته، تعداد شاخه های فرعی، وزن تر و وزن خشک بوته، تعداد گره در ریشه، وزن خشک گره ریشه، تعداد غلاف، تعداد دانه، وزن دانه، وزن صد دانه، عملکرد دانه و شاخص برداشت معنی دار بود. اما، اثر تیمارهای آزمایشی در صفت ارتفاع اولین غلاف از سطح زمین معنی دار نبود. در اکثر صفات مورد مطالعه، بیشترین مقدار صفات در شرایط محلول پاشی نانوکود نیتروژنه و فسفره به دست آمد که عملکرد دانه را به ترتیب به میزان 81/47 و 29/53 درصد نسبت به تیمار شاهد افزایش دادند. بیشترین میزان شاخص برداشت نیز، در اثر محلول پاشی نانوکود فسفره به دست آمد که نسبت به تیمار شاهد این صفت را 93/22 درصد افزایش داد که با تیمار کودی نانوکود نیتروژنه در یک گروه مشترک بودند. کاربرد نانوکود نیتروژنه و فسفره سبب افزایش صفات مورد مطالعه نسبت به تیمار شاهد شدند، لذا توصیه می شود در این مناطق و مناطقی با اقلیم مشابه از این نانوکودها استفاده گردد.
  کلیدواژگان: ارتفاع بوته، حبوبات، شاخص برداشت، عملکرد، عناصر غذایی، وزن خشک بوته
 • اسماعیل کریمی*، ناصر علی اصغرزاد، عزت الله اسفندیاری صفحات 133-146
  اهداف

  باکتریهای محرک رشد ریزوسفری جداسازی شده از گیاهان غیرزراعی به دلیل برتری در کلنیزاسیون ریشه گیاهان با تشکیل بیوفیلم و سابقه مکرر در مواجهه با شرایط نامطلوب اقلیمی می توانند باعث افزایش رشد گیاهان زراعی گردیده و به عنوان کاندیدای مطلوب در تولید مایه تلقیح های کارآمد مورد استفاده قرار گیرند.

  مواد و روش ها

  این آزمایش در شرایط کنترل شده با مایه زنی بذور گندم با نه باکتری محرک رشد (Bacillus atrophaeus 10-1، B. toyonensis 29-2، P. lautus 29-4 ، B. simplex 32-1 (B4)، B. simplex 8-3، B. toyonensis 18-2، B. zhangzhouensis 23-3 ، B. atrophaeus 39-2، B. velezensis 45-4) در قالب طرح کامل تصادفی در سه تکرار انجام گردیده و ویژگی های رشدی گندم در شرایط غیرتنشی مورد بررسی قرار گرفت.

  یافته ها

  نتایج مطالعات میکروسکوپی نشان دادند که باکتری ها مذکور می توانند در سطح ریشه گندم بیوفیلم با ساختارهای مختلف تشکیل دهند. صفات وزن خشک کل، وزن خشک ساقه، وزن خشک ریشه، وزن تر کل اندام هوایی، وزن تر ساقه و وزن تر سنبله، محتوای کلروفیل برگ دوم و ارتفاع گندم تحت تاثیر مایه زنی باکتریایی قرار گرفتند. باکتری B. toyonensis 18-2و باکتری B. zhangzhouensis 23-3 توانستند در مقایسه با تیمار بدون مایه زنی باکتریایی وزن خشک کل را به ترتیب 15 و 12 درصد افزایش دهند.

  نتیجه گیری

  تشکیل بیوفیلم میکروبی توسط باکتری های محرک رشد جدا شده از گیاهان غیرزراعی در سطح ریشه گندم نشان داد که این باکتری ها توانایی بهره گیری از ترشحات ریشه گندم و استقرار در ریزوسفر این گیاه می باشند.

  کلیدواژگان: باسیلوس، مورفولوژی ریشه، میکروسکوپ کونفوکال، ریشه گندم، عملکرد بیولوژیک
 • محمدحسن علی پور*، عادل دباغ محمدی نسب، محمدرضا شکیبا، روح الله امینی، محمدرضا ساریخانی صفحات 147-161
  اهداف

  هدف ازاین تحقیق، ارزیابی کلروفیل، عملکرد واجزای عملکرد دانه لوبیا چیتی درالگوهای کشت مخلوط با روناس در طی سه سال رشدی روناس بود.

  مواد و روش ها

  پژوهش درسه سال زراعی طی سالهای 1397-1399 در مزرعه تحقیقاتی جهادکشاورزی درشهرستان ورزقان اجرا شد.آزمایش در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار وتیمارها شامل شش الگوی کشت خالص ومخلوط بصورت کشت خالص لوبیا - کشت خالص روناس - الگوی کشت مخلوط (1 روناس : 2 لوبیا) -الگوی کشت مخلوط (2 روناس : 2 لوبیا) - الگوی کشت مخلوط (2 روناس : 4 لوبیا) -الگوی کشت مخلوط (3 روناس : 4 لوبیا) بود.

  یافته ها

  نتایج تجزیه واریانس داده ها نشان داد که سال و الگوی کشت مخلوط بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه لوبیا اثر معنی داری داشتند. مقایسه میانگین داده ها نیز نشان داد که بیشترین ارتفاع بوته لوبیا(6/63 سانتی متر) وشاخص کلروفیل برگ(42) وبیشترین عملکرد دانه لوبیا (7/2806 کیلو گرم درهکتار) در سال 1397 مشاهده شد. بیشترین ارتفاع بوته لوبیا(7/63 سانتی متر) وشاخص کلروفیل برگ(7/43)) وبیشترین عملکرد دانه لوبیا (6/2918 کیلوگرم در هکتار) در الگوی کشت دو ردیف روناس با دو ردیف لوبیا حاصل شد. که اختلاف معنی داری با بقیه الگوهای کشت داشت. شاخص برداشت بین الگوهای کشت اختلاف معنی داری نداشت.

  نتیجه گیری

  کشت مخلوط 2روناس 2:لوبیا بیشترین عملکرد دانه لوبیا را در سال اول دارا بود که این الگوی کشت قابل توصیه به کشاورزان در سیستم های تولید پایدار می باشد.

