فهرست مطالب

مطالعات هنر اسلامی - پیاپی 49 (بهار 1402)

نشریه مطالعات هنر اسلامی
پیاپی 49 (بهار 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/03/01
 • تعداد عناوین: 40
|
 • مریم اشکانی، پروین گلی زاده*، مختار ابراهیمی صفحات 7-35

  نقد روانکاوانه، نقدی مبتنی بر روانشناسی جدید از فروید به بعد است. این نقد گرایش های گوناگونی را دربرمی گیرد. از مطالعه آفریننده اثر ادبی و مطالعه اثر ادبی گرفته تا مطالعه تاثیرات آثار ادبی بر خواننده و نیز چگونگی خلق یک اثر. ژاک لاکان (1981-1901م)، پزشک، روانکاو و فیلسوف فرانسوی با طرح رویکرد «بازگشت به فروید»، زمینه منتقدان ادبی به شیوه نوین به کارگیری روانکاوی در بازخوانی متون ادبی گردید. در پژوهش حاضر، اشعار ژاله قایم مقامی بر مبنای رویکرد روانکاوی لاکان مورد بازخوانی قرارگرفته است. مسیله در این پژوهش این است که چگونه می توان براساس دوگانگی های مشهود مابین امیال شاعر و پایبندی وی به اصول و قوانین اجتماعی و نشانه های زبانی موجود در اشعار او، رشد روانی سوژه (شاعر) را تحلیل کرد. مطابق با نظریه روانکاوی لاکان، شاعر (سوژه) دچار نوعی دوگانگی یا انشقاق است. سوژه (شاعر)، پس از عبور از مرحله خیالی و ورود به ساحت نمادین، با پذیرش نام پدر به سلطه اجتماع گردن می نهد. ازاین رو معشوق که می بایست جایگزین مادر (ابژه دیگری کوچک) گردد، دارای هویتی موهوم و خیالی ست. فقدان تابوشکنی شاعر (سوژه) و کارکرد مکانیسم دفع امیال در شعر او، از پیامدهای پایبندی وی به هنجارهای اجتماعی و پذیرش نام پدر به عنوان مهم ترین مولفه روانی در شعر اوست. یکی از ابعاد مهم در آفرینش اثر هنری نیز بعد روانشانسانه فرد است.

  اهداف پژوهش:

  بررسی ساختار روانی شاعر (سوژه) به عنوان آفریننده اثر هنری و پیگیری نشانه های زبانی در اشعار وی، از جهت تبیین مراحل رشد روانی سوژه بر مبنای رویکرد روانکاوی لکان.بازنمایی هویت موهوم معشوق در اشعار ژاله، و مظاهر دوگانگی و انشقاق موجود مابین امیال و عواطف شاعر و پایبندی وی به اصول و مبانی اجتماع.

  سوالات پژوهش:

  آیا گذر از حیث خیالی به ساحت (حیث) نمادین، دارای نشانه ها و نمودهای زبانی در شعر شاعر است؟شاعر به عنوان سوژه، تا چه اندازه اشخاص پیرامون خود را به عنوان ابژه دیگری بزرگ، جانشین مادر (ابژه دیگری کوچک) ساخته است؟

  کلیدواژگان: ژاک لکان، ساحت خیالی، ساحت نمادین، امر واقع، ابژه دیگری کوچک
 • عاطفه اصلانی راجعونی، ثورالله نوروزی داودخانی*، خدابخش اسدالهی، محمدرضا شادمنامن صفحات 36-53

  مفهوم انسان به اعتبار نقش و اهمیت بالایی که دارد، در شعر بسیاری از شاعران موردتوجه و تامل واقع شده است. مفهوم انسان در هنر اسلامی نیز همواره موردتوجه بوده است. بررسی این مفهوم نزد شاعرانی چون ناصرخسرو و پروین اعتصامی و تبیین هنری آن می تواند نکات مهمی را در این باره آشکار سازد. پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی-تحلیلی کوشیده به این مفهوم در شعر ناصرخسرو و پروین اعتصامی بپردازد. تامل در باب انسان در شعر شاعرانی که به آن اندیشیده اند متفاوت است. مهم ترین شباهتی که در کار دو شاعر مورد نقد و بررسی دیده می شود اهمیت قابل توجهی است که به جایگاه الهی انسان داده اند. در این زمینه هر دو شاعر از کلی گویی درباره انسان اجتناب ورزیده اند و در همین پرداختن به جزییات است که تفاوت های دیدگاهی خود را آشکار ساخته اند. انسان در شعر ناصر خسرو از ساحت نظری فلسفه یونانی و همچنین آموزه های کلام و فلسفه اسلامی به ویژه اندیشه اسماعیلیه تغذیه می شود. مهم ترین عاملی که در شعر او به انسان نسبت داده می شود گوهر الهی و بی بدیلی است که شایسته مراقبت و سلوک معنوی است. در شعر اعتصامی این رویکرد غایب نیست اما با توجه به از سر گذراندن نوعی اومانیسم (انسان گرایی) خاص دوره مشروطه و بنابر مقتضیات زمان، اعتصامی می کوشد جنبه های زمینی انسان را نیز علاوه بر سویه های معنوی آن در نظر بگیرد. از دیدگاه هنری نیز جنبه الهی و جسمانی وجود انسان هر دو موردتوجه بوده است.

  اهداف پژوهش:

  بررسی جایگاه انسان و نمودهای آن در اشعار ناصرخسرو و پروین اعتصامی.تبیین هنری مفهوم انسان در اشعار ناصرخسرو و پروین اعتصامی.

  سوالات پژوهش:

  مفهوم انسان در اشعار ناصرخسرو و پروین اعتصامی چگونه بازتاب یافته است؟چگونه می توان وجوه هنری مفهوم انسان در اشعار ناصرخسرو و پروین اعتصامی را تبیین کرد؟

  کلیدواژگان: انسان، اومانیسم، ناصرخسرو، پروین اعتصامی، تبیین هنری
 • احسان انجم شعاع، رضا احمدیان*، واراز مرادی مسیحی صفحات 54-78

  این پژوهش سعی در یافتن پاسخ پرسش هایی نظیر، پروژه های شهرسازی تاکتیکال در راستای ارتقای عملکرد بافت های تاریخی کشور (با تاکید بر محله پامنار شهر کرمان) دارد. اینکه چگونه می توان خلاها و ناکارآمدی های بافت های تاریخی ایران (با تاکید بر محله پامنار شهر کرمان) را با استفاده از رویکرد شهرسازی تاکتیکال شناسایی و مرتفع ساخت؟ روش انتخاب شده برای دستیابی به اهدف مذکور، با رویکرد کیفی  و ابزار جمع آوری اطلاعات نیز شامل دو بخش مصاحبه و برداشت میدانی بوده و تحلیل بخش مصاحبه با استفاده از نرم‍ افزارMaxQDA2020  به انجام رسیده است. تجزیه وتحلیل داده های مصاحبه به شناسایی حوزه‍ ها و مقوله های متنوعی در ارتباط با مسایل، مشکلات و راه ‍کارهای مقابله با آنان انجامید. همچنین برداشت‍ های میدانی به شناسایی 9 گونه فضا در سطح محله ختم گردید. لذا ترکیب دو بخش تحلیلی یاد شده منجر به خلق پروژه های شهرسازی تاکتیکال در بافت تاریخی محله پامنار شهر کرمان شد. از این رو عمده فضاهای شناسایی شده در محله جزء فضاهای مورد غفلت و باقی مانده بود، فضاهایی که ریشه بسیاری از مشکلات محله را شکل داده است. بنابراین، راه کار رویکرد شهرسازی تاکتیکال قابل اجرا در محدوده مورد پژوهش، استفاده موقت از فضاهای یاد شده و تبدیل آن ها به فضاهای چند عملکردی جهت رونق بخشی به زیست اجتماعی-اقتصادی شهروندان محله تشخیص داده شده است.

  اهداف پژوهش:

  شناسایی شیوه مداخله شهرسازی تاکتیکال در فضاهای شهری بافت های تاریخی کشور (با تاکید بر نمونه مورد مطالعه).ظرفیت سنجی نظام محلات سنتی ایران (با تاکید بر نمونه موردمطالعه) به منظور کاربست رویکرد شهرسازی تاکتیکال.

  سوالات پژوهش:

  پروژه های شهرسازی تاکتیکال در راستای ارتقای عملکرد بافت های تاریخی کشور (با تاکید بر نمونه موردمطالعه) کدامند؟چگونه می توان خلاها و ناکارآمدی های بافت های تاریخی ایران (با تاکید بر نمونه موردمطالعه)را با استفاده از رویکرد شهرسازی تاکتیکال شناسایی و رفع نمود؟

  کلیدواژگان: فضای شهری، بافت تاریخی، شهرسازی تاکتیکال، محله پامنار، شهر کرمان
 • ابوالقاسم اویسی کهخا، احمد رهدار*، یاسر کهرازه صفحات 79-88

  در سال های اخیر بنادر جمهوری اسلامی ایران نقش مهمی در تثبیت و تقویت جایگاه ایران به عنوان پل ارتباطی آسیا-اروپا و کریدور شمال- جنوب از طریق ارایه خدمات حمل و نقل برعهده داشته اند. در این میان، بندر چابهار به علت برخورداری از موقعیت ممتاز در شرق تنگه هرمز و دریای عمان در مسیر خطوط اصلی کشتیرانی به آفریقا، آسیا و اروپا قرار گرفته و به عنوان کوتاه ترین راه ارتباطی و ترانزیتی کشورهای آسیای میانه و افغانستان به بازارهای خلیج فارس، شرق آفریقا و دیگر نقاط جهان از نقش ممتازی برخوردار است. ایران و پاکستان به واسطه استفاده از این مسیر دارای ارتباط فرهنگی و هنری با یکدیگر هستند. بررسی چگونگی این روابط از بستر چابهار مسیله این پژوهش است. پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر داده های منابع کتابخانه ای به رشته تحریر درآمده است. یافته های پژوهش حاکی از این است که با ادامه سیاست های پاکستان در راستای ارتباط با کشورهای شمال از طریق بندر گوادر، در سال های آتی توسعه این بندر به رقیب مهمی برای چابهار تبدیل خواهد شد. در این زمینه هرچند پاکستان با موانعی همچون کمبود زیرساخت های مناسب و کافی، عدم وجود زیرساخت های حمل ونقلی، نبود ظرفیت صنعتی و تجاری، عدم امنیت پایدار-حمله به مهندسان چینی فعال در توسعه بندر گوادر مواجه می باشد.

  اهداف پژوهش:

  بررسی دستاوردهای اقتصادی ایران و پاکستان از گذرگاه امن بندر.مطالعه دستاوردهای فرهنگی و هنری ایران و پاکستان از گذرگاه امن بندر.

  سوالات پژوهش:

  دستاوردهای اقتصادی دو کشور ایران و پاکستان از گذرگاه امن بندر چیست؟گذرگاه امن بندر چه دستاوردهای فرهنگی و هنری برای کشور ایران و پاکستان دارد؟

  کلیدواژگان: راهبردهای کلان، جمهوری اسلامی ایران، پاکستان، یندر چابهار
 • مریم سادات آقا میری، عبدالحسین لطیفی*، محمود رضا اسفندیار صفحات 89-112

  پرستش الهیت مونث در اساطیر ایرانی و دین هندو از اهمیت بسیار برخوردار است. در راس همه خدابانوان هندو، شکتی قرار دارد که ذات اعلای الهی مونث است. در جریان تحولات جامعه هندوی هند به طورمعمول الهه پرستی کاملا جدا از عبادات خدایان مذکر نبوده است و خدابانوان بسیار از هر قسم در دین هندو حضور دارند. صورتی از دین هندویی خداپرستانه، پرستش خدابانو شکتی است که نقش بسیار مهمی در تفکر هندویی دارد. روش تحقیق در این پژوهش به صورت توصیفی۔تحلیلی است و در آن بیشتر از متونی با محوریت شکتی استفاده شده است تا ماهیت و کارکرد این دو الهه را مورد بررسی دقیق قرار دهد. شکتی مادر کیهان است؛ او که قدرت الهی است خالق، حافظ و نابودکننده جهان است. در آیین شکتی زن مقامی عالی می یابد، زیرا زن تجسد الهه انگاشته می شود. مقام زن در مقابل مردان، و برابری طبقات در این کیش فقط در آداب دینی ظهور دارند. اهمیت نقش آناهیتا را در فرهنگ ایران می توان به تاثیرگذاری این نقش و حضور معنوی آن در اندیشه دینی مبتنی بر نگهبانی از آب که عنصر حیات است و باروری که تضمین حیات است و ماندگاری و حمایت از عنصر سلطنت مشاهده کرد. می توان گفت اناهیتا همان جایگاهی را در نزد مردم باستان ایران که شکتی در آیین هندو داشته است.

  اهداف پژوهش:

  بررسی مقام دو اسطوره مونث شکتی و اناهیتا در ادیان هندویی و ایران باستان.بررسی دو اسطوره شکتی و آناهیتا در آثار هنری.

