فهرست مطالب

 • پیاپی 223 (امرداد 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/05/10
 • تعداد عناوین: 21
|
 • کاظم نمازی، حسین عسگریان عمران، امین عطایی، محمد کرمی، رامین عطایی*، حسین خالق زاده آهنگر، مهدی محمودی، امیرحسین پولادی صفحات 1-10
  سابقه و هدف

  افسردگی یکی از شایع ترین اختلالات روانی است. در رابطه با اثر ضد افسردگی پی پرین، مطالعاتی وجود دارد، لذا این مطالعه به بررسی اثر هم افزایی پیپرین و ممانتین در بهبود رفتاری علایم افسردگی در مدل حیوانی و بیان BDNF در مغز موش می پردازد.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه تجربی، موش های صحرایی نژاد ویستار به 4 گروه تقسیم شدند: 1- هیچ دارویی به آن ها تزریق نشد، 2- دریافت کورتیکواسترون (mg/kg20) به صورت داخل صفاقی، 3- دریافت کورتیکوسترون و پی پرین (mg/kg10) به صورت داخل صفاقی و 4- علاوه بر کورتیکوسترون، پی پرین (mg/kg10) و ممانتین (mg/kg3) دریافت کردند. پس از اتمام دوره سه هفته ای، آزمون شنای اجباری جهت بررسی افسردگی، آزمون Plus-Maze جهت بررسی اضطراب و آزمون open-field جهت بررسی فعالیت لوکوموتور صورت پذیرفت. تجزیه و تحلیل داده ها از طریق Post test Tukey و One-way ANOVA انجام گرفت. جهت بررسی بیان ژن BDNF از بافت های مغزی، روش real time PCR به کار رفت.

  یافته ها

  آزمون شنای اجباری و Plus-Maze نشان داد که بین گروه درمانی (کورتیکوسترون+پی پرین+ ممانتین) و گروه (کورتیکوسترون+ پی پرین) تفاوت معنی داری وجود دارد (0/05>P). هم چنین نتایج realtime PCR نشان داد که افزایش معنی دار بیان BDNF در گروه های (پی پرین+کورتیکوسترون) و (پی پرین+کورتیکوسترون+ ممانتین) نسبت به گروه کورتیکوسترون تنها و در گروه (کورتیکوسترون+پی پرین+ممانتین) در مقایسه با (کورتیکوسترون+ پی پرین) وجود داشت (0/05>P).

  استنتاج

  این مطالعه نشان داد که پی پرین و ممانتین به تنهایی و به صورت هم افزا می توانند به طور معنی دار باعث کاهش علایم افسردگی و اضطراب در موش صحرایی گردند، که این کاهش افسردگی با افزایش بیان BDNF در مغز رت همراه بوده است.

  کلیدواژگان: پی پرین، افسردگی، کورتیکوسترون، ممانتین
 • سمیه کشاورز، مریم اوج فرد، نرگس کربلایی* صفحات 11-24
  سابقه و هدف

  مسمویت با سرب از طریق القای استرس اکسیداتیو منجر به اختلال در بسیاری از ارگان ها می شود. داروهای کیلیتورکننده آهن می توانند با تشکیل کمپلکس با فلزات توکسیک مثل سرب، غلظت آن را در خون و بافت ها کاهش دهند. هدف از این مطالعه بررسی اثرات آنتی اکسیدانی دفراسیروکس و دفریپرون به تنهایی یا ترکیبی بر سمیت مزمن ناشی از سرب در موش های صحرایی است.

  مواد و روش ها

  مطالعه حاضر از نوع مطالعه مداخله ای بود که مسمویت با سرب در موش های صحرایی نر نژاد اسپراگوداولی با خوراندن استات سرب به میزان mg/kg30 طی 60 روز به صورت گاواژ القا شد. حیوانات با دفراسیروکس (mg/kg140)، دفریپرون (mg/kg300) و ترکیب آن دو از طریق گاواژ خوراکی، از روزهای 47 تا 60 آزمایش به مدت 14 روز تیمار شدند. غلظت سرب  به روش اسپکتروسکوپی جذب اتمی شعله و سطح مالون دی آلدیید (MDA) و متابولیت های اکسیدنیتریک (NOx) به عنوان پارامترهای استرس نیترو- اکسیداتیو و متابولیت آنتی اکسیدان گلوتاتیون (GSH) و ظرفیت تام آنتی اکسیدانی (TAC) در خون، مغز، کبد، کلیه و بیضه بررسی شد. جهت بررسی آماری نتایج از نرم افزار گراف پد پریزم وآنالیز واریانس یک طرفه به همراه تست Tukey استفاده شد.

  یافته ها

  مسمومیت با سرب باعث افزایش غلظت این فلز، استرس نیترو- اکسیداتیو و کاهش ظرفیت تام اکسیدانی و GSH در خون و بافت های مغز، کبد، کلیه و بیضه شد (05/0<p). تجویز کیلیتورهای دفریپرون و دفراسیروکس به صورت مجزا یا ترکیبی، سبب کاهش غلظت سرب در خون و بافت های حیوانات شد. هم چنین تجویز این دو کیلیتور منجر به کاهش سطوح MDA  و NOx و افزایش TAC و سطح  GSHشد (0/05<p)، اما بیش ترین میزان این تغییرات با مصرف همزمان هر دو دارو به دست آمد.

  استنتاج

  دو داروی دفریپرون و دفراسیروکس در کاهش غلظت سرب در خون و بافت های مختلف و هم چنین تاثیرات آنتی اکسیدانی خود، اثرات هم افزا با یکدیگر دارند.

  کلیدواژگان: سرب، استرس اکسیداتیو، دفریپرون، دفراسیروکس
 • بهاره کتابدار، مهرداد فتحی*، سید رضا عطارزاده حسینی، محمد مسافری ضیاءالدینی صفحات 25-38
  سابقه و هدف

  غلبه بر کبد چرب یکی از دغدغه‎های جامعه امروزی می‎باشد، لذا این مطالعه با هدف بررسی اثر یک دوره تمرین تناوبی شدید و تزریق سوماتوتروپین بر نشانگرهای آپوپتوز هپاتوسیت و شاخص آتروژنیک موش‎های سوری مبتلا به کبد چرب، انجام پذیرفت.

  مواد و روش ها

  پژوهش حاضر از نوع بنیادی و به روش تجربی- آزمایش بنیان است. تعداد 21 سر موش به صورت تصادفی به سه گروه هفت تایی، کنترل (C)، تمرین (HIIT) و تمرین + سوماتوتروپین (H-GH) تقسیم شدند. تمرین تناوبی شدید به مدت هشت هفته و پنج جلسه در هفته با سرعت 25 متر بر دقیقه شروع و با سرعت 70 متر بر دقیقه در پایان هفته هشتم پایان پذیرفت. پروتکل تزریق سوماتروپین به صورت روزانه یک میلی‎گرم/کیلوگرم وزن بدن بود. نشانگرهایی چون سیتوکراتین-18، پاراکسوناز، مقاومت به انسولین، نسبت ALT/AST و LDL/HDL مورد ارزیابی قرار گرفت. جهت ارزیابی داده ها از آزمون آماری تحلیل واریانس و آزمون تعقیبی توکی استفاده شد.

  یافته ها

  مقادیر سیتوکراتین-18 تنها در گروه HIIT کاهش معنی‎داری داشت (01/0=P). مقادیر پاراکسوناز در هر دو گروه HIIT (0/00=P) و H-GH (0/01=P) نسبت به گروه کنترل افزایش معنی‎داری به همراه داشت. تغییرات بین گروهی مقاومت به انسولین به لحاظ آماری در گروه HIIT، کاهش معنی دار (05/0=P) و در گروه H-GH، افزایش ناچیزی داشت و در سطح معنی‎داری نبود (0/36=P). نسبت ALT/AST در هر دو گروه HIIT (0/02=P) و H-GH (0/03=P) کاهش معنی داری داشت. نسبت LDL/HDL تنها در گروه HIIT کاهش معنی‎داری داشت (0/01=P).

  استنتاج

  تمرین تناوبی شدید به نسبت GH، پاسخ موثرتری در بهبود نشانگرهای NAFLD ایجاد نمود، تزریق هورمون رشد به تنهایی می‎تواند تبعات منفی بر برخی شاخص‎های این ناهنجاری داشته باشد.

  کلیدواژگان: تمرین تناوبی شدید، هورمون رشد، آسیب کبدی، CK18، پاراکسوناز، آنزیم های کبد
 • فاطمه باقرتاش، محمدرضا جلالی ندوشن* صفحات 39-47
  سابقه و هدف

  شناسایی فاکتورهای مرتبط با پیش آگهی بدخیمی ها در تصمیم گیری های درمانی و تعیین افراد پرخطر اهمیت ویژه ای دارند. باتوجه به این که شایع ترین بدخیمی تیرویید کارسینوم پاپیلری می باشد، در این مطالعه میزان بیان و نقش CD44 در تعیین پیش آگهی کارسینوم پاپیلری تیرویید مورد بررسی قرار گرفت.

  مواد و روش ها

  این مطالعه توصیفی تحلیلی در بیماران مبتلا به کارسینوم پاپیلری تیرویید که طی سال های 1394 تا 1398 در بیمارستان مصطفی خمینی تهران تحت تیروییدکتومی قرار گرفتند انجام شد. اطلاعات دموگرافیک و خصوصیات ماکروسکوپی و میکروسکوپی توده ها از گزارش های پاتولوژی استخراج شد. بیان CD44 از منفی تا بسیار شدید طبقه بندی شد. در نهایت، ارتباط بیان CD44 با خصوصیات دموگرافیک بیماران و ویژگی های پاتولوژیک تومور بررسی شد.

  یافته ها

  80 بیمار مبتلا به کارسینوم پاپیلری تیرویید (58 زن و 22 مرد) با میانگین سنی 4/59±40/85 سال مورد بررسی قرار گرفتند. میزان تهاجم به غدد لنفاوی و کپسول به ترتیب 27/5درصد و 48/8درصد و میانگین اندازه تومور 2/27±3/55 سانتی متر بود. تمام بیماران بیش از 5 درصد بیان CD44 داشتند و بیان شدید CD44 (43/8درصد) بیش ترین فراوانی را داشت و در 21/3 درصد موارد نیز بیان بسیار شدید بود. تفاوت معنی داری در وضعیت بیان ژن CD44 برحسب جنسیت، سن و اندازه تومور وجود نداشت (0/05>p). اما بیان CD44 با تهاجم به غدد لنفی (7/55O=R) و به خصوص تهاجم به کپسول (24/52O=R) ارتباط داشت.

  استنتاج

  با توجه به ارتباط میزان بیان CD44 با تهاجم به کپسول و تهاجم به غدد لنفاوی در کارسینوم پاپیلری تیرویید، می توان از این بیومارکر به عنوان یک فاکتور موثر برای تعیین پیش آگهی بیماران استفاده کرد.