  کلیدواژگان: اجزای عملکرد، چند ساله، دانه در بوته، روناس، عملکرد دانه، کشت مخلوط، لوبیا چیتی
 • سید امیررضا موسوی، کاظم قاسمی گلعذانی* صفحات 163-176
  اهداف
  با توجه به محدودیت آب در ایران و استفاده گسترده ذرت در تغذیه انسان و دام، در این پژوهش اثر سطوح سالیسیلیک اسید روی برخی صفات مورفولوژیکی و محصول دانه این گیاه زراعی تحت تنش خشکی در مراحل زایشی مورد ارزیابی قرار می گیرد.
  مواد و روش ها
  یک آزمایش مزرعه ای به صورت اسپلیت پلات بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال 1399 اجرا گردید تا اثر محلول پاشی سالیسیلیک اسید (0، 1، 2 و 3 میلی مولار) بر صفات مورفولوژیکی، اجزای محصول و محصول دانه ذرت تحت تیمارهای آبیاری معمول و قطع آبیاری در مراحل زایشی مورد بررسی قرار گیرد. سطوح آبیاری و محلول پاشی سالیسیلیک اسید به ترتیب در کرت های اصلی و فرعی قرار گرفتند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که قطع آبیاری از آغاز گلدهی تا رسیدگی سبب افت میانگین ارتفاع بوته، طول بلال، تعداد دانه در بلال و بوته، وزن هزار دانه، محصول دانه، وزن بوته و شاخص برداشت شده است. محلول پاشی سالیسیلیک اسید به-ویژه با غلظت 3 میلی مولار موجب افزایش میانگین اغلب این صفات و نیز وزن هزار دانه شد که منجر به بهبود محصول دانه در واحد سطح گردید. وزن هزار دانه، شاخص برداشت، وزن بوته، طول بلال، تعداد دانه در بوته و بلال بیشترین همبستگی مثبت را با محصول دانه ذرت داشتند.
  نتیجه گیری
  تامین آب در مرحله پر شدن دانه برای دست یابی به محصول بیشتر در ذرت ضروری است. محلول پاشی 3 میلی مولار سالیسیلیک اسید تیمار برتر برای افزایش محصول دانه ذرت در شرایط آبیاری معمول و محدود بود.
  کلیدواژگان: ارتفاع بوته، تنش خشکی، تنظیم کننده رشد، ذرت، محصول دانه
 • علیرضا خداشناس* صفحات 177-192
  اهداف

  هدف از این تحقیق بهبود تولید در مزارع دیم از طریق انتخاب رقم ها و تراکم بذر جو دیم در شرایط کشت انتظار مناطق سرد بود.

  مواد و روش ها

  آزمایش طی دو سال زراعی 1399-1397 در استان خراسان شمالی به صورت کرت های یک بار خردشده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار به اجرا درآمد. در این آزمایش رقم های جو بهاره و زمستانه به عنوان کرت اصلی و پنج تراکم 150، 200، 250، 300 و 350 بذر در مترمربع به عنوان کرت فرعی مورد ارزیابی قرار گرفتند.

  یافته ها

  رقم های بهاره همخوانی بهتری برای وقوع مرحله حساس نموی گرده افشانی با دوره مطلوب گلدهی از نظر دما نشان دادند. نتایج نشان داد که در سال اول با وجود برتری عملکرددانه رقم های بهاره این تفاوت معنی دار نبود اما در سال دوم رقم بهاره ماهور با 2393 کیلوگرم در هکتار بیشترین و جو زمستانه آرتان با 1810 کیلوگرم در هکتار کمترین عملکرددانه را نشان دادند که حاکی از برتری 2/32 درصدی عملکرددانه رقم ماهور نسبت به رقم آرتان بود. در هر دو سال اجرای آزمایش تراکم های بذر بالاتر (250، 300 و 350 بذر در مترمربع) حداکثر عملکرددانه را نشان دادند و بر تراکم های بذر کمتر (150 و 200 بذر در مترمربع) برتری عملکرد معنی داری داشتند.

  نتیجه گیری

  برای کشت انتظار در مناطق سرد، رقم های جو بهاره نظیر خرم، بهدان و ماهور مناسب هستند. تراکم بذر مطلوب برای کشت در شرایط انتظاری دیم 350-250 بذر در مترمربع خواهد بود.

  کلیدواژگان: مراحل نمو، جو، مناطق سرد، عملکرددانه، گرده افشانی
 • مرتضی مولائی* صفحات 193-205
  اهداف

  ردپای اکولوژیکی به عنوان شاخصی برای ارزیابی میزان استفاده از منابع یا سرمایه های طبیعی است؛ که هر چه مقدار آن بیشتر باشد نشان دهنده بهره برداری بیشتر از منابع برای رفع نیازهای بشر و دفع ضایعات تولید شده توسط آنهاست. هدف از این مطالعه، برآورد کارایی فنی اقتصاد ایران با استفاده از ردپای اکولوژیکی می باشد.

  مواد و روش ها

  برای این منظور، داده های مربوط به نهاده ها (ردپای اکولوژیکی و جمعیت) و ستاده (تولید ناخالص داخلی) برای دوره ی 2017-1961 جمع آوری و تحلیل آنها با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها انجام شد.

  یافته ها

  نتایج نشان می دهد که در سال های قبل از 1980 کمبود اکولوژیکی و در سال های بعد از آن مازاد اکولوژیکی وجود دارد. میانگین کارایی فنی در دوره ی کمبود و مازاد اکولوژیکی و برای کل دوره به ترتیب 97/0، 65/0 و 75/0 به دست آمد. بین کارایی فنی در دوره کمبود و مازاد اکولوژیکی نیز اختلاف معنی داری از لحاظ آماری وجود دارد. پیشنهادات: توصیه می شود سیاست های مناسبی برای کاهش ردپای اکولوژیکی و افزایش ظرفیت زیستی اتخاذ و اجرا شود تا نسبت ردپای اکولوژیکی به ظرفیت زیستی به مرور زمان کاهش یافته و پایداری در اقتصاد به وجود آید. همچنین پیشنهاد می شود یا جمعیت کاهش یابد یا اینکه دانش و آگاهی افراد در ارتباط با مصرف و استفاده از سرمایه های طبیعی بالا رود، تا میزان مصرف سرمایه های طبیعی و ردپای اکولوژیکی کاهش یابد. همچنین پیشنهاد می شود استفاده از منابع تجدیدپذیر جایگزین منابع تجدیدناپذیر شده و از منابع تجدیدپذیر به شکل بهینه استفاده شود.

  کلیدواژگان: ایران، تحلیل پوششی داده ها، ردپای اکولوژیکی، ظرفیت زیستی، اقتصاد
 • آذر شیخ زین الدین*، حامد قیاسی صفحات 207-225
  اهداف

  برنج پس از گندم مهمترین نقش را در تغذیه انسان دارد. علیرغم اهمیت حیاتی کشت آن، مصرف بالای آب و بحران کمبود آب، پایداری کشت این غله را با مشکلات زیادی روبه رو کرده است. از این رو، هدف از انجام این مطالعه بررسی ردپای آب برنج و کارایی مصرف آب در بین استان های کشور به منظور حرکت به سمت پایداری کشت می-باشد.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه، به منظور محاسبه کارایی مصرف آب در تولید برنج از شاخص ردپای آب استفاده شد. برای این منظور ابتدا اجزای ردپای آب برای استان های کشور محاسبه و سپس کارایی مصرف آب محاسبه شد.

  یافته ها

  نتایج محاسبه ردپای آب نشان داد که کمترین ردپای آب آبی مربوط به استان های مازندران و گیلان و بیشترین ردپای آب آبی مربوط به استان های خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان می باشد. همچنین بیشترین و کمترین مقدار ردپای آب سبز به ترتیب مربوط به استان گیلان و خراسان جنوبی می باشد. نتایج محاسبه کارایی مصرف آب نشان داد که استان های مازندران (511/0) و گیلان (422/0) بالاترین کارایی و استان های خراسان جنوبی (135/0) و سیستان بلوچستان (171/0) کمترین کارایی را در مصرف آب دارند.

