فهرست مطالب

پژوهشهای تولیدات دامی - پیاپی 40 (تابستان 1402)

فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی
پیاپی 40 (تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/06/12
 • تعداد عناوین: 12
|
 • علیرضا ازوجی، منصور رضائی*، محمد کاظمی فرد، امید عشایری زاده صفحات 1-13
  مقدمه و هدف

  یکی از راهکارهای اقتصادی تامین مواد خوراکی در صنعت طیور استفاده از پسماند های حاصل از فعالیت های کشاورزی و صنعتی است. از جمله پسماند های صنعتی، خوراک گلوتن ذرت است که از راه فرآیند آسیاب مرطوب ذرت تولید می شود و بهدلیل داشتن قیمت ارزان، ارزش تغذیه ای مناسب و دسترسی آسان، می تواند سبب کاهش هزینه  جیره و تامین بخشی از انرژی و پروتیین مورد نیاز طیور باشد.

  مواد و روش ها

  این آزمایش با تعداد 320 قطعه جوجه یک روزه نر سویه راس 308 در قالب طرح کاملا تصادفی با آرایش فاکتوریل 4×2، شامل چهار سطح خوراک گلوتن ذرت (صفر، 12، 24 و 36 درصد) و دو سطح مولتی آنزیم (صفر و 0/70 درصد) انجام شد. به هر تیمار آزمایشی، چهار تکرار حاوی 10 قطعه پرنده اختصاص یافت. طی دوره آزمایش خوراک مصرفی، اقزایش وزن و ضریب تبدیل غذایی به صورت دوره‏ای اندازه گیری شد. در پایان دوره آزمایش، دو قطعه پرنده از هر تکرار انتخاب و پس از کشتار خصوصیات لاشه آن ها بررسی شد. قابلیت هضم مواد مغذی با نمونه گیری از فضولات در سن 21 روزگی سنجیده شد. در روزهای 21 و 42 روزگی نیز دو قطعه جوجه بر اساس متوسط وزن بدن از هر تکرار انتخاب و از ورید بال آن ها خون گیری شد.

  یافته ها

  جیره‏های حاوی سطح 36 درصد خوراک گلوتن ذرت خوراک مصرفی بیشتری در دوره رشد و همچنین، کمترین افزایش وزن و بالاترین ضریب تبدیل غذایی را در دوره های آغازین، رشد و کل دوره پرورش، نسبت به سایر سطوح مصرف خوراک گلوتن ذرت داشتند (0/05>p). میانگین افزایش وزن و ضریب تبدیل غذایی در تیمارهای حاوی آنزیم در دوره‏های آغازین و رشد بهبود یافت. پرندگان حاوی سطح آنزیم فاقد خوراک گلوتن ذرت، در کل دوره پرورش بالاترین افزایش وزن و کمترین ضریب تبدیل غذایی را در مقایسه با سایر تیمارها داشتند (0/05>p). افزودن آنزیم به جیره حاوی 36 درصد خوراک گلوتن ذرت، وزن نسبی کبد و بورس فابریسیوس را نسبت به جیره های فاقد آنزیم افزایش داد (0/05>p). افزودن آنزیم نیز سبب کاهش چربی حفره بطنی شد (0/05>p). استفاده از سطح 36 درصد خوراک گلوتن ذرت در جیره سبب بهبود قابلیت هضم چربی خام در مقایسه با سطوح صفر و 12 درصد خوراک گلوتن ذرت در جیره شد. افزودن آنزیم به جیره قابلیت هضم پروتیین خام را بهبود داد (0/05>p). در سن 21 روزگی، تیمارهای حاوی مخلوط 12 یا 24 درصد خوراک گلوتن ذرت و آنزیم در جیره، سبب کاهش غلظت تری‎گلیسرید و لیپوپروتیین با چگالی خیلی کم در مقایسه با سطوح حاوی 12 و 24 خوراک گلوتن ذرت شدند. همچنین، با افزودن آنزیم به جیره، غلظت گلوکز خون به صورت معنی‏ دار افزایش یافت.

  نتیجه گیری

  به طور کلی نتایج نشان داد که با افزودن آنزیم می‏توان از خوراک گلوتن ذرت تا سطح 36 درصد بدون تاثیر منفی بر صفات عملکردی، در جیره جوجه های گوشتی استفاده نمود.

  کلیدواژگان: جوجه گوشتی، خوراک گلوتن ذرت، فراسنجه های خونی، مولتی آنزیم
 • عبدالحکیم توغدری*، تقی قورچی، محمد اسدی، راحله رجبی علی آبادی، مقصد صحنه صفحات 14-26
  مقدمه و هدف

  محدودیت منابع آب و خاک و هم چنین واردات اقلام عمده خوراکی مورد استفاده در تغذیه دام، ضرورت بهره گیری از منابع خوراکی جایگزین و استفاده از محصولات فرعی صنعتی و کشاورزی در تغذیه دام را نشان می دهد. همچنین دانه های غلات غذای اصلی انسان هستند که با توجه به رشد جمعیت انسان به ویژه در کشورهای در حال توسعه، استفاده از آنها در جیره حیوانات منطقی نیست. به علاوه گزارش شده است که روند تولید غلات در جهان در حال کاهش است. جو یک منبع خوراکی انرژی زا مهمی در کل جهان است و واحد انرژی پایه در استانداردهای تغذیه ای دام می باشد. محتوی انرژی قابل هضم، پروتیین خام، نشاسته و لیزین جو مابین ذرت و یولاف است. دانه جو از برخی جهات شبیه یولاف است، ولی پوشینه دانه جو کوچک تر و به سختی به مغز دانه چسبیده است. به همین سبب باید آن را قبل از تغذیه عمل آوری کرد. به دلیل داشتن پوشینه، میزان الیاف خام دانه جو از دانه های بدون پوشینه مانند ذرت، سورگوم، گندم و چاودار بیشتر است. جو را باید از نظر ارزش غذایی و مشخصات، حد واسط بین یولاف و دیگر غلات دانست، ولی چگالی آن با ذرت مشابه و هضم نشاسته آن در روده باریک به مقدار ناچیز کمتر از ذرت است. در اغلب ارقام جو، دانه توسط پوشینه ای احاطه شده که 10 تا 14 درصد وزن دانه را تشکیل می دهد. میانگین مقدار پروتیین خام دانه جو نزدیک به 10 درصد ماده خشک است که کیفیت آن پایین بوده و از نظر اسید آمینه لیزین نیز کمبود دارد. پروتیین اصلی اندوسپرم پرولامین است که عمده پروتیین دانه را تشکیل می دهد. در گذشته، تلاش های بسیاری برای به کمینه رساندن استفاده از دانه غلات در جیره غذایی حیوانات با جایگزین های مختلف صورت گرفته است. در راستای استفاده بهینه از محصولات فرعی کشاورزی در تغذیه دام تحقیقات زیادی انجام گرفته که جایگزینی محصولات فرعی نظیر سبوس های غلات به جای دانه غلات موجود در کنسانتره از این قبیل می باشد.

  مواد و روش ها

  به منظور بررسی تاثیر استفاده از سطوح مختلف سبوس جو بر عملکرد، گوارش پذیری مواد مغذی، برخی از متابولیت های خونی و فراسنجه های شکمبه ای در میش های دالاق از 20 راس میش 3 شکم زایش با میانگین وزن 3/7±36 کیلوگرم استفاده شد. این آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تیمار و پنج تکرار انجام گرفت. تیمارها شامل: تیمار شاهد (جیره بدون سبوس جو)، تیمار (جیره حاوی 7 درصد سبوس جو)، تیمار (جیره حاوی 14 درصد سبوس جو) و تیمار(جیره حاوی 21 درصد سبوس جو) بودند. خوراک مصرفی و باقیمانده خوراک به صورت روزانه وزن شد و وزن‎کشی دام‎ها هر دو هفته یکبار به صورت ناشتا، پس از 16 ساعت گرسنگی با استفاده از باسکول دیجیتال صورت گرفت و تمامی آنالیزهای آماری این طرح در نرم افزار SAS نسخه 9/1 انجام شد.

  یافته ها

  استفاده از سطوح مختلف سبوس جو در میش ها اختلاف معنی داری بر افزایش وزن روزانه، وزن نهایی و ضریب تبدیل خوراک ایجاد نکرد. اما مصرف خوراک روزانه تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار گرفت. به طوریکه در تیمار مصرف کننده 21 درصد از سبوس جو مصرف خوراک روزانه کاهش می یابد (0/05>p). اختلاف معنی داری در گوارش پذیری ماده خشک، ماده آلی، پروتیین خام، الیاف نامحلول در شوینده اسیدی و عصاره اتری در بین تیمارهای دریافت کننده مقادیر مختلف سبوس جو وجود نداشت (0/05<p) اما گوارش پذیری الیاف نامحلول در شوینده خنثی با افزایش مصرف سبوس جو، کاهش یافت. به طوریکه تیمار شاهد دارای بیشترین درصد گوارش پذیری الیاف نامحلول در شوینده خنثی می باشد (0/05>p). جمعیت پروتوزوا در زمان ناشتا و سه ساعت بعداز خوراک ریزی وعده صبح تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت اما جمعیت پروتوزوآ در شش ساعت بعداز تغذیه صبح در تیمارهای دریافت کننده سبوس جو نسبت به تیمار شاهد کاهش یافت (0/05>p). اختلاف معنی داری در pH شکمبه در زمان های ناشتا، سه و شش ساعت بعداز خوراک دهی صبح در بین تیمارهای دریافت کننده مقادیر مختلف سبوس جو وجود نداشت اما غلظت آمونیاک شکمبه در تیمار دریافت کننده 14 درصد سبوس جو به شکل معنی داری بیشتر از سایر تیمارها بوده است (0/05p<). در بین میش های مصرف کننده سطوح مختلف سبوس جو، اختلاف معنی داری از نظر فراسنجه های خونی گلوگز، کلسترول ، تری گلیسیرید، اوره، پروتیین کل، آلبومین وگلوبولین مشاهده نشد. در رابطه با رفتار مصرف تغذیه ای و فعالیت نشخوار نیز تیمارهای آزمایشی تاثیر معنی داری مشاهده  نشد.