  کلیدواژگان: کارسینوم پاپیلری تیروئید، CD44، پیش آگهی
 • حمیده کده، شیرین سراوانی*، مهسا محمدپور صفحات 48-56
  سابقه و هدف

  نقش قطعی ماست سل ها و آنژیوژنزیس در پاتوژنز ژانت سل گرانولومای محیطی (PGCG) حفره دهان هنوز به طور کامل مشخص نشده است. لذا هدف از انجام این مطالعه، بررسی تعداد ماست سل ها (MCs) و متوسط تراکم عروقی (MVD) و تعیین ارتباط بین آن ها در PGCG حفره دهان می باشد.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه توصیفی- تحلیلی، تعداد 50 نمونه بافتی از آرشیو بخش پاتولوژی دهان دانشکده دندانپزشکی زاهدان در طی سال های 2015- 2005میلادی به روش سرشماری انتخاب شدند. نمونه ها شامل: 40 مورد PGCG و 10 مورد بافت نرمال دهانی بودند. نمونه ها با روش رنگ آمیزی ایمونوهیستوشیمی (آنتی بادی CD31) و تولوییدن بلو جهت شناسایی MVD و MCs به ترتیب رنگ آمیزی شدند. سپس آنالیز داده ها توسط T-test، آزمون همبستگی پیرسون و نرم افزار آماری SPSS 21 صورت پذیرفت.

  یافته ها

  متوسط تعداد ماست سل ها در PGCG، 36/43±38/51 و در بافت نرمال 21/3±14 بود و اختلاف معناداری را از لحاظ آماری نشان داد (0/041=P). MVD در گروه PGCG، 64/43±93/34 و در گروه بافت نرمال، 16/7±41/9 بود و این اختلاف از لحاظ آماری معنی دار بود (0/017=P). MVD و MCs در ناحیه زیر اپیتلیوم نسبت به نواحی عمقی تر بافت همبند بیش تر بود. بین MCs و MVD ارتباطی مشاهده نشد (0/003=r)(0/982=P).

  استنتاج

  در مطالعه حاضر، تعداد ماست سل ها و متوسط تراکم عروقی در PGCG بالاتر از بافت نرمال بود و این احتمالا نقش ماست سل ها و به دنبال آن روند آنژیوژنز را در پاتوژنز این ضایعه تحریکی حفره دهان نشان می دهد، ولی بین تعداد ماست سل ها و تراکم عروق خونی کوچک ارتباطی مشاهده نشد.

  کلیدواژگان: ژانت سل گرانولومای محیطی، ماست سل، CD31
 • نینا علیپور قاضی چاکی، احمد عبدی*، علیرضا براری صفحات 57-70
  سابقه و هدف

  اختلال در هومیوستاز شبکه آندوپلاسمی (ER) به عنوان یکی از ویژگی های بارز چاقی شناخته شده است. ترکیب رژیم غذایی با فعالیت ورزشی می تواند سلامتی و عملکرد را بهبود بخشد. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر تمرینات پیلاتس (PT) و رزوراترول (RSV) بر شاخص های استرس شبکه آندوپلاسمی در زنان میانسال چاق، انجام پذیرفت.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه کارآزمایی بالینی، با کد IRCT20140415017288N11، 40 زن بالغ چاق (سن 5/70±42/74 سال، شاخص توده بدنی 1/37±31/76 کیلوگرم بر متر مربع) از شهر تهران انتخاب و به طور تصادفی به چهار گروه دارونما (C)، تمرین پیلاتس (PT)، رزوراترول (RSV) و تمرین پیلاتس- رزوراترول (PTRSV) تقسیم شدند. گروه های PT برنامه تمرینی با 16-14 RPE را به مدت 8 هفته، 3 بار در هفته انجام دادند. به گروه های RSV و PTRSV قرص های 500 میلی گرمی RSV در هر روز صبح داده شد. داده ها با استفاده از آزمون t همبسته و آنکوا تحلیل شد.

  یافته ها

  در این مطالعه نشان داده شد که PT و RSV باعث کاهش پروتیین تنظیم کننده گلوکز 78 (GRP78) (0/001=P و 0/007=P) و همولوگ 3 تریبلس (TRB3) (0/0001=P و 0/0001=P) شدند. مداخله همزمان PT و RSV نیز باعث کاهش GRP78 و TRB3 نسبت به سایر گروه ها شد (0/05<p).

  استنتاج

  مکمل PT و RSV می تواند استرس شبکه آندوپلاسمی را در زنان میانسال چاق با تغییر سطوح GRP78 و TRB3 بهبود بخشد. اما اثر همزمان PT با RSV بر این شاخص ها بهتر بود.

  کلیدواژگان: فعالیت ورزشی، رزوراترول، استرس شبکه آندوپلاسمی، چاقی
 • خدیجه ازوجی، فائزه رسول زاده شیخ، سید رضا حسینی، علی بیژنی، ندا مفتاح، کیوان لطیفی، پروین سجادی کبودی* صفحات 71-80
  سابقه و هدف

  پیری جمعیت، یک پدیده جهانی است و با افزایش نسبت افراد بالای 60 سال، جهان در حال پیر شدن است. مولفه مهم پیری موفق حفظ توده عضلانی و عملکرد آن در طول زندگی است. این مطالعه با هدف بررسی ارتباط سطح سرمی ویتامین D و قدرت عضلانی در سالمندان که از مولفه های مهم سالمندی موفق است، انجام پذیرفت.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه مقطعی، از 1616 فردی که در کوهورت سالمندان امیرکلا شرکت کردند، با اعمال معیارهای ورود و خروج، 720 نفر به صورت تصادفی انتخاب شدند. ویتامین D برحسب غلظت سطح سرمی به 3 گروه، کمبود (20ng/ml>)، ناکافی (30ng/ml>vitD20ng/ml)، کافی(30ng/ml) تقسیم شدند. قدرت عضلانی دست که با استفاده از DIGI Hand Dynamometer اندازه گیری شد و قدرت عضلات چهار سر ران که از سیستم گرید بندی بالینی MMT استفاده شد، برحسب نقطه برش استاندارد به دو دسته ضعیف و کافی تقسیم شدند. داده ها پس از ورود به نرم افزار SPSS17 با استفاده از آزمون های آنالیز واریانس یک طرفه، آزمون کای دو و همبستگی اسپیرمن مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.

  یافته ها

  این مطالعه بر روی 720 سالمند (360 مرد و 360 زن) شهر امیرکلا انجام شد. در افراد مورد مطالعه، میانگین قدرت عضلانی بازو 9/8±25/84 و میانگین قدرت عضلانی چهار سر ران 10/4±22/55 بود. میانگین سطح ویتامین دی در سالمندان مورد بررسی33/73±35/15 بود. از نظر قدرت عضلانی بازو و چهار سر ران در بین 3 گروه ویتامین D اختلاف معنی داری مشاهده نشد (0/370=P، 0/272=P). در مردان بین قدرت عضلانی بازو و قدرت عضلانی چهار سر ران با BMI (0/161= r، 0/002=P)، (0/168= r، 0/0001=P) همبستگی مثبت وجود داشت. در زنان بین قدرت عضلانی بازو و قدرت عضلانی چهار سر ران با فعالیت فیزیکی (0/19= r، 0/0001=P) (0/22=r، 0/0001=P) همبستگی مثبت وجود داشت.

  استنتاج

  این مطالعه نشان داد که بین سطح سرمی ویتامین D و قدرت عضلانی ارتباط معنی داری وجود ندارد.

  کلیدواژگان: ویتامین D، قدرت عضلانی، سالمند
 • شقایق رضائی کیا، هوشنگ اکبری*، میرمحمد جلالی، سودابه حدادی، ابراهیم نصیری فرمی صفحات 81-89
  سابقه و هدف

  در جراحی رینوپلاستی، خونریزی دید جراح را کاهش می دهد، در نتیجه کنترل خونریزی اهمیت زیادی دارد. همچنین دو پیامد ادم و اکیموز از شایع ترین عوارض رینوپلاستی است. داروهای بسیاری برای کاهش ادم و اکیموز اطراف چشم پس از عمل استفاده شده است، اما به دلیل عوارض جانبی برای همه گروه های بیمار مناسب نمی باشند. تجویز سولفات منیزیم قبل یا حین عمل، به عنوان یک داروی پذیرفته شده برای تثبیت شاخص های همودینامیک، به ویژه از طریق کاهش فشارخون و ضربان قلب تایید شده است. لابتالول نیز بلوک کننده رقابتی گیرنده های آلفا1 و بتاآدرژنیک می باشد که ضربان قلب و فشارخون را کاهش می دهد. هدف این مطالعه مقایسه تاثیر سولفات منیزیم و لابتالول وریدی بر خونریزی حین عمل رینوپلاستی و نیز ادم و اکیموز پس از آن می باشد.

  مواد و روش ها

  در این کارآزمایی بالینی دوسوکور، 60 بیمار کاندید رینوپلاستی به صورت تصادفی در دو گروه منیزیم سولفات و لابتالول قرار گرفتند. در گروه سولفات، انفوزیون منیزیم سولفات، mg/kg50-30 قبل از القای بیهوشی و mg/kg/h20-10 در طول جراحی، صورت گرفت. در گروه لابتالول، انفوزیون لابتالول mg/min 1 حین عمل انجام شد. ضربان قلب، میزان خونریزی، رضایت جراح از فیلد جراحی، عوارض پس ازعمل، میزان ادم و اکیموز، در دو گروه اندازه گیری شدند. متغیرها توسط نرم افزار آماری STATA نسخه 14 و آزمون های t-test، ANOVA، ANCOVA و کای دو آنالیز شدند.

  یافته ها

  در این مطالعه 86/7 درصد بیماران زن و بقیه مرد بودند. میانگین خونریزی در گروه لابتالول (28/5±50/3 سی سی) کمتر از گروه سولفات (66/4±76/7 سی سی) بود و این تفاوت در مرز معنی داری آماری قرار گرفت (0/05≥P). رضایت جراح از فیلد جراحی، در گروه لابتالول به طور معنی داری بیشتر بود (0/05>P). میزان ادم (24 ساعت پس از عمل) و هیپوتانسیون ارتوستاتیک در گروه سولفات به طور معنی داری کمتر بود (0/05>P). تفاوت معنی داری بین دو گروه از نظر میانگین ضربان قلب، گلودرد، سردرد، دپرشن تنفسی و میزان اکیموز وجود نداشت (0/05<P).

  استنتاج

  براساس نتایج به دست آمده می توان در جراحی رینوپلاستی برای کاهش ادم و اکیموز از سولفات منیزیم استفاده کرد.