  نتیجه گیری

  با مقایسه اجزای سازنده ردپای آب در بین استان های کشور مشاهده می شود که سهم ردپای آب آبی، خاکستری و سبز از کل ردپای آب به ترتیب بین 53-45 درصد، 25-6 درصد و 15-0 درصد است. همچنین کل ردپای آب کشور در دامنه 1958 و 2758 مترمکعب بر تن بدست آمد. بنابراین ضروری است کشت برنج در استان های با نیاز آبی بالا متوقف شود.

  کلیدواژگان: برنج، ردپای آب آبی، ردپای آب سبز، ردپای آب خاکستری، کارایی مصرف آب
 • قادر دشتی*، الهام رحمانی، باب الله حیاتی صفحات 227-238
  اهداف

  ضرورت بررسی ارتباط بهره وری و پایداری با توجه به نقش کلیدی بهبود بهره وری در فرایند توسعه بیش از پیش نمایان می شود. . بنابراین مطالعه حاضر به منظور بررسی عوامل موثر بر پایداری عملیات کشاورزی با تاکید بر بهره وری عوامل تولید مزارع گندم دیم در شهرستان سقز انجام گرفت.

  مواد و روش ها

  در راستای نیل به هدف این تحقیق، از شاخص بهره وری کندریک و رهیافت سنانایاک به ترتیب برای اندازه گیری بهره وری و ارزیابی پایداری عملیات کشت گندم بهره گرفته شد. در نهایت عوامل موثر بر پایداری کشاورزی از طریق برآورد مدل رگرسیونی شناسایی گردید. برای این منظور، داده ها و اطلاعات مورد نیاز از طریق تکمیل پرسش نامه از 271 نفر زارعین گندم کار شهرستان سقز در سال زارعی 99-1398 جمع آوری شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که میانگین بهره وری عوامل تولید گندم برای منطقه مورد مطالعه 88/14می باشد. همچنین کاربرد رهیافت سنانایاک نشان داد که 84/1 درصد کشاورزان در سطح کاملا ناپایدار، 13/15 درصد در سطح ناپایدار، 31/65 درصد در سطح متوسط، 24/16 در سطح پایدار و 48/1 درصد در سطح کاملا پایدار قرار گرفته اند. بررسی های بیشتر با استفاده از برآورد مدل رگرسیونی نیز نشان داد که متغیرهایی مانند میزان سطح تحصیلات، عضویت در تعاونی، شیوه تولید، نوع بذر مصرفی و بهره وری کل عوامل تولید بر پایداری عملیات کشاورزی تاثیر معنی داری دارند.

  نتیجه گیری

  بین بهره وری کل عوامل تولید و شاخص پایداری عملیات کشاورزی ارتباط مثبت وجود دارد. لذا مجموعه اقداماتی که منجر به افزایش بهره وری می گردد به سبب ایجاد صرفه اقتصادی، انگیزه لازم را برای رعایت اصول کشاورزی پایدار در بین گندم کاران تقویت می کند.

  کلیدواژگان: بهره وری، سقز، شاخص کندریک، رهیافت سنانایاک، کشاورزی پایدار، گندم دیم
 • رضا زاهدی پور، آیدین خدائی جوقان، احمد زارع* صفحات 239-252
  اهداف

  زمان مناسب مهار علف های هرز نقش اساسی در کاهش تداخل آنها و رشد بهینه گیاهان زراعی دارد. هدف از پژوهش حاضر تعیین دوره بحرانی کنترل علف های هرز سیر در مدیریت تغذیه شیمیایی و آلی در شهرستان رامهرمز بود.

  مواد و روش ها

  آزمایش به صورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در سال زراعی 1397-1398 در رامهرمز انجام شد. فاکتور اول شامل مدیریت تغذیه (شیمیایی و آلی) و فاکتور دوم شامل 12 تیمار دوره های تداخل و کنترل علف های هرز (0، 20، 40،60، 80، 120 و 160 روز) بود.جهت تعیین دوره بحرانی کنترل علف-های هرز از تجزیه رگرسیون (معادلات لجستیک و گامپرتز) استفاده گردید.

  یافته ها

  وزن خشک علف های هرز در شرایط تداخل، با افزایش درجه روز رشد در شرایط مدیریت تغذیه شیمیایی نسبت به مدیریت آلی بیشتر بود. همچنین وزن سوخ، عملکرد بیولوژیک و عملکرد سوخ در شرایط مدیریت تغذیه آلی نسبت به شیمیایی بیشتر بود. نتایج نشان داد که شروع دوره بحرانی در شرایط کاربرد کودهای آلی نسبت به کودهای شیمیایی دیرتر می باشد. همچنین پایان دوره بحرانی در شرایط کاربرد کود های شیمیایی نسبت به کود آلی نیز دیرتر پیش بینی گردید. با 5 درصد کاهش عملکرد شروع، پایان و طول مدت دوره بحرانی علف های هرز در مدیریت آلی به ترتیب 202، 1518 و 1316 درجه روز رشد و در شرایط مدیریت شیمیایی به ترتیب 210، 1638 و 1428 درجه روز رشد تخمین زده شد.

  نتیجه گیری

  بر اساس نتایج، دوره بحرانی کنترل علف های هرز در مدیریت تغذیه آلی (120 روز) نسبت به مدیریت شیمیایی (127 روز) کوتاه تر می باشد.

  کلیدواژگان: کاهش عملکرد، تداخل علف های هرز، درجه-روز رشد، رقابت، طول دوره بحرانی، عملکرد سوخ
 • نعمت دارابی، لاله صالحی*، علی اصغر میرک زاده صفحات 253-272
  اهداف

  شناسایی گونه های ارزشی سبزی کاران شهرستان کرمانشاه و تبیین نقش آنها در هدایت رفتارتولید سبزی سالم، هدف اصلی این پژوهش بود.

  مواد و روش ها

  ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ای محقق ساخت در سه بخش بود که پایایی و روایی آن با استفاده از محاسبه ی آلفای کرونباخ، نظرسنجی از متخصصان موضوعی و نسبت روایی محتوایی (CVR) تایید شد. برای دستیابی به اهداف پژوهش از تحلیل واریانس یک طرفه، تحلیل همبستگی و تحلیل رگرسیون استفاده شد. داده ها در محیط نرم افزار PSSVer20 و Excel 2013 تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد که سبزی کاران از نظر رفتار تولید سبزی سالم در سه گروه اکولوژیک، میانه گرا و متعارف قابل طبقه بندی هستند که بین گونه های ارزشی آنها از نظر آماری تفاوت معنی داری در سطح 01/0 درصد خطا وجود دارد. همچنین، رابطه ی مثبت و معنی داری بین ارزش های سبزی کاران و رفتار تولید سبزی سالم توسط آنها وجود دارد. با این وجود، بین ارزش های اقتصادی سبزی کاران و رفتار تولید سبزی سالم رابطه ی معنی داری از نظر آماری وجود نداشت ولی جهت این رابطه منفی بود. نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام حاکی از آن بود که سه گونه ی ارزشی نظری، اجتماعی و دینی در مجموع 1/26 درصد از واریانس رفتار تولید سبزی سالم را تبیین می کنند.

