فهرست مطالب

مدیریت نوآوری در سازمان های دفاعی - سال ششم شماره 2 (پیاپی 20، تابستان 1402)

مجله مدیریت نوآوری در سازمان های دفاعی
سال ششم شماره 2 (پیاپی 20، تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/06/15
 • تعداد عناوین: 6
|
 • مرضیه دهقانی زاده*، محمدجواد فرجی صفحات 1-28
  زمینه و هدف

  در عصر جوامع فراصنعتی، سازمان ها به منظور بهبود عملکرد و مزیت رقابتی نه تنها باید بر کیفیت محصولات بلکه باید بر استراتژی های مورد استفاده نظیر جهت گیری بازار و جهت گیری کارآفرینی تمرکز نمایند. هدف پژوهش حاضر، تبیین مدل اثرگذاری جهت گیری کارآفرینی و بازار بر عملکرد شرکت پگاه فارس با توجه به نقش دوسوتوانی نوآوری، ظرفیت جذب و سرمایه انسانی است.

  روش شناسی: 

  پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها از نوع توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان شرکت پگاه فارس بود که تعداد 159 نفر طبق فرمول کوکران به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. در این پژوهش از پرسشنامه استاندارد برای گردآوری داده ها استفاده شد و آزمون فرضیه ها به کمک تکنیک مدل یابی معادلات ساختاری انجام شد.

  یافته ها

  بر اساس تحلیل داده ها، جهت گیری بازار بر ظرفیت جذب و جهت‎ گیری بازار بر ظرفیت جذب و نوآوری بهره بردارانه با تعدیل گری سرمایه انسانی تاثیر معناداری دارد. همچنین جهت گیری بازار و جهت گیری کارآفرینی بر عملکرد شرکت با میانجی گری نوآوری بهره بردارانه و همچنین جهت گیری کارآفرینی بر عملکرد شرکت با میانجی گری نوآوری اکتشافی تاثیر معناداری دارد.

  نتیجه گیری

  جامعه آماری پژوهش نمی تواند صرفا با تکیه بر اطلاعات موجود در بازار به کارآفرینی و نوآوری جدید و در نهایت به ارتقای عملکرد خود بپردازد، لذا برای بقا و عملکردی متمایزتر از رقبا، باید علاوه بر استفاده از فرصت های موجود در بازار به خلق ایده ها و کشف نوآوری بپردازد و همچنین، ظرفیت جذب خود را گسترش داده و به نقش سرمایه انسانی در تقویت این روابط توجه نماید.

  کلیدواژگان: جهت گیری کارآفرینی، دوسوتوانی نوآوری، سرمایه انسانی، عملکرد شرکت، ظرفیت جذب
 • صمد بارانی*، عارف اشرف زاده صفحات 29-48
  زمینه و هدف

  نوآوری و سرمایه انسانی به عنوان کلیدی ترین عوامل موفقیت شرکت ها در جهت دستیابی به مزیت رقابتی پایدار مطرح شده است. لذا، این تحقیق با در نظر ‏گرفتن نقش میانجی جهت گیری کارآفرینی به بررسی تاثیر مدیریت منابع انسانی استراتژیک و سیستم مدیریت منابع انسانی بر نوآوری رادیکال می پردازد.

  روش شناسی: 

  پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش انجام آن توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری تحقیق شامل مدیران 4108 ‏شرکت دانش بنیان فعال در استان تهران بود. حجم نمونه از طریق جدول مورگان تعداد 351 نفر تعیین شد. داده ها با پرسشنامه استاندارد و به روش نمونه گیری در دسترس گردآوری گردید و با نرم افزار PLS 3 Smart تحلیل شد.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد مدیریت منابع انسانی استراتژیک و سیستم مدیریت منابع انسانی به طور مستقیم و غیرمستقیم(از طریق جهت گیری کارآفرینی) بر نوآوری رادیکال ‏تاثیر مثبت و ‏معنادار دارند. همچنین اثر مستقیم جهت گیری کارآفرینی بر نوآوری رادیکال و اثر مستقیم مدیریت منابع انسانی استراتژیک و سیستم مدیریت منابع انسانی بر جهت گیری کارآفرینی تایید شد.