  کلیدواژگان: منیزیم سولفات، لابتالول، خونریزی، ادم، اکیموز
 • محسن غلامی، عباس علیپور، فرهاد غلامی*، محمود موسی زاده صفحات 90-97
  سابقه و هدف

  لمس نبض محیطی یک ابزار بالینی ارزشمند و از مفیدترین معاینه های فیزیکی در مراقبت های پزشکی است. در مطالعه حاضر، همبستگی بین تعداد ضربان های نبض اندازه گیری شده از شریان رادیال با ضربان های نبض ثبت شده توسط الکتروکاردیوگرام بررسی شد.

  مواد و روش ها

  این مطالعه از نوع همبستگی بود. جامعه پژوهش شامل افراد مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان امام خمینی ساری بودند. ضربان نبض نمونه ها، با استفاده از اندازه گیری ضربان نبض رادیال دست چپ و با استفاده از دستگاه الکتروکاردیوگرام ثبت شد. در صورت ریتم منظم، تعداد ضربان در زمان های 15، 30 و 60 ثانیه با کرنومتر دیجیتال اندازه گیری شد و سپس در 4، 2 و 1 به ترتیب ضرب شد.

  یافته ها

  اختلاف مشاهده شده بین اندازه های نبض با روش 15 ثانیه با تعداد ضربان قلب با الکتروکاردیوگرام ناچیز ولی از نظر آماری معنی دار بوده است (0/001<p) ولی اختلاف مشاهده شده بین اندازه نبض با روش های 30 و 60 ثانیه با تعداد ضربان قلب با روش الکتروکاردیوگرام از نظر آماری معنی دار نبوده است (0/05>p). ضریب همبستگی ICC بین اندازه های نبض با روش های 15 و 30 و 60 ثانیه با تعداد ضربان قلب ثبت شده با روش الکتروکاردیوگرام عالی (بالای 0/98) بوده است.

  استنتاج

  براساس نتایج مطالعه حاضر می توان از شمارش نبض شریان رادیال در 30 ثانیه و ضرب آن در 2 در شرایط بالینی و به ویژه اورژانس به جای شمارش نبض در 60 ثانیه استفاده کرد.

  کلیدواژگان: ضربان نبض، ضربان قلب، دقت، شمارش
 • الهه محمودی، اکبر هدایتی زاده عمران*، محمد اسدی، نیلوفر شتابان، رضا علیزاده نوایی، محمود موسی زاده صفحات 98-104
  سابقه و هدف

  در جریان شروع پاندمی ویروس کرونا، بعضی از مطالعات نشان دادند که کنترل فشارخون سبب کاهش بار بیماری ویروس SARS-CoV-2 می شود. بنابراین مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر داروهای ضد فشارخون بر پیامد بیماری COVID-19 انجام پذیرفت.

  مواد و روش ها

  در این پژوهش مقطعی گذشته نگر، سوابق پزشکی 129 نفر از بیماران بستری شده در بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مازندران با تشخیص ابتلاء به فشارخون بالا و COVID-19، استخراج شد. اطلاعات این بیماران بر اساس درمان دارویی ضد فشارخون و پیامد بیماری مانند تعداد روز بستری، انتقال به بخش های مراقبت ویژه، استفاده از ونتیلاتور، فوت و... در پرسشنامه ثبت گردید. آنالیز داده ها با نرم افزار Stata17 انجام شد. آزمون های دقیق فیشر، کای دو، من ویتنی، رگرسیون های ساده و لوجستیک برای مقایسه متغیرهای کیفی و کمی مورد استفاده قرار گرفت.

  یافته ها

  بر اساس نتایج حاصله، میانگین سنی بیماران 11/3±64/4 سال بود. 2/44 درصد بیماران حداقل یک بیماری زمینه ای داشتند. ارتباط معنی داری بین نوع داروهای ضد فشارخون، بیماری های زمینه ای، جنسیت، سن بیماران با پیامد بیماری کووید از قبیل بستری در بخش ICU، استفاده از تهویه مکانیکی و مرگ وجود نداشت (0/05<P). بین تعداد روز بستری بیماران با دوز داروهای مصرفی ضد فشارخون رابطه معنی داری مشاهده شد (0/01>P، (0/85- , 4/47-) :CI %95).

  استنتاج

  داروهای ضد فشارخون ارتباطی در پیش آگهی بیماران فشارخون مبتلا به COVID-19 ندارد.

  کلیدواژگان: فشارخون، COVID-19، داروهای ACEI، داروهای non-ACEI
 • رمضانعلی دیانتی تیلکی*، سیده مریم ادهمی، اسماعیل بابانژاد آریمی صفحات 105-118
  سابقه و هدف

  تولوین که به‎طور معمول در بنزین، تینر و سایر ترکیبات نفتی وجود دارد، یکی از ترکیبات آلی فرار است که موجب آلودگی هوا و اثرات سوء بهداشتی می‎شود. هدف از این مطالعه تعیین سینتیک حذف تولوین از هوا به روش فتوکاتالیستی با استفاده از فوم شیشه پوشش داده شده با نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم بود.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه تجربی یک محفظه شیشه‎ای به‎عنوان فضای بسته مورد استفاده قرار گرفت. یک لوله کوارتز پر شده با فوم شیشه حاوی نانوذرات دی‎اکسید تیتانیوم به‎عنوان فیلتر هوا در داخل محفظه قرار گرفت و یک پمپ مکش هوا به آن متصل و یک لامپ UV در کنار آن نصب گردید. تولوین به داخل محفظه تزریق شد. هوای آلوده از فیلتر عبور و در محفظه به گردش در آمد. نمونه‎های هوا از محفظه گرفته و غلظت تولوین به‎وسیله گاز کروماتوگراف آنالیز شد.

  یافته ها

  آنالیز BET نشان داد میانگین قطر منافذ فوم شیشه، 6 نانومتر و سطح ویژه 36 مترمربع برگرم است. تصاویر SEM نشان داد پوشش دی‎اکسید تیتانیوم روی سطح فوم شیشه صورت گرفت. در زمان تماس 2 ساعت و بدون تابش UV، میزان حذف تولوین برای غلظت‎های 18/5، 37 و 55/5 میلی‎گرم بر متر مکعب، به‎ترتیب 46، 40 و 37 درصد بود. در زمان تماس 80 دقیقه و با تابش UV، میزان حذف تولوین به‎ترتیب 100، 95 و90 درصد بود. سینتیک تجزیه تولوین از نوع شبه درجه یک (pseudo first order) بود.

  استنتاج

  از فوم شیشه به‎عنوان پایه تثبیت فتوکاتالیست برای حذف BTEX از هوا می‎توان استفاده نمود. این روش می‎تواند یک راهکار برای حذف مواد آلی فرار از هوا در فضاهای بسته باشد.

  کلیدواژگان: فوم شیشه، فتوکاتالیست، تولوئن، هوا، دی اکسید تیتانیوم
 • محمد اقبالی، امین بارانی، نیلوفر رضا پور، محمدعلی ابراهیم زاده* صفحات 119-124
  سابقه و هدف

  هیپوکسی یا کمبود اکسیژن در بافت ها می تواند موجب مرگ یا آسیب جدی شود. بتایین یک ترکیب طبیعی و آنتی اکسیدان است که در چندین بیماری مانند چاقی، دیابت، سرطان و آلزایمر اثرات مفید دارد و در مواد غذایی مانند اسفناج، میگو، چغندر و غلات یافت می شود. این مطالعه به منظور بررسی فعالیت آنتی هیپوکسی بتایین در سه مدل مختلف هیپوکسی در موش سوری انجام شد.

  مواد و روش ها

  اثر محافظتی بتایین در دوزهای 25، 50 و mg/kg100 در مقابل مرگ و میر ناشی از هیپوکسی در موش سوری با سه مدل هیپوکسی خفگی، خونی و گردش خونی بررسی شد. آنالیز واریانس یک طرفه و نیومن کولز برای مقایسه میانگین ها به کار رفت.

  یافته ها

  در مدل جریان خونی بتایین در دوز mg/kg50، زمان مرگ را افزایش داد و اثری مشابه پروپرانولول mg/kg30 که به عنوان کنترل مثبت به کار رفت، نشان داد (05/0<P) و در دوز mg/kg100، از پروپرانولول قوی تر بود (0/0001>P). در مدل خونی، در دوز mg/kg25، زمان مرگ افزایش داد و اثری مشابه پروپرانولول mg/kg20 از خود نشان داد (0/05<P)، در دوز mg/kg100، از پروپرانولول قوی تر بود (0/05>P). در مدل خفگی، بتایین در دوز mg/kg12/5، زمان مرگ را به طور معنی داری نسبت به گروه کنترل افزایش داد (0/05>P).

  استنتاج

  بتایین فعالیت محافظتی خوبی را در مدل های هیپوکسی خونی و گردش خونی از خود نشان داد، تا جایی که دارو در دوز mg/kg100، موثرتر از پروپرانولول در دوز mg/kg30 بود.

  کلیدواژگان: هیپوکسی خفگی، هیپوکسی خونی، هیپوکسی جریان خون، بتائین
 • سهیلا حیدرزادی، لیدا مرادی*، پروین فرزانگی، بهرام عابدی صفحات 125-131
  سابقه و هدف

  اختلال در سیستم ایمنی بدن، از عوامل مهم ابتلا به آندومتریوز است. نقش فعالیت بدنی و مکمل های آنتی اکسیدانی بر تنظیم بیان ژن های مرتبط با بهبود سیستم ایمنی بدن،کاهش التهاب و عفونت، توسط مطالعات پیشین نشان داده شده است. پژوهش حاضر به بررسی اثر تمرین شنا و مکمل ویتامین E بر بیان ژن های NFKβ1 و P65 در موش های مدل آندومتریوز می پردازد.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه، تعداد30 سر موش صحرایی ماده نژاد ویستار به 6 گروه مساوی با نام های سالم، آندومتریوز، بدون تمرین- سالین- آندومتریوز، تمرین- سالین-آندومتریوز، بدون تمرین- مکمل-آندومتریوز و تمرین-مکمل-آندومتریوز تقسیم شدند. مداخلات براساس نام گروه اعمال گردید. آندومتریوز: با استفاده از جراحی ایجاد شد؛ فعالیت بدنی: هشت هفته تمرین شنا، پنج جلسه در هفته و 30 دقیقه در هر جلسه؛ مکمل: گاواژ روزانه 200 میلی گرم ویتامین E به ازای هر کیلو وزن بدن به مدت هشت هفته. 24 ساعت پس از آخرین جلسه تمرینی حیوانات کشته شدند و بافت آندومتریوز برداشته شد. بیان نسبی ژن های NFKB1 و P65 با استفاده از روش Real-Time PCR اندازه گیری شد. داده ها با آزمون های آنالیز ورایانس یک طرفه و دوطرفه تحلیل شدند.