  سوالات پژوهش:

  چه پیوستگی بین این دو خدابانوی شکتی و آناهیتا وجود دارد؟دو اسطوره شکتی و آناهیتا چه بازتابی در آثار هنری داشته اند؟

  کلیدواژگان: شکتی، شاکته ها (شکتی پرستان)، اناهیتا، خدابانوان، مادر الهی
 • محمدرسول آهنگران*، محمدعلی عرب عامری صفحات 113-137

  وجود برخی خلاهای جامعه به لحاظ نیاز به معنویت باعث شده است که شیفتگان معنویت برای ارضای این نیاز به غلط به دامان بعضی مدعیان پناه ببرند؛ اگر این افراد به حال خود رها شوند منشا فساد بخشی از جامعه می شوند و امنیت روانی و معنوی جامعه را تهدید می کنند. حال سوال اینجاست که آیا شارع مقدس که روی امنیت جانی مردم حساس است و برای فساد فی الارضی که منجر به تهدید جانی شود و  برای امنیت روانی و اجتماعی مردم نیز اهمیت قایل است یا نه؟ مسیله مهدویت به عنوان یکی از موضوعات مهم در جامعه مذهبی سبب شده است تا گاه افرادی به طرح ادعای مهدویت بپردازند. بررسی این مسیله از نظر جرم شناسی یکی از مباحث محوری در جامعه امروزی است. پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر داده های منابع کتابخانه ای به رشته تحریر درآمده است. یافته های پژوهش حاکی از این است که با تکیه بر آیات و روایات برجای مانده از ادوار پیش می توان بسیاری از مسایل روز را نیز جرم انگاری کرد. یکی از نکات مهم درباره مهدویت توجه ساحت های هنری به این موضوع است. در همین راستا در پوسترهای هنری معاصر نیز به این مقوله پرداخته شده است.

  اهداف پژوهش:

  بررسی مقوله فساد و ادعای مهدویت در آیات و روایات.بررسی مسیله مهدویت در پوسترهای معاصر.

  سوالات پژوهش:

  در آیات و روایات تا چه حد به مسیله فساد و ادعای مهدویت پرداخته شده است؟مسیله مهدویت در پوسترهای معاصر چه بازتابی داشته است؟

  کلیدواژگان: فساد، آیات و روایات، ادعای مهدویت، جرم انگاری، پوسترهای معاصر
 • محمدرضا باوندپور، ناصر جدیدی*، شکوه السادات اعرابی هاشمی صفحات 138-152

  از زمان های بسیار کهن ایزد مهر مورد پرستش اقوام آریایی بود. صفات منحصربه فردی که برای این ایزد برشمرده اند؛ مانند، دوستی، نور، فروغ، خورشید، عهد و میثاق، وی را خدایی خاص و محبوب برای پرستش قرار داده است. در تاریخ اسطوره های ایرانی نیز نقش آفرینی در پیروزی فریدون بر ضحاک در هفتمین ماه سال و یا آغاز پادشاهی وی را در ماه مهر می توان پیدا کرد. مهر خدایی آرام بخش، نیکخواه و پشتیبان اعمال و مناسبات شرافتمندانه بوده و برخلاف خدای ورونه که دهشتناک و خشن معرفی شده است، دشمن خشونت و تندی است. مهر ایرانی نیز همان مفاهیم لطف و مهربانی مهر هندی را دربردارد. نام او همواره با مظاهر آسمانی چون خورشید و ستارگان و ماه پیوند خورده است. پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر داده های منابع کتابخانه ای به رشته تحریر درآمده است. یافته های پژوهش حاکی از این است که ایزد مهر در میان قوم آریایی های باستان به عنوان خدای بزرگ عهد و پیمان و فروغ روشنایی خورشید از منزلت و مقام سترگی برخوردار بود؛ به طوری که جایگاه والای این ایزد پس از مهاجرت آنان به هند و ایران در کنار سایر خدایان حفظ گردید. در منابع ودایی ایزد مهر دارای صفات و کارکردهای منحصربه فردی است که این ویژگی های در مراتب و اشکال دیگری در منابع زرتشتی نمود یافته است و جایگاه ویژه ای را برای وی در سلسله های هخامنشی تا ساسانیان ترسیم کرده است. نماد مهر در هنر اسلامی به خصوص در نگارگری اسلامی نیز تداوم یافته است.

  اهداف پژوهش:

  بررسی نقش ایزد مهر در ایران باستان.بررسی جایگاه ایزد مهر نگاره های دوره اسلامی.

  سوالات پژوهش:

  جایگاه ایزدمهر در سلسله های هخامنشی تا ساسانیان چگونه بوده است؟انعکاس جایگاه ایزدمهر بر نگاره های اسلامی چگونه است؟

  کلیدواژگان: ایزدمهر، اوستا، آیین مهر، نگاره های اسلامی، وداها
 • زینب بخشیان، حسین حاجی زاده*، ژیلا صراطی، حسینقلی صیادی صفحات 153-167

  بررسی های موضوعی رسانه از دیوان شهریار نشانگر اشراف کامل آن مرحوم به تاریخ، مذهب، عرفان  هنر، شعر و ادب و رویداد ها و شخصیت های تاثیرگذار  در اعصار  مختلف در ایران بوده است. وی در کوتاه ترین فرصت های به دست آمده در قالب یادکردی از این مشاهیر ضمن زنده نگه داشتن نام و یادشان به عملکرد آن ها در حوزه فعالیتشان نیز نگاهی ظریف داشته است که نشانگر جامع بودن شخصیت فکری، ادبی و هنری آن مرحوم و مطالعاتش در این زمینه ها هست. مسیله پزوهش حاضر بررسی نحوه پرداخت دیوان شهریار به شخصیت های هنری است. پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر داده های منابع کتابخانه ای انجام شده است. یافته های پژوهش حاکی از این است که مرحوم شهریار ضمن بیان نام شخصیت های هنری و ادبی در دیوانش، به کلیتی از شخصیت هنری و ادبی آن ها نیز توجهی درخور تامل نشان داده است و ما این افراد را در دو گروه با عنوان شخصیت های هنری و ادبی به صورتی مجزا دسته بندی و بررسی شده است.

  اهداف پژوهش:

  بررسی و تحلیل چهره های دینی و هنری در دیوان شهریار.علل توفیق شهریار در عرصه شعر و شاعری مطالعه دقیق دوایین (دیوان ها) شعری.

  سوالات پژوهش:

  دیدگاه استاد شهریار نسبت به شخصیت چهره های دینی و هنری چیست ؟2. علل توفیق شهریار در مضمون سازی برجسته در دیوان اشعارش چیست

  کلیدواژگان: شهریار، شخصیت های هنری، شخصیت های ادبی، موسیقی، هنر
 • پریسا بهادرپور، احمد کامرانی فر*، فریناز هوشیار صفحات 168-187
 • عذرا حاتمی، ویدا احمدی*، محمد بدیع زاده بیدختی صفحات 188-199

  سعادت و کمال انسان در گرو شناخت هدف و آگاهی از فلسفه حیات است .هرچقدر انسان مفهوم هدفمندی در زندگی را درک کند، به همان اندازه زندگی انسان از ارزش و کیفیت بالاتری برخوردار خواهدشد. از نظر اسلام هم، تمام نظام هستی در خدمت به انسان است و انسان با پشتکار و داشتن اندیشه متعالی و توکل بر ذات احدیت می تواند به کمال مطلوب و هدف غایی برسد. گاهی اوقات مشکلات و دغدغه های فراوان زندگی این اندیشه را صعب العبور و دشوار می سازد و انسانی که دارای نفس ضعیف باشد از روبه رو شدن با سختی ها حذر می کند. مسیله قابل تامل در پژوهش این است که چگونه می توان از تفکرات باطل دوری گزید و با هدف متعالی و معنوی از پوچ گرایی که ریشه آن در جوامع غربی و در آثار نیهیلیست های غربی است، دوری کرد و با توسل به آیات و احادیث راه روشن زندگی را دریافت. این پژوهش به روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر داده های منابع کتابخانه ای به رشته تحریر درآمده است. یافته های پژوهش حاکی از این است که با اتکا به آیات قرآنی می توان و ارزش های اسلامی می توان از پوچ گرایی دوری جست و شجاعت وافر رزمندگان در صحنه های دفاع مقدس یکی از جلوه گاه های ایمان به خداوند است.

  اهداف پژوهش: 

  بررسی ارتباط نقد پوچ گرایی در (مکاتب غربی و آثار صادق هدایت) با رویکرد قرآنبررسی ایمان به دفاع مقدس در صحنه های دفاع مقدس.

  سوالات پژوهش:

   ارتباط نقد پوچ گرایی در (مکاتب غربی و آثار صادق هدایت) با رویکرد قرآن چیست؟ایمان به خدا چه بازتابی در صحنه های دفاع مقدس داشته است؟

  کلیدواژگان: منابع حدیث، پوچ گرایی، مکتب نیهیلیسم، نیچه، صادق هدایت
 • جمعه جعفری برزیان، رحیمه چولانیان*، عزیز عشمیدیان نژاد صفحات 200-217

  نظریه بینامتنی پدیده ای جدید در غرب، اما قدیمی و ریشه دار در ادبیات اسلامی است.  به کارگیری واژگان، مضامین و مفاهیم آیات  قرآن کریم در آثار ادبی یکی از جذاب ترین مباحث نقد ادبی به شمار می رود. اشعار عطار از جهت تاثیرپذیری از مفاهیم آیات قرآن دارای مناسبت های بینامتنی بسیاری است که باتوجه به رویکرد بینامتنی قابل مطالعه می باشند. از سوی دیگر، بخش زیادی از داستان های قرآنی که دارای زیبایی شناسی منحصربه فردی است در نگارگری دوره صفویه به کاررفته است. بررسی چگونگی انعکاس این مقوله در نگارگری صفویه حایز اهمیت است. در این پژوهش با استفاده از روش تحلیلی - مقایسه ای به بررسی وجوه تاثیرپذیری اشعار عطار نیشابوری از واژه ها، ترکیبات، تعبیرات، مفاهیم و مضامین آیات قرآن در سطوح اثرپذیری تلمیحی، گزاره ای، واژگانی به این نتایج رسیده ایم که از میان انواع روابط بینامتنی اشعار عطار با آیات قرآن، اثرپذیری تلمیحی و واژگانی از بسامد بیشتری برخوردار هستند. همچنین داستان های زیبایی قرآنی باتوجه به تاثیرگذاری در حوزه هنر به عنوان یکی از مضامین اصلی در نگارگری دوره صفویه در نظر گرفته شده است.

  اهداف پژوهش:

  بررسی روابط بینامتنی اشعار عطار نیشابوری با آیات قرآن.بررسی داستان های قرآنی در نگارگری صفویه.

  سوالات پژوهش:

  از روابط بینامتنی کدام نوع در اشعار عطار نیشابوری بیشتر مورد استفاده قرار گرفته است؟داستان های قرآنی در نگارگری صفویه چه بازتابی یافته است؟

  کلیدواژگان: قرآن کریم، عطار نیشابوری، بینامتنی، شعر
 • علی محمد جهانی، علی عشقی سردهی*، ابوالقاسم امیر احمدی صفحات 218-232

  دعا و نیایش در شعر فارسی، نشان از تلاش بنده برای اتصال به خالق است. شاعر فرصت ارزشمند هم سخنی با خداوند را از طریق دعا قدر می شناسد و فارغ از رد یا قبول دعا، خود را وامدار و شکرگزار معبود می داند. دعا در شعر بزرگان ادب فارسی، به ویژه در چهار رکن و ستون این ادبیات گران سنگ (فردوسی، مولوی، سعدی و حافظ) به معنی واقعی، منشا آسمانی و قرآنی پیدا می کند و نتیجه لطف و رحمت بی منتهای کردگار عالم است که بر بندگان منت می گذارد و فرصت دعا و شهد جان فزای نیایش را به خاصان خود می دهد. مسیله پژوهش حاضر چگونگی انعکاس مقوله دعا و نیایش در نسخ مصور برجای مانده از شاعران بزرگ ایرانی فردوسی، سعدی، حافظ، مولوی است. در این پژوهش تلاش خواهد شد به این سوال که تفاوت طرز نگاه و سبک شعری آن ها- با توجه به گوهر و فطرتی که داشتند-  به بحث دعا و نیایش، علی رغم  داشتن هدف غایی مشترک که متعالی ساختن روح و روان آدمی است، در حد وسع و طاقت پاسخ داده شود. پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر داده های منابع کتابخانه ای به رشته تحریر درآمده است. یافته های پژوهش حاکی از این است که دعا و نیایش در آثار این استوانه های ادب فارسی از سر درد و نیاز و زاری است و یک نوع احتیاج و التجاء  است و درواقع کلید گشایش است. 

  اهداف پژوهش:

  بررسی دعا و نیایش در شعر فردوسی، سعدی، حافظ و مولوی.بررسی مسیله دعا و نیایش در نسخ مصور آثار فردوسی، سعدی، حافظ و مولوی.

  سوالات پژوهش:

  دعا و نیایش در شعر فردوسی، سعدی، حافظ و مولوی چه جایگاهی دارد؟مسیله دعا و نیایش در نسخ مصور آثار فردوسی، سعدی، حافظ و مولوی چگونه منعکس شده است؟

  کلیدواژگان: دعا، سبک زندگی، فردوسی، مولوی، سعدی و حافظ
 • محمدرضا حیدری، مهرداد صادقی ده چشمه*، علی رشیدپور صفحات 233-254

  صنعت گردشگری یکی از مهم ترین و پرسودترین صنایع در ابعاد جهانی است؛ زیرا تنها یک راه برای تفریح نیست، بلکه با استفاده از برنامه ریزی راهبردی و رعایت اصول توسعه پایدار می توان اقتصاد کشورها را توسعه داد. این پژوهش به مطالعه گردشگری مذهبی با تکیه بر هنر تعزیه پرداخته است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات، کیفی است. مشارکت کنندگان در پژوهش، 15 نفر از اساتید حوزه گردشگری و هنرهای آیینی، پیشکسوتان تعزیه به روش نمونه گیری گلوله برفی، مصاحبه های نیمه ساختاریافته ای با آن ها انجام شد. روش پژوهش، پدیدارشناسی بود و برای تجزیه وتحلیل اطلاعات، از روش کولایزی استفاد شد. شایان ذکر است که روایی نتایج، از جنبه های بیرونی، توصیفی و تفسیری، ارزیابی و به تایید رسید. تجربه مشارکت کنندگان، درباره گردشگری مذهبی با تکیه بر هنر تعزیه، در یازده مقوله سازمانی، اقتصادی، تبلیغاتی، محتوایی، فنی، پژوهشی، زیست محیطی، راهبردی، توسعه فرهنگی، قانون گرایی دسته بندی شدند. جهت احیاشدن هنر تعزیه و رونق گردشگری مذهبی باتوجه به تجارب افراد مشارکت کننده باید تعزیه در بعد محتوایی، فنی و فیزیکی پربارتر شود و با اقتصاد گردشگری پیوند زده شود. همچنین به لحاظ فرهنگی، سازمانی، تبلیغاتی، قانون گرایی، توسعه، زیست محیطی و پژوهشی گردشگری مذهبی نیاز به تغییرات و تلاش بیشتری دارد تا علاوه بر رونق گردشگری مذهبی در کنار تعزیه پررنگ تر و پربارتر شود.