  نتیجه گیری

  مدیران شرکت های دانش بنیان با به کارگیری استراتژی های مناسب و بهره گیری کارآمد از سیستم مدیریت منابع انسانی می توانند اقدامات و رفتارهای کارآفرینانه را در شرکت تحریک و تقویت نموده و از این طریق با ایجاد یک رویکرد نوآور محور، دستیابی به مزیت رقابتی را برای شرکت خود تسهیل نمایند.

  کلیدواژگان: استراتژی منابع انسانی، سیستم مدیریت منابع انسانی، جهت گیری کارآفرینی، نوآوری رادیکال
 • اسدالله سیرت، رضا سلیمانی دامنه*، مهدی دهقانی سلطانی صفحات 49-70
  زمینه و هدف

  امروزه توسعه سریع فناوری و جهانی شدن از ویژگی های محیطی پیش روی سازمان های کنونی هستند. از این رو، برای موفقیت در این محیط می توان از طریق استفاده مناسب از فناوری اطلاعات به مزیت رقابتی چابکی دست یافت. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر سازوکارهای حاکمیت فناوری اطلاعات بر چابکی سازمانی با در نظر گرفتن نقش نوآوری استراتژیک است.

  روش شناسی: 

  پژوهش حاضر از نوع تحقیقات کاربردی است که در آن از راهبرد توصیفی- پیمایشی استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شامل شرکت های کوچک و متوسط شهر کرمان تشکیل بودند که به علت محدود بودن جامعه آماری با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای در دسترس و  فرمول کوکران تعداد 207 شرکت به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده شد. داده های پژوهش با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس24 و لیزرل8.8 و مدل سازی معادلات ساختاری تحلیل شدند.

  یافته ها

  تحلیل داده های پژوهش نشان داد که کفایت منابع فناوری اطلاعات بر مکانیسم های حاکمیت فناوری اطلاعات تاثیر مثبت معناداری دارد. همچنین نتایج حاکی از آن بود که مکانیسم های حاکمیت فناوری اطلاعات بر نوآوری استراتژیک و چابکی سازمانی تاثیر مثبت معناداری دارد. از طرفی، نوآوری استراتژیک نیز بر چابکی سازمانی تاثیر دارد. همچنین، فناوری اطلاعات از طریق مکانیسم های فناوری اطلاعات و نوآوری استراتژیک به افزایش چابکی سازمان منجر می‎شود.

  نتیجه گیری

  بر طبق نتایج به دست آمده، بهبود مکانیسم های فناوری اطلاعات و نوآوری می تواند در جهت افزایش ظرفیت نوآوری استراتژیک به سازمان کمک نماید تا به بالاترین سطح چابکی نایل گردد.

  کلیدواژگان: حاکمیت ساختاری، حاکمیت فرایندی، حاکمیت رابطه ای، نوآوری استراتژیک، چابکی سازمانی
 • سلطانعلی شهریاری*، حمزه خواستار، مریم مقیمی صفحات 71-90
  زمینه و هدف

  فضای کسب وکارهای امروزی بسیار پیچیده و پویا است. رقابت برای به دست آوردن سهم بیشتر بازار به ایجاد چالشی اساسی برای کسب وکارها منجر شده است و حرکت به سمت خلق ارزش و نوآوری تنها شیوه رهایی از این چالش ها است. تدوین هر اندازه هم خوب استراتژی به تنهایی کافی نبوده و پیاده سازی آن در عمل ضرورتی انکارناپذیر است. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی پیاده سازی استراتژی اقیانوس آبی در صنعت لبنیات انجام شده است.

  روش شناسی: 

  برای انجام پژوهش که دارای مبنای فلسفی تفسیری و رویکرد استقرایی است، از روش کیفی و راهبرد داده بنیاد استفاده شده است. مشارکت کنندگان بر اساس نمونه گیری هدفمند و تکنیک گلوله برفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه با 9 نفر از خبرگان شاغل در صنعت لبنیات استان همدان بود. همچنین برای تحلیل داده های پژوهش از شیوه کدگذاری سه مرحله ای کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی استفاده شد.

