فهرست مطالب

مطالعات علوم پزشکی - سال سی و چهارم شماره 5 (امرداد 1402)
 • سال سی و چهارم شماره 5 (امرداد 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/05/10
 • تعداد عناوین: 6
|
 • هاله فروهنده، امین نژادعلی، پیمان عبدی، الناز مهدیزاده اقدم، بابک الیاسی فر، آزیتا دیلمقانی* صفحات 235-246
  پیش زمینه و هدف

  امروزه توجه به آنزیم های میکروارگانیسم های نمک دوست و کاربردهای زیست فناوری شان افزایش یافته است. یکی از مهم ترین کاربردهای میکروارگانیسم های نمک دوست در تولید آنزیم های هیدرولایتیک که توانایی انجام واکنش در شرایط سخت را دارند، است. مطالعه اخیر باهدف جداسازی باکتری های نمک دوست تولیدکننده آنزیم های فیتاز، گلوکاناز، سلولاز و گلوتامیناز از خاک شور مرکز ایران انجام گرفته است.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه تحقیقاتی از خاک شور حاج علی گول و بیارجمند استان سمنان نمونه برداری گردید. فعالیت آنزیمی باکتری ها بر اساس تشکیل هاله شفاف و یا ایجاد رسوب در اطراف کلنی ها پس از اضافه کردن معرف های مربوطه مشخص گردید. جدایه ها با فعالیت آنزیمی فیتاز، گلوکاناز، سلولاز و گلوتامیناز با استفاده از روش تعیین توالی 16S rRNA شناسایی شدند. سپس بهترین فعالیت و پایداری آنزیم های تولیدشده در pH و دماهای مختلف موردبررسی قرار گرفتند. برای این بررسی از نرم افزار Graph pad Prism(8.0.2)  استفاده شد.

  یافته ها

  باکتری های نمک دوست تولیدکننده آنزیم ها، متعلق به جنس ها و گونه های Bacillus بودند. همچنین نتایج بررسی آنزیم سلولاز از باکتری موردنظر نشان داد بهترین فعالیت آنزیمی آن در 8 pH و بهترین دما در 40 درجه سانتی گراد است و بهترین پایداری در 8 pH و دمای 60 درجه سانتی گراد بود. PH بهینه برای فعالیت کاتالیتیکی آنزیم گلوتامیناز 8 pH و دمای بهینه 50 درجه سانتی گراد بود و بهترین پایداری در 8 pH و دمای 60 درجه سانتی گراد بود. PH بهینه برای فعالیت کاتالیتیکی آنزیم بتاگلوکاناز 9 pH و دمای بهینه 50 درجه سانتی گراد ارزیابی گردید. در ارزیابی آماری سطح دما معنی دار نبود ولی در ارزیابی pH بعضی از گروه ها معنی دار بودند.

  بحث و نتیجه گیری

  نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که باکتری های باسیلوس جداشده از خاک، توانایی تولید هر سه آنزیم گلوتامیناز، سلولازو گلوکاناز را دارا هستند و می توانند منبع خوبی برای تولید آنزیم های لازم برای کارهای تحقیقاتی و صنعتی باشند.

  کلیدواژگان: باسیلوس، گلوکاناز، سلولاز، گلوتامیناز، باکتری های نمک دوست، فیتاز
 • فرشته مهدی پور، آرتین میرشاهی، احمد حسینی، منوچهر میرشاهی، عباس قادری* صفحات 247-258
  پیش زمینه و هدف

  CD166 یک مولکول چسبنده لکوسیت فعال شده (ALCAM) است و به عنوان مولکول چسبنده سلول به سلول عمل می کند. CD166 نقش مهمی در زنده ماندن، رشد و تهاجم سلول های سرطانی دارد. این پژوهش به منظور تهیه آنتی بادی پلی کلونال علیه آنتی ژن CD166 طراحی گردید.