  اهداف پژوهش:

  بررسی گردشگری مذهبی در ایران.بررسی الگویی برای گردشگری مذهبی با تکیه بر هنر تعزیه.

   سوالات پژوهش:

  مولفه های گردشگری مذهبی با تکیه بر هنر تعزیه چگونه بوده است؟چه الگویی می توان برای گردشگری مذهبی با تکیه بر هنر تعزیه ارایه داد؟

  کلیدواژگان: گردشگری مذهبی، هنر تعزیه، الگوسازی
 • مجید خسروی، امیرعباس بزرگمهر*، امیر حمزه سالارزایی صفحات 255-274
 • فرزانه دادگر، محمدعلی قصری* صفحات 275-296

  نقوش و تزیینات، یکی از مظاهر تجلی اندیشه ها، باورها و احساسات اقوام و مناطق بوده اند. این امر به واسطه دوری نسبی روستاها از شهر و فقدان انگیزه های نمایشی به ویژه در پیکره معماری، اغلب در این مناطق اصالتی دوچندان دارد. باتوجه به بعد مسافت استان سیستان و بلوچستان نسبت به سایر مناطق، نوشته ها و مستندات اندکی از بناهای بومی به ویژه تزیینات آن وجود دارد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت توصیفی است و روش جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای و میدانی می باشد. نتایج حاصل بیانگر وجود شباهت های فرمی در تزیینات به کار رفته در جداره های بیرونی بناها و تاثیرگذار در سیمای بصری بافت می باشد. براساس نتایج و درصدهای گرفته شده می توان گفت که ارتباط نزدیکی بین نقوش تزیینی معماری بلوچستان با سایر دست سازه های این خطه به ویژه هنر سوزن دوزی و سفال از نظر نوع نقوش به‍کار رفته و نظام قرارگیری آن ها در کنار یکدیگر وجود دارد. در نهایت، به نظر می رسد که می توان گفت نقوش و تزیینات معماری روستای پتان کاملا متاثر از نقوش صنایع دستی این روستا می باشد نه معکوس آن که تاکنون تصور می شد.

  اهداف پژوهش:

  بازخوانی نظام تزیینات در معماری بومی بلوچستان.ارتباط تزیینات در معماری بومی بلوچستان با سایر هنرهای سنتی منطقه.

  سوالات پژوهش:

   آیا ارتباط نزدیکی بین نقوش تزیینی معماری بلوچستان با سایر دست سازه های این خطه وجود دارد؟نقوش و تزیینات معماری روستای پتان از نقوش صنایع دستی این روستا چه تاثیری پذیرفته است؟

  کلیدواژگان: نقوش تزئینی، روستاهای بلوچستان مرکزی، صنایع دستی ادراکی، کالبد، طبیعت
 • آرش دیده روشن، حامد مضطرزاده* صفحات 297-318

  باتوجه به نیاز ذاتی انسان به زندگی اجتماعی و ضروری بودن آن، داشتن فضاهای جمعی مطلوب هماهنگ با فرهنگ و تاریخ یک بستر امری ضروری است. کیفیت نازل بسیاری از محیط های شهری معاصر و فقدان توجه به کیفیت کلی، حاصل عمل فرآیندهایی که محیط را به وجود آورده اند و نیروهایی است که در این فرآیندها عمل می کنند. ادبیات حاکم بر مطالعات انسان و محیط نشان می دهد مطالعه فضای کالبدی مستلزم ملاحظه فعالیت ها در آن است. مقصود از «بافت تاریخی»  در کشور ما، بافت های شهری متعلق به دوره های ماقبل معاصر است که به لحاظ تاریخی و زمان پیدایش، متعلق به دوران قاجاریه و پیش از آن بوده منتهی می شوند. در بافت های تاریخی عناصری اصلی است که به خاطر وزنه اجتماعی- اقتصادی آن ها و طریقه خاص ارتباطشان با دیگر واحدهای معماری- شهری، به عنوان عناصر اصلی شناخته شده اند، عبارت اند از: مسجد جامع، محله مسکونی و بازار. در این پژوهش سه مکان تاریخی -اجتماعی که از عناصر اصلی بافت تاریخی شیراز است مورد بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق به صورت توصیفی و تحلیلی و با تکنیک پیمایشی  به صورت پرسش نامه اجتماعی است. «مولفه اجتماعی» شامل تعاملات خودسازمان یافته چون برگزاری مراسم ها متناسب با مناسبات و رویدادهای فرهنگی و اجتماعی و مذهبی بالاترین امتیاز را کسب کرد و در رتبه های بعدی مولفه های ادراکی، فعالیتی و کالبدی قرار گرفتند.

  اهداف پژوهش:

  شناخت مفاهیم اجتماع پذیری و ریشه های تاریخی و فرهنگی آن ها در بافت قدیم شیراز.ارایه راه کارهایی مناسب برای محافظت از بافت تاریخی شهر شیراز.

  سوالات پژوهش:

  مولفه های فضاهای اجتماعی در بافت های تاریخی شیراز چیست؟چه راه کارهایی برای محافظت از بافت های تاریخی شیراز و فضاهای اجتماعی آن وجود دارد؟

  کلیدواژگان: فضای اجتماعی، مولفه های اجتماعی، اجتماع پذیری، بافت تاریخی، شیراز
 • رسا ربیعی، محمدمنصور فلامکی*، داراب دیبا صفحات 319-334

  شکل گیری خانه در ایران از دیرباز مبتنی بر معیارها و نمادهای خاص خود بوده است. خانه ایرانی، موجودیتی ارزشمند است؛ برآورده کننده نیازهای ساکنانش و شکل گرفته بر پایه ارزش های کیهانی و جهات مقدس. با وقوع انقلاب صنعتی و شکل گیری ایدیولوژی مدرنیسم، ارزش هایی که شکل دهنده جهان آرمانی انسان سنتی بودند، به یکباره فرو ریختند و بازتاب آن در معماری به جدایی روح از ماده، باطن از ظاهر، کیفیت از کمیت و در نتیجه هویت از معماری انجامید. خانه ایرانی که زمانی نماد هویت ملت ایران بود به ساختمان های مکعب شکل یکنواختی تبدیل شد که بی توجه به فرهنگ، اقلیم، بینش شاعرانه-اساطیری و ارزش های دینی، در کنار یکدیگر قد برافراشتند و روزبه روز چهره شهر را آشفته تر کردند. هویت که یکی از پرتنش ترین و پیچیده ترین مقوله های عصر حاضر است، نیرو محرکه این پژوهش است. در این پژوهش به بررسی ریشه های شکل دهنده هویت خانه ایرانی در گذشته پرداخته می شود تا با بازشناسی آن ها بتوان هویت بیمار، مخدوش و زیرسوال رفته خانه معاصر ایرانی را اصلاح و درمان کرد. این پژوهش از نوع کاربردی-توسعه ای و روش انجام آن کیفی می باشد. چهارچوب نظری پژوهش با استفاده از روش کتابخانه ای و مرور اسناد مربوط به هویت و خانه ایرانی شکل گرفته است. نتایج بررسی به ارایه معیارهایی جهت باززنده سازی هویت ایرانی-اسلامی در خانه های معاصر می انجامد.

  اهداف پژوهش: 

  شناخت شاخص های شکل دهنده هویت ایرانی- اسلامی در خانه های تاریخی ایران.شکل گیری خانه های معاصر بر مبنای الگوهای ایرانی- اسلامی.

  سوالات پژوهش:

   مولفه های شکل دهنده هویت در خانه های تاریخی ایران کدام اند؟چگونه می توان هویت مخدوش شده خانه های معاصر را باززنده سازی کرد؟

  کلیدواژگان: هویت، بحران هویت، مدرنیسم، خانه ایرانی، مسکن
 • ابوالفضل رحمانی، محمد کلهر*، نصرا له پورمحمدی املشی صفحات 335-354
 • ام البنین رحیمی، امیر اکبری*، امید سپهری راد صفحات 355-374
 • گونه شناسی نقوش سانجیم دوزی ترکمن
  مصطفی رستمی*، زهرا آقابابائی، طاهره میر صفحات 375-394
 • علیرضا رستمی قادی، احمد کریمی*، کوروس کریم پسندی، اصغر عباسی صفحات 395-412

  حقوق شهروندی و مدنی مجموعه ای از حقوق عمومی است که به شهروندان یک کشور با در نظر گرفتن دو اصل کرامت انسانی و عدالت تعلق می گیرد. آثار ادبی در هر دوره تاریخی بیان کننده نگرش ها، آرمان ها و ارزش های یک قوم می باشند و خواسته های مدنی یکی از آموزه های اخلاقی و اجتماعی است که کم و بیش در این آثار دیده می شود. ملک الشعرا بهار یکی از شاعران مهم و تاثیرگذار در ادبیات دوره مشروطه و پهلوی اول می باشد. اهمیت این جستار در بررسی موشکافانه شاخص های خواسته های مدنی در دیوان اشعار بهار است که می تواند در تبیین الگوهای مناسب برای حاکمان موثر باشد و همه اقشار جامعه را نسبت به شناخت حقوق و تکالیف خود آشنا سازد. مطالبه حقوق شهروندی در ایران از دوره مشروطه به شکل جدی آغاز شد و ملک الشعرا بهار در کنار دیگر شاعران آن زمان، این خواسته ها را در اشعار خود انعکاس داده است. این پژوهش با هدف بررسی برجسته ترین خواسته های مدنی در اشعار محمدتقی بهار و نمود آن در گردشگری فرهنگی به روش توصیفی - تحلیلی صورت گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که شاخص ترین خواسته های مدنی در دیوان بهار یعنی آزادی، عدالت و حقوق زنان در کنار دیگر مقوله ها نظیر رفاه اجتماعی، رفاه اقتصادی، بخشش، علم آموزی، امنیت و...  بیانگر اندیشه حق جویانه ی ملک الشعرا می باشد.

  اهداف پژوهش:

  بررسی آشنایی ملک الشعرای بهار با منشور حقوق شهروندی.بررسی اهمیت حقوق شهروندی در رونق گردشگری فرهنگی.

  سوالات پژوهش:

  آیا ملک الشعرای بهار با منشور حقوق شهروندی آشنا بود؟رعایت حقوق شهروندی چه نقشی می تواند در توسعه گردشگری فرهنگی داشته باشد؟

  کلیدواژگان: شعر بهار، حقوق مدنی، عدالت، آزادی، گردشگری فرهنگی
 • حسین رونده* صفحات 413-429

  یکی از حوزه های مهم قوانین در جوامع مختلف، قوانین مربوط به حوزه اقتصادی و عرصه های مختلف آن است. در این میان، صنایع دستی به عنوان یکی از عرصه های اقتصادی سنتی، نیازمند توجه و بازنگری جدی است. این حوزه در حقوق انگلیس از اهمیت ویژه ای برخوردار است. تطبیق قواعد حقوقی ایران و انگلیس می توان نکات مهمی را در این باره آشکار سازد. پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر داده های منابع کتابخانه ای انجام شده است. یافته های پژوهش حاکی از این است که پس از انعقاد یک قرارداد، براساس اصل لزوم قراردادها، قرارداد باید از سوی طرفین عقد اجرا شود و طرفین ملتزم به مفاد آن هستند. اما در برخی از موارد فارغ از تخلفات طرفین تعهد، قرارداد به عللی که خارج از اراده طرفین است، قابلیت اجرای خویش را از دست داده و یا در صورت امکان اجرا، انتفاع و هدف مشترک مورد تراضی طرفین را دربر نخواهد داشت. در حقوق انگلیس این نوع از عدم امکان اجرای قرارداد یکی از شقوق قاعده عقیم شدن است. در حقوق ایران این موضوع به صراحت از سوی قانون گذار و یا حقوقدانان موردتوجه قرار نگرفته است. اما باتوجه به بعضی از مواد قانون مدنی و قانون تجارت و استفاده از فحوای کلام حقوقدانان و فقها و استفاده از برخی قواید فقهی می توان بر این نظر بود که نظریه عقیم شدن قرارداد به علت انتفای هدف در حقوق ایران نیز قابلیت اجرا دارد.

  اهداف پژوهش:

  بازشناسی تطبیقی قواعد حقوقی ایران و انگلیس.بررسی مجموعه قوانین در حوزه صنایع دستی.