  یافته ها

  داده های پژوهش پس از تحلیل در قالب الگوی پیاده سازی استراتژی اقیانوس آبی به عنوان مقوله محوری، شرایط علی(همسویی استراتژیک، تعاملات و ارتباطات، سیستم ها و تکنولوژی، ساختار سازمانی، طرح ریزی عملیاتی، فرهنگ مشارکت، مهارت های مدیریتی و نیروی انسانی)، عوامل زمینه‏ای(شرایط مدیریتی، شرایط نیروی انسانی و شرایط سازمانی)، شرایط مداخله گر(تاثیر عوامل بیرون از صنعت، تاثیر عوامل درون صنعت)، راهبردها(خلق، حذف، کاهش و افزایش) و پیامدها(تحقق اهداف پیاده سازی استراتژی اقیانوس آبی در سازمان، بهبود اثربخش فعالیت ها و بهبود عملکرد سازمان) دسته بندی شدند.

  نتیجه گیری

  الگوی پژوهش می تواند به عنوان راهنمایی برای مدیران جهت برنامه ریزی و پیاده سازی استراتژی اقیانوس آبی در صنعت لبنیات جهت ورود به بازارهای جدید و حذف یا کاهش رقابت قرار گیرد.

  کلیدواژگان: استراتژی اقیانوس آبی، پیاده سازی، نظریه داده بنیاد
 • ابوالفضل شاه آبادی*، زهرا حیدری، علی توسلی نیا صفحات 91-116
  زمینه و هدف

  بررسی ثروت کشورها فرصتی را فراهم می آورد تا ظرفیت ها و منابع انباشته آشکار شود و پتانسیل واقعی کشورها و مسیر توسعه پایدار آن ها نمایان شود؛ زیرا سطح رفاه جوامع را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد. با این حال، در برخی کشورها رشد ثروت ناامیدکننده و ناسازگار با ظرفیت های موجود در آن ها است. از سوی دیگر، در زمان کنونی ثروت آفرینی در دنیای امروز از طریق دانش، تخصص و نوآوری نقشی به غایت کلیدی دارد و نیازمند توجه فراوان است؛ بنابراین، بررسی دلایل شکاف بین کشورهای برخوردار و کم بهره از ثروت ضروری به نظر می رسد.

  روش شناسی: 

  پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ نحوه گردآوری داده ها تحلیلی- توصیفی است و ارتباط متغیرها با استفاده از آمارهای ثانویه بررسی شده است. به همین منظور، جامعه آماری پژوهش شامل 50 کشور برتر تولیدکننده علم بر اساس گزارش سال 2021 نظام رتبه بندی سایماگو است که در این میان 48 کشور به عنوان نمونه آماری انتخاب شده است. هدف پژوهش بررسی تاثیر شاخص های نوآوری را بر ثروت 48 کشور منتخب تولیدکننده علم طی دوره زمانی 2020-2011 با استفاده از رهیافت داده های تابلویی و به روش گشتاورهای تعمیم یافته و با استفاده از نرم افزار ایویوز است.

  یافته ها

  نتایج بیانگر آن بود که تاثیر متغیرهای مستقل مورد مطالعه ازجمله نهاد و موسسات، زیرساخت، سرمایه انسانی و تحقیقات، پیچیدگی بازار و پیچیدگی کسب وکار بر ثروت به ازای هر بزرگ سال به عنوان متغیر وابسته مثبت و معنادار است. همچنین، تاثیر متغیر کنترلی شاخص جهانی شدن نیز بر ثروت کشورهای موردمطالعه مثبت و معنادار است.

  نتیجه گیری

  بر اساس یافته های پژوهش مشخص شد که در واکنش به پویایی ثروت کشورها، نوآوری کلید تبدیل دانش به ثروت است.