  مواد و روش کار

  پپتید انتخاب شده از مولکول CD166 سنتز شده و پس از کانژوگه شدن با پروتیین KLH، در امولسیونی با ادجونت کامل فروند، به دو خرگوش ماده نیوزیلندی به صورت زیر جلدی و در چند نوبت تزریق شد. سپس آنتی بادی های موجود در سرم خرگوش با روش FPLC تخلیص شده و مقدار آن با روش الیزای غیرمستقیم تعیین گردید. با روش خالص سازی ژل سیانوژن-بروماید، آنتی بادی های اختصاصی بر ضد پپتید CD166 متصل به KLH جداشده، و غلظت آنتی بادی تولیدی علیه پپتید یا پپتید -KLH با روش الایزا تعیین گردید.

  یافته ها

  بعد از تزریق مکرر پپتید CD166 متصل به KLH، آنتی بادی بر ضد پپتید CD166 تولیدشده ولی از تیتر پایینی برخوردار بود. بخش عمده ای از آنتی بادی تولیدی علیه قسمت اتصال پپتید-KLH ساخته شده بود. همچنین تمایل آنتی بادی های تولیدی برای اتصال به پپتید-KLH در مقایسه با پپتید به تنهایی بیشتر بود.

  بحث و نتیجه گیری

  آنتی بادی های تولیدی، بیشتر بر ضد شاخص آنتی ژنی پپتید-KLH بود. سنتتیک و کوچک بودن پپتید تزریق شده می تواند دلیلی برای کم بودن تیتر و میل اتصال آنتی بادی به آن باشد.

  کلیدواژگان: CD166، سلول بنیادی مزانشیمی، آنتی بادی پلی کلونال، سلول سرطانی
 • علی نصر اصفهانی، کوثر پاشایی، مرضیه تولائی*، پریا بهداروندیان، زهرا حکمت پژوه، محمدحسین نصر اصفهانی صفحات 259-267
  پیش زمینه و هدف

  الیگوزواسپرمی یا کاهش غلظت اسپرم اغلب با تحرک و مورفولوژی غیرطبیعی همراه است که نشان دهنده عملکرد غیرطبیعی اسپرماتوژنز در بیضه است. سلامت DNA اسپرم نقش مهمی در رشد جنین و باروری دارد. بنابراین، هدف ما ارزیابی سلامت DNA اسپرم در جمعیت بزرگی از مردان اولیگوزواسپرمی و نرموزواسپرمی بود.

  مواد و روش کار

  در این مطالعه مقطعی، 967 نمونه الیگوزواسپرمی (تعداد اسپرم کمتر از 39 میلیون در هر انزال) و 967 نمونه نرموزواسپرمی بر اساس معیارهای سازمان بهداشت جهانی (WHO-2021) وارد شدند. آسیب DNA اسپرم با روش SCSA و TUNEL ارزیابی شد. تجزیه وتحلیل های آماری با استفاده از نرم افزار)SPSS  نسخه 22) انجام شد و سطح معنی داری کمتر از05/0 در نظر گرفته شد.

  یافته ها

  میانگین آسیب DNA اسپرم و همچنین رنگ پذیری DNA در افراد الیگوزواسپرمی به طور معنی داری بیشتر از افراد نرموزواسپرمی بود (p<0.001). برخلاف حجم منی و تعداد اسپرم که به طور معنی داری کمتر بود (p<0.001)، میانگین مورفولوژی غیرطبیعی اسپرم در مردان اولیگوزواسپرمی نسبت به مردان نرموزواسپرمی به طور معنی داری بیشتر بود (p<0.001).

  بحث و نتیجه گیری

  در افراد الیگوزواسپرمی علاوه بر اینکه تعداد، مورفولوژی و تحرک اسپرم نیز بر اساس آستانه WHO می تواند غیرطبیعی باشد. همچنین آسیب DNA اسپرم نیز بطور معنی داری بالاست که می تواند نشان دهنده اسپرماتوژنز غیرطبیعی و عدم بلوغ اپیدیدیمی باشد. بنابراین، بر اساس شدت آسیب، بهتر است راهبردهای مصرف دارویی یا روش های کمک درمان را بیشتر مدیریت کرد تا بهترین تصمیم برای درمان گرفته شود.