  سوالات پژوهش:

  قواعد حقوقی ایران و انگلیس دارای چه ویژگی های است؟در حوزه صنایع دستی چه قوانینی وجود دارد؟

  کلیدواژگان: انتفای هدف، عدم امکان اجرای قرارداد، انحلال قرارداد، عقیم شدن قرارداد
 • سیده زهرا طباطبایی، خلیل بهرامی قصرچمی*، جواد استادمحمدی صفحات 430-448

  پویایی و حرکت که یکی از خصوصیات بارز اخلاق عرفانی است را می توان نتیجه مبانی انسان شناختی و نگرش خاصی دانست که در این مکتب اخلاقی نسبت به انسان وجود دارد. باتوجه به فرضیات و سوالات مندرج، این تحقیق از جمله تحقیق های نظری به شمار می آید که در جمع آوری و تدوین آن از مطالعه اسناد کتابخانه ای استفاده شده و تجزیه وتحلیل اطلاعات نیز به صورت تحلیل کیفی می باشد. یافته ها حاکی از آن است که اخلاق عرفانی، بستری لازم و کافی را برای طرح گزاره های اخلاقی و به دست آوردن بالاترین آموزه های اخلاقی، به عنوان یکی از رویکردهای دقیق و عمیق اخلاقی با مبانی انسان شناختی غنی و جامع خود، فراهم آورده است. مبانی که از عرفان عملی در سامان دهی اخلاقی برتر و تحلیل مسایل اخلاقی و بازسازی منظومه کامل اخلاقی، بهره های بسیار جسته است. ساختن انسانی که همه صفات اخلاقی شایسته را به بالاترین نحو ممکن دارا باشد و آنچنان که در ظاهر حیات، رشد و پیشرفت دارد در باطن حیات هم حرکت صعودی داشته و به هر خوبی به بالاترین وجه آن نایل گردد، غایت مبانی انسان شناختی عرفانی و گزاره های اخلاقی متاثر از آن است.

  اهداف پژوهش:

  تبیین ارتباط مبانی انسان شناختی عرفان با گزاره های اخلاقی.معرفی ظرفیت و واقعیت عرفان اسلامی در برخورد با اخلاق.

  سوالات پژوهش:

  مبانی انسان شناختی عرفانی بر چه ابعادی اشاره دارد؟بین مبانی انسان شناختی عرفانی سعادت انسان و گزاره های اخلاقی چه ارتباطی وجود دارد؟

  کلیدواژگان: اخلاق عرفانی، مبانی انسان شناختی، عرفان عملی، گزاره های اخلاقی
 • سهیله عاصمی، سید حسین سجادی*، عبدالرضا جمال زاده صفحات 449-466

  انسان در مقام اشرف مخلوقات از آفرینشی هدفمند برخوردار است و در مسیر زندگی به کمال باید نایل شود تا برای مقام اصلی اش شایسته شود. این امر مهم، اندیشمندان را به این فکر واداشته تا راه رسیدن انسان به کمال را به شیوه هایی متعدد ابراز کنند. ابوحامد محمد غزالی، شخصیتی متفکر و اندیشمند، با نگارش آثار متعدد در این رابطه نظرات ارزشمندی را بیان کرده اند. هدف اصلی پژوهش حاضر یافتن نظر غزالی درباره عوامل بنیادین نیل به کمال و طریقت اکمل به روش تحلیلی-توصیفی است. یافته های پژوهش حاکی از این است که غزالی کمال انسان را کمال اکتسابی و در صورتی که او را به قرب الهی برساند، کمال حقیقی می داند. از نظر او راه رسیدن به کمال با یافتن راهنمای این مسیر شروع می شود، سپس با پیروی از شرع ادامه می یابد و با کسب علم و معرفت تقویت شده و با تهذیب نفس کامل می شود تا در نهایت از قوس نزولی تا قوس صعودی مسیری تکاملی را طی کند. غزالی وجود طریقت های مختلف را برای رسیدن نفس به کمال امری ممکن می داند ولی در زندگی شخصی اش، طریقت عرفان را برترین طریقت ممکن برای رساندن نفس خویش به کمال یافت. بررسی نگاره های اسلامی حاکی از این است که در این آثار نیز شیوه های مختلف هدایت انسان و مسیر کمال ترسیم شده است.

  اهداف پژوهش:

  بررسی عوامل موثر برای رسیدن به کمال از دیدگاه غزالی.بررسی سیر کمال انسان در نگاره های اسلامی.

  سوالات پژوهش:

  از نظر غزالی کمال انسان چگونه مسیر می شود؟سیر کمال انسان در نگاره های اسلانی به چه شکلی ترسیم شده است؟

  کلیدواژگان: طریقت، غزالی، کمال انسان، تهذیب نفس نگارگری اسلامی
 • محمد عالی وند، جواد استادمحمدی*، مینا باهنر صفحات 487-506

  شهود، یکی از مهم ترین موضوعات عرفانی محسوب می شود که عرفای بسیاری از قرن سوم هجری در آثار خود به مراتب، مصادیق و احوال آن اشاره کرده اند. این مهم در بیان احوالات و اکتشافات شهودی آن ها به وضوح  نمایان است. به اعتقاد اندیشمندان این حوزه مفهوم شهود همانند بسیاری از مفاهیم دیگر عرفانی با گذر زمان در آثار عرفا تطور و تکامل پیدا کرده است. هدف نگارش این پژوهش بررسی سیر تحول و تطور شهود در متون فارسی عرفانی منثور از ابتدای قرن پنجم تا انتهای قرن هفتم و انعکاس آن در نگارگری اسلامی می باشد. این پژوهش، در حوزه تحقیقات نظری و جزو تحقیقات توصیفی- تحلیلی به شمار می رود . یافته های پژوهش حاکی از این است که  پس از ظهور اصطلاحات عرفانی در حوزه ادبیات عرفانی، مفهوم شهود تحولات شگرفی یافت. به طوری که اذعان کردند شهود مولود تزکیه نفس است و در سیر تکاملی عارف نقش به سزایی دارد و یکی از مراحل مهم شناخت حق محسوب می شود. با استناد به آثار عرفا این قرون، عرفا در قرن پنجم علاقه شان به مسیله شهود با واژه رویت بیشتر همسو بود. در قرن ششم واژه های مشاهده و مکاشفه و شهود قرین شده اند و در قرن هفتم به تمایز بین شهود و مشاهده و کشف اعتقاد داشتند. این مفاهیم عرفانی در نگارگری اسلامی نیز نمود یافته است.

  اهداف پژوهش:

  بررسی و تحلیل حوزه مفهوم شهود در آثار منثور عرفانی قرن 5 تا 7 هجری. بررسی جلوه های شهود و عرفان در نگارگری اسلامی.

  سوالات پژوهش:

  مفهوم شهود در آثار منثور عرفانی قرن 5 تا 7 هجری چگونه بازتاب یافته است؟ شهود و عرفان در نگارگری اسلامی چگونه منعکس شده است؟

  کلیدواژگان: نگاره های اسلامی، مراتب شهود، عرفان اسلامی، متون فارسی منثور
 • مسعود عبدی، سید محمد سیدمیرزایی*، پروین سوادیان صفحات 507-526
 • فریبا علومی یزدی، احمد خاتمی*، محمد غلامرضایی صفحات 527-552

  مثنوی مولانا از متون گران سنگ کلاسیک زبان دری است. کسب معرفت در دیدگاه مولانا از اهم امور است و پیوسته مخاطب خویش را تا نیل به سرمنزل سعادت همراهی می کند. مفاهیم این اثر چندبعدی از زوایای مختلف قابل کندوکاو است. تصویرسازی در فضای شعری از مختصات سبک مولانا است؛ چگونگی تاثیر این سبک بر انتقال مفاهیم تعلیمی مسیله ای است که پژوهش حاضر دنبال می کند. یکی از معدود آثار مصور مثنوی در موزه والتزر بالتیمور نگهداری می شود که نمونه منحصربه فردی در سنجش تصویرسازی در اثر مولانا است. پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر داده های منابع کتابخانه ای به رشته تحریر درآمده است. ابزار اصلی در استخراج شگردهای مولانا در این پژوهش نظریه انسجام بخشی «مایکل هالیدی» و «رقیه حسن» است. متن نی نامه در دو سطح فرم و محتوا بررسی می شود و همه عناصر درهم تنیده معنایی کشف می گردد. عناصر ارجاع، حذف، ادات ربط و همچنین در حیطه بازآیی تکرار، تضاد معنایی و شمول معنایی بیشترین ابزارهای کارآمد در انتقال مفاهیم در نی نامه هستند و زیبایی سخن و کلام مولانا را به وضوح نشان می دهند. نتیجه اینکه برای درک بخشی از رموز موفقیت مولانا در انتقال معانی و مفاهیم بایستی از ابزارهای معناشناسی جدید نیز در مطالعه مثنوی به کار گیریم تا زوایای جدیدی از این شاهکار ادبی و عرفانی را بیابیم.

  اهداف پژوهش:

  بررسی ارتباط متن و تصویر در مثنوی مولوی و نقش آن در انتقال مفاهیم تعلیمی.بررسی تکنیک های بلاغی مثنوی از لابه لای ابیات تعلیمی آن با کاربست تیوری هالیدی.

  سوالات پژوهش:

  ارتباط متن تصویر در مثنوی مولوی چه ارتباطی در انتقال مفاهیم تعلیمی دارد؟تکنیک های بلاغی چه میزان از انتقال معانی بعد تعلیمی را در مثنوی مولانا پوشش می دهد؟

  کلیدواژگان: نی نامه، انسجام بخشی متن، تضادمعنایی، شمول معنایی، مولانا
 • فاطمه علی بخشی، وحید قاسمی عهد*، ابراهیم عبدی پور فرد صفحات 553-574

  قرارداد اختیار معامله با توسعه بازارهای مالی به ویژه بازار بورس و اوراق بهادار در ایران وارد مباحث حقوقی، فقهی و قانونی ایران شد. از این رو با توجه به متفاوت بودن این نوع قرارداد با قراردادهای معمول و رایج در نظام حقوقی و فقهی مبانی، ماهیت و صحت آنها مورد تردید قرار گرفت و مخالفان و موافقان بسیار زیادی در بین حقوقدانان، فقها و قانونگذاران پیدا کرد. از زمان ورود این نوع قرارداد به ایران تاکنون ماهیت آن مورد ایراد است که مهم ترین عامل آن نیز نگرش های مختلف حقوقی، فقهی و قانونی به آن بوده است. به همین منظور در این پژوهش با رویکردی متفاوت از پژوهش های پیشین که صرفا از یک منظر و حداکثر دو منظر به بررسی این نوع قرارداد پرداخته اند، تلاش شده است با رویکردی تطبیقی علاوه بر بررسی ماهیت این قراردادها از سه منظر حقوقی، فقهی و قانونی، با نگرشی مستقل از این سه رویکرد این نوع قراردادها را مورد بررسی قرار دهد. این پژوهش به روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر داده های منابع کتابخانه ای انجام شده است. بررسی ها نشان می دهد که تعارضات، تناقضات و اختلافات بر سر ماهیت این نوع قراردادها حاصل بی توجهی به ماهیت مستقل این نوع قراردادها بوده و هیچ کدام از این رویکردهای سه گانه ماهیت مستقلی برای این قراردادها قایل نبوده اند و تلاش کرده اند که این نوع قرارداد را در قالب دیگر عقود و تحت ضوابط و شرایط دیگر عقود مورد ارزیابی قرار دهند و یکی از مهم ترین عوامل بروز اختلافات، تعارضات و تناقضات در این حوزه را می توان همین موضوع عنوان کرد. این نوع قراردادها را می توان به معاملات صنایع دستی نیز بسط داد.

  اهداف پژوهش: 

  بررسی ماهیت قرارداد اختیار معامله از سه منظر حقوقی، فقهی و قانونی با رویکردی تطبیقی.بررسی علل تعارضات، تناقضات و اختلافات بر سر ماهیت این نوع قراردادها در حقوق، فقه و قانون.

  سوالات پژوهش:

   مفهوم و ماهیت حقوقی، فقهی و قانونی قرارداد اختیار معامله چیست؟انواع قرارداد اختیار معامله چیست و کاربرد آنها چه می باشد؟

  کلیدواژگان: قرارداد اختیار معامله، فقه، حقوق، صنایع دستی، ابزارهای مالی مشتقه
 • فرناز فرازمند، امیر نصری*، محمدرضا شریف زاده صفحات 575-592

  پیش از رنسانس، در دوره قرون وسطی، زیبایی به معنای امری قابل درک بود؛ یعنی همانا زیبایی موجود در هماهنگی اخلاقی و آمیخته با شکوه متافیزیکی. به بیانی دیگر زیبایی در خدمت عظمت و شکوه روایت های کتاب مقدس بوده و معنای اومانیستی در پی نداشت. نظریه هنر رنسانس پدیده ای است که در ایتالیا روی داد و صرفا در ایتالیا بود که شرایط اجتماعی فکری و هنری دست به دست هم داد و برای مجموعه نظام مندی از افکار و اندیشه ها درباره هنرهای بصری بستری مناسب مهیا کرد و داوینچی در دگرگونی بزرگ تاریخ مفهوم هنر نقش مهمی را عهده دار بوده است. هنر در زمان پس از قرون وسطی، مسیر تحولی را ادامه داد که لازمه آن نگرش اومانیستی بود. زمینه های فکری داوینچی موجب بروز نظریه جهانی و ساده درباره اصول زیبایی شناسی شد. کتاب «رساله ای در باب نقاشی» اثر داوینچی شاهدی بر این مدعا است؛ چراکه در عصر روشنگری خصوصیات زیبایی شناسی دچار تحولی اومانیستی شد. دوران رنسانس، دوران تجدید حیات هنرها، علوم و ریاضیات بود. لیوناردو داوینچی قادر به بازکشف ایده های فراموش شده و تبدیل آن ها به آفرینش های ماندگار بوده و با تکمیل کردن مباحث نظریه قرون وسطی، ایده های جدیدی را کشف و توسعه داد. در این پژوهش امبرتو اکو با تشریح زوایای گسترده ای از هنر اواخر قرون وسطی، بستری را جهت آنالیز هنر رنسانس را فراهم می آورد؛ چراکه هنر رنسانس خود وام دار سنت و هنر قرون وسطی است که با تفاوتی چند، در نگرش فلسفی و اجتماعی در عصر روشنگری، سبب ساز خلق معنای نوینی است که یادآور سنت های هنر یونان باستان و قرون میانه است.

  اهداف پژوهش:

   بررسی زیبایی شناسی کمی در تابلوی شام آخر لیوناردو داوینچی.تبیین زیرساخت های شکل گیری هنررنسانس و بازتاب آن در تابلوی شام آخر داوینچی با رویکرد نظریات امبرتو اکو.