  یافته ها

  القای آندومتریوز در حیوانات باعث افزایش معنی دار بیان ژن ها شد (0/05<p). تمرین و ویتامین E به طور مستقل باعث کاهش معنی دار بیان ژن ها در موش های مدل آندومتریوز شدند (0/05<p). اثر سینرژیکی در مورد اثر تمرین و ویتامین E بر متغیرهای وابسته پژوهش حاضر مشاهده نشد (0/05>p).

  استنتاج

  براساس پژوهش حاضر، استفاده از تمرین شنا و مکمل ویتامین E ممکن است به عنوان راهی در جهت بهبود آندومتریوز مطرح باشد.

  کلیدواژگان: آندومتریوز، تمرین شنا، ویتامین E، NFKβ1، P65
 • عباس نودهی، محمد آزادبخت*، غلامعلی گدازنده، فاطمه اکبری، علی مقصودی، حسین ابراهیمی صفحات 132-138
  سابقه و هدف

  سنگ کیسه صفرا به علت انباشتگی و تراکم مواد محلول در چربی در داخل کیسه صفرا ایجاد می شود. باتوجه به وجود ترکیبات فنولی و فلاونوییدی در گیاه کاسنی و افسنتین، انتظار می رود که این گیاهان پتانسیل انحلال سنگ صفراوی را داشته باشند. لذا مطالعه حاضر به منظور بررسی اثر عصاره ریشه گیاه کاسنی و اندام هوایی افسنتین، در انحلال سنگ صفراوی انجام شد.

  مواد و روش ها

  در مطالعه تجربی حاضر ابتدا با مراجعه به بیمارستان شفای ساری، سنگ های صفراوی جدا شده از بیماران مبتلا، جمع آوری شد و ترکیبات سنگ به وسیله دستگاه UV و DSC شناسایی و به قسمت های مساوی از نظر ابعاد و وزن (mg200) تقسیم شدند. سه محیط اسیدی، قلیایی و آب مقطر به عنوان گروه کنترل در کنار گروه های آزمایش که به ترتیب حاوی عصاره کاسنی و افسنتین با غلظت 1، 10، 100 و mg/ml 500 بودند، تهیه شد. سپس نمونه سنگ صفراوی در آن قرار داده شد و بعد از 24 و 48 ساعت نمونه گیری انجام گرفت و میزان انحلال ترکیبات سنگ توسط دستگاه اتوآنالایزر اندازه گیری شد.

  یافته ها

  طیف UV، حضور بیلی روبین در سنگ صفرا و ترموگرام DSC، حضور کلسترول در سنگ را نشان داد. در این مطالعه، ریشه گیاه کاسنی با غلظت mg/ml500 توانست تقریبا 75 درصد از تری گلیسیرید را در خود حل کند و اختلاف معنی داری با گروه های کنترل (اسیدی، قلیایی، آبی) داشت (0/001>P) و عصاره افسنتین با غلظت mg/ml500 توانست تقریبا 63 درصد از کلسترول را در خود حل کند و اختلاف معنی داری با گروه های کنترل داشت (0/01>P).

  استنتاج

  براساس یافته های مطالعه حاضر گیاه کاسنی و افسنتین اثر قابل توجهی بر انحلال ترکیبات سنگ صفرا در شرایط برون تنی دارد.

  کلیدواژگان: سنگ کیسه صفرا، کاسنی، افسنتین، تری گلیسرید، کلسترول
 • نیوشا اسماعیل زاده، عباس کبریایی زاده، پردیس زابلی، مطهره خردمند، پدرام ابراهیم نژاد* صفحات 139-145
  سابقه و هدف

  پی بردن به ویژگی های رفتاری خریداران نقش مهمی در عملکردهای بازاریابی ایفا می‎کند. تبلیغات دارویی رسانه ای، بر رفتار خرید مراجعه کنندگان تاثیر بسیاری دارد. هدف از این مطالعه، بررسی تاثیر رسانه های اجتماعی بر رفتار خرید بیماران از داروخانه های شهرستان ساری است.

  مواد و روش ها

  این پژوهش توصیفی در شهریورماه سال 1398 روی 427 نفر از مراجعه کنندگان به داروخانه های غیر دولتی مناطق سه گانه ی سطح شهر ساری انجام شد. جمع‎آوری داده‎ها با استفاده از پرسش نامه پژوهشگر ساخته انجام شد .پس از مرور نظامند مقالات (15855 مقاله تا سپتامبر 2020)، 16 مقاله برای بررسی نهایی و تنظیم فرم نهایی پرسش نامه انتخاب شد. در نهایت پرسشنامه ای شامل 20 سوال 4 گزینه ای و یک جدول نظرسنجی تنظیم شد.

  یافته ها

  از میان افراد شرکت کننده در مطالعه 31/4 درصد برای دریافت نسخه پزشک به داروخانه مراجعه کرده بودند. داروهای مرتبط به سرما خوردگی (20/6 درصد) و داروهای مکمل و ویتامین (12/2 درصد) به ترتیب بیش ترین فروانی را داشتند. 58/5درصد پاسخ دهندگان بیان کردندکه اثربخشی، مهم ترین عامل خرید دارو از داروخانه است. بیش ترین رسانه ی اجتماعی استفاده شده توسط مراجعان، اینترنت بوده است (51/3 درصد). هم چنین 28/2درصد افراد موافق بودند که تبلیغات اینترنتی بهترین راه برای خرید محصول با کیفیت و با ارزان ترین قیمت است.

  استنتاج

  نتایج بیانگر تاثیر  رسانه های اجتماعی بر رفتار خرید بیماران است لذا شرکت های دارویی با در دست داشتن این اطلاعات می توانند بازاریابی موثرتری داشته باشند.

  کلیدواژگان: رفتار خرید، رسانه اجتماعی، بازاریابی رسانه ای
 • ارمغان کاظمی نژاد، لطف الله داودی، محمدرضا رافتی، عرفان قدیرزاده، پویا اولیازاده، امیرمسعود طاهری، زهره حاجی حیدری* صفحات 146-151
  سابقه و هدف

  از جمله راه های درمانی زگیل ها کرایوتراپی می باشد که از عوارض آن ایجاد التهاب می باشد. افزودن استرویید توپیکال به رژیم درمانی استاندارد مراقبت از زخم از پیشرفت آسیب جلوگیری کرده و ری اپیتلیالیزیشن را افزایش می دهد. این مطالعه با هدف بررسی اثر درمانی بتامتازون والرات موضعی برای کاهش التهاب بعد از کرایوتراپی در بیماران مبتلا به زگیل و مقایسه آن با دارونما، انجام پذیرفت.

  مواد و روش ها

  در این کارآزمایی بالینی دوسوکور، 20 بیمار وارد مطالعه شدند. ضایعات در دو سمت بدن تحت کرایوتراپی قرار گرفت. سپس بتامتازون موضعی بر روی ضایعات یک سمت بعد از کرایوتراپی استفاده شد و پماد پلاسبو در ضایعات سمت مقابل استفاده شد. علایم بیمار در طی 4 ویزیت ثبت شد. مقیاس دیداری درد (VAS) برای ارزیابی شدت درد استفاده شد. در نهایت به ارزیابی درمان طی این 4 ویزیت امتیاز داده شد. داده ها توسط نرم افزار sPSS نسخه 16 آنالیز شدند.

  یافته ها

  هیچ کدام از نمونه ها در پایان مطالعه اسکار هایپرتروفیک یا آتروفیک، ضایعه دپیگمانتیشن، هایپرپیگمانتیشن و هایپوپیگمنتیشن نداشته اند. میانگین اریتم، درد، فراوانی بروز تاول و فراوانی بروز ادم در طول 14 روز پیگیری بیماران دو گروه مورد مطالعه تفاوت آماری معنی داری نداشت.

  استنتاج

  تجویز موضعی بتامتازون موضعی تاثیری در کاهش بروز تاول و ادم و میانگین نمره درد و اریتم در طول 14 روز پیگیری پس از درمان نداشت. بنابراین از این روش درمانی نمی توان به عنوان درمان در جهت کاهش التهاب پس از کرایوتراپی در بیماران مبتلا به زگیل استفاده کرد.

  کلیدواژگان: بتامتازون موضعی، زگیل، کرایوتراپی، پوست
 • لطف الله داودی، ارمغان کاظمی نژاد، رویا قاسمیان، پوریا مصطفایی، عیسی سلیمانی، طهورا موسوی* صفحات 152-157
  سابقه و هدف

  با توجه به این که تست مولکولی HPV نسبت به سیتولوژی برای تشخیص ضایعات پیش سرطانی گردن رحم حساس تر است. بنابراین این مطالعه با هدف بررسی PCR HPV در پاپ اسمیر زنان مراجعه کننده به کلینیک طوبی ساری، به علت زگیل پوستی ناحیه تناسلی، انجام پذیرفت.

  مواد و روش ها

  این مطالعه توصیفی-مقطعی، با هدف بررسی شیوعHPV در پاپ اسمیر زنان مراجعه کننده به کلینیک طوبی ساری به علت زگیل جلدی بود. تعداد50 نمونه از بین زنانی که جهت درمان زگیل جلدی ناحیه تناسلی به درمانگاه های پوست یا عفونی یا زنان طوبی مراجعه کردند، انتخاب شدند. دو نمونه از هر بیمار توسط براش یا اسپچولا گرفته شد که یک نمونه برای پاپ اسمیر و اثرات سیتوپاتیک سلولی است و نمونه دوم جهت انجام HPV PCR استفاده شد. داده ها با نرم افزار SPSS نسخه 22 آنالیز شدند.

  یافته ها

  از 50 نفر فرد مشارکت کننده 3 نفر (6 درصد) دارای HPV مثبت بوده اند. 10 نفر (20 درصد) از بیماران سابقه تماس جنسی با فرد دارای زگیل داشتند. هم چنین رابطه معناداری بین سابقه تماس با فرد دارای زگیل و سابقه عفونت های واژینال مکرر با HPV مثبت وجود داشت (0/01<p).

  استنتاج

  در این مطالعه، اکثریت بیماران دارای نتیجه پاپ اسمیر با التهاب خفیف یا متوسط بودند. هم چنین، رابطه معنادار فقط بین سابقه تماس با فرد دارای زگیل و سابقه عفونت های واژینال مکرر با HPV مثبت وجود داشت. تشخیص معتبر و به موقع HPV می تواند شناسایی زود هنگام و جلوگیری از سرطان دهانه رحم در زنان ایرانی را تسهیل کند.

