فهرست مطالب

پژوهش نامه نظم و امنیت انتظامی
سال شانزدهم شماره 2 (پیاپی 62، تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/04/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • منصوره دسترنج* صفحات 1-26
  زمینه و هدف

  خشونت علیه زنان، یکی از معضلات اجتماعی است و پیامدهای جسمی، روانی و اجتماعی بسیاری دربردارد که می تواند سلامت زنان، خانواده و جامعه را به خطر اندازد. بنابراین خشونت، واقعیتی است که در همه جوامع وجود دارد و عوامل گوناگونی بر آن تاثیر دارد. بنابراین پژوهش کنونی با هدف بررسی عوامل موثر بر خشونت علیه زنان انجام شده است.

  روش شناسی: 

  جامعه آماری پژوهش، زنان خشونت دیده مراجعه کننده به مرکز مشاوره بهزیستی، شوراهای حل اختلاف، کلانتری ها و دادگستری شهر بندرعباس است که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و دردسترس، تعداد 258 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسش نامه طراحی شده توسط پژوهشگر استفاده شد. پایایی پرسش نامه با استفاده از آلفای کرونباخ به دست آمده است. نتایج گویای آن بود که ضریب آلفای کرونباخ برای طیف نگرش مردسالارانه 878/0، طیف مشاهده خشونت در خانواده پدری 859/0، طیف تحریک روانی همسر 860/0 و طیف خشونت 963/0 بوده است. برای بررسی فرضیه های پژوهش از آزمون های تی، تحلیل واریانس و رگرسیون چندمتغیری استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج به دست آمده از پژوهش نشان داد که رابطه معناداری بین خشونت علیه زنان با تحصیلات زنان و مردان، شغل زنان و مردان، اعتیاد همسر، تحریک روانی همسر، شیوه انتخاب همسر، تجربه خشونت در دوران کودکی، مشاهده خشونت در خانواده پدری و نگرش مردسالارانه وجود دارد. در تحلیل رگرسیون گام به گام، پس از وارد شدن همه متغیرها، درنهایت دو متغیر مشاهده خشونت در خانواده پدری و تحریک روانی همسر وارد معادله رگرسیون شد و با توجه به مقدار ضریب تعین، این متغیرها 3/48 درصد از تغییرهای متغیر وابسته را تبیین کردند.

  نتیجه گیری

  با توجه به اینکه مشاهده خشونت در خانواده پدری، ببیشترین تاثیر را بر خشونت علیه زنان داشته است، بنابراین جو حاکم بر خانواده و نحوه برخورد والدین با همدیگر بر رفتار فرزندان در آینده تاثیرگذار است. ازاین رو باید تغییرات اساسی در ساختار فرهنگی- اجتماعی خانواده به وجود آید تا تبعیض و به دنبال آن خشونت علیه زنان، کاهش یابد.

  کلیدواژگان: خشونت، زنان، بندرعباس، اعتیاد همسر
 • مسعود مرشدی*، میرالتفات آل رسول کمار علیا صفحات 27-70
  زمینه و هدف

  جرم کلاهبرداری اینترنتی، به طور ماهوی دارای عنصر فریب است، به همین دلیل بزه دیدگان در تکوین عمل مجرمانه، نقش عمده ای دارند و با انجام رفتارهای مخاطره آمیز، وقوع جرم را تسهیل می کنند. در همین راستا، پژوهش کنونی درصدد است تا رفتارهای بزه دیده ساز قربانیان کلاهبرداری اینترنتی را شناسایی و رتبه بندی کند، سپس براساس دیدگاه های روانشناسی جنایی، تحلیل و بررسی نماید.