  سوالات پژوهش: 

  1معیارهای کمی نظیر تناسب و هماهنگی در شکل گیری تابلوی شام آخر لیوناردو داوینچی کدام اند؟مباحث تحلیلی امبرتو اکو، چگونه زیرساخت های معیارهای کمی را در تابلوی شام آخر را نشان می دهد؟

  کلیدواژگان: هنر قرون وسطی، نظریه هنر رنسانس، لئوناردو داوینچی، امبرتو اکو
 • بیان فروغ کرمانشاهی، محمدرضا قاری*، مجید عزیزی صفحات 593-614

  یکی از انواع معروف تقسیم بندی ادبیات از نگاه ناقدان فرنگی که براساس احساس و عاطفه پایه ریزی شده «ادبیات غنایی» است. در این نوع ادبی شاعر برای بیان احساسات خود کلی ترین عنصر خیال یعنی استعاره را برمی گزیند و در بعضی از موضوعات شعری خود از تشبیه هم استفاده می کند. در این تحقیق سه منظومه عاشقانه مورد مطالعه قرار گرفت و سیر و تحول تصویر از قرن چهارم تا قرن هشتم بررسی شد. پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر داده های منابع کتابخانه ای انجام شده است. باتوجه به مطالعات انجام شده و بررسی موضوع و تصاویر داستان ها این نتیجه حاصل شده که هرکدام از شاعران به اقتضای جهان پیرامون خود به تصویرآفرینی پرداخته اند و در زمینه تصویر پردازی در دو منظومه ویس و رامین با 40 درصد و گل و نوروز با 35 درصد عنصر طبیعت بیشترین قسمت شعر و در خسروشیرین عناصر بزم با 26 درصد بیشترین را قسمت از تصاویر شعری را به خود اختصاص داده اند. همچنین هر سه شاعر در زمینه عناصر انتزاعی، کم ترین استفاده را (به ترتیب: 3، 5، 7 درصد) داشته اند. در زمینه میزان استفاده از عناصر خیال نیز شاعر در ویس و رامین بیشتر از عنصر تشبیه و دو شاعر دیگر از استعاره استفاده کرده اند و شاید دلیل زیباتر شدن خسرو و شیرین و ویس ورامین نیز همین باشد.

  اهداف پژوهش:

  تعیین میزان تصویر پردازی به کمک صورخیال در منظومه های عاشقانه ویس و رامین، گل و نوروز و خسرو شیرین.بررسی تصاویر مشترک در سه منظومه ویس و رامین، خسرو و شیرین و گل و نوروز براساس دو عنصر خیال یعنی تشبیه و استعاره بوده.

  سوالات پژوهش:

  میزان تصویر پردازی به کمک صورخیال در منظومه های عاشقانه ویس و رامین، گل و نوروز و خسرو شیرین چقدر می باشد؟شباهت و تفاوت دو منظومه با خسرو و شیرین در چه چیزهایی می باشد؟

  کلیدواژگان: ادب غنایی، تصویر، خیال، استعاره، تشبیه
 • علی فکوری جویباری، رضا فرصتی جویباری*، ناهید اکبری صفحات 615-636

  پیشگویی آینده از طریق ستارگان یا اجرام فلکی از زمان پیدایش بشر یکی از مسایل و موضوعات آکنده از رمز و راز به‏شمار می‏آید که با همه پیچیدگی‏اش کاربردی زیادی در فرهنگ جهانی یافته است؛ به گونه‏‏ای که در سراسر زندگانی آدمیان می‏توان کارکرد‏هایی از نجوم و طالع‏بینی را مشاهده کرد. در ایران ‏نیز از گذشته‏های دور، پهلوانان و شاهان برای انجام کارهای مختلف مانند جنگ یا ازدواج یا سفر، خود را ملزم به هم‏اندیشی با منجمان و پیشگویان خبره می‏دانستند یا برخی از وقایع آینده را که در خواب می‏دیدند، با بهره‏گیری از دانش ستاره‏شناسان، مورد تعبیر یا تفسیر قرار دهند. این مضمون در ادبیات و نگارگری دوره اسلامی نیز دیده می شود. مسیله پژوهش حاضر واکاوی مفاهیم اخترشناسی در شاهنامه و آثار منظوم و مصور شاعران دوره اسلامی است. پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر داده های منابع کتابخانه ای به رشته تحریر درآمده است. نگارندگان در این پژوهش کوشیده‏اند به بررسی میزان تطابق یا تشابه مقوله های اخترشناسی در ابیات شاهنامه فردوسی و دیگر پارسی‏سرایان دوره اسلامی بپردازند. نتایج، نشان می دهد که پیش‏بینی اختر‏شناسان بر روند زندگی ایرانیان در دوره اسلامی تاثیر فراوان داشته است. بسیاری از شاهان پیش از انجام امور حیاتی به هم‏اندیشی با منجمان پرداخته و با شنیدن پیشگویی‏ها از زبان این افراد، تصمیمات خود را تغییر می‏داده‏ اند.

  اهداف پژوهش:

  بررسی میزان کاربرد اصطلاحات اخترشناسی در شاهنامه و آثار منظوم و مصور شاعران دوره اسلامی.بررسی چگونگی انعکاس اخترشناسی در نگارگری دوره اسلامی.

  سوالات پژوهش:

  اهمیت دانش نجوم، در شعر فردوسی و دیگر پارسی‏سرایان به چه میزان می‏باشد؟اخترشناسی در شاهنامه فردوسی و نگارگری دوره اسلامی چه بازتابی داشته است؟

  کلیدواژگان: اخترشناسی، شاهنامه، شاعران اسلامی، نگارگری
 • فتانه قجقی، نعیمه کیالاشکی*، قربانعلی آقا احمدی صفحات 637-649

  مجموعه گور و گهواره از مجموعه داستان های کوتاه غلامحسین ساعدی است که در سال 1345 منتشر شده و در سه قطعه کوتاه که عبارت اند از: زنبورک خانه، سایه به سایه و آشغال دونی به نگارش درآمده است. در داستان های این مجموعه پنهانی ترین رفتارها و ناگفتنی ترین سلوک و مادی انسان با قلم و نثری چندان آبرومندانه، بیان می شود. شخصیت های این داستان ها، آدم های اسیر در چنگال فقر و فساد و فلاکت و محدود در خوشی های جنسی اند. ساعدی که خود به طبقات و اقشار پایین جامعه تعلق دارد و شاهد مهاجرت فوج فوج دهقانان و بیکاران روستا به شهر و سکونت در حلبی آبادهاست، در این مجموعه بر آن است تا با بازنمایی خطرات کمین کرده در سر راه این مهاجرت های افسارگسیخته، بتواند مانعی ایجاد کند و دست کم اینکه هشداری بدهد. در ادامه به بررسی ساختاری یا ریخت شناسی داستان های این مجموعه براساس نظریه روایت شناسی تزوتان تودوروف پرداخته می شود. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و براساس داده یابی کتابخانه ای صورت گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که در بررسی تحلیل ساختاری داستان های غلامحسین ساعدی معمولا فضای داستان ترس و واهمه، افراد اسیر در فقر و فلاکت قرار گرفته اند که در نهایت به تعادلی می رسند.

  اهداف پژوهش:

  بررسی قابلیت انطباق نظریات جامعه شناسی با رمان ها و داستان های غلامحسین ساعدی.بررسی قابلیت تصویری داستان گور و گهواره غلامحسین ساعدی در سینمای ایران.

  سوالات پژوهش:

  نظریات جامعه شناسی چه میزان با رمان ها و داستان های غلامحسین ساعدی در عرصه تولید ادبی ایران قابلیت انطباق دارد؟قابلیت تصویری داستان گور و گهواره غلامحسین ساعدی در سینمای ایران چگونه است؟

  کلیدواژگان: غلامحسین ساعدی، ریخت شناسی، روایت شناسی، تزوتان تودوروف
 • محمدعلی کاظم زاده رائف، مصطفی مسعودی نژاد*، بهزاد وثیق صفحات 650-669

  معماری یکی از مولفه های تاثیرگذار در فرآیند فرهنگی جوامع بشری است و در این میان آموزش آن باتوجه به فرآیند خلاقیت از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این پژوهش سعی دارد از طریق مطالعه عوامل موثر بر خلاقیت در آموزش آکادمیک معماری، به مولفه های موثر در تدوین راهبردهای مواد درسی در این زمینه دست پیدا کند. بدین ترتیب، فرضیه زیر را در این زمینه مطرح کرده است: احتمالا تبیین مولفه های درسی خلاقانه معماری بیش از همه از طریق تاکید بر آموزش عملی معماری از طریق اساتید تجربه گرا بر خلاقیت دانشجویان معماری تاثیرگذار خواهد بود. از این رو با استفاده از روش پژوهش کمی- تحلیلی و روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای و پرسش نامه، به سوالات زیر پاسخ داده خواهد شد: تبیین مولفه های درسی خلاقانه معماری بیش از همه از طریق تاکید بر کدام یک از جنبه های آموزش خلاقیت به صورت آکادمیک می تواند بر دانشجویان معماری تاثیرگذار باشد؟ یافته های پژوهش مبین آن است که بیش از همه مولفه های بینش خلاقانه معمار و پرورش خلاقیت براساس اعمال مولفه های درسی استخراج شده، تقویت خواهند شد. اما تبیین مولفه های درسی خلاقانه معماری، بیش از همه از طریق آموزش موازی نظری و عملی در این دانشگاه ها عملی خواهد شد. تبیین مولفه های درسی خلاقانه معماری که شامل مولفه تفاوت های فردی، آموزش غیرمستقیم، ساختار مناسب دانش، مهارت آموزی، اعتبار برنامه درسی، برنامه درسی تلفیقی و افزایش علاقه مندی می شوند، بیش از همه از طریق همزمانی آموزش های نظری و عملی در دانشگاه های مورد مطالعه تحقق خواهند یافت و بیشترین تاثیر را در آموزش خلاق معماری برجا می گذارند.

  اهداف پژوهش:

   تبیین تاکیدات آموزشی مهم در آموزش معماری جهت تعیین مولفه های درسی خلاقانه دانشگاهی.مطالعه تاثیر خلاقیت در مفاد درسی خلاقانه معماری از دیدگاه دانشجویان سه دانشگاه برتر معماری کشور.

  سوالات پژوهش:

  مهم ترین مولفه های درسی خلاقانه دانشگاهی با تاکید بر آموزش معماری کدام اند؟اهمیت مختصات خلاقانه در مفاد درسی معماری از دیدگاه دانشجویان سه دانشگاه برتر معماری کشور چه اندازه است؟

  کلیدواژگان: فرآیند خلاقیت، آموزش معماری، مواد درسی، خلاقیت
 • ناهید گیل امیررود، فرزانه اسدی ملک جهان*، سیده مامک صلواتیان صفحات 670-685

  براساس نگرش کارتزینی و دوگانه انگاری تقدم ذهن بر بدن، موزه ها از زمان به کار آغاز آن ها در قرن هفدهم، تحت تاثیر مفاهیم بصری بوده اند و نمایش به عنوان تجربه ای کاملا بصری در نظر گرفته می شد. با اهمیت یافتن نقش مخاطب در قرن بیستم میلادی به تدریج ظرفیت حافظ بدن در عمل به خاطر سپردن و همدلی مورد توجه قرار گرفت. هدف پژوهش حاضر بررسی تطبیقی روایت و فضا و تحلیل نقش روایت در افزایش تعاملات اجتماعی مخاطبان در موزه های شهر تهران است. تهران به عنوان پایتخت تاریخی و فرهنگی کشور، روایت های متعددی از فضاهای شهری ارایه می دهد. این مطالعه از نوع کاربردی است و براساس نظریه داده بنیاد صورت گرفته است. یافته های پژوهش حاکی از این است که حضور مخاطبان در فضا فرصت تعاملات اجتماعی را افزایش می دهد. در فرآیند ادراک بدنمند از موزه ها، مخاطب در رویدادهای گذشته با پیشینیان همدردی می کند، با دیگر بازدیدکنندگان تعامل داشته و در نهایت روایت خود را از فضا می سازد.

  اهداف پژوهش:

  شناسایی مولفه هایی که روایت از طریق آن کیفیت فضای موزه را بهبود می بخشد.شناخت چگونگی ارتباط مخاطبان با موزه در روند ادراک فضا.

  سوالات پژوهش:

  روایت از طریق چه مولفه هایی کیفیت فضای موزه را بهبود می بخشد؟ارتباط موزه و مخاطبان در روند ادراک فضا چگونه است؟

  کلیدواژگان: موزه، روایت، تفسیر، تجربه بدنمند، تعاملات اجتماعی
 • مریم مالکی، حبیب الله سالارزهی*، عبدالعلی کشته گر، عالمه کیخا، حمیدرضا وزیری گهر صفحات 686-705
 • زهرا محمدی، فرشید سمائی*، مرضیه صناعتی، محمدرضا رضوی صفحات 706-727

  زبان عرفانی همواره از مفاهیم انتزاعی سخن می گوید و بدین جهت برای قابل درک شدن، پیوسته از استعاره های مفهومی که خود زنجیروار به هم پیوسته اند، بهره می گیرد. کاربرد استعاره های مفهومی در هر  هنر و متنی، نشان از بینش گوینده و تجربه زیسته است که او دارد. تجربه های زیسته عارف که از برخورد با امور غیبی به دست می آید، به کمک زبان رمزی و استعاری، در انتقال مفاهیم به کار گرفته می شوند. در ترکیبات زبان عرفانی، بدون استفاده از استعارهای مفهومی، درک مفاهیم عرفانی آسان نخواهد بود. این پژوهش در چارچوب زبان شناسی شناختی و با تکیه بر نظریه استعاره مفهومی، به معرفی برخی ترکیبات نو در عرفان پرداخته است. برای انجام این پژوهش، از سه فرهنگ دهخدا، سخن و عرفان، تعدادی از واژه های ترکیبی که به فارسی امروز نزدیک هستند، انتخاب و بررسی شده اند. پژوهش حاضر به روش توصیفی-تحلیلی و کتابخانه ای است. آنچه از دستاوردهای این پژوهش حاصل گردید بیانگر این امر است که استعاره ساختاری پربسامدترین نوع استعاره مفهومی در اصطلاحات عرفانی است و عارفان تمایل بیشتری به کاربرد معانی استعاری برای تولید و درک اسم های مرکب در حوزه عرفان دارند. استعاره توانمندترین ابزار زبانی در بیان شناخت عارفانه از هستی است که برای بیان معانی پیچیده، مبهم، عمیق و گاه ناگفتنی به کار گرفته می شود. در هنر اسلامی نیز نمادپردازی و کاربرد استعاره های مفهومی جایگاه مهمی دارد.

