فهرست مطالب

پژوهشنامه مذاهب اسلامی
پیاپی 19 (بهار و تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/05/31
 • تعداد عناوین: 20
|
 • رحمان بوالحسنی* صفحات 9-34
  در نظام معرفتی عرفان اسلامی هر نوع اسم، صفت و حکمی از ذات الهی نفی می شود و آن مقام را مبرای از هر حکمی می دانند؛ برخی بر اساس این مبنا گمان کرده اند هیچ اسم و لفظی نمی تواند به مقام ذات اشاره کند؛ حتی نمی توان از آن با لفظ ذات یا ذات غیب الغیوبی و امثال آن یاد کرد؛ اما با بررسی اقوال عرفا در این نوشتار به شیوه توصیفی تحلیلی این نتیجه حاصل می شود که این نوع برداشت از مغالطه اشتراک لفظی میان اسم عرفی و لغوی با اسم عرفانی است؛ چراکه مقصود عرفا از تعبیرهای طرح شده، اسم عرفی و لغوی نیست؛ زیرا عرفا در آثار خود با الفاظ و نام ها و واژه های متعددی به آن مقام غیب الغیوبی اشاره می کنند و مراد و مقصود عارفان از لااسم و لارسم بودن مقام ذات غیب الغیوبی، نفی اسم عرفانی از آن مقام است نه اسمی که مشیر به ذات باشد و آن را محدود نکند. همچنین با دقت در کلمات و آثار عرفا روشن می شود مراد از حکم ناپذیری مقام ذات آن است که مقام ذات غیب الغیوبی هیچ حکم محدود و مخصوصی را نمی پذیرد؛ یعنی ازآنجاکه آن مقام هیچ گونه ویژگی و امتیازی ندارد، نمی توان احکام خاص بر آن مترتب کرد و احکام خاص ناظر به جایی است که از مقام ذات خارج شده و به مرحله تعینات خاص و ویژه وارد شده باشد. در این مرحله می توان احکام محدود و مقید و مخصوص را بر ذات متعین و مقید جاری کرد نه ذات مطلق؛ اما احکامی که خود دارای اطلاق می باشند و ذات را از اطلاق خود خارج نمی کند، بر ذات حمل شدنی هستند.
  کلیدواژگان: اسماء الهی، شئون ذاتی، عرفان، عینیت اسماء و صفات
 • مرتضی کیان پور*، مریم شریفی صفحات 35-64
  مسیله محکم و متشابه پیرامون آیات قرآن و روایات مطرح می شود؛ بر همین اساس آیات در قرآن به دو بخش محکمات و متشابهات تقسیم می شود. آیات متشابه به ویژه آیات مربوط به صفات خبری، همواره مورد اختلاف بوده است و گاهی آیه ای نزد فرقه ای محکم و نزد فرقه ای دیگر متشابه دانسته شده است. سلفیه اعتقادی چون ابن تیمیه و اخلافش در برخورد با آیات صفات و آیات غیرصفات دو رویکرد متفاوت دارد. رویکرد آنها در فهم اسماء و صفات، عدم جواز تاویل است؛ چراکه از نظر سلفی ها، معنای تاویلی فقط مفید ظن و گمان است و به اعتقاد آنان، سلف در مبادی اعتقادی هرگز به ظن و گمان اعتماد نمی کردند؛ چنین دیدگاهی منجر به اثبات صفاتی انسان گونه برای حق تعالی شد. در این مقاله نگارنده به روش کتابخانه ای و با تکیه بر سخنان علمای اهل سنت به تحلیل و بررسی دیدگاه سلفی ها درباره صفات خبری می پردازد؛ سپس با ادله ای چون تضاد بین گفتار و عمل، تحریف لفظی و معنوی و عدم تبعیت از سلف، نظریه آنان را پیرامون فهم صفات خبری باطل کرده است. نتیجه آن که سلفی ها با نادیده انگاشتن مبانی صحیح عقلانی که مورد تایید نقل بود، در فهم صفات دچار تناقض و تضادهای عدیده ای شده اند
  کلیدواژگان: محکم، متشابه، صفات خبری، سلفیه، نظریه اثبات بلاکیف
 • حمید حنائی نژاد*، یوسف غضبانی صفحات 65-81
  صفت «اراده» یکی از صفات الهی است که موصوف آن در عالم تعین ثانی است و در قالب حقایق علمی الهی به نام اعیان ثابته ظاهر می شود و در عالم دنیا در مظاهر این حقایق که مخلوقاتی مانند انس و جن هستند، تجلی نموده است و در جایگاه یکی از شاخص ترین صفات است. آنچه به اهمیت موضوع ما می افزاید، انتساب این وصف از حیثیتی به عالم الهی و الوهیت حق تعالی است و از جهتی به مظاهر و سایه های مقام الوهیت و اعیان ثابته که اعیان خارج از مرتبه و تعین الهی حق یعنی انسان ها هستند؛ نیز نسبت موجود میان «اراده حضرت حق تعالی» با «اختیار انسان ها» است. از کهن ترین روزگاران دانش عرفان اسلامی به تعریف و بررسی این موضوع پرداخته است. در این جستار نگاهی اجمالی به احوالات شیخ صدرالدین محمد بن اسحاق قونوی و شخصیت ایشان انداخته شده است و از باب اهمیت و نیاز موضوع مقاله به یکی از مهم ترین پایه های فکری ابن عربی و قونوی به نام اعیان ثابته (سر القدر عرفانی یا حقایق موجودات در تعین ثانی) که ظرف وجودی تجلی صفات الهی از جمله «اراده» است، اشاره شده است و به تناسب ارتباط میان «اعیان ثابته» با «اسماء الهی» به هر دو موضوع نگاهی افکنده شده است؛ نیز درباره کیفیت ارتباط صفات الهی با اعیان ثابته و ارتباطی که این صفات و احکام الهی با استعدادات موجود در اعیان ثابته دارند، از نگاه قونوی اشاره شده است. خواهیم گفت قونوی معتقد است بین «اراده و اختیار» انسان های غیرمحققی که هنوز به مرتبه شهود علم الهی یا عالم اعیان ثابته (در تعین ثانی) واصل نشده اند، با «اراده» حضرت حق تعالی به دلیل وجود تردید و ترددهایی که در آنها وجود دارد؛ تفاوت وجود دارد. زیرا این تردیدها که سرچشمه اختیار و قدرت بر انتخاب است در مورد حق تعالی صادق نیست و منتفی است؛ اما آن دسته از ایشان که به مرتبه تعین ثانی که موطن اعیان ثابته است رسیده اند، اراده آنها با اراده الهی یکی است.
  کلیدواژگان: اراده حق، اختیار انسان، اعیان ثابته، تعین ثانی، قونوی
 • رضا نصرتی مومیوندی*، محمد (جلال الدین) ملکی، حسن رمضانی صفحات 83-111

  بحث ذات و صفات الهی را می توان از ارزشمندترین مباحث رشته های عقلی و نقلی دانست. عرفان خدا انگیزه بیشتری برای وصال به آن کمال مطلق حاصل می کند، برعکس عبادت جاهلانه که تاثیر بسیار کمتری در پی خواهد داشت؛ اینجاست که ارزش بحث خداشناسی و شیوه اتصاف ذات به صفات روشن می شود. درواقع بحث ذات و صفات به سه بخش معناشناسی ذات و صفات، هستی شناسی و معرفت شناسی آنها تقسیم می شود. در بخش معناشناسی تفاسیر گوناگونی وجود دارد و علم، قدرت، سمع، بصر، اراده، حیات و کلام که صفات سبعه اند، بر اساس مبانی عرفا و حکما و متکلمان و اهل شرع قابل تعریف اند. هستی شناسی و رابطه ذات و صفات نیز وجوه گوناگونی را دارد؛ مانند عینیت ذات و صفات که دیدگاه اهل شرع، حکما و عرفاست و به معنای نفی استقلال صفات است.قیام صفات به ذات یا زیادت صفات بر ذات دیدگاه اشاعره و فخر رازی است و نیابت ذات از صفات و اثبات ذاتی که همان صفات است، به معتزله نسبت داده می شود. فخر رازی نیز دیدگاه های متمایزی مانند اضافه و نسبی بودن علم و نفسی بودن کلام الهی دارد و در تعریف قدرت نیز صحت فعل و ترک را در فعل فاعل مختار وارد گردانیده است. این مقاله دیدگاه او را در دو بعد معناشناسی و هستی شناسی ذات و صفات بررسی، تحلیل و نقد می کند