  نتیجه گیری

  جدا از پاسخ های واکنشی از سوی سازمان های اجرایی برای مقابله با تولید سبزی ناسالم، ارزش ها از جایگاه ویژه ای در هدایت رفتارهای سبزی کاران برای تولید سبزی سالم برخوردارند. در بین گونه های ششگانه ارزشی سبزیکاران، توجه به ارزش های نظری، اجتماعی و دینی سبزی کاران نتایج بهتری به همراه خواهد داشت.

  کلیدواژگان: گونه های ارزشی، سبزی سالم، کشاورزی پایدار، ارزش های دینی، تحلیل واریانس
 • علی صالحی، نسیم منجزی* صفحات 273-296
  هدف از این تحقیق، مقایسه ی سه نوع کارنده گندم در تولید گندم در اراضی شور منطقه مورد مطالعه بود. پژوهش حاضر به صورت طرح آزمایشی بلوک کامل تصادفی در سه تکرار در سال زراعی 1400-1399 در اراضی کشاورزی کشت گندم در منطقه شادگان استان خوزستان اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل سه نوع کارنده ی گندم (1- کارنده ی کشت مسطح با دستگاه کارنده خطی کار 2- کارنده ی کشت روی پشته 3- کارنده ی کشت کف جوی با دستگاه کارنده کف کار) بود که بر روی گندم نان رقم چمران 2 اعمال شد.نتایج به دست آمده حاکی از تاثیرپذیری صفات مورد بررسی از روش های مختلف کاشت بود. بر اساس نتایج مقایسه میانگین مشاهده شد که بیشترین تعداد بذور سبز شده با میانگین 400 بذر در واحد سطح مربوط به روش کاشت مسطح با خطی کار بود که از این نظر برتری معنی داری نسبت به سایر روش های کاشت داشت. در بین اجزای عملکرد دانه مشاهده شد که بیشترین وزن هزار دانه مربوط به روش کاشت کف جوی با میانگین 34 گرم و کمترین وزن هزار دانه با میانگین 28 گرم مربوط به روش کاشت روی پشته بود. از نظر عملکرد دانه نیز مشاهده شد که بیشترین عملکرد دانه با میانگین 2273 کیلوگرم در هکتار مربوط به روش کاشت کف جوی بود. مقایسه میانگین صفات نشان داد که بیشترین میزان عمق کاشت مربوط به کاشت روی پشته با میانگین 7/42 میلی متر بود که از این نظر برتری آماری معنی داری نسبت به دو تیمار دیگر داشت. ب
  کلیدواژگان: تنش، شوری، گندم، الگوی کاشت، خطی کار
 • سیده سودابه شبیری*، داود صادق زاده اهری، پیام پزشکپور، محمود عظیمی صفحات 297-310

  هدف از این تحقیق بررسی اثر متقابل ژنوتیپ × محیط و مطالعه سازگاری و پایداری عملکرد 20 ژنوتیپ عدس با استفاده از تجزیه مدل اثرات اصلی افزایشی و ضرب پذیر (AMMI) است. آزمایش حاضر در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار و در دو ایستگاه از مناطق سردسیر دیم کشور(قیدار زنجان، مراغه) در طی سالهای زراعی 99-1398 ،98-1397 ،در شرایط دیم (درمجموع چهار محیط) اجرا شد. نتایج حاصل از تجزیه واریانس مرکب برای عملکرد دانه اختلاف معنی داری را در سطح احتمال یک درصد برای اثرات سال، ژنوتیپ، ژنوتیپ × سال، سال × مکان نشان داد. مولفه اول و دوم در تجزیه امی به ترتیب 3/83 و 92/10 درصد از مجموع مربعات اثر متقابل را به خود اختصاص دادند. با توجه به مقادیر عددی مولفه های اثر متقابل ژنوتیپی و رتبه ژنوتیپها، مشخص شد که ژنوتیپهای G3 ،G17 ،G1 ،G7 ،G14 و G18 نسبت به سایر ژنوتیپها از پایداری عملکرد بیشتری برخوردار بودهاند. همچنین طبق شاخص ارزش پایداری امی (ASV)، به ترتیب ژنوتیپهای G11 ،G8 ،G14 ،G10 ،G20و G3 به عنوان ژنوتیپهای پایدار تعیین شدند. از میان ژنوتیپهای پایدار G18 ،G1 ،G20 ،G17 ،G14 ،G4 ،G7 ،G2 و G3 دارای عملکرد دانه بالاتراز میانگین کل بودند. بنابراین میتوان این ژنوتیپهارا برای استفاده در برنامه های اصلاحی آتی جهت معرفی ارقام جدید پیشنهاد نمود

  کلیدواژگان: عدس، اثر متقابل ژنوتیپ، محیط، ارزش پایداری، امی
|
 • Ali Aminbaigi, Jalal Jalilian *, Hamidreaz Chaghazardi, Danial Kahrizi, Razieh Khalilzadeh Pages 1-14
  Background & Objective

  Fertilizer management and irrigation are important factors in camellia cultivation at water deficit stress condition. The purpose of this experiment is to obtain the best fertilizer composition for increase yield, forage quality, and fatty acid of camellia seed at different irrigation levels for sustainable agriculture.

  Materials & Methods

  This 2-years experiment were performed in 2017-2018 and 2018-2019 as a split-plot based on RCBD with four replications. The main plots included: rainfed, once irrigation, and twice irrigation. The sub-plots included: chemical fertilizers, bio-organic and control (without fertilizer). In this experiment, quantitative and qualitative characteristics of forage and camellia seeds and the amount of fatty acids of camellina seed were determined.

  Results

  The application of bio-organic and chemical fertilizers significantly increased dry matter digestibility, crude fat, and forage ash. The highest yield of dry forage (2122.4 and 2018.5 kg ha-1) was obtained from chemical fertilizer and bio-organic treatments respectively, and the highest grain yield (2018.9 kg ha-1) was obtained from twice irrigation treatments and the use of chemical fertilizer. The use of bio-organic fertilizers increased camelina yield by 25.49% in rainfed conditions. Bio-organic fertilizers at all levels of irrigation had the greatest effect on palmitic acid, stearic acid, eicosadienoic acid compared to the chemical fertilizers.

  Conclusion

  Although use of chemical fertilizers under twice irrigation showed the highest effect on camellina traits, but use of bio-organic fertilizers under rainfed or low irrigation conditions can be recommended due to a significant increase in grain yield, forage quality and fatty acid composition.

  Keywords: Fatty acids, Proteins, irrigation levels, Yield, Fertilizer
 • Yousef Nasiri *, Taher Ghaderi Pages 15-33

  This experiment was performed as factorial based on a randomized complete blocks design (RCBD) with three replications. The first factor included of the application of chemical and farmyard fertilizers in four levels of control, 100 % chemical fertilizer, 50% chemical fertilizer + 50% of farmyard manure and 100% farmyard manure (30 tons per hectare). The highest plant height, inflorescence length and dry matter yield were obtained with application of 50% chemical fertilizer + 50% farmyard manure, the highest number and weight of flowering lateral stems with 100% application of farmyard manure and the highest number of lateral stems, main stem diameter and plant dry weight by applying 100% chemical fertilizer. The number of lateral and flowering stems per plant, 1000-grain weight and dry matter yield were significantly increased under Super nitro plus or Humica application compared to the control. The highest percentage of essential oil was obtained in the treatments of 50% chemical fertilizer + 50% manure without Humica and Super nitro plus (0.77%), 100% farmyard manure + Humica (0.72%) and 50% chemical fertilizer + 50% farmyard manure with the application of Humica (0.69%), with no significant difference each other, respectively. The highest essential oil yield was obtained in 50% chemical fertilizer + 50% animal manure with application of Humica (1.83 g.m-2), application of 100% farmyard manure with application of Humica (1.79 g.m-2) and 50% chemical fertilizer + 50 % of farmyard manure without Humica and Super nitro plus (1.74 g.m-2).