  روش تحقیق: 

  تحقیق کنونی از نظر هدف، کاربردی و از منظر ماهیت، توصیفی- تحلیلی است. با مطالعات کتابخانه ای، گویه های مربوط به رفتارهای بزه دیده ساز قربانیان کلاهبرداری اینترنتی شناسایی شد. سپس اطلاعات بخش کاربردی به روش میدانی و با استفاده از پرسش نامه محقق ساخته با ضریب آلفای کرونباخ 91/0 مشتمل بر 20 پرسش گردآوری شد. روش نمونه گیری، نمونه های کارشناسی و تخصصی است. حجم جامعه نمونه نیز تمام شمار و از تمام کارشناسان پلیس فتای غرب استان تهران که دردسترس بودند (38 نفر)، نظرخواهی شد. داده های حاصل پس از جمع آوری با استفاده از نرم افزار تحلیل آماری اس پی اس اس 26 در سطح معناداری 0.05 به روش توصیفی- استنباطی، تحلیل شد. برای مقایسه میانگین متغیرهای تحقیق با مقدار متوسط از آزمون تی تک نمونه ای و برای رتبه بندی متغیرها از آزمون رتبه بندی فریدمن بهره گرفته شد.

  یافته ها

  نتایج نشان می دهد که رفتارهای مرتبط طمع ورزی، برون گرایی، بازبودن نسبت به تجربه، وظیفه شناسی پایین و خودکنترلی پایین در بزه دیدگی از طریق کلاهبرداران اینترنتی نقش موثری دارند.

  نتایج

  تاثیر خصوصیات شخصیتی در نحوه تفکر و رفتار انسان انکارناپذیر است؛ بنابراین بر احتمال درگیر شدن یک فرد در فعالیت های مخرب یا رفتارهای پرخطر تاثیر می گذارد. ازاین رو با شناسایی صفات نامطلوب بزه دیده ساز می توان تدابیر پیشگیرانه متناسبی را اتخاذ کرد.

  کلیدواژگان: کلاهبرداری سایبری، بزه دیدگی سایبری، خودکنترلی، برون گرایی
 • فرج قلیزاده*، صیاد درویشی، علی نیک نفس صفحات 71-104
  زمینه و هدف

  گرایش روزافزون به استفاده از اینترنت به ویژه شبکه های اجتماعی، شرایط و بستر مساعدی برای گسترش جرایم اخلاقی در فضای مجازی به وجود آورده است. یکی از وظایف اساسی پلیس در جامعه، پیشگیری از این نوع جرایم در جامعه است. هدف از این پژوهش، بررسی نقش مدیریت انتظامی در پیشگیری از جرایم اخلاقی در فضای مجازی است.

  روش

  پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، پیمایشی است. جامعه آماری شامل همه کارکنان اجرایی و ستادی شاغل در فرماندهی انتظامی شهرستان ارومیه به تعداد 750 نفر می باشد. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران به تعداد 254 نفر به شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شد. برای تحلیل داده ها از نرم افزارهای اس پی اس اس و آموس استفاده شده است.

  یافته ها

  براساس یافته های پژوهش، در بین ابعاد مدیریت انتظامی، تاثیر متغیر «بسیج امکانات» از طریق شاخص های «راهبرد جامعه محوری» با بتای 594/0 و «راهبرد هماهنگی» با بتای 556/0 بیشترین تاثیر در پیشگیری از جرایم اخلاقی در فضای مجازی داشته اند. در کل، تاثیر ابعاد و شاخص های مدیریت انتظامی بر «پیشگیری اجتماعی» به مراتب بیشتر از «پیشگیری وضعی» و «پیشگیری کیفری» در کاهش جرایم اخلاقی در فضای مجازی بوده است.

  نتیجه گیری

  پیشگیری پلیس از جرایم اخلاقی در فضای مجازی نیازمند فرایندی به هم پیوسته از ابعاد و مولفه هاست. ازاین رو، برای موفقیت پلیس در پیشگیری از این جرایم باید برنامه ریزی، سازماندهی، نظارت و کنترل و بسیج امکانات از طریق شاخص های راهبرد جامعه محوری، راهبرد هماهنگی، راهبرد اطلاعات محوری/ اشراف اطلاعاتی، راهبرد هوشمندسازی و نظارت بر منافع مالی کسب وکارهای نامشروع صورت پذیرد.