  کلیدواژگان: ذات خدا، صفات سبعه، معناشناسی، وجودشناسی، فخررازی
 • امیرحسین منصوری نوری*، عین الله خادمی، فاطمه ملبوبی، مسعود زین العابدین صفحات 113-142
  این نوشتار به دنبال پاسخ گویی به پرسش اصلی «رابطه بین ذات و صفات الهی از منظر فخر رازی چگونه است؟» شکل گرفته است. پژوهش حاضر با محور قراردادن صفات ذات، بررسی های خود را پیش برده است. یافته های پژوهش عبارت اند از: فخر رازی بسیاری از مسایل مطرح شده پیرامون صفات الهی را به مباحث لفظی فرو کاسته است و از این رهگذر می کوشد اختلافات کلامی مربوط به این مسیله را به حداقل برساند؛ اما او این راهکار را در موارد بسیاری رعایت نمی کند و بررسی های وجودشناسانه بسیاری در رابطه صفات و ذات انجام داده است. فخر رازی ضمن دلایل کلی و خاص هر صفتی، سعی در رد عینیت ذات و صفات دارد. او دلایل رد عینیت را کافی نمی داند و در مواردی به عینیت متمایل می شود؛ اما همچنان در جایگاه متکلمی اشعری از غیریت دفاع می کند. فخر رازی برای ایجاد وفاق میان این دیدگاه ها غیریت صفات الهی با ذات را نظریه مختار خود بر می گزیند؛ اما برای حل مشکلات آن با بیان قیام صفات به ذات به عنوان نحوه غیریت، در واقع خالقیت ذات برای صفات را می پذیرد و خود را به عرفا بسیار نزدیک می نماید
  کلیدواژگان: غیریت صفات با ذات الهی، قیام صفات به ذات، فخر رازی
 • محمدجواد حاجی ابوالقاسم دولابی*، مهدی فرمانیان، محمد حاجی ابوالقاسم دولابی صفحات 143-164

  این مقاله عهده دار بیان دیدگاه گروه های کلامی و فقهی غیرشیعی، درباره فرقه ناجیه ذکرشده در حدیث 73 فرقه است و نشان می دهد گرچه گروه های سنی در تقابل با شیعیان، ادعا می کنند که همگی یک فرقه اند، ولی در عمل هر کدام از گروه های اهل حدیث، اهل رای، معتزله، اشاعره و ماتریدیه و فرق فقهی خود را فرقه ناجیه و غیرخود را فرقه هالکه می دانند. همچنین، برداشت های مختلف علمای اهل سنت از هلاکت در حدیث فرقه ناجیه از جمله کافربودن یا خلود فرق هالکه در جهنم مطرح شده است

  کلیدواژگان: فرقه ناجیه، اهل حدیث، اهل سنت، اهل رای، اشعری، ماتریدی، معتزلی، حنفی، شافعی، حنبلی، زیدی، 73 فرقه
 • کبری بشیری نیا*، محمد سوری، حسین متقی صفحات 165-194

  یکی از موضوع های پربحث و چالش برانگیز در تاریخ اندیشه های کلامی و عرفانی اسلام، مسیله «رویت خداوند» است. مذاهب گوناگون اسلامی در این باره موضع های متفاوتی دارند؛ حتی گاهی اندیشمندان یک مذهب نظرگاه های گوناگونی ابراز کرده اند. با نظر به سودمندی مطالعه تطبیقی در تبیین بهتر مسایل مورد اختلاف فریقین، این پژوهش بنیادی با بهره گیری از روش متن پژوهی تطبیقی، با تاکید بر دو کتاب شرح المسایل الوسایل فی الإشارات و الدلایل و تفسیر المیزان به بررسی تطبیقی دیدگاه «مقیمی دینوری» و سیدمحمدحسین طباطبایی در این باره پرداخته است. رهیافت پژوهش نشان می دهد: 1. هم«دینوری» هم «طباطبایی» به رویت خداوند در آخرت باور دارند؛ گرچه به تصریح علامه، این رویت با چشم دل صورت می گیرد؛ 2. «دینوری» معتقد است فقط پیامبر (ص) با عنایت و تفضل الهی، نه با جهد و به دلیل وحدت وجودی اش در این دنیا خدا را با چشم سر دیده است و این رویت برای هیچ کس دیگری قابل تحقق نیست؛ اما علامه این رویت را نیز شهودی می داند؛ 3. «دینوری» باورمند است با شرایطی می شود خدا را در همین دنیا با چشم سر دید؛ اما علامه معتقد است به هیچ وجه در این دنیا امکان رویت بصری خداوند وجود ندارد.

  کلیدواژگان: رویت خداوند، مقیمی دینوری، علامه طباطبایی، شرح المسائل، المیزان
 • جمیل قریشی*، رضا خراسانی صفحات 195-228
  مسیله اساسی این پژوهش گونه شناسی جریان های اسلام گرای کردی اهل سنت بعد از انقلاب اسلامی در کردستان ایران است. روش این پژوهش توصیفی تحلیلی است و با استناد به منابع کتابخانه ای و نیز انجام مصاحبه هایی با افراد صاحب نظر و آشنا به تحولات میدانی و تاریخی مسایل کردستان، سعی شده است به گونه شناسی جریان های موجود در کردستان ایران پرداخته شود. از مهم ترین جریان های فکری می توان به مکتب قرآن، سلفی ها، «جماعت دعوت و اصلاح» و تصوف اشاره کرد که خاستگاه اجتماعی فکری در جامعه دینی این منطقه دارند. مکتب قرآن جریانی است که توسط احمد مفتی زاده پایه گذاری شد و درصدد احقاق حقوق کردها از طریق سیاسی برآمد؛ «جماعت دعوت و اصلاح» تحت تاثیر اخوان المسلمین بودند و با رویکردی معتدل، مدنی و در چارچوب قانون به دنبال فعالیت سیاسی هستند؛ سلفی ها با در نظر گرفتن ویژگی های صدر اسلام در جایگاه جامعه ای مطلوب، با بیشتر ظواهر جامعه فعلی به طور رادیکال در ستیز هستند و در راه رسیدن به هدف خود، گاهی راهکارهای افراطی را در نظر دارند. جریان تصوف جریانی معطوف به فرد و عرفان عملی است؛ آنها بر تزکیه فرد و پیروی از شیخ معنوی در برپاداشتن اسلام و دستورات خداوند تاکید می کنند.
  کلیدواژگان: کردستان، مکتب قرآن، «جماعت دعوت و اصلاح»، سلفیه، تصوف
 • غلامعلی مقدم، نبی الله صدری فر*، احمد شه گلی صفحات 229-255

  عصمت انبیا از مسایل مهم کلام است و به اعتقاد امامیه، صرف نظر از اختلافات جزیی، انبیا از هرگونه خطا و لغزش مصون هستند. با این وجود برخی متون دینی بر اساس ظاهر با برخی مراتب مورد اعتقاد عصمت در تعارض به نظر می رسد. دانشمندان مسلمان در طول تاریخ با توجه به حوزه اندیشه و توان علمی خود برای رفع تعارضات و ازاله این گونه شبهات تلاش کرده اند. آیه نخست سوره «تحریم» و عتاب موجود در آن از جمله این آیات است که به حسب ظاهر با مرتبه عالیه عصمت پیامبر (ص) در تعارض به نظر می رسد. دیدگاه های مختلف در نفی و توجیه این اشکال مطرح شده است که گاه اصل عتاب را سالبه به انتفاء موضوع می دانند و گاه به پذیرش و توجیه عتاب اقدام کرده اند. برای حل مسیله در این مقاله با تکیه بر اصولی چون جنبه بشری بودن پیامبر، داوری بر اساس ظاهر، حکم بر اساس مبانی عرفی، اعتماد بر تشخیص شخصی در مراعات مصالح اجتماعی، دفع افسد به فاسد و... از قول به امکان ترک اولی تقریری تازه از جواب به شبهه ارایه و با شواهد و مویداتی تحکیم شد و با نگاهی اعتدالی به دو بعد بشری و الهی بودن انبیا از امکان ترک اولی به عنوان یک بعد بشری غیر منافی با عصمت و عدالت حمایت شده است.