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج به دست آمده از این پژوهش، بدون کاهش یافتن مصرف خوراک و برهم خوردن تعادل شکمبه می توان از سبوس جو تا سطح 14 درصد در جیره میش های دالاق استفاده کرد و با این فرآورده فرعی جو می توان هزینه های جیره میش ها را با جایگزینی غلات درجیره کاهش داد.

  کلیدواژگان: سبوس جو، گوارش پذیری، فراسنجه های شکمبه ای، متابولیت های خونی، میش دالاق
 • هادی محمدزاده*، اسدالله تیموری یانسری، عیسی دیرنده صفحات 27-43
  مقدمه و هدف

  تنش گرمایی کارکردهای فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی و تولیدی را در دام ها تحت تاثیر قرار می دهد. تنش گرمایی با سرکوب اجزای مختلف سیستم ایمنی، حساسیت دام به بیماری های مختلف را افزایش می دهد. این تنش از راه اختلال در سیستم عصبی- هورمونی و سرکوب سیستم ایمنی، بر سلامت و قابلیت تولید دام ها تاثیر منفی می گذارد. بهره گیری از راه کارهای مختلف تغذیه ای برای بهبود سیستم ایمنی دام ها در گامه های مختلف تولید، توجه زیادی را به خود جلب کرده است. این پژوهش به منظور ارزیابی اثرات مکمل گلوتامین و سطح پروتیین بر شاخص های التهابی، سیستم ایمنی و فراسنجه های خونی میش های آبستن نژاد زل دوره انتقالی و پاسخ ایمنی بره های آن ها در طی تنش گرمایی انجام شد.

  مواد و روش ها

  20 راس میش آبستن با میانگین وزن 1±42 کیلوگرم و سن 1 ±2/5 سال و چند شکم زایش (1 تا 3 زایش) انتخاب و به طور تصادفی به چهار تیمار آزمایشی اختصاص داده شدند. تیمارهای آزمایشی شامل: 1) جیره پایه (پروتیین قابل متابولیسم برابر احتیاجات)، 2) جیره پایه همراه با گلوتامین (یک درصد جیره)، 3) جیره دارای 10 درصد پروتیین بیشتر از احتیاجات و 4) جیره دارای 10 درصد پروتیین بالاتر همراه با گلوتامین بود. خون گیری به صورت هفتگی پیش از تغذیه صبح از همه میش ها به وسیله لوله های خلاء دارای هپارین (ونوجکت) از سیاهرگ گردنی انجام شد. فراسنجه های خونی شامل آلبومین، پروتیین کل پلاسما، آلکالین فسفاتاز و مالون دی آلدهید با کیت های مربوطه و با دستگاه اتوآنالایزر اندازه گیری شد. انسولین، ایمونوگلوبولین G، اینترلوکین 2، اینترلوکین 6 و اینترلوکین 10 با استفاده از کیت های الایزا اندازه گیری شدند. جهت ارزیابی پاسخ ایمنی و وضعیت التهاب عمومی، پروفایل شمارش تفریقی خون بررسی شد.

  یافته ها

  یک هفته قبل و پس از زایمان و در روز زایمان، با مصرف گلوتامین مقدار آلبومین، پروتیین کل، انسولین و ایمونوگلوبولین G افزایش یافت (0/05>p). همچنین مکمل گلوتامین غلظت ایمونوگلوبولین G بره های متولد شده از میش ها را افزایش داد (0/0001>p).  اثر تیمارهای آزمایشی بر آلکالین فسفاتاز معنی دار نبود. همچنین مصرف مکمل گلوتامین در یک هفته قبل از زایمان، یک هفته پس از زایمان و در روز زایمان باعث کاهش غلظت مالون دی آلدهید شد (به ترتیب 0/0030p=، 0/0057p= و 0/0301p=). تعداد گلبول های سفید خون در یک هفته قبل از زایمان و در روز زایمان با افزودن گلوتامین به طور قابل توجهی افزایش یافت (به ترتیب 0/0015p= و 0/0024p=). مکمل گلوتامین به طور قابل توجهی نوتروفیل های خون را کاهش داد  (0/05>p). با این حال، لنفوسیت خون به طور قابل توجهی افزایش یافت (0/05>p). در روز زایمان و یک هفته پس از زایمان، تیمارها مقادیر اینترلوکین 2 (به ترتیب 0/0216p= و 0/0586p=) و اینترلوکین 10 (به ترتیب 0/0573p= و 0/0019p=) را افزایش دادند.  در حالی که میزان اینترلوکین 6 در روز زایمان و یک هفته پس از زایمان با مصرف گلوتامین و افزودن سطح پروتیین قابل متابولیسم به طور قابل توجهی کاهش یافت (به ترتیب 0/0079p= و 0/0027p=).

  نتیجه گیری

  نتایج این آزمایش نشان داد که مصرف مکمل گلوتامین باعث بهبود وضعیت سلامت میش های آبستن تحت استرس گرمایی و بره های آن ها می شود.

  کلیدواژگان: تنتنش گرمایی، گلوتامین، سیستم ایمنی، شاخص های التهابی، میش آبستن
 • محمود طاهری نسب*، سید رضا هاشمی، سیده ساناز رمضانپور، شریف رستمی، الناز عربیان صفحات 44-51
  مقدمه و هدف

  با توجه به ممنوعیت استفاده از آنتی بیوتیک ها به عنوان یک افزودنی محرک رشد از سال 2006 درصنعت پرورش جوجه های گوشتی، محققان همواره به دنبال جایگزین مناسبی برای آنتی بیوتیک ها هستند. نانوذرات نقره با توجه به ویژگی های ضد باکتریایی، ضد قارچی و ضد ویروسی آن ها به عنوان یکی از جایگزین های پیشنهادی برای آنتی بیوتیک ها مورد توجه قرار گرفته است و هدف از انجام این آزمایش بررسی اثر نانوذرات نقره پوشش داده شده بر زیولیت بر میزان بیان ژن متالوتیونین به عنوان زیست نشانگر فلزات سنگین، در سلول های بافت کبد جوجه های گوشتی بود.

  مواد و روش ها

  برای انجام این تحقیق آزمایشی شامل تیمار شاهد یا کنترل، تیمار شاهد مکمل شده با 1 درصد زیولیت، تیمار شاهد مکمل شده با 1 درصد زیولیت پوشش داده شده با 0/5 درصد نانونقره، تیمار شاهد مکمل شده با 0/15 درصد اسید ارگانیک و تیمار شاهد مکمل شده با 1 درصد زیولیت پوشش داده شده با 0/5 درصد نانونقره و 0/15 درصد اسید ارگانیک، در شرایط اعمال تنش گرمایی و بدون تنش گرمایی طراحی شد. نمونه برداری از بافت کبد در روزهای 21 و 42 دوره پرورش انجام و به منظور انجام مطالعات بیان ژن، RNA استخراج و با استفاده از دستگاه الکتروفورز کیفیت آن بررسی شد و پس خالص سازی، سنتز cDNA صورت گرفت. در ادامه واکنش زنجیره ای پلیمراز برای نمونه های cDNA حاصل از بافت ها، برای ژن متالوتیونین و همچنین بتااکتین به عنوان ژن مرجع، انجام شد.

  یافته ها

  نتایج حاصل از این آزمایش در روز 21 دوره پرورش، نشان دهنده افزایش بیان معنی دار این ژن در بافت کبد جوجه های گوشتی تغذیه شده با تیمار زیولیت (Z بود (0/05>p). بیان ژن متالوتیونین در بافت کبد جوجه های تغذیه شده با تیمار نانوذرات نقره پوشش داده شده بر زیولیت مکمل شده با 1 درصد اسید ارگانیک در روز 42 دوره پرورش بدون تنش گرمایی و همچنین در روز 42 دوره پرورش با اعمال تنش گرمایی افزایش بیان معنی داری در ژن متالوتیونین در جوجه های تغذیه شده با تیمار نانوذرات نقره پوشش داده شده بر زیولیت (NS) و تیمار زیولیت  مشاهده شد (0/05p<).

  نتیجه گیری

  نتایج حاصل از پژوهش حاضر بیان می کند که ژن متالوتیونین می تواند به عنوان یک زیست نشانگر قابل اعتماد فلز سنگین در شرایط نرمال و تنش گرمایی در جوجه های گوشتی در نظر گرفته شود.