  کلیدواژگان: اولیگوزواسپرمی، نرموزواسپرمی، آسیب DNA اسپرم، پارامترهای اسپرم
 • علی قاسمی کهریزسنگی*، امین منوچهری، حمید صادقیان صفحات 268-277
  پیش زمینه و هدف

  دیابت و چاقی از مشکلات اصلی جوامع و عمده ترین علل قابل پیشگیری مرگ و میر در سرتاسر جهان می باشند. همچنین دیابت نوع دوم در افراد چاق بیشتر دیده می شود و چاقی خود درجاتی از مقاومت به انسولین را ایجاد می کند. هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر مصرف دانه گیاه خرفه پس از 8 هفته تمرین هوازی بر پروفایل لیپیدی و میزان قند خون مردان مبتلا به دیابت نوع دو میان سال در آستانه چاقی بود.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه تجربی، تعداد 40 بیمار مرد مبتلا به دیابت نوع 2 با میانگین سنی 40-65 و BMI بین 28 تا 30 انتخاب شدند و سپس به صورت تصادفی ساده در چهار گروه کنترل (10 نفر)، تمرین+دارونما (10 نفر)، مکمل (10 نفر) و تمرین+ مکمل (10 نفر) قرار گرفتند. عدم سابقه فعالیت ورزشی منظم و عدم مصرف گیاه خرفه (به مدت 6 ماه قبل) کنترل شد. همچنین افرادی که دارای بیماری های مزمن قلبی-عروقی و یا التهاب مزمن، زخم پای دیابتی و هپاتیت بوده ونیز افرادی که مکمل های ویتامینی و سیگار می کشیدند، از مطالعه خارج شدند. گروه های تمرینی، 3 جلسه در هر هفته تمرین داشتند که در هفته اول در هر جلسه به مدت 30 دقیقه بود که در هفته هشتم به 45 دقیقه تمرین پیاده روی بدون استراحت با شدتی معادل 50 تا 70 درصد حداکثر ضربان قلب ذخیره تغییر داده شد. گروه های مکمل نیز روزانه 5/7 گرم در روز کپسول خرفه بعد از وعده غذایی نهار و شام مصرف کردند. همچنین گروه کنترل طی 8 هفته تحت هیچ تمرین و مکملی قرار نگرفت. جهت بررسی تفاوت های درون گروهی از آزمون t همبسته، و برای بررسی تفاوت های بین گروهی از آزمون تحلیل کوواریانس در سطح معناداری (P<0.05) با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 26 استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج تحلیل کوواریانس حاکی از تفاوت معنادار مقادیر پروفایل لیپیدی و میزان قند ناشتایی در سه گروه تجربی نسبت به گروه کنترل بود (P<0.05).

  بحث و نتیجه گیری

  احتمالا مصرف مکمل دانه گیاه خرفه و تمرین هوازی سبب بهبود پروفایل لیپیدی و قند ناشتایی در مردان میان سال دیابت نوع دو می شود. لذا به مردان میان سال دارای دیابت نوع دو در آستانه چاقی مصرف مکمل دانه گیاه خرفه و تمرین هوازی توصیه می شود.

  کلیدواژگان: تمرینات هوازی، قند خون ناشتایی، پروفایل لیپیدی، مردان دیابت نوع-2، مکمل خرفه
 • مریم پولادیان، فرحناز آیتی زاده تفتی*، حسین صمدی صفحات 278-289
  پیش زمینه و هدف

  سالمندی دوران حساسی از زندگی بشر است و توجه به نیازهای حرکتی و شناختی آن ها، یک ضرورت است. هدف از پژوهش حاضر مقایسه تاثیر تمرینات ذهن آگاهی و تصویرسازی ذهنی پتلپ بر تعادل و توجه مداوم زنان سالمند بود.

