فهرست مطالب

 • سال بیست و هشتم شماره 3 (پیاپی 126، امرداد و شهریور 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/05/10
 • تعداد عناوین: 12
|
 • بهمن مرادی پوده* صفحات 1-12
  زمینه و هدف

  سرطان سینه HER-2 مثبت یکی از انواع سرطان تهاجمی است و به داروهای شیمی درمانی مانند لاپاتینیب مقاوم است. آمیگدالین یک ترکیب طبیعی است و در مغز میوه هایی مثل زردآلو، هلو، سیب و بادام تلخ یافت می شود. در سال های اخیر اثرات ضد توموری آمیگدالین در رده های مختلف سلول های سرطانی گزارش شده است. مطالعه حاضر با هدف بررسی اثرات سیتوتوکسیک آمیگدالین در ترکیب با لاپاتینیب بر روی زنده ماندن سلولی و بیان Bax در رده سلولی سرطان سینه پستان SK-BR-3 به عنوان یک رده سلولی با بیان بالای HER-2 انجام شد.

  مواد و روش ها

  پس از کشت سلول ها، بقای سلولی سلول های SK-BR-3 با روش MTT پس از 48 ساعت تیمار با غلظت های مختلف آمیگدالین و لاپاتینیب به تنهایی و به صورت ترکیبی ارزیابی شد. سطح بیان پروتیین پیش آپوپتوز Bax با روش وسترن بلات اندازه گیری شد.

  یافته ها

  آمیگدالین و لاپاتینیب توانستند بقای سلولی SK-BR-3 را به صورت وابسته به دوز به طور معنی داری کاهش دهند. استفاده هم زمان از تیمار آمیگدالین با لاپاتینیب نشان داد که آمیگدالین اثرات کشندگی لاپاتینیپ را تقویت کرده است. همچنین آمیگدالین در غلظت10 میلی گرم  بر میلی لیتر، باعث تشدید در اثرات غلظت 200 نانومولار لاپاتینیب بر روی میزان بیان پروتیین Bax شد.

  نتیجه گیری

  این مطالعه نشان داد که ترکیب آمیگدالین-لاپاتینیب ممکن است کاندیدای ارزشمندی  برای بیماران مبتلا به سرطان پستان با بیان بیش ازحد HER-2 باشد، هرچند برای نتیجه گیری قطعی مطالعات بیشتری مورد نیاز است.

  کلیدواژگان: لاپاتینیب، آمیگدالین، سرطان سینه، پروتئین Bax، رده سلولی SK-BR-3
 • حسین سمیعی ابیانه، شهرام نظریان*، محمدابراهیم مینایی، جعفر امانی، امیرسجاد حجتی رزگی، محمدرضا رمضانی صفحات 13-23
  زمینه و هدف

  بوتولیسم، سندروم ناشی از مسمومیت غذایی، به دنبال استفاده از غذای آلوده به سموم عصبی بوتولینوم به وجود می آید که بسیار خطرناک و کشنده هست. بیماری بوتولیسم به علت تاثیر سم باکتری بر پایانه های اعصاب حرکتی ایجاد می شود. نوروتوکسین های بوتولینوم جزء قوی ترین سموم شناخته شده می باشند. هدف از این تحقیق بیان، تخلیص و بررسی میزان ایمونوژنیسیتی پروتیین نوترکیب BoNT/B-HcC به عنوان یک کاندید ایمونوژن در حیوان آزمایشگاهی موش بود.

  مواد و روش ها

  انتهای کربوکسیل ناحیه اتصال دهنده نوروتوکسین بوتولینوم تیپ B به عنوان آنتی ژن مورد ارزیابی های بیوانفورماتیک قرارگرفت. پلاسمید pET17b-BoNT/B-HcC  به روش شوک دمایی به باکتریBL21(DE3) E . coli منتقل شد. پروتیین نوترکیب به روش کروماتوگرافی تمایلی، تخلیص و با تکنیک SDS-PAGE بررسی گردید. پس از تایید پروتیین نوترکیب با روش وسترن بلات، ایمنی زایی پروتیین در موش آزمایشگاهی انجام شد. تیتر آنتی بادی با استفاده از الایزای غیرمستقیم ارزیابی و نتایج با آزمون آماری t ارزیابی و مقایسه گردید.

  یافته ها

  ژن بهینه سازی شده شاخص سازگاری کدون 0/99 را دارا شد. درصد کدون های با شیوع بالا در ژن به 78 درصد بهبود یافت. توالی ساز ژنی 1119 جفت باز با برش آنزیمی تایید و پروتیین نوترکیب با وزن 43/8 کیلودالتون در میزبان پروکاریوتی بیان گردید. میزان پروتیین خالص شده برای هر لیتر از محیط کشت 23 میلی گرم  بود. ایمن سازی موش ها پاسخ آنتی بادی سرمی را القا کرد و آنالیز های آماری نشان داد که میزان تیتر آنتی بادی در مقایسه با نمونه کنترل تفاوت معنی داری دارد.

  نتیجه گیری

  آنتی ژن نوترکیب طراحی شده آنتی ژنیسیته بالایی نشان داد و می تواند به عنوان یک ایمونوژن علیه نوروتوکسین بوتولینوم تیپ B در تحقیقات بعدی مورد بررسی قرار گیرد.

  کلیدواژگان: کلستریدیوم بوتولینوم، واکسن، ایمنیزایی، آنتیبادی، بخش عملکردی
 • پری تمری*، فاطمه زراعتی، رسول حدادی، مریم کرمعلی صفحات 24-36
  زمینه و هدف

  با توجه به اینکه استرس باعث کاهش سرعت ترمیم زخم می شود، هدف اصلی این مطالعه بررسی اثر استرس بی حرکتی حاد و مزمن بر غلظت نیتریک اسید سنتاز قابل القا (iNOS) و نیتریک اکسید (NO) در بافت زخم در موش صحرایی بود. 