  اهداف پژوهش:

  تعیین فرایندهای شناختی دخیل در شکل گیری اسم های مرکب زبان فارسی (استعاره) در حوزه عرفان هنر.مشخص کردن میزان خلاقیت فرایند ترکیب باتوجه به چارچوب نظری بنسز.

  سوالات پژوهش:

  فرایندهای شناختی دخیل در شکل گیری اسم های مرکب زبان فارسی (استعاره) در حوزه عرفان و هنر اسلامی کدام اند؟میزان خلاقیت فرایند ترکیب باتوجه به چارچوب نظری بنسز چگونه است؟

  کلیدواژگان: استعاره مفهومی، زبان شناسی شناختی، هنر، حوزه عرفان
 • معصومه مومنی زاده، علی فتح الهی*، حسین فلسفی صفحات 728-742

  خانواده اساس اجتماع، اولین سلول سازنده زندگی جمعی انسان، خشت بنای جامعه و کانون اصلی حفظ و ارتقای سنت ها، هنجارها و ارزش های اجتماعی است. بی شک شالوده استوار پیوندهای اجتماعی و روابط خویشاوندی در بروز و ظهور عواطف انسانی کانون خانواده است. عارفان متقدم و متاخر به اهمیت و نقش سازنده خانواده واقف بوده اند. آنان احکام، آداب و اخلاق خانوادگی را در حد لازم و کافی از منابع دینی، اخلاقی و عرفانی فراگرفته و مهارت های لازم را کسب کرده اند. عرفان در هنرهای اسلامی چون نگارگری نیز دارای جایگاه ویژه ای است. بنابراین مسیله مهم در این پژوهش نقش عرفان در نظام مندی خانواده و نگارگری اسلامی است. پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر داده های منابع کتابخانه ای به رشته تحریر درآمده است. یافته های پژوهش حاکی از این است که اهل سلوک ضمن مراعات حرمت اهل خانه اعم از همسر یا کودکان خود در توجه و تامین بهداشت روانی و شادمانی آنان نیز اهتمام خاص ورزیده اند. عارفان در برقراری رابطه صمیمانه با همگان به ویژه با خردسالان کوشا بوده و در انجام بازی و هم کلامی با کودکان همچون خودشان ایفای نقش می کردند. در نگارگری اسلامی نیز سلوک عرفانی در قالب راز و نیاز و سماع و معراج قابل مشاهده است. 

  اهداف پژوهش:

  بررسی تاثیر مولفه های سلوک عرفانی بر نظام مندی در خانواده.بررسی تاثیر مولفه های سلوک عرفانی بر نگاره های اسلامی.

  سوالات پژوهش:

  تاثیر مولفه های سلوک عرفانی بر نظام مندی در خانواده چیست؟تاثیر مولفه های سلوک عرفانی بر نگاره های اسلامی چگونه است؟

  کلیدواژگان: خانواده، نظام مندی، مولفه های سلوک، عرفان عملی و عارفان، نگاره های اسلامی
 • طیبه میرزا آقایی، عبدالرضا مدرس زاده*، فرشته جعفری صفحات 743-756

  «ضوابط عظیمیه» به سال 1130 (قرن دوازدهم ه.ق)، در فن لغت و بلاغت و دستور زبان، به دست محمدعظیم قریشی تالیف شده است. موضوع این اثر «زبان پارسی در منطقه شبه قاره» است. این نسخه در 414 صفحه با حاشیه نویسی و هامش نویسی نوشته شده است. نکات و خصایص این نسخه خطی از قبیل رسم الخط نسخه، خصوصیات آوایی، واژگانی، دستوری و بلاغی این اثر مستخرج و با تفصیل و توضیح نشان داده شده اند. روش تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی با استفاده از ابزار گرد آوری کتابخانه ای به صورت سندپژوهی و روش داده کاوی تحلیل محتواست. در سطح آوا و واژگان آوردن کلمات به شکل و کاربردی خاص از شگردهای این مولف بوده است. این متن از برخی ویژگی های نحوی عربی نیز بهره برده است که در زبان فارسی امروز کاربرد کم تر و مختصرتری دارند. آرایه های ادبی در این متن سبک و کم تکرار بوده اند و در عوض آوردن شعر و مثل پربسامد و فراوان است. آوردن حروف ابجد و توجه به علم الاعداد نیز از ویژگی های برجسته این کتاب به شمار می رود.  با بررسی و تصحیح این اثر به این نتیجه رسیدیم که زبان پارسی و گسترش و آموزش آن در دوره حکومت گورکانیان در هندوستان دغدغه ادیبان و حکمرانان محسوب می شده و نگارش این کتاب و کتب مشابه و تهیه نسخه های خطی بعدی از روی آن ضرورت این تعلیم و گسترش را به اثبات می رساند. با اینکه این کتاب متعلق به حدود سه قرن پیش است، اما چون کتابی تعلیمی است تا حد امکان سهولت فهم در آن رعایت شده است. در کتیبه های فارسی هندی نیز می توان سادگی و روانی بلاغی را مشاهده کرد.

  اهداف پژوهش:

  معرفی یک نسخه خطی جدید در حوزه بلاغت و لغت و فنون ادبی دیگر در زبان فارسی حوزه شبه قاره.بررسی و شرح ویژگی های سبکی نسخه خطی ضوابط عظیمیه.

  سوالات پژوهش:

  آیا در حوزه شبه قاره آنقدر زبان فارسی گسترش داشته است که زمینه ساز نگارش اثری فارسی و سلیس و روان در زمینه بلاغت و لغت و فنون ادبی شود؟باتوجه به وجود نسخه خطی «ضوابط عظیمیه» از محمدعظیم قریشی در قرن دوازدهم در شبه قاره، این متن دربردارنده کدام فنون ادبی است؟

  کلیدواژگان: ضوابط عظیمیه، محمدعظیم قریشی، ویژگی های سبکی، بلاغت، شبه قاره
 • سید محمد هاشمی، احمد خواجه ایم*، علی تسنیمی، زهرا جمشیدی صفحات 757-771

  کتاب شناسی ها در جایگاه اساسی ترین منابع جست و جو و پژوهش، یاری گر محققان هستند. آن چنان که در دهه گذشته در زمینه های گوناگون شاهد روی آوردن پژوهشگران به نوشتن کتاب هایی در این زمینه بوده ایم. در این بین کتاب شناسی هایی که درباره یک رشته نوپا در کشورمان نگاشته می شوند، اهمیت دوچندان می یابند. اسطوره پژوهی در سال های متاخر در بین پژوهشگران، علاقه مندان بسیاری یافته و چه در تالیف و چه در ترجمه از نظر کمی و کیفی رشد قابل توجهی پیدا کرده است. استقبال مولفان و مترجمان و روی آوردن به موضوعات اسطوره، باعث چاپ و تعدد کتاب های بسیاری درباره اسطوره های ایران و دیگر کشورهای جهان گشته و به تبع آن، برخی از محققان برای آسان کردن کار علاقه مندان به این حوزه، به سوی کتاب شناسی اسطوره رفته و سعی کرده اند تا با معرفی و تحلیل آثار نوشته شده در این زمینه، کمک بیش تری به رشد این شاخه ارزشمند از علوم انسانی داشته باشند. مسیله ای که پژوهش حاضر دنبال می کند آسیب شناسی این نوع پژوهش ها است. پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر داده های منابع کتابخانه ای به رشته تحریر درآمده است. یافته های پژوهش حاکی از این است که با وجود ارزشمندبودن این کار، کتاب شناسی اسطوره، گرفتار آسیب های فراوانی شده است: رویکرد متفاوت و غیرعلمی در بخش توصیف، عدم تحلیل و یا تحلیل های غیرعلمی و گزینشی کتاب ها، عدم تسلط نویسندگان بر موضوع اسطوره، کاستی های دانشگاهی و علمی و فرهنگی که مهم ترین آن عدم توجه به این نوع از دانش سودمند می باشد و هم چنین حجم بالای کتاب شناسی ها که احتمال خطاهای محتوایی و نگارشی را بالا می برد- و از سویی نقطه قوت آن به شمار می آید- از جمله این آسیب ها می باشد.

  اهداف پژوهش:

  آسیب شناسی در حوزه کتاب شناسی توصیفی- تحلیلی اسطوره و دلایل به وجود آمدن آن ها.شناسایی عوامل رشد و بالندگی کتاب شناسی حوزه اسطوره در ادبیات و هنر.

  سوالات پژوهش:

  کتاب شناسی اسطوره در ایران چه کاستی ها، نابسامانی ها و آفت هایی دارد و را حل آن چیست؟آسیب شناسی در این حوزه چه تاثیری بر بالندگی کتاب شناسی در زمینه اسطوره خواهد داشت؟

  کلیدواژگان: آسیب شناسی، کتاب شناسی، اسطوره، توصیف، تحلیل
|
 • Atefeh Aslani Rajauni, Thoraleh Norouzi Davoodkhani *, Khodabakhsh Asadollahi, MohammadReza Shadmanamen Pages 36-53

  Persian poetry has long been a vehicle for representing philosophical, mystical or mythological concepts. In the meantime, the concept of man has been carefully considered in the poetry of many poets due to its high role and importance. The present article tries to look at the place of this concept in the poetry of Nasser Khosrow and Parvin Etesami with a descriptive-analytical approach. In the poetry of the two, reflection on man has subtle similarities and differences. The most important similarity that can be seen in the work of the two poets under review is the significant importance they have given to divine status of man. In this regard, both poets have avoided talking about human beings. It is in this attention to detail that they have revealed their differences of opinion.The most important factor attributed to man in his poetry is the divine and unique essence that deserves spiritual care and behavior. In Etesami's poetry, this view is not absent, but due to the passage of a special kind of humanism of the constitutional period and according to the requirements of the time, Etesami tries to consider the earthly aspects of man in addition to its spiritual aspects. . Another important point is the negative emphasis of Nasser Khosrow along with the positive emphasis of the strike. Naser Khosrow tries to warn people against negligence and ignorance, while in Etesami's poetry, emphasis is placed on abilities such as altruism, morally good qualities, and the dimensions of human social well-being

  Keywords: Human, Humanism, Naser Khosrow, Parvin Etesami, existential philosophy
 • Ehsan Anjomshoa, Reza Ahmadian *, Varaz Moradi Massihi Pages 54-78

  The purpose of this study was to identify a method for tactical urban planning intervention in urban spaces containing historic districts in the country (case study: Pamenar neighborhood in Kerman) and assess the capacity of traditional neighborhoods in Iran (with an emphasis on the study sample) to implement this approach. Thus, this research seeks to answer questions such as "What are the tactical urban development projects that will enhance the performance of the country's historical districts (with emphasis on the Pamenar neighborhood in Kerman)?" How can the paucities and inefficiencies of Iran's historical districts (with an emphasis on Pamenar neighborhood in Kerman) be recognized and removed through a tactical urban planning approach? The selected strategy for achieving the stated goals using a qualitative approach and data gathering instruments includes two sections: interview and field survey. Also, the MaxQDA2020 software was used to analyze the interview part. The interview data analysis identified several topics and categories linked to challenges, problems, and their solutions. Also, field studies identified nine space types in that neighborhood. Thus, combining the two analytical sections above resulted in the creation of tactical urban planning projects for Kerman's Pamenar area. Most of the recognized places in the neighborhood were ignored persistently, and they led to significant issues. Therefore, the temporary usage of these spaces and their conversion into multi-functional spaces to enhance the socio-economic life of the citizens in that area has been selected as an applicable tactical urban planning approach in this study.

  Keywords: Urban Space, Historical context, Tactical urban planning, Pamanar Neighborhood, City of Kerman
 • Abolghasem Ovisikakha, Ahmad Rahdar *, Yaser Kahraze Pages 79-88

  In recent years, the ports of the Islamic Republic of Iran have played an irreplaceable role in stabilizing and strengthening Iran's position as a bridge between Asia and Europe and the North-South corridor by providing transportation and freight services, including the port of Chabahar to enjoy From a privileged position in the east of the Strait of Hormuz and the Sea of ​​Oman, it is located on the main shipping lines to Africa, Asia and Europe, and as the shortest communication and transit route of Central Asian countries and Afghanistan to the Persian Gulf, East Africa and other parts of the world. It enjoys and the development of this port and free trade zone in this region is done in the same direction. One of the most important factors in the development process of this port is the growing presence and intense competition of Gwadar port in the neighborhood of this port in Pakistan, which has become a serious competitor for Chabahar port in recent years due to the investment of foreign countries, especially China. Has been.

  Research question

  1- What are the economic achievements of Iran and Pakistan from the safe passage of Chabahar port?2- What are the cultural and artistic achievements of Iran and Pakistan from the safe passage of Chabahar port?