  مواد و روش کار

  روش پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون-پس آزمون بود. جامعه آماری پژوهش حاضر را سالمندان شهر یزد و نمونه آماری تحقیق حاضر را تعداد 45 زن سالمند با دامنه سنی 60-75 سال به صورت هدفمند و در دسترس تشکیل دادند که به صورت تصادفی در سه گروه ذهن آگاهی (15 نفر)، گروه تصویرسازی ذهنی پتلپ (15 نفر) و گروه کنترل (15 نفر) قرار گرفتند. ابتدا از هر سه گروه پیش آزمون به عمل آمد. سپس گروه های تجربی مطابق با پروتکل به مدت هشت هفته و هر هفته سه جلسه به تمرین پرداختند. در پایان تمرینات از هر سه گروه پس آزمون گرفته شد.

  یافته ها

  نتایج آزمون تحلیل واریانس و آزمون تعقیبی بونفرونی نشان داد که بین گروه ذهن آگاهی و تصویرسازی ذهنی پتلپ در تعادل ایستا اختلاف معنی داری وجود ندارد (000/1= P)، اما بین گروه کنترل با ذهن آگاهی (001/0 = P) و گروه کنترل با تصویرسازی پتلپ (001/0 = P) اختلاف معنی داری وجود دارد. همچنین بین گروه ذهن آگاهی و تصویرسازی ذهنی پتلپ (001/0= P)، گروه کنترل با ذهن آگاهی (03/0= P)، و گروه کنترل با تصویرسازی پتلپ در تعادل پویا (001/0 = P) اختلاف معنی داری وجود دارد. همچنین در پاسخ صحیح بین گروه ذهن آگاهی و تصویرسازی ذهنی پتلپ اختلاف معنی داری وجود ندارد (000/1= P)، اما بین گروه کنترل با ذهن آگاهی (001/0= P) و گروه کنترل با تصویرسازی پتلپ (001/0 = P) اختلاف معنی داری وجود دارد.

  بحث و نتیجه گیری

  به طورکلی نتایج این تحقیق نشان داد که مداخله مبتنی بر ذهن آگاهی و تصویرسازی ذهنی پتلپ بر کارکردهای حرکتی زنان سالمند تاثیر معنی داری دارد. همچنین گروه های تجربی نسبت به گروه کنترل بهبود معنی داری را در فاکتورهای تعادل ایستا، پویا توجه مداوم داشته اند. با توجه به نتایج پژوهش به مربیان و متصدیان امورات سالمندی پیشنهاد می شود از تمرینات ذهن آگاهی و تصویرسازی جهت بهبود تعادل و توجه در سالمندی استفاده کنند.

  کلیدواژگان: ذهن آگاهی، تصویرسازی ذهنی پتلپ، تعادل، توجه مداوم، زنان سالمند
 • صبا هادیان، ناهید هواسی سومار*، مرجان حسین زاده تقوایی، محمداسماعیل ابراهیمی، طاهره رنجبری پور صفحات 290-298
  پیش زمینه و هدف

  طلاق می تواند بر انعطاف پذیری روان شناختی و خود کارآمدی فرد تاثیر سوء داشته باشد. هدف از این مطالعه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر انعطاف پذیری روان شناختی و خودکارآمدی زنان مطلقه بود.

  مواد و روش کار

  روش پژوهش به صورت نیمه تجربی با طرح پیش آزمون- پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. جامعه پژوهش شامل کلیه زنان مطلقه شهر همدان بودند که بین سال های 1396- 1400 به دادگاه خانواده شهرستان همدان مراجعه و طلاق گرفتند که از این تعداد، 2 گروه 20 نفره با روش نمونه گیری در دسترس مبتنی بر ملاک انتخاب و به صورت تصادفی به گروه آزمایش و یک گروه کنترل تقسیم شدند که (بعد از تعقیل گروه آزمایش به 17 نفر رسید) و به پرسشنامه انعطاف پذیری روان شناختی (پذیرش و عمل) و پرسشنامه خودکارآمدی عمومی شرر و همکاران در سه نوبت پیش- پس آزمون و پیگیری پاسخ داد. آزمودنی های گروه آزمایش تحت آموزش درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد به شیوه ی گروهی (به صورت آموزش و مهارت)، به صورت هفته ای 1 جلسه 90 دقیقه ای قرار گرفتند ولی در این مدت، به گروه کنترل آموزشی داده نشد. داده ها با نرم افزار SPSS و با استفاده از آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر و سطح معنی دار 05/0< p تجزیه و تحلیل آماری شدند.