  کلیدواژگان: HPV، پاپ اسمیر، زگیل پوستی
 • زهرا اسمعیلی، عباس هادی پور، ساناز مهربانی، محمد پورنصرالله، محسن محمدی، مریم نیکپور، میترا مقدسی، محمدرضا اسماعیلی دوکی* صفحات 158-164
  سابقه و هدف

  آپاندیسیت یکی از علل درد شکم و شایع ترین اورژانس شکم حاد جراحی در کودکان است. مطالعاتی در ارتباط با فراوانی و عوارض آپاندیسیت در پاندمی کووید19 انجام شده است، که نتایج متفاوتی را نشان داده اند، لذا مطالعه حاضر با هدف مقایسه فراوانی و عوارض آپاندیسیت حاد در کودکان لاپاراتومی شده با علایم این بیماری، قبل و طی پاندمی کووید19 در بیمارستان کودکان بابل در شمال ایران انجام شد.

  مواد و روش ها

  این مطالعه گذشته نگر روی 172 کودک لاپاراتومی شده با تشخیص اولیه آپاندیسیت حاد، انجام شد. کودکان براساس زمان مراجعه به دو گروه تقسیم شدند. گروه قبل از پاندمی کووید19: کودکانی که از ماه دی سال 1397 تا آذر 1398 لاپاراتومی شده بودند و گروه دوران پاندمی: کودکانی که از اسفند 1398 تا بهمن 1399تحت لاپاراتومی قرار گرفته بودند. مشاهدات جراح در لاپاراتومی و عوارض آپاندیسیت (پرفوریشن، آبسه،گانگرن، پریتونیت) ثبت شد. آنالیز با آزمون های آماری کای سکویر و تی زوجی انجام شد.

  یافته ها

  میانگین سنی 172 کودک مطالعه (94 و 78 نفر به ترتیب در قبل و طی پاندمی کووید19) 2/89±7/76 سال بود. نتایج مطالعه نشان داد که به ترتیب 165 (95/9درصد) و 7 (4/1 درصد)کودک، آپاندیسیت تایید شده و نشده داشتند و تفاوت بین دو گروه معنی دار نبود (0/45=P). هم چنین فراوانی عوارض آپاندیسیت (پرفوره، گانگرن، آبسه، پریتونیت)، 25/8 درصد در مقابل 34/2 درصد (0/24=P) و میانگین فاصله زمانی بین شروع درد تا مراجعه به بیمارستان (0/38=P) در دو گروه مطالعه معنی دار نبود.

  استنتاج

  در مرکز درمانی مورد مطالعه، پاندمی کووید19 بر فراوانی و عوارض آپاندیست حاد در کودکان تاثیرگذار نبود، این نتایج احتمالا گویای عملکرد مناسب کادر درمان و عدم تاخیر والدین در مراقبت های پزشکی کودکان با علایم حاد شکمی در این پاندمی بود.

  کلیدواژگان: آپاندیسیت حاد، کووید19، آپاندکتومی
 • پرستو نامدار، نغمه خوشرنگ، اعظم حدادی کوهسار*، ابوالفضل حسین نتاج صفحات 165-171
  سابقه و هدف

  شکاف کام و لب از جمله شایع ترین ناهنجاری های مادرزادی در کودکان و یک بیماری چندعاملی حاصل از برهم کنش علل محیطی در حضور عوامل ارثی می باشد. مطالعه حاضر با هدف تعیین کیفیت زندگی مرتبط با وضعیت ارتودنسی در مبتلایان به شکاف لب و کام انجام شد.

  مواد و روش ها

  این مطالعه توصیفی- مقطعی بر روی 83 بیمار با شکاف کام و لب که از میان مراجعه کنندگان به کلینیک های خصوصی دندانپزشکی شهرستان ساری به صورت در دسترس انتخاب شده بودند، انجام شد. پرسشنامه کیفیت زندگی ارتوگناتیک توسط بیماران تکمیل گردید و با استفاده از آن، کیفیت زندگ شرکت کنندگان از ابعاد مختلف شامل جنبه های اجتماعی، زیبایی دندانی- صورتی، عملکرد دهانی، آگاهی از زیبایی دندانی- صورتی تعیین شد. روایی و پایایی این پرسشنامه تایید شده است. سپس آزمون آنالیز واریانس یک طرفه، آزمون t و ضریب همبستگی پیرسون جهت آنالیز داده ها بکار رفت.

  یافته ها

  در این مطالعه، 41 دختر و 42 پسر با میانگین سنی 12/46 سال و محدوده سنی 18-8 سال بررسی شدند. فراوانی شکاف کام و لب، شکاف لب و شکاف کام به ترتیب 49/4، 22/9و 27/7درصد بود. هیچ تفاوت معنی داری از نظر نمرات کل کیفیت زندگی و حیطه های مختلف آن به تفکیک نوع شکاف و یا جنس دیده نشد (0/02=P). هم چنین، ارتباط معنی داری بین سن و حیطه های مختلف کیفیت زندگی دیده نشد (0/05>P). سن، همبستگی ضعیفی با میزان امتیازات حیطه آگاهی داشت (0/24=r، 0/02P=).

  استنتاج

  در کل، کیفیت زندگی بیماران در سطح متوسطی قرار داشت. بیماران مبتلا به انواع شکاف لب یا کام تفاوتی از نظر کیفیت زندگی در حیطه های مختلف نداشتند.

  کلیدواژگان: شکاف لب، شکاف کام، کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان و دندان
 • مونا علیمحمدی*، حورا هادیان، جابر موسوی، مهدی آریانا، سید رسول طباطبائی صفحات 172-178
  سابقه و هدف

  استییت کندانسه، واکنش موضعی استخوان به یک محرک التهابی پالپی با شدت پایین و مدت طولانی و شایع ترین ضایعه پاتوژن رادیواپک در فکین می باشد. هدف از مطالعه حاضر، بررسی فراوانی استییت کندانسه در انتهای ریشه دندان های دارای پوسیدگی و ترمیم عمیق در کلیشه های رادیوگرافی پانورامیک بیماران بود.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه مقطعی، رادیوگرافی های پانورامیک 2039 بیمار که طی سال های 98-1397 جهت درمان به کلینیک دانشکده دندانپزشکی ساری مراجعه کرده بودند، مورد ارزیابی قرار گرفت. پس از ورود بیماران به مطالعه، اطلاعات دموگرافیک شامل سن و جنس ثبت شد. تمامی رادیوگرافی های پانورامیک با دستگاه پانورامیک Cranex D (soredex, Finland) و فیلم های Ortho CP-G Plus تهیه شده بود. ضایعاتی که در ناحیه دندان های دارای ترمیم وسیع یا پوسیدگی عمیق بودند (استییت کندانسه)، در هر دو فک بررسی شدند. داده ها وارد نرم افزار SPSS21 شد و با آزمون کولموگروف- اسمیرنوف، فیشر و کای اسکویر تحلیل آماری شدند.

  یافته ها

  تعداد 364 کلیشه پانورامیک استییت کندانسه داشتند. فراوانی رادیواپسیته انتهای ریشه دندان های دارای استییت کندانسه به طور معناداری در زنان بیش تر از مردان بود (0/042=P)؛ اما ارتباط معناداری ین حدود، شکل، نوع فک، نوع دندان و سن با استییت کندانسه وجود نداشت (0/05>P).

  استنتاج

  یافته ها بیانگر شیوع نسبتا بالای استییت کندانسه در بین بیماران مراجعه کننده به کلینیک دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران بود. هم چنین، این تیوری را تایید می کند که ضایعات استییت کندانسه می تواند تشکیل دهنده واکنش مربوط به دندان های دارای پوسیدگی شدید، ترمیم یا پالپیت باشد.

  کلیدواژگان: استئیت کندانسه، استئومیلیت اسکلروزه کانونی، رادیوگرافی پانورامیک
 • محمدحسن سخایی، مرضیه پولادی، سهیلا مددی، یوسف عباسی* صفحات 179-184

  ناهنجاری های مادرزادی کلیه و دستگاه ادراری حدود 30 درصد موارد بدشکلی های تشخیص داده شده اطفال را شامل می شوند. این بدشکلی ها ممکن است ناشی از زوال سلولی و مولکولی باشند. برخی از این ناهنجاری ها شامل شریان های کلیوی فرعی، حالب دوگانه و کلیه های لوبوله می باشند، که آگاهی از وجود آن ها در طی پیوند کلیه و جراحی های لگن اهمیت داشته و نیاز به تشخیص زودهنگام دارند. در گزارش مورد حاضر، در خلال تشریح جسد یک مرد در دانشگاه علوم پزشکی اراک، ناهنجاری مادرزادی مشاهده شده در سیستم ادراری شامل کلیه های لوبوله و حالب دوگانه یک طرفه درکلیه چپ بود. هم چنین در این جسد، یک شریان فرعی کلیوی از آیورت شکمی منشا گرفته و به بخش انتهای تحتانی ناف کلیه چپ وارد شده بود. گزارش این نوع ناهنجاری ها دارای ارزش و اهمیت بالایی است وباعث می گردد جراحان، به احتمال بالای بروز این نوع ناهنجاری ها در کلیه ها و مجاری ادراری توجه داشته باشند. در واقع تشخیص زودهنگام این مشکلات از طریق علایم کلینیکی و رادیوگرافی قبل از جراحی اهمیت دارد و خطاهای احتمالی و آسیب های جراحی را کاهش می دهد و روند بهبود بیمار تسهیل می شود.

  کلیدواژگان: حالب دوگانه، کلیه لوبوله، عروق فرعی کلیه
|
 • Kazem Namazi, Hosein Asgarian Emran, Amin Ataie, Mohammad Karami, Ramin Ataee*, Hossein Khaleghzadeh-Ahangar, Mahdi Mahmoudi, AmirHossein Pouladi Pages 1-10
  Background and purpose

  Depression is a common psychiatric disorder.There are some studies about anti-depressant effect of piperien. This study is about the synergistic effect of piperine and memantine on behavior improvement and BDNF gene expression in depression model in rat brain.

  Materials and methods

  In this experimental study, Wistar rats were divided into four groups: Negative control which received no drug, Positive control that received only 20 mg/kg corticosterone i.p., group 3 which received corticosterone+piperine (10 mg/kg, i.p.), and group 4 that received corticosterone + piperine (10mg/kg) + memantine (3mg/kg). After three weeks, the forced swim test for depression, the Plus-Maze test for anxiety and Openfield test for locomotor activity assay were done. Data analysis was carried out by One-way ANOVA and Tukey's test. The study of BDNF gene expression was also performed using Real-time PCR.

  Results

  The results of water swim test and plus-maze showed a significant difference between corticosterone+piperine+memantine group and corticosterone+piperine(P<0.05). The gene expression study revealed that increased expression of BDNF occurred in piperine+corticosterone group and piperine+ memantine+corticosterone group compared with coticosterone alone group and piperine+corticosterone+ memantine group compared with piperine+corticosterone group (P<0.05).

  Conclusion

  In current study, piperine and memantine alone and in combination diminished depression and anxiety that also caused increased BDNF expression.