  Research purpose

  1- Investigating the economic achievements of Iran and Pakistan through the safe passage of Chabahar port2- Cultural and artistic achievements of Iran and Pakistan from the safe passage of Chabahar port

  Keywords: macro strategies, Islamic Republic of Iran, Pakistan, Chabahar Ports
 • Maryam Sadat Aghamiri, Abdolhosein Latifi *, MahmoodReza Esfandyar Pages 89-112
 • Mohammadrasoul Ahangarn *, Mohammadali Arabameri Pages 113-137

  The existence of some gaps in society in terms of the need for spirituality has caused spirituality enthusiasts to mistakenly resort to some claimants to satisfy this need:If these people are left alone, they will become a source of corruption for a part of the society and threaten the psychological and spiritual security of the society.Now the question is whether the holy shari'a, which is sensitive to the security of the lives of the people, and to the corruption on earth that leads to the threat to life, and also to the psychological and social security of the people, or not?If such a punishment is considered from the point of view of the Shari'a, what is the amount? Is the title of corruptor on earth given to such people or not?To answer the extent of corruption on earth will be investigated and the questions raised will be try.

  Keywords: Corruption, Mahdism, Criminology, sanctity
 • Mohammad Reza Bavandpor, Nasser Jadidi *, Shokouhosadat Arabi Hashemi Pages 138-152
 • Zeinab Bakhshian, Hossein Hajizadeh *, Zhila Serati, Hosseingholi Sayadi Pages 153-167

  Thematic studies of the media from Shahriyar's court show the complete mastery of the deceased in history, religion, mysticism, art, poetry and literature, and the influential events and personalities of each of these branches during historical, cultural, literary, religious and national developments in different eras. He has been to Iran and in the shortest opportunities obtained in the form of a memoir of these celebrities, while keeping their name and memory alive, he has also had a delicate look at their performance and influence in their field of activity, which shows the comprehensiveness of intellectual, literary and artistic personality. It is the deceased and his studies in these fields. The late Shahriyar, while stating the names of artistic and literary personalities in his divan, has also paid attention to the generality of their artistic and literary personalities, and we have divided these people into two groups with the title of artistic and literary personalities separately. We have classified and reviewed and reached remarkable results.

  Keywords: Shahriar, artistic figures, literary figures, Music, art
 • Parisa Bahadorpour, Ahmad Kamranifar *, Farinaz Hooshyar Pages 168-187
  Ferdowsis Shahnameh is the precious heritage of the ancient history that its composer has expressed in verse the events of the period in detail by keeping trustworthiness. Ferdowsi has discussed about policies and the events of the first Khosrow – who is considered as an ideal royal knowledge – in detail in Shahnameh. His description of fiscal reforms of Khosrow Anushirvan (531 – 579 AD) is very valuable like reports of classical Islamic texts so that a lot of data of those texts concernin fiscal reforms of Anushirvan exists in Shahnameh and some data has only narrated by Ferdowsi. This article aims to investgate the value of Shahnameh historical details and data concerning fiscal reforms of Anushirvan and its comparative assessment with the other classical Islamic texts and express their similarities and differences by emphasizing on Shahnameh of shah Tahmasb that has been analyzed by using library analytical – descriptive method. Ferdowsi has exactly addressed fiscal reforms of the first Khosrow and provides us with unique information concerning fiscal rates, quarterage tradition, method of imparting reforms, etc. Shahnameh is superior to same classical Islamic texts and sometimes does not speak about a subject such as the establishment of new Divan.
  Keywords: Ferdowsi Shahnameh, Islamic texts, Sassanian, Khosrow Anushirvan, fiscal reforms
 • Ozra Hatami, Vida Ahmadi *, Mohammad Badizadeh Bidokhti Pages 188-199
 • Jomeh Jafari Barzian, Rahimeh Choulanian *, Aziz Eshmidian Nezhad Pages 200-217

  Intertextual theory is a new phenomenon in the West, but old and deep-rooted in Islamic literature. The use of words, themes and concepts of the verses of the Holy Quran in literary works is one of the most interesting topics in literary criticism. Attar's poems have many intertextual occasions that can be studied according to the intertextual approach in order to be influenced by the concepts of Quranic verses. In this research, using the analytical-comparative method, we have examined the aspects of Attar Neyshabouri's poems being influenced by the words, compositions, interpretations, concepts and themes of Quranic verses at the levels of implicit, propositional, and lexical effectiveness. With Quranic verses, allusive and lexical effects are more frequent.Purpose of the researchInvestigating the intertextual relations of Attar Neyshabouri's poems with Quranic verses.

  Research questions:

  1- Which type of intertextual relations is most used in Attar Neyshabouri's poems?2- What is the main purpose of Attar Neyshabouri in using other texts among his poems?3- How did Attar use Quranic concepts and themes in his poems?

  Keywords: Holy Quran, Attar Neyshabouri, intertextuality, poetry
 • Ali Mohammad Jahani, Ali Eshghi Sardehi *, Abolghasem Amirahmadi Pages 218-232

  Prayer in Persian poetry is a sign of my effort to connect with the Creator. The poet appreciates the valuable opportunity to speak to God through prayer, and regardless of rejecting or accepting prayer, he considers himself indebted and thankful to God. Prayer in the poetry of the greats of Persian literature, especially in the four pillars and pillars of this precious literature (Ferdowsi, Rumi, Saadi and Hafez) has a real, celestial and Qur'anic origin and is the result of the grace and mercy of the God of the world who blesses the servants and It gives the opportunity of prayer and the life-giving nectar of prayer to its special people. That is why prayer in the works of these pillars of Persian literature is a matter of pain, need and lamentation, and it is a kind of need and supplication, and in fact it is the key to opening. This article will try to answer the question that the difference between their way of looking and their poetic style - according to their essence and nature - in the discussion of prayer and supplication, despite having a common ultimate goal which is to transcend the human soul and psyche, to the extent Extent and strength to be answered.

  Keywords: Prayer, Lifestyle, Ferdowsi, Rumi, Saadi, Hafez
 • MohammadReza Heidari, Mehrdad Sadeghi Dehcheshme *, Ali Rashidpour Pages 233-254
 • Majid Khosravi, Amirabass Bozgmeher *, Amirhamze Salarzie Pages 255-274
 • Rasa Rabiee, MohammadMansour Falamaki *, Darab Diba Pages 319-334
 • Abolfazl Rahmani, Mohammad Kalhor *, Nasrollah Pour Mohammadi Amlashi Pages 335-354
  The institutionalization of Iranian society and consequently Qazvin, in various cultural and artistic dimensions, which began with the Constitutional Revolution and had its ups and downs and finally stagnation, gained new momentum in the period 1320-1299 and was seriously pursued. However, the educational institution in the period under discussion had a significant progress in terms of modernization and material development due to necessity and need. Accordingly, the change in the educational structure, which is one of the main axes of the cultural policy of the mentioned period, due to the authoritarian and hasty policy, which was in opposition to the traditional context, caused the expected demands not to be fully met. The cultural institution of education and its reflection in Qazvin contemporary art is the focus of the study in the present study, which in this research is examined by descriptive-analytical method.Two main questions: 1- What place did the educational institution have in the process of modernization and modernization of Qazvin between 1320 and 1299?2- What were the reasons for the establishment and the effects of the educational institution on the cultural-artistic structure of Qazvin?
  Objectives
  1- Recognition and analytical income on the developments of Qazvin educational institution in the period of 1320 - 1299 AD, to get acquainted with the cultural-artistic developments of Qazvin2- Identifying the impact of political structure on the cultural-artistic situation and its positive and negative consequences
  Keywords: educational institution, Qazvin, Contemporary Art, Reza Shah Period, schools
 • Umm Al-Banin Rahimi, Amir Akbari *, Omid Sepehri Rad Pages 355-374
  Objectives The present study pursues two
  objectives
  1 to study the economic activity of Turkmen women in North Khorasan during the Qajar period and 2 to identify the economic status of Turkmen women in North Khorasan during the Qajar period. The Turkmen tribes of northern Khorasan, in the north and northwest of Bojnourd lived in areas such as Jirgalan, Maneh and Samolghan. Of these tribes (Teke, Yamut, and Goklan), the Goklans converted to monogamy and agriculture long before the rest of the Turkmen, but the rest gradually changed their way of life based on a number of requirements. Among the Turkmen tribes, the main activities of men were limited to war, hunting, recreation, and horse breeding, while activities related to home and livestock, along with activities such as carpet weaving, felt weaving, etc., were the responsibility of women, and men had no participation in They did not have these things. Turkmen carpets were one of the most important goods woven by Turkmen women with attractive and beautiful patterns and were sold for sale. The main question is: 1. What economic activities did Turkmen women carry out, and 2. What was their economic status among the Turkmen tribes?
  Keywords: Economic status of women, Turkmen tribes, North Khorasan, Qajar Period
 • The Typology of Turkman Sanjim Motifs
  Mostafa Rostami *, Zahra Aghbabaei, Tahereh Mir Pages 375-394
  The Turkmen Sanjim is one of the original Turkmen folk arts that Turkmen girls and women are very fond of sewing different designs with different colors on their clothes and other decorations. But little research has been done on it and very few written sources. Studying and understanding Turkmen motifs and their origin, concepts and applications will provide a new window for disseminating the past thoughts of the Turkmen Turkmen people. This descriptive study, conducted using library and field studies in the area, attempts to study the types of motifs used in Turkmen Sanjim art and then to identify the concepts of motifs used in it. The results of studies of more than 100 pieces of work and clothing with different motifs show that the shape, color and type of role can be distinguished in different groups such as nature, animals and beliefs, tools and war equipment. Some forms of these motifs originated from the beliefs and beliefs of the ancestors of the Turkmens, and others were consistent with elements in the surrounding objects, creatures and nature.Goals:1-. Understanding and embracing Turkmen embroidered Sanjim motifs and searching for concepts of applied motifs in sanjim.2 - Studying the motifs and cultural artistic structure of the Turkmens needlework according to the extent and variety.Questions:1- What is the origin of the Turkmen Sanjim motifs?2- What are the motifs used by Turkmen Sanjim?
  Keywords: Sanjim. Needlework, design, Typology, Turkmen
 • Alireza Rostamighadi, Ahmad Karimi *, Koros Karimpasandi, Asghar Abbasi Pages 395-412

  Citizenship and civil rights are a set of public rights that are issued to citizens of a country considering two principles of human dignity and justice. In each historical period, literary works indicate attitudes, ideals and values of a people and civil requirements are one of the moral and social teachings that are seen in these works more or less. In Iran, citizenship rights requirements began seriously during the Constitutional period and together with other poets of that time, Malek o’Shoara reflected these requirements in his poems. This paper aimed to study the most striking civil requirements in the poems of Mohammed Taghi Bahar through descriptive-analytical method. The research findings indicate that the most distinctive civil requirements in Bahar’s poetical works namely freedom, justice and female rights together with other topics like social welfare, economical welfare, forgiveness, science learning, security and … infer Malek o’Shoara’s right-seeking thought.

  Research aims: 

  A study of the familiarity of Malek o’Shoara Bahar with the Charter of Citizenship Rights.2. A study of the main themes of Malek o’Shoara Bahar poems.

  Research questions:

  Was Malek o’Shoara Bahar familiar with the Charter of Citizenship Rights?2. What are the main themes of Malek o’Shoara Bahar poems?

  Keywords: Bahar’s Poems, civil rights, Justice, freedom, Female Rights
 • Seyed Zahra Tabatabai, Khalil Bahrami Qasr Chami *, Javad Ostadmohammadi Pages 430-448

  The present study has been written with the aim of explaining the relationship between the anthropological foundations of mysticism and moral propositions. According to the hypotheses and questions, this research is one of the theoretical researches in the collection and compilation of which the study of library documents is used and the analysis of information is also a qualitative analysis. Findings indicate that mystical ethics has provided a necessary and sufficient basis for proposing moral propositions and obtaining the highest moral teachings, as one of the most accurate and profound moral approaches with its rich and comprehensive anthropological foundations. Fundamentals that have benefited greatly from practical mysticism in the organization of superior morality and the analysis of moral issues and the reconstruction of the perfect moral system.Dynamics is one of the prominent features of mystical ethics that can be considered as the result of anthropological principles that exist in this moral school in relation to human beings. Making a human being who has all the right moral qualities in the highest way and as he grows and develops in the appearance of life, also has an upward movement in the heart of life, is the end of mystical anthropological principles and moral propositions affected by it.

  Keywords: mystical ethics, anthropological principles, practical mysticism, moral propositions
 • Soheileh Asemi, Seyed Hossein Sajadi *, Abdolreza Jamalzadeh Pages 449-466
 • Tirdad Allipour, Maryam Bakhtiyar * Pages 467-486
  The present article examines the literary style of the mystical texts of Sayyid Ruhollah al-Musawi al-Khomeini, known as Imam Khomeini, in explaining and proving the facts presented in the subjects of Islamic mysticism. In this study, it has been determined that the literary style used by him is an argumentative and philosophical style and the method of drawing conclusions from the issues raised is based on the principles of logic. That is, the science of logic has been used as a method and tool for researching the subject and rational conclusions from the introductory propositions of the discussion and the discoveries of each part of the discussion have become the introduction of the next discussions and finally strong results based on rational foundations mixed with religious teachings. He has obtained a Quran. Also, the mentioned literary method has been compared with the style of mystical literature of other Islamic mystics, and where possible, the consistency of the issues, opinions and results has been matched with the method and style of Quranic verses.
  Keywords: Literary Style, Islamic mysticism, Imam Khomeini, reasoning method, Logic
 • Mohammad Alivand, Javad Ostadmohammadi *, Mina Bahonar Pages 487-506

  Intuition is one of the most important mystical subjects that many mystics from the third century AH in their works have mentioned its examples and circumstances. This importance is clearly evident in the expression of their intuitive circumstances and discoveries. According to scholars in this field, the concept of intuition, like many other mystical concepts, has evolved over time in the works of mystics. The purpose of writing this article is to study the evolution of intuition in Persian mystical prose texts from the beginning of the fifth century to the end of the seventh century. This research is in the field of theoretical research and descriptive-analytical research. According to the results, after the emergence of mystical terms in the field of mystical literature, the concept of intuition underwent dramatic changes. As they acknowledged, intuition is born of self-cultivation and plays an important role in the evolution of the mystic and is considered one of the most important stages in knowing the truth. It was consistent. In the sixth century, the words observation, revelation, and intuition were used interchangeably, and in the seventh century, they believed in the distinction between intuition and observation and discovery.