  یافته ها

  تحلیل نتایج نشان داد، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد منجر به افزایش انعطاف پذیری روان شناختی و خودکارآمدی در زنان مطلقه می شود. در مرحله پیگیری تغییرات همچنان پا بر جا مانده است (010/0=P).

  بحث و نتیجه گیری

  از درمان مبتنی بر پذیش و تعهد می توان جهت افزایش انعطاف پذیری روان شناختی و خودکارآمدی زنان مطلقه استفاده نمود.

  کلیدواژگان: انعطاف پذیری روان شناختی، خودکارآمدی، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد
|
 • Haleh Forouhandeh, Amin Nejadali, Payman Abdi, Elnaz Mehdizadeh Aghdam, Babak Eliasifar, Azita Dilmaghani* Pages 235-246
  Background & Aim

  Today, attention has been paid to the enzymes of halophilic microorganisms and their biotechnological applications. One of the most important applications of halophilic microorganisms is their use in the production of hydrolytic enzymes that can perform reactions in harsh conditions. This study was conducted to isolate halophilic bacteria producing phytase, glucanase, cellulase and glutaminase from the saline soil of Semnan province, Iran.

  Materials & Methods

  In this research study, samples were taken from the saline soil of Haj Aligholi and Biyarajmand in Semnan province, Iran. First, isolated halophilic bacteria were cultured and screened for producing hydrolytic enzymes including phytase, cellulose, glutaminase, and beta-glucanases using enzyme-specific media. The enzymatic activities of the bacteria were then determined based on the formation of a clear halo or the formation of sediment around the colonies after adding the relevant reagents. Afterward, enzyme-positive isolates were identified using 16S rRNA gene sequencing analysis. Finally, the best activity and stability of the enzymes produced at different pH and temperatures were investigated.

  Results

  Results showed that the isolated halophilic bacteria were able to produce hydrolytic enzymes. The halophilic bacteria producing cellulose, glutaminase, and beta-glucanase enzymes belong to the Bacillus genus. The optimum pH and temperature for the highest activity of cellulase were 8 and 40 °C, respectively, and the enzyme stability occurred in pH= 8 at 60 °C. In addition, the optimal activity of glutaminase occurred at pH= 8 and 50 °C, and the best pH and temperature for glutaminase stability were 8 and 60 °C, respectively. Halophilic bacteria that produce beta-glucanase showed favorable growth at pH=9 and 50°C.

  Conclusion

  The results of the study showed that the bacteria isolated from the soil are of the genus Bacillus which can produce all three enzymes, beta-glucanase, cellulose, and glutaminase, and can be good sources for the production of enzymes necessary for research and industrial work.

  Keywords: Bacillus, Beta-glucanases, Cellulase, Glutaminase, Halophilic Bacteria, Phytase
 • Fereshteh Mehdipour, Atrin Mirshahi, Ahmad Hoseini, Manouchehr Mirshahi, Abbas Ghaderi* Pages 247-258
  Background & Aims

  CD166 is an Activated Leukocyte Cell Adhesion Molecule (ALCAM) which acts as a cell-to-cell adhesion molecule. CD166 has an important role in the growth, survival and invasion of the tumor cells. The aim of the present study was to produce polyclonal antibodies against CD166.

  Materials & Methods

  The selected peptide was synthesized from the CD166 molecule and after conjugation with KLH protein, in an emulsion with Freund's complete adjuvant, it was injected subcutaneously to two female New Zealand rabbits several times. Then the antibodies in rabbit serum were purified by FPLC method and their amounts were determined by indirect ELISA method. By CNBr gel purification method, specific antibodies against CD166 peptide bound to KLH were isolated, and the concentration of produced antibody against peptide or KLH-peptide was determined by ELISA method.

  Results

  After repeated injection of CD166 peptide bound to KLH, antibody against CD166 peptide was produced, but it had a low titer. Most of the antibody produced was directed against the KLH-peptide binding site. Also, the tendency of produced antibodies to bind to KLH-peptide was higher compared to the peptide alone.