  کلیدواژگان: جوجه گوشتی، زیست نشانگر، کبد، متالوتیونین، نانوذرات نقره
 • مریم تقی پور شه بندی، مهدی ژندی*، زربخت انصاری پیرسرائی، علیرضا یوسفی صفحات 52-60
  مقدمه و هدف

  در پرندگان پیر کارایی تولید مثلی و تولید تخم کاهش می یابد که از نظر اقتصادی دارای اهمیت است. پژوهش کنونی با هدف مقایسه شاخص های کیفیت تخم، فراسنجه های خونی و بافت شناسی کبد در بلدرچین های ژاپنی تخم گذار در سنین مختلف انجام شد.

  مواد و روش ها

  تعداد 180 قطعه بلدرچین ژاپنی تخم گذار از 3 گله های تجاری با سنین مختلف خریداری و پس از چهار هفته عادت دهی، به مدت یک هفته تحت مطالعه قرار گرفتند. پرنده ها بر اساس سن به سه گروه جوان (11 هفته)، بالغ (26 هفته) و پیر (45 هفته) با پنج تکرار (9 پرنده در هر تکرار) تخصیص یافتند. طی آزمایش، صفات عملکردی و شاخص های کیفیت تخم مورد ارزیابی قرار گرفتند. در پایان آزمایش، از هر تیمار، 10 بلدرچین به طور تصادفی انتخاب، و کالبد شکافی شدند. سپس، نمونه خون برای ارزیابی فراسنجه های بیوشمیایی خون (تری گلیسرید، کلسترول ، گلوکز، لیپوپروتین با چگالی کم (LDL)، لیپوپروتین با چگالی زیاد (HDL)، لیپوپروتین با چگالی بسیار کم (VLDL)، آسپارتات ترانس آمیناز و آلانین ترانس آمیناز و ظرفیت آنتی اکسیدانی کل جمع آوری شد. نمونه کبد پرنده‎ها نیز برای بررسی بافت شناسی کبد جمع آوری شدند. نمونه های بافت کبد پس از پردازش با هماتوکسیلین- ایوزین رنگ آمیزی شدند.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد در بلدرچین های پیر نسبت به بلدرچین های بالغ و جوان درصد تولید تخم و توده تخم کاهش و ضریب تبدیل غذایی و مصرف خوراک به ازای تعداد تخم تولیدی افزایش یافت (0/05p<). وزن، طول و عرض تخم، قطر، وزن و درصد زرده و ارتفاع سفیده در بلدرچین های جوان و بالغ نسبت به بلدرچین های پیر کمتر و شاخص زرده، درصد سفیده و پوسته تخم بیشتر بود (0/05p<). وزن پوسته و واحد هاو درگروه بالغ نسبت به گروه جوان بیشتر بود (0/05p<). تری گلیسرید و VLDL در بلدرچین های بالغ نسبت به دوگروه دیگر بیشتر بود (0/05p<). کلسترول کل، HDL و LDL در گروه بالغ بیشترین و در گروه پیر کمترین بودند (0/05p<). بلدرچین های پیر نسبت به بلدرچین های جوان، آسیب بافت کبد بیشتری داشتند.

  نتیجه گیری

  به طور کلی، اگر چه با افزایش سن ویژگی های کیفیت تخم بلدرچین های ژاپنی افزایش می یابد اما، همراستا با کاهش متابولیت های چربی خون و افزایش آسیب های کبدی، عملکرد تولیدی افت می کند.

  کلیدواژگان: بافت شناسی، پیری، فراسنجه های خونی، کبد، کیفیت تخم
 • زهرا بلوکی، محمدرضا جعفرزاده شیرازی* صفحات 61-69
  مقدمه و هدف

  تغییرات جمعیت میکروبی دستگاه گوارش بر سیستم تولید مثلی و عصبی اثرگذار است. هر دو سیستم نیز در فرآیند فحلی و تخمک ریزی دخیل هستند. در این مطالعه هدف اصلی بررسی تغییرات جمعیت میکروبی شکمبه در فصل خارج تولید مثلی در دوره ی فحلی برای دام هایی که علایم فحلی دارند و دام هایی که این علایم را نشان نمی دهند یا انستروس بود.

  مواد و روش ها

  برای بررسی تغییرات جمعیت میکروبی مایع شکمبه در چرخه فحلی دو گروه 10 راسی از دام های در وضعیت استروس و انستروس انتخاب شدند. هر چهار روز یک بار نمونه مایع شکمبه جهت کشت میکروبی و سایر بررسی ها از هر دو گروه جمع آوری شد. برای کشت و تفریق کلنی ها، ابتدا از محیط کشت عمومی برای کلنی باکتریوم های بی هوازی مانند  پلیت کانت آگار (Plate count agar)،MRS آگار (de Man-Rogosa - Sharpe) و نشاسته آگار (Starch agar) استفاده شد. برای تفریق کلنی ها نیز محیط کشت های تفریقی یا واکاوی های تشخیصی مختلف جهت شناسایی کلنی ها انجام گرفت. به کمک نرم افزار  SASنسخه 9/1، واکاوی داده ها انجام شد. میانگین ها با رویه کمینه مربعات و تصحیح برای آزمون توکی مقایسه شدند.

  یافته ها

  تفاوت جمعیت باکتریایی بررسی شده در بین دو گروه در 5 زمان مختلف نشان داد که تنها در روز فحلی جمعیت باکتری های تولید کننده اسیدلاکتیک در گروه استروس بیشتر از  گروه انستروس  بود (p<0.05).جمعیت باکتری های لیپولایتیک در دو گروه استروس و انستروس در 5 زمان مورد مطالعه نشان داد که گروه استروس در 4 زمان یعنی روزهای 5، 6 و 17 فحلی مقدار بالاتر و معنی داری نسبت به گروه انستروس داشت اما در روز سیزدهم مقدار جمعیت پایین تری در گروه استروس نسبت به انستروس مشاهده شد (p<0.05. مقایسه   بین دو گروه استروس و انستروس نشان داد که در تمامی زمان ها جمعیت باکتری کل در گروه استروس بیشتر از آنستروس بود (p<0.05).

  نتیجه گیری

  در مجموع نتایج کشت های حاصل از  مایع شکمبه نشان داد که بین جمعیت کلنی باکتری های آمیلولیتیکی، لیپولیتیکی و کل کلنی های حاصل از باکتری های بی هوازی در روزهای خاص از دوره فحلی بین دام های با علایم و بدون علایم استروس تفاوت معنی داری وجود داشت (p<0.05).

  کلیدواژگان: استروس، شکمبه، فصل خارج تولید مثلی، میش
 • فرهاد صمدیان*، محمدامیر کرمی ترشیزی، علیرضا ایوک پور صفحات 70-77
  مقدمه و هدف

  تلاش مستمر پرورش دهندگان برای تولید سویه های مرغ گوشتی با کیفیت بالا، مستلزم ارزیابی مستمر سویه‎های گوشتی از نظر صفاتی فراتر از عملکرد است. افزایش اختلالات پا در جوجه‏ های گوشتی باعث شده است توجه قابل‏ توجهی به ویژگی‏ های استخوان ساق پا معطوف شود. علاوه بر این، چنین در نظر گرفته شده است که ویژگی‎های دستگاه گوارش از نقش مهمی در رشد طیور برخوردار می ‏باشند. بنابراین در این مطالعه، عملکرد، مورفولوژی روده و ویژگی های استخوان درشت ‎نی در دو سویه جوجه گوشتی راس 308 و آرین مورد مقایسه و بررسی قرار گرفت.

  مواد و روش‎ ها: 

  جوجه های یک‏روزه از دو سویه راس  وآرین به طور جداگانه به دو گروه تیماری تقسیم شدند. تعداد اولیه هر سویه 48 عدد بود که به 12 تکرار (قفس) هر کدام با چهار جوجه تقسیم شدند. وزن بدن و مقدار مصرف خوراک هر سویه در فواصل هفتگی در شش هفته متوالی دوره آزمایشی ثبت شد. در سن 32 روزگی، از هر قفس یک پرنده برای سنجش ویژگی های مورفومتریک بخش های مختلف روده کوچک، و همچنین مورفولوژی، استحکام شکست و ترکیب شیمیایی استخوان درشت‎نی، کشتار شد. وزن نسبی پا و درصد لاشه در سن 42 روزگی تعیین شد.

  یافته‎ ها: 

  خوراک مصرفی جوجه ‏های آرین در کل دوره آزمایشی به طور معنی‏ داری بیشتر بود (0/05>p)، اما وزن بدن و ضریب تبدیل خوراک بین دو سویه تفاوت معنی‏ داری نداشت. بازده لاشه در هر دو سن کشتاری در آرین کمتر از راس بود که ممکن است به دلیل کمتر بودن معنی‏ دار وزن نسبی پاها در جوجه‎ی گوشتی راس در مقایسه با آرین باشد. بررسی ریخت‎شناسی روده نشان داد که ضخامت خمل ها و سطح جذبی آنها در خمل های ناحیه ژژنوم و ایلیوم، در سویه آرین به طور معنی‏ داری بیشتر از راس بود (0/05>p). با این حال، تراکم سلول‏ های گابلت اسیدی در سویه آرین کمتر از راس بود (0/05>p). کاهش سلول‏های گابلت اسیدی ممکن است با افزایش حساسیت روده کوچک به جابجایی باکتری مرتبط در نظر گرفته شود، که از نظر تیوری ممکن است منجر به پاسخ‎های التهابی در بدن جوجه ‏های گوشتی شود. از نظر ویژگی‏ های استخوان درشت‏ نی نیز فقط قطر دیافیز و قطر کانال مدولاری استخوان درشت‏نی در سویه آرین بزرگ‎تر از راس بود (0/05>p).