  Keywords: Dracocephalum moldavica L, Dray matter, Essential Oil, Farmyard Manure, Humic acid, Super Nitroplus
 • Mohammad Taghi Darzi *, Hamed Ghasemi Tabasi, Mohammadreza Haj Seyed Hadi Pages 35-48
  Objectives

  This study was performed to evaluate the effects of organic and bio-fertilizers application on quantity and quality essential oil of coriander.

  Materials and Methods

  The experiment was conducted as randomized complete blocks design with twelve treatments and three replications in Tehran of Iran in 2019. The treatments were 1- vermicompost (10 t/ha), 2- nitroxin, 3- bio-superphosphate, 4- biosulfur, 5- vermicompost + nitroxin, 6- vermicompost + bio-superphosphate, 7- vermicompost + biosulfur, 8- nitroxin + bio-superphosphate, 9- nitroxin + biosulfur, 10- bio-superphosphate + biosulfur, 11- chemical fertilizer and 12- control (without fertilizer).

  Results

  The results showed that treatments had significant effects on studied traits, as the highest herb dry yield (3833.3 kg.ha-1) in integrated treatment of 10 t/ha vermicompost and nitroxin, the highest seed yield (1297.5 kg.ha-1) and linalool content in essential oil (89.53%) in integrated treatment of nitroxin and bio-superphosphate and the highest essential oil content (0.32%) and essential oil yield (2.89 kg.ha-1) in treatment of nitroxin were obtained. Also, the highest gamma terpinene content in essential oil (5.29%) in treatment of bio-superphosphate and the highest geranyl acetate content (8.69%) and dodecenal content (4.94%) in essential oil in treatment of chemical fertilizer were obtained.

  Conclusion

  In general, results of this study showed, bio and organic fertilizers application had a considerable role in increasing of yield and quantity and quality essential oil of coriander.

  Keywords: Bio-superphosphate, Biosulfur, Linalool, Nitroxin, Vermicompost
 • Mehrdad Mahlooji *, Siavash Bardehji, Saeid Omrani Pages 49-60
  Background and Objective

  This experiment was performed to investigate the effects of drought stress and nitrogen fertilizer on yield, yield components and some physiological characteristics of four wheat cultivars.

  Materials and Methods

  The experiment was carried out in double split plots in a randomized complete block design with three replications in the research farm of Isfahan University of Technology. Experimental factors include two irrigation regimes (irrigation 100 and 50% of plant water requirement for normal and drought stress, respectively), two levels of nitrogen fertilizer (soil content and use of 150 kg urea per hectare) and wheat cultivars (Pishtaz, Bahar, Sepahan and Star).

  Results

  Drought stress decreased grain and biomass yield by decreasing the content of chlorophyll a, b, carotenoids and leaf relative water content as well as increasing the amount of ion leakage. The use of nitrogen under normal irrigation conditions increased grain and biomass yield, but under drought stress conditions increased biomass and decreased grain yield. Pishtaz cultivar had the highest grain yield (4710 kg / ha), and Star cultivar had the highest amount of biomass (11639 kg / ha). Also, the highest grain and biomass yield were observed in normal irrigation and nitrogen treatment.

  Conclusion

  The use of nitrogen to increase yield depends on the amount of water available to the plant, and under drought stress conditions, the use of nitrogen is not only a good way to reduce the impact of water stress and yield, but also intensify stress and reduce grain yield of studied wheat cultivars.

  Keywords: Biomass, Chlorophyll, Harvest Index, Grain Yield, Ion Leakage
 • Saeed Bazgeer *, Ayob Jafari, Masoumeh Moghbel, Mostafa Karimi, Mohammadreza Bi Hamta, Saeid Soufizadeh Pages 61-76

  The aim of this study was to investigate the effects of planting date(13 May,10 June And 8 July) and corn cultivars(KSC400,KSC647 And KSC 704) on the yield and yield components in Karaj. An experiment was conducted as a split-plot design based on randomized complete blocks with four replications in the research farm of the University of Tehran. The results showed that the highest yield belonged to the second planting date (11.98 t.ha-1), the third planting date (11.56 t.ha-1), the first planting date (11.18 t.ha-1), respectively. The results revealed that in the first and third planting dates, corn grain yield was decreased due to the occurrence of the high daily temperatures in the reproductive stage. Furthermore, a coincidence of the decreasing temperatures with the grain filling period in autumn led to corn grain yield reduction. Due to the appropriateness of the reproductive stages in the second planting date, the length of seed abortion was decreased and the length and size of the ear, the weight of the ear, the number of seeds per ear, and grain yield were increased. The results revealed that the 400 cultivar (10.25 t.ha-1) in July, 647 (12.35 t.ha-1) in May and 704 (13.77 t.ha-1) in June had the highest yields in the study area. In addition, to reduce the frequency of irrigation and save water, it is recommended to cultivate medium and early maturing varieties of corn on 13 May and 8 July sowing dates, respectively.

  Keywords: Corn, Yield, Planting Date, Physiological maturity, Karaj
 • Kiomars Fakhri, Saeed Sayfzadeh *, Mansour Sarajooghi, Seyed Alireza Valadabadi, Ismail Hadidi Masouleh Pages 73-84
  Background and objective

  The effect of biochar and cultivation pattern on essential oil yield and nutrient content of thyme under different local irrigation methods were the most important objectives of this study.

  Materials and methods

  This experiment was performed as a factorial split based on a randomized complete block design with three replications during the two crop years of 1397-1396 and 1398-1397 in the farm of Karaj Branch of Azad University. Irrigation at three levels (irrigation of all furrows, irrigation of furrows as one-intermediate and one intermittent variable), as the main factor and biochar at two levels (no use and application of biochar), and planting pattern (one-row and two-row cultivation on the ridge) as Sub-factors were considered.

  Results

  The percentage of essential oil and its yield increased significantly under water stress conditions. The highest essential oil yield with 22.14 kg.ha-1 was obtained in the treatment of furrow irrigation as a constant intermediate + application of biochar + cultivation of two rows of thyme. Furrow irrigation treatments, both fixed and variable, increased the yield of essential oil by significantly increasing the percentage of essential oil. Biochar also had a significant effect on all studied traits. Water stress reduced the levels of calcium, magnesium, and iron,

  Conclusion

  Due to the positive effects of biochar in improving organic matter, physical and chemical properties as well as the availability of soil nutrients, less irrigation through constant one-intermediate furrows irrigation and application of 8 tons per hectare of biochar.