  کلیدواژگان: مدیریت انتظامی، پیشگیری اجتماعی، پیشگیری وضعی، جرایم اخلاقی، فضای مجازی
 • مسعود یاراحمدی* صفحات 105-142
  زمینه و هدف

  پیشگیری و کاهش جرایم، از دیر باز مدنظر سیاستگذاران دستگاه عدالت کیفری بوده است. پلیس به عنوان یکی از ارکان این دستگاه، پیشگیری از جرم را در اولویت برنامه های خود قرار داده و سال های اخیر به دنبال رویکردهایی با قابلیت های جدید در این زمینه بوده است. استفاده از قابلیت های جدید مانند رویکردهای ترمیمی که به بزه دیده و بزهکاری، نگاهی متفاوت دارد، ازجمله برنامه هایی است که مورد توجه پلیس قرار گرفته است. پژوهش کنونی با هدف تعیین اصولی قابل استفاده و کاربردی برای پلیس انجام شده است تا با استفاده از آن، برنامه ای نو برای پیشگیری از جرم با عنوان پیشگیری ترمیمی، اجرا نماید.

  روش

  این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی با تاکید بر اسناد پیشگیری از جرم و اصول بنیادین به کارگیری برنامه های عدالت ترمیمی در امور کیفری، انجام شده است.

  یافته ها

  یافته ها نشان می دهد که برنامه های پیشگیری ترمیمی پلیس یعنی استفاده و بهره برداری از هر برنامه یا روشی در پلیس که از فرایندهای ترمیمی استفاده می کند، به دنبال رسیدن به پیشگیری از جرم و تکرار آن است. بر همین اساس، پیشگیری ترمیمی یک رویکرد تلقی می شود که می تواند با شرایط مختلف تطبیق یافته و مسیرهای جایگزینی را برای پیشگیری از جرم پیشنهاد کند.

  نتیجه گیری

  پلیس با تغییر در سیاست ها و تغییر نگرش به سمت برنامه های پیشگیری ترمیمی، می تواند بدون تغییر در ساختارها و تنها با تمرکز بر این گام ها، از تکرار بزهکاری و بزه دیدگی دوباره، پیشگیری کند و همه سهامداران جرم را برای پذیرش مسیولیت پیشگیری از جرم هماهنگ نماید.

  کلیدواژگان: پیشگیری از تکرار جرم، تکرار بزهکاری، بزه دیدگی مجدد، پلیس، عدالت ترمیمی، پیشگیری ترمیمی
 • مجید گودرزی*، زهرا سلطانی، عبدالمطلب کریم زاده صفحات 143-174
  زمینه و هدف

  تاب آوری شهری به جایگاهی از شهر اشاره دارد که به دلیل مدیریت و برنامه ریزی درست، قدرت تحمل خود را در برابر بحران های طبیعی و انسانی افزایش داده و با کم ترین میزان خسارت مالی و جانی می تواند بحرانی را پشت سر گذاشته و در کوتاه ترین زمان به حالت طبیعی خود بازگردد. این مقاله با هدف بررسی تاب آوری بخش مرکزی شهر تهران (مناطق 11 و 12) در برابر جرایم تدوین شده است.

  روش شناسی: 

  این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش، مناطق 11 و 12 شهر تهران و جمعیتی حدود 529604 نفر است و حجم نمونه از طریق فرمول کوکران معادل 384 به دست آمده است که 384 پرسش نامه حاوی پرسش هایی با طیف لیکرت که روایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد، تکمیل شده است. جرایم سرقت با استفاده از آزمون های آماری الگویابی شده و تاب آوری با استفاده از پرسش نامه و اسناد رسمی، ارزیابی شده است.

  یافته ها

  یافته های پژوهش نشان می دهد که ضریب همبستگی بین میزان وقوع جرم با سطح تاب آوری با عدد 355/0-، بدین معناست که هر چه میزان تاب آوری جامعه بالاتر رفته است، میزان وقوع جرایم، به مقدار چشمگیری کاهش یافته است.