  Keywords: piperine, depression, corticosterone, memantine
 • Somaye Keshavarz, Maryam Owjfard, Narges Karbalaei* Pages 11-24
  Background and purpose

  Lead poisoning induces oxidative stress and causes disorders in several organs. Iron-chelating drugs can form a complex with toxic metals such as lead and lower their content in the blood and tissues. This study aims to examine the antioxidant effects of Deferasirox, Deferiprone, and their combination in rats with subchronic lead exposure.

  Materials and methods

  In this interventional study, lead poisoning was induced in Sprague-Dawley male rats by gavage administration of 30 mg/kg lead acetate for 60 days. The animals were treated with Deferasirox (140 mg/kg), Deferiprone (300 mg/kg), and their combination through oral gavage from days 47 to 60 of the experiment (14 days). Lead concentration was measured by flame atomic absorption spectroscopy. We examined malondialdehyde (MDA) level, nitric oxide metabolites (NOx) as nitro-oxidative stress markers, glutathione (GSH), and total antioxidant capacity (TAC) in the blood, brain, liver, kidney, and testis. Data analysis was performed in Graphpad Prism software applying one-way variance analysis and Tukey's test.

  Results

  Lead poisoning increased the concentration of this metal and nitro-oxidative stress and decreased the TAC and GSH in the brain, liver, kidney, and testis (P<0.05). Alone or in combination, Defropyrone and Defrasirox lowered the lead content in the blood and tissues of rats. In addition, treatment with these two chelators resulted in drops in MDA and NOx levels and increase in TAC and GSH levels (P<0.05), although these effects were most pronounced when the medicines were administered together.

  Conclusion

  In addition to their antioxidant properties, it seems that Defropyrone and Defrasirox have synergistic effects in lowering lead content in blood and other tissues.

  Keywords: lead, oxidative stress, deferopyron, deferasirox
 • Bahareh Ketabdar, Mehrdad Fathi*, Seyyed Reza Attarzadeh Hosseini, Mohammad Mosaferi Ziaaldini Pages 25-38
  Background and purpose

  Fatty liver disease and overcoming it is a health concern. This study aimed to investigate the effect of a period of high-intensity interval training (HIIT) and somatotropin injection on hepatocyte apoptosis markers and atherogenic index in mice with fatty liver disease.

  Materials and methods

  In this basic experimental study, 21 male mice were randomly divided into three groups (n=7): control (C), exercise (HIIT), Exercise + somatotropin (H-GH). The HITT was performed for eight weeks/ five sessions a week. The speed was 25 meters per minute at the beginning which increased to 70 meters per minute at the end of week eight. The somatropin dosage was 1 mg/kg. Markers, including CK-18, paraoxonase, insulin resistance, ALT/AST ratio, and LDL/HDL were measured. Statistical analysis was carried out using One-way ANOVA and post hoc Tukey test.

  Results

  CK18 values significantly decreased only in the HIIT group (P=0.01). Paraoxonase levels in both HIIT (P=0.00) and H-GH (P=0.01) groups significantly increased compared to the control group. Between groups changes of HOMA-IR index significantly reduced in the HIIT group (P=0.05) and slightly increased in the H-GH group but was not significant (P=0.36). The ratio of ALT/AST in both HIIT (P=0.02) and H-GH (P=0.03) groups significantly reduced. LDL/HDL ratio showed significant decrease only in the HIIT group (P=0.01).

  Conclusion

  High-intensity interval training produced a more effective response in improving the markers of none alcoholic fatty liver disease than GH. Injection of growth hormone alone can have negative consequences on some indicators of the disease.

  Keywords: high-intensity interval training, Growth hormone, hepatic damage, CK18, PON, Liver enzymes
 • Fatemeh Baghertash, Mohammadreza Jalali Nadoushan* Pages 39-47
  Background and purpose

  Identifying the prognostic factors of malignancies is of particular importance in therapeutic decisions and identification of high-risk patients. Since the papillary thyroid carcinoma (PTC) is the most common thyroid malignancy, we aimed to investigate the expression and prognostic role of CD44 in patients with PTC.

  Materials and methods

  This cross-sectional study was performed in patients with PTC who underwent thyroidectomy in Tehran Mostafa Khomeini Hospital, 2015-2019. Demographic information, and macroscopic and microscopic characteristics of the tumor were extracted from pathology reports. CD44 expression was classified from negative to extremely positive. We assessed the correlation between CD44 expression and patients' demographic characteristics and clinicopathological characteristics of the tumor.

  Results

  Eighty PTC patients (58 females and 22 males) with a mean age of 40.85±4.59 years were studied. The frequency of lymph node and capsule invasion were 27.5% and 48.8%, respectively. The mean tumor size was 3.55±2.27 cm. All patients had more than 5% CD44 expression. Strongly positive and extremely positive cases of CD44 expression accounted for 43.8% and 21.3% of the cases, respectively. There was no significant difference in CD44 expression according to sex, age, and tumor size (P> 0.05). But, CD44 expression was found to be significantly associated with lymph node invasion (OR= 7.55) and especially capsule invasion (OR= 24.52).

  Conclusion

  Considering the relationship between CD44 expression and capsule and lymph node invasion in PTC, this biomarker can be used as a prognostic factor of more invasive disease in patients with PTC.

  Keywords: papillary thyroid carcinoma, CD44, prognosis
 • Hamideh Kadeh, Shirin Saravani*, Mahsa Mohammadpour Pages 48-56
  Background and purpose

  The definitive role of mast cells and angiogenesis in the pathogenesis of Peripheral giant cell granuloma (PGCG) of the oral cavity is not yet fully understood. The aim of this study was to evaluate the mast cell counts (MCs) and microvascular density (MVD) and investigating the relationship between them and PGCG of the oral cavity.

  Materials and methods

  In this descriptive-analytic study, 50 samples were selected from the archieve of oral pathology department in dental school at Zahedan University of Medical Sciences using census. The samples included 40 PGCG and 10 normal oral tissues that were stained by immunohistochemistry (CD31 antibody) and toluidine blue to identify MVD and MCs, respectively. Data were analyzed using T-test, Pearson correlation test in SPSS V.21.

  Results

  The mean number of mast cells was 38.51±36.43 in PGCG and 14±3.21 in normal tissues indicating significant difference between the two groups (P= 0.041). Findings showed a significant difference in MVD between PGCG group (93.34±64.43) and normal tissues (41.9±16.7) (P=0.017). MVD and MCs below the epithelium were found to be higher compared with those in deeper area of connective tissue. No correlation was found between the MCs and MVD (r=0.003, P=0.982).

  Conclusion

  In the present study, mast cells count and microvascular density were higher in PGCG than normal tissue which could explain the role of mast cells and the subsequent process of angiogenesis in the pathogenesis of this reactive lesion of the oral cavity, but no correlation was found between the mast cells count and microvascular density.

  Keywords: peripheral giant cell granuloma, mast cell, CD31
 • Nina Alipour Ghazichaki, Ahmad Abdi*, Alireza Barari Pages 57-70
  Background and purpose

  Perturbation of the endoplasmic reticulum (ER) homeostasis is known as one of the prominent features of obesity. Combining a healthy diet and exercise can improve health and performance. The aim of this study was to investigate the effect of Pilates training (PT) and resveratrol (RSV) on endoplasmic reticulum stress indicators in middle-aged obese women.

  Materials and methods

  In this clinical trial, 40 obese adult women with the mean age of 42.74±5.70 years and body mass index of 31.76±1.37 kg/m2 in Tehran were randomly allocated into four groups; Placebo (C), Pilates Training (PT), Resveratrol (RSV), and Pilates Training-Resveratrol (PTRSV). The PT groups did the training program with 14-16 RPE for 8 weeks, 3 times/week. The RSV and PTRSV groups were provided with 500 mg RSV tablets every morning. Data were analyzed using independent t-test and ANCOVA.

  Results

  According to findings, PT and RSV decreased Glucose-regulating protein 78 (GRP78) (P=0.001 and P=0.007, respectively) and Tribbles homolog 3 (TRB3) (P=0.0001 and P=0.0001, respectively). Simultaneous intervention of PT and RSV also reduced GRP78 and TRB3 more than other groups (P<0.05).

  Conclusion

  PT and RSV supplementation could improve the endoplasmic reticulum stress in middle-aged obese women by altering the levels of GRP78 and TRB3. However, the simultaneous effect of PT and RSV was found to be better on these indices.

  Keywords: exercise, resveratrol, endoplasmic reticulum stress, obesity
 • Khadijeh Ezoji, Faezeh Rasulzade Sheikh, Seyed Reza Hosseini, Ali Bijani, Neda Meftah, Kayvan Latifi, Parvin Sajadi Kaboudi* Pages 71-80
  Background and purpose

  Population aging is a global phenomenon and increase in the number of people over 60 yeas of age proves that the world is aging.  An important component of successful aging is maintaining muscle mass and its function throughout life. This study investigated the relationship between vitamin D serum level and muscle strength in the elderly as one of the important components of successful aging.

  Materials and methods

  In this cross-sectional study, out of 1,616 people who participated in the Amirkla Elderly Cohort, 720 people were randomly selected by considering eligibility criteria. The participants were divided according to their Vitamin D serum concentrations: Vitamin D deficiency (20ng/ml>), inadequate (30ng/ml>Vitamin D>20ng/ml), and sufficient (30ng/ml<). Hand muscle strength was measured using DIGI Hand Dynamometer, and quadriceps muscle strength was measured by the MMT clinical grading system that was divided into weak and sufficient according to the standard cut-off point. SPSS V17 was used and data were analyzed using One-way ANOVA, Chi-square, and Spearman's correlation.

  Results

  This study was conducted in 720 elderly people (360 men and 360 women) in Amirkola, north of Iran. Mean arm muscle strength was 25.84±9.8 and mean quadriceps muscle strength was 22.55±10.4. The average level of vitamin D was 35.15±33.73. There was no significant difference between the three groups in terms of arm and quadriceps muscle strength (P=0.272, P=0.370, respectively). In men, there was a positive correlation between BMI and arm muscle strength and quadriceps muscle strength (r=0.161, P=0.002 and r=0.168, P=0.0001). In women, there was a positive correlation between physical activity and arm muscle strength and quadriceps muscle strength (r=0.19, P=0.0001 and r=0.22, P=0.0001, respectively).

  Conclusion

  This study showed no significant relationship between serum vitamin D levels and muscle strength.

  Keywords: Vitamin D, muscle strength, aging
 • Shaghayegh Rezaeekia, Hooshang Akbari*, Mirmohammad Jalali, Soudabeh Haddadi, Ebrahim Nasiri Formi Pages 81-89
  Background and purpose

  In rhinoplasty, bleeding reduces the surgeon's vision, so bleeding control is very important. Also, edema and ecchymosis are the most common side effects of rhinoplasty. Many drugs have been used to reduce edema and ecchymosis around the eyes after surgery, but they are not suitable for all patient groups due to some side effects. Administration of magnesium sulfate before or during surgery is approved which can stabilize hemodynamic parameters, especially by reducing blood pressure and heart rate. Labtalol is also a competitive blocker of alpha-1 and beta-adrenergic receptors, which reduces heart rate and blood pressure. The aim of this study was to compare the effect of intravenous magnesium sulfate and labetalol on bleeding during rhinoplasty and also edema and ecchymosis afterwards.