  کلیدواژگان: ترک اولی، سهو نبی، عتاب نبی، عصمت پیامبر
 • علی ملاموسی میبدی*، فتح الله نجارزادگان صفحات 257-286
  یکی از مسایلی که درباره صفات الهی بین سلفیه و متکلمان اختلاف است، تفسیر آیات صفات به معانی کیفی است. متکلمان چنین تفسیری را منافی با تنزیه خداوند متعال می‎دانند، در مقابل سلفیان با تمسک به برخی تفاسیر علمای سلف، تاکید بر اثبات چنین معانی در تفسیر آیات صفات شده‎اند. از جمله دلایل سلفیان تفسیر مالک بر آیه استواء است. آنان با تمسک به برخی از تفسیرهای منسوب به مالک از آیه استواء، ادعا کردند که مالک بن انس، معتقد به اثبات کیفیت بر خداوند متعال است؛ بر این اساس می‎توان استوای خداوند بر عرش را به معنای علو و استقرار تفسیر کرد. با پژوهش حدیثی که در ده طریق تفسیری منسوب به مالک در آیه استواء صورت گرفت، مشخص گردید که عبارت مورد تمسک سلفیان از ناحیه سند و دلالت با مناقشاتی همراه است و تنها دو طریق از اعتبار سندی برخوردار است که در ناحیه دلالی حاکی از آن است که مالک در تفسیر آیه استواء، در عین آن که تفسیر آیه را به خداوند تفویض کرده، درصدد تنزیه خداوند از معانی کیفی نیز بوده است.
  کلیدواژگان: آیه استواء، کیفیت، سلفیه، فهم سلف، سلف، مالک بن انس
 • سید حسن قریشی کرین*، سید حسین موسی پور، محمدطاهر یعقوبی، یزدان فرخی صفحات 287-312

  بی تردید تمدن اسلامی عصر عباسیان را می توان یکی از مهم ترین و باشکوه ترین دوره های تمدن اسلامی نامید که برخاسته از عواملی بود که مذهب معتزله با ترویج عقل گرایی در مباحث علمی نقش مهم و سازنده ای در آن ایفا کرد.این نوشتار بر اساس روش توصیفی تحلیلی، نخست از رابطه معتزله و حکومت عباسیان و نفوذ متکلمان معتزلی در دربار عباسی و برخورداری از قدرت سیاسی خلفا سخن می گوید؛ سپس زمینه های عقل گرایی معتزلیان را بیان می کند و با عوامل اثرگذاری معتزله در شکوفایی و توسعه تمدن اسلامی عصر عباسی کلام را ادامه می دهد و آنها را در مناظرات علمی، تعامل با اندیشمندان غیرمسلمان، ایجاد و توسعه مراکز علمی و فرهنگی و تدوین و توسعه جایگاه عقل در کلام اسلامی می شمارد که در ترویج عقل استدلالی در جامعه اسلامی دوره عباسی نقش آفرینی کردند و شکوفایی و توسعه تمدن آن دوران را با ترویج عقل گرایی به ارمغان آوردند.

  کلیدواژگان: معتزله، عقل گرایی، تمدن، عباسیان، کلام اسلامی
 • روح الله رحمانی شمسی*، سید ابوالحسن نواب، مهراب صادق نیا صفحات 313-338
  دیدگاه های جدید درباره موضوعات اجتماعی جوامع اسلامی و مرتبط با میراث میان جریان های عقل گرای جهان عرب نشان از تجددگرایی به الهیات سنتی است. حسن حنفی از جمله اندیشمندان معاصر عرب است که با تفکر فلسفی به این موضوع نگریسته است و تلاش نموده است تا میان میراث موجود و دیدگاه های عصری و الهیات های جدید ارتباط برقرار نماید و مبانی الهیات معاصر را پایه ریزی کند. روش این پروژه تمدنی نومعتزلی و به دنبال هویت بخشی و ایجاد هژمونی در گفتمان الهیاتی است. الهیات سنتی و جدید دو رویکردی است که تا اندازه ای مبانی آن را می توان در تفکرات حنفی مشاهد نمود. وی به دنبال روشن نمودن کوتاهی های الهیات سنتی در ابعاد ساختارهای اجتماعی، نگاه معاصر، آینده، کوتاهی های گفتاری و زبانی است. در مقابل تلاش دارد با استفاده از مبانی اصلی الهیاتی، نگرشی جدید با توجه به مبانی گفتمانی پدید آورد. الهیات سنتی، الهیاتی ماورایی و متناسب با آغاز تمدن اسلامی دانسته شده است و به دنبال تبدیل این الهیات به الهیاتی قابل فهم برای این دوران و متناسب با ایجاد تمدن نوین اسلامی است. این پژوهش با توجه به مبانی و خاستگاه های الهیاتی و با روش تحلیل گفتمانی و بهره بردن از دیرینه شناسی و تبار شناسی نیچه فوکویی و توجه به رویکردهای ساختارگرا، برساخت گرایی نیز پدیدارشناسی حنفی بررسی شده است
  کلیدواژگان: الهیات سنتی، الهیات فلسفی، تحلیل گفتمان، حسن حنفی، الهیات های جدید، میراث و تجدد
 • جهانگیر رخشندگان*، سید حمید جزایری، محمدحسن زمانی، مهدی اخلاصی صفحات 339-366
  از مباحث چالش برانگیز جهان اسلام حکم به تکفیر کسانی است که به سب صحابه می پردازند. در نگاه قایلین به تکفیر هر مسلمانی که صحابه پیامبر (ص) را سب کند، از دین اسلام خارج شده است. در مقابل برخی معتقدند اگرچه سب صحابه امری حرام است؛ اما ارتکاب این حرام کفر فرد سب کننده را در پی ندارد. ازآنجاکه سب صحابه و تکفیر ناشی از آن دستاویزی برای کشتار مسلمانان قرار گرفته است، پرداختن به این مهم امری ضروری به نظر می رسد؛ از این رو سوال شایسته تحقیق آن است که آیا سب صحابه پیامبر (ص) موجب خروج از دین اسلام است؟ در این نوشتار که با روش تحلیلی انتقادی و با استفاده از منابع اهل سنت سامان یافته است، مستندات قایلین به تکفیر مورد بررسی و نقد قرار می گیرد. نتایج بیان از آن است که سب صحابه گرچه عملی حرام است؛ اما موجب خروج از دین اسلام نیست
  کلیدواژگان: سب، صحابه، کفر، فقه، تکفیر
 • زینب السادات حسینی*، حجت علی نژاد صفحات 367-391