  Conclusion

  The produced antibodies were mostly against the antigenic index of KLH peptide. The synthetic and small size of the injected peptide can be the reason for the low titer and affinity of the antibody to it.

  Keywords: CD166, Mesenchymal Stem Cells, Polyclonal Antibody, Tumor Cells
 • Ali Nasresfahani, Kosar Pashae, Marziyeh Tavalaee*, Paria Behdarvandiyan, Zahra Hekmatpazhooh, Mohammad Hossein Nasr-Esfahani Pages 259-267
  Background & Aims

  Oligozoospermia or reduced sperm concentration is often associated with abnormal motility and morphology, reflecting abnormal spermatogenesis in the testes. The sperm DNA integrity plays an important role in embryo development, and fertility. Therefore, we aimed to assess sperm DNA integrity in a population of oligozoospermic and normozoospermic men.

  Materials & Methods

  In this cross-sectional study, 967 oligozoospermic samples (sperm count lower than 39 million per ejaculation), and 967 normozoospermic samples according to World Health Organization criteria were included. Sperm DNA damage was assessed by SCSA and TUNEL assays. Statistical analyzes were performed using SPSS version 22 software and a significance level of less than 0.05 was considered.

  Results

  Mean sperm DNA damage and also DNA stainability were significantly higher in oligozoospermic individuals than them in normozoospermic individuals (Ps<0.001). Unlike semen volume and sperm count which was significantly lower (P<0.001), the mean of sperm abnormal morphology was significantly higher in oligozoospermic men compared to normozoospermic men (P<0.001).

  Conclusion

  In individuals with oligozoospermia, in addition to the count, morphology and motility of sperm can also be abnormal according to the WHO threshold. Also, sperm DNA damage is significantly high, which can indicate abnormal spermatogenesis and epididymal immaturity. Therefore, depending on the severity of the damage, it is preferable to manage therapeutic interventions, such as drug therapies or assisted reproductive techniques, in order to make the best decisions regarding treatment.

  Keywords: Normozoospermia, Oligozoospermia, Sperm DNA damage, Sperm Parameters
 • Ali Ghasemi Kahrizsangi*, Amin Manoochehri, Hamid Sadeghian Pages 268-277
  Background & Aim

  Diabetes and obesity are among the main problems of societies, and the main preventable causes of death all over the world. Also, type 2 diabetes is more common in obese people, and obesity itself causes some degree of insulin resistance. The aim of the present study was to investigate the effect of an eight-week aerobic training plus a supplement of Portulaca Oleracea seed on metabolic syndrome factors in middle-aged men with Diabetes Type 2 on the threshold of obesity.

  Materials & Methods

  In this experimental study, 40 male patients with type 2 diabetes with an average age of 40-65 and BMI between 28 and 30, were selected and then randomly placed into four groups of control (10 people), exercise + placebo (10 people), supplement (10 people), and exercise + supplement (10 people). Lack of a history of regular sports activity and lack of consumption of Portulaca oleracea plant (for the previous 6 months) were controlled. Also, people who had chronic cardiovascular diseases or chronic inflammation, diabetic foot ulcers and hepatitis, as well as people who took vitamin supplements and smoked, were excluded from the study. The training groups had 3 training sessions per week, in the first week, each session lasted for 30 minutes, and in the eighth week, it was changed to 45 minutes of walking without rest with an intensity equal to 50 to 70% of the maximum reserve heart rate. Supplemental groups consumed 5.7 grams of purslane capsules after lunch and dinner daily. The control group was not subjected to any training or supplements during the 8 weeks. Correlated t-test was used to examine intra-group differences, and analysis of covariance was used to examine inter-group differences at a significant level of P<0.05 using SPSS version 26 software.

  Results

  The results of covariance analysis showed a significant difference in lipid profile values and fasting sugar levels in the three experimental groups compared to the control group (P<0.05).