  مواد و روش ها

  تعداد 48 سر موش صحرایی نر و ماده در قالب 6 گروه 8 تایی شامل گروه های کنترل نر، حیوانات نر تحت استرس حاد، حیوانات نر تحت استرس مزمن، کنترل ماده، حیوانات ماده تحت استرس حاد و حیوانات ماده تحت استرس مزمن در این مطالعه استفاده شد.  نمونه های بافتی در روز سوم و هفتم بعد از ایجاد زخم، جمع آوری شد. غلظت iNOS به روش الایزا و غلظت NO با استفاده از اندازه گیری غلظت نتیریت به وسیله معرف گریس اندازه گیری شد.

  یافته ها

  استرس بی حرکتی حاد (0/001 > P) و مزمن (0/05>P) باعث افزایش معنادار غلظت iNOS در روزهای سوم و هفتم بعد از ایجاد زخم در حیوانات نر در مقایسه با گروه کنترل شد. غلظت iNOS در حیوانات ماده فقط در گروه تحت استرس حاد و در روز سوم نسبت به گروه کنترل افزایش معناداری داشت (0/05> P). استرس بی حرکتی حاد و مزمن باعث افزایش معنادار (0/001 >P) غلظتNO در حیوانات نر در مقایسه با گروه کنترل شد. غلظت NO در حیوانات ماده تحت استرس حاد در روز سوم بعد از ایجاد زخم به طور معناداری نسبت به گروه کنترل افزایش یافت (0/001 >P).

  نتیجه گیری

  افزایش میزان iNOS وNO در اثر استرس می تواند یکی از مکانیسم های اصلی تاخیر در ترمیم زخم به وسیله استرس باشد.

  کلیدواژگان: نیتریک اکسید، استرس بی حرکتی، ترمیم زخم، نیتریک اکسید سنتاز قابل القا
 • نیلوفر دربندی، منیره محمودی*، زهرا خسروی صفحات 37-47
  زمینه و هدف

  نانو ذرات اکسید روی از جمله مواد در مقیاس نانو هستند که با القای تولید گونه های فعال اکسیژن، آسیب DNA و آپوپتوز ممکن است اثرات سیتوتوکسیک بر سیستم تولید مثلی داشته و باروری مردان را به خطر بیندازد. در مطالعه حاضر اثر آنتی اکسیدانتی ان استیل سیستیین بر پارامترهای اسپرمی و بیوشیمیایی در موش های تیمار شده با نانوذرات اکسیدروی بررسی شد.

  مواد و روش ها

  24 سر موش نر بالغ NMRI با میانگین وزنی (2/11 ± 35/45 گرم) به صورت تصادفی به چهار گروه (6n=) کنترل، نانو ذرات اکسید روی (50 میلی گرم/ کیلوگرم)، ان استیل سیستیین (150 میلی گرم/ کیلوگرم) و ان استیل سیستیین + نانو ذرات اکسید روی تقسیم بندی و به مدت 28 روز به صورت داخل صفاقی تیمار شدند. سپس موش ها بی هوش و اپیدیدیم چپ آن ها برای ارزیابی پارامترهای اسپرمی (تعداد، تحرک و قابلیت حیات) استفاده شد. علاوه بر این سطح سرمی تستوسترون، LH و FSH، مالون دی آلدیید و ظرفیت آنتی اکسیدانتی کل اندازه گیری شد. داده ها با نرم افزار SPSS و روش آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون Tukey تجزیه و تحلیل و تفاوت میانگین ها در حد (0/05p< ) معنی دار در نظر گرفته شد.

  یافته ها

  کاهش معنی داری در تعداد، درصد تحرک پیش رونده و قابلیت حیات اسپرم، ظرفیت آنتی اکسیدانتی کل، سطح تستوسترون، LH و FSH سرم در گروه نانو ذرات اکسید روی در مقایسه با گروه کنترل مشاهده شد (0/001<p). در حالی که سطح مالون دی آلدیید پلاسما افزایش معنی داری را نشان داد (0/001p<). در تیمار هم زمان ان استیل سیستیین با نانو ذرات اکسید روی پارامترهای فوق به طور معنی داری بهبود یافت. در گروه ان استیل سیستیین اختلاف معنی داری در پارامترهای فوق نسبت به گروه کنترل مشاهده نشد (0/05>p).

  نتیجه گیری

  این یافته ها نشان داد که ان استیل سیستیین با کاهش استرس اکسیداتیو، افزایش سطح ظرفیت آنتی اکسیدانتی کل و میزان تستوسترون دارای نقش محافظتی در مقابل اثرات مخرب نانو ذرات اکسید روی بر پارامترهای اسپرمی و فاکتورهای بیوشیمیایی است.

  کلیدواژگان: ان استیل سیستئین، هورمون های جنسی، اسپرم، نانو ذرات اکسید روی.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
 • ناصر ملک پور علمداری، کارو ثروت یاری، خالد رحمانی، عطالله محمدی* صفحات 48-57
  زمینه و هدف

  چاقی به دلیل افزایش سطح فاکتورهای انعقادی منجر به افزایش خطر ترومبوآمبولی وریدی می شود. غربالگری از نظر ترومبوز ورید عمقی، قبل از عمل باریاتریک، می تواند بروز ترومبوآمبولی وریدی را در چنین بیمارانی به حداقل برساند. هدف مطالعه حاضر، بررسی اهمیت سونوگرافی کالرداپلر قبل از جراحی باریاتریک جهت شناسایی ترومبوز ورید عمقی ساب کلینیکال در بیماران بود.