  نتیجه‏ گیری: 

  سویه راس در مقایسه‏ با آرین، مصرف خوراک کمتر (در کل دوره آزمایشی)، ضریب تبدیل غذایی بهتر (در بازه‎ی بین سنین 1 تا 28 روزگی) و بازده لاشه بیشتری داشت. محتمل است که فلور میکروبی روده در سویه آرین، در بیشتر بودن مصرف خوراک و کم‏تر بودن تراکم سلول‏ های گابلت اسیدی در خمل‎ های روده‎ای این سویه نقش داشته باشد. با این حال، سویه آرین از استخوان درشت‏ نی‎ قطورتر و سطح جذبی خمل‎ های روده‏ای بالاتری نسبت به راس برخوردار بود؛ ویژگی‎ هایی که می ‏توانند به ترتیب منجر به کاهش وقوع اختلالات پا (به ویژه در سامانه پرورش در قفس) و جذب بهتر مواد مغذی در جوجه ‏های گوشتی شوند. در کل با توجه به شرایط آزمایشی و جنبه ‏های اقتصادی، سویه راس308 برای پرورش‎دهندگان توصیه می ‏شود.

  کلیدواژگان: آرین، جوجه گوشتی، خصوصیات استخوان تیبیوتارسال، راس308، ریخت شناسی روده
 • یوسف نادری*، میثم لطیفی صفحات 78-84
  مقدمه و هدف

  برای ایجاد یک برنامه انتخابی مناسب، برآورد پارامترهای ژنتیکی و محیطی، اجزای مختلف صفات مربوط به رشد، مورد نیاز است. نسبت افزایش وزن روزانه به وزن متابولیکی را نسبت کلیبر می گویند. در بیشتر مطالعات انجام شده در این صفت، اثر کروموزم های وابسته به جنس نادیده گرفته شده و فرض می شود که اثرات مستقیم ژنتیکی، تحت تاثیر کروموزم های اتوزومی است. بنابراین، هدف از مطالعه ی حاضر برآورد مولفه های (کو)واریانس کروموزوم های اتوزومی و وابسته به جنس در صفات کلیبر در بز نژاد مرخز بود.

  مواد و روش ها

  در این تحقیق، از داده های مورد استفاده توسط مرکز اصلاح نژاد بز نژاد مرخز که در بین سال های 1371 الی 1393 گردآوری شده بود، استفاده شد. صفات مورد بررسی شامل: نسبت کلیبر از تولد تا شیرگیری (KR1)، از شیرگیری تا شش ماهگی (KR2)، از شش تا نه ماهگی (KR3) و از نه تا دوازده ماهگی (KR4) بود. تعیین اثرات ثابت با استفاده از، رویه GLM نرم افزار SAS انجام شد. اثرات ثابت مدل شامل سال تولد، جنسیت، تیپ تولد و سن مادر بود. همچنین، اثرات تصادفی شامل اثرات ژنتیکی مستقیم افزایشی کروموزوم های اتوزومی، اثرات ژنتیکی افزایشی کروموزم جنسی، اثرات ژنتیکی مادری، اثرات محیطی دایمی مادری و اثرات باقی مانده بود. برآورد اجزای واریانس و پارامترهای ژنتیکی با الگوریتم میانگین اطلاعات بیشترین درست نمایی محدودشده و با شش مدل حیوانی برآورد شد. از آزمون معیار اطلاعات آکاییک (AIC) برای انتخاب مناسب ترین مدل برای هر صفت، استفاده شد.

  یافته ها

  مناسب ترین مدل، برای صفات KR1 ، KR2 ، KR3  و KR4  به ترتیب مدل های ششم، اول، چهارم و اول بود. براساس بهترین مدل، وراثت پذیری های مستقیم اتوزومی برای صفات KR1 ، KR2 ، KR3  و KR4  به ترتیب، برابر 0/41، 0/019، 0/172 و 0/020، بود. وراثت پذیری های مستقیم وابسته به کروموزوم جنسی به ترتیب برابر 0/008، 0/021، 0/049 و 0/023 بود. وراثت پذیری های مادری برآورد شده برابر صفات KR1 و KR3  به ترتیب 0/106 و 0/057 بود. اثر محیطی دایمی مادری برای صفت KR1 ، 0/064 برآورد شد. همبستگی های ژنتیکی اتوزومی، کروموزم های وابسته به جنس و فنوتیپی، به ترتیب در دامنه ی 0/52- تا 0/90، 0/943- تا 0/652 و 0/001- تا 0/312- متغیر بود.

  نتیجه گیری

  نتایج این مطالعه نشان می دهد، بخشی از واریانس فنوتیپی تحت تاثیر واریانس کروموزوم جنسی می باشد. بنابراین، وارد کردن اثر کروموزوم جنسی به مدل ممکن است، منجر به تخمین دقیق تری از وراثت پذیری مستقیم اتوزومی می شود.

  کلیدواژگان: پارامتر ژنتیکی، وراثت پذیری، همبستگی ژنتیکی
 • جواد احمدپناه*، علی جوانروح علی آباد، سجاد بادبرین صفحات 85-93
  مقدمه و هدف

  جهت تعیین واریانس ژنتیکی میزان زنده مانی بره ها و همچنین استفاده در برنامه اصلاح نژاد، نیاز به محاسبه ساختار کوواریانس و پارامترهای ژنتیکی می باشد، بنابراین هدف از مطالعه حاضر برآورد ساختار کوواریانس و پارامترهای ژنتیکی صفات زنده مانی تجمعی از تولد تا 6 ماهگی بره های سنجابی بود.

  مواد و روش ها

  از داده های مربوط به سال های 1394 تا 1401 که شامل 1280 حیوان از 56 نر و 379 ماده بودند، استفاده گردید. اثر عوامل محیطی سیستماتیک شامل جنس بره، تیپ تولد، سن مادر و همچنین ضرایب تابعیت خطی و درجه دوم وزن تولد بره بر میزان زنده مانی بره ها بررسی گردید. وزن تولد بره ها به عنوان متغیر کمکی در مدل نهایی منظور شد. شش مدل حیوانی با و بدون اثرات مادری در نظر گرفته و مدل مناسب بر اساس معیار اطلاعات آکاییک انتخاب شد. تجزیه و تحلیل چند متغیره با هر دو روش حداکثر درست نمایی محدود شده و روش بیز مبتنی بر نمونه گیری گیبس  و از مدل آستانه برای تجزیه ژنتیکی صفات زنده مانی استفاده  شد.

  یافته ها

  اثرات ژنتیکی مادری برای صفات زنده مانی از تولد تا یک و دو ماهگی معنی دار بود (0/05>p). وراثت‎پذیری مادری برای زنده مانی تا یک ماهگی و دو ماهگی برابر 0/43 و 0/18 محاسبه شدند. در تجزیه تک صفتی، وراثت‎پذیری مستقیم برای صفات زنده مانی از تولد تا یک ماهگی، دوماهگی، سه ماهگی و شش ماهگی بر اساس مدل خطی به ترتیب 0/38، 0/82، 0/017 و 0/043 و در مدل آستانه ای به ترتیب 0/045، 0/020، 0/033 و 0/049 برآورد شدند. دامنه همبستگی ژنتیکی بر اساس روش REML از 0/433 (بین صفات زنده مانی تا یک ماهگی و زنده مانی تا دو ماهگی) تا 0/933 (بین صفات زنده مانی تا سه ماهگی با زنده مانی تا شش ماهگی) و بر اساس روش بیز مبتنی بر نمونه گیری گیبس از 0/427 (بین زنده مانی از تولد تا یک ماهگی و زنده مانی تجمعی از تولد تا دو ماهگی) تا 0/989 (بین زنده مانی تجمعی از تولد تا سه ماهگی با زنده مانی تجمعی از تولد تا شش ماهگی) متغیر بود.

  نتیجه گیری

  روش Bayes نسبت به روش REML پارامترهای ژنتیکی زنده مانی را با دقت بیشتری برآورد نمود. بالا بودن مقدار وراثت‎پذیری مستقیم زنده مانی از تولد تا دو ماهگی به دلیل کوواریانس منفی بین اثرات ژنتیکی مستقیم و مادری بود. متوسط تا پایین بودن پارامترهای ژنتیکی و وراثت‎پذیری برآورد شده نشان می دهد که سرعت پاسخ به انتخاب ژنتیکی جهت رسیدن به پیشرفت ژنتیکی و بهبود صفت زنده مانی به کندی و طی نسل ها صورت خواهد گرفت. همبستگی مثبت و قوی بین صفات زنده مانی مشاهده گردید و حاکی از آن است که انتخاب برای زنده مانی در سن مشخص سبب پاسخ به انتخاب همبسته برای زنده مانی در سنین مختلف خواهد شد. با توجه به مقدار واریانس محیطی، بهبود عوامل غیر ژنتیکی موثر بر زنده مانی مانند اتخاذ تصمیمات کاربردی و مناسب مدیریتی و تغذیه ای سبب افزایش زنده مانی می شود. نظر به اهمیت صفات تولید مثل مانند تعداد بره در هر زایش و افزایش تعداد بره ها به ازای هر میش، بهبود ژنتیکی زنده مانی آن ها از اهمیت ویژه برخوردار است و می تواند در فهرست صفت های موجود در اهداف اصلاح نژادی گوسفند نژاد سنجابی گنجانده شود.