  کلیدواژگان: نهاد و موسسات، زیرساخت، سرمایه انسانی و تحقیقات، نوآوری، ثروت
 • محمدحسن احمدزاده فرد*، حسین بهرامی پور، محمدتقی پرتوی صفحات 117-142
  زمینه و هدف

  برای اکتساب فناوری، روش های متعددی وجود داشته که هر کدام مزایا و معایب ویژه به خود را دارد؛ پس روش های اکتساب قابل اجرا باید شناسایی شوند. هدف از این مطالعه، تبیین سیاست های بهره برداری از روش های مختلف اکتساب فناوری توسط صنایع دفاعی جمهوری اسلامی ایران و در نتیجه شناسایی مهمترین روش های اکتساب قابل اجرا است.

  روش شناسی: 

  این پژوهش از نظر هدف، کاربردی، از نظر روش توصیفی و از نظر رویکرد، آمیخته کیفی - کمی است. در این پژوهش از روش مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه با خبرگان و کارشناسان برای گردآوری داده ها استفاده شد. ابتدا کلیه روش های ممکن برای اکتساب فناوری از طریق مرور ادبیات شناسایی و سپس با استفاده از نظرات 25 نفر از خبرگان حوزه مدیریت دفاعی، غربال و نهایی شدند. در ادامه بر اساس روش طبقاتی تصادفی، 96 نفر به عنوان حجم نمونه تعیین شد. با استفاده از روش شناسی مورد استفاده در ماتریس اهمیت - عملکرد، نظرات خبرگان تلفیق شد. سپس قابلیت اجرایی هر روش احصاء و نتایج در ماتریس توانمندی - امکان پذیری منعکس شدند.

  یافته ها

  بر اساس جایابی روش های اکتساب در ماتریس توانمندی- امکان پذیری، روش های کلیدی اکتساب فناوری با قابلیت اجرایی بالا در صنایع دفاعی کشور به ترتیب شامل: تحقیق و توسعه داخلی، آموزش و تحصیل، جذب کارکنان کلیدی، مهندسی معکوس، تحقیق و توسعه مشترک، خرید، قرارداد تحقیق و توسعه، سرمایه گذاری مشترک، پیمانکاری، ادغام، تملک شرکت، لیسانس و تملک سهام می شود. برای سایر روش ها نیز سه سیاست بهبود توانمندی، ذخیره راهبردی و صرف نظر پیشنهاد شد.

  نتیجه گیری

  هم ماتریس تحلیلی ارایه شده و هم سیاست های تبیین شده برای بهره برداری از هر روش اکتساب می تواند جهت برنامه ریزی ارتقاء قابلیت های اکتساب و انتقال فناوری در صنایع دفاعی کشور مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: مدیریت دفاعی، فناوری دفاعی، اکتساب فناوری، تحلیل توانمندی-امکان پذیری، روش اکتساب
|
 • Marziyeh Dehghanizadeh *, Mohammad Javad Faraji Pages 1-28
  Background & Purpose

  In the era of post-industrial societies, in order to improve performance and competitive advantage, organizations should not only focus on the quality of products but also on the strategies used such as market orientation and entrepreneurial orientation.The purpose of this research is to analyze the role of strategic orientation on the performance of Company with regard to the role of absorptive capacity, ambidexterity of innovation and human capital.

  Methodology

  Current study is practical in terms of purpose and descriptive-correlation type. The statistical population of the research included all employees of Pegah Fars Company, 159 of whom were selected as a statistical sample according to Cochran's formula. In this research, a standard questionnaire was used to collect data, and hypotheses were tested using the structural equation modeling technique.

  Findings

  Based on data analysis, market orientation has a significant effect on absorptive capacity and market orientation has a significant effect on absorptive capacity and exploitative innovation with the moderation of human capital. market orientation and entrepreneurial orientation have a significant effect on the performance of the company with the mediation of exploitative innovation. Also, entrepreneurial orientation has a significant effect on company performance through the mediation of exploratory innovation.