  نتیجه گیری

  درواقع نگرش فضایی و کل نگر به مسایل اجتماعی به ویژه جرم خیزی نشان می دهد که در تحلیل و اقدام برای کنترل وقوع جرایم باید همه ابعاد اجتماعی، کالبدی و محیطی به صورت یک فرایند در نظر گرفته شود.

  کلیدواژگان: تاب آوری، بخش مرکزی، جرائم، سرقت، تهران
 • عسگر ساوری، محمد جواد نصرالله زاده، محمد شاه محمدی، یوسف ترابی صفحات 175-210
  زمینه و هدف

   اعتماد پیش شرط هر تعامل اجتماعی موثر به شمار می رود و می تواند تعامل را از فرو غلتیدن در چاه رفتار نابه هنجار بازدارد و باعث پیدایش آرامش و امنیت روانی شود. هدف از انجام پژوهش حاضر شناسایی عوامل موثر بر افزایش اعتماد عمومی به فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از منظر مقام معظم رهبری(مدظله العالی)است.

  روش

   این پژوهش از لحاظ نوع ،توسعه ای- کاربردی است که با استفاده از  روش کیفی و تحلیل مضمون، مضامین مرتبط با اعتماد عمومی از آرا، نظریات و دیدگاه های مقام معظم رهبری (مدظله العالی) به صورت تمام شمار مضامین طراحی شد. مضامین پایه توسط پژوهشگران پس از مرور دقیق تک تک منابع در محیط پژوهش مطابق با گام های روش تحلیل مضمون کلارک و برون (2006) شناسایی و استخراج که شناسایی مضامین به صورت استقرایی (مبتنی بر داده) و از سمت مضامین پایه به سمت مضمون فراگیر می باشد(از جز به کل) و جهت تعیین ضریب پایایی با تایید نظر متخصصان از روش هولستی استفاده شد که میزان این ضریب 830/0 برآورد گردید.

  یافته ها

   بر اساس تحلیل 646 کد اولیه، الگوی تحقیق مشتمل بر یک مضمون فراگیر و 7 مضمون سازمان دهنده و 31 مضمون پایه ای است. مضامین سازمان دهنده عبارت است از: عوامل رفتاری، عوامل زمینه ای، عوامل جمعیت شناختی، عدالت رویه ای، عوامل نهادی، عوامل عملکردی و عوامل نگرشی.

  نتیجه گیری

   در منظومه فکری رهبر معظم انقلاب اسلامی، متقابل بودن روابط موجود در لزوم اطمینان و اعتماد پایدار و ارتقای اعتماد عمومی به دستگاه های دولتی علی الخصوص فرماندهی انتظامی، در مضامین به دست آمده کاملا آشکار و واضح است.

  کلیدواژگان: اعتماد عمومی، متقابل بودن روابط، فرماندهی انتظامی، مقام معظم رهبری
|
 • Mansooreh Dastranj * Pages 1-26
  Background and Purpose

  Violence against women is considered as one of the social problems and has many physical, psychological and social consequences that can endanger the health of women, family and society. Therefore, violence is a reality that exists in all societies and is influenced by various factors. so, the current research was conducted with the aim of investigating the factors affecting violence against women.

  Methodology

  The statistical population of the research is the abused women referring to the Welfare Counseling Center, Dispute Resolution Councils, Police Stations and Justice of Bandar Abbas city, and 258 people were selected as a statistical sample using targeted and available sampling method. A questionnaire designed by the researcher was used to collect data. The reliability of the questionnaire was obtained using Cronbach's alpha. The results showed that Cronbach's alpha coefficient for the Patriarchal attitude spectrum 0/878, observation of violence in the paternal family 0/859, spouse's mental stimulation 0/860 and violence spectrum was 0/960. T-tests, analysis of variance and multivariate regression were used to check the research hypotheses.