  کلیدواژگان: بره های سنجابی، پارامتر ژنتیکی، روش بیز، روش حداکثر درست نمایی محدود شده، زنده مانی
 • حسین مرادی شهربابک*، رسول خدابخش زاده، شهاب بهزادی صفحات 94-101
  مقدمه وهدف

  یکی از اهداف شناسایی جایگاه های مرتبط با صفات کمی، یافتن ژن های موثر بر صفات اقتصادی مرتبط با رشد است که می تواند اهمیت خاصی در پیشرفت برنامه های اصلاح نژادی داشته باشد. پژوهش حاضر با هدف مطالعه ارتباط چند ریختی ژن های هورمون رشد (GH) و گیرنده آن GHR)) با صفات لاشه در گوسفند نژاد زل انجام شد.

  مواد و روش ها

  پس از خونگیری از 152 راس گوسفند نژاد زل، استخراج DNA با روش استخراج نمکی بهینه انجام و واکنش زنجیره ای پلی مراز (PCR) جهت تکثیر قطعه های 214 جفت بازی از جایگاه اگزون 4 ژن GH و 218 جفت بازی از جایگاه اگزون 10 ژن GHR انجام گرفت. برای شناسایی چند ریختی در هر یک از جایگاه های نشانگری از روش SSCP و توالی یابی استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج بیانگر دو چندریختی در جایگاه ژن GH بود اما برای ژن GHR، هیچگونه تفاوتی بین باندها مشاهده نشد. ژنوتیپ های 1 و 2 ژن GH به ترتیب با فراوانی های 56.29 و43.71 درصد در جمعیت مورد بررسی مشاهده شدند.

  نتیجه گیری

  نتایج توالی یابی منجر به شناسایی 5 جهش در جمعیت مورد مطالعه شد. هیچ یک از ژنوتیپ های ژن GH در نژاد زل با صفات مورد مطالعه ارتباط معنی داری نشان ندادند. در رابطه با ساختار سوم برای پروتیین جهش یافته برای هر دو الگوی ژن GH نتایج نشان داد که ساختار پروتیین پیش بینی شده در مقایسه با پروتیین مرجع فاقد جهش، فقط حاوی دو زنجیره است که می تواند فاقد عملکرد باشد، لذا  نشانگر مورد مطالعه در ژن GH را نمی توان به عنوان نشانگر موثر بر صفات لاشه در گوسفند نژاد زل در نظر گرفت.

  کلیدواژگان: ژن GH، ژن GHR، صفات رشد، گوسفند زل، PCR-SSCP
 • مریم کریمی دهکردی*، علی شریف زاده، مریم سامی، فرناز پوریای ولی صفحات 102-109
  مقدمه و هدف

  پروبیوتیک ها در میزان مناسب، به عنوان میکروارگانیسم های زنده با ویژگی های مفید تعریف می شوند که هم برای درمان و هم به عنوان روش پیشگیری کننده مرتبط با پاتوژن ها مورد قبول قرار گرفته اند. هدف از مطالعه حاضر، بررسی اثرات جیره غذایی حاوی پروبیوتیک بر شاخص های هماتولوژی و استرس اکسیداتیو در اسب های نژاد دره شور است.

  مواد و روش ها

  برای این منظور، 5 راس اسب به مدت یک ماه با جیره غذایی حاوی پروبیوتیک بایواکویین1 (روزانه 10 گرم) تغذیه شدند. خونگیری در قبل و بعد از مصرف پروبیوتیک صورت گرفت. در هر دو مرحله، شمارش کامل سلول های خونی2 (هماتوکریت، تعداد گلبول های قرمز، تعداد کل گلبول های سفید و درصد هر یک از آن ها)، سطح سرمی مالون دی آلدیید3، ظرفیت تام آنتی اکسیدانی4 و آنزیم های گلوتاتیون پراکسیداز5 و سوپراکسیددسموتاز6 اندازه گیری و اطلاعات بدست آمده با استفاده از روش آماری آزمون تی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که افزودن پروبیوتیک به جیره غذایی اثری بر هماتوکریت و تعداد گلبول های قرمز خون نداشت اما تعداد گلبول های سفید و درصد نوتروفیل و لنفوسیت خون اسب ها در تغذیه با پروبیوتیک افزایش یافت، هر چند این افزایش معنی دار نبود (0.05<p). مصرف پروبیوتیک به مدت یک ماه منجر به افزایش وضعیت آنتی اکسیدانی سرم گردید که البته این افزایش فقط در مورد گلوتاتیون پراکسیداز معنی دار بود (p<0.001).

  نتیجه گیری

  در کل نتایج نشان داد که افزودن پروبیوتیک بایواکویین به جیره غذایی، سبب بهبود فعالیت آنتی اکسیدانی سرم اسب های دره شور می‎شود.

  کلیدواژگان: آنتی اکسیدانت ها، اسب، استرس اکسیداتیو، شمارش کامل سلول های خونی، مکمل غذایی میکروبی، مالون دی آلدیید
 • بتول اصغری اسفدن*، علیرضا خان احمدی، غلامرضا داشاب، الیاس لطفی فرخد صفحات 110-120
  مقدمه و هدف

  DNA  میتوکندریایی یکی از پرکاربردترین نشانگرهای مولکولی برای مطالعات فیلوژنتیک در حیوانات به علت ساختار ساده ژنوم آن است که یک مدل ایده آل برای مطالعه تکامل و تشابه ژنتیکی ارایه می دهد. هدف از مطالعه حاضر، شناسایی شباهت ها و تفاوت های ژنتیکی و فیلوژنتیکی با استفاده از توالی کامل ژنوم میتوکندریایی به همراه توالی های جداگانه 13 ژن رمزگر پروتیین به طور جداگانه به ازای هر ژنوم، در بین هشت گونه بز وحشی و بز اهلی بود.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه توالی های کامل ژنوم میتوکندریایی و همچنین توالی 13 ژن رمزگر پروتیین به طور جداگانه به ازای هر ژنوم مربوط به هفت نژاد بز وحشی شامل (Markhor (C. falcoeri, Capra,،Capra nubiana، Capra pyrenaica, Capra ibex sibirica, Capra caucasica,Capra aegagrus) و نژاد بز اهلی (Capra hircus) از پایگاه داده ها NCBI استخراج شدند. هم ردیفی چندگانه ژنوم ها و توالی نوکلیوتیدی 13 ژن رمزگر پروتیین به ازای هر ژنوم، با استفاده از نرم افزار DNASTAR بانام MegAlign و با روش Clustal W انجام شد؛ و برای محاسبه واگرایی و درصد شباهت ژنتیکی ژنوم ها و توالی های نوکلیوتیدی از بخش دیگر نرم افزار DNASTAR به نام Sequence Distances استفاده شد؛ برای آنالیز فیلوژنتیکی ژنوم کامل میتوکندریایی و توالی 13 ژن رمزگر با نرم افزاری MEGA7 هم تراز شدند.

  یافته ها

  بر اساس آنالیز های انجام شده مشخص شد که بیشترین شباهت در بین توالی های نوکلیوتیدی ژنوم کامل میتوکندریایی (99/50) بین بز اهلی (Capra hircus) و بز وحشی Capra aegagrus و کمترین درصد شباهت (93/79) بین نژاد Capra nubiana با بز وحشی Capra sibirica وجود دارد. هم چنین، بر اساس نتایج درخت فیلوژنتیکی مشخص شد که نژادهای بز اهلی (Capra hircus) و بز وحشی Capra aegagrus در یک گروه و نژاد وحشی Capra ibex و Capra pyrenaica در یک خوشه متمایز دیگر تقسیم بندی شده اند.

  نتیجه گیری

  در این مطالعه، تمام نتایج بدست آمده از آنالیز توالی کل ژنوم میتوکندریایی با نتایج حاصل از توالی 13 ژن رمزگر پروتیین به ازای هر ژنوم مطابقت داشت که نشان دهنده خوشه بندی صحیح نژادهای بز وحشی و اهلی می باشد؛ بنابراین می توان از توالی های ژنوم میتوکندری به عنوان یک نشانگر ژنتیکی مناسب در جهت تجزیه وتحلیل دقیق فیلوژنتیک و خوشه بندی گونه های مختلف بز استفاده کرد.

  کلیدواژگان: آنالیز فیلوژنتیکی، بز، تنوع ژنتیکی، توالی یابی، ژنوم میتوکندریایی
|
 • Alireza Ezoji, Mansour Rezaei*, Mohammad Kazemifard, Omid Ashayeashayerizadeh Pages 1-13
  Introduction and Objective

  In the poultry industry, the use of agricultural and industrial waste  is one of the economic strategies for providing feed . Corn gluten feed is an industrial waste that is produced through the wet corn milling process and due to its cheap price, good nutritional value and availability, can reduce feed production costs and provide part of the energy and protein required by poultry.

  Material and Methods

  This experiment was performed with 320 on-d-old male Ross 308 broiler chickens in a completely randomized design with 2×4 factorial arrangement including four levels of corn gluten feed (0, 12, 24, 36%) and two levels of multi enzyme (0 and 0.07%) was performed. For each experimental treatment, four replications containing 10 birds were assigned. During the experiment, feed intake and body weight were measured periodically. At the end of the experiment, two birds were selected from each replicate and their carcass characteristics were examined after slaughter. Nutrient digestibility was also assessed by sampling feces at 21 days of age. At 21 and 42 days of age, two chicks were selected based on the average body weight of each replicate and blood was drawn from their wing vein.