  Keywords: Biochar, Essential Oil Yield, Planting Pattern, Sodium content, thyme
 • Nasrin Heidari, Yaser Alizadeh *, Hamze Ali Alizadeh Pages 85-103
  Background & objective

  The aims of this study was to investigate the radiation and nitrogen use efficiency at different irrigation regime and nitrogen rate in Ilam climatic condition.

  Material & methods

  The experiment was conducted as a split-plot based on randomized complete block design with three replications in Agronomy Research Farm of Ilam University. The experimental factors included 3 irrigation regime (100, 80, and 60 percent of field capacity) and nitrogen rate at three levels (0, 100 and 150 kg.ha-1).

  Results

  The highest grain and biological yield were obtained with 5275 and 17209 kg/ha in I100 N150 treatment, respectively. Radiation use efficiency of Maize was affected by irrigation regime and nitrogen rate. Radiation use efficiency was in the range of 1.97 (I60N0 treatment) to 2.66 g/MJ (I100 N150 treatment). The highest and lowest of radiation absorbed were obtained in I100 N150 and I60N0 respectively. The highest of nitrogen use efficiency of agronomic (47.5 kg/kg) and uptake (1.6 kg/kg) were observed in I100N0 treatment and the highest of nitrogen use efficiency of physiologic was obtained I80N0. Nitrogen uptake in harvested biomass increased with additional N fertilizer application. The nitrogen uptake increased from ∼65 kg/ha at I60N0 treatment to ∼280 kg/ha for I100N150 treatments.

  Conclusion

  In this study, an inverse relationship was observed between radiation use efficiency and agronomic nitrogen use efficiency. The results of the experiment showed that the application of higher nitrogen rate was not the appropriate strategy for compensating for the reduced grain yield under low irrigation.

  Keywords: Drought Stress, LAI, Nitrogen Efficiency, Radiation absorbed, Sustainable resource management
 • Houra Sadat Shahidi, Nour Ali Sajedi, Hamid Dehghanzadeh * Pages 105-116

  The present study was performed to evaluate the effect of selenium application on yield, yield components and oil yield of safflower (Carthamus tinctorius L.) cultivars under water deficit irrigation conditions as factorial split plot based on randomized complete block design with three replications in Mahalat province, Arak, Iran during 2013-2014 crop season. The main factor included complete irrigation during growing season, cutting irrigation at flowering stage and cutting irrigation at head forming stage. Sub factor was considered application of selenium (including 0, 20 and 40 k/ha) and safflower cultivars (Sina and Mahaly Esfahan). The results showed that the plant height, leaf area, yield and yield components and oil yield of safflower cultivars decreased under water stress treatments. Discontinuation of irrigation in the pollination stage led to the greatest reduction in grain yield and oil yield by 31.6% and 39.7% compared to full irrigation, respectively. The highest grain yield, biological yield and oil yield with average of 3987, 9514 and 609 k/ha by application of 40 g/ha selenium and complete irrigation obtain, respectively. Application of selenium in discontinuation of irrigation regimes due to decrease negative effect of water stress on yield components, grain yield, biological yield and oil yield. The Mahaly Esfahan cultivar had the highest number capitulum per plant, number grain per capitulum, grain yield, biological yield and oil yield. In general, 40 g/ha application of Mahaly Esfahan safflower cultivar with selenium not only can decrease water stress effect but also increase grain yield and oil yield under optimum conditions.

  Keywords: Number grain per capitulum, Number capitulum per plant, Oil Seeds, Safflower, Water Stress
 • Morteza Barmaki *, Shahram Hashemi Esmalikandi, Khadijeh Aghaeifard, Soodabeh Jahanbakhsh Odekahriz Pages 117-131
  The present study was conducted to investigate the effect of nitrogen, phosphorus and potassium nanofertilizers on some morphological, yield and harvest characteristics of chickpea and also to introduce the best fertilizer treatment. The experiment in the form of a randomized complete block design with three replications in the crop year 2019-2020 in farm conditions was conducted at the Jihad Agricultural Service Center in Barzand, Germi city, Ardabil province. Experimental treatments included T1: foliar application with 17% nitrogen nanofertilizer, T2: foliar application with 17% phosphorus nanofertilizer, T3: foliar application with 27% potassium chelate nanofertilizer and T4: control treatments. Analysis of variance showed that the effect of experimental treatments on plant height, number of sub-branches, fresh and dry weight of plant, number of nodes per root, dry weight of root node, number of pods, number of seeds, Seed weight, 100-seed weight, grain yield and harvest index were significant. In most of the studied traits, the highest amount of studied traits was obtained under foliar application of nitrogen and phosphorus nanofertilizers, which increased grain yield by 47.81% and 53.29%, respectively, compared to the control treatment. The highest harvest index was obtained by foliar application of phosphorus nanofertilizer, which increased this trait by 22.93% compared to the control treatment, which were common in a group with nitrogen fertilizer treatment. Application of nitrogen and phosphorus nanofertilizers increased the studied traits compared to the control treatment, so it is recommended to use these nanofertilizers in these areas and areas with similar climates.
  Keywords: Harvest Index, Legumes, Nutrients, Plant Dry Weight, Plant Height, Yield
 • Esmaeil Karimi *, Nasser Aliasgharzad, Ezzatallah Esfandyari Pages 133-146
  Background & Objective

  Rhizospheric growth-promoting-bacteria isolated from wild plants are introduced as biofilm forming PGPR. Due to their mode of action they behave as winner in plant root colonization process in the soil. Because of such advantage they are good candidates for the efficient inoculum production industries.

  Materials and Methods

  This experiment was performed under controlled conditions by inoculation of wheat seeds with nine biofilm forming growth promoting bacteria in a completely randomized design with three replications, and the growth characteristics of wheat were investigated under non-stress conditions.

  Results

  The bacterial biofilm forming on wheat root was verified under confocal microscopic imaging. From the structural point of view, the diverse biofilms were detected among the bacteria. Total dry weight, stem dry weight, root dry weight, total shoot fresh weight, stem fresh weight and spike fresh weight, second leaf chlorophyll content, and wheat height were affected by the bacterial inoculation. Bacillus toyonensis 18-2 and Bacillus zhangzhouensis 23-3 were able to increase the total dry weight by 15% and 12%, respectively; compared to control treatment.

  Conclusion

  The biofilm formation by PGPR isolated from non-crops on the surface of wheat root showed that these bacteria have the ability to utilize wheat root secretions and settle in its rhizosphere. Due to the positive effect of the bacteria on wheat growth, the rhizosphere of non-crop plants can be considered as a suitable source for the isolation of new PGPR. The above mentioned two bacteria can be used as a potential candidate for the future experiments.

  Keywords: Bacillus, Root morphology, Confocal microscope, Wheat root, Biological Yield
 • Mohammadhasan Alipour *, Adel Dabbagh Mohammadi Nassab, Mohammad Reza Shakiba, Rouhollah Amini, Mohammad Reza Sarikhani Pages 147-161
  Background and objectives

  The aim of this research was to evaluate the chlorophyll, grain yield and yield components of pinto beans in different intercropping pattern with madder during three years of growth of madder.

  Materials and methods

  The research was carried out during 2018-2020 in the research farm of Jihad Keshavarzi in Varzeghan city. The experimental design was randomized complete block in three replications. Treatments were six cropping patterns included bean and madder pure cropping,4 intercropping pattern of madder and bean as 1:2,2:2,2:4 and3:4, respectively.