  مواد و روش ها

  بررسی حاضر یک مطالعه کوهورت توصیفی بود. جامعه مورد بررسی شامل بیماران کاندید جراحی باریاتریک بستری در بیمارستان های مدرس و لقمان تهران (به عنوان مراکز جراحی باریاتریک ایران) در بازه زمانی فروردین تا شهریور سال 1400 بود. بیماران در یک دوره 30 روزه بعد از جراحی تحت پیگیری قرار گرفتند. بیماران مورد نظر به صورت سرشماری وارد مطالعه شدند. داده ها در نهایت وارد نرم افزار آماری 23-SPSS شد و توسط شاخص های توصیفی آنالیز شد.

  یافته ها

  125 بیمار وارد مطالعه شدند که از این تعداد 85 نفر (64 درصد) زن بودند. میانگین و انحراف معیار سنی و شاخص توده بدنی بیماران به ترتیب 6/8 ± 33/68 و 4/9 ± 43/15 بود. قبل از جراحی، تمامی بیماران از نظر ترومبوز ورید عمقی ساب کلینیکال مورد بررسی قرار گرفتند و نتایج مطالعه نشان داد که هیچ کدام از بیماران شواهدی به نفع ترومبوز ورید عمقی را قبل از جراحی نشان ندادند. پس از عمل جراحی تا یک ماه بیماران تحت فالوآپ های منظم قرار گرفتند؛ اما هیچ مورد مثبتی از ترومبوز ورید عمقی در طی این مدت در بیماران ثبت نشد.

  نتیجه گیری

  مشکلات ترومبوآمبولیک در بیماران قبل از جراحی چاقی نادر بوده؛ لذا انجام روتین سونوگرافی در بیماران قبل از عمل جراحی منطقی به نظر نمی رسد.

  کلیدواژگان: جراحی باریاتریک، سونوگرافی کالر داپلر، ترومبوفلبیت، چاقی
 • فرانک بیداد، محبوبه مدنی*، سید محمد معصومی، پگاه شکیب صفحات 58-67
  زمینه و هدف

  گونه های کاندیدا عامل اصلی بیماری زایی قارچی فرصت طلب، در افراد دارای نقص ایمنی، بیماران سرطانی و پیوند اعضا می باشند. امروزه مقاومت در برابر درمان های ضد قارچی گسترش یافته است. گزارش های متعددی مبنی بر تاثیر ضد میکروبی گیاه Ephedra major وجود دارد؛ بنابراین هدف از مطالعه حاضر بررسی اثرات ضد قارچی گیاه Ephedra major در برابر برخی از گونه های کاندیدا است.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه تجربی- آزمایشگاهی، گیاه Ephedra major در فصل بهار سال 1393 از کوه های واقع در غرب استان کرمانشاه جمع آوری شد. عصاره گیری گیاه توسط حلال های اتانول، متانول، پترلیوم اتر و کلروفرم انجام گرفت. حداقل غلظت مهارکنندگی رشد (MIC)  و حداقل غلظت قارچ کشی MFC  گیاه Ephedra major علیه گونه های کاندیدا آلبیکنس) (ATC1677، کاندیدا تروپیکالیس (CBS94) و کاندیدا گلابراتا) (CBS2175 با روش ماکرودایلوشن ارزیابی شد. همچنین ترکیب شیمیایی گیاه توسط GC-MS تعیین شد.

  یافته ها

  بر اساس نتایج حاصل، عصاره های اتانولی، متانولی، پترلیوم اتری و کلروفرمی گیاه Ephedra major دارای اثرات ضد قارچی می باشند. همچنین مطلوب ترین میزان    MIC و MFC به ترتیب 15/6و 31/25 میلی گرم بر میلی لیتر مربوط به عصاره کلروفرمی گیاه Ephedra major علیه کاندیدا گلابراتا بود. همچنین نتایج حاصل از GC-MS نشان داد که ترکیبات فنولی بیشترین ترکیبات موجود در این گیاه را تشکیل می دهند.

  نتیجه گیری

  نتایج نشان داد که فعالیت ضد کاندیدایی عصاره های اتانولی، متانولی، پترلیوم اتری و کلروفرمی گیاه Ephedra major ارزشمند است.

  کلیدواژگان: کاندیدا، Ephedra major، حداقل غلظت مهارکنندگی رشد(MIC)، حداقل غلظت قارچ کشی MFC
 • محمدحسین ولیداد، غلامرضا سیدپیران، منیره محجوب* صفحات 68-77
  زمینه و هدف

  کراتوکونجکتیویت اپیدمیک یک نوع التهاب ملتحمه ناشی از آدنو ویروس ها هست که می تواند به سرعت از طریق تماس مستقیم و غیرمستقیم سرایت پیدا کند. هدف از این مطالعه بررسی اثرات درمانی بتادین 0/4% و 0/2% در بهبود علایم بیماران مبتلا به کراتوکونجکتیویت اپیدمیک بوده است.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه کارآزمایی بالینی تعداد 60 بیماران با میانگین سنی 8/4 ± 27/8 سال که شرایط ورود به مطالعه را داشتند به طور تصادفی در سه گروه قرار گرفتند. گروه اول قطره چشمی بتادین 0/4% و بتامتازون 0/1%، گروه دوم بتادین 0/2% و بتامتازون 0/1% و گروه سوم بتامتازون 0/1% را دریافت کردند. بررسی علایم در روز اول (قبل از درمان) و روزهای چهارم، هفتم و دهم بعد از شروع درمان انجام شد. شدت علایم قرمزی چشم، ترشحات، کموزیس، ادم پلک، خونریزی و اینفیلتراسیون ساب اپیتلیال در هر جلسه ثبت می شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که ترشحات عفونی در روز چهارم معاینه (0/005 =P) و روز هفتم معاینه (0/001=P) در سه گروه درمانی تفاوت معنی داری داشت. اینفیلتراسیون ساب اپیتلیال در روز دهم بعد از درمان در 3 گروه مورد مطالعه تفاوت معنی داری نشان نداد (0/287 =P).