  Results

  The rations containing 36% level of corn gluten feed had more feed consumption in the growth period, as well as the lowest weight gain and the highest food conversion ratio in the initial periods, growth and the entire rearing period, compared to other levels of corn gluten feed consumption (p<0.05). The average weight gain and feed conversion ratio improved in treatments containing enzymes in the initial and growth periods. Birds containing enzyme levels without corn gluten feed had the highest weight gain and the lowest food conversion ratio in the entire rearing period compared to other treatments (p<0.05). Addition of enzyme to the diet containing 36% of corn gluten feed increased the relative weight of liver and bursa of Fabricius compared to diets without enzyme (p<0.05). Addition of enzyme also decreased fat in the ventricular cavity (p<0.05). The use of 36% level of corn gluten feed in the diet improved the digestibility of crude fat compared to zero and 12% levels of corn gluten feed in the diet. Addition of enzyme to the diet improved the digestibility of crude protein (p<0.05). At the age of 21 days, treatments containing a mixture of 12 or 24% corn gluten feed and enzyme in the diet caused a decrease in the concentration of triglyceride and very low density lipoprotein compared to the levels containing 12 and 24 percent corn gluten feed. Also, by adding enzyme to the diet, blood glucose concentration increased significantly.

  Conclusion

  In general, the results showed that by supplementation multienzyme in, corn gluten feed up to 36% can be used in the diet of broilers without negative

  Keywords: Blood parameters, Broiler, Corn gluten feed, Multienzyme
 • Abdolhakim Toghdory*, Taghi Ghoorchi, Mohammad Asadi, Rahele Rajabi Aliabadi, Maghsad Sahne Pages 14-26
  Introduction and Objective

   The limitation of water and soil resources, as well as the import of major food items used in animal nutrition, shows the necessity of using alternative food sources and the use of industrial and agricultural by-products in animal nutrition. Also, cereal grains are the main food for humans, and considering the growth of human population, especially in developing countries, it is not logical to use them in animal rations. In addition, it has been reported that the trend of grain production in the world is decreasing. Barley is an important source of energy in the whole world and is the basic energy unit in livestock nutritional standards. The content of digestible energy, crude protein, starch and lysine of barley is between corn and oats. Barley grain is similar to oats in some ways, but the shell of the barley grain is smaller and hardly attached to the kernel. For this reason, it should be processed before feeding. Due to having a coating, the amount of crude fiber in barley is higher than non-coated grains such as corn, sorghum, wheat and rye. Barley should be considered intermediate between oats and other grains in terms of nutritional value and characteristics, but its density is similar to corn and its starch digestion in the small intestine is slightly less than corn. In most varieties of barley, the seed is surrounded by a coat that constitutes 10 to 14% of the seed weight. The average crude protein content of barley grain is close to 10% of dry matter, which is of low quality and lacks amino acid lysine. The main protein of endosperm is prolamin, which forms the majority of seed protein. In the past, many attempts have been made to minimize the use of cereal grains in animal diets with different alternatives. In line with the optimal use of agricultural by-products in livestock feeding, a lot of research has been done, which is the replacement of by-products such as cereal bran instead of cereal grains in the concentrate.

  Material and Methods

  In order to investigate the effect of using different levels of barley bran on performance, nutrient digestibility, some blood metabolites and ruminal parameters in Dalagh ewes, 20 ewes that Three Abdomen Births and Dalagh race with a mean weight of 36.3 ± 3.7 was used. This experiment was conducted in a completely randomized design with four treatments and five replications. Treatments included: control treatment (diet without barley bran), treatment (diet containing 7 percent barley bran), treatment (diet containing 14 percent barley bran) and treatment (diet containing 21 percent barley bran). The consumed feed and the remaining feed were weighed on a daily basis, and the animals were weighed every two weeks fasting, after 16 hours of starvation, using a digital scale, and all statistical analyzes of this project were performed in SAS software version 9.1.

  Results

   The results of this experiment showed that using different levels of barley bran in ewes caused no significant difference in daily weight gain, final weight and feed conversion ratio (p>0.05) However, daily feed intake was affected by experimental treatments in treatment consumer 21% of barley bran reduces daily feed intake (p<0.05). There was no significant difference in the digestibility of dry matter (DM), organic matter (OM), crude protein (CP), insoluble fiber in acidic detergent (NDF) and ether extract(ET) between treatments receiving different amounts of barley bran (p>0.05) but the digestibility of insoluble fiber in neutral detergent. With increasing consumption of barley bran, it decreases so that the control treatment has the highest percentage of digestibility of insoluble fiber in neutral detergent (p<0.05). protozoan population was not affected by experimental treatments during fasting and three hours after feeding (p>0.05), but protozoan population decreased at six hours after morning feeding in barley bran receiving treatments compared to the control treatment (p<0.05). There was no significant difference in ruminal pH during fasting, three and six hours after morning feeding between treatments receiving different amounts of barley bran (p>0.05), but ruminal ammonia concentration in treatment receiving 14% barley bran. Significance was higher than other treatments (p<0.05). There was no significant difference in blood glucose, cholesterol, triglyceride, urea, total protein, albumin and globulin levels among different ewes of different levels of barley bran (p>0.05), also, use of barley bran at different levels in relation to nutritional behavior and ruminal activity does not have a significant effect (p>0.05).

  Conclusion

   According to the results of this experiment, without reducing feed intake and upsetting the rumen balance, barley bran up to 14% can be used in Dalagh ewes and this substitute of barley, which is also cheap, is a substitute for cereals, and the results of this research can be applied to sheep's rations to reduce nutritional costs.

  Keywords: Barley bran, Blood metabolites, Dalagh ewes, Digestibility, Rumen parameters
 • Hadi Mohamadzadeh*, Asadollah Teimouri Yansari, Eissa Dirandeh Pages 27-43
  Introduction and Objective

  Heat stress (HS) affects physiological, biochemical and production functions in livestock. By suppressing various components of the immune system, HS increases the susceptibility of livestock to various diseases. This tension has a negative effect on the health and production ability of livestock by disrupting the nervous-hormonal system and suppressing the immune system. The use of different nutritional solutions to improve the immune system of livestock in different stages of production has attracted a lot of attention. This research was conducted to evaluate the effects of glutamine supplementation and protein level on inflammatory indicators, immune system and blood parameters of pregnant Zel breed ewes during the transitional period and the immune response of their lambs during HS.

  Material and Methods

  20 pregnant ewes with an average weight of 42±1 kg and an age of 2.5±1 years and multiparous were selected and randomly assigned to four experimental treatments. Experimental treatments included: 1) basal diet (equal metabolizable protein requirement) 2) basal diet with glutamine (1% diet) 3) diet with 10% more protein than requirement and 4) basal diet with 10% more protein with glutamine.  Blood sampling was done weekly before morning feeding from all ewes using vacuum tubes containing heparin (Venojet) from the jugular vein. Blood parameters including albumin, total plasma protein, alkaline phosphatase and malondialdehyde were measured with relevant kits and with an automatic analyzer. Insulin, immunoglobulin G (IgG), interleukin 2 (IL-2), interleukin 6 (IL-6) and interleukin 10 (IL-10) were measured using ELISA kits. In order to evaluate the immune response and the state of general inflammation, the differential blood count profile was examined.

  Results

  One week before and after parturition and on the day of parturition, the amount of albumin, total protein, insulin and IgG increased with glutamine consumption (P<0.05).  Also, glutamine supplementation increased the concentration of IgG in lambs born from ewes (P<0.0001).The effect of experimental treatments on alkaline phosphatase was not significant. Also, the consumption of glutamine supplement one week before parturition, one week after parturition and on the day of parturition decreased the concentration of malondialdehyde (P=0.0030, P=0.0057 and P=0.0301, respectively). The number of white blood cells in one week before parturition and on the day of parturition increased significantly with the addition of glutamine (P=0.0015 and P=0.0024, respectively). Glutamine supplementation significantly reduced blood neutrophils (P<0.05). However, blood lymphocyte was significantly increased (P<0.05). On the day of parturition and one week after parturition, treatments increased the values ​​of IL-2 (P=0.0216 and P=0.0586, respectively) and IL-10 (P=0.0573 and P=0.0019, respectively). While the amount of IL-6 on the day of parturition and one week after parturition was significantly reduced by consuming glutamine and adding the level of metabolizable protein (P=0.0079 and P=0.0027, respectively).

  Conclusion

  The results of this experiment showed that glutamine supplementation improves the health status of pregnant ewes under HS and their lambs.

  Keywords: Glutamine, Heat Stress, Immune system, Infllammatory Indicators, Pregnant Ewes s
 • Mahmoud Taheri Nasab*, Seyed Reza Hashemi, Seyedeh Sanaz Ramzanpour, Sharif Rostami, Elnaz Arabiyan Pages 44-51
  Introduction and Objective

  Due to the ban on the use of antibiotics as a growth promoter in the broiler industry since 2007, researchers are always looking for a suitable alternative to antibiotics. Silver nanoparticles with antibacterial, antifungal and antiviral properties were used as one of the proposed alternatives to antibiotics and the purpose of this study was to evaluate the effect of coated silver nanoparticles on zeolite on the expression of metallothionein gene as a biomarker of heavy metals in the liver cells of broiler chickens.