  تفسیر و تحلیل آیات «اظهار دین» از پربحث ترین آیاتی است که در عرصه رهبری آینده عالم و اندیشه «مهدی موعود» مطرح است و نه تنها مفسران قرآن، که مذاهب فقهی نیز با رویکرد خاصی این آیات را تبیین نموده اند. از این رو پژوهش پیش رو با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به بررسی تطبیقی تفسیر «آیات اظهار» بر اساس تفاسیر مفسران امامیه و اباضیه با تکیه بر احادیث مورد اتفاق نبوی و علوی می پردازد و دلالت آیات فوق را بر پایان تاریخ از دیدگاه دو گرایش امامیه و اباضیه بررسی می کند. این نوشتار نتیجه گرفته است که اندیشه مهدویت در اباضیه با توجه به نوع نگاه و تقسیم بندی خاص آنها از مسیله امامت، اعتقادی به مهدی موعود و منجی آخرالزمانی ندارند و تا مرحله انکار آن نیز پیش رفته اند؛ اما مفسران امامیه بر تعیین وعده خداوند به عصر ظهور تاکید دارند. با توجه به معنای لغوی واژه «اظهار» و دیگر دلایل عقلی نقلی، غلبه نهایی و کامل و همه جانبه دین اسلام بر سایر ادیان غلبه جسمانی و منحصر به عصر ظهور، به دست حضرت مهدی (عج) از اهل بیت (ع) است که با قرآن پیوندی ویژه دارد. تفسیر آیات فوق با بهره گیری از احادیث معصومین (ع) منجر به تفسیری معقول می شود.

  کلیدواژگان: اظهار دین، مهدویت، گرایش امامیه، گرایش اباضیه
 • مهین شمسایی*، حسن اکبری بیرق، محمد رضایی صفحات 393-429
  پس از وفات پیامبر بزرگوار اسلام (ص) اختلاف هایی که پیرامون مسیله خلافت و اصول عقاید از جمله صفات باری تعالی و موضوعاتی نظیر قضا و قدر، خیر و شر، جبر و اختیار و... میان دانشمندان مسلمان به وجود آمد، موجب پیدایی فرقه های متعدد با آرایی گوناگون شد. این امر سبب ایجاد «علم کلام» و فرقه های کلامی جدیدی مانند معتزله، اشاعره، شیعه و اسماعیلیه و گرایش های فقهی مانند شافعی، مالکی، حنبلی، حنفی و شیعه شد؛ این مناقشات عقیدتی میان فرقه های نام برده در طول قرون متمادی در تاریخ اسلام فصلی عظیم را به خود اختصاص داده است. ازآنجاکه بزرگان شعر فارسی اغلب گرایش هایی به یکی از این مکاتب کلامی و فقهی داشته اند، آرای خود را در اثبات یا رد اصول اعتقادی یکی از این فرقه ها به صراحت اظهار داشته اند؛ به بیان دیگر «مذهب گویی» را شکل بیان ادبی خود قرار داده اند؛ درنتیجه فهم این دسته از اشعار، بدون شناخت اصول اعتقادی این شاعران میسر نیست؛ بنابرین در این نوشتار سعی شده است به سه مکتب غالب کلامی در تمدن اسلامی یعنی شیعه، معتزله و اشاعره توجه خاصی شود و به اجمال به مبانی فقهی چند شاعر پرداخته شده است؛ سپس نمونه هایی از اشعار شعرای بزرگی که شعرشان به نوعی تجلی گاه آرای کلامی است، ارایه گردیده است.
  کلیدواژگان: شعر فارسی، مذهب گویی، کلام، فقه
 • مهدی قهرمان نوه سی*، حسین محمدزاده صدیق، رضا الهی منش صفحات 431-447
  یکی از ارکان طریقت بکتاشیه چهار درب معنوی است. چهار درب معنوی که عبارت است از شریعت، طریقت، معرفت و حقیقت در دیوان یونس امره در جایگاه یکی از پیشگامان ادبیات بکتاشیه جایگاه ویژه ای دارد. بیان ساده و عمیق یونس امره همراه با نفوذ معنوی و رواج اشعارش در تکیه های بکتاشی، نویسنده را بر آن داشت تا در مقاله حاضر به روش کتابخانه ای و تحلیلی به بررسی چهار درب معنوی بکتاشیه از نظر یونس امره بپردازد. وی وصول به غایت تصوف را منوط به گذر از این چهار درب معنوی بکتاشی کرده است. یونس امره شریعت را درب قانونی و قالبی برای حقیقت می داند. از نظر وی طریقت، داشتن پیوند عمیق با مرشد کامل و درب معرفت، مقام قلب و عشق است. او درب حقیقت را وصول به عالی ترین مرتبه انسان و درک توحید ناب می داند.
  کلیدواژگان: بکتاشیه، یونس امره، چهار درب معنوی، شریعت، طریقت، معرفت، حقیقت
 • حسین ربیعی مطلق، علی نوری*، حبیب حاتمی کنکبود صفحات 449-481

  صوفیان مسلمان سنت خود را میراث اهل بیت (ع) بویژه امام علی (ع) می دانند و ایشان را به عنوان مشایخ اعظم و بانیان طریقت خویش می شمارند. با این حال چون تصوف در بستری غیر شیعی ظهور یافت و بالید، با مذهب اهل تسنن شناخته شده است. به نظر می رسد شناخت این دوگانگی در باور متصوفه -یعنی پایبندی به شریعت سنی و اصالت شیعی- موضوعی اساسی برای فهم اندیشه صوفیانه باشد؛ لذا، این تحقیق در پی پاسخگویی به دو مسیله است: نخست آن که رویکرد عاطفی-اعتقادی متصوفه به اهل بیت (ع) بویژه امام علی (ع) و گفتار ایشان در متون عرفانی فارسی تا پایان قرن نهم چگونه است؟ و دیگر آنکه گرایش و ارادت به اهل بیت (ع) در میان متصوفه چگونه بوده است؟ پژوهش حاضر که به روش تحلیلی-توصیفی و بر اساس مطالعات کتابخانه ای فراهم آمده است، اثبات می کند که تصوف، سیری تکاملی دارد که از مواجهه خنثی با معصوم (ع) و همسان پنداری امام (ع) با دیگران و سپس تفضیل اندک اهل بیت (ع) آغاز می شود و به تدریج به نقطه اوج ارادتمندی و مهرورزی به ایشان و نهایتا به تشیع می رسد.

  کلیدواژگان: عرفان و تصوف اسلامی، نثر عرفانی، اهل بیت(ع)، امام علی(ع)، تشیع، تسنن دوازده امامی
 • مرتضی علی بهمنی، مهدی گلجان*، محبوبه شرفی صفحات 483-502

  بنی عباس از طریق نفوذ در شبکه داعیان هاشمی و کیسانی و درنهایت به دست گرفتن امور در خراسان، به دستیاری نظامی ابومسلم خراسانی شورش هایی راه اندازی کردند که منجر به تضعیف و درنهایت سقوط بنی امیه شد. در این راستا گروهی از نیروهای نظامی ابومسلم مشهور به «راوندیه» کمک شایانی به عباسیان انجام دادند. البته بعد از رسیدن عباسیان به قدرت، یک پشتوانه ایدیولوژیکی برای توجیه انتقال امامت و رهبری از هاشمیان به عباسیان، ضروری بود که در این جهت نیز راوندیان به کمک آمدند و روند انتقال امامت از محمد حنفیه به ابراهیم امام و از وی به عباسیان را تسریع بخشیدند؛ درنهایت با دیدگاه های خاص خود، امامت را به طریق وراثت از پیامبر (ص) به عبدالله بن عباس ترسیم نمودند. بر اساس منابع تاریخی، حتی برخی راوندیان که به غلات مشهور و از عقاید تندی برخوردار بودند و منصور عباسی را خدای خویش می دانستند، بعد از واقعه هاشمیه نیز همچنان در کنار منصور عباسی حضور داشته اند که این امر اهمیت راوندیان در نظر خلفای عباسی را نمایان می کند. این پژوهش که به شیوه توصیفی تحلیلی انجام شده است نشان می دهد راوندیان هم در قیام سیفی هم در ارایه نظریات عقیدتی، اولا در انتقال قدرت به عباسیان و ثانیا در تثبیت آن نقش پراهمیتی را ایفا کرده اند