  Conclusion

  The statistical research community cannot engage in new entrepreneurship and innovation and ultimately improve its performance by relying only on the information available in the market, therefore, in order to survive and perform more distinctly from competitors, in addition to using the opportunities available in the market, it should create ideas and discover innovation, and also expand its absorption capacity and pay attention to the role of human capital in strengthening these relationships

  Keywords: Entrepreneurial Orientation, Ambidexterity of Innovation, Human capital, Company performance, absorptive capacity
 • Samad Barani *, Aref Ashrafzadeh Pages 29-48
  Background & Purpose

  Innovation and human capital have been proposed as the key success factors of companies in order to achieve a sustainable competitive advantage. Therefore, this research examines the effect of strategic human resource management and human resource management system on radical innovation by considering the mediating role of entrepreneurial orientation.

  Methodology

  The current research is applied in terms of its purpose and descriptive-correlation in terms of its method. The statistical population of the research included managers of 4108 knowledge-based companies active in Tehran province. The sample size was determined by Morgan's table of 351 people. The data was collected with a standard questionnaire and by available sampling method and analyzed with PLS 3 Smart software.

  Findings

  The findings showed that strategic human resource management and human resource management system directly and indirectly (through entrepreneurial orientation) have a positive and significant effect on radical innovation. Also, the direct effect of entrepreneurial orientation on radical innovation and the direct effect of strategic human resource management and human resource management system on entrepreneurial orientation were confirmed.

  Conclusion

  Managers of knowledge-based companies by applying appropriate strategies and efficient use of human resources management system can stimulate and strengthen entrepreneurial actions and behaviors in the company, and in this way, by creating an innovative approach, achieve Facilitate competitive advantage for your company.

  Keywords: Human resource strategy, human resource management system, Entrepreneurial Orientation, radical innovation
 • Asadullah Sirat, Reza Soleymani Damaneh *, Mahdi Dehghani Soltani Pages 49-70
  Background & Purpose

  Today, the rapid development of technology and globalization are among the characteristics of the environment facing current organizations. Therefore, to succeed in this environment, competitive advantage of agility can be achieved through the appropriate use of information technology. The purpose of this research is to investigate the impact of information technology governance mechanisms on organizational agility, taking into account the role of strategic innovation.

  Methodology

  The current research is an applied research in which a descriptive-survey strategy is used. The statistical population of the research consisted of small and medium-sized companies in Kerman city, and due to the limited statistical population, 207 companies were selected as the sample size using the available stratified sampling method and Cochran's formula. A questionnaire was used to collect data. The research data were analyzed using SPSS24 and Lisrel 8.8 software and structural equation modeling.

  Findings

  The analysis of research data showed that the adequacy of information technology resources has a significant positive effect on information technology governance mechanisms. Also, the results indicated that information technology governance mechanisms have a significant positive effect on strategic innovation and organizational agility. On the other hand, strategic innovation also affects organizational agility. Also, information technology leads to an increase in organizational agility through information technology mechanisms and strategic innovation.

  Conclusion

  According to the results, improving the mechanisms of information technology and innovation can help the organization to increase the capacity of strategic innovation to achieve the highest level of agility.

  Keywords: Structural governance, Process governance, Relational governance, Strategic Innovation, Organizational Agility
 • Soltanali Shahriari *, Hamza Khastar, Maryam Moghimi Pages 71-90
  Background & Purpose

  Today's business environment is very complex and dynamic. The competition to gain more market share has led to a fundamental challenge for businesses, and moving towards creating value and innovation is the only way to get rid of these challenges. No matter how good the formulation of the strategy is, it is not enough on its own, and its implementation in practice is an undeniable necessity. Based on this, the current research has been conducted with the aim of designing a model for the implementation of the blue ocean strategy in the dairy industry.

  Methodology

  To carry out this research, which has an interpretative philosophical basis and an inductive approach, the qualitative method and systematic foundation data theory strategy have been used. Participants were selected based on purposeful sampling and snowball technique. The data collection tool was an interview with 9 experts working in the dairy industry of Hamadan province. Also, three-step coding method of open coding, central coding and selective coding was used to analyze the research data.