  Conclusion

  Probably, the consumption of Portulaca oleracea seed supplement and aerobic exercise improves the lipid profile and fasting sugar in middle-aged men with type 2 diabetes. Therefore, it is recommended for middle-aged men with type 2 diabetes on the verge of obesity to take purslane seed supplement and aerobic exercise.

  Keywords: Aerobic Exercise, Fasting Blood Sugar, Lipid Profile, Men with Diabetes Type 2, Portulaca Oleracea Supplement
 • Maryam Puladian, Farahnaz Ayatizadeh Tafti*, Hossein Samadi Pages 278-289
  Background & Aims

  Elderly is a sensitive period of human life and paying attention to their movement and cognitive needs is a necessity. The aim of the current research was to compare the effect of mindfulness exercises and PETTLEP mental imagery on the balance and continuous attention of elderly women.

  Materials & Methods

  The present research method was semi-experimental with a pre-test, post-test design. The statistical population of the present study was the elderly of Yazd city, Iran, and the statistical sample included 45 elderly women with the age range of 60-75 years in a targeted and accessible manner, who were randomly assigned to three groups of mindfulness (15 people), PETTLEP mental imagery (15 people), and control (15 people) groups. First, a pre-test was performed for all three groups and then, the experimental groups trained according to the protocol for eight weeks and three sessions per week. At the end of the exercises, a post-test was taken from all three groups.

  Results

  The results of analysis of variance and post hoc Bonferroni test showed that there was no significant difference between the mindfulness group and PETTLEP's mental imagery in static balance (P=0.001), but there was a significant difference between the control group with mindfulness (P=0.001) and with PETTLEP visualization (P=0.001). Also, there was a significant difference between the mindfulness group and PETTLEP mental imagery (P = 0.001), the control group with mindfulness (P = 0.03), and the control group with PETTLEP imagery in dynamic balance (P = 0.001). Also, there was no significant difference in the correct answer between the mindfulness-awareness group and the PETTLEP mental imagery group (P = 0.001). However, there was a significant difference between the control group with mindfulness (P=0.001) and the control group with PETTLEP visualization (P=0.001).

  Conclusion

  In general, the results of this research showed that the intervention based on mindfulness and mental imagery of PETTLEP has a significant effect on the movement functions of elderly women. Also, compared to the control group, the experimental groups had a significant improvement in static and dynamic balance factors of continuous attention. According to the results of the research, it is suggested to trainers and those involved in geriatric affairs to use mindfulness and visualization exercises to improve balance and attention in old age.

  Keywords: Mindfulness, Petlep mental imagery, balance, sustained attention, Elderly women
 • Saba Hadian, Nahid Havasi Soomar*, Marjan Hosseinzadeh Taghvaei, Mohammad Ismail Ebrahimi, Tahereh Ranjbaripour Pages 290-298
  Background & Aims

  Divorce can have a bad effect on a person's psychological flexibility and self-efficacy. The purpose of this study was to determine the effectiveness of treatment based on acceptance and commitment on psychological flexibility and self-efficacy of divorced women.

  Materials & Methods

  The research method was semi-experimental with a pre-test, post-test design and follow-up with a control group. The research population included all the divorced women of Hamedan city, Iran who went to the family court of Hamedan city between 2017–2021 and got divorced. From which, 2 groups of 20 people were randomly selected to the experimental control groups. Then the number diminished to 17 people. They responded to the psychological flexibility questionnaire (acceptance and action) and the general self-efficacy questionnaire of Sherer et al. The subjects of the experimental group were trained in acceptance and commitment therapy in a group manner (in the form of training and skills), 1 session of 90 minutes per week. During this period, the control group had not take any training. The data were statistically analyzed with SPSS software and using the analysis of variance test with repeated measurements and a significant level of p < 0.05.

  Results

  The analysis of the results showed that treatment based on acceptance and action leads to an increase in psychological flexibility and self-efficacy in divorced women. In the follow-up stage, the changes remained (P=0.010).

  Conclusion

  The therapy based on forgiveness and commitment can be used to increase the psychological flexibility and self-efficacy of divorced women.

  Keywords: Psychological Flexibility, Self-efficacy, Treatment Based on Acceptance, Commitment