  کلیدواژگان: راوندیه، امامت، ابومسلم، عبدالله راوندی، ابوهاشم، عباسیان، خراسان
 • محمدحسین محقق نیا*، سید احمد فاضلی، عبدالمحمد شریفات صفحات 503-522

  در این پژوهش با تمرکز بر موضوع عقلانیت اخلاقی، آرای ابن تیمیه و ملاصدرا در این موضوع تحلیل و بررسی می شود. با قبول عقلانیت اخلاقی در جایگاه رویکردی که افزون بر مبنای عقلانی، به سازگاری عمل نتیجه باور دارد، می توان اندیشه دو متفکر را این گونه تفکیک کرد: الف) ابن تیمیه با قبول وابستگی تام اخلاق به شریعت در مسیر نظریه موسوم به امر الهی (حسن و قبح شرعی) گام برمی دارد و در حوزه عمل اخلاقی هم نوعی از تکلیف گرایی شریعت محور را توسعه بخشیده است. ب) ملاصدرا با تکیه بر تمایز مفهومی و این همانی مصداقی دین و اخلاق، رویکرد موسوم به نظریه قانون طبیعی (حسن و قبح عقلی) را مرجح می داند و در حوزه عمل اخلاقی هم به رویکرد فضیلت گرایانه متمایل شده است. با این وصف و در مقام داوری به نظر می رسد رویکرد ملاصدرا از حیث توجه به ارزش و استقلال عقلانی حیات اخلاقی و همچنین از حیث توجه به ابعاد زیستی تجربی اخلاق در برابر آنچه ابن تیمیه عرضه کرده است، برتری نمایانی دارد.

  کلیدواژگان: ابن تیمیه، دین و اخلاق، سعادت، عقل اخلاقی، غایت گرایی، ملاصدرا
 • مهرداد سعیدی، سعید ابراهیمی*، محمدمهدی زارعی صفحات 523-566

  امروزه مداخله کیفری در حوزه حقوق خصوصی اجتناب ناپذیر است. با وجود دیدگاه مخالفان، قانون گذار ایران صرف اعمال محدودیت اراده اشخاص را کافی نمی داند و با وضع ضمانت اجرای کیفری، در حفظ منافع عمومی کوشیده است. مداخله کیفری در روابط قراردادی متعاقدین یا با هدف الزام شخص به رعایت تشریفات قانونی ازپیش تعیین شده یا با هدف منع از تحقق برخی از اعمال حقوقی مانند انعقاد قرارداد به انگیزه فرار از دین صورت می گیرد. با این وجود مداخله کیفری در روابط خصوصی اشخاص با توجه به اصل آزادی و حاکمیت اراده محدود است و تعیین ضمانت اجرای کیفری می بایست در جایگاه آخرین حربه استفاده شود؛ بنابراین به کارگیری ابزار کیفر در این حوزه، خلاف اصل است و اعمال آن محتاج دلیل و توجیه است. برای نیل به هدف موردنظر، این پژوهش درصدد است مبانی جرم انگاری اعمال حقوقی را با روش تحلیلی توصیفی استخراج، توضیح و تبیین کند. یافته های این تحقیق آن است که قواعد حفظ نظام و قاعده لاضرر و اصل مصلحت و ضرورت را می توان در جایگاه مبانی نقلی و عقلی نام برد و بر این اساس جرم انگاری اعمال حقوقی را توجیه کرد.

  کلیدواژگان: جرم، تعزیرات، مجازات، اعمال حقوقی، ارکان اعمال حقوقی
|
 • RAHMAN BOLHASANI * Pages 9-34
  In the epistemic system of Islamic mysticism, any name, attribute, or feature about the divine essence is negated. In fact, the stage of God’s essence is deemed free from any rulings. For this reason, some people have assumed that no name or word can refer to the stage of essence, even words such as “essence” (dhāt) itself or the ultra-hidden essence. This article provides an overview of the views of mystics through a descriptive-analytical method, concluding that such an understanding is an instance of the fallacy of equivocity between the ordinary sense of the “name” and its mystical sense, since mystics do not have ordinary names in mind when they negate them from God’s essence. They refer to the ultra-hidden stage through different words. When they say that this stage is without any name or pattern, they negate the mystical sense of name from this stage, rather than a name that merely refers to the essence, without constraining it. Furthermore, a scrutiny of the works of mystics reveals that the stage of the essence is free from rulings in the sense that the stage of the ultra-hidden essence admits of no constraints or restrictions. Put differently, since it has no peculiarities or specificities, it admits of no specific rulings. Such rulings apply only when we descend from the stage of essence down to the stage of particular determinations. At this stage, constrained, restricted, and specific rulings apply to the determinate or constraint essence, rather than the absolute essence. However, absolute non-restricted rulings, which do not divest the essence of its absoluteness, can be predicated of the essence
  Keywords: Divine Names, essential aspects, mysticism, identification of names, attributes
 • MORTEZA KIYANPOOR *, Maryam Sharifi Pages 35-64
  An important issue regarding Quranic verses and hadiths revolves around the concepts of muḥkamāt (clear) and mutashābihāt (ambiguous). Exegetical controversies often arise when dealing with ambiguous Quranic verses, particularly those related to God's narrated (khabarī) attributes. Interestingly, the same Quranic verse can be considered clear by some groups and ambiguous by others. Doctrinal Salafists, such as Ibn al-Taymiyya and his followers, employ two different approaches when interpreting Quranic verses concerning attributes and those addressing other matters. Regarding divine names and attributes, these scholars strictly reject any form of interpretation. They argue that interpretive meanings are merely probabilistic and, in the context of religious doctrines, such probabilistic beliefs cannot be relied upon, as it would risk ascribing anthropomorphic qualities to God. In this article, we utilize the library method and reference the perspectives of Sunni scholars to analyze the Salafi perspective on narrated attributes. Through our examination, we present counterarguments to their view, highlighting inconsistencies between their theory and practice, distortions of words and meanings, and a failure to adhere to the teachings of early scholars (salaf). We conclude that by disregarding sound rational practices supported by religious textual evidence, Salafists have encountered numerous contradictions
  Keywords: Muḥkamāt, Mutashābihāt, narrated attributes, Salafists, theory of affirmation without qualities
 • Hamid Hanaeenezhad *, Yousof Ghazbani Pages 65-81
  Will is a divine attribute, the subject of which is in the world of the second determination (al-taʿaayyun al-thānī) and which manifests in the form of divine epistemic truths called “fixed entities” (al-aʿyān al-thābita). It also appears in the worldly manifestations of these entities such as humans and jinn. Will is one of the most eminent divine attributes. More importantly, this attribute is ascribed to the divine realm in one respect and to the manifestations and shadows of the divine realm and the fixed entities; which are outside of the divine stage, namely humans. There is a relationship between divine will and human free will. Islamic mysticism as a well-establish discipline is concerned with this issue. In this article, we overview the life and character of al-Shaykh Ṣadr al-Dīn Muḥammad b. Isḥāq al-Qūnawī. Moreover, we discuss one of the main tenets of the intellectual system of Ibn al-ʿArabī and al-Qūnawī; that is, the “fixed entities” (also known as mystical “secrets of al-qadr” or “truths of beings in the second determination) that serve as existential realms for the manifestation of divine attributes, including His will. Given the relationship between the fixed entities and divine names, we outline both topics. Furthermore, we refer to how divine attributes relate to the fixed entities as well as their relationship with the inherent dispositions within the fixed entities from al-Qūnawī’s perspective. We argue that, according to al-Qūnawī, there is a difference between the wills of non-instantiated humans who have not attained the stage of intuiting the divine knowledge or the world of the fixed entities (in the second determination) and the will of God because the former involves indeterminacies and doubts. This is because doubts serve as the origins of our free will and our power of choice, while is not the case for God. However, in the case of those humans who have attained the stage of the second determination, which is the realm of the fixed entities, their will is identical with the divine will.
  Keywords: Divine Will, human free will, fixed entities, second determination, al-Qūnawī
 • Reza Nosrati Moomivandi *, Mohammad (Jalal Al-Din) Maleki, Hassan Ramazani Pages 83-111