  نتیجه گیری

  بر اساس نتایج مطالعه حاضر بتادین در برطرف شدن برخی علایم کراتوکونجکتیویت اپیدمیک مانند کاهش ترشحات ملتحمه موثرتر از تجویز استروییدها به تنهایی است.

  کلیدواژگان: کراتوکونجکتیویت، بتادین، بتامتازون، کارآزمایی بالینی، ادنوویروس
 • سمیه حکمت فر، کریم جعفری، کاظم علی پور*، شکوفه بنائی صفحات 78-86
  زمینه و هدف

  سمان های گلاس آینومر رایج ترین ماده ترمیمی در دندانپزشکی کودکان هستند. گلاس آینومرها قابلیت اتصال شیمیایی به مینا، عاج و آزادسازی فلوراید را دارند. در شرایط بالینی ریزنشت یکی از مشکلات کاربرد گلاس آینومر محسوب می شود؛ بنابراین این مطالعه با هدف مقایسه میزان ریزنشت دو نوع گلاس آینومر در ترمیم دندان شیری طراحی گردید.

  مواد و روش ها

  این مطالعه آزمایشگاهی بر روی 80 عدد دندان شیری قدامی ماگزیلا انجام پذیرفت. یک حفره کلاس 5 به ابعاد 3 ×2×  1/5میلی متر بر روی دندان ها آماده شد. دندان ها به صورت تصادفی به دو گروه تقسیم شدند:1) گلاس آینومر Fuji II LC و 2) گلاس آینومر Equia Forte. دندان ها در 500 سیکل حرارتی با دمای بین 5 تا 55 درجه سانتی گراد به مدت 25 ثانیه در آب سرد و گرم قرار گرفتند. نمونه ها برای تست نفوذ رنگ به مدت 24 ساعت در محلول فوشین غوطه ور شدند. سپس از مرکز ترمیم ها به صورت باکولینگوالی برش داده شد و میزان ریزنشت در زیر استریومیکروسکوپ ارزیابی و نمره گذاری شد. داده ها با استفاده از آزمون کای دو مورد آنالیز قرار گرفتند.

  یافته ها

   بر اساس نتایج این مطالعه گلاس آینومر Fuji II LC میزان ریزنشت بیشتری نسبت به گلاس آینومر Equia Forte نشان داد و از لحاظ آماری تفاوت معنی داری بین گروه ها مشاهده شد.(0/05<p)

  نتیجه گیری

  گلاس آینومر Equia Forte ممکن است یک ماده مناسب در ترمیم دندان های شیری با توجه به میزان ریزنشت کمتر و سهولت کاربرد در هنگام درمان کودکان باشد.

  کلیدواژگان: میکرولیکیج، گلاس آینومر، حفرات کلاس 5، دندان شیری
 • فاضل دهون، پروین نادری، جمال صیدی* صفحات 87-100
  زمینه و هدف

  مراقبت از کودکان مبتلا به سرطان می تواند بار مراقبتی زیادی بر والدین آنها تحمیل کند. لذا این پژوهش با هدف  تعیین تاثیر برنامه آموزشی حمایت محور بر میزان بار مراقبتی والدین کودکان مبتلا به سرطان بستری در بخش انکولوژی بیمارستان بعثت شهرستان سنندج در سال 1400 انجام گردید.

  مواد و روش ها

  این مطالعه نیمه تجربی در بخش انکولوژی بیمارستان بعثت سنندج در سال1400انجام شد. 31 نمونه به صورت تصادفی انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه بار مراقبتی زاریت قبل، بلافاصله بعد و یک ماه بعد از مداخله جمع آوری شد. بعد از نیاز سنجی آموزشی ، بر اساس نوع نیاز آموزشی مراقبین، دوره های آموزشی برای والدین برگزار شد. سپس در مدت یک ماه در ارتباط والدین با محقق، آموزش والدین و رفع نیاز های آنها مورد حمایت قرار گرفت. با استفاده از نرم افزارSPSS نسخه 24 و با به کارگیری آماری توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

  یافته ها

  کاهش 9/33 ± 12/29 واحد در نمره کل بار مراقبتی قبل از مداخله نسبت به بلافاصله بعد از مداخله و کاهش 5/012 ± 6/54 واحد در نمره کل بار مراقبتی بلافاصله بعد از مداخله نسبت به یکماه بعد از مداخله معنی دار بود، لذا بار مراقبتی بعد از مداخله به طور معنی داری کاهش یافت (0/001= P).

  نتیجه گیری

  نتایج این مطالعه نشان داد، بکار گیری برنامه آموزشی حمایت محور توانست بر کاهش بار مراقبتی مراقبین تاثیر گذار باشد.

  کلیدواژگان: آموزش حمایت محور، بار مراقبتی، والدین، کودکان، سرطان
 • محسن شتی، امجد محمدی بابان آباد، مهدی ذکایی، سیران محمدی بلبان آیاد، ابراهیم قادری، قباد مرادی، حسین صفری، رضا فدای وطن، مجید رحیمی، سلیمه گوهری نژاد، بختیار پیروزی* صفحات 101-114
  زمینه و هدف

  شناخت همه جانبه وضعیت فعلی مراقبت های سالمندی در ایران به منظور تقویت و همسو نمودن آن در راستای پاسخ به نیازهای فعلی و آتی سالمندان در کشور ضروری است. هدف این مطالعه شناسایی چالش ها و موانع سیستم مراقبت از سالمندان در ایران است.