  Materials and methods

  In this experiment, Ross 308 broiler chickens were allocated to five experimental diets: control or basal diet, basal diet supplemented by 1% zeolite, basal diet supplemented by 1% zeolite coated with 0.5% nanosilver, basal diet supplemented by 0.15% organic acid and basal diet supplemented by 1% zeolite coated with 0.5% nanosilver and 0.15% organic acid were designed under normal and heat stress conditions. Liver tissue samples were collected on days 21 and 42 of rearing period. In order to perform gene expression studies, RNA was extracted and its quality was evaluated by electrophoresis and after purification, cDNA synthesis was performed. In the following the polymerase chain reaction was performed for tissue cDNA samples for metallothionein gene and also betaactin as reference gene.

  Results

  The results showed a significant increase in expression of metallothionein gene in the liver tissue of broilers in zeolite treatment on d 21 (p<0.05). Also, on d 42 of rearing period without heat stress conditions, a significant increase in metallothionein gene expression were observed on silver nanoparticles coated on zeolite and 0.15% organic acid (NSOA) treatment. Also, on d 42 under heat stress conditions the results showed a significant increase in zeolite (Z) and silver nanoparticles coated on zeolite (NS) treatments in liver tissue in comparison with control treatment (p<0.05).

  Conclusion

  The results of present study indicated that metallothionein gene could be considered as a reliable heavy metal biomarker under normal and heat stress conditions in broiler chickens.

  Keywords: Broiler, Biomarker, Liver, Metallothionein, Silver nanoparticles
 • Maryam Taghi Pour Shahbandi, Mahdi Zhandi*, Zarbakht Ansari Pirsaraei, Ali Reza Yousefi Pages 52-60
  Introduction and Objective

  Reproductive efficiency and egg production are decreased in aged birds, which are economically significant. The current study was aimed to compare the different ages of laying Japanese quails on egg quality characteristics, blood parameter and liver histology.

  Material and Methods

  A total number of 180 laying Japanese quail were purchased from three commercial flocks with different ages studied for one week after four weeks of habituation. Birds were assigned into three age groups, young (11 weeks), adult (26 weeks) and old (45 weeks) with five replications (9 birds per replication). During of experiment, feedlot performance and egg quality parameters were evaluated. In the end of study, ten quail per treatment were randomly selected and dissected. Following this time, blood and liver samples were collected for evaluating blood biochemical parameters (triglyceride, cholesterol, low density lipoprotein (LDL), high density lipoprotein (HDL), very lowdensity lipoprotein (VLDL), aspartate transaminase (AST), alanine transaminase (ALT), total antioxidant capacity (TAC) and liver histology. The liver tissue was processed with hematoxylin-eosin after processing.

  Results

  The findings showed that in old quails, a decreased the percentage of egg production and egg mass, and an increased the food conversion ratio and consumed feed per dozen eggs compared with other two groups (P<0.05). In adult and young quails had lower egg weigh, egg Length and width, yolk diameter, yolk weight, yolk percentage and albumen height than old group and Yolk index, albumen and shell percentage had higher (p<0.005). Old quails had higher Haugh unit and Shell weight than adult quails(p<0.005). In different age groups, Shape index, yolk height, egg white weight, and shell thickness were not significantly different. In adult quails Triglyceride and VLDL were higher than the other two groups (P<0.05). Total cholesterol, HDL and LDL were the highest in the adult group and the lowest in the old group (P<0.05). Old quails had more liver tissue damage than young quails.

  Conclusion

  In general, although the egg quality characteristics of Japanese quails increase with age, production performance decreased along with the decrease of blood lipid metabolites and the increase of liver damage.

  Keywords: Aging, Blood parameters, Egg quality, Histopathology, Live
 • Zahra Bolooki, Mohammad Reza Jafarzadeh Shirazi* Pages 61-69
  Introduction and Objective

  Changes in the microbial population of the digestive tract affect the reproductive and neoral systems. Both systems are involved in the process of estrus and ovulation. In this study, the main goal  wasis to investigate the changes in the rumen microbial population in non-breeding seasons during the estrous period for animals that have  signs of estrus and animals that do not show estrus signs.

  Material and Methods

  In order to investigate changes in rumen fluid microbial population in estrus cycle, two groups of 10 animals in estrus and non estrus status were selected.  Once every four days rumen fluid samples were collected for microbial culture and other investigations from both groups. In order to cultivate and separate the colonies, general culture medium for anaerobic bacteria colonies such as Plate count agar, MRS agar (de Man-Rogosa - Sharpe) and starch agar was used. Subtraction of colonies was also done by subtractive cultures or different diagnostic tests to identify colonies. Data analysis was done using SAS software version 1/9. Means were compared with the least square procedure and adjusted for Tukey's test.

  Results

  The  comparison between the two groups at 5 different times showed that only on the day of estrus, the population of lactic acid producing bacteria was higher than anestrous group (P<0.05). The comparison between two groups of estrus and anestrus  at 5 different times showed that the estrus group had a higher lipolytic bacterial population than the anestrus group in  days of  5, 6 and 17 of estrus cycle (P<0.05), but  at the day of 13th bacterial population in anestrus group  was higher (P<0.05). The comparison between estrus and anestrus groups showed that the amount of the total bacterial population in the estrus group at all the sampling times in the estrus group was higher than anestrus group (P<0.05).

  Conclusion

  In total, the cultures obtained from the rumen fluid in the estrus group showed that between amylolytic, lipolytic and total colonies of anaerobic bacterial populations in certain days of estrus cycle was different between animals with sign and no sign of estrus.

  Keywords: Estrus, Ewe, Non-breeding season, Rumen
 • Farhad Samadian*, Mohammad Amir Karimi Torshizi, Alireza Eivakpour Pages 70-77
  Introduction and Objective

  The continuous effort of breeders towards producing high-quality broiler strains demands continuous evaluation of broiler strains in terms of traits beyond performance. Increase in leg disorders in commercial broiler chickens resulted in considerable attention being given to the characteristics of leg bones. Furthermore, digestive tract characteristics have been considered to have a critical role in the poultry growth. Therefore, in this study, feedlot performance, intestinal morphology and tibial bone characteristics were compared and investigated in two strains of broiler chickens (Ross 308 and Arian) in Iran.

  Material and Methods

  One-day-old chicks from Ross308 and Arian strains were separately allocated to two treatment groups. The initial number of each strain was 48, divided into 12 replicate cages, each with four chicks. The body weight and feed intake were recorded in weekly intervals for six consecutive weeks. The randomly selected broilers were slaughtered at 32 days of age, to make measurements of the morphometric characteristics in the different segments of small intestine, and also tibial morphology, breaking strength and composition. Feet relative weight and carcass percentage were determined at the end of the rearing period.

  Results

  The whole feed intake of the Arian broilers was significantly higher throughout the experimental period, but overall body weight and feed conversion ratio (FCR) were not statistically different between the two strains. In accordance with the present results, in most of the studies conducted in Iran, Ross and Arian strains were not superior to each other in terms of body weight gain and feed conversion ratio during the breeding period of 1 to 42 days. Carcass yield in both slaughter ages was lower in Arian than in Ross. This may be due to the lower relative weight of the feet, visceral fat, or internal organs in the Ross308 broiler chickens in comparison with the Arian broilers. The villus thickness and the jejunal and the ileal surface area were significantly greater in the Arian broilers than in the Ross308. However, ileal goblet cell densities were lower in the Arian broilers than in Ross308. A decrease in the acidic goblet cells may be considered relevant to increased susceptibility of the small intestine to bacterial translocation, which theoretically may lead to inflammatory responses in the broiler body. Among the tibial characteristics, only the diameter of the diaphysis and the medullary canal were significantly wider in the Arian broilers than in the Ross308.

  Conclusion

  Ross308 strain had lower feed intake (in the entire period of trial), the better feed conversion ratio (up to 28 days of age), and higher carcass yield in comparison with those in Arian. It is possible that the gut microbial flora of the Arian strain has a role in higher feed consumption and lower density of acidic goblet cells in the intestinal villi of this strain. However, the Arian chickens had a tibial bones with higher diameters and intestinal villi with greater absorptive surfaces than those in Ross308; the features which may lead to the reduction of leg disorders (especially in the cage breeding system) and better absorption of nutrients in the broiler chickens, respectively. In general, according to the experimental conditiond and economic considerations, Ross308 strain is recommended for broiler farms.

  Keywords: Arian, Broiler, Intestinal morphology, Ross308, Tibiotarsal bone characteristics
 • Yousef Naderi*, Meysam Latifi Pages 78-84
  Introduction and Objective

  Estimates of genetic and environmental parameters of different component traits related to growth are needed to develop a proper selection program. The Kleiber ratio (KR) is defined as average daily gain as a proportion of metabolic body weight. Most studies conducted in KR ignored the effect of sex-linked chromosomes and assumed that direct genetic effects were influenced by autosomal chromosomes. Therefore, the purpose of this study was to estimate (Co)variance components of both autosomal and sex-Linked chromosomes for KR in Markhoz goat.

  Material and Methods

  In the present study, the data were collected from 1992 to 2014 at Markhoz goat breeding station in Kurdistan province, Iran. The traits were kleiber ratio from birth to weaning (KR1), kleiber ratio from weaning to six months of age (KR2), kleiber ratio from weaning to six months of age (KR2), kleiber ratio from six to nine months of age (KR3) and kleiber ratio from nine to twelve months of age (KR4). The GLM procedure of the SAS software was used to determine significant fixed effects. The model accounting for fixed effects included year, sex, birth type and age of doe. In addition, random effects included direct additive genetic effects of autosomal chromosomes, direct additive genetic effects of sex-linked, maternal genetic effects, maternal permanent environmental effects and residual effects. (Co)variance components and genetic parameters were estimated using six different single-trait analysis via Average Information algorithm of Restricted Maximum Likelihood method using WOMBAT software. Akaike’s Information Criterion (AIC) test was applied to select the most apropariate model for each trait.