  Findings

  Research data after analysis in the form of blue ocean strategy implementation model as a central category, causal conditions (strategic alignment, interactions and communications, systems and technology, organizational structure, operational planning, culture of participation, management skills and human resources), background factors (management conditions, manpower conditions and organizational conditions), intervening conditions (influence of factors outside the industry, influence of factors within the industry), strategies (creation, elimination, reduction and increase) and consequences (achieving the goals of implementing the blue ocean strategy in the organization) , improving the effectiveness of activities and improving the performance of the organization) were categorized.

  Conclusion

  The research model can be used as a guide for managers to plan and implement the blue ocean strategy in the dairy industry to enter new markets and eliminate or reduce competition.

  Keywords: Blue Ocean Strategy, Implementation, Grounded theory
 • Abolfazl Shahabadi *, Zahra Heidari, Ali Tavassoli Nia Pages 91-116
  Background & Purpose

  Examining the wealth of countries provides an opportunity to reveal the accumulated capacities and resources and reveal the real potential of countries and their sustainable development path; Because it strongly affects the welfare level of societies. However, in some countries, the growth of wealth is disappointing and inconsistent with their existing capacities. On the other hand, in the present time, wealth creation in today's world through knowledge, expertise and innovation has a very key role and needs a lot of attention; Therefore, it seems necessary to investigate the reasons for the gap between rich and poor countries.

  Methodology

  The current research is applied in terms of its purpose and analytical-descriptive in terms of data collection, and the relationship between the variables has been investigated using secondary statistics. For this purpose, the statistical population of the research includes the top 50 science-producing countries based on the 2021 report of the Cymago ranking system, among which 48 countries have been selected as a statistical sample. The purpose of the research is to investigate the impact of innovation indicators on the wealth of 48 selected science-producing countries during the period The time period is 2011-2020 using panel data approach and the method of generalized moments and using Eviews software.

  Findings

  The current research aims to investigate the impact of innovation indicators on the wealth of 48 selected science-producing countries, which were selected according to the Scimago ranking system, during the period of 2011-2020, using secondary data and the panel data approach, and by the method of generalized moments.

  Conclusion

  Based on the findings of the research, it was found that in response to the dynamics of countries' wealth, innovation is the key to turning knowledge into wealth.

  Keywords: Institutions, infrastructure, Human Capital, Research, Innovation, wealth
 • Mohammad Hassan Ahmadzadehfard *, Hossein Bahramipour, Mohammad Taghi Partovi Pages 117-142
  Background & Purpose

  there are several methods for technology acquisition that each of which has its own special advantages and disadvantages; Therefore, applicable acquisition methods should be identified. The purpose of this study is to explain the policies of using different methods of technology acquisition by the defense industries of the Islamic Republic of Iran and as a result to identify the most important applicable acquisition methods.

  Methodology

  This research is applied in terms of purpose, descriptive in terms of method and qualitative-quantitative in terms of approach. In this research, library studies and interviews with experts were used to collect data. First, all possible methods for acquiring technology were identified through literature review and then screened and finalized using the opinions of 25 experts in the field of defense management. In the following, based on the random stratified method, 96 people were determined as the sample size. Using the methodology used in the importance-performance matrix, experts' opinions were consolidated. Then, the feasibility of each statistical method and the results were reflected in the capability-feasibility matrix.

  Findings

  Based on the placement of acquisition methods in the capability-feasibility matrix, the key methods of acquiring technology with high operational capability in the country's defense industries include: internal research and development, education and training, attracting key employees, reverse engineering, research and development. joint, purchase, research and development contract, joint investment, contracting, merger, company acquisition, license and stock acquisition. For other methods, three policies of improving capabilities, strategic reserve, and ignoring were suggested.

  Conclusion

  Both the presented analytical matrix and the explained policies for using each acquisition method can be used to plan the improvement of acquisition capabilities and technology transfer in the country's defense industries.

  Keywords: Defense management, defense technology, Technology Acquisition, capability-feasibility analysis, acquisition method