  مواد و روش ها

  این مطالعه با رویکرد کیفی انجام شد. چهل مصاحبه نیمه ساختاریافته با ذینفعان مختلف ارایه مراقبت به سالمندان در سطح کشور در سال 1398 بود. مشارکت کنندگان با استفاده از نمونه گیری با حداکثر تنوع انتخاب شدند. برای تحلیل یافته ها از روش آنالیز محتوی کیفی هدایت شده بر اساس شش بلوک ساختاری سازمانی جهانی سلامت با کمک نرم افزار MAXQDA10 انجام شد.
   

  یافته ها

  چالش ها و موانع سیستم مراقبت از سالمندان در شش طبقه ارایه خدمت، نیروی انسانی سلامت، سیستم اطلاعات سلامت، دسترسی به داروهای اساسی، تامین مالی و حاکمیت / رهبری دسته بندی شد. همچنین، برخی از مهم ترین چالش های سیستم مراقبت از سالمندان موارد زیر بودند: عدم وجود سازمانی واحد و با اختیارات کافی به عنوان متولی خدمات سالمندی، یکپارچه نبودن ارایه خدمات به سالمندان از مراقبت های اولیه تا مراقبت های تخصصی؛ کمبود/ توزیع نامناسب نیروی انسانی متخصص و حد واسط سالمندی؛ عدم پوشش بیمه ای خدمات مراقبت در منزل و خانه سالمندان؛ فقدان سیستم ریجستری یا بانک اطلاعاتی برای افراد سالمندان؛ فقدان / ضعف در فعالیت های دوستدار سالمند در مراکز ارایه خدمت.

  نتیجه گیری

  نظام فعلی مراقبت از سالمندان در ایران در هر شش بلوک ساختاری سازمان جهانی سلامت با چالش های متعددی مواجه است. اصلاح و بازطراحی نظام مراقبت سالمندی بر اساس یافته های این مطالعه جهت پاسخگویی به نیاز های سالمندان کشور امری ضروری و فوری است.

  کلیدواژگان: سالمندی، چالش، خدمت سلامت، ایران
 • مهلا سلاجقه* صفحات 115-116

  یکی از انواع مطالعات مروری، مرور روایتی یا نقلی است که برای خلاصه کردن مطالعات اولیه و اصیل یک حیطه استفاده می شود. بیشترین کاربرد این نوع مرور زمانی است که یک فرضیه واحد در مورد موضوع مورد مطالعه وجود ندارد یا با روش های نظام مند قابل جمع بندی نیست، در این زمان مرورگر با تکیه بر تجارب و مطالعات پیشین خود، یک نتیجه گیری کلی در حیطه مورد نظر ارایه می کند. لذا این مطالعات فرصتی را برای ارایه دانش و تجربیات فرد مرورگر در یک حیطه خاص فراهم می کنند. برخی از نویسندگان، در نگارش مقالات مرور روایتی با خطاهایی مواجه  می شوند که منجر به کاهش کیفیت مقاله می گردد.

  کلیدواژگان: مرور، روایتی، چالش
 • شمسی زارع، نسرین صوفی زاده، سارا محمدی، پیمان رضاقلی* صفحات 117-123
  زمینه و هدف

  بیماری تروفوبلاستیک حاملگی طیف وسیعی از تومورهای مربوط به رحم، شامل مول هیداتیفرم کامل و ناکامل، تومور تروفوبلاستیک محل جفت و کوریوکارسینوم می باشد که تمایلات تهاجم موضعی و متاستازی متفاوتی دارند (1). دراین مطالعه یک مورد حاملگی دو قلویی، با یک جنین و حاملگی مولار در خانم باردار 40 ساله را گزارش می شود.

  گزارش مورد:

   بیمار خانم 40 ساله با بارداری 17 هفته که با شکایت تنگی نفس، سردرد و فشار خون بالا مراجعه کرده بود. با توجه به سونوگرافی جنین با Fetal heart rate=110، سایز جفت بسیار بزرگتر از حد نرمال و دارای نواحی کیستیک می باشد. برای مریض تشخیص حاملگی دوقلو با یک جنین و حاملگی مولار داده شد و هیستروتومی اورژانسی برای مریض انجام شد. بیمار بعد از یک هفته با حال عمومی خوب و توصیه به انجام تیتراژ هفتگیHuman chorionic gonadotropin β و کنترل فشار خون از بیمارستان ترخیص شد

  نتیجه گیری

  حاملگی مولار توسط سونوگرافی و اندازه گیری   βHCGسرم تشخیص داده می شود. با توجه به این که عوارض حاملگی اعم از فشارخون بارداری و عوارض متابولیک مانند پرکاری تیرویید و نیز خون ریزی به دنبال این گونه بارداری ها افزایش می یابد تشخیص و درمان زودرس جهت کاهش مرگ و میر مادری بسیار ارزشمند است. به علاوه بعد از ختم این گونه حاملگی ها بررسی جهت تشخیص زودرس تو مورهای تروفوبلاستیک بسیار مهم است.

  کلیدواژگان: حاملگی دو قلویی، مولار
|
 • Bahman Moradi Poodeh* Pages 1-12
  Background and Aim

   HER-2 Positive breast cancer is one of the aggressive types of cancer and is resistant to chemotherapy drugs such as lapatinib .Amygdalin is a natural compound found in the seeds of fruits such as apricot, peache, apple and almond. In recent years, antitumor effects of amygdalin have been reported in different types of cancer cells. The present study aimed to investigate the cytotoxic effectes of amygdalin in combination with lapatinib, on cell viability and Bax expression in SK-BR-3 breast cancer cell line as a cell line with high expression of HER-2.

  Material and Methods

  After cell culture we evaluated the survival of SK-BR-3 cells by MTT after 48 hours of treatment with different concentrations of amygdalin and lapatinib alone and in combination. The pre-apoptotic Bax expression level was measured by western blot method.