  Results

  Analysis of variance showed that the year and pattern of intercropping had a significant effect on the grain yield and yield components of bean. The results of comparing the means showed that the highest height of the bean plant (63.6 cm) leaf chlorophyll index (42) and grain yield (2806.7 kg/ha) were observed in first growing season. The highest height of bean plant (63.7 cm) , leaf chlorophyll index (43.7) and grain yield (2918.6 kg/ha) were obtained in the two row cultivation pattern of maddder with two rows of beans, which had significant difference with other patterns. The harvest index was not significantly different between the cropping patterns.

  Conclusion

  The mixed cropping of 2:2 had the highest grain yield in the first growing year,of madder which can be recommended to farmers in sustainable production systems.

  Keywords: Grain per plant, Grain Yield, Intercropping, madder, pinto bean, Yield Components, Prennial
 • Seyyed Amirreza Mousavi, Kazem Ghassemi-Golezani * Pages 163-176
  Background and objectives
  Due to the water limitation in Iran and the widespread use of maize in human and animal feeding, this research was carried out to evaluate the effects of different salicylic acid levels on some morphological traits and grain yield of this crop under drought stress during reproductive stages.
  Materials and Methods
  A field experiment was conducted as a split-plot based on a randomized complete block design with three replications in 2020 to investigate the effect of salicylic acid (SA) levels (0, 1, 2 and 3 mM) on morphological traits, grain yield and yield components of maize under normal irrigation and irrigation disruptions at reproductive stages. Irrigation and SA levels were assigned to the main and sub plots, respectively.
  Results
  The results revealed that irrigation disruptions from initial flowering up to maturity caused a significant decrease in the mean plant height, ear length, grains per ear and plant, 1000-grain weight, grain yield, plant biomass and harvest index. Foliar spray of salicylic acid, especially with 3 mM concentration increased most of these traits as well as 1000-grain weight, leading to an improvement in grain yield per unit area. The 1000-grain weight, harvest index, plant biomass, ear length, grains per plant and ear had the highest positive correlation with grain yield of maize.
  Conclusion
  Water supply during grain filling stage is necessary to obtain a higher yield in maize. Foliar application of 3 mM salicylic acid was the superior treatment for increasing maize yield under normal and limited irrigation conditions.
  Keywords: Plant Height, Drought Stress, growth regulator, Maize, Grain Yield
 • Alireza Khodashenas * Pages 177-192
  Background & Objective

  The aim of this research was improvement of dryland farms production by selecting of cultivars and suitable seed density of dryland barley cultivars under entezar conditions of cold regions.

  Material & Methods

  An experiment was carried out during 2019-2020 in North Khorasan province in the form of split plots in a completely randomized block design with three replications. Dryland spring and winter barley cultivars were evaluated as main plot and five densities of 150, 200, 250, 300 and 350 seeds per square meter were evaluated as sub-plots.

  Results

  Spring cultivars showed better matching for entezar conditions. The results showed that in the first year, despite the superiority of grain yield of spring cultivars, this difference was not significant, but in the second year, spring Mahoor cultivar with 2393 kg / ha showed the highest and Artan winter barley with 1810 kg / ha showed the lowest grain yield, which indicated superiority of 32.2% in grain yield of Mahoor compared to Artan. Higher seed densities (250, 300 and 350 seeds/m2) showed maximum grain yield and were significantly superior to lower seed densities (150 and 200 seeds/m2).

  Conclusion

  According to the results, for entezar cultivation in cold area, spring barley cultivars such as Khorram, Behdan and Mahoor are suitable however, facultative Nader cultivar also had acceptable grain yield in these conditions and can replace spring cultivars if necessary to escape severe cold damage. Desirable seed density of barley cultivars for sowing in dryland entezar conditions will be 250-350 seeds/m2.

  Keywords: Barley, Developmental stages, cold regions, Grain Yield, pollination
 • Morteza Molaei * Pages 193-205
  Objectives

  Ecological footprint is used as an indicator to assess the use of natural resources or natural capital; The higher the amount, the greater the utilization of resources to meet human needs and the disposal of waste produced by them. The purpose of this study is to estimate the technical efficiency of Iran economy using ecological footprint.

  Material and Methods

  For this purpose, data related to inputs (ecological footprint and population) and output (GDP) for the period 1961-2017 were collected and analyzed using data envelopment analysis.

  Results

  The results show that there is an ecological deficit in the years before 1980 and an ecological surplus in the years after 1980. The average technical efficiency in the period of ecological deficit and surplus and for the whole period were 0.97, 0.65 and 0.75, respectively. There is also a statistically significant difference between technical efficiency in the period of ecological deficit and surplus. Suggestions: It is recommended that appropriate policies be adopted and implemented to reduce the ecological footprint and increase the biological capacity so that the ratio of the ecological footprint to the biocapacity decreases over time and the economy becomes sustainable. It is also suggested that either the population be reduced or that the knowledge and awareness of population about the consumption and use of natural capital be increased, in order to reduce the consumption of natural capital. Also,, it is suggested that the use of renewable sources replace non-renewable sources and that renewable sources be used efficiently.

  Keywords: Biocapacity, Data Envelopment Analysis, Ecological Footprint, Iran, economy
 • Azar Sheikhzeinoddin *, Hamed Ghiyasi Pages 207-225
  Objectives

  After wheat, rice has the most important role in human nutrition. Despite the vital importance of its cultivation, high water consumption and water shortage crisis, the sustainability of the cultivation of this grain has faced many problems. Therefore, the purpose of this study is to investigate the water footprint and water use efficiency of rice among the provinces in order to move towards crop sustainability.

  Methods & Materials: 

  In this study, water footprint index was used to calculate water use efficiency in rice production. For this purpose, first the water footprint components for the provinces of the country were calculated and then the water use efficiency was calculated.

  Results

  The results of calculating water footprint showed that the lowest water footprint is related to Mazandaran and Gilan provinces and the highest water footprint is related to South Khorasan and Sistan & Baluchestan provinces. Also, the highest and lowest amount of green water footprint is related to Gilan and South Khorasan province, respectively. The results of water use efficiency calculation showed that Mazandaran (0.511) and Gilan (0.422) had the highest efficiency and South Khorasan (0.135) and Sistan & Baluchestan (0.171) had the lowest efficiency.

  Conclusion

  By comparing the water footprint components among the provinces of the country, it is cleared that the ratio of blue, green and grey water footprint in total water footprint is 45-53%, 6-25% and 0-15%, respectively. Also, the total water footprint of the country was obtained in the range of 1958 and 2758 m3 per ton.

  Keywords: Rice, Blue Water Footprint, Green water footprint, Grey Water Footprint, Water Use Efficiency
 • Ghader Dashti *, Elham Rahmani, Babollah Hayati Pages 227-238
  Objectives

  The need for assessing the relationship between productivity and sustainability is being become more and more visible due to the key role of productivity improvement in development process. Conservation of production resources and paying attention to sustainable agriculture operations are the next important issues.