  Materials and methods

  In this double-blind clinical trial, 60 rhinoplasty candidates were randomly assigned to receive either magnesium sulfate or labetalol. Magnesium sulfate infusion was done at 30-50mg/kg before induction of anesthesia and 10-20mg/kg/h during the surgery. Labetalol administration at 1mg/min was done during the surgery. We measured heart rate, bleeding rate, surgeon's satisfaction, postoperative complications, edema, and ecchymosis in both groups. The variables were analyzed in STATA V14 applying t-test, ANOVA, ANCOVA, and Chi-square.

  Results

  In this study, 86.7% of patients were women. The average bleeding in the labetalol group (50.3±28.5cc) was less than that in the sulfate group (76.7±66.4cc) and this difference was on the borderline of significance (P≤0.05). The surgeon's satisfaction was significantly higher in the labetalol group (P<0.05). Edema (24 hours after the operation) and orthostatic hypotension were significantly lower in the sulfate group (P<0.05). There was no significant difference between the two groups in terms of average heart rate, sore throat, headache, respiratory depression, and ecchymosis rate (P>0.05).

  Conclusion

  According to this study, magnesium sulfate can be used in rhinoplasty to reduce edema and ecchymosis.

  Keywords: magnesium sulfate, labetalol, bleeding, edema, ecchymosis
 • Mohsen Gholami, Abbas Alipour, Farhad Gholami*, Mahmood Moosazadeh Pages 90-97
  Background and purpose

  Palpation of the radial pulse is a valuable clinical tool and one of the most useful physical examinations in medical care. The aim of the present study was to investigate the correlation between the number of pulses measured by the radial artery and the pulses recorded by electrocardiogram (ECG).

  Materials and methods

  We conducted a correlational study and the research population included patients attending Emergency Department in Sari Imam Khomeini Hospital. The pulse rate was recorded by measuring the radial pulse rate of the left hand and the heart rate using an electrocardiogram device. In case of regular rhythm, the number of beats was measured for 15, 30, and 60 seconds using a digital stopwatch and multiplied by 4, 2, and 1, respectively.

  Results

  There was a slight difference in pulse rate between the radial artery measurement for 15 seconds and the ECG that was statistically significant (P<0.001), but this difference was not significant for 30 and 60 seconds (P>0.05). The ICC correlation coefficient between pulse rates for 15, 30, and 60 seconds and ECG was high (above 0.98).

  Conclusion

  Based on the present study, instead of electrocardiogram, radial pulse count for 30 seconds multiplied by 2 can be used in clinical conditions, especially in emergency.

  Keywords: heart rate, pulse rate, accuracy, counting
 • Elahe Mahmoodi, Akbar Hedayatizadeh-Omran*, Mohammad Asadi, Niloufar Shetaban, Reza Alizade-Navaei, Mahmood Moosazadeh Pages 98-104
  Background and purpose

  During the onset of the COVID-19 pandemic, some studies showed that control of blood pressure reduces the burden of the SARS-CoV-2 virus. The present study was conducted to investigate the effect of antihypertensive drugs on the outcome of COVID-19.

  Materials and methods

  In this cross-sectional retrospective study, we used the medical records of 129 patients with high blood pressure and COVID-19 hospitalized in hospitals affiliated with Mazandaran University of Medical Sciences. The outcome of the disease such as length of stay in hospital, transfer to intensive care units, the need for ventilator, death, etc. were recorded. Data analysis was done in Stata 17. Fisher's exact test, Chi-square, Mann-Whitney, and simple logistic regression were used.

  Results

  The average age of patients was 64.4±11.3 years and 44.2% had at least one underlying disease. There was no significant relationship between the type of antihypertensive drugs, underlying diseases, gender, age and the outcome of COVID-19 such as ICU admission, use of mechanical ventilation, and death (P>0.05). A significant relationship was observed between hospital length of stay and the dosage of antihypertensive drugs (P<0.01, 95% CI: -0.85, -4.47).

  Conclusion

  Antihypertensive drugs were not linked to the prognosis of hypertensive patients with COVID-19.

  Keywords: blood pressure, COVID-19, ACEI drugs, non-ACEI drugs
 • Ramazan Ali Dianati Tilaki*, Seyedeh Maryam Adhami, Esmaeil Babanejad Arimi Pages 105-118
  Background and purpose

  Toluene, is usually present in gasoline, thinner, and other petroleum products and is one of the volatile organic compounds that causes air pollution and adverse health effects. The aim of this study was to determine the kinetics of toluene removal from the air by photocatalytic method using foam glass coated with titanium dioxide nanoparticles.

  Materials and methods

  In this experimental study, a glass chamber was used as a closed space. A quartz tube filled by glass foam coated with titanium dioxide nanoparticles was used as air filter. The air filter was placed inside the chamber and an air suction pump was connected to it and a UV lamp was installed next to the air filter. Toluene was injected into the chamber. The contaminated air was passed through the filter and circulated in the chamber. Air samples were taken from the chamber and concentration of toluene was analyzed by Gas Chromatograph.

  Results

  Brunauer-Emmett-Teller (BET) analysis showed that the average diameter of pores in glass foam was 6 nm and the specific surface area of foam glass was 36 m2/g. The SEM images confirmed coating of titanium dioxide on the surface of glass foam. Toluene removal without UV irradiation was 46%, 40%, and 37%, for 18.5, 37, and 55.5 mg/m3, respectively in 2 hour contact time, but in the presence of UV radiation the toluene removal was 100%, 95%, and 90%, respectively in contact time of 80 min. The kinetics of toluene decomposition was pseudo first order.

  Conclusion

  Glass foam can be used as a photocatalyst stabilization base to remove BTEX from the air.  This is a suitable method in removing volatile organic compounds from the air in closed spaces.

  Keywords: glass foam, photocatalyst, toluene, air, titanium dioxide
 • Mohammad Eghbali, Amin Barani, Nilofar Rezapour, MohammadAli Ebrahimzadeh* Pages 119-124
  Background and purpose

  Hypoxia or lack of oxygen in tissues can cause death or serious injury. Betaine is a natural product that is beneficial in some diseases such as obesity, diabetes, cancer, and Alzheimer’s disease. It is found in spinach, shrimp, beets, and grains. This research was conducted to investigate the anti-hypoxic activities of betaine in three experimental models of hypoxia in mice.

  Materials and methods

  Protective effects of betaine at 25, 50, and 100 mg/kg, i.p. against hypoxia-induced lethality in mice were evaluated in three experimental models of hypoxia; asphyctic, haemic, and circulatory. Analysis of variance was performed followed by Newman-Keuls multiple comparisons to determine the differences in means.

  Results

  In circulatory model, betaine at 50 mg/kg, significantly prolonged mice survival time and showed similar activity to propranolol 30 mg/kg which was used as positive control (P>0.05). At 100 mg/kg, it was more effective than propranolol (P<0.0001). In haemic antihypoxic model, betaine 25 mg/kg, significantly increased survival time and showed the same activity as propranolol 20 mg/kg (P>0.05), while at 100 mg/kg, it was more effective than propranolol (P<0.05). In asphyctic model, betaine 12.5 mg/kg significantly prolonged survival time compared to the control group (P<0.05).

  Conclusion

  Betaine showed good protective effects against hypoxia in circulatory and heamic models where the drug at 100 mg/kg, was more effective than propranolol at 30 mg/kg.

  Keywords: asphyctic hypoxia, haemic hypoxia, circulatory hypoxia, betaine
 • Soheila Heydarzadi, Lida Moradi*, Parvin Farzangi, Bahram Abedi Pages 125-131
  Background and purpose

  Disturbance in the immune system is one of the main causes of endometriosis. Previous studies have shown the role of physical activity and antioxidant supplements on regulating the expression of genes related to improving the immune system, and reducing inflammation and infection. The present study examines the effect of swimming and vitamin E supplementation on the expression of NFKβ1 and P65 genes in endometriosis model rats.

  Materials and methods

  Thirty female rats were divided into six groups (n=5 per group); healthy, endometriosis, without exercise-saline-endometriosis, exercise-saline-endometriosis, without exercise supplement-endometriosis, and exercise-supplement-endometriosis. Endometriosis was surgically induced. Physical activity included swimming for eight weeks, five sessions/week and 30 minutes/session, and supplement was provided by daily gavage of 200 mg of vitamin E/kg for eight weeks. Twenty four hours after the last swimming session, the animals were sacrificed and the endometriosis tissue was removed. Relative expression levels of NFKB1 and P65 genes were measured using Real-Time PCR. Data were analyzed using one-way and two-way ANOVA.

  Results

  Induction of endometriosis caused a significant increase in the expression of genes studied (P<0.05). Exercise and vitamin E independently caused a significant decrease in the genes expression in rats (P<0.05). No synergistic effect was observed regarding the effect of exercise and vitamin E on the dependent variables (P>0.05).

  Conclusion

  According to this study, swimming and vitamin E supplement can be considered in improving endometriosis.

  Keywords: endometriosis, swimming training, vitamin E, NFKβ1, P65
 • Abbas Nodehi, Mohammad Azadbakht*, Gholamali Godazandeh, Fatemeh Akbari, Ali Maghsoodi, Hossein Ebrahimi Pages 132-138
  Background and purpose

  Gallstones are caused by the accumulation and high density of fat-soluble substances inside the gallbladder. Cichorium intybus and Artemisia absinthium have phenol and flavonoid compounds and are believed to have a potential effect on solubility of gallstones. Therefore, the present study was conducted to investigate the effect of the extracts of Cichorium intybus root and Artemisia absinthium aerial part in solubility of gallstones.

  Materials and methods

  In this experimental study, gallstones were collected from Sari Shafa Hospital and the stone compounds were identified by UV and DSC. The gallstones were then cut into equal size and weight (200 mg). Acidic, alkaline, and distilled water media were prepared as control groups along with the experimental groups which contained Cichorium and Artemisia extracts at 1 mg/ml, 10 mg/ml, and 100 mg/ml, 500 mg/ml, respectively. A gallstone sample was placed in each media and the dissolution rate of the stone compounds was measured by an auto-analyzer after 24 and 48 hours.

  Results

  The UV spectrum showed the presence of bilirubin in the gallstones and the DSC thermogram showed the presence of cholesterol in the stones. Examination of isolated gallstone compounds showed that Cichorium extract at 500 mg could dissolve 75% of triglycerides (P<0.001) and the Artemisia extract at 500 mg could dissolve 63% of cholesterol which were significantly different compared to control groups (P<0.01).