  The problem of divine essence and attributes is widely recognized as one of the most significant issues in theoretical and transmitted disciplines. Understanding the nature of God provides motivation for a deep connection with the absolute perfection, whereas worship based on ignorance is less effective in this regard. Consequently, the discussion surrounding God's essence and the characterization of its attributes holds great significance. In fact, the problem of divine essence and attributes can be categorized into three distinct areas: semantics, ontology, and epistemology. Regarding semantics, there exist multiple accounts. The attributes commonly referred to as the "seven attributes"—knowledge, power, hearing, seeing, will, life, and word—can be understood through mystical, philosophical, theological, and sharia perspectives. Furthermore, the ontology of attributes and their connection to the divine essence encompass various dimensions. One aspect involves the identification of the essence and attributes, which entails the rejection of the independent existence of the attributes. This viewpoint is shared among adherents of sharia, philosophers, and mystics. According to Ashʿarite theologians, including Fakhr al-Rāzī, the divine attributes are dependent on the divine essence, resulting in their distinction. On the other hand, Miʿtazilites purportedly assert that the essence serves as a representation of the attributes. Fakhr al-Rāzī himself holds distinctive perspectives, such as emphasizing the relational nature of knowledge and the intrinsic nature of the divine word. Additionally, in his definition of power, he includes the permissibility of both action and omission within the actions of a free agent. This article explores Fakhr al-Rāzī's viewpoints regarding the semantics and ontology of the essence and attributes.

  Keywords: Divine essence, the seven attributes, semantics, ontology, Fakhr al-Rāzī
 • Amirhosain Mansourinouri *, Einallah Khademi, Fatemeh Malbubi, Masoud Zeinolabedin Pages 113-142
  This article seeks to explore the relationship between God's essence and His attributes from the perspective of Fakhr al-Rāzī, with a specific focus on essential divine attributes. In examining Fakhr al-Rāzī's views, we observe that he often simplifies various theological disagreements pertaining to divine attributes by reducing them to verbal issues. However, he does not consistently apply this approach universally, as he also delves into ontological investigations of divine attributes and essence in several instances. In his examination of general and specific arguments concerning the attribution of each attribute to God, Fakhr al-Rāzī endeavors to challenge the notion of identity between the essence and the attributes. Despite being an Ashʿarite theologian, he finds the arguments against this identification to be insufficient and occasionally leans toward affirming their identity. However, in order to reconcile these divergent perspectives, he ultimately supports the distinction between divine attributes and God's essence, while addressing the inherent issues associated with this distinction by positing that the attributes are dependent on the essence. This perspective implies that the essence has brought forth the attributes, aligning closely with the viewpoint espoused by Muslim mystics.
  Keywords: Distinction between divine attributes, the divine essence, dependence of attributes on the essence, Fakhr al-Rāzī
 • MohammadJavad Hajiabolghasem Doulabi *, Mehdi Farmanian, Mohammad Hajiabolghasem Doulabi Pages 143-164

  This article aims to provide an overview of the perspectives held by non-Shiite theological and jurisprudential sects regarding the concept of the "saved sect" (al-firqat al-nājiya), as mentioned in the hadith concerning the division of seventy-two sects. We argue that while Sunni sects, in contrast to Shias, maintain that they collectively constitute a single sect, their various subgroups, such as the People of Hadith (ahl al-ḥadīth), People of Opinion (ahl al-raʾy), Muʿtazilites, Ashʿarites, Māturidis, and jurisprudential schools, perceive themselves as the "saved sect," while considering other sects as being “perished (hālika) sects.” Furthermore, we explore the varying interpretations among Sunni scholars regarding the concept of "perish" (halāka) mentioned in the hadith of the "saved sect." These interpretations encompass possibilities such as disbelief or eternal confinement in hell.

  Keywords: the saved sect, people of hadith, Sunni Muslims, People of Opinion, Ashʿarites, Māturīdiyya, Muʿtazilites, Ḥanafīs, Shāfiʿīs, Ḥanbalīs, Zaydīs, seventy-three sects
 • Cobra Bashiriniya *, Mohammad Soori, Hossein Mottaqi Pages 165-194

  A controversial and challenging issue in the history of Islamic theological and mystical thoughts revolves around the concept of "seeing God." Different Islamic sects and denominations hold diverse opinions on this matter, and even scholars within a single sect may disagree. Comparative studies play a crucial role in addressing controversies among different sects, and thus, this fundamental research utilizes the method of comparative textual study. The focus of this study is on two books, namely Sharḥ al-masāʾil wa-l-wasāʾil fī l-ishārāt wa-l-dalāʾil and Tafsīr al-mīzān, to provide a comparative analysis of the perspectives of al-Muqīmī al-Dīnawarī and Sayyid Muḥammad Ḥusayn Ṭabāṭabāʾī. The research reveals the following findings (1) Both al-Dīnawarī and Ṭabāṭabāʾī posit that God can be seen in the hereafter. However, Ṭabāṭabāʾī emphasizes that this vision will occur through the eyes of the heart. (2) Al-Dīnawarī maintains that only the Prophet has seen God in this world using his physical eyes, attributing this vision to divine grace and existential unity, rather than personal efforts. On the other hand, Ṭabāṭabāʾī suggests that even the Prophet's seeing of God in this world was intuitive in nature. (3) Al-Dīnawarī believes that, under specific circumstances, it is conceivable to see God in this world using physical eyes. In contrast, Ṭabāṭabāʾī argues that the physical vision of God is impossible in this world.

  Keywords: Seeing God, al-Muqīmī al-Dīnawarī, ʿAllāma Ṭabāṭabāʾī, Sharḥ al-masāʾil, al-Mīzān
 • Jamil Ghoreyshi *, Reza Khorasanie Pages 195-228
  This research aims to provide a typology of Islamist Sunni Kurdish movements that have emerged in Kurdistan, Iran, in the aftermath of the Islamic Revolution. The study utilizes a descriptive-analytical approach, drawing upon extensive library sources and interviews with experts who possess in-depth knowledge of the field and the historical developments in Kurdistan. By employing these research methods, the paper endeavors to shed light on the diverse typology of current movements within Kurdistan, Iran. Major intellectual movements are the Quran School, Salafists, and Iranian Call and Reform Organization. These movements have both social and intellectual origins. The Quran School, established by Ahmad Moftizadeh, aims to advocate for Kurdish rights through political means. The Iranian Call and Reform Organization draws inspiration from the Muslim Brotherhood and engages in political activism with a moderate and law-abiding approach. Salafists hold the belief that the early Islamic community represents the ideal society, leading them to vehemently oppose various aspects of the present society. In their pursuit of these goals, they may sometimes adopt radical methods. The Sufi movement, on the other hand, is focused on individualistic spiritual practices and practical mysticism. They emphasize personal purification and place importance on following a spiritual leader to adhere to Islamic principles and divine commands.
  Keywords: Kurdistan, Quran School, Iranian Call, Reform Organization, Salafism, Sufism
 • Gholamali Moghaddam, NabiAllah Sadrifar *, Ahmad Shahgolli Pages 229-255

  The concept of infallibility (ʿiṣma) in relation to the prophets is a significant topic in theology. In Imami belief, it is generally held that, despite minor disagreements, the prophets are considered to be free from errors or mistakes. However, there are instances where certain religious texts seem to present contradictions regarding the extent of this infallibility. As a result, Muslim scholars throughout history have made efforts to reconcile and address these apparent discrepancies. The first verse of Surah al-Tahrim, in which Prophet Muhammad is reproached, is one such text that seems to contradict the highest degrees of infallibility in the case of the Prophet. Various explanations of this verse have been offered, some of which try to deny and interpret away the reprimand. Drawing upon principles such as the Prophet’s human nature, adjudication based on appearances, ruling based on commonsensical principles, reliance on personal discretion in social interests, prevention of the worse by the bad, and the like, we provide a reformulation of the belief in the “abandonment of the better” (tark al-awlā) and support it by evidence. With a moderate view of the two-dimensional (human and divine) nature of the prophets, we argue that abandoning the better is a human dimension, which does not contradict the notion of infallibility.