  Results

  Amygdalin and lapatinib significantly decreased survival of SK-BR-3 cells in a dose-dependent manner. The simultaneous use of amygdalin with lapatinib showed that amygdalin enhanced the lethal effect of lapatinib. Also, amygdalin at the concentration of 10 mg/ml increased the effects of 200 nM lapatinib on the expression of Bax protein.

  Conclusion

  This study showed that the amygdalin-lapatinib combination could be effective for breast cancer patients with HER-2 overexpression. However, more studies are recommended to obtain more definitive results.

  Keywords: Lapatinib, Amygdalin, Breast cancer, Bax promoter, SK-BR-3 cell line
 • Hossein Samiei Abianeh, Shahram Nazarian*, MohammadEbrahim Minaei, Jafar Amani, AmirSajjad Hojjati Razgi Pages 13-23
  Background and Aim

  Botulism, a syndrome caused by food poisoning, results from use of food contaminated with the botulinum toxin, which is very dangerous and deadly. Botulism is caused by the effects of bacterial toxins on the terminals of the motor nerves. Botulinum neurotoxins are among the most potent toxins. The aim of this study was to investigate expression, purification and, evaluation of the immunogenicity of the recombinant BoNT/B-HcC protein as an immunogen candidate in mice.

  Materials and Methods

  The C-terminus of the receptor-binding domain of  botulinum neurotoxin type B(BoNT/B-HcC) was selected as the antigen for bioinformatics evaluations. The pET17b-BoNT/B-HcC plasmid was transferred to E. coli BL21(DE3) by heat shock. The recombinant protein was purified and analyzed by SDS-PAGE. After verification of the recombinant protein by western blot, immunization of mice was performed. Antibody titers of recombinant proteins were evaluated by indirect ELISA and the results were compared using t-test.

  Results

  The codon adaptation index (CAI) of the optimized gene was 0.99. The percentage of codons having high-frequency distribution was improved to 78%. Restriction analysis confirmed the 1119 bp construct gene and the recombinant protein with a molecular weight of 43.8 kDa was expressed in the prokaryotic host. The total yield of purified protein was 23 mg of protein per liter of culture. Immunization of mice induced serum antibody response. Statistical analysis showed that the antibody titer was significantly different compared to that of the control sample.

  Conclusion

  The designed recombinant antigen showed high antigenicity that could be considered as an immunogen against botulinum type B neurotoxin in future studies.

  Keywords: Clostridium botulinum, Vaccine, Immunizations, Antibody, Catalytic domain
 • Pari Tamri*, Fatemeh Zeraati, Rasool Haddadi, Maryam Karamali Pages 24-36
  Background and Aim

  Considering that stress slows down wound healing, the main purpose of this study was to investigate the effects of acute and chronic restraint stress on inducible Nitric Oxide synthase (iNOS) and Nitric Oxide (NO) concentrations in wound tissue in rat.

  Materials and Methods

  48 male and female rats in 6 groups (n=8) including male control, male animals exposed to acute stress, male animals exposed to chronic stress, female control, female animals exposed to  acute stress and female animals exposed to chronic stress were used in this study. Tissue samples were collected on the 3rd and 7th days after wound creation. iNOS concentration were measured by ELISA method and the concentration of NO was measured by determining nitrite concentrations in the samples using Griess reagent.

  Results

  Acute (P< 0.001) and chronic (P< 0.05) stress caused a significant increase in iNOS concentrations on the 3rd  and 7th days post wounding in male animals comparing to the control group. The concentration of iNOS was significantly increased in female animals only in the group exposed to the acute stress and on the 3rd day compared to the control group (P< 0.05). Acute and chronic stress caused a significant (P < 0.001) increase in NO concentrations in male animals when compared with the control group. NO concentrations was increased significantly in female animals exposed to acute stress comparing to the control group on 3rd day post wounding (P< 0.001).

  Conclusion

  Stress induced elevations in iNOS and NO concentrations could be one of the mechanisms underlying delayed wound healing by stress.

  Keywords: Nitric Oxide, Restraint stress, Wound healing, Inducible Nitric Oxide Synthase
 • Niloufar Darbandi, Monireh Mahmoodi*, Zahra Khosravi Pages 37-47
  Background and Aim

   Zinc oxide nanoparticles are one of the nanoscale materials that by inducing the production of reactive oxygen species, DNA damage and apoptosis may have cytotoxic effects on the reproductive system and endanger male fertility. In the present study, we investigated the antioxidant effect of N-acetylcysteine on sperm and biochemical parameters in mice treated with zinc oxide nanoparticles.

  Materials and Methods

  24 adult male NMRI mice with average weight (35.45 ± 2.11 g) were randomly divided into four groups (n = 6) of control, zinc oxide nanoparticles (50 mg/kg), N-acetylcysteine (150 mg/kg) and N-acetylcysteine + zinc oxide nanoparticles and treated intraperitoneally for 28 days. Then the mice were anesthetized and their left epididymis was used to evaluate sperm parameters (number, motility and viability). In addition, serum levels of testosterone, LH and FSH, malondialdehyde and total antioxidant capacity were measured. Using SPSS software, data were analyzed by one-way analysis of variance and Tukey's test. Differences among mean values were considered significant at p<0.05.

  Results

  We observed a significant decrease in the number, percentage of progressive motility and sperm viability, total antioxidant capacity, serum levels of testosterone, LH and FSH in the zinc oxide nanoparticles group compared to those in the control group (p<0.001). While the plasma malondialdehyde level showed a significant increase (p<0.001). Simultaneous treatment with N-acetylcysteine and zinc oxide nanoparticles improved the above parameters significantly. In N-acetylcysteine group, no significant difference was observed in these parameters compared to the control group (p<0.05).