  Conclusion

  According to current study, Cichorium and Artemisia have a significant effect on the dissolution of gallstones.

  Keywords: Gallstones, Cichorium intybus, Artemisia absinthium, triglycerides, cholesterol
 • Niusha Esmaealzadeh, Abass Kebriaeezadeh, Pardis Zaboli, Motahareh Kheradmand, Pedram Ebrahimnejad* Pages 139-145
  Background and purpose

  Understanding consumer behavior has a crucial role in marketing process. Successful pharmaceutical marketing affects consumer behavior. In this study we aimed to identify the effect of social media purchasing behavior of patients in pharmacies in Sari, Mazandaran province, Iran.

  Materials and methods

  This descriptive study was carried out in 427 people attending private pharmacies in three regions in Sari, September 2019. We collected data using a researcher-made questionnaire. In order to achieve a proper framework for designing the questionnaire, 16 articles were systematically reviewed. They were selected from 15855 articlrs published until Septemer 2020. Finally a questionnaire consisting of 20 multiple choice questions and an evaluation table was created.

  Results

  Among the participants, 31.4% attended the pharmacies to purchase physicians’ prescription, mainly to buy cold medicines (20.6%) and vitamins and supplements (12.2%). Meanwhile, 58.5% of these people reported efficacy of drugs as the main reason for buying medicine from pharmacies. The most used social media was the internet (51.3%) and 28.2% of the participants believed that online advertising was the best marketing strategy that attracted them to buy high quality and low cost health products.

  Conclusion

  Current study showed the influence of social media on consumer behavior. So, pharmaceutical companies are able to use these results for effective marketing and branding.

  Keywords: consumer behavior, social media, media marketing
 • Armaghan Kazeminejad, Lotfollah Davoodi, Mohammadreza Rafati, Erfan Ghadirzadeh, Pooya Oliazade, Amirmasoud Taheri, Zohreh Hajheydari* Pages 146-151
  Background and purpose

  Cryotherapy, which causes inflammation, is one of the methods used in treatment of warts. Including a topical steroid in a regular wound care regimen slows the course of damage and promotes re-epithelialization. The purpose of this study was to assess the therapeutic efficacy of topical betamethasone valerate on inflammation after cryotherapy in patients with warts compared to placebo.

  Materials and methods

  Twenty people were included in a double blind clinical trial. Cryotherapy was used on both sides of the body to treat the lesions. Following cryotherapy, topical betamethasone was applied to the lesions on one side, while placebo ointment was applied to the lesions on the opposite side. The patient's symptoms were documented during four visits. To assess pain intensity, the visual pain scale (VAS) was used. Finally, treatment evaluation was scored during these four sessions. SPSS V16 was used to analyze the data.

  Results

  None of the samples at the end of the study had hypertrophic or atrophic scars and depigmentation, hyperpigmentation or hypopigmentation lesions. Mean erythema, pain, frequency of blistering and frequency of edema during 14 days of follow-up were not significantly different between the two groups (P>0.05).

  Conclusion

  During the 14-day follow-up period after therapy, topical betamethasone had no effect on the incidence of blisters and edema, as well as the average score of pain and erythema. As a result, this treatment modality cannot be used to relieve inflammation following cryotherapy in patients with warts.

  Keywords: topical betamethasone, warts, cryotherapy, skin
 • Lotfollah Davoodi, Armaghan Kazemi Nejad, Roya Ghasemian, Pouria Mostafaei, Eissa Soleymani, Tahoora Mousavi* Pages 152-157
  Background and purpose

  In detection of precancerous lesions of the cervix, HPV testing is more sensitive than cytology alone. This study aimed at investigating PCR HPV in Pap smear specimens in women in Sari, Iran.

  Materials and methods

  This cross-sectional descriptive study was performed to investigate the prevalence of HPV in Pap smear samples of women attending dermatology, infectious diseases, or women centers in Sari Touba Clinic due to cutaneous warts. Two samples were taken from 50 patients by brush or spatula; one sample for Pap smear and cell cytopathic effects and the second sample was used for HPV PCR. Data were analyzed using SPSS V22.

  Results

  There were three (6%) HPV-positive samples. Ten patients (20%) had a history of sexual contact with a person with warts. Findings showed significant relationships between HPV infection and history of contact with a person with warts and a history of recurrent vaginal infections (P<0.01).

  Conclusion

  In this study, the majority of Pap smear results showed mild or moderate inflammation. Also, there was a significant relationship only between HPV infection and history of contact with a person with warts and history of recurrent vaginal infections. Accurate and timely diagnosis of HPV can facilitate early detection and prevent cervical cancer in Iranian women.

  Keywords: HPV, Pap smear, skin warts
 • Zahra Esmaeili, Abbas Hadipour, Sanaz Mehrabani, Mohammad Pournasrollah, Mohsen Mohammadi, Maryam Nikpour, Mitra Moghadasi, Mohammadreza Esmaeili Dooki* Pages 158-164
  Background and purpose

  Appendicitis is one of the reasons for abdominal pain and the most common cause of referral to pediatric emergency departments. There are different results on the frequency and complications of appendicitis during COVID-19 pandemic. This study aims to compare the frequency and complications of acute appendicitis in children who underwent laparotomy before and during the COVID-19 pandemic in Babol Children's Hospital, north of Iran.

  Materials and methods

  This retrospective study was conducted in 172 children with acute appendicitis who underwent laparotomy. Children were divided into two groups according to the time of referral; before the COVID-19 pandemic (between December 2018 and November 2019) and during the pandemic (between March 2019 and February 2020).  Surgeon’s observations in laparotomy and also the complications (perforation, abscess, gangrene, and peritonitis) were recorded. Data analysis was carried out using Chi-score and paired t-test.

  Results

  The children studied included 94 before the COVID-19 pandemic and 78 during the pandemic. The average age was 7.76±2.89 years. Findings showed that 165 (95.9%) and 7 (4.1%) children had confirmed and unconfirmed appendicitis, respectively, indicating no significant difference between the two groups (P=0.45). The complications of appendicitis (perforation, gangrene, abscess, and peritonitis) were 8.25% before the pandemic and 34.2% during the pandemic (P=0.24). There was no significant difference between the two groups in average time interval between the onset of pain and attending the hospital (P=0.38).

  Conclusion

  In this study, the COVID-19 pandemic did not affect the frequency of acute appendicitis in children. These results probably indicate the proper performance of the treatment staff and the parents' rapid response to their child’s acute abdominal symptoms during the pandemic.

  Keywords: acute appendicitis, COVID-19, appendectomy
 • Parastoo Namdar, Naghme Khoshrang, Azam Haddadi Kohsar*, Abolfazl Hossein Nataj Pages 165-171
  Background and purpose

  Palate and lip cleft are prevalent congenital deformities in children that have a multi-factorial etiology involving both genetic and environmental factors. The present study assessed the orthodontic-related quality of life in children with palate and lip cleft.

  Materials and methods

  This descriptive cross-sectional study was conducted in 83 people with palate and lip cleft attending private dental clinics in Sari, Iran. They were selected via convenience sampling. Orthognathic quality of life questionnaire was completed by patients. The validity and reliability of the questionnaire is confirmed. The quality of life of the participants was determined from different dimensions, including social aspects, dental-facial beauty, oral function, and awareness of dental-facial beauty. One-way analysis of variance, t-test, and Pearson's correlation coefficient were used to analyze the data.

  Results

  The study included 41 girls and 42 boys with mean age of 12.46 years (8-18 years of age). The frequency of cleft lip and palate, cleft lip, and cleft palate were 49.4%, 22.9%, and 27.7%, respectively. The study showed no significant difference between patients with different types of cleft lip and palate in terms of the total score for quality of life and its dimensions (P=0.02). We found no significant relationship between age and dimensions of quality of life (P<0.05). Age was found to be weakly correlated with the scores of the awareness domain (r=0.24, P=0.02).

  Conclusion

  The quality of life was found to be at an average level in the population studied. The quality of life was not different between patients with cleft lip or palate.

  Keywords: lip cleft, palate cleft, oral-health related quality of life
 • Mona Alimohammadi*, Hoora Hadian, Jaber Mousavi, Mehdi Aryana, Seyed Rasul Tabatabaei Pages 172-178
  Background and purpose

  Condensing osteitis is the local reaction of bone to a pulp inflammatory stimulus with low intensity and long duration and is the most common radiopaque pathogen lesion in the jaw. The aim of the present study was to evaluate the frequency of condensing osteitis in apex of teeth with deep caries and restorations in panoramic radiographs.

  Materials and methods

  This cross-sectional study evaluated panoramic radiographs of 2039 patients attending Sari Dental School clinic for dental treatments during 2018-19. Demographic information, including age and sex were recorded. All panoramic radiographs were taken with Cranex D (soredex, Finland) panoramic device and Ortho CP-G Plus films. Lesions in the area of teeth with extensive restoration or deep caries (condensing osteitis) were examined in both jaws. Data were analyzed in SPSS V21 using Kolmogorov-Smirnov test, Fisher's exact test and Chi-square.

  Results

  According to findings, 364 panoramic radiographs had condensing osteitis. The frequency of radiopacity at the apex of teeth with condensing osteitis was significantly higher in women than men (P=0.042). But there was no significant association between condensing osteitis and border, shape, jaw type, tooth type, and age (P<0.05).

  Conclusion

  This study showed a relatively high prevalence of condensing osteitis in our patients in dental clinic at Mazandaran University of Medical Sciences. Current findings support the theory that condensing osteitis lesions may form a reaction associated with severely decayed, restored, or pulpitized teeth.

  Keywords: Condensing osteitis, focal sclerosing osteomyelitis, panoramic radiograph
 • MohammadHassan Sakhaie, Marziyeh Pooladi, Soheila Madadi, Yusef Abbasi* Pages 179-184

  Congenital anomalies of the kidneys and urinary tract account for about 30% of malformations diagnosed in children. These malformations may have derived from cellular and molecular deterioration. Some of these abnormalities, including accessory renal arteries, ureter duplication, and lobulated kidneys require early diagnosis before kidney transplantation and pelvic surgeries. During the routine dissection of an about 60-year-old man cadaver at Arak University of Medical Sciences, some congenital anomalies of the urinary system, including bilateral ureter on the left side and lobulated of both kidneys were observed. In this case, also an accessory renal artery was originated from the abdominal aorta and entered the lower pole of the left kidney hilum. Immediate identification of accessory renal arteries and duplicated ureters are necessary for kidney transplantation and prevention of vesicoureteral reflux. Early diagnosis of these problems through clinical symptoms and radiographic images before surgery is important as it reduces the possibility of errors or surgery compilations.

  Keywords: duplicated ureter, lobulated kidney, accessory renal vessels