  Results

  The results obtained from the research showed that there is a significant relationship between violence against women and women's and men's education, women's and men's jobs, spouse's addiction, spouse's mental stimulation, spouse selection method, experience of violence in childhood, observation of violence in the paternal family and Patriarchal attitude. In the step-by-step regression analysis, after entering all the variables, finally, two variables of observing violence in the paternal family and spouse's mental stimulation were entered into the regression equation, and according to the coefficient of determination (R2), these variables explained 48.3% of changes in the dependent variable.

  Conclusion

  Considering that the observation of violence in the paternal family had the greatest impact on violence against women, Therefore, the atmosphere in the family and how the parents treat each other has an impact on the children's behavior in the future. So, there should be fundamental changes in the cultural-social structure of the family in order to reduce discrimination and then violence against women.

  Keywords: Violence, Women, . Bandar Abbas
 • Masuod Morshedi *, Mireltefat Alerasoolkomarolia Pages 27-70
  Background and purpose

  The crime of internet fraud essentially has an element of deception, for this reason the victims play a major role in the development of the criminal act and facilitate the occurrence of the crime by performing risky behaviors. In this regard, the current research aims to identify and rank the offending behaviors of internet fraud victims, then analyze and investigate based on the perspectives of criminal psychology.

  Research method

  The current research is applied in terms of purpose and descriptive-analytical in terms of nature. With library studies, items related to victimizing behaviors of Internet fraud victims were identified.Then, the information of the applied part was collected by the field method and using a researcher-made questionnaire with a Cronbach's alpha coefficient of 0.91, consisting of 20 questions. The sampling method is expert and specialized samples. The size of the sample population was also total, and opinions were sought from all the experts of the West Fata police of Tehran province who were available (38 people). After collecting the data, it was analyzed using SPSS 26 statistical analysis software at a significance level of 0.05 in descriptive-inferential method. One-sample t-test was used to compare the average of the research variables with the average value, and Friedman's ranking test was used to rank the variables.

  Findings

  The results show that the related behaviors of greed, extroversion, openness to experience, low conscientiousness, and low self-control play an effective role in victimization by Internet fraudsters.

  Results

  The influence of personality traits on human thinking and behavior is undeniable; Therefore, it affects the likelihood of a person engaging in destructive activities or risky behaviors. Therefore, appropriate preventive measures can be taken by identifying the undesirable traits of the victimizer.

  Keywords: Cyber Fraud, cyber victimization, self-control, Extroversion
 • Faraj Gholizadeh *, Sayyad Darvishi, Ali Nik Nafs Pages 71-104
  Background and purpose

  The increasing tendency to use the Internet, especially social networks, has created a favorable environment for the spread of moral crimes in cyberspace. one of the basic duties of the police in society is to prevent this type of crime in society. The purpose of this research is to investigate the role of law enforcement in preventing moral crimes in cyberspace.

  Method

  The research is applied in terms of purpose and survey in terms of method. The statistical population includes all the executive and staff personnel working in the police command of Urmia city, numbering 750 people. The sample size was selected using Cochran's formula in the number of 254 people by stratified random sampling method. SPSS and Amos software were used for data analysis.

  Findings

  According to the research findings, Among the dimensions of police management, the variable effect of "mobilization of facilities" through the indicators of "community-oriented strategy" with a beta of 0.594 and "coordination strategy" with a beta of 0.556 have had the greatest effect in preventing moral crimes in cyberspace. In general, the effect of dimensions and indicators of police management in "social prevention" has been far more than "status prevention" and "criminal prevention" in reducing moral crimes in cyberspace.

  Conclusion

  Police prevention of moral crimes in the cyberspace requires an interconnected process of terms and components. Therefore, for the success of the police in preventing these crimes, it is necessary to plan, organize, monitor and control and mobilize facilities through the indicators of community-oriented strategy and coordination strategy, Central information strategy/information aristocracy, intelligence strategy, monitoring of financial interests of illegitimate businesses should be carried out.