  Results

  The most suitable model for KR1, KR2, KR3 and KR4 traits were the sixth, first, fourth and first models, respectively. Based on the best models, the estimated direct autosomal heritabilities were 0.410, 0.019, 0.172 and 0.020 for KR1, KR2, KR3 and KR4, respectively. The estimated sex-linked direct heritabilities were 0.008, 0.021, 0.049 and 0.023 for KR1, KR2, KR3 and KR4, respectively. The maternal heritability for KR1 and KR3 were 0.106 and 0.057, respectively. The maternal permanent environmental effect of 0.064 was estimatedfor KR1. The autosomal, sex-chromosome and phenotypic correlations between traits were ranged from -0.518 to 0.901, -0.943 to 0.652 and -0.001 to 0.312, respectively.

  Conclusion

  The results of this study showed that a considerable ratio of the phenotypic variance is explained by sex-linked chromosome effects. Therefore, including the sex-linked chromosome effect in the model may lead to a more precise estimates of direct autosomal heritability.

  Keywords: Genetic parameter, Genetic correlation, Heritability
 • Javad Ahmadpanah*, Ali Javanrouh Aliabad, Sajad Badbarin Pages 85-93
  Introduction and Objective

  In order to determine the contribution of genetics for survival of lambs as well as use in the breeding program, it is necessary to estimate the covariance components and genetic parameters. Therefore, the aim of the current study was to estimate genetic parameters for survival from birth to six months of Sanjabi lambs.

  Material and Methods

  Survival records of Sanjabi lambs, supplied by Mehrgan station from 2016 to 2022, were used. To find significant fixed effects, birth year, sex, birth type (single and multiple) and dam age were investigating based on the GLM procedure. Significant environmental factors were included in the final model of genetic analysis. To estimate the genetic parameters of survival traits, both restricted maximum likelihood and Bayesian methods via Gibbs sampling were used. In order to investigate the effect of maternal factors, six animal models with and without maternal genetic and permanent environmental effects were taken into account, and the appropriate model was selected based on Akaike's criterion (AIC). In addition, genetic parameters of survival traits were calculated based on threshold model and Bayes method.

  Results

  Maternal genetic effect for survival from birth to one and two months of age was significant (p<0.05). Maternal heritability for survival from birth to one and two months of age was 0.43 and 0.18, respectively. Based on univariate analysis, direct heritability for survival traits from birth to one, two, three and six months of age based on the linear model was 0.38, 0.82, 0.017 and 0.043, and based on threshold model was 0.045, 0.020, 0.033 and 0.049, respectively. Based on the REML method, genetic correlation ranged from 0.433 (between traits of survival from birth to one month and survival from birth to two months) to 0.993 (between traits of survival from birth to three months and survival from birth to six months). Also based on the Bayesian method via Gibbs sampling ranged from 0.427 (between survival from birth to one month and survival from birth to two months) to 0.989 (between survival from birth to three months with survival from birth to six months).

  Conclusion

  Estimated genetic parameters based on Bayes method was more accurately than REML method. The negative covariance between direct and maternal genetic effects made the high value of direct heritability for survival from birth to two months of age. Low to medium direct heritability show the slow genetic progress of survival traits, therefore-paying attention to non-genetic factors along with genetic factors will increase survival of lambs. The genetic correlation between survival traits was positive and high in such a way that the selection for survival at a certain age will cause the correlated response for survival at other ages. Considering the importance of reproductive traits such as the number of lambs per ewe, the genetic improvement of survival is of particular importance and can be included in the breeding goals of Sanjabi sheep.

  Keywords: Bayes method, Genetic parameters, Restricted maximum likelihood method, Sanjabi lambs, Survival rate
 • Hossein Moradi Shahrbabak*, Rasoul Khodabakhshzadeh, Shahab Behzadi Pages 94-101
  Introduction and Objective

  One of the goals of identifying loci related to quantitative traits is to find the genes that affecting economic traits related to growth,  which can be of particular importance in the progress of breeding programs. The aim of the present study was to identify the polymorphisms of GH and GHR genes and their association with carcass traits in Zel sheep using PCR-SSCP.

  Material and Methods

  After collecting blood samples from157 Zel sheep, DNA was extracted using modified salting-out procedure. PCR was done to amplify fragments with length of 214 and 218 bp from exon 4 of GH and exon 10 of GHR genes, respectively.  For detection of polymorphisms in each marker site the SSCP and sequencing methods were used.

  Results

  The results showed the presence of polymorphism in GH gen site; however, no difference was observed among banding patterns for GHR gene. Genotypes 1 and 2 of GH gene were obtained with frequencies of 43.71 and 56.29, respectively.

  Conclusion

  The sequencing results showed 5 mutations for GH gene in the studied population. No significant associations of the available genotypes in the exon 4 of GH Gene were observed for any trait. In relation to the third structure of mutated protein for both patterns, the results indicated the predicted protein contains only two chains and consequently lacks of performance, compared with the reference protein. Therefore, the studied marker in the GH gene  can not be considered as an effective marker on carcass traits in Zel sheep breed.

  Keywords: GH Gene, GHR Gene, Growth traits, PCR-SSCP, Zel sheep breed
 • Maryam Karimi-Dehkordi*, Ali Sharifi, Maryam Sami, پوریای ولی Pouriayeval Pages 102-109
  Introduction and Objective

  Probiotics, to an appropriate extent, are defined as living microorganisms with beneficial properties that have been accepted for both treatment and prevention of pathogens. The aim of this study was to investigate the effects of a diet containing probiotics on hematology and oxidative stress indices in Dareshoor mares.

  Material and Methods

  For this purpose, 5 horses were fed a diet containing probiotic Bio-Equine (10 g per day) for one month. Blood samples were taken before and after taking probiotics. In stages, complete blood count (Hematocrit, Red blood cell, White blood cell, and percentage of each), serum malondialdehyde levels, total antioxidant capacity, and glutathione peroxidase and superoxide dismutase enzymes were measured. The obtained data were analyzed using t-test statistical method.

  Results

  The results showed that the addition of probiotics to the diet had no effect on hematocrit and red blood cell count, but the number of white blood cells and the percentage of neutrophils and lymphocytes in the blood of horses increased with probiotic nutrition, although this increase was not significant (P>0.05). Consumption of probiotics for one month led to an increase in serum antioxidant status, although this increase was only significant for glutathione peroxidase (P<0.001).

  Conclusion

  Overall, the results showed that the addition of Bio-Equine probiotics to the diet improved the immunity and antioxidant activity of saline horses.

  Keywords: Antioxidants, Blood Cell Count, Horses, Live microbial dietary supplements, Malondialdehyde, Oxidative Stress
 • Batol Asghari Esfedan*, Alireza Khan Ahmadi, Gholam Reza Dashab, Elias Lotfi Farokhad Pages 110-120
   Introduction and Objectives

  DNA Mitochondria is one of the most commonly molecular markers for phylogenetic studies in animals due to its simple genome structure, which presents an ideal model to study evolution and genetic similarity. The aim of the present study was to investigate the divergence and percentage of genetic similarity along with the phylogenetic analysis of the eight species of wild and domestic goat based on the complete sequence of the mitochondrial genome and the separate sequences of 13 protein-coding genes for each genome.

  Materials and Methods

  In the present study, complete mitochondrial genome sequences along with separate sequences of 13 protein-coding genes per each genome from seven wild species of goat including Markhor (C. falcoeri), Capra ibex, Capra nubiana, Capra pyrenaica, Capra sibirica, Capra caucasica, Capra aegagrus, and domesticated species of goat (Capra hircus) were retrieved from NCBI database and compared to each other. Mitochondrial genomes and genes alignment were accomplished by the MegAlign module of DNASTAR software and compared by the Clustal W method. The Sequence Distances sub-section of the MegAlign module of DNASTAR also was used for the analysis of complete genome and gene sequences divergence and similarity percentage. For phylogenetic analysis, complete mitochondrial genomes and protein-coding genes’ sequences were aligned using MEGA7 software.

  Results

  Based on the analysis, it was found that the highest similarity between the nucleotide sequences of the complete genome (99.50) of domestic goat (Capra hircus) and wild Capra aegagrus goat and the lowest percentage of similarity (93.79) between the nucleotide sequences of the complete genome of the breed Capra nubiana) with wild goat Capra sibirica goat. Also, based on the results of the phylogenetic tree, it was found that domestic goat breeds (Capra hircus) and wild Capra aegagrus goat are divided into one group and wild Capra ibex and Capra pyrenaica breeds are divided into another distinct cluster.

  Conclusion

  In this study, all the results obtained from complete sequences of the mitochondrial genome analysis are consistent with the results obtained from the sequence of 13 protein coding genes per each genome, which indicates the correct clustering of wild and domestic goat breeds. Therefore, mitochondrial genome sequences could be used as a suitable genetic marker for accurate phylogenetic analysis and clustering of different species of sheep.

  Keywords: Genetic diversity, Goat, Mitochondrial genome, Phylogenetic analysis, Sequencing