  Materials and Methods

  To achieve the objective of this research, Kendrick Productivity Index and Senanayake approach were used for measuring the productivity and evaluating the sustainability of wheat cultivation operations, respectively. Finally, factors affecting on the agricultural sustainability were identified using a regression model. Furthermore, the required data and information were collected with filling the 271 questionnaire forms farmers Saqqez County during 2020-2021. .

  Results

  The results revealed that the mean productivity of wheat production factors for the study area is 14.88. Also, application of Senanayake approach showed that the farmers were classified as: I) very unstable (1.84%); ii) unstable (15.13%), iii) moderately stable (65.31), iv) stable (16.24%), and v) very stable (1.48%). Further assessments using estimation by a regression model demonstrated that some variables e.g., level of education, cooperative memberships, the method of production, type of supplied seeds and total productivity have significant effect on sustainability of agricultural operations.

  Conclusion

  There is a positive relationship between total productivity factors and the index of agricultural operations sustainability. Thus, a set of action plans which will increase the productivity (including efficiency improvement and changes in scale as well as technology) due to economic efficiency, amplifies the motivation of wheat farmers to follow the principles of sustainable agriculture.

  Keywords: Productivity, Kendrick Index, Senanayake Approach, Saqqez, Sustainable Agriculture, Rainfed wheat
 • Reza Zahadipour, Aydin Khodaei Joghan, Ahmad Zare * Pages 239-252
  Background & Objective

  Weeds control is very important to achieve optimal yield in agricultural products. The purpose of this study was to determine the critical period for weed control (CPWC).of garlic in chemical and organic nutrition management in Ramhormoz.

  Materials & Methods

  A factorial experiment based on randomized complete block design (RCBD) was carried out in 2019—2020 with three replications in Khuzestan-Ramhormoz province. The first factor included nutritional management (chemical and organic) and the second factor included 12 treatments of interference and control period of weeds (0, 20, 40, 60, 80, 120 and 160 days).

  Results

  Determining the critical period of garlic weed control in two chemical and organic nutrition management revealed that the beginning of the critical period in organic application will be happen later than chemical fertilizers. Also, the end of the critical period in chemical application of was predicted later than fertilizers. Also, the end of the critical period in application chemical was predicted later than organic fertilizers. The length of the critical period for weed control was higher than in chemical than chemical application compared to organic fertilizers. With 5% loss yield, the beginning, end and length duration of the critical period for weeds control in organic management were 202, 1518 and 1316 GDD and in application chemical fertilizers were estimated 210, 1638 and 1428 GDD respectively.

  Conclusion

  The results indicated that length duration critical period for weed control in organic nutrition management (120 days) will be shorter than chemical management (127 days).

  Keywords: Bulb yield, Competition, Growing degree days, Length of the critical period, Weeds interference, Yield Loss
 • Nemat Darabi, Laleh Salehi *, Ali Asghar Mirakzadeh Pages 253-272
  Background & Objective

  The purpose of this study was to identifying the different types of vegetable growers' values in Kermanshah and determining those effect on the behavior of safety vegetable production.

  Materials & Methods

  A researcher-made questionnaire in three sections was the main tool of this study which its reliability and validity were confirmed using Cronbach’s alpha coefficient and Content Validity Ratio (CVR), respectively. The One-Way Anova analysis, Correlation statistic, and regression analysis were used to achieve to the research's aims. Data were analyzed using Statistical Program for Social Sciences (SPSS) and Excel 2013 software.

  Results

  The results showed that vegetable growers can be classified into three groups in terms of safety vegetable production behavior: ecological, moderate and conventional. There was a statistically significant difference between their values types at the level of 0.01% error. There was a significant relationship between their different types of values and their safety vegetable production behavior, expected of economic values. Regression output identified that tree types of values including of theoretical, social, and religious in total predicted 26.1% of variances of vegetable growers’ behavior to product safety vegetable.

  Conclusion

  Apart from the governmental organization reflections to deal with unsafety vegetable production in agricultural sector, vegetable growers’ values play a fundamental role in safety vegetables production. Therefore, considering them in planning processes in relation to agriculture sector can significantly contribute to the safety products and consequently the community health.

  Keywords: values types, safety vegetables, Sustainable Agriculture, religious values, One-Way Anova analysis
 • Ali Salehi, Nasim Monjezi * Pages 273-296
  The aim of this study was to compare three types of wheat planters in wheat production in saline lands of the study area.This study was conducted as a randomized complete block design with three replications in the crop year 2020-20211400 in agricultural lands of wheat cultivation in Shadegan region of Khuzestan province. Experimental treatments included three types of wheat cultivators (1- flat planter with grain drill 2- planter on beds3- grain drill-furrower) which were applied on bread wheat of Chamran 2 cultivar.The obtained results showed that the studied traits were affected by different planting methods. Based on the average comparison results, it was observed that the highest number of sprouted seeds with an average of 400 seeds per unit area was related to the flat sowing method with linear work, which had a significant advantage over other sowing methods. Among the grain yield components, it was observed that the highest 1000-seed weight was related to atmospheric floor planting method with an average of 34 grams and the lowest 1000-seed weight with an average of 28 grams was related to ridge planting method. In terms of grain yield, it was observed that the highest grain yield with an average of 2273 kg / ha was related to atmospheric floor planting method. Comparison of mean traits showed that the highest planting depth was related to planting on the ridge with an average of 42.7 mm, which in this regard had a statistically significant advantage over the other two treatments.
  Keywords: salinity, stress, Wheat, Planting Pattern, grain drill
 • Seyedeh Soudabeh Shobeiri *, Davoud Sadeghzadeh Ahari, Payam Pezeshkpour, Mahmood Azimi Pages 297-310
  Background and Objectives

  This study was conducted to investigate the interaction of genotype × environment and to study the compatibility and yield stability of 20 lentil genotypes using incremental and multiplicative principal effects model (AMMI).

  Materials and Methods

  The present experiment was carried out in randomized complete block designs with 3 replications during 2018-2019, 2019-2020 under rain-fed conditions (in two regions of cold dryland areas including Zanjan, Maragheh (total of 4 environments). Each experimental plot consisted of 4 rows of planting 4 meters long with a density of 200 plants per square meter with a distance of 25 cm between lines. Planting was done manually. Combined analysis of variance was performed using SAS.V.9.1 statistical software assuming the effect of genotype and location were constant and the effect of year was random. AMMI analysis and calculation of main components of interaction for all genotypes and drawing of biplots and calculation of ASV stability index were done using CROPSTAT software.

  Results

  The combined analysis of variance for grain yield showed significant differences for year, genotype, genotype × year, year × location effects. The first and second components in AMMI model accounted for 83.3% and 10.92% of the interaction sum of squares, respectively. Considering the numerical values of interaction for each genotypes and genotypes rank, genotypes G3، G17، G1، G7، G13، G14 and G18 were found to be more stable genotypes. Also, based on AMMI stability value (ASV), genotypes G11 ،G8 ،G14، G10، G20 ، G3 and G13 were determined as stable genotypes.

  Conclusion

  Among stable genotypes, genotypes G5, G8, G11, G13 and had higher mean grain yield. Therefore, these genotypes can be proposed for using in future breeding programs to introduce new cultivars.

  Keywords: AMMI, Stability value, Genotype, environment, interaction