  Keywords: intuition, levels of intuition, Islamic mysticism, prose Persian texts
 • Msoud Abdi, Seyyed Mohammad Seyyed Mirzaie *, Parvin Savadian Pages 507-526
  This study was conducted to "analyze the factors affecting the optimal employment of women in rural handicrafts in the field of agriculture in West Azerbaijan province." In this research, survey method and researcher-made questionnaire techniques were used and also SPSS software was used for data analysis, and frequency, mean, and percentage calculations were used in descriptive statistics and Spearman correlation method was used in inferential statistics. The statistical population in this study is 21875 women working in the field of agriculture in the province located between the ages of 15 to 65 years that using Cochran's formula, a sample of 370 people from 30 selected villages in 6 cities of the province was selected using cluster sampling method. In theoretical foundations, a research model was developed by combining sociological and economic theories (neoclassics and labor market division and gender theories). According to this model, the factors affecting the optimal employment of women in the handicrafts sector of agriculture in West Azerbaijan province are: Individual (psychological), cultural and organizational factors, that finally, after analyzing the data, all research hypotheses were accepted at a significance level of 99 percent. Therefore, by confirming the hypotheses and the research model, the factors affecting the optimal employment of women in the field of handicrafts in the field of agriculture in the study area are: Individual, cultural and organizational factors that these factors will lead to optimal employment of women in the field of handicrafts in the field of agriculture and ultimately sustainable rural development.
  Keywords: Rural handicrafts, Employment of women, Agricultural Development, Individual factors
 • Fariba Olumiyazdi, Ahmad Khatami *, MohammadGholam Rezaei Pages 527-552

  Molana's Masnavi is one of the classic precious texts of Dari language. The concepts of this work are multi-dimensional and can be researched from different angles. Hence it's antiqued, but not old and repetitive after centuries. What tools can be used to find the secret of this dynamism? Can traditional eloquence reflect the artistic dimensions of Masnavi to convey the concepts and contents? In this article, Masnavi's Ney Nameh is analyzed from the perspective of the text coherence principle and relying on the cohesive tools by Michael Halliday and Roghayeh Hassan, regardless of literary industries. In this article, and using the above tools, it is expressed how Molana intertwines and ties all the elements together in two levels of form and content. The elements of reference, omission, conjunctions, and also, in the area of returning, the repetition, semantic contradiction and semantic inclusion are the most effective tools in conveying concepts in Ney Nameh and they show Molana's beauty of speech clearly. This article represents that in order to understand Molana's secrets of achievement in conveying the meanings and concepts, we should use new semantic tools in the study of Masnavi to find new angles of the literary and mystical masterpiece.

  Keywords: Neynameh, text coherence, semantic contradiction, semantic inclusion, Rumi
 • Fatemeh Ali Bakhshi, Vahid Ghasemi Ahd *, Ebrahim Abdipour Fard Pages 553-574

  The transaction option with the development of financial markets, especially the stock market and securities in Iran, entered the legal, jurisprudential and legal issues of Iran. Therefore, due to the alteration between this type of contract and the usual contracts in the legal and jurisprudential system, their nature and validity were questioned and many opponents and supporters among jurists and legislators were found. Since the arrival of this type of contract in Iran, its principle has been challenged, the most important factor of which has been different are the legal, jurisprudential and legal attitudes towards it. Therefore, in this study, with a different approach from previous studies examining this type of contract from only one perspective or at least two perspectives, an attempt has been made with a comparative approach to examine the nature of these contracts from three legal, jurisprudential and legal perspectives. An independent approach to these three approaches scrutinizes these types of agreements. Studies show that conflicts, contradictions and disputes over the nature of this type of contract are the result of ignoring the independent nature of this type of contract and none of these three approaches have given an independent principle to these contracts and to form this type of agreement in other contracts under other terms and conditions, and this is one of the most important causes of contradictions, conflicts and disputes in this area. However, these types of contracts have an independent and unique nature.

  Research objectives

  Examining the nature of the transaction option from three perspectives: law, jurisprudential and legal with a comparative approachInvestigating the causes of conflicts, contradictions and disputes over the nature of such contracts in law, jurisprudence and legal issues.

  Research questions:

  What is the legal and jurisprudential meaning and nature of the transaction option?What are the types of option contracts and what are their applications?

  Keywords: option contract, Jurisprudence, Law, financial derivative instrument
 • Farnaz Farazmand, Amir Nasri *, Mohammadreza Sharifzadeh Pages 575-592
 • Bayan Forogh Kermanshahi, MohamadReza Ghari *, Majid Azizi Pages 593-614

  One of the most popular types of literature classification by Western critics, based on emotion, is "lyrical literature." The purpose of this study was to investigate the common images in the three systems of Weiss and Ramin, Khosrow and Shirin and Gol and Nowruz based on two imaginary elements, namely simile and metaphor. To express his feelings, the poet chooses the most general element of imagination, namely metaphor, and uses metaphor in some of his poetic subjects. In this research, three love poems were studied and the evolution of the image from the fourth to the eighth century was studied. Then the differences and similarities were analyzed. According to the studies done and the study of the subject and images of the stories, it has been concluded that each of the poets has created images according to their surroundings and in the field of illustration in the two systems of Weiss and Ramin with 40% and Gol and Nowruz with 35 The percentage of the element of nature is the largest part of the poem and in Khosroshirin the elements of the feast with 26% are the highest part of the poetic images. In terms of the use of imaginary elements, the poet in Weiss and Ramin has used the element of simile more and the other two poets have used metaphor, and perhaps this is the more beautiful and pictorial reason of Khosrow, Shirin and Weiss Varamin.

  Keywords: Lyrical Literature, image, Imagination, Metaphor, Simile
 • Ali Fakoori Juybari, Reza Forsati Joybari *, Nahid Akbari Pages 615-636

  Divining the future through stars or constellations has been one of the most mysterious issues since the creation of mankind . Despite all it's complexity and mystery, it has a deep Application in world culture, in a way that the functions of divination and astrology can be observed through out human life. In Iran too from the distant past, kings and heroes in order to do different things such as war or marriage or travel considered themselves obliged to think with expert astronomers and fortune tellers or interprete some future events that they dreamed of with the use of astronomer's knowledge. The interpretation of such dreams may have contained messages of joy and victory or misfortune. Astronomers and fortune tellers with instruments such as sand and astrolabe or zigzag observed the stars and constellations according to the position of the stars and the twelve towers Saad and Nahs determined the days. It was then reported to the king or ruler to find out if doing so would have a good or bad end. In this article the authors have tried to analyse the degree of conformity or similarity of astronomical categories in the verses of Ferdowsi Shahnameh and other Persian poets of the Islamic period. The results show that astronomers' have had a great impact on the life process of Iranians both before Islam and in the Islamic period. Perhaps many kings consulted with astronomers before doing vital matters and changed of their decisions by hearing predictions from these people.

  Keywords: Astronomy, Shahnameh, Islamic Poets
 • Fateneh Ghojoghi, Naeimeh Kialashki *, GhorbanAli Agha Ahmadi Pages 637-649

  The collection of graves and cradles is a collection of short stories by Gholam Hossein Saedi, which was published in 1345 and has been written in three short pieces, which are: Bee House, Shadow to Shadow and Garbage. In the stories of this collection, the most hidden behaviors and the most unspeakable human behavior and material are expressed with a very dignified pen and prose. The characters in these stories are captives of poverty, corruption, misery, and limited sexual pleasure. Saedi, who belongs to the lower classes and strata of society and witnessed the migration of peasants and unemployed villagers to the city and living in Halabiabad, in this series intends to represent the dangers lurking in the way of these unbridled migrations, can Create an obstacle and at least give a warning (Mehdipour Omrani, 132-3: 1382). In the following, the structure or morphology of the stories in this collection is examined based on the narratological theory of Tzutan Todorov.

  Research Method

  This research has been done by descriptive-analytical method and based on library data retrieval.

  Findings

  The research findings show that in the study of structural analysis of Gholam Hossein Saedi's stories, usually the atmosphere of the story of fear and panic, people trapped in poverty and misery, which eventually reach a balance.

  Keywords: Gholamhossein Saedi, morphology, Narratology, Tzutan Todorov
 • MohammadAli Kazemzadeh Raef, Mostafa Masoudinejad *, Behzad Vasigh Pages 650-669

  Architecture is an influential component in the cultural process of human societies and among them, its education is of special importance according to the creative process. This study tries to achieve effective components in the development of curriculum strategies in this field by studying the factors affecting creativity in academic architecture education. Thus, he has proposed the following hypothesis in this regard: It is likely that explaining the creative components of architecture through the emphasis on practical teaching of architecture through empirical professors will affect the creativity of architecture students. Therefore, using the method of quantitative-analytical research and the method of collecting library information and questionnaires, the following questions will be answered: Impressive architecture students? The research findings indicate that most of all the components of the architect's creative insight and fostering creativity will be strengthened based on the application of the extracted lesson components. But the explanation of the creative components of architecture will be done mostly through parallel theoretical and practical teaching in these universities. Explaining the creative components of architecture, which include the components of individual differences, indirect education, appropriate knowledge structure, skills training, curriculum validity, integrated curriculum, and increasing interest, will be achieved primarily through the simultaneity of theoretical and practical training in the studied universities. Found and leave the greatest impact on creative architecture education.

  Keywords: Creativity Process, architecture educationUniversity of Tehran, Shahid Beheshti University, University of Science, Technology
 • Nahid Gil Amirrod, Farzaneh Asadi Malek Jahan *, Seyedeh Mamak Salavatian Pages 670-685

  According to Cartesianism and the duality of the primacy of the mind over the body, museums have been influenced by visual concepts since their inception in the seventeenth century, and the play was considered a purely visual experience. With the importance of the role of the audience in the twentieth century, the capacity of the body to protect the memory and empathy in practice was gradually considered. The purpose of this study is a comparative study of narrative and space and analysis of the role of narrative in increasing the social interactions of audiences in museums in Tehran. Tehran, as the historical and cultural capital of the country, offers several narratives of urban spaces. This study is of applied type and is based on the data theory of the foundation. The presence of the audience in space increases the opportunity for social interaction. In the process of embodying museums, the audience empathizes with their predecessors in past events, interacts with other visitors, and ultimately creates their own narrative from space.Aims of Research:1- Identifying the components through which the narration improves the quality of the museum space.2- Recognizing how the audience relates to the museum in the process of perceiving spaceResearch Questions:1- Through what components does narration improve the quality of the museum space?2- What is the relationship between the museum and the audience in the process of perceiving space?

  Keywords: Museum, narrative, interpretation, Physical Experience, Social Interactions
 • Maryam Maleki, Habibolah Salarzahi *, Abdolali Keshtegar, Aleme Keyika, Hamidreza Vaziri Gohar Pages 686-705

  The mining sector in many countries, including Iran, is one of the most important paths to achieving sustainable development. The high correlation between the mining sector and other sectors of the national economy doubles the importance of this sector. Therefore, identifying and developing entrepreneurial opportunities in this field can directly and indirectly provide a very important platform for employment, especially in deprived areas of the country, including Sistan and Baluchestan province. Therefore, this article has tried to provide a model for identifying and developing entrepreneurial opportunities in the field of mines in Sistan and Baluchestan province with a qualitative approach. Research Method The present article has a qualitative approach that has analyzed the interviews conducted with elites and university professors and experts in the field of mines in the province using data-based theory. According to the data analysis, 321 final codes were extracted through open coding and then, using axial coding, were categorized into 151 concepts and 18 categories.

  Research question:

  1- What is the effect of entrepreneurial opportunities with emphasis on the use of precious stones in jewelry design in the field of mines?2- How can entrepreneurial opportunities in the field of mines in Sistan and Baluchestan province be identified and developed?

  Research purpose

  1- Investigating entrepreneurial opportunities with emphasis on the use of precious stones in jewelry design in the field of mines2- Identifying and developing entrepreneurial opportunities in the field of mines in Sistan and Baluchestan province

  Keywords: Identification of entrepreneurial opportunities, development of entrepreneurial opportunities, Mines
 • Zahra Mohammadi, Farshid Samaei *, Marzieh Senaati, MohammadReza Razavi Pages 706-727
 • Masoomeh Momenizadeh, Ali Fathallahi *, Hosein Falsafi Pages 728-742

  The family is the basis of society, the first building block of human collective life, the building block of society and the main center for the preservation and promotion of traditions, norms and social values. Undoubtedly, the solid foundation of social ties and kinship relations in the emergence of human emotions is the center of the family. Early and later mystics were aware of the importance and constructive role of the family. They have learned the necessary rules, customs and ethics of the family from religious, moral and mystical sources and have acquired the necessary skills. This study aims to express the role of practical mysticism components in the systematization of the family center and by descriptive method and library study shows that the people of conduct while respecting the sanctity of the family, including their spouse or children in paying attention and providing their mental health and happiness. They have also taken special care. Mystics have been diligent in establishing a sincere relationship with everyone, especially with young children, and have played a role in playing and talking to children like themselves.

  Keywords: Family, Systematization, components of behavior, practical mysticism, mystics
 • Tayebeh Mirza Aghaei, Abdolreza Modareszadeh *, Fereshteh Jafari Pages 743-756
 • Seyed Mohammad Hashemi, Ahmad Khajehim *, Ali Tasnimi, Zahra Jamshidi Pages 757-771