  Keywords: Abandoning the better (tark al-awlā), oversights of the prophet, infallibility of the prophet.
 • Ali Molla Mousa Meybodi *, Fath Ullah Najarzadegan Pages 257-286
  Salafists and scholars of kalām (theologians) disagree over several issues regarding divine attributes, including  the interpretation of Quranic verses about divine attributes in terms of qualitative meanings. Muslim theologians believe that such an interpretation contradicts the exalted or immaculate nature of God, while Salafists refer to certain exegeses provided by earlier scholars to support the notion of qualitative meanings in the interpretation of Quranic verses about divine attributes. One notable example is Mālik b. Anas's interpretation of the Verse of Istiwāʾ (Settlement). Salafists cite interpretations attributed to Mālik, suggesting that he attributed qualities to God, implying that God's "settlement" on the Throne (al-ʿArsh) can be understood as a literal ascension and physical presence on the Throne. However, a careful examination of ten chains of transmission for the interpretation of the Verse of Settlement attributed to Mālik reveals issues concerning both the reliability of the transmission chains and the implications of the interpretation. Only two of these chains are considered reliable, and even in those cases, Mālik, while deferring the interpretation of the verse to God Himself, seeks to exalt God by avoiding any attribution of qualitative meanings to Him.
  Keywords: Verse of Istiwāʾ (Settlement), Quality, Salafists, Salafi understanding, salaf (earlier figures), Mālik b. Anas
 • Seyed Hassan Quorishi Karin *, Sayid Hossein Musa Pour, MohammadTaher Yaghobi, Yazdan Farrokhi Pages 287-312

  There is no doubt that the Abbasid era stands out as one of the most remarkable and illustrious periods in Islamic civilization. This distinction can be attributed to various factors, with the Muʿtazilite school of thought playing a pivotal role by promoting rationalism in scholarly discourse. Utilizing the descriptive-analytic approach, this article explores the relationship between the Muʿtazilites and the Abbasid government, with a specific focus on the impact of Muʿtazilite theologians within the Abbasid court and the patronage they received from the caliphs' political authority. Additionally, we delve into the origins of Muʿtazilite rationalism and examine the various factors that contributed to the significant influence of the Muʿtazilites in fostering the growth and development of Islamic civilization during the Abbasid era. The Muʿtazilites made significant contributions in several areas, including scholarly debates, engaging with non-Muslim scholars, establishing scholarly and cultural centers, and promoting the role of reason in Islamic theology. These endeavors played a crucial role in promoting argumentative reason within the Islamic community during the Abbasid era. As a result, the civilization thrived and flourished through rationalism.

  Keywords: Muʿtazilites, Rationalism, Civilization, Abbasids, Islamic theology
 • Rouhollah Rahmanishamsi *, Sayed Abolhassan Navvab, Mehrab Sadeghnia Pages 313-338
  The emergence of new perspectives on social issues within Islamic communities, influenced by the legacy of rationalist movements in the Arab world, indicates the modernization of traditional Islamic theology. Hassan Hanafi, a prominent contemporary Arab intellectual, has undertaken a philosophical examination of the issue, seeking to establish a bridge between the existing heritage and contemporary perspectives and theologies. His aim is to lay the groundwork for a contemporary theology. The project method is a civilizational and neo-Muʿtazilite approach that aims to establish a dominant theological discourse and provide a distinct identity to it. Traditional and modern theologies are two approaches that can be seen in Hanafi’s ideas. His objective is to shed light on the limitations of traditional theology in relation to social structures, contemporary perspectives, the future, as well as linguistic and discursive insufficiencies. In contrast, he seeks to draw upon the main theological principles to establish a new perspective given the discursive foundations. Traditional theology is commonly regarded as a supernatural theology that was suited to the early stages of Islamic civilization. Hanafi, on the other hand, endeavors to reshape it into a theology that is relevant and meaningful in the present era, aligning it with the evolving Islamic civilization of today. This research is grounded in theological principles and origins and employs discourse analysis as its primary method. It draws upon a range of theoretical frameworks, including Nietzschean-Foucauldian archeology and genealogy, as well as structuralist, constructivist, and phenomenological approaches.
  Keywords: traditional theology, philosophical theology, Discourse Analysis, Hassan Hanafi, New Theologies, Heritage, Modernity
 • Jahangir Rakhshandegan *, Seyyed Hamid Jazayeri, Mohammadhassan Zamani, Mehdi Ekhlasi Pages 339-366
  The excommunication (takfīr) of individuals who curse the Sahaba (the companions of the Prophet) is a topic of controversy within the Islamic world. According to this perspective, it is believed that any Muslim who engages in such cursing is thereby expelled from the fold of Islam. In contrast, there are others who hold that while it is prohibited to curse the Sahaba, such an action does not lead to the excommunication of the individual who engages in it. Given that the cursing of the Sahaba has been used as a justification for the persecution and killing of Muslims, it is essential to thoroughly examine this matter. Hence, it is of utmost importance to examine whether cursing the Sahaba results in apostasy from Islam. This study adopts an analytic-critical approach, utilizing Sunni sources, to scrutinize the arguments put forth by proponents of the excommunication perspective. The findings of this study lead to the conclusion that although cursing the Sahaba is prohibited, it does not result in excommunication from Islam.
  Keywords: Cursing, Sahaba, disbelief, fiqh (Islamic jurisprudence), excommunication (takfīr)
 • Zeinabo ssadat Hosseini *, Hojjat Alinejad Pages 367-391

  The interpretation of the Verses of Iẓhār al-Dīn (Prevalence of the Religion) has sparked extensive debates regarding the future global leadership and the concept of the "Promised al-Mahdī." These verses have been subject to interpretation by Quranic exegetes and scholars from different jurisprudential schools, resulting in a diverse range of approaches. This comparative study utilizes the descriptive-analytic method to delve into the exegeses of the Verses of "Iẓhār" as per Imami and Ibadi interpretations. The study also takes into account the hadiths from the Prophet and Imam ʿAlī agreed upon by both sects. The objective is to analyze the implications of these verses, from both Imami and Ibadi perspectives, in relation to the end of history. The article concludes that the Ibadi concept of Mahdism, shaped by their distinctive understanding of the Imamate, does not adhere to, and in fact rejects, the notion of the Promised al-Mahdī and an apocalyptic savior. However, Imami exegetes emphasize the divine promise of the future appearance of Imam al-Mahdī. Taking into account the literal meaning of the word "al-iẓhār," as well as other intellectual and textual evidence, it is understood that the complete and widespread dominance of Islam over other religions will occur during the period of the "reappearance" (ẓuhūr) under the leadership of Imam al-Mahdī (a), who belongs to the Prophet's Household and possesses a special connection to the Quran. A rational interpretation of these verses is yielded by referencing hadiths from Shiite Imams.