  Conclusion

  These findings showed that acetylcysteine has a protective role against the destructive effects of zinc oxide nanoparticles on sperm parameters and biochemical factors by reducing oxidative stress, increasing the level of total antioxidant capacity and testosterone levels.

  Keywords: N-acetylcysteine, Sex hormones, Sperm, Zinc oxide nanoparticles
 • Naser Malekpour Alamdari, Karo Servatyari, Khaled Rahmani, Ataollah Mohammadi* Pages 48-57
  Background and Aim

  Obesity increases risk of venous thromboembolism due to increase in coagulation factors. Screening for deep vein thrombosis (DVT) before bariatric surgery can minimize the incidence of venous thromboembolism (VTE) in these patients. This study aimed to determine the importance of color Doppler ultrasound before bariatric surgery to detect subclinical deep vein thrombosis in the patients.

  Materials and Methods

  This was a descriptive cohort study. The study population included candidates for bariatric surgery admitted to Modares and Loghman hospitals in Tehran (a bariatric surgery center in Iran) between March-20 and September-20, 2021. Patients were followed up for 30 days after surgery. Census sampling was used. Data were finally entered into SPSS-23 statistical software and analyzed by descriptive tests.

  Results

  Among 125 patients in this study, 85 (64%) were woman. The patient’s mean and standard deviation of age and Body Mass Index were 33.68 ± 6.8 and 43.15 ± 4.9, respectively. Before surgery, all patients were evaluated for subclinical DVT and the results of the study showed that none of the patients had any evidence in favor of DVT. After the surgery, the patients underwent regular follow-ups for a month, but no positive cases of deep vein thrombosis were reported.

  Conclusion

  In our study thromboembolic problems were rare in patients before obesity surgery. Therefore, routine ultrasound examination before surgery does not seem reasonable.

  Keywords: Bariatric surgery, Color Doppler Ultrasonography, Thrombophlebitis, Obesity
 • Faranak Bidad, Mahboobeh Madani*, Seyed-Mohammad Masoumi, Pegah Shakib Pages 58-67
  Background and Aim

  Candida species are among the major causes of opportunistic fungal infection in immunocompromised individuals, cancer patients, and organ transplants patients. Resistance to the antifungal medications has been on the rise. On the other hand, there have been several reports about the antimicrobial effects of different species of Ephedra major extract. The aim of the present study was to investigate the antifungal effects of Ephedra major against some Candida species.

  Materials and Methods

  In this experimental-laboratory study, after collecting E. major in the spring of 2014 from the mountains located in the west of Kermanshah Province, plant extraction was performed with ethanol, methanol, petroleum ether, and chloroform solvents. Minimum Inhibitory Concentration (MIC) and Minimum Fungicidal Concentration (MFC) of E. major against Candida albicans (ATC1677), Candida tropicalis (CBS94), and Candida glabrata (CBS2175) were evaluated by macrodilution method. Then its chemical composition was determined by GC-MS.

  Results

  Based on the results of this study, ethanolic, methanolic, petroleum ether, and chloroform extracts of Ephedra major had antifungal effects. Also, the most desirable rate of MIC and MFC were 15.6 and 31.25 mg/ml respectively for chloroform extract against Candida glabrata. The results of GC-MS also showed that phenolic compounds were the most abundant compounds in this plant.

  Conclusion

  The results showed that the anti-candidal activity of ethanolic, methanolic, petroleum ether, and chloroform extracts of E. major was considerable.

  Keywords: Candida, Ephedra major, Minimum inhibitory concentration, Minimum fungicidal concentration
 • MohammadHosein Validad Validad, Gholamreza Seyedpiran, Mahjoob* Pages 68-77
  Background and Aim

  Epidemic keratoconjunctivitis is a type of conjunctivitis caused by adenoviruses that can spread rapidly through direct and indirect contact. The aim of this study was to evaluate the therapeutic effects of povidone-iodine 0.4% and 0.2% in the improvement of the symptoms and signs of patients with epidemic keratoconjunctivitis.

  Materials and Methods

  This clinical trial study included 60 patients with a mean age of 27.8±8.4 years who met our inclusion criteria.The patients were randomly divided into three groups. The first group received povidone-iodine 0.4% and betamethasone 0.1% eye drops the second group received povidone-iodine 0.2% and betamethasone 0.1% eye drops and the third group received betamethasone 0.1% eye drop.  Follow-ups visits were on the first, fourth, seventh and tenth days after starting treatment. Parameters examined at each examination were hyperaemia, mucopurulent discharge, eyelid edema, hemorrhage, and subepithelial infiltration.

  Results

  The results showed significant differences in the mucopurulent discharge among the treatment groups on the fourth day (P = 0.005) and also on the seventh day (P = 0.001) of the examination. There was no significant difference among the 3 groups in regard to sub-epithelial infiltration on the tenth day after treatment (P = 0.287).

  Conclusion

  Based on the results of this study, povidone-iodine was more effective than steroids alone in relieving some of the signs of EKC, such as mucopurulent discharge.

  Keywords: Keratoconjunctivitis, Povidone-Iodine, Betamethasone, Clinical trial, Adenovirus
 • Somayeh Hekmatfar, Karim Jafari, Kazem Alipour*, Shokofeh Banaei Pages 78-86
  Background and Aim

  Glass ionomer cements (GICs) are the most common restorative material in pediatric dentistry. GlCs have the ability to chemically bond to enamel and dentine and can release fluoride. In clinical situations, microleakage is a major challenge when using glass ionomer cement. Therefore, this study was designed to compare the microleakage of two types of glass ionomer in primary teeth restorations.

  Materials and Methods

  This experimental study included 80 maxillary anterior deciduous teeth. Class V cavities measuring 1.5 × 2 × 3 mm were prepared on the teeth. The specimens were randomly divided into two groups as follows: 1) Fuji II LC, 2) Equia Forte. The teeth were subjected to 500 thermocycles between 5 °C and 55°C by immersion in hot and cold water for 25 seconds. The samples were immersed in the fuchsia solution for 24 hours to test dye penetration. Then, the center of the restorations was cut buccolingually and the amount of microleakage was evaluated and scored under a stereomicroscope. Data were analyzed by chi-square test.

  Results

  Based on the results of this study Fuji II LC GIC showed higher microleakage scores than Equia Forte GIC and a statistically significant difference was observed between the groups. (P <0.05)

  Conclusion

  Equia Forte GIC may be a useful restorative material in the primary teeth restoration for young children due to the low microleakage score and the relatively quick placement.

  Keywords: Microleakage, Glass ionomer, Class V cavity, Primary teeth
 • Fazel Dehvan, Parvin Naderi, Jamal Seidi* Pages 87-100
  Background and Aim

  Caring for children with cancer can impose a heavy care burden on their parents. The aim of this study was to determine the effect of educational support program on the care burden of the parents of children with cancer admitted to the oncology department of Besat Hospital in Sanandaj in 2021.

  Materials and Methods

  This semi-experimental study was conducted in the oncology department of Besat Hospital in Sanandaj in 2021. 31 participants were randomly selected. Data were collected using Zarit care burden questionnaire before, immediately after and one month after the intervention. After the educational needs assessment, based on the educational needs of the caregivers, training courses were held for the parents. Then, in a period of one month, parents' communication with the researcher, parents' education and meeting their needs were supported. Using SPSS version 24 software, data were analyzed by descriptive and inferential statistics.

  Results

  A decrease of 12.29 ± 9.33 units in the total care burden score before the intervention compared to that immediately after the intervention and a decrease of 6.54 ± 5.012 units in the total care burden score immediately after the intervention compared to that one month after were observed which were significant. Therefore, the burden of care decreased significantly after the intervention (P=0.001).

  Conclusion

  The results of this study showed that use of educational support program could reduce the care burden of caregivers.

  Keywords: Educational support program, Care burden, Parents, Children, Cancer
 • Mohsen Shati, Amjad Mohamadi Bolbanabad, Mehdi Zokaei, Seyran Mohamadi Bolbanabad, Ebrahim Ghaderi, Ghobad Moradi, Hossein Safari, Reza Faday Vatan, Majid Rahimi, Salime Goharinezhad, Bakhtiar Piroozi* Pages 101-114
  Background and Aim

  A comprehensive understanding of the current state of geriatric care in Iran is necessary in order to strengthen and align it for responding to the current and future needs of the elderly in the country. The purpose of this study was to identify the challenges and barriers in the elderly care system in Iran.

  Materials and Methods

  This was a qualitative study. Forty semi-structured interviews were carried out with various participants involved in providing care to the elderly across the country in 2019. Participants were selected using maximum variation sampling. Using MAXQDA10 software, data were analyzed by the qualitative content analysis method based on six building blocks of health systems developed by the world health organization.

  Results

  Challenges and barriers in the elderly care system were categorized into six groups: service delivery, health workforce, health information system, access to essential medicine, financing, and governance/leadership. Also, some of the most important challenges of the elderly care system included: absence of a single organization with sufficient power as the steward for providing the elderly services, lack of integration of services for the elderly from primary care to specialized care; shortage or inadequate distribution of skilled manpower; lack of insurance coverage for home care services for the elderly; lack of registry system or database for the elderly; lack of or weakness in elderly-friendly activities in the service centers.

  Conclusion

  The current elderly care system in Iran faces many challenges in all six building blocks of the World Health Organization. Reforming and redesigning the elderly care system based on the findings of this study is necessary and urgent in order to meet the needs of the elderly in the country.

  Keywords: Elderly, Challenge, Health service, Iran
 • Mahla Salajegheh* Pages 115-116

  One type of review study is a narrative review that is used to summarize the studies of a field. The most common use of this type of review is when there is no single hypothesis on the subject. Therefore, these studies provide an opportunity to present the knowledge and experience of the author in a specific area. Some authors encounter errors in writing narrative review articles that reduce the quality of the article.

  Keywords: Review, Narrative, Challenge
 • Shamsi Zare, Nasrin Sufizadeh, Sara Mohammadi, Payman Rezagholi* Pages 117-123
  Background and Aim

  Gestational trophoblastic disease consists of a wide range of tumors related to the uterus, including complete and incomplete hydatidiform mole, placental trophoblastic tumor, and choriocarcinoma, which have different tendencies to local invasion and metastasis. In this study, we report a case of twin pregnancy with one fetus and a concomitant mole in a 40-year-old woman.

  Case report: 

  A 40-year-old woman at 17-week of pregnancy referred with complaints of shortness of breath, headache and high blood pressure. Fetal heart rate was 110. According to the ultrasound of the fetus, the size of the placenta was much larger than normal and had cystic areas. The patient was diagnosed as a case of twin pregnancy with one fetus and a concomitant mole. Emergency hysterotomy was performed. The patient was discharged from the hospital after one week in good general condition and recommended to check weekly βHCG titer test and control blood pressure.

  conclusion

  Molar pregnancy is diagnosed by abdominal ultrasound and serum βHCG measurement. Considering pregnancy complications such as gestational hypertension and metabolic disorders such as hyperthyroidism and bleeding which can increase after such pregnancies, early diagnosis and treatment are essential to reducing maternal mortality. In addition, after termination of such pregnancies, examination of the patients for early detection of trophoblastic tumors is very important.

  Keywords: Twin pregnancy, Molar pregnancy