  Keywords: Police Management, social prevention, Situational Prevention, Moral Crimes, Cyber Space
 • MASOUD YARAHMADI * Pages 105-142
  Background and purpose

  Prevention and reduction of crimes has been considered by the policymakers of the criminal justice system since long ago. As one of the pillars of this system, the police has made crime prevention a priority in its programs and in recent years has been looking for approaches with new capabilities in this field. The use of new capabilities, such as restorative approaches that have a different look at victims and delinquents, are among the programs that have attracted the attention of the police. The current research has been done with the aim of determining usable and practical principles for the police to use it to implement a new crime prevention program called restorative prevention.

  Method

  This research was carried out using a descriptive-analytical method with an emphasis on crime prevention documents and the fundamental principles of applying restorative justice programs in criminal matters.

  Findings

  The findings show that police restorative prevention programs mean the use and exploitation of any program or method in the police that uses restorative processes and seeks to prevent crime and its repetition. Accordingly, restorative prevention is considered an approach that can be adapted to different conditions and suggest alternative paths for crime prevention.

  Conclusion

  By changing the policies and changing the attitude towards restorative prevention programs, the police can prevent the repetition of crime and re-victimization without changing the structures and focusing only on these steps, and all stakeholders of the crime to accept the responsibility of preventing Coordinate crime.

  Keywords: recidivism prevention, reoffending, Police, Restorative justice, restorative prevention
 • Majid Goodarzi *, Zahra Soltani, Abdolmottaleb Karimzadeh Pages 143-174
  Background and aim

  Urban resilience refers to a place in a city that, due to proper management and planning, has increased its tolerance to natural and human crises and can overcome a crisis with the least amount of financial and human losses and recover in the shortest possible time. Return to its normal state. This article was compiled with the aim of investigating the resilience of the central part of Tehran (Districts 11 and 12) to crimes.

  Methodology

  This applied study employs a descriptive-analytical research method. In this study, theft crimes are modeled using statistical tests, and resilience is evaluated using questionnaires and official documents.

  Findings

  The present study showed that the correlation coefficient of the crime rate and resilience is -0.355-- the higher the resilience level of the society, the more the crime rate.

  Conclusion

  The spatial and holistic approach to social issues, especially crime, shows that in the analysis and action to control the occurrence of crimes, all social, physical, and environmental dimensions should be considered as a process.

  Keywords: Resilience, central part, Crimes, Theft, Tehran
 • Asgar Savari, MohammadJavad Nasrullah Zadeh, mohammad shahmohammadi, yousf torabi Pages 175-210
  Background and purpose

   Trust is considered a prerequisite for any effective social interaction and can prevent the interaction from falling into the well of abnormal behavior and cause peace and psychological security. The purpose of the current research is to identify the effective factors on increasing public trust in the police command of the Islamic Republic of Iran from the perspective of the Supreme Leader.

  Method

   This research is developmental-applicative in terms of type, which was designed by using qualitative method and theme analysis, themes related to public trust from the views, opinions and views of the Supreme Leader (Madazla Al-Aali) in the form of all themes. The basic themes were identified and extracted by the researchers after a detailed review of each source in the research environment according to the steps of the theme analysis method of Clark and Braun (2006), which identifies the themes inductively (based on data) and from the basic themes to the overarching theme. from part to whole) and to determine the reliability coefficient with the approval of experts, the Holstein method was used, and the value of this coefficient was estimated at 0.830.

  Findings

   Based on the analysis of 646 primary codes, the research pattern consists of an overarching theme, 7 organizing themes, and 31 basic themes. The organizing themes are: behavioral factors, contextual factors, demographic factors, procedural justice, institutional factors, functional factors and attitudinal factors.

  Conclusion

   In the intellectual system of the Supreme Leader of the Islamic Revolution, the reciprocity of existing relationships in the need for stable confidence and trust and promotion of public trust in government institutions, especially the police command, is quite obvious and clear in the topics obtained.

  Keywords: public trust, reciprocity of relations, police command, Supreme Leader