  Keywords: Prevalence of the religion, Mahdism, the Imami approach, the Ibadi approach
 • Mahin Shamsaee *, Hasan Akbaribairagh, Mohamad Rezaie Pages 393-429
  Following the demise of Prophet Muhammad (s), disagreements arose among Muslim scholars regarding crucial matters such as the caliphate, and fundamental beliefs including divine attributes, fate (qaḍāʾ) and predestination (qadar), the nature of good and evil, predetermination (jabr), and free will. These disputes gave rise to various sects and denominations within Islam. Consequently, the field of kalām or theology emerged, encompassing diverse theological sects such as the Muʿtazilites, Ashʿarites, Shias, and Ismāʿilis, as well as different jurisprudential schools such as the Shāfiʿiyya, Mālikiyya, Ḥanbaliyya, Ḥanafiyya, and Shiism. These theological disagreements constitute a significant portion of Islamic history over the course of centuries. Prominent Persian poets often aligned themselves with specific theological and jurisprudential schools of thought, which influenced their poetic expressions. They openly expressed their affirmations or rejections of various theological beliefs within their poems, giving rise to what could be called the "denominational discourse" within Persian poetry. To fully grasp the meaning and significance of these poems, it is essential to possess a comprehensive understanding of the beliefs and ideologies they embraced. This article focuses on examining three prominent theological schools present in Islamic civilization: Shiism, Muʿtazilism, and Ashʿarism. Furthermore, we provide a brief overview of the jurisprudential beliefs held by various poets. Subsequently, we present selected samples of poetry composed by renowned poets that reflect their theological perspectives.
  Keywords: Persian poetry, denominational discourse, theology (kalām), Jurisprudence (Fiqh)
 • Mehdi Ghahramannavasi *, Hosein Mohammadzadeh Sadigh, Reza Elahimanesh Pages 431-447
  One of the fundamental principles of the Baktashi Order is the concept of the four spiritual gates: sharia, the path (tariqa), knowledge (maʿrifa), and truth (ḥaqīqa). These gates hold significant importance in the diwan (poetry collection) of Yunus Emre, who is considered a pioneer of Baktashi literature. Yunus Emre's profound yet accessible language, combined with the spiritual impact and widespread presence of his poems in Baktashi takyas, motivated us to undertake a comprehensive exploration of his perspective on the four Baktashi gates. To accomplish this, we employed a library-based approach, coupled with analytical methods. According to Yunus Emre's perspective, the culmination of Sufism is achieved by traversing these four gates. He asserts that Sharia serves as the legal gateway, providing a framework for the truth. Tariqa, or the path, represents a unique connection with an enlightened guide or master. The gate of knowledge signifies the stage of the heart and love. Lastly, the gate of truth represents the highest level of humanity, at which pure divine unity is grasped
  Keywords: Baktashi Order, Yunus Emre, the four spiritual gates, Sharia, tariqa, Knowledge, Truth
 • Hosein Rabiei Motlaq, Ali Noori *, Habib Hatami Kankabud Pages 449-481

  Muslim Sufis consider their tradition as the heritage of the Ahl al-Bayt (AS), especially Imam Ali (AS), and consider them as the great shaykhs and founders of their way. Nevertheless, because Sufism emerged ang grows up in a non-Shiite context and, it has known as a Sunni religion. Recognition of this duality in the Sufi belief, that is adherence to Sunni Religion and Shiite originality, seems to be a fundamental issue for understanding the Sufi thought; Therefore, this research wants to answer two questions: First, what is the Sufi’s emotional-ideological approach to the Ahl al-Bayt (AS), especially Imam Ali (AS) and his speech in Persian mystical texts until the end of ninth century? And what is the tendency and devotion to the Ahl al-Bayt (AS) among the Sufis? The present study, which has been prepared in an analytical-descriptive approach and based on library studies, proves that Sufism has an evolutionary course that consists of a neutral encounter with the Innocents (AS) and the alikeness of Imams with others, and then a slight elaboration of the Ahl al-Bayt. (AS) begins and gradually reaches the peak of devotion and compassion to them and finally to Shiism.

  Keywords: Islamic mysticism (Sufism), Mystical prose, Ahl al-Bayt (AS), Imam Ali), Shiism, Sunnis of Twelve Imams
 • Morteza Ali Bahmani, Mahdi Goljan *, Mahbubeh Sharafi Pages 483-502

  The Abbasids infiltrated the network of Hashimite and Kaysanite activists, eventually seizing power in Khorasan. With the military support of Abū Muslim al-Khurāsānī, they incited riots that undermined and ultimately led to the downfall of the Umayyad dynasty. A key faction within Abū Muslim's military forces, known as the "Rāwandiyya," played a pivotal role in assisting the Abbasids. However, upon assuming power, the Abbasids needed ideological support to justify the transfer of Imamate and leadership from the Hashimites to the Abbasids. The Rāwandiyya actively contributed to this endeavor, expediting the process of transferring the Imamate from Muḥammad Ḥanafiyya to Ibrāhīm al-Imām, and subsequently to the Abbasids. With their distinctive perspectives, the Rāwandiyya portrayed the Imamate and leadership by tracing the Abbasid genealogy back through the Prophet to ʿAbd Allāh b. ʿAbbās. According to historical sources, there were individuals among the Rāwandiyya who held extremist views and were referred to as exaggerators. These individuals believed that al-Manṣūr al-ʿAbbāsī (Al-Mansur the Caliph) was their deity. Despite these beliefs, the Hashimites remained aligned with al-Mansur, underscoring the significance of the Rāwandis in the eyes of the Abbasid caliphs. This research employs a descriptive-analytical approach to demonstrate that the Rāwandis made substantial contributions, both in military engagements and by providing doctrinal views. Consequently, they played a pivotal role in facilitating the transfer and consolidation of power within the Abbasid dynasty.

  Keywords: Rāwandiyya, Imamate, Abū Muslim, ʿAbd Allāh al-Rāwandī, Abū Hāshim, Abbasids, Khorasan
 • Mohmad Hosein Mohaghegh Nia *, Seyed Ahmad Fazeli, Abdolmohamad Sharifat Pages 503-522

  This research focuses on the concept of moral rationality as elaborated by Ibn al-Taymiyya and Mullā Ṣadrā. Given that moral rationalism emphasizes the coherence of action and its consequences, as well as rational principles, we aim to compare and contrast the views of these two scholars in the following ways: A) endorsing the full dependence of morality on religion, Ibn al-Taymiyya’s view is close to the so-called divine command theory (or religious goodness and badness), and in the realm of moral action, he has developed a version of religious deontologism; B) drawing upon the conceptual distinction and co-instantiation of religion and morality, Mullā Ṣadrā espoused the so-called natural law theory (or rational goodness and badness), and in the realm of moral action, he tends towards the virtue theory. However, upon final analysis, Mullā Ṣadrā's approach appears to be more favorable. This is because it recognizes the inherent value and autonomy of moral life, while also acknowledging the experiential dimensions of morality.

  Keywords: Ibn al-Taymiyya, religion, morality, Happiness, Moral reason, teleology, Mullā Ṣadrā
 • Mehrdad Saeedi, Saeed Ebrahimi *, Mohammad Mahdi Zarei Pages 523-566

  Today, criminal intervention in the domain of private law is deemed unavoidable. Despite facing opposition, Iranian legislators firmly hold the belief that merely imposing restrictions on individuals' volition is insufficient. Through the implementation of criminal enforcement measures, they strive to safeguard the broader societal interests. Criminal intervention in contractual relations between contracting parties serves two primary purposes firstly, to ensure compliance with established legal procedures, and secondly, to prevent the misuse of contracts as a means to evade debt obligations. However, it is crucial to recognize that criminal intervention in individuals' private relations is restricted by the principles of freedom and self-determination. Appealing to criminal enforcement should be considered a last resort. Therefore, the application of criminal enforcement requires a reasoned approach. This research aims to elucidate the foundations and principles underlying the criminalization of legal actions by employing the analytical-descriptive methodology. The research findings indicate that the rules pertaining to the preservation of order, the principle of non-harm, and the principle of exigency and emergency can be regarded as the textual and theoretical foundations for the criminalization of legal actions.

  Keywords: crime, discretionary punishment (taʿzīr), Punishment, legal actions